Z á s a d y pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á s a d y pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov"

Transkript

1 OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 1/2012 Z á s a d y pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 11/03/ ze dne tyto Zásady pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov (dále jen Zásady ). Čl. 1 Rozsah působnosti (1) Zásady hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov vydává a schvaluje zastupitelstvo obce Holoubkov. (2) Bytovou politiku obce Holoubkov zajišťuje sociálně-zdravotní a bytový výbor, který působí jako poradní orgán starosty, místostarosty a zastupitelstva obce Holoubkov. (3) Správu domů ve vlastnictví obce Holoubkov a povinnosti vlastníka zajišťuje správce bytového fondu na základě mandátní smlouvy, schválené zastupitelstvem obce Holoubkov. Čl. 2 Přijímání žádostí o byt (1) Žádost o byt si může podat občan Evropské unie po dosažení plnoletosti a dále ten, který toto právo získal na základě jiného právního předpisu, pokud prokáže, že nemá vůči obci Holoubkov finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti a nemá byt v osobním nebo družstevním vlastnictví či spoluvlastnictví. Poplatek za přijetí žádosti o byt činí 200,- Kč. (2) Žádosti uchazečů o byt eviduje sociálně-zdravotní a bytový výbor. (3) Žádost o byt se podává písemně spolu s vyplněnou Evidenční kartou, která je přílohou č. 2 těchto Zásad, na Obecní úřad Holoubkov. Každý žadatel je po vyplnění Evidenční karty a zaplacení poplatku zařazený do seznamu uchazečů o byt. O této skutečnosti bude písemně informován. 1

2 (4) Každý ze žadatelů o byt je povinen nejpozději do 30. dubna každého kalendářního roku doručit na Obecní úřad Holoubkov písemné prohlášení, které je přílohou č. 3 těchto Zásad, v němž uvede, zda na žádosti o byt trvá či nikoliv a zda došlo ke změně údajů v žádosti uvedených. Všechny změny v žádosti o byt je nutno doložit kopií patřičných dokladů, např. rodný list, oddací list, lékařská zpráva apod. (5) Žadatel o byt může být vyřazen ze seznamu uchazečů či z pořadníku žadatelů o byt, jestliže: a) při vyplnění Evidenční karty žádosti o byt uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, b) nesplní povinnost podle čl. 2 odst. 4 těchto Zásad, c) sociálně-zdravotní a bytový výbor schválí přidělení bytu uchazeči a ten bez omluvitelného důvodu neuzavře nájemní smlouvu do deseti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uzavření, d) uchazeči v průběhu doby od podání žádosti o byt vzniknou finanční nebo jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov, e) uchazeč v průběhu doby od podání žádosti o byt získá jiný byt do osobního nebo družstevního vlastnictví či spoluvlastnictví. O vyřazení ze seznamu uchazečů či z pořadníku je žadatel písemně vyrozuměn. Čl. 3 Způsoby přidělování bytu (1) Obec Holoubkov přiděluje do nájmu byty ze svého majetku: a) podle pořadníku, b) v případě živelné pohromy a havárie vzniklé na území obce Holoubkov, c) mimo pořadníky. (2) Obec Holoubkov přiděluje do nájmu byty ze svého majetku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) podle pořadníku sestaveného sociálně-zdravotním a bytovým výborem na základě seznamu uchazečů o byt. Žadatelé jsou v seznamu uchazečů seřazeni dle bodového ohodnocení podle přílohy č. 1 těchto Zásad a data podání žádosti. Z tohoto seznamu uchazečů jsou vždy k 1.5. každého kalendářního roku vybráni 3 uchazeči s nejvyšším bodovým ohodnocením, kteří jsou zapsáni do pořadníku. (3) Takto sestavený pořadník předloží sociálně-zdravotní a bytový výbor na nejbližším jednání ke schválení zastupitelstvu obce Holoubkov. Schválený pořadník bude zveřejněn v obci obvyklým způsobem. (4) Při neuspokojení všech žadatelů v pořadníku během roku se tito žadatelé posouvají na přední místa v novém pořadníku a jimi uvolněná místa jsou doplněna ze seznamu žadatelů o byt dle nejvyššího bodového ohodnocení. (5) Žadatel o byt má právo nabízený byt písemně odmítnout prostřednictvím formuláře, který je přílohou č. 4 těchto Zásad, a své odmítnutí řádně zdůvodnit. Dojde-li sociálně-zdravotní a bytový výbor k názoru, že odmítnutí bytu není důvodné, bude žadatel o byt vyřazen z pořadníku či seznamu uchazečů podle čl. 2 odst. 5 písm. c). 2

3 (6) V případě, že o nabízený byt neprojeví zájem další uchazeči z pořadníku, je byt postupně nabízen žadatelům zapsaným v aktuálním seznamu uchazečů v pořadní dle bodového ohodnocení. (7) Obec Holoubkov přiděluje do nájmu byty ze svého majetku podle čl. 3 odst. 1 písm. b) v případě živelné pohromy a havárie vzniklé na území obce Holoubkov. Sociálnězdravotní a bytový výbor doporučí podle konkrétní situace a potřeby postiženého přidělení přiměřeného bytu mimo pořadí. (8) Obec Holoubkov přiděluje do nájmu byty ze svého majetku podle čl. 3 odst. 1 písm. c) mimo pořadníky jen ve zcela výjimečných případech. Jedná se například o situaci, kdy nájemce vrátil obci byt ve zpustlém stavu a není možné na tomto nájemci požadovat úhradu nákladů na opravu bytu, např. pro jeho úmrtí. Dále je tímto způsobem možné přidělit byt žadateli, který se ocitl v těžké životní či sociální situaci. Tento způsob přidělení bytu musí schválit zastupitelstvo obce Holoubkov na základě doporučení sociálně-zdravotního a bytového výbor. Čl. 4 Uzavření nájemní smlouvy (1) Na základě usnesení sociálně-zdravotního a bytového výboru o přidělení bytu konkrétnímu žadateli vyzve starosta či místostarosta obce Holoubkov žadatele o byt k uzavření nájemní smlouvy. Zároveň vyzve správce bytového fondu, aby nájemní smlouvu připravil a předal předmětný byt žadateli. (2) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Po uplynutí této doby, při dodržení všech povinností z této smlouvy vyplývajících a pokud nájemce nebude chtít sám nájemní poměr ukončit, se nájemní smlouva automaticky prodlužuje o dobu, na jakou byla sjednána původně, a za týchž podmínek. (3) Nebude-li nájemní smlouva uzavřena ze strany žadatele do 10 dnů od doručení písemného pokynu k uzavření nájemní smlouvy nebo odmítne-li žadatel byt převzít (pokud nejsou příčinou odmítnutí neodstraněné závady bránící v užívání bytu), jeho právo na uzavření nájemní smlouvy zaniká a žadatel je vyřazen z pořadníku či seznamu uchazečů podle čl. 2 odst. 5 písm. c). Čl. 5 Uvolnění bytu (1) Nájem bytu, který byl sjednán na dobu neurčitou, končí písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí podle 710 občanského zákoníku. (2) Nájem bytu, který byl sjednán na dobu určitou s možností každoročního obnovování nájemní smlouvy v případě, že nájemce dodržuje veškeré povinnosti a ujednání obsažené v nájemní smlouvě a vyplývající z občanského zákoníku a dalších předpisů upravujících otázky související s nájmem bytu, pokud mu pronajímatel nejpozději 30 dní před skončením nájemního období nesdělí písemně ukončení nájmu, je možné ukončit pouze z důvodů uvedených v 711 a 711a občanského zákoníku. 3

4 (3) Správce bytového fondu uvolněný byt fyzicky převezme a vyplní hlášenku volného bytu, ve které uvede nutné opravy a termín, kdy bude byt schopen užívání. Hlášenku volného bytu neprodleně předá Obecnímu úřadu Holoubkov a na jejím základě připraví sociálně-zdravotní a bytový výbor návrh obsazení volného bytu. Čl. 6 Výměny bytů (1) Žádost o výměnu bytů podávají oba účastníci výměny písemně. (2) Žádost posuzuje sociálně-zdravotní a bytový výbor, který prošetří důvody a účel výměny bytů a opatří věrohodné podklady pro zjištění, zda nájem bytu trvá a zda nebyl podán návrh výpovědi z nájmu bytu. (3) V případech, kdy obec Holoubkov nedá souhlas ke směně bytů na základě doporučení sociálně-zdravotního a bytového výboru, písemně sdělí žadatelům o směnu bytů důvody, které ji vedly k zamítnutí žádosti. Současně žadatele poučí o možnosti přezkoumání jeho stanoviska soudem v souladu s 716 občanského zákoníku. (4) Poplatek za realizaci výměny bytů činí 500 Kč pro oba účastníky výměny. Čl. 7 Spojení dvou a více bytů O spojení dvou a více bytů v jeden rozhoduje zastupitelstvo obce Holoubkov na základě doporučení sociálně-zdravotního a bytového výboru. Spojení dvou nebo více bytů v jeden lze schválit pouze ve výjimečných případech z důvodů hodných zvláštního zřetele. Čl. 8 Podnájem bytu nebo jeho části (1) Podnájem bytu nebo jeho části schvaluje zastupitelstvo obce Holoubkov na doporučení sociálně-zdravotního a bytového výboru na základě písemné žádosti žadatele, která se podává na Obecní úřad v Holoubkově. (2) Podnájem lze schválit pouze na dobu určitou, přičemž je vždy nutné pečlivě vážit důvody k němu vedoucí, zejména s důrazem na vyloučení tzv. skrytého nájmu či obcházení práva majitele bytu na rozhodování o jeho obsazení. (3) Rozhodnutí o podnájmu bytu nebo jeho části vydává starosta či místostarosta písemně a doručí jej žadateli. Jiná forma podnájmu je neplatná. 4

5 Čl. 9 Přechod nájmu bytu (1) Sociálně-zdravotní a bytový výbor posoudí, zda podmínky pro přechod nájmu bytu dané občanského zákoníku byly splněny, a předloží návrh zastupitelstvu obce Holoubkov, které o přechodu nájmu rozhodne. (2) Je-li přechod nájmu bytu schválen zastupitelstvem obce Holoubkov, oznámí starosta či místostarosta tuto skutečnost správci bytového fondu, který upraví nájemní smlouvu podle skutečného stavu a nového nájemce o této skutečnosti písemně vyrozumí. (3) Není-li přechod nájmu schválen zastupitelstvem obce Holoubkov, starosta či místostarosta o tom písemně vyrozumí osobu, která se přechodu nájmu dovolává. Současně takovou osobu vyzve, aby ve lhůtě 15 dnů byt vyklidila a předala ho správci bytového fondu. Pokud se tak ve stanovené lhůtě nestane, zajistí správce bytového fondu vyklizení bytu zákonnými prostředky. Čl. 10 Společný nájem bytu Společný nájem bytu může vzniknout ve smyslu 700 odst. 2 občanského zákoníku dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. Dohodu o společném nájmu bytu schvaluje zastupitelstvo obce Holoubkov na základě doporučení sociálnězdravotního a bytového výboru. Čl. 11 Úpravy bytu Stavební nebo jiné úpravy bytu mohou nájemci provádět pouze se souhlasem pronajímatele. Pokud nájemce provede úpravy bez tohoto souhlasu a pronajímateli tím vznikne škoda, uhradí nájemce způsobené škody pronajímateli. Čl. 12 Zvláštní ustanovení o přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou (1) Základní podmínkou pro přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS ) uchazeči je přiznaný starobní nebo plný invalidní důchod. Uchazeč musí dále splňovat podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby podle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (2) Žádost o byt v DPS se podává písemně spolu s vyplněnou Evidenční kartou a Žádostí o poskytování Pečovatelské služby, které jsou přílohami č. 5 a 6 těchto Zásad, na Obecní úřad Holoubkov. Každý žadatel je po vyplnění Evidenční karty a zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč zařazený do pořadníku uchazečů o byt v DPS. O této skutečnosti bude písemně informován. 5

6 (3) Žádosti o byt v DPS posoudí sociálně-zdravotní a bytový výbor a vždy k 1.5. každého kalendářního roku sestaví pořadník uchazečů o byt v DPS. Při sestavování pořadníku vezme výbor v úvahu především sociální situaci a zdravotní stav žadatele ve vazbě na využívání úkonů terénní pečovatelské služby, nízkopříjmovost žadatele, trvalý pobyt v obci Holoubkov a délku podání žádosti. Žadatelé jsou v pořadníku seřazeni dle nejvyššího bodového ohodnocení podle přílohy č. 7 těchto Zásad. (4) Takto sestavený pořadník předloží sociálně-zdravotní a bytový výbor na nejbližším jednání ke schválení zastupitelstvu obce Holoubkov. Schválený pořadník bude zveřejněn v obci obvyklým způsobem. (5) Před přidělením bytu v DPS konkrétnímu žadateli bude u tohoto žadatele provedeno sociální šetření za účelem rozhodnutí o potřebě využívání úkonů pečovatelské služby. (6) Při řešení ostatních záležitostí se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto Zásad. Čl. 13 Zrušovací a přechodné ustanovení (1) Zrušují se Zásady pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov vydané jako Opatření orgánů obce č. 1/2008 ze dne (2) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti těchto Zásad se vztahují ustanovení dosavadních Zásad. Čl. 14 Účinnost Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Holoubkov. Ing. Lukáš Fišer starosta 6

7 Příloha č. 1 k Zásadám KRITÉRIA HODNOCENÍ Kritérium č. 1 Délka trvalého pobytu v obci Holoubkov: do 5 let do 10 let do 20 let nad 20 let Kritérium č. 2 Žádost o byt podána: do 5 let nad 5 let Kritérium č. 3 Stav: svobodný(á), rozvedený (á), ovdovělý(á) ženatý (vdaná) +4 body +6 bodů +8 bodů +10 bodů +1 bod +3 body Kritérium č. 4 Počet dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti: 1 dítě 2 děti +4 body 3 děti +6 bodů nad 4 děti +8 bodů Kritérium č. 5 Dosavadní bytové poměry: jiný nájemní byt u rodičů u jiných příbuzných, podnájem, na ubytovně +3 body Kritérium č. 6 Zdravotní stav žadatele a jeho rodiny: částečný invalidní důchod +1 bod plný invalidní důchod sociální nebo zdravotní důvody ověřené sociálně-zdravotním +1 až +5 bodů a bytovým výborem

8 Příloha č. 2 k Zásadám EVIDENČNÍ KARTA K ŽÁDOSTI O BYT ŽÁDOST VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM! Žádost přijata dne: Poplatek zaplacen dne: Č.j. Uchazeč o byt: Jméno Příjmení Datum nar. Místo narození Rodné číslo Dosavadní bydliště uchazeče: Povolání: Adresa pracoviště: Telefonní číslo (na kterém je možné Vás zastihnout): Rodinný stav: Dosavadní bytové poměry: Zdravotní stav žadatele: Svobodný (á) *) Vlastní byt *) Plný invalidní důchod *) Ženatý / Vdaná Jiný nájemní byt Částečný invalidní důchod Rozvedený (á) U rodičů Jiné sociální důvody Ovdovělý (á) U jiných příbuzných Na ubytovně, podnájem Po rozvodu ve společném bytě Délka trvalého pobytu v obci HOLOUBKOV Mám zájem o byt velikosti: ke dni podání žádosti: roků. garsonka *) (Doplní pracovnice OÚ Holoubkov.) Počet dětí žijících se žadatelem ve společné domácnosti: Žádost musí být vyplněna ve všech bodech. Prohlašuji, že nemám finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom(a), že při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů bude tato žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o byt. *) nehodící škrtněte Podpis žadatele Záznamy sociálně-zdravotního a bytového výboru

9 Příloha č. 3 k Zásadám OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O BYT Přijato dne: Č.j.: Jméno: Adresa: Datum narození: V souladu s čl. 2 odst. 4 Zásad pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne prohlašuji, že trvám na své žádosti o byt v obci Holoubkov, podané dne. Zároveň prohlašuji, že jsem v době od podání žádosti nezískal/a do osobního nebo družstevního vlastnictví či spoluvlastnictví byt určený k trvalému bydlení a v době od podání žádosti mně nevznikly finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov. Změny oproti původní žádosti: (musejí být podloženy kopií příslušných dokladů, např. rodný list, oddací list, lékařská zpráva apod.) V dne podpis žadatele

10 Příloha č. 4 k Zásadám ODMÍTNUTÍ NABÍZENÉHO BYTU Přijato dne: Č.j.: Jméno: Adresa: Datum narození: V souladu s čl. 3 odst. 5 Zásad pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne prohlašuji, že odmítám nabízený byt č. v čísle popisném, velikosti, kategorie. Odůvodnění: (Důvod posoudí sociálně-zdravotní a bytový výbor. Rozhodne-li, že odmítnutí bytu není důvodné, budete podle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad vyřazeni z pořadníku či seznamu uchazečů o byt) V dne podpis žadatele

11 Příloha č. 5 k Zásadám EVIDENČNÍ KARTA K ŽÁDOSTI O BYT v DPS ŽÁDOST VYPLŇUJTE HŮLKOVÝM PÍSMEM! Žádost přijata dne: Č.j. Uchazeč: Jméno Příjmení Datum nar. Místo naroz. Rodné číslo Dosavadní bydliště uchazeče: Telefonní číslo (na kterém je možné Vás zastihnout): Rodinný stav: Dosavadní bytové poměry: Zdravotní stav žadatele: Svobodný (á) *) Vlastní byt *) Plný invalidní důchod *) Ženatý / Vdaná Jiný nájemní byt Částečný invalidní důchod Rozvedený (á) U jiných příbuzných Jiné sociální důvody Ovdovělý (á) Na ubytovně, podnájem Příspěvek na péči: Jsem příjemcem příspěvku na péči: skupina *) Budu žádat o poskytnutí příspěvku na péči Nejsem příjemcem ani nebudu žádat o poskytnutí příspěvku na péči Dávky sociální podpory: Pobírám tyto dávky sociální podpory: příspěvek na živobytí *) příspěvek na bydlení jiné Délka trvalého pobytu v obci HOLOUBKOV ke dni podání žádosti: roků. (Doplní pracovnice OÚ Holoubkov.) Doložení zdravotního stavu lékařem, u kterého je uchazeč registrován, ve vztahu k potřebě využívání úkonů pečovatelské služby

12 Žádost musí být vyplněna ve všech bodech. Prohlašuji, že nemám finanční ani jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov. Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem si vědom(a), že při uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů bude tato žádost vyřazena ze seznamu žadatelů o byt v DPS. *) nehodící škrtněte Podpis žadatele Záznamy sociálně-zdravotního a bytového výboru

13 Příloha č. 6 k Zásadám Žádost o poskytování Pečovatelské služby Žadatel Příjmení Jméno Narozen Kontaktní telefonní číslo Trvale bytem Přechodně bytem Rodinný stav V domácnosti žiji s Koupání v domácnosti Dovoz oběda Běžný úklid Pochůzky po úřadech Velké nákupy Měření tlaku Jiné služby (vypište): Mám zájem o tyto Pečovatelské služby Zajištění oběda Pomoc při přípravě jídla a pití Velký úklid Běžné nákupy Praní prádla Příprava léků Vaše očekávání od Pečovatelské služby: V dne Podpis Obec Holoubkov, Holoubkov 48, IČO: , číslo registrace , registrovaný poskytovatel sociální služby

14 Příloha č. 7 k Zásadám BODOVACÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ (vztahují se pouze na byty v domě č.p. 86 DPS) Kritérium č. 1 Příspěvek na péči Žadatel je příjemcem příspěvku na péči Žadatel bude žádat o poskytnutí příspěvku na péči Žadatel není příjemcem ani nebude žádat o příspěvek na péči Kritérium č. 2 Dávky sociální podpory Žadatel je příjemcem dávek sociální podpory (příspěvek na živobytí, příspěvek na bydlení apod.) Žadatel není příjemcem dávek sociální podpory Kritérium č. 3 Trvalý pobyt v obci Holoubkov Žadatel má trvalý pobyt v obci Holoubkov více než 10 let Žadatel má trvalý pobyt v obci Holoubkov méně než 10 let Žadatel nemá trvalý pobyt v obci Holoubkov Kritérium č. 4 Délka podání žádosti o byt v DPS Žadatel má podanou žádost o byt v DPS více než 5 let Žadatel má podanou žádost o byt v DPS více než 2 roky Žadatel má podanou žádost o byt v DPS méně než 1 rok Kritérium č. 5 Dosavadní bytové poměry žadatele Žadatel má vlastní byt či rodinný dům Žadatel bydlí v jiném nájemním bytě Žadatel bydlí u jiných příbuzných, na ubytovně, v podnájmu apod. Kritérium č. 6 Počet osob, které budou se žadatelem v DPS bydlet Žadatel bude v bytě v DPS bydlet sám S žadatelem bude v bytě bydlet další osoba (manžel/manželka, druh/družka apod.) +4 body +1 bod +1 bod +1 bod +1 bod Kritérium č. 7 Zdravotní stav žadatele a jeho rodiny: Žadatel má přiznaný částečný invalidní důchod Žadatel má přiznaný plný invalidní důchod Sociální nebo zdravotní důvody ověřené sociálně-zdravotním a bytovým výborem +1 bod +1 až +5 bodů

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012

Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Město Rokycany opatření orgánů města č. 2/2012 Zásady hospodaření s bytovým fondem města účinnost od 1. 6. 2012 Obsah: Čl. 1 Působnost orgánů města Rokycany Čl. 2 Zajištění správy bytového fondu Čl. 3a

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou

Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Směrnice č. 2/2015 Pravidla pro přidělování bytů na č.p. 172 v majetku obce Osek nad Bečvou Zastupitelstvo Obce Osek nad Bečvou se usneslo na svém 3. zasedání dne 5. 2. 2015 usnesením č. UZ/03/11/2015

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II.

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část II. Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Rada města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na své 13. schůzi dne 05. 06. 2007 schválila následující pravidla

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 17.12.2008, č. usn. 137/20/2008) Část I.

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ rozloučený/á/ ovdovělý/á/

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y. Část I Základní pojmy MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 33. schůzi konané dne 02.11.2016 schválila

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek

Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek Zásady pronájmu, výměny bytů a sestavení bytového pořadníku Obce Mostek Obecní úřad v Mostku vydává Zásady pronájmu a výměny bytů pro sestavování pořadníku pro přidělení bytu a výměny bytu. Čl. 1 Ze seznamu

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

v majetku Města Bruntál

v majetku Města Bruntál Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2

MĚSTO ÚPICE ZÁSADY. pro postup při pronájmu obecních bytů. Počet stran: 5 Počet příloh: 2 MĚSTO ÚPICE ZÁSADY pro postup při pronájmu obecních bytů Počet stran: 5 Počet příloh: 2 Článek I. Úvodní ustanovení Zásady jsou vydány v zájmu zajištění objektivity a zákonnosti při výkonu vlastnických

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 2/2014 Postup při pronájmu obecních bytů Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 9. 6. 2014, usnesení č. 2014-580/11 Zpracovala Alena Illnerová - odbor rozvoje a majetku

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno

Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké Březno Čl. 1 Základní pojmy 1. Účelem Pravidel pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytů ve vlastnictví obce

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Pravidla pro nájem v bytech

Pravidla pro nájem v bytech Město Moravský Beroun Vydání/změna: 1/0 List číslo: 1 / 7 Směrnice č. 17/2014 Pravidla pro nájem v bytech Datum Zpracovatel Jaroslav Župka, referent odboru správy majetku a komunálních služeb 18.09.2014

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany Za aktualizaci tohoto opatření odpovídá odbor sociální a zdravotní Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2014 Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany účinnost

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ...

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU. Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Jméno a příjmení Rodné číslo Stav. Trvalé bydliště. Zaměstnání a adresa zaměstnavatele ... ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL/É Jméno a příjmení Rodné číslo

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení

Obec Skřivany. Vnitřní směrnice č. 1/2011. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany. I. Základní ustanovení Obec Skřivany Vnitřní směrnice č. 1/2011 PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Skřivany I. Základní ustanovení Zastupitelstvo obce Skřivany (dále jen ZO) pro zajištění výkonu vlastnického

Více

Žádost o přidělení obecního bytu

Žádost o přidělení obecního bytu Žádost o přidělení obecního bytu Na adrese: číslo bytu:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:. Příjmení: Datum narození: Jméno: Rodinný stav: Trvalé bydliště: Telefon:

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres Magistrát města Brna Odbor bytový Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na ulici.. 1. Žadatel /ka roz. jméno,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU

ŽÁDOST O PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU Formulář žádosti o pronájem startovacího bytu Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: Část 1 Osobní údaje 1. Žadatel: Adresa

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání a adresa

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015

Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2015 Pravidla přidělování vstupních bytů č. 1-9 v ulici Voldušská 591, Rokycany účinnost od 1. 6. 2015 Obsah: Čl. I Čl. II Čl. III Čl. IV Čl. V Čl. VI Čl. VII

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

Město Petřvald. Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu. Čl. I.

Město Petřvald. Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu. Čl. I. Město Petřvald Zásady pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Petřvaldu Čl. I. 1. Tyto zásady stanoví ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pravidla pro uzavírání smluv o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova

Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Č. 16/2011 Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY A NORMY Č. 16/2011 Směrnice pro přidělování bytů v majetku města Jirkova Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Přijetí a evidence žádostí o nájem bytu III.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Městský úřad v Jirkově VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 18/2013 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková

Více

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova

Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Město Adamov Zastupitelstvo města Adamova Pravidla pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova Zastupitelstvo města Adamova na svém 8. zasedání konaném dne 21. 6. 2007 schválilo Pravidla pro hospodaření

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem

Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem Město Vrbno pod Pradědem Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Vrbna pod Pradědem I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu platných zákonů stanovují pravidla pro hospodaření s bytovým

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany

MĚSTO VODŇANY. PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany MĚSTO VODŇANY PRAVIDLA pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany Rada města Vodňany (dále jen Rada) pro zajištění výkonu vlastnického práva a práva pronajímatele bytů v souladu se

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení ZÁSADY pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic I. Obecná ustanovení Umístění občanů

Více

Statutární město Přerov Podací razítko:

Statutární město Přerov Podací razítko: Statutární město Přerov Podací razítko: Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob Jméno a příjmení žadatele. Trvalé bydliště...

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ manželé spolu nežijí

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU Nám. Čsl. armády čp. 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2008 PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Město Kamenice nad Lipou, (dále jen pronajímatel

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR BYTOVÉHO FONDU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č. 3141 ze dne 13.12.2016 oddíl

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více