Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Blanka Knopová, CSc. Vypracovala: Lucie Kutá Brno 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Souhlasím, aby byla práce uložena v knihovně Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne.

3 Poděkování Děkuji paní PhDr. Blance Knopové, CSc. za ochotný přístup, cenné rady a odborné vedení této bakalářské práce.

4 Obsah Úvod.5 1 Charakteristika dítěte v předškolním období Charakteristika a rozvoj hudebních schopností dětí v předškolním věku Význam hudebně pohybových činností pro děti předškolního věku Hudebně pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Motivace dítěte k hudebně pohybovému vyjadřování Organizace hudebně pohybových činností a metody osvojování pohybových prostředků v mateřské škole Praktická část Pohádka: Kouzelná cesta bratrů Bubínka a Badýnka Kdo a kdo a kdo to je Pavoučkova rada Vodník Bambulka Víla Bábetka Čertíci Bombík a Blafík Perníková chaloupka 58 Závěr..64 Seznam příloh na CD..65 Použitá literatura..67 Resumé Anotace 4

5 Úvod V bakalářské práci se zabývám zařazením hudebně pohybových aktivit mezi ostatní činnosti předškolního vzdělávání. Téma jsem si zvolila na základě zájmu o problematiku hudebně pohybových aktivit dětí v předškolním věku a mých dosavadních zkušeností s prací v mateřské škole, kde jsem také vedla malý dětský pěvecký sbor. Jelikož jsem se u dětí nechtěla upínat pouze na holý zpěv písní, ale komplexně děti motivovat ke spontánnímu zájmu o veškeré (nejen) hudební činnosti, rozhodla jsem se na základě dostupné literatury rozšířit své vědomosti o hudebně pohybových činnostech pro děti a vytvořit vlastní projekt, který by děti zaujal a zároveň odpovídal rámcovému pojetí dnešního vzdělávání. Vhodná motivace dítěte ve vztahu k ostatním činnostem předškolního vzdělávání s důrazem na individualizaci a prožitek dítěte je velmi důležitá a v předškolním vzdělávání více než nezbytná. Dítě nemá být do činnosti nuceno, ale měly by mu být nabídnuty rozmanité možnosti pro naplnění volného času. Děti v předškolním věku se seznamují se světem a pohyb je pro ně v tomto období velmi přirozený. Taktéž každé malé dítě rádo naslouchá hudbě a zcela spontánně na ni reaguje. Učitelka v mateřské škole by měla využít tohoto potenciálu a tvárnosti předškolních dětí, jelikož tyto činnosti mají pro budoucí život dítěte zásadní význam. Pohyb spojený s hudebními aktivitami velmi podporuje psychický, fyzický i sociální vývoj dítěte. Dítě se lépe naučí novým vědomostem, pozornosti, trpělivosti. Tyto aktivity napomáhají rozvoji myšlení, paměti i řeči. Při správném provádění činností spojených s hudbou a pohybem se navozují kladné pocity, děti se uvolní a zregenerují. Cílem práce je sjednocení poznatků o využití hudebně pohybových činností v předškolním vzdělávání, nalezení přínosů hudebně pohybových aktivit pro děti předškolního věku a vytvoření kompaktního didaktického materiálu splňujícího normy rámcového vzdělávání, který by vhodně motivoval a podněcoval předškolní dítě v muzikálním i pohybovém vývoji a tím přispíval k jeho emotivnímu, kognitivnímu a prosociálnímu rozvoji, spontánnosti a přirozenému sebevyjadřování. 5

6 Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaobírá charakteristikou předškolního dítěte a přístupem k němu z různých hledisek. Nejprve je pohled na dítě globálnější, z hlediska osobnostní a vývojové psychologie. Postupně se celostní charakteristika dítětě redukuje na charakteristiku předškolního dítěte z pohledu hudebních a hudebně pohybových schopností. Zabývám se zde významem, motivací a přístupem k dítěti při těchto aktivitách. Podklad pro hudebně pohybové činnosti hledám i v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část je založena na mé autorské pohádce a následné hře s pohádkovým světem, ke kterému má každé dítě velmi blízko. Děti si na základě poslechu částí pohádky hrají s jednotlivými pohádkovými postavami. Jsou motivovány tím, že postavám pomáhají. Jelikož děti příběh neznají, je rozvíjena jejich představivost. Důraz je kladen na aktivitu, kreativitu, schopnost řešit problémy samostatně i ve spolupráci s ostatními. Hudebně pohybové činnosti jsou prokládány aktivitami z různých směrů rozvoje dítěte, všechny činnosti by měly být základem pro spontánní aktivity dětí. 6

7 1 Charakteristika dítěte v předškolním období Při plánování všech činností v MŠ, včetně hudebních a hudebně pohybových, je nutné respektovat specifika věku, ve kterém se děti v předškolním období nacházejí. Jelikož věkové rozpětí dětí navštěvujících mateřskou školu je velmi široké, je nutné důkladně promyslet přípravu jednotlivých aktivit, zvláště v heterogenních (smíšených třídách). Dítě se během tří let předškolní docházky rychle vyvíjí po fyzické, psychické i sociální stránce, intenzivně roste a sílí, rychleji chápe, přemýšlí o světě a navazuje vztahy s ostatními dětmi i dospělými. Předškolní období je pro dítě díky jeho tvárnosti a přirozené učenlivosti ideálním časem pro osvojování si nejrůznějších schopností a dovedností, jež jsou nevyhnutelné a pro příští život bezpochyby užitečné. Abychom v dítěti tyto schopnosti podpořili, musíme nejprve znát specifika, která předškolní věk dětí vykazuje. Dítě v tomto období můžeme charakterizovat z několika hledisek. Motorický vývoj V předškolním období 1 si dítě osvojuje širokou škálu náročnějších pohybů, které vyžadují koordinaci rozmanitých drobnějších pohybů jednotlivých svalů. Vývoj pohybu probíhá v určité posloupnosti a propojenosti. Nejprve se vyvíjí hrubá motorika, následně pak jemná motorika, motorika mluvidel a očních pohybů. U hrubé motoriky se jedná o rozvoj celkové pohyblivosti a přesnosti pohybů těla, což má vliv na rychlost, mrštnost a výdrž při nejrůznějších lokomočních aktivitách. Jde například o běhání, skákání, prolézání, chůzi po schodech se střídáním nohou, udržení rovnováhy při stoji na jedné noze, manipulaci se sportovními pomůckami (koulení, házení, chytání míče). Na konci předškolního věku dítě většinou zvládne základy jízdy na kole, plavání, lyžování, bruslení. V rámci jemné motoriky se u dítěte rozvíjí pohyby drobného svalstva prstů, kdy dochází k velmi jemné svalové koordinaci. Dítě si svalstvo ruky 1 Předškolním obdobím myslíme období, kdy dítě nastoupí do předškolního vzdělávání až po jeho ukončení, tedy od 3-6, popřípadě 7 let. Název pro období vychází z vývojové psychologie, která nejčastěji rozděluje život jedince na tyto úseky: prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, předškolní období, mladší školní období, období dospívání, dospělost, stáří. 7

8 uvolňuje při rozmanitých manuálních úkonech, při sebeobsluze či jednodušších pracovních činnostech jako manipulace se stavebnicemi, mozaikami nebo rukodělnými aktivitami, kdy se dítě učí používat různé nástroje (nůžky, příbor, aj.) a pracovat s rozličnými materiály (papír, lepidlo, plastelína, písek, aj.). V tomto období dochází k vyhraňování laterality. 2 Kolem čtvrtého roku dítě začíná užívat jednu ruku jako přednostnější a obratnější. V souvislosti s vyhraňováním laterality se dítě učí zvládat pravolevou orientaci. Vývoj kognitivních schopností Poznávání je zaměřeno na nejbližší svět a pravidla, jež zde platí. U dítěte v předškolním věku probíhá na základě postupného rozvoje smyslového vnímání, paměti a myšlení. V rámci zrakového vnímání se u dítěte vyvíjí vnímání barev, vnímání figury a pozadí, vnímání části a celku. Zdokonalují se oční pohyby. Pro rozvoj prostorových představ a vztahů (nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vlevo), odhad a zapamatování si vzdálenosti, porovnání velikosti objektů, vnímání části a celku i uspořádání předmětů je klíčový vývoj vnímání senzomotorického. Rozvíjí se také vnímání sluchové, dítě je schopno stále kvalitněji diferenciovat různé zvuky, zdokonaluje se u něj záměrné naslouchání a vnímání rytmu. Vývoji podléhají také paměťové schopnosti dítěte. Nejprve si děti pamatují bezděčně, jejich paměť není ovlivněna vůlí. Kolem pátého roku je dítě schopno si již určité vědomosti zapamatovat umyslně. Avšak jde o paměť zatím jen mechanickou, paměť logická se teprve začíná rozvíjet. Postupně také vzrůstá rozsah i trvanlivost zapamatovaného. 2 Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí. Existují různé zkoušky laterality, které se zaměřují na lateralitu horních končetin, lateralitu dolních končetin a lateralitu oka. V těchto zkouškách mohou vyjít následující výsledky: výrazné praváctví, mírné praváctví, ambidextrie (nevyhraněná lateralita, kdy jedinec užívá obou párových orgánů stejně kvalitně), mírné leváctví, výrazné praváctví. V rámci vztahu laterality horních končetin a oka můžeme určit lateralitu zkříženou (preference pravé ruky a levého oka nebo naopak) a souhlasnou (preference pravé ruky i oka). (více na: 8

9 Dítě začíná používat nejrůznější myšlenkové operace, analytické myšlení, syntetické myšlení, srovnávání, třídění, zobecňování. Myšlení dítěte je konkrétní a názorné, probíhá na základě znalosti a zkušenosti s předmětem či situací. Myšlení zatím není řízené logickými operacemi, jedná se o předoperační myšlení. Pro dítě v předškolním věku je typický egocentrismus, ulpívání na subjektivním názoru a opomíjení jiných, které se mohou lišit. 3 Dítě většinou ulpívá na jednom výrazném znaku, který považuje za nejvýznamnější. Není schopno uvažovat komplexně. Tento znak dětského uvažování se nazývá centrace. Dalším kritériem myšlení dítěte je prezentismus, kdy se uvažování dítěte váže na přítomnost, aktuální podobu světa, což pro dítě představuje určitou subjektivní jistotu. S prezentismem je spojen fenomenismus, tedy důraz na určitou představu dítěte o podobě světa. Pro dítě je svět takový, jak vypadá. Podstatu světa ztotožňuje s jeho viditelnými znaky. 4 Předškolní dítě si často upravuje pohled na reálný svět pomocí vlastní fantazie, mění fakta podle svých představ (tzv. magičnost). Typické je také přivlastňování lidských vlastností zvířatům a neživým věcem (animismus, antropomorfismus). 5 Dítě si vznik světa vykládá tím, že jej někdo vytvořil (arteficialismus) 6 a je přesvědčeno o jednom platném a jednoznačném poznání (absolutismus), nerozumí relativitě názorů dospělých. Vývoj verbálních schopností Řeč se vyvíjí v těsné spojitosti s myšlením. Tříleté dítě mívá ještě nedokonalou výslovnost, dokáže však již navázat a udržet krátký rozhovor, začíná užívat jednoduchých souvětí. Slova si spojuje s konkrétními předměty. Je schopné se již naučit krátké říkanky. Slovní zásoba tříletého dítěte se pohybuje kolem 1000 slov. Dítě čtyřleté se začíná vyjadřovat obsahově i formálně správně, stále se objevují nepřesnosti a agramatismy. Obsah slov se upřesňuje, řečový projev se celkově zkvalitňuje, vady 3 Dítě si například zakrývá rukama oči a myslí si, že je nikdo nevidí. 4 Dítě například není schopné přijmout, že velryba není ryba. 5 Například: Sluníčko jde po obloze, řeka běží přes kameny. 6 Například: Někdo dal hvězdy a měsíc na oblohu, někdo udělal na rybníku led. 9

10 ve výslovnosti ubývají. Slovní zásoba vzrůstá na počet 1500 slov. U pětiletého dítěte by se měl vývoj výslovnosti již ukončovat, dítě vypráví souvisle o událostech ze svého života, řečí reguluje dění ve svém okolí. Do šesti let by se slovní zásoba měla rozrůst asi na 3000 slov. Šestileté dítě je již připraveno na osvojování grafické formy jazyka. Děti od tří let již vydrží po určitou dobu poslouchat krátké povídky či pohádky. Vývoj sociálních dovedností Dítě ve věku tří let většinou nastupuje do mateřské školy, kde se setkává s druhými dětmi i dospělými. Nachází mezi vrstevníky první přátele a pomalu se odpoutává od rodiny. Do tří let si dítě hraje samo, při hře dvou dětí v jedné místnosti dochází k souběžné (paralelní) hře, kdy se děti navzájem pozorují, hrají si pobným způsobem, avšak každé zvlášť. Až dítě v předškolním věku si začíná hrát společně s ostatními vrstevníky. Jedná se o hru společnou (asociativní). Odtud je již blízko ke hře kooperativní, kdy děti spolupracují na organizaci společné hry, dělí si role, každé dítě nějakým způsobem přispívá ke společnému projektu. U tří až čtyřletých dětí se začíná projevovat soupeřivost mezi dětmi, avšak na druhé straně také porozumění pro druhé. Můžeme také pozorovat diferenciaci mužské a ženské role. Hra dítěte v předškolním věku Hlavní náplní času u dětí v tomto věku je hra. Jde o činnost, kterou dítě vykonává pro své uspokojení bez vnějšího uloženého cíle. Hra pomáhá dítěti s osvojováním si dovedností, jež jsou pro budoucí život užitečné, pomáhá k obnovení sil, relaxaci a uvolnění a překonání sociálních nároků. Dětská hra mívá různé podoby. Hry mohou být funkční, při nichž si dítě procvičuje různé tělesné funkce. Jiným typem jsou hry konstrukční. Zahrnují například aktvitity, jako je stavění z kostek, stavebnice, z písku nebo tvoření z plastelíny. Při iluzivní hře dítě využívá předmětů v přeneseném významu, svět přeměňuje na základě svých představ. 7 Zkušenosti se sociálními rolemi získává dítě při hrách námětových, kdy si hraje například na prodavače, na doktora, na rodinu, atd. 7 Například s klacíkem může dítě zacházet jako s dítětem nebo jako s puškou. 10

11 Tříleté dítě si ještě hraje spíše samo, pozvolna se však začíná socializovat. Vlastní hračky si však brání, často je nechce půjčit ostatním. Při hraní užívá předmětů jako zástupných symbolů. 8 Čtyřleté dítě je již společenské, většinou rádo spolupracuje s ostatními, uzavírá dětská přátelství. Při hrách užívá fantazii. U pětiletých až šestiletých dětí se velmi rozvíjí kreativita, děti si rády hrají ve skupině. Hra těchto dětí bývá náročnější na motorickou obratnost, vnímání i myšlení. Stále více obsahuje kooperaci. Dítě je iniciativní, má nápady, je již schopné pochopit jednoduché společenské hry s pravidly Charakteristika a rozvoj hudebních schopností dětí v předškolním věku Hudební vývoj dítěte probíhá přirozeně a v souladu s rozvojem ostatních tělesných a duševních funkcí dítěte. Všechny děti s normálními fyziologickými předpoklady jsou schopny se hudebně rozvíjet. Důležité je však dítěti poskytnout přiměřené hudební podněty (v rodině, v předškolním vzdělávacím zařízení), aby se jeho hudební předpoklady mohly rozvinout. Určité nadání pro hudbu lze u dítěte již v předškolním období do určité míry pozorovat. Dítě hudbu často vyhledává, baví jej zpívat, pokouší se zahrát např. na zvonkohru vlastní nebo slyšené melodie. Dítě často bývá k hudebním činnostem vedeno již od raného dětství. Nejdříve se u dítěte objevuje záliba v rytmu a tempu, kontrastní dynamice, na něž již i půlroční děti reagují spontánními pohyby hlavy a končetin. Tělesné reakce na hudební rytmus ovlivňují taktéž různé biologické rytmy (tep, dýchání), které v organismu dítěte probíhají. Pohybové reakce na hudbu bývají zprvu nekoordinované, kolem třetího roku života se zpřesňují a upevňují. Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopné si zapamatovat melodii, kterou posléze i pozná a mnohdy se ji snaží hlasově reprodukovat. 8 Například obyčejná kostka může být pro dítě autem, zvířátkem i schodem. 11

12 Dítě od mala experimentuje se svým hlasem. Poloha hlasu novorozence se pohybuje kolem tónu a¹, posléze se rozsah hlasu začíná rozšiřovat do výšky i hloubky. Kolem třetího roku si dítě spontánně prozpěvuje během her, zpívá svým hračkám vlastní popěvky, obměňuje melodii, rytmus, slova. Někdy se stává, že děti dříve zpívají, než mluví. Jde o přirozený jev. V mateřské škole bývá hudební projev systematicky rozvíjen učitelkami, a to hudebními činnostmi vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými. Forma hudebnosti dětí tedy může být dvojí: aktivní (potřeba hudbu vytvářet) a receptivní (potřeba hudbu poslouchat). Díky tomu neexistují nehudební lidé, potřebu hudební ventilace má do určité míry každý jedinec. Existuje několik hudebních schopností, jež jsou navzájem propojeny a jsou spjaty i s obecnými schopnostmi a dalšími složkami lidské psychiky. Mezi hudební schopnosti, jež mohou být v předškolním vzdělávání dítěte do různé míry rozvíjeny, patří: hudební sluch, smysl pro rytmus, tonální cítění, harmonické cítění, hudební paměť, hudební představivost, hudební tvořivost, emocionální vnímavost pro hudbu, hudební myšlení. Při určité míře cviku je předškolní dítě schopné hezkého hlasového projevu. Hlas má dítě vcelku slabý a chudší na alikvótní tóny. Svalstvo hrtanu, hlasivkové vazy a úpony se stále vyvíjejí, hlasivky kmitají spíše při okraji hlasové štěrbiny. Také dýchací svalstvo není plně rozvinuté. Hlas dítěte by proto neměl být příliš přepínán, zpěv dítěte by měl být přiměřeně hlasitý. Důležitý je respekt k přirozené poloze a rozsahu hlasu dítěte, 9 dítě nesmí být unavováno příliš dlouhým a náročným zpěvem. Okolo čtvrtého roku se začíná rozvíjet motorický a sluchový analyzátor. Díky tomu je u dítěte možné rozvíjet sluchově-fonační spoje, jež podmiňují intonačně čistý hlasový projev. Správné intonaci dětského hlasu napomá také doprovod zpěvu dítěte klávesovými či strunnými hudebními nástroji. Vzorem pro dětský zpěv bývá správný zpěv dospělého, především učitelky v mateřské škole. Pro dětský 9 Průměrný hlasový rozsah předškolních dívek i chlapců je v rozmezí tónů d¹ - a¹. Nejvhodnější tónina pro zpěv dětí je D dur, popřípadě d moll. 12

13 hudební projev je významný také rozvoj tělesné motoriky, koordinace tělesných pohybů s charakterem hudby a seznamování se s hrou na jednoduché dětské hudební nástroje. 10 Klíčové bývá systematické rozvíjení sluchových dovedností. Děti se učí zpracovávat časové informace u slyšené melodie, rozlišovat zvuky podle jejich délky, vnímat délku pauzy, tempo i rozdíly v různých rytmických útvarech. Hudební aktivity jsou propojeny také s činnostmi nehudebními. Schopnost vnímat časově organizované informace není důležitá jen pro hudbu, ale např. i pro rozvoj motorických dovedností, různých perceptuálních a kognitivních schopností, schopností učit se jazyky a další. Tato souvislost platí i naopak. Rozvoj určitých motorických dovedností se může kladně projevit i v hudbě Význam hudebně pohybových činností pro děti předškolního věku Jednou z nejlepších aktivit k navázání kontaktu s hudbou je pro děti předškolního věku pohyb. Tělesný pohyb je pro dítě přirozený, je velmi důležitý při formování osobnosti. Mezi rozvojem intelektu a rozvojem motoriky existuje blízký vztah. Taktéž potřeba setkávat se s hudbou je dítěti vrozená. Hudební a pohybová složka pak dohromady v dítěti podporují kreativitu, fantazii, estetické cítění a pomáhají spoluvytvářet vztah samotného jedince k sobě i k okolnímu světu. Při skupinových činnostech vzniká pocit sounáležitosti, dochází k nenásilné interakci a kooperaci. 10 Jde o tzv. nástroje Orffova instrumentáře, tedy o nástroje pro dítě lehce ovladatelné. Dělí se na rytmické a melodické. Nástroje rytmické se rozeznívají úderem, každý z nich vydává zvuk s určitou výškou, délkou a barvou. Mezi tyto nástroje patří triangl, dřevěný blok, činel, prstové činelky, bubínek, tamburína, ozvučná dřívka, rumbakoule, rourový bubínek, rolničky, zvonky, cinkadla. K melodickým nástrojům se řadí zvonkohra, metalofon a xylofon. Tyto nástroje mají velmi podobný tvar, avšak jejich hrací kameny jsou vytvořeny z rozdílných materiálů. Každý kámen je naladěn na tón určité výšky, diatonicky nebo chromaticky jsou pak tyto kameny nad rezonátorem seřazeny vzestupně zleva doprava. (dostupné z: 11 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s

14 Dítě se při zařazení hudebně pohybového prvku do činností předškolního vzdělávání učí základním pohybovým dovednostem a dále je podle svých možností rozvíjí. Uvědomuje si pohyb v prostoru a upevňuje si koordinaci jednotlivých částí těla. Osvojuje si gestikulaci i mimiku, tedy nonverbální komunikační prostředky. Správně vedeným pohybem předcházíme vadnému držení těla, jež je způsobeno málo namáhaným zádovým svalstvem. Při hudebně pohybových aktivitách dochází k úměrné pohybové zátěži, kdy se tělesná pohybová soustava udržuje v normě, její výkon se postupně zlepšuje a obohacují se pohybové projevy. Dítě se učí také vnímat, co se kolem něj děje, učí se naslouchat i vzájemně komunikovat s dospělými i vrstevníky. Hudba spolu s pohybem nabízí příležitost k citovému prožitku a následnému emočnímu sebevyjádření. Hudba a pohyb pomáhají vytvářet duševní stabilitu, pohodu a radost, mají relaxační účinky Hudebně pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) je kurikulární dokument státní úrovně. Vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní, gymnaziální či střední odborné). Na školní úrovni fungují školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Programy si každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP vytváří. Otázky předškolního vzdělávání jsou řešeny v rámci koncepce celého vzdělávacího systému. První verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vznikla roku 2001, v roce 2004 byla aktualizována. RVP PV je pro všechny mateřské školy povinný od 1. září Vymezuje hlavní podmínky, požadavky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, které jsou závazné pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol. 14

15 RVP PV vymezuje požadavky státu na cíle, obsah a očekávané výstupy. Mateřská škola (MŠ) má na základě RVP PV několik funkcí. Formuje osobnost a rozvíjí individualitu dítěte, pomáhá dítěti při procesu socializace, pomáhá dítěti vytvářet životní hodnoty a postoje ke světu, vybavuje dítě kompetencemi důležitými pro budoucí uplatnění. Předškolní vzdělávání (PV) je organizováno pro děti ve věku od tří do šesti (sedmi) 12 let. MŠ jsou organizovány do tříd, jež mohou být věkově homogenní i heterogenní. Je také možné vytvářet integrované třídy, do nichž bývávají zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. PV se díky RVP PV má přizpůsobit fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Důležité je nabídnout vhodné, pro dítě podnětné a vstřícné vzdělávací prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a spokojeně. Vzdělávání se má vázat k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Uplatňuje se integrovaný přístup, kdy vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Zde nejsou rozlišovány jednotlivé vzdělávací oblasti, ale obsah je dítěti nabízen v přirozených souvislostech a vztazích vycházejících ze života dítěte. Jednotlivé integrované bloky mají být realizovány pomocí škály rozmanitých smysluplných a pro dítě užitečných aktivit, jež v něm zanechají hlubší prožitek. Dítě nemá získat jen kusé poznatky, izolované od skutečného života. Propojením vzdělávacího obsahu získává dítě komplexnější a snáze uchopitelnější zkušenosti, díky kterým dosahuje jednotlivých kompetencí, jež jsou dány RVP PV. Kompetence jsou soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se navzájem propojují a doplňují. Jde o souhrn předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, jež tvoří důležitý podklad pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich osvojování je velmi dlouhodobý proces, který v PV začíná, pokračuje dále v základním a středním vzdělávání a v dalším průběhu života se dotváří. Klíčovými kompetencemi PV jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální 12 Školský zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku maximálně do započetí školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 15

16 a personální a kompetence činnostní a občanské. Klíčové kompetence PV nejsou pro dítě závazné. Jde o ideální cílové stavy, kdy jde o vybavení každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, jež je pro něj dosažitelná. Prostředkem vzdělávání dítěte v MŠ je vzdělávací obsah, který je obecně formulován na základě dílčích vzdělávacích cílů v podobě vzdělávací nabídky a očekávaných výstupů (předpokládaných výsledků). Je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět). Obsahy jednotlivých oblastí se vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. Dílčí cíle vyjadřují to, co by měl pedagog v průběhu PV u dítěte podporovat. Vzdělávací nabídka představuje souhrn praktických a intelektových činností nebo příležitostí, potřebných pro naplnění dílčích cílů a k dosahování očekávaných výstupů. Očekávanými výstupy rozumíme dílčí kompetence vzdělávání, které je možné považovat v PV za dosažitelné. Hudebně pohybový prvek se může uplatnit ve všech vzdělávacích oblastech RVP PV. Z každé z nich lze vybrat body, které se k hudbě a pohybu v různé míře pojí. Aktivity i cíle v jednotlivých oblastech se v důsledku integrovaného systému vzdělávání vzájemně propojují a ovlivňují. Dítě a jeho tělo Hudebně pohybové činnosti mají význam pro fyzické zdraví a kondici dítěte, pro jeho pohodu a relaxaci, rozvoj hrubé i jemné motoriky a manipulačních dovedností. Dítě by se mělo učit uvědomovat si své vlastní tělo, zdokonalovat své pohybové schopnosti, rozvíjet smyslové vnímání a vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Můžeme stanovit prvek: vzdělávací nabídku, jež zahrnuje hudebně pohybový - lokomoční pohybové činnosti jako reakce na slyšený rytmickomelodický útvar (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení) 16

17 - nelokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti s předměty v rámci hudebně pohybových aktivit (změny poloh a pohybů těla na místě) - protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení za poslechu hudby - hry se smysly, především sluchem - hudebně pohybové hry a činnosti, taneční hry - hra na jednoduché rytmické a melodické nástroje - hra na tělo, různé druhy taneční chůze - hudebně pohybová improvizace Dítě by na základě vzdělávacího obsahu mělo být po skončení předškolního vzdělávání schopno: - ovládat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, rytmem hudby - vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny) - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s jednoduchými hudebními nástroji) Dítě a jeho psychika Důležité je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, dále také sebepojetí, kreativitu a sebevyjádření. Tato oblast je rozdělena do třech podoblastí: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle. 17

18 Jazyk a řeč Dílčím vzdělávacím cílem v této podoblasti by měl být rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Podstatný je také rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Do vzdělávací nabídky můžeme zařadit: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti - recitaci, dramatizaci a zpěv spojený s pohybem - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - melodizaci říkadel, hudební rozhovor, hru na ozvěnu - pohybovou improvizaci na slyšenou hudbu - hru na tělo, pantomimické ztvárnění děje písně nebo postav v ní vystupujících - tanečky, pohybové hry ve dvojicích Podoblast Jazyk a řeč zahrnuje tyto očekávané výstupy: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - domluvit se slovy i gesty, improvizovat, rozvíjet neverbální komunikaci - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku písně, básně) - učit se nová slova a aktivně je používat, umět vytvořit jednoduchý rým - naučit se zpaměti krátké texty - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - soustředěně poslouchat hudbu - rozvíjet rytmické cítění Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Zde by se pedagog měl snažit rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, rozvíjet, paměť, pozornost, představivost i fantazii. Důležité je také 18

19 posilování tvořivosti a přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování). Zde můžeme zařadit tuto vzdělávací nabídku: - smyslové hry, hry na rozvoj sluchového vnímání - hry podporující hudebně pohybovou tvořivost, představivost a fantazii - melodizaci a rytmizaci jednoduchých textů, jejich pohybový doprovod - hudebně pohybové hry, taneční a pohybovou improvizaci na slyšenou hudbu - pohybovou hru na zrcadlo, rytmicko-melodické hry na ozvěnu - jednoduché tanečky Očekávanými výstupy jsou: - vědomě využívat smyslů, především sluchu - soustředit se na hudební a hudebně pohybové činnosti, vnímat je a udržet pozornost - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, apod.) - naučit se nazpaměť krátké texty písní i říkadel, úmyslně si je zapamatovat a vybavit - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých hudebně pohybových a dramatických činnostech i ve slovních výpovědích k nim - využívat sluchovou paměť, hudební představivost - hrát na jednoduché hudební nástroje Sebepojetí, city, vůle Cílem pedagoga by měl být rozvoj pozitivních pocitů ve vztahu k sobě, získání sebedůvěry a osobní spokojenosti. U dítěte by se měly rozšiřovat poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Má se kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání. Vzdělávací nabídkou mohou být: - estetické a tvůrčí hudebně pohybové aktivity - dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad při poslechu hudby 19

20 - taneční hry - jednoduché instrumentální doprovody říkadel, písní, rytmická i melodická improvizace - pohybová improvizace na slyšený hudební doprovod Očekávané výstupy v závěru předškolního vzdělávání: - prožívat radost z poslechu a pohybového doprovodu hudby - soustředit se na hudební činnosti, vžít se do hudebně pohybových, poslechových aktivit - uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky při setkávání s hudbou - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí při poslechu hudby - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkávání se s uměním - zachytit a vyjádřit své prožitky (pomocí hudebně pohybové či dramatické improvizace) Dítě a ten druhý Hlavním záměrem pedagoga je při interpersonální oblasti podporovat vytváření vztahů dítěte k druhému dítěti či dospělému, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci (verbální i neverbální) a kooperaci, zajišťovat podobu těchto vztahů, posilovat prosociální chování. Vzdělávací nabídka spadající do této oblasti: - kooperativní hudebně pohybové hry a činnosti ve dvojicích, ve skupinkách - hudebně pohybové hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě střídat se, pomoci druhému - dramatizace, improvizované pohybové ztvárnění písně, básně ve dvojici, ve skupině - vokální, rytmické a pohybové hry na sochy, na zrcadlo, na otázku a odpověď, na ozvěnu - společné jednoduché tanečky Dítě by mělo po skončení docházky do MŠ zvládnout: 20

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

5.8. Hudební výchova 1 / 9

5.8. Hudební výchova 1 / 9 5.8. Hudební výchova obsah stránka 5.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.8.2. Začlenění průřezových témat 2 5.8.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.8.4. Formy a metody práce 3 5.8.5. Způsoby,

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-5-1-01 HV-5-1-02 HV-5-1-03 HV-5-1-04 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Hudební výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Hudební výchova 1. 9. ročník 1 hodina týdně třídy, učebna estetické výchovy kultivovat hudebnost

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Intonace a vokální improvizace Žák: zpívá dle možností intonačně čistě zpívá v durových i mollových tóninách - intonace v dur v rozsahu oktávy - intonace v moll

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova

Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice. Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 26 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Učební osnovy II I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou,

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova na I. stupni

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA - 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Hudební výchova 1. období 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo HUDEBNÍ VÝCHOVA HV-3-1-01 HV-3-1-02 HV-3-1-03 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v

Více