Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec"

Transkript

1 Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec

2 Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou vykazována v jiných položkách zásob nebo v dlouhodobém majetku) nebudou v této fázi předmětem pozornosti). Umístění v české legislativě: - Zákon o účetnictví - 25 odst.1 a 5, ve kterých je řešeno oceňování těchto zásob. - Vyhláška č.500/2002 Sb.,(v dalším textu pouze Vyhláška) 7, kde je uveden popis jednotlivých druhů a 49, kde je upřesněno oceňování těchto zásob. - ČÚS č. 015, kde jsou upřesněny postupy při evidenci, oceňování a účtování těchto zásob.

3 Nedokončená výroba - přesná definice podle Vyhlášky produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však hotovým výrobkem, - vznik mylného dojmu že nedokončená výroba se týká pouze hmotné produkce (Vyhláška v 9 doplňuje, že nedokončená výroba se týká i těch nedokončených činností, při kterých nevznikají hmotné produkty), - matoucí v této souvislosti i text 9 Vyhlášky jedná se o produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni + ČÚS č.015, kde se píše o zásobách vlastní výroby, - důsledek nerespektování NV i u jiných než výrobních činností zkreslení výsledku hospodaření, následované chybným základem daně z příjmů (omluvou není ani v některých případech nezřetelná hranice kalkulační jednice).

4 Polotovary vlastní výroby - odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu (není rozhodující, že proces bude pokračovat někde jinde), - základní podmínka polotovar disponuje vlastním oceněním jenom tak je možné jeho zachycení v účetní evidenci (skupina 12), - pokud ale bude polotovar dále prodáván, bude u prodávající účetní jednotky zachycen jako hotový výrobek.

5 Hotové výrobky - podle Vyhlášky věci vlastní výroby určené k prodeji nebo i ke spotřebě uvnitř účetní jednotky, - spotřebou uvnitř účetní jednotky není myšlena aktivace zásob, ke které dochází v určitých případech, touto spotřebou je myšleno použití vlastních hotových výrobků k vnitřním účelům (příklad bude-li chtít provozovna, která vyrábí lahůdky, pohostit svého obchodního partnera, zcela určitě nepůjde pohoštění koupit ke konkurenci, ale použije k tomu účelu svoje vlastní hotové výrobky).

6 Oceňování zásob vlastní činnosti - úvod - legislativní základ: + 25 odst.4, odst.5 písm. c) zákona o účetnictví, + 49 odst. 5 Vyhlášky, - základ tzv. vlastní náklady = náklady přímé, popř. část nákladů nepřímých, které se vztahují ke konkrétní činnosti, - problematické části výše uvedené definice: + slovo popř., které může navozovat dojem, že zařazení nepřímých nákladů do ocenění zásob vlastní činnosti není povinné a záležet bude na rozhodnutí účetní jednotky, + přímé náklady jsou náklady, které lze bez jakýchkoliv pochybností přiřadit k objektu kalkulace potom ale v případě pouze jednoho výstupu (výkonu) jsou všechny náklady přímé.

7 Oceňování zásob vlastní činnosti - může probíhat buď ve skutečných nákladech, nebo v úrovni nákladů podle způsobu kalkulace výroby jde tedy o předběžné kalkulace v podobě operativních nebo plánových kalkulací, + pro upřesnění operativní kalkulace je okamžiková kalkulace, která slouží ke stanovení úkolu převážně v oblasti jednicových nákladů v konkrétní činnosti a jejím základem jsou normy, + plánová kalkulace slouží především ke stanovení rozpočtu nákladů a vychází z předpokladu věcných a časových změn v tzv. základní kalkulaci a v určitém konkrétním období, - v případě heterogenní výroby (více různorodých výrobků) je nutné přiřazovat nepřímé náklady k předmětu kalkulace s pomocí nejspíše přirážkové metody, - v 49 Vyhlášky je řešeno oceňování i v případech nepřetržité, hromadná a kusové výroby.

8 Oceňování zásob vlastní činnosti - teoretickým základem pro oceňování zásob vlastní činnosti je dělení nákladů na náklady výkonu a náklady období: + vlastní náklady jsou v této souvislosti náklady výkonu (náklady, které vstupují do ocenění zásob vlastní činnosti) a ostatní náklady jsou náklady období (náklady, které ovlivňují výši hospodářského výsledku v období, ve kterém jsou vynaloženy), - důvod, proč musí být způsob oceňování zásob přesně stanoven v platných předpisech: Příklad č.1: - náběh celkových nákladů ve výši 3 mil.kč (1 mil. náklady variabilní, 2 mil. náklady fixní) na 100 výrobků, 50 jich bylo v relevantním období prodáno, a) zásoby se oceňují v úrovni pouze variabilních nákladů, potom hospodářský výsledek ovlivní 500 tis. Kč nákladů variabilních a 2 mil. Kč nákladů fixních, celkem 2,5 mil. Kč,

9 Oceňování zásob vlastní činnosti - zásoby vlastní činnosti budou oceňovány v úrovni plných nákladů (včetně fixních) - potom hospodářský výsledek ovlivní náklady ve výši v 1,5 mil.kč, - závěr - libovůle v oceňování zásob vlastní činnosti by tedy vedla ke zkreslování hospodářského výsledku a následně i základu daně z příjmů.

10 Nutnost účtování o zásobách vlastní činnosti - účtování o zásobách VČ se netýká všech účetních jednotek: + tyto zásoby vůbec nepřicházejí v úvahu (např. výroba elektrické energie), + v úvahu připadají pouze některé druhy (v hromadné výrobě se nevyskytuje nedokončená výroba, v nečlenité výrobě se nevyskytují polotovary, ve službách většinou hotové výrobky) - služby základní problém: + účtování o zásobách vlastní činnosti se týká i účetních jednotek s nehmotnými výstupy,

11 Nutnost účtování o zásobách vlastní činnosti + příklady některých služeb s možným výskytem nedokončené výroby: komplikované opravy dvoustopých vozidel, komplikované (déletrvající) opravy zboží osobní spotřeby a potřeb pro domácnosti, služby v zařízeních hotelového typu, služby realitních kanceláří, pronájem automobilů a služby s ním související, daňové poradenství, auditorské služby (tzv. průběžný audit).

12 Účtování o zásobách vlastní činnosti - účtování o zásobách VČ musí zabezpečit věrný obraz účetního hospodářského výsledku (aby jeho součástí byly pouze ty náklady, které věcně a časově souvisí se zaúčtovanými výnosy), - toto zabezpečení se realizuje ve výsledovce s druhovým členěním nákladů a výnosů prostřednictvím korekce nákladů, která se v účetní terminologii nazývá Změna stavu zásob vlastní činnosti (i když se jedná o korekci nákladů, směrná účtová osnova ji řadí do výnosů účtová skupina 61), - při použití způsobu A tato korekce není tak patrná jako u způsobu B, kdy se nejdříve všechny náklady účtují na vrub hospodářského výsledku a teprve po inventurních zjištěních se provede účetní zápis 12x/61x,

13 Účtování o zásobách vlastní činnosti - v případě použití způsobu A probíhá také náběh prvotních nákladů výkonu přímo do hospodářského výsledku, ale tento náběh je v tom samém časovém období korigován zápisem 12x/61x, - z výše uvedeného vyplývá, že úbytek zásob vlastní činnosti v případě použití způsobu A je nutné zaúčtovat zápisem 61x/12x, v případě použití způsobu B se o něm neúčtuje, - pozor na ustanovení 9 odst.7 Vyhlášky, ve kterém je uvedena nutnost zajistit průkaznou evidenci o stavu zásob i v průběhu účetního období při použití způsobu B.

14 Účtování o zásobách vlastní činnosti - pozor na nesprávnou interpretaci účtu Změna stavu zásob vlastní činnosti nejedná se o zvyšování, popř. snižování hospodářského výsledku, ale o korekci nákladů výkonu na stav, který odpovídá věrnému obrazu tohoto výsledku, - některé další případy účtování s použitím účtu 123 (hotové výrobky): / 681 změna v metodice oceňování zásob vlastní činnosti (zvýšení cen) pouze k prvému dni nového účetního období a v případech vyjmenovaných v 7 odst.4 zákona o účetnictví, + 123/ 613 přebytek výrobků zjištěný při inventarizaci, / 123 manko nad normu.

15 Účtování o zásobách vlastní činnosti - jednodušší účtování o těchto zásobách ve druhém manažerském okruhu, který je možné přímo organizovat účelově, - další výhodou je bezproblémový přechod nákladů výkonu z jednoho účtu na druhý, např. z účtu nedokončená výroba na účet hotových výrobků, bez nutnosti jakékoliv korekce nákladů, která je nutná při druhovém členění nákladů.

16 Běžná úroveň využití kapacity - samostatný problém přiřazení fixní výrobní režie, které by mělo respektovat běžnou úroveň využití kapacity (v našich předpisech neřešeno pouze v IAS č.2 - přispívá k věrnému obrazu účetnictví), - běžná úroveň využití kapacity spíše předpokládaný objem výroby, kterého bude dosaženo v průměru během několika období za běžných okolností, - základem řešení je výše tzv. nevyužitých fixních nákladů počítaná jako (Qp Qs) x FN/Qp, kde + Qp = běžná úroveň využití kapacity, + Qs = skutečné využití kapacity, + FN = fixní náklady.

17 Běžná úroveň využití kapacity Příklad č.2 Jeden výrobek, běžné využití kapacity = 100. Skutečná výroba = 90 (v relevantním období neprodáno) - zásoba hotových výrobků. Fixní výrobní režie = Kč (přímý náklad). Správné přiřazení FN = ( : 100) x 90 = , na jednotku 200. Nesprávné přiřazení FN = (na jednotku 222,22), rozdíl 2000 = (100 90) x /100 = 10 x 200 = Nevyužité fixní náklady se mění z nákladů výkonu na náklady období a do hospodářského výsledku se započítají v období jejich vzniku.

18 Běžná úroveň využití kapacity V případě, že plánovaná kapacita bude překročena, fixní náklady se přiřadí ve skutečné výši. Příklad č.3 Jeden výrobek, plánovaný objem výroby 100 Skutečný objem výroby 110 (nic nebylo prodáno - stav hotových výrobků) Fixní výrobní režie = Kč, na jednotku ale ne 200, ale pouze : 110 = 181,82 (nesmí být překročena celková výše nákladů, to znamená Kč).

19 Závěr - správnost účtování a oceňování zásob vlastní činnost má vliv na věrné zobrazení hospodářského výsledku a následně také na základ daně z příjmů, - z toho důvodu je nutné základní postupy v této souvislosti vložit do vnitřní účetní směrnice.

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM František Louša ZÁSOBY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM obvyklé i složité operace účtování zásob pořízení zásob nákupem, vlastní výrobou a dalšími způsoby spotřeba zásob ve výrobě, prodejem v

Více

Manažerské účetnictví a controlling

Manažerské účetnictví a controlling Manažerské účetnictví a controlling Jaromír Lazar Manažerský přístup k účetnictví podniku Typová řešení základního modelu podniku Růst podniku a přibývání činností Komplexní řešení modelového příkladu

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

ZÁPADOČESKÁ U IVERZITA V PLZ I FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Úloha a postavení účetní uzávěrky a účetní závěrky v soustavě účetních záznamů Role and position of statement of finances and statement

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Evidence, oceňování a účtování zásob Petra Vrtalová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu

Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza uzávěrkových operací vybraného podnikatelského subjektu Analysis of balance operations of selected business subject Lenka Nezbedová

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.]

[Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] IAS 2 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 2 Zásoby [Novelizace standardu - mění se odstavec 20 viz. Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009.] CÍL 1. Cílem tohoto standardu je stanovit způsob účetního

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Účetní a daňové náklady Ludmila Chalupová Bakalářská práce 2008 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Analýza účetních a daňových nákladů a výnosů ve vybrané akciové společnosti

Analýza účetních a daňových nákladů a výnosů ve vybrané akciové společnosti Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Analýza účetních a daňových nákladů a výnosů ve vybrané akciové společnosti Vypracoval: Eliška

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Sestavení účtového rozvrhu podniku

Sestavení účtového rozvrhu podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Sestavení účtového rozvrhu podniku Setting Up the Chart of Accounts Bakalářská práce Veronika Fajtová Vedoucí práce: Ing.

Více

33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 31. 12. 2010 Ročník XLIV Cena 45 Kč ISSN-0322-9653 8 MINISTERSTVO FINANCÍ 33. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více