ZNALECKÝ POSUDEK Č.1118/6/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK Č.1118/6/2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK Č.1118/6/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemků parc. č. 2614/1 a 2614/2 vč. příslušenství a stavby bydlení č. p (prodejna), která je součástí pozemku parc. č. 2614/2; to vše v k. ú. Černošice, obec Černošice, okres Praha-západ. Objednatel: Exekutorský úřad Praha 10 soudní exekutor JUDr. IGOR IVANKO Na Zátorce 590/12 PSČ , Praha 6 IČ: DIČ: CZ Účel znaleckého posudku: Zhotovitel: Znalecký posudek je vypracován na základě usnesení č. j.: 167 EX 3516/ vydaného soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivanko, dne Ing. DAGMAR VYHNALÍKOVÁ Trojská 163/ Praha 8 IČ: mob: Znalecký posudek byl vypracován podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni Znalecký posudek obsahuje včetně titulního listu 40 stran textu, a je vyhotoven ve 2 vyhotoveních. Objednateli se předává v 1 vyhotovení a jedno vyhotovení je uloženo v archivu zhotovitele. V Praze dne

2 OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU A. Úvod Znalecký úkol Identifikace nemovitých věcí a informace o vlastníkovi dle KN Vymezení pojmů obvyklá cena a administrativní cena Obvyklá cena Administrativní cena Hlavní používané zkratky... 4 B. Nález PŘEDMĚT OCENĚNÍ Prohlídka nemovitých věcí Podklady pro vypracování znaleckého posudku Základní předpoklady a omezující podmínky znaleckého posudku Práva a závady spojené s předmětem ocenění Dokumentace a skutečnosti METODY OCENĚNÍ Nákladový způsob ocenění Výnosový způsob ocenění Srovnávací způsob ocenění Metody aplikované v ocenění CELKOVÝ POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ Poloha a vnější vlivy Stavba prodejny č. p. 1226, která je součástí parc. č. 2614/2, a příslušenství Pozemky Využití ploch územní plán Povodňový plán ČR Shrnutí C. Posudek URČENÍ OBVYKLÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENY Srovnávací metoda Výnosová metoda Rekapitulace tržních metod ocenění Vliv závad na obvyklou cenu nemovitých věcí Určení administrativní ceny D. Závěrečný výrok E. Znalecká doložka F. Seznam příloh kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 2 z 40

3 A. Úvod 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je dle výroku I. a II. v usnesení č. j. 167 EX 3516/09-356: a) ocenit nemovité věci určit obvyklou cenu všech nemovitých věcí a jejich příslušenství ve vlastnictví povinné, které jsou zapsané na LV č. 3486, tj.: - pozemky parc. č. 2614/1 a 2614/2 vč. příslušenství a stavby bydlení č. p (prodejna potravin a masa), která je součástí pozemku parc. č. 2614/2; vše v k. ú. Černošice, obec Černošice, okres Praha-západ. b) určit příslušenství nemovitých věcí c) zjistit věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva spojená s oceňovanými nemovitými věcmi, a to se zohledněním zjištěných věcných břemen, výměnků a nájemních či pachtovních práv obvyklou cenou podle zvláštního právního předpisu ( 2 odst. 1. zákona č. 151/1997 Sb. v platném znění zákon o oceňování majetku), přičemž uvést, o jakou částku se vlivem zjištěného věcného břemene, výměnku nebo nájemního či pachtovního práva snížila obvyklá cena nemovitých věcí oproti stavu, kdy by zjištěným věcným břemenem, výměnkem nebo nájemním či pachtovním právem oceňované nemovité věci zatíženy nebyly; d) vyjádřit se, zda považuji nájemné či pachtovné (případně poměrnou část výnosu z věci) přiměřenou nájemnému či pachtovnému (případně poměrné části výnosu z věci) v místě a čase obvyklému a zda považuji věcné břemeno či výměnek za přiměřený výhodě oprávněné osoby a toto náležitě zdůvodnit. 2. Identifikace nemovitých věcí a informace o vlastníkovi dle KN Z výpisu z evidence katastru nemovitostí vyplývá, že se jedná o nemovité věci: * LV č pro k. ú. Černošice, obec Černošice, okres Praha- západ ALV: BLV: Vlastník Fabingerová Marie Ing., Ing. Lízla 449, Rožmitál pod Třemšínem; identifikátor: /070 Pozemky Parcela: Druh pozemku: Způsob využití: Výměra: parc. č. 2614/1 ostatní plocha ostatní komunikace 824 m 2 Součástí je stavba: Černošice, č. p. 1226; bydlení Stavba stojí na pozemku p. č.: 2614/2 parc. č. 2614/2 zastavěná plocha a nádvoří 623 m 2 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 3 z 40

4 3. Vymezení pojmů obvyklá cena a administrativní cena 3.1. Obvyklá cena Dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsob oceňování majetku a služeb, odst. 1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním Administrativní cena Administrativní cena nemovitých věcí je cena určená podle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, v aktuálním znění a podle prováděcí vyhlášky MF České republiky č. 199/ Hlavní používané zkratky KN katastr nemovitostí; LV list vlastnictví; ALV vlastnické právo; BLV nemovitosti; FLV nabývací tituly a jiné podklady v zápisu; BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky; k. ú. katastrální úřad; KP katastrální pracoviště; č. j. číslo jednací; č. číslo; parc. č. parcelní číslo; č. p. číslo popisné; NP nadzemní podlaží, PP podzemní podlaží; IS inženýrské sítě; KM katastrální mapa B.Nález 5. PŘEDMĚT OCENĚNÍ 5.1. Prohlídka nemovitých věcí Prohlídka nemovitých věcí byla provedena při místním šetření konaném dne bez přítomnosti vlastníka nemovitých věcí. Místní šetření tak mohlo být provedeno pouze v částečném rozsahu část interiéru objektu byla zpřístupněna pracovníky prodejny. Znalci i přes písemnou výzvu zaslanou povinnému nebyly poskytnuty podklady o oceňovaných nemovitých věcech, ani nebyla ze strany povinné žádná reakce k účasti na místním šetření. V možnostech povinné bylo se ohledání nemovitých věcí účastnit a zpřístupnit tak i její interiér. Doporučený dopis s kontaktováním povinné byl vrácen prostřednictvím České pošty k mým rukám dne z důvodu, že nebyl vyzvednut. Žádnou jinou adresu pro kontaktování povinné jsem neobdržela. Na místě u pracovníků prodejny bylo zanecháno písemné oznámení o provedení místního šetření s žádostí o poskytnutí součinnosti. Do dne zpracování znaleckého posudku nebylo na tuto žádost reagováno. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 4 z 40

5 Tento znalecký posudek je proveden na základě požadavku objednatele (zastoupeného panem JUDr. Václavem Kvapilem) pouze na základě informací zjištěných při místním šetření, z veřejně dostupných míst a z veřejně dostupných zdrojů. Ocenění je provedeno podle stavu nemovitých věcí ke dni místního šetření Podklady pro vypracování znaleckého posudku Pro vypracování ocenění nemovitého majetku byly znalcem opatřeny nebo objednatelem poskytnuty tyto podklady: Výpis z katastru nemovitostí LV č ze dne , k. ú. Černošice, obec Černošice, okres Praha-západ vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem viz. příloha Usnesení soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko, č. j. 167 EX 3516/ ze dne Kolaudační rozhodnutí ze dne ; 718/1982, POLVZ: 374/1993 Sdělení MÚ Černošice ze dne , č. j. MUCE 66044/2014 OSU, o zaslání dokumentů z archivu stavebního úřadu Územní rozhodnutí ze dne , č. j. MEUC /2008 (tlaková kanalizace) Stavební dokumentace (kanalizační přípojka) situace a technická zpráva, 05/2008; Ing. A. Voženílek Stavební povolení (NTL plynová přípojka a rozvod plynu) ze dne , č. j. 332/4-651/02/No Technická zpráva k přípojce plynu, 09/2001; Ing. František Smetana Sdělení k ohlášení drobné stavby (rozšíření rampy a provedení montovaného přístřešku) ze dne , č. j. výst. 1448/97 Stavební povolení vnitřní stavební úpravy objektu ze dne , č. j. výst. 432/97 vč. půdorysu 1.NP Rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne , č. j. výst. 121/74 Stavební dokumentace - Technická zpráva, Situace, Pohledy, Řezy, Půdorysy; srpen 1973 Dále byly použity informace z následujících veřejně dostupných zdrojů: Informace zjištěné z katastru nemovitostí - Kopie katastrální mapy, k. ú. Černošice dálkový náhled - viz. příloha Územní plán obce Černošice Informace získané při místním šetření mj. od pracovníků prodejny Mapa oblasti viz. příloha Barevná fotodokumentace pořízená při místním šetření viz. příloha Záznam z prohlídky a částečné zaměření nemovitých věcí Databáze realizovaných obchodů s nemovitými věcmi Informace z malého lexikonu obcí ČR Povodňový plán ČR (www.dppcr.cz) a další webové stránky realitních kanceláří, realitní noviny, informace z realitních kanceláří, konzultace s realitními makléři kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 5 z 40

6 Zákony a vyhlášky: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Vyhláška MF ČR č. 199/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.; Státní správa zeměměřictví a katastru - Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákonů č. 322/2006 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 444/2011 Sb., platný od 1. ledna 2012 a Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů Použitá literatura: Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kol. soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1997 Doc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. A kol. Teorie oceňování nemovitostí, VIII. Vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; ISBN Ing. David Dušek Ph.D - Základy oceňování nemovitostí. Praha: Oeconomica, 2011, ISBN Ing. Petr Ort, Ph.D Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s. 1.vyd s. ISBN Ing. Petr Ort, Ph.D Oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s. 1.vyd s. ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Odhad hodnoty pozemků. Praha: IOM s. ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Porovnávací hodnota nemovitostí, Ekopress, s.r.o., 2006, ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Odhad hodnoty nemovitosti, Ekopress, s.r.o., 2012, ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nemovitostí. Praha: Ceduk, s. ISBN Ing. Zbyněk Zazvonil Oceňování nemovitostí výnosový přístup textová část - cvičení. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze Institut oceňování majetku, nakladatelství: Oeconomica, s. ISBN Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Oceňování nemovitostí, České vysoké učení technické v Praze 2011, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN Luboš Dörfl, Jindřich Kratěna, Petr Ort, Vladimír Vácha - Soudní znalectví, České vysoké učení technické v Praze, 2009, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN Ivan Brož, Luboš Dörfl, Vladimír Vácha Soudní znalectví, Chronologický přehled předpisů pro oceňování nemovitostí, České vysoké učení technické v Praze, 2011, Česká technika nakladatelství ČVUT. ISBN Časopis Soudní inženýrství vydávaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Údolní 53, Brno, ročníky 1996 až 2014 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 6 z 40

7 Odborný čtvrtletník Odhadce a oceňování majetku vydaný Českou komorou odhadů majetku, Václavské náměstí 1, Praha 1, ročníky 2003 až 2014 Časopis Znalec vydávaný Komorou soudních znalců ČR, o. s., ročníky 2010 až Základní předpoklady a omezující podmínky znaleckého posudku Prohlášení: Znalec prohlašuje, že nemá žádný majetkový prospěch, majetkovou účast nebo jiný zájem související s předmětem ocenění ani není majetkově nebo personálně propojen s objednatelem. Neexistují žádné důvody, které by mohly zpochybnit nezávislost nebo objektivitu znalce. Předpoklady: Veškeré informace o předmětu ocenění byly převzaty od objednatele. Znalec neprováděl žádná další šetření směřující k ověření pravosti, správnosti a úplnosti poskytnutých podkladů. Za přesnost údajů a informací, ze kterých znalec při ocenění vycházel, nepřebírá odpovědnost a předpokládá jejich pravdivost a úplnost. Při zpracování tohoto znaleckého posudku nebyly prováděny žádné sondy do stavebních konstrukcí, a proto nemůže být hodnocen stavebně technické stav zakrytých konstrukcí. Je předpokládáno, že zakryté a nedostupné konstrukce a prvky jsou v dobrém stavu. Při zpracování tohoto znaleckého posudku nebyl proveden statický průzkum, a proto není hodnoceno statické zajištění objektů. Věcná omezení: S výslednou obvyklou cenou uvedenou v tomto ocenění je kalkulováno pro účely uvedené v zadání znaleckého úkolu. V případě použití výsledné obvyklé ceny pro jiné než uvedené účely neodpovídá znalec za jakékoliv následky nebo škody tímto použitím vzniklé. Skutečná cena zaplacená při transakci týkající se předmětu ocenění se může lišit od výsledné obvyklé ceny určené tímto oceněním díky takovým faktorům, jakými jsou motivace smluvních stran, zkušenosti smluvních stran s vyjednáváním, struktura transakce (např. způsob financování, přechod kontroly, atd.) nebo jiným faktorům, které jsou pro danou transakci jedinečné. Časové omezení: Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto znaleckého posudku, a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít odpovědnost Práva a závady spojené s předmětem ocenění Věcná břemena - oprávnění Ve prospěch oceňovaných nemovitých věcí nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 LV) zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí. Věcná břemena - povinnosti K tíži oceňovaných nemovitých věcí nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce C LV) zřízena žádná věcná břemena, která by snižovala obvyklou cenu oceňovaných nemovitých věcí. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 7 z 40

8 Zástavní práva Podle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne váznou na oceňovaných nemovitých věcech zástavní práva viz. přiložené LV část C Omezení vlastnických práv. Tato zástavní práva nejsou ve znaleckém posudku zohledněna. Předkupní práva K oceňovaným nemovitým věcem nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí zřízena žádná předkupní práva. Nájemní vztahy Při místním šetření bylo zjištěno, že je objekt pravděpodobně užíván společností Potraviny Mokropsy, s.r.o., která má objekt v nájmu a slouží jako prodejna potravin a masa. Nájemní smlouvu však nikdo nedoložil, i když o ni bylo zažádáno u pracovníků prodejny. K nemovitým věcem je proto přistupováno proto tak, jako by nebyly pronajaty. Užívací nebo jiná obdobná práva Z poskytnutých dokumentů pro vypracování tohoto znaleckého posudku ani při místním šetření nebyla zjištěna nebo doložena žádná práva. Omezení vlastnického práva Z výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne dále vyplývá, že byly na majetek vlastníka oceňovaných nemovitých věcí nařízeny a zahájeny exekuce, byly vydány exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí - viz. přiložené LV část C - Omezení vlastnických práv. To však vzhledem k účelu znaleckého posudku (pro exekuční řízení) nepovažuji za závadu a není s ní v tomto znaleckém posudku uvažováno Dokumentace a skutečnosti Pro vyhotovení tohoto znaleckého posudku jsem měla k dispozici podklady, které uvádím v bodě č tohoto znaleckého posudku, popř. při nesouladu skutečného stavu s doloženými dokumenty se vychází ze skutečného užití nemovitých věcí. K nemovitým věcem nebyla získána žádná výkresová dokumentace, při místním šetření nebylo umožněno provést zaměření nemovitých věcí, a proto muselo být přistoupeno k převzetí venkovních rozměrů z katastrální mapy, výšky jsou odhadnuty. Rozměry interiéru byly převzaty z kolaudačního rozhodnutí kromě přístavby skladu, jehož rozměry byly odhadnuty. 6. METODY OCENĚNÍ 6.1. Nákladový způsob ocenění Nákladový způsob ocenění zjišťuje tzv. věcnou hodnotu nemovitých věcí (zjišťuje náklady na znovupořízení staveb, s odpočtem přiměřeného opotřebení). Domnívám se však, že tato metoda nemá v případě tohoto kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 8 z 40

9 znaleckého posudku dostatečnou vypovídací schopnost. Jejím výsledkem ve většině případů není obvyklá cena nemovitých věcí, používá se spíše pro účely zjištění výše škody, např. v rámci pojišťovacích řízení Výnosový způsob ocenění Výnosový způsob ocenění zjišťuje tzv. výnosovou hodnotu nemovitých věcí. Principem této metody je předpoklad, že chování budoucího vlastníka bude podobné chování racionálního investora, jehož cílem je maximalizace užitku ze svého majetku a bude proto prostory pronajímat Srovnávací způsob ocenění Srovnávací metoda, též komparativní metoda či metoda srovnatelných hodnot, je statistická metoda. Vychází z toho, že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako základ pro hodnocení určitých nemovitých věcí a to určení její obvyklé ceny. Srovnatelné hodnoty nemovitých věcí jsou obvykle stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele znaleckého posudku či o realitní inzerci. Obvyklá cena nemovitých věcí se podle této metody získá vynásobením stanovené střední hodnoty srovnávaných nemovitých věcí po úpravě hodnototvornými faktory a měrné jednotky, na základě které jsou oceňované nemovité věci srovnávány Metody aplikované v ocenění V tomto znaleckém posudku se určuje obvyklá cena předmětu ocenění. Z výše popsané definice vyplývá, že obecně nejsprávnějším způsobem, jak určit výši obvyklé ceny nemovitých věcí, je použití tzv. srovnávacího způsobu ocenění - srovnávací metody, která spočívá v porovnání ceny oceňovaných nemovitých věcí s cenou porovnatelných nemovitých věcí, které byly v nedávné době prodány. Při volbě způsobu určení obvyklé ceny jsem nejprve analyzovala teoretickou použitelnost všech známých a v praxi používaných metod ocenění. Vzhledem k tomu, že předmětem ocenění jsou pozemky se stavbou prodejny s příslušenstvím, u kterých je většinou možné nalézt statisticky významný soubor obdobných nemovitých věcí na místním (regionálním) trhu nabízených k prodeji (popř. již uskutečněných prodejů), domnívám se, že je vhodné pro ocenění použít metodu srovnávací a s ohledem na komerční využití také metodu výnosovou. V tomto znalecké posudku je pro srovnání vypočtena taktéž administrativní cena vypočtená nákladový způsobem pomocí aktuální oceňovací vyhlášky. Uvedený postup je v souladu s tržními přístupy k oceňování. 7. CELKOVÝ POPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ 7.1. Poloha a vnější vlivy Popis polohy: Oceňované nemovité věci se nachází v okrese Praha-západ, v obci a katastrálním území Černošice, v souvisle zastavěné části obce. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 9 z 40

10 Černošice leží při jihozápadním okraji Prahy asi 18 km od centra (Václavské náměstí) a asi 5 km od Zbraslavi, podél levého břehu řeky Berounky. Díky blízkosti Prahy, dobrému vlakovému spojení a navazující chráněné krajinné oblasti Český kras se jedná o vyhledávanou lokalitu bydlení. Oceňované nemovité věcí se nachází v jižní části obce na rohu ulic Dr. Janského a Školní asi 200 m severním směrem od železniční stanice Černošice-Mokropsy. Okolní zástavba: Jedná se o tradiční lokalitu bydlení a rodinné rekreace, ve které převažuje zástavba rodinných domů. Nemovité věci jsou ze dvou stran ohraničeny veřejnou komunikací, z východní strany železniční tratí a ze severní strany stavbou rodinného domu. V místě je hluk od železniční tratě. K vodě je to cca 600 m, do lesa cca 1,5 km. Občanská vybavenost: V obci je k dispozici základní potřebná občanská vybavenost - lékárna, městský úřad, supermarket, ZŠ, MŠ, knihovna, městská policie, restaurace, penzion, pošta, bankomat, aj. Veškerá občanská vybavenost je k dispozici v nedaleké Praze. Dopravní dostupnost: Obec je dobře dostupná osobní i veřejnou dopravou, v docházkové vzdálenosti jsou zastávky autobusů a především železniční stanice na frekventované trati Praha-Beroun. Obcí prochází silnice II. třídy č. II/115, nájezd na Pražský okruh v Lahovicích je vzdálen 10 km. Přístup a příjezd k nemovitým věcem: Pozemky jsou přístupné po zpevněné veřejné komunikaci, z ulice Dr. Janského, z pozemku parc. č. 6175/3 (silnice / ostatní plocha; vlastník: město Černošice). Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Parkovací možnosti: Parkování je možné zcela bez problémů, v dostatečné kapacitě, na vlastním pozemku před objektem podél hlavní silnice a také mezi objektem a železniční tratí. Inženýrské sítě: Z inženýrských sítí jsou v místě k dispozici elektřina, vodovod, kanalizace i plyn. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Informace z malého lexikonu obcí ČR Kód Kód Správní Název obce okresu obce obvod CZ020A Černošice Vysvětlivka: 2 počet částí obce; 3 počet katastrálních území; 4 katastrální výměra v hektarech; 5 obyvatel celkem; 6 obyvatelé ve věku let; 7 obydlené domy; 8 obydlené byty; 9 pošta, 10 matrika; 11 škola; 12 zdravotní zařízení; 13 statutární město = 4, město = 3, městys = 2, ostatní obce = 1; Okénka 9 12: (ano = 1, ne = 0, * s jedním stupněm) kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 10 z 40

11 7.2. Stavba prodejny č. p. 1226, která je součástí parc. č. 2614/2, a příslušenství Jedná se o zcela podsklepenou stavbu prodejny obdélníkového tvaru s 1 nadzemním podlažím, která byla zkolaudována v roce Stavební povolení je z roku Stavba slouží v souladu s kolaudačním rozhodnutím jako prodejna potravin a masa, skládá se z prostor prodejny v přízemí se zázemím (kancelář, sociální zařízení, sklady, přípravna) a skladových a technických prostor v suterénu. Hlavní vstup do prodejny je ze západu od ulice Dr. Jánského v úrovni 1.NP, suterénní prostory jsou přístupné z východu či z jihu, kde je terén v úrovni podlahy 1.PP. Suterén a přízemí nejsou dle stavební dokumentace propojeny schodištěm. V minulosti byla prodejna potravin oddělena od prodejny masa zdí, v roce 1997 byla však provedena stavební úprava 1.NP byla změněna dispozice. V současnosti jsou proto prostory přízemí propojené. Na objekt severním směrem navazuje přístavba skladu z ytongu pravděpodobně propojená s prodejnou, která pravděpodobně nebyla povolena v realizovaném rozsahu (z archivu SÚ bylo doloženo pouze ohlášení montovaného přístřešku ze dne ) a není zakreslena v katastrální mapě. Přístavba je provedena z ytongu, navazuje na původní část objektu severním směrem, stojí na pozemku parc. č. 2614/2. Objekt je přízemní (v části podsklepený původní část prodejny) s pultovou střechou s plechovou krytinou, vstup je plechovými dveřmi či vraty ze západu, zděná konstrukce není omítnuta. Stáří přístavby odhaduji na 17 let (předpoklad realizace zděné přístavby místo ocelového přístřešku dle ohlášení). Způsob využití / skutečné užívání objektu / nejlepší možné využití: Dle výpisu z katastru nemovitosti je způsob využití objektu bydlení, což není v souladu se skutečným využitím. Ke dni místního šetření objekt slouží jako prodejna masa a potravin, což je v souladu s kolaudačním rozhodnutím a také nejlepším možným využitím. Konstrukční řešení a technické vybavení POPIS EXTERIÉRU: Doba výstavby: kolaudačního rozhodnutí ze dne ; stavební povolení ze dne Počet podlaží: 1 podzemní podlaží + 1 nadzemní podlaží Základy: betonové s izolací proti zemní vlhkosti Nosné konstrukce: zděné z pálených plných cihel; přístavba z ytongu Stropy: železobetonové panelové či monolitické s rovným podhledem Střecha: plochá; přístavba - pultová Krytina střechy: asfaltová lepenka; přístavba - plechová vlnitá Klempířské konstrukce: oplechování okenních parapetů a atiky z pozinkovaného plechu s nátěrem Vnější povrchy: omítka břízolitová, sokl obložený kabřincem; přístavba bez omítky Vstupní dveře do objektu: kovové prosklené; přístavba plechové 2x Vrata: pravděpodobně kovová Okna: dřevěná + mříže, výlohy s kovovými rámy směrem do ulice Bleskosvod: je proveden Zabezpečovací systém: kamerový systém, pohybová čidla v prodejně POPIS INTERIÉRU: Vnitřní povrchy: dvouvrstvé vápenocementové omítky; v prodejně kazetový podhled Obklady: keramické v prostoru masny, v jejím zázemí, na WC Schody: nejsou Dveře: dřevěné s kovovými zárubněmi Povrch podlah: keramické dlažby částečně popraskané; v 1.PP betonová mazanina kromě umývárny kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 11 z 40

12 Vytápění: plynový kotel dle sdělení pracovníka potravin pravděpodobně nefunkční; litinová topná tělesa Ohřev teplé vody: el. bojler Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody Hygienické vybavení: opotřebované - 2x umývárna v 1.PP a v 1.NP; 2x WC v 1.NP, 1x WC v 1.PP Vnitřní kanalizace: odkanalizování do veřejného řádu Vnitřní plynovod: je proveden přívod k plynovému kotli Elektroinstalace: kompletní rozvody světelného proudu (230V) Výtahy: nejsou Vybavení kuchyní: není Údržba: zanedbaná Pozn.: Vnitřní prohlídka mohla být provedena pouze v částečném rozsahu, vnitřní konstrukční prvky jsou proto uvažovány převážně jako původní - opotřebované; jejich provedení tedy může být ve skutečnosti odlišné. Výpočet obestavěného prostoru stavby prodejny č. p dle stavební dokumentace Podlaží Výpočet Konstrukční výška Zastavěná plocha Obestavěný prostor 1.PP 24,6*13,5+4,9*5,02 3,25 m 356,70 m m 3 1.NP 24,6*13,5 3,7 m 332,10 m m 3 4,9*13,5 - přístavba (odhad) 3 m 66,15 m m 3 Obestavěný prostor m 3 Zastavěná plocha 1.NP 398 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží 755 m 2 Výměry místností stavby prodejny č. p dle stavební dokumentace Podlaží 1.PP Místnost Podlahová plocha Zohledněno Užitná plocha sklad 113,62 100% 113,62 m 2 kotelna 13,45 100% 13,45 m 2 uhelna 17,72 100% 17,72 m 2 umývárna 1,26 100% 1,26 m 2 WC 1,26 100% 1,26 m 2 sklad s kanceláří 141,72 100% 141,72 m 2 sklad 13,67 100% 13,67 m 2 Užitná plocha 1.PP 302,70 m 2 1.NP prodejna I. 92,30 100% 92,30 m 2 prodejna II. 42,50 100% 42,50 m 2 kancelář 8,30 100% 8,30 m 2 výkup lahví 11,70 100% 11,70 m 2 manipulace 11,30 100% 11,30 m 2 sklad I. 14,60 100% 14,60 m 2 sklad II. 7,20 100% 7,20 m 2 šatna ženy 7,40 100% 7,40 m 2 WC ženy 2,80 100% 2,80 m 2 chodba 6,50 100% 6,50 m 2 úklidová komora 14,40 100% 14,40 m 2 šatna mužů 3,50 100% 3,50 m 2 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 12 z 40

13 WC muži 1,90 100% 1,90 m 2 umývárna 5,60 100% 5,60 m 2 přípravna 19,70 100% 19,70 m 2 přístavba - sklad (odhad) 56,70 100% 56,70 m 2 Užitná plocha 1.NP 306,40 m 2 Užitná plocha celkem 609,10 m 2 Stáří a stavebně technický stav Stavební povolení na stavbu bylo vydáno v roce 1974, kolaudace proběhla v roce 1983, stáří objektu proto uvažuji 31 let. Objekt je převážně v původním stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) jsou již převážně opotřebované. V roce 1997 (povolení stavebních úprav) byla provedena částečné rekonstrukce přízemí a pravděpodobně také přístavba skladu. V rámci rekonstrukce byla provedena změna dispozice, pravděpodobně kazetový podhled. V nedávné době byl proveden kamerový systém a čidla na pohyb. V roce 2002 bylo vydáno stavební povolení na plynovou přípojku a rozvod plynu po objektu, v roce 2008 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby tlakové přípojky kanalizace, kolaudační rozhodnutí však nebyly stavebním úřadem zaslány. Při místním šetření byly zjištěny závady: místy popraskaná keramická dlažba v prodejně, vlhkostní mapy na kazetových podhledech a místy i na stěnách po obvodu prodejny do prodejny pravděpodobně zatéká střechou. Žádné viditelné statické poruchy nebyly zjištěny. Příslušenství - Venkovní úpravy a) Přípojky inženýrských sítí elektřina, kanalizace, vodovod, plyn b) Jímka betonová, dnes již nevyužívaná a pravděpodobně nefunkční c) Oplocení z pletiva s kovovými sloupky na betonové podezdívce; z 1 strany dřevěné prkenné d) Vjezdová brána - dřevěná e) Zpevněné plochy před prodejnou betonové, asfaltové a ze zámkové dlažby f) Venkovní schodiště betonové 7.3. Pozemky Předmětem ocenění jsou pozemky parc. č. 2614/1 a 2614/2, které jsou zapsané na LV č ze dne pro k. ú. Černošice, obec Černošice, okres Praha-západ. Obvyklá cena trvalých porostů je podle názoru zpracovatele ocenění zanedbatelná, je zahrnuta v určení obvyklé ceny. Pozemky se nachází v ochranném pásmu železnice. Výměry pozemků byly převzaty z podkladů z evidence katastru nemovitostí a nebyly podrobně ověřovány. Předpokládám nezávadnost (ekologická kontaminace, radon, hladina spodní vody, základové poměry). Sousední parcely (info z Parcely neleží v oblasti s digitální katastrální mapou, nelze určit sousední parcely. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 13 z 40

14 Pozemek parc. č. 2614/1 Pozemek je rovinný či mírně svažitý, má tvar písmene L, slouží jako manipulační plocha u objektu prodejny a zeleň. Pozemek je neudržovaný, zatravněný či zpevněný (asfaltová plocha podél 1.PP objektu č. p. 1226). Po obvodu pozemku je provedeno oplocení, vjezd je dřevěnou bránou. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem. Pozemek parc. č. 2614/2 Pozemek je rovinný či mírně svažitý, má obdélníkovitý tvar, je převážně zastavěn stavbou prodejny č. p s přístavbou skladu, která není zakreslena v katastrální mapě. Západní část pozemku slouží jako parkovací plocha a přístupový chodník do prodejny. Nezastavěná část pozemku má zpevněný povrch z asfaltu, betonu či zámkové dlažby a nachází se zde betonové schodiště. U tohoto pozemku je druh pozemku a zakreslení uvedené v katastru nemovitostí částečně v souladu se skutečným stavem. Přístavba skladu není zakreslena v katastrální mapě Využití ploch územní plán Podle územního plánu obce Černošice se oceňované pozemky nachází v území vymezeném jako BR-2 Plochy bydlení v rodinných domech s možností situování drobných provozoven základní vybavenosti a služeb. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 14 z 40

15 kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 15 z 40

16 7.5. Povodňový plán ČR Dle dálkového náhledu do povodňových map ČR (www.dppcr.cz) se pozemky nenachází v záplavové oblasti Shrnutí Adresa: okres Praha-západ, obec Černošice, ulice Dr. Janského 1226 Nemovité věci: prodejna potravin a masa s pozemky a příslušenstvím Stav: Příslušenství: venkovní úpravy Vybavení: nevalný převážně původní opotřebované Podlažnost: 1PP + 1NP Typ prostor: prodejna + zázemí + sklad Obestavěný prostor: m 3 Výměra pozemků: m 2 Užitná plocha: 609,10 m 2 Zast. plocha 1.NP: 398 m 2 Ovlivňující kritéria pro určení obvyklé ceny: Povyšující faktory: o obec v blízkosti Prahy se základní potřebnou občanskou vybaveností o dobrá dopravní dostupnost a návaznost o napojení na veškeré IS o parkovací možnosti na vlastním pozemku Ponižující faktory: o celkově nevalný stav a podstandardní opotřebované vybavení o předpokládané vysoké náklady na údržbu a vytápění objektu o množství potenciálních klientů prodejny ovlivňuje sezóna jedná se částečně o rekreační lokalitu o současný převis nabídky domů nad poptávkou podstatně minimalizuje případnou prodejnost; celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu trhu o nemovité věci v ochranném pásmu železnice (šířka ochranného pásma - 60 m od osy krajní koleje) o na LV zapsaná několikerá omezení vlastnického práva, nejsou ve znaleckém posudku promítnuty, vzhledem k účelu znaleckého posudku kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 16 z 40

17 C. Posudek 8. URČENÍ OBVYKLÉ A ADMINISTRATIVNÍ CENY Srovnávací metoda Srovnávací kritéria V porovnávací hodnotě nemovitých věcí byly použity nabídkové ceny porovnatelných nemovitých věcí v obdobných lokalitách. Informace o cenách byly čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Takto zjištěné ceny byly upraveny následujícími koeficienty: K 1 - Koeficient polohy v sobě odráží rozdíl lokality a umístění nemovitých věcí v daném místě především z hlediska: umístění nemovitých věcí v obci (zda se jedná o souvisle zastavěné území, či okraj obce); občanské vybavenosti; dopravní dostupnosti centra obce a dopravního spojení; možnosti dalšího rozvoje; okolní zástavby, obyvatelstva, životního prostředí; parkovací možnosti v okolí nemovitých věcí; atraktivitě okolí; změny v okolí s vlivem na obvyklou cenu nemovitých věcí. K 2 - Koeficient pozemku zohledňuje rozdíl ve velikosti výměry, orientaci, tvaru, stavu a využitelnosti porovnávaných a oceňovaných pozemků a možnost dalšího rozšíření a výstavby v dané lokalitě. K 3 - Koeficient stavu v sobě odráží stavebně technický stav nemovitých věcí, stáří, provedené rekonstrukce, materiálové provedení nosných konstrukcí; morální opotřebení. K 4 - Koeficient vybavení, příslušenství v sobě odráží standard vybavení nemovitých věcí mj. vytápění, základní příslušenství, venkovní úpravy, vedlejší stavby tvořící příslušenství. K 5 - Koeficient velikost nemovitých věcí v sobě odráží velikost nemovitých věcí zejména z hlediska jejich užitné plochy. K 6 - Koeficient napojení na sítě (přípojky) v sobě odráží napojení na veřejné a vlastní sítě. K 7 - Koeficient zdroje vyjadřuje vztah mezi nabídkou a poptávkou po nemovitých věcech daného typu, úpravu dle kvality informace o reprezentantech. U nabídkových cen se bude cena redukovat koeficientem 0,8 až 0,9, kterým by měla být vyjádřena skutečnost, že realizované ceny u nemovitých věcí tohoto typu bývají zpravidla nižší než ceny nabídkové. Koeficient zdroje dále v sobě odráží datum uskutečnění prodeje, příp. pouze dosud nerealizovaný prodej. Okruh potencionálních investorů. K 8 Koeficient právní vztahy v sobě odráží vliv právních vztahů na prodejnost nemovitých věcí. K 9 Koeficient ostatní v sobě odráží ostatní skutečnosti výše neuvedené, mj. celkový dojem, okruh potencionálních investorů Stanovení hodnoty koeficientů Hodnota koeficientu = 1 odpovídá shodnosti oceňovaných nemovitých věcí se zvoleným reprezentantem v daném hledisku. V případě, že je zvolený reprezentant v daném hledisku lepší než oceňované nemovité věci (např. má lepší polohu, lepší tvar pozemku, větší výměru, lepší stav či vybavení atp.), odpovídá koeficient < 1. V případě, že je zvolený reprezentant v daném hledisku horší než oceňované nemovité věci, odpovídá koeficient > 1. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 17 z 40

18 Analýza trhu - pozemky s rodinnými domy 1.) Nabídka obchodních prostor v obci Černošice a okolí do 5 km od obce - bylo nalezeno celkem 10 nemovitých věcí s nabídkovou cenou od Kč do Kč. 2.) Nabídka obchodních prostor v obci Černošice a okolí do 10 km od obce - byly nalezeny celkem 4 nemovité věci s nabídkovou cenou od Kč do Kč. 3.) Nabídka obchodních prostor v obci Černošice - byly nalezeny 3 nemovité věci s nabídkovou cenou ,- Kč, ,- Kč a ,- Kč. 4.) ; Na těchto serverech nebyla v obci Černošice a blízkém okolí nalezena žádná uskutečněná nedobrovolná dražba obchodního prostoru. Vyhodnocení nabídky a poptávky: V regionu je nižší poptávka než nabídka obdobných nemovitých věcí. Oceňovaný objekt je umístěn u středně frekventované ulice, pro danou lokalitu se jeví jako prostorově naddimenzovaný, je v nevalném stavu a vybavení je dosti opotřebované. Díky množství rekreačních objektů v okolí jsou zde výrazné sezónní výkyvy v počtu potenciálních klientů objektu při současném využití jako prodejna. Obchodovatelnost proto posuzuji jako obtížnou. Oceňování nemovitých věcí při exekuční dražbě V posledních letech neustále stoupá počet nucených dražeb, přiměřeně k tomuto růstu však nestoupají výnosy. Průměrná dosažená cena vydražením se snižuje, což je částečně způsobeno malou atraktivitou dražených nemovitých věcí, ale také přesyceností trhu. Převážně se jedná o nemovité věci v lokalitách s nízkou koupěschopností obyvatel a v kombinaci s vysokou nezaměstnaností se často daří nemovité věci vydražit až na několikátý pokus za velmi nízkou cenu. Ve vypočtené srovnávací hodnotě nemovitých věcí je také zohledněn fakt, že je znalecký posudek vypracován pro účely exekučního řízení. Tím se rozumí skutečnost, že oceňované nemovité věci by měly být rychle obchodovatelné za určenou cenu. Při exekuční dražbě nemovitých věcí daň z převodu odvádí kupující, samotný způsob prodeje nemovité věci v dražbě a také omezené možnosti financování omezují množství potenciálních kupujících. Nejvyšší soud České republiky uvádí v rozsudku č. 20 Cdo 1083/2005 Pro úplnost je vhodné uzavřít, že smyslem relativně samostatné fáze řízení o určení ceny nemovitosti není určení zjištění takové ceny postihované nemovitosti, za kterou bude prodána, ale stanovení podkladu pro nejnižší podání. Až samotný výsledek dražby může odpovědět na otázku, jakou má nemovitost hodnotu, za níž může být obecně prodána. Pokud je tedy tržní cena nemovitosti vyšší než cena uvedená v dražební vyhlášce, pak se tato skutečnost projeví při samotné dražbě. kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 18 z 40

19 Srovnávací metoda Oceňované nemovité věci Reprezentant č. 1 Reprezentant č. 2 Reprezentant č. 3 Reprezentant č. 4 Reprezentant č. 5 Nemovité věci: prodejna + sklad prodejna + sklad prodejna + sklad prodejna + sklad prodejna + sklad autosalon se zázemím Adresa: Černošice, Dr. Janského 1226 Křečovice, Živohošť 11 Střezimíř 141 Rakovník, Hwiezdoslavova 1897 Výžerky 11 Libčice nad Vltavou, Letecká 747 Fotografie: Doplňující popis: x Obchod s potravinami s prodejní plochou 140 m2 a stejně velikými skladovými prostory. Na pozemku stojí chatka s podkrovím. Prodejna se nachází v centru obce - v sezóně je frekventovaným místem. Částečně podsklepený přízemní komerční objekt s nákladovou rampou - původně restaurace s výčepem a obchodem s potravinami vč. skladu, kanceláří a sociálního zázemí. Později využíván k výrobě elektrosoučástek a jako sklad. Budova je cihlová se sedlovou střechou, okna dřevěná s mřížemi, ÚT na TP. Prodejna se skladovými prostory s možným různorodým využitím. Původně zde byl obchod potravin a výrobna salátů. Rekolaudace proběhla v roce Bývalá prodejna na vlastním pozemku v centru obce, skládá se z hlavní haly, skladu, místnosti se sociálním zařízením a sklepa. Přípojka na E a V. Možnost odkoupení sousedního pozemku 132 m2. Lze provozovat prodejnu nebo zrekonstruovat na RD. Bývalý autosalon se zázemím, autodílnou, pneuservisem a myčkou vozů. K dispozici je kuchyň na míru; podlaha: leštěná velkoformátová dlažba; LED osvětlení, ozvučení haly, zázemí a kanceláří, rozvody internetu, vestavěné skříně,1x koupelna a zákaznické WC, 2x recepce, el. kotel, podlahové vytápění, alarm. Konstrukční provedení: zděné zděné zděné zděné zděné zděné / montované Podlažnost: 1PP + 1NP 1NP část 1PP + 1NP 1PP + 1NP sklep + 1NP 1PP + 1NP Výměra pozemků [m 2 ]: Obestavěný prostor [m 3 ]: nezjištěn nezjištěn nezjištěn nezjištěn nezjištěn Zastavěná plocha 1.NP [m 2 ]: Užitná plocha celkem [m 2 ]: 671, Nabídková / prodejní cena [Kč]: Cena [Kč / m 2 ] užit. pl.: Variační koeficient [%]: 33,45% kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 19 z 40

20 K 1 - Lokalita: Černošice, Dr. Janského 1226 Srovnání pomocí indexové metody sezónní provoz malá obec mimo turistická místa obdobná - zástavba RD malá obec méně obyvatel v obci 1,20 1,50 1,00 1,20 1,15 K 2 - Pozemek: výměra 1447 m 2 menší výměry menší výměry menší výměry menší výměry menší výměry 1,08 1,10 1,20 1,22 1,02 K 3 - Stav: K 4 - Vybavení, příslušenství: K 5 - Velikost nemovitých věcí: K 6 - Napojení na sítě (přípojky): K 7 - Zdroj informací: K 8 - Právní vztahy: K 9 - Ostatní: nevalný - převážně původní opotřebované 1PP + 1NP; užitná plocha celkem 633,35 m 2 veškeré IS - E, K, P, V v exekuci nevalný obdobný obdobný nevalný dobrý 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 opotřebované obdobné obdobné obdobné dobré 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 menší objekt, 1NP menší objekt menší objekt menší objekt obdobná 0,85 0,92 0,90 0,80 1,00 částečné IS částečné IS veškeré IS částečné IS veškeré IS 1,04 1,04 1,00 1,04 1,00 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 0,75 0,90 0,75 0,75 0,75 bez exekuce bez exekuce bez exekuce bez exekuce bez exekuce 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 užší spektrum využití obdobné obdobné obdobné obdobné 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 Váhy: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Upravená cena [Kč/m 2 ] užit. pl.: Upravená cena [Kč]: Variační koeficient [%]: 16,04% Statistické údaje a určení srovnávací hodnoty Vážený průměr upravené ceny [Kč]: Směrodatná odchylka [Kč]: Minimální upravená cena [Kč]: Průměr - směrodatná odchylka [Kč]: Aritmetický průměr [Kč]: Průměr + směrodatná odchylka [Kč]: Maximální upravená cena [Kč]: Srovnávací hodnota (aritmetický průměr) [Kč]: kancelář: Trojská 163/28, Praha 8 Stránka 20 z 40

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - jiného nebytového prostoru č. 2505/38 vč. spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 2504 a 2505 (který stojí na pozemcích parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1180/104/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1180/104/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1180/104/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 417/500 na zemědělské stavbě bez čp/če (administrativní budova), která stojí na cizím pozemku parc. č. st. 171/1, na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1089/174/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí - podílu ve výši id. 1/4 na pozemcích parc. č. 1083, 1090, 1120, 1206, 1207, 1224 a 1249 vč. příslušenství; to vše v k. ú. Chodouň, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1183/108/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí podílu ve výši id. 1/3 na pozemcích parc. č. 1160/47 a 3344; to vše v k. ú. / obec Suchá Loz, okres Uherské Hradiště. Objednatel: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 255 198 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 255 198 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 255 198 / 2010 dle Usnesení č.j. 067 EX 120400/08-20 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 862 254 / 2011 dle Usnesení č.j. 129 EX 6567/10-23 Objednavatel: Exekutorský úřad Chrudim Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Sídlo: Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1741 471 / 2012 dle Usnesení č.j. 056 EX 1362/09-74 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno - město JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Sídlo: Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 389/13-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 389/13-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2847 221 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 389/13-35 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940 37 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2647 21 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2647 21 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2647 21 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2088 185 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1744/06-168

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2088 185 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1744/06-168 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2088 185 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1744/06-168 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický PhD., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672 64 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3055 429 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 50067/12-50

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3055 429 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 50067/12-50 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3055 429 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 50067/12-50 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2689 63 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2013 110 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9304-804/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2434 531 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 185/12-56 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha - západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1926 23 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1926 23 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1926 23 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2549 646 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 5333/08-80

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2549 646 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 5333/08-80 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2549 646 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 5333/08-80 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3163 537 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3331 705 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2845 219 / 2014 dle Usnesení č.j. 129 EX 94/13-48: část LV č. 2789 Objednavatel: Exekutorský úřad Chrudim Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Sídlo: Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

Více