kolní vzd lávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kolní vzd lávací program"

Transkript

1 1 Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sýpka 26a/ Brno kolní vzd lávací program Vydala : Mo ická Lenka editelka koly Vypracoval kolektiv mate ské koly Platnost od

2 2 Identifika ní údaje o mate ské kole a) Název koly, sídlo, právní norma, I Název Mate ská kola Brno, Sýpka 26a, p ísp vková organizace Sídlo organizace Sýpka 26a / 796, Brno Právní forma p ísp vková organizace I b) Z izovatel koly Název z izovatele statutární m sto Brno, m stská ást Brno sever Právní forma ást obce Sídlo Bratislavská 70, Brno I c) editel koly, jméno, p íjmení, telefon Jméno, p íjmení Lenka Mo ická Telefon d) Telefon do mate ské koly e) kapacita koly 50 d tí f) ová adresa, internetové stránky mssypka.skolniweb.cz

3 3 Obecná charakteristika koly Na e mate ská kola má ji 50ti letou tradici. Nachází se ve vnitrobloku obklopená adovou zástavbou. Provoz není naru ován hlukem projí d jících aut z ru ných komunikací ( Merhautova, Vranovská ).Velmi blízká dostupnost MHD. Z ulice Vranovská není ke kole volný p ístup. kola má samostatnou p ístupovou cestu z ulice Sýpka. Budova je jednopodla ní, celá podsklepená. Pat í k ní i t i gará e, které jsou pronajaty. Z pronájmu vedlej í hospodá ské innosti áste n hradíme provoz koly. K mate ské kole pat í p ilehlá, dalo by se íci i rozlehlá kolní zahrada se samostatným vchodem bu p ímo z budovy nebo z p ístupové cesty. V budov naleznete men í vstupní halu vybavenou informativními nást nkami pro rodi e, atnu d tí s nást nkami na jejich výrobky, kancelá editelky koly, dv t ídy, výdejnu stravy, sociální za ízení ( samostatná umývárna a WC ) a komoru na istící prost edky. T ídy slou í ke v em innostem hry, skupinové innosti, stolování, odpo inek. Velký d raz klademe na re im dne, aby d ti nebyly omezovány ve svých innostech, hrách, tvo ení Ve t ídách jsou z ízeny d tské kouty. Dv t etiny t ídy jsou v dy pokryty kobercem, zbylá t etina omyvatelnou krytinou. Pracovní kolektiv mate ské koly se skládá z editelky koly, t í u itelek, a dvou provozních pracovnic. V celém kolektivu panuje p átelská atmosféra. Pokud vzniknou n jaké problémy a neshody bu uvnit nebo vn sna íme se je e it komunikací dohodou. Klademe d raz na seberealizaci, sounále itost, uznání a bezpe í. Aktivn se zapojujeme do prezentace koly na ve ejnosti ( sout e, p ehlídky, vystoupení..). Spolupráce s okolními subjekty je dobré úrovni ( M, Z, L, ÚM, MMB.).Funguje mezi námi d v ra a v domí, e si vzájemn pom eme a poradíme. ídíme se heslem : Kdo má d ti hodn rád, ten si s nimi umí hrát, ten kdo hrát si neumí, málo lásce rozumí. Podmínky vzd lávání Posláním na í mate ské koly je p edev ím p íprava dít te na ivot a jeho celkový rozvoj osobnosti. P ikláníme se v dy k individuálním pot ebám ka dého dít te - k tomu je t eba dít poznávat a dob e jej znát.chceme dít rozvíjet v jeho mo nostech a schopnostech,v e mu musíme ádn vysv tlit a zd vodnit, aby bylo vta eno do d je a správn porozum lo po adavk m u itelky. Zam ení na í koly je na pracovní a výtvarnou výchovu, ale to neznamená, e by ostatní slo ky vzd lávací práce byly opomíjeny.chceme, aby zam ení koly nenásiln prolínalo celým plánem. Jeliko v na í mate ské kole máme dv heterogenní t ídy zamezujeme tím nad azování se d tí star ích nad mlad ími ( zamezujeme ikan ). Chceme, aby se r zné v kové skupiny d tí spolu skamarádily, um ly si pomáhat a p i p ípadných nezdarech se siln j í neposmíval slab ímu. Pro kvalitní práci s d tmi je velmi nutné a d le ité sebevzd lávání pedagogických pracovnic ( etba odborné literatury, ú ast na vzd lávacích kurzech ). Pro dal í zkvalitn ní na í práce je d le itá a neopomenutelná zp tná kontrola - její forma m e mít spoustu podob ( hospitace, porady, t ídní sch zky, ú ast v sout ích, výzdoba

4 4 nást nek ). Nutností je, aby se u itelky nau ily hovo it o svých plánech a p edstavách týkajících se vzd lávací práce. Re im dne je z organiza ních d vod koly áste n stanoven pro ka dou t ídu, u itelky jsou povinné ho pru n p izp sobovat aktuálním pot ebám d tí. V mate ské kole je dostate n dbáno na soukromí d tí, pokud mají pot ebu uchýlit se do klidného koutku a neú astnit se spole ných inností, je jim to umo n no. Spojování t íd je omezeno na nezbytnou míru. a) Nástup d tí: dle pot eb rodi, pozd j í p íchody (po 8,45h) ádáme p edem hlásit, rodi e jsou povinni dovést dít do t ídy a osobn ho p edat u itelce. P i vstupu dít te do mate ské koly je uplat ován individuáln p izp sobený adapta ní re im. b) Spontánní hry: od p íchodu d tí do pobytu venku a po odpoledním odpo inku probíhají celý den, prolínají s innostmi ízenými u itelkami ve vyvá eném pom ru se z etelem na individuální pot eby d tí. c) Didakticky cílené innosti ( innosti ízené pedagogem): probíhají v pr b hu celého dne formou individuální, skupinové i kolektivní práce u itelek s d tmi, vycházejí z pot eb a zájm d tí d) Pohybové aktivity: - denn zdravotn zam ené cvi ení (vyrovnávací, protahovací, uvol ovací, dechová, relaxa ní) a pohybové hry - pr b n pohybové chvilky a hudebn pohybové innosti - 1x týdn didakticky cílené pohybové innosti - denn dostate né za azování pohybu p i spontánních hrách a pobytu venku e) Pobyt venku: minimáln 2 hodiny denn (dle po así) dopoledne hodin, odpoledne po odpo inku do odchodu d tí dom. V letních m sících se innosti p esouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskute uje p i mrazu pod 10 st., p i silném v tru, de ti a p i inverzích. Pozemek k pobytu venku: co nejvíce vyu íváme kolní zahrady, ob as vycházky. Údr ba kolní zahrady: 1x m sí n posekání trávník, denn zakrývání pískovi t, v lét dle pot eby zavla ování trávník i písku v pískovi ti. Zp sob vyu ití pobytu venku: spontánní i ízené innosti v dy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou. f) Odpo inek, spánek: vychází z individuálních pot eb d tí, po ob d cca 30 min. odpo ívají v echny d ti p i tení pohádky, poté d ti s ni í pot ebou spánku vstávají, u itelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové krou ky, klidné hry). Lehátka denn p ipravují a uklízí provozní pracovnice.l koviny d ti ustýlají za pomoci u itelky vedení k samostatnosti. g) Stravování: - strava je dová ena ze Z Merhautova a porcována ve kolní výdejn - sva iny se podávají v dob od 9 do 9.30 hodin, odpoledne od do hodin kucha ky p ipraví dostate nou nabídku nápoj a potravin, d ti si samy prostírají a samy se obsluhují vybírají si mno ství potravin i druh tekutiny, po sva in odná í nádobí na místo k tomu ur ené - ob dy se vydávají od do hodin, hlavní jídlo na talí e p ipravuje provozní pracovnice (kucha ka ), dít má právo si ádat o mno ství, p i ob d pou ívají dle mo ností p íbory, po ob d si po sob uklidí nádobí v ichni zam stnanci vedou d ti k samostatnosti, malým d tem pomáhá dle pot eby u itelka nebo provozní pracovnice - výdej stravy pro nemocné d ti (v den onemocn ní) probíhá v dob od hod provozní pracovnice p edávají jídlo v jídlonosi ích, zákaz vstupu do výdejny M platí pro v echny cizí osoby

5 5 h) Pitný re im: d ti mají celý den k dispozici v ka dé t íd tekutiny v keramických konvici, ze které si mohou samy nalévat (zaji uje kolnice) a své sklenice. U itelky vedou d ti k pití, konvice dopl uje provozní personál v dy dle pot eby. Nápoje se obm ují aje, ovocné ávy, vitamínové nápoje, minerálky. i) Otu ování: - pravidelné v trání t íd - kolnice sleduje vytáp ní koly, redukuje na p im enou teplotu - dostate ný pobyt venku - kontrola vhodného oble ení d tí v M i mimo M - denn omývání t la studenou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu d tí) Organizace vzd lávání Kriteria pro p ijímání d tí do M editelka Mate ské koly Brno, Sýpka 26a (dále jen mate ská kola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat p i rozhodování o p ijetí dít te k p ed kolnímu vzd lávání v mate ské kole v p ípadech, kdy po et ádostí podaných zákonnými zástupci d tí o p ijetí p ekro í stanovenou kapacitu maximálního po tu d tí pro mate skou kolu: P ednostn budou p ijímány 1) D ti s odkladem kolní docházky 2) D ti v posledním roce p ed vstupem do Z Po napln ní míst t mito d tmi následují pro zbývající uchaze e tato kritéria. Ve výsledku rozhoduje vy í po et spln ných bod. 3) Sourozenci ji docházejících d tí do M 4) D ti zam stnaných rodi / potvrzeno zam stnavatelem / 5) D ti samo ivitel 6) D ti s trvalým bydli t m v M Brno Sever V p ípad shodného po tu bod rozhoduje editelka na základ pomocného kritéria 7) Datum narození dít te s up ednostn ním star ích d tí V p ípad, e zbývají je t volná místa pro p ijetí d tí, mohou být p ijati adatelé podle zákona.242/2005 Sb.

6 6 Charakteristika vzd lávacího programu Název programu : Hrajeme si celý den Vize a hlavní my lenka koly : na e mate ská kola svým programem zaji uje zdravý t lesný, psychický a sociální vývoj d tí a vytvá í optimální podmínky pro jejich individuální rozvoj. Zaji uje jejich p ípravu pro vstup do základní koly. Vzd lávací cíle a zám ry : Hlavním zám rem na i mate ské koly je p edev ím p ipravit dít pro jeho dal í ivot, aby vystupovalo jako jedine ná osobnost a individualita, samo se projevovalo, spolurozhodovalo, souhlasilo a oponovalo.chceme d tem poskytovat dostate ný prostor pro jejich vlastní aktivity a tvo ivost. Vzd lávací cíle : P ijímat základní hodnoty v tomto spole enství Uvád t d ti do pravidel sou ití ve spole nosti Podporovat t lesný vývoj dít te U it sd ti sebeobsluze a samostatnosti Vést d ti ke zdravému ivotnímu stylu Povzbuzovat dít v dal ím rozvoji, poznávání a u ení Vzd lávací obsah Ná kolní vzd lávací program je p izp soben pot ebám dít te, realizuje získávání znalostí v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociáln -kulturní a enviromentální. V echny oblasti jsou propojeny, ovliv ují se a fungují jako celek. kolní vzd lávací program máme rozd lený do integrovaných blok, které jsou spole né pro celou kolu. Velký d raz klademe na r zné oslavy a svátky, kdy d tem p ibli ujeme tradice a mýty s tímto spojené a související. Vánoce : Poznávat kulturní tradice a zvyky Být vnímavým pozorovatelem ( divákem i ú astníkem ) p i innostech a zá itcích Velikonoce : Rozvíjet vztah ke v emu ivému Seznamovat d ti se zvyky a tradicemi

7 7 Svátek matek : Upev ovat rodinné vztahy rodi e, prarodi e P ipravit dárek pro maminku Sport : Osvojovat si dovednosti k podpo e zdraví a bezpe nosti Rozvíjet poznatky o t le a zdraví Evalua ní systém kolní vzd lávací program na na í kole pr b n vyhodnocujeme co se nám poda ilo a to z podmínek, které máme a z cíl, které jsme si stanovily. Hodnocení provádíme na pedagogických poradách a vycházíme p edev ím z : jednotlivých t íd ( jejich hodnocení ) ro ní analýzy koly vazby rodi e x kola výsledk kontrolní a hospita ní innosti editelky koly výsledk vn j í kontroly ( zpravidla I ) Vyhodnocujeme jak se nám da í napl ovat cíle a úkoly, které jsme si v programu stanovily. Praktikujeme zp tnou vazbu tématických okruh co se d ti nau ily a co si z procesu odnesly. P ijímáme nám ty a hodnocení rodi, ve ejnosti a ostatních pracovnic koly. Sou ástí hodnocení je diagnostika d tí diagnostické listy ( vlastní pozorování, spolupráce s rodi i ), vlastní sebehodnocení u itelky a kontroly editelky koly. V íme, e kvalitní evaluace kolního vzd lávacího programu, výsledk a podmínek nás povede k je t lep ím výsledk m na í vzd lávací práce.

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly

Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury Porozum ní tenému textu u ák na 1. stupni základní koly Diplomová práce Understanding of reading text by

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006

RO NÍK 10 ÍSLO 8. srpen 2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice ZPRAVODAJSTVÍ Z AGROVENKOVA. 21/2006 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC srpen 2006 RO NÍK 10 ÍSLO 8 Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom Vás op t poinformovali o d ní v naší obci v m síci srpnu. Zam stnanci obce provád

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více