ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI"

Transkript

1 ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru letošního roku schválilo prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu na námìstí a pøilehlých pozemkù, kterými jsou pozemek nad Katastrálním úøadem, jenž v souèasné dobì slouží pro parkování vozidel Policie ÈR, a balustráda. Na základì rozhodnutí Zastupitelstva byly pøedmìtné nemovitosti prodány Ing. Milanu Kuštovi, který ve výbìrovém øízení vyhlášeném mìstem vyhrál s nabídkou, již komise vyhodnotila jako nejvýhodnìjší pro mìsto. Jde o jedno z nejdùležitìjších rozhodnutí zastupitelù posledních let, protože se jedná o objekty pøímo v centru historického mìsta a také jde o jednu z nejvìtších investic ve mìstì v poslední dobì možná i proto trvalo rozhodování zastupitelù tak dlouho. Výbìrové øízení bylo vypsáno na základì usnesení Zastupitelstva mìsta už v únoru Do výbìrového øízení se pøihlásilo celkem 5 zájemcù, z nichž po vyžádání zpøesòujících informací v prùbìhu výbìrového øízení dva z pùvodnì pøihlášených uchazeèù nedodali požadované údaje a jeden zájemce z výbìrového øízení odstoupil. V záøí 2004 komise, kterou mimochodem z dùvodu transparentnosti tvoøili zástupci všech chrudimských politických subjektù pøítomných v souèasném Zastupitelstvu mìsta, zhodnotila nabídky a doplòující kritéria zbylých dvou uchazeèù (REAL TRADE a. s. Praha a Ing. Milana Kušty) s výsledkem, který byl zmínìn výše. Zastupitelstvo mìsta spolu s prodejem nemovitostí schválilo uzavøení smlouvy o budoucí kupní smlouvì na prodej pøedmìtných nemovitostí ve dvou variantách, které jsou závislé na výsledku architektonické soutìže a z ní vzešlého vítìzného projektu. Podle smlouvy musí Ing. Milan Kušta vyhlásit svým jménem a na svùj náklad architektonickou soutìž a do 6 mìsícù od jejího vyhlášení provést její vyhodnocení. Zadání architektonické soutìže pøitom musí vycházet z pøedloženého vítìzného zámìru, jehož pøedmìtem bude výbìr architektonického øešení rekonstrukce a dostavby objektu èp. 12 na obchodnì-bytové centrum Hradební s 758 m 2 obchodních prostor v pøízemní èásti objektu, 838 m 2 obchodních prostor situovaných v 1. podzemním podlaží novì pøistavìné budovy, cca 400 m 2 sklepních prostor a chodeb, které budou na základì stavebnì-technického prùzkumu zpøístupnìny veøejnosti, 3271 m 2 bytových prostor situovaných v 1. až 4. nadzemním podlaží, výstavba hotelového a spolkového domu Balustráda na pozemku p. è o 349 m 2 obchodních prostor s pøíslušným technickým zázemím, 92 m 2 kluboven a 22 dvoulùžkových pokojù s pøíslušenstvím a technickým zázemím, 137 m 2 výstavních a 287 m 2 obchodních prostor a parkovacího domu celkem o 170 parkovacích místech. Pokud vítìzný architektonický projekt nevykáže pokles investic o více než 30 % oproti pøedloženému zámìru a bude obsahovat alespoò 140 parkovacích míst, bude kupní cena objektu èinit Kè a bude splácena formou roèních splátek po Kè. V pøípadì, že vítìzný projekt a stavební povolení nebudou splòovat požadované parametry (pokles investic o více než 30 % oproti pøedloženému zámìru nebo ménì parkovacích míst) a mìsto nevyužije svého práva odstoupit od této smlouvy, zaplatí Ing. Milan Kušta kupní cenu ve výši Kè do 3 mìsícù od podpisu smlouvy. Kvítìznému investiènímu zámìru bych mohl dodat, že nabízí vybudování asi šedesáti bytù, dvou tisíc metrù ètvereèních obchodních prostor a podzemního parkovacího domu se sto sedmdesáti místy a plánovaná investice dosahuje výše témìø 170 milionù korun (pro srovnání firma REAL TRADE a. s. Praha nabídla ve výbìrovém øízení mìstu za prodej objektù a pozemkù èástku Kè a její plánovaná investice byla 50 mil. Kè bez investice na vybudování parkovacích míst pro veøejnost). Prodej pøedmìtných nemovitostí provází už od vyhlášení výbìrového øízení pomìrnì velká diskuse. Na tomto místì považuji za nutné uvést, že budova bývalého Katastrálního úøadu je ve velmi špatném stavu (pøedevším vinou narušené statiky domu), takže Zastupitelstvo mìsta stálo pøed nutností rychlého øešení. V roce 2003 (po odchodu Katastrálního úøadu do nové budovy) nechalo mìsto Chrudim zpracovat jednoduchou rozvahu rekonstrukce objektu bývalého Katastrálního pokraèování na str. 4 Bylo v bøeznu bøezna Malá scéna Divadla Karla Pippicha opìt hostila populární Kronikofilmoautomat doprovázený ètením z chrudimských kronik. Pøíznivci chrudimské historie mìli opìt možnost vidìt nìkolik historických filmù z našeho mìsta: Oslavy výroèí Josefa Ressela v roce 1943, nahlédli do temných zákoutí chrudimských sklepení zachycených ještì pøed rozsáhlou sanací v 70. letech minulého století, pøipomnìli si návštìvu Jana Masaryka na župním sokolském sletu v Chrudimi v roce 1947 a pokochali se subtilním pùvabem animované figurky Špuntíka, který spoøí Evièce, což je filmové dílko možná trochu poplatné euforii doby svého vzniku. To mu ovšem neubírá na obdivuhodném kusu práce a nezmìrné trpìlivosti, kterou mu jeho tvùrci vìnovali. O realizaci tohoto animovaného filmu pohovoøil jeden ze spoluautorù, pan rantišek Rýdl. Další Kronikofilmoautomat, stejnì jako vyhlášení chrudimského sportovce roku 2004, se uskuteènily až na samém konci mìsíce, tedy v dobì, kdy toto èíslo Chrudimského zpravodaje bylo již v tisku. Pøesto ve chvíli, kdy se dubnové vydání CHZ dostává do rukou svých ètenáøù, obì tyto události patøily již do kategorie Bylo. Bude v dubnu 2005 Blíží se doba hlavních oslav, ty nás èekají sice až za mìsíc, pøesnìji ve dnech 13. až 15. kvìtna 2005 (podrobný program oslav pøineseme v pøíštím èísle), ale již nyní si mùžete vybrat z nabídky rùzných propagaèních a upomínkových pøedmìtù (aktuální nabídku Informaèního centra najdete na stranì 6). Na polovinu kvìtna se chystá vydání chrudimské encyklopedie (viz èlánek Chrudimská vlastivìdná encyklopedie). A na co se v prùbìhu hlavních oslav mùžeme obzvláštì tìšit? Buïme optimisté a vìøme, že neodkladné povinnosti nakonec nezhatí dlouho pøipravovanou návštìvu a v našem mìstì opìt uvítáme pana prezidenta a spolu s ním i mnoho dalších významných hostí. Na velké oslavy se mimo jiné chystá i zajímavá podívaná v podobì živého pøedvádìní ražby mincí. Tento nevšední zážitek pro všechny diváky pøipravuje firma Kronika. Jednání Zastupitelstva mìsta se uskuteèní dne 18. dubna 2005 od 16 hodin ve velkém sále Muzea. PØÍLOHA Vademecum chrudimské kultury Pøíští uzávìrka:

2 Z jednání Rady mìsta Chrudim finanèní vypoøádání pøíspìvkových organizací školství a kultury za rok 2004 a rozdìlení zlepšeného hospodáøského výsledku do fondù dle pøedloženého návrhu a uložila vedoucímu Odboru školství a kultury písemnì vyrozumìt pøíspìvkové organizace o rozhodnutí RM. Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na vìdomí zprávu o vyúètování pøíspìvkù na podporu sportu a tìlovýchovy, pøíspìvkù na provoz sportovních zaøízení, grantù, kulturních dotací a dotací ostatních na rok uzavøení dohody s BW-Stavitelství, s. r. o., Resselovo námìstí 1, Chrudim I., o rozložení kupní ceny ve výši Kè za prodej pozemkù è. kat. 2424, 2420/11 a 2423/8 v k. ú. Chrudim o celkové výmìøe m 2 do splátek na 18 mìsícù od podpisu kupní smlouvy dle pøedloženého splátkového kalendáøe. V pøípadì prodlení úhrady by jen jedné splátky, dle splátkového kalendáøe, požadovat úhradu zbylé pohledávky do jednoho mìsíce od zjištìní této skuteènosti. RM Chrudim uložila vedoucí Odboru správy majetku pøedložit k podpisu starostovi mìsta návrh dohody o splátkách a Radì mìsta návrh kupní smlouvy s BW-Stavitelství, s. r. o., Resselovo námìstí 1, Chrudim I. uzavøení dohody se spoleèností Èeský Telecom, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, o provedení vynucené pøekládky nadzemního vedení telekomunikaèní sítì na stavbì Bytový dùm s byty na pùl cesty, Malecká 469, dle dùvodové zprávy. RM Chrudim uložila vedoucímu Odboru investic pøedložit starostovi nebo místostarostovi mìsta k podpisu dohodu o provedení vynucené pøekládky nadzemního vedení telekomunikaèní sítì. uzavøení smlouvy se spoleèností Východoèeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové, o provedení vynucené pøekládky NTL plynovodu a plynové pøípojky na stavbì Bytový dùm s byty na pùl cesty, Malecká 469, dle dùvodové zprávy, a uložila vedoucímu Odboru investic pøedložit starostovi nebo místostarostovi mìsta k podpisu dohodu o provedení vynucené pøekládky NTL plynovodu a plynové pøípojky. uzavøení pøedložené mandátní smlouvy na Správu domù, bytù a nebytových prostor ve vlastnictví mìsta Chrudim vèetnì vymáhání pohledávek a právních služeb s tím spojených s firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., Štrossova 277, Bílé Pøedmìstí, Pardubice, oznámení výsledkù zadávacího øízení na veøejnou zakázku Správu domù, bytù a nebytových prostor ve vlastnictví mìsta Chrudim vèetnì vymáhání pohledávek a právních služeb s tím spojených v souladu se zákonem è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách, a zmìnu Dohody, kterou se upravují rozsah a podmínky užívání bytových domù s Pátým chrudimským družstvem, dle dùvodové zprávy. RM Chrudim uložila vedoucímu Odboru investic pøedložit starostovi nebo místostarostovi mìsta k podpisu mandátní smlouvu a Oznámení výsledkù zadávacího øízení a Miroslavu Tejklovi, zástupci mìsta v Pátém chrudimském družstvu, pøedložit starostovi nebo místostarostovi mìsta k podpisu dodatek k dohodì, kterou se upravují rozsah a podmínky užívání bytových domù. plán èinnosti komise Rady mìsta Výbor pro partnerství Chrudim Ede vèetnì rozpoètového krytí, vzala na vìdomí zprávu komise Rady mìsta Výbor pro partnerství Chrudim Ede za rok 2004 a uložila pøedsedovi komise Janu Koubovi pøedkládat prùbìžnì vyúètování jednotlivých akcí. v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù s úèinností od Organizaèní øád Mìstského úøadu Chrudim vèetnì nedílných pøíloh è. 1 Systematizace pracovních míst a è. 2 Pracovní doba, úøední dny a hodiny Mìstského úøadu Chrudim, stanovila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù celkový poèet zamìstnancù obce zaøazených v Mìstském úøadu Chrudim na 188 (z toho 184 stálá pracovní místa a 4 pracovní místa pro veøejnì prospìšné práce), v Mìstské policii na 24 a v mìstském kinu na 2 a uložila vedoucímu Odboru kanceláøe tajemníka pøedložit Organizaèní øád Mìstského úøadu Chrudim k podpisu. výroèní zprávu za rok 2004 o èinnosti mìsta v oblasti poskytování informací podle 18 zákona è. 106/99 Sb., v platném znìní a uložila vedoucímu Odboru kanceláøe tajemníka zajistit zveøejnìní výroèní zprávy na úøední desce a webových stránkách mìsta. Rada mìsta Chrudim po projednání jmenovala Bc. Tomáše Jelínka, vedoucího Informaèního centra, èlenem komise Výbor pro partnerství Chrudim Ede pro oblast informatika a turistika a uložila tajemníkovi MìÚ informovat pana Jelínka o jmenování do komise Rady mìsta. Rada mìsta Chrudim po projednání potvrdila partnerství mezi mìstem Chrudim a neziskovými organizacemi (Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. Chrudim, o. s. Šance pro Tebe Chrudim a o. s. Most pro lidská práva Chrudim) pro potøeby získání finanèních prostøedkù z Globálního grantu a uložila vedoucí Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví zajistit pro neziskové organizace podklady potøebné pro potvrzení partnerství finanèní vypoøádání pøíspìvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim za rok 2004 a rozdìlení zlepšeného hospodáøského výsledku do fondù dle pøedloženého návrhu a uložila vedoucí Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví písemnì vyrozumìt pøíspìvkovou organizaci o rozhodnutí RM. Rada mìsta Chrudim po projednání vzala na vìdomí dùvodovou zprávu o Povìøení Mìstské policie Chrudim pro odstraòování vozidel, povìøila Mìstskou policii Chrudim odstraòováním vozidel ve smyslu 19 odst. 5 a 6 zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a uložila vedoucímu Odboru dopravy o povìøení informovat vrchního strážníka Mìstské policie Chrudim. pøevod finanèních prostøedkù z rezervního do investièního fondu ve výši ,- Kè v pøíspìvkové organizaci Mateøská škola, Chrudim 2, Na Valech 693, a uložila vedoucímu Odboru školství a kultury písemnì vyrozumìt pøíspìvkovou organizaci o rozhodnutí Rady mìsta. zmìnu statutu speciální tøídy pro zdravotnì oslabené dìti na speciální tøídu pro tìlesnì postižené dìti, s úèinností od , schválila zvýšení kapacity Mateøské školy, Chrudim 3, Sv. Èecha 2 345, dle pøedloženého návrhu, s úèinností od a uložila vedoucímu Odboru školství a kultury zajistit provedení úpravy kapacity v síti škol. Rada mìsta Chrudim schvaluje výjimku ze smìrnice MìÚ Chrudim è. 1/2005, o veøejných zakázkách, na vydání publikace CHRUDIM. Vlastivìdná encyklopedie, schválila návrh Kupní smlouvy mezi mìstem Chrudim a s. r. o. MILPO MEDIA Praha a uložila vedoucímu Odboru školství a kultury zabezpeèit pøedání schváleného návrhu smlouvy s. r. o. MILPO MEDIA Praha k podpisu. Rada mìsta Chrudim schválila návrh na podnájem bytù, prodloužení nájemních smluv, pøechod nájmu bytu a pøidìlení bytu dle dùvodové zprávy a uložila vedoucí Odboru správy majetku pøedložit návrhy smluv k podpisu starostovi mìsta. Rada mìsta Chrudim schválila návrh na zøízení vìcných bøemen k nemovitostem ve vlastnictví mìsta a na pøevod movitých vìcí z vlastnictví mìsta dle dùvodové zprávy a uložila vedoucí Odboru správy majetku pøedložit starostovi mìsta k podpisu návrh smlouvy o pøevodu sirén a návrhy smluv na zøízení vìcných bøemen. Rada mìsta Chrudim schválila Smlouvu o provedení prací spojených s výstavbou veøejného osvìtlení na objektu èp. 43/I Chrudim a s provedením statické sanace sklepa pod p. p. è. kat. 2918/3 a st. p. è. kat. 43/I v k. ú. Chrudim a uložila vedoucí Odboru správy majetku pøedložit starostovi mìsta k podepsání návrh smlouvy. Rada mìsta Chrudim schválila uzavøení dodatku è. 3 ke smlouvì o dílo se spoleèností BW-Stavitelství, s. r. o., Resselovo námìstí 76, Chrudim, z dùvodu zmìny termínu dokonèení a pøedání díla na stavbì Bytový dùm I-35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim, u bytového objektu II 25 b. j. a zmìnu pøedmìtu díla na stavbì Bytový dùm I-35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim, dle dùvodové zprávy, uložila vedoucímu Odboru investic pøedložit starostovi nebo místostarostovi mìsta k podpisu dodatek è. 3 ke smlouvì o dílo na stavbu Bytový dùm I-35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim, uložila Odboru správy majetku zajištìní budoucích nájemníkù na 60 b. j. v bytovém domì I 35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim, s termínem nastìhování od 7/2005 a vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje, oddìlení regionálního rozvoje, aktualizaci podmínek èerpání dotace na stavbu Bytový dùm I-35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim. RM Chrudim neschválila zvýšení ceny díla na stavbì Bytový dùm I-35 b. j. a II 25 b. j., Na Vìtrníku, Stromovka II., Chrudim, dle dùvodové zprávy. v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù s úèinností od Dodatek è. 1 k Organizaènímu øádu Mìstského úøadu Chrudim, stanovila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. j) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù celkový poèet zamìstnancù obce zaøazených v Mìstském úøadu Chrudim na 189 (z toho 185 stálá pracovní místa a 4 pracovní místa pro veøejnì prospìšné práce), v Mìstské policii na 24 a v Mìstském kinu na 2, zrušila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù ke dni Odbor správy majetku a Odbor investic, zøídila v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) zákona è. 128/2000

3 Z jednání Rady mìsta Chrudim Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù ke dni Odbor investic a správy majetku a oddìlení právní v Odboru kanceláøe tajemníka a uložila vedoucí Odboru kanceláøe tajemníka pøedložit Dodatek è. 1 k Organizaènímu øádu Mìstského úøadu Chrudim k podpisu. Rada mìsta Chrudim schválila plány práce tìchto komisí Rady mìsta na rok 2005: bytové, kulturní, pro výchovu a vzdìlávání, pro mládež a sport, sociální a zdravotní, historické a letopisecké, pro obèanský sektor, pro hospodáøský rozvoj, pro obèanské záležitosti, dopravní, životního prostøedí, Zdravého mìsta. Rada mìsta Chrudim jmenovala ing. Miloslava Jelínka pøedsedou stavební komise a Pavla Jukla, Václava Tajovského a Michala Teresku èleny stavební komise. RM Chrudim uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje oznámit pøedsedovi i èlenùm jmenování do funkce. Rada mìsta Chrudim doporuèila Zastupitelstvu mìsta Chrudim pøijmout upravený návrh zadání zmìny è. 13 ÚPSÚ Chrudim a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zpracovat materiál pro jednání Zastupitelstva mìsta. Rada mìsta Chrudim schválila zadávací dokumentaci dle 48 zákona è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách, na veøejnou zakázku ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MÌSTA CHRUDIM, jmenovala hodnotící komisi ve složení a poøadí Jan Èechlovský, ing. arch. Karel Thér, ing. arch. Josef Kopeèný, ing. arch. Iva Lánská, Luboš Jelínek, ing. Alena Stará, Vladimír Bálek a náhradníky hodnotící komise ve složení a poøadí, jak budou zastupovat jednotlivé èleny hodnotící komise, ing. Ladislav Libý, ing. arch. Ivana Svobodová, ing. arch. Miroslav Petráò, ing. arch. Pavel Maléø, ing. Petr Kopecký a Václav Tajovský. RM Chrudim uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zahájit zadávací øízení a uveøejnit ho v souladu se zákonem è. 40/2004 Sb., o veøejných zakázkách, a podat Radì mìsta zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Rada mìsta Chrudim nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit, aby se Mikroregion Chrudimsko stal právním nástupcem Mikroregionu západnì od Chrudimi se všemi právy a povinnostmi plynoucími z nástupnictví, a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zpracovat materiál pro jednání Zastupitelstva mìsta. Rada mìsta Chrudim doporuèila Zastupitelstvu mìsta schválit výsledky výbìrového øízení na poskytnutí pùjèky z ONDU ROZVOJE BYDLENÍ na území mìsta Chrudimì dle pøiloženého protokolu a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zpracovat materiál pro jednání Zastupitelstva mìsta. Rada mìsta Chrudim schválila spoluúèast mìsta Chrudim na veletrhu investièních pøíležitostí EXPO REAL 2005 a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zajistit prezentaci mìsta Chrudim ve smyslu dùvodové zprávy. Rada mìsta Chrudim schválila Naøízení mìsta è. 1/2005, o stavební uzávìøe, a uložila vedoucímu Odboru územního plánu a regionálního rozvoje zajistit vyhlášení naøízení. jè TAJEMNÍK MÌSTSKÉHO ÚØADU CHRUDIM VYHLAŠUJE v souladu s 7 odst. 1 písm. b) zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù a zmìnì nìkterých zákonù (dále jen zákon) VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NA OBSAZENÍ UNKÈNÍHO MÍSTA RE ERENT ÚSEKU IN ORMAÈNÍHO CENTRA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNU A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Název územního samosprávného celku: Mìsto Chrudim Druh práce: referent úseku informaèního centra Odboru územního plánu a regionálního rozvoje platová tøída 8 Druh pracovního pomìru: pracovní pomìr na dobu neurèitou Místo výkonu práce: Mìstský úøad Chrudim Pøedpokládaný nástup: od , pøípadnì dle dohody Pøedpoklady pro vznik pracovního pomìru úøedníka podle 4 zákona: 1) státní obèanství ÈR, u cizích státních pøíslušníkù trvalý pobyt v ÈR 2) dosažení vìku 18 let, zpùsobilost k právním úkonùm, ovládání jednacího jazyka 3) bezúhonnost Další požadavky: - úplné støední vzdìlání nebo vysokoškolské vzdìlání - dobrá uživatelská znalost práce na PC (Outlook, MS Word, MS Excel) a orientace v prostøedí internetu - znalost anglického a nìmeckého jazyka (podmínkou je aktivní znalost alespoò jednoho jazyka), znalost dalších cizích jazykù vítána - èasová flexibilita, komunikativnost, pøíjemné vystupování - praxe v oblasti cestovního ruchu vítána Kpøihlášce je nutno pøipojit: - životopis, obsahující údaje o odborných znalostech a dovednostech a o dosavadních zamìstnáních týkajících se oblasti cestovního ruchu; Oznámení o vyhlášení výbìrového øízení - výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starší než 3 mìsíce; u cizích státních pøíslušníkù obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením); - ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání Pøihlášku s pøipojenými doklady je možno podávat v písemné podobì do buï osobnì v sekretariátu tajemníka (budova MìÚ na Pardubické ul. 67, I. patro) nebo formou poštovní zásilky na adresu: Mgr. Aleš Korejtko tajemník Mìstského úøadu Chrudim Resselovo nám Chrudim Mìstský úøad Chrudim dále oznamuje, že budou vypisována výbìrová øízení na pracovní pozice: - tiskového mluvèího úøadu Odbor kanceláøe tajemníka - vedoucího Odboru investic a správy majetku - vedoucího oddìlení investic Odboru investic a správy majetku - vedoucího oddìlení správy majetku Odboru investic a správy majetku - vedoucího oddìlení právního Odboru kanceláøe tajemníka - vedoucího oddìlení kontrolního a správního Obecního živnostenského úøadu - referenta úseku kultury a sportu Odboru školství a kultury - referenta oddìlení hospodáøské správy Odboru kanceláøe tajemníka - referenta oddìlení kontrolního a správního Obecního živnostenského úøadu (pracovní pomìr na dobu urèitou zástup za mateøskou a rodièovskou dovolenou) - referenta oddìlení dopravy a komunikací Odboru dopravy (pracovní pomìr na dobu urèitou zástup za mateøskou a rodièovskou dovolenou) Bližší podrobnosti k jednotlivým výbìrovým øízením budou zveøejnìny na úøední desce Mìstského úøadu Chrudim a na webové stránce mìsta na adrese Mgr. Aleš Korejtko, tajemník Mìstského úøadu Chrudim 3 MÌSTO CHRUDIM vypisuje výbìrové øízení na obsazení místa STRÁŽNÍK MÌSTSKÉ POLICIE Požadavky: vìk let dobrý zdravotní stav (výška min. 170 cm) Budou pøijímáni zájemci s ukonèeným støedoškolským vzdìláním nebo SOU. Praxe v oboru Mìstské policie je vítána. Pøihlášky spolu se životopisem, s dokladem o vzdìlání, výpisem z trestního rejstøíku, pøehledem dosavadní praxe a vyjádøením lékaøe o zdravotním stavu dodejte na Mìstskou policii v Chrudimi (Resselovo nám. 1 stará radnice) vrchnímu strážníkovi Romanu Èervenkovi nejpozdìji do Bližší informace podá vrchní strážník Roman Èervenka, kanceláø Mìstské policie v I. patøe staré radnice, tel Strojní èištìní parkoviš Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. budou provádìt v dubnu a kvìtnu 2005 strojní èištìní parkoviš na území mìsta. Upozoròujeme øidièe, aby respektovali rozmístìné dopravní znaèení. Zapomnìtlivým a neukáznìným øidièùm budou jejich vozidla odtažena. Souèasná cena odtahu je 760 Kè a dalších 30 Kè parkovného za den, hradí ji v plné výši majitel, popøípadì provozovatel vozidla. Pøedem dìkujeme za pochopení a trpìlivost. Pavel Král, vedoucí dopravy TS

4 pokraèování ze str. 1 úøadu na nebytové prostory v pøízemí a byty ve II. a III. podlaží a v podkroví, která odhadla pøibližné náklady na rekonstrukci ve výši kolem 30 milionù korun. Nevýhodou øešení bylo, že odhadované finanèní náklady mohly po vypracování projektové dokumentace a provedení kompletních prùzkumù významnì stoupnout, nebylo poèítáno s vybudováním nového parkovištì (muselo by být tedy využíváno parkovištì stávající, už nyní kapacitnì nevyhovující) a pøedevším nebylo uvažováno komplexní øešení pøilehlých prostor provizorního parkovištì a balustrády. Možnost získat v té dobì finanèní dotaci na rekonstrukci nebytových prostor na bytové prostory byla navíc pøinejmenším diskutabilní. Ze všech výše zmiòovaných dùvodù se Rada mìsta a následnì Zastupitelstvo mìsta rozhodly na prodej nemovitostí vyhlásit výbìrové øízení a objekty prodat. V souèasné dobì vítìz výbìrového øízení pøipravuje architektonickou soutìž, na základì jejíhož výsledku bude moci být prodej objektu a pozemkù realizován za podmínek popsaných v textu. Jan Èechlovský Vítìze výbìrového øízení, Ing. Milana Kuštu, jsme požádali, aby ve zkratce pøedstavil svùj investièní zámìr a odpovìdìl na otázky, které urèitì zajímají chrudimskou veøejnost: V èem spoèívá Váš investièní zámìr? Investièní zámìr spoèívá v rekonstrukci a dostavbì budov východní èásti chrudimského námìstí. Konkrétnì se jedná o rekonstrukci domu èp. 12 na Resselovì námìstí (budova bývalého Katastrálního úøadu) a dostavbu domu smìrem k Hradební ulici. Tím dojde k uzavøení celého bloku ve funkèní celek. Dále jde o dostavbu domu na místì stávající balustrády, která je v tìsném sousedství bloku budov bývalého Katastrálu a využívá nìkteré prvky jeho infrastruktury, zejména vjezdu do parkovacího domu. Oba objekty obchodnì-bytové centrum Hradební a spolkový dùm Balustráda jsou umístìny v tìsném sousedství významných chrudimských dominant na Resselovì námìstí, kostela a domu farního úøadu. Navrhovaným øešením dojde k uzavøení vnitrobloku a vytvoøení mìstského nároží a dále k uzavøení chrudimského námìstí, což je z hlediska urbanistického dùležitý prvek komplexního øešení daného území. Chcete budovat dva objekty, mùžete je blíže popsat? Obchodnì-bytové centrum Hradební bude obsahovat 700 m 2 obchodních prostor, situovaných v pøízemí objektu. Obchodní prostory budou situovány kolem prùchodu mezi ulicemi Rybièkova a Hradební, èímž dojde k vytvoøení obchodní pasáže. Jednotlivé prostory budou èlenìny do vìtšího množství samostatných menších prodejen, které bude možné dle konkrétních požadavkù sdružovat. Dalších 600 m 2 obchodních prostor bude situovaných v 1. podzemním podlaží novì pøistavované budovy. V prvním až tøetím, respektive ètvrtém nadzemním podlaží vznikne 3271 m 2 bytových prostor, na kterých bude 59 bytových jednotek (bytù a garsoniér) první kategorie o velikosti od 25 do 150 m 2. V podzemí vznikne kombinované podzemní parkovištì, a to umístìním dvou vstupních boxù pro statické parkování v dalších podzemních podlažích. Hovoøím-li o podzemí, potom ještì musím zmínit asi 400 m 2 sklepních prostor a chodeb, které bych rád na základì stavebnì-technického prùzkumu zpøístupnil veøejnosti. Co bude na balustrádì? Na místì souèasné balustrády vyroste Obecní dùm a hotel Balustráda, který bude obsahovat 600 m 2 obchodních prostor s pøíslušným technickým zázemím tyto prostory budou situovány v pøízemní èásti objektu a v prvním podzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží bude umístìna prodejna, restaurace, salónek a technické zázemí. Odtud budou také pøístupné klubovny a ubytovací kapacity zaøízení umístìné ve druhém a tøetím nadzemním podlaží a výstavní prostory situované do prvního podzemního podlaží. Podzemní parkovištì už jsme zmínili jak bude vypadat? Pùjde o parkovací dùm, který bude umístìn pùdorysnì ve druhém až ètvrtém podzemním podlaží nové èásti obchodnì-bytového centra Hradební a spolkového domu Balustráda tím budou oba objekty spojeny jejich podzemní èástí. Parkovací dùm pojme podle instalované technologie vozidel a bude pracovat na principu regálového zakladaèe. Použitá technologie umožní velmi efektivní parkování bez nutnosti popojíždìní po parkovacím domì. Rozhraním pro øidièe budou výtahové boxy vhodnì napojené na silnièní infrastrukturu a umístìné v nové èásti obchodnì-bytového centra Hradební. Jaká bude koneèná podoba rekonstruovaných objektù a jak bude rekonstrukce trvat dlouho? Ze stavebního hlediska dojde k využití klasických materiálù, k opravì fasády pùvodního objektu do stavu pøibližnì z roku 1915, a to vše na základì realizaèního projektu konzultovaného s pøíslušnými úèastníky stavebního øízení, zejména s úøadem památkové péèe. Všechny uvedené údaje jsou v této chvíli orientaèní, nebo koneèná podoba komplexu je pøedmìtem architektonicko-urbanistické studie, jejíž zadání se pøipravuje v tìchto dnech. Celá stavba by mìla být dokonèena do konce roku 2007, což je odhad optimistický, protože plány výstavby mohou prodloužit zejména zemní práce a pøípadné archeologické objevy, které lze v této lokalitì pøedpokládat. Jsem pøesvìdèen, že realizace navrženého projektu významným zpùsobem pøispìje k rozvoji centra mìsta Chrudim, pomùže jeho zalidnìní vznikem nových bytù a významným zpùsobem pomùže øešit i stávající neutìšenou situaci s parkováním v centru mìsta. jè Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne schválilo návrh na poøízení nového územního plánu mìsta Chrudimi. Dùvodem poøízení je zejména nový stavební zákon, který by mìl dle pøedpokladu vstoupit v platnost v lednu Územní plán obce stanoví urbanistickou koncepci, øeší pøípustné, pøípadnì podmínìné funkèní využití ploch, jejich uspoøádání, urèuje základní regulaci území a vymezuje hranice zastavitelného území obce. Územní plán je závazným podkladem pro rozhodování stavebního úøadu pøi umis ování a povolování staveb a zmìn ve využití území. Oznamujeme veøejnosti, ostatním fyzickým a právnickým osobám a institucím, že budou zahájeny pøípravné práce k poøízení nového Oznámení o pøípravì nového územního plánu územního plánu pro mìsto Chrudim v celém územním rozsahu vèetnì místních èástí (zahrnujících katastrální území Chrudim, Medlešice, Topol, Vestec u Chrudimi a Vlènov u Chrudimi). Souèástí pøípravných prací poøizovatele na novém územním plánu je shromáždìní a vyhodnocení všech dostupných podkladù a informací o stavu území a zámìrech jeho využití. Vyzýváme všechny, kteøí chtìjí uplatnit své odùvodnìné požadavky a zámìry na budoucí využití ploch území mìsta Chrudim, aby je sdìlili písemnou formou se zákresem území ve výseku katastrální mapy na adresu poøizovatele: Mìstský úøad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, nebo podatelna, Upozornìní Pardubická 67, Chrudim, v termínu do , (Po, St , , Út, Èt , , Pá ). Veškeré potøebné informace podá Ing. Alena Stará, tel , Hana Vojtová, tel Vlastní proces poøízení územního plánu má tøi hlavní fáze: návrh zadání, koncept a návrh. Projednávají se samostatnì a ke každé fázi je pøíležitost uplatnit své podnìty, pøipomínky a námitky k pøedloženému zadání èi øešení. Dìkujeme, že svými požadavky a pøipomínkami projevíte zájem o tvorbu nového územního plánu mìsta. H. Vojtová Poplatky podle zákona è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, týkající se zápisu do evidence zemìdìlského podnikatele. Výše poplatku: a) zápis zemìdìlského podnikatele do evidence: Kè b) zmìna zápisu zemìdìlského podnikatele: 500 Kè Osvobození Od poplatkù podle písmena a) je osvobozen zápis osoby provozující zemìdìlskou výrobu podle zákona è. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obèanù, ve znìní zákona è. 219/1991 Sb. a zákona è. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemìdìlského podnikatele do To znamená, že všechny osoby, které vlastní osvìdèení SHR, se mohou do evidence zemìdìlského podnikatele zaevidovat bez poplatku (zdarma) do Totéž platí pro osoby podnikající na základì živnostenského oprávnìní podle zákona è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znìní 4 pozdìjších pøedpisù, kde pøedmìt podnikání je ode dne nabytí úèinnosti zákona è. 85/2004 Sb., kterým se mìní zákon è. 252/1997 Sb., o zemìdìlství, ve znìní pozdìjších pøedpisù (od ), zemìdìlskou výrobou. Živnostenské oprávnìní vydané podle živnostenského zákona v tomto pøípadì ke dni zaniká. Pøípadné dotazy zodpovíme na telefonu è (423). Vlasta Benešová kontrolní a správní oddìlení OŽÚ MìÚ Chrudim

5 Rekonstrukce pøístupové komunikace ke sportovnímu areálu v Chrudimi. Stejnì jako vìtšina mìst a obcí v Èeské republice se i mìsto Chrudim snaží získat maximum finanèních prostøedkù z rùzných zdrojù, aby mohly být realizovány potøebné nebo zajímavé projekty, na které není dostatek penìz v mìstském rozpoètu. Z tohoto dùvodu mìsto Chrudim podalo žádost o dotaci do Grantového schématu na podporu turistické infrastruktury na projekt Rekonstrukce pøístupové komunikace ke sportovnímu areálu v Chrudimi a na Rekonstrukci ulic v mìstské památkové zónì v Chrudimi v rámci národního programu PHARE èást II. Prvním letošním úspìšným výsledkem je, že na základì doporuèení hodnotící komise rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj, že na projekt Rekonstrukce pøístupové komunikace ke sportovnímu areálu v Chrudimi bude pøidìlen grant z prostøedkù Evropských spoleèenství v maximální výši EUR, tj. 75% celkových uznatelných nákladù projektu. Zastupitelstvo mìsta Chrudim schválilo smlouvu o poskytnutí grantu na realizaci projektu a je pøipraveno uvolnit na tuto akci EUR. Celkové náklady projektu tak budou èinit cca 6,5 mil. Kè. Cílem projektu je pøispìt ke zlepšení dopravní Dotace na projekt obslužnosti sportoviš v lokalitì Kateøinského pøedmìstí v jižní èásti mìsta Chrudim. Konkrétním zámìrem je provést stavebnì-technické úpravy dopravní infrastruktury v ulici V Prùhonech (oblast kolem stadionu A K Chrudim a dále smìrem ke krytému plaveckému bazénu), jejichž výsledkem bude zlepšení kvality povrchù komunikací, zvýšení bezpeènosti všech úèastníkù silnièního provozu, zpøehlednìní dopravy ve zmiòované lokalitì, zvýšení poètu parkovacích míst pro osobní automobily (59), autobusy (4) a osoby s omezenou schopností pohybu (2), dále dojde k instalaci veøejného osvìtlení a k výstavbì chodníku. Veškeré úpravy budou odpovídat nárokùm na bezbariérovost a nárokùm cyklistù, jejichž zvýšený pohyb se po provedených úpravách v lokalitì pøedpokládá. Pøedpokládaná doba trvání projektu bude èinit 18 mìsícù, tedy od do Budeme se samozøejmì snažit, aby byla stavba realizována v co nejkratší možné dobì, pøípadnì aby provádìné úpravy omezily sezónní provoz letního koupalištì èi dalších sportoviš v minimální možné míøe. O dalších krocích souvisejících s touto akcí budeme prostøednictvím Zpravodaje prùbìžnì informovat. Jan Èechlovský, místostarosta Harmonogram svozu nebezpeèného odpadu Svoz nebezpeèného odpadu v letošním roce se uskuteèní v dubnu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpeèné odpady, jako napø. akumulátory, záøivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postøikových látek apod. Ostatní odpady je možné pøedat k dalšímu zpracování na sbìrném dvoøe, který je v ulici Obce Ležákù pøed železnièním pøejezdem. Starý papír, železo a další tradièní sbìrový artikl je možné dát za úhradu do Sbìrných surovin. PROBLÉM PET LAHVÍ spoleènì vyøešíme jejich sešlápnutím pøed vhozením do žlutého kontejneru. Tím dojde ke snížení objemu lahve na jednu tøetinu a souèasnì se tím zvýší kapacita kontejneru až o dvì tøetiny. Obsah svozového vozidla o objemu 16 m 3 váží po naplnìní cca 500 kg. V pøípadì, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu na cca kg a vozidlo bude lépe využito a zároveò se ušetøí dvì jízdy do Transformu Bohdaneè. Dìkujeme za pochopení. HARMONOGRAM svozu nebezpeèného odpadu v Chrudimi duben 2005: ÚTERÝ Víta Nejedlého parkovištì hod. Husova ul. u ZŠ smìr lávka pøes Chrudimku hod. Revoluèní ul. parkovištì hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skøivánek Nezvalova ul hod. STØEDA sídl. U Stadiónu parkovištì u prodejny potravin hod. Píš ovy prostor pøed èp hod. Vlèí Hora sídlištì pod vysokým napìtím hod. Presy køižovatka hod. ÈTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kaplièky hod. Lupáèova parkovištì hod. sídl. Leguma parkovištì pøed èp hod. PÁTEK Školní námìstí parkovištì hod. Novomìstská prostor pøed ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkovištì za prodejnou. potravin hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u høištì hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u èekárny hod. Topol u èekárny hod. Vlènov u rybníèku hod. M. Skokan, øeditel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. Oznaèování nemovitých kulturních památek a historicky zajímavých objektù na území mìsta Chrudim. Na základì smìrnice Ministerstva kultury k oznaèování státem chránìných nemovitých kulturních památek pøistoupilo mìsto Chrudim k oznaèování tìchto objektù tabulkami, které pro daný úèel dodalo ministerstvo. Cílem je vytvoøení jednotného plošného systému znaèení na celém území Èeské republiky. Jedná se o tabulky z mìdìného plechu s nápisem Kulturní památka a státním znakem. Tabulky jsou umis ovány na dobøe viditelném místì takovým zpùsobem a v takové výšce, aby nedošlo k poškození nemovité kulturní památky a souèasnì aby bylo v co nejvìtší míøe znemožnìno odcizení nebo znehodnocení tabulky. Jedná se celkem o 62 objektù nemovitých kulturních památek. Instalace probíhá po dohodì s vlastníky a s jejich souhlasem. Souèasnì mìsto Chrudim instaluje v souvislosti s oslavami 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi tabulky s textem o velikosti A5 na budovy a stavby, které jsou zajímavé z historického hlediska. Text vztahující se k historii daného objektu byl schválen letopiseckou komisí Rady mìsta Chrudim, konzultován a následnì schválen rovnìž jednotlivými vlastníky. Letopisecká komise navrhla oznaèení 53 objektù. Pøevážná èást tabulek již byla umístìna a nyní probíhají poslední jednání s vlastníky. Cílem mìsta bylo koordinovat obì tyto akce tak, aby byli vlastníci objektù zatìžováni v minimální možné míøe. Koordinací prací byl povìøen Stavební odbor, oddìlení památkové ochrany, ve spolupráci s Odborem územního plánu a regionálního rozvoje, oddìlením regionálního rozvoje. hl Zmìna ve správì objektù v majetku mìsta Na základì výbìrového øízení byla dne uzavøena mandátní smlouva s novým správcem bytového a nebytového fondu nemovitostí ve vlastnictví mìsta. Od vykonává tuto èinnost firma CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s., Štrossova 277, Bílé Pøedmìstí, Pardubice. Pracovníci této firmy p. Milan Knill a p. Eva Ženková sídlí v provozovnì Chrudim, Havlíèkova 195 (nad prodejnou papírnictví Koh-i-noor). Telefonní spojení do této kanceláøe: , a ové spojení nebo Na tuto adresu a uvedené kontakty se mohou uživatelé bytù a nebytových prostor obracet se svými požadavky týkajícími se oprav, údržby a havárií. Tato kanceláø zároveò pøejímá agendu Odboru správy majetku - vymáhání pohledávek od dlužníkù. Vìøíme, že spolupráce bude probíhat ke spokojenosti uživatelù i vlastníka bytových a nebytových prostor. Odbor investic 5

6 Kronikofilmoautomat Poznámka k minulému èlánku o Kronikofilmoautomatu Text èlánku a ilustraèní snímky byly dílem dvou autorù. Text napsal Mgr. Ivo Šulc, øeditel Státního okresního archivu, a fotografie vèetnì popiskù pøidal Stanislav Novotný. Tato informace minule chybìla a mohla u ètenáøù vzbudit podezøení, že pan Šulc sám hodnotí své vystoupení jako zasvìcené a vtipné. Uvádím tedy na pravou míru: Tato pochvalná slova si nenapsal pan Mgr. Šulc sám, ale napsal jsem je já bez jeho vìdomí. Stanislav Novotný, autor snímkù Z kronik tentokrát èetly Kateøina Budínská a Michaela Štursová Veèerem provázel p. Marek Chalupník Materiály k výroèí 950 let od první písemnézmínky o Chrudimi Mìsto Chrudim vydalo øadu upomínkových pøedmìtù vztahujících se k letošnímu významnému výroèí Chrudimì, které by mìly plnì uspokojit nejen širokou veøejnost, ale i odborníky sbìratele z øad filatelistù èi numizmatikù. V souèasné dobì je již možno v Informaèním centru ve staré radnici zakoupit výroèní poštovní známky, alpakové mince, odznaky, turistické známky a trièka; v nejbližší dobì bude nabízena i výroèní mince støíbrná. Také již probíhá prodej drobné, pøesto výpravné Mohu vyvìsit chrudimský prapor? Kde si ho mohu koupit? Jakými pravidly se øídí užití mìstského praporu a znaku? To jsou pomìrnì èasté otázky našich obèanù, a tak se pokusme na nì odpovìdìt. Pøedevším dlužno uvést, že jakékoli užití znaku mìsta napø. na tiskové materiály, propagaèní pøedmìty, pøípadnì jeho použití pøi nìjaké akci apod. je podmínìno souhlasem Rady mìsta Chrudimì. Tento požadavek vyplývá z 34a Zákona o obcích: (1) Obce mohou mít znak a prapor obce. (2) Pøedseda Poslanecké snìmovny mùže obci, která nemá znak nebo prapor obce, na její žádost znak nebo prapor obce udìlit. Pøedseda Poslanecké snìmovny mùže na žádost obce zmìnit znak nebo prapor obce. (3) Obce a jimi zøízené nebo založené organizaèní složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. Kužívání praporu obce není nutný její souhlas. publikace konfrontující minulost a souèasnost našeho mìsta, kterou lze doporuèit opìt nejen jako pøedmìt sbìratelského zájmu, ale i jako vhodnou pozornost pro pøátele a návštìvníky z jiných míst. S velkým napìtím je oèekávána reedice Cereghettiho kroniky z r a pøedevším Vlastivìdná encyklopedie k dìjinám mìsta, na jejíž pøípravì se podílel redakèní kolektiv takøka tøí desítek odborníkù z oborù pøírodních i humanitních vìd. Obì tyto publikace by mìly být v prodeji do hlavních kvìtnových oslav 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi. Seznam pøedmìtù 950 let K dispozici v IC: Mince- alpaka, odznak, poštovní známky, turistická výroèní známka, trièko, publikace raus Památky V nejbližší dobì k dostání: Mince støíbrná Chystané publikace: Vlastivìdná encyklopedie Cereghettiho kronika T. Jelínek, vedoucí IC Chrudimský prapor a znak 6 Opìt Malá scéna plná Špuntík spoøí Evièce (4) Má-li mìstský obvod nebo mìstská èást svùj znak a prapor, platí pro jejich užívání odstavec 3. Žadatel o udìlení souhlasu Rady mìsta s použitím znaku na konkrétní úèel podá písemnou žádost adresovanou Radì mìsta Chrudim. V žádosti bude uveden zámìr a zpùsob použití znaku mìsta doložený návrhem øešení, jak a na èem bude znak použit. ormuláø žádosti je ke stažení na webových stránkách mìsta. Vysloví-li Rada mìsta souhlas s užitím znaku mìsta pro daný úèel, žadatel smí znak mìsta použít, a to pouze v oficiální podobì znaku mìsta, která je ke stažení rovnìž na oficiálních stránkách mìsta ve formátu Corel Draw, verze 7, èi v rastrovém formátu TI. Pokud žadatel nemá pøístup na internet, mùže se se svým požadavkem obrátit napøíklad na pracovníka pro styk s veøejností Stanislava Novotného, který mu formuláø a znak poskytne. Jak vyplývá z výše uvedené citace zákona, na použití mìstského praporu se striktní požadavky nevztahují, èili mìstský prapor lze vyvìsit volnì. Koneènì proè také ne? Možná v nás ještì pøežívá pachu povinnosti vyvìšovat státní vlajky o státních svátcích z dob nedávno minulých. Pøi cestách po svìtì ale mnohde zjiš ujeme, že jinde se prapory vyvìšují zcela spontánnì, a nejen pøi oficiálních pøíležitostech. Typické je vyvìšování vlajek ve Spojených státech, kde u mnoha obytných domù neustále vlají modrobílé prapory s hvìzdami a pruhy. A nejen tyto notoricky známé symboly Spojených státù, ale èasto je doprovázejí i vlajky jednotlivých státù americké unie. S podobnou praxí se ale setkáme i mnohem blíže. Èervenomodrobílé vlajky zdobí i mnoho objektù napøíklad v Nizozemsku. Proè nezavést nìco podobného i u nás. Samozøejmì s tím, že bude záležet vždy jen a jen na svobodné vùli každého jednotlivce, rozhodne-li se tento zvyk praktikovat. A proè nevyvìsit i mìstskou vlajku? Vždy i náš chrudimský prapor je docela pohledný. Proè takto nevyjádøit zdravý patriotismus a pøíslušnost ke svému mìstu? Nadcházející oslavy výroèí 950 let od první písemné zmínky mohou být dobrou pøíležitostí k takovému poèinu. Nech nevlaje jen osamocený mìstský prapor na radnici. Kde ale takový prapor koupit? Mìsto, resp. Mìstský úøad, má prapory pouze pro svoji potøebu a ty nejsou prodejné. Mùžeme ale zprostøedkovat jejich hromadnou výrobu, bude-li o nì dostateèný zájem. Prodávat by se pak mohly v Informaèním centru mìsta. Obracíme se tedy na Vás, obèany mìsta, abyste se ozvali, máte-li o mìstské prapory zájem, na linku (p. Novotný), nebo em na adresu Stanislav Novotný

7 Manažer prevence kriminality informuje V této dobì už mìl být na svìtì slibovaný Katalog vybraných organizací pùsobících v sociální oblasti ve mìstì Chrudim za rok Bohužel pøi závìreèném dokonèování jsem na delší dobu onemocnìla a vše doháním až nyní. Všem se omlouvám za zdržení a vìøím, že v nìm již za krátkou dobu budete listovat. V rámci letošního cyklu o chrudimských organizacích pùsobících v sociální oblasti tentokrát pøedstavujeme arní charitu Chrudim. Radka Pochobradská arní charita Chrudim Naše organizace pùsobí v Chrudimi od roku l992, patøíme k mezinárodní rodinì organizací Caritas. Latinské slovo caritas znamená láska a láska je ústøedním poselstvím køes anství. Slovo caritas vyjadøuje lásku, která se projevuje službou èlovìka èlovìku, pøedevším tìm, kteøí trpí. Nabízíme pomoc všem potøebným bez rozdílu názorù èi vyznání. Charitní ošetøovatelská a peèovatelská služba V rámci tohoto projektu poskytujeme ošetøovatelskou péèi v rùzném rozsahu na doporuèení lékaøe tato služba je pro pacienta zdarma. Peèovatelská služba se snaží pomoci rodinám, které mají možnost posloužit svým tìžce nemocným rodinným pøíslušníkùm v domácím prostøedí. Na tuto pomoc si klienti pøispívají malou èástkou. Rodinám se snažíme pomoci i tím, že jim zapùjèíme zdravotní pomùcky. Kontakt: vrchní sestra A. iedlerová, tel , , St hod. Obèanská poradna Bezplatná obèanská poradna poskytuje informace a rady obèanùm, kteøí se ocitli v tíživé situaci a neumí ji vlastními silami øešit. Poskytujeme asistenèní i referenèní služby a poradenství v tìchto oblastech: bydlení rodina a mezilidské vztahy pracovní právo sociální pomoc, Kontakt: , Pracovní doba: Po hod. Út hod. St Èt hod hod. Klub rantišek V tomto klubu nabízíme duševnì nemocným lidem prostor ke spoleènému setkávání a využívání jejich volného èasu: klubová èinnost - arteterapie muzikoterapie výuka anglického jazyka sportovní vyžití spoleèné výlety, Kontakt: , Jitka Mikanová, Osobní asistence Poskytujeme osobní asistenci postiženým lidem. Kontakt: , Jitka Mikanová, Jsme nezisková organizace, prostøedky pro svoji èinnost získáváme pøedevším z grantù a malou èást i od sponzorù. Naše projekty jsou pøedevším financovány z grantù, které nám poskytuje Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Pardubický kraj, mìsto Chrudim a další, vèetnì sponzorù. Dana Zelená, vedoucí OP Projekt Signál v tísni, o kterém jsme Vás již informovali, slouží tøem spoluobèanùm. V jakých situacích Signál v tísni pomáhá spoluobèanùm? pokud upadnou a nemohou sami vstát nemohou sami dosáhnout na telefon nemohou sami otevøít dveøe pøi náhlém zhoršení zdravotního stavu nemohou si vzpomenout na telefonní èíslo Záchranné služby, Policie, Lékaøské pohotovosti, Hasièù. pøi napadení Studentský Majáles se uskuteèní v nedìli 1. kvìtna na Resselovì námìstí v Chrudimi. Zahájení: ve na Resselovì námìstí sbor dobrovolných hasièù z Topole postaví symbol Majálesu májku prùvod v maskách. Pøipojit se mùže kdokoli (i bez masek). Trasa povede od Resselova námìstí, Štìpánkovou ulicí, po Širokých schodech, Soukenickou ulicí smìrem k divadlu a po Široké ulici zpìt na Resselovo námìstí, kde bude pøipraven vlastní program zahájení Majálesu Vyhlášení nejlepších masek (zvolí sami diváci). Muzeum loutkáøských kultur zahraje pohádku pro dìti. CSSP a Mìstská policie informují pøi jakékoliv jiné náhlé krizové situaci pokud se nemohou dovolat žádné pomoci Klient Signálu v tísni nosí doma stále pøi sobì dálkový ovladaè velikosti krabièky od zápalek s tísòovým tlaèítkem, které umožòuje z kteréhokoliv místa v bytì spojení s centrálním pultem ochrany Mìstské policie. Nepøetržitá služba 24 hodin dennì. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zaøízení v bytì je telefonní linka nebo mobilní telefon. Kolik se za službu platí? pevná telefonní linka Program studentského Majálesu Vystoupení pìveckého souboru Klíèenky z MŠ Svatopluka Èecha. Májové oddávání. Volba krále a královny Majálesu. Soutìže dvojic ze základních a støedních škol. Pøedpokládaný konec: Souèástí programu bude vystoupení kapel i májové políbení pod rozkvetlou tøešní. Námìstí bude lemováno stánky: napø. s obèerstvením, medovými produkty, s výrobky ze slámy a kukuøièného šustí... Dìti si budou moci malovat køídami na archy papírù, ve stánku Muzea loutkáøských kultur uvidí a vyzkouší si výrobu loutek. Úèast pøislíbil i kreslící uèitel Jan Honza Lušovský. instalace mìsíèní poplatek 400 Kè až 450 Kè 60 Kè mobilní telefon instalace Kè až Kè mìsíèní poplatek 225 Kè Bližší informace o instalaci Vám v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim podají Ivana Bohatá na telefonu nebo Ivana Èechová na telefonu Ivana Bohatá, vedoucí CSSP, Roman Èervenka, vrchní strážník MP Chrudim Program bude upøesnìn na vývìsních plochách a na internetových stránkách organizátora celé akce Studentského parlamentu Studenti mìstu (www.smch.wz.cz). Realizaci umožnilo mìsto Chrudim, které poskytlo Studentskému parlamentu finanèní dotaci a kterému tímto dìkujeme. Studentský Majáles je oslavou jara. Pøijïte jej s námi oslavit a pøitom se pobavit. Všichni jste srdeènì zváni. Uvítáme drobné sponzorské dary jako odmìny pro soutìžící. Kontaktní osoba: Zuzana Horáèková koordinátorka Studentského parlamentu tel.: Ve ètvrtek 21. dubna od do bude Resselovo námìstí v Chrudimi patøit oslavám Dne Zemì. Den Zemì jako první zorganizovali ameriètí studenti , aby prosadili pøijetí nových ekologických zákonù a zvýšení státního rozpoètu na ochranu životního prostøedí. Akce EARTH DAY se zúèastnilo 20 milionù obèanù USA. Postupnì se akce zaèala šíøit i do dalších zemí. Èeskoslovensko se do oslav Dne Zemì zapojilo v roce V roce 1991 se do kampanì výraznì zapojilo Ministerstvo životního prostøedí ÈR. Po rozdìlení Èeskoslovenska se v Èeské republice oslavy Dne Zemì staly pravidelnou jarní akcí. V Chrudimi jsme se pøipojili menšími akcemi již v roce Den Zemì v Chrudimi 7 V roce 1998 z iniciativy studentù Vyšší odborné školy životního prostøedí byly oslavy Dne Zemì poprvé poøádány jako celodenní akce na Resselovì námìstí. Aby bylo možné takto Den Zemì poøádat každoroènì, založili studenti obèanské sdružení Chiméra, které tuto akci poøádalo do roku V letošním roce pøevzal poøadatelskou štafetu Èeský svaz ochráncù pøírody, Klub ochráncù SPR Habrov. A na jaké aktivity se mùžete tìšit letos? Budou se vyhlašovat tradièní akce, napø. Nakrmte Hliníkožrouta, výtvarná soutìž na téma Nechceme na stromy, ale mezi stromy apod. Na pódiu vystoupí dìti z Ústavu sociální péèe ve Slatiòanech, soubor Klíèek, loutkové divadlo, trubadúr i kapely. Ve stáncích se bude vyrábìt ze slámy, své umìní pøedvede mistr kováø, svoji èinnost v ekovýchovì pøedstaví neziskové organizace mìsta a Ekocentrum Paleta, poboèka Chrudim. O záchranì poranìných zvíøat budou hovoøit èlenové ZO ÈSOP Novohradka. Ve Vodních zdrojích budou probíhat pøednášky, v èajovnì Lùna pøipravujeme besedu s bývalým ministrem životního prostøedí Martinem Bursíkem. V rámci kampanì budou pøedány školským zaøízením, která úspìšnì prošla cestou ekologického auditu, Certifikáty s názvem Ekologická škola. Podrobný program bude na vývìsních plochách a na internetových stránkách a št

8 Výbor pro partnerství Chrudim Ede: Plán spoleèných akcí v roce 2005 Mìsíc P. è. akce Kde Název a úèel akce leden 1 EDE Doplatek autobusu ze srpna 2004 za úèast souboru Kuøátka na akci obžínky (Heideweg) 2 CR Zimní tábor mládeže únor 3 CR Pøedložení Výroèní zprávy 2004 a Plánu 2005 bøezen 4 CR Jednání koordinátorù, pøíprava sportovních soutìží 5 CR Projekt vzájemného poznávání (Spec. MŠ a Jitøenka) 6 CR Jednání pøedsednictva s koordinátory duben 7 CR Jednání koordinátorù, pøíprava zájezdu seniorù 8 EDE Olympiáda støedních škol 9 CR Kurz aranžování kvìtin pro obèany i profesionály kvìten 10 CR Pøíprava letního tábora 11 CR Oslavy 950 let - hudba, královna a princezna vøesu, vodní varhany 12 CR Sportovní soutìže vojákù 13 EDE Návštìva partnerské organizace 14 EDE Navázání spolupráce Hospodáøských komor a podnikatelù 15 CR Návštìva partnerské školy z Barnevelde 16 CR Žákovský turnaj v kopané 17 EDE Studijní návštìva farem 18 CR Pracovní jednání pøedsednictev Výboru a Nadace èerven 19 CR Návštìva partnerské organizace 20 CR Atletická Olympiáda mládeže èervenec 21 EDE Letní tábor dìtí a mládeže 22 EDE Jednání koordinátorù - Plán EDE Studijní návštìva chovatelù dobytka 24 CR Jednání pøedsednictva s koordinátory srpen 25 EDE Stáž studentù SZeŠ na farmách 26 EDE Stáž studentù v parku Hoge Weluve 27 CR Studijní návštìva farem 28 CR Jednání koordinátorù - Plán CR Poznávací zájezd seniorù 30 EDE Technická pøíprava našich vystoupení a jednání koordinátorù - Plán EDE Úèast na Heideweg (soubory, øemeslníci, královna CR ) záøí 32 CR Jednání koordinátorù - Plán CR Mìstské slavnosti (soubor, øemeslníci, aranžování kvìtin) 34 CR Úèast v soutìži O pohár mìsta 35 CR Jednání koordinátorù - Plán EDE Návštìva partnerské zemìdìlské školy 37 EDE Monitorovací cesta ke stážím v rámci projektu Leonardo da Vinci - SZeŠ øíjen 38 EDE Stáž práce s klienty Denního centra 39 CR Jednání pøedsednictva s koordinátory - podklady k plánu spoleèných akcí na rok 2006 listopad 40 CR Pøíprava zimního tábora 41 CR Úèast øemeslníkù na Kateøinském posvícení 42 EDE Schvalování plánu 2006 pøedsednictvy Výboru a Nadace Èinnost Místní organizace Svazu tìlesnì postižených v Chrudimi Naše organizace pùsobí po rozdìlení Svazu invalidù již 15 let v Chrudimi. V jejím èele je výbor, který se schází každou první støedu v mìsíci v prostorách Centra tìlesnì postižených v Rooseveltovì ulici naproti Evonì. V lednu se pravidelnì uskuteèòuje schùzka s obchùzkáøi, kteøí od èlenù vybírají pøíspìvky 30 Kè za rok. Na jaøe se tradiènì koná výroèní èlenská schùze v restauraci Muzeum. Vždy na jaøe výbor také poøádá oblíbený zájezd do Polska. V èervnu se uskuteèòuje jeden zájezd na poznávání naší republiky. Letos bychom chtìli jet do skanzenu lidových staveb v Pøerovì nad Labem Práce žákù ZUŠ Chrudim Výtvarný obor Základní umìlecké školy v Chrudimi pøedstaví nejširší veøejnosti šikovnost a um svých žákù formou výstavy ve výstavních sálech Regionálního muzea v Chrudimi. Vystaveny budou dvojrozmìrné i trojrozmìrné práce z rùzných výtvarných technik a materiálù, chybìt nebudou ani keramické pøedmìty. Výstava bude zahájena vernisáží dne 7. dubna 2005 v 17 hodin a potrvá do 24. dubna 2005, otevøena bude dennì kromì pondìlí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. M. Burdychová a do lázní Podìbrad. Na podzim jezdíme ještì jednou do Polska. V listopadu poøádáme tradièní spoleèenské odpoledne. Letos to bude již 14. roèník. Na tìchto setkáních je vždy bohatá tombola i kulturní program. Závìrem bych chtìl pozvat èleny od 14 hodin na výroèní èlenskou schùzi a na zájezd do Polska Jiøí Císaø, pøedseda MO STP Chrudim Pozvánka Na téma Zamyšlení lékaøe - køes ana nad službou lidem v nemoci bude v kostele Èeskobratrské církve evangelické v Pardubické ulici v Chrudimi pøednášet doc. MUDr. Zdenìk Susa, internista a pedagog na 1. lékaøské fakultì UK v Praze. Pøednáška se koná v nedìli 3. dubna 2005 od 14 hodin. Srdeènì zveme. Pøihlášky do kurzu kvìtinových aranží Ještì zbývá nìkolik posledních volných míst do kurzù ve støedu a ve ètvrtek od hodin. Zájemci a pøedevším zájemkynì, Vaše pøihlášky pøijímá Informaèní centrum do 8. dubna. sn Národní dny bez úrazù ve Zdravých mìstech Tématem letošní kampanì je Dopravní úrazovost školních dìtí. Akce probíhající v rámci tìchto dnù jsou zamìøeny na používání cyklistických pøileb, dìtských zádržných systémù a mapování bezpeèných cest dìtí do školy. Protože se jedná o projekty dlouhodobìjší, byly zaèátky kampaní stanoveny na duben. Vyvrcholení akcí by mìlo probìhnout v rámci kampanì Národních dnù bez úrazù v termínu od 1. do O tvrdých lebkách aneb o kampani Na kolo jen s pøilbou Zaèátkem dubna bude v mateøských, základních a speciálních školách v Chrudimi a v místním tisku zahájena kampaò Na kolo jen s pøilbou, která poukazuje na nutnost používání cyklistických pøileb. Dìtem do 15 let tuto skuteènost naøizuje zákon, dospìlí tuto povinnost mají jen na silnicích I. tøídy. Dùvodù, proè nosit na kole cyklistickou pøilbu, je nìkolik: - Pokrok ve vybavení jízdních kol kola s pøehazovaèkou a úèinnými brzdami jsou normou. - Pøibylo automobilù, ale cyklistických stezek je stále nedostatek. Støet cyklisty s automobilem je èastìjší. Cyklisté ho zaplatí životem, jejich šance ale výraznì stoupají s použitím pøilby. Nejdùležitìjším dùvodem, proè nosit cyklistickou pøilbu, je ochrana cyklisty, ale i jeho okolí. Ostatní tak snáze pøekonají ostych pøilbu si nasadit. A o tvrdých lebkách ještì jinak. Stále témìø 80 % dìtí do 15 let pøilbu na kole nenosí. A jen každé druhé dítì do 10 let je na kole chránìno pøilbou. Že by je jejich rodièe nemìli rádi? Na kampani bude spolupracovat Mìstská policie, Policie ÈR, Zdravotní ústav v Pardubicích, poboèka Chrudim, Všeobecná zdravotní pojiš ovna v Chrudimi, Støední zdravotnická škola a Mama klub. V prùbìhu kampanì budou rozdávány slevové kupóny na nákup cyklistických pøileb. Ty budou k uplatnìní v prodejnách Bike sport V Tejnecku a Šiko ve Štìpánkovì ulici. Uvedené prodejny budou oznaèeny logem kampanì v dobì od dubna do zaèátku èervna. Pro cyklisty splòující pøedpisy budou pøipraveny drobné dárky. Celá kampaò probíhá za podpory Ministerstva zdravotnictví ÈR Projektù podpory zdraví, a mìsta Chrudim. Šárka Truneèková Dùm dìtí a mládeže Palackého 418, Chrudim, tel., fax: Akce v dubnu dubna matematická olympiáda ZŠ Z6, Z7, Z8 6. dubna krajské kolo pøehlídky dìtských divadel Divadlo K. Pippicha Chrudim 6. dubna malování mandal v DDM hod. 9. dubna II. roèník plaveckého maratonu 12. dubna okresní kolo BIO ZŠ C 16. dubna keramika na hrnèíøském kruhu II. èást , hod. 19. dubna beseda a autogramiáda s baskytaristou skupiny Ready Kirken Ondøejem Heroldem, rodákem z Chrudimi 20. dubna Pythagoriáda ZŠ 21. dubna gelové svíèky v DDM 27. dubna Tøi mušketýøi výlet do Prahy na muzikál 8

9 Høbitovní pomníky (4) Zaboèíme-li po vstupu na høbitov U Václava vpravo a pùjdeme-li dále podél høbitovní zdi, nemùžeme bez povšimnutí minout pomník se zobrazením øeholnice a s nápisem Ne v smrti stín, v jas vìèný vchází ten, kdo v žití svém svìtlo lásky sil. Autorem tohoto památkovì chránìného reliéfu na hrobce rodiny Rozvodovy je významný èeský sochaø rantišek ( ranta) Úprka. Dílo pochází pravdìpodobnì z doby jeho pražského pùsobení na pøelomu osmdesátých a devadesátých let 19. století, kdy pracoval v kamenických dílnách J. Èapka, A. P. Wagnera a B. Schnircha. P. Kobetiè Výroèí mìsíce Jan Støíteský Dne 10. dubna 1930 zemøel v Chrudimi (pohøben byl na evangelickém høbitovì) støedoškolský pedagog a odborný spisovatel Ing. Jan Støíteský. Narodil se v Podlažicích, reálku studoval ve Vysokém Mýtì a v Pardubicích (maturoval v roce 1878), vysokou zemìdìlskou školu ve Vídni (absolvoval ji v roce 1881). Poté 15 let pùsobil na velkostatcích v Levínì nad Cidlinou a ve Èkyni na Šumavì, od roku 1896 byl odborným uèitelem na zimní hospodáøské škole ve Strakonicích, v letech profesorem rostlinné produkce na støední hospodáøské škole v Chrudimi a ve školním roce 1919/1920 øeditelem vyšší hospodáøské školy v Košicích. Po odchodu do dùchodu vyuèoval externì na chrudimské hospodáøské a zahradnické škole. Ing. Støíteský pøispíval do Hospodáøského listu ès. zemìdìlce a Zemìdìlského archivu, byl autorem èetných hesel do Hospodáøského slovníku nauèného a spolupracovníkem novin Zpravodaj Chrudimska. Napsal dvoudílnou uèebnici Pìstování rostlin hospodáøských. V Chrudimi mj. pùsobil jako jednatel Hospodáøského spolku okresu chrudimského ( ) a jednatel Spolku absolventù hospodáøské školy. P. Kobetiè Kniha o zemìdìlském školství v Chrudimi Regionální muzeum v Chrudimi vydalo publikaci Ing. Josefa Rozmana, CSc., s názvem Ojedinìlá tradice zemìdìlského školství v Chrudimi. Hospodáøská škola byla založena díky prozíravosti pøedstavitelù mìsta jako jedna z nejstarších u nás v roce Prvním rokem se vyuèovalo v budovì reálky v Komenského ulici (dnes peèovatelský dùm), potom na dalších místech a nejdéle v novì postavené budovì nad železnièní tratí. V kvìtnu uplyne sto let od zahájení výuky v jejích prostorách. V roce 1966 se škola pøemístila do areálu v Podìbradovì ulici. Autor popisuje podrobnì historii školy, která v proudu èasu mìnila názvy, do roku Pozdìjší vývoj je struènì nastínìn. Škola byla dvouletá, od roku 1885 tøíletá a od roku 1920 vzhledem k narùstajícím poznatkùm o zemìdìlství ètyøletá. Získala si díky vysoké odborné a pedagogické kvalitì svých profesorù výbornou povìst, kterou šíøili její absolventi, mezi nimiž byli i studenti ze slovanských národù. Škola se stala centrem zemìdìlského školství ve mìstì, pøidružena k ní byla zimní hospodáøská škola a hospodyòská škola, jejíž samostatný vývoj se urychlil po výstavbì vlastní budovy v roce 1910 (v dnešní Palackého ulici). Støední zemìdìlská škola šíøila mezi rolníky nové znalosti a ovlivòovala zemìdìlskou praxi. Napomáhala jí k tomu hlavnì Státní výzkumná stanice, zøízená roku 1926 v nové budovì v sousedství školy (dnes LDN Na Kopeèku). Odbornì fundovaná kniha, založená na dùkladném studiu pramenù a literatury a doplnìná fotografiemi, obsahuje mnoho cenných informací o zemìdìlském školství v Chrudimi, o kontaktech s mìstem a bohaté tradici školy. PhDr. Miroslav Bastl Vítání obèánkù 7. bøezna 2005 Lenka Sobolíková, Adéla Vohradníková, Kamil Plitz, Lukáš Kozel, Ondøej Veselý, ilip Šabata, Adam Tamchyna, Adam Cepko, Lubomír Meller a Tobiáš Gerhart. av Informaèní centrum nabízí: Vstupenky na koncert KATAPULTU, který se koná ve ètvrtek 14. dubna 2005 od 19 hodin v Domì kultury Støelnice v Hradci Králové. Vstupné 220 Kè. Upomínkové pøedmìty k výroèí 950 let od první písemné zmínky o Chrudimi ( poštovní známky, mince, odznaky, trika, turistická známka, brožura Památky Chrudimi). Dále nabízíme dýhové pohlednice, podložky pod myš, záložky a kolíèky s chrudimskými motivy a mnoho dalšího. Petra Vykydalová Malování pro radost Malování pro radost je spoleèenství dìtí, které se scházejí pod vedením Mgr.Vìry Neveèeøalové v klubovnì mladých ochranáøù na konci parku Na Støelnici naproti kaplièce. Chodí sem 15 dìtí, malují, kreslí, pracují s pøírodním materiálem a vytváøejí spoustu malièkostí pro radost.využívají pøírodního prostøedí, které jim poskytuje okolí. Zjara pøipravují první maloplošnou víkendovou výstavku v kaplièce. A tak možná Vy, kteøí pùjdete kolem na procházku, uvidíte, co pro Vás dìti pøipravily.v plánu jsou obrazy, malované hedvábí nebo fotografie. Milan Marenèák 9 Plán CSSP na duben od hodin se koná již 5. spoleèenský ples seniorù ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Ktanci a poslechu zahraje taneèní a dechový orchestr Základní umìlecké školy Chrudim a Trio Excellent. Chrudimská univerzita tøetího vìku pokraèuje ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici si p. Mgr. I. Slejška pøipravil pøednášku na téma: 950 let od první písemné zprávy (prùøez dìjinami Chrudimì) v hodin si pøednášku na téma: Stalinùv Sovìtský svaz pøipravil p. Mgr. Robert Hlaváèek. 12. a v hodin pokraèuje v poèítaèové uèebnì Gymnázia J. Ressela kurz na poèítaèi. Následující setkání bude 26. a Kavárnièky se budou konat ve dnech: ve hodin v Domì s peèovatelskou službou v ulici Obce Ležákù a v ulici Strojaøù ve hodin si pøíjemnì posedíme v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici a v DPS Komenského ve hodin se v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici v prostoru pracovní terapie seznámíme s ubrouskovou technikou. Zájemci si pøinesou kvìtináèe, krabièky, plechovky, pøedmìty ze døeva, porcelánu nebo plastu podle vlastního výbìru. Nezapomeòte na malé nùžky. D. Potužáková Chrudimská vlastivìdná encyklopedie Obèané Chrudimì a její návštìvníci dostanou v polovinì kvìtna do rukou rozsáhlou publikaci. Pod názvem Chrudim. Vlastivìdná encyklopedie popisuje ve 235 heslech pøírodní, hospodáøskou a kulturní tváø mìsta. Bohatì ilustrovanou knihu o minulosti i pøítomnosti Chrudimì pøipravil kolektiv tøiceti autorù a vydává ji nakladatelství MILPO Praha. Podrobnosti o encyklopedii pøinese kvìtnové èíslo Chrudimského zpravodaje. Tomáš Pavlík Unikáty zmuzejních a archivních sbírek (4) Vyøezávaná kostìná rukoje ve tvaru lidské postavy, pravdìpodobnì z menšího nožíku. Nalezena byla ve vrstvì z 15. století v interiéru bašty Prachárny. Zajímavý doklad jednoduchého umìleckého øemesla. J. rolík

10 VÝHODNÉ CESTOVÁNÍ S ÈIPOVOU KARTOU Spoleènost CONNEX Východní Èechy a. s. používá ve svých autobusech nové, rychlejší a komfortnìjší odbavovací strojky akceptující èipové karty. Základní informace o èipových kartách Èipová karta je pamì ové médium (obdobnì jako napø. karta telefonní nebo bankovní platební karta), které funguje jako nosiè informací pro bezhotovostní odbavení cestujícího veøejnou autobusovou dopravou. Karta obsahuje, kromì obvyklých identifikaèních údajù, informace o uskuteènìných pøepravách, finanèním kreditu a aktuální údaje o jejím užití. Tento moderní zpùsob odbavení pøináší cestujícím výrazné zlepšení kvality a variability dopravních služeb. Co Vám èipová karta nabízí 1) Elektronickou penìženku Je to cestujícím urèená a složená èástka penìz, kterou je možné nabít do každé platební karty a ze které je možné èerpat jízdné po èasovì neomezenou dobu. Do elektronické penìženky se automaticky pøevádí nevyèerpaná odpovídající èástka z pøedplatních kuponù v pøímìstské dopravì. 2) Èasový kupon Pøi každém dobíjení žákovské nebo obèanské karty lze zvolit platnost èasových kuponù od libovolného data (tzv. plovoucí období). Pro tyto karty neplatí již pevná platnost kuponu na kalendáøní týden nebo mìsíc. Platnost kuponu pro žákovskou nebo obèanskou kartu lze tedy dobít napøíklad od 10. øíjna tzn. platí pøesnì od 10. øíjna od 0.00 hod. do 9. listopadu do hod. Maximální poèet kuponù na jedné kartì jsou dva kupony (tzn. napø. nabití dvou mìsícù). Hlavní výhody pøi platbì obyèejného a zlevnìného 50% jízdného z elektronické penìženky nižší cena jízdenky než pøi úhradì v hotovosti sleva 5% pøedplatní obèanské èasové jízdenky se slevou 10% až 15% lze od zakoupit pouze pøes èipovou kartu u èasových jízdenek možnost pøestupu v systému MHD Chrudim a Kutná Hora do 30 minut zdarma 100% vyèerpání jízd pøedplatních jízdenek v pøímìstské dopravì (vynechanou jízdu z dùvodù napø. nemoci, dovolené, jízdy autem,... neztrácíte. Odpovídající èástka je automaticky pøevedena do elektronické penìženky, ze které lze libovolnì èerpat). zrychlené odbavení pøi nástupu do autobusu bez manipulace s hotovostí pøi ztrátì karty možnost pøevedení nevyèerpaného zùstatku na novou èipovou kartu možnost zakoupení pøenosné skupinové karty možnost vydání èasové jízdenky na tzv. plovoucí období (napø. od do ) všechny typy èipových karet mají zabudovanou i funkci tzv. elektronické penìženky, která není nijak èasovì omezena rodièovská kontrola + omezení manipulace s hotovostí u dìtí Jak a kde získáte èipovou kartu? Prodej karet probíhá v prostorách informaèní kanceláøe spoleènosti ÈSAD BUS Chrudim a. s. na autobusovém nádraží v Chrudimi (telefon: , otevírací doba: hod.). Další sbìrná místa žádanek o èipové karty jsou: IK Hradec Králové, IK Pardubice, IK Holice, IK obch. dùm Rùže v Hlinsku v È., IK Havlíèkùv Brod, IK Èáslav, IC Kutná Hora, IK Ledeè n. Sázavou, IC Chotìboø. Pro zhotovení karty je nutno pøedložit vyplnìnou žádanku a doklady specifikované pro žádaný druh karty. Více informací na UPOZORNÌNÍ OD 1. DUBNA 2005 JE MOŽNO ZAKOUPIT TÝDENNÍ A MÌSÍÈNÍ ÈASOVÉ JÍZDENKY POUZE PROSTØEDNICTVÍM ÈIPOVÝCH KARET!!! CENÍK MHD CHRUDIM Poèet Cena v Kè placená pøedplacených v autobuse èipovou jízd hotovì kartou Obyèejné jízdné 8,- 5,60 Zlevnìné jízdné 4,- 2,80 Starobní dùchodci od 60 let 4,- 2,80 Obèanský kupon mìsíèní Obèanský kupon ètvrtletní Studentský kupon mìsíèní Žákovský kupon mìsíèní Senior kupon mìsíèní Zlevnìné jízdné se poskytuje pro dìti do 15 let. Bezplatnì se pøepravují: - dìti do 6 let - držitelé prùkazu ZTP a ZTP/P vèetnì prùvodce a vodícího psa, PTP-VTNP, JZP, Konfederace polit. vìzòù, Ès. Svazu bojovníkù za svobodu proti fašismu. Pøestup v MHD s èipovou kartou do 30 minut zdarma. Tarif pro MHD platí pouze na linkách MHD, na linkách pøímìstské dopravy platí tarif vyhlášený spoleèností Connex Východní Èechy a. s. pro pravidelnou linkovou dopravu. Na Ostrovì 177 Connex Východní Èechy a. s Chrudim, tel.: stále nové myšlenky Pásovec kampaò k dìtským zádržným systémùm Tato celoevropská kampaò je zamìøena na používání dìtských autosedaèek a v oblasti prevence dìtské úrazovosti v ÈR je novinkou. Kampaò pøipravuje a metodicky øídí Ministerstvo dopravy spoleènì s Centrem dopravního výzkumu. Nosièem a maskotem akce je dìtská hraèka pásovec, kterou budou moci získat dìti ve vìku od 3 do 12 let. Jedná se o osvìtovou kampaò, na které bude opìt spolupracovat více partnerù. št Pøidìlené pøíspìvky na podporu sportu a tìlovýchovy na rok 2005 Obèanské sdružení Doprava mládeže Èinnost mládeže Poøádání akcí Na provoz zaøízení CELKEM 1. Integra Spec. škol A K atletika Tenisový klub Jezdecký klub Vestec KÈT treking ŠAK U Stadionu HBC Jokerit Chrudim Hokejový klub Linea stolní tenis Sokol házená Sokol moderní gymnastika KÈT Chrudim A K fotbal Shotokan karate AMK Zejax motok SK fotbal TJ Sokol Topol Sokol odbíjená Klub rekreaèních bìžcù TJ oddíl lyžování Sokol basketbal TK Besta ŠSK GJR volejbal ÈÈK Chrudim TJ Markovice AVZO Modelklub Kaèeøi vodáci Sokol MTB Manitou ÈÈK VZS Sokol mažoretky SRP DDM plavání Sokol sportovní gymnastika Zálesák Táborníci Aeroklub Chrudim Sokol všestrann SDH hasièi CR TJ a šachový oddíl Horolezecký oddíl A K Chrudim Celkem:

11 KÈT Chrudim Vejšlapy v dubnu Sobota Stéblová Láznì Bohdaneè (možno až Pøelouè) (11, 20 km) Sraz: v 6.55 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd vlaku v 7.12 hod. do Pardubic Vedoucí: J. Jahnický, V. Písaø Sobota Doudleby nad Orlicí Vamberk Potštejn (14 km) Sraz: v 6.55 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd vlaku v 7.12 hod. (smìr HK) Vedoucí: manželé Hurtovi Støeda Havlíèkùv Brod Stvoøidla Ledeè nad Sázavou (10 km) Sraz: v 6.40 hod. (senior pas), ostatní v 7.10 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezdy vlakù v 6.58 hod. a v 7.26 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi Sobota Uhersko Horní Jelení Veliny Holice (13 km) Sraz: v 7.10 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd vlaku v 7.37 hod. (smìr Moravany) Vedoucí: J. Jahnický, J. Hurt Støeda Litice nad Orlicí Bohousová Žamberk (12 km) Sraz: v 6.25 hod. na nádraží ÈD Chrudim mìsto, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: M. Pilaøová, J. Slaninová Sobota Hlinsko Hamry Herálec Hlinsko (20 km) Sraz: v 6.40 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd vlaku v 6.58 hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písaø Sobota Slatiòany Liciboøice (kozí farma) Slatiòany (16 km) Sraz: v 8.40 hod. na nádraží ÈD Chrudim, odjezd vlaku v 8.57 hod. Vedoucí: V. Písaø, J. Vacek Zveme mezi nás nejen naše èleny, ale i širokou veøejnost, všechny ty, kteøí mají rádi pøírodu a turistiku. Bližší informace ve vývìskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo P. Šídla, tel J. Jahnický KÈT Treking Chrudim poøádá v dubnu Odemykání Chrudimky cykloturistika (50 km) vedoucí Vlastimil Škvára, tel , Jarní jízda cykloturistika (40 km) vedoucí Ing. Pavel Marek, tel , Èeský ráj BUS, pìší turistika (15, 25 km) vedoucí Ing. Jiøí Machek, tel , Sjezd èarodìjnic cykloturistika (45 km) vedoucí Míla Pondìlíèková, tel , MTBC MANITOU Sokol Chrudim poøádá v nedìli 3. dubna Pøivítání jara cykloturistická vyjížïka asi 30 km po trase Chrudim podél øeky Chrudimky Slatiòany Škrovád Borek Brusy Svídnice Háje pøehrada Práèov Výsonín Radochlín Vížky Lukavièka Lukavice Brusy Borek Škrovád (hospùdka u Pùhoných) Slatiòany Chrudim. Sraz: u Sportovní haly TJ Sokol v hodin, návrat okolo hodin. Provoz krytého bazénu a sauny Plavecký bazén Dìtský bazén Sauna 1. pá Spol. 2. so Spol. 3. ne Spol. 4. po Spol. 5. út Ženy 6. st Muži 7. èt Ženy 8. pá Spol. 9. so Spol. 10. ne Spol. 11. po Muži 12. út Ženy 13. st Muži 14. èt Ženy 15. pá Spol. 16. so Spol. 17. ne Spol. 18. po Muži 19. út Ženy 20. st Muži 21. èt Ženy 22. pá Spol. 23. so Spol. 24. ne Spol. 25. po Muži 26. út Ženy 27. st Muži 28. èt Ženy 29. pá Spol. 30. so Spol. Pozn: Zmìny v provozu jsou vyhrazeny. V prùbìhu dubna bude zprovoznìna in-lineová plocha na zimním stadionu v Chrudimi. Bohužel nemùžeme zatím zveøejnit termín zprovoznìní. Pøedpokládá se, že k bude vše pøipraveno. Zájemci o pronájem mají možnost se informovat na tel. èísle , otbalová utkání na Letním stadionu A K Chrudim v dubnu 2005 den datum hodina soutìž tým A K soupeø Nedìle ÈLSŽ + ÈLMŽ A žáci RMSK Cidlina Lužec Sobota Divize A K A Jiskra Ústí nad Orlicí Sobota ÈDSD + ÈDMD A dorost K Jablonec nad N. B Nedìle KP A K B SK Holcim Prachovice Sobota ÈLSŠ + ÈLMŽ A žáci K Mladá Boleslav Nedìle ÈDSD + ÈDMD A dorost K Neratovice Sobota Divize A K A K Agria Choceò Nedìle KP A K B SK Vysoké Mýto Sobota ÈLSŽ + ÈLMŽ A žáci K Trutnov Nabídka studia ve sportovních tøídách Vážení rodièe, jako každoroènì i ve školním roce 2005/06 budou v ZŠ U Stadionu od šestého roèníku otevøeny sportovní tøídy pro pohybovì nadané dìti. Vaše dìti si mohou vybrat sport dle svého uvážení. Naši trenéøi mají specializaci na královnu sportù atletiku, kopanou, ale rádi bychom pøijali i dìti, které si vybraly jiný sport. Výhodou studia ve sportovní tøídì je rozšíøená výuka tìlesné výchovy (pìt hodin týdnì), odborné vedení ze strany uèitelù TV a trenérù, každoroèní sportovní soustøedìní (zimní, jarní a výbìrové v Chorvatsku), poloha školy v centru sportoviš mìsta a nespornì sportovní atmosféra, která podporuje soutìživost a snahu vyniknout. Naším cílem není pøedèasná specializace a pøetìžování dìtí, ale všestranný rozvoj pohybových schopností. Sport by mìl pøinášet dìtem pøedevším radost a specializace by mìla dle mého názoru nastat až od støední školy. øeditel školy Mgr. Jindøich Vyhnánek Výbìr (pohybové testy) se pro novou atletickou tøídu pro školní rok 2005/2006 uskuteèní ve støedu na letním stadionu v Chrudimi, a to od 8.00 hod., a ve stejný den i v hod. Zveme všechny talentované zájemce o královnu sportu atletiku. Výbìru se mohou zúèastnit i zájemci z 6. tøíd na doplnìní stávající tøídy. Informovat se lze na telefonním èísle nebo na Karel iedler, vedoucí trenér atletických ST KRB Chrudim poøádá v nedìli 20. dubna 2005 od hodin 190. Malou cenu Monaka. Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiòan. Délka bìhu: m (pøesnì), zájemci se slabší výkonností a dìti mohou absolvovat menší (èervený) okruh, dlouhý jen cca m. 11

12 Kurzy internetu v Mìstské knihovnì Mìstská knihovna Chrudim oznamuje, že pro velký zájem uživatelù rozšiøuje bezplatné kurzy internetu pro zaèáteèníky. Školení trvá 3 hodiny a koná se každé úterý od 9 do 12 hodin. Vzhledem k omezenému poètu výukových poèítaèù je tøeba se pøedem pøihlásit osobnì v informaèním oddìlení, nebo na èísle PhDr. Hana Mazurová, øeditelka Mìstské knihovny Chrudim è. 4/2005 vychází Vydává mìsto Chrudim, Resselovo námìstí 77, Chrudim I, IÈO Telefon redakce , fax , Redakèní rada: Pavel Kobetiè, Aleš Korejtko, Stanislav Novotný, Petr Øezníèek, Ivan Slejška, Jan Èechlovský. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor pøíspìvku odpovídá za vìcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávìrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neruèí za obsah pøíspìvkù externích dopisovatelù. Pøíloha Vademecum chrudimské kultury je kompletnì pøipravována Chrudimskou besedou. Tato pøíloha není redigována redakèní radou CHZ a není jí ani jazykovì upravována. Náklad výtiskù. Grafická úprava a tisk PORS 52, s.r.o. Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury Èeské republiky pod znaèkou MK ÈR E Vychází 1 x mìsíènì. Distribuce zdarma do všech domácností na území mìsta Chrudimì. Pøetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávìrka èísla 16. bøezna

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2005 Pøed 155 lety se narodil Tomáš Garrigue Masaryk V úterý 3. února se na základì iniciativy vedení

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU zima 2009 PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Krize? Ano, ale my se na ni tìšíme. Ne, to není fráze nebo pøeklep, to je návrat k realitì

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz KVĚTEN 2005 Nejvìtší oslavy v roce 2005 Vážení spoluobèané, kvìten je každým rokem lásky èas, ale v roce letošním

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003

PØEHLED LEGISLATIVY PUBLIKOVANÉ VE SBÍRCE ZÁKONÙ V ØÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2003 Obsah Novela vyhlášky o oznamovací povinnosti podle devizového zákona Novela zákona o úèetnictví Zákon o ochranných známkách Legislativní návrhy projednávané Parlamentem ÈR Vybrané mezinárodní smlouvy

Více