Znalecký posudek č. 16/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 16/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 16/2014 I) Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 272 k.ú. Chudenín II) Tržní ocenění movitého majetku vše ve vlastnictví společnosti Lesní společnost Železná Ruda, a.s. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení Vypracováno ke dni: Vlastník: Lesní společnost Železná Ruda, a.s. č.p Železná Ruda Objednatel: Lesní společnost Železná Ruda, a.s. č.p Železná Ruda Vypracoval: A-Consult plus, spol. s r.o. znalecký ústav Palladium Na Poříčí 3a Praha 1 Správnost znaleckého posudku stvrzují zpracovatelé: Mgr. David Smejkal Ing. Vladislav Valenta Bc. Jan Mlčák Ing. Antonín Pospíchal V Praze dne Toto ocenění obsahuje 54 stran (z toho 43 stran textu a 12 stran příloh), předává se ve dvou vyhotoveních.

2 Obsah 1. Znalecký úkol Prohlášení znaleckého ústavu Předmět ocenění... 5 I) OCENĚNÍ VĚCÍ NEMOVITÝCH Prohlídka věcí nemovitých Podklady pro vypracování znaleckého posudku Nález Identifikační údaje Místopis a vstupní údaje Metody zjištění hodnoty Oceňované věci nemovité Posudek Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav Výnosové ocenění Stanovení hodnoty věcí nemovitých metodou srovnávací II) TRŽNÍ OCENĚNÍ MOVITÉHO MAJETKU A. Vstupní údaje B. Podklady pro ocenění C. Metody zjištění hodnoty D. Ocenění Všeobecné údaje o předmětu ocenění Popis technologických celků E. REKAPITULACE Závěr Znalecká doložka. 43 Přílohy Výpis z katastru nemovitostí LV 272 k.ú. Chudenín Snímek z katastrální mapy předmětného území Tabulka výpočtu technologie Technologická dispozice pilnice Chudenín 2

3 1. Znalecký úkol Znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. (IČO: ), se sídlem Na Poříčí 3a, Palladium, Praha 1, byl pověřen vypracováním odhadu: I) Tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV 272, k.ú. Chudenín, II) Tržního ocenění movitého majetku, vše ve vlastnictví společnosti Lesní společnost Železná Ruda, a.s., IČO: , se sídlem Železná Ruda č.p. 348, Železná Ruda Ocenění je provedeno ke dni místního šetření, tj Účelem ocenění je stanovení tržní hodnoty pro potřeby insolvenčního řízení. Toto ocenění nemůže být použito k jinému účelu, než je uvedeno v této zprávě. Jakékoli jiné použití či převzetí údajů pro jiný účel objednatelem či třetí stranou je neplatné. Platnost tohoto ocenění je dále omezena faktory, které mohou nastat po datu ocenění a mohou mít vliv na odhad tržní hodnoty. Ocenění je provedeno jako tržní, jehož výsledkem je odhad tržní hodnoty, kterou se dle International Valuation Standards rozumí 1 : odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Pojem tržní hodnota dle International Valuation Standards odpovídá pojmu obvyklá cena dle 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 1.1. Prohlášení znaleckého ústavu Znalecký ústav prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění, ani není majetkově či personálně propojen s objednatelem, dlužníkem, insolvenčním správcem (jeho zástupcem) nebo jinými osobami účastnícími se insolvenčního řízení. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znaleckého ústavu a zpracovatelů tohoto znaleckého posudku. Toto ocenění je časově omezeno horizontem nejvýše šesti měsíců od data zpracování, po uplynutí této doby je nutné provést jeho aktualizaci. Znalecký ústav předpokládá, že mu objednatel, zástupci dlužníka a zástupci insolvenčního správce předali úplné, věrohodné a pravdivé podklady a informace pro ocenění, aniž by prováděl jejich detailní ověření. Znalecký ústav tak nenese jakoukoliv odpovědnost, vyjde-li následně najevo, že tomu tak není, ani za to, pokud v době zpracování tohoto znaleckého posudku případně existovaly či existují (nebo naopak) jakékoliv závazky či práva nebo jiné skutečnosti a okolnosti, ke kterým znaleckému ústavu nebyly objednatelem předány příslušné podklady či informace a které by mohly zakládat důvod k přezkoumání tohoto ocenění. Znalecký ústav nepřejímá žádnou odpovědnost za případné následné změny v právních podmínkách, ani za případné změny v tržních a celospolečenských podmínkách, které by mohly následně zakládat důvod k přezkoumání tohoto znaleckého posudku. Znalecký ústav nepředpokládá, že by nějaká povinnost byla důvodem k přezkoumání tohoto posudku, kde by se zohlednily události a podmínky, které se mohou vyskytnout po datu vypracování tohoto znaleckého posudku. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezených podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto znaleckém posudku, a jsou zpracovány nezaujatě a profesionálně. 4

5 1.2. Předmět ocenění I) OCENĚNÍ VĚCÍ NEMOVITÝCH Předmětem ocenění jsou věci nemovité zapsané na LV č. 272, k.ú. Chudenín, které jsou ke dni ocenění ve vlastnictví: Lesní společnost Železná Ruda, a.s., včetně veškerého příslušenství, inženýrských sítí a všech součástí. Věci nemovité zapsané na LV č. 272, k.ú. Chudenín Parc. č. Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Stavba Využití dle LV St. 101/1 695 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav St. 101/2 29 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav St. 101/3 20 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav St. 101/4 3 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav St. 101/5 15 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav St. 101/7 808 zastavěná plocha a nádvoří bez čp/če zem. stav 516/7 20 trvalý travní porost 521/2 86 ostatní plocha neplodná půda 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/8 127 ostatní plocha manipulační plocha 538/9 222 ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 538/ ostatní plocha manipulační plocha 540/2 519 ostatní plocha 988/2 40 ostatní plocha ostatní komunikace Celkem 9223 Zdroj: výpis z KN, LV 272 k.ú. Chudenín Věci nemovité neevidované v katastru nemovitostí Otevřený box na kůru umístěný na pozemku parc. č. 538/2 Otevřený box na piliny umístěný na pozemku parc. č. 538/2 Septik umístěný na pozemku parc. č. 538/2 Betonové plato pod vstupním zásobníkem na pozemku parc. č. 538/2 2. Prohlídka věcí nemovitých Místní šetření se uskutečnilo dne za účasti pana Karla Kamenského (zástupce insolvenční agentury) a Ing. Vladislava Valenty, Ing. Antonína Pospíchala, Bc. Jana Mlčáka za znalecký ústav A-Consult plus, spol. s r.o. 5

6 3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. Základní podklady - kopie výpisu z katastru nemovitostí k.ú. Chudenín, obec Chudenín, list vlastnictví č. 272; vyhotovil: Český úřad zeměměřičský a katastrální SCD a notářsky ověřeno dne Situační podklady - kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Chudenín, vyhotovená z Publikace dat ISKN nahlížení do KN dne Ostatní podklady - fotodokumentace a informace zjištěné při místním šetření - znalecký posudek č. 8929, vyhotovený dne znalcem Václavem Řeřichou, Tajanov č.p. 42, Klatovy - ocenění č. 89/2012, vyhotovené dne znaleckým ústavem A-Consult plus, spol. s r.o. - informace z dálkového přístupu do KN - ortofotomapa - informace získané z internetu: zejména na https://isir.justice.cz/isir, a další Dle sdělení zástupce VJV INSOLVENCE, v.o.s., pana Kamenského není k dispozici stavební a technická dokumentace týkající se budov oceňovaného areálu. Věci nemovité jsou oceňovány v současném stavu na základě předaných podkladů a provedeného místního šetření. 6

7 4. Nález 4.1. Identifikační údaje Identifikace insolvenčního správce: VJV INSOLVENCE, v.o.s. Ing. Vladimíra Jechová Vápeníková Révová 3242/ Praha 10 Identifikace povinného: Údaje z obchodního rejstříku (dlužník) : Obchodní firma: Lesní společnost Železná Ruda, a.s. Datum zápisu: 1. září 1992 Identifikační číslo: Sídlo: Železná Ruda 348, okres Klatovy, PSČ Předmět podnikání: odborná správa lesů ostatních uživatelů hostinská činnost lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zprostředkování obchodu technické činnosti v dopravě zpracování dat, služby databank, správa sítí činnost technických poradců v zemědělství a lesnictví činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců výroba pilařská a impregnace dřeva opravy silničních vozidel silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny truhlářství, podlahářství Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Ing. Otakar Reiser, dat. nar. 27. srpna 1950 Teplá, Lesní 493, PSČ den vzniku funkce: 19. června 2009 den vzniku členství: 19. června 2009 člen představenstva: Václav Rubáš, dat. nar. 14. března 1951 Železná Ruda, Pancířská 306, PSČ den vzniku členství: 19. června 2009 Způsob jednání: způsob jednání: a) zastupování za společnost jedná představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva. 7

8 b) podepisování za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně kterýkoli člen představenstva, vyjma následujících věcí, které podepisuje společně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva: - pořízení a prodej nemovitého majetku společnosti - sjednávání a poskytování úvěrů a půjček - uzavírání smluv o finančním leasingu - zřizování zástavních práv a poskytování ručení - směnečné úkony Akcie: Základní kapitál: Údaje o insolvenci: ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ,- Kč představující hodnotu majetku dle schváleného privatizačního projektu oceněného v účetnictví aktualizovaném k Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 12794/2013-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 15:08 hodin. Insolvenční řízení bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14972/2013-A-2 ze dne Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne v 15:38 hodin. Na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 14972/2013-A-18 ze dne bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Účinky tohoto rozhodnutí nastaly dne v 11:29 hodin. Insolvenční správce: VJV INSOLVENCE, v.o.s. Praha, Révová 3242/3, PSČ Identifikační číslo:

9 4.2. Místopis a vstupní údaje Všeobecné místopisné údaje Obec Chudenice, ve které žije necelých 700 obyvatel, se nachází poblíž státní hranice s Německem, cca 3 km západně od Nýrska a cca 21 km jihozápadně od Klatov. Je situována v nadmořské výšce 478 m, z vnitrozemí Čech je nejlépe dostupná po silnici č. 190 z Nýrska, která pokračuje podél hranic do Všerub. Celková katastrální plocha obce činí ha, kde orná půda tvoří 15 %, polovina katastru je porostlá lesem, značná část katastrální výměry jsou trvalé travní porosty. Nejbližší železniční zastávka je v Nýrsku. Z infrastruktury je v obci pouze Obecní úřad a ZŠ do 5. třídy. Údaje o oceňovaných věcech nemovitých Předmětem ocenění je areál pily společnosti: Lesní společnost Železná Ruda, a.s. Areál pily se nachází v obci a katastrálním území Chudenín, v okrajové, souvisle nezastavěné části obce, cca 1 km západně od jejího centra. Jedná se o uzavřený areál, oplocený ocelovým pletivem osazeným na betonové podezdívce. Areál má vlastní trafostanici, je napojen na inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, elektro. Budovy jsou postaveny na vlastních, rovinných pozemcích a ke dni ocenění jsou běžně využívány. Přístup k oceňovanému areálu je po veřejné, zpevněné komunikaci (parc.č. 987/9). Současný stav Oceňovaný areál sestává ze dvou propojených hal, venkovních technologií, inženýrských sítí, drobných staveb a pozemků. Objekty nejsou v době ocenění využívány. Objekty jsou v dobrém technickém stavu. Areál je dobře dostupný i pro kamionovou dopravu, má rozlehlé manipulační plochy. Areál od roku 2013 neslouží výrobě a není využíván. Objekty jsou odpojeny od rozvodu vody i elektrické energie. V areálu není zaveden plyn. 9

10 Schéma areálu sociální zařízení - mobilní buňky (viz část II) Ocelová hala (parc.č. St. 101/7, St. 101/1) 2. Ocelová hala (parc.č. St. 101/1, St. 101/7) Stavby nezapsané v KN: 3. Objekt velínu (parc.č. 538/2 není zapsán v KN) 4. Otevřený box na kůru (parc.č. 538/2 není zapsán v KN) 5. Otevřený box na piliny (parc.č. 538/11, St. 101/5, 538/12, není zapsán v KN) 6. Betonové plato pod vstupním zásobníkem (parc.č. 538/2, St. 101/1 není zapsáno v KN) 7. Septik (parc.č. 538/2 není zapsán v KN) 10

11 Specifikace ploch budov a jejich využití Číslo objektu Specifikace Umístění na pozemku NP Specifikace využití Zastavěná plocha v m 2 Užitná plocha m 2 1 Ocelová hala parc. č. St. 101/7, St. 101/1 1. NP technologie pily Ocelová hala parc. č. St. 101/1, St. 101/7 1. NP technologie Objekt velínu parc. č. 538/2 není v KN 1. / 2. NP sklad / velín 16 sklad 15 CELKEM Zdroj: vlastní tvorba, zastavěná plocha je převzata ze znaleckého posudku č. 8929/2011, užitná plocha je odvozena ze zastavěné plochy pomocí koeficientu využitelnosti ploch.

12 Vybrané cenotvorné objekty Cenotvorné objekty jsou takové objekty, které vzhledem ke svému možnému využití mohou vytvářet výnos z pronájmu. Jsou to: 1. Ocelová hala (parc.č. St. 101/7, St. 101/1) 2. Ocelová hala (parc.č. St. 101/1, St. 101/7) 3. Objekt velínu 1. NP (parc.č. 538/2) není zapsán v KN Přístup k nemovitostem Přístup do oceňovaného areálu je po veřejné, zpevněné komunikaci (parc.č. 987/9 vlastník Plzeňský kraj) a dále již po vlastních pozemcích. Na pozemku parc.č. St. 108, ve vlastnictví ČR, je stavba jiného vlastníka : AGRO JAVOR, spol. s r.o. K této stavbě je možný přístup pouze přes pozemky společnosti Lesní společnost Železná Ruda, a.s. Tato skutečnost je řešena věcným břemenem zapsaným na LV č Vztah k územnímu plánu Dle sdělení p. starosty obce, nemá Chudenín územní plán. Areál se nachází v zastavitelné části obce. Omezení týkající se zástavních nebo vlastnických práv Na předloženém výpisu z katastru nemovitostí - listu vlastnictví č. 272, k.ú. Chudenín ze dne jsou vyznačena následující omezení (viz LV v přílohách): Věcné břemeno chůze a jízdy, Oprávnění pro: Stavba: bez čp/če na parc. St. 108 Věcné břemeno (podle listiny), zřizování a provozování fotovoltaické elektrárny na dobu 20 let Oprávnění pro: PP Energo s.r.o., Poděbradova 2842/1, Jižní Předměstí, Plzeň Věcné břemeno oprav a údržby, a provozování kabelového vedení v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č /2011na dobu 20 let Oprávnění pro: PP Energo s.r.o., Poděbradova 2842/1, Jižní Předměstí, Plzeň Zástavní právo smluvní: k zajištění veškerých peněžitých pohledávek existujících a budoucích dle smlouvy o úvěru č. 037/2012 do maximální výše ,- Kč vzniklých po dobu do s příslušenstvím Oprávnění pro: Equa bank a.s., Karolinská 661/4, Karlín, Praha 12

13 Zástavní právo smluvní: k zajištění pohledávky dle Smlouvy o půjčce ze dne ve výši ,- Kč s příslušenstvím k zajištění pohledávky dle Smlouvy o půjčce ze dne ve výši ,- Kč s příslušenstvím Oprávnění pro: Oulický Jan Ing., Alešova 828, Klatovy II, Klatovy Zástavní právo smluvní: k zajištění pohledávky na základě smlouvy o půjčce ze dne ve výši ,- Kč s příslušenstvím Oprávnění pro: Pokorný Zdeněk Ing., Plzeňská 116, Senec, Zruč - Senec Zahájení exekuce: pověřený soudní exekutor: JUDr. Pavel Vyžral, Brožíkova 6, České Budějovice Zástavní právo exekutorské: k vymožení pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím Oprávnění pro: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu: k zajištění neuhrazené daně evidované ke dni v celkové výši ,85 Kč s příslušenstvím, pro Českou republiku Oprávnění pro: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 2790/14, Jižní Předměstí, Plzeň Zahájení exekuce: pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, Plzeň Zástavní právo exekutorské: k uspokojení pohledávky ve výši ,- Kč s příslušenstvím Oprávnění pro: MAZIVA-PM s.r.o., Herejkova1199, Starý Plzenec Stávající omezení vlastnických práv váznoucí na předmětu ocenění, zapsaná na LV 272 k.ú. Chudenín nejsou ve stanovené tržní hodnotě zohledněna. 13

14 4.3. Metody zjištění hodnoty Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných věcí nemovitých. Vzhledem k technickému stavu objektů areálu budou základ tržní hodnoty tvořit vybrané stavby označené dále jako cenotvorné věci nemovité. Jedná se o věci nemovité, které svým technickým stavem či charakterem umožňují další využití (tvorbu výnosu z pronájmu, či samotného prodeje) Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod: nákladové, výnosové a srovnávací. Nemovitosti jsou oceňovány na základě předaných podkladů a na základě provedené prohlídky nemovitosti. 14

15 4.4. Oceňované věci nemovité Pozemky v areálu 1. Ocelová hala bez čp/če na pozemku par. č. St. 101/7, St. 101/1 Zastavěná plocha: 757 m 2 Užitná plocha: 750 m 2 Informativní obestavěný prostor: 4374 m 3 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 1 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu, betonové patky. Střešní krytina: vlnitý plech. Ostatní vybavení: Hromosvod Svislé nosné konstrukce: ocelový skelet. Obvodové stěny: štít mezi halami a stěna obvodová u trafostanice zděné,zbytek z vlnitého plechu. Vnější úprava povrchů: nátěr. Vnitřní úprava stěn: bez úpravy. Okna: polykarbonátová. Dveře: plechové. Vrata: plechová sekční. Podlahy nebytových místností: betonová deska. Elektro: 230/380. Dispoziční řešení: 1.NP - trafostanice, prostor haly s technologií 15

16 Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. Rekonstrukce, modernizace: V roce 2007 proběhla kompletní rekonstrukce opláštění haly (zakrytí vlnitými plechy, nové výplně otvorů) Stáří budovy: = 31 roků 2. Ocelová hala bez čp/če na pozemku parc. č. St. 101/1, St. 101/7 Zastavěná plocha: 262 m 2 Užitná plocha: 260 m 2 Informativní obestavěný prostor: 1724 m 3 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 1 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu, betonové patky. Izolace proti zemní vlhkosti: bez izolací. Střešní krytina: vlnitý plech. Ostatní vybavení: Hromosvod Svislé nosné konstrukce: ocelový skelet. Obvodové stěny: štítová stěna mezi halami zděná, zbytek opláštěn vlnitým plechem nebo bez opláštění. Vnější úprava povrchů: nátěr. Vnitřní úprava stěn: bez úpravy. Dveře: mezi halami kovové. 16

17 Podlahy nebytových místností: betonová deska. Elektro: 230/380. Dispoziční řešení: 1.NP - prostor haly s technologií pily Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. Rekonstrukce, modernizace: Dle minulých posudků byla stavba vystavěna před 7lety. Žádná rekonstrukce neproběhla. Stáří budovy: = 7 roků 3. Objekt velínu bez čp/če na pozemku parc. č. 538/2 není v KN Zastavěná plocha: 16 m 2 Užitná plocha: 15 m 2 Informativní obestavěný prostor: 84 m 3 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 2 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu. Střešní krytina: vlnitý plech. Ostatní vybavení: hromosvod Svislé nosné konstrukce: zděné, dřevěné. Obvodové stěny: cihelného zdiva v tl. do 30 cm, masivního dřeva v tl. do 25 cm. Vnější úprava povrchů: nátěr na dř. konstrukci, omítka na zděné konstrukci. 17

18 Stropy: betonové monolitické. Schodiště: vnější ocelové stupnicové. Vnitřní úprava stěn: omítka hladká. Okna: dřevohliník. Dveře: dřevěné. Vrata: kovová. Podlahy nebytových místností: betonová deska, PVC. Vytápění: elektrický přímotop. Elektro: 220/380. Dispoziční řešení: 1.NP - skladová místnost 2.NP - velín pro pilu Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. Rekonstrukce, modernizace: Stavba relativně nová. Žádná rekonstrukce neproběhla. Stáří budovy: = 7 roků 4. Otevřený box na kůru bez čp/če na pozemku parc. č. 538/2 není v KN Zastavěná plocha: 56 m 2 Užitná plocha: 0 m 2 Informativní obestavěný prostor: 223 m 3 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 1 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce: ocelobetonový skelet. Obvodové stěny: sokl z betonové podezdívky, zbytek z dřevěných hranolů. Vnější úprava povrchů: nátěr dřevěných hranolů. Vnitřní úprava stěn: nátěr dřevěných hranolů. Podlahy nebytových místností: betonová deska. Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. 18

19 Rekonstrukce, modernizace: Žádné rekonstrukce neprovedeny. Stáří budovy: = 7 roků 5. Otevřený box na piliny bez čp/če na pozemku parc. č. 538/2 není v KN Zastavěná plocha: 37 m 2 Užitná plocha: 0 m 2 Informativní obestavěný prostor: 156 m 3 Počet podzemních podlaží: 0 Počet nadzemních podlaží: 1 Podkroví: 0 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce: ocelobetonový skelet. Obvodové stěny: sokl z betonové podezdívky, zbytek z dřevěných hranolů. Vnější úprava povrchů: nátěr dřevěných hranolů. Vnitřní úprava stěn: nátěr dřevěných hranolů. Podlahy nebytových místností: betonová deska. Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. Rekonstrukce, modernizace: Neproběhly žádné rekonstrukce. Stáří budovy: = 7 roků 19

20 6. Betonové plato pod vstupním zásobníkem na pozemku parc. č. 538/2 není v KN Zastavěná plocha: 50 m 2 Informativní obestavěný prostor: 75 m 3 Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: Jedná se o budovu dokončenou. Základy: z prostého betonu. Technický stav : Prohlídkou nebyly zjištěny podstatné závady. Stáří: = 7 roků Venkovní zpevněné plochy v areálu V oceňovaném areálu je cca m 2 venkovních zpevněných ploch, které je možno využívat jako venkovní skladové plochy a manipulační plochy. 20

21 5. Posudek 5.1. Nákladové ohodnocení budov, inženýrských sítí a venkovních úprav V tomto případě byla obvyklá cena stanovena pro jednotku obestavěného prostoru, nebo zastavěné plochy podle dostupných a citovaných podkladů. Výchozí cena byla zjištěna jako násobek jednotky zjištěnou cenou. Od této výchozí ceny je odečteno přiměřené opotřebení. Pro tento odpočet se používá nejčastěji buď lineární metoda, nebo pro stavby, které jsou starší než jedna polovina plánované životnosti bodová metoda. Její podstata spočívá v tom, že jsou odborně posuzovány vybrané konstrukce a údržba a bodový součet vyjadřuje procento opotřebení. Za inženýrské sítě se považují stavby umístěné zpravidla pod povrchem země, u kterých nelze objektivně stanovit jejich opotřebení. Proto pro tyto stavby je taxativně stanovena jejich plánovaná životnost a z toho vyplývající jejich roční procento opotřebení. Za venkovní úpravy se považují stavby, umístěné zpravidla nad povrchem země, u kterých lze objektivně stanovit jejich opotřebení. Budovy: Výčet budov 1. ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/7, St. 101/1 2. ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/1 a St. 101/7 3. objekt velínu na parc.č. 538/2 (není předmětem katastru nemovitostí) 4. Otevřený box na kůru umístěný na pozemku parc. č. 538/2 není zapsán v KN 5. Otevřený box na piliny na parc.č. 538/12, 538/11, St. 101/5 není zapsán v KN 6. Betonové plato pod vstupním zásobníkem na parc.č. 538/2, St. 101/1 není zapsáno v KN Výpočet ceny: 1. ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/7, St. 101/1 Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Výpočet ceny Hala (4374 m 3 * 1500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 1983 Opotřebení % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč 0.00 Cena zaokrouhlená Kč

22 2. ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/1 a St. 101/7 Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Výpočet ceny Hala (1724 m 3 * 1250 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 25 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč 0.00 Cena zaokrouhlená Kč objekt velínu na parc.č. 538/2 (není předmětem katastru nemovitostí) Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Výpočet ceny Budova (84 m 3 * 2500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 50 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč 0.00 Cena zaokrouhlená Kč Otevřený box na kůru umístěný na pozemku parc. č. 538/2 Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Výpočet ceny Box na kůru (223 m 3 * 1500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 40 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

23 5. Otevřený box na piliny na parc.č. 538/12, 538/11, St. 101/5 není zapsán v KN Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Box (156 m 3 * 1500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 40 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Betonové plato pod vstupním zásobníkem na parc.č. 538/2, St. 101/1 není zapsáno v KN Pro stanovení jednotkové ceny byly použity ukazatele vypracované odborným odhadem. Výpočet ceny Plato pod vstupním zásobníkem (75 m 3 * 2500 Kč/m 3 ) Kč Výchozí cena CÚ 2014 Kč Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 50 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč Rekapitulace 1. ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/7, St. 101/1 Kč ocelová hala bez č.p. na parc.č. St. 101/1 a St. 101/7 Kč objekt velínu na parc.č. 538/2 (není předmětem katastru Kč nemovitostí) 4. Otevřený box na kůru umístěný na pozemku parc. č. 538/2 Kč není zapsán v KN 5. Otevřený box na piliny na parc.č. 538/12, 538/11, St. 101/5 Kč není zapsán v KN 6. Betonové plato pod vstupním zásobníkem na parc.č. 538/2, Kč St. 101/1 není zapsáno v KN Budovy Kč

24 Inženýrské sítě: Výčet inženýrských sítí: Přípojky vody a elektroinstalace, septik, trafostanice apod. Inženýrské sítě tvoří 10 % z nákladové ceny staveb celkem Kč opotřebení % 50 Inženýrské sítě po opotřebení Kč Venkovní úpravy: Výčet venkovních úprav 1. oplocení vč. příslušenství 2. zpevněná plocha vč. příslušenství Popis, výměry, výpočet ceny: 1. oplocení vč. příslušenství Umístění: podél komunikace(přední strana areálu), západní strana areálu a zadní strana areálu Provedení: Plot kovový pletivo poplastované vč. plotových podhrabových desek, výška do 2.00 m Délka plotu cca m Stáří: = 7 roků Výpočet ceny Délka plotu m Jednotková cena v CÚ k Kč Výchozí cena v CÚ k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 15 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč Cena zaokrouhlená Kč

25 2. zpevněná plocha vč. příslušenství Zdroj: Výměra plochy byla určena pomocí katastrální a mapy a ortofotomapy. Umístění: kolem ocelových hal Provedení: Komunikace živičná vč. obrubníků apod. Výměra cca m 2 Stáří: = 7 roků Výpočet ceny Výměra m Jednotková cena (základní) v CÚ k Kč Výchozí cena v CÚ k Kč Stavební index % Opravný index místa 1.00 Výchozí cena CÚ 2014 Kč Rok uvedení do provozu 2007 Plánovaná životnost roků 25 Opotřebení A L % Cena k roku 2014 Kč Zaokrouhlení Kč 0.00 Cena zaokrouhlená Kč Rekapitulace 1. oplocení vč. příslušenství Kč zpevněná plocha vč. příslušenství Kč Venkovní úpravy Kč Rekapitulace nákladových cen Budovy Kč Inženýrské sítě Kč Venkovní úpravy Kč Stavby celkem Kč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Znalecký posudek č. 187-2927/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Předmět ocenění: Garáž bez č.p. na pozemku parc.č. 2197/149 a pozemek parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 13/2015

Znalecký posudek č. 13/2015 Znalecký posudek č. 13/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 4300 k.ú. Bruntál město, ve vlastnictví společnosti UNIFLEX Moravia s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 980/5 ve vlastnictví dokončený

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 12/2015

Znalecký posudek č. 12/2015 Znalecký posudek č. 12/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 1542 k.ú. Holice u Olomouce Vše ve vlastnictví společnosti FARDIS CZ, s.r.o. Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 32/2015

Znalecký posudek č. 32/2015 Znalecký posudek č. 32/2015 Odhad tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 12925, vymezených v budově č.p. 6, zapsané na LV č. 5089, stojící na st. parcele č. 6, k.ú. Chrudim Účel posudku: Stanovení

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 91-2521/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutora JUDr. Karla Urbana Bytová jednotka č. 1488/31 v domě č.p. 1488 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 202-2942/10 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č.26/2000 Sb. pro dražebníka Bytová jednotka č. 2/5 v domě č.p. 2 na pozemku parc.č. 15

Více

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3358 / 086 / 2014 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 1354/14 ve vlastnictví dokončený

Více

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 63-3400/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 202/4 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10547-17/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek 2212-103/2012

Znalecký posudek 2212-103/2012 Znalecký posudek 2212-103/2012 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - sever PŘEDMĚT OCENĚNÍ : Ideální podíl ve výši 1/8 Zemědělské pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 286-2411/08 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2915/2 v domě č.p. 2915

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6183-035/1/2011 o ceně obvyklé spol.podílu ve výši ideální ½ na pozemku parc.č. 715/1 v kat.území a obci Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Ocenění vypracoval: Ing.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7247-919/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 219-3264/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více