číslo : 113 / 002 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo : 113 / 002 / 2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo : 113 / 002 / 2012 Ve věci : Odborný odhad aktuální tržní hodnoty akcií společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ: 60200, IČ : Objednavatel : CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: , IČ : Účel posudku : Stanovení tržní hodnoty akcií společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ: 60200, IČ: a to za účelem nucené dražby akcií Posudek vypracoval : Ing. Oldřich Š u g l, soudní znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a akcie kancelář : Brno, Slunečná 2, PSČ IČ : tel :

2 2 Osnova znaleckého posudku I. Obecná část - zadání - definice základních pojmů - vymezení použité metody ocenění II. Charakteristika společnosti - předmět podnikání - základní kapitál a emise akcií - statutární orgány společnosti III. Ekonomické hodnocení - jednotlivé metody finanční analýzy včetně komentářů IV. Hodnocení prodejnosti V. Auditorské vyjádření VI. Rekapitulace výsledků použité metody VII. Závěr Prohlášení o nezávislosti znalce Zpracovatel posudku neměl a nemá žádné současné ani budoucí zájmy na akciích, které jsou předmětem posudku a neexistuje zaujatost vzhledem k výsledku znaleckého posudku. Prohlašuji dále, že nejsem členem žádného ze statutárních orgánů ani dozorčí rady hodnocených společností. Rovněž tak moje odměna za zpracování znaleckého posudku nezávisí na dosažených závěrech nebo odhadnutých hodnotách.

3 3 I. Obecná část - zadání 1. Vymezení předmětu posudku Podle předaného zadání objednavatele posudku je předmětem znaleckého posudku stanovení tržní hodnoty souboru akcií akciové společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ: 60200, IČ: , jehož velikost a charakteristika je uvedena v následující části č.2 znaleckého posudku. Důvodem pro zpracování znaleckého posudku je skutečnost, že na základě rozhodnutí představenstva společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno (zápis uveden v příloze znaleckého posudku) byl soubor 360 kusů listinných kmenových akcií na jméno s pořadovými čísly akcií 1 až 360, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, prohlášen v souladu s ustanovením 214, odst. 2 obchodního zákoníku za neplatný. Následně bylo představenstvem společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno podle 214, odst. 3 obchodního zákoníku oznámeno, že nové listinné akcie na majitele, které byly vydány namísto akcií prohlášených za neplatné, budou v souladu s 214, odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné dražbě. V této souvislosti je v následujícím údobí uvažováno s provedením nucené veřejné dražby akcií. 2. Vymezení účelu posudku Účelem znaleckého posudku je stanovení aktuální obvyklé tržní ceny souboru akcií akciové společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ : , IČ : a to ke dni 15.listopadu Znalecký posudek byl vypracován na základě požadavku společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ: , IČ : vykonavatele veřejné dražby a se souhlasem společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, Dornych 57, PSČ: 60200, IČ: zastoupené pro tyto účely místopředsedkyní představenstva Ing. Ivanou Divišovou.

4 4 Výše podílů na akciové společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, resp. počet vlastněných akcií jednotlivými právnickými či fyzickými osobami nebyl předmětem znaleckého posuzování, a proto případné údaje o souborech akcií jsou pouze informativní a nebudou ve znaleckém posudku hodnoceny. Taktéž ani nebude ve znaleckém posudku uváděna hodnota majetku připadající jednotlivým vlastníkům cenných papírů. Předmětem znaleckého posudku je tedy odborný odhad aktuální tržní hodnoty akcií na majitele v listinné podobě emitované společností CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, IČ : a to ke dni zpracování znaleckého posudku, tj. ke dni 15. listopadu Při stanovení tržní hodnoty akcií bylo vycházeno z ekonomických podkladů získaných ze sbírky listin obchodního rejstříku a doplněných podklady poskytnutými pro tento účel přímo hodnocenou společností. Akciová společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, IČ : je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, viz oddíl B, vložka Vlastní akcie společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, byly emitovány v provedení, jehož detailní přehled je uveden v následující kapitole znaleckého posudku (kap. II. Charakteristika společnosti). Převoditelnost akcií : Předloženým výpisem z obchodního rejstříku akciové společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, IČ: je doloženo, že převoditelnost akcií není omezena žádnou podmínkou. K vypracování znaleckého posudku byly předloženy podklady, jejichž seznam je uveden v závěrečné části tohoto posudku.

5 5 Obecné předpoklady a omezující podmínky ocenění. Tento znalecký posudek byl vypracován v souladu s následujícími obecnými předpoklady a omezujícími podmínkami : - při ocenění jsem vycházel z informací a finančních dat poskytnutých managementem podniku, která jsou považována za věrohodná, pravdivá a správná. Rovněž jsem předpokládal, že vlastnická práva k oceňovanému majetku jsou platná. Z tohoto titulu nepřebírám žádnou odpovědnost - informace z ostatních zdrojů, které jsou použity ve znaleckém posudku, jsou považovány za věrohodné, avšak nebyly ověřovány ve všech případech. Pokud nebylo uvedeno jinak, při ocenění byly použity informační zdroje vymezené v rámci podkladových materiálů - znalecký posudek byl zpracován na základě podmínek, které byly známy v době jeho provádění, za případné změny v tržních podmínkách po předání znaleckého posudku nebude převzata žádná odpovědnost - při ocenění byly respektovány právní předpisy platné v době zpracování. Definice základních pojmů V rámci obecných předpokladů jsou v následující části uváděny a definovány základní pojmy používané v rámci zpracovaného hodnocení. Objektivizovaná hodnota Existuje mnoho druhů objektivizovaných hodnot, např. tržní, substanční čili věcná, popř. nákladová a dále užitná čili výnosová, směnná čili srovnávací, účetní, likvidační, hodnota promptního prodeje a jiné. V praxi převládá pojem objektivizované hodnoty s přívlastkem tržní. Objektivizovaná hodnota je používána zejména tam, kde je nutno vyloučit jakýkoliv subjektivní vliv, včetně subjektivního vlivu znalce. Objektivizace se zpravidla dosahuje použitím údajů, které jsou nesporné - např. historických údajů nebo metod ocenění, které jsou invariantní.

6 6 Objektivizované hodnoty je využíváno zejména při ocenění pro daňové účely nebo pro ocenění, které musí být zcela nesporné. Hodnota při ocenění pro účely přechodu účastnických cenných papíru na hlavního akcionáře však nemusí být hodnotou nespornou, resp. nemusí mít rozhodující funkci, má především zajistit možnost akcionářům dotčeným rozhodnutím většinového akcionáře vystoupit ze společnosti za spravedlivých podmínek. Subjektivní hodnota Vyznačuje se tím, že před transakcí dochází nejprve k ryze subjektivnímu ocenění majetku, práv či jiných majetkových hodnot nebo služeb, které je provedeno stranami transakce. Subjektivní hodnota vyjadřuje vztah konkrétního subjektu či skupiny subjektů k danému majetku. Někdy je tato hodnota také nazývána hodnotou investiční. Subjektivní hodnota je hodnotou z hlediska konkrétní jednotlivé osoby, při zohlednění jejích představ a názorů a odchyluje se jak od tržní, tak i od objektivizované hodnoty. Za pomoci ustanovení 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku lze formulovat jeden z rozdílů mezi tržní hodnotou, resp. objektivizovanou hodnotou a subjektivní hodnotou. Tento rozdíl spočívá mimo jiné v tom, že subjektivní hodnota zohledňuje vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ale i vliv zvláštní obliby předmětu ocenění. Pro účely tohoto ocenění lze subjektivní hodnotu jako adekvátní kategorii hodnoty zcela vyloučit, neboť by její použití zejména mohlo vést k nerovnému zacházení s akcionáři. Tržní hodnota je účetní pojem obsažený v Mezinárodním účetním standardu č. 16 a je označována jako Fair value. Je definována jako "částka, za kterou by mohlo být směněno aktivum mezi informovanými a ochotnými stranami. Tržní hodnotou označovanou jako Market value se rozumí v souladu s definicí v Mezinárodních oceňovacích standardech (IVS 2003) odhadnutá částka, za kterou by byl předmět ocenění směněn k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím. Podle přijatých definic je tržní hodnota odhadovaná částka, za kterou by aktivum mělo být směněno k datu ocenění mezi ochotným

7 7 kupujícím a ochotným prodávajícím po náležitém marketingu, přičemž obě strany jednaly informovaně, uvážlivě a bez nátlaku. Definování časové hodnoty - tržní hodnoty pro účely tohoto ocenění bylo zpracováváno také s ohledem a podle definice používané doc. Ing. Milošem Maříkem v knize Oceňování podniků vydané nakladatelstvím Ekopress a jež zde uvádí : Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by se aktivum směňovalo k datu oceňování mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, přičemž každá strana by jednala se znalostí věci, rozumně a bez nátlaku. Hodnota je definována jako penězi vyjádřený vztah mezi majetkem a těmi, kteří kupují, prodávají nebo užívají tento majetek (Jednotné standardy profesionální praxe oceňování, Appraisal Standard Board 2002). Dle názoru znalce pro všechny účely dobrovolných či povinných nabídek převzetí v České republice příslušný orgán státní správy, t.j. ČNB SEC (= komise pro cenné papíry), vykládá tento pojem jako hodnotu tržní. Cena je výrazem používaným pro placenou či nabízenou částku za zboží či službu a tudíž i za cenný papír, resp. obchodní podíl společnosti. Důležitým znakem ceny, který cenu odlišuje od hodnoty statku, je skutečnost, že je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené jednotlivými tržními subjekty v jednotlivých situacích. Cena tak mnohdy podléhá specifickým vlivům např. v podobě spekulací, což může způsobovat její odchýlení od tržní hodnoty. Cena sjednaná rozumí se cena, kdy strany transakce mají svobodu při sjednávání cen pak hovoříme o volných cenách, pokud právní, resp. cenové předpisy nestanoví jinak, pak hovoříme o regulovaných cenách.

8 8 Cenou sjednanou pro transakci se tedy rozumí objektivní skutečnost, která vyjadřuje protihodnotu sjednanou stranami za převáděný majetek, práva či jiné majetkové hodnoty nebo poskytované služby v daném jedinečném případě. Cena obvyklá dle znění zákona č. 151/1997 Sb citace 2 : rozumí se cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Někdy je pro tuto cenu obvyklou používáno i synonymum cena zjištěná nebo cena určená či cena administrativní. V rámci obecných předpokladů jsou v následující části uváděny a definovány také základní metody pro ocenění, které mohl znalec použít v rámci zpracovaného hodnocení. Metody vhodné pro oceňování : Velmi důležitým krokem pro zvolení vhodné metody ocenění podniku je určení účelu ocenění. Výsledné ocenění se dále jeví jako žádoucí provést syntézou výsledků několika oceňovacích metod, jejichž zpracování poskytne komplexnější obraz o oceňovaném podniku, tedy o jeho majetku a závazcích, jejich společném využívání a případném srovnání efektivnosti ve vztahu k dalším obdobným podnikům. Velice vhodnou cestou se jeví využít všechny základní metody ocenění.

9 9 Skupina metod tržního ocenění pro snadnější pochopení pracuje s jednoduchým aparátem a za přednost jí bývá dávána řada vlastností, které ostatní metody postrádají mimo jiné jednou z nich je vazba k tržnímu prostředí a celková vyšší objektivnost. Na stranu druhou možnosti uplatnění těchto metod jsou limitované poměrně živým trhem s podniky a zejména znalostí údajů o jednotlivých realizovaných transakcích apod. Podmínkou pro uplatnění metod tržního ocenění tak je existence vyspělého kapitálového trhu, transparentní transakce a velké množství dat. Při aplikaci metod tržního ocenění jsou využívány tzv. násobitele, tedy jednoduché vztahy popisující hodnotu akcie či podniku k nějaké vztahové veličině, např. zisku jako zástupci výnosových veličin, či vlastnímu kapitálu jako majetkové veličině. Užívaných násobitelů je celá řada, využívající jak hodnotu podniku netto jedná se o tržní kapitalizaci, tak i brutto v podobě tzv. enterprise value. Pro společnosti obchodované na kapitálovém trhu jsou násobitele běžné dostupné. Pro potřeby ocenění společnosti znalec mohl teoreticky použít následující metody: - metodu výnosovou - metoda DCF - model s využitím FCFF (DCF entity) - - model s využitím FCFE (DCF equity) - metodu kapitalizace zisku - metodu majetkovou - majetková hodnota - likvidační hodnota - účetní hodnota - substanční hodnota - metodu srovnávací Metoda výnosová DCF Pro tuto výnosovou metodu DCF, tudíž obecně metodu diskontovaných peněžních toků je charakteristické, že pouze peněžní příjem vytvořený firmou může být použit ke spotřebě nebo dalšímu investování. Přístup tohoto diskontovaného peněžního příjmu zachycuje všechny prvky, které ovlivňují hodnotu společnosti komplexním, nicméně přímočarým způsobem.

10 10 Tato metoda je velice často užívána na zahraničních trzích cenných papírů. Pro použití této metody je však zapotřebí provést sestavení údajů o finančních prostředcích - je třeba sestavit finanční plán, ve kterém je nutné provést výhled jednotlivých položek výsledkového okruhu, tj. jednotlivých položek účetního výkazu zisků a ztrát, a to v rámci budoucích zisků a ztrát. Obdobně totéž provést v oblasti rozvahových účtů a pak sestavit rozvahu opět s výhledem na několik let do budoucnosti, dále plán celkového cash-flow a plán volného cash-flow. Všechny tyto položky finančního plánu je nutné analyzovat a následně pak vyloučit veškerý neprovozní majetek, tzn. ten majetek, který neslouží k vlastním zájmům společnosti a následně provést výsledný odhad výnosové hodnoty společnosti. Tato metoda vyžaduje nutnou konstrukci potřebných podkladů, aby vykázala ocenění hodnoty jmění. Metoda DCF využívá dva modely výpočtu a sice : 1. model DCF s využitím FCFF (DCF entity) U tohoto modelu je peněžní tok, s kterým pracujeme určen jak vlastníkům (podílníkům,společníkům,akcionářům) tak věřitelům (cizím investorům). Diskontní míru tedy stanovujeme tak, aby odrážela náklady na celkový kapitál (vlastní i cizí). Výsledkem je ocenění společnosti jako celku, nikoli jen vlastního kapitálu. Potřebujeme-li znát hodnotu vlastního kapitálu je třeba od výsledné hodnoty odečíst hodnotu úročených cizích zdrojů ke dni ocenění. Protože u nás prochází podniková sféra procesem transformace, jeví se výhodnější použít právě tento model. V měnících se podmínkách podnikové sféry je výhodnější pracovat s peněžním tokem pro podílníky a věřitele a také s průměrnými náklady na kapitál. 2. model DCF s využitím FCFE (DCF equity) Tento model pracuje pouze s peněžními toky pro vlastníky. Výsledkem výpočtu v tomto případě je hodnota vlastního jmění. Tento peněžní tok je spojen s vyšším rizikem, než tomu bylo u modelu předchozího. To se musí odrazit v použité diskontní míře. Používáme náklady na vlastní kapitál. Modely založené na FCFE se doporučuje používat tehdy,

11 11 jestliže se jedná o podniky s ustálenou finanční pákou stabilizovanou strukturou financování např. pro finanční instituce. Metoda kapitalizace zisku tato metoda kapitalizace zisku ve své podstatě vychází z důsledného využití poznatku, že hodnota statku je určena očekávaným užitkem pro jeho držitele a tudíž u statků tvořených akciemi jsou pak tímto užitkem očekávané příjmy. Jinak řečeno, metoda pak ve své podstatě vychází z výsledků hospodaření dosahovaných společností v předchozích několika letech východiskem jsou tedy výkazy zisků a bilance za posledních 3 5 let, přičemž časová řada minulých zisků se upravuje na srovnatelnou reálnou úroveň. Tato řada dosažených hospodářských výsledků umožňuje následně provést výpočet trvalého zisku po odpočtu placených úroků, který je možné rozdělit vlastníkům příslušného podílu na jmění společnosti. Metoda kapitalizace zisku je velmi hojně využívána hlavně v německy mluvící Evropě a odborné prameny uvádějí jako hlavní důvod používání tohoto přístupu právě námitku, že reálné plánování peněžních toků stěží přesáhne období 4-7 let. Předpokládaná chyba je podle některých odborných názorů větší, než když použijeme metodu DCF. Východisko metody čisté výnosy lze tedy chápat jako upravený hospodářský výsledek po daních a po odpočtu placených úroků. Řada srovnatelných hospodářských výsledků je pak základem pro výpočet tzv. odnímatelného čistého výnosu. Metoda kapitalizace zisku se pro použití v tomto případě ocenění jeví jako nevhodnou z důvodů, že tato metoda posuzuje pouze peněžní příjem vytvořený firmou, jež pak může být použit ke spotřebě nebo dalšímu investování a nevyjadřuje tak v plném rozsahu hodnotu akcie v souvislosti s hodnotou celé společnosti. Dle názoru znalce právě ta skutečnost, že tato metoda posuzuje pouze trvalý zisk vytvořený firmou, jež pak může být použit ke spotřebě nebo dalšímu investování není tak dostatečným způsobem a v plném rozsahu vyjádřena hodnota akcie v souvislosti s hodnotou celé společnosti.

12 12 Majetková metoda Majetková hodnota Ocenění podniku dle majetkové metody je ve své podstatě součtem ocenění jednotlivých položek majetku - hodnota podniku brutto, od kterých je v konečném kroku odečítána hodnota závazků, čímž je zjištěna hodnota vlastního kapitálu podniku - hodnota podniku netto. Základním znakem pro dělení majetkových metod ocenění je předpoklad o trvalé existenci podniku. V případě předpokladu trvalé existence společnosti je oceňování prováděno především na základě reprodukčních cen, v opačném případě směřuje k likvidační hodnotě. Likvidační hodnota Likvidační hodnota je zjišťována v podobě objemu prostředků, které lze získat z rozdělení či prodeje, případně likvidace majetku společnosti. Metoda se nachází na rozhraní výnosových metod s využitím příjmů z likvidace jako druhu výnosu, ale na rozdíl od nich pracuje s velmi omezeným časovým intervalem -jedná se o statické majetkové ocenění. Likvidační hodnota se využívá zejména při : ocenění podniků s limitovanou životností ocenění ztrátových společností rozhodovací kritérium při zvažování likvidace a sanace podniku ocenění užívané pro neprovozní majetek Účetní hodnota Provedením ocenění na základě účetní hodnoty je vycházeno z předpokladu, za kolik byl majetek ve skutečnosti pořízen a je na druhou stranu nejlépe doložitelné. Ocenění má však limitovanou vypovídací hodnotu, a to především u kategorie dlouhodobý majetek, kdy vede částečně k odchylkám od reálné hodnoty, přičemž nezachycuje také veškerý nehmotný majetek jako know-how atd. Substanční hodnota Použitím metody substanční hodnoty je řešena otázka kolik by stálo opětovné vybudování podniku. Brutto substanční hodnota je zjištěna jako suma reprodukčních cen stejného či podobného majetku snížená o jeho opotřebení, tedy jako hodnota znovupořízení aktiv společnosti. Po

13 13 odečtení dluhů podniku je zjištěna substanční hodnota netto ocenění vlastního kapitálu. Shrnutí k majetkové metodě Majetková metoda je založena na principu ocenění všech majetkových složek společnosti a následné vytvoření celkové hodnoty společnosti. Jako podkladu může být využito také ekonomických podkladů - bilance, kdy odpočtem cizího kapitálu a závazků společnosti dostaneme hodnotu vlastního kapitálu. V rámci této metody je velice vhodné použít i substanční způsob určení hodnoty vlastního kapitálu, kdy do ocenění jsou zahrnuty i takové vlivy, v nichž se promítají i aktuální ceny odpovídající hodnotě majetku v okamžiku prodeje. Ve většině případů je cílem zjistit reprodukční hodnoty jednotlivých aktiv s případným snížením o patřičné opotřebení. Pokud jsou oceňována pouze aktiva, používáme označení brutto substanční hodnota, odpočteme-li od hrubé substanční hodnoty reálné ocenění všech závazků, získáme substanční hodnotu netto. Majetkové ocenění substanční metodou je pro daný účel vhodnější, neboť lépe vyjadřuje hodnotu podílu na majetku - jmění společnosti, a tím pádem i užitek z vlastnictví tohoto podílu pro jeho držitele. Srovnávací metoda Srovnávací metoda je založena na principu, že za určitý statek bychom měli zaplatit právě tolik, kolik se za něj běžně platí na trhu. Tento postup je jednoduchý v případě stejných statků nebo statků velice podobných. V případě akcií se velice často jedná o zboží téměř jedinečné, pokud není přímo s danými akciemi obchodováno na veřejném kapitálovém trhu. Problémem zůstává, jak přesně je možno zjištěné odlišnosti promítnout do ceny. V případě veřejně neobchodovatelných akcií se zde promítají v plné míře všechny zvláštnosti trhu a to : * omezený rozsah co do počtu případů * nedostatečný přehled o skutečném počtu případů, neboť ne všechny případy obchodování s akciemi jsou veřejně dostupné

14 14 * neúplné či chybějící informace o cenách zaplacených za akcie a jejich reálné výši, která v mnoha případech může být modifikována například způsobem placení * v mnoha případech není zřejmé, za co byla cena zaplacena, neboť kupující nekupuje jen část příslušné společnosti, ale i její očekávané výnosy včetně očekávaného rizika, jež je s těmito výnosy spojeno Přes výše uvedené výhrady je výhodné, tam kde to lze, tento způsob ocenění využít. Metodu tržního porovnání lze uplatnit ve třech rovinách : 1. srovnání s obchody s akciemi, jejichž hodnota je známa 2. srovnání s obchody s akciemi podobných podniků, které byly předmětem transakcí a známe tedy jejich realizační cenu (jde o odvození hodnoty akcií ze srovnatelných transakcí ) 3. srovnání s podobnými podniky, jejichž akcie byly oceňovány pro vstup na veřejný kapitálový trh Při nejpoužívanějším způsobu srovnání s podobnými společnostmi vyžaduje tato metoda provedení srovnání se společností, která má stejný předmět podnikání. V případě společnosti, která provozuje aktivity následně uvedené a které jsou velice zvláštní až jedinečné, je velmi obtížné až nemožné zjistit v současné době relevantní údaje za obdobnou společnost v podmínkách České republiky. Z tohoto důvodu je tato metoda v praxi pro tuto danou akciovou společnost nepoužitelná. Shrnutí - výběr metody ocenění Metoda tržního porovnání srovnatelných transakcí společností nebyla v rámci tohoto ocenění použita z důvodu nedostatku veřejně obchodovatelných společností, které bychom mohli považovat za adekvátně srovnatelné s oceňovaným podnikem a také s ohledem na omezené informační zdroje o realizovaných transakcích.

15 15 V podmínkách relativně malého českého kapitálového trhu je možné používat srovnávací přístup pouze u vybraných titulů obchodovaných na burze, kde je k dispozici dostatečné množství relevantních údajů za dlouhý časový interval a je obchodováno s významnými objemy akcií nebo u srovnatelných společností, které jsou součástí veřejné či soukromé transakce. Použití výnosové metody DCF pro ocenění akcií společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno není nejvhodnější z důvodu, že společnost podniká ve velmi specifické činnosti - pronájem nemovitostí a kancelářských prostor. Dalším významným důvodem je skutečnost, že společnost v několika posledních obdobích je společností s velice nevyrovnanými ekonomickými výsledky hospodaření, resp. se zápornými výsledky hospodaření. Pro takovouto společnost je velice složité až nemožné vytvořit výhledový model tvorby zisku, respektive vývoj volných peněžních prostředků na několik následujících let a to tak, aby odrážel věrný obraz stávající skutečnosti. Lze v této souvislosti pochybovat o možnosti dalšího směru vývoje respektive o jeho kvantitativním odhadu. Na základě požadavku doložit přiměřenost ceny postupem nezávislým na trhu cenných papírů, který by doložil hodnotu akcií, bylo pro zjištění tržní hodnoty akcií oceňované společnosti použito majetkové metody, která je pro daný účel vhodnější, neboť lépe vyjadřuje hodnotu podílu na majetku- jmění společnosti, a tím pádem i užitek z vlastnictví tohoto podílu pro jeho držitele, což v konečném důsledku umožňuje doložit hodnotu jinak než oceněním reálným kapitálovým trhem. Další detailní důvody použití této metody jsou uvedeny v části VI. Rekapitulace, strana 31 znaleckého posudku. V návaznosti na výše uvedené vyplývá, že znalec se rozhodnul pro použití dvou na sobě nezávislých metod. Nejprve bude použita výnosová metoda DCF a následně bude použita metoda majetková v roli konfrontační.

16 16 II. Charakteristika společnosti Na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku lze akciovou společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, IČ: charakterizovat takto : Společnost byla založena dnem 25. ledna 1996 na dobu neurčitou. Předmětem podnikání společnosti je : * projektová činnost ve výstavbě * oceňování majetku pro věci nemovité * výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provedením podrobnějšího zkoumání výpisu z obchodního rejstříku zejména přehledu jednotlivých předmětů podnikání společnosti - lze jednoznačně dospět ke zjištění, že akciová společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, postupně v posledních letech činnosti utlumila některé z neefektivních předmětů podnikání. V současné době se zabývá jen činnostmi, jež v převážné míře souvisí s poskytováním prací a služeb v oblasti nemovitostí zejména pronájem nebytových prostor resp. pronájem obchodních a kancelářských a prostor. Dle poskytnutých informací je možné konstatovat, že nosným oborem podnikání akciové společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno bude i v dalším období poskytování činností v rámci zvolené škály, tj. poskytování služeb v oblasti pronájmu nebytových a obchodních prostor. Dále je možné konstatovat, že akciová společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno považuje za velice důležitou prioritu udržení stávající klientské základny a to formou systematické a pokračující snahy nabídnout jak krátkodobou, tak i především dlouhodobou perspektivu uživatelům stávajících služeb. Za tímto účelem se zainteresovanými stranami udržuje management společnosti stálou komunikaci, aby tak lépe mohly být zajišťovány současné, ale i budoucí požadavky a potřeby těchto zákazníků. Z tohoto důvodu trvale podporuje rozvoj kvality poskytovaných

17 17 služeb, který je ze strany společnosti garantován přijatými systémy řízení. Výsledkem této vstřícnosti k jednotlivým nájemníkům nemovitostí je skutečnost, že ani v roce 2011 nedošlo k žádným zásadním změnám ve složení nájemníků a i nadále je většina nebytových prostor pronajata firmám, které zde působí již od roku Základní kapitál akciové společnosti : Základní kapitál této společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku ke dni založení společnosti činil ,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a na tento základní kapitál bylo emitováno celkem 200 kusů akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč. Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne o zvýšení základního kapitálu bylo toto zvýšení provedeno na celkovou hodnotu ,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých) a to formou upsání dalších kusů akcií na jméno v listinné podobě a ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč. Základní kapitál společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku byl splacen. Předloženým výpisem z obchodního rejstříku je dále doloženo, že převoditelnost některých akcií není omezena žádnou podmínkou. V souvislosti s formou akcií je nezbytně nutné uvést i informaci, že dle výpisu z obchodního rejstříku byla dnem 14. ledna 2004 provedena změna formy akcií, a sice všechny listinné akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč (celkem kusů ) byly nahrazeny listinnými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě 5.000,-Kč v celkovém počtu kusů. V souvislosti s výše uvedenou změnou byla provedena výměna akcií, avšak u akcií evidenční číslo výměna nebyla provedena, neboť akcie nebyly k výměně předloženy.

18 18 Teprve v roce po předchozí další výzvě k výměně nepředložených listinných akcií - bylo následně přijato usnesení představenstva společnosti CZ-OFI, a.s., IČ: , se sídlem Brno, na jehož základě dnem byly v souladu s 214 odst. 2 obch. zákoníku prohlášeny do této doby nepředložené listinné kmenové akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč v počtu 360 ks, čísla akcií 1 až 360, za neplatné. Následně bylo podle 214, odst.3 obchodního zákoníku představenstvem společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno, oznámeno, že nové listinné akcie na majitele, které byly vydány namísto akcií prohlášených za neplatné, budou v souladu s 214, odst. 4 obchodního zákoníku prodány ve veřejné dražbě. Statutární orgán představenstvo : předseda představenstva: místopředseda představenstva: člen představenstva: Ing. Libor Hledík bytem Lelekovice,Plástky 541/23 Ing. Ivana Divišová bytem Brno, Střední 9 Ing. Dušan Müller bytem Brno, Úvoz 59b Způsob jednání: Dle výpisu z obchodního rejstříku také vyplývá a je tudíž i nutné v tomto hodnocení uvést, že jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost není v obchodním rejstříku definováno a nijak upraveno.

19 19 Další orgány společnosti dozorčí rada : předseda dozorčí rady : místopředseda dozorčí rady : člen dozorčí rady : Mgr. Martin Hledík Brno, Palackého třída 124 Renáta Hledíková Brno, Havlíčkova 10 Ing. Libor Kučera Hostěnice 191 Organizační struktura společnosti V současné době společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno k plnění svého hlavního poslání nepoužívá blíže specifikovanou organizační strukturu, jež by byla založena na rozdělení společnosti např. do úseků. Vlastní chod společnosti je zabezpečován pomocí 4 zaměstnanců a činnosti souvisící s údržbou a provozem areálu společnosti jsou zabezpečovány pomocí servisních organizací. Dle předložených podkladů akciová společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno není dle 66a obchodního zákoníku ovládanou osobou.

20 20 III. Ekonomické hodnocení Na základě předložené bilance, t.j. rozvahy vypracované v plném rozsahu za sledovaná období můžeme akciovou společnost CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno charakterizovat následovně : 1. Hodnocení dle ekonomických ukazatelů : v tis. Kč Stav 2007 Stav 2008 Stav 2009 Stav 2010 Stav 2011 Info 1-9/2012 majetek celkem z toho: - stálá aktiva nehmotný majetek (SW) hmotný majetek z toho pozemky budovy stroje finanční investice oběžná aktiva z toho zásoby dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky finanční majetek ostat. majetek zdroje krytí majetku: vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku hosp. výsledek neuhrazená ztráta min.let cizí zdroje dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci odložený daňový závazek ostatní zdroje Z hlediska likvidity je nutné při stanovení aktuální hodnoty - tržní ceny akcií společnosti CZ - OFI, a.s., se sídlem Brno přistupovat s přiměřenou opatrností.

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více