Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku"

Transkript

1 Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Petra Korčáková Práce s dětmi ve skupině Pohybové aktivity dětí předškolního věku Obor / Předmět / Katedra: Sociální pedagogika Vedoucí práce: Mgr. Lucie Hubertová 2014

2 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci Práce s dětmi ve skupině zpracovala samostatně a výhradně s použitím uvedených pramenů a literatury. Tuto práci nepředkládám k obhajobě na jiné škole. Souhlasím s tím, aby uvedená práce byla pro studijní účely zpřístupněna dalším osobám nebo institucím prostřednictvím Knihovny Janík a v elektronické podobě prostřednictvím IS Jabok Vlastnoruční podpis autora Toto dílo je licencováno pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika licencí. Pro zobrazení kopie této licence, navštivte nebo pošlete dopis na adresu: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

3 ANOTACE Na začátku práce jsem popsala vývoj dítěte, který si myslím, že je důležitý znát, kvůli správné práci se skupinou dětí. Když se zabývám prací s dětmi ve skupině, chtěla bych, aby se děti ve skupině přátelily, aby docházelo ke správné spolupráci a pohodě. K tomu mi pomáhá spojení pohybu, her a motivace. Podle mne je spojení pohybu a her nezaměnitelnou součástí života dítěte a napomáhá také k rozvoji přátelství. Proto jsem dala dohromady týdenní program 10 pohybových her, které by měly napomoci k rozvoji přátelství. Nejdůležitější závěr, který má práce přináší je, že týdenní program napomáhá k rozvoji přátelství ve skupině. Program napomáhá i k zapojení dětí do skupiny, pokud je jejich zapojení obtížnější. Týdenní program slouží k učení nových norem chování a navozuje nové situace, které děti řeší. KLÍČOVÁ SLOVA Děti předškolního věku, Vývoj, Pohyb, Hra, Motivace, Přátelství, Týdenní program s 10 pohybovými hrami. ANNOTATION The first part is describing the child s ontogeny, which is important to know to understand how to work with a group of children. If I am describing the work with a group of children, I would like to make a friendship between them because then they are more polite and cooperative. I am able to achieve this by using the motion, games and motivation. I think the usage of games and the motivation is very important part of child s growth and help to the friendship development. Therefore I prepared a program of 10 motion games for one week, which should help to them to develop their friendship. The most important conclusion from my thesis is that the program for one week helps to develop friendship within the group. The program for one week also helps to involve children into groups also if the children are not easy to involve into the groups. The program helps to set new standards of child s behavior and leads to new situations which the children have to solve out.

4 KEYWORDS Children of preschool age, Ontogeny, Motion, Games, Motivation, Friendship, Program of 10 motion games for one week.

5 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych poděkovat paní Mgr. Lucii Hubertové, lektorce Haně Olejníkové a DDM Ulita, která mi napomáhaly a umožnily úspěšné zpracování mé absolventské práci.

6 OBSAH Úvod Vývoj u předškolního dítě Individualita předškolního dítěte Vývoj tělesný spojený s pohybem Kosti Svaly Oběhová a dýchací soustava Centrální nervová soustava Vývoj psychický a sociální spojený s pohybem Vývoj motoriky Pohyb Co je to pohyb Pohyb u předškolních dětí Pohyb jako pomocník při rozvoji přátelství Co je to hra Johan Huizinga a Roger Caillois Pohybové hry dětí předškolního věku Hra jako pomocník při rozvoji přátelství Motivace u předškolních dětí Začátek a důvod výběru tématu Cíl práce Cílová skupina Místo konání DDM Ulita Rodinné centrum Ulitka Program Rodinného klubu Ulitka Postup vytvoření programu Vlastní program Týdenní program s 10 vybranými pohybovými hrami krátkých pohybových her... 39

7 Hra na jména Žabí skoky Molekuly Salát z bot Jmenovaná Zrcadlo Závod mumií Taneční mistr Sněhuláci Trojnožka Začátek mého vlastního programu Průběh naplánovaného programu Průběh prvního dne Průběh druhého dne Průběh třetího dne Průběh čtvrtého dne Průběh pátého dne Výsledky pozorování průběhu týdenního programu První den Druhý den: Třetí den Čtvrtý den Pátý den Celkové shrnutí a výsledek Závěr Seznam použité literatury... 64

8 ÚVOD Má absolventská práce se jmenuje Práce s dětmi ve skupině a nese podtitul Pohybové aktivity s dětmi předškolního věku. Cíl mé práce je zjistit, jestli můj program s 10 pohybovými hrami rozvine ve skupině dětí předškolního věku přátelství. Myslím si, že pohyb a přátelství jsou pro děti předškolního věku velmi důležité a prospěšné. Pohyb i přátelství napomáhá ke správnému vývoji dítěte i k sociálnímu začlenění. K pohybu by měly být děti předškolního věku správně vedeny a motivovány. Jednou z nejčastějších forem pohybu jsou pro děti pohybové hry. Při hře se dá dítě velmi dobře motivovat pro pohyb. Při hře se také nastolí pravidla a dospělí dohlíží, jestli jsou pravidla dodržovány. Pro hru je zapotřebí často spoluhráčů. Mezi spoluhráči by měla panovat přátelská atmosféra, aby se hra hrála příjemně a nedocházelo k nějakým konfliktům. Některé pohybové hry mohou napomoci k rozvoji přátelství mezi dětmi. V mém programu s 10 pohybovými hrami takové hry uvádím. Téma mé práce jsem si vybrala proto, že mám děti velmi ráda a s dětmi předškolního věku mám zkušenosti. Zažila jsem si, že některé děti předškolního věku si nechtěly hrát s ostatními dětmi a ani se nechtěly zapojovat do nějakého pohybu, například skákat žabáky. V budoucnu bych chtěla být dětem nápomocna a užitečná. Mé dřívější plány směřovaly k učení tělocviku na základní škole. Z plánů ale sešlo. Nastolila jsem si plány nové a to takové, že bych jednou v budoucnu ráda založila školku, která by byla zaměřena na zdravý životní styl a pohyb. Taková školka by byla určena pro všechny předškolní děti, ale děti s problémy nadváhy by měly pro umístění přednost. Aby ve školce panovala přátelská atmosféra a děti si pohyb oblíbily, rozhodla jsem se pro vymyšlení týdenního programu s 10 pohybovými hrami pro rozvoj přátelství. Tento program jsem vyzkoušela s dětmi předškolního věku v Rodinném centru Ulitka na Praze 3. Aby hra byly správně vybrané, potřebuji znát vývoj dítěte. Vědět jak pohyb může napomáhat k rozvoji přátelství. Jak hry napomáhají k rozvoji přátelství a jak děti motivovat k pohybovým hrám. Všechny tyto důležité informace jsem si vyhledala nebo čerpala z vlastních zkušeností a uvedla ve své absolventské práci. Dále jsem sepsala vybraných 10 pohybových her určené pro děti předškolního věku, které mají napomoci k rozvoji přátelství. S dětmi jsem pracovala 5 dní a každý den jsem si s nimi zahrála dvě hry. Pozorovala jsem, jak se děti mezi sebou chovají před hrou, během hry i po hře. Pozorovala jsem, jaké nové situace hry pro děti přináší, a jak 8

9 je děti řeší. Pozorovala jsem také, jestli děti pohybové hry baví nebo nebaví. Nakonec jsem veškeré mé pozorování vyhodnotila. 9

10 1. VÝVOJ U PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚ 1.1. Individualita předškolního dítěte Abych vybrala správné pohybové aktivity pro děti předškolního věku, potřebuji znát vývoj dítěte. Neměla bych dopustit, že by aktivity mohly být příliš náročné, zdraví škodlivé nebo naopak velmi lehké nebo jednoduché. Měla bych znát tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. Měla bych znát, které podněty ovlivňují vývoj dítěte.měla bych vědět, co způsobuje pohyb při vývoji dítěte. Vývoj dítěte má několik fází. Já se ve své absolventské práci zabývám fází předškolního dítěte. Než se dítě dostane do fáze předškolní je před ním fáze novorozenecká, kojenecká a batolecí, pak přichází období předškolní, potom mladší školní věk, starší školní věk a období puberty. Člověk během vývoje prochází neustále na sebe navazujícími změnami. V celoživotním období člověka rozlišujeme několik základních období. Je to období prenatální, období dětství, dospívání, dospělost a stáří. 1) Jak uvádějí autorky Mišurcová a Severová, vývoj dítěte po narození ovlivňují tři druhy činitelů, jsou to: 1. vnitřní vrozené předpoklady 2. vlastní aktivity dítěte 3. soubor životních podmínek 2) Na vývoj dítěte působí také vývoj jednotlivých částí těla, stav a funkce orgánů a smyslů. Vývoj každého je neodmyslitelně propojen s jeho pohybovým vývojem. Každá pohybová forma podporuje a ovlivňuje vývoj celého organismu. 3) Děti se rodí na svět nedostatečně vybaveni pro samostatnou existenci. Bez pomoci druhých by nemohly přežít. Dospělí se starají o jejich potřeby. Zato jsou ale děti vybavení předpoklady k všestrannému a relativně rychlému vývoji, díky němuž se časem stávají samostatnými. Předpokládáme, že se děti rodí se souborem potřeb rozvíjet své vrozené schopnosti. Proto děti rádi provádějí se zaujetím činnosti, které jim pomáhají k dobrému vývoji, učení a zdokonalování jejich různých aktivita. Mezi tyto činnosti řadíme například dětské pohybové hry. 4) Při pohybu je nutné respektovat skutečnost, že dítě rozvíjí určitou pohybovou dovednost až v určitém vývojovém stádiu. Tělesná a duševní úroveň organismu je základem pro rozvíjení určité činnosti. Pohybové dovednosti se postupem času zlepšují. 5) 10

11 Ale také musíme nahlížet na to, že každý jedinec má své tempo a je individualita. Každý jedinec má svůj způsob osvojování nových dovedností i pojmů a učení se. Pro nás dospělé je důležité rozpoznat, jaké tempo si dítě přirozeně volí, a klást mu odpovídající úkoly. To co je pro jedno dítě lehce zvládnutelné, nemusí být pro druhé dítě a naopak. 6) A proto také nehledíme na skupinu předškolních dětí jako na celek, ale měli by jsme každé dítě brát individuálně, a tak ke skupině přistupovat. Nejdřív e se pokusím stručně popsat vývoj jednotlivých částí těla, a upozornit, na co by jsme při práci s dětmi v předškolním věku měly být vzhledem k jeho tělesnému vývoji obezřetní, poté naváži na vývoj psychický a sociální a nakonec se zaměřím na vývoj motoriky. 1) Srov. MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Dětství. Praha: ISVnakladatelství, ISBN ) MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Dětství. Praha: ISV-nakladatelství, ISBN ) Srov. BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: Vývoj a formy pohybu. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. MIŠURCOVÁ, Věra. SEVEROVÁ, Marie. Děti, hry a umění: Specifické znaky vývoje v dětství. Praha: ISV nakladatelství, ISBN ) BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: Cesta životem má své zákonitosti. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. JUKLÍČKOVÁ-KRESTOVSKÁ, Z a kolektiv. Pohybové hry dětí předškolního věku: úvod: rychlost osvojování dovedností je individuální. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze roku ISBN

12 1.2. Vývoj tělesný spojený s pohybem Do tohoto vývoje zařazujeme vývoj kostry a svalů, vývoj oběhové a dýchací soustavy, vývoj centrální nervové soustavy a vývoj zraku a sluchu. Všechny tyto druhy vývoje ovlivňuje také pohyb. Jak je uvedeno v knize Cvičíme s malými dětmi:,,pohyb patří mezi stimulátory růstu, ovlivňuje organismus jako celek i jeho jednotlivé části (Kučera, 2008). 1) Kosti V Období předškolního věku probíhá osifikace kostí (u dívek je ukončena osifikace všech zápěstních kůstek v 9 letech, u chlapců až v 11 letech). Vazivová pouzdra nejsou ještě dost pevná. Proto nebudeme přetěžovat zápěstí v prostém visu nebo posilováním ve vzporu. Není vhodné také lézt po tvrdé podložce, kdy jsou kolenní klouby v ohrožení kvůli tvrdým nárazům. Podobně mohou být ohroženy klouby dolních končetin při seskoku na tvrdou podložku, protože dítě v tomto období ještě nedokáže ztlumit náraz při doskoku. 2) Podobně se o kosterním vývoji předškolních dětí dočteme v knize Pohybové hry dětí předškolního věku:,,období předškolního věku je často nazýváno období laxnosti vazivového aparátu (Kučera & Dylevský, 1999). Kloubní pouzdra u dětí jsou volnější a obsahují prostornější štěrbiny. Nedostatečná vazivová zpevnění kloubů umožňují provádět pohyby v rozsahu, který je v pozdějších věkových obdobích patologický. Dětský kloub se liší jak stavbou a funkcí, tak i tvarem a mohutností. V souvislosti s postupným zpevňováním kloubů (díky vazivu) se nedoporučují cvičení v podobě rozštěpů,,,mostů a nadměrného protahování. Při nerespektování těchto aspektů mohou vznikat ortopedické vady. Postupná osifikace zápěstních kůstek podporuje vývoj jemné motoriky (Kutáč, 2009; Kučera, 1996; Havlíčková, 1998). 3) Proto by jsme na děti v předškolním věku neměly mít velké nároky, neměly by jsem s nimi například skákat z větších výšek, a také by jsme neměly provádět cviky s nadměrným natahováním těla Svaly U dětí předškolního věku se zvyšuje podíl svalové hmotnosti v porovnání s celkovou hmotností těla. Svalový vývoj je odlišný podle tělesného typu dítěte, způsobu života a jeho tělesné aktivity. Vyvíjejí se převážně velké skupiny svalů. Velmi málo vyvinuty jsou zádové a břišní svaly dítěte, proto má dětská postava předškolního 12

13 věku charakteristický tvar, bříško dítěte vyčnívá a lopatky mu vystupují. Díky uložení tuku, stavbě kostry a svalstva nejsou u dětí předškolního věku patrny intersexuální rozdíly, proto bývá toto období označováno jako neutrální dětství. Chlapci i dívky si hrají pospolu, nevytváří se dívčí či chlapecké skupiny, které se v dalších období vývoje i dýky rozlišnosti vytvářejí. 4) Proto můžeme pohybové aktivity hrát ve smíšené skupině, kdy si v tomto věku ještě hrají chlapci i dívky převážně společně, a tak vzniká i přátelství mezi chlapci a dívky Oběhová a dýchací soustava Velmi dobře popsaný vývoj dýchací a oběhové soustavy nalezneme v knize Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku:,, Oběhová soustava je ve své činnosti labilní, proto jsou reakce na fyzickou námahu intenzivnější, ale regenerace probíhá rychleji. Krevní tlak je u dětí nižší, ale podobně jako v počtu tepů existují individuální rozdíly. Respirační systém je zatím nedokonalý, takže u dětí převládá spíše povrchní dýchání, povrchní dýchání u dětí je kompenzováno zvýšenou dechovou frekvencí. V průběhu růstu dochází ke zvětšování objemu plic a v závislosti na rozvoji svalstva hrudníku se postupně mění i způsob dýchání. V souvislosti s funkčními odlišnostmi oběhového a dýchacího systému nastupuje únava u dětí rychleji, ale v krátkém čase proběhne i regenerace sil. Proto jsou vhodné krátkodobé pohybové aktivity, ale s větším počtem opakování (Svoboda, 2000). 5) Často se mi přihodilo s dětmi předškolního věku na praxích, že je velmi bavila hra na honěnou. Děti se ale vždy rychle unavily a velmi rychle dýchaly, odpočinuly si a mohly běhat znova, jako by předtím vůbec neběhaly. Nebyly vůbec unavené a odpočívaly jen chvilku. V období předškolního věku by jsme s ohledem na dýchací soustavu měly dětem nabídnout kratší pohybové aktivity. Aktivity mohou být i náročnější, jako je například běh, ale nedoporučuji běh na dlouhé vzdálenosti Centrální nervová soustava V předškolní věku dochází k dozrávání centrální nervové soustavy, což vykazuje kvalitativní vývojové změny. Změny působí příznivě na pohyb i na tělesnou výkonnost. Zlepšuje se koordinace pohybů, například děti jsou schopny házet, chytat míč. Zvládají i těžší pohybové aktivity, například dokáží udělat,,holubičku, i když nevydrží příliš dlouho. Rozvojem nervové soustavy jsou dány pozitivní podmínky pro rozvoj koordinace, rychlosti reakce i rychlostních schopností, obratnosti. 6) Proto je dobré do 13

14 pohybových aktivit předškolního věku zapojit například míč, nebo soutěživé hry spojené s předáváním předmětu, kde roli hraje rychlost i soustředěnost na správné předání předmětu. Ve své praktické části jsem zařadila hru Trojnožka, kde jde o rychlost, spolupráci v převazování šátku mezi dvojicemi. Nebo hra Jmenovaná, kde si děti mezi sebou hází míčem. 1) BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: pohyb a růst dítěte předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) Srov. BOROVÁ, B, TRIPIŠOVSKÁ, S, SKOUMALOVÁ, S, SMEJKALOVÁ, V. Cvičíme s malými dětmi: pohyb a růst dítěte předškolního věku. Vyd. 1. Praha: Portál, ISBN ) MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: anatomické a fyziologické odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN

15 1.3. Vývoj psychický a sociální spojený s pohybem Dítě předškolního věku se v tomto období všemu učí. Učí se co je podle morálního hlediska správné, co nikoliv. Co se smí a co se nesmí. Co se má a co se nemá. Učí se to od dospělých, ale i od kolektivu, který má kolem sebe, a také díky vlastním zkušenostem. U psychického vývoje má pohybová aktivita u dětí předškolního věku velký význam, větší než je tomu u dospělé populace. Pohybová aktivita při psychickém vývoji dítěte předškolního věku je prostředkem k uspokojení zvídavosti, k získání zkušeností, slouží k učení a k poznávání svého okolí a kolektivu. Děti v tomto období jsou více poddajné vlivu dospělých. Inklinují ke spravedlivé soutěživosti, k dodržování pravidel, čestnosti. S porušením těchto pravidel se těžko srovnávají. Jsou naštvané a smutné a často se nechtějí do aktivit dál zapojovat 1) Proto bychom jsme měly dbát na dodržování pravidel všech zúčastněných dětí při pohybové aktivitě a nebo při změně pravidle danou změnu dětem vysvětlit, proč se pravidla změnila, například, že některé z dětí není schopno ze strachu dodržet přesně pravidla hry, jako se stalo při hře Závod mumií, kterou uvádím v další části mé práce. Jedno z dětí ze skupiny dostalo strach si nechat obmotat hlavu. Změnila jsem pravidla, tím, že jsem z požadavku omotání celého dítěte ustoupila. Vnímání u dětí předškolního věku je charakteristické svou otevřeností a velikostí. Děti v tomto věku jsou velmi vnímavé. Vnímání se vyvíjí v souvislosti s získáváním zkušeností a rozvojem představ. Typickým znakem při vnímání je aktivnost, kdy dítě spojuje vnímání s činností, pohybovou aktivitou a manipulací. 2) Proto je dobré v tomto věku zapojit děti do pohybových aktivit, které mají nějaký příběh nebo podnět, kde si děti třeba mohou na něco hrát, například na sněhuláky, jako v mé hře Sněhulák, která je uvedena také v další části mé práce, děti vnímají sněhuláka, kterého jim i ukazuji na obrázku a zároveň se snaží jej vytvořit díky postavení tří dětí sami ze sebe. Pozornost dítěte v předškolním věku je nestálá. Dítě nedokáže udržet dlouhodobě pozornost například na monotónní vyprávění, nebo nevydrží dlouho u jedné činnosti. Rádo činnosti střídá. Pozornost je krátkodobá a povrchní. Lze vidět počátky úmyslné pozornosti, například při hře. 3) Proto děti preferují vysvětlení pravidel pohybových aktivit ne moc dlouhé, aby je aktivita nadchla a ne odradila. 15

16 Socializační proces dítěte je v počátcích. Dítě se učí díky skupině komunikovat i soupeřit. Citové prožitky dítěte předškolního věku jsou intenzivní, ale také krátkodobé a proměnlivé, navázané sociální kontakty nejsou příliš trvalé. Tyto procesy, které dítě v předškolním věku zažívá jsou důležité pro jeho zdravý budoucí sociální a psychický vývoj. Dochází k rozvoji sociálních norem a mravního cítění. Dítě si vytváří normy díky zákazům a příkazům ze stran dospělých a je schopno je přijmout za své. Dítě se také v tomto období učí respektu skupiny, učí se získávat schopnost k vedení skupiny nebo se naopak nechat vést skupinou a to může vést k různým rolím v jeho budoucím životě. 4) Proto při každé pohybové aktivitě by měl dohlížet dospělí, aby mohl děti učit pomocí zákazů a příkazů mohl vytvořit správné normy chování. Také pohybové hry jsou pro děti předškolního věku dobrá záležitost, protože si v těchto hrách mohou vyzkoušet mnoho rolí, například roli vůdce skupiny nebo naopak roli podřízeného vedoucímu skupiny.. 1) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN ) Srov. MIKLÁNKOVÁ, Ludmila. Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku: : psychologické a sociální odlišnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,2009. ISBN

17 1.4. Vývoj motoriky Lidská motorika zahrnuje souhrn veškerého pohybové činnosti člověka. Z internetové encyklopedie jsem nalezla definici motoriky:,,motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy. 1) Já se v této podkapitole budu zabývat motorikou u předškolních dětí a tím, co již předškolní děti díky vývoji své motoriky zvládají. Tříleté dítě již chodí i běhá po rovině stejně dobře jako chodí a běhá po nerovném povrchu, padá jen zřídka, i když stále se potkáváme s nerovnováhou, ale již ne tak viditelnou, jako v předešlém období dítěte. Zvládá chůzi do schodů i ze schodů. Čtyřleté dítě a pětileté dítě už nejen dobře utíká a seběhne i hbitě schody, ale i skáče, leze po žebříku, seskočí z nízké lavičky, stojí déle na jedné noze a umí také házet míčem po způsobu dospělých. VV tomto období jsou změny motoriky velmi významné, protože se týkají pohybové obratnosti a jsou i významné pro další vývoj samostatnosti dítěte. Motorický vývoj dítěte předškolního věku by jsme mohli nazvat jako stálé zdokonalování, zlepšování pohybové koordinace, větší hbitosti a i eleganci pohybu. S tímto vývojem souvisí i větší zájem o pohybové hry a i zájem o sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu. 2) Proto také díky pohybovým aktivitám se dítě zdokonaluje v motorickém vývoji. 1) ( ) 2) Srov. LANGMAIER, Josef. KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie: vývoj základních schopností a dovedností. Vyd. 2. Praha: Grada,2006. ISBN O 17

18 2. POHYB 2.1. Co je to pohyb V této kapitole se budu zabývat pohybem. Co vlastně pohyb je, co pohyb umožňuje, jeho funkce, jeho klady i zápory. Ale hlavně jak pohyb působí na děti předškolního věku a na rozvoj přátelství ve skupině dětí předškolního věku. Pohyb podle definice pohybu na internetovém serveru je označení, které se používá tehdy, mění-li hmotné objekty svoji vzájemnou polohu, tvar, velikost, tepelné, elektrické nebo magnetické vlastnosti, skupenství, chemické složení, biologické. Pohyb je základním projevem existence hmoty. 1) Já se budu zabývat pohybem člověka, hlavně pohybem dětí předškolního věku. Pohyb je velmi důležitou součástí všedního dne člověka. Je pro život člověka nezbytný, je základní biologickou potřebou. Pohyb je významný pro naše zdraví, pro plnohodnotný bio-psychosociální vývoj. 2) kdybychom se nehýbaly naše tělo by se nevyvíjelo tak, jak by mělo. Po prostudování několika literatur o pohybu se mi nejvíce líbilo vysvětlení co pohyb umožňuje od Magdaleny Szabové: "Pohyb rozvíjí a upevňuje svalstvo, má vliv na pevnost a pohyblivost kostí, podporuje a zlepšuje činnost vnitřních orgánů, oběhového, nervového, lymfatického systému. Pohybem lze významně ovlivnit stav mozku. Prostřednictvím pohybu vnímáme a poznáváme okolní svět a můžeme k němu přistupovat tvořivě. V pohybu se odrážejí a rozvíjejí naše myšlenky, city, emoce, fantazie, cvičí se paměť, obohacuje představivost, zvyšuje se koncentrace pozornosti. Pohyb nám umožňuje kontakt, interakci, komunikaci, navazování a rozvoj vztahů." 3) Takže jsem se dozvěděla co jsem předpokládala, že díky pohybu je možno rozvinout ve skupině přátelství a nejen to, ale také je hlavně pohyb důležitý pro zdravý rozvoj dítěte. Klady pohybu jsou zlepšení zdraví, tělesné a psychické zdatnost, zvýšení sebevědomí, duševní i fyzické pohody. Pohyb pomáhá navazovat kamarádství, učí vyrovnat se s neúspěchem, je prevencí nadváhy, pomáhá od psychické únavy, napětí a stresu. Pohyb předchází ochablosti svalů a biochemicky podporuje dobrou náladu. 4) Zápory pohybu jsou, že si můžeme kvůli špatné nebo nadměrné pohybové činnosti způsobit chronické potíže pohybového aparátu. Pokud provozujeme více namáhavý pohyb před spaním, přináší nám to pocit zchvácenosti a problémy 18

19 s usínáním. Při pohybu, který obsahuje více skoků si namáháme a ničíme kolena. Pokud provádíme špatné cviky na páteř, můžeme si páteř neodvratně poškodit. Bolest by nás při pohybu měla varovat, pokud ji neuposlechneme, můžeme se potýkat se zdravotními potíži. Pokud bojujeme s nadváhou, musíme s pohybem začít opatrně a pomalu, jinak si můžeme velmi uškodit. Nadváha nám totiž brání vykonávat pohyby správně. Výsledkem mohou být například poškozené klouby. Veškerý pohyb by jsme měli provádět obezřetně a volit vhodně vůči psychické a fyzické zdatnosti a také vůči věku i váze. 5) To vše platí dvakrát tolik u dětí předškolního věku, které by neměly větší pohybovou aktivitu provádět nejen před spaním, ale už i ve večerních hodinách, aby se jim lépe spalo a rozhodně by neměly provádět žádnou pohybovou aktivitu, která jim způsobuje bolest. Pohybu u předškolních dětí se budu věnovat v následující podkapitole. 1) Srov. ( ) 2) Srov. ( ) 3) SZABOVÁ, Magdaléna. Preventivní a nápravné cvičení: Pohyb jako prostředek prevence. Praha: Portál, ISBN ) Srov. ( ) 5) Srov.http://www.novesluzby.cz/zdravi-a-zdrava-vyziva.206/pohyb-jeho-klady-a-zapory html ( ) 19

20 2.2. Pohyb u předškolních dětí Při své zkušenosti s dětmi předškolního věku jsem se potkala s dětmi, kterým se pohyb moc vykonávat nechtěl, spíše posedávaly u stolků a kreslily si, nebo si hrály někde v koutku s hračkami. Ale na internetovém serveru jsem se dočetla, že dítě v předškolním věku tráví velké množství času pohybem. Ale Aby děti předškolního věku pohyb zaujal, platí u pohybu rychlé střídání různých pohybových aktivit. Děti upřednostňují dynamické pohyby před stereotypním pohybem, to znamená, že dítě raději běhá než sedí na místě. Děti předškolního věku těžko snášejí jednotvárné činnosti, jsou soutěživé a preferují fyzickou výkonnost, proto je možné je dobře do pohybu nadchnout, když díky fyzické výkonnosti mohou třeba vyhrát v běhu s vrstevníky. Děti v předškolním věku se snaží napodobovat sportovní aktivity dospělých. Dospělí mají velký vliv na pohyb dětí. 1 ) Ano je to pravda, když jsem dětem začala sama nějaký pohyb předvádět, začaly se zapojovat, po nějaké době je moje tanečky přestaly bavit a šly si zase kreslit, nebo hrát do kouta, uvědomila jsem si, že musím vymyslet zas něco jiného než tanečky, abych děti zaujala a děti se šly se mnou pohybovat. Dítě si v předškolním věku rozvíjí svou pohybovou aktivitu. V tomto období by dospělí měli dbát u dětí na důraz při všestranném pohybovém rozvoji, gymnastickou průpravu, cviky pro správné držení těla a vytvářet u dítěte kladný vztah ke sportu, aby se do budoucna sport stal příjemným trávením volného času. 2) Protože jak už je uvedeno v předešlých kapitolách, právě v tomto období dochází ke správnému vývoji dítěte. Děti předškolního věku by již měli zvládat hodit míčem, základy plavání, skoky do dálky, ale dítě se i učí v tomto věku složitější pohyby a to je například jízda na bruslích, na kole, jízda na lyžích, překážkový běh, kopaná. Díky těmto dovednostem se seznamují s novými dětmi a vytváří se nová přátelství. 3) Já ale nebudu děti učit například lyžovat, ale mohu jim díky pohybové aktivitě nabídnout, aby si zkusily pohyb, který je typický pro lyžování. Jako například ve hře Sněhulák, která je uvedena v další části mé práce. Díky mým hrám je také učím, že pohyb je zábava a mohou se díky němu sblížit i se svým okolím. V další podkapitole se zabývám, jak pohyb může napomáhat k rozvoji přátelství. 20

21 1) Srov. ( ) 2) Srov. ( ) 3) Srov. ( ) 21

22 2.3. Pohyb jako pomocník při rozvoji přátelství Do rozvoje přátelství zařazujeme působení na své okolí, jak se vyjadřujeme, co vše umíme, jak komunikujeme, jak se umíme skamarádit. Důležitá v rozvoji přátelství je převážně komunikace. Pohyb byl od počátku prostředkem komunikace našich předků. Poté se vyvinula řeč. Vývoj řeči snížil komunikační hodnotu pohybu, ale ne příliš. Pohyb jako neverbální projev zůstává významnou součástí komunikace, doprovází řečové vyjádření, obohacuje ho a doplňuje. Pohyb dokáže vyjadřovat myšlenky třeba mimikou, gestem, dotykem, přiblížením nebo vzdálením. Pohybem často dáváme najevo svou sympatii, vztah, záměr nebo motiv činnosti. 1) Děti předškolního věku ve skupině ukazují svému okolí sympatie a nesympatie pomocí nějakého pohybu, například odejmutím nebo pogratulováním nebo společným hraním a nebo naopak se členem skupiny nechtějí vytvářet žádný společný pohyb a tím dávají najevo, že se s dítětem přátelit nechtějí. Děti vedené k pohybu se lépe vyrovnávají se stresem, dítě díky pohybu zvyšuje svou odolnost vůči nezdarům i v jiných oblastech své činnosti. Děti vedené k pohybovým aktivitám jsou více sebevědomější, adaptabilnější, vyrovnávají se snáze s nezdarem než děti, které se pohybovým aktivitám věnují minimálně. 2) A díky tomu jsou i více otevřené k navazování přátelství Pohybová aktivita vytváří ve skupině také nové přátelské vazby, rozšiřují se přátelské kontakty. Děti předškolního věku mají potřebu většího sociálního kontaktu, a proto vyhledávají spíše pohybové aktivity skupinové, než individuální, 3) jak je uvedeno v knize Environmentální stimuly v pohybové aktivitě dětí předškolního věku. Tyto skupinové aktivity převážně probíhají v dětských hrách. Co je to hra, kdo se pokusil hru definovat, spojení pohybových her a dětí předškolního věku a také, jak pohybová hra napomáhá k rozvoji přátelství se pokusím popsat v následující kapitole a jejích podkapitolách. 22

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy Pohybový režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Autor práce: Lenka Vítová

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách

Význam interakčních her pro osobnostní a sociální rozvoj žáka základní školy a jejich využívání na školách Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinace: Český jazyk Občanská výchova Význam

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

Možnosti pedagogiky volného času v podpoře zdravého životního stylu Pedagogy of leisure time options in promoting healthy lifestyles

Možnosti pedagogiky volného času v podpoře zdravého životního stylu Pedagogy of leisure time options in promoting healthy lifestyles Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Pedagogiky a psychologie B7505 Vychovatelství 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky Bakalářská práce SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Aneta Štěpánková Vedoucí práce: Mgr. Milan Podpera Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72

Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72 Koncepce tělovýchovné a sportovní výchovy 54.mateřské škola Plzeň, Staniční 72 Uvedená koncepce je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu a bude rozpracovaná do Třídních programů. Úvod: Pohyb

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU VE VOLNÉM ČASE (VÝTVARNÝ PROJEKT

Více

Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky a logopedie. Volnočasové aktivity dětí s Downovým syndromem.

Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky a logopedie. Volnočasové aktivity dětí s Downovým syndromem. Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Volnočasové aktivity dětí s Downovým syndromem (bakalářská) Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra Management cestovního

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE HRA VE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE, NERUDOVA 53, ČESKÉ BUDĚJOVICE VEDOUCÍ PRÁCE: PHDR. ZUZANA SVOBODOVÁ,

Více

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE

ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Vzdělávací program ÚVOD Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE DÍTĚTE Autorky: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková, Mgr. Alena Bartošková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová

Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách. Bc. Jana Lemperová Jazykové kompetence dětí a žáků v mateřských a základních školách Bc. Jana Lemperová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na jazykové kompetence dětí v mateřských školách, především

Více

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku

z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku z teorie vývoje a pedagogiky dítěte předškolního věku autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková TECHMANIA NOVÁ DIMENZE polytechnického vzdělávání pro učitele

Více

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce

VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií IVETA KLEPKOVÁ Obor: Pedagogika sociální práce VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ AKTIVITY V DĚTSKÝCH DOMOVECH Diplomová práce

Více

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku

Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Význam vyuţití říkadel a rytmizace pohybu za podpory komunikačních dovedností u dětí předškolního věku Bakalářská práce Brno 2015

Více

Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku. Monika Janků

Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku. Monika Janků Primární prevence netolismu ve školní družině na vybraných základních školách na Vsetínsku Monika Janků Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá primární prevencí netolismu ve školní

Více

Pohybové aktivity dětí předškolního věku a program Děti v pohybu. Dana Pavličíková

Pohybové aktivity dětí předškolního věku a program Děti v pohybu. Dana Pavličíková Pohybové aktivity dětí předškolního věku a program Děti v pohybu Dana Pavličíková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématikou pohybových aktivit u dětí předškolního věku. V

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta. katedra pedagogiky a psychologie. bakalářská práce.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta. katedra pedagogiky a psychologie. bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích pedagogická fakulta katedra pedagogiky a psychologie Motivační aspekty waldorfské pedagogiky v praxi mateřské školy bakalářská práce Michala Dostálová Vedoucí

Více

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku

Dramatické hry. s dětmi mladšího školního věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Diplomová práce Dramatické hry s dětmi mladšího školního věku (Drama Activities with Children of Younger

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů

Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů Vzdělávání seniorů v oblasti nalézání smyslu života-s výzkumem uplatnění herních metod italského specialisty Duccia Demetria i jiných herních systémů Eva Křížková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Trochu jinak v běžné škole.

Trochu jinak v běžné škole. CZ.1.07/1.2.29/02.0003 Centrum integrované podpory Moravskotřebovsko a Jevíčsko Trochu jinak v běžné škole. Autorský tým PeadDr. Pavlína Baslerová Mgr. Jitka Dudková Mgr. Lenka Horáková Mgr. Zuzana Líčeníková

Více