Humanismus a renesance ve světové a české literatuře.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humanismus a renesance ve světové a české literatuře."

Transkript

1 Humanismus a renesance ve světové a české literatuře. Renesance (z francouzského renaissance znovuzrození) Dobový umělecký směr a životní styl století. Komplexně usiloval o všestranný rozvoj člověka ve všech oblastech od kultury, přes politiku a ekonomiku až ke vědě. Proti jednotě křesťanského světa zdůrazňuje individualismus národních celků. Většina básníků v období renesance žije intenzivním veřejným životem a soustřeďuje se zejména na dvorech vladařů, čímž vznikají kulturní a umělecká střediska na dvorech vládnoucích panovníků. Renesanční cítění má svou kolébku v Itálii a to již ve 14. století. Humanismus (z latinského humanus lidský) Představuje jednu ze složek renesančního úsilí, avšak nemusí být na rozdíl od renesance spojen s určitou historickou epochou. Taktéž usiluje o rozvoj lidské osobnosti prostřednictvím vzdělání. Jeho důležitým zdrojem je antická kultura. Autoři humanismu se mnohdy snaží psát starověkou latinou ( ad fontes k pramenům). Pro rozvoj tohoto směru měl velký význam vynález knihtisku němcem Johanem Gutenbergem. První knihy byly tištěny v Mohuči pravděpodobně roku Tisky do roku 1500 se nazývaly inkunábule (prvotisky). Renesanční změny v chápání a orientaci oproti středověku Středověk Bůh Bible Kněží, šlechta Společenské vědy Posmrtný život Hrady Renesance Člověk Vlastní zkušenost Měšťané Přírodní vědy Pozemský život Zámky Novým ideálem vzdělávání se stává člověk a novou filosofií se stává zkoumání člověka a zaměření se na jeho samotného a ne již pusté poznání Boha. Touto filosofií se taktéž překonává středověké chápání pozemského života jako přípravy na život posmrtný a dochází ať již formou knižní či povstání k postupnému osvobozování se od středověkých dogmat kladených církví, za což jsou ještě po dlouhou další dobu tito jedinci či skupiny nenávistně pronásledováni katolickou inkvizicí, která bez zábran krvavě, podle a brutálně bojuje o moc. Tyto praktiky byly nejsilnější ve Španělsku, Anglii, Itálii a Německu. O nespokojenosti renesančního člověka svědčí i utopické představy o budoucím světě a nové, lepší společnosti (Thomas Morus Utopia, Tammaso Campanella O slunečním světě). Navzdory tomu dochází k rozvoji přírodních věd, ke změnám ve společenských vztazích, k posílení významu měšťanstva, jímž je prosazováno právo na plné, svobodné a ničím neomezené rozvití lidské existence, a vznikají nové představy o světě (M. Koperník teorie oběhu Země kolem Slunce, G. Bruno teorie nekonečnosti světa a vesmíru, G. Galilei důkaz heliocentrismu), což má zásadní vliv na vznik a rozvoj nového životního názoru. Dochází k návratu ke staré antice (řecký ideál dobra a krásy, římské mužné virtus ), napodobování jejích vnějších rysů, přejímání jazykových i stylistických vzorů. Uplatňuje se i řecká a římská mythologie, která se dostává do sousedství s křesťanskými představami, takže uctívaný antický bůh padá na úroveň pouhého křesťanského světce. Slovesná renesance se objevuje nejdříve v Itálii, poté ve Francii a Španělsku. Až kolem poloviny 16. století se objevuje v Anglii a Polsku. Čechy a německé země vlastní vlnu renesance neprožily. Její první záblesky utlumilo reformační hnutí, zaměřené k problematice náboženské a jejím společenským důsledkům. Reformace Obecně šlo o obnovu církve a návratu k původní, údajně čisté biblické podobě církevního života a odstranění deformace v učení a praktikách církve. Byly prosazovány tři základní myšlenky a sice, že jediným pramenem učení má být Bible (Sola Scriptuta - pouze Písmem), jakož to svrchovanost Božího slova nad zbožností církve i jedince, lidé jsou spaseni působením Boží milosti a nikoli svými činy (Sola gratia pouze milostí), zaměřeno proti záslužnictví, a spása se přijímá vírou osobní vztah k Bohu je nezastupitelný (Sola fide samotnou vírou), zaměřeno vůči formalismu. Významnou roli v této době hráli zejména M. Luther a J. Kalvín. Bylo obnoveno tzv. přijímáni pod obojí i pro laiky, bylo odstraněno mnišství a celibát a zjednodušil se výklad Písma. Církve vzešlé z reformace (protestanti) mají zjednodušenou organizaci s volitelností mnoha funkcí. Katolická církev se proti reformaci snažila postavit vlastní vnitřní obnovu, označovanou jako protireformace. 1

2 Martin Luther Není bezpečné ani čestné jednat v rozporu s vlastním svědomím. Udržuj si krk v teple, nepřecpávej si střevo, drž se dál od Mařenky a budeš šedivět pomalu. Kdo vůbec nemiluje víno, ženy ani zpěv, zůstává po celý život hlupákem. Německý církevní reformátor, teolog, filosof, vynikající znalec Bible a zakladatel německého protestantismu. Hlásal přísné odlišení sféry náboženské od sféry společenské. Základní myšlenky reformy církve zformuloval do 95 tezí proti odpustkům, které roku 1517 přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu a vyzval všechny, kdož s nimi nesouhlasili, k veřejné disputaci. Hlásal, že spasení je možné dosáhnout skrze víru samu (viz. Reformace). Roku 1519 se v Lipsku veřejně přihlásil k názorům Jana Husa a Johna Wiklefa, za což byl o rok později papežem vyobcován z církve a uvedl do klatby církevní bulou, kterou však Luther veřejně spálil. O další rok později, roku 1521, byl vyzván zasedáním říšského sněmu ve Wormsu, aby své názory odvolal, což však neudělal a byl vzápětí prohlášen za kacíře. Proto se také stáhl z veřejného života na hrad Wartburg a pod ochranou sasských kurfiřtů psal náboženské spisy a traktáty a překládal do němčiny Bibli, čímž dal vzniknou spisovné němčině. Roku 1529 na dalším zasedání říšského sněmu ve Špýru předložili vyznavači Lutherových zásad protest proti zákazu reformace odtud označení protestanti. O rok později předložil jeden z jeho žáků Melanchton císaři při zasedání v Augsburgu základní články víry, které se staly základem církve luteránské. Katolická církev se snažila toto hnutí nasměrovat k poddanosti Římu nebo jej zcela zničit, k čemuž jim jako zbraň sloužili Jezuité, jejichž sídla byla tou dobou i u nás v Praze, Olomouci, Kutné Hoře a Brně. Roku 1554 byla vydána jezuitským fanatikem Kanisiusem kniha Velký katechismus, sepsaná jako odezva na Lutherův spis o pravé biblické víře. Ten byl 14. srpna toho roku rozkazem zaveden jako povinná učebnice náboženství po celé říši a standardní spis proti Lutherovu učení. Ve Štýrsku byli předvedeni všichni občané podezřelí ze sympatií s Lutherem a vyzváni k přijetí katolictví. Pokud tak neučinili, byli zbiti, mučeni nebo museli draze platit. 21. května 1559 (mimo jiné jeden z nejdůležitějších katolických svátků, sv. Trojice) byli v jednom Španělském městě členové tohoto společenství upáleni i se svými rodinami. Mezi nimi byli i bohatí měšťané, právníci, doktoři, teologové aj. učenci. Jan Kalvín Francouzský církevní reformátor a zakladatel kalvinismu, studoval teologii a právo. Pod vlivem Martina Luthera se přidal na stranu reformace. Stejně jako Luther byl pronásledován a odešel do Paříže, kde vypracoval základy svého pojetí protestantismu (Institutio religionis Christianae). Pod jeho vedením se evropským centrem reformace stala Ženeva. Erasmus Rotterdamský Vlastním jménem Gerhard Gerhards. Byl původem Holanďan, ale působil v mnoha evropských zemích, kde usiloval o sloučení antiky s křesťanstvím. Postavil se ostře proti německé reformaci. Chvála bláznovství o zlořádech, pokrytectví a nevědomosti církevní a feudální společnosti, tvrdá kritika Italská renesanční literatura František z Assisi Zakladatel řádu Františkánů, oslavuje zemi a člověka v díle Píseň Tvorstva. Lodovico Aristo Italský básník, v jehož dílech opět ožila postava hrdinská středověká epika. Zuřivý Roland již dříve v minulosti zmiňovaná postava, tentokráte postavená do role renesančního člověka. Vášnivá a nešťastná láska k pohance Angelice jej odvádí od povinností křesťanského rytíře a působí tím jeho pomatenost. Hlavní myšlenka pohanství = špatná cesta. Dante Alighieri Jeho díla nejsou sice ryze renesanční, ale již mají k renesanci velmi blízko. Jeho názory se střetávají se středověkým náboženským pojetím světa a smyslu života. Za protipapežský postoj byl vypovězen z rodné 2

3 Florencie do vyhnanství (Verona, Ravena), kde snad právě díky tomu píše své nejsilnější dílo Božskou Komedii. Jeho celoživotní láskou byla Beatrice, která taktéž v díle hraje jednu z hlavních rolí. Božská komedie duchovní epos rozdělený do tří částí, Pekla, Očistce a Ráje. Básník zabloudil v lese, kde jej ohrožují šelmy Smyslnost, Pýcha a Lakomství. Jeho průvodcem se stane Vergilius, vyslaný zemřelou milenkou Beatricí. Nebezpečí mohou uniknout, jestliže projdou Peklem, kam básník umístil své odpůrce a Očistcem, kde se setkává s četnými vladaři a papeži. Před branami Ráje jej Vergilius opouští, protože jako pohan nemůže překročit jejich práh (symbol zatracenosti nevěřících). Tam se ho ujímá sama Beatrice, aby mu umožnila poznat tajemství věčné blaženosti. Francesco Petrarca Pocházel stejně jako Dante z Florencie a taktéž jako on byl z tohoto města vypovězen z podobného důvodu, kritiky soudobé společnosti, a odešel do jihofrancouzského Avignonu. Byl v písemném styku s Karlem IV. Podobně jako Dante ve svých dílech proslavil jemu blízkou ženu jménem Laura. Canzoniere (Zpěvník) souhrn Petrarcovi milostné poezie, podstatnou část tvoří sonety (znělky). Na rozdíl od Dantovy Božské komedie žena zde vystupující není nijak zbožštělá a má vlastnosti normální smrtelnice jako jsou rozmarnost, roztomilost a dovednost ranit odmítáním. Giovanni Boccaccio Má největší podíl na vzniku renesanční novely. Jeho nejvýznamnějším dílem je Dekameron. Dekameron soubor 100 novel obsahující jednu hlavní tzv. rámcovou a od ní odvislé další. V úvodní novele je líčena morová epidemie, jež postihla Florencii. Skupina sedmi urozených žen a tří šlechticů opouští město a po deset dní si na poklidném venkově krátí chvíli vyprávěním příběhů. Převažují mezi nimi milostné příběhy, někdy vážné, ale většinou rozmarné a laškovné. Dohromady podávají výstižný obraz mentality a mravů soudobé Itálie, která zjišťuje, že pozemský život má i veselé stránky a ne jen odříkání a přípravu na posmrtný život, jak hlásala církev. Italská renesanční kultura Michelangelo Buonarroti - Autor soch Mojžíše a Davida, freskových maleb Posledního soudu v Sixtinské kapli a tvůrce kopule baziliky sv. Petra v Římě. Vytvořil také básnické dílo, které svou citovou bezprostředností má významnou básnickou hodnotu. Leonardo da Vinci - autor proslulého obrazu Mona Lisa a Poslední večeře. Raffael Santi - stal se malířem líbezných madon (Madona Sixtinská). Tiziano Vecellio - italský portrétista z Benátek. Donatello proslulý italský sochař. Francouzská renesanční literatura Francois Villon Vlastním jménem Francois de Montcorbier. Své jméno přijal od příbuzného, církevního hodnostáře, který se jej ujal a dal ho vystudovat na Pařížské universitě. Ve svém životě sehrál roli rváče, zloděje a tuláka, kvůli čemuž jej museli vlivní přátelé chránit před šibenicí. Závěť (Velký testament) jedno z nejpozoruhodnějších děl středověké lyriky. Villon se zde zamýšlí nad svým ponurým životem a své činy označované za hřích ospravedlňuje chudobou a krutým osudem. Vzpomíná na své lásky a na druhou stranu vzápětí mravokárně všem hříšníkům poukazuje na to, že také jednou zemřou Odkaz (Malý testament) osmiveršové básně ironického a satirického obsahu 3

4 Francois Rabelais Největší renesanční prozaik ve Francii, mnich a lékař. Proslul čtyřdílným satirickým románem Gantua a Pantagruel. Byl člověkem plně renesančním, vynikajícím humoristou a nesmiřitelným odpůrcem myšlenkové zaostalosti. Odsuzuje zlo, lidskou hloupost, záludnost, lež a nepoctivost. Staví přírodu jako dárkyni života. Zejména se vysmíval klášternímu životu, soudnictví a školství (nesmyslnému učení se nazpaměť). Gargantua a Pantagruel historie královského rodu obrů, otce Pantagruela (představitel feudálního středověkého asketismu), syna (kult svobody a přirozenosti) a vnuka Pantagruela (představitel renesance). Když dospěje, vydá se do světa, kde se setkává s dobrodruhem Panurgem a oba podnikají plavbu do Číny. Španělská renesanční literatura Lope de Vega Patřil k nejproslulejším autorům všech dob a národů. Napsal kolem 2000 her, jež tvoří typické španělské drama té doby. Nejlépe se mu dařily hry s malým počtem postav a historickými náměty. (Král je nejlepší soudce, Otrokyně svého milence, Král Pedro v Madridě) Jeho nejlepší a dodnes hranou hrou založenou na skutečné události je Ovčí pramen (Feunte Ovejuna). Ovčí pramen vzbouření lidu proti vysokému církevnímu hodnostáři Gernerovi, který svádí a znásilňuje venkovská děvčata a ponižuje sedláky. Kvůli tomu dojde k povstání ve kterém je Gerner zabit. Miguel de Cervantes Saavedra Dovršil rozkvět španělské renesanční prózy. Neměl příležitost k soustavnému školnímu vzdělání. V námořní bitvě byl raněn, později při válečné výpravě upadl do zajetí a byl odveden jako otrok do Alžíru. Až do smrti byl zadlužen a byl ve vězení, od čehož mu nepomohla ani jeho literární tvorba, takže strádal až do smrti. Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha příběh zchudlého šlechtice, jehož četba rytířských románů připravila o rozum. Na své herce Rosinantě se vydá vyzbrojen kopím a štítem jako rytíř do světa. Jako každý rytíř má on svou vysněnou dámu, děvečku, kterou nazve Dulcineou z Tobosa. Z první výpravy se vrací brzy domů. Na další cesty se vydává se zbrojnošem Sancho Panzou, jemuž slíbí vladaření na ostrově, který dobudou. Následují příhody jako boj s větrnými mlýny a stádem ovcí - domnělým nepřátelským vojskem. Po setkání s Dulcineou se vrací domů a vystřízliví ze svých fantazií, pročež brzy nato umítá. V díle se objevují dva protikladné literární typy. Quijote je směšný blouznivec v prostředí ziskuchtivosti, ale i hrdina, který obětuje vše svým ideálům. Naproti tomu Panza je praktický, přízemní, jde mu o dobré živobytí a netouží po hrdinství. Však vlivem svého pána morálně roste a po jeho smrti je nakažen jeho chováním. Anglická renesanční literatura Geoffrey Chaucer Anglický básník, autor veršované knihy Povídky Canterburské společnost měšťanů koná pobožnou pouť, při níž si vykládá historky. William Shakespeare ( ) William Shakespeare patří k největším dramatikům v historii. Narodil se dne 23.dubna roku 1564 ve Stratfordu na Avonu, městě ve středu Anglie s důležitým centrem obchodu, kde byl o tři dny později 26.dubna 1564 pokřtěn v místním kostele Holy Trinity Church. Jeho otec, John, pracující jako výrobce rukavic, se oženil s Mary Ardenovou, dcerou farmáře z nedaleké vesnice Wilmcot. Společně se usadili v Henley Street ve Stratfordu, místě, které je nyní označováno jako Shakespear s Birthpace (Shakespearovo rodiště). 4

5 John a Mary měli celkem pět dětí, ale dvě z nich brzy zemřeli. Nakonec jim zbyli dva synové a jedna dcera, z nichž byl William nejmladší. Mladý Shakespeare nejprve navštěvoval základní školu, ze které přestoupil v sedmi letech na školu střední, kde se naučil spisovné řeči, latině a psaní, studoval Bibli a katechismy. Studium také ovlivnilo některá z jeho děl. Například některé charaktery postav a jiné nápady převzal z Ovidiových příběhů a nechal se taká inspirovat Římskou historií. Pravděpodobně ve čtrnácti letech dokončil školu. Co dělal dál ale není přesně známo. V listopadu roku 1582 se oženil s Anne Hathawayovou, dcerou Richarda Hathawaye, místního farmáře. Její dům, nyní známý jako Hathaway s Cottage, stojí ve vesnici Shottery asi míli od Stratfordu. Williamovi bylo v té době teprve osmnáct a jeho ženě šestadvacet. Roku 1583 se jim narodilo první dítě, dcera Susan. Dva roky poté se jim narodily další dvě děti, syn Hamnet a dcera Juditha. Hamnet ale zemřel ve svých jedenácti letech a tak jim zůstaly pouze dvě dcery, Sussana a Juditha. Není známo kdy a proč opustil Shakespeare Stratford a odstěhoval se do Londýna ani co dělal před tím, než se stal profesionálním dramatikem v hlavním městě. Tento úsek jeho života, mezi lety , je označován jako lost years (ztracená léta), protože nejsou žádná svědectví o jeho životě. Jeden příběh hovoří o tom, že se nějakou dobu živil jako učitel ve Stratfordu. Tam měly jezdit skupiny amatérských i profesionálních divadelníků z Londýna, ke kterým se měl Shakespeare připojit. Jiný příběh zase říká že byl chycen při pytláctví v Charlecoteském parku a odveden do Londýna, aby čelil žalobě. Ovšem ani jeden z příběhů není doložen důkazy, avšak do Londýna dorazil pravděpodobně mezi léty Shakespearovy prvotní hry pocházejí z období kolem roku 1592 a jsou to Two Gentlemen of Verona, tří dílná hra Henry IV. a Titus Andronicus. Jeho první vytištěná díla byly dvě dlouhé básně Venus and Adonis z roku 1593 a The Rape of Lucrece (Znásilnění Lukrécie) z roku Jeho Sonety byly napsány přibližně ve stejné době, ale uveřejněny byly až po roce Roku 1594 přešel k nové skupině divadelníků, nazývajících se Lord Chamberlain s Men, kteří se stali posléze King s men under the patronage of James I., kde působil téměř dvacet let. Roku 1599 koupil slavné divadlo Globe Theatre v Londýně. Nejprve pomáhal jen přepisovat a upravovat hry, ale později začal psát i své vlastní. Ty měly ohromný úspěch. V té době psal průměrně dvě hry za rok. Roku 1598 byl Shakespeare označen Francoisem Meresem za nejlepšího dramatika té doby. Oblíbila si jej i sama královna Alžběta I. a James I. Jeho díla z doby působení u divadla byla uveřejněna až po jeho smrti, roku Po smrti svého syna se Shakespeare vrátil zpět do své rodné vesnice Stratfordu, kde se mu podařilo koupit pěkný nový dům, kde pak žil poklidný život se svou rodinou a kde také dne 23.dubna 1616 zemřel. Bylo to ve stejný den, kdy se narodil. Legenda praví, že zemřel po dlouhé a hlasité oslavě narozenin v kruhu svých přátel. William Shakespeare je pochován v místním kostele Trinity Church, ve kterém byl dvaapadesát let před tím pokřtěn. Existují pouze dva jeho portréty, z nichž jeden je právě v Trinity Church ve Stratfordu. Za svůj život napsal 37 divadelních her a překrásných sonetů. Jeho mistrovství spočívá v tom, že jeho díla obsahují a řeší i dnes aktuální témata, zabývají se otázkami lidskosti a jsou jazykově bohatá. William Shakespeare psal komedie, tragedie a také historické hry. Komedie: The Comedy of Errors (Komedie plná omylů), The Taming of the Shrew (Zkrocení zlé ženy), The Two Gentlemen of Verona (Dva pánové z Verony), The Merchant of Venice (Kupec benátský), A Midsummer- Night s Dream (Sen noci svatojánské), Much Ado about Nothing (Mnoho povyku pro nic), As You Like It (Jak se vám líbí), Twelfth Night (Dvanáctá noc), Merry Wives of Windsor ( Veselé paničky windsorské). Tragedie: Romeo and Juliet (Romeo a Julie), Macbeth, King Lear (Král Lear), Othello Historické hry: Henry IV. (Jindřich IV.), Henry V. (Jindřich V.), Henry VI. (Jindřich VI.), Richard II, Richard III, Julius Caesar. Latinský a český humanismus u nás Druhou polovinu 15. století a celé století 16. vyplňuje v českých zemích boj mezi šlechtou a městy. Po roce 1526 tento spor zesílily neshody mezi katolickou habsburskou dynastií a nekatolickou šlechtou a měšťanstvem. Nejvíce se na náboženských sporech zasloužilo luteránství (forma protestantství), které našlo mnoho stoupenců mezi někdejšími kališníky. Literatura směřovala k problematice společenské a náboženské. Řešily se naléhavé otázky veřejného života a literatura dostávala významnou ideologickou funkci. Celkový humanismus v českých zemích nabývá spojení s náboženskou reformací, proto se i otázka svobody myšlení a spravedlivého společenského řádu řeší ke vztahu k náboženským otázkám. Právě renesanční zdůrazňování individuality je bržděno náboženským reformním hnutím. 5

6 V neustálých sporech mezi katolíky a kališníky proti protestantům a městy proti šlechtě se pokoušel každý z táborů vylíčit českou minulost ze svého hlediska. Humanismus v Čechách se v 15. století rozdělil na dva základní směry, latinský, užívající latiny jako mezinárodního jazyka vzdělanců, napodobujících latinské autory (zejména katoličtí autoři), a na směr národní, který usiloval o vytvoření literatury stejného směru, ovšem psané česky (příslušníci českých bratří a luteránů). Slohově byl ale i tento směr závislý na klasické latině. Tito autoři také měnili renesanční ideály za křesťanský humanismus. Většinou se překládaly nebo upravovaly cizí předlohy a příznačným rysem této doby byl také nápadný úbytek veršované tvorby a velký rozvoj naukové prózy. Próza má především naukový a vzdělávací charakter, nápadným rysem je zaměření se k praktickým potřebám. Nejvýše se hodnotí právnictví a řečnictví a dochází i k tištění prvních děl u nás. Mezi nimi byly Ezopovy bajky, Podkoní a žák, a kolem roku 1468 také v Plzni Trojanská kronika, která je považována za první tištěné dílo u nás. Pozornost se také směřuje dějepisectví, které ale není schopno podat nezaujatý a nestranný posudek o společnosti a událostech a vždy vyvyšuje jen jednu stranu nad druhou a to vesměs církev, a ke psaní rodopisů šlechtických rodů. Objevují se též první odborná pojednání o hornictví, vojenství, rybníkářství ad. Bohatí měšťané se v období mezi stoletím připodobnili šlechticům. Obvykle si za jméno přidávají šlechtický přídomek a napodobují feudály svým životním stylem. Stejně jako šlechtici, obklopují se humanistickými básníky, od nichž přijímají oslavné latinské básně k různým rodinným událostem. Jan z Rabštejna Diplomat ve službách Jiřího z Poděbrad, autor rozpravy Dialog rozmluva čtyř šlechticů o soudobých politických poměrech. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic Ctižádostivý církevní hodnostář, příslušník staré šlechtické rodiny. Dosáhl evropské proslulosti jako básník. Ve svých listech soudil své součastníky. Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů kárá mravy předků a společnosti a vytýká šlechtě rozmařilý život. O lidské bídě O lakomství Viktorin Kornel ze Všehrd Začínal latinskými verši, později se přizpůsobil potřebám národní literatury. O práviech, súdiech i o dskách země České knihy devatery staví zvykové právo nad římské. Jan Blahoslav Významná kulturní osobnost a historik, organizátor a učitel Jednoty bratrské. Pádnými důkazy dokazuje, že vzdělání pomáhá člověku v životě a naopak nevzdělanost je překážkou pokroku (Filipika proti Misomusům). Nejlepším dokladem jeho humanistické učenosti je překlad Nového zákona. Výsledkem dlouholetého studia mateřského jazyka byl spis Gramatika česká (1571), spis usilující o vytříbený a správný jazyk, klade důraz i na estetickou hodnotu, odmítá nářeční prvky a usiluje o ustálenou jazykovou formu. Ta je patrna zejména ve vydání Bible Kralické (tištěna po Blahoslavově smrti v Kralicích a Ivančicích), která se pro svou jazykovou formu stala na dlouhou dobu vzorem spisovné češtiny. Pro neškolené zpěváky napsal knihu Muzika, (to jest knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající), v níž poskytl základní návod o hudbě a sborovém zpěvu. Václav Hájek z Libočan Zahrnul české dějiny od příchodu praotce Čecha až po korunování Ferdinanda I. v Kronice české, která byla až do 18. století hlavním zdrojem informací o české minulosti. Daniel Adam z Veleslavína Působil jako organizátor kulturního života, propagoval vzdělanost, vlastenectví a mravnost. Vydal více jak 30 spisů. Věnoval se dějepisectví, vydal Kalendář historický, v němž podle výročí zachytil světové dějiny. 6

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC21 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 V jakých stoletích se renesance projevovala? 14.-17. století Kdo je

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

počátek 14. století počátek 17. století

počátek 14. století počátek 17. století počátek 14. století počátek 17. století UDÁLOSTI FAKTA zámořské plavby a objevy (Vasco da Gama, Kryštof Kolumbus, Ferdnando Magalhaes) rozvoj přírodních věd (Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr

Renesance a humanismus v evropské literatuře umělecký směr Jméno: Renesance a humanismus Přidal(a): Dominika S Renesance a humanismus v evropské literatuře umění, charakteristika doby, díla počátek 14. st. - konec 16. st. Renesance = obnova, znovuzrození antiky.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře

1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1 Renesance a humanismus v evropské a české literatuře 1.1 Renesance Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. zesvětštěním, individualismem

Více

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur

EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur EU_12_sada2_13_ČJ_William_Shakespeare_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění

Více

Humanismus a renesance (ostatní autoři)

Humanismus a renesance (ostatní autoři) Humanismus a renesance (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC30 Hlavní autoři Erasmus Rotterdamský Miguel de Cervantes y Saavedra Lope de Vega William Shakespeare François Villon

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus 14. stol. - Itálie návrat k antickým kořenům, zvláště do dob antického Říma četba starých antických spisů velmi ovlivňuje tehdejší učence ve středu zájmu již není tolik Bůh, ale

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014)

WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) WILLIAM SHAKESPEARE (1564 1616) Pavel Trtílek (12. 9. 2014) 23. dubna 1564 narozen William S. (tři měsíce po jeho narození ve Stratfordu propukla mor) Alžběta I. (31 let) vládne 6. rokem 3 000 000 obyvatel

Více

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách

3.RENESANCE A HUMANISMUS. A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách 3.RENESANCE A HUMANISMUS A)Evropská renesance B)Renesance a humanismus v Čechách RENESANCE A HUMANISMUS počátek 14.století počátek 17.století Renesance z fr. la renaissance = znovuzrození Humanismus z

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Literatura období humanismu a renesance II

Literatura období humanismu a renesance II Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 19.2.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 poč. 14. st. (v Itálii) poč. 17. st. Renesance a humanismus z fr. la renaissance (= znovuzrození), z lat. humanus

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC23 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se renesance začala rozvíjet v českých zemích? Až v 16. století.

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.1.20a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla ze světové literatury

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Literatura v době renesanční a barokní

Literatura v době renesanční a barokní Literatura v době renesanční a barokní Tematická oblast Datum vytvoření Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Český jazyk - literatura 8. 6. 2013 1. nebo 2. ročník čtyřletého, 5. nebo 6. ročník

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Český humanismus a renesance (autoři)

Český humanismus a renesance (autoři) Český humanismus a renesance (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC32 Český humanismus a renesance Hlavní autoři Hlavní autoři Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Viktorin Kornel ze Všehrd

Více

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

maturitního okruhu a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.17.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e

III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e III. Renesance a humanismus v evropské a na²í literatu e Charakteristika doby a sm ru Renesance (z fr. renaissance = znovuzrození obnovení) je my²lenkový a um lecký sm r jímº se lidé vyma ovali ze st edov

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Martin Luther

Martin Luther Martin Luther 1483-1546 Postava, kterou se za půl tisíciletí nepodařilo zapomenout Původ a start ke kariéře Eisleben, 10. listopad 1483 Erfurt a slavná universita Eisleben o Fakulta svobodných umění o

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 7.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Doba husitská Jan Hus Betlémské kapli proti prodeji odpustků

Doba husitská Jan Hus Betlémské kapli proti prodeji odpustků počátek 15. stol. poměry v církvi kritizují i sami duchovní nejvýznamnější kritik v Čechách Jan Hus Mistr Univerzity Karlovy, katolický kněz, kazatel kázal v Betlémské kapli od r. 1402 kritizoval papeže

Více

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Renesance. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Renesance Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. RENESANCE konec 13.století až polovina 17.století

Více

Renesance a humanismus. Italská renesance

Renesance a humanismus. Italská renesance Renesance a humanismus Je to kulturní a společenské hnutí, které se vrací k Řeckém a Římskému dávnověku k Antice. V průběhu 14. a 15. st. upadá světská i církevní moc. Filosofie i ostatní vědy se osamostatňují,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE

HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE HUMANISMUS V ČECHÁCH LITERATURA V ČESKÉM A LATINSKÉM JAZYCE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Renesance a humanismus. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Renesance a humanismus Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Renesance a humanismus Renesance znovuzrození antiky umělecký

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Husité. Porozumění textu. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Husité. Porozumění textu. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.04.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Husité,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Literatura období baroka test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Literatura období baroka test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Česká literatura Literatura období baroka test Pracovní list nabízí otázky a tvrzení, které slouží k ověření získaných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 26. Životopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více