Zpracováno na základě zákona 258/200Sb, O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ve znění platných vyhlášek o školách a provozu školní jídelny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracováno na základě zákona 258/200Sb, O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ve znění platných vyhlášek o školách a provozu školní jídelny"

Transkript

1 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA PURKYŇOVA 21, BRNO Provozní řád mateřské školy školní jídelny Č.j.: 07/ Účinnost od: Spisový znak: Změny:aktualizováno květen 2015 Počet příloh: Stanovená kapacita MŠ: 75 dětí MŠ má 3 třídy Kapacita školní jídelny: 85 dětí Provozní doba: od 6,30 do 16,15 hod. IČO: Ředitelka MŠ: Bc. Svobodová Jarmila Zpracováno na základě zákona 258/200Sb, O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, ve znění platných vyhlášek o školách a provozu školní jídelny MATEŘSKÁ ŠKOLA Péče o dítě Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností. Bezpečnost Vstup do školy je zabezpečen kódem. Všichni zúčastnění (rodiče, zaměstnanci) jsou informováni o tom, že je zakázáno vpouštět do MŠ cizí osoby. Internetové stránky Rodiče souhlasí s umístěním fotografií na internetové stránky. Fotografie jsou zabezpečeny heslem PAPOUSEK Režim dne Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku (viz Školní vzdělávací program MŠ). Spontánní hry Probíhají po příchodu dětí do 10,00 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů / dle potřeb, věku a schopností dětí /. Činnosti řízené pedagogem Probíhají denně individuálně, případně se skupinkou dětí podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu dítěte. Pohybové aktivity MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní, bohatě vybavenou školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

2 2 - před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci - pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry - odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti - 1x týdně - řízené TV činnosti (Sportík) zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her. Pobyt venku Délka pobytu venku je minimálně 2hodiny čistého času. Je organizován mezi hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší i vzdálené okolí MŠ. Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti: - sezónní činnosti - pohybové hry - prvky sportovních her - turistika - jízda na dětských dopravních prostředcích - poznávací činnosti Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc. Keře jsou stříhány podle potřeby 2x ročně. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště jsou v létě denně vlhčena vodou. Je doporučováno rodičům, aby v letních měsících při pobytu venku dávali dětem sluneční brýle, letní čepice a pokožku tak chránili krémy s vysokým UV filtrem. Děti mají venku dostatek tekutin. Vybavenost: 2 pískoviště, přenosné sprchoviště, průlezky. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku,1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě. Venkovní hrací plochy jako součást předškolních zařízení A) Venkovní vybavení- pískoviště Tři pískoviště, průlezky, kopec, houpačka, hřiště a zahradní domek. B) Provoz a údržba: zodpovídá paní školnice a zahradník 1. Denní úklid : - každodenní otevírání a zavírání hřišť (Z: domovnice, uklízečka) - kropení pískoviště při suchém počasí (Z: domovnice) - úklid odpadků z plochy zahrady (Z: domovnice, uklízečka) - pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře (Z: učitelky, domovnice, uklízečka) - odkrytí a překrytí (po skončení hry dětí) pískoviště ochranným krytem. (Z: učitelky) 2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář - odstranění zjištěných závad (Z: ředitelka) - 1x týdně provádět kontrolu stavu a čistoty (Z: Z: domovnice, uklízečka) - 1krát týden: úklid v zahradním domku (domovnice, uklizečka) 3. Péče o zeleň (zajištěno firmou) : - sekání a úklid trávy - hrabání a úklid listí

3 3 - drobné prořezy keřů a dřevin 4. Údržba pískoviště (Z: učitelky, Z: domovnice, uklízečka, firma) - kontrola stavu obrub pískoviště - 2x ročně překopat-přeházet písek v pískovišti - 1x ročně výměna písku:březen/duben(použít písek kopaný hrubosti 0,4) 5. Roční revize herních prvků: - kontrola dle ČSN EN 1176 a případná oprava, výměna či likvidace Odpočinek Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 15 hod - do 14.30hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mohou jen odpočívat a nespavci vstávají na tzv: školácké vstávání. Mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit / prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod./. Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku. Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v dobře větratelných skříních. Způsob nakládání s prádlem Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden, prostírání jsou omývány 1x týdně - v případě potřeby ihned. Prádlo je práno a mandlováno v určené prádelně a uloženo k tomu určených a dobře větratelných policích ve skladu prádla. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem. Ozdravná opatření Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku. V letních měsících - při pobytu venku probíhá sprchování, mlžení. Podpůrné aktivity: - dechová cvičení s prvky jógy - hry ve vodě - každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb. Škola má pitnou nezávadnou vodu. Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí (je přílohou). Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4m 2, na lehátko = 1,7m 2. Lehátka se po provětrání skládají, pyžamo se věsí na věšák. WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům. Úklidové činnosti ( viz BOZP A NÁPLNĚ PRÁCE č. 2) Teplota vzduchu Je centrálně regulována. Ve třídách jsou umístěny 1,2-1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota ve třídě je C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19 C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18 C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26 C. Na oknech jsou žaluzie na regulaci slunečního záření. Na WC je teplota cca 18 C. V zimním období při mimořádně chladných dnech (tj.-15 o C) nesmí teplota klesnout

4 4 pod 18 o C(povoleny maximálně 3 dny) a pod 16 o C (povolen pouze 1 den). Osvětlení MŠ vyhovuje normě, byla provedena rekonstrukce. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení. Pracovní podmínky Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance. Podle N.V. č.178/2001 Sb. a podle ustanovení 12 - práce s počítačem - bude po 2 hodinách práce přerušena a je stanovena přestávka v délce 5 10 minut. Podle ustanovení 27 o OOPP je nařízeno, pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem. Prostorové podmínky Podle ZP 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno. ŠKOLNÍ JÍDELNA I. Školní jídelna poskytuje stravovací služby: Dětem MŠ Závodní stravování vlastním zaměstnancům II.Způsob přihlašování a odhlašování obědů: Přihlašování a odhlašování stravy se provádí písemně do sešitu v šatně, případně na telefonní číslo: to do 14,00h na další stravovací den. Telefonní číslo P Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. III. Úhrada stravného: Stravné jsou rodiče povinni uhradit vždy do 15. Daného měsíce Složenkou: v září se platí záloha ve výši 700,-Kč, potom je stravné vyúčtováno vždy podle docházky za uplynulý měsíc bezhotovostním platebním stykem z účtu strávníka rodiče jsou povinni si zřídit povolení k inkasu z účtu číslo: /0300, je možné určit si ve své bance limit 1 300,-Kč. IV. Výše úplaty za stravování Mateřská škola zabezpečuje hmotnou péči o děti pouze v době pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci dítěte, rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Sazby stravného: 6letí PŘESNÍDAVKA 7,00Kč 8,00Kč OBĚD 20,00Kč 22,00Kč ODPOLEDNÍ SVAČINA 7,00Kč 7,00Kč 6letí CELODENNÍ 34,00Kč 37,00KČ 7letí 7letí V.Doba podávání stravy Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo je kuchařkami rozváženo a oběd postupně vydáván na jednotlivých odděleních.

5 5 postupná dopolední svačina od hod oběd od hod. odpolední svačina od hod výdej stravy do jídlonosičů od 11,30-11,45h (pouze vhodné a čisté jídlonosiče). Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, děti se podle svých možností obsluhují samy, případně jim pomáhá učitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleny o hygienických normách. Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny. Svačina je samoobslužná. Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 o C. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš. VI.Pitný režim Od 6,30 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k dispozici v nerezových konvicích, z kterých se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky, dobrá voda apod. VII. Požadavky na zdravotní stav zaměstnanců školní jídelny a jejich osobní hygiena: a) Před nástupem do zaměstnání musí mít každý zaměstnanec lékařskou prohlídku b) Musí vlastnit zdravotní průkaz a prokázat znalosti hygienického minima (pohovor s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelkou školy) c) Je povinností zaměstnanců hlásit změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za následek kontaminaci pokrmů vedoucí školní jídelny d) Zaměstnanci nesmí mít při práci žádné ozdoby na rukou (včetně nalakovaných nehtů) e) Zaměstnanci si převlékají pracovní oděv při přechodu u jednotlivých činností f) Zaměstnanci nesmí mít nic v kapsách oděvů g) Zaměstnanci nesmí chodit v pracovním oděvu mimo pracoviště h) V průběhu práce nelze provádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku i) Při výrobních činnostech jsou vlasy pokryty pokrývkou hlavy j) Je zakázáno kouření k) Platí zákaz vstupu cizích osob na pracoviště (dodavatelé jednají v kanceláři šj) l) Zaměstnanci musí používat vždy čisté pracovní oděvy VIII. Povinnosti zaměstnanců školní jídelny: a) jsou povinni dodržovat pracovní dobu b) odpovídají za zamykání prostor školní kuchyně, skladu (Z: M., Lukuvková V., Horáková L.) c) jídelny zodpovídají za škody na majetku způsobené nesprávnou manipulací d) jsou povinni znát a dodržovat platné hygienické předpisy a požadavky na výrobu, podávání a skladování potravin e) musí dodržovat zásady provozní a osobní hygieny f) musí dodržovat technologické postupy při zpracování potravin g) kontrolují záruční dobu potravin (Z: M., Lukuvková V., Horáková L.) h) ) i) dodržují provozní a sanitační řád kuchyně

6 6 j) odpovědnost za závěrečný úklid kuchyně nese hlavní kuchařka : M., Lukuvková V., Horáková L. k) IX. Hygiena provozu a) zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování sanitačního řádu X. Sanitační řád kuchyně a skladů Úklid se provádí vždy bezprostředně po skončení každé pracovní směny. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, musí se uklízet a čistit také v průběhu směny. ÚKLID A ČIŠTĚNÍ (zaměstnanci školní jídelny zodpovídají za dodržování úklidu dle následující tabulky) Organizace úklidu v kuchyni, v kuchyňkách, hygiena Zodpovídá: doba úklidu vykonané práce čistící prostředky denně - stále 15 a Jar, Metal, Cleaner ,00, x za týden 1x týdně 1x týdně 1 x - za 14 dní pátek 6.00 mytí nádobí vytření podlah/kuchyň, výtahu chodba, sklady, škrabka/ vynášení košů umytí dřezů pracovní stoly / kuchyň, kuchyňky / vyčištění sporáků/ horní plata / dezinfekce výlevky dytírání vstupního schodiště úklid šatny a WC praní útěrek rozmrazování, čištění malých lednic Bull, Sapon,Dimension / dezinfekce / Real, Toro Real, Toro, Jar Real, Toro, Jar Savo, Dimension Jar Jar Vanisch, Lanza octová voda, Jar 1 x za měsíc posled. týden v měsíci posl.pátek posl.pondělí úklid skladu potravin, skladu čist.prostřed. desinfekce kachliček mytí a desinfekce všech dveří Bull. Jar,Dimension Jonnie Jar, Dimension 1 x za 4 měsíce vysmýčení koutů omytí radiátorů topení mytí oken /.duben /, kuchyň, kuchyňky,škrabka, sklady celkové vyčištění sporáků Smeták Jar Jar, Iron Jar, Real, Toro x za půl roku výměna závěsů

7 x za rok 8. vyčištění polic a skříněk na nádobí odmražení mrazáků, vyčištění důkladná dezinfekce bílého a černého nádobí, polic, regálů ve všech místnostech, odmaštění všech povrchů/ skříňky, podlaha, škrabka, sklady / Lanza, Colon Jar, Toro octová voda, Jar Savo, Dimension, Jonie, Stern, Bull V Brně dne: ředitelka školy, Bc. Svobodová Jarmila Stvrzuji svým podpisem, že jsem byla seznámena s provozním řádem MŠ a ŠJ: podpisy:

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV /účinnost 1.8.2014/ Mateřská škola je povinna vypracovat provozní řád, v němž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové

Více

Provozní řád Mateřské školy

Provozní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Provozní řád

Více

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009

Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Provozní řád MŠ s účinností od 1. září 2009 1. Údaje o zařízení Název organizace: Základní škola a Mateřská škola,

Více

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová

Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová Mateřská škola Petřvaldská 32/262 v Havířově - Šumbarku odloučené pracoviště MŠ Sadová 3/232 Havířov - Město IČO: 619 88 570 Provozní řád MŠ Směrnice č. 8/2011/Sadová s účinností od 1. ledna 2011 1. Údaje

Více

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK

ŠKOLKA FILIÁNEK. Antonínská 18 602 00 Brno ŠKOLKY FILIÁNEK ŠKOLKA FILIÁNEK Antonínská 18 602 00 Brno Provozní řád ŠKOLKY FILIÁNEK Zpracováno podle zákona č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Účinnost od 1.7.2014 I.

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec PROVOZNÍ ŘÁD Číslo jednací 49 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 2-1 Skartační znak A 5 Provozní řád upravuje

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0200 / 2015 Vypracovala: Schválila: Bc. Radka Peterová Pedagogická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav, Skalsko 23, 294 26 Skalsko PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 482013 /2013 Vypracovala: Bc. Romana Netřebská Schválila: Mgr. Marie Málková

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec, IČ: 75016257 Ředitelka Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy, v souladu s ustanovením 165 odst. 1 písm.

Více

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD Vydal: Schválil: Mateřská škola Židlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ředitelka Dagmar Krkavcová Účinnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

II. Režimové požadavky v MŠ

II. Režimové požadavky v MŠ ČJ. 2/2013 OP Provozní řád mateřské školy a školní zahrady Provozní řád se řídí 87 zákona č. 258/2000 Sb. a řád školní zahrady je v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb. Mateřská škola má celkem 4 homogenní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 3. třída mateřské školy umístěná v budově základní školy PROVOZNÍ ŘÁD Vypracoval: Bc. Sztefková Renáta Schválil: Mgr. Machýčková

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: 3. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala:

Více

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace

54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace 54.mateřské školy v Plzni Staniční 72, příspěvková organizace Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5. Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD. Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5. Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 11/2014 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 27. 8.

Více

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6

Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 Školní řád Mateřské školy pro TP, Brno, Kociánka 6 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Platný k 1.9.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Třebenice, příspěvková organizace Paříkovo náměstí 133 IČO 710 12 117 Tel: 416/594292 Mateřská škola Bezručova 499 Provozní řád mateřské školy Školní rok 2007/2008 dle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Lukavice 56 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 16. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak ZSMSL/1-25 /2011 A5 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: R01/2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitel školy Mgr.Lenka Blahová, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZSVRA/79/2007řed ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: PhDr. Libor Klement Schválil: PhDr. Libor Klement Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2007 PROVOZNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1. 9. 2007 Změny ve

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PROVOZNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení

Více

1. Přijímací řízení. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ.

1. Přijímací řízení. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu sjednaných podmínek, je nutné toto dohodnout s ředitelkou MŠ. Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Soukromé mateřské školy Zvoneček, Karlík, K Třešňovce 64, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Kralovice, Mírová 607, 33141 Kralovice ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydává ředitelka MŠ na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5.května 233, 403 32 Povrly Vypracoval: PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Účinnost ode dne: 1.9.2008 Mgr. Jaroslava Najmonová,

Více

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

A. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY V Sušici 1.září 2014 Č.j. 499 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhl. 137/2004

Více