Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem Diplomová práce Autor: Bc. Tereza Červenková Finance Vedoucí práce: JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Praha Duben 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Bc. Tereza Červenková

3 Poděkování Ráda bych poděkovala svému vedoucímu JUDr. Petru Scholzovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při psaní diplomové práce.

4 Anotace Tématem diplomové práce je mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem. Snaţím se čtenáři poskytnout komplexní shrnutí této problematiky. První část práce se zaměřuje na proces vzniku Institutu finančního arbitra a jeho další vývoj, charakteristiku postavení finančního arbitra a řízení před ním de lege lata. Spory v působnosti finančního arbitra jsou rozděleny do jednotlivých oblastí a je zde pojednáno také o ostatních úkolech příslušejících finančnímu arbitrovi. Nedílnou součástí je uvedení praktických případů, které náleţí do kompetencí finančního arbitra, spolu s přiblíţením obsahu výročních zpráv. Dále jsou v souvislosti s těmito informacemi zpracovány statistiky vybraných ukazatelů. Na závěr jsou také popsány některé další alternativní způsoby řešení sporů vyuţívané se záměrem vyhnout se soudnímu procesu. Klíčová slova: finanční arbitr, námitky, nález, návrh, řízení před finančním arbitrem Annotation The topic of the diploma thesis is alternative dispute resolution by Financial Arbiter in the Czech Republic. I will try to provid to the reader a comprehensive summary of this issue. The first part focuses on the formation proces of the Institute of Financial Arbitrator and its further development, the chracteristics of the position of financial arbiter and assessing the issues in relation de lege lata. Contradiction of Financial Arbiter s scope of action are disposed in particular domains and other objectives belonging to the Financial Arbiter are discoursed here. An integral part is presentation of practical cases that belongs in competence of the Financial Arbiter, with presentation (illustration) of annual reports content. In this context are processed statistics of selected indicators. In the conclusion are also described some alternative resolution used with the intention to avoid legal process (judicial proceeding). Keywords: Financial Arbiter, design, proceedings before the Financial Arbiter, finding, objections

5 Obsah Úvod... 8 Zvolené metody zpracování Finanční arbitr Historie vzniku Institutu finančního arbitra Novelizace zákona o finančním arbitrovi Výkon funkce finančního arbitra Definice základních pojmů Předpoklady pro výkon funkce Jmenování do funkce Zánik funkce Zástupce finančního arbitra Pravomoci a povinnosti finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů Spory v působnosti finančního arbitra Spory v oblasti platebních sluţeb Spory v oblasti spotřebitelských úvěrů Spory v oblasti kolektivního investování Spory v oblasti směnárenské činnosti Spory v oblasti ţivotního pojištění Řízení před finančním arbitrem Zahájení řízení Náleţitosti návrhu Zásady řízení Průběh řízení Zastavení řízení

6 3.6 Nález Námitky Ostatní činnosti finančního arbitra Mezinárodní spolupráce FIN-NET INFSOS Informační povinnost finančního arbitra Povinnost mlčenlivosti Ukládání pokut a sankcí Soudní přezkoumání rozhodnutí Ţaloba podle občanského soudního řádu Ţaloba podle soudního řádu správního Kancelář finančního arbitra Organizační struktura Personální obsazení Výroční zprávy Statistiky Počet obdrţených a řešených návrhů Oprávněné a neoprávněné návrhy Průměrná délka řízení Počet vydaných nálezů a k nim podané námitky Náklady Pokuty Skutečné případy řešené finančním arbitrem Spor v důsledku chybě zadaného čísla účtu Spor o poplatky za správu a vedení úvěrového účtu Alternativní způsoby řešení

7 6.1 Mediace a konciliace Mini-trial Rozhodčí řízení Závěr Seznam pouţité literatury Seznam obrázků, tabulek, grafů Seznam příloh

8 Úvod Jedním ze základních důvodů vzniku institutu finančního arbitra byla snaha o kompatibilitu právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Hlavní oblast, kde bylo nutné přiblíţit se evropskému právu, byla ochrana spotřebitele. Spotřebitel má na finančním trhu oproti institucím přirozeně slabší pozici a pro efektivní fungování trhu je nutné omezit tyto negativní jevy. Na základě sekundárního pramenu práva Evropského společenství, zejména čl. 10 směrnice Evropského parlamentu, bylo nezbytné, aby státy Evropské unie zajistily účinné postupy při mimosoudním řešení sporů v oblasti platebního styku. V průběhu přijímání právních norem bylo vycházeno z předpokladu, ţe soudní ochrana spotřebitele není uspokojivá. Soudní proces je časově náročný, sloţitý a výše vynaloţených nákladů v některých případech přesahuje výši sporné částky. Tím je často spotřebitel odrazen od podání ţaloby a domoţení se svých práv. Tyto důvody vedly k přijetí uvedené Směrnice a i dalších směrnic pro jiné oblasti finančního trhu s cílem zrovnoprávnit postavení účastníků na finančním trhu. Implementace výše uvedeného poţadavku byla provedena zavedením smírčího orgánu poskytující spotřebitelům ochranu v oblasti finančních sluţeb. Institut finančního arbitra byl do právního řádu České republiky ustanoven zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, s účinností od 1. ledna Hlavním cílem této diplomové práce na téma Mimosoudní řešení sporů v ČR finančním arbitrem je komplexní shrnutí problematiky mimosoudního řešení sporů se zaměřením na řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra. Práce je rozdělena do šesti kapitol. Prvních pět kapitol se zabývá problematikou finančního arbitra a poslední kapitola je věnována i jiným metodám mimosoudního řešení sporů. V první kapitole jsou podrobně přiblíţeny okolnosti vzniku institutu finančního arbitra, postupná novelizace zákona od doby jeho zavedení aţ do současné podoby. 1 Jsou vymezeny předpoklady, které je nezbytné dodrţet pro výkon funkce finančního arbitra. Dále je zde přiblíţen způsob jmenování do funkce a důvody zániku funkce týkající se finančního arbitra i jeho zástupce. 1 zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 8

9 Druhá kapitola se zabývá výčtem pravomocí finančního arbitra v souvislosti se stávající úpravou zákona. Dále jsou odděleny a podrobněji přiblíţeny jednotlivé oblasti, které patří do kompetencí finančního arbitra. Kapitola třetí pojednává o řešení sporů, které probíhá v rámci specifického řízení, coţ je nejdůleţitější činností finančního arbitra. Jsou zde vymezeny náleţitosti návrhu, na základě kterého je řízení zahájeno. Dále se tato část diplomové práce věnuje také procesu samotného řízení, ukončení řízení a podmínkám pro případné podání námitek. Čtvrtá kapitola se zabývá ostatními činnostmi finančního arbitra, jako je infomační povinnost a povinnost mlčenlivosti. Je zde přiblíţena povinnost spolupracovat s obdobnými orgány pro mimosoudní řešení sporů ostatních členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Dále jsou také vymezeny druhy porušení povinností, které mohou být finančním arbitrem sankcionovány. Zde bych ráda zmínila problematiku soudního přezkoumání rozhodnutí finančního arbitra. Ačkoliv toto téma neupravuje přímo zákon o finančním arbitrovi, je nezbytné se tím zabývat a hledat tyto moţnosti jinde. Ţaloby směřující proti rozhodnutí finančního arbitra, lze rozdělit podle toho, zda jsou v souvislosti s Občanským soudním řádem nebo zda jsou v souvislosti se Soudním řádem správním. Pátá kapitola se věnuje praktické části, kde je objasněna organizační struktura institutu finančního arbitra a personální obsazení a úkoly jednotlivých pozic. Dále jsou zde vypracovány statistiky z let zaměřující se především na počet návrhů doručených arbitrovi, počty řešených sporů, délku trvání a výši nákladů. Nedílnou součástí je také uvedení skutečných případů, kterými se finanční arbitr zabýval. Poslední, šestá, kapitola se zabývá jinými alternativními způsoby řešení sporů, neţ je řízení před finančním arbitrem. Není na místě zaobírat se v práci všemi detaily této alternativy, proto je přiblíţeno pouze několik vybraných metod. 9

10 Zvolené metody zpracování V průběhu zpracování jsem vycházela především z dostupných monografií a převáţně z nastudování zákonů. Nejcenějším zdrojem mi byl komentář k zákonu o finančním arbitrovi vydaný JUDr. Petrem Scholzem, Ph.D. Tento komentář byl ale vydaný v roce 2009 a proto bylo nezbytné přihlédnout ke změnám, které v zákoně proběhly. Dalším zdrojem jsou webové stránky institucí, které úzce souvisí s daným tématem. Při psaní diplomové práce vyuţívám tyto získané informace a snaţím se vystihnout téma mimosoudního řešení sporů v České republice se zaměřením především na význam finančního arbitra. 10

11 1. Finanční arbitr První část této kapitoly se zabývá historií vzniku institutu finančního arbitra. Dále se zaměřuje na právní úpravu zákona o finančním arbitrovi od doby vzniku aţ do jeho současné podoby. V neposlední řadě tato kapitola také obsahuje vymezení podmínek pro výkon funkce, způsob jmenování do funkce a důvody jeho odvolání. 1.1 Historie vzniku Institutu finančního arbitra V roce 1985 bylo prostřednictvím OSN přijato doporučení na ochranu spotřebitele. Evropskou unií byla tato doporučení přijata v průběhu let Za účelem rychlého a efektivního řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi byl v České republice zřízen Institut finančního arbitra. Vznikl dne 1. ledna 2003 na základě zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Mezi hlavní důvody jeho vzniku patřila snaha o harmonizaci českého právního řádu a právního řádu Evropské unie v době před přijetím České republiky za členský stát. 2 Poţadavek na harmonizaci českého právního řádu vyplýval z určitých dokumentů: - čl. 10 směrnice Evropského parlamentu, který obsahuje poţadavek na členské státy Evropské unie na zajištění vhodně zvolených nápravných způsobů při řešení stíţností klientů; a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997, o přeshraničních převodech (v roce 2009 směrnice Evropského parlamentu 97/5/ES zrušena a nahradila ji směrnice 2007/65/ES) - doporučení Evropské komise 98/257/ES o principech při mimosoudním vyrovnávání sporů ze dne 30. března 1998, zahrnující sedm principů, kterými by se členské státy Evropské unie měly řídit. 3 Jedná se o: 1) Princip nezávislosti - osoba, která bude vykonávat funkci, by 3 roky před výkonem funkce neměla být zaměstnancem toho, kdo ji dosazuje nebo toho, kdo ji bude financovat. 2 Kancelář finančního arbitra. Základní informace [online] [cit ]. Dostupné z: 3 SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, ISBN

12 2) Princip transparentnosti během řízení by měly být podány účastníkům sporu dostatečné informace, mezi které patří vyobrazení sporu, včetně následků. Také by mělo být zajištěno podání informací veřejnosti. 3) Princip odporu mělo by být dodrţeno právo jednotlivých stran sporu na předkládání důkazů pro obhajobu vlastních tvrzení, právo na vyjadřování k důkazům protistrany, na podávání návrhů na důkazy a na argumentování. 4) Princip efektivnosti měl by být zajištěn přístup k řízení pro spotřebitele bez povinnosti zastoupení právníkem, řízení není zpoplatněno kaţdá strana hradí vlastní náklady. 5) Princip zákonnosti klientovi by nemělo být na základě rozhodnutí rozhodčího orgánu odebráno právo ochrany před soudem. 6) Princip svobody v případě, ţe byly jednotlivé strany sporu poučeny o moţnosti odvolání proti rozhodnutí a tohoto práva se vzdali nebo uplynula lhůta pro moţnost odvolat se, tak je rozhodnutí pro obě strany závazné. 7) Princip reprezentace účastníci sporu nejsou zbaveni práva být zastoupeni právním zástupcem nebo mít asistenci třetí osoby kdykoliv během řízení. - doporučení Evropské komise 2001/310/E o zásadách, týkající se mimosoudních orgánů. V jedné části jsou specifikovány osoby, pro které je doporučení určeno a druhá část podrobněji popisuje vybrané principy z předchozího doporučení Evropské komise 98/257/ES a dále uvádí dodatečné principy: 1) Nestrannost měla by být zaručena zvolením rozhodujícího orgánu na dobu určitou s moţností odvolání na základě zákona a prohlášením rozhodující osoby o její nestrannosti vůči jednotlivým stranám. 2) Transparentnost pro zaručení průhlednosti je vyuţíváno několik způsobů zveřejnění informací o činnosti orgánu, který bude spor rozhodovat, o moţných způsobech řízení, o fungování procesu řízení a o tom, jaké druhy sporů mohou být řešeny. Budou stanoveny určité zákony, které mohou být uplatněny během řízení, bude umoţněna moţnost uzavření smíru a budou zveřejněny informace o skutečných řízeních. 3) Efektivnost pro obě strany by mělo být řízení lehce dostupné např. elektronicky nebo v místě bydliště, řízení by s výjimkou nezbytných nákladů nemělo být zpoplatněno. 12

13 4) Spravedlnost účastníci mají právo odmítnout účast a mají právo odstoupit od řízení a ţádat o soudní řízení sporu 4 Doporučení Komise nejsou pro členské státy závazné, ale i tak jsou jednotlivými státy respektovány. Směrnice jsou závazné co do výsledku, kterého musí jednotlivé členské státy dosáhnout, ale ponechávají na příslušných orgánech členských států zvolení určité formy či metody, kterými se bude snaţit stanoveného výsledku dosáhnout. 5 Přijetí výše uvedených poţadavků vyplývá z předpokladu, ţe soudní ochrana klienta, spotřebitele není v určitých případech dostatečně účinná. Délka trvání sporu, sloţitost jeho vyřizování, vynaloţené finanční náklady, které jsou často v konečné fázi vyšší neţ sporná částka, jsou často důvodem odrazení klienta od podání ţaloby a od domoţení se svých práv. Z těchto důvodů byly přijaty i další směrnice, týkající se jiných oblastí finančního trhu, jejichţ cílem je zrovnoprávnit postavení účastníků na finančním trhu. Základ pro vznik orgánu, který se bude zabývat mimosoudním řešení sporů, pochází ale jiţ z doby při vzniku Evropské unie. Podporu ochrany spotřebitele uvádí Smlouva o zaloţení Evropského společenství. Původní návrh zákona, týkají se mimosoudního řešení sporů v oblasti platebního styku, byl poprvé předloţen Poslanecké sněmovně dne 3. října roku První návrh zákona nesl název Zákon o Finanční arbitráţi. Předpokládalo se, ţe arbitráţ bude právnická osoba a náklady spojené s výkonem činnosti se budou hradit z příspěvků institucí, které provádějí převody finančních prostředků v rámci podnikání stejně jako v řadě ostatních zemí, které patří do Evropské unie. Proti tomuto návrhu se ale v době jeho projednávání postavili zástupci bank prostřednictvím České bankovní asociace. Během třetího čtení Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila, ale došlo k určitým změnám. Zákon o Finanční arbitráţi, kde se uvaţovalo o instituci, se změnil na zákon o finančním arbitrovi (o osobě). 4 SCHOLZ, Petr. Postavení a činnosti finančního arbitra ombudsmana po integraci dozorů nad finančním trhem Disertační práce. Dostupné z: 5 BAKEŠ, Milan. Finanční právo. Praha: C.H. Beck, Právnické učebnice. ISBN

14 Pro Českou republiku byl zvolen název finanční arbitr i přes to, ţe ostatní země Evropské unie tyto instituce nazývají finanční čí bankovní ombudsman. Tento název by mohl vzbuzovat dojem, ţe je orgán oprávněn zabývat se veškerými spory ve finanční oblasti. Jako další bylo Poslaneckou sněmovnou rozhodnuto, ţe pracovníci finančního arbitra k němu budou přiděleni prostřednictvím České národní banky a jeho činnost tak bude hrazena právě z rozpočtu centrální banky. Také bylo ustanoveno, ţe Česká národní banka je oprávněna provádět kontrolu činnosti finančního arbitra přes rozpočet a na základě dohody o spolupráci mezi arbitrem a ČNB Novelizace zákona o finančním arbitrovi Institut finančního arbitra vznikl v důsledku přijetí zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Zákon byl přijat dne 9. května 2002 a účinnost nabyl dnem 1. ledna Zákon se dělí do čtyř částí úvodní ustanovení, arbitr a jeho zástupce, řízení před arbitrem, ustanovení společná a přechodná: - úvodní ustanovení se zabývá pravomocemi finančního arbitra a jsou definovány základní pojmy jako instituce, navrhovatel a spotřebitel pro účely Zákona o finančním arbitrovi. - část týkající se arbitra a jeho zástupce se zabývá podmínkami pro výkon těchto funkcí, způsobem zvolení do funkce i ukončením výkonu funkce. - řízení před arbitrem je nejobsáhlejší část zákona. Obsahuje informace týkající se zahájení a průběhu řízení návrh, zásady řízení, zastavení řízení, nález, námitky, náklady řízení, pokuty, aj. - poslední část Ustanovení společná a přechodná informuje o nabytí účinnosti zákona. 7 Od doby, kdy vznikl zákon o finančním arbitrovi, byl několikrát novelizován. První novelizace zákona byla provedena zákonem č. 558/2004 Sb., který mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a 6 SCHOLZ, Petr. Zákon o finančním arbitrovi: komentář. Praha: C.H. Beck, Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 14

15 tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl přijat dne 24. září 2004 a nabyl účinnosti dne 1. ledna roku Došlo k rozšíření kompetencí finančního arbitra o moţnost řešit spory vzniklé z opravného zúčtování a inkasního způsobu placení. Dále byl rozšířen výčet činností, které se neslučují s výkonem finančního arbitra jedná se o jakoukoliv jinou výdělečnou činnost, s výjimkou vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké funkce. Finanční arbitr dostal moţnost se během řízení obrátit na instituce, které nejsou účastníky řízení. Došlo ke zkrácení lhůty pro vyjádření instituce z původních 30 dnů na 15 dnů s tím, ţe lhůtu lze o 15 dnů prodlouţit. 8 Tuto změnu doporučil JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, který v tu dobu vykonával funkci finančního arbitra. Návrh zdůvodnil následovně: Moje zkušenosti vyplývající z diskuzí se zahraničními finančními či bankovními ombudsmany mne ubezpečily, ţe lhůta stanovená v české právní úpravě mimosoudního vyřizování sporů ve vybraných oblastech bankovnictví je neúměrně dlouhá. Proto zazněl z mé strany návrh ji radikálně zkrátit, a to o polovinu. Jen tak bude vyvíjen větší tlak na instituce a tím bude také větší předpoklad rychlejšího a efektivnějšího řešení ze strany finančního arbitra. 9 Druhá novelizace byla provedena na základě zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Zákon pochází ze dne 2. února 2006 a účinnosti nabyl dne 1. dubna Novelizace se vztahovala celkem na třicet tři zákonů, mezi které patřil například zákon o České národní bance, zákon o pojišťovnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o přestupcích, zákon o bankách aj. Změnou zákona o finančním arbitrovi se zabývá čtrnáctá část. Tato novela stanovila moţnost obrátit se na finančního arbitra i v případě, ţe klient nedal instituci k převodu peněţních prostředků příkaz. V původním znění zákona se fyzická nebo právnická osoba nemohla na finančního arbitra při odčerpání prostředků z účtu neoprávněnou cestou obrátit. Také byla rozšířena působnost o moţnost řešit spory opravného zúčtování u spořitelních a úvěrových druţstev. Byl změněn způsob volby finančního arbitra i jeho zástupce. Dále byla stanovena sankce pro instituci v případě, ţe nález vyhovuje (i pouze částečně) návrhu navrhovatele ve výši 10% z částky, 8 Sagit. Sbírka zákonů [online]. [cit ]. Dostupné z: 767&typ=r&zdroj=sb SCHLOSSBERGER, Otakar. Novela zákona o finančním arbitrovi přináší rozšíření jeho kompetencí. Bankovnictví. 2004, č. 12. ISSN s

16 kterou musí instituce uhradit, nejméně Kč. Uhrazená sankce je příjmem České národní banky. Finanční arbitr byl tímto zákonem výslovně definován jako smírčí orgán zabývající se rozhodováním sporů podle tohoto zákona. Také bylo nově stanoveno, ţe se v průběhu řízení postupuje přiměřeně. 10 Třetí novelizace proběhla skrze zákon č. 264/2006 Sb., který mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce ze dne 21. dubna Zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007, má šedesát částí a změna zákona o finančním arbitrovi je definována v části čtyřicet sedm. 11 Jednalo se o změnu zákona v souvislosti s pověřenými osobami, které jsou povinny dodrţovat uvedené ustanovení týkající se nového zákoníku práce. Podle 12, odst. 8 jsou pověřené fyzické osoby povinny dodrţovat povinnosti v souvislosti s 303 zákoníku práce. Do této doby dodrţovaly povinnosti podle ustanovení 73, odst. 2 zákoníku práce. Další změna byla provedena zákonem č. 285/2009 Sb., který je ze dne 22. července 2009 a účinnosti nabyl 1. listopadu Touto novelizací došlo k rozšíření působnosti finančního arbitra o moţnost řešit spory i mimo Evropský hospodářský prostor. Byla odstraněna přímá vazba na zákon o platebním styku a byl odstraněn limit EUR (do této doby byly řešeny pouze spory, jejichţ hodnota byla niţší nebo rovna EUR). Dále byla také působnost finančního arbitra rozšířena o moţnost řešit spory mezi poskytovateli a uţivateli platebních sluţeb a došlo k posílení principu smírčího řešení sporů prostřednictvím ustanovení v zákoně v přesném znění: Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně. 12 Další novelizace byla provedena zákonem č. 180/2011 Sb. a vešla v platnost dne 1. července Prostřednictvím tohoto zákona došlo k dalšímu rozšíření působnosti finančního arbitra o moţnost řešení sporů týkající se spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. U kolektivního investování se jedná především o spory vzniklé mezi spotřebiteli a investičními společnostmi nebo investičními fondy. Další změna zahrnovala způsob volby finančního arbitra i jeho zástupce. Do této doby byli voleni Poslaneckou sněmovnou, ale v současnosti je jmenuje vláda podle návrhu, který obdrţí od ministerstva financí. Dále byl navýšen limit pro 10 zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 11 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Sbírka zákonů. [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 Výroční zpráva finančního arbitra za rok [cit ]. Dostupné z: 16

17 minimální sankci pro instituce. Dříve se jednalo o 10% ze sporné částky, kterou měla instituce uhradit navrhovateli (minimální částka byla Kč). To bylo navýšeno na Kč. Také došlo ke zřízení Kanceláře finančního arbitra, neboli organizační sloţky státu, která je financována státním rozpočtem, resp. rozpočtovou kapitolou Ministerstva financí. Do té doby činnost hradila Česká národní banka, coţ bylo v rozporu s poţadavky Evropské unie. 13 Dalším schváleným zákonem, který se zabývá činnostmi finančního arbitra, je zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů týkající se přijetí zákona o investičních společnostech a fondech s přijetím přímo pouţitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů. Zákon je platný od 19. srpna 2013 a změnil působnost finančního arbitra v oblasti kolektivního investování. Do té doby byla v oblasti kolektivního investování působnost omezena pouze na spory, kdy je jedním z účastníků spotřebitel a druhým investiční společnost nebo investiční fond. Nově také bylo moţné zabývat se i spory směřující proti obchodníkům s cennými papíry nebo investičním zprostředkovatelům, kteří nabízejí investice do fondu kolektivního investování. Došlo k moţnosti řešit spory mezi osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování a spotřebitelem při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování. 14 V pořadí zatím poslední novelizace proběhla přes zákon č. 278/2013, který upravuje některé zákony související s přijetím zákona o směnárenské činnosti. Zákon pochází ze dne 10. září 2013 a účinnosti nabyl dne 1. listopadu Opět došlo k rozšíření kompetencí v oblasti směnárenské činnosti a v oblasti ţivotního pojištění. První oblast zahrnuje spory, které vznikají mezi provozovatelem směnárenské činnosti a klientem, se kterým byl obchod proveden nebo zájemcem o provedení směnárenského obchodu. V druhé oblasti se jedná o spory vzniklé během poskytování nebo zprostředkování ţivotního pojištění. Spory mohou vznikat mezi pojišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem a zájemcem o pojištění, 13 Ministerstvo financí ČR. Tisková zpráva [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Kancelář finančního arbitra. Změna působnosti finančního arbitra. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 pojištěnou osobou, oprávněnou osobou nebo pojistníkem. 15 Dále byla zrušena informační povinnost, kterou měli instituce vůči finančnímu arbitrovi. Znamená to, ţe při zahájení činnosti uţ nebudou muset instituce oznamovat své kontaktní údaje a nebudou muset oznamovat jejich případné změny Výkon funkce finančního arbitra Následující část této kapitoly začíná definicí vybraných základních pojmů. Následně jsou zde podle právní úpravy stanoveny podmínky pro výkon funkce finančního arbitra, způsoby jmenovaní a odvolání z funkce Definice základních pojmů Zákon o finančním arbitrovi je úzce provázán se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Lze to zpozorovat i na pojmech, pomocí kterých je vymezena působnost finančního arbitra a jejichţ přesné vymezení můţeme najít právě v zákoně o platebním styku. Pro lepší vysvětlení činností, kterými se finanční arbitr zabývá, je proto důleţité definovat některé základní pojmy. Pojem platební sluţba je definována jako sluţba, která umoţňuje vklad hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem, výběr hotovosti z daného platebního účtu a provádění převodů peněţních prostředků. Jedná se o převody na základě příkazu plátce, příjemce, nebo plátce prostřednictvím příjemce. Dále je charakterizována také jako vydávání a správa platebních prostředků. Platební sluţbou se naopak nemyslí například přeprava, sběr a zpracování hotovosti, směnárenská činnost, vydávání šeků, směnek nebo papírových poukázek a platební transakce prováděná mezi poskytovateli na jejich vlastní účet. 17 Elektronické peníze jsou charakterizovány jako peněţní hodnota, prostřednictvím které je znázorněna pohledávka vůči tomu, kdo ji vydal. Uchovává se elektronicky, vydává se proti přijetí peněţních prostředků a musí být přijímána jinou osobou, neţ tou, kdo ji vydal Kancelář finančního arbitra. Změna působnosti finančního arbitra. [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 Kancelář finančního arbitra. Zrušení informační povinnosti. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17 3, zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 18 4, zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 18

19 Právo na poskytování platebních sluţeb a vydávání elektronických peněz mají podle zákona banky, zahraniční banky, spořitelní a úvěrní druţstva, instituce elektronických peněz a Česká národní banka Předpoklady pro výkon funkce Výkon funkce finančního arbitra je podmíněn několika poţadavky, které jsou uvedeny v zákoně, v ustanovení 4 a 6 a které musí být splněny, pokud má fyzická osoba vykonávat funkci. Těmito podmínkami se rozumí zejména bezúhonnost, plná způsobilost k právním úkonům, dobrá pověst, dostatečná kvalifikace a zkušenosti. Bezúhonností je zde myšleno, ţe se osoba nedopustila úmyslného trestného činu, trestného činu proti majetku, hospodářského trestného činu nebo trestného činu, který byl spáchaný v souvislosti s financováním terorismu, a nebyla za takový čin pravomocně odsouzena. Výkon funkce není slučitelný s výkonem funkce prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, soudce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu a člena bankovní rady České národní banky. Stejně tak není moţné funkci vykonávat zároveň s jakoukoliv činností v oblasti veřejné správy a s činnostmi v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech podniků. Finanční arbitr ani jeho zástupce také nemohou vykonávat jinou výdělečnou činnost, vyjma správy vlastního majetku a vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti. Takové činnosti lze vykonávat pouze za okolností, které nebudou mít negativní vliv na výkon funkce, její důstojnosti a důvěru v jeho nestrannost a nezávislost Jmenování do funkce Finančního arbitra od 1. července 2011 jmenuje vláda na základě návrhu ministra financí. V minulosti byl volen Poslaneckou sněmovnou ve veřejném hlasování. Provedené změny mohou mít spíše negativní dopad, protoţe volba Poslaneckou sněmovnou zaručovala nestranný a nezávislý výkon funkce finančního arbitra. Zatímco kdyţ je v současnosti jmenován do funkce vládou, je vyšší riziko, ţe bude dosazena osoba, která se bude názorově shodovat s vládou, třeba i v případě nedostatku osobních a profesních kvalit , zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 19

20 Funkční období je v délce pěti let. V případě, ţe je funkce neobsazena, funkční období začíná dnem jmenování. Pokud obsazena je, začíná toto období následující den po dni skončení funkčního období dosavadního finančního arbitra. V tomto případě musí být ale jmenován nejpozději dva měsíce před uplynutím stávajícího funkčního období Zánik funkce Moţnostmi zániku funkce finančního arbitra se zabývá 6 a 7 zákona č. 229/2002 Sb. Výkon funkce arbitra nebo zástupce arbitra končí dnem, kdy - uplynulo jeho funkční období, - nabyl právní moci rozsudek soudu, kterým byl arbitr nebo zástupce arbitra odsouzen pro úmyslný trestný čin, trestný čin proti majetku, hospodářský trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s financováním terorismu, - bylo předsedovi vlády doručeno písemné prohlášení arbitra nebo zástupce arbitra, ţe se své funkce vzdává, - arbitr nebo zástupce arbitra zemřel, nebo ke dni, ke kterému byl prohlášen za mrtvého. 20 Další způsob ukončení výkonu funkce jsou případy, kdy dojde přímo k odvolání finančního arbitra nebo jeho zástupce vládou. Před zavedením zákona č. 180/2011 Sb. to bylo v pravomoci Poslanecké sněmovny. Vláda má právo finančního arbitra odvolat, pokud jiţ dál není způsobilý vykonávat funkci. Můţe ho také odvolat v případech, kdy závaţně nebo opakovaně porušil povinnosti, které vyplývají ze zákona a ze zvláštních právních předpisů Zástupce finančního arbitra Co se týče výkonu funkce zástupce finančního arbitra, aby mohla být osoba zvolena, musí splnit stejné předpoklady, které musí splnit finanční arbitr. Stejně tak ustanovení zákona o finančním arbitrovi, týkající se způsobu volby a odvolání, je shodné i pro jeho zástupce. 20 6, odst. 3, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 21 7, zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 20

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem FA ~? '~L IKANCE~~iH~ARB]TRA, ORGAN'~~,ZKA STATU adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Obecnr úrad Vrábče Cocl.,.1

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/7989/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne..2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

Vládní návrh. ZÁKON ze dne..2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti Vládní návrh ZÁKON ze dne..2012, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna devizového zákona

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA

IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA FA - IKANCElÁŘFlNANČNíHOARBITRA, ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU -. 27-02- 2012 adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYBRANÉ ASPEKTY -práva účastníků řízení -počítání času -nečinnost správního orgánu -náležitosti odvolání -přezkum rozhodnutí, stížnost PRÁVA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ, JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU (

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců

16/1991 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ČÁST PRVNÍ. Výběr zprostředkovatelů a rozhodců 16/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 3. ledna 1991 o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně Ministerstvo práce a sociálních

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více