Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Petra Korčáková Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku Obor / Předmět / Katedra: Sociální pedagogika Vedoucí práce: Mgr. Lucie Hubertová 2014

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Práce s dětmi ve skupině zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Janík a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Vlastnoruční podpis autora Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 ANOTACE Na začátku práce jsem popsala vývoj dítěte, který si myslím, že je důležitý znát, kvůli správné práci se skupinou dětí. Když se zabývám prací s dětmi ve skupině, chtěla bych, aby se děti ve skupině přátelily, aby docházelo ke správné spolupráci a pohodě. K tomu mi pomáhá spojení pohybu, her a motivace. Podle mne je spojení pohybu a her nezaměnitelnou součástí života dítěte a napomáhá také k rozvoji přátelství. Proto jsem dala dohromady týdenní program 10 pohybových her, které by měly napomoci k rozvoji přátelství. Nejdůležitější závěr, který má práce přináší je, že týdenní program napomáhá k rozvoji přátelství ve skupině. Program napomáhá i k zapojení dětí do skupiny, pokud je jejich zapojení obtížnější. Týdenní program slouží k učení nových norem chování a navozuje nové situace, které děti řeší. KLÍČOVÁ SLOVA Děti předškolního věku, Vývoj, Pohyb, Hra, Motivace, Přátelství, Týdenní program s 10 pohybovými hrami. ANNOTATION The first part is describing the child s ontogeny, which is important to know to understand how to work with a group of children. If I am describing the work with a group of children, I would like to make a friendship between them because then they are more polite and cooperative. I am able to achieve this by using the motion, games and motivation. I think the usage of games and the motivation is very important part of child s growth and help to the friendship development. Therefore I prepared a program of 10 motion games for one week, which should help to them to develop their friendship. The most important conclusion from my thesis is that the program for one week helps to develop friendship within the group. The program for one week also helps to involve children into groups also if the children are not easy to involve into the groups. The program helps to set new standards of child s behavior and leads to new situations which the children have to solve out.

4 KEYWORDS Children of preschool age, Ontogeny, Motion, Games, Motivation, Friendship, Program of 10 motion games for one week.

5 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Lucii Hubertové, lektorce Haně Olejníkové a DDM Ulita, která mi napomáhaly a umožnily úspěšné zpracování mé absolventské práci.

6 OBSAH Úvod Vývoj u předškolního dítě Individualita předškolního dítěte Vývoj tělesný spojený s pohybem Kosti Svaly Oběhová a dýchací soustava Centrální nervová soustava Vývoj psychický a sociální spojený s pohybem Vývoj motoriky Pohyb Co je to pohyb Pohyb u předškolních dětí Pohyb jako pomocník při rozvoji přátelství Co je to hra Johan Huizinga a Roger Caillois Pohybové hry dětí předškolního věku Hra jako pomocník při rozvoji přátelství Motivace u předškolních dětí Začátek a důvod výběru tématu Cíl práce Cílová skupina Místo konání DDM Ulita Rodinné centrum Ulitka Program Rodinného klubu Ulitka Postup vytvoření programu Vlastní program Týdenní program s 10 vybranými pohybovými hrami krátkých pohybových her... 39

7 Hra na jména Žabí skoky Molekuly Salát z bot Jmenovaná Zrcadlo Závod mumií Taneční mistr Sněhuláci Trojnožka Začátek mého vlastního programu Průběh naplánovaného programu Průběh prvního dne Průběh druhého dne Průběh třetího dne Průběh čtvrtého dne Průběh pátého dne Výsledky pozorování průběhu týdenního programu První den Druhý den: Třetí den Čtvrtý den Pátý den Celkové shrnutí a výsledek Závěr Seznam použité literatury... 64

8 ÚVOD Má absolventská práce se jmenuje Práce s dětmi ve skupině a nese podtitul Pohybové aktivity s dětmi předškolního věku. Cíl mé práce je zjistit, jestli můj program s 10 pohybovými hrami rozvine ve skupině dětí předškolního věku přátelství. Myslím si, že pohyb a přátelství jsou pro děti předškolního věku velmi důležité a prospěšné. Pohyb i přátelství napomáhá ke správnému vývoji dítěte i k sociálnímu začlenění. K pohybu by měly být děti předškolního věku správně vedeny a motivovány. Jednou z nejčastějších forem pohybu jsou pro děti pohybové hry. Při hře se dá dítě velmi dobře motivovat pro pohyb. Při hře se také nastolí pravidla a dospělí dohlíží, jestli jsou pravidla dodržovány. Pro hru je zapotřebí často spoluhráčů. Mezi spoluhráči by měla panovat přátelská atmosféra, aby se hra hrála příjemně a nedocházelo k nějakým konfliktům. Některé pohybové hry mohou napomoci k rozvoji přátelství mezi dětmi. V mém programu s 10 pohybovými hrami takové hry uvádím. Téma mé práce jsem si vybrala proto, že mám děti velmi ráda a s dětmi předškolního věku mám zkušenosti. Zažila jsem si, že některé děti předškolního věku si nechtěly hrát s ostatními dětmi a ani se nechtěly zapojovat do nějakého pohybu, například skákat žabáky. V budoucnu bych chtěla být dětem nápomocna a užitečná. Mé dřívější plány směřovaly k učení tělocviku na základní škole. Z plánů ale sešlo. Nastolila jsem si plány nové a to takové, že bych jednou v budoucnu ráda založila školku, která by byla zaměřena na zdravý životní styl a pohyb. Taková školka by byla určena pro všechny předškolní děti, ale děti s problémy nadváhy by měly pro umístění přednost. Aby ve školce panovala přátelská atmosféra a děti si pohyb oblíbily, rozhodla jsem se pro vymyšlení týdenního programu s 10 pohybovými hrami pro rozvoj přátelství. Tento program jsem vyzkoušela s dětmi předškolního věku v Rodinném centru Ulitka na Praze 3. Aby hra byly správně vybrané, potřebuji znát vývoj dítěte. Vědět jak pohyb může napomáhat k rozvoji přátelství. Jak hry napomáhají k rozvoji přátelství a jak děti motivovat k pohybovým hrám. Všechny tyto důležité informace jsem si vyhledala nebo čerpala z vlastních zkušeností a uvedla ve své absolventské práci. Dále jsem sepsala vybraných 10 pohybových her určené pro děti předškolního věku, které mají napomoci k rozvoji přátelství. S dětmi jsem pracovala 5 dní a každý den jsem si s nimi zahrála dvě hry. Pozorovala jsem, jak se děti mezi sebou chovají před hrou, během hry i po hře. Pozorovala jsem, jaké nové situace hry pro děti přináší, a jak 8

9 je děti řeší. Pozorovala jsem také, jestli děti pohybové hry baví nebo nebaví. Nakonec jsem veškeré mé pozorování vyhodnotila. 9

10 1. VÝVOJ U PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚ 1.1. Individualita předškolního dítěte Abych vybrala správné pohybové aktivity pro děti předškolního věku, potřebuji znát vývoj dítěte. Neměla bych dopustit, že by aktivity mohly být příliš náročné, zdraví škodlivé nebo naopak velmi lehké nebo jednoduché. Měla bych znát tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Měla bych znát, které podněty ovlivňují vývoj dítěte.měla bych vědět, co způsobuje pohyb při vývoji dítěte. Vývoj dítěte má několik fází. Já se ve své absolventské práci zabývám fází předškolního dítěte. Než se dítě dostane do fáze předškolní je před ním fáze novorozenecká, kojenecká a batolecí, pak přichází období předškolní, potom mladší školní věk, starší školní věk a období puberty. Člověk během vývoje prochází neustále na sebe navazujícími změnami. V celoživotním období člověka rozlišujeme několik základních období. Je to období prenatální, období dětství, dospívání, dospělost a stáří. 1) Jak uvádějí autorky Mišurcová a Severová, vývoj dítěte po narození ovlivňují tři druhy činitelů, jsou to: 1. vnitřní vrozené předpoklady 2. vlastní aktivity dítěte 3. soubor životních podmínek 2) Na vývoj dítěte působí také vývoj jednotlivých částí těla, stav a funkce orgánů a smyslů. Vývoj každého je neodmyslitelně propojen s jeho pohybovým vývojem. Každá pohybová forma podporuje a ovlivňuje vývoj celého organismu. 3) Děti se rodí na svět nedostatečně vybaveni pro samostatnou existenci. Bez pomoci druhých by nemohly přežít. Dospělí se starají o jejich potřeby. Zato jsou ale děti vybavení předpoklady k všestrannému a relativně rychlému vývoji, díky němuž se časem stávají samostatnými. Předpokládáme, že se děti rodí se souborem potřeb rozvíjet své vrozené schopnosti. Proto děti rádi provádějí se zaujetím činnosti, které jim pomáhají k dobrému vývoji, učení a zdokonalování jejich různých aktivita. Mezi tyto činnosti řadíme například dětské pohybové hry. 4) Při pohybu je nutné respektovat skutečnost, že dítě rozvíjí určitou pohybovou dovednost až v určitém vývojovém stádiu. Tělesná a duševní úroveň organismu je základem pro rozvíjení určité činnosti. Pohybové dovednosti se postupem času zlepšují. 5) 10

11 Ale také musíme nahlížet na to, že každý jedinec má své tempo a je individualita. Každý jedinec má svůj způsob osvojování nových dovedností i pojmů a učení se. Pro nás dospělé je důležité rozpoznat, jaké tempo si dítě přirozeně volí, a klást mu odpovídající úkoly. To co je pro jedno dítě lehce zvládnutelné, nemusí být pro druhé dítě a naopak. 6) A proto také nehledíme na skupinu předškolních dětí jako na celek, ale měli by jsme každé dítě brát individuálně, a tak ke skupině přistupovat. Nejdřív e se pokusím stručně popsat vývoj jednotlivých částí těla, a upozornit, na co by jsme při práci s dětmi v předškolním věku měly být vzhledem k jeho tělesnému vývoji obezřetní, poté naváži na vývoj psychický a sociální a nakonec se zaměřím na vývoj motoriky. 1) Srov. MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Dětství. Praha: ISVnakladatelství, ISBN ) MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Dětství. Praha: ISV-nakladatelství, ISBN ) Srov. BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: Vývoj a formy pohybu. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Specifické znaky vývoje v dětství. Praha: ISV nakladatelství, ISBN ) BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: Cesta životem má své zákonitosti. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z a kolektiv. Pohybové hry dětí předškolního věku: úvod: rychlost osvojování dovedností je individuální. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku ISBN

12 1.2. Vývoj tělesný spojený s pohybem Do tohoto vývoje zařazujeme vývoj kostry a svalů, vývoj oběhové a dýchací soustavy, vývoj centrální nervové soustavy a vývoj zraku a sluchu. Všechny tyto druhy vývoje ovlivňuje také pohyb. Jak je uvedeno v knize Cvičíme s malými dětmi:,,pohyb patří mezi stimulátory růstu, ovlivňuje organismus jako celek i jeho jednotlivé části (Kučera, 2008). 1) Kosti V Období předškolního věku probíhá osifikace kostí (u dívek je ukončena osifikace všech zápěstních kůstek v 9 letech, u chlapců až v 11 letech). Vazivová pouzdra nejsou ještě dost pevná. Proto nebudeme přetěžovat zápěstí v prostém visu nebo posilováním ve vzporu. Není vhodné také lézt po tvrdé podložce, kdy jsou kolenní klouby v ohrožení kvůli tvrdým nárazům. Podobně mohou být ohroženy klouby dolních končetin při seskoku na tvrdou podložku, protože dítě v tomto období ještě nedokáže ztlumit náraz při doskoku. 2) Podobně se o kosterním vývoji předškolních dětí dočteme v knize Pohybové hry dětí předškolního věku:,,období předškolního věku je často nazýváno období laxnosti vazivového aparátu (Kučera & Dylevský, 1999). Kloubní pouzdra u dětí jsou volnější a obsahují prostornější štěrbiny. Nedostatečná vazivová zpevnění kloubů umožňují provádět pohyby v rozsahu, který je v pozdějších věkových obdobích patologický. Dětský kloub se liší jak stavbou a funkcí, tak i tvarem a mohutností. V souvislosti s postupným zpevňováním kloubů (díky vazivu) se nedoporučují cvičení v podobě rozštěpů,,,mostů a nadměrného protahování. Při nerespektování těchto aspektů mohou vznikat ortopedické vady. Postupná osifikace zápěstních kůstek podporuje vývoj jemné motoriky (Kutáč, 2009; Kučera, 1996; Havlíčková, 1998). 3) Proto by jsme na děti v předškolním věku neměly mít velké nároky, neměly by jsem s nimi například skákat z větších výšek, a také by jsme neměly provádět cviky s nadměrným natahováním těla Svaly U dětí předškolního věku se zvyšuje podíl svalové hmotnosti v porovnání s celkovou hmotností těla. Svalový vývoj je odlišný podle tělesného typu dítěte, způsobu života a jeho tělesné aktivity. Vyvíjejí se převážně velké skupiny svalů. Velmi málo vyvinuty jsou zádové a břišní svaly dítěte, proto má dětská postava předškolního 12

13 věku charakteristický tvar, bříško dítěte vyčnívá a lopatky mu vystupují. Díky uložení tuku, stavbě kostry a svalstva nejsou u dětí předškolního věku patrny intersexuální rozdíly, proto bývá toto období označováno jako neutrální dětství. Chlapci i dívky si hrají pospolu, nevytváří se dívčí či chlapecké skupiny, které se v dalších období vývoje i dýky rozlišnosti vytvářejí. 4) Proto můžeme pohybové aktivity hrát ve smíšené skupině, kdy si v tomto věku ještě hrají chlapci i dívky převážně společně, a tak vzniká i přátelství mezi chlapci a dívky Oběhová a dýchací soustava Velmi dobře popsaný vývoj dýchací a oběhové soustavy nalezneme v knize Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku:,, Oběhová soustava je ve své činnosti labilní, proto jsou reakce na fyzickou námahu intenzivnější, ale regenerace probíhá rychleji. Krevní tlak je u dětí nižší, ale podobně jako v počtu tepů existují individuální rozdíly. Respirační systém je zatím nedokonalý, takže u dětí převládá spíše povrchní dýchání, povrchní dýchání u dětí je kompenzováno zvýšenou dechovou frekvencí. V průběhu růstu dochází ke zvětšování objemu plic a v závislosti na rozvoji svalstva hrudníku se postupně mění i způsob dýchání. V souvislosti s funkčními odlišnostmi oběhového a dýchacího systému nastupuje únava u dětí rychleji, ale v krátkém čase proběhne i regenerace sil. Proto jsou vhodné krátkodobé pohybové aktivity, ale s větším počtem opakování (Svoboda, 2000). 5) Často se mi přihodilo s dětmi předškolního věku na praxích, že je velmi bavila hra na honěnou. Děti se ale vždy rychle unavily a velmi rychle dýchaly, odpočinuly si a mohly běhat znova, jako by předtím vůbec neběhaly. Nebyly vůbec unavené a odpočívaly jen chvilku. V období předškolního věku by jsme s ohledem na dýchací soustavu měly dětem nabídnout kratší pohybové aktivity. Aktivity mohou být i náročnější, jako je například běh, ale nedoporučuji běh na dlouhé vzdálenosti Centrální nervová soustava V předškolní věku dochází k dozrávání centrální nervové soustavy, což vykazuje kvalitativní vývojové změny. Změny působí příznivě na pohyb i na tělesnou výkonnost. Zlepšuje se koordinace pohybů, například děti jsou schopny házet, chytat míč. Zvládají i těžší pohybové aktivity, například dokáží udělat,,holubičku, i když nevydrží příliš dlouho. Rozvojem nervové soustavy jsou dány pozitivní podmínky pro rozvoj koordinace, rychlosti reakce i rychlostních schopností, obratnosti. 6) Proto je dobré do 13

14 pohybových aktivit předškolního věku zapojit například míč, nebo soutěživé hry spojené s předáváním předmětu, kde roli hraje rychlost i soustředěnost na správné předání předmětu. Ve své praktické části jsem zařadila hru Trojnožka, kde jde o rychlost, spolupráci v převazování šátku mezi dvojicemi. Nebo hra Jmenovaná, kde si děti mezi sebou hází míčem. 1) BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: pohyb a růst dítěte předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: pohyb a růst dítěte předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN

15 1.3. Vývoj psychický a sociální spojený s pohybem Dítě předškolního věku se v tomto období všemu učí. Učí se co je podle morálního hlediska správné, co nikoliv. Co se smí a co se nesmí. Co se má a co se nemá. Učí se to od dospělých, ale i od kolektivu, který má kolem sebe, a také díky vlastním zkušenostem. U psychického vývoje má pohybová aktivita u dětí předškolního věku velký význam, větší než je tomu u dospělé populace. Pohybová aktivita při psychickém vývoji dítěte předškolního věku je prostředkem k uspokojení zvídavosti, k získání zkušeností, slouží k učení a k poznávání svého okolí a kolektivu. Děti v tomto období jsou více poddajné vlivu dospělých. Inklinují ke spravedlivé soutěživosti, k dodržování pravidel, čestnosti. S porušením těchto pravidel se těžko srovnávají. Jsou naštvané a smutné a často se nechtějí do aktivit dál zapojovat 1) Proto bychom jsme měly dbát na dodržování pravidel všech zúčastněných dětí při pohybové aktivitě a nebo při změně pravidle danou změnu dětem vysvětlit, proč se pravidla změnila, například, že některé z dětí není schopno ze strachu dodržet přesně pravidla hry, jako se stalo při hře Závod mumií, kterou uvádím v další části mé práce. Jedno z dětí ze skupiny dostalo strach si nechat obmotat hlavu. Změnila jsem pravidla, tím, že jsem z požadavku omotání celého dítěte ustoupila. Vnímání u dětí předškolního věku je charakteristické svou otevřeností a velikostí. Děti v tomto věku jsou velmi vnímavé. Vnímání se vyvíjí v souvislosti s získáváním zkušeností a rozvojem představ. Typickým znakem při vnímání je aktivnost, kdy dítě spojuje vnímání s činností, pohybovou aktivitou a manipulací. 2) Proto je dobré v tomto věku zapojit děti do pohybových aktivit, které mají nějaký příběh nebo podnět, kde si děti třeba mohou na něco hrát, například na sněhuláky, jako v mé hře Sněhulák, která je uvedena také v další části mé práce, děti vnímají sněhuláka, kterého jim i ukazuji na obrázku a zároveň se snaží jej vytvořit díky postavení tří dětí sami ze sebe. Pozornost dítěte v předškolním věku je nestálá. Dítě nedokáže udržet dlouhodobě pozornost například na monotónní vyprávění, nebo nevydrží dlouho u jedné činnosti. Rádo činnosti střídá. Pozornost je krátkodobá a povrchní. Lze vidět počátky úmyslné pozornosti, například při hře. 3) Proto děti preferují vysvětlení pravidel pohybových aktivit ne moc dlouhé, aby je aktivita nadchla a ne odradila. 15

16 Socializační proces dítěte je v počátcích. Dítě se učí díky skupině komunikovat i soupeřit. Citové prožitky dítěte předškolního věku jsou intenzivní, ale také krátkodobé a proměnlivé, navázané sociální kontakty nejsou příliš trvalé. Tyto procesy, které dítě v předškolním věku zažívá jsou důležité pro jeho zdravý budoucí sociální a psychický vývoj. Dochází k rozvoji sociálních norem a mravního cítění. Dítě si vytváří normy díky zákazům a příkazům ze stran dospělých a je schopno je přijmout za své. Dítě se také v tomto období učí respektu skupiny, učí se získávat schopnost k vedení skupiny nebo se naopak nechat vést skupinou a to může vést k různým rolím v jeho budoucím životě. 4) Proto při každé pohybové aktivitě by měl dohlížet dospělí, aby mohl děti učit pomocí zákazů a příkazů mohl vytvořit správné normy chování. Také pohybové hry jsou pro děti předškolního věku dobrá záležitost, protože si v těchto hrách mohou vyzkoušet mnoho rolí, například roli vůdce skupiny nebo naopak roli podřízeného vedoucímu skupiny.. 1) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN

17 1.4. Vývoj motoriky Lidská motorika zahrnuje souhrn veškerého pohybové činnosti člověka. Z internetové encyklopedie jsem nalezla definici motoriky:,,motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy. 1) Já se v této podkapitole budu zabývat motorikou u předškolních dětí a tím, co již předškolní děti díky vývoji své motoriky zvládají. Tříleté dítě již chodí i běhá po rovině stejně dobře jako chodí a běhá po nerovném povrchu, padá jen zřídka, i když stále se potkáváme s nerovnováhou, ale již ne tak viditelnou, jako v předešlém období dítěte. Zvládá chůzi do schodů i ze schodů. Čtyřleté dítě a pětileté dítě už nejen dobře utíká a seběhne i hbitě schody, ale i skáče, leze po žebříku, seskočí z nízké lavičky, stojí déle na jedné noze a umí také házet míčem po způsobu dospělých. VV tomto období jsou změny motoriky velmi významné, protože se týkají pohybové obratnosti a jsou i významné pro další vývoj samostatnosti dítěte. Motorický vývoj dítěte předškolního věku by jsme mohli nazvat jako stálé zdokonalování, zlepšování pohybové koordinace, větší hbitosti a i eleganci pohybu. S tímto vývojem souvisí i větší zájem o pohybové hry a i zájem o sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. 2) Proto také díky pohybovým aktivitám se dítě zdokonaluje v motorickém vývoji. 1) ( ) 2) Srov. LANGMAIER, Josef. KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie: vývoj základních schopností a dovedností. Vyd. 2. Praha: Grada,2006. ISBN O 17

18 2. POHYB 2.1. Co je to pohyb V této kapitole se budu zabývat pohybem. Co vlastně pohyb je, co pohyb umožňuje, jeho funkce, jeho klady i zápory. Ale hlavně jak pohyb působí na děti předškolního věku a na rozvoj přátelství ve skupině dětí předškolního věku. Pohyb podle definice pohybu na internetovém serveru je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické. Pohyb je základním projevem existence hmoty. 1) Já se budu zabývat pohybem člověka, hlavně pohybem dětí předškolního věku. Pohyb je velmi důležitou součástí všedního dne člověka. Je pro život člověka nezbytný, je základní biologickou potřebou. Pohyb je významný pro naše zdraví, pro plnohodnotný bio-psychosociální vývoj. 2) kdybychom se nehýbaly naše tělo by se nevyvíjelo tak, jak by mělo. Po prostudování několika literatur o pohybu se mi nejvíce líbilo vysvětlení co pohyb umožňuje od Magdaleny Szabové: "Pohyb rozvíjí a upevňuje svalstvo, má vliv na pevnost a pohyblivost kostí, podporuje a zlepšuje činnost vnitřních orgánů, oběhového, nervového, lymfatického systému. Pohybem lze významně ovlivnit stav mozku. Prostřednictvím pohybu vnímáme a poznáváme okolní svět a můžeme k němu přistupovat tvořivě. V pohybu se odrážejí a rozvíjejí naše myšlenky, city, emoce, fantazie, cvičí se paměť, obohacuje představivost, zvyšuje se koncentrace pozornosti. Pohyb nám umožňuje kontakt, interakci, komunikaci, navazování a rozvoj vztahů." 3) Takže jsem se dozvěděla co jsem předpokládala, že díky pohybu je možno rozvinout ve skupině přátelství a nejen to, ale také je hlavně pohyb důležitý pro zdravý rozvoj dítěte. Klady pohybu jsou zlepšení zdraví, tělesné a psychické zdatnost, zvýšení sebevědomí, duševní i fyzické pohody. Pohyb pomáhá navazovat kamarádství, učí vyrovnat se s neúspěchem, je prevencí nadváhy, pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu. Pohyb předchází ochablosti svalů a biochemicky podporuje dobrou náladu. 4) Zápory pohybu jsou, že si můžeme kvůli špatné nebo nadměrné pohybové činnosti způsobit chronické potíže pohybového aparátu. Pokud provozujeme více namáhavý pohyb před spaním, přináší nám to pocit zchvácenosti a problémy 18

19 s usínáním. Při pohybu, který obsahuje více skoků si namáháme a ničíme kolena. Pokud provádíme špatné cviky na páteř, můžeme si páteř neodvratně poškodit. Bolest by nás při pohybu měla varovat, pokud ji neuposlechneme, můžeme se potýkat se zdravotními potíži. Pokud bojujeme s nadváhou, musíme s pohybem začít opatrně a pomalu, jinak si můžeme velmi uškodit. Nadváha nám totiž brání vykonávat pohyby správně. Výsledkem mohou být například poškozené klouby. Veškerý pohyb by jsme měli provádět obezřetně a volit vhodně vůči psychické a fyzické zdatnosti a také vůči věku i váze. 5) To vše platí dvakrát tolik u dětí předškolního věku, které by neměly větší pohybovou aktivitu provádět nejen před spaním, ale už i ve večerních hodinách, aby se jim lépe spalo a rozhodně by neměly provádět žádnou pohybovou aktivitu, která jim způsobuje bolest. Pohybu u předškolních dětí se budu věnovat v následující podkapitole. 1) Srov. ( ) 2) Srov. ( ) 3) SZABOVÁ, Magdaléna. Preventivní a nápravné cvičení: Pohyb jako prostředek prevence. Praha: Portál, ISBN ) Srov. ( ) 5) Srov.http://www.novesluzby.cz/zdravi-a-zdrava-vyziva.206/pohyb-jeho-klady-a-zapory html ( ) 19

20 2.2. Pohyb u předškolních dětí Při své zkušenosti s dětmi předškolního věku jsem se potkala s dětmi, kterým se pohyb moc vykonávat nechtěl, spíše posedávaly u stolků a kreslily si, nebo si hrály někde v koutku s hračkami. Ale na internetovém serveru jsem se dočetla, že dítě v předškolním věku tráví velké množství času pohybem. Ale Aby děti předškolního věku pohyb zaujal, platí u pohybu rychlé střídání různých pohybových aktivit. Děti upřednostňují dynamické pohyby před stereotypním pohybem, to znamená, že dítě raději běhá než sedí na místě. Děti předškolního věku těžko snášejí jednotvárné činnosti, jsou soutěživé a preferují fyzickou výkonnost, proto je možné je dobře do pohybu nadchnout, když díky fyzické výkonnosti mohou třeba vyhrát v běhu s vrstevníky. Děti v předškolním věku se snaží napodobovat sportovní aktivity dospělých. Dospělí mají velký vliv na pohyb dětí. 1 ) Ano je to pravda, když jsem dětem začala sama nějaký pohyb předvádět, začaly se zapojovat, po nějaké době je moje tanečky přestaly bavit a šly si zase kreslit, nebo hrát do kouta, uvědomila jsem si, že musím vymyslet zas něco jiného než tanečky, abych děti zaujala a děti se šly se mnou pohybovat. Dítě si v předškolním věku rozvíjí svou pohybovou aktivitu. V tomto období by dospělí měli dbát u dětí na důraz při všestranném pohybovém rozvoji, gymnastickou průpravu, cviky pro správné držení těla a vytvářet u dítěte kladný vztah ke sportu, aby se do budoucna sport stal příjemným trávením volného času. 2) Protože jak už je uvedeno v předešlých kapitolách, právě v tomto období dochází ke správnému vývoji dítěte. Děti předškolního věku by již měli zvládat hodit míčem, základy plavání, skoky do dálky, ale dítě se i učí v tomto věku složitější pohyby a to je například jízda na bruslích, na kole, jízda na lyžích, překážkový běh, kopaná. Díky těmto dovednostem se seznamují s novými dětmi a vytváří se nová přátelství. 3) Já ale nebudu děti učit například lyžovat, ale mohu jim díky pohybové aktivitě nabídnout, aby si zkusily pohyb, který je typický pro lyžování. Jako například ve hře Sněhulák, která je uvedena v další části mé práce. Díky mým hrám je také učím, že pohyb je zábava a mohou se díky němu sblížit i se svým okolím. V další podkapitole se zabývám, jak pohyb může napomáhat k rozvoji přátelství. 20

21 1) Srov. ( ) 2) Srov. ( ) 3) Srov. ( ) 21

22 2.3. Pohyb jako pomocník při rozvoji přátelství Do rozvoje přátelství zařazujeme působení na své okolí, jak se vyjadřujeme, co vše umíme, jak komunikujeme, jak se umíme skamarádit. Důležitá v rozvoji přátelství je převážně komunikace. Pohyb byl od počátku prostředkem komunikace našich předků. Poté se vyvinula řeč. Vývoj řeči snížil komunikační hodnotu pohybu, ale ne příliš. Pohyb jako neverbální projev zůstává významnou součástí komunikace, doprovází řečové vyjádření, obohacuje ho a doplňuje. Pohyb dokáže vyjadřovat myšlenky třeba mimikou, gestem, dotykem, přiblížením nebo vzdálením. Pohybem často dáváme najevo svou sympatii, vztah, záměr nebo motiv činnosti. 1) Děti předškolního věku ve skupině ukazují svému okolí sympatie a nesympatie pomocí nějakého pohybu, například odejmutím nebo pogratulováním nebo společným hraním a nebo naopak se členem skupiny nechtějí vytvářet žádný společný pohyb a tím dávají najevo, že se s dítětem přátelit nechtějí. Děti vedené k pohybu se lépe vyrovnávají se stresem, dítě díky pohybu zvyšuje svou odolnost vůči nezdarům i v jiných oblastech své činnosti. Děti vedené k pohybovým aktivitám jsou více sebevědomější, adaptabilnější, vyrovnávají se snáze s nezdarem než děti, které se pohybovým aktivitám věnují minimálně. 2) A díky tomu jsou i více otevřené k navazování přátelství Pohybová aktivita vytváří ve skupině také nové přátelské vazby, rozšiřují se přátelské kontakty. Děti předškolního věku mají potřebu většího sociálního kontaktu, a proto vyhledávají spíše pohybové aktivity skupinové, než individuální, 3) jak je uvedeno v knize Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku. Tyto skupinové aktivity převážně probíhají v dětských hrách. Co je to hra, kdo se pokusil hru definovat, spojení pohybových her a dětí předškolního věku a také, jak pohybová hra napomáhá k rozvoji přátelství se pokusím popsat v následující kapitole a jejích podkapitolách. 22

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz

Zájmové. ve Vaší MŠ. kroužky. www.rytmik-krouzky.cz Zájmové kroužky ve Vaší MŠ www.rytmik-krouzky.cz Vážená paní reditelko, dovolte, abychom se Vám představili. Jsme společnost Rytmik a od roku 1997 se zabýváme pořádáním zájmových kroužků pro děti z mateřských

Více

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie

Cvičení ze společenských věd Základy psychologie Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Předmět: Sportovní hry

Předmět: Sportovní hry Předmět: Sportovní hry Charakteristika volitelného předmětu sportovní hry 2. stupeň Předmět Sportovní hry realizuje část vzdělávacího oboru Tělesná výchova zařazeného do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Mateřská škola Kladno, Studentská 3077 se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 Č.j.: 114/2015/MŠ Kladno dne 01.09.2015 Název projektu: Kdo sportuje je zdráv a nezlobí Předmět projektu: Projekt zaměřen

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Absolventská a bakalářská práce

Absolventská a bakalářská práce Absolventská a bakalářská práce Smysl absolventské práce aneb co mám ukázat, že umím Rozšířit vědomosti, akademické i praktické schopnosti a dovednosti Samostatná práce s literaturou a citacemi Vytvoření

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD521 Bc. Miloš

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Martin Gábor Martin, 15 let 1. Charakteristika Martin má diagnostikováno tělesné postižení svalová dystrofie Duchennova typu, progresivní onemocnění.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více