Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I"

Transkript

1 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001 Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel Blažena Petrlíková, tel Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I (1) Tímto opat8ením se stanoví postupy ú.tování pro ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví.1) (2) Postupy ú.tování v jednoduchém ú.etnictví, postup p8echodu ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví a postup p8echodu ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví tvo8í p8ílohy.. 1 až 3 tohoto opat8ení. (3) Toto opat8ení v.etn p8íloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákon>. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. Zrušuje se: 6l.II 1. Opat8ení MF 6R.j. 281/71 702/1995, kterým se stanoví postupy ú.tování u fyzických osob provozujících podnikatelskou.innost nebo jinou výdle.nou.innost, ú.tujících v soustav jednoduchého ú.etnictví, ve znní opat8ení.j. 281/80 381/1996, opat8ení.j. 281/90 550/1997, opat8ení.j. 281/53 679/1998 a opat8ení.j. 281/93 489/ Opat8ení MF 6R.j. 283/32 774/1996, kterým se stanoví postupy ú.tování u malých p8íspvkových organizací a u jiných drobných organizací, ú.tujících v soustav jednoduchého ú.etnictví a u zálohovaných organizací, ve znní opat8ení.j. 283/33 165/1997, opat8ení.j. 283/83 620/1997, opat8ení.j. 283/81 623/1998 a opat8ení.j. 283/83 691/ l.III Toto opat8ení nabývá ú.innosti dnem 1. ledna Ministr financí: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r. P8íl.1 Postupy ú.tování pro ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví1)

2 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 6l.I Úvodní ustanovení Ú.etní jednotky podle tohoto opat8ení ú.tují o p8edmtu ú.etnictví2) v souladu se zvláštními právními p8edpisy3) a tmito postupy ú.tování. 2) 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.II Vymezení pojm> pro ú.ely vedení jednoduchého ú.etnictví (1) Pro ú.ely postup> stanovených tímto opat8ením se majetek.lení na a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) finan.ní majetek, d) ceniny, e) zásoby, f) pohledávky, a dále se vymezuje v souladu s odstavci 2-16 (2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvo8ené vlastní.inností za ú.elem obchodování s nimi, v ocenní jedné položky od 7000 K. v.etn, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva od okamžiku jejich uvedení do užívání. Pro ú.ely rozlišení ú.etních záznam> o dlouhodobém nehmotném majetku podle výše jeho ocenní v knize (na kartách) majetku se tento majetek.lení na: a) dlouhodobý nehmotný majetek v ocenní jedné položky p8evyšující K., b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud ocenní jedné položky je 7000 K. nebo vyšší, avšak nep8evyšuje.ástku stanovenou v písm. a). (3) Za dlouhodobý hmotný majetek se považují a) pozemky, stavby4) v.etn budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním p8edpisem,5) kulturní

3 památky, umlecká díla, sbírky a p8edmty kulturní hodnoty podle zvláštních právních p8edpis>,6) bez ohledu na jejich po8izovací cenu; b) samostatné movité vci, pop8ípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur.ením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní u jedné položky p8evyšuje.ástku stanovenou zákonem o daních z p8íjm>, v.etn p8edmt> z drahých kov>; c) pstitelské celky trvalých porost> s dobou plodnosti delší než t8i roky; d) základní stádo a tažná zví8ata, tj. 1. plemenná zví8ata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, 2. hospodá8sky využívané chovy (nap8. muflon>, dafk>, jelen>, pštros>), u kterých po8izovací cena za jeden kus odpovídá kategorii dlouhodobého hmotného majetku a jejichž využitelnost v chovu je delší než 4 roky, 3. kon tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci; e) otvírky nových lom>, pískoven a hlinišj, technická rekultivace a technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého hmotného majetku; o technickém zhodnocení se neú.tuje v p8ípad pozemk>, pstitelských celk> trvalých porost>, základního stáda a tažných zví8at, umleckých dl a sbírek. (4) P8íslušenstvím7) dlouhodobého hmotného majetku jsou p8edmty, které tvo8í s hlavní vcí jeden majetkový celek a jsou sou.ástí jeho ocenní a záznam> v knihách (kartách) majetku. P8íslušenství je sou.ástí dodávky hlavní vci nebo se k hlavní vci p8i8adí dodate.n. Pokud p8íslušné p8edmty netvo8í s hlavní vcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité vci. (5) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají vci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpe.ení všech technických funkcí pot8ebných k užívání a splnní všech povinností stanovených právními p8edpisy, nap8. stavebními, ekologickými, požárními, bezpe.nostními a hygienickými. (6) Ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví neú.tují o odpisech podle zákona. (7) Opravná položka k úplatn nabytému majetku se ú.tuje p8i nabytí souboru majetku koupí, nejsou-li sjednány ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl a) bul mezi po8izovací cenou souboru majetku a ocenním souboru majetku v ú.etnictví prodávajícího subjektu, sníženým o p8evzaté závazky, pokud nabyvatel individuáln nep8ecefuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku, b) nebo mezi po8izovací cenou souboru majetku a souhrnem individuáln p8ecenných složek souboru majetku na základ posudku zpracovaného znalcem (znalci), sníženým o p8evzaté závazky, pokud nabyvatel individuáln p8ecefuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku. Složky majetkového souboru v ú.etnictví kupujícího jsou ocenny z>statkovou cenou, jde-li o složky na p8íslušných majetkových ú.tech podle odstavce 7 písmena a), nebo cenou vzniklou p8ecenním, podle odstavce 7, písmena b). Dodate.né p8ecenní podle odstavce 7, písmena b) m>že být provedeno nejpozdji do termínu uzavírání ú.etních knih. Pokud od

4 nabytí majetku do uzavírání ú.etních knih neuplynou t8i msíce, lze provést p8ecenní i v následujícím ú.etním období. Dodate.né p8ecenní se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou penžních prost8edk> a cenin. Je-li rozdíl mezi cenou souboru majetku a souhrnem individuáln p8ecenných složek majetku kladný, má opravná položka povahu aktivní; je-li rozdíl záporný, má opravná položka povahu pasivní. O opravných položkách k úplatn nabytému majetku podle odstavce 7 neú.tují ani je netvo8í právnické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení. (8) Za finan.ní majetek se považují peníze a penžní vklady, dluhopisy, depozitní certifikáty, cenné papíry podle zvláštních právních p8edpis>,8) uložení prost8edk> do portfolia a finan.ní spoluú.asti na podnikání jiných ú.etních jednotek, pokud byly zahrnuty do obchodního majetku ú.etní jednotky. (9) Ceninami jsou zejména poštovní známky, kolky, dálni.ní nálepky (kupony), stravenky do provozoven ve8ejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod. (10) Za zásoby se považují a) materiál do okamžiku spot8eby, b) nedokon.ená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zví8ata, c) zboží do okamžiku prodeje. (11) Nedokon.ená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo nkolika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ješt ne hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokon.ená výroba se zahrnují rovnž nedokon.ené výkony jiných.inností, kde nevznikají hmotné produkty. (12) Polotovary vlastní výroby jsou oddlen sledované produkty, které ješt neprošly všechny výrobní stupn, a musí být proto dokon.eny nebo zkompletovány do finálních výrobk> v dalším výrobním procesu ú.etní jednotky. (13) Výrobky jsou p8edmty vlastní výroby ur.ené k realizaci mimo ú.etní jednotku, pop8. ke spot8eb uvnit8 ú.etní jednotky. (14) Zví8ata náležející do zásob jsou mladá chovná zví8ata, zví8ata ve výkrmu a dále nap8. kožešinová zví8ata, ryby, v.elstva, hejna slepic, kachen, kr>t, perli.ek, hus na výkrm, psi a další. Zví8ata z vlastního chovu a nakoupená zví8ata po dosažení dosplosti mohou být z rozhodnutí ú.etní jednotky p8evedena do základního stáda, v opa.ném p8ípad z>stávají sou.ástí zásob. (15) Zbožím jsou movité vci nabyté za ú.elem prodeje, pokud s tmito vcmi ú.etní jednotka obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a p8edány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemk>, které ú.etní jednotka, jejímž p8edmtem.innosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za ú.elem prodeje v nezmnné podob a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. (16) Vlastní jmní (u právnických osob), obchodní majetek (u fyzických osob), je tvo8en sou.tem stavu dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku, zásob,

5 pohledávek, finan.ního majetku a cenin po ode.tení stavu závazk> v.etn úvr>, zákonných rezerv, u fyzických osob pop8. i pasivní.ásti opravné položky p8i úplatném nabytí majetku. Vlastní jmní ú.etních jednotek právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení m>že být definováno zvláštním právním p8edpisem jinak. (17) Penžní deník v soustav jednoduchého ú.etnictví je ú.etní knihou, ve které se zachycuje pohyb penžních prost8edk> v hotovosti a na ú.tech u banky, pr>bžné položky, p8íjmy a výdaje v požadovaném.lenní p8edevším pro ú.ely dan z p8íjm> a u právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení též v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy.3) (18) Za pr>bžnou položku se považuje takový záznam v penžním deníku, který slouží k doložení stavu majetku ú.etní jednotky p8i p8evodech mezi pokladnou a bankovními ú.ty a p8i p8evodech mezi bankovními ú.ty nebo mezi pokladnami. (19) Ú.továním v soustav jednoduchého ú.etnictví se rozumí veškeré zápisy, které se týkají p8edmtu ú.etnictví podle zákona, zachycené v ú.etních knihách podle 6l. V, odst. 2. (20) Dotací se pro ú.ely tohoto opat8ení rozumí prost8edky poskytované na stanovený ú.el ze státního rozpo.tu, z rozpo.tu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobn se ú.tuje o prost8edcích poskytnutých ze zahrani.í, zejména o prost8edcích Národního fondu, programu PHARE nebo programu obdobného. (21) Za "p8íjem" pro posouzení hranice stanovené v 9 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, pro p8echod na ú.tování v soustav podvojného ú.etnictví u právnických osob ú.tujících podle Opat8ení MF 6R.j. 281, 283/77 411/2000 ze dne se považují do pokladny nebo do banky p8ijaté prost8edky na.innost ú.etní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné z8izovací listiny a nezahrnují se do nj p8íjmy z podnikání (doplfkové.innosti) a jednorázové p8íjmy, které se nebudou v dalším ú.etním období opakovat (nap8. p8íjmy z prodeje nemovitosti, ddictví a pod.). 4) zákon.. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 8ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších p8edpis>, 5) zákon.. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k byt>m a nebytovým prostor>m a doplfují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt>), 6) zákon.. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon> (autorský zákon), zákon.. 20/1987 Sb., o státní památkové pé.i, ve znní zákona.. 425/1990 Sb., a ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu p8edmt> kulturní hodnoty, ve znní zákona.. 122/2000 Sb., zákon.. 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy a o zmn nkterých dalších zákon>, 7) 121 zákona.. 40/1964 Sb., ob.anský zákoník, 42 zákona.. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších p8edpis>, 8) zákon.. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znní pozdjších p8edpis>, 6l.III

6 Ocenní majetku ú.etní jednotky (1) Majetek ú.etní jednotky se ocefuje v souladu s 25 zákona; dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek se ocefuje po8izovací cenou, reproduk.ní po8izovací cenou, cenou po8ízení nebo vlastními náklady. (2) Do ocenní majetku podle odstavce 1 se zahrnují též závazky, resp. pohledávky, s ocefovaným majetkem související. (3) Po8izovací cena dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje i náklady spojené s jeho po8ízením. (4) Za výdaje spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku se považují výdaje zejména na a) p8ípravu a zabezpe.ení dlouhodobého hmotného majetku (v.etn úrok> z úvr>, odvodu za do.asné odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob, poplatk> za do.asné odntí lesní p>dy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku) do doby uvedení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku do používání; b) pr>zkumné, geologické, geodetické a projektové práce (v.etn variantních 8ešení), umlecká díla tvo8ící sou.ást stavebních objekt>, odvody za trvalé odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob, poplatky za trvalé odntí lesní p>dy, odvody za do.asné odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob pro za8ízení staveništ, otvírky nových lom>, pískoven a hlinišj, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravu, montáž a clo; c) zabezpe.ovací a konzerva.ní práce, pop8. udržovací a dekonzerva.ní práce v p8ípad zastavení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku; d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv nap8íklad na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elekt8iny a u plynovod>,9) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,10) jakož i poplatky za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle p8íslušných zákon>; e) úhradu podílu na ú.eln vynaložených nákladech dodavatele spojených s p8ipojením a zajištním požadovaného p8íkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného za8ízení za p8eložku rozvodného za8ízení; f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jeho užívání; g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje 8ádné provedení díla; vzniknou-li p8i zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy pat8í objednateli, sníží se o hodnotu tchto výrobk> nebo výkon> náklady na po8ízení dlouhodobého hmotného majetku. (5) Za výdaje spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku se nepovažují zejména a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, penále, pop8. jiné sankce ze smluvních vztah> a penžní náhrady škod souvisejících s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku; b) náklady na p8ípravu pracovník> pro budované provozy a za8ízení; c) náklady na vybavení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami; d) náklady na biologickou rekultivaci; e) náklady spojené s p8ípravou a zabezpe.ením výstavby vzniklé po uvedení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku do užívání;

7 f) náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku; opravami se odstrafuje.áste.né fyzické opot8ebení nebo poškození za ú.elem uvedení do p8edchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než p>vodních materiál>, díl>, sou.ástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení; udržováním se zpomaluje fyzické opot8ebení, p8edchází jeho následk>m a odstrafují drobnjší závady; g) dan spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z p8íjm> neuznává za výdaje na dosažení, zajištní a udržení p8íjm> a dále daf z p8evodu nemovitostí, h) kursové rozdíly. (6) Vlastními náklady jsou veškeré položky vynaložené na po8ízení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku vlastní.inností. Majetek se v tomto ocenní zachytí v knize majetku (na kartách majetku). Uvedený postup se nemusí uplatnit u nakoupených mladých zví8at a zví8at vlastního chovu, pokud se p8i dosažení dosplosti nezahrnují do základního stáda. (7) Ocenní jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, pokud náklady na nj v úhrnu za ú.etní období p8evýší.ástku K. a technické zhodnocení je v tomto ú.etním období uvedeno do užívání. Ocenní jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na nj v úhrnu za ú.etní období odpovídají.ástce uvedené v 33 zákona o daních z p8íjm> a technické zhodnocení je v tomto ú.etním období uvedeno do užívání. Nep8evyšuje-li po8izovací cena technického zhodnocení uvedené.ástky, ocenní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se nezvyšuje. (8) Ocenní dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, na jehož po8ízení byla ú.etní jednotce poskytnuta dotace, se sníží o p8íjmy z poskytnuté dotace. Právnické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení použijí ustanovení pouze p8i ocenní odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku pro ú.ely zjištní odpis> uplatfovaných do základu dan z p8íjm>, a to v souladu s p8íslušným ustanovením zákona o daních z p8íjm>. (9) Po8izovací cena souboru movitých vcí se zvýší o po8izovací cenu vci do souboru dodate.n za8azené. P8i vy8azení.ásti souboru movitých vcí se po8izovací cena souboru sníží pro ú.ely zjištní odpis> podle zákona o daních z p8íjm> o po8izovací cenu vy8azené.ásti, p8i.emž míra odepsanosti vy8azené.ásti je shodná s mírou odepsanosti souboru. (10) O zvýšení ocenní dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví zvláštní právní p8edpis, se neú.tuje. (11) Zásoby se ocefují zp>sobem podle 25 odst. 1 zákona. 9) vyhláška.. 193/1995 Sb., kterou se stanoví zp>sob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elekt8iny a plynovod>, 10) 9 zákona.. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o Státní energetické inspekci. 6l.IV

8 Okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu (1) Okamžikem uskute.nní ú.etního p8ípadu je den, ve kterém dojde ke splnní dodávky, platb závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí.i p8ijetí zálohy, p8evzetí dluhu, zjištní manka, schodku, p8ebytku.i škody, pohybu majetku uvnit8 ú.etní jednotky a k dalším skute.nostem vyplývajícím ze zvláštních p8edpis> nebo z vnit8ních pomr> ú.etní jednotky, které jsou p8edmtem ú.etnictví a které v ú.etní jednotce nastaly, pop8. ú.etní jednotka má k dispozici pot8ebné doklady tyto skute.nosti dokumentující (nap8íklad bankovní výpisy, výpisy ze St8ediska cenných papír>). (2) Pro ocefování pohledávek a závazk> znjících na cizí mnu lze p8i p8epo.tu na.eskou mnu za okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odbratele den p8ijetí faktury nebo obdobného dokladu. (3) P8i p8evodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu považuje den doru.ení návrhu na vklad katastrálnímu ú8adu. Dojde-li k povolení vkladu, ú.etní zápisy k tomuto dni se nemní. Není-li vklad povolen, musí se ú.etní zápisy u zú.astnných stran zptn opravit. Podmínnost uskute.nní ú.etního p8ípadu nabytím právního ú.inku vkladu se vyjád8í poznámkou v knize (kart) dlouhodobého hmotného majetku a p8i inventarizaci v inventurním soupisu. (4) K okamžiku uskute.nní ú.etního p8ípadu, nejpozdji však dnem, kdy ú.etní p8ípad zjistí, zachycují ú.etní jednotky skute.nosti do ú.etních knih, p8ípadn do pomocných knih. Pro ú.tování ú.etních p8ípad> v penžním deníku platí ustanovení v 6l. VII, odst. 1 a ostatní ustanovení o ú.etních zápisech v penžním deníku. (5) Ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení v ú.etnictví.asov nerozlišují p8íjmy a výdaje; do hospodá8ského výsledku je zahrnují k okamžiku jejich zaplacení. 6asové rozlišení p8íjm> a výdaj> pro ú.ely dan z p8íjm> provádjí ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení mimo penžní deník, v dokladech, prokazujících zp>sob zjištní základu dan za p8íslušné zdafovací období. 6l.V Vedení jednoduchého ú.etnictví (1) V jednoduchém ú.etnictví je oddleno ú.tování o penžním hospoda8ení v penžním deníku od záznam> o ostatních složkách majetku a závazk> podle odstavce 2, písmeno b), c) a d), které se vztahují k.innosti ú.etní jednotky. (2) Ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví vedou a) penžní deník, b) knihu pohledávek a závazk>, c) ú.etní záznamy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovnprávních vztah>, pokud pro n mají použití; jedná se zejména o

9 knihu (karty) dlouhodobého nehmotného majetku v.lenní podle 6l.II odst. 2, knihu (karty) dlouhodobého hmotného majetku, knihu finan.ního majetku, knihu (karty) zásob, knihu pro sledování cenin, knihu pro sledování nep8ímých daní u plátc> dan (knihu pro sledování dan z p8idané hodnoty a knihu pro sledování spot8ebních daní), pokud nejsou sou.ástí knihy pohledávek a závazk>, karty opravných položek k úplatn nabytému majetku (v návaznosti na zákon o daních z p8íjm>), d) ostatní záznamy vyplývající ze zvláštních právních p8edpis>, zejména mzdovou agendu (mzdové listy, rekapitulace mezd apod.), karty zákonných rezerv dle zvláštního právního p8edpisu,12) karty zákonných opravných položek dle zvláštního právního p8edpisu,12) karty.asového rozlišení výdaj> (v návaznosti na zákon o daních z p8íjm>). (3) Ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení nesmí provádt ú.etní zápisy o penžním hospoda8ení mimo penžní deník. V p8ípad, že vedou ú.etní jednotky denní záznamy o tržbách oddlen ve zvláštní knize, p8evedou minimáln jedenkrát msí.n souhrn denních obrat> do penžního deníku. Obdobn nesmí.init ú.etní zápisy mimo ostatní ú.etní knihy. 12) zákon.. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan z p8íjm>, ve znní pozdjších p8edpis>, 6l.VI Postup p8i otevírání a uzavírání ú.etních knih (1) Otev8ením ú.etních knih se rozumí podle zákona otev8ení penžního deníku s p8evodem po.áte.ních z>statk> penžních prost8edk> v hotovosti, prost8edk> na ú.tech v bankách a pr>bžných položek z minulého ú.etního období, dále otev8ení knih pohledávek a závazk> a pomocných knih (karet) o ostatních složkách majetku a závazk>. (2) Uzavírání ú.etních knih je.innost, p8i níž se podle zákona k poslednímu dni ú.etního období a) zjišjují souhrnné.ástky údaj> sledovaných v penžním deníku, a to p8íjm> a výdaj> v pokladnách, p8íjm> a výdaj> na bankovních ú.tech, z>statk> na pr>bžných položkách (pokud nejsou ke dni uzav8ení ú.etnictví pr>bžné položky vyrovnány), celkových p8íjm> a výdaj> a p8íjm> a výdaj> v p8edepsaném.lenní dle p8íslušných ustanovení zákona o daních z p8íjm> a u právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení i v.lenní, které vyžadují zvláštní právní p8edpisy,3) b) zjišjují stavy nevyrovnaných (neuhrazených) pohledávek a závazk>, c) zjišjují stavy majetku v knihách (kartách) majetku, d) zjišjují stavy v ostatních ú.etních záznamech a pomocných knihách, e) zjišjují kursové rozdíly u bankovních ú.t> vedených v cizích mnách a valutových pokladen; kursový rozdíl se podle povahy zapíše jako "nepenžní operace" do p8íslušných p8íjm> nebo výdaj> penžního deníku jako poslední ú.etní zápis. Kursové

10 rozdíly u pohledávek a závazk> vyjád8ených v cizích mnách se uvedou v knize pohledávek a závazk>. (3) Výsledek hospoda8ení za ú.etní období dle zákona ke dni uzav8ení ú.etních knih ú.etní jednotka zjistí jako rozdíl sou.tu všech p8íjm> a sou.tu všech výdaj> (v.etn kursových rozdíl> zjištných v penžním deníku k poslednímu dni ú.etního období) bez ohledu na ustanovení zákona o daních z p8íjm>. (4) Ú.etní jednotky zajistí vhodným zp>sobem (nap8íklad formou tabulek a p8ehled>) údaje nutné pro sestavení výro.ních zpráv, pokud jejich sestavení vyžaduje zvláštní právní p8edpis. (5) Ú.etní jednotky na základ inventarizace majetku a závazk> a údaj> zjištných p8i uzavírání ú.etních knih jsou povinny sestavovat p8ehled o majetku a závazcích a p8ehled o p8íjmech a výdajích (dále jen výkazy). (6) V p8ehledu o majetku a závazcích se uvádjí informace o veškerém majetku ve vlastnictví ú.etní jednotky v.lenní podle 6l. II odst. 1 a 2 a údaje o závazcích v.lenní podle pot8eb ú.etní jednotky. Majetek se uvádí v ocenní podle 25 odst. 1 zákona. Pohledávky a závazky vyjád8ené v cizí mn se uvedou v ocenní kursem devizového trhu stanoveným 6eskou národní bankou ke dni uzav8ení ú.etních knih. P8ehled o p8íjmech a výdajích musí obsahovat zejména údaje o a) veškerých p8íjmech v.lenní umožfujícím zjištní základu dan z p8íjm>, b) veškerých výdajích v.lenní umožfujícím zjištní základu dan z p8íjm>. Další.lenní p8íjm> a výdaj> se uvede s ohledem na ustanovení zvláštních právních p8edpis>, pop8ípad i podle pot8eb ú.etních jednotek. P8ehled o p8íjmech a výdajích musí obsahovat výsledek hospoda8ení za celou ú.etní jednotku podle 6l. VI odst. 3. (7) Ú.etní jednotky p8ipojí k výkaz>m podpisový záznam podle zákona. P8ipojením podpisového záznamu se považuje ú.etnictví za uzav8ené. (8) Ú.etní jednotky ukládají výkazy podle odstavce 5 sou.asn s ú.etními knihami a ú.etními písemnostmi v souladu se zákonem. (9) Zp>sob vypo8ádání dosaženého hospodá8ského výsledku právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení (tj. zisku nebo vzniklé ztráty) je stanoven bul zvláštním právním p8edpisem,1) nebo statutem, stanovami.i jinou z8izovací listinou ú.etní jednotky nebo vlastními p8edpisy o hospoda8ení nebo p8edpisy vyšších orgán>, pop8. rozhodnutím p8íslušného oprávnného orgánu ú.etní jednotky. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích

11 a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.VII Penžní deník (1) Penžní deník (dále jen deník) je ur.en pro ú.tování a) p8íjm> a výdaj> provedených v hotovosti, b) p8íjm> a výdaj> provedených bankou, c) pr>bžných položek (p8evod> mezi pokladnou a bankovním ú.tem, p8evod> mezi bankovními ú.ty a p8evod> mezi pokladnami), d) o kursových rozdílech u devizových ú.t> a valutových pokladen jako "nepenžní operace" (poslední položka). (2) V deníku se neú.tují operace charakteru p8edpisu plateb, odvod>, vystavených a p8ijatých vyú.tování (faktur) apod. (3) Zápisy v deníku se uskute.fují zásadn v.asovém sledu podle jednotlivých ú.etních doklad> s rozpisem na p8íjmy a výdaje tak, aby p8ehled o p8íjmech a výdajích vyhovoval p8íslušným právním p8edpis>m. (4) Ú.etní jednotka, která v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdle.né.innosti p8ijímá platby v hotovosti, je povinna vést záznamy denních tržeb a souhrnn o tchto tržbách ú.tovat v deníku minimáln jednou msí.n. (5) Zápisy v deníku se zajišjují zp>sobem, a) který umožfuje zjistit po skon.ení zdafovacího období díl.í základy dan z p8íjm>, pop8. p8íjmy a výdaje podle jednotlivých.inností v souladu s požadovaným.lenním pro ú.ely dan z p8íjm>, b) který umožfuje zjistit hospodá8ské výsledky v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy1) v p8ípad právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení. (6) Penžní deník obsahuje minimáln tyto údaje (pokud pro n ú.etní jednotka má vcnou náplf) a) p8ehled o penžních prost8edcích v hotovosti, v.lenní na p8íjem a výdaj, b) p8ehled o penžních prost8edcích na bankovních ú.tech v.lenní na p8íjem a výdaj, c) p8ehled o p8íjmech, které jsou p8edmtem dan z p8íjm>, d) p8ehled o p8íjmech, které nejsou p8edmtem dan z p8íjm>, nebo jsou od dan z p8íjm> osvobozeny, e) p8ehled o výdajích souvisejících s p8íjmy, které jsou p8edmtem dan z p8íjm>, f) p8ehled o výdajích souvisejících s p8íjmy, které nejsou p8edmtem dan z p8íjm> nebo jsou od dan z p8íjm> osvobozeny, g) p8ehled o p8íjmech a výdajích v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy,3) h) p8ehled o p8íjmech a výdajích na pr>bžných položkách. (7) O dalším.lenní rozhodne ú.etní jednotka podle vlastních pot8eb.

12 (8) Uspo8ádání údaj> podle odst. 5 a 6 ú.etní jednotky v deníku zabezpe.í vhodným, p8ehledným a srozumitelným zp>sobem, nap8. samostatnými sloupci v deníku,.íslováním ú.etních doklad> nebo kódováním ú.etních zápis>. (9) 6áste.ná úhrada pohledávky.i závazku u plátce dan z p8idané hodnoty se v deníku p8ednostn vypo8ádá s pohledávkou.i závazkem z titulu dan z p8idané hodnoty a až zbylá.ást se zaú.tuje do p8íjm>.i výdaj>, které ovlivfují základ dan z p8íjm>. (10) O pohybu penžních prost8edk> na bankovních ú.tech se ú.tuje v deníku zásadn podle výpis> banky, p8i.emž ú.etní jednotka organizuje zápisy v deníku takovým zp>sobem, aby zajistila návaznost na z>statky jednotlivých bankovních ú.t>, pop8. jednotlivých pokladen. (11) Devizové prost8edky a valuty v deníku se sledují v.eské mn. Ú.etní jednotka zajistí v ú.etnictví i p8ehled o stavu a pohybu devizových prost8edk> a valut. P8epo.et zahrani.ní mny na.eskou mnu se u penžních prost8edk> v bance (devizové ú.ty) a u penžních prost8edk> v hotovosti (valutové pokladny) provádí podle ustanovení 24 odst. 4 zákona s tím, že: a) P8i p8epo.tu cizích mn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených 6eskou národní bankou, se pro p8epo.et použijí oficiální kursy devizy st8ed centrálních bank, p8ípadn aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo EURu. Fyzické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení mohou pro p8epo.et použít kurs devizového trhu stanovený 6eskou národní bankou, který ú.etní jednotka používá po p8edem, vnit8ním p8edpisem stanovenou dobu (pevný kurs). Stanovená doba nesmí p8esáhnout ú.etní období. V rámci téže ú.etní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. P8i používání pevných kurs> m>že ú.etní jednotka zmnit svým rozhodnutím pevný kurs i v pr>bhu vymezeného období. V p8ípadech vyhlášené devalvace.i revalvace koruny.eské musí být kurs zmnn vždy. b) P8i uzavírání penžního deníku se použije smnný kurs devizového trhu vyhlášený 6eskou národní bankou, platný ke dni uzav8ení ú.etnictví; kursový rozdíl vyplývající z p8epo.tu se vyú.tuje v penžním deníku podle ustanovení 6l. VI, odst. 2, písmeno e). (12) O nalezeném dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku, o nalezených zásobách (p8ebytky zásob), odpadu a zbytkových produktech vrácených z výroby.i jiných.inností se v penžním deníku neú.tuje. (13) Do následujícího ú.etního období se v penžním deníku povinn p8evádí z>statky penžních prost8edk> a pr>bžných položek. (14) Pr>bžné položky se.lení na p8íjem a výdaj. Na stranu p8íjmu ú.tuje ú.etní jednotka v p8ípad zdokladovaného výdaje penžních prost8edk>, u kterých není zdokladován jejich p8íjem (výpis z banky); na stranu výdaj v p8ípad zdokladovaného p8íjmu penžních prost8edk>, u kterých ú.etní jednotka nemá ú.etní doklady o jejich výdeji (výpis z banky).

13 (15) Ú.etní jednotky zjišjují v penžním deníku obraty p8íjm> a výdaj> v.lenní podle odst. 6 alespof jedenkrát za kalendá8ní msíc. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.VIII Kniha pohledávek a závazk> (1) Pohledávky a závazky se vedou v knize pohledávek a závazk>, nebo v p8ípad pot8eby v nkolika knihách podle.inností ú.etní jednotky a v rámci.inností podle dlužník> a v8itel>. (2) Kniha pohledávek a závazk> je ur.ena ke sledování pohledávek a závazk> v>.i jiným subjekt>m, nap8. k záznam>m o a) jednotlivých dlužnících za splnné dodávky, b) jednotlivých v8itelích za jimi splnné dodávky, c) poskytnutých a p8ijatých zálohách, d) ceninách vydaných formou zálohy pracovník>m (p8íp. funkcioná8>m) ú.etní jednotky, e) pohledávkách za manka a škody, f) poskytnutých a p8ijatých úvrech s oddleným sledováním bankovních úvr>, g) závazcích, pop8. pohledávkách z dan z p8íjm>, h) zú.tování plateb pojistného na sociální zabezpe.ení, p8íspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, i) nárocích a závazcích u nep8ímých daní (daf z p8idané hodnoty a spot8ební dan), j) materiálu dodaného zákazníkem a p8evzatého ke zpracování nebo opravám, k) ostatních pohledávkách a závazcích. (3) V knize pohledávek a závazk> zachycuje plátce nep8ímých daní (daf z p8idané hodnoty a spot8ební dan) pohledávky (nároky) a závazky v takovém uspo8ádání, aby pr>kazn doložil finan.nímu orgánu v návaznosti na dafové p8iznání oddlen za jednotlivé dan zejména a) dafové závazky za zdafovací období, b) nárok na odpo.et a vrácení dan za zdafovací období, c) zaplacené zálohy na daf, d) zú.tování nep8ímých daní, kterým se vyjád8í celkový výsledný vztah v>.i finan.nímu orgánu za zdafovací období, p8ípadn s p8ihlédnutím k dalším požadavk>m, které kladou dafové p8edpisy nebo finan.ní ú8ady.

14 (4) V knize pohledávek a závazk> se sledují i vystavené šeky13) a šeky p8edané k inkasu. (5) Pohledávky a závazky v cizí mn se ocefují podle 24 odst. 4 písm.a) a b) zákona. 13) zákon.. 191/1950 Sb., smne.ný a šekový, ve znní zákona.. 29/2000 Sb. 6l.IX Ú.tování o dlouhodobém majetku a zásobách (1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se vede podle jednotlivých složek a) v knize majetku nebo b) na kartách majetku. (2) V záznamech uvedených v odst. 1 se povinn uvádí a) název nebo popis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, pop8..íselné ozna.ení, b) ocenní majetku; pokud byl majetek po8ízen zcela nebo z.ásti z dotace, nebo z penžního daru, uvede se i výše a druh finan.ního zdroje, c) datum a zp>sob po8ízení (nabytí vlastnického práva), d) zp>sob využití majetku v.lenní podle druhu.inností ú.etní jednotky, e) datum uvedení do užívání v p8ípad dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zejména po8izovaného postupn, nap8. u staveb a budov po8izovaných výstavbou, f) údaje o zvoleném zp>sobu dafových odpis> dlouhodobého hmotného majetku, g).ástky dafových odpis> za zdafovací období a z>statkovou cenu po odpo.tu dafových odpis>, h) z8ízené zástavní právo, vcné b8emeno, pop8. jiné závazky váznoucí na majetku, i) datum a zp>sob vy8azení, j) ostatní údaje nutné pro identifikaci majetku. (3) Na kartách zásob se zachycuje též hmotný majetek v ocenní od K. v.etn do.ástky stanovené zákonem o daních z p8íjm>, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, a to se z8etelným ozna.ením, že se jedná o drobný hmotný majetek. (4) Zásoby bez ohledu na zp>sob jejich nabytí se sledují v knize zásob (na kartách zásob). K datu inventarizace ú.etní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným zp>sobem je ocení. (5) V ú.etních jednotkách provozujících maloobchodní.innost, p8i které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (nap8. prodej potravin), se za záznamy o zásobách považují i jiné vhodné zp>soby, které prokazují celkový stav zásob, nap8. kontrola korunou. Zvolený zp>sob záznam> o zásobách ú.etní jednotka srozumiteln popíše a popis uloží jako ú.etní písemnost. (6) Ceniny se zachycují v knize cenin. Ceniny je nutno inventarizovat obdobn jako pokladní hotovost v souladu s p8íslušnými ustanoveními zákona.

15 6l.X Mzdová agenda (1) Zú.tování mezd pracovník> se provádí podle platných právních p8edpis> na mzdových listech. (2) Podkladem pro zápisy na mzdových listech jsou písemnosti, z nichž musí být patrný a) výpo.et mzdy, b) stanovení plateb pojistného na sociální zabezpe.ení, p8íspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, c) stanovení srážek z mezd v.etn záloh na daf z p8íjm>, d) výše vyplacené zálohy (záloh) na mzdu. (3) Ú.etní jednotka musí doložit vyplacení mzdy pracovníkovi bez ohledu na zp>sob výplaty. 6l.XI P8echodná ustanovení (1) Pokud ú.etní jednotky do o umleckých dílech, sbírkách a p8edmtech zapsaných v seznamu kulturních památek v ú.etnictví neú.tovaly a nevedly o nich ani "operativní evidenci", zachytí je v knihách (kartách) dlouhodobého hmotného majetku nejpozdji do na základ stavu k , zjištného inventarizací. (2) Nemovité kulturní památky, o nichž ú.etní jednotky dosud nevedly evidenci, zanesou do knihy (do karet) dlouhodobého hmotného majetku v po8izovací cen nejpozdji do jako ú.etní p8ípad roku (3) Ú.etní jednotky, které aktivovaly do konce roku 1995 zví8ata do základního stáda a nadále nebudou takto postupovat, uplatní odpisy takto aktivovaných zví8at v jednoduchém ú.etnictví podle postup> ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví platných do (4) V ocenní podle 6l. III se ú.tuje o majetku, jakož i o technickém zhodnocení, jež byly uvedeny do užívání po.ínaje dnem O majetku, jakož i o technickém zhodnocení, jež byly uvedeny do užívání p8ed tímto datem, se ú.tuje podle d8íve platných opat8ení. (5) Nehmotný majetek v ocenní od K. v.etn a hmotný majetek v ocenní od K. do.ástky stanovené zákonem o daních z p8íjm>, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a který nebyl do sledován, zachytí ú.etní jednotka v evidenci majetku podle stavu zjištného inventarizací k , nejpozdji do P8íl.2 Postup p8echodu ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví14) 6l.I

16 (1) P8ed p8echodem ze soustavy jednoduchého ú.etnictví na soustavu podvojného ú.etnictví je nutno provést inventarizaci veškerého majetku a závazk> a uzav8ít ú.etní knihy v jednoduchém ú.etnictví. (2) P8echod ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví je povinný, p8estane-li ú.etní jednotka splfovat podmínky stanovené v 9 zákona pro ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví. P8echod ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví ú.etní jednotka provede pouze k prvnímu dni ú.etního období následujícího po ú.etním období, ve kterém zjistila rozhodné skute.nosti. 6l.II (1) Na základ výsledk> inventarizace se kone.né stavy majetku v penžním deníku, pohledávky a závazky uvedené v knize pohledávek a závazk> a majetek zachycený v dalších ú.etních knihách (kartách) p8evedou jako po.áte.ní z>statky p8íslušných syntetických ú.t> v rozvaze, podle druhu použité ú.tové osnovy. (2) P8ípadný z>statek (tj. nevyrovnaný rozdíl) pr>bžných položek penžního deníku, týkající se p8evod> mezi pokladnou a bankovními ú.ty, resp. p8evod> mezi bankovními ú.ty nebo mezi pokladnami, se podle povahy z>statku (+/-) uvede jako po.áte.ní z>statek ú.tu Peníze na cest. (3) Rozdíl mezi sou.tem nov otev8ených ú.t> v podvojném ú.etnictví, tj. po.áte.ních z>statk> syntetických ú.t> na stran aktiv a sou.tem po.áte.ních z>statk> syntetických ú.t> na stran pasiv, se zachytí na p8íslušném ú.tu v ú.tové skupin Ú.et individuálního podnikatele v p8ípad fyzických osob, resp Vlastní jmní v p8ípad právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení. Pokud by byl výjime.n sou.et aktiv menší než sou.et pasiv (majetek je menší než závazky a jiné zdroje jeho krytí), uvede se rozdíl s p8ihlédnutím k aktiv>m, jejichž zdrojem je nkterý fond, jako po.áte.ní stav ú.tu Neuhrazená ztráta minulých let, resp Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 14) V p8ípad fyzických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení se postupuje s ohledem na ustanovení P8íloh.. 2 a 3 zákona.. 586/1992 Sb., ve znní pozdjších p8edpis>. P8íl.3 Postup p8echodu ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví14) 6l.I (1) P8ed p8echodem ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví je nutno provést inventarizaci veškerého majetku a závazk> a uzav8ít podvojné ú.etnictví s tím, že se zruší ú.ty.asového rozlišení s výjimkou.asového rozlišení výdaj> z titulu finan.ního pronájmu (leasingu), ú.ty rezerv s výjimkou zákonných rezerv,10) ú.ty opravných položek s výjimkou zákonných opravných položek10) (v p8ípad fyzických osob s výjimkou opravné položky p8i úplatném nabytí majetku) a zruší se ú.ty kursových rozdíl> aktivních i pasivních.

17 (2) Ú.etní jednotka m>že p8ejít na ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví pouze v p8ípad, že splfuje podmínky stanovené v 9 zákona pro ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví a pouze k prvnímu dni ú.etního období následujícího po ú.etním období, ve kterém zjistila rozhodné skute.nosti. 6l.II (1) Na základ inventarizace se z>statky majetkových ú.t> a cizích zdroj> (v.etn zákonných rezerv) vedených na jednotlivých syntetických ú.tech p8evedou do penžního deníku, do knihy pohledávek a závazk>, pop8. ostatních ú.etních knih (karet). (2) Z>statek ú.tu Peníze na cest se p8evede podle povahy z>statku (+/-) do penžního deníku na pr>bžné položky. 10) 9 zákona.. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o Státní energetické inspekci. 14) V p8ípad fyzických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení se postupuje s ohledem na ustanovení P8íloh.. 2 a 3 zákona.. 586/1992 Sb., ve znní pozdjších p8edpis>.

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva H mat, o.p.s.

Výroční zpráva H mat, o.p.s. Výroční zpráva H mat, o.p.s. 215 Hejného metoda Zasloužená radost z poznávání. O Hejného metodě Hejného metoda je vyvíjena od 4. let 2. století, kdy Vít Hejný začal zkoumat proč děti, které bez problémů

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007

ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 Licence: DLAZ XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) DSO Mikroregion Jižní Haná ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2007 (v K) sestavený ke dni 13.03.2008 17 zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech ÚR, ve znní platných

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více