ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Zpracovatel: INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Ing. Jana Pokorná Aktivity projektu jsou vedeny v rámci Aktivity č. 3 Specifického cíle č. 1 Projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Obsah Kontext zadání... 3 Principy sociálního podnikání... 4 Podpora rozvoje sociálního podnikání na úrovni státu a v Karlovarském kraji... 7 Návrh systému spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměrů podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska... 9 Zásobník projektových námětů sociálního podnikání Užitečné odkazy

3 Kontext zadání Karlovarský kraj realizoval v letech 2009 až 2011 Individuální projekt Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele. Jedním z výstupů tohoto projektu byl návrh Strategie zapojování osob s mentálním postižením na trh práce v Karlovarském kraji. Strategie formuluje Vizi Karlovarského kraje, a to: Lidé s mentálním postižením budou mít vytvořeny takové podmínky, aby mohly svobodně uplatňovat své základní lidské právo, právo na práci. Dále strategie současně definuje soubor Opatření vedoucích k naplnění této vize, a to: 1. Oblast uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce je řešena na principu partnerství, ve spolupráci se zástupci veřejné správy, neziskového sektoru a zaměstnavatelských subjektů. 2. Uživatelé pobytových služeb v Karlovarském kraji, osoby s mentálním postižením, mají k dispozici fungující síť sociálních a veřejnoprospěšných služeb (např. služba podporovaného zaměstnávání, sociální rehabilitace), které jim umí poskytnout odpovídající podporu v oblasti jejich pracovního uplatnění na otevřeném i chráněném trhu práce. 3. Lidé s mentálním postižením jsou pro práci motivováni a jsou pro ně dostupné vzdělávací programy. 4. Pro motivované lidi s mentálním postižením jsou dostupné prostředky aktivní politiky zaměstnanosti, pracovní rehabilitace a rekvalifikace, a tyto jsou využívány. 5. Zaměstnavatelské subjekty využívají podporující služby a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nabízejí vhodné pracovní příležitosti. Ve firmách v Karlovarském kraji je obecné povědomí o společenské odpovědnosti firem a tato praxe je používána. 6. Veřejnost a zaměstnavatelské subjekty jsou dostatečně informovány o možnostech lidí s mentálním postižením žít život v běžné komunitě. 7. Finanční prostředky Evropských strukturálních fondů jsou efektivně využívány ve prospěch podpory zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením. Projektové záměry vychází z principů partnerství. V návazném individuálním projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji byla proto část aktivit projektu zaměřena na práci s rozhodnými subjekty, které mohou ovlivnit úspěšnost naplnění Vize Karlovarského kraje. Jedním z možných a ověřených funkčních modelů podpory zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením v ČR i v zahraničí, je model vycházející z principů sociální ekonomiky. Z těchto důvodů se řešitel zaměřil na realizaci osvětových a praktických seminářů, Kulatých stolů pro zástupce veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením a podnikatelského sektoru. Snahou řešitele bylo při těchto společných setkáních mapovat potenciál zapojených subjektů pro využití jejich kapacity na projekty, ekonomické činnosti, založené právě na modelu sociální ekonomiky. Na základě výsledků této práce navrhnout systém spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměru podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska a získané náměty soustředit do Zásobníku projektových námětů vycházejících z principů sociální ekonomiky využitelných pro region Sokolovska. 3

4 Principy sociálního podnikání Sociální podnikání je nový a velmi široký koncept, pro který je typické dosahování sociálních cílů ekonomickými prostředky. Jde o progresivní trend, který je celosvětově na vzestupu včetně zemí Evropské unie a ČR. V Evropské unii je sociální podnikání podporováno zejména Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropským hospodářským a sociálním výborem. V řadě členských států již existují nebo jsou nově přijímány zákony podporující sociální podnikání. Například ve Velké Británii, kde patří sociální podnikání mezi priority vlády a je masivně podporováno, funguje přes sociálních podniků s obratem 25 miliard liber, což tvoří 5% ze všech zaměstnavatelů. Sociální podnikání přispívá do britské ekonomiky ročně částkou 8,4 miliard liber. Pro sociální podnikání je charakteristická jeho hodnotová orientace a používání zisku na rozvoj podniku a vzdělávání zaměstnanců. V letech 2009 až 2011 se oblastí sociálního podnikání v podmínkách ČR zabývala široká názorová platforma z řad právnických a fyzických osob TESSEA 1 Tématická síť pro sociální ekonomiku. Výstupem její činnosti je podrobný rozklad situace a možností zavádění sociálního podnikání v ČR, právní analýza, analýza financování sociálních podniků, návrh indikátorů pro rozpoznání sociálních a integračních podniků a další analytické dokumenty. Tato názorová platforma definovala sociální podnik takto: Sociálním podnikem se rozumí subjekt sociálního podnikání, tj. právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního. TESSEA se i nadále rozvíjí a jejím posláním je prosazování konceptu sociální ekonomiky a sociálního podnikání v podmínkách ČR. Jde zejména o vytvoření a rozvíjení modelu infrastruktury pro rozvoj sociálního podnikání, zahrnující oblasti osvěty, vzdělávání, podpory, financování a výměny zkušeností na národní i mezinárodní úrovni a jeho prosazování do koncepcí, strategií a politik. Pojetí principu trojího prospěchu a znaky charakterizující jeho naplnění znázorňuje následující přehled 2. 1 Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR, 2 Výstup TESSEA zveřejněno v publikaci: Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR 4

5 PRINICPY SOCIÁLNÍHO PODNIKU CHARAKTERISTIKY (jsou v souladu s evropským pojetím sociálního podniku. Sociální podnik je splňovat nebo k nim směřovat.) (takto vyznačené části jsou vyžadovány) ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY 1. Sociální prospěch 2. Ekonomický prospěch 3. Enviromentální a místní prospěch a) Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině lidí b) Demokratické rozhodování c) Založen z iniciativy občanů Ad a) Zaměstnávání znevýhodněných osob a/nebo produkce zboží a služeb, které jsou určené specifické skupině lidí nebo místní či širší společnosti, případně činnosti pozitivně ovlivňující udržitelný život lidí v prostředí (krajině). Ad b) b 1: Sociální podnik vhodnou formou informuje zaměstnance o chodu podniku, výsledcích hospodaření a dalším jeho směřování. Doloženo: Např. zápisy ze schůzí vedení se zaměstnanci. Ad b) b 2: Pracovníci mají možnost vyjadřovat se k určitým pracovním záležitostem a ke strategii podniku. Doloženo: Rozhovory s pracovníky organizace. Ad b ) b 3: Pracovníci si jsou vědomi toho, jak přispívají k plnění veřejně prospěšných cílů sociálního podniku. Doloženo: Rozhovory s pracovníky organizace. Ad b) b 4: Sociální podnik cíleně rozvíjí znalosti a dovednosti svých pracovníků. Doloženo: Koncepce vzdělávání pracovníků. Rozhovory s pracovníky organizace. Ad c) Běžný podnik je zakládán iniciativou kapitálu (drženého a vkládaného fyzickou sobou nebo společností) za účelem jeho zmnožení zisku. SP je zakládán iniciativou lidí k uspokojení jejich potřeb. a) Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. b) Vykonávání soustavné ekonomické aktivity. c) Nesení ekonomických rizik. d) Nezávislost na veřejných či soukromých institucích. d) Alespoň minimální podíl placené práce. e) Možnost vícezdrojového financování. Ad a) Doloženo: Podle zakládací listiny, účetní závěrky, finanční zprávy ve výroční zprávě. Ad b) Produkování zboží a/nebo služeb, ne jednorázové aktivity. Doloženo: Podle účetní závěrky, finanční zprávy ve výroční zprávě. Ad c) Vlastní zodpovědnost za zisk a úpadek. Doloženo: Podnikatelský plán. Ad d) V případě, kdy je zakladatelem obec nebo soukromá instituce, musí být zajištěna samostatnost v rozhodování a řízení. Právní forma sociálního podniku není rozhodující, musí se jednat o soukromý subjekt. Nejde o příspěvkové organizace. Doloženo: Zakládací dokumenty. Ad e) Vykazatelnost zaměstnanců. Mohou pracovat i dobrovolníci. Doloženo: Existence pracovních smluv, mzdové účetnictví, výroční zprávy. Ad f) Doloženo: Účtovat odděleně o každém finančním zdroji. a) Uspokojování přednostně místních potřeb a využívání přednostně místních zdrojů. b) Zapojení důležitých aktérů do činnosti sociálního podniku c) Podporování smyslu pro sociální zodpovědnost na místní úrovni. d) Inovativní přístup a řešení. e) Zohledňování environmentálních aspektů. Ad b) Spolupráce s veřejnými a soukromými institucemi a s členy místní komunity. Doloženo: Například smlouvy, rozhovory, zápisy z jednání, výroční zprávy atd. Ad c) Lze vložit do stanov, deklarací. Ad a, c, d) Doloženo: Marketingový plán. Účetnictví. Ad d) Inovace chápána podle P. Schumpetera jako: zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit; zavádění nových metod práce; otvírání nového trhu; zajištění nových zdrojů surovin; e) reorganizace oblasti aktivit. 5

6 KOMENTÁŘE OTÁZKY, KTERÉ SE ZATÍM NEPODAŘILO VYŘEŠIT V sociálním podniku je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním (strategie) a manažerským řízením (operativa). V rámci rozhodovacího procesu by měl být respektován princip jeden člen, jeden hlas nebo alespoň by síla hlasovacího práva neměla být závislá na výši vloženého kapitálu. V praxi není téměř žádný podnik zakládán z iniciativy občanů v právním smyslu. Největší procento sociálních podniků je zakládáno podnikateli jednotlivci nebo skupinami, jejichž podnikatelskou motivací je uspokojování společenských potřeb. Mnoho klasických podnikatelů časem změní své pořadí hodnot a stanou se podnikateli s obecně prospěšnými cíli. Zpravidla jsou velmi úspěšní. Klíčovým slovem není občan, ale podnikatel. Ekologický projekt, který výrazně zlepší život lidí v regionu a zároveň splňuje ostatní podmínky, může být také považován za sociální podnik. Může být iniciován obcí, nemusí vzniknout na základě iniciativy občanů. Založen z iniciativy občanů v současné české legislativě to splňují pouze družstva a občanská sdružení. Je otázkou, jak by se to prokazovalo u jiných právních forem. Otázka je, zda je OSVČ sociálním podnikem? Sebezaměstnávání znevýhodněných osob do sociálního podnikání podle názoru pracovních skupin patří, nesplňují ale některé charakteristiky sociálního podniku. Lze definovat jako rozpoznávací znak specifika práce s cílovou skupinou (diverzity management). Například specifika při přijímání a zaškolování nových pracovníků, úpravy pracovišť a pracovních podmínek nutných pro využití zbytkového pracovního potenciálu osob se zdravotním postižením, specifika při řízení a prací s cílovou skupinou, zaměření se na její další rozvoj a pomoc při integraci do většinové společnosti. Definice sociálního podniku: právnická osoba, její součást jde o přechodný stav odpovídající české realitě. Sociální podnik působí ve všech sférách hospodářství. Sociální podnik se snaží o vytváření zisku/přebytku. Zisk však není primárním cílem podnikání. Převážná část zisku není rozdělována mezi společníky, manažery, členy, akcionáře nebo vlastníky. V závislosti na právní formě mohou případní členové nést ekonomická rizika prostřednictvím podílu na majetku, financování a rozhodování. Kombinace tržních i netržních (státní subvence a dary) a nepeněžních (dobrovolnictví) zdrojů. V případě, kdy je zakladatelem obec nebo soukromá instituce, musí být zajištěna samostatnost v rozhodování a řízení. Otázkou je, zda a jak to lze ošetřit. Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. Podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni. Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí. Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě. 6

7 Podpora rozvoje sociálního podnikání na úrovni státu a v Karlovarském kraji Sociální podnikání nemá zatím oporu v české legislativě, přesto zde ale řada sociálních podniků již funguje 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje rozvoj nových podnikatelských aktivit, tedy i zavádění sociálních podniků. Předpokládá se, že v dalším programovém období i Ministerstvo průmyslu a obchodu bude podporovat prostřednictvím Programů zaměřených na podporu malého a středního podnikání, rozvoj těchto nových podnikatelských aktivit. Z prostředků Evropské unie lze aktuálně žádat o finanční podporu v rámci OP LZZ, prostřednictvím výzvy č. 30 Sociální ekonomika 4, a to na neinvestiční výdaje související s rozvojem podnikání a v rámci IOP je to výzva č. 8 Investiční podpora sociální ekonomiky 5. Kritéria, která by měl splňovat sociální podnik, resp. záměr podnikatelské aktivity, aby mohl být podpořen z prostředků ESF: Základním smyslem sociálního podniku je provozovat aktivity prospívající společnosti a/nebo místní komunitě vykonáváním soustavné ekonomické aktivity = zajištění veřejně prospěšných služeb; Podnik podporuje smysl pro společenskou odpovědnost na místní úrovni (tzn. např. zajištěním zdrojů spolufinancování). Dodržuje etické principy včetně principu rovných příležitostí; Projekt je inovativní. Inovace je chápána jako: zavádění nových služeb nebo zboží nebo výrobků nových kvalit; zavádění nových metod práce; otevírání nového trhu; zajištění nových zdrojů surovin; reorganizace oblasti aktivit; Sociální podnik vstupuje do místních iniciativ a partnerství, přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí; Sociální podnik nese ekonomická rizika; Je nezávislý na veřejných či soukromých institucích; Využívá kombinaci tržních i netržních a nepeněžních zdrojů (např. dobrovolnictví). Karlovarský kraj se podporou rozvoje sociálního podnikání začal intenzivně zabývat v souvislosti s procesem deinstitucionilzace a transformace pobytových zařízení sociální péče. V rámci těchto procesů přechází osoby se zdravotním postižením z pobytových zařízení sociálních služeb, umístěných v odlehlých částech území Karlovarského kraje, do služeb v přirozené komunitě. Nedílnou součástí přechodu do komunitní péče je potřeba zabývat se otázkou zvyšování míry soběstačnosti uživatelů sociálních služeb, a to nejenom prostřednictvím asistence podporující život v běžných domácnostech, ale také možností sebeuplatnění a zapojení se do pracovního života. 3 Adresář sociálních podniků

8 Zkušenosti z individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele zaměřeného na přechod uživatelů pobytových sociálních služeb do služeb alternativního typu potvrzují potřebu vzniku kapacit pracovních míst na otevřeném i chráněném trhu práce pro osoby se zdravotním mentálním postižením. Je proto žádoucí, aby se rozhodné subjekty intenzivně zabývaly otázkou tvorby systémových nástrojů zaměřených na tuto potřebu. Karlovarský kraj se proto prostřednictvím aktivit projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji soustředil na osvětu modelu sociálního podnikání, jako jedné z alternativ pro vznik pracovních pozic. Současně subjektům, které měly zájem o realizaci projektů vycházejících z principů sociální ekonomiky, poskytoval ve spolupráci s externími odborníky, metodickou podporu při zpracování podnikatelských plánů. Aktivity projektu se zaměřily i na iniciaci zájmu podnikatelských subjektů podnikat tzv. jinak. Pozornost byla věnována rozvoji sociálního podnikání na Sokolovsku. Aktivity projektu se zaměřily na návrh systému spolupráce rozhodných subjektů za účelem realizace záměrů vycházejících z principů sociální ekonomiky. 8

9 Návrh systému spolupráce zainteresovaných subjektů ve věci zajištění realizace záměrů podporujících uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v regionu Sokolovska Klíčoví aktéři budoucího systému spolupráce: Samospráva měst a obcí okresu Sokolov Úřad práce Soukromý sektor (podniky, firmy, chráněné dílny, komora) Podpora uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce Neziskový sektor (iniciativy a hnutí) Poskytovatelé sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením Předpoklady pro nastavení systému spolupráce a rozvoj sociální ekonomiky, role klíčových aktérů: Města a obce (samospráva): - Pro samosprávy je uspokojování potřeb v území řešeno primárně využíváním místních zdrojů; - Veřejné prostředky, které jsou vynakládané na nákup zboží a služeb formou veřejných zakázek sledují nejenom izolovanou potřebu, ale sledují i určitou přidanou hodnotu, sociální a ekologický rozměr zacílení těchto prostředků, na úrovni měst a obcí je zaváděno společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek; - Podpora sociální ekonomiky, rozvoj podnikatelských aktivit založených na jejich principech jsou nedílnou součástí Strategií udržitelného rozvoje dotčených města a obcí; - Pro tento účel jsou místní podnikatelské subjekty, zástupci neziskového sektoru a poskytovatelů sociálních služeb partnerskými subjekty spolupodílejícími se na tvorbě strategických dokumentů 9

10 Neziskový sektor, místní inciativy a hnutí: - Důležitou roli v nastavení systému spolupráce má Hospodářská a sociální rada Sokolovska, která vyvíjí zejména iniciační a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu Sokolovska a podílí se na zpracování návrhů a koncepcí rozvoje regionu, kterých by měl být koncept sociálního podnikání nedílnou součástí; - Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, jejíž spolupracovníci dlouhodobě působí v regionu Sokolovska a disponují znalosti území a potřeb jednotlivých území; Poskytovatelé sociálních služeb: - Poskytovatelé sociálních služeb, jsou profesionálové, znají možnosti, příp. limity lidí s mentálním postižením v pracovním uplatnění, podílí se na rozvoji těchto dovedností aktivizačními činnosti nebo se přímo zaměřují na rozvoj a udržení dovedností potřebných pro pracovní uplatnění (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace); Soukromý sektor (podniky, firmy, profesní komory): - Soukromý sektor podporuje sociální podniky i tím, že nakupuje zboží a služby od těchto podniků, nebo sociální podniky se stanou pro jejich zakázky subdodavateli; - Společenská odpovědnost firem (CSR) 6 - vedle primární orientace soukromého sektoru na tvorbu zisku jsou do každodenních činností (procesů) vedených za tímto účelem zahrnuta sociální a ekologická hlediska; principy tzv. trojí zodpovědnosti je dobrovolně zakomponován do strategie řízení firem; - Profesní komory, zejména Regionální hospodářská komora Poohří, která se dlouhodobě a systematicky podílí na šíření a zavádění firemní filosofie, která vychází z principů CSR, a to prostřednictvím vzdělávacích programů pro členskou základnu. 6 Corporate social responsibility 10

11 Státní správa a samospráva Neziskový sektor, místní inciativy a hnutí Poskytovatelé sociálních služeb (pro cílovou skupinu dospělých osob s mentálním postižením) Soukromý sektor (podniky, firmy, hospodářská komora, subjekty s vytvořenými chráněnými pracovními místy) Rozhodující aktéři (potenciální partneři pro budoucí spolupráci) v regionu Sokolovska Úřad práce Orgány samospráv měst a obcí okresu Sokolov (agenda udržitelného rozvoje sociálních věcí) Hospodářská a sociální rada Sokolovska Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR Denní centrum Mateřídouška o.p.s. poskytuje službu denního centra a provozuje sociálně terapeutické dílny Dolmen, o.p.s., Agentura pro chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov Rytmus o. s., Agentura pro sociální rehabilitaci poskytuje službu sociální rehabilitace Provozy podniků a firem, kde významným partnerem je Sokolovská uhelná, a.s. Ekonomické činnosti osob samostatně činných Regionální hospodářská komora Poohří Chráněná pracovní místa: KUFIN s.r.o. ZDRAPOSO, o. s. Ing. Vítězslav Nádeníček Provozy podniků a firem zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením: AMULET Sokolov s.r.o., Ladislav Dubnický, Sokolov; Zdeněk Laube, Sokolov; Michla Nyč MATRIX, Sokolov; PRO TENAX s.r.o., Sokolov; Renata Zetková, Svatava 11

12 Zásobník projektových námětů sociálního podnikání Úvodem tohoto dokumentu jsou formulovaná východiska aktivit realizovaných v rámci projektu Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji za účelem zvýšení zaměstnatelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce. Řešitel zorganizoval informační semináře pro zástupce obcí, poskytovatelů a podnikatelů. V této části realizace aktivity spolupracoval se společností P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Jedná se o společnost, která dlouhodobě podporuje zavádění a rozvoj sociálních podniků a podílí se i na návrzích změn legislativních podmínek pro ukotvení sociálního podnikání v ČR. V rámci osvětových seminářů byly skupině zapojených subjektů představovány i příklady dobré praxe v ČR i v zahraničí. Subjekty, které měly zájem, mohly v další fázi realizace aktivit projektu využít metodické vedení společnosti P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., a konzultovat postupně jednotlivé kroky při tvorbě podnikatelského záměru. V době realizace aktivit projektu působila na území okresu Sokolov další nezisková organizace, Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a došlo tak k souběhu aktivit se stejnými cíli. Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR se zaměřovala na analýzu trhu a zpracování návrhu služeb nebo výrobků, které by mohly být předmětem sociálního podnikání, a to právě na Sokolovsku. V této oblasti úzce spolupracovala se zástupci města Sokolov. Město Sokolov tak upřednostnilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Nízký zájem ze strany obcí ovlivnila i skutečnost, že v době realizace aktivit projektu obce úzce spolupracovaly s úřady práce na organizaci veřejné služby, tato činnost byla pro obce prioritní. Kapacity projektu tak byly nabídnuty subjektům z dalších okresů Karlovarského kraje. Metodickou podporu a konzultace za účelem zpracování projektového záměru sociálního podnikání využily ve výsledku čtyři subjekty, z nichž dva dopracovaly projektový záměr do podoby projektové žádosti o financování sociálního podnikání z prostředků ESF v rámci výzvy č. 30 Sociální ekonomika. Jeden subjekt práce na podnikatelském plánu nedokončil z personálních důvodů a jeden subjekt absolvoval průběžné konzultace k dílčím částem zpracování podnikatelského záměru. Projektovou žádost nezpracovával, svůj podnikatelský záměr však naplnil a zahájil provoz v březnu Projektový námět Nositel Předmět činnosti: Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání projektové žádosti o financování z ESF Projektový záměr zrealizován Otevření prodejny s oblečením v prostorách Chráněného bydlení Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov, Sokolov Sběr, úprava, batikování a přešívání ošacení dle potřeb zákazníka NE, důvody, pro které nebyl projektový záměr dopracován, byly především omezené personální zdroje NE 12

13 Projektový námět Dobročinný obchod Nositel Útočiště o. s. Předmět činnosti: Sběr, oprava, repase a následný prodej nábytku, vybavení do domácnosti a ošacení Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání ANO; projektový záměr nebyl podán na doporučení konzultantů projektové žádosti o financování MPSV; z ESF Projektový záměr zrealizován NE Projektový námět Taková normální kavárna Nositel Joker, o. s. Předmět činnosti: Provoz čtenářské kavárny, nabídka poledního menu, společenské akce Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání NE; projektové žádosti o financování z ESF Projektový záměr zrealizován ANO; kavárna byla otevřena v 03/ Projektový námět Koukají na nás správně? Nositel Prima Vizus, o. s. Předmět činnosti: Preventivní měření zraku dětí v předškolním věku v mateřských školách Projektový záměr byl zpracován do finální podoby k podání projektové žádosti o financování ANO; z ESF Projektový záměr zrealizován NE První a v současnosti prozatím jediný sociální podnik, který působí v Karlovarském kraji, je Srdce a čin, o.p.s. 7, který se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti údržby a oprav nemovitého majetku a na ekonomické poradenství, především pro poskytovatele sociálních služeb. Aktivity projektu se také soustředili i na zapojování potenciálních zaměstnavatelů lidí s mentálním postižením z řad podniků a firem. Na této spolupráci se významně podílela Regionální hospodářská komora Poohří. Výsledky spolupráce s Regionální hospodářskou komorou Poohří přinesly na jednací stůl projektový námět, který je ojedinělý nejen v Karlovarském kraji, ale i v rámci ČR. Tento projektový námět předpokládá iniciaci vzniku subjektu, který bude podnikat v oblasti poskytování služeb podnikům a firmám, které jsou členy Regionální hospodářské komory. Portfolio zakázek bude vycházet z potřeb podniků a firem a z možností budoucích zaměstnanců sociálního podniku. Pro udržitelné fungování budoucího podniku je nezbytná znalost práce s cílovou skupinou, lidmi s mentálním postižením a partnerství poskytovatelů sociálních služeb. 7 Joker, o. s. není sociální podnik, mají zřízena chráněná pracovní místa dle zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnanosti 13

14 Pro potenciální zákazníky tohoto subjektu by se jednalo o jeden z možných nástrojů k naplnění CSR a současně plnění nakupované od tohoto subjektu má režim náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, a je tedy jedním z nástrojů podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Závěrem: V průběhu realizace aktivity, do které se zapojilo cca 60 osob z různých skupin klíčových aktérů, byl zjištěn zájem o rozvoj sociálního podnikání v Karlovarském kraji a byly pochopeny principy sociální ekonomiky. Největším, ale ne jediným segmentem sociálního podnikání, je zaměstnávání znevýhodněných osob. Z klientů se tak stávají zaměstnanci nebo i zaměstnavatelé, takže prostřednictvím práce dochází k jejich integraci do společnosti. Pro samotné znevýhodněné osoby je důležité to, že je podporována jejich vlastní aktivita a rozvoj jejich schopností a dovedností. V sociálních podnicích nejde tedy o pouhé zaměstnávání znevýhodněných lidí, ale také o to, že se s nimi aktivně pracuje a zvyšuje se jejich pracovní a společenský potenciál. Sociální podniky jsou navíc demokratické, otevřené a transparentní v řízení a jsou založené na součinnosti občanů. Jde o budování vyšší kvality vztahů a o profesní a osobní rozvoj zaměstnanců a členů (některé sociální podniky jsou založené na členském principu např. družstva). Velkým přínosem pro státní správu je celková úspora veřejných finančních prostředků, protože zaměstnanci vytvářejí hodnoty, platí daně a odvody do státního rozpočtu, nepobírají dávky v nezaměstnanosti a sníží se i vyplácení sociálních dávek. Sociální podnikání má také pozitivní dopad na kultivaci podnikatelského prostředí. Sociální podnikání nelze zúženě chápat jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, tyto nástroje je ale možné při splnění daných podmínek na podporu sociálního podnikání využívat a často jsou pro sociální podniky v ČR jedinou dosažitelnou formou podpory. 14

15 Užitečné odkazy Social investment package (SIP) Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR, TESSEA: Průvodce zadáváním veřejných zakázek Seznam sociálních podniků v ČR Seznam sociálních podniků podle společenské prospěšnosti 15

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada

Vznik Klastru. 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada listopad 2014 Vznik Klastru 7. 11. 2013 registrace stanov občanského sdružení Klastr sociálních inovací a podniků SINEC 2. 12. 2013 úvodní Valná hromada Orgány Klastru Valná hromada nejvyšší orgán Klastru

Více

Novémožnosti NNO nová legislativa a sociální podnikání. Brno, 3. března 2014

Novémožnosti NNO nová legislativa a sociální podnikání. Brno, 3. března 2014 Novémožnosti NNO nová legislativa a sociální podnikání Brno, 3. března 2014 Adresářsociálních podniků/informace o sociálním podnikání seznam na www.ceske-socialni-podnikani.cz údaje z telefonického průzkumu

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice 28.5.2012

Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice 28.5.2012 Sociální podnikání a jeho možnosti Petra Francová České Budějovice 28.5.2012 Koncept trojího prospěchu Co děláme vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA organizujeme

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Jak začít se sociální podnikáním

Jak začít se sociální podnikáním Jak začít se sociální podnikáním Brožura pro budoucí sociální podnikatele Vážení čtenáři, držíte v ruce brožuru s názvem Jak začít se sociálním podnikáním? Ano, jak začít s popisem sociálního podnikání?

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více