Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, Rousínov. Směrnice ředitelky školy PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, Rousínov Směrnice ředitelky školy PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY zpracovaný pro Mateřskou školu v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na vyhlášku 410/2005 Sb. ve znění 343/2009 Sb. Č.j.: Spisový znak A. 1 Skartační znak A10 Vypracovala: Bc. Marcela Dvořáková, vedoucí učitelka Schválila: Mgr. Vlasta Koudelková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne:

2 I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2) 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je součástí organizačního řádu školy Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy, režim stravování včetně pitného režimu. II. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany Rousínov Pracoviště: Habrovany 345, Rousínov Telefon: IČO : Ředitelka: Vedoucí učitelka: Zřizovatel: Mgr. Vlasta Koudelková Bc. Marcela Dvořáková Obec Habrovany

3 III. Popis zařízení Typ školy: Mateřská škola s celodenním provozem Součásti subjektu: Mateřská škola IZO: kapacita: 25 dětí Školní jídelna IZO: kapacita: 150 stravovaných Stravování pro cizí strávníky: Kapacita: poskytujeme 25 dětí Počet dětí: 25 dětí Počet tříd: 1 heterogenní třída Provozní doba: 6:45-16:15 Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy: Společné akce pro děti a jejich rodiče jsou zařazovány mimo rámec plánované výuky. Akce jsou vždy garantovány odborným pedagogickým dozorem. Zájmové činnosti, kroužky školy: Personál: Tanečně pohybový kroužek 2 pedagogičtí pracovníci 1 provozní zaměstnanec 3 pracovníci školní jídelny

4 IV. Režim dne Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ní podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělání v ZŠ. Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je orientační, pevně je stanovena pouze doba stravování. Provoz mateřské školy je od 6.45 do hodin 6:45 8:30 Příchod dětí, individuální kontakt s rodiči, spontánní hra a volné herní činnosti dětí, konstruktivní hry, námětové hry, výtvarné a pracovní aktivity, jazyková cvičení, logopedická prevence, individuální příprava přeškoláků. Volné aktivity dětí probíhají dle jejich vlastního výběru z hraček a didaktických pomůcek v herně nebo děti při výběru využívají pomoc učitelky. 8:30 9:00 Hygiena, příprava na stravování, svačina :00 Komunitní kruh, spontánní nebo řízené činnosti. TV chvilky podpora pohybového vyjadřování, smyslové relaxační cvičení, psychomotorické hry, didakticky cílené činnosti, které návazují na činnosti a aktivity z předchozích her, rozvíjení jednotlivých schopností a dovedností (hudební, výtvarná, rozumová výchova a další), hromadné, skupinové a individuální aktivity. 10:00 11:30 Pobyt venku. 11:30 12:00 Hygiena, příprava na oběd, oběd. 12:00 12:30 Hygiena, čištění zůbů, příprava lůžkovin, převlékání do pyžam. 12:30 14:00 Odpočinek, klidové a relaxační činnosti. 14:15 14:45 Individuální vstávání dětí, hygiena, svačina. 14:30 16:15 Odchod dětí domů dle časových možností zákonných zástupců. Individuální spontánní činnosti, hudebně pohybové chvilky, spontánní hry, možnost dokončení her započatých v průběhu dne, aktivity dle přání dětí, samostatná příprava předškoláků pracovní sešity s individuálním přístupem pedagoga. Při příznivém počasí jsou aktivity přemístěny na školní zahradu. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

5 Hra a volné aktivity dětí Jsou zařazovány průběžně ve všech částech dne, spontánní hra a volné herní činnosti dětí převládají v době scházení a rozcházení dětí a během odpoledního odpočinku. Dětem jsou nabízeny také konstruktivní, námětové, psychomotorické a pohybové hry,výtvarné a pracovní aktivity, jazyková, logopedická, tělesná a relaxační cvičení, činnosti zaměřené na individuální příprava přeškoláků.volné aktivity dětí probíhají dle jejich vlastního výběru z hraček a didaktických pomůcek ve třídě a na školní zahradě. Při výběru mohou děti využít pomoci učitelky. Řízené činnosti jsou zpravidla zařazovány před pobytem venku a v odpoledních hodinách. Pohybové aktivity Mateřská škola je vybavena pro pohybové činnosti různorodým náčiním, nářadím a pomůckami, které se soustavně obnovují a doplňují. Pro rozvoj pohybových aktivit hojně využívá i víceúčelovou halu, která je součástí budovy. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne: před dopolední svačinou individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti před pobytem venku cvičení s náčiním doprovázené slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti Pobyt venku Pobyt venku je využíván k rozvoji spontánních her, upevňování pohybových a vytrvalostních dovedností, nedílnou součástí je také poznávací činnost na školní zahradě, na fotbalovém hřišti, v parku, na procházce, na výletě. Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne. Odpoledne může mateřská škola využívat k pobytu venku školní zahradu. Délku pobytu venku přizpůsobujeme povětrnostním podmínkám a stavu ovzduší. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Nahrazuje jej řízená činnost střídaná spontánními aktivitami a hrami v MŠ a ve víceúčelové hale, která je součástí budovy. Školní zahrada je plně oplocena, je vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky a domeček pro ukládání cvičebního nářadí, zahradního nábytku a hraček a dětských dopravních prostředků. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize vybavení školní zahrady. V letních měsících může být provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti prováděny převážně venku již od ranních hodin. Během pobytu venku, dle povětrnostních podmínek, mají děti pokrývky hlavy, sluneční brýle, jsou ošetřeny ochranným krémem s UV faktorem. Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ: zámecký park fotbalové hřiště hřiště s herními prvky na návsi les Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: sezónní činnosti tvořivé, praktické a kognitivní činnosti pohybové a sportovní hry s náčiním turistika jízda na dětských dopravních prostředcích

6 Odpočinek, klidové a relaxační činnosti K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory herny. K odpočinku pro všechny děti využíváme lehká plastová lehátka, která si děti samy stelou. Každé dítě má přiděleno své označené lehátko s lůžkovinami. Na lůžku může mít každé dítě svého plyšového mazlíčka, který zůstává zastlán v postýlce. Domů si jej děti berou pouze pravidelně s pyžamkem na vyprání. Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. První polovina klidové činnosti je vyhrazena k pravidelné četbě pohádek a příběhů. Minimálně půl hodiny (zpravidla od hod - do hodin) odpočívají všechny děti. Druhá polovina slouží k odpočinku, spánku, popř. klidné činnosti, k individuální logopedické péči či k individuální práci. Děti s nízkou potřebou spánku se mohou zúčastňovat klidných aktivit ve třídě (prohlížení časopisů, využití společenských her, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily spící nebo dále odpočívající děti. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné. Děti vstávají průběžně po probuzení. Učitelka sama děti probouzí až po hodině. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby. V. Režim stravování včetně pitného režimu Stravování Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní. Podrobný režim přípravy jídel je uveden v provozním řádu školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje. Stravování probíhá ve třídě. Pracovnice školní jídelny nebo pověřená školnice dodávají připravené jídlo do třídy a jídlo vydávají s dopomocí pedagogického personálu. Na stolování dohlížejí pedagogické pracovnice. Děti jsou vedeny k samostatnosti, vše si chystají a uklízejí samy s dohledem, některé z počátku využívají pomoc učitelky či kamarádů. Všechny děti mohou používat příbor, záleží na jejich zvyklostech z domova, předškoláci jí všichni příborem, stravu si musejí již sami nakrájet. Ranní a odpolední svačinky probíhají průběžně, děti se obsluhují podle osobní potřeby v době, která jim vyhovuje, je však časově omezena. Děti jí svým individuálním tempem. Násilně nutit děti do jídla je nepřípustné. Mezi jednotlivými jídly je dodržován tříhodinový interval. Svačinky a oběd vydává kuchařka, školnice, Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Doba zahájení podávání stravy: dopolední svačina :00 oběd odpolední svačina Pitný režim Je zajištěn celodenně ve třídě na místě tomu určeném dle individuální potřeby dítěte, samostatně, mladší děti s dopomocí pedagogického pracovníka. V nabídce jsou obměňovány ochucené nápoje a čaje, vždy je k dispozici pitná voda. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku. Pitný režim je také součástí stravování, dětem je vždy nabízena obměna nabídky a možnost výběru - mléko, ochucené nápoje, ovocné nápoje, čaj, nikdy nechybí pitná voda. Manipulace s nápoji probíhá dle platných hygienických norem. Nápoje jsou umístěny na místě tomu určeném v termosce a konvicích vyhraněných pouze na pitný režim. Každé dítě má svůj označený hrníček. Všechny nádoby a kelímky se denně myjí po ukončení provozu.

7 Otužování K otužování dětí využíváme vzduch a to jak při přímém větrání před zahájením provozu, tak při příležitostném větrání v průběhu dne. Dalším způsobem otužování je dostatečný pobyt venku doplněný vhodným oblékáním - přiměřený oděv odpovídající počasí. Podle individuálních potřeb jedince mají děti během celého dne možnost si některé části oděvu odložit nebo naopak obléci. K otužování také vyžíváme v letních měsících sprchováním, koupáním v bazénku, mlžením a hry s vodou na školní zahradě. VI. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu Způsob a intenzita větrání Větrání provádíme pravidelné podle aktuálního stavu ovzduší. Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. Větrání probíhá: ráno před příchodem dětí - intenzívní vyvětrání v průběhu dne - krátké, ale intenzívní větrání během odpoledního odpočinku dětí Teplo Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20 o C až 22 o C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťují pedagogické pracovnice ráno při příchodu na pracoviště. Pokud ve 3 po sobě následujících dnech teplota klesne pod 18 o C nebo při poklesu teploty vzduchu ve třídě v jednom dni pod 16 o C musí být provoz zařízení zastaven. Přirozené větrání těsných oken je zajištěno systémy mikroventilace. V letním období průměrná výsledná teplota v místnosti je stanovena na 28 C, maximální výsledná teplota v místnosti nejvýše 31 C. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30 C a kdy je maximální teplota vyšší než 31 C, musí být pro děti zajištěno jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu se zajištěním pitného režimu. Orientační kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je zabezpečena pomocí nástěnného teploměru. Teploměr nesmí být umístěn na obvodových stěnách místnosti, to znamená stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření. Osvětlení Třída a ostatní prostory jsou dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem. Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé. VII. Psychohygienická opatření Ochrana žáka před přetěžováním a stresovými situacemi Pedagogičtí pracovníci se seznámí se zdravotním stavem všech dětí a informují o něm ostatní zaměstnance mateřské školy. Při výchovně vzdělávacím procesu volí učitelé vhodné, věku přiměřené postupy, posilující kladnou motivaci. Objektivně seznamují rodiče se schopnostmi dětí a čelí tlakům na neúměrné nároky na dítě. Učitelé střídají různé typy činností zátěžových a klidových částí.

8 Výchova ke zdraví Vyučující dbají na průběžné větrání prostor mateřské školy. Zároveň kontrolují přiměřené oblečení dětí. Děti s příznaky infekčních onemocnění učitelé neprodleně izolují a předají rodičům. V období zvýšeného počtu infekcí nebudou sjednávány akce, při kterých se shromažďuje větší množství lidí. Pedagogičtí pracovníci vedou děti k pravidelnému a dostatečnému pitnému režimu. Výchova k pohybu Učitelé informují rodiče o významu dodržování režimu dne (pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zdravá výživa,.) Mimořádnou pozornost učitelé věnují činnostem, které posilují kladný vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti. VIII. Zajištění BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole jsou blíže specifikovány ve Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních, která je uložena v ředitelně školy v materiálech BOZP a je také přílohou školního řádu. IX. Mimoškolní akce dětí Pro každou mimoškolní akci dětí je určen pedagogický zaměstnanec školy jako vedoucí akce. Ten zajišťuje dodržení podmínek pro pořádání akce (školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ). Vede záznamy o předepsaných náležitostech souhlas rodičů s účastí dítěte, prohlášení rodičů o zdravotním stavu, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a osob zúčastňujících se akce, poučení žáků o BOZP, pojištění. Na mimoškolních akcích, které jsou organizovány mimo provozní dobu mateřské školy, vykonávají dohled nad dětmi zákonní zástupce dětí. X. Zásobování vodou Pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu, kontrolu hygienických limitů tedy provádí správce veřejného vodovodu. Z kapacitních hledisek dodávka vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích nejméně 60 l vody na den a na dítě. XI. Hluk Mateřská škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo provoz mateřské školy. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, blízké továrny apod.) nepřekračuje hygienické limity.

9 XII. Vybavení školy Mateřská škola je vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracovní stoly mají matný povrch. Rozsazení dětí ve třídě se řídí podle jejich tělesné výšky. Lékárnička je umístěna na chodbě ve skříni. U lékárničky je umístěn traumatologický plán a seznam obsahu lékárničky. Obsah doplňuje vedoucí učitelka vždy k zahájení školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků. XIII. Způsob zajištění výměny a skladování prádla Výměna prádla Lůžkoviny jsou měněny pravidelně jednou za tři týdny, ručníky každý pátek, v případě potřeby ihned. Praní prádla zajišťuje pověřená provozní pracovnice v mateřské škole. Špinavé prádlo sesbírá do prádelního koše, který je k tomuto účelu určen a odnese je do úklidové místnosti. Teprve po odnesení špinavého prádla je ve třídě manipulováno s čistým ložním prádlem, aby nedocházelo ke křížení, a aby bylo zabráněno přenosu infekčních onemocnění. Prádlo pereme v automatické pračce a následně sušíme v sušičce. Po usušení je prádlo skladováno ve skříni k tomuto účelu určené. Prádelní koš je pravidelně po použití omýván a dezinfikován. Skříň je pravidelně větrána a 1x měsíčně je dezinfikována. Prostor úklidové místnosti je denně uklízen a 1x týdně dezinfikován. Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo mění ihned. Kontaminované prádlo se pere ihned s použitím dezinfekčního prostředku. Pracovní oděvy zaměstnanců MŠ a ŠJ se perou odděleně. XIV. Hygienicko protiepidemický režim Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice uklízečka. Zároveň zodpovídá za nákup, evidenci a výdej čisticích a dezinfekčních prostředků ze skladu čistících prostředků a za jejich správné použití. Pro čištění a úklid školy jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni provozního zaměstnance. Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků včetně dezinfekčních prostředků. Ředitelka pravidelně provádí kontrolu účelného používání čist. prostředků. Úklid je prováděn v následujícím rozsahu, odpovídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb. Součástí čištění je běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu zákona č. 258/2000Sb., jako prevence vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých živočichů. Při výskytu hmyzu, hlodavců a dalších živočichů v mateřské škole je proveden speciální ochranný zásah odbornou firmou. Způsob a četnost úklidu a čištění Denně setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, splachovadel, krytu topných těles a klik vynášení odpadků vyčištění koberců vysavačem za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, pisoárové mušle, záchodových mís, sedátek na záchodech

10 Týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku, 2x ročně umytí oken včetně rámů umytí svítidel a světelných zdrojů celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů pravidelnou údržbu nuceného větrání, čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele Malování třídy mateřské školy - 1x za tři roky prostor školní kuchyně ročně v případě potřeby ihned Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, které jsou chráněny jednorázovým plastovým obalem. Tyto nádoby jsou pravidelně udržovány a dezinfikovány. Obaly z plastu a papíru jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. XV. Nebezpečné chemické látky Jedovaté látky nejsou v mateřské škole používány. Čisticí prostředky a nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelných místnostech, do kterých nemají děti přístup. Nebezpečné a toxické látky a odpady, které vznikají při činnosti mateřské školy, jsou likvidovány předepsaným způsobem. V pravidelných intervalech, nejméně dvakrát ročně zajišťuje školnice likvidaci tohoto odpadu odvozem do specializované sběrny. XVI. Péče o školní zahradu Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady zodpovídá školnice, která zametá chodník, v zimních měsících dbá na posyp chodníku, čistí chodník tak, aby se předcházelo možnému namrzávání sněhu, vytváření nerovného povrchu. Posypovým materiálem je písek z pískoviště, který zajistí školnice před příchodem zimy. V letních měsících zajišťují pokos trávy pracovníci obecního úřadu. Pokos je prováděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích trav, zpravidla 1x za 14 dnů. Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (papírky napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí rukou po ukončení činností apod.). Pískoviště je přikryto sítí proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2-3 letech. Pískoviště je v létě podle potřeb vlhčeno vodou. Pro zajištění ochrany a bezpečnosti na školní zahradě je vydána zvláštní směrnice školy - Provozní řád hracích ploch.

11 XVII. Závěrečná ustanovení Provozní řád nenahrazuje havarijní a evakuační řád, podle kterých se řeší mimořádné situace. Jeden výtisk provozního řádu je trvale uložen na nástěnce mateřské školy k tomuto účelu zřízené, trvale přístupné všem zaměstnancům školy. Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne Seznámení s provozním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. V Habrovanech dne Bc. Marcela Dvořáková vedoucí učitelka Mgr. Vlasta Koudelková ředitelka školy

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Lukavice 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak ZSMSL/1-25 /2011 A5 Vypracoval: Schválil:

Více

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 1. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola,

Více

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová Mateřská škola Petřvaldská 32/262 v Havířově - Šumbarku odloučené pracoviště MŠ Sadová 3/232 Havířov - Město IČO: 619 88 570 Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová s účinností od 1. ledna 2011 1. Údaje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace se sídlem Radňovice 54, 592 31,Nové Město na Moravě se sídlem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 6. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. PROVOZNÍ ŘÁD S/01/2009 Pedagogická rada projednala dne 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0200 / 2015 Vypracovala: Schválila: Bc. Radka Peterová Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak ZS/160/2013 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Ctirad

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 Č.j.: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Spisový/skartační znak A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5. Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5. Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 27. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 12 - PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ/03/155/10 Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Géc Účinnost od: 1. června 2013 Č.j. ZSML172/2013 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Ruší se: ---------- Schválil (datum + podpis):.. 1. Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZSVRA/79/2007řed ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: PhDr. Libor Klement Schválil: PhDr. Libor Klement Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2007 PROVOZNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1. 9. 2007 Změny ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 67913 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: R01/2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitel školy Mgr.Lenka Blahová, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Schválil: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti od:

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal:

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: Pedagogická rada dne: 20. 1. 2014 Školská rada dne: 20. 1. 2014 Č.j.: 17/2014 Spisový znak: 106

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola,praha 13, Klausova 2450, příspěvková organizace se sídlem Klausova 2450, Praha 5 velká Ohrada ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Věnc. Hanzlíková,

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 se sídlem Cyrilometodějská 42/22, 674 01, Třebíč Provozní řád ZŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD

ZÁKLÁDNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 1351, okres Svitavy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j. 1/2010-2011-řád 1. Údaje o zařízení: PROVOZNÍ ŘÁD Název organizace: Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Sídlo: Palackého 1351, Moravská Třebová Telefon: 461 318 291, Fax:

Více