Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k v tis. Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč"

Transkript

1 DSG Brno-Líšeň, IČO: Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace Popis účetní jednotky Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění... 3 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Způsob ocenění majetku... 3 A. Zásoby... 3 B. Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností... 3 C. Ocenění cenných papírů Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Opravné položky k majetku Odpisování Přepočet cizích měn na českou měnu Ocenění majetkových účastí Ostatní aktiva... 4 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace spolku... 5 A. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období... 5 B. Střednědobé bankovní úvěry... 5 C. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely... 5 Významné události po datu účetní závěrky Výnosy z běžné činnosti Náklady z běžné činnosti Doplňující informace o dlouhodobém majetku Vlastní jmění Pohledávky a závazky Rezervy Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj DSG_Pril_DP_1401

2 Všeobecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Sídlo: Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická. Horníkova 2059/2, , Brno Právní forma: spolek IČO: DIČ: CZ Registrace: L 3959 vedená u Krajského soudu v Brně Datum vzniku společnosti: Rozvahový den: Statutární orgán (výbor) společnosti: Funkce Příjmení Jméno Předseda o.s. Hrachovina Josef Člen výkonného výboru Zouharová Dobroslava Člen výkonného výboru Tuček Ivo Člen výkonného výboru Dvořák Petr Člen výkonného výboru Němec Radek Ve sledovaném období rezignoval na funkci člena Dr. Vlastimil Gottinger a zemřel Petr Blatný. Dozorčí orgán (dozorčí rada) společnosti: Funkce Příjmení Jméno Předseda revizní komise Hirsch Jiří Člen revizní komise Dušek Jindřich Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám. poplatky Úroky přepl. opravy odvody mzdy režie ostatní garáž z BÚ e-on ze mzdy , , DSG_Pril_1401.docx

3 2. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Běžné období Minulé období Z toho řídících pracovníků Běžné období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Minulé období 3. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Členům řídících orgánů nebylo poskytnuto žádné peněžní ani naturální plnění. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v jednoduchém účetnictví. 1. Způsob ocenění majetku A. Zásoby Účtování zásob V uvedeném období nebylo o zásobách účtováno. B. Ocenění hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností V průběhu roku nebylo účtováno o pořízení hmotného ani nehmotném majetku C. Ocenění cenných papírů Ve sledovaném účetním období spolek nevlastnil cenné papíry. 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V průběhu účetního období spolek nepořídil žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou. 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném období nedošlo ke změně oceňování, odpisování ani postupů účtování. 4. Opravné položky k majetku Opravné položky k majetku nebyly tvořeny. 3 DSG_Pril_1401.docx

4 5. Odpisování DMH - dlouhodobý majetek hmotný Spolek nevlastní dlouhodobý hmotný majetek DDMN - drobný dlouhodobý majetek nehmotný Spolek nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek. DDMH - drobný dlouhodobý majetek hmotný Spolek vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek, který byl zahrnut do nákladů v minulém období. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Spolek ve sledovaném období neprováděl finanční operace v cizí měně. 7. Ocenění majetkových účastí Ve sledovaném účetním období spolek neměl majetkové účasti v jiných společnostech. 8. Ostatní aktiva Ve sledovaném účetním období spolek o ostatních aktivech neúčtoval. 4 DSG_Pril_1401.docx

5 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace spolku A. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Spolku nebyly vyměřeny žádné daňové doměrky. B. Střednědobé bankovní úvěry Spolek nečerpá žádné bankovní úvěry. C. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Spolek v uvedeném období nečerpal žádné dotace. Významné události po datu účetní závěrky V období po datu účetní závěrky neproběhly žádné mimořádné události. 2. Výnosy z běžné činnosti Běžné období Výnosy Celkem Hlavní činnost Vedlejší činnost Členské poplatky Přeúčtování el.energie Přijaté úroky Ostatní příjmy Celkem Minulé období Výnosy Celkem Celkem Členské poplatky Přeúčtování el.energie Přijaté úroky Ostatní příjmy Celkem DSG_Pril_1401.docx

6 3. Náklady z běžné činnosti Běžné období Náklady Celkem Hlavní činnost Vedlejší činnost Materiál na běžnou údržbu Práce na opravách Zálohy na el.energii Odměny výboru a RK DPP na údržbu areálu Odvody z mezd Administrativa právník, poštovné Bankovní poplatky 6 6 Odpis majetku 0 0 Celkem Minulé období Náklady Celkem Celkem Materiál na běžnou údržbu Práce na opravách Zálohy na el.energii Odměny výboru a RK DPP na údržbu areálu Odvody z mezd Administrativa právník, poštovné Bankovní poplatky 5 5 Odpis majetku Celkem Doplňující informace o dlouhodobém majetku 4.1. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku V účetním období spolek neúčtoval o nehmotném majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku V účetním období spolek neúčtoval o nehmotném majetku 6 DSG_Pril_1401.docx

7 4.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Spolek nepořídil žádný majetek formou finančního pronájmu Dlouhodobý hmotný majetek používaný na základě operativního pronájmu Spolek nepořídil žádný majetek formou operativního pronájmu 4.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze číslo majetku. poř.cena dat.poř. Název , Křovinořez nádoba na , posyp.materiál , Plotostřih , PC celkem , Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Ve sledovaném období spolek nemá žádný zastavený majetek Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Spolek je zapsán v katastru nemovitosti Brno-město jako vlastník budov garáží v Brně-Líšni. Uvedený majetek nemá uvedený ve své účetní evidenci Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti Ve sledovaném období spolek nemá žádné CP ani majetkové účasti.. 7 DSG_Pril_1401.docx

8 5. Vlastní jmění Zvýšení nebo snížení vlastního jmění Minulé období Přírůstky Převod Úbytky Běžné období Vlastní jmění Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Vlastní zdroje celkem Ve sledovaném období vzhledem k zvýšeným nákladům na opravy garáží a další opravy v areálu spolek hospodařil se ztrátou ve výši ,43 Kč. Výbor navrhuje uhradit tuto ztrátu z nerozděleného zisku minulých let. 6. Pohledávky a závazky 6.1. Pohledávky členěné podle lhůty splatnosti Lhůty Běžné období Z obchodního Ostatní styku Minulé období Z obchodního Ostatní styku Ve splatnosti Po splatnosti Do a více Celkem Dlužníci. Peschel 1.683,- Pinkava 859,- Vyskočilová - 839,- celkem 3 381,- Kč 6.2. Závazky členěné podle lhůty splatnosti Veškeré závazky jsou hrazeny v termínu splatnosti, společnost neeviduje k datu účetní závěrky závazky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Spolek nemá pohledávky ani závazky z titulu uplatnění zástavního práva. 8 DSG_Pril_1401.docx

9 6.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Spolek má závazky z titulu neoprávněného užívání pozemků v areálu garáží v Brně-Líšni na Jedovnické ulici, vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k ve výši: Předpis dluhu celkem : Soudní poplatky celkem : úroky k úhradě : ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Tyto závazky nemá spolek ve své účetní evidenci, protože vede soudní spor s ÚZSVM o nástupnictví po zaniklé 443 ZO Svazarmu AUTOMOTOKLUB Brno-Líšeň, tzn. o bezplatné převedení pozemků do majetku DSG. 7. Rezervy Běžné období Spolek nevytvořil žádné rezervy. 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj Spolek nevynaložila žádné výdaje na výzkum a vývoj. Sestaveno dne: Sestavil: Ing. Jiří Hirsch Podpis statutárního zástupce: Josef Hrachovina 9 DSG_Pril_1401.docx

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více