ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: Děčín

2 Obsah Obsah Úvod Základní údaje o organizaci Základní údaje Předmět činnosti Plnění věcných ukazatelů Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Průměrná měsíční mzda Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele Výsledek hospodaření Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Pohledávky a závazky Veřejné zakázky Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti Stanovené závazné ukazatele Čerpání účelových dotací Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Podklady pro schválení účetní závěrky Výsledky kontrol Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy Účetní závěrka Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.... Chyba! Záložka není definována. 2

3 1 Úvod Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření ZŠ a MŠ Děčín VIII, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni Základní údaje o organizaci 2.1 Základní údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: Sídlo: Vojanova 178/12 Děčín 8 IČ: DIČ: Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Řídící orgány: ZŘ Mgr. Eva Zralá ZŘ Mgr. Lucie Randáková ekonomický úsek: Šárka Dzubová Webové stránky: 2.2 Předmět činnosti Oblast činnosti organizace spočívá ve výchovně vzdělávací činnosti Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: Pronájem tělocvičny, bazénu a hřiště pro veřejnost 3

4 3 Plnění věcných ukazatelů Ke dni navštěvovalo školu 280 žáků denního studia. Během školního roku 2012/2013 ubylo 11 žák,ů přibylo žáků přestoupilo na jinou školu a stejných 11 žáků zanechalo studia většinou z důvodu změny bydliště. 0 žáků zanechalo studia z důvodu neprospěchu. Studium přerušilo 0 žáků ze zdravotních důvodů. Z důvodu neprospěchu opakovali ve školním roce 2012/2013 ročník 3 žáci. Přehled tříd a počty žáků jsou uvedeny v tabulce č. 1, změny v počtech žáků školy a žáků 1. ročníků v průběhu školního roku v tabulce č. 2. Tab. č. 1 Ročník Počet tříd Počet žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 1 22 Tab. č. 2 Přírůstek Úbytek Celá škola Ročník 0 0 4

5 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace - podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace a) dle náplně práce Náplň práce Počet pracovníků Pedagogové 24 Asistenti pedagoga 3 Vychovatelky ŠD 4 Ekonomka/účetní 1 Mzdová účetní 1 Tajemnice 1 Školník/školnice 4 Strojník bazénu 1 Uklízečky 3 Kuchařky 5 Hospodářka/vedoucí ŠJ 2 Plavčice 1 celkem 50 Přepočtený stav zaměstnanců organizace k je 51,56 b) dle struktury pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztah Počet pracovníků Pracovní poměr plný úvazek 39 Pracovní poměr zkrácený úvazek 11 DPP 2 DPČ 2 Veškeré pracovní poměry a dohody jsou uzavírány dle potřeb organizace. 3.2 Průměrná měsíční mzda PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA index CELKEM ,958 5

6 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele 4.1 Výsledek hospodaření Hospodaření organizace se v roce 2013 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2012 s ohledem na předpokládané změny v roce 2013, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Náklady celkem , ,53 Výnosy celkem , ,52 +zisk/-ztráta , ,99 Výsledek hospodaření v roce 2013 po zdanění činí zisk ve výši ,99 Kč. Ve srovnání s rokem 2012 je VH nižší o 2 950,11 Kč. Z hospodaření roku 2013 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč. Žádné skutečnosti výrazně neovlivnily hospodářský výsledek za rok

7 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč ukazatel skutečnost 2012 schválený rozpočet 2013 skutečnost 2013 index (skutečnost 2013/2012) účet/náklady materiál , energie , opravy a udržování , cestovné 0, nákl. na reprezentaci 1 0, ostatní služby 701, , mzdové náklady (VHČ) soc. pojištění zák. pojištění 0, zák. soc. náklady manka a škody ost. náklady , odpisy , nákup DDHM a DDNM , ostatní daně a popl. 0, ostatní fin. náklady 21 - účet/výnosy výrobky služby , pronájem 57 8,5 0, prodané zboží čerpání fondů , ost. výnosy , úroky 0,5 0,2 0,4 příspěvek CELKEM 5 123, ,893 Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2012 Celkové náklady v roce 2013 byly ve srovnání s rokem 2012 nižší o Kč. Celkové výnosy v roce 2013 byly ve srovnání s rokem 2012 vyšší o Kč. V roce 2012 byly provedeny nutné opravy na majetku a budovách školy, proto byly v roce 2012 náklady vyšší. Důvodem vyšších výnosů v roce 2013 je vysoký přeplatek TERMO 7

8 Položkové čerpání investičního fondu Akce Čerpání v Kč Naše organizace v roce 2013 nečerpala finanční prostředky z investičního fondu Výše investičního fondu k : Kč 4.3 Pohledávky a závazky Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti Za odběrateli Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0 Krátkodobé pohledávky celkem Pohledávky vymáhané soudně: žádné Pohledávky prominuté: žádné Pohledávky odepsané: žádné Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli Krátkodobé přijaté zálohy 0 Krátkodobé závazky celkem Veškeré pohledávky do splatnosti jsou vydané faktury, které odběratelé uhradili až v měsíci lednu. Pohledávku po splatnosti budeme po odběrateli vymáhat. Neuhrazené závazky jsou faktury přijaté spadající do období roku 2013, ale byly uhrazeny v lednu Bankovní úvěry a půjčky Příspěvkové organizace v roce 2013 nečerpala žádné bankovní úvěry a půjčky Leasing Příspěvková organizace v roce 2013 nevyužívala žádný leasing 8

9 4.4 Veřejné zakázky Jediná veřejná zakázka na PC vybavení učebny proběhla přes systém EZAK. Nejvýhodnější nabídku zaslala firma BOXED, s. r. o. na částku Kč 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 5.1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená hodnota Hodnota po změnách Skutečnost na konci roku Plnění [%] Provozní příspěvek celkem účelově vázaný na účel 1 Objem prostředků na platy Investiční příspěvek celkem účelově vázaný na účel 1 Přepočtený počet pracovníků Hospodářský výsledek ,99 Plánované tržby ,96 Limit mzdových prostředků Plánované tržby Skutečnost na konci roku jsou uvedené včetně VHČ. Skutečné výnosy na konci roku byly vyšší, než plánované z důvodu vysokého přeplatku za teplo (TERMO). 5.2 Čerpání účelových dotací a) Neinvestiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno EU šablony b) Investiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno Všechny poskytnuté investiční i neinvestiční dotace byly v plné výši v souladu s účelem a jejich přidělení vypořádány. 9

10 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 dle návrhu organizace: Výsledek hospodaření , ,99 Návrh na rozdělení do fondů organizace ( 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.) Rezervního fondu ,99 Fondu odměn ,00 Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle 28 zákona) Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2013 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy. 6 Výsledky kontrol viz příloha Zhodnocení řídících kontrol 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace dle zákona č. 106/1999 Počet podaných žádostí o informace ( 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ( 18 odst. 1 písm. d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím ( 18 odst. 1 písm. e) Počet podaných informací Poznámka Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: 10

11 Přílohy Účetní závěrka 3 ks Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly 11

Městské divadlo Děčín

Městské divadlo Děčín Městské divadlo Děčín Teplická 75, 405 02 Děčín IV ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: MgA. Jiří Trnka Datum: 19.02.2015 Děčín Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2009. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel. 554 751 720,tel/fax: 554 75 31 62 IČO:00852619 e-mail: ddssvrbno@tiscali.cz,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014. Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŔIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2014 Základní umělecká škola Bojkovice IČ 46254331 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu zpracoval(a):

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a SOŠPg, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec Tel./fax 482 771 326; email: stastnyj@jergym.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval:

Více