Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria"

Transkript

1 Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci odpadů Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Mgr. Jaromíra Kotíková Markéta Nekolová VÚPSV Praha 2003, 2005

2 OBSAH: Úvod do problematiky 3 1. Charakteristika cílových skupin Osoby se zdravotním postižením Lidé starší 50 let Nekvalifikovaní uchazeči Osoby se zdravotním postižením (se změněnou pracovní schopností) Osoby se zdravotním postižením Počty občanů se ZP Ekonomická aktivita občanů se ZP Nezaměstnanost občanů se ZP Postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce v zemích Evropské unie Určení databázových zdrojů Určení ukazatelů výběru Ověření stanovených ukazatelů výběru Práce s daty Příklad možného výběru uchazečů Seznam použité literatury 54 2

3 Úvod do problematiky V podmínkách rostoucí soutěživosti se na českém trhu práce diferencovaly možnosti konkrétních osob, jako jednotlivců i jako příslušníků určitých sociálních kategorií, udržet si své zaměstnání a po jeho ztrátě rychle získat zaměstnání nové. To se projevilo v odlišných specifických mírách jak v případě krátkodobé, tak i v případě dlouhodobé nezaměstnanosti. Marginalizace na pracovním trhu se týká nejen nedisponovaných jedinců, ale i celých sociálních kategorií, jež v lepším případě jsou schopny nominální flexibility, v horším případě nejsou flexibilní vůbec. Pro riziko ohrožení nezaměstnaností a hlavně pro dlouhodobé setrvání v ní sehrává nejvýznamnější roli - jak u mužů, tak u žen - zdravotní postižení (riziko nezaměstnanosti zde přesahuje 30% a riziko dlouhodobé nezaměstnanosti pro zdravotně postižené ženy 25 %, pro muže pak 20 %). Totéž platí o pracovnících bez kvalifikace, zejména o mužích, jejichž specifická míra nezaměstnanosti dosahuje 25 %, dlouhodobá nezaměstnanost 13 %. Vysoké je riziko nezaměstnanosti u starších pracovníků, kteří ztratili kontakt se světem práce dlouhodobým připoutáním k takovému druhu činnosti, jenž je v procesu modernizace vytlačován z pracovního trhu, a nemají už zdravotní, kvalifikační či obecně sociální předpoklady potřebné k přizpůsobení se novým požadavkům pracovního trhu. Podstatně vyšší je však u nás, v porovnání s pracovními trhy jiných zemí v EU, zvláště nerovnost v rozložení rizika nezaměstnanosti podle kvalifikační úrovně. Výrazný dopad na nekvalifikované (v menší míře i na vyučené) pracovníky v České republice souvisí s procesem restrukturalizace a modernizace, respektive deindustrializace, a s nastupující rolí lidského kapitálu. Tato studie si klade za cíl poskytnout výchozí informace pro řešení projektu Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin 3

4 obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (se změněnou pracovní schopností - ZPS) 1, na ekologické činnosti, separaci odpadů. Cílem projektu je vypracovat systém vytváření a trvalého provozování pracovních míst pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva, přednostně zdravotně postižené, na chráněných pracovištích na ekologické činnosti, separaci odpadů. Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou především osoby se zdravotním postižením, u kterých ale velmi často dochází ke kumulaci handicapů! Zdravotní postižení bývá u těchto lidí doprovázeno nízkou kvalifikací a zároveň vyšším věkem. Proto je naprosto nevyhnutelné, podrobně, skupiny uchazečů o zaměstnání s těmito dvěma posledně jmenovanými handicapy charakterizovat. Účelem projektu je rozšířit možnosti zaměstnávání cílové skupiny. Za tímto účelem projekt prakticky ověří předpoklad, že nízkokvalifikované zdravotně postižené a další příslušníky cílové skupiny je možné zaměstnávat na perspektivních činnostech v oblasti demontáže, vytřiďování, předúpravy a ekologické likvidace specifického odpadu. Tato studie ve své 1. kapitole předkládá charakteristiku cílových skupin uchazečů o zaměstnání: osob se zdravotním postižením, osob starších 50 let a nekvalifikovaných uchazečů. Kapitola druhá nazvaná Osoby se zdravotním postižením definuje osoby se zdravotním postižením a předkládá analýzu jejich postavení na trhu práce. Závěrečná část této kapitoly poskytuje informace o problémech souvisejících s postavením osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích. V kapitole třetí a čtvrté je řešena problematika spojená s určením databázových zdrojů a stanovením vhodných výběrových kritérií. Kapitola pátá - Ověření stanovených ukazatelů výběru - se zabývá otázkou možnosti výběru uchazečů na základě stanovených kritérií. 1 Jelikož došlo v průběhu zpracovávání této studie v rámci nového zákona o zaměstnanosti k terminologické změně a osoby se změněnou pracovní schopností se změnily na osoby se zdravotním postižením, uvádí se ve studii oba názvy. 4

5 1. Charakteristika cílových skupin Původním záměrem projektu bylo - vypracování systému vytváření a trvalého provozování pracovních míst pro obtížně zaměstnatelné skupiny obyvatelstva, přednostně osoby se zdravotním postižením (ZPS), na chráněných pracovištích na ekologické činnosti, separaci odpadů ve skupině osob se zdravotním postižením se však v mnoha případech setkáváme, jak již bylo zmíněno, s kumulací handicapů a to jak zdravotních, tak způsobenou nízkou kvalifikací a vyšším věkem, proto je vhodné se blíže věnovat i skupinám uchazečů, u kterých se výše jmenované varianty handicapů vyskytují. Jedná se o následující skupiny: osoby se zdravotním postižením lidé starší 50 let nekvalifikovaní uchazeči 1.1. Osoby se zdravotním postižením a) osoby se zdravotním postižením (se změněnou pracovní schopností) b) osoby plně invalidní, kterým není přiznán statut osoby se zdravotním postižením (ZPS) a) Kdo je občanem se zdravotním postižením (ZPS)? Občan se zdravotním postižením je od 1. října 2004 nově definován podle 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je to vždy fyzická osoba, která je: 1. plně invalidní (dále jen osoba s těžším zdravotním postižením) 2. částečně invalidní 3. zdravotně znevýhodněná. 5

6 Podrobněji k jednotlivým skupinám: ad 1. Občanem s těžším zdravotním postižením (dříve ZPS s TZP) je vždy ten, kdo byl uznán plně invalidním a může vykonávat soustavné zaměstnání jen za zcela mimořádných podmínek nebo se pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav může připravovat na budoucí povolání jen za zcela mimořádných podmínek. Na rozhodnutích ČSSZ je v těchto případech citováno ustanovení 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. ad. 2. Občan je uznán částečně invalidním na základě rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání částečného invalidního důchodu nebo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení o uznání částečné invalidity v případech, kdy na částečný invalidní důchod nevznikl nárok nebo není tento důchod vyplácen pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti. ad. 3. Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikace nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. b) Osoby plně invalidní, kterým nebyl přiznán statut osoby se zdravotním postižením (změněnou pracovní schopností) Do října roku 2004, na základě zákona o zaměstnanosti z roku 1991, platilo, že občan, který je plně invalidní, ale kterému byla invalidita přiznána na základě 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, není občanem se zdravotním postižením podle ustanovení 21. Způsobovalo to mnoho nejasností jak u osob se zdravotním postižením samotných, tak i u jejich zaměstnavatelů. Tito 6

7 občané mohly požádat o pomoc při vyhledávání zaměstnání, ale jejich situace byla zhoršena tím, že jak ze zákona o zaměstnanosti vyplývalo, nebyl jim přiznán statut osoby se zdravotním postižením, a proto nemohl být poskytnut zaměstnavateli příspěvek na zřízení pracovního místa a ani nešlo tyto občany započítat do povinného podílu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením (dříve se změněnou pracovní schopností). Až nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který redefinuje skupiny osob se zdravotním postižením, uvedený problém vyřešil a v současné době tak patří statut osob se zdravotním postižením a s ním spojené výhody i těmto občanům. Přestože je uchazečům o zaměstnání se zdravotním postižením (ZPS) na úřadech práce věnována zvýšená pozornost, zájem o jejich zaměstnávání ze strany zaměstnavatelů je stále malý. Důvodem je zejména obava z problémů spojených s legislativní ochranou těchto pracovníků, které pro zaměstnavatele vyplývají ze zákoníku práce. S délkou nezaměstnanosti a s opakovanými neúspěchy při hledání práce klesá u uchazečů se zdravotním postižením (ZPS), tak jako i v případě většiny ostatních uchazečů, jejich motivace k hledání zaměstnání. Handicap zdravotní a věkový je velmi často kumulován i nízkým stupněm vzdělání nejčastěji základním, přičemž, jak ukazuje praxe, i u této skupiny osob platí, že problém jejich umístění klesá spolu se zvyšujícím se stupněm vzdělání. Nejvíce problémovými jsou v této skupině osoby starší 50 let, poživatelé invalidních důchodů, kterým byla plná invalidita přehodnocena na částečnou a jejich zdravotní stav se výrazně nezměnil. Takovéto osoby vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již delší dobu nepracovaly, a proto se v pracovním procesu velmi obtížně adaptují. Značná část těchto osob může pracovat pouze na zkrácený úvazek a v případě poživatelů částečných invalidních důchodů mají pro výplatu důchodu limitovánu výši výdělku. 7

8 Obecně lze konstatovat, že značná část uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením (ZPS) vykazuje nižší pracovní motivaci, evidence těchto osob patří k nejdelším a nezřídka jsou vedeny v evidenci opakovaně. Tito uchazeči bývají charakterizováni jako nejkomplikovanější skupina, představují cca 10 15% všech evidovaných nezaměstnaných. K jejich nejčastějším zdravotním handicapům patří: - onemocnění páteře - kardiovaskulární choroby - různé formy psychických onemocnění. Zdravotní problémy ovlivňují jejich psychický stav i postoje k řešení situace nezaměstnanosti. Často lze pozorovat: - snížené sebevědomí a podrážděnost - pesimismus spojený s negativními zkušenosti při jednání se zaměstnavateli - snížené adaptační schopnosti na nové podmínky - komunikační bariéry - celkově labilní psychický stav Neúspěchy při hledání zaměstnání, finanční problémy, obavy z budoucnosti a strach z důsledků finanční nedostatečnosti pro ně samotné i další členy rodiny (např. studující děti, náklady spojené s bydlením atd.) dále zhoršují jejich primární onemocnění a jejich šance na zaměstnání se ještě snižují. Jak již bylo uvedeno, specifickou skupinu tvoří uchazeči, kteří se stali nezaměstnanými přehodnocením plného invalidního důchodu na částečný, často po mnoha letech plné invalidity bez podstatné změny jejich zdravotního stavu. Motivace těchto občanů k získaní zaměstnání je až na výjimky zcela minimální, nový status považují za křivdu a do evidence uchazečů přicházejí pouze z důvodu získání sociálních dávek. V těchto situacích je nezbytná práce psychologa, která vyžaduje dlouhodobější systematickou psychoterapii. Obvykle tito lidé zůstávají v péči poradce pro osoby se změněnou pracovní schopností. 8

9 Primární roli při pracovním uplatnění uchazeče se zdravotním postižením (ZPS) hraje jeho vzdělání. Čím vyšší vzdělání uchazeč má, tím vyšší jsou jeho šance na uplatnění v zaměstnaneckém pracovním poměru i v oblasti samostatného podnikání Lidé starší 50 let Uchazeči o zaměstnání nad 50 let věku patří ke skupině nejobtížněji umístitelným nezaměstnaných. Tato riziková skupina vykazuje silnou pracovní motivaci, má vžitý pracovní rytmus, pocit pracovní odpovědnosti. Velmi tíživě doléhá na jejich psychiku strach z budoucnosti a nemožnosti vlastní realizace. Ztrátou zaměstnání se dostávají do sociální izolace, která ovlivňuje jejich fyzické a psychické zdraví. Dochází k ohrožení základních hodnot jedince, rozvíjení pocitů podřadnosti, ztrátě sebedůvěry, objevuje se nespokojenost a snížené sebevědomí. Mezi hlavní rizikové faktory patří snížená adaptabilita na nové podmínky a profesi, nižší kvalifikace, nižší flexibilita, dojíždění, věkový faktor a mnohdy z těchto důvodů vznikající zdravotní problémy. Nejsložitější situace je u uchazečů, kteří pracovali celý život v jedné profesi a někteří i u jednoho zaměstnavatele. V případě, že se jedná o profesi nepříliš frekventovanou na trhu práce, je takovýto uchazeč téměř nezaměstnatelný. Kritická je situace i u žen samoživitelek, které se pohybují na hranici životního minima a cítí se existenčně, finančně i osobně velmi ohrožené.někteří uchazeči ukončují evidenci na úřadu práce až při vzniku nároku na předčasný starobní důchod. Zaměstnavatelé dnes obecně považují osoby starší 50 let za méně flexibilní, neochotné se vzdělávat. Tito lidé mívají také často vyšší mzdové požadavky než mladší lidé, což vyplývá z délky praxe. Mohou mít také nežádoucí návyky získané v předchozí pracovní kariéře. Chybí jazykové znalosti a často jsou přítomny zdravotní problémy. Z těchto důvodů dávají zaměstnavatelé mnohdy přednost mladším věkovým ročníkům, které bývají přizpůsobivější a lépe disponované k dalšímu vzdělávání. Zajímavé přitom je, že v řadě případů jsou lépe zaměstnatelní občané v důchodovém 9

10 věku než občané ve věku mezi 50 a 60 lety. To je způsobeno tím, že důchodci se často spokojí s nižší mzdou, mají vysokou pracovní motivaci, vykazují značnou spolehlivost. V oblasti zaměstnávání důchodců se často objevuje i nelegální zaměstnávání (práce bez pracovní smlouvy a tudíž bez placení pojistného a daní). Zaměstnavatelé při přijímaní nových pracovníků dávají přednost mladším věkovým skupinám. Důvodů je hned několik. Ze strany zaměstnance jsou např. předpokládány nižší mzdové nároky na platové zařazení vyplývající z délky dosavadní praxe. Naopak ze strany zaměstnavatele zvýšené požadavky na práci s moderní technikou, znalost jazyků a vyšší flexibilita v pracovním zařazení předpokládaná u těchto osob. Praxe úřadů práce ukazuje, že možnost pracovního umístění osob vyšší věkové kategorie je závislá na kvalifikaci a schopnosti adaptovat se na současné požadavky trhu práce nesoulad jejich kvalifikace se strukturou pracovních příležitostí. Zároveň je sledován trend, kdy se vzrůstajícím věkem uchazeče o zaměstnání klesá jeho adaptabilita. Se svým postavením se hůře vyrovnávají muži, dlouhodobá nezaměstnanost vede k hrozbě absolutní nezaměstnatelnosti Nekvalifikovaní uchazeči Termín nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání v sobě zahrnuje osoby v evidenci úřadů práce, které mají nízkou kvalifikaci spojenou s nedostatečnými zkušenostmi. Jak ukazuje praxe, podíl i počet této skupiny uchazečů o zaměstnání klesá spolu se zvyšujícím se věkem. Z praxe úřadů práce vyplývá, že u této skupiny je poměrně často sledováno spoléhaní se na vnější pomoc, neschopnost samostatného řešení osobních problémů, nereálné mzdové požadavky a požadavky na trh práce (zejména pokud se jedná o osoby, které měly dlouhodobě relativně kvalitní pracovní místo). Tyto osoby, díky špatně nastavenému sociálnímu systému, dávají často přednost sociálním dávkám před uplatněním se na trhu práce. 10

11 Ze strany zaměstnavatelů je sledován předsudek o nízké kvalitě a nedostatečné motivaci této pracovní síly. Požadují proto i na pracovní místa pro osoby se základním vzděláním vyučence. Tato tendence je podporována i celkovým nedostatkem pracovních příležitostí. Svou negativní roli při případné možnosti zaměstnání těchto uchazečů o zaměstnání hrají i značné možnosti práce na černo. Všechny dostupné prameny potvrzují skutečnost, že špatné postavení nekvalifikovaných uchazečů na trhu práce vyplývá zejména z nedostatku vhodných pracovních míst a zejména výrazného poklesu jejich počtu v průběhu devadesátých let. Dokazují to výsledky již zmíněného šetření Svazu průmyslu a obchodu ČR z roku 1998, kdy z odpovědí vyplynulo, že se zásadně snížil podíl nekvalifikované práce v podnicích a počet takovýchto míst stále klesá. Ve srovnání s poklesem jiných typů míst byl úbytek pracovních míst pro nekvalifikované rychlejší. Jak bylo výše uvedeno, zaměstnavatelé, aby se vyhnuli zaměstnávání těchto osob bez kvalifikace, žádají i na pracovní místa, která vyžadují maximálně zapracování, alespoň vyučení. Vyučení je pro zaměstnavatele určitou zárukou možnosti rekvalifikace nebo doškolení. Je proto zřejmé, že v situaci, kdy trh práce nabízí dostatek nezaměstnaných vyučených uchazečů, budou tito vždy vytlačovat uchazeče bez kvalifikace. Pravděpodobnost nalezení zaměstnání nekvalifikovanými osobami je bez uplatnění nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti mizivá. Ze současných nástrojů jsou nejvhodnějšími umisťování na veřejně prospěšné práce (dále jen VPP) a dotování mezd. Využívání nástroje VPP naráží na omezený počet takových míst. Klasická pracovní místa v oblasti péče o města a obce jsou dnes již z podstatné části obsazena specializovanými firmami, které o nekvalifikované z řad nezaměstnaných často nejeví zájem. Některé obce v tomto směru nejeví velkou snahu umístit problémové uchazeče tímto způsobem. Veřejně prospěšné práce však vždy budou jen krátkodobým řešením situace. Zlepšení postavení na trhu práce by mohlo přinést zvýšení motivace této skupiny osob pracovat. Rozhodujícím opatřením by mělo být výrazné odlišení výše sociálních dávek od mezd dostupných těmto osobám (blízké minimální mzdě). Jediným 11

12 možným opatřením tímto směrem by bylo snížení sociálních dávek, nebo jejich dostupnosti, protože zvyšování minimální mzdy by mělo pravděpodobně důsledek ve snížení celkové poptávky po takových pracovnících. Jedinými možnými dlouhodobějšími řešeními se jeví podpora doplnění kvalifikace těchto osob, pracovních návyků, aktivní práce s uchazeči. V patrně ojedinělých případech lze podporovat také samostatně výdělečnou činnost těchto osob. V souvislosti se skupinou nekvalifikovaných osob je nutné zmínit širší skupinu osob společensky nepřizpůsobených, kterou lze charakterizovat jednak jako skupinu osob převážně s nízkou kvalifikací, ale náleží sem i další marginalizované skupiny obyvatelstva a to především lidé vracející se z výkonu trestu odnětí svobody. Procento úspěšnosti začlenění poslední jmenované skupiny osob do pracovního procesu záleží nemalou měrou nejen na pravidelném kontaktu mezi úřadem práce a sociálním kurátorem, ale také na jeho včasnosti, ohledně toho kterého občana vracejícího se z výkonu trestu odnětí svobody. Pokud sociální kurátor se svým klientem neudržuje kontakt během výkonu trestu odnětí svobody, měl by jej navázat s dostatečným časovým předstihem před propuštěním klienta. Pomocí tohoto kontaktu tak přizpůsobit do určité míry profesní (kvalifikační) profil svého klienta profesní struktuře volných pracovních míst na trhu práce, a to buď absolvováním potřebného přeškolení nebo rekvalifikace přímo ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo nastoupením rekvalifikace zabezpečované úřadem práce ihned po příchodu z výkonu trestu. Odsouzeným, u nichž jsou pro to předpoklady vzhledem k jejich schopnostem, věku a délce trestu, se obvykle umožní, aby získali základní nebo i vyšší vzdělání, anebo se zúčastnili dalších forem vzdělávání. Věznice vytvářejí po dobu výkonu trestu předpoklady pro plynulý přechod osob propuštěných z výkonu trestu do občanského života, přitom úzce spolupracují s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, zejména jim poskytují včas potřebné informace. 12

13 Řešení problému jejich zaměstnanosti může vycházet jen z individuálního přístupu k těmto osobám, k jejich potřebám a možnostem. Je naprosto nezbytné u těchto osob pěstovat pracovní návyky a při práci s nimi využívat individuální plány. 2. Osoby se zdravotním postižením Vzhledem ke skutečnosti, že prioritní skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou osoby se zdravotním postižením, následující kapitola se soustředí hlouběji na tyto uchazeče o zaměstnání. Osoby se zdravotním postižením netvoří jednolitou skupinu. Může se jednat o osoby s fyzickým nebo smyslovým postižením, o rozumově nebo duševně postižené osoby, o osoby s vrozeným postižením nebo osoby, které byly takto postižené v dětství, během dospívání nebo v dospělém věku, při získávání vzdělání nebo v zaměstnání. U některých osob může mít jejich postižení jen malý dopad na jejich schopnost pracovat a nalézt společenské uplatnění, zatímco u jiných se může jednat o závažný dopad, který vyžaduje značnou podporu a pomoc. Na celém světě se osoby se zdravotním postižením podílejí na všech úrovních pracovního procesu a přispívají do něj. Avšak mnoho zdravotně postižených lidí, kteří chtějí pracovat, nemá v důsledku celé řady překážek možnost nalézt pracovní uplatnění. Nezaměstnanost je mezi zdravotně postiženými v produktivním věku daleko vyšší než u ostatních osob v produktivním věku. Je stále zřejmější, že osoby se zdravotním postižením, které získají zaměstnání, mohou být hodnotným přínosem pro ekonomiku jejich zemí. Jejich zaměstnávání snižuje náklady na invalidní důchody, které jsou jim vypláceny, a může zlepšit sociální podmínky obyvatel. Pro zaměstnávání zdravotně postižených existuje i silný hospodářský argument ve prospěch zaměstnavatelů, kteří mohou získat určitá zvýhodnění formou dotací a daňových úlev. 13

14 Osoby se zdravotním postižením a další osoby, které mají znevýhodněné postavení na trhu práce, ve větší míře dosahují nízké úrovně vzdělání a motivace k jeho rozšiřování je značně redukována. Příčiny tohoto jevu však mají různé kořeny vyplývající ze specifik jednotlivých problémových skupin Osoby se zdravotním postižením (ZPS) Oblast zaměstnanosti zdravotně postižených osob byla až do minulého roku definována zákonem č. 1/1991Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. V části čtvrté, 21 byl definován občan se změněnou pracovní schopností (ZPS) a občan se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (dále jen ZPS s TZP). Občan se ZPS byla osoba, která měla pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, případně přípravy k pracovnímu uplatnění. Byl to vždy občan částečně invalidní, bez ohledu na to, zda byl či nebyl poživatelem částečného invalidního důchodu, dále občan, kterému byl na základě Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení přiznán statut občana se změněnou pracovní schopností. Občanem se ZPS s TZP byl občan, který měl mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a mohl se pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav připravovat na budoucí povolání jen za zcela mimořádných podmínek. Občanem se ZPS s TZP byl občan invalidní, který byl schopen vykonávat soustavné zaměstnání (resp. připravovat se na povolání) jen za zcela mimořádných podmínek (což koresponduje s ustanovením 39 odst. 1 písm. b) zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), případně občan, o kterém tak rozhodl příslušný státní orgán sociálního zabezpečení. V roce 2004 byl přijat nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který podstatně změnil a zjednodušil terminologii občanů se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením se, počínaje 1. říjnem roku 2004, člení na osoby plně invalidní 14

15 (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením), částečně invalidní a zdravotně znevýhodněné. Právo občana na rovný přístup k zaměstnání je podobně jako v dřívějším zákonu o zaměstnanosti z roku 1991 definováno i v jeho nové verzi z roku 2004, a to v 4 odst. 2, který zakazuje diskriminaci z hlediska rozdílu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Přes toto ustanovení stále narůstá počet osob, které v důsledku svého handicapu nemohou nalézt zaměstnání. Patří k nim zejména osoby se zdravotním postižením a osoby společensky nepřizpůsobené. 2.2.Počty občanů se zdravotním postižením ( ZPS) v obyvatelstvu nad 15 let Ekonomická aktivita občanů se zdravotním postižením (ZPS) Znalost počtu občanů se zdravotním postižením (ZPS) je potřebná z řady důvodů, např. pro uvědomění si rozsahu této sociální skupiny obyvatelstva, a tedy i kvantitativní stránky závažnosti problematiky osob se zdravotním postižením (ZPS), pro vymezení prostoru pro ekonomickou aktivitu těchto osob a z toho i posouzení rozsahu této skupiny jako zdroje pracovních sil nebo posouzení oprávněnosti výše tzv. kvóty pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ZPS). Přesnost zjištění tohoto počtu je současně sporná: neexistuje celostátní evidence těchto osob ani dokonalá podniková evidence, existuje jen evidence uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením (ZPS) v registru úřadu práce. 15

16 Celkový počet osob se zdravotním postižením (ZPS) je znám jen na základě Výběrového šetření pracovních sil (dále jen VŠPS), prováděného čtvrtletně Českým statistickým úřadem (dále jen ČSÚ), tj. na základě osobních výpovědí v relativně reprezentativním vzorku domácností. Jelikož uváděná data jsou z roku 2002, kdy ještě platil zákon o zaměstnanosti z roku 1991, je použito tehdejší platné terminologie týkající se zdravotně postižených osob. Pro rok 2002 (4. čtvrtletí 2002) tento zdroj uvádí 472 tis. osob se ZPS starších 15 let, což odpovídá 5,4 % populace v příslušné věkové kategorii. Pouze 101 tisíc z nich je však zaměstnáno (2 % všech zaměstnaných). Statistiky ČSSZ uvádějí 385 tis. osob pobírajících plný invalidní důchod a 150 tisíc osob, které mají přiznaný částečný invalidní důchod. Ze statistických údajů je zřejmé, že: Míra ekonomické aktivity osob se ZPS je výrazně nižší než u zdravých, v posledních letech se dále výrazně snížila, počet ekonomicky aktivních osob se ZPS za posledních 8 let klesl zhruba na polovinu. Vývoj ekonomické aktivity OZPS starších 15 let (tis.os.) Ukazatel :1993 (%) Počet obyvatel 8292,7 8406,4 8586,5 8615,8 103,9 Z toho: ekonomicky aktivní 5093,5 5170,7 5186,1 5171,2 101,5 Míra ekon. aktivity (%) 61,4 61,5 60,4 60,0 97,7 Z celku: 1. OZPS 597,8 580,6 445,5 411,9 68,9 Z nich ekon. aktivní 232,8 198,6 131,5 120,6 51,8 Míra ekon.akt.ozps (%) 38,9 34,2 29,5 29,3 75,3 2. zdraví 7694,9 7825,8 8141,0 8203,9 106,6 Z nich ekon.aktivní 4860,7 4972,1 5054,6 5050,6 103,9 Míra ekon. aktivity 63,2 63,5 62,1 61,6 97,5 16

17 Je tedy faktem, že přes všechna přijatá opatření na podporu zaměstnanosti osob se ZPS - jejich ekonomická aktivita trvale a prudce klesá. Pokles počtu ekonomicky aktivních osob se ZPS je důsledkem jednak poklesu celkového počtu osob se ZPS, jednak i poklesu míry jejich ekonomické aktivity. Obě tendence jsou výrazně nepříznivější ve srovnání s ostatními, tj. zdravými. K poklesu ekonomické aktivity (jak absolutně, tak i její míry) dochází jak u mužů, tak u žen. Pokles ekonomicky aktivních osob se ZPS s těžším zdravotním postižením (dále jen TZP) je ještě rychlejší než u ostatních osob se ZPS. V rámci klesajícího počtu ekonomicky aktivních osob se ZPS dále klesal počet zaměstnaných se ZPS a až do roku 1999 stoupal počet nezaměstnaných se ZPS. Obdobně stoupala i míra jejich nezaměstnanosti. Vývoj zaměstnaných a nezaměstnaných OZPS (tis.osob) Ukazatel :1993(%) Počet ekonomicky aktivních OZPS 232,8 198,6 131,5 120,6 51,8 V tom: zaměstnaní 204,7 173,2 90,2 83,9 41,0 nezaměstnaní 28,1 25,4 41,3 36,7 130,6 Míra nezaměstnanosti 12,1 12,8 31,4 30,4 251,2 Počet zaměstnaných osob se ZPS klesal po celé uvedené období, a to i navzdory opatřením přijatým v posledních letech, včetně nově stanoveného povinného podílu od roku Klesal počet zaměstnaných mužů i žen. Počet zaměstnaných se ZPS s TZP snižoval ještě poněkud rychleji. Naopak při celkovém poklesu počtu osob se ZPS a při poklesu počtu ekonomicky aktivních osob se ZPS počet nezaměstnaných se ZPS trvale rostl, a to až do roku Dynamika tohoto vzestupu byla větší než u zdravých (pozn.: k nezaměstnanosti viz dále). Teprve v posledních 2 letech se růst nezaměstnanosti osob se ZPS zpomalil (aniž by byl ale doprovázen vzestupem zaměstnanosti). Struktura osob se ZPS není vychýlena z pohledu pohlaví, je však zjevně poznamenána tím, že řada osob se stala zdravotně postiženými až v průběhu 17

18 pracovního života. Velká část osob se ZPS se kumuluje do věkových skupin nad 40 let, a to se odráží také ve struktuře evidovaných nezaměstnaných (téměř tři čtvrtiny evidovaných osob se ZPS jsou starší 40 let). Stejně tak poznamenaná je struktura osob se ZPS z pohledu vzdělání. Nadprůměrně vysoký počet osob má jen základní vzdělání nebo maximálně střední bez maturity. Výsledkem je, že do těchto dvou skupin dohromady spadá 86 % nezaměstnaných osob se ZPS (oproti 73 % v celém souboru nezaměstnaných včetně ZPS) Nezaměstnanost občanů se ZPS. Ze základních, souhrnných ukazatelů nezaměstnanosti osob se ZPS vyplývá i nadále potvrzení známých skutečností, mj.: nezaměstnanost osob se ZPS je mimořádně vysoká (v roce ,9 tis. osob), trvale stoupala, a to i přes opatření posledních let, počet volných pracovních míst pro osoby se ZPS je trvale nízký (v roce ,7 tis.), takže počet uchazečů se ZPS na 1 volné pracovní místo (dále jen VPM) je mimořádně vysoký (v roce ,3), Nezaměstnanost OZPS Ukazatel :1993(%) Uchazeči o zam. ZPS (tis.os.) 17,4 22,3 58,4 59,2 340,2 Míra nezaměstnanosti (%) 7,8 11,4 39,3 41,3 529,5 Počet volných pracovních. míst (tis.) 2,1 1,5 1,8 2,8 133,3 Počet uchazečů ZPS na 1VPM (osob) 8,2 14,6 32,9 20,8 253,7 Podíl uchazečů ZPS ze všech uchazečů 11,3 14,4 12,5 13,4 118,6 (%) Pokud jde o strukturu uchazečů o zaměstnání se ZPS, podíl žen v průběhu let kolísal od 43,1% v roce1995, do 52,9% v roce 1997, aby potom klesal až na 43,4% v roce

19 Počet uchazečů se ZPS s TZP byl nejvyšší v roce 1995 (a jejich podíl na počtu uchazečů se ZPS byl 6,9%), od té doby absolutně i relativně klesá. V roce 2001 bylo na úřadech práce evidováno již jen 718 těchto osob (tj. 1,2%). Tento vývoj ovšem znovu svědčí spíše o vytěsňování občanů s těžším zdravotním postižením z ekonomické aktivity, mezi ekonomicky neaktivní. Již v předchozím textu bylo uvedeno, že v porovnání roku 1996 a 2000: - se snížil podíl uchazečů v nejmladších věkových skupinách a zvýšil se podíl ve skupině nad 55 let, - při celkovém absolutním nárůstu počtu uchazečů se ZPS se snížil podíl osob se základním vzděláním (a bez vzdělání) a zvýšil se podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných uchazečů se ZPS. Trvale se snižuje podíl uchazečů se ZPS s příspěvkem v nezaměstnanosti (od 40,3% v roce 1993 na 20,8% v roce 2001). To souvisí zřejmě s postupným prodlužováním délky nezaměstnanosti. Pro bližší charakteristiku nezaměstnanosti je důležité posouzení procesu její reprodukce a délky jejího trvání. Za osoby se ZPS jsou k dispozici srovnatelné údaje z šetření na úřadech práce za roky 1996, 1999 a Proces reprodukce a doba trvání (délka)nezaměstnanosti OZPS Ukazatel Počet uchazečů: zařazených do evidence vyřazených z evidence Průměrná délka nezaměstnanosti (měsíců) Průměrná.délka nezaměstnanosti zdravých (měs.) 12,5 19,5 5,0 7,8 Je zřejmé, že došlo k výraznému prodloužení délky nezaměstnanosti. To znovu svědčí o zhoršující se situaci v možnostech pracovního uplatnění osob se ZPS. Tuto 19

20 skutečnost dokládá i následující přehled, z něhož je zřejmé, že mezi nezaměstnanými evidovanými úřady práce výrazně vzrostl počet i podíl dlouhodobě nezaměstnaných, zejména evidovaných déle než 1 rok. Uchazeči o zaměstnání se ZPS podle délky nezaměstnanosti Ukazatel Počet Podíl v % Počet Podíl v % Uchazeči ZPS celkem , ,0 V tom evidovaní: do 6 měsíců , , měsíců , ,1 déle než 12 měsíců , ,1 Porovnáme-li opakovanou evidenci uchazečů se ZPS v roce 2000 s rokem 1996, při nevýrazném zvýšení počtu zařazených do evidence se výrazně zvýšil počet a podíl zařazených poprvé. Opakovaná nezaměstnanost OZPS Ukazatel Počet Podíl v % Počet Podíl v % Zařazení do evidence celkem , ,0 V tom: poprvé , ,2 podruhé , ,1 potřetí , ,7 počtvrté a více , ,0 To znovu při zřetelném prodloužení délky nezaměstnanosti- signalizuje, že nezaměstnanost osob se ZPS postihuje stále nové osoby se ZPS, ale jejich naděje na znovuzařazení do zaměstnání klesá. Skutečnost, že téměř 60% uchazečů se ZPS je nezaměstnaných déle než 1 rok, je varující. Zvláště u osob se zdravotním postižením je návrat do zaměstnání obtížný. 20

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz

O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz O stárnutí populace aneb o kouzlu prognóz Pozorování. Z předpokladů, přijatých Poradním expertním sborem ministra financí a ministra práce a sociálních věcí (dále jen PES) a stvrzených zápisem č. 2 z jeho

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Duben 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Srpen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI

REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI REKVALIFIKACE JAKO NÁSTROJ SNIŽOVÁNÍ NEZAMĚSTNANOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0111.docx

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y

ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ. Z á s a d y ÚŘAD PRÁCE V TRUTNOVĚ Z á s a d y postupu úřadu práce při posuzování žádostí zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání při poskytování příspěvků na zřízení chráněných pracovních míst u zaměstnavatelů a osob

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy

Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Iniciativa EQUAL Charakteristiky schválených projektů v rámci 1. kola výzvy Opatření 1.1 - Tvorba systému prevence a pomoci podchycujícího veškerou mládež předčasně odcházející ze vzdělávání...2 Opatření

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010

Autoři: Mgr. Marcela Janečková, Mgr. Radka Vepřková. Říjen 2010 Přehled dostupnosti vybraných zdravotních a sociálních služeb, multidisciplinarity rehabilitačních zařízeních a inkluzivních/exkluzivních kritérií pro přijímání pacientů po získaném poškození mozku do

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Tel.: 950 175 415 724 034 416 Zlín, 9.9.2013 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v srpnu 2013 Vývoj nezaměstnanosti v

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více