Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů"

Transkript

1 Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2051 (dále také jen Raiffeisenbank a.s. nebo Emitent nebo Raiffeisen ) oprávněna vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise investičních certifikátů (dále také jen emise Certifikátů nebo emise nebo Certifikáty ). Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen Základní prospekt nebo Prospekt ), jehož součástí jsou společné emisní podmínky Certifikátů (dále jen Společné emisní podmínky nebo Emisní podmínky ), na jejichž základě budou emise Certifikátů vydávány. Základní prospekt byl vyhotoven v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen Zákon o podnikání na kapitálovém trhu ) a v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES. Pro odstranění pochyb se uvádí, že Společné emisní podmínky nejsou emisními podmínkami dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění. Pro každou emisi Certifikátů Emitent připraví zvláštní dokument, který bude obsahovat doplnění Společných emisních podmínek Nabídkového programu pro takovou emisi Certifikátů (dále jen Emisní dodatek ). V Emisním dodatku dojde zejména k určení dne, ve kterém vlastník Certifikátu může uplatnit práva z Certifikátů jednotlivé emise Certifikátů, nominální hodnoty jednoho Certifikátu a počtu Certifikátů příslušné emise Certifikátů, určení data emise Certifikátů a způsobu jejich vydání, emisního kurzu Certifikátů, určení příslušných částek, které je Emitent povinen vyplatit v rámci příslušné emise Certifikátů a dat takových výplat, určení dat, jakož i dalších podmínek vydání Certifikátů jednotlivých emisí, které buď nejsou upraveny v rámci Společných emisních podmínek (uvedených v kapitole SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY NABÍDKOVÉHO PROGRAMU v tomto Základním prospektu) nebo mají být pro jednotlivé emise Certifikátů upraveny odlišně od Společných emisních podmínek. Společné emisní podmínky spolu s doplněním těchto Společných emisních podmínek uvedeným v Emisním dodatku představují emisní podmínky příslušné emise Certifikátů. Raiffeisenbank a.s. upozorňuje investory do Certifikátů, že Emisní dodatek může obsahovat i další informace o Emitentovi a o vydávaných Certifikátech, které nejsou obsaženy v tomto Základním prospektu ani v jeho případných dodatcích, a které jsou nebo budou vyžadovány obecně závaznými právními předpisy, předpisy jednotlivých regulovaných trhů cenných papírů nebo mnohostranných obchodních systémů, na kterých by případně příslušná emise byla obchodována, nebo které mohou být jinak podstatné pro investory. Raiffeisenbank a.s. dále upozorňuje investory do Certifikátů, že může kdykoliv vypracovat dodatek Základního prospektu a předložit jej České národní bance ke schválení. Každý dodatek Základního prospektu bude schválen Českou národní bankou a uveřejněn tak, aby každá emise, která bude veřejně nabízena nebo o jejíž přijetí bude požádáno na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, byla nabízena, resp. o její přijetí na regulovaném trhu cenných papírů nebo v mnohostranném obchodním systému bylo žádáno na základě aktuálního prospektu cenného papíru. Rozhodne-li Emitent, že požádá o přijetí kterékoli emise Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu cenných papírů nebo v mnohostranném obchodním systému nebo budou-li Certifikáty umísťovány formou veřejné nabídky, bude Emisní dodatek obsahovat také konečné podmínky emise (dále jen Konečné podmínky ), tak aby Emisní dodatek spolu s tímto Základním prospektem (včetně jeho případných dodatků) tvořily prospekt příslušné emise. 1

2 Pokud budou Certifikáty v rámci příslušné emise vydávány jako kotované cenné papíry, Emitent zamýšlí požádat o jejich přijetí k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále také jen BCPP ), případně na jiném regulovaném trhu cenných papírů, který by BCPP nahradil. Konkrétní trh BCPP, na kterém mohou být Certifikáty přijaty k obchodování, bude upřesněn v příslušném Emisním dodatku vydaném Emitentem k příslušné emisi Certifikátů. Příslušný Emisní dodatek může rovněž stanovit, že Certifikáty budou obchodovány na jiném regulovaném trhu cenných papírů případně v mnohostranném obchodním systému nebo nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných papírů ani v mnohostranném obchodním systému. Tento Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky ze dne , č. j. 2011/13828/570 ke sp. zn. Sp/2011/126/572, které nabylo právní moci dne Tento Základní prospekt není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Certifikátů. Emitent, upozorňuje na skutečnost, že v případě zájmu o koupi Certifikátů jednotlivých emisí, které mohou být v rámci tohoto Nabídkového programu vydány, je nezbytné činit vlastní příslušná investiční rozhodnutí na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, a dále v jednotlivých Emisních dodatcích a případných dodatcích Základního prospektu. Základní prospekt byl vyhotoven dne 30. listopadu 2011 a to dle stavu ke dni vyhotovení Prospektu, není-li uvedeno jinak. Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jednotlivých emisí vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu jsou v některých zemích omezeny zákonem. Pokud není v příslušném Emisním dodatku pro jednotlivou emisi Certifikátů vydávanou v rámci tohoto Nabídkového programu výslovně stanoveno jinak, nebudou příslušné Certifikáty registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky v České republice a obdobně nebude umožněna ani jejich nabídka jinde, než v České republice (viz. též kapitola DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ" tohoto Základního prospektu). Certifikáty jsou cenné papíry, přičemž investice do Certifikátů je vysoce riziková a případný investor do Certifikátů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Certifikáty jsou určeny pouze pro velmi zkušené investory, pro které případná ztráta části nebo celé jejich investice nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace. Méně zkušený nebo nezkušený investor nemusí být schopen rozpoznat všechna rizika vyplývající z Certifikátů a investice do nich. Raiffeisenbank a.s. 2

3 [TATO STRANA BYLA ÚMYSLNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ] 3

4 OBSAH DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ... 5 SHRNUTÍ... 7 RIZIKOVÉ FAKTORY UPISOVÁNÍ A PRODEJ SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY NABÍDKOVÉHO PROGRAMU VZOR KONEČNÝCH PODMÍNEK ODPOVĚDNÉ OSOBY Osoby odpovědné za údaje uvedené v Základním prospektu Čestné prohlášení OPRÁVNĚNÍ AUDITOŘI RIZIKOVÉ FAKTORY ÚDAJE O EMITENTOVI Historie Emitenta Základní údaje o Emitentovi Investice PŘEHLED PODNIKÁNÍ EMITENTA Hlavní činnosti Přehled produktů a služeb Přehled nových zavedených produktů a služeb Postavení Emitenta na trhu ORGANIZAČNÍ STRUKTURA EMITENTA Majetkové účasti Emitenta INFORMACE O TRENDECH EMITENTA SPRÁVNÍ, ŘÍDÍCÍ A DOZORČÍ ORGÁNY Představenstvo Emitenta Dozorčí rada Emitenta Informace o vedoucích pracovnících Emitenta Organizační struktura Raiffeisenbank a. s Prohlášení o střetu zájmů na úrovni správních, řídících a dozorčích orgánů HLAVNÍ AKCIONÁŘI Základní údaje o významném akcionáři FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH EMITENTA Základní kapitál Emitenta Stanovy Emitenta Údaje o soudních a rozhodčích řízeních Významná změna finanční situace Emitenta Významné smlouvy Emitenta, patenty a licence Zveřejněné dokumenty Vydané cenné papíry Údaje třetích stran POPIS CENNÝCH PAPÍRŮ ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI SEZNAM ÚDAJŮ ZAHRNUTÝCH ODKAZEM FINANČNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI

5 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Tento dokument je základním prospektem nabídkového programu ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Žádný státní orgán, s výjimkou České národní banky, ani jiná osoba tento Základní prospekt neschválily. Jakékoli prohlášení opačného smyslu je nepravdivé. Před vydáním jednotlivých emisí Certifikátů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu uveřejní Emitent příslušný Emisní dodatek pro takovou emisi Certifikátů (konečné podmínky nabídky Certifikátů) a oznámí jej České národní bance. Nabídka Certifikátů vydávaných Emitentem v rámci tohoto Nabídkového programu se provádí na základě tohoto Základního prospektu, jeho případných dodatků a informací uvedených v konečných podmínkách nabídky specifikovaných v Emisních dodatcích vyhotovených pro jednotlivé emise Certifikátů. Jakékoli rozhodnutí o upsání nabízených Certifikátů musí být založeno výhradně na informacích obsažených v těchto dokumentech jako celku a na podmínkách nabídky, včetně samostatného vyhodnocení rizikovosti investice do Certifikátů každým z potenciálních nabyvatelů. V případě rozporu mezi informacemi uváděnými v tomto Základním prospektu, jeho případných dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích platí vždy poslední uveřejněný údaj. Ani Emitent, ani žádný z upisovatelů konkrétních emisí případně uvedených v jednotlivých Emisních dodatcích neschválili jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi, Nabídkovém programu nebo Certifikátech, než jaké jsou obsaženy v tomto Základním prospektu, jeho případných dodatcích a jednotlivých Emisních dodatcích. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem nebo upisovateli konkrétních emisí Certifikátů. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace v tomto Základním prospektu uvedeny ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu. Předání Základního prospektu kdykoli po datu jeho vydání neznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu vydání tohoto Základního prospektu. Tyto informace mohou být navíc dále měněny či doplňovány prostřednictvím případných dodatků Základního prospektu a jednotlivých Emisních dodatků. Za závazky Emitenta včetně závazků vyplývajících z Certifikátů neručí Česká republika ani kterákoli její instituce, ministerstvo nebo její politická součást (orgán státní správy či samosprávy), ani je jiným způsobem nezajišťuje. Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Certifikátů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Certifikátům. Certifikáty nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky. Informace obsažené v kapitolách 12. ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE a 13. VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a byly získány z veřejně dostupných zdrojů. Informace uvedené v těchto kapitolách nemohou být považovány za ukazatel dalšího vývoje. Potenciální nabyvatelé Certifikátů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděných v těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce. Případným zahraničním nabyvatelům Certifikátů se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států a dále všechny příslušné mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí. Jakékoli předpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanční situace, okruhu podnikatelské činnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlášení či závazný slib Emitenta týkající se budoucích událostí nebo výsledků, neboť tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zčásti na okolnostech a událostech, které Emitent nemůže přímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o koupi jakýchkoli Certifikátů vydávaných v rámci tohoto Nabídkového programu by si měli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendů nebo výhledů uvedených v tomto Základním prospektu, jeho případných dodatcích či Emisních dodatcích, případně provést další samostatná šetření a svá investiční rozhodnutí založit na výsledcích takovýchto samostatných analýz a šetření. Přijetím Nabídkového programu nebo jakékoli emise Certifikátů vydávané v rámci tohoto Nabídkového programu k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. nepřebírá Burza cenných papírů Praha, a.s. žádné závazky z těchto cenných papírů. Vlastníci Certifikátů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavně informovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících jak držení Certifikátů, tak rovněž prodej Certifikátů do zahraničí nebo nákup Certifikátů ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jiné transakce s Certifikáty a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali. 5

6 Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy jednotlivých trhů cenných papírů, na kterých budou Certifikáty přijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření, své finanční situaci a plnit zákonem požadované informační povinnosti. Základní prospekt, všechny výroční a pololetní zprávy Emitenta, kopie auditorských zpráv týkajících se Emitenta jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Základním prospektu formou odkazu jsou všem zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době bezplatně k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta Bude-li tento přeložen do jiného jazyka, je v případě výkladového rozporu mezi zněním Základního prospektu v českém jazyce a zněním Základního prospektu přeloženého do jiného jazyka rozhodující znění Základního prospektu v českém jazyce. Podmínky a práva v souvislosti s Certifikáty vycházejí z práva České republiky platného k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Certifikáty nejsou cenným papírem výslovně upraveným v českých právních předpisech. Emitent nemůže činit jakékoli záruky týkající se dopadu možných změn v právní úpravě nebo administrativní praxi na hodnotu Certifikátů po datu vydání tohoto Základního prospektu. 6

7 SHRNUTÍ Tento dokument je shrnutím Základního prospektu Certifikátů a představuje úvod k Základnímu prospektu Certifikátů. V tomto shrnutí jsou uvedeny základní informace o Emitentovi a nabídkovém programu obsažené na jiných místech tohoto Základního prospektu. Toto shrnutí není vyčerpávající a neobsahuje všechny informace, které mohou být pro potenciální investory do Certifikátů významné. Jakékoliv rozhodnutí investovat do Certifikátů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt Certifikátů jako celek, tj. Základní prospekt (včetně jeho případných dodatků) spolu s Emisním dodatkem pro příslušnou emisi. Zejména by měl investor zvážit faktory uvedené v kapitole Rizikové faktory. V případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v Základním prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad Základního prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak. Raiffeisenbank a.s. jako osoba, která vyhotovila shrnutí Základního prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí Základního prospektu v případě, že je shrnutí Základního prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu nebo v případě, že shrnutí Základního prospektu při společném výkladu s ostatními částmi Základního prospektu neobsahuje strukturovaný přehled informací nezbytných k posouzení povahy cenného papíru a rizik s ním spojených tak, aby na jejich základě a při zvážení prospektu jako celku mohl adresát nabídky usoudit, zda je cenný papír pro něj vhodný. Shrnutí popisu Emitenta Informace o Emitentovi Obchodní jméno Emitenta je Raiffeisenbank a.s. Emitent byl založen dne , na dobu neurčitou, podle právního řádu ČR, a to podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku a podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Právní formou Emitenta je akciová společnost. Emitent je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 2051 Sídlo Emitenta je Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: , IČ: Kontaktní údaje Emitenta jsou: Internetová adresa: tel./fax: / Přehled podnikatelských aktivit Raiffeisenbank a.s. je významným bankovním ústavem, který v ČR poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. Jako jeden z více než desíti finančních subjektů v zemi poskytuje hypoteční úvěry, k nimž také sjednává stání finanční podporu. Mezi hlavní podnikatelské aktivity Emitenta patří zejména poskytování úvěrů, přijímání vkladů od veřejnosti, platební styk a zúčtování, vydávání platebních prostředků, poskytování záruk, otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, vydávání hypotečních zástavních listů, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek, platební styk se zahraničím, investování do cenných papírů na vlastní účet, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (se zahraničními cennými papíry, v oblasti termínových obchodů - futures a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými, cennými papíry), obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství (portfolio management), úschova a správa investičních nástrojů, hypoteční bankovnictví. Akcionáři Emitenta K datu vyhotovení Základního prospektu je majoritním akcionářem Raiffeisenbank a.s. rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank 7

8 International AG, jejíž mateřskou společností je Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Dalšími akcionáři Emitenta jsou Raiffeisenlandensbank Niederösterreich - Wien AG a RB Prag- Beteiligungs GmbH. Historické Finanční údaje Emitenta Historické finanční údaje Emitenta za roky 2009 a 2010 uváděné v tomto dokumentu vycházejí z účetních závěrek za účetní období končící k a , vyhotovených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. Níže uvedená tabulka uvádí přehled klíčových historických ekonomických ukazatelů Emitenta pro finanční roky končící a Údaje vycházejí z konsolidované auditované účetní závěrky za finanční rok končící a jsou vyhotoveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. Tabulka 1 Vybrané finanční ukazatele Raiffeisenbank a.s. k a k (v tis. Kč) Výkaz o úplném výsledku Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk z finančních operací Všeobecné provozní náklady ( ) ( ) Zisk před daní z příjmů Čistý zisk/ztráta po zdanění Rozvaha Pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Vlastní kapitál Celková bilanční suma Zdroje Průměrný počet zaměstnanců Počet poboček

9 Mezitímní finanční údaje O data své poslední auditované účetní závěrky Emitent zveřejnil neauditované konsolidované finanční údaje za 1. pololetí roku 2011 a k Tabulka č. 2 ilustruje přehled klíčových ekonomických ukazatelů Emitenta vycházející z neauditovaných konsolidovaných účetních výkazů vyhotovených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU k Údaje k jsou auditované. Tabulka 2 Vybrané finanční ukazatele Emitenta k (v tis. Kč) Výkaz o úplném výsledku Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk/ztráta z finančních operací Všeobecné provozní náklady ( ) ( ) Provozní zisk Zisk/Ztráta před zdaněním Úplný výsledek za období celkem (v tis. Kč) Výkaz o finanční pozici Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Vlastní kapitál celkem Celková bilanční suma Tabulka č. 3 ilustruje přehled klíčových ekonomických ukazatelů Emitenta vycházející z neauditovaných konsolidovaných účetních výkazů vyhotovených v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU k Údaje k jsou auditované. Tabulka 3 Vybrané finanční ukazatele Emitenta k (v tis. Kč) Výkaz o úplném výsledku Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika Čisté výnosy z poplatků a provizí Čistý zisk/ztráta z finančních operací Všeobecné provozní náklady ( ) ( ) Zisk/Ztráta před zdaněním Úplný výsledek za období celkem (v tis. Kč) Výkaz o finanční pozici Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Vlastní kapitál celkem Celková bilanční suma

10 Ověření historických finančních údajů, auditor Emitenta Soudní a rozhodčí řízení Významné změny finanční situace Emitenta Historické finanční údaje Emitenta za roky 2009 a 2010 uváděné v tomto dokumentu vycházejí z účetních závěrek za účetní období končící k a , a jsou ověřeny auditorem. Auditorem Emitenta je auditorská firma Deloitte Audit s.r.o., Karolínská 654/2, PSČ: , Praha 8. Raiffeisenbank a.s. není a nebyla od konce předchozího účetního období do data vyhotovení Základního prospektu a v posledních dvou účetních období účastníkem žádných soudních nebo rozhodčích řízení, která měla nebo mohou mít vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta nebo skupiny. Od data uveřejnění auditované účetní závěrky Emitenta za finanční období končící do data vyhotovení tohoto Základního prospektu nedošlo k žádné významné změně finanční situace Emitenta ani finanční skupiny. Shrnutí popisu Certifikátů Nabídkový program Certifikáty Měna Jmenovitá hodnota ISIN Emisní kurz Výnos Certifikátů Práva spojená s Certifikáty Na základě Nabídkového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jednotlivé emise Certifikátů Pro každou emisi Certifikátů Emitent připravuje zvláštní dokument tzv. Emisní dodatek, který je pokládán za konečnou nabídku emise Certifikátů. Cenné papíry specifikované v Emisním dodatku, které jsou vydávány na základě Nabídkového programu. Certifikáty mohou být denominovány v Kč, případně i jiné měně. Jmenovitá hodnota každé Emise bude stanovena Emitentem a bude uvedena v Emisním dodatku. Údaj přidělovaný Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., pro každou jednotlivou emisi Certifikátů, který bude nejpozději k Datu emise oznámen České národní bance a uveřejněn shodně jako Emisní dodatek. Emisní kurz (příp. způsob jeho určení) všech Certifikátů vydaných k Datu emise bude stanoven v Emisním dodatku. Emisní kurz jakýchkoli Certifikátů vydaných během Emisní lhůty po Datu emise bude vždy určen Raiffeisenbank a.s. tak, aby zohledňoval převažující aktuální podmínky na trhu. Výnos nebo způsob určení výnosu dané emise Certifikátů budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Pro každou emisi Certifikátů bude v Emisním dodatku stanovena určitá částka (nebo způsob jejího výpočtu), kterou je Emitent povinen při splnění podmínek uvedených ve Společných emisních podmínkách a Emisním dodatku vyplatit příslušným vlastníkům Certifikátů; tato částka však může být za určitých podmínek i nulová. Taková částka (pokud není nulová) je splatná ke dni a způsobem, které jsou určeny v souladu se Společnými emisními podmínkami a příslušným Emisním dodatkem. S Certifikáty budou spojena pouze práva na výplatu určitých peněžních částek, tj. Vypořádací částky nebo Jiné částky, stanovených na základě 10

11 pravidel uvedených v Emisních podmínkách a Emisním dodatku, připraveném pro danou emisi Certifikátů. Typy Certifikátů Certifikáty vydávané v rámci Nabídkového programu se rozdělují na jednotlivé typy zejména v závislosti na způsobu výpočtu Vypořádací částky. Způsob výpočtu Vypořádací částky pro jednotlivé emise Certifikátů bude vždy uveden v příslušném Emisním dodatku, přičemž způsob výpočtu Vypořádací částky se může pro jednotlivé Certifikáty lišit např. v závislosti na podkladovém aktivu, ke kterému se příslušné Certifikáty dané emise váží. Výše Vypořádací částky je vždy odvozena od vývoje hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva příslušného Certifikátu. Certifikáty vydávané v rámci Nabídkového programu lze dělit též podle podkladového aktiva, ke kterému se Certifikáty váží (např. devizové kurzy, indexy, kurzy cenných papírů, zejména akcií atd.). Pro některé typy Certifikátů může být v příslušném Emisním dodatku stanovena Bariéra, která má význam pro výpočet a určení Vypořádací částky. Upřesnění podmínek, za jakých jsou dané typy Certifikátů vydávány (např. detailní popis způsobu výpočtu včetně vzorce pro výpočet Vypořádací částky) bude uvedeno v příslušném Emisním dodatku, připraveném pro danou emisi Certifikátů. Splatnost Podoba a forma Certifikátů Status Certifikátů Závazky vyplývající z Certifikátů Datum splatnosti příslušných částek v souvislosti s Certifikáty je uvedeno v příslušném Emisním dodatku. Příslušné částky v souvislosti s Certifikáty budou spláceny v souladu s Emisními podmínkami a příslušným Emisním dodatkem, zejména s článkem 4. a 5. Emisních podmínek. Podoba a forma Certifikátů konkrétní emise bude uvedena v Emisním dodatku. Certifikáty mohou být vydány v zaknihované podobě nebo jako listinné cenné papíry představované sběrným Certifikátem per analogiam podle 35 a 36 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. V případě vydání Certifikátů v listinné podobě bude vydán sběrný Certifikát v listinné podobě, který bude představovat souhrn jednotlivých Certifikátů příslušné emise. Sběrný Certifikát bude uložen a evidován u osoby oprávněné k vedení samostatné evidence ve smyslu 93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Není-li v příslušném Emisním dodatku uvedeno jinak, bude osobou, u které Emitent uloží sběrný Certifikát a která povede evidenci Certifikátů, společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. Certifikáty mohou být ve formě na doručitele či na jméno. Nestanoví-li příslušný Emisní dodatek jinak, pak Certifikáty zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Raiffeisenbank a.s., které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Raiffeisenbank a.s., s výjimkou těch závazků Raiffeisenbank a.s., u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů. Raiffeisenbank a.s. se zavazuje, že v Den vypořádání zaplatí každému Vlastníkovi Certifikátu Vypořádací částku nebo Jinou částku v příslušné Vypořádací měně (po provedení všech relevantních srážek, ke kterým je Raiffeisenbank a.s. povinna na základě příslušných právních předpisů, zejména pak srážek daňových), a to za podmínek uvedených v Emisních podmínkách a příslušném Emisním dodatku vztahujícím se ke 11

12 konkrétní emisi Certifikátů a v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Emisních podmínek a příslušného Emisního dodatku. Rozhodné právo Jurisdikce Zdanění Omezení prodeje Obecné podmínky nabídky Certifikátů, odhadované náklady České právo Městský soud v Praze Platbu Vypořádací částky nebo Jiné částky (případně jiných výplat či plnění z Certifikátů) bude Raiffeisenbank a.s. provádět bez srážky daní nebo poplatků jakéhokoli druhu, ledaže taková srážka daní nebo poplatků bude vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby. Bude-li jakákoli taková srážka daní nebo poplatků vyžadována příslušnými právními předpisy České republiky účinnými ke dni takové platby, nebude Raiffeisenbank a.s. povinna hradit Vlastníkům Certifikátů žádné další částky jako náhradu těchto srážek daní nebo poplatků, pokud v příslušném Emisním dodatku není stanoveno jinak. Na základě místních zákonů týkajících se nabízení, prodeje nebo koupě Certifikátů mohou existovat specifická omezení nabízení, prodeje či Certifikátů a distribuce propagačních materiálů. Certifikáty mohou být nabízeny v rámci veřejné nabídky cenných papírů podle ust. 34 a násl. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, případně mohou být nabízeny na základě neveřejného umístění. Údaje týkající se podmínek nabídky Certifikátů potencionální zájemcům o upsání/koupi Certifikátů budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Náklady spojené s nabídkou Certifikátů budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Kotace Důvody nabídky a využití výnosů Údaje týkající se přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo sdělení Raiffeisenbank a.s. o tom, že nehodlá požádat o přijetí Certifikátů k obchodování na regulovaném trhu ani v mnohostranném obchodním systému budou uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Důvody nabídky jednotlivé emise Certifikátů a využití výnosů z emise bude vždy uvedeno v příslušném Emisním dodatku. 12

13 SHRNUTÍ RIZIK VZTAHUJÍCH SE K EMITENTOVI A CERTIFIKÁTŮM DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Certifikáty jsou cenné papíry, přičemž investice do Certifikátů je vysoce riziková a případný investor do Certifikátů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Certifikáty jsou určeny pouze pro velmi zkušené investory, pro které případná ztráta části nebo celé jejich investice nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace. Méně zkušený nebo nezkušený investor nemusí být schopen rozpoznat všechna rizika vyplývající z Certifikátů a investice do nich. Shrnutí rizik vztahujících se k Emitentovi Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi zahrnují především následující faktory: i) Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky, ii) Rizika spojená s poklesem úrokových sazeb, iii) Úvěrové riziko Emitenta, iv) Konkurence v bankovním sektoru v České republice, v) Rizika spojená s finančními nástroji, vi) Tržní výkyvy mohou ovlivnit obchodní a investiční aktivity Emitenta, vii) Operační rizika spojená s podnikáním v bankovním sektoru, viii) Regulatorní předpisy a jejich změny ovlivňující podnikání Emitenta, ix) Riziko soudních sporů, x) Riziko selhání informačních technologií, xi) Riziko ztráty významných zaměstnanců a schopnosti si najít, udržet kvalifikované zaměstnance xii) Rating Certifikátů nemusí odrážet všechna rizika spojená s Emitentem. Shrnutí rizik vztahujících se k Certifikátům Rizikové faktory vztahující se k Certifikátům zahrnují především následující faktory: i) Tržní hodnotu Certifikátů může ovlivnit mnoho různých faktorů, ii) Ekonomická podstata Certifikátů, iii) Certifikáty nejsou cenným papírem výslovně upraveným v českých právních předpisech (iv) Změna Emisních podmínek nebo Emisního dodatku v) Likvidita Certifikátů, vi) Riziko vyplývající ze změny hodnoty podkladových aktiv, vii) Výnos Certifikátů může být ovlivněn výší inflace, viii) Nelze stanovit hodnotu podkladového aktiva, ix) Předčasné splacení Certifikátů, x) Předčasné zrušení Certifikátů, xi) Omezená participace na vývoji podkladového aktiva, xii) Měnové riziko, xiii) Certifikáty jsou nezajištěnými závazky, xiv) Výše výnosu z Certifikátu může být ovlivněna výší účtovaných poplatků, xv) Návratnost investice do Certifikátů je ovlivněna daňovým zatížením. Zvláštní rizikové faktory týkající se jednotlivých typů Certifikátů: i) Zvláštní rizikové faktory vztahující se k investičním Certifikátům, ii) Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Diskontovaným Certifikátům, iii) Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Turbo Certifikátům, iv) Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Bonusovým Certifikátům, v) Zvláštní rizikové faktory vztahující se ke Garantovaným Certifikátům. Raiffeisenbank a.s. upozorňuje, že další rizikové faktory vztahující se k Certifikátům dané emise mohou být uvedeny v příslušném Emisním dodatku. Jejich shrnutí není vyčerpávající a nenahrazuje žádnou odbornou analýzu. Potencionální zájemci o koupi Certifikátů by měli konzultovat se svými finančními, daňovými a/nebo jinými poradci rizika spojená s takovou investicí a vhodnost takové investice s ohledem na individuální situací konkrétního zájemce o koupi Certifikátů. Podrobnější popis rizikových faktorů vztahujících se k Certifikátům je uveden níže v kapitole RIZIKOVÉ FAKTORY. Tento Základní prospekt byl vyhotoven dne 30. listopadu

14 RIZIKOVÉ FAKTORY Nákup a držba Certifikátů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž ta která Emitent považuje za podstatná, jsou uvedena níže. Jejich shrnutí není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu nebo jakékoli ustanovení Emisních podmínek Certifikátů, neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z Emisních podmínek Certifikátů a není jakýmkoli investičním doporučením. Jakékoli rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo koupi Certifikátů by mělo být založeno na informacích obsažených v Základním prospektu, jeho případných dodatcích, příslušném Emisním dodatku a především na vlastní analýze výhod a rizik investice do Certifikátů provedené případným nabyvatelem Certifikátů. Emitent doporučuje všem potencionálním investorům, aby svou investici do Certifikátů ještě před jejím učiněním projednali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými poradci, které potencionální investoři považují za nutné. Rizikové faktory týkající se Emitenta a jeho podnikání Závislost Emitenta na výkonnosti ekonomiky České republiky Hospodářské výsledky Emitenta jsou ovlivněny celkovou hospodářskou situací v České republice. Převážná část příjmů Emitenta je generována v tuzemsku. Celkový pokles hospodářské výkonnosti v České republice může negativně ovlivnit výsledek hospodaření Emitenta, což by v závažných případech mohlo vést ke snížené schopnosti nebo k úplné neschopnosti Emitenta plnit závazky vyplývající z Certifikátů. Významný podíl na provozním výsledku Emitenta má čistý úrokový výnos, který je tvořen především příjmy z klientských úvěrů a úrokovými výnosy z dluhových cenných papírů. Úvěrové podmínky v klientském sektoru jsou rovněž do značné míry závislé na hospodářské výkonnosti České republiky. Případné zhoršení úvěrových podmínek v klientském sektoru nebo jeho části by mohlo mít negativní vliv na hospodářský výsledek a finanční situaci Emitenta, což by v závažných případech mohlo ohrozit schopnost Emitenta plnit závazky vyplývající z Certifikátů. Rizika spojená s poklesem úrokových sazeb Jedním ze zdrojů zisku Emitenta je rozdíl mezi úroky z úvěrů a jiných aktiv a úroky placenými vkladatelům a dalším věřitelům Emitenta. Pokud úrokové sazby klesají, úrokové výnosy Emitenta plynoucí z úvěrů a dalších aktiv klesají. Zároveň by měly klesat i úroky placené vkladatelům a dalším věřitelům, tento pokles však nemusí být úměrný poklesu výnosů plynoucích z úvěrů. Pokles úrokových sazeb může tedy negativně ovlivnit úrokové příjmy Emitenta a tím negativně ovlivnit jeho výsledky hospodaření a rovněž schopnost dostát závazků z vydaných Certifikátů. Úvěrové riziko Emitenta Vydané Certifikáty představují pro Emitenta riziko spočívající v možnosti, že se dostane do platební neschopnosti, a to buď následkem nepříznivého tržního vývoje nebo chybného rozhodnutí svého managementu. Tato skutečnost může mít pak vliv na schopnost Emitenta dostát svých závazkům plynoucích z vydaných Certifikátů. Z tohoto důvodu by měl investor zvážit riziko částečné či úplné ztráty své investice do Certifikátů, protože Certifikáty představují pohledávku vůči Emitentovi a investor ji poté může uplatnit v konkurzním řízení. Emitent implementoval řadu procedur, opatření a vnitřních kontrolních mechanismů k zamezení či minimalizaci uvedených rizik a jeho činnost také podléhá dohledu příslušných orgánů, kteří mají k takovému dohledu oprávnění. Konkurence v bankovním sektoru v České republice Raiffeisenbank a.s. je bankou podnikající na základě bankovní licence na území České republiky. V současné době působí na území České republiky několik desítek bank a řada specializovaných finančních institucí komerční a investiční banky, specializované investiční firmy, hypoteční banky, pojišťovny, investiční společnosti, brokerské společnosti, společnosti nabízející spotřebitelské úvěry a další specializované instituce, jenž nabízejí obdobné služby jako Raiffeisenbank a.s. V bankovním sektoru tak panuje značná konkurence. Navíc lze očekávat zvýšení konkurence vstupem dalších zahraničních bank a specializovaných finančních institucí na český bankovní trh v důsledku pokračující liberalizace finančních služeb v rámci Evropské unie. Pokud by Raiffeisenbank a.s. nebyla schopná obstát v této rostoucí konkurenci, může to negativně ovlivnit výsledky hospodaření a schopnost dostát závazků z vydaných Certifikátů. 14

15 Rizika spojená s finančními nástroji Emitent je vystaven tržním rizikům vyplývajícím z otevřených pozic vzniklých z transakcí s úrokovými, akciovými a měnovými nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Pro efektivní řízení tržních rizik souvisejících s finančními nástroji Emitent používá soubor limitů na jednotlivé pozice a portfolia v rámci vhodných metodologií. Soustava limitů vychází z limitů stanovených příslušnými regulátory, které jsou doplněny limity stanovenými mateřskou společností standardně pro celou střední a východní Evropu. V některých případech je tato soustava doplněna dalšími interními limity a metodami odrážející specifika lokálních trhů, kterým je Emitent vystaven. Emitent je dále vystaven úvěrovému riziku z titulu svých obchodních aktivit, poskytování úvěrů, zajišťovacích transakcí, investičních aktivit a zprostředkovatelských činností. Úvěrová rizika spojená s obchodními a investičními aktivitami Emitenta jsou řízena prostřednictvím metod a nástrojů řízení kreditních rizik Emitenta. Přestože Emitent implementoval řadu procedur, opatření a vnitřních kontrolních mechanismů k zamezení dopadu rizik souvisejících s finančními nástroji na hospodářské výsledky, není vyloučeno, že v budoucnu bude k těmto jevům docházet a že Emitent může utrpět ztráty z nich plynoucí. Tržní výkyvy mohou ovlivnit obchodní a investiční aktivity Emitenta Emitent uzavírá řadu investičních a obchodních transakcí na dluhových, akciových, peněžních i derivátových trzích. Při uzavírání transakcí na všech těchto trzích Emitent vychází z určitých předpokladů a odhadů o situaci a budoucím vývoji na těchto trzích. Generované příjmy z uzavřených transakcí jsou často závislé na vývoji tržních cen, které jsou mimo kontrolu Emitenta a jsou výsledkem řady neovlivnitelných faktorů. V případě, že se tržní ceny pohybují směrem, který je v rozporu s očekáváním Emitenta, může tato skutečnost vést k negativnímu dopadu na hospodářské výsledky Emitenta a jeho schopnosti plnit závazky z Certifikátů. Operační rizika spojená s podnikáním v bankovním sektoru Emitent při svém podnikání čelí riziku vzniku ztráty v důsledku provozních chyb a nedostatků, tzv. operačnímu riziku. V bankovním sektoru jsou operační rizika spojená zejména s rizikem ztráty z důvodu nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů. Dále může být riziko ztráty zapříčiněno vlivem vnějších skutečností včetně rizika vzniklého v důsledku porušení či nenaplnění právních předpisů. I když Emitent implementoval řadu procedur, opatření a vnitřních kontrolních mechanismů k zamezení těchto rizik, není vyloučeno, že v budoucnu bude k těmto jevům docházet a že Emitent může utrpět ztráty z nich plynoucí. Regulatorní předpisy a jejich změny ovlivňující podnikání Emitenta Emitent podléhá rozsáhlé bankovní regulaci ze strany České národní banky. Musí dodržovat pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti, obezřetného podnikání, řízení likvidity a dalších pravidel vytvořených za účelem omezení rizik, kterým bankovní činnost Emitenta podléhá. V případě, že by došlo ke změně těchto regulatorních předpisů, bude se muset Emitent takové regulaci přizpůsobit. To může negativně ovlivnit výsledky hospodaření Emitenta a jeho schopnost plnit závazky z Certifikátů. Riziko soudních sporů Proti Emitentovi jsou vedeny soudní spory vznikající v rámci jeho běžné činnosti a spory ve vztahu k různým požadavkům a nárokům speciální povahy. I přestože Emitent předpokládá, že žádný ze soudních sporů, do kterých je zapojen, nebude mít významný dopad na jeho finanční situaci, budoucí provozní výsledky či peněžní toky, Emitent nemůže s přiměřenou jistotou určit konečný výsledek těchto sporů a jejich dopad na jeho hospodářské výsledky. Riziko selhání informačních technologií Činnosti Emitenta jsou závislé na využívání informačních technologií, jejichž činnost může být ovlivněna řadou problémů jako je nefunkčnost hardwaru nebo softwaru, fyzické zničení důležitých IT systémů, útoky počítačových hackerů, počítačových virů aj. Raiffeisenbank a.s. nemůže v budoucnosti vyloučit skutečnost, že nebude schopna zlepšovat a rozšiřovat svoje počítačové systémy takovým způsobem a tempem, které by byly žádoucí z hlediska konkurence na bankovním trhu. Raiffeisenbank a.s. může tak touto skutečností čelit sankcím regulatorních orgánů, pokud její informační systémy nebudou v souladu bankovními a informačními požadavky. Veškeré zmíněné skutečnosti mohou mít negativní vliv na hospodářskou situaci Emitenta a jeho schopnost plnit závazky z Certifikátů. Riziko ztráty významných zaměstnanců a schopnosti si najít, udržet kvalifikované zaměstnance Kvalita klíčových zaměstnanců Emitenta, zejména členů představenstva, je podstatná pro stanovení a plnění jeho strategických cílů. Schopnost Emitenta identifikovat potenciál růstu a úspěšně implementovat zvolenou strategii je mj. také závislá na skutečnosti, zda bude schopen udržet si současné, kvalifikované zaměstnance nebo získat nové zaměstnance. Ztráta zaměstnanců a neschopnost najít, získat nebo udržet tým kvalifikovaných zaměstnanců, 15

16 by mohly mít negativní vliv na obchodních aktivity Emitenta, jeho hospodářského výsledky a následně tak i na jeho schopnost dostát svých závazků z vydaných Certifikátů. Rating Certifikátů nemusí odrážet všechna rizika spojená s Emitentem Ratingové agentury mohou udělit ratingové hodnocení jak Emitentovi, tak všem nebo části jím vydaných Certifikátů. Hodnocení přisuzované ratingovými agenturami vychází z finanční situace Emitenta o odráží pouze názory příslušných ratingových agentur. Neexistuje garance, že tyto posudky budou v platnosti neomezeně dlouho nebo že nebudou příslušnými ratingovými agenturami revidovány, přehodnoceny, zrušeny nebo zcela anulovány v důsledku změněné situace nebo nedostatku nezbytných informací či pokud tak budou podle mínění ratingových agentur okolnosti vyžadovat. Emitenta mohou rovněž hodnotit další ratingové agentury a pokud jsou jejich nevyžádaná hodnocení horší než srovnatelné posudky vypracované k tomu pověřenými ratingovými agenturami, takovéto stínové ratingy mohou mít nepříznivý dopad na hodnotu Certifikátů. Rizikové faktory týkající se vydávaných Certifikátů Tržní hodnotu Certifikátů může ovlivnit mnoho různých faktorů Certifikáty jsou cenné papíry, přičemž investice do Certifikátů je vysoce riziková a případný investor do Certifikátů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Potencionální investor by měl při rozhodování o investici do Certifikátů zvážit různé faktory, které mohou mít vliv na tržní hodnotu Certifikátů. Vedle finanční situace Emitenta a hodnoty, ceny či kurzu podkladových aktiv může tržní hodnotu Certifikátů ovlivnit řada souvisejících faktorů (například také volatilita směnných kurzů CZK/EUR, CZK/USD) zahrnující ekonomické výhledy, finanční a politické skutečnosti a dále faktory ovlivňující obecně kapitálový trh a příslušné trhy cenných papírů. Ekonomická podstata Certifikátů Certifikáty jsou cenné papíry, přičemž investice do Certifikátů je vysoce riziková a případný investor do Certifikátů riskuje ztrátu části nebo celé své investice. Certifikáty jsou určeny pouze pro velmi zkušené investory, pro které případná ztráta části nebo celé jejich investice nebude znamenat významné zhoršení jejich ekonomické situace. Méně zkušený nebo nezkušený investor nemusí být schopen rozpoznat všechna rizika vyplývající z Certifikátů a investice do nich. Certifikáty jsou rizikovými investičními produkty, jejichž výnos se odvíjí na základě vývoje hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva příslušného Certifikátu. Nepříznivý vývoj podkladového aktiva daného Certifikátu může pro investora znamenat částečnou nebo i celkovou ztrátu investovaných prostředků. Změny hodnot, cen či kurzů podkladových aktiv, na které jsou Certifikáty vázány, mohou snížit celkovou hodnotu Certifikátů. Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. V případě nepříznivého vývoje hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva, existuje riziko, že v rámci doby trvání Certifikátu nedojde k očekávané změně vývoje podkladového aktiva a může tak způsobit částečnou nebo úplnou ztrátu investovaných prostředků. Certifikáty jejich vlastníka opravňují k přijetí plateb vyplácených Emitentem vlastníkům Certifikátů, nikoliv však k výplatě částek vyplácených emitenty podkladových aktiv takových Certifikátů (např. k výplatě dividend z podkladových akcií nebo úrokových výnosů z podkladových dluhopisů). Případné ztráty hodnoty Certifikátu nemohou být tedy kompenzovány jinými výnosy z příslušného Certifikátu. Certifikáty nejsou cenným papírem výslovně upraveným v českých právních předpisech Podmínky a práva v souvislosti s Certifikáty vycházejí z práva České republiky platného k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Certifikáty nejsou cenným papírem výslovně upraveným v českých právních předpisech, jejich právní povaha je proto nevyjasněná a převažující výklady právní povahy Certifikátů se mohou v budoucnu změnit. Emitent nemůže činit jakékoli záruky týkající se dopadu možných změn v právní úpravě nebo administrativní praxi na hodnotu Certifikátů po datu vydání tohoto Základního prospektu. Změna Emisních podmínek nebo Emisního dodatku Emitent je oprávněn provádět se souhlasem agenta pro výpočty (není-li agentem pro výpočty sám Emitent) úpravy Emisních podmínek a Emisního dodatku, a to i bez souhlasu Vlastníků Certifikátů, za předpokladu že jakákoliv taková úprava má pouze formální nebo technickou povahu a zároveň nezpůsobí Vlastníků Certifikátů újmu. Likvidita Certifikátů Obchodování s Certifikáty může být méně likvidní. Certifikáty mohou být vydávány jako kotované cenné papíry, což znamená, že Emitent zamýšlí požádat o přijetí Certifikátů k obchodování na trhu BCPP. Konkrétní trh BCPP, na kterém budou Certifikáty kotovány, bude uveden v příslušném Emisním dodatku. V Emisním dodatku může být také 16

17 uvedeno, že Certifikáty budou obchodovány na jiném regulovaném trhu cenných papírů nebo v mnohostranném obchodním systému nebo nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu cenných papírů ani v mnohostranném obchodním systému. Charakter nebo rozsah jakéhokoli sekundárního trhu Certifikátů není možné předem odhadnout. Přestože Certifikáty mohou být obchodovány na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nemusí to nutně znamenat, že jejich likvidita bude vyšší. V případě, že Certifikáty nebudou obchodovány na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, může být obtížné ocenit takové Certifikáty, což se může negativně odrazit na jejich likviditě. Riziko vyplývající ze změny hodnoty podkladových aktiv Investor do Certifikátů by měl zvážit skutečnost, že tržní cena Certifikátů bude v průběhu životnosti Certifikátů ovlivněna změnami hodnot podkladových aktiv. V případě, že se hodnota takových podkladových aktiv bude vyvíjet nepříznivě, existuje riziko částečné nebo i celkové ztráty investovaných prostředků do Certifikátů. Emitent upozorňuje, že není možné předvídat vývoj hodnot těchto podkladových aktiv a je tedy na vlastním uvážení investora, zda provede investice do Certifikátů. Výnos Certifikátů může být ovlivněn výši inflace Inflační riziko spočívá ve znehodnocování peněž, kterému víceméně podléhá každá měna. Potencionální investoři do Certifikátů by si měli být vědomi, že reálná hodnota investice do Certifikátů je ovlivňována mírou inflace. Vysoká inflace snižuje hodnotu měny a tím ovlivňuje také celkový výnos investice do Certifikátů, který v tomto případě může být i záporný. Nelze stanovit hodnotu podkladového aktiva Výsledný výnos investice do Certifikátů závisí do jisté míry také na funkčnosti vypořádacích systémů či fungování trhu, na kterém se s podkladovými aktivy daných Certifikátů obchoduje. Pokud by došlo k přerušení nebo omezení obchodování s příslušným podkladovým aktivem nebo k výpadku fungování vypořádacího systému (např. z důvodu technické závady IT systémů) nebude možno např. zjistit hodnotu příslušného podkladového aktiva. Přestože v takovém případě Emitent či agent pro výpočty bude postupovat v souladu s Emisními podmínkami tak, aby byla chráněna práva Vlastníků Certifikátů, nelze zaručit, že takový výpadek trhu či přerušení vypořádávání negativně ovlivní hodnotu příslušného podkladového aktiva a tím i celkový výnos investice do Certifikátů. Předčasné zrušení Certifikátů V případě, že se existence vydaných a dosud existujících Certifikátů nebo plnění z Certifikátů stane pro Emitenta po příslušném datu emise, avšak před příslušným dnem vypořádání, částečně nebo zcela protiprávním v důsledku změny příslušných právních předpisů nebo jejich závazného výkladu, je Emitent oprávněn rozhodnout o tom, že práva z Certifikátů zanikají, a Certifikáty zrušit (viz článek 8. Společných emisních podmínek nabídkového programu). Investor může být schopen prostředky vyplacené Emitentem v důsledku takového předčasného zrušení Certifikátů reinvestovat pouze do investičních certifikátů s nižším či jinak konstruovaným výnosem. Omezená participace na vývoji podkladového aktiva U některých Certifikátů se investor nepodílí na vývoji hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva Certifikátu v plné míře. Jedná se zejména o Garantované Certifikáty, kde je omezený podíl investora na vývoji hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva Certifikátu cenou za ochranu (části) investovaných peněžních prostředků v podobě závazku Emitenta k zaplacení alespoň garantované částky. K omezení podílu investora na vývoji hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva Certifikátu dochází však i u certifikátů, kde je stanovena maximální výše částky, kterou je Emitent povinen vyplatit, horní hranicí (tzv. cap ), která zároveň stanovuje maximální výnos Certifikátů. Nad takto stanovenou hodnotou už se investor nepodílí na růstu/poklesu hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva Certifikátu vůbec. Měnové riziko Při investicích do Certifikátů denominovaných v jiné měně než v českých korunách nebo Certifikátů vázaných na podkladová aktiva denominovaná v cizí měně existuje riziko změny směnných kurzů, které může významně ovlivnit výši předpokládaného výnosu z takových Certifikátů. Pokud dojde k poklesu v hodnotě dané cizí měny vůči české koruně dojde následně k poklesu příslušné korunové hodnoty Certifikátů denominovaných v příslušné cizí měně nebo příslušné korunové hodnoty podkladových aktiv denominovaných v dané cizí měně. Certifikáty jsou nezajištěnými závazky Certifikáty zakládají přímé, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené závazky Raiffeisenbank a.s., které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň 17

18 rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným závazkům Raiffeisenbank a.s., s výjimkou těch závazků Raiffeisenbank a.s., u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů. V důsledku toho se případní vlastníci Certifikátů vystavují přímému hmotnému riziku, a to včetně zastavení výplaty výnosů nebo ztráty významné části své investice v případě, že Emitent vyhlásí (dobrovolně či nedobrovolně) úpadek. Výše výnosu z Certifikátu může být ovlivněna výší účtovaných poplatků Návratnost investice do Certifikátů může být ovlivněna výší poplatků účtovaných zprostředkovatelem emise Certifikátů (dále jen Obchodník ). Poplatky plynoucí z obchodů s Certifikáty vždy negativním způsobem ovlivňují výsledný celkový výnos investice do Certifikátů. Poplatky Obchodníka jsou uplatňovány, i když je výsledkem operace ztráta. Emitent proto doporučuje budoucím investorům, aby se seznámili s výší účtovaných poplatků v souvislosti s Certifikáty. Návratnost investice do Certifikátů je ovlivněna daňovým zatížením Potenciální kupující nebo prodávající Certifikátů by si měli být vědomi, že mohou mít povinnost odvodu daně nebo jiných poplatků v souladu s právem či zvyklostmi státu, ve kterém dochází k převodu Certifikátů, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V některých státech nemusí být k dispozici žádná oficiální stanoviska daňových úřadů nebo soudní rozhodnutí k finančním nástrojům jako jsou Certifikáty. Potenciální investoři by se nicméně neměli při získávání, prodeji či splacení Certifikátů spoléhat na stručné a obecné shrnutí daňových otázek obsažené v tomto Prospektu, ale měli by jednat podle doporučení svých daňových poradců ohledně jejich individuálního zdanění. Zvážení investování podle rizik uvedených v této části by mělo být učiněno minimálně po zvážení kapitoly 12. ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE tohoto Prospektu. Potenciální investoři do Certifikátů by si dále měli být vědomi toho, že daňové předpisy se mohou měnit. Přesné daňové postupy, které budou v budoucnu vždy platné, proto nelze definovat. Zvláštní rizikové faktory týkající se jednotlivých typů investičních cenných papírů Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Diskontovaným Certifikátům Hodnota Diskontovaného Certifikátu se v průběhu jeho trvání vyvíjí obdobně jako hodnota podkladového aktiva. V případě nepříznivého vývoje podkladového aktiva a dalších faktorů (jako například volatilita nebo vývoj úrokových sazeb) ovlivňujících hodnotu Diskontovaného Certifikátu, může být investice do tohoto typu investičního certifikátu částečně nebo zcela ztrátová stejně jako přímá investice do podkladového aktiva. Diskontované Certifikáty mají omezenou dobu trvání. S ohledem na tuto skutečnost existuje v případě nepříznivého vývoje podkladového aktiva riziko, že nedojde k obnovení hodnoty, kurzu podkladového aktiva a tím i hodnoty Diskontovaného Certifikátu, což může způsobit částečnou nebo úplnou ztrátu investovaných prostředků. Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Turbo Certifikátům Turbo Certifikáty jsou vysoce rizikovými investičními produkty, jejichž výnos se odvíjí na základě vývoje podkladového aktiva. Turbo Certifikáty využívají tzv. pákového efektu spočívajícího v tom, že v případě změny hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva příslušného Certifikátu může dojít k násobně větší změně hodnoty Certifikátu (např. při páce 3 znamená 1% změna hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva příslušného Certifikátu, změnu 3% hodnoty Turbo Certifikátu). Z toho vyplývá, že nepříznivý vývoj podkladového aktiva daného investičního Certifikátu může pro investora znamenat částečnou nebo i celkovou ztrátu investovaných prostředků. U Turbo Certifikátů je zpravidla stanovena tzv. bariéra hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva příslušného Certifikátu. V případě, že hodnota, cena či kurz podkladového aktiva příslušného Certifikátu protne takto stanovenou bariéru, je Turbo Certifikát stažen z obchodování (tzv. knock-out) a investorovi je vyplacena zbytková hodnota, která může být i nulová (tzn. Investor může ztratit i celou částku své investice). Hodnota dlouhých (long) Turbo Certifikátů stoupá s rostoucí hodnotou, cenou či kurzem podkladových aktiv, avšak s klesající hodnotou, cenou či kurzem podkladových aktiv se jejich hodnota snižuje. Hodnota krátkých (short) Turbo Certifikátů stoupá s klesající hodnotou, cenou či kurzem podkladových aktiv a klesá se stoupající hodnotou, cenou či kurzem podkladových aktiv. Změny hodnot, cen či kurzů podkladových aktiv, na které jsou Turbo Certifikáty vázány, mohou snížit jejich celkovou hodnotu. Vzhledem k omezené době platnosti Turbo Certifikátu existuje riziko, že v případě nepříznivého vývoje podkladových aktiv, nedojde v průběhu doby trvání Turbo Certifikátu k obnovení hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva, což může mít za následek částečnou nebo i celkovou ztrátu investovaných prostředků. 18

19 Zvláštní rizikové faktory vztahující se k Bonusovým Certifikátům Bonusové Certifikáty jsou rizikové investičními produkty, jejichž výnos je závislý na vývoji podkladových aktiv. V případě že se podkladová aktiva Bonusových Certifikátů vyvíjí nepříznivě existuje riziko ztráty investice do tohoto typu Certifikátů nebo její části. Bonusový Certifikát má obvykle stanovenou tzv. bonus bariéru, která je minimální hodnotou, cenou či kurzem podkladového aktiva, při které bude investorovi vyplacen bonusový výnos. Bonusové Certifikáty zaručují investorovi výplatu bonusového výnosu v případě, že se po dobu trvání Bonusového Certifikátu pohybovala hodnota, cena či kurz podkladového aktiva nad stanovenou bonus bariérou. V případě, že se hodnota, cena či kurz podkladového aktiva pohybovala pod bonus bariérou nebo se jí dotkla, bude v příslušný den vypořádání investorovi vyplacena částka vypočtena jako součin nominální hodnoty takového Certifikátu a částky, na kterou je oceněna hodnota, cena či kurz podkladového aktiva příslušného Certifikátu v příslušný den za podmínek uvedených v příslušném Emisním dodatku. Pokud se tedy hodnota, cena či kurz podkladového aktiva příslušného Bonusového Certifikátu vyvíjí nepříznivě, existuje za určitých podmínek riziko ztráty investovaných prostředků. Zvláštní rizikové faktory vztahující se ke Garantovaným Certifikátům Garantované Certifikáty jsou rizikovými investičními produkty, které umožňují investorům ochranu proti poklesům hodnoty, ceny nebo kurzu podkladového aktiva tím, že v příslušný den vypořádání je zaručeno vyplacení minimální garantované částky. Výše vyplácené částky u Garantovaných Certifikátů závisí na vývoji hodnoty, ceny či kurzu podkladového aktiva, nemůže však poklesnout pod garantovanou částku. Garantovaná částka takového Certifikátu však může být nižší než částka počáteční investice, proto vzniká investorům riziko částečné ztráty investovaných prostředků. 19

20 UPISOVÁNÍ A PRODEJ Emitent je v rámci tohoto Nabídkového programu oprávněn vydat Certifikáty blíže specifikované ve Společných emisních podmínkách. Česká národní banka schválila Základní prospekt Certifikátů, jehož součástí jsou i Společné emisní podmínky Nabídkového programu. Toto schválení opravňuje, po schválení případných dodatků Základního prospektu Českou národní bankou a zveřejnění Konečných podmínek jednotlivých emisí Certifikátů v rámci příslušných Emisních dodatků, Emitenta k nabídce Certifikátů v České republice v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Toto schválení je rovněž jedním z předpokladů veřejné nabídky Certifikátů v České republice v souladu s právními předpisy platnými v České republice k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Rozšiřování Základního prospektu a Emisního dodatku jako i nabídka, prodej nebo koupě Certifikátů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Osoby, do jejichž držení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji certifikátů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Certifikátům. Veřejná nabídka Certifikátů může být učiněna pouze v souladu s příslušnými zákonným předpisy, zejména s ustanovením 35 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nejdříve v okamžiku uveřejnění Základního prospektu, případných dodatků Základního prospektu a příslušného Emisního dodatku v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Kromě výše uvedeného Emitent žádá upisovatele a nabyvatele Certifikátů, aby dodržovali ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat Certifikáty nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento Základní prospekt a emisní podmínky Certifikátů nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Certifikáty související, a to ve všech případech na vlastní náklady a bez ohledu na to, zda tento Základní prospekt, emisní podmínky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s Certifikáty související budou zachyceny ve vytištěné podobě nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. V souladu s ustanovením 35 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu může být veřejná nabídka Certifikátů činěna pouze, pokud je prospekt nejpozději na počátku veřejné nabídky schválen Českou národní bankou a uveřejněn. Před schválením a uveřejněním Základního prospektu Certifikátů, jeho případných dodatků a uveřejněním příslušného Emisního dodatku a jeho oznámením České národní bance jsou Emitent, upisovatelé Certifikátů a všechny další osoby, jimž se tento prospekt dostane do dispozice povinni dodržovat výše uvedené omezení pro veřejnou nabídku a nabízejí-li Certifikáty, musí tak činit výhradně způsobem a za podmínek uvedených v příslušných právních předpisech (např. v souladu s ustanovením 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu). V takovém případě by měli informovat osoby, vůči nimž nabídku Certifikátů činí, o skutečnosti, že Základní prospekt nebo jeho případné dodatky nebyly dosud schváleny Českou národní bankou a uveřejněny a/nebo nebyl oznámen České národní bance a uveřejněn příslušný Emisní dodatek a je-li nabídka činěna na základě ustanovení 35 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, informovat takové osoby též o této skutečnosti. Jakákoliv případná nabídka těchto Certifikátů, kterou činí Emitent (včetně distribuce tohoto Základního prospektu vybraným investorům na důvěrné bázi) ještě před schválením tohoto Základního prospektu Českou národní bankou resp. oznámením Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním, je činěna na základě ustanovení 35 odst. 2 (zejména písm. c)) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V souladu s tím Emitent upozorňuje všechny případné investory a jiné osoby, že Certifikáty vydávané v rámci emise, pro něž bude činěna jakákoliv nabídka před schválením Základního prospektu a/nebo oznámením příslušného Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním, mohou být nabyty pouze za cenu v hodnotě rovné nebo převyšující částku odpovídající EUR na jednoho investora. Před schválením Základního prospektu Certifikátů Českou národní bankou a/nebo oznámením příslušného Emisního dodatku České národní bance a jejich uveřejněním Emitent nebude reagovat na jakoukoliv objednávkou případného investora k upsání nebo koupi jakýchkoli takových Certifikátů, pokud by emisní cena takto poptávaných Certifikátů činila méně než ekvivalent EUR v korunách českých. 20

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s.

Základní prospekt Dluhopisového programu. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 50 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s.

Emisní podmínky a prospekt emitenta. ebanka, a. s. ebanka, a. s. Hypoteční zástavní listy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2022 ISIN CZ0002001704 Na základě tohoto dokumentu je společnost ebanka,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část

1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU EMITENTA. Dodatkem Základního prospektu je doplněna a aktualizována část 1. dodatek Základního prospektu pro Dluhopisový program 2010 v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let Tento dokument aktualizuje Základní

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ. Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ Dlouhé (long) Turbo Certifikáty ISIN CZ0000300074 Vedoucí manažer Raiffeisenbank a.s. Administrátor Raiffeisenbank a.s. Datum vyhotovení

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 70 000 000 Euro splatné v roce 2019 ISIN CZ0003501843 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Wüstenrot hypoteční banka a.s. pro dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční zástavní listy s pevnou úrokovou

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci

Aranžér a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. Obchodníci Fond pojištění vkladů Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 5 000 000 000 Kč splatné v roce 2019 ISIN CZ0003703670

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura

Vedoucí aranžér programu Česká konsolidační agentura PROSPEKT Dluhopisový program v maximálním objemu 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 8 let a splatností kterékoli emise vydané v rámci programu nejvýše 15 let Na základě tohoto emisního programu

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě do 600 000 000 Kč nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 1,85% p.a splatné v roce 2006 ISIN CZ0002000516 Hypoteční zástavní listy

Více

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s.

3.000.000.000 Kč. Česká spořitelna, a.s. 3.000.000.000 Kč Česká spořitelna, a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 3.000.000.000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2015 s právem emitenta na předčasné splacení dluhopisů

Více

Wüstenrot stavební spořitelna a.s.

Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Podřízené dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě do 500 000 000 Kč nesoucí úrokový výnos ve výši 4,50% p.a., s možností změny této výše v případě neuplatnění práva emitenta

Více

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů

p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů p.k. Solvent s.r.o. Emisní podmínky dluhopisů Obsah 1. Emitent 3 2. Základní popis dluhopisů 3 3. Centrální evidence 4 4. Upisovatelé a úpis Dluhopisů 4 5. Vlastník Dluhopisu, převod Dluhopisů 4 6. Vydání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTICIPACE NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTICIPACE NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTICIPACE NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPP upravují práva a povinnosti Společnosti a Investorů vzniklých v souvislosti

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění

Datum Název informace Odkaz na zák. úpravu Umístění na www adrese/kopie uveřejnění Údaje zveřejněné Raiffeisenbank a.s., v návaznosti na plnění informačních povinností dle 120, odst. 6, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, obchodního zákoníku a zákona upravujícího

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ

Diamond Point, a.s. PROSPEKT DLUHOPISŮ Diamond Point, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 4,00 % p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 1.100.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu lhůty pro upisování splatné v roce 2024

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 7. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI CPI Vyberte z následujících podkapitol: 7.1 Údaje o Společnosti CPI 7.2 Akcie, akcionáři a cenné papíry 7.3 Kodex řízení a správy, vnitřní kontrola a přístup

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU . Komerční banka, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní

Více

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019

Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem. Splatné v roce 2019 e-finance, a.s. Prospekt dluhopisů s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a nižším emisním kurzem Splatné v roce 2019 Celková jmenovitá hodnota 40.000.000,- Kč Obsah Kapitola I. - Shrnutí

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU

2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK K ZÁKLADNÍMU PROSPEKTU Datum tohoto 2. dodatku

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více