Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Využití hudebně pohybového prvku v činnostech předškolního vzdělávání Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Blanka Knopová, CSc. Vypracovala: Lucie Kutá Brno 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury. Souhlasím, aby byla práce uložena v knihovně Pedagogické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne.

3 Poděkování Děkuji paní PhDr. Blance Knopové, CSc. za ochotný přístup, cenné rady a odborné vedení této bakalářské práce.

4 Obsah Úvod.5 1 Charakteristika dítěte v předškolním období Charakteristika a rozvoj hudebních schopností dětí v předškolním věku Význam hudebně pohybových činností pro děti předškolního věku Hudebně pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Motivace dítěte k hudebně pohybovému vyjadřování Organizace hudebně pohybových činností a metody osvojování pohybových prostředků v mateřské škole Praktická část Pohádka: Kouzelná cesta bratrů Bubínka a Badýnka Kdo a kdo a kdo to je Pavoučkova rada Vodník Bambulka Víla Bábetka Čertíci Bombík a Blafík Perníková chaloupka 58 Závěr..64 Seznam příloh na CD..65 Použitá literatura..67 Resumé Anotace 4

5 Úvod V bakalářské práci se zabývám zařazením hudebně pohybových aktivit mezi ostatní činnosti předškolního vzdělávání. Téma jsem si zvolila na základě zájmu o problematiku hudebně pohybových aktivit dětí v předškolním věku a mých dosavadních zkušeností s prací v mateřské škole, kde jsem také vedla malý dětský pěvecký sbor. Jelikož jsem se u dětí nechtěla upínat pouze na holý zpěv písní, ale komplexně děti motivovat ke spontánnímu zájmu o veškeré (nejen) hudební činnosti, rozhodla jsem se na základě dostupné literatury rozšířit své vědomosti o hudebně pohybových činnostech pro děti a vytvořit vlastní projekt, který by děti zaujal a zároveň odpovídal rámcovému pojetí dnešního vzdělávání. Vhodná motivace dítěte ve vztahu k ostatním činnostem předškolního vzdělávání s důrazem na individualizaci a prožitek dítěte je velmi důležitá a v předškolním vzdělávání více než nezbytná. Dítě nemá být do činnosti nuceno, ale měly by mu být nabídnuty rozmanité možnosti pro naplnění volného času. Děti v předškolním věku se seznamují se světem a pohyb je pro ně v tomto období velmi přirozený. Taktéž každé malé dítě rádo naslouchá hudbě a zcela spontánně na ni reaguje. Učitelka v mateřské škole by měla využít tohoto potenciálu a tvárnosti předškolních dětí, jelikož tyto činnosti mají pro budoucí život dítěte zásadní význam. Pohyb spojený s hudebními aktivitami velmi podporuje psychický, fyzický i sociální vývoj dítěte. Dítě se lépe naučí novým vědomostem, pozornosti, trpělivosti. Tyto aktivity napomáhají rozvoji myšlení, paměti i řeči. Při správném provádění činností spojených s hudbou a pohybem se navozují kladné pocity, děti se uvolní a zregenerují. Cílem práce je sjednocení poznatků o využití hudebně pohybových činností v předškolním vzdělávání, nalezení přínosů hudebně pohybových aktivit pro děti předškolního věku a vytvoření kompaktního didaktického materiálu splňujícího normy rámcového vzdělávání, který by vhodně motivoval a podněcoval předškolní dítě v muzikálním i pohybovém vývoji a tím přispíval k jeho emotivnímu, kognitivnímu a prosociálnímu rozvoji, spontánnosti a přirozenému sebevyjadřování. 5

6 Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaobírá charakteristikou předškolního dítěte a přístupem k němu z různých hledisek. Nejprve je pohled na dítě globálnější, z hlediska osobnostní a vývojové psychologie. Postupně se celostní charakteristika dítětě redukuje na charakteristiku předškolního dítěte z pohledu hudebních a hudebně pohybových schopností. Zabývám se zde významem, motivací a přístupem k dítěti při těchto aktivitách. Podklad pro hudebně pohybové činnosti hledám i v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část je založena na mé autorské pohádce a následné hře s pohádkovým světem, ke kterému má každé dítě velmi blízko. Děti si na základě poslechu částí pohádky hrají s jednotlivými pohádkovými postavami. Jsou motivovány tím, že postavám pomáhají. Jelikož děti příběh neznají, je rozvíjena jejich představivost. Důraz je kladen na aktivitu, kreativitu, schopnost řešit problémy samostatně i ve spolupráci s ostatními. Hudebně pohybové činnosti jsou prokládány aktivitami z různých směrů rozvoje dítěte, všechny činnosti by měly být základem pro spontánní aktivity dětí. 6

7 1 Charakteristika dítěte v předškolním období Při plánování všech činností v MŠ, včetně hudebních a hudebně pohybových, je nutné respektovat specifika věku, ve kterém se děti v předškolním období nacházejí. Jelikož věkové rozpětí dětí navštěvujících mateřskou školu je velmi široké, je nutné důkladně promyslet přípravu jednotlivých aktivit, zvláště v heterogenních (smíšených třídách). Dítě se během tří let předškolní docházky rychle vyvíjí po fyzické, psychické i sociální stránce, intenzivně roste a sílí, rychleji chápe, přemýšlí o světě a navazuje vztahy s ostatními dětmi i dospělými. Předškolní období je pro dítě díky jeho tvárnosti a přirozené učenlivosti ideálním časem pro osvojování si nejrůznějších schopností a dovedností, jež jsou nevyhnutelné a pro příští život bezpochyby užitečné. Abychom v dítěti tyto schopnosti podpořili, musíme nejprve znát specifika, která předškolní věk dětí vykazuje. Dítě v tomto období můžeme charakterizovat z několika hledisek. Motorický vývoj V předškolním období 1 si dítě osvojuje širokou škálu náročnějších pohybů, které vyžadují koordinaci rozmanitých drobnějších pohybů jednotlivých svalů. Vývoj pohybu probíhá v určité posloupnosti a propojenosti. Nejprve se vyvíjí hrubá motorika, následně pak jemná motorika, motorika mluvidel a očních pohybů. U hrubé motoriky se jedná o rozvoj celkové pohyblivosti a přesnosti pohybů těla, což má vliv na rychlost, mrštnost a výdrž při nejrůznějších lokomočních aktivitách. Jde například o běhání, skákání, prolézání, chůzi po schodech se střídáním nohou, udržení rovnováhy při stoji na jedné noze, manipulaci se sportovními pomůckami (koulení, házení, chytání míče). Na konci předškolního věku dítě většinou zvládne základy jízdy na kole, plavání, lyžování, bruslení. V rámci jemné motoriky se u dítěte rozvíjí pohyby drobného svalstva prstů, kdy dochází k velmi jemné svalové koordinaci. Dítě si svalstvo ruky 1 Předškolním obdobím myslíme období, kdy dítě nastoupí do předškolního vzdělávání až po jeho ukončení, tedy od 3-6, popřípadě 7 let. Název pro období vychází z vývojové psychologie, která nejčastěji rozděluje život jedince na tyto úseky: prenatální období, novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, předškolní období, mladší školní období, období dospívání, dospělost, stáří. 7

8 uvolňuje při rozmanitých manuálních úkonech, při sebeobsluze či jednodušších pracovních činnostech jako manipulace se stavebnicemi, mozaikami nebo rukodělnými aktivitami, kdy se dítě učí používat různé nástroje (nůžky, příbor, aj.) a pracovat s rozličnými materiály (papír, lepidlo, plastelína, písek, aj.). V tomto období dochází k vyhraňování laterality. 2 Kolem čtvrtého roku dítě začíná užívat jednu ruku jako přednostnější a obratnější. V souvislosti s vyhraňováním laterality se dítě učí zvládat pravolevou orientaci. Vývoj kognitivních schopností Poznávání je zaměřeno na nejbližší svět a pravidla, jež zde platí. U dítěte v předškolním věku probíhá na základě postupného rozvoje smyslového vnímání, paměti a myšlení. V rámci zrakového vnímání se u dítěte vyvíjí vnímání barev, vnímání figury a pozadí, vnímání části a celku. Zdokonalují se oční pohyby. Pro rozvoj prostorových představ a vztahů (nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vlevo), odhad a zapamatování si vzdálenosti, porovnání velikosti objektů, vnímání části a celku i uspořádání předmětů je klíčový vývoj vnímání senzomotorického. Rozvíjí se také vnímání sluchové, dítě je schopno stále kvalitněji diferenciovat různé zvuky, zdokonaluje se u něj záměrné naslouchání a vnímání rytmu. Vývoji podléhají také paměťové schopnosti dítěte. Nejprve si děti pamatují bezděčně, jejich paměť není ovlivněna vůlí. Kolem pátého roku je dítě schopno si již určité vědomosti zapamatovat umyslně. Avšak jde o paměť zatím jen mechanickou, paměť logická se teprve začíná rozvíjet. Postupně také vzrůstá rozsah i trvanlivost zapamatovaného. 2 Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí. Existují různé zkoušky laterality, které se zaměřují na lateralitu horních končetin, lateralitu dolních končetin a lateralitu oka. V těchto zkouškách mohou vyjít následující výsledky: výrazné praváctví, mírné praváctví, ambidextrie (nevyhraněná lateralita, kdy jedinec užívá obou párových orgánů stejně kvalitně), mírné leváctví, výrazné praváctví. V rámci vztahu laterality horních končetin a oka můžeme určit lateralitu zkříženou (preference pravé ruky a levého oka nebo naopak) a souhlasnou (preference pravé ruky i oka). (více na: 8

9 Dítě začíná používat nejrůznější myšlenkové operace, analytické myšlení, syntetické myšlení, srovnávání, třídění, zobecňování. Myšlení dítěte je konkrétní a názorné, probíhá na základě znalosti a zkušenosti s předmětem či situací. Myšlení zatím není řízené logickými operacemi, jedná se o předoperační myšlení. Pro dítě v předškolním věku je typický egocentrismus, ulpívání na subjektivním názoru a opomíjení jiných, které se mohou lišit. 3 Dítě většinou ulpívá na jednom výrazném znaku, který považuje za nejvýznamnější. Není schopno uvažovat komplexně. Tento znak dětského uvažování se nazývá centrace. Dalším kritériem myšlení dítěte je prezentismus, kdy se uvažování dítěte váže na přítomnost, aktuální podobu světa, což pro dítě představuje určitou subjektivní jistotu. S prezentismem je spojen fenomenismus, tedy důraz na určitou představu dítěte o podobě světa. Pro dítě je svět takový, jak vypadá. Podstatu světa ztotožňuje s jeho viditelnými znaky. 4 Předškolní dítě si často upravuje pohled na reálný svět pomocí vlastní fantazie, mění fakta podle svých představ (tzv. magičnost). Typické je také přivlastňování lidských vlastností zvířatům a neživým věcem (animismus, antropomorfismus). 5 Dítě si vznik světa vykládá tím, že jej někdo vytvořil (arteficialismus) 6 a je přesvědčeno o jednom platném a jednoznačném poznání (absolutismus), nerozumí relativitě názorů dospělých. Vývoj verbálních schopností Řeč se vyvíjí v těsné spojitosti s myšlením. Tříleté dítě mívá ještě nedokonalou výslovnost, dokáže však již navázat a udržet krátký rozhovor, začíná užívat jednoduchých souvětí. Slova si spojuje s konkrétními předměty. Je schopné se již naučit krátké říkanky. Slovní zásoba tříletého dítěte se pohybuje kolem 1000 slov. Dítě čtyřleté se začíná vyjadřovat obsahově i formálně správně, stále se objevují nepřesnosti a agramatismy. Obsah slov se upřesňuje, řečový projev se celkově zkvalitňuje, vady 3 Dítě si například zakrývá rukama oči a myslí si, že je nikdo nevidí. 4 Dítě například není schopné přijmout, že velryba není ryba. 5 Například: Sluníčko jde po obloze, řeka běží přes kameny. 6 Například: Někdo dal hvězdy a měsíc na oblohu, někdo udělal na rybníku led. 9

10 ve výslovnosti ubývají. Slovní zásoba vzrůstá na počet 1500 slov. U pětiletého dítěte by se měl vývoj výslovnosti již ukončovat, dítě vypráví souvisle o událostech ze svého života, řečí reguluje dění ve svém okolí. Do šesti let by se slovní zásoba měla rozrůst asi na 3000 slov. Šestileté dítě je již připraveno na osvojování grafické formy jazyka. Děti od tří let již vydrží po určitou dobu poslouchat krátké povídky či pohádky. Vývoj sociálních dovedností Dítě ve věku tří let většinou nastupuje do mateřské školy, kde se setkává s druhými dětmi i dospělými. Nachází mezi vrstevníky první přátele a pomalu se odpoutává od rodiny. Do tří let si dítě hraje samo, při hře dvou dětí v jedné místnosti dochází k souběžné (paralelní) hře, kdy se děti navzájem pozorují, hrají si pobným způsobem, avšak každé zvlášť. Až dítě v předškolním věku si začíná hrát společně s ostatními vrstevníky. Jedná se o hru společnou (asociativní). Odtud je již blízko ke hře kooperativní, kdy děti spolupracují na organizaci společné hry, dělí si role, každé dítě nějakým způsobem přispívá ke společnému projektu. U tří až čtyřletých dětí se začíná projevovat soupeřivost mezi dětmi, avšak na druhé straně také porozumění pro druhé. Můžeme také pozorovat diferenciaci mužské a ženské role. Hra dítěte v předškolním věku Hlavní náplní času u dětí v tomto věku je hra. Jde o činnost, kterou dítě vykonává pro své uspokojení bez vnějšího uloženého cíle. Hra pomáhá dítěti s osvojováním si dovedností, jež jsou pro budoucí život užitečné, pomáhá k obnovení sil, relaxaci a uvolnění a překonání sociálních nároků. Dětská hra mívá různé podoby. Hry mohou být funkční, při nichž si dítě procvičuje různé tělesné funkce. Jiným typem jsou hry konstrukční. Zahrnují například aktvitity, jako je stavění z kostek, stavebnice, z písku nebo tvoření z plastelíny. Při iluzivní hře dítě využívá předmětů v přeneseném významu, svět přeměňuje na základě svých představ. 7 Zkušenosti se sociálními rolemi získává dítě při hrách námětových, kdy si hraje například na prodavače, na doktora, na rodinu, atd. 7 Například s klacíkem může dítě zacházet jako s dítětem nebo jako s puškou. 10

11 Tříleté dítě si ještě hraje spíše samo, pozvolna se však začíná socializovat. Vlastní hračky si však brání, často je nechce půjčit ostatním. Při hraní užívá předmětů jako zástupných symbolů. 8 Čtyřleté dítě je již společenské, většinou rádo spolupracuje s ostatními, uzavírá dětská přátelství. Při hrách užívá fantazii. U pětiletých až šestiletých dětí se velmi rozvíjí kreativita, děti si rády hrají ve skupině. Hra těchto dětí bývá náročnější na motorickou obratnost, vnímání i myšlení. Stále více obsahuje kooperaci. Dítě je iniciativní, má nápady, je již schopné pochopit jednoduché společenské hry s pravidly Charakteristika a rozvoj hudebních schopností dětí v předškolním věku Hudební vývoj dítěte probíhá přirozeně a v souladu s rozvojem ostatních tělesných a duševních funkcí dítěte. Všechny děti s normálními fyziologickými předpoklady jsou schopny se hudebně rozvíjet. Důležité je však dítěti poskytnout přiměřené hudební podněty (v rodině, v předškolním vzdělávacím zařízení), aby se jeho hudební předpoklady mohly rozvinout. Určité nadání pro hudbu lze u dítěte již v předškolním období do určité míry pozorovat. Dítě hudbu často vyhledává, baví jej zpívat, pokouší se zahrát např. na zvonkohru vlastní nebo slyšené melodie. Dítě často bývá k hudebním činnostem vedeno již od raného dětství. Nejdříve se u dítěte objevuje záliba v rytmu a tempu, kontrastní dynamice, na něž již i půlroční děti reagují spontánními pohyby hlavy a končetin. Tělesné reakce na hudební rytmus ovlivňují taktéž různé biologické rytmy (tep, dýchání), které v organismu dítěte probíhají. Pohybové reakce na hudbu bývají zprvu nekoordinované, kolem třetího roku života se zpřesňují a upevňují. Mezi druhým a třetím rokem je dítě schopné si zapamatovat melodii, kterou posléze i pozná a mnohdy se ji snaží hlasově reprodukovat. 8 Například obyčejná kostka může být pro dítě autem, zvířátkem i schodem. 11

12 Dítě od mala experimentuje se svým hlasem. Poloha hlasu novorozence se pohybuje kolem tónu a¹, posléze se rozsah hlasu začíná rozšiřovat do výšky i hloubky. Kolem třetího roku si dítě spontánně prozpěvuje během her, zpívá svým hračkám vlastní popěvky, obměňuje melodii, rytmus, slova. Někdy se stává, že děti dříve zpívají, než mluví. Jde o přirozený jev. V mateřské škole bývá hudební projev systematicky rozvíjen učitelkami, a to hudebními činnostmi vokálními, instrumentálními, poslechovými a hudebně pohybovými. Forma hudebnosti dětí tedy může být dvojí: aktivní (potřeba hudbu vytvářet) a receptivní (potřeba hudbu poslouchat). Díky tomu neexistují nehudební lidé, potřebu hudební ventilace má do určité míry každý jedinec. Existuje několik hudebních schopností, jež jsou navzájem propojeny a jsou spjaty i s obecnými schopnostmi a dalšími složkami lidské psychiky. Mezi hudební schopnosti, jež mohou být v předškolním vzdělávání dítěte do různé míry rozvíjeny, patří: hudební sluch, smysl pro rytmus, tonální cítění, harmonické cítění, hudební paměť, hudební představivost, hudební tvořivost, emocionální vnímavost pro hudbu, hudební myšlení. Při určité míře cviku je předškolní dítě schopné hezkého hlasového projevu. Hlas má dítě vcelku slabý a chudší na alikvótní tóny. Svalstvo hrtanu, hlasivkové vazy a úpony se stále vyvíjejí, hlasivky kmitají spíše při okraji hlasové štěrbiny. Také dýchací svalstvo není plně rozvinuté. Hlas dítěte by proto neměl být příliš přepínán, zpěv dítěte by měl být přiměřeně hlasitý. Důležitý je respekt k přirozené poloze a rozsahu hlasu dítěte, 9 dítě nesmí být unavováno příliš dlouhým a náročným zpěvem. Okolo čtvrtého roku se začíná rozvíjet motorický a sluchový analyzátor. Díky tomu je u dítěte možné rozvíjet sluchově-fonační spoje, jež podmiňují intonačně čistý hlasový projev. Správné intonaci dětského hlasu napomá také doprovod zpěvu dítěte klávesovými či strunnými hudebními nástroji. Vzorem pro dětský zpěv bývá správný zpěv dospělého, především učitelky v mateřské škole. Pro dětský 9 Průměrný hlasový rozsah předškolních dívek i chlapců je v rozmezí tónů d¹ - a¹. Nejvhodnější tónina pro zpěv dětí je D dur, popřípadě d moll. 12

13 hudební projev je významný také rozvoj tělesné motoriky, koordinace tělesných pohybů s charakterem hudby a seznamování se s hrou na jednoduché dětské hudební nástroje. 10 Klíčové bývá systematické rozvíjení sluchových dovedností. Děti se učí zpracovávat časové informace u slyšené melodie, rozlišovat zvuky podle jejich délky, vnímat délku pauzy, tempo i rozdíly v různých rytmických útvarech. Hudební aktivity jsou propojeny také s činnostmi nehudebními. Schopnost vnímat časově organizované informace není důležitá jen pro hudbu, ale např. i pro rozvoj motorických dovedností, různých perceptuálních a kognitivních schopností, schopností učit se jazyky a další. Tato souvislost platí i naopak. Rozvoj určitých motorických dovedností se může kladně projevit i v hudbě Význam hudebně pohybových činností pro děti předškolního věku Jednou z nejlepších aktivit k navázání kontaktu s hudbou je pro děti předškolního věku pohyb. Tělesný pohyb je pro dítě přirozený, je velmi důležitý při formování osobnosti. Mezi rozvojem intelektu a rozvojem motoriky existuje blízký vztah. Taktéž potřeba setkávat se s hudbou je dítěti vrozená. Hudební a pohybová složka pak dohromady v dítěti podporují kreativitu, fantazii, estetické cítění a pomáhají spoluvytvářet vztah samotného jedince k sobě i k okolnímu světu. Při skupinových činnostech vzniká pocit sounáležitosti, dochází k nenásilné interakci a kooperaci. 10 Jde o tzv. nástroje Orffova instrumentáře, tedy o nástroje pro dítě lehce ovladatelné. Dělí se na rytmické a melodické. Nástroje rytmické se rozeznívají úderem, každý z nich vydává zvuk s určitou výškou, délkou a barvou. Mezi tyto nástroje patří triangl, dřevěný blok, činel, prstové činelky, bubínek, tamburína, ozvučná dřívka, rumbakoule, rourový bubínek, rolničky, zvonky, cinkadla. K melodickým nástrojům se řadí zvonkohra, metalofon a xylofon. Tyto nástroje mají velmi podobný tvar, avšak jejich hrací kameny jsou vytvořeny z rozdílných materiálů. Každý kámen je naladěn na tón určité výšky, diatonicky nebo chromaticky jsou pak tyto kameny nad rezonátorem seřazeny vzestupně zleva doprava. (dostupné z: 11 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, s

14 Dítě se při zařazení hudebně pohybového prvku do činností předškolního vzdělávání učí základním pohybovým dovednostem a dále je podle svých možností rozvíjí. Uvědomuje si pohyb v prostoru a upevňuje si koordinaci jednotlivých částí těla. Osvojuje si gestikulaci i mimiku, tedy nonverbální komunikační prostředky. Správně vedeným pohybem předcházíme vadnému držení těla, jež je způsobeno málo namáhaným zádovým svalstvem. Při hudebně pohybových aktivitách dochází k úměrné pohybové zátěži, kdy se tělesná pohybová soustava udržuje v normě, její výkon se postupně zlepšuje a obohacují se pohybové projevy. Dítě se učí také vnímat, co se kolem něj děje, učí se naslouchat i vzájemně komunikovat s dospělými i vrstevníky. Hudba spolu s pohybem nabízí příležitost k citovému prožitku a následnému emočnímu sebevyjádření. Hudba a pohyb pomáhají vytvářet duševní stabilitu, pohodu a radost, mají relaxační účinky Hudebně pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP) je kurikulární dokument státní úrovně. Vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé etapy vzdělávání (předškolní, základní, gymnaziální či střední odborné). Na školní úrovni fungují školní vzdělávací programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Programy si každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP vytváří. Otázky předškolního vzdělávání jsou řešeny v rámci koncepce celého vzdělávacího systému. První verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vznikla roku 2001, v roce 2004 byla aktualizována. RVP PV je pro všechny mateřské školy povinný od 1. září Vymezuje hlavní podmínky, požadavky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku, které jsou závazné pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a v přípravných třídách základních škol. 14

15 RVP PV vymezuje požadavky státu na cíle, obsah a očekávané výstupy. Mateřská škola (MŠ) má na základě RVP PV několik funkcí. Formuje osobnost a rozvíjí individualitu dítěte, pomáhá dítěti při procesu socializace, pomáhá dítěti vytvářet životní hodnoty a postoje ke světu, vybavuje dítě kompetencemi důležitými pro budoucí uplatnění. Předškolní vzdělávání (PV) je organizováno pro děti ve věku od tří do šesti (sedmi) 12 let. MŠ jsou organizovány do tříd, jež mohou být věkově homogenní i heterogenní. Je také možné vytvářet integrované třídy, do nichž bývávají zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. PV se díky RVP PV má přizpůsobit fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Důležité je nabídnout vhodné, pro dítě podnětné a vstřícné vzdělávací prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a spokojeně. Vzdělávání se má vázat k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Uplatňuje se integrovaný přístup, kdy vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Zde nejsou rozlišovány jednotlivé vzdělávací oblasti, ale obsah je dítěti nabízen v přirozených souvislostech a vztazích vycházejících ze života dítěte. Jednotlivé integrované bloky mají být realizovány pomocí škály rozmanitých smysluplných a pro dítě užitečných aktivit, jež v něm zanechají hlubší prožitek. Dítě nemá získat jen kusé poznatky, izolované od skutečného života. Propojením vzdělávacího obsahu získává dítě komplexnější a snáze uchopitelnější zkušenosti, díky kterým dosahuje jednotlivých kompetencí, jež jsou dány RVP PV. Kompetence jsou soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se navzájem propojují a doplňují. Jde o souhrn předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, jež tvoří důležitý podklad pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich osvojování je velmi dlouhodobý proces, který v PV začíná, pokračuje dále v základním a středním vzdělávání a v dalším průběhu života se dotváří. Klíčovými kompetencemi PV jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální 12 Školský zákon umožňuje odložit povinnou školní docházku maximálně do započetí školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 15

16 a personální a kompetence činnostní a občanské. Klíčové kompetence PV nejsou pro dítě závazné. Jde o ideální cílové stavy, kdy jde o vybavení každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, jež je pro něj dosažitelná. Prostředkem vzdělávání dítěte v MŠ je vzdělávací obsah, který je obecně formulován na základě dílčích vzdělávacích cílů v podobě vzdělávací nabídky a očekávaných výstupů (předpokládaných výsledků). Je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické (Dítě a jeho tělo), psychologické (Dítě a jeho psychika), interpersonální (Dítě a ten druhý), sociálně-kulturní (Dítě a společnost) a environmentální (Dítě a svět). Obsahy jednotlivých oblastí se vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. Dílčí cíle vyjadřují to, co by měl pedagog v průběhu PV u dítěte podporovat. Vzdělávací nabídka představuje souhrn praktických a intelektových činností nebo příležitostí, potřebných pro naplnění dílčích cílů a k dosahování očekávaných výstupů. Očekávanými výstupy rozumíme dílčí kompetence vzdělávání, které je možné považovat v PV za dosažitelné. Hudebně pohybový prvek se může uplatnit ve všech vzdělávacích oblastech RVP PV. Z každé z nich lze vybrat body, které se k hudbě a pohybu v různé míře pojí. Aktivity i cíle v jednotlivých oblastech se v důsledku integrovaného systému vzdělávání vzájemně propojují a ovlivňují. Dítě a jeho tělo Hudebně pohybové činnosti mají význam pro fyzické zdraví a kondici dítěte, pro jeho pohodu a relaxaci, rozvoj hrubé i jemné motoriky a manipulačních dovedností. Dítě by se mělo učit uvědomovat si své vlastní tělo, zdokonalovat své pohybové schopnosti, rozvíjet smyslové vnímání a vytvářet zdravé životní návyky a postoje. Můžeme stanovit prvek: vzdělávací nabídku, jež zahrnuje hudebně pohybový - lokomoční pohybové činnosti jako reakce na slyšený rytmickomelodický útvar (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení) 16

17 - nelokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti s předměty v rámci hudebně pohybových aktivit (změny poloh a pohybů těla na místě) - protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení za poslechu hudby - hry se smysly, především sluchem - hudebně pohybové hry a činnosti, taneční hry - hra na jednoduché rytmické a melodické nástroje - hra na tělo, různé druhy taneční chůze - hudebně pohybová improvizace Dítě by na základě vzdělávacího obsahu mělo být po skončení předškolního vzdělávání schopno: - ovládat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej dle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, rytmem hudby - vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny) - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s jednoduchými hudebními nástroji) Dítě a jeho psychika Důležité je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, dále také sebepojetí, kreativitu a sebevyjádření. Tato oblast je rozdělena do třech podoblastí: Jazyk a řeč, Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle. 17

18 Jazyk a řeč Dílčím vzdělávacím cílem v této podoblasti by měl být rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování). Podstatný je také rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Do vzdělávací nabídky můžeme zařadit: - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti - recitaci, dramatizaci a zpěv spojený s pohybem - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest - melodizaci říkadel, hudební rozhovor, hru na ozvěnu - pohybovou improvizaci na slyšenou hudbu - hru na tělo, pantomimické ztvárnění děje písně nebo postav v ní vystupujících - tanečky, pohybové hry ve dvojicích Podoblast Jazyk a řeč zahrnuje tyto očekávané výstupy: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - domluvit se slovy i gesty, improvizovat, rozvíjet neverbální komunikaci - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku písně, básně) - učit se nová slova a aktivně je používat, umět vytvořit jednoduchý rým - naučit se zpaměti krátké texty - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - soustředěně poslouchat hudbu - rozvíjet rytmické cítění Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Zde by se pedagog měl snažit rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, rozvíjet, paměť, pozornost, představivost i fantazii. Důležité je také 18

19 posilování tvořivosti a přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování). Zde můžeme zařadit tuto vzdělávací nabídku: - smyslové hry, hry na rozvoj sluchového vnímání - hry podporující hudebně pohybovou tvořivost, představivost a fantazii - melodizaci a rytmizaci jednoduchých textů, jejich pohybový doprovod - hudebně pohybové hry, taneční a pohybovou improvizaci na slyšenou hudbu - pohybovou hru na zrcadlo, rytmicko-melodické hry na ozvěnu - jednoduché tanečky Očekávanými výstupy jsou: - vědomě využívat smyslů, především sluchu - soustředit se na hudební a hudebně pohybové činnosti, vnímat je a udržet pozornost - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi, apod.) - naučit se nazpaměť krátké texty písní i říkadel, úmyslně si je zapamatovat a vybavit - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých hudebně pohybových a dramatických činnostech i ve slovních výpovědích k nim - využívat sluchovou paměť, hudební představivost - hrát na jednoduché hudební nástroje Sebepojetí, city, vůle Cílem pedagoga by měl být rozvoj pozitivních pocitů ve vztahu k sobě, získání sebedůvěry a osobní spokojenosti. U dítěte by se měly rozšiřovat poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit. Má se kultivovat estetické vnímání, cítění a prožívání. Vzdělávací nabídkou mohou být: - estetické a tvůrčí hudebně pohybové aktivity - dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad při poslechu hudby 19

20 - taneční hry - jednoduché instrumentální doprovody říkadel, písní, rytmická i melodická improvizace - pohybová improvizace na slyšený hudební doprovod Očekávané výstupy v závěru předškolního vzdělávání: - prožívat radost z poslechu a pohybového doprovodu hudby - soustředit se na hudební činnosti, vžít se do hudebně pohybových, poslechových aktivit - uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky při setkávání s hudbou - prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí při poslechu hudby - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkávání se s uměním - zachytit a vyjádřit své prožitky (pomocí hudebně pohybové či dramatické improvizace) Dítě a ten druhý Hlavním záměrem pedagoga je při interpersonální oblasti podporovat vytváření vztahů dítěte k druhému dítěti či dospělému, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci (verbální i neverbální) a kooperaci, zajišťovat podobu těchto vztahů, posilovat prosociální chování. Vzdělávací nabídka spadající do této oblasti: - kooperativní hudebně pohybové hry a činnosti ve dvojicích, ve skupinkách - hudebně pohybové hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě střídat se, pomoci druhému - dramatizace, improvizované pohybové ztvárnění písně, básně ve dvojici, ve skupině - vokální, rytmické a pohybové hry na sochy, na zrcadlo, na otázku a odpověď, na ozvěnu - společné jednoduché tanečky Dítě by mělo po skončení docházky do MŠ zvládnout: 20

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce. 2014 Ivana Urbánková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce 2014 Ivana Urbánková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY Hudební činnosti v MŠ Rokycany ve třídě

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta pedagogická TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta pedagogická 461 17 Liberec 1, Hálkova 6 Tel.: 485352515 Fax: 485352332 Katedra: Obor : PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Rozvíjení rytmického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy Pohybový režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Autor práce: Lenka Vítová

Více

Grafomotorika dítěte v předškolním věku

Grafomotorika dítěte v předškolním věku Masarykova Univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Grafomotorika dítěte v předškolním věku Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku Bakalářská práce Brno 2015

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více