ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Zpracovatel: INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Ing. Jana Pokorná Aktivity projektu jsou vedeny v rámci Aktivity č. 3 Specifického cíle č. 1 Projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Kontext zadání... 3 Principy sociálního podnikání... 4 Podpora rozvoje sociálního podnikání na úrovni státu a v Karlovarském kraji... 7 Návrh systému spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměrů podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska... 9 Zásobník projektových námětů sociálního podnikání Užitečné odkazy

3 Kontext zadání Karlovarský kraj realizoval v letech 2009 až 2011 Individuální projekt Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele. Jedním z výstupů tohoto projektu byl návrh Strategie zapojování osob s mentálním postižením na trh práce v Karlovarském kraji. Strategie formuluje Vizi Karlovarského kraje, a to: Lidé s mentálním postižením budou mít vytvořeny takové podmínky, aby mohly svobodně uplatňovat své základní lidské právo, právo na práci. Dále strategie současně definuje soubor Opatření vedoucích k naplnění této vize, a to: 1. Oblast uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce je řešena na principu partnerství, ve spolupráci se zástupci veřejné správy, neziskového sektoru a zaměstnavatelských subjektů. 2. Uživatelé pobytových služeb v Karlovarském kraji, osoby s mentálním postižením, mají k dispozici fungující síť sociálních a veřejnoprospěšných služeb (např. služba podporovaného zaměstnávání, sociální rehabilitace), které jim umí poskytnout odpovídající podporu v oblasti jejich pracovního uplatnění na otevřeném i chráněném trhu práce. 3. Lidé s mentálním postižením jsou pro práci motivováni a jsou pro ně dostupné vzdělávací programy. 4. Pro motivované lidi s mentálním postižením jsou dostupné prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, pracovní rehabilitace a rekvalifikace, a tyto jsou využívány. 5. Zaměstnavatelské subjekty využívají podporující služby a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nabízejí vhodné pracovní příležitosti. Ve firmách v Karlovarském kraji je obecné povědomí o společenské odpovědnosti firem a tato praxe je používána. 6. Veřejnost a zaměstnavatelské subjekty jsou dostatečně informovány o možnostech lidí s mentálním postižením žít život v běžné komunitě. 7. Finanční prostředky Evropských strukturálních fondů jsou efektivně využívány ve prospěch podpory zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením. Projektové záměry vychází z principů partnerství. V návazném individuálním projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji byla proto část aktivit projektu zaměřena na práci s rozhodnými subjekty, které mohou ovlivnit úspěšnost naplnění Vize Karlovarského kraje. Jedním z možných a ověřených funkčních modelů podpory zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením v ČR i v zahraničí, je model vycházející z principů sociální ekonomiky. Z těchto důvodů se řešitel zaměřil na realizaci osvětových a praktických seminářů, Kulatých stolů pro zástupce veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením a podnikatelského sektoru. Snahou řešitele bylo při těchto společných setkáních mapovat potenciál zapojených subjektů pro využití jejich kapacity na projekty, ekonomické činnosti, založené právě na modelu sociální ekonomiky. Na základě výsledků této práce navrhnout systém spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměru podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska a získané náměty soustředit do Zásobníku projektových námětů vycházejících z principů sociální ekonomiky využitelných pro region Sokolovska. 3

4 Principy sociálního podnikání Sociální podnikání je nový a velmi široký koncept, pro který je typické dosahování sociálních cílů ekonomickými prostředky. Jde o progresivní trend, který je celosvětově na vzestupu včetně zemí Evropské unie a ČR. V Evropské unii je sociální podnikání podporováno zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem. V řadě členských států již existují nebo jsou nově přijímány zákony podporující sociální podnikání. Například ve Velké Británii, kde patří sociální podnikání mezi priority vlády a je masivně podporováno, funguje přes sociálních podniků s obratem 25 miliard liber, což tvoří 5% ze všech zaměstnavatelů. Sociální podnikání přispívá do britské ekonomiky ročně částkou 8,4 miliard liber. Pro sociální podnikání je charakteristická jeho hodnotová orientace a používání zisku na rozvoj podniku a vzdělávání zaměstnanců. V letech 2009 až 2011 se oblastí sociálního podnikání v podmínkách ČR zabývala široká názorová platforma z řad právnických a fyzických osob TESSEA 1 Tématická síť pro sociální ekonomiku. Výstupem její činnosti je podrobný rozklad situace a možností zavádění sociálního podnikání v ČR, právní analýza, analýza financování sociálních podniků, návrh indikátorů pro rozpoznání sociálních a integračních podniků a další analytické dokumenty. Tato názorová platforma definovala sociální podnik takto: Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. TESSEA se i nadále rozvíjí a jejím posláním je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR. Jde zejména o vytvoření a rozvíjení modelu infrastruktury pro rozvoj sociálního podnikání, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik. Pojetí principu trojího prospěchu a znaky charakterizující jeho naplnění znázorňuje následující přehled 2. 1 Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR, 2 Výstup TESSEA zveřejněno v publikaci: Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR 4

5 PRINICPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU CHARAKTERISTIKY (jsou v souladu s evropským pojetím sociálního podniku. Sociální podnik je splňovat nebo k nim směřovat.) (takto vyznačené části jsou vyžadovány) ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY 1. Sociální prospěch 2. Ekonomický prospěch 3. Enviromentální a místní prospěch a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí b) Demokratické rozhodování c) Založen z iniciativy občanů Ad a) Zaměstnávání znevýhodněných osob a/nebo produkce zboží a služeb, které jsou určené specifické skupině lidí nebo místní či širší společnosti, případně činnosti pozitivně ovlivňující udržitelný život lidí v prostředí (krajině). Ad b) b 1: Sociální podnik vhodnou formou informuje zaměstnance o chodu podniku, výsledcích hospodaření a dalším jeho směřování. Doloženo: Např. zápisy ze schůzí vedení se zaměstnanci. Ad b) b 2: Pracovníci mají možnost vyjadřovat se k určitým pracovním záležitostem a ke strategii podniku. Doloženo: Rozhovory s pracovníky organizace. Ad b ) b 3: Pracovníci si jsou vědomi toho, jak přispívají k plnění veřejně prospěšných cílů sociálního podniku. Doloženo: Rozhovory s pracovníky organizace. Ad b) b 4: Sociální podnik cíleně rozvíjí znalosti a dovednosti svých pracovníků. Doloženo: Koncepce vzdělávání pracovníků. Rozhovory s pracovníky organizace. Ad c) Běžný podnik je zakládán iniciativou kapitálu (drženého a vkládaného fyzickou sobou nebo společností) za účelem jeho zmnožení zisku. SP je zakládán iniciativou lidí k uspokojení jejich potřeb. a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity. c) Nesení ekonomických rizik. d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích. d) Alespoň minimální podíl placené práce. e) Možnost vícezdrojového financování. Ad a) Doloženo: Podle zakládací listiny, účetní závěrky, finanční zprávy ve výroční zprávě. Ad b) Produkování zboží a/nebo služeb, ne jednorázové aktivity. Doloženo: Podle účetní závěrky, finanční zprávy ve výroční zprávě. Ad c) Vlastní zodpovědnost za zisk a úpadek. Doloženo: Podnikatelský plán. Ad d) V případě, kdy je zakladatelem obec nebo soukromá instituce, musí být zajištěna samostatnost v rozhodování a řízení. Právní forma sociálního podniku není rozhodující, musí se jednat o soukromý subjekt. Nejde o příspěvkové organizace. Doloženo: Zakládací dokumenty. Ad e) Vykazatelnost zaměstnanců. Mohou pracovat i dobrovolníci. Doloženo: Existence pracovních smluv, mzdové účetnictví, výroční zprávy. Ad f) Doloženo: Účtovat odděleně o každém finančním zdroji. a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. d) Inovativní přístup a řešení. e) Zohledňování environmentálních aspektů. Ad b) Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi a s členy místní komunity. Doloženo: Například smlouvy, rozhovory, zápisy z jednání, výroční zprávy atd. Ad c) Lze vložit do stanov, deklarací. Ad a, c, d) Doloženo: Marketingový plán. Účetnictví. Ad d) Inovace chápána podle P. Schumpetera jako: zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit; zavádění nových metod práce; otvírání nového trhu; zajištění nových zdrojů surovin; e) reorganizace oblasti aktivit. 5

6 KOMENTÁŘE OTÁZKY, KTERÉ SE ZATÍM NEPODAŘILO VYŘEŠIT V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním (strategie) a manažerským řízením (operativa). V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip jeden člen, jeden hlas nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu. V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli jednotlivci nebo skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Mnoho klasických podnikatelů časem změní své pořadí hodnot a stanou se podnikateli s obecně prospěšnými cíli. Zpravidla jsou velmi úspěšní. Klíčovým slovem není občan, ale podnikatel. Ekologický projekt, který výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň splňuje ostatní podmínky, může být také považován za sociální podnik. Může být iniciován obcí, nemusí vzniknout na základě iniciativy občanů. Založen z iniciativy občanů v současné české legislativě to splňují pouze družstva a občanská sdružení. Je otázkou, jak by se to prokazovalo u jiných právních forem. Otázka je, zda je OSVČ sociálním podnikem? Sebezaměstnávání znevýhodněných osob do sociálního podnikání podle názoru pracovních skupin patří, nesplňují ale některé charakteristiky sociálního podniku. Lze definovat jako rozpoznávací znak specifika práce s cílovou skupinou (diverzity management). Například specifika při přijímání a zaškolování nových pracovníků, úpravy pracovišť a pracovních podmínek nutných pro využití zbytkového pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením, specifika při řízení a prací s cílovou skupinou, zaměření se na její další rozvoj a pomoc při integraci do většinové společnosti. Definice sociálního podniku: právnická osoba, její součást jde o přechodný stav odpovídající české realitě. Sociální podnik působí ve všech sférách hospodářství. Sociální podnik se snaží o vytváření zisku/přebytku. Zisk však není primárním cílem podnikání. Převážná část zisku není rozdělována mezi společníky, manažery, členy, akcionáře nebo vlastníky. V závislosti na právní formě mohou případní členové nést ekonomická rizika prostřednictvím podílu na majetku, financování a rozhodování. Kombinace tržních i netržních (státní subvence a dary) a nepeněžních (dobrovolnictví) zdrojů. V případě, kdy je zakladatelem obec nebo soukromá instituce, musí být zajištěna samostatnost v rozhodování a řízení. Otázkou je, zda a jak to lze ošetřit. Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. Podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni. Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě. 6

7 Podpora rozvoje sociálního podnikání na úrovni státu a v Karlovarském kraji Sociální podnikání nemá zatím oporu v české legislativě, přesto zde ale řada sociálních podniků již funguje 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje rozvoj nových podnikatelských aktivit, tedy i zavádění sociálních podniků. Předpokládá se, že v dalším programovém období i Ministerstvo průmyslu a obchodu bude podporovat prostřednictvím Programů zaměřených na podporu malého a středního podnikání, rozvoj těchto nových podnikatelských aktivit. Z prostředků Evropské unie lze aktuálně žádat o finanční podporu v rámci OP LZZ, prostřednictvím výzvy č. 30 Sociální ekonomika 4, a to na neinvestiční výdaje související s rozvojem podnikání a v rámci IOP je to výzva č. 8 Investiční podpora sociální ekonomiky 5. Kritéria, která by měl splňovat sociální podnik, resp. záměr podnikatelské aktivity, aby mohl být podpořen z prostředků ESF: Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity = zajištění veřejně prospěšných služeb; Podnik podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování). Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí; Projekt je inovativní. Inovace je chápána jako: zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit; zavádění nových metod práce; otevírání nového trhu; zajištění nových zdrojů surovin; reorganizace oblasti aktivit; Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí; Sociální podnik nese ekonomická rizika; Je nezávislý na veřejných či soukromých institucích; Využívá kombinaci tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. dobrovolnictví). Karlovarský kraj se podporou rozvoje sociálního podnikání začal intenzivně zabývat v souvislosti s procesem deinstitucionilzace a transformace pobytových zařízení sociální péče. V rámci těchto procesů přechází osoby se zdravotním postižením z pobytových zařízení sociálních služeb, umístěných v odlehlých částech území Karlovarského kraje, do služeb v přirozené komunitě. Nedílnou součástí přechodu do komunitní péče je potřeba zabývat se otázkou zvyšování míry soběstačnosti uživatelů sociálních služeb, a to nejenom prostřednictvím asistence podporující život v běžných domácnostech, ale také možností sebeuplatnění a zapojení se do pracovního života. 3 Adresář sociálních podniků

8 Zkušenosti z individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele zaměřeného na přechod uživatelů pobytových sociálních služeb do služeb alternativního typu potvrzují potřebu vzniku kapacit pracovních míst na otevřeném i chráněném trhu práce pro osoby se zdravotním mentálním postižením. Je proto žádoucí, aby se rozhodné subjekty intenzivně zabývaly otázkou tvorby systémových nástrojů zaměřených na tuto potřebu. Karlovarský kraj se proto prostřednictvím aktivit projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji soustředil na osvětu modelu sociálního podnikání, jako jedné z alternativ pro vznik pracovních pozic. Současně subjektům, které měly zájem o realizaci projektů vycházejících z principů sociální ekonomiky, poskytoval ve spolupráci s externími odborníky, metodickou podporu při zpracování podnikatelských plánů. Aktivity projektu se zaměřily i na iniciaci zájmu podnikatelských subjektů podnikat tzv. jinak. Pozornost byla věnována rozvoji sociálního podnikání na Sokolovsku. Aktivity projektu se zaměřily na návrh systému spolupráce rozhodných subjektů za účelem realizace záměrů vycházejících z principů sociální ekonomiky. 8

9 Návrh systému spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměrů podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska Klíčoví aktéři budoucího systému spolupráce: Samospráva měst a obcí okresu Sokolov Úřad práce Soukromý sektor (podniky, firmy, chráněné dílny, komora) Podpora uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce Neziskový sektor (iniciativy a hnutí) Poskytovatelé sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením Předpoklady pro nastavení systému spolupráce a rozvoj sociální ekonomiky, role klíčových aktérů: Města a obce (samospráva): - Pro samosprávy je uspokojování potřeb v území řešeno primárně využíváním místních zdrojů; - Veřejné prostředky, které jsou vynakládané na nákup zboží a služeb formou veřejných zakázek sledují nejenom izolovanou potřebu, ale sledují i určitou přidanou hodnotu, sociální a ekologický rozměr zacílení těchto prostředků, na úrovni měst a obcí je zaváděno společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek; - Podpora sociální ekonomiky, rozvoj podnikatelských aktivit založených na jejich principech jsou nedílnou součástí Strategií udržitelného rozvoje dotčených města a obcí; - Pro tento účel jsou místní podnikatelské subjekty, zástupci neziskového sektoru a poskytovatelů sociálních služeb partnerskými subjekty spolupodílejícími se na tvorbě strategických dokumentů 9

10 Neziskový sektor, místní inciativy a hnutí: - Důležitou roli v nastavení systému spolupráce má Hospodářská a sociální rada Sokolovska, která vyvíjí zejména iniciační a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu Sokolovska a podílí se na zpracování návrhů a koncepcí rozvoje regionu, kterých by měl být koncept sociálního podnikání nedílnou součástí; - Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, jejíž spolupracovníci dlouhodobě působí v regionu Sokolovska a disponují znalosti území a potřeb jednotlivých území; Poskytovatelé sociálních služeb: - Poskytovatelé sociálních služeb, jsou profesionálové, znají možnosti, příp. limity lidí s mentálním postižením v pracovním uplatnění, podílí se na rozvoji těchto dovedností aktivizačními činnosti nebo se přímo zaměřují na rozvoj a udržení dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace); Soukromý sektor (podniky, firmy, profesní komory): - Soukromý sektor podporuje sociální podniky i tím, že nakupuje zboží a služby od těchto podniků, nebo sociální podniky se stanou pro jejich zakázky subdodavateli; - Společenská odpovědnost firem (CSR) 6 - vedle primární orientace soukromého sektoru na tvorbu zisku jsou do každodenních činností (procesů) vedených za tímto účelem zahrnuta sociální a ekologická hlediska; principy tzv. trojí zodpovědnosti je dobrovolně zakomponován do strategie řízení firem; - Profesní komory, zejména Regionální hospodářská komora Poohří, která se dlouhodobě a systematicky podílí na šíření a zavádění firemní filosofie, která vychází z principů CSR, a to prostřednictvím vzdělávacích programů pro členskou základnu. 6 Corporate social responsibility 10

11 Státní správa a samospráva Neziskový sektor, místní inciativy a hnutí Poskytovatelé sociálních služeb (pro cílovou skupinu dospělých osob s mentálním postižením) Soukromý sektor (podniky, firmy, hospodářská komora, subjekty s vytvořenými chráněnými pracovními místy) Rozhodující aktéři (potenciální partneři pro budoucí spolupráci) v regionu Sokolovska Úřad práce Orgány samospráv měst a obcí okresu Sokolov (agenda udržitelného rozvoje sociálních věcí) Hospodářská a sociální rada Sokolovska Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR Denní centrum Mateřídouška o.p.s. poskytuje službu denního centra a provozuje sociálně terapeutické dílny Dolmen, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov Rytmus o. s., Agentura pro sociální rehabilitaci poskytuje službu sociální rehabilitace Provozy podniků a firem, kde významným partnerem je Sokolovská uhelná, a.s. Ekonomické činnosti osob samostatně činných Regionální hospodářská komora Poohří Chráněná pracovní místa: KUFIN s.r.o. ZDRAPOSO, o. s. Ing. Vítězslav Nádeníček Provozy podniků a firem zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením: AMULET Sokolov s.r.o., Ladislav Dubnický, Sokolov; Zdeněk Laube, Sokolov; Michla Nyč MATRIX, Sokolov; PRO TENAX s.r.o., Sokolov; Renata Zetková, Svatava 11

12 Zásobník projektových námětů sociálního podnikání Úvodem tohoto dokumentu jsou formulovaná východiska aktivit realizovaných v rámci projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji za účelem zvýšení zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce. Řešitel zorganizoval informační semináře pro zástupce obcí, poskytovatelů a podnikatelů. V této části realizace aktivity spolupracoval se společností P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Jedná se o společnost, která dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj sociálních podniků a podílí se i na návrzích změn legislativních podmínek pro ukotvení sociálního podnikání v ČR. V rámci osvětových seminářů byly skupině zapojených subjektů představovány i příklady dobré praxe v ČR i v zahraničí. Subjekty, které měly zájem, mohly v další fázi realizace aktivit projektu využít metodické vedení společnosti P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., a konzultovat postupně jednotlivé kroky při tvorbě podnikatelského záměru. V době realizace aktivit projektu působila na území okresu Sokolov další nezisková organizace, Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a došlo tak k souběhu aktivit se stejnými cíli. Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR se zaměřovala na analýzu trhu a zpracování návrhu služeb nebo výrobků, které by mohly být předmětem sociálního podnikání, a to právě na Sokolovsku. V této oblasti úzce spolupracovala se zástupci města Sokolov. Město Sokolov tak upřednostnilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Nízký zájem ze strany obcí ovlivnila i skutečnost, že v době realizace aktivit projektu obce úzce spolupracovaly s úřady práce na organizaci veřejné služby, tato činnost byla pro obce prioritní. Kapacity projektu tak byly nabídnuty subjektům z dalších okresů Karlovarského kraje. Metodickou podporu a konzultace za účelem zpracování projektového záměru sociálního podnikání využily ve výsledku čtyři subjekty, z nichž dva dopracovaly projektový záměr do podoby projektové žádosti o financování sociálního podnikání z prostředků ESF v rámci výzvy č. 30 Sociální ekonomika. Jeden subjekt práce na podnikatelském plánu nedokončil z personálních důvodů a jeden subjekt absolvoval průběžné konzultace k dílčím částem zpracování podnikatelského záměru. Projektovou žádost nezpracovával, svůj podnikatelský záměr však naplnil a zahájil provoz v březnu Projektový námět Nositel Předmět činnosti: Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání projektové žádosti o financování z ESF Projektový záměr zrealizován Otevření prodejny s oblečením v prostorách Chráněného bydlení Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov, Sokolov Sběr, úprava, batikování a přešívání ošacení dle potřeb zákazníka NE, důvody, pro které nebyl projektový záměr dopracován, byly především omezené personální zdroje NE 12

13 Projektový námět Dobročinný obchod Nositel Útočiště o. s. Předmět činnosti: Sběr, oprava, repase a následný prodej nábytku, vybavení do domácnosti a ošacení Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání ANO; projektový záměr nebyl podán na doporučení konzultantů projektové žádosti o financování MPSV; z ESF Projektový záměr zrealizován NE Projektový námět Taková normální kavárna Nositel Joker, o. s. Předmět činnosti: Provoz čtenářské kavárny, nabídka poledního menu, společenské akce Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání NE; projektové žádosti o financování z ESF Projektový záměr zrealizován ANO; kavárna byla otevřena v 03/2012 Projektový námět Koukají na nás správně? Nositel Prima Vizus, o. s. Předmět činnosti: Preventivní měření zraku dětí v předškolním věku v mateřských školách Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání projektové žádosti o financování ANO; z ESF Projektový záměr zrealizován NE První a v současnosti prozatím jediný sociální podnik, který působí v Karlovarském kraji, je Srdce a čin, o.p.s. 7, který se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti údržby a oprav nemovitého majetku a na ekonomické poradenství, především pro poskytovatele sociálních služeb. Aktivity projektu se také soustředili i na zapojování potenciálních zaměstnavatelů lidí s mentálním postižením z řad podniků a firem. Na této spolupráci se významně podílela Regionální hospodářská komora Poohří. Výsledky spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Poohří přinesly na jednací stůl projektový námět, který je ojedinělý nejen v Karlovarském kraji, ale i v rámci ČR. Tento projektový námět předpokládá iniciaci vzniku subjektu, který bude podnikat v oblasti poskytování služeb podnikům a firmám, které jsou členy Regionální hospodářské komory. Portfolio zakázek bude vycházet z potřeb podniků a firem a z možností budoucích zaměstnanců sociálního podniku. Pro udržitelné fungování budoucího podniku je nezbytná znalost práce s cílovou skupinou, lidmi s mentálním postižením a partnerství poskytovatelů sociálních služeb. 7 Joker, o. s. není sociální podnik, mají zřízena chráněná pracovní místa dle zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti 13

14 Pro potenciální zákazníky tohoto subjektu by se jednalo o jeden z možných nástrojů k naplnění CSR a současně plnění nakupované od tohoto subjektu má režim náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, a je tedy jedním z nástrojů podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Závěrem: V průběhu realizace aktivity, do které se zapojilo cca 60 osob z různých skupin klíčových aktérů, byl zjištěn zájem o rozvoj sociálního podnikání v Karlovarském kraji a byly pochopeny principy sociální ekonomiky. Největším, ale ne jediným segmentem sociálního podnikání, je zaměstnávání znevýhodněných osob. Z klientů se tak stávají zaměstnanci nebo i zaměstnavatelé, takže prostřednictvím práce dochází k jejich integraci do společnosti. Pro samotné znevýhodněné osoby je důležité to, že je podporována jejich vlastní aktivita a rozvoj jejich schopností a dovedností. V sociálních podnicích nejde tedy o pouhé zaměstnávání znevýhodněných lidí, ale také o to, že se s nimi aktivně pracuje a zvyšuje se jejich pracovní a společenský potenciál. Sociální podniky jsou navíc demokratické, otevřené a transparentní v řízení a jsou založené na součinnosti občanů. Jde o budování vyšší kvality vztahů a o profesní a osobní rozvoj zaměstnanců a členů (některé sociální podniky jsou založené na členském principu např. družstva). Velkým přínosem pro státní správu je celková úspora veřejných finančních prostředků, protože zaměstnanci vytvářejí hodnoty, platí daně a odvody do státního rozpočtu, nepobírají dávky v nezaměstnanosti a sníží se i vyplácení sociálních dávek. Sociální podnikání má také pozitivní dopad na kultivaci podnikatelského prostředí. Sociální podnikání nelze zúženě chápat jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tyto nástroje je ale možné při splnění daných podmínek na podporu sociálního podnikání využívat a často jsou pro sociální podniky v ČR jedinou dosažitelnou formou podpory. 14

15 Užitečné odkazy Social investment package (SIP) Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR, TESSEA: Průvodce zadáváním veřejných zakázek Seznam sociálních podniků v ČR Seznam sociálních podniků podle společenské prospěšnosti 15

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií

Sociální podnikání v JMK a KV. Katedra Enviromentálních studií Sociální podnikání v JMK a KV Katedra Enviromentálních studií 15.4.2014 Hlavní poslání společnosti 3P Koncept trojího prospěchu principy SP P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ. Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN PRACOVNÍKŮ Gabriela Melková Ministerstvo práce a sociálních věcí 24. října 2016, Praha OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Navazuje

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ příležitost pro rozvoj regionu Tachov 16. 1. 2015 Ing. Vojtěch Miler PPSD Personální a poradenské družstvo, Brno Program Co je to sociální podnikání? ISÚ MAS Zlatá cesta, o.p.s. - souvislosti

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:

Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání: Příloha č. 1 k výzvě Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko Popis podporovaných aktivit Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (WISE) pro výzvu 03_16_047.

Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (WISE) pro výzvu 03_16_047. Příloha č. 8 Sada indikátorů (rozpoznávacích znaků) pro integrační sociální podnik (WISE) pro výzvu 03_16_047. Rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.

Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10. Ženy v českém sociálním podnikání Petra Francová P3 People, Planet, Profit o.p.s. Workshop Podpora žen ve vedení firem a organizací Praha 8.10.2015 Moje historie vzdělání: FF UK obor sociologie a VŠE obor

Více

Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období Karel Vít Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období Karel Vít Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období 2014+ Karel Vít Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Výzva č. 30 OP LZZ neinvestiční podpora Počet přijatých žádostí: 822 Počet

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

PRINCIP/CHARAKTERISTIKA ROZPOZNÁVACÍ ZNAK DŮKAZ KOMENTÁŘ

PRINCIP/CHARAKTERISTIKA ROZPOZNÁVACÍ ZNAK DŮKAZ KOMENTÁŘ Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků pro environmentální sociální podnik pro výzvu 03_16_047 Rozpoznávací znaky environmentálního sociálního podniku jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu a budou

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

ETICKÝ KODEX. Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC

ETICKÝ KODEX. Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC ETICKÝ KODEX Klastru sociálních inovací a podniků - SINEC Etický kodex Klastr sociálních inovací a podniků SINEC šíří myšlenky a podporuje aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, podporuje

Více

Lze podnikat a pomáhat?

Lze podnikat a pomáhat? Lze podnikat a pomáhat? Sociální podnikání jako udržitelné řešení společenských problémů Jakub Mareš Impact Hub Chřibská 24. 9. 2016 Praha Brno Ostrava Potřeba udržitelných řešení krize důvěry v (sociální)

Více

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance skupina: FINANCE TESSEA Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance Sociální ekonomika v ČR- financování sociálních podniků Bořetice, 23.6.2011 Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období 2014+

Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období 2014+ Podpora sociálního podnikání ve stávajícím období a příprava na období 2014+ Výzva č. 30 OP LZZ neinvestiční podpora Počet přijatých žádostí: 822 Počet realizovaných projektů: 122 Alokovaná částka pro

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Integrovaný regionální

Integrovaný regionální Integrovaný regionální operační program Možnosti podpory sociálního začleňování v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST. Karel Gregor , Hradec Králové PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V RÁMCI CLLD V OP ZAMĚSTNANOST Karel Gregor 22.10.2015, Hradec Králové SOCIÁLNÍ PODNIK DVA TYPY Integrační sociální podnik Typ aktivity musí být uveden v programovém rámci

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová

Sociální podnikání v zahraničí. Radmila Herzánová Sociální podnikání v zahraničí Radmila Herzánová Počátky sociálního podnikání v Evropě - Charta sociální ekonomiky ve Francii (1987) Organizace, které nepatří k veřejnému sektoru, mají demokratický způsob

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V NOVÉM PLÁNOVACÍM OBDOBÍ 2014+ Mgr. Šárka Dořičáková 18.8.2015 Olomouc

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V NOVÉM PLÁNOVACÍM OBDOBÍ 2014+ Mgr. Šárka Dořičáková 18.8.2015 Olomouc SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V NOVÉM PLÁNOVACÍM OBDOBÍ 2014+ Mgr. Šárka Dořičáková 18.8.2015 Olomouc SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby financovány zejména z prostředků MPSV závislost na dotacích

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Sociální podnikání Pojem, poslání a praxe. Marek Vyskočil 2014

Sociální podnikání Pojem, poslání a praxe. Marek Vyskočil 2014 Sociální podnikání Pojem, poslání a praxe Marek Vyskočil 2014 Obsah Co je sociální podnik Poslání a role sociálních podniků Současná praxe Začínáme podnikat, sociálně! Financování a podpora sociálního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Operační program Zaměstnanost (OPZ) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová,

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD

Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Informace ŘO OPZ pro MAS č. 5 Pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD Na základě poznatků z dosud předložených SCLLD, které měl ŘO OPZ možnost shlédnout, zasíláme

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie. Radmila Herzánová

Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie. Radmila Herzánová Sociální podnikání v zahraničí a odezvy v dokumentech Evropské unie Radmila Herzánová Obecné znaky sociální firmy Podstatná část zisku je reinvestována do sociální oblasti a rozvoje vybrané znevýhodněné

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Proč podnikat sociálně? vztah k práci je deformován hledají se cesty smysluplnosti pracovní činnosti pro pracovníky i společnost rostoucí nezaměstnanost problémy

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Seminář SMO Sociální podnikání. Přínosy sociálního podnikání a zaměstnanost znevýhodněných osob

Seminář SMO Sociální podnikání. Přínosy sociálního podnikání a zaměstnanost znevýhodněných osob Seminář SMO Sociální podnikání Přínosy sociálního podnikání a zaměstnanost znevýhodněných osob Alena Zieglerová Magistrát hl. m. Prahy, 20.5.2014 Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob v ČR Míra nezaměstnanosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE VE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR. Petra Francová Praha 25.11. 2015 Asociace pro veřejné zakázky

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE VE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR. Petra Francová Praha 25.11. 2015 Asociace pro veřejné zakázky PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE VE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V ČR Petra Francová Praha 25.11. 2015 Asociace pro veřejné zakázky P3 prosazuje téma sociálního podnikání v ČR. Koncept trojího

Více

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK

3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST. v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 3. jednání pracovní skupiny SOCIÁLNÍ OBLAST v rámci Regionální stálé konference KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 8. 4. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Zástupce Královéhradeckého

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity. Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO)

Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity. Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO) Vývoj subjektů sociální ekonomie šance a výzvy pro místní komunity Zbigniew Wejcman BORIS (SCWO) SOCIÁLNÍ EKONOMIE Spočívá v efektivní ekonomické činnosti podřízené výraznému sociálnímu cíli. Sociální

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více