Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I"

Transkript

1 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001 Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel Blažena Petrlíková, tel Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I (1) Tímto opat8ením se stanoví postupy ú.tování pro ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví.1) (2) Postupy ú.tování v jednoduchém ú.etnictví, postup p8echodu ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví a postup p8echodu ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví tvo8í p8ílohy.. 1 až 3 tohoto opat8ení. (3) Toto opat8ení v.etn p8íloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákon>. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. Zrušuje se: 6l.II 1. Opat8ení MF 6R.j. 281/71 702/1995, kterým se stanoví postupy ú.tování u fyzických osob provozujících podnikatelskou.innost nebo jinou výdle.nou.innost, ú.tujících v soustav jednoduchého ú.etnictví, ve znní opat8ení.j. 281/80 381/1996, opat8ení.j. 281/90 550/1997, opat8ení.j. 281/53 679/1998 a opat8ení.j. 281/93 489/ Opat8ení MF 6R.j. 283/32 774/1996, kterým se stanoví postupy ú.tování u malých p8íspvkových organizací a u jiných drobných organizací, ú.tujících v soustav jednoduchého ú.etnictví a u zálohovaných organizací, ve znní opat8ení.j. 283/33 165/1997, opat8ení.j. 283/83 620/1997, opat8ení.j. 283/81 623/1998 a opat8ení.j. 283/83 691/ l.III Toto opat8ení nabývá ú.innosti dnem 1. ledna Ministr financí: Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., v. r. P8íl.1 Postupy ú.tování pro ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví1)

2 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 6l.I Úvodní ustanovení Ú.etní jednotky podle tohoto opat8ení ú.tují o p8edmtu ú.etnictví2) v souladu se zvláštními právními p8edpisy3) a tmito postupy ú.tování. 2) 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.II Vymezení pojm> pro ú.ely vedení jednoduchého ú.etnictví (1) Pro ú.ely postup> stanovených tímto opat8ením se majetek.lení na a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) finan.ní majetek, d) ceniny, e) zásoby, f) pohledávky, a dále se vymezuje v souladu s odstavci 2-16 (2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvo8ené vlastní.inností za ú.elem obchodování s nimi, v ocenní jedné položky od 7000 K. v.etn, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva od okamžiku jejich uvedení do užívání. Pro ú.ely rozlišení ú.etních záznam> o dlouhodobém nehmotném majetku podle výše jeho ocenní v knize (na kartách) majetku se tento majetek.lení na: a) dlouhodobý nehmotný majetek v ocenní jedné položky p8evyšující K., b) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud ocenní jedné položky je 7000 K. nebo vyšší, avšak nep8evyšuje.ástku stanovenou v písm. a). (3) Za dlouhodobý hmotný majetek se považují a) pozemky, stavby4) v.etn budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním p8edpisem,5) kulturní

3 památky, umlecká díla, sbírky a p8edmty kulturní hodnoty podle zvláštních právních p8edpis>,6) bez ohledu na jejich po8izovací cenu; b) samostatné movité vci, pop8ípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým ur.ením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenní u jedné položky p8evyšuje.ástku stanovenou zákonem o daních z p8íjm>, v.etn p8edmt> z drahých kov>; c) pstitelské celky trvalých porost> s dobou plodnosti delší než t8i roky; d) základní stádo a tažná zví8ata, tj. 1. plemenná zví8ata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus, 2. hospodá8sky využívané chovy (nap8. muflon>, dafk>, jelen>, pštros>), u kterých po8izovací cena za jeden kus odpovídá kategorii dlouhodobého hmotného majetku a jejichž využitelnost v chovu je delší než 4 roky, 3. kon tažní, dostihoví a sportovní, osli, muly a mezci; e) otvírky nových lom>, pískoven a hlinišj, technická rekultivace a technické zhodnocení, které se nezahrnuje do ocenní dlouhodobého hmotného majetku; o technickém zhodnocení se neú.tuje v p8ípad pozemk>, pstitelských celk> trvalých porost>, základního stáda a tažných zví8at, umleckých dl a sbírek. (4) P8íslušenstvím7) dlouhodobého hmotného majetku jsou p8edmty, které tvo8í s hlavní vcí jeden majetkový celek a jsou sou.ástí jeho ocenní a záznam> v knihách (kartách) majetku. P8íslušenství je sou.ástí dodávky hlavní vci nebo se k hlavní vci p8i8adí dodate.n. Pokud p8íslušné p8edmty netvo8í s hlavní vcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité vci. (5) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají vci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpe.ení všech technických funkcí pot8ebných k užívání a splnní všech povinností stanovených právními p8edpisy, nap8. stavebními, ekologickými, požárními, bezpe.nostními a hygienickými. (6) Ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví neú.tují o odpisech podle zákona. (7) Opravná položka k úplatn nabytému majetku se ú.tuje p8i nabytí souboru majetku koupí, nejsou-li sjednány ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl a) bul mezi po8izovací cenou souboru majetku a ocenním souboru majetku v ú.etnictví prodávajícího subjektu, sníženým o p8evzaté závazky, pokud nabyvatel individuáln nep8ecefuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku, b) nebo mezi po8izovací cenou souboru majetku a souhrnem individuáln p8ecenných složek souboru majetku na základ posudku zpracovaného znalcem (znalci), sníženým o p8evzaté závazky, pokud nabyvatel individuáln p8ecefuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku. Složky majetkového souboru v ú.etnictví kupujícího jsou ocenny z>statkovou cenou, jde-li o složky na p8íslušných majetkových ú.tech podle odstavce 7 písmena a), nebo cenou vzniklou p8ecenním, podle odstavce 7, písmena b). Dodate.né p8ecenní podle odstavce 7, písmena b) m>že být provedeno nejpozdji do termínu uzavírání ú.etních knih. Pokud od

4 nabytí majetku do uzavírání ú.etních knih neuplynou t8i msíce, lze provést p8ecenní i v následujícím ú.etním období. Dodate.né p8ecenní se musí týkat veškerého takto nabytého majetku s výjimkou penžních prost8edk> a cenin. Je-li rozdíl mezi cenou souboru majetku a souhrnem individuáln p8ecenných složek majetku kladný, má opravná položka povahu aktivní; je-li rozdíl záporný, má opravná položka povahu pasivní. O opravných položkách k úplatn nabytému majetku podle odstavce 7 neú.tují ani je netvo8í právnické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení. (8) Za finan.ní majetek se považují peníze a penžní vklady, dluhopisy, depozitní certifikáty, cenné papíry podle zvláštních právních p8edpis>,8) uložení prost8edk> do portfolia a finan.ní spoluú.asti na podnikání jiných ú.etních jednotek, pokud byly zahrnuty do obchodního majetku ú.etní jednotky. (9) Ceninami jsou zejména poštovní známky, kolky, dálni.ní nálepky (kupony), stravenky do provozoven ve8ejného stravování, telefonní a ostatní karty, mají-li hodnotu apod. (10) Za zásoby se považují a) materiál do okamžiku spot8eby, b) nedokon.ená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zví8ata, c) zboží do okamžiku prodeje. (11) Nedokon.ená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo nkolika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ješt ne hotovým výrobkem. Pod pojmem nedokon.ená výroba se zahrnují rovnž nedokon.ené výkony jiných.inností, kde nevznikají hmotné produkty. (12) Polotovary vlastní výroby jsou oddlen sledované produkty, které ješt neprošly všechny výrobní stupn, a musí být proto dokon.eny nebo zkompletovány do finálních výrobk> v dalším výrobním procesu ú.etní jednotky. (13) Výrobky jsou p8edmty vlastní výroby ur.ené k realizaci mimo ú.etní jednotku, pop8. ke spot8eb uvnit8 ú.etní jednotky. (14) Zví8ata náležející do zásob jsou mladá chovná zví8ata, zví8ata ve výkrmu a dále nap8. kožešinová zví8ata, ryby, v.elstva, hejna slepic, kachen, kr>t, perli.ek, hus na výkrm, psi a další. Zví8ata z vlastního chovu a nakoupená zví8ata po dosažení dosplosti mohou být z rozhodnutí ú.etní jednotky p8evedena do základního stáda, v opa.ném p8ípad z>stávají sou.ástí zásob. (15) Zbožím jsou movité vci nabyté za ú.elem prodeje, pokud s tmito vcmi ú.etní jednotka obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a p8edány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemk>, které ú.etní jednotka, jejímž p8edmtem.innosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za ú.elem prodeje v nezmnné podob a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. (16) Vlastní jmní (u právnických osob), obchodní majetek (u fyzických osob), je tvo8en sou.tem stavu dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku, zásob,

5 pohledávek, finan.ního majetku a cenin po ode.tení stavu závazk> v.etn úvr>, zákonných rezerv, u fyzických osob pop8. i pasivní.ásti opravné položky p8i úplatném nabytí majetku. Vlastní jmní ú.etních jednotek právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení m>že být definováno zvláštním právním p8edpisem jinak. (17) Penžní deník v soustav jednoduchého ú.etnictví je ú.etní knihou, ve které se zachycuje pohyb penžních prost8edk> v hotovosti a na ú.tech u banky, pr>bžné položky, p8íjmy a výdaje v požadovaném.lenní p8edevším pro ú.ely dan z p8íjm> a u právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení též v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy.3) (18) Za pr>bžnou položku se považuje takový záznam v penžním deníku, který slouží k doložení stavu majetku ú.etní jednotky p8i p8evodech mezi pokladnou a bankovními ú.ty a p8i p8evodech mezi bankovními ú.ty nebo mezi pokladnami. (19) Ú.továním v soustav jednoduchého ú.etnictví se rozumí veškeré zápisy, které se týkají p8edmtu ú.etnictví podle zákona, zachycené v ú.etních knihách podle 6l. V, odst. 2. (20) Dotací se pro ú.ely tohoto opat8ení rozumí prost8edky poskytované na stanovený ú.el ze státního rozpo.tu, z rozpo.tu územního samosprávného celku nebo státního fondu, pokud tak zákon o tomto fondu stanoví. Obdobn se ú.tuje o prost8edcích poskytnutých ze zahrani.í, zejména o prost8edcích Národního fondu, programu PHARE nebo programu obdobného. (21) Za "p8íjem" pro posouzení hranice stanovené v 9 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, pro p8echod na ú.tování v soustav podvojného ú.etnictví u právnických osob ú.tujících podle Opat8ení MF 6R.j. 281, 283/77 411/2000 ze dne se považují do pokladny nebo do banky p8ijaté prost8edky na.innost ú.etní jednotky podle statutu, stanov nebo jiné z8izovací listiny a nezahrnují se do nj p8íjmy z podnikání (doplfkové.innosti) a jednorázové p8íjmy, které se nebudou v dalším ú.etním období opakovat (nap8. p8íjmy z prodeje nemovitosti, ddictví a pod.). 4) zákon.. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 8ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších p8edpis>, 5) zákon.. 72/1994 Sb., kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k byt>m a nebytovým prostor>m a doplfují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt>), 6) zákon.. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon> (autorský zákon), zákon.. 20/1987 Sb., o státní památkové pé.i, ve znní zákona.. 425/1990 Sb., a ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu p8edmt> kulturní hodnoty, ve znní zákona.. 122/2000 Sb., zákon.. 122/2000 Sb., o ochran sbírek muzejní povahy a o zmn nkterých dalších zákon>, 7) 121 zákona.. 40/1964 Sb., ob.anský zákoník, 42 zákona.. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších p8edpis>, 8) zákon.. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znní pozdjších p8edpis>, 6l.III

6 Ocenní majetku ú.etní jednotky (1) Majetek ú.etní jednotky se ocefuje v souladu s 25 zákona; dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek se ocefuje po8izovací cenou, reproduk.ní po8izovací cenou, cenou po8ízení nebo vlastními náklady. (2) Do ocenní majetku podle odstavce 1 se zahrnují též závazky, resp. pohledávky, s ocefovaným majetkem související. (3) Po8izovací cena dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje i náklady spojené s jeho po8ízením. (4) Za výdaje spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku se považují výdaje zejména na a) p8ípravu a zabezpe.ení dlouhodobého hmotného majetku (v.etn úrok> z úvr>, odvodu za do.asné odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob, poplatk> za do.asné odntí lesní p>dy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku) do doby uvedení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku do používání; b) pr>zkumné, geologické, geodetické a projektové práce (v.etn variantních 8ešení), umlecká díla tvo8ící sou.ást stavebních objekt>, odvody za trvalé odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob, poplatky za trvalé odntí lesní p>dy, odvody za do.asné odntí zemdlské p>dy zemdlské výrob pro za8ízení staveništ, otvírky nových lom>, pískoven a hlinišj, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravu, montáž a clo; c) zabezpe.ovací a konzerva.ní práce, pop8. udržovací a dekonzerva.ní práce v p8ípad zastavení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku; d) jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv nap8íklad na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elekt8iny a u plynovod>,9) a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitosti,10) jakož i poplatky za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle p8íslušných zákon>; e) úhradu podílu na ú.eln vynaložených nákladech dodavatele spojených s p8ipojením a zajištním požadovaného p8íkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného za8ízení za p8eložku rozvodného za8ízení; f) náhrady poskytované podle zákona o telekomunikacích vlastníku nebo nájemci nemovitosti za omezení jeho užívání; g) zkoušky, kterými zhotovitel prokazuje 8ádné provedení díla; vzniknou-li p8i zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, které podle smlouvy pat8í objednateli, sníží se o hodnotu tchto výrobk> nebo výkon> náklady na po8ízení dlouhodobého hmotného majetku. (5) Za výdaje spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku se nepovažují zejména a) smluvní pokuty a úroky z prodlení, penále, pop8. jiné sankce ze smluvních vztah> a penžní náhrady škod souvisejících s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku; b) náklady na p8ípravu pracovník> pro budované provozy a za8ízení; c) náklady na vybavení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami; d) náklady na biologickou rekultivaci; e) náklady spojené s p8ípravou a zabezpe.ením výstavby vzniklé po uvedení po8izovaného dlouhodobého hmotného majetku do užívání;

7 f) náklady na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku; opravami se odstrafuje.áste.né fyzické opot8ebení nebo poškození za ú.elem uvedení do p8edchozího nebo provozuschopného stavu; uvedením do provozuschopného stavu se rozumí také provedení opravy s použitím jiných než p>vodních materiál>, díl>, sou.ástí nebo technologií, pokud tímto nedojde k technickému zhodnocení; udržováním se zpomaluje fyzické opot8ebení, p8edchází jeho následk>m a odstrafují drobnjší závady; g) dan spojené s po8ízením dlouhodobého hmotného majetku, které zákon o daních z p8íjm> neuznává za výdaje na dosažení, zajištní a udržení p8íjm> a dále daf z p8evodu nemovitostí, h) kursové rozdíly. (6) Vlastními náklady jsou veškeré položky vynaložené na po8ízení dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku vlastní.inností. Majetek se v tomto ocenní zachytí v knize majetku (na kartách majetku). Uvedený postup se nemusí uplatnit u nakoupených mladých zví8at a zví8at vlastního chovu, pokud se p8i dosažení dosplosti nezahrnují do základního stáda. (7) Ocenní jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, pokud náklady na nj v úhrnu za ú.etní období p8evýší.ástku K. a technické zhodnocení je v tomto ú.etním období uvedeno do užívání. Ocenní jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na nj v úhrnu za ú.etní období odpovídají.ástce uvedené v 33 zákona o daních z p8íjm> a technické zhodnocení je v tomto ú.etním období uvedeno do užívání. Nep8evyšuje-li po8izovací cena technického zhodnocení uvedené.ástky, ocenní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se nezvyšuje. (8) Ocenní dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, na jehož po8ízení byla ú.etní jednotce poskytnuta dotace, se sníží o p8íjmy z poskytnuté dotace. Právnické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení použijí ustanovení pouze p8i ocenní odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku pro ú.ely zjištní odpis> uplatfovaných do základu dan z p8íjm>, a to v souladu s p8íslušným ustanovením zákona o daních z p8íjm>. (9) Po8izovací cena souboru movitých vcí se zvýší o po8izovací cenu vci do souboru dodate.n za8azené. P8i vy8azení.ásti souboru movitých vcí se po8izovací cena souboru sníží pro ú.ely zjištní odpis> podle zákona o daních z p8íjm> o po8izovací cenu vy8azené.ásti, p8i.emž míra odepsanosti vy8azené.ásti je shodná s mírou odepsanosti souboru. (10) O zvýšení ocenní dlouhodobého majetku, pokud tak nestanoví zvláštní právní p8edpis, se neú.tuje. (11) Zásoby se ocefují zp>sobem podle 25 odst. 1 zákona. 9) vyhláška.. 193/1995 Sb., kterou se stanoví zp>sob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elekt8iny a plynovod>, 10) 9 zákona.. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o Státní energetické inspekci. 6l.IV

8 Okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu (1) Okamžikem uskute.nní ú.etního p8ípadu je den, ve kterém dojde ke splnní dodávky, platb závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí.i p8ijetí zálohy, p8evzetí dluhu, zjištní manka, schodku, p8ebytku.i škody, pohybu majetku uvnit8 ú.etní jednotky a k dalším skute.nostem vyplývajícím ze zvláštních p8edpis> nebo z vnit8ních pomr> ú.etní jednotky, které jsou p8edmtem ú.etnictví a které v ú.etní jednotce nastaly, pop8. ú.etní jednotka má k dispozici pot8ebné doklady tyto skute.nosti dokumentující (nap8íklad bankovní výpisy, výpisy ze St8ediska cenných papír>). (2) Pro ocefování pohledávek a závazk> znjících na cizí mnu lze p8i p8epo.tu na.eskou mnu za okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odbratele den p8ijetí faktury nebo obdobného dokladu. (3) P8i p8evodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskute.nní ú.etního p8ípadu považuje den doru.ení návrhu na vklad katastrálnímu ú8adu. Dojde-li k povolení vkladu, ú.etní zápisy k tomuto dni se nemní. Není-li vklad povolen, musí se ú.etní zápisy u zú.astnných stran zptn opravit. Podmínnost uskute.nní ú.etního p8ípadu nabytím právního ú.inku vkladu se vyjád8í poznámkou v knize (kart) dlouhodobého hmotného majetku a p8i inventarizaci v inventurním soupisu. (4) K okamžiku uskute.nní ú.etního p8ípadu, nejpozdji však dnem, kdy ú.etní p8ípad zjistí, zachycují ú.etní jednotky skute.nosti do ú.etních knih, p8ípadn do pomocných knih. Pro ú.tování ú.etních p8ípad> v penžním deníku platí ustanovení v 6l. VII, odst. 1 a ostatní ustanovení o ú.etních zápisech v penžním deníku. (5) Ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení v ú.etnictví.asov nerozlišují p8íjmy a výdaje; do hospodá8ského výsledku je zahrnují k okamžiku jejich zaplacení. 6asové rozlišení p8íjm> a výdaj> pro ú.ely dan z p8íjm> provádjí ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení mimo penžní deník, v dokladech, prokazujících zp>sob zjištní základu dan za p8íslušné zdafovací období. 6l.V Vedení jednoduchého ú.etnictví (1) V jednoduchém ú.etnictví je oddleno ú.tování o penžním hospoda8ení v penžním deníku od záznam> o ostatních složkách majetku a závazk> podle odstavce 2, písmeno b), c) a d), které se vztahují k.innosti ú.etní jednotky. (2) Ú.etní jednotky ú.tující v soustav jednoduchého ú.etnictví vedou a) penžní deník, b) knihu pohledávek a závazk>, c) ú.etní záznamy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovnprávních vztah>, pokud pro n mají použití; jedná se zejména o

9 knihu (karty) dlouhodobého nehmotného majetku v.lenní podle 6l.II odst. 2, knihu (karty) dlouhodobého hmotného majetku, knihu finan.ního majetku, knihu (karty) zásob, knihu pro sledování cenin, knihu pro sledování nep8ímých daní u plátc> dan (knihu pro sledování dan z p8idané hodnoty a knihu pro sledování spot8ebních daní), pokud nejsou sou.ástí knihy pohledávek a závazk>, karty opravných položek k úplatn nabytému majetku (v návaznosti na zákon o daních z p8íjm>), d) ostatní záznamy vyplývající ze zvláštních právních p8edpis>, zejména mzdovou agendu (mzdové listy, rekapitulace mezd apod.), karty zákonných rezerv dle zvláštního právního p8edpisu,12) karty zákonných opravných položek dle zvláštního právního p8edpisu,12) karty.asového rozlišení výdaj> (v návaznosti na zákon o daních z p8íjm>). (3) Ú.etní jednotky ú.tující podle tohoto opat8ení nesmí provádt ú.etní zápisy o penžním hospoda8ení mimo penžní deník. V p8ípad, že vedou ú.etní jednotky denní záznamy o tržbách oddlen ve zvláštní knize, p8evedou minimáln jedenkrát msí.n souhrn denních obrat> do penžního deníku. Obdobn nesmí.init ú.etní zápisy mimo ostatní ú.etní knihy. 12) zákon.. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan z p8íjm>, ve znní pozdjších p8edpis>, 6l.VI Postup p8i otevírání a uzavírání ú.etních knih (1) Otev8ením ú.etních knih se rozumí podle zákona otev8ení penžního deníku s p8evodem po.áte.ních z>statk> penžních prost8edk> v hotovosti, prost8edk> na ú.tech v bankách a pr>bžných položek z minulého ú.etního období, dále otev8ení knih pohledávek a závazk> a pomocných knih (karet) o ostatních složkách majetku a závazk>. (2) Uzavírání ú.etních knih je.innost, p8i níž se podle zákona k poslednímu dni ú.etního období a) zjišjují souhrnné.ástky údaj> sledovaných v penžním deníku, a to p8íjm> a výdaj> v pokladnách, p8íjm> a výdaj> na bankovních ú.tech, z>statk> na pr>bžných položkách (pokud nejsou ke dni uzav8ení ú.etnictví pr>bžné položky vyrovnány), celkových p8íjm> a výdaj> a p8íjm> a výdaj> v p8edepsaném.lenní dle p8íslušných ustanovení zákona o daních z p8íjm> a u právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení i v.lenní, které vyžadují zvláštní právní p8edpisy,3) b) zjišjují stavy nevyrovnaných (neuhrazených) pohledávek a závazk>, c) zjišjují stavy majetku v knihách (kartách) majetku, d) zjišjují stavy v ostatních ú.etních záznamech a pomocných knihách, e) zjišjují kursové rozdíly u bankovních ú.t> vedených v cizích mnách a valutových pokladen; kursový rozdíl se podle povahy zapíše jako "nepenžní operace" do p8íslušných p8íjm> nebo výdaj> penžního deníku jako poslední ú.etní zápis. Kursové

10 rozdíly u pohledávek a závazk> vyjád8ených v cizích mnách se uvedou v knize pohledávek a závazk>. (3) Výsledek hospoda8ení za ú.etní období dle zákona ke dni uzav8ení ú.etních knih ú.etní jednotka zjistí jako rozdíl sou.tu všech p8íjm> a sou.tu všech výdaj> (v.etn kursových rozdíl> zjištných v penžním deníku k poslednímu dni ú.etního období) bez ohledu na ustanovení zákona o daních z p8íjm>. (4) Ú.etní jednotky zajistí vhodným zp>sobem (nap8íklad formou tabulek a p8ehled>) údaje nutné pro sestavení výro.ních zpráv, pokud jejich sestavení vyžaduje zvláštní právní p8edpis. (5) Ú.etní jednotky na základ inventarizace majetku a závazk> a údaj> zjištných p8i uzavírání ú.etních knih jsou povinny sestavovat p8ehled o majetku a závazcích a p8ehled o p8íjmech a výdajích (dále jen výkazy). (6) V p8ehledu o majetku a závazcích se uvádjí informace o veškerém majetku ve vlastnictví ú.etní jednotky v.lenní podle 6l. II odst. 1 a 2 a údaje o závazcích v.lenní podle pot8eb ú.etní jednotky. Majetek se uvádí v ocenní podle 25 odst. 1 zákona. Pohledávky a závazky vyjád8ené v cizí mn se uvedou v ocenní kursem devizového trhu stanoveným 6eskou národní bankou ke dni uzav8ení ú.etních knih. P8ehled o p8íjmech a výdajích musí obsahovat zejména údaje o a) veškerých p8íjmech v.lenní umožfujícím zjištní základu dan z p8íjm>, b) veškerých výdajích v.lenní umožfujícím zjištní základu dan z p8íjm>. Další.lenní p8íjm> a výdaj> se uvede s ohledem na ustanovení zvláštních právních p8edpis>, pop8ípad i podle pot8eb ú.etních jednotek. P8ehled o p8íjmech a výdajích musí obsahovat výsledek hospoda8ení za celou ú.etní jednotku podle 6l. VI odst. 3. (7) Ú.etní jednotky p8ipojí k výkaz>m podpisový záznam podle zákona. P8ipojením podpisového záznamu se považuje ú.etnictví za uzav8ené. (8) Ú.etní jednotky ukládají výkazy podle odstavce 5 sou.asn s ú.etními knihami a ú.etními písemnostmi v souladu se zákonem. (9) Zp>sob vypo8ádání dosaženého hospodá8ského výsledku právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení (tj. zisku nebo vzniklé ztráty) je stanoven bul zvláštním právním p8edpisem,1) nebo statutem, stanovami.i jinou z8izovací listinou ú.etní jednotky nebo vlastními p8edpisy o hospoda8ení nebo p8edpisy vyšších orgán>, pop8. rozhodnutím p8íslušného oprávnného orgánu ú.etní jednotky. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích

11 a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.VII Penžní deník (1) Penžní deník (dále jen deník) je ur.en pro ú.tování a) p8íjm> a výdaj> provedených v hotovosti, b) p8íjm> a výdaj> provedených bankou, c) pr>bžných položek (p8evod> mezi pokladnou a bankovním ú.tem, p8evod> mezi bankovními ú.ty a p8evod> mezi pokladnami), d) o kursových rozdílech u devizových ú.t> a valutových pokladen jako "nepenžní operace" (poslední položka). (2) V deníku se neú.tují operace charakteru p8edpisu plateb, odvod>, vystavených a p8ijatých vyú.tování (faktur) apod. (3) Zápisy v deníku se uskute.fují zásadn v.asovém sledu podle jednotlivých ú.etních doklad> s rozpisem na p8íjmy a výdaje tak, aby p8ehled o p8íjmech a výdajích vyhovoval p8íslušným právním p8edpis>m. (4) Ú.etní jednotka, která v rámci podnikatelské a jiné samostatné výdle.né.innosti p8ijímá platby v hotovosti, je povinna vést záznamy denních tržeb a souhrnn o tchto tržbách ú.tovat v deníku minimáln jednou msí.n. (5) Zápisy v deníku se zajišjují zp>sobem, a) který umožfuje zjistit po skon.ení zdafovacího období díl.í základy dan z p8íjm>, pop8. p8íjmy a výdaje podle jednotlivých.inností v souladu s požadovaným.lenním pro ú.ely dan z p8íjm>, b) který umožfuje zjistit hospodá8ské výsledky v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy1) v p8ípad právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení. (6) Penžní deník obsahuje minimáln tyto údaje (pokud pro n ú.etní jednotka má vcnou náplf) a) p8ehled o penžních prost8edcích v hotovosti, v.lenní na p8íjem a výdaj, b) p8ehled o penžních prost8edcích na bankovních ú.tech v.lenní na p8íjem a výdaj, c) p8ehled o p8íjmech, které jsou p8edmtem dan z p8íjm>, d) p8ehled o p8íjmech, které nejsou p8edmtem dan z p8íjm>, nebo jsou od dan z p8íjm> osvobozeny, e) p8ehled o výdajích souvisejících s p8íjmy, které jsou p8edmtem dan z p8íjm>, f) p8ehled o výdajích souvisejících s p8íjmy, které nejsou p8edmtem dan z p8íjm> nebo jsou od dan z p8íjm> osvobozeny, g) p8ehled o p8íjmech a výdajích v.lenní požadovaném zvláštními právními p8edpisy,3) h) p8ehled o p8íjmech a výdajích na pr>bžných položkách. (7) O dalším.lenní rozhodne ú.etní jednotka podle vlastních pot8eb.

12 (8) Uspo8ádání údaj> podle odst. 5 a 6 ú.etní jednotky v deníku zabezpe.í vhodným, p8ehledným a srozumitelným zp>sobem, nap8. samostatnými sloupci v deníku,.íslováním ú.etních doklad> nebo kódováním ú.etních zápis>. (9) 6áste.ná úhrada pohledávky.i závazku u plátce dan z p8idané hodnoty se v deníku p8ednostn vypo8ádá s pohledávkou.i závazkem z titulu dan z p8idané hodnoty a až zbylá.ást se zaú.tuje do p8íjm>.i výdaj>, které ovlivfují základ dan z p8íjm>. (10) O pohybu penžních prost8edk> na bankovních ú.tech se ú.tuje v deníku zásadn podle výpis> banky, p8i.emž ú.etní jednotka organizuje zápisy v deníku takovým zp>sobem, aby zajistila návaznost na z>statky jednotlivých bankovních ú.t>, pop8. jednotlivých pokladen. (11) Devizové prost8edky a valuty v deníku se sledují v.eské mn. Ú.etní jednotka zajistí v ú.etnictví i p8ehled o stavu a pohybu devizových prost8edk> a valut. P8epo.et zahrani.ní mny na.eskou mnu se u penžních prost8edk> v bance (devizové ú.ty) a u penžních prost8edk> v hotovosti (valutové pokladny) provádí podle ustanovení 24 odst. 4 zákona s tím, že: a) P8i p8epo.tu cizích mn, které nejsou obsaženy v kursech devizového trhu stanovených 6eskou národní bankou, se pro p8epo.et použijí oficiální kursy devizy st8ed centrálních bank, p8ípadn aktuální kursy na mezibankovním trhu k americkému dolaru nebo EURu. Fyzické osoby ú.tující podle tohoto opat8ení mohou pro p8epo.et použít kurs devizového trhu stanovený 6eskou národní bankou, který ú.etní jednotka používá po p8edem, vnit8ním p8edpisem stanovenou dobu (pevný kurs). Stanovená doba nesmí p8esáhnout ú.etní období. V rámci téže ú.etní jednotky lze používat denní kursy i pevné kursy. P8i používání pevných kurs> m>že ú.etní jednotka zmnit svým rozhodnutím pevný kurs i v pr>bhu vymezeného období. V p8ípadech vyhlášené devalvace.i revalvace koruny.eské musí být kurs zmnn vždy. b) P8i uzavírání penžního deníku se použije smnný kurs devizového trhu vyhlášený 6eskou národní bankou, platný ke dni uzav8ení ú.etnictví; kursový rozdíl vyplývající z p8epo.tu se vyú.tuje v penžním deníku podle ustanovení 6l. VI, odst. 2, písmeno e). (12) O nalezeném dlouhodobém nehmotném a dlouhodobém hmotném majetku, o nalezených zásobách (p8ebytky zásob), odpadu a zbytkových produktech vrácených z výroby.i jiných.inností se v penžním deníku neú.tuje. (13) Do následujícího ú.etního období se v penžním deníku povinn p8evádí z>statky penžních prost8edk> a pr>bžných položek. (14) Pr>bžné položky se.lení na p8íjem a výdaj. Na stranu p8íjmu ú.tuje ú.etní jednotka v p8ípad zdokladovaného výdaje penžních prost8edk>, u kterých není zdokladován jejich p8íjem (výpis z banky); na stranu výdaj v p8ípad zdokladovaného p8íjmu penžních prost8edk>, u kterých ú.etní jednotka nemá ú.etní doklady o jejich výdeji (výpis z banky).

13 (15) Ú.etní jednotky zjišjují v penžním deníku obraty p8íjm> a výdaj> v.lenní podle odst. 6 alespof jedenkrát za kalendá8ní msíc. 1) 9 odst. 2 a 3 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví, ve znní pozdjších p8edpis>. 3) zákon.. 83/1990 Sb., o sdružování ob.an>, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, 20f až 20j, zák... 40/1964 Sb. ob.anský zákoník, ve znní pozdjších zmn a doplfk>, zákon.. 308/1991 Sb., o svobod náboženské víry a postavení církví a náboženských spole.ností, zákon.. 227/1997 Sb., o nadacích a nada.ních fondech a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon> (zákon o nadacích a nada.ních fondech), zákon.. 126/1992 Sb., o ochran znaku a názvu 6erveného k8íže a o 6eskoslovenském.erveném k8íži, ve znní pozdjších p8edpis>, zákon.. 248/1995 Sb., o obecn prospšných spole.nostech a o zmn a doplnní nkterých zákon>. 6l.VIII Kniha pohledávek a závazk> (1) Pohledávky a závazky se vedou v knize pohledávek a závazk>, nebo v p8ípad pot8eby v nkolika knihách podle.inností ú.etní jednotky a v rámci.inností podle dlužník> a v8itel>. (2) Kniha pohledávek a závazk> je ur.ena ke sledování pohledávek a závazk> v>.i jiným subjekt>m, nap8. k záznam>m o a) jednotlivých dlužnících za splnné dodávky, b) jednotlivých v8itelích za jimi splnné dodávky, c) poskytnutých a p8ijatých zálohách, d) ceninách vydaných formou zálohy pracovník>m (p8íp. funkcioná8>m) ú.etní jednotky, e) pohledávkách za manka a škody, f) poskytnutých a p8ijatých úvrech s oddleným sledováním bankovních úvr>, g) závazcích, pop8. pohledávkách z dan z p8íjm>, h) zú.tování plateb pojistného na sociální zabezpe.ení, p8íspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, i) nárocích a závazcích u nep8ímých daní (daf z p8idané hodnoty a spot8ební dan), j) materiálu dodaného zákazníkem a p8evzatého ke zpracování nebo opravám, k) ostatních pohledávkách a závazcích. (3) V knize pohledávek a závazk> zachycuje plátce nep8ímých daní (daf z p8idané hodnoty a spot8ební dan) pohledávky (nároky) a závazky v takovém uspo8ádání, aby pr>kazn doložil finan.nímu orgánu v návaznosti na dafové p8iznání oddlen za jednotlivé dan zejména a) dafové závazky za zdafovací období, b) nárok na odpo.et a vrácení dan za zdafovací období, c) zaplacené zálohy na daf, d) zú.tování nep8ímých daní, kterým se vyjád8í celkový výsledný vztah v>.i finan.nímu orgánu za zdafovací období, p8ípadn s p8ihlédnutím k dalším požadavk>m, které kladou dafové p8edpisy nebo finan.ní ú8ady.

14 (4) V knize pohledávek a závazk> se sledují i vystavené šeky13) a šeky p8edané k inkasu. (5) Pohledávky a závazky v cizí mn se ocefují podle 24 odst. 4 písm.a) a b) zákona. 13) zákon.. 191/1950 Sb., smne.ný a šekový, ve znní zákona.. 29/2000 Sb. 6l.IX Ú.tování o dlouhodobém majetku a zásobách (1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se vede podle jednotlivých složek a) v knize majetku nebo b) na kartách majetku. (2) V záznamech uvedených v odst. 1 se povinn uvádí a) název nebo popis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku, pop8..íselné ozna.ení, b) ocenní majetku; pokud byl majetek po8ízen zcela nebo z.ásti z dotace, nebo z penžního daru, uvede se i výše a druh finan.ního zdroje, c) datum a zp>sob po8ízení (nabytí vlastnického práva), d) zp>sob využití majetku v.lenní podle druhu.inností ú.etní jednotky, e) datum uvedení do užívání v p8ípad dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku zejména po8izovaného postupn, nap8. u staveb a budov po8izovaných výstavbou, f) údaje o zvoleném zp>sobu dafových odpis> dlouhodobého hmotného majetku, g).ástky dafových odpis> za zdafovací období a z>statkovou cenu po odpo.tu dafových odpis>, h) z8ízené zástavní právo, vcné b8emeno, pop8. jiné závazky váznoucí na majetku, i) datum a zp>sob vy8azení, j) ostatní údaje nutné pro identifikaci majetku. (3) Na kartách zásob se zachycuje též hmotný majetek v ocenní od K. v.etn do.ástky stanovené zákonem o daních z p8íjm>, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, a to se z8etelným ozna.ením, že se jedná o drobný hmotný majetek. (4) Zásoby bez ohledu na zp>sob jejich nabytí se sledují v knize zásob (na kartách zásob). K datu inventarizace ú.etní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným zp>sobem je ocení. (5) V ú.etních jednotkách provozujících maloobchodní.innost, p8i které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (nap8. prodej potravin), se za záznamy o zásobách považují i jiné vhodné zp>soby, které prokazují celkový stav zásob, nap8. kontrola korunou. Zvolený zp>sob záznam> o zásobách ú.etní jednotka srozumiteln popíše a popis uloží jako ú.etní písemnost. (6) Ceniny se zachycují v knize cenin. Ceniny je nutno inventarizovat obdobn jako pokladní hotovost v souladu s p8íslušnými ustanoveními zákona.

15 6l.X Mzdová agenda (1) Zú.tování mezd pracovník> se provádí podle platných právních p8edpis> na mzdových listech. (2) Podkladem pro zápisy na mzdových listech jsou písemnosti, z nichž musí být patrný a) výpo.et mzdy, b) stanovení plateb pojistného na sociální zabezpe.ení, p8íspvku na státní politiku zamstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištní, c) stanovení srážek z mezd v.etn záloh na daf z p8íjm>, d) výše vyplacené zálohy (záloh) na mzdu. (3) Ú.etní jednotka musí doložit vyplacení mzdy pracovníkovi bez ohledu na zp>sob výplaty. 6l.XI P8echodná ustanovení (1) Pokud ú.etní jednotky do o umleckých dílech, sbírkách a p8edmtech zapsaných v seznamu kulturních památek v ú.etnictví neú.tovaly a nevedly o nich ani "operativní evidenci", zachytí je v knihách (kartách) dlouhodobého hmotného majetku nejpozdji do na základ stavu k , zjištného inventarizací. (2) Nemovité kulturní památky, o nichž ú.etní jednotky dosud nevedly evidenci, zanesou do knihy (do karet) dlouhodobého hmotného majetku v po8izovací cen nejpozdji do jako ú.etní p8ípad roku (3) Ú.etní jednotky, které aktivovaly do konce roku 1995 zví8ata do základního stáda a nadále nebudou takto postupovat, uplatní odpisy takto aktivovaných zví8at v jednoduchém ú.etnictví podle postup> ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví platných do (4) V ocenní podle 6l. III se ú.tuje o majetku, jakož i o technickém zhodnocení, jež byly uvedeny do užívání po.ínaje dnem O majetku, jakož i o technickém zhodnocení, jež byly uvedeny do užívání p8ed tímto datem, se ú.tuje podle d8íve platných opat8ení. (5) Nehmotný majetek v ocenní od K. v.etn a hmotný majetek v ocenní od K. do.ástky stanovené zákonem o daních z p8íjm>, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a který nebyl do sledován, zachytí ú.etní jednotka v evidenci majetku podle stavu zjištného inventarizací k , nejpozdji do P8íl.2 Postup p8echodu ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví14) 6l.I

16 (1) P8ed p8echodem ze soustavy jednoduchého ú.etnictví na soustavu podvojného ú.etnictví je nutno provést inventarizaci veškerého majetku a závazk> a uzav8ít ú.etní knihy v jednoduchém ú.etnictví. (2) P8echod ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví je povinný, p8estane-li ú.etní jednotka splfovat podmínky stanovené v 9 zákona pro ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví. P8echod ze soustavy jednoduchého ú.etnictví do soustavy podvojného ú.etnictví ú.etní jednotka provede pouze k prvnímu dni ú.etního období následujícího po ú.etním období, ve kterém zjistila rozhodné skute.nosti. 6l.II (1) Na základ výsledk> inventarizace se kone.né stavy majetku v penžním deníku, pohledávky a závazky uvedené v knize pohledávek a závazk> a majetek zachycený v dalších ú.etních knihách (kartách) p8evedou jako po.áte.ní z>statky p8íslušných syntetických ú.t> v rozvaze, podle druhu použité ú.tové osnovy. (2) P8ípadný z>statek (tj. nevyrovnaný rozdíl) pr>bžných položek penžního deníku, týkající se p8evod> mezi pokladnou a bankovními ú.ty, resp. p8evod> mezi bankovními ú.ty nebo mezi pokladnami, se podle povahy z>statku (+/-) uvede jako po.áte.ní z>statek ú.tu Peníze na cest. (3) Rozdíl mezi sou.tem nov otev8ených ú.t> v podvojném ú.etnictví, tj. po.áte.ních z>statk> syntetických ú.t> na stran aktiv a sou.tem po.áte.ních z>statk> syntetických ú.t> na stran pasiv, se zachytí na p8íslušném ú.tu v ú.tové skupin Ú.et individuálního podnikatele v p8ípad fyzických osob, resp Vlastní jmní v p8ípad právnických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení. Pokud by byl výjime.n sou.et aktiv menší než sou.et pasiv (majetek je menší než závazky a jiné zdroje jeho krytí), uvede se rozdíl s p8ihlédnutím k aktiv>m, jejichž zdrojem je nkterý fond, jako po.áte.ní stav ú.tu Neuhrazená ztráta minulých let, resp Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 14) V p8ípad fyzických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení se postupuje s ohledem na ustanovení P8íloh.. 2 a 3 zákona.. 586/1992 Sb., ve znní pozdjších p8edpis>. P8íl.3 Postup p8echodu ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví14) 6l.I (1) P8ed p8echodem ze soustavy podvojného ú.etnictví do soustavy jednoduchého ú.etnictví je nutno provést inventarizaci veškerého majetku a závazk> a uzav8ít podvojné ú.etnictví s tím, že se zruší ú.ty.asového rozlišení s výjimkou.asového rozlišení výdaj> z titulu finan.ního pronájmu (leasingu), ú.ty rezerv s výjimkou zákonných rezerv,10) ú.ty opravných položek s výjimkou zákonných opravných položek10) (v p8ípad fyzických osob s výjimkou opravné položky p8i úplatném nabytí majetku) a zruší se ú.ty kursových rozdíl> aktivních i pasivních.

17 (2) Ú.etní jednotka m>že p8ejít na ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví pouze v p8ípad, že splfuje podmínky stanovené v 9 zákona pro ú.tování v soustav jednoduchého ú.etnictví a pouze k prvnímu dni ú.etního období následujícího po ú.etním období, ve kterém zjistila rozhodné skute.nosti. 6l.II (1) Na základ inventarizace se z>statky majetkových ú.t> a cizích zdroj> (v.etn zákonných rezerv) vedených na jednotlivých syntetických ú.tech p8evedou do penžního deníku, do knihy pohledávek a závazk>, pop8. ostatních ú.etních knih (karet). (2) Z>statek ú.tu Peníze na cest se p8evede podle povahy z>statku (+/-) do penžního deníku na pr>bžné položky. 10) 9 zákona.. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o Státní energetické inspekci. 14) V p8ípad fyzických osob ú.tujících podle tohoto opat8ení se postupuje s ohledem na ustanovení P8íloh.. 2 a 3 zákona.. 586/1992 Sb., ve znní pozdjších p8edpis>.

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více