KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 158 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Debate Europe Využití zkušeností získaných v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi CS CS

2 OBSAH ÚVOD POSOUZENÍ PLÁNU D VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI DALŠÍ POSTUP DEBATE EUROPE Propojení diskusí občanů s politickými zastupitelskými orgány Posílení spolupráce s Evropským parlamentem Vytváření součinnosti mezi programy Komise Další rozvoj ostatních iniciativ v rámci plánu D VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A DECENTRALIZOVANÁ OPATŘENÍ ZÁVĚR CS 2 CS

3 ÚVOD V červnu 2005 vyzvala Evropská rada k období pro úvahu o tom, jak dále naložit s institucionální reformou 1. Evropská komise na tuto výzvu reagovala přijetím Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi 2 dne 13. října Jeho cílem bylo pobídnout členské státy k uspořádání široké veřejné diskuse o budoucnosti Evropské unie, do níž se za podpory orgánů EU zapojí jak občané, občanská společnost, sociální partneři, národní parlamenty, tak i politické strany. Hlavní myšlenkou plánu D bylo lépe naslouchat, lépe komunikovat a jednat na místní úrovni s cílem zapojit občany do diskusí o politice EU. Takto byl rozvíjen typ konzultace o budoucnosti Evropy, jenž doplňuje konzultace, v rámci kterých se na vytváření specifických politických návrhů zúčastněné strany a široká veřejnost obvykle podílejí. Na předním místě plánu D bylo šest nadnárodních evropských projektů občanů, které spravovaly organizace občanské společnosti (příloha 1). Tyto projekty měly za cíl otestovat inovativní metody konzultace a umožnit lidem z různých národních veřejných sfér navázat spolu kontakty jako evropští občané a diskutovat o budoucnosti EU. V červnu 2006 vyslovila Evropská rada uznání za příspěvek Komise k období pro úvahu a konstatovala, že závazek EU stát se demokratičtější, transparentnější a účinnější se neomezuje pouze na období pro úvahu. Dále zdůraznila, že posílený dialog s občany vyžaduje odpovídající prostředky a odhodlanost 3, a doporučila, aby bylo období pro úvahu prodlouženo až do roku Na tuto výzvu reagovala Komise v listopadu 2006 v informativní poznámce nazvané Plán D Širší a hlubší diskuse o Evropě 4, v níž zhodnotila první rok provádění plánu. Komise obnovila svůj závazek k činnosti podle plánu D. Také se rozhodla spolufinancovat novou řadu projektů občanské společnosti se zvláštním důrazem na mládež a ženy a na jednání na místní úrovni. Období pro úvahu skončilo v červnu 2007, kdy se Evropská rada dohodla na mandátu pro novou mezivládní konferenci za účelem reformy institucionálního rámce Unie. Mezivládní konference se konala v říjnu a reformní smlouva byla podepsána v prosinci 2007 v Lisabonu. Tyto události zahájily novou fázi, v níž se po ratifikaci nové smlouvy uskuteční v červnu 2009 volby do Evropského parlamentu. Evropská rada zdůraznila zásadní význam posílení komunikace s občany, poskytování úplných a souhrnných informací o Evropské unii a zapojení občanů do trvalého dialogu Prohlášení hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie o ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu, Evropská rada, června 2005, odstavec 4. KOM(2005) 494, Závěry předsednictví, Evropská rada, června, odstavec 3. SEK(2006) SI(2007) 500. CS 3 CS

4 V říjnu 2007 Komise přijala sdělení nazvané Partnerství pro komunikaci o Evropě 6. Jeho celkovým cílem je posílit soudržnost a součinnost mezi aktivitami pořádanými různými orgány EU a členskými státy, aby byl občanům nabídnut lepší přístup a lepší porozumění dopadu politik EU na evropské, národní a místní úrovni. Toto sdělení se zabývá tím, jak bude přístup uplatňovaný podle plánu D v letech ( lépe naslouchat, lépe komunikovat a jednat na místní úrovni ) používán v budoucnu. Tento přístup bude s určitými úpravami nadále uplatňován i v letech 2008 a 2009, během ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy a se zvláštním zřetelem na příští evropské volby. Jeho cílem je přispět k jednomu z ústředních cílů komunikační politiky Komise, tj. posílit vliv občanů tím, že se jim zpřístupní informace, aby mohli vést kvalifikovanou diskusi o záležitostech EU. 1. POSOUZENÍ PLÁNU D VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Plán D má podpořit dvousměrný dialog mezi orgány EU a občany Unie probíhající tváří v tvář nebo ve virtuální formě, s cílem povzbudit rozvoj evropské veřejné sféry. Tento přístup se osvědčil jako obzvláště užitečný, když po odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu ze strany Francie a Nizozemska bylo třeba otevřít diskusi o budoucnosti Evropy. Společně s ostatními programy spravovanými Komisí a ostatními orgány a institucemi EU hrál plán D klíčovou roli při testování níže uvedených inovativních způsobů, kterých mohly organizace občanské společnosti použít pro zapojení občanů z celé společnosti do diskusí o budoucnosti Evropy: virtuální komunikace a komunikace tváří v tvář, poradní konzultace a deliberativní průzkumy veřejného mínění, konzultace na úrovni zemí, přeshraniční a celoevropské konzultace. Na webových stránkách Debate Europe 7 probíhaly internetové diskuse. Intenzivně byla využívána zastoupení Komise a střediska Europe Direct. Návštěvy členů Komise uskutečněné v rámci plánu D měly důležitou úlohu pro oslovení národních parlamentů, zástupců občanské společnosti, vedoucích představitelů podniků a odborů a představitelů regionálních a místních orgánů v členských státech. Tím se potvrdilo, jak důležité je pěstovat osobní kontakty a propůjčit EU tvář. V rámci plánu D Komise spolufinancovala zejména projekty občanské společnosti. Občané byli vybíráni náhodně a jejich setkání se uskutečňovala jak na celostátní, tak i přeshraniční úrovni. V rámci těchto projektů byly občanům poskytnuty vhodné informace (např. dokumentace k otázkám, o nichž se debatovalo, vybraná reprezentativní skupinou členů Evropského parlamentu) a prostředky na překonání jazykové bariéry tak, aby mohli používat svůj mateřský jazyk v průběhu celé konzultace. Výsledkem tohoto úsilí bylo, že občané byli s to zapojit se do důležitých diskusí s činiteli s rozhodovací pravomocí a činit návrhy týkající se budoucnosti EU. Celkem se šesti nadnárodních projektů v rámci plánu D zúčastnilo přibližně 6 7 KOM(2007) 568, index_en.htm. CS 4 CS

5 lidí osobně a odhadem několik set tisíc osob virtuálně přes internet. Organizace občanské společnosti, které projekty prováděly, sloužily jako multiplikátor a v různých fázích projektů šířily názory občanů prostřednictvím svých politických a mediálních sítí. Projekty občanské společnosti v rámci plánu D ukázaly, že participativní demokracie může užitečně doplňovat demokracii zastupitelskou. Potvrdily zpětnou vazbu z jiných typů programů občanů, konkrétně že konzultace účastníkům nabízí možnost získat lidskou a politickou zkušenost. Stanoviska občanů se bez ohledu na jejich názor na EU v průběhu konzultací významným způsobem vyvíjela. Na konci procesu konzultace se zájmem očekávali zpětnou vazbu od činitelů s rozhodovací pravomocí, zejména orgánů a institucí EU. Z toho důvodu uspořádala Komise v prosinci 2007 závěrečnou konferenci věnovanou šesti projektům občanů v rámci plánu D. Konference nesla název Budoucnost Evropy program pro občany. Občané, kteří se zúčastnili různých nadnárodních projektů participativní demokracie, měli možnost poprvé na celoevropské úrovni shrnout svá přání a sdělit je přímo činitelům s rozhodovací pravomocí. Výsledná doporučení byla ve formě otevřeného dopisu adresována hlavám států a předsedům vlád EU, národním parlamentům, orgánům Evropské unie a evropským politickým stranám, ještě před zasedáním Evropské rady v prosinci (příloha 2). Dopis vyzval evropské politické strany k tomu, aby se ve svých programech zabývaly uvedenými doporučeními a debatovali o nich s občany v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce Rovněž vyzval hlavy států a představitele vlád EU, aby na všech úrovních správy podpořili rozvoj aktivního evropského občanství. Projekty občanů ukázaly několik způsobů, jak toho lze dosáhnout. Vyzkoušeny byly tyto možnosti: evropské diskusní internetové stránky propojené se sítí dílčích národních diskusních stránek, ve spojení s debatními akcemi na místní, celostátní a evropské úrovni; mnohojazyčné, vysoce interaktivní internetové stránky, jejichž obsah připravují pracovní skupiny v různých zemích EU a upravují jej podle zpětné vazby z workshopů cílových skupin; vnitrostátní konzultace o stejných otázkách ve všech členských státech, které se konají přibližně ve stejnou dobu a jejichž výsledkem je evropská syntéza; celoevropský deliberativní průzkum veřejného mínění, kdy se náhodně vybraný vzorek občanů zařazených do průzkumu sešel ke třídenním diskusím; debatní akce na místní úrovni v několika členských státech EU ve spojení s průzkumy veřejného mínění a videozáznamy s názory občanů. Tyto projekty ukázaly, že pokud jde o záležitosti týkající se EU, je rozvoj participativní demokracie na místní, regionální, celostátní a přeshraniční úrovni možný z hlediska kvality i logistiky. Pokud jde o obsahovou podstatu, ukázalo se, že očekávání občanů jsou leckdy velmi rozdílná od skutečných pravomocí EU v různých oblastech, například v oblasti sociálních věcí, vzdělávání a diplomatických vztahů / obrany. Účastí na konzultacích měli občané možnost více se seznámit s rozhodovacím procesem EU. Na konci konzultačního procesu měli jasnější CS 5 CS

6 představu o tom, jak činitele s rozhodovací pravomocí přimět, aby dostáli své odpovědnosti, a jak v budoucnu zmenšit propast mezi tvůrci politik a občany. Z projektů mohou být získány zajímavé poznatky, rovněž pokud jde o časové rozvržení, výběr účastníků, školení moderátorů, logistiku přeshraničních a mnohojazyčných diskusí a druh informací a odborných znalostí potřebných pro zajištění toho, aby občané z celé společnosti mohli vést kvalifikovanou diskusi o záležitostech EU. Snadný přístup k vědeckým doporučením a odborným znalostem je pro participační procesy, do kterých jsou zapojeny zúčastněné strany bez odborných znalostí a političtí činitelé, naprosto nezbytný. 2. DALŠÍ POSTUP DEBATE EUROPE První fáze plánu D se soustředila na část procesu dialog a diskuse. Návazná opatření plánu D tento proces posunou o další krok kupředu a zaměří se na stránku D jako demokracie, kdy budou mít občané i nadále možnost sdělovat svá očekávání přímo činitelům s rozhodovací pravomocí a kdy budou v tomto procesu lépe využity sdělovací prostředky. Proto se nová fáze bude po vzoru internetových stránek Komise věnovaných plánu D nazývat Debate Europe ( Diskutujme o Evropě ). Debate Europe bude plnit tyto funkce: 1. Formulovat výstupy z konzultací občanů pořádaných občanskou společností s politickými činiteli s rozhodovací pravomocí. Závěry, k nimž dospějí, občané shrnou a zašlou voleným politikům, politickým stranám a politickým nadacím. Vrcholným bodem bude diskuse mezi občany a politiky o návrzích obsažených v platformě občanů. V tomto procesu využije Debate Europe nových evropských politických a institucionálních podmínek, včetně nového nařízení 8 týkajícího se politických stran a nadací na evropské úrovni. 2. Zahrnovat úzkou spolupráci orgánů a institucí EU a případně jejich společnou činnost za účelem maximalizace dopadu jejich úsilí o podporu aktivního evropského občanství (občanská fóra; komunikační strategie Evropského parlamentu před volbami v roce 2009 a diskuse s organizacemi občanské společnosti v rámci fóra Agora ; a iniciativy Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru). 3. Posílit stávající iniciativy EU, včetně programů Komise na podporu aktivního občanství např. programu Evropa pro občany, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemích, programů sociální soudržnosti a boje s chudobou, jiných jednorázových iniciativ u příležitosti Evropského roku mezikulturního dialogu (2008) a Evropského roku tvořivosti a inovace a rovněž přípravné akce e-participation (elektronická účast občanů) a souvisejících aktivit a iniciativy e-inclusion. Tímto způsobem bude Debate Europe přispívat k úsilí Komise vysvětlit občanům přidanou hodnotu politik EU (např. úspěchy v oblasti vnitřního trhu poplatky za roamingové služby mobilních operátorů, nízkorozpočtové lety, zmenšování rozdílů v rozvoji regionů, ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu). 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince CS 6 CS

7 4. Provádět další úspěšná opatření v rámci plánu D (internetové diskuse mezi úředníky EU a občany; spolupráce informačních kanceláří Komise a Evropského parlamentu s využitím informačních míst EU za účelem jednání na místní úrovni ) Propojení diskusí občanů s politickými zastupitelskými orgány Obecným přáním je překlenout propast mezi politikami na vnitrostátní a evropské úrovni. Evropské politické strany potřebují podporu pro své úsilí zapojit se do diskusí pořádaných ve veřejných sférách jednotlivých členských států. Především během kampaní před evropskými volbami se musí evropská témata dostat do popředí a občané musí pocítit dopad, který má jejich politická volba na evropské úrovni na jejich každodenní život. Debate Europe bude fungovat jako katalyzátor ve prospěch probíhajících iniciativ Komise k překlenutí výše zmíněné propasti. Bude spolufinancovat celoevropský projekt konzultací občanů, řízený organizacemi občanské společnosti v partnerství se skupinami expertů, výzkumnými organizacemi a univerzitami, politickými stranami a politickými nadacemi. Rovněž bude podporovat opatření na celostátní a regionální úrovni, v rámci kterých bude občanům z celé společnosti umožněno diskutovat, shrnout své názory, mluvit o nich s činiteli s rozhodovací pravomocí a zapojit sdělovací prostředky. Debate Europe bude těžit z nového nařízení EU o evropských stranách a nadacích, které představuje jedno z praktických opatření, jež je výsledkem první fáze plánu D. Nařízením se rozšiřuje rozsah činností evropských politických stran a podporuje rozvoj evropských politických nadací, které budou hrát důležitou úlohu při zapojování občanů do stálého, skutečného a kvalifikovaného politického dialogu. Tyto nadace Komisi v roce 2007 předložily akční plány, jejichž úkolem bylo vytvoření řady pilotních aktivit na rok 2008: zvýšení informovanosti občanů v souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami prostřednictvím školení, specificky zaměřených iniciativ v oblasti komunikace, internetových stránek a brožur a vytvořením sítí vnitrostátních nadací a skupin expertů. Od září 2008 budou politické nadace dostávat dotace na trvalé bázi. Debate Europe bude toto úsilí doplňovat tím, že bude politické nadace vybízet, aby ke konzultacím občanů pořádaným občanskou společností přispěly Posílení spolupráce s Evropským parlamentem Konference Budoucnost Evropy program pro občany konaná v prosinci 2007 ukázala, že vliv orgánů EU je větší, pokud spojí své síly a dialogu s občany se účastní společně. Je to pro ně příležitost předvést celé spektrum demokracie EU. Občané zase mají příležitost lépe porozumět rozhodovacímu procesu EU. Tato forma interinstitucionální spolupráce bude pevnou složkou projektů v rámci Debate Europe na evropské, celostátní a regionální úrovni. Ve své komunikační strategii u příležitosti voleb vyzývá Evropský parlament k úzké spolupráci orgánů EU. Debate Europe k takové spolupráci přispěje. Pro podporu aktivního evropského občanství je kromě spolupráce s Evropským parlamentem klíčová také spolupráce s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Všechny orgány/instituce mají s pořádáním občanských fór značné zkušenosti. CS 7 CS

8 Komise je připravena spolupracovat s budoucími předsednictvími EU, která budou chtít organizovat setkání občanů na nejvyšší úrovni za účasti různých orgánů a institucí EU, a nabídnout tak občanům platformu, kde budou moci vyjádřit názory na konkrétní otázky a sdělit je přímo činitelům s rozhodovací pravomocí Vytváření součinnosti mezi programy Komise Debate Europe bude doplňovat ostatní programy Komise zaměřené na podporu aktivního evropského občanství a probíhat v součinnosti s nimi. Charakteristickým znakem projektů v rámci Debate Europe bude jejich interinstitucionální, politický a mediální rozměr výsledkem konzultací organizovaných na regionální, celostátní a celoevropské úrovni bude kvalifikovaná, veřejná diskuse mezi občany a činiteli s rozhodovací pravomocí z členských států a ze všech orgánů EU. V podmínkách výzev k předkládání návrhů v rámci Debate Europe bude stanoveno, že vybrané projekty musí zohledňovat celkové politické úsilí Komise o podporu aktivního evropského občanství, zejména: program Evropa pro občany, jehož cílem je posílit aktivní evropské občanství, o což se zasazuje poskytováním podpory celé škále subjektů (místních orgánů, organizací občanské společnosti, podnikatelských organizací, organizací spotřebitelů a občanů) k tomu, aby mohli společně konat, debatovat, diskutovat a vytvářet sítě, a používá k tomu různé způsoby, nejen tradiční (aktivity založené na partnerství měst (Town Twinning), nadnárodní projekty občanské společnosti), nýbrž i inovativní (např. panely občanů); Evropský rok mezikulturního dialogu v roce 2008, na kterém se podílejí všechny orgány/instituce EU, a Evropský rok tvořivosti a inovace v roce 2009; evropské politické nadace a strany, které s pomocí Společenství usilují o zvýšení informovanosti občanů v souvislosti s nastávajícími evropskými volbami; Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemích. Integrace přistěhovalců je proces, v jehož průběhu existují úzká partnerství mezi různými úrovněmi správy a nevládními subjekty, jako jsou zaměstnavatelé, odbory, církevní organizace, občanská společnost, sdružení migrujících osob, sdělovací prostředky a nevládní organizace zabývající se podporou migrujících osob; přípravnou akci e-participation (elektronická účast občanů) mající za cíl zvýšit s využitím nových technologií podíl občanů na legislativních a rozhodovacích procesech na úrovni EU. Na zkoušku již byly zavedeny nové formy interakce mezi občany a evropskými orgány; výzkum a doprovodné iniciativy financované ze sedmého rámcového programu pro výzkum v oblasti správy a občanství (pracovní program Sociální a humanitní vědy ) a veřejné angažovanosti ve vědě (pracovní program Věda ve společnosti ) 9. 9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES; rozhodnutí Rady 2006/971/ES a 2006/974/ES. CS 8 CS

9 2.4. Další rozvoj ostatních iniciativ v rámci plánu D Iniciativa Debate Europe bude provázána s ostatními iniciativami v členských státech, z nichž většina má cenný potenciál pro interinstitucionální spolupráci. Patří k nim: Pilotní informační sítě zakázka na tyto sítě již byla zadána. Budou do nich zapojeni poslanci parlamentu na evropské, národní a regionální úrovni, novináři a jiní tvůrci veřejného mínění, kteří si budou jejich prostřednictvím vyměňovat informace, znalosti a nápady o EU. Sítě přenesou debatu o Evropě blíže k národním parlamentům. S využitím internetu a jiných internetových nástrojů a pomocí setkání budou rozvíjet sítě nápadů a zasadí se o zapojení politiků a médií do inovativních projektů občanské společnosti. Evropské veřejné prostory zastoupení Komise a informační kanceláře Evropského parlamentu v Madridu, Tallinnu a Dublinu spolupracovaly na vytvoření evropských veřejných prostor, v nichž se pořádají výstavy, diskuse, semináře a školení o otázkách EU. Počítá se s rozšířením tohoto pilotního projektu do dalších hlavních měst, nejprve do Říma, Londýna, Kodaně a Berlína. Občanská fóra Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů pořádají občanská fóra v členských státech. Debate Europe bude členy různých orgánů a institucí EU podporovat v tom, aby se na základě konceptu Evropských kulatých stolů pro demokracii v rámci plánu D 10 spojili a společně se těchto fór účastnili. Návštěvy v členských státech při návštěvách v členských státech uskutečňovaných v rámci plánu D se komisaři podívají do vnitrostátních parlamentů, regionálních a místních orgánů, sdělovacích prostředků a organizací občanské společnosti. Úředníci Komise jsou vybízeni k tomu, aby navštívili své někdejší školy. V souladu se strategií pro zapojení zaměstnanců Komise 11, která zaměstnance povzbuzuje k aktivní účasti na komunikaci v roli vyslanců Komise (např. v rámci projektu Zpátky do školy a evropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network), bude Debate Europe tyto kontakty tváří v tvář dále prohlubovat. Zároveň k tomu bude povzbuzovat také členy a úředníky z ostatních orgánů a institucí EU. Ještě větší důraz na místní úroveň střediska Europe Direct pořádají ve spolupráci se zastoupeními Komise debaty, akce a semináře s občany ve městech jiných než hlavních městech členských států. Debate Europe bude tyto aktivity rozvíjet i nadále, přičemž využije toho, že v roce 2009 bude zahájena druhá generace středisek Europe Direct. Zdokonalení průzkumů veřejného mínění Eurobarometr průzkumy Eurobarometr, které Komise provádí, budou brát v úvahu zkušenosti z první fáze projektů v rámci plánu D, ve kterých byly vyzkoušeny techniky deliberativního průzkumu o budoucnosti EU v celoevropském měřítku. Internetové diskuse v lednu 2008 byly se zapojením zastoupení Komise přepracovány internetové stránky Debate Europe věnované plánu D tak, aby poskytovaly lepší možnosti interaktivní diskuse s uživateli internetu o tematických otázkách EU. Na internetové diskuse, které byly nedávno znovu zahájeny, budou navazovat podobné online diskuse později v roce 2008 a v roce KOM(2005) 494 oddíl SEK(2007) 912. CS 9 CS

10 3. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A DECENTRALIZOVANÁ OPATŘENÍ Debate Europe zajistí, aby se značné úsilí Komise o podporu aktivního evropského občanství stalo součástí integrovaného interinstitucionálního úsilí, které se zaměřuje na činitele s rozhodovací pravomocí na všech úrovních správy. Navrhuje se dvouúrovňová strategie, pro niž budou k dispozici finanční prostředky ve výši 7,2 milionu EUR: na celoevropské úrovni: centralizovaná výzva k předkládání návrhů na spolufinancování rozsáhlého nadnárodního projektu zahrnujícího 27 členských států s rozpočtem ve výši 2 milionů EUR; na celostátní a regionální úrovni: decentralizované výzvy a opatření na podporu místních projektů s rozpočtem ve výši 5,2 milionu EUR 12. V podmínkách celoevropské výzvy bude uvedeno, že na základě zkušeností získaných z první řady nadnárodních projektů participativní demokracie budou v rámci Debate Europe : pořádány v každém členském státě konzultace občanů; formulovány společné závěry na evropské úrovni, které budou následně zaslány evropským politickým organizacím; občané zapojeni do dialogu s volenými zástupci a s evropskými politickými organizacemi za účasti Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Na celostátní nebo regionální úrovni zastoupení Komise: plánují na rok 2008 přibližně 140 akcí, jež mají podnítit veřejnou diskusi o EU; budou prostřednictvím místních výzev k předkládání návrhů spolufinancovat akce zacílené na specifické potřeby (např. akce ve školách a centrech mládeže, výstavy, veletrhy a festivaly, konference, semináře, akce s nevládními organizacemi atd.); budou tyto akce provádět s ostatními orgány a institucemi EU například v rámci evropských veřejných prostor, Evropského roku mezikulturního dialogu, plánovaného Evropského roku tvořivosti a inovace a národních kulturních institutů v EU. V závislosti na vnitrostátních podmínkách mohou i omezené finanční prostředky ve prospěch nevládních organizací na úrovni jednotlivých zemí vést k užitečnému dialogu o otázkách EU. Aby měly tyto dialogy větší dopad, zastoupení Komise ve spolupráci s informačními kancelářemi Evropského parlamentu do nich zapojí také regionální a místní orgány. Tyto iniciativy by mohly být impulzem pro stávající a nové regionální a místí sítě a mohly by s využitím nástrojů elektronické účasti veřejnosti na rozhodování 13 pomoci šířit osvědčené postupy. Zajímavé by mohly být také pro politiky kandidující v evropských volbách, kteří by tyto diskuse mohli využít jako základ pro dialog s voliči Rozhodnutí Komise K(2008) 924 o ročním pracovním programu ve věci grantů a veřejných zakázek v oblasti komunikace pro rok 2008, přijatý Komisí dne 12. března 2008 (tabulka 2.6.2). Například nástroje uváděné na stránkách CS 10 CS

11 4. ZÁVĚR Zapojení občanů K tomu, aby se EU mohla těšit veřejné podpory, je nutné vést s občany živou a otevřenou diskusi a aktivně je zapojit do evropských záležitostí. Kromě mnoha konzultací zúčastněných stran a široké veřejnosti, jež Komise pořádá v souvislosti se specifickými politickými otázkami, potřebuje EU posílit politickou debatu a informovanost občanů, má-li dosáhnout stanovených cílů a provádět správné politiky. Jedním z ústředních cílů komunikační politiky Komise 14 je podporou aktivního evropského občanství posílit vliv občanů. Navazování vztahů s politickými činiteli Politické strany a jejich volení zástupci mají výsadní postavení, v rámci něhož mohou v národních debatách na evropské otázky upozorňovat a přispívat k vytvoření přeshraničních veřejných debat v celé Evropě. Přeshraniční komunikační kanály jsou potřeba na podporu diskuse a dialogu v otázkách společného zájmu, které jsou na programu EU. Komise přispěla k vytvoření těchto kanálů pomocí legislativních návrhů na usnadnění rozvoje evropských politických stran a prostřednictvím řady programů pro občany, aktivit nevládních organizací a plánu D. V návaznosti na řadu uskutečněných pilotních projektů je třeba zajistit, aby se jejich výsledek projevil v politickém rozhodovacím procesu. První fáze plánu D potvrdila, že opatření na posílení a rozšíření politického dialogu o evropských otázkách jsou zcela zřejmě potřebná a že participativní demokracie může užitečně doplňovat demokracii zastupitelskou. V následující fázi ( ) a hned po evropských volbách nabídne Debate Europe operační rámec pro navazování kontaktů, propojování a jednání v partnerství. Důležitá je však také dlouhodobá perspektiva: Debate Europe má za cíl změnit dojem, že záležitosti spojené s EU jsou příliš abstraktní a odtržené od národní veřejné sféry, než aby občany zajímaly, a poskytuje příležitost k překlenutí často uměle vytvářené propasti mezi národními a evropskými tématy. 14 KOM(2007) 568, CS 11 CS

12 Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Příloha 4: Popis projektů v rámci plánu D Otevřený dopis / doporučení účastníků závěrečné konference šesti projektů občanů v rámci plánu D Návrh centralizované výzvy k předkládání návrhů Návrh decentralizované výzvy k předkládání návrhů CS 12 CS

13 ANNEX 1 Citizens' consultations projects co-funded by the Commission in the framework of Plan D in projects Speak Up Europe Co-ordinator: European Movement International Amount of the project: EUR 1,039, Grant from the EU budget: EUR 719, Pan-European An integrated approach combining virtual and face to face communication, both on a European level and on a national level. Virtual: each partner created a national web site. Web animation (e.g. cartoon "What has Europe ever done for us?).". Face to face: a series of local, national and European events people had taken part physically in the project by the end of September Specific multimedia site targeting youth, called "European Vibes". Specific site launched by one of the partners, Euractiv, called "EU debates and opinions" to promote the outcome of Speak Up Europe had received viewers by end of September European Citizens' Consultations Co-ordinator: King Baudouin Foundation Amount of the project: EUR ,60 Grant from the EU budget: EUR ,95 Pan-European. Deliberative consultation of citizens on a national level, on the basis of an agenda set at European level by a sample of citizens. European synthesis of the outcome of the national consultations and a European web site citizens participated in the project altogether. Feedback from out of the citizens involved via an evaluation survey. Tomorrow's Europe Co-ordinator: Notre Europe Amount of the project: EUR Grant from the EU budget: EUR Pan-European Europe-wide deliberative poll citizens polled on the future of the EU. 362 of them were randomly selected to deliberate for three days in Brussels, with the help of experts. CS 13 CS

14 They filled in a questionnaire at the beginning of the deliberative phase and were polled at the end to measure the evolution of their views. Our message to Europe Co-ordinator: Deutsche Gesellschaft e.v. Amount of the project: EUR ,00 Grant from the EU budget: EUR ,00 Germany, Austria, Slovakia, Czech Republic, Poland participants altogether. 70 intensive dialogue events (54 in Germany, 4 in Austria, 4 in Slovakia, 4 in Czech Republic, 4 in Poland) with panel discussions. Opinion polls carried out during those events: 2600 people polled altogether, under 21 and over 21. In 20 of the events people had the opportunity to have their individual "message to Europe" recorded on video audiovisual messages collected altogether. Radio Web Europe Co-ordinator: CENASCA-CISL Amount of the project: EUR ,03 Grant from the EU budget: EUR, ,50 Italy, Lithuania, Austria, UK, Spain, Portugal, Malta. Creation of a multimedia and interactive website targeting years old. Content determined by face to face meetings with target audience through focus groups (two per country). At a second stage, workshops to collect feedback. National reports served as a basis for a synthesis report. Users can view and download audiovisual products and post their own (comments, videos, interviews, games, cartoons ). At the end of the project, website hosted 200 multimedia products. Average number of monthly visits: Our Europe-Our Debate-Our Contribution Co-ordinator: European House Budapest Amount of the project: EUR Grant from the EU budget: EUR Hungary, Austria, Italy, Slovakia and Slovenia. Fostering debate at grass-root level by meeting people in the streets and public transport, asking them to reply to a questionnaire (also posted on the project's English-language website). A "regional events" dimension (face to face meetings). A European bus touring the five countries, displaying a "European labyrinth" at every stop which people were invited to enter with a "European passport". People's views were recorded on video at every stop. The aim was to collect people's views on Europe either through the questionnaire or by video. CS 14 CS

15 Projects co-funded by the Commission Representations in the framework of Plan D in Representation Bulgaria Project Regional Dialog Open Forum: Women for Social Inclusion The Tender Europe: targeting more marginalised social groups meetings and debates in schools, youth organisations, municipalities, chambers of commerce etc. An Investment for Creating Qualified and Internationally Educated Young People Corresponding to the Requirements of the European Single Market: Advertise the possibilities provided through European funding under the ERASMUS Program. No to Discrimination in United Europe: Let us Talk about the Different! Civic debate on issues related to discrimination and dissemination of EU best practices in the field of anti-discrimination measures in the cross-border region Svishtov (BG) - Zimnitch (RO). Czech Republic Gender Studies OPS: Flexicurity/labour market/ professional-private life - survey, video, discussions, leaflets, audit of pre-school establishments. Klub mladych Evropanu, o.s.: Generation EU: Target group - young people 15-19years. Workshops on labour market, education, security, freedom, future, European social model, European identity/values, 1 national conference. Denmark Your Europe Food Safety in the Consumers EU Gender Divided Labour Market and Violence against Women Global Citizen and EU The Model Parliament Estonia Federation of Estonian student unions - Estonia in the EU s higher educational system (seminars, conference, articles in student press, discussions on internet forums, publication). Junior Achievement Estonia - Youth Entrepreneurship Conference on gender equality Project activities. NGO umbrella organisation in Viljandi - promotion of equal opportunities of local level citizens in the EU (conference, seminars, youth forum, study visit to Finnish rural areas). CS 15 CS

16 France Paris Europe, the future and citizenship in the Aquitaine region. Brittany youth's contribution to a European strategy to limit the scale of climate change. Know more about Europe to understand it better. Young European prize. Les Eurois, citizens of Europe. Europe for and by the young. A silent majority: women in the EU. Awareness raising among women, a major stake for the future of Europe. Etats généraux de l'europe. Etats généraux de l'europe. Deedale Vendée region. Hungary Launch of the Hungarian chapter of the European Youth Parliament (Pillar Foundation) National consultation of women (Partners Hungary Foundation) Climate Change Youth Campaign (WWF Hungary) Ireland Institute of European Affairs (Future of Europe including immigration; crime and terror; climate change; Reform Treaty; Citizens Europe; What has Europe done for citizens; use of overall theme "Europe 2.0". Use of web based products to widen and deepen the debate; meetings and debates across colleges, and other centres; production and dissemination of publications; explaining the new Treaty to different groups and especially the target groups; specifically target young professionals. Virtual tools and meetings, debates, high visibility events; dedicated Europe 2.0 website; podcasts; production of "6 Pack" information items for use with the target groups; production of a book "What the Reform Treaty Means", pamphlets; Young Professional network; high profile discussions and debates. Irish Countrywomen's Association (ICA) : legal rights in Europe; Irish farm Families; Quality of Life in Europe; Migration; Social Reality. Regional Seminars; training of co-ordinators; use of co-ordinators for training and organisation of seminars; use of expert speakers. Focus is on 16,000 families. Latvia Regional debates on social reality Youth observers in local and district authorities on cohesion and regional policy Training of multipliers - schoolchildren and teachers - on corruption and transparency issues CS 16 CS

17 Malta Portugal Fondazzjoni Temi Zammit Porto, Coimbra, Santarém, Évora and Faro Environment protection / Energy- Youth National: Future of Europe; Europe in the world; Migrations; Security - Youth All islands of the archipelago of Azores European integration; Future of Europe; Europe in the world Vila Real district Prosperity; Solidarity; Segcurity and Freedom e Liberdade; Future of Europe; Europe in the world Beira Interior Solidarity European Year Equality; European Year of Intercultural Dialogue; Cohesion and Rural Developement Sept.2007 to August 2008 Spain Madrid - Barcelona Fundación Ciudadanía Euro activos. ex:talleres para jóvenes que quieren darle la vuelta a Europa Europa Action and Lobby Development of a multilingual forum. Infocentro de Zaragoza Europa Joven, 50 años de logros Casal d'europa de Sabadell Euroaptive,T The Netherlands Communicado Foundation Le Camping: Development of a pilot episode for six broadcastings for NL school TV. EU is visualised as a campsite; Member States are tents with their habitants. EU cooperation issues (enlargement, environment etc..) are explained through interaction of the actors in a comprehensible and educational way. ETV NL Europe is Fun! : Production of an educational project for secondary education scholars. A competition for digital EU stories, study materials and teachers training. Stichting Eggietalk (io) Eggietalk. Communication translation programme: pupils can communicate in their own language with pupils in other EU languages. Click on Europe. "Debatainment" with website and educational material for lower secondary education. Organisation aims at stimulating hard-to-reach target group to debate Europe in a competitive way. Nationaal oorlogsmuseum/ CHO Consultants Freedom and Democracy: Fundamental rights in Europe. Creating awareness and stimulating debate among youth in the national war museum. Electronic info pillars will be placed in the museum (including a voting system), and a website will be launched with small clips on 4 basic rights. CS 17 CS

18 Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging Living together in Europe: Project proposed by the 4 largest woman movements in NL combined. The target group is approximately female members, including many housewives. Newsletter, symposium, study days and an EU crafts contest. spin-off through family, friends etc. Create awareness of European issues among the members and to promote woman participation (use of voting right) in the 2009 European Parliament elections. Nationale Jeugdraad All about Europe.nl: website aiming at providing youth with a complete overview of the EU, to facilitate a structured dialogue. Bundle all relevant info for youth in one website. Nationale Jeugdraad (National Youthcounsil) portal website: Allesovereuropa.nl. This portal will bundle all relevant EU information for youth and youngsters in an understandable manner. Advertising campaign. CED Groep Europe in the news: 8 special topics on the EU. Communication with pupils in other EU countries. EU section added to existing website.website is part of "learning by discussing/debating" teaching method. United Kingdom London Women in Northern Ireland Connecting to Europe. Northern Ireland Women's European Platform. The platform aims to promote any charitable purpose for the benefit of women in Northern Ireland including the advancement of their education and development. My Voice in Europe The Community Development Foundation is a leading source of intelligence, guidance and delivery on community development in England and across the UK. The overall aim of the European and International Unit of CDF is to link and feed into practice and policy within the European and International arena by acting as a bridge between the UK and relevant international mechanisms. Voicing young people s views on climate change Inspire, support and celebrate young people as agents for change in society. Their aim is to create a generation of young, active citizens, drawn from all sectors of the UK population who will be a force for change in achieving global social and environmental justice. Flexicurity: young workers views in a cohesion region Bevan Foundation,at the forefront of new thinking about achieving a fair and just Wales by carrying out research, organising conferences and debates, and by publishing articles and reports. Fem e-u Link,FATIMA Women's Network Innovation Centre. Fatima is a socially responsible minority ethnic-led organisation supporting the social and economic empowerment of all women through inter alia personal development, education and training, networking and engagement, as well as research and consultation. Forward Ladies Limited Non-profit business support network for women -networking opportunities, inspirational speakers, training, mentoring, coaching, business support and facilitates international trade missions. People and Politics Day-Europe: promoting democracy and active citizenship. Research, conferences, reports, promotion of democratic change. CS 18 CS

19 Decentralised communication actions planned by Commission Representations in 2008 Plan D decentralised actions planned for 2008 Action type Member State Associated communication priority 1. Local calls Programmed UK Energy & CC Italy Intercultural Dialogue Netherlands None Austria Germany To be programmed Amounts confirmed Sub-total Netherlands None Malta Germany Slovakia Czech Rep Lithuania Sub-total Amounts TBC Latvia None TBC Slovenia Reform Treaty TBC Total Other actions Total Plan D Allocated Requested CS 19 CS

20 ANNEX 2 Open letter / recommendations from the participants at the concluding conference of the six Plan D citizens projects The future of Europe-the citizens' agenda Open letter to the EU Heads of State and Government, the National Parliaments, the European Union Institutions and European political parties Brussels, 9 December 2007 Next week, the Heads of State and Government of the European Union will sign the Lisbon Treaty. The EU celebrated its 50th Anniversary this year. Since 1957, the European Union has progressed from economic cooperation to a political union that affects the lives of almost 500 million citizens. This evolution also brings responsibilities for the political leaders of Europe. The permissive consensus that existed at the beginning has to be turned into an actively earned consensus in dialogue with the European citizens. Associating citizens to the European construction is more than ever a fundamental issue. If we do not want the citizens to desert once more the European elections in 2009, political leaders need to regain the citizens' trust and confidence in the European project and show they care about citizens' involvement in the decision-making machine. Plan D launched by Commission Vice-President Margot Wallström responded to this challenge in a novel manner. It co-financed a series of projects to learn how ordinary citizens can be invilved in the EU decision-making and how they view the EU's future. This exercise responds to a basic value of the EU in the 21st century: active citizenship. The European Movement International, the King Baudouin Foundation, Notre Europe, Deutsche Gesellschaft, European House Budapest and CENASCA-CISL, with a large network of partners across Europe have engaged actively in Plan D. A series of grass roots debates, consultations, polls and events aimed at consulting citizens on their visions of Europe have been carried out in a number of Member States, while deliberative polling and consultation has taken place on a pan-european scale. Thousands of citizens took part in those projects throughout the European Union in Over 250 of them have assembled in Brussels on 8 and 9 December to debate on the major concerns which have emerged through Plan D. There was a clear consensus among participants that more opportunities of this kind should be provided to involve citizens in the debate over Europe's future. They have structured these concerns into three themes: 1. The human aspects of globalisation 2. Enlargement, political integration and EU citizenship 3. The EU's role on the world stage. They have consolidated their conclusions into a single set of recommendations (annexed to this letter). They have debated those recommendations with decision-makers representing the EU institutions as well as the present Portuguese and future Slovenian Presidencies of the EU: Mrs. Margot Wallström, Vice-President, European Commission. Mrs Jillian van Turnhout, Vice-President, European Economic and Social Committee. Mr. Ivo Opstelten, Mayor of Rotterdam, Member of the Committee of Regions, CS 20 CS

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR

ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍČR PROBLEMATIKA VaV A INOVACÍ V ČR A EU Karel Šperlink Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe Křtiny, 22. 6. 2010 TECHNOLOGICKÝ PROFIL ČR Databáze TP ČR Inovační

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn.

Národní spolupráce. Workshop na POSED. Michal Sikora Barbora Chmelíková. www.esn-cz.cz. Subject Name Name, Position contact@esn. Národní spolupráce Workshop na POSED Michal Sikora Barbora Chmelíková ISC MU BRNO Mezinárodní studentský klub Občanské sdružení fungující na MU Cíle: Být nápomocní zahraničním studentům po dobu jejich

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015

Senát Parlamentu České republiky Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí EUROPEAN SOLAR PRICES 2015 EVROPSKÉ SLUNEČNÍ CENY 2015 The European Association for Renewable Energy was founded in 1988. It is a registered nonprofit organization that conducts its work independently of political parties, institutions, commercial enterprises

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora

MUDr. Milan Cabrnoch. poslanec Evropského parlamentu. 20. října 2005, Kutná Hora Zdravotní politika MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu 20. října 2005, Kutná Hora 1 motto: zdravotní péče je služba jako každá jiná; má svého zákazníka s jeho očekáváním a svého poskytovatele,

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

CIP Program pro podporu ICT. Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz

CIP Program pro podporu ICT. Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz CIP Program pro podporu ICT Martin Kusák martin.kusak@mvcr.cz Co je to CIP? Sjednocuje roztříštěnost programů na podporu: - Malých a středních podniků (SME) - Informačních a komunikačních technologií (ICT)

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA

PhDr. Irina Zálišová Ř editelka EPMA PhDr. Irina Zálišová Ředitelka EPMA Kdo mluví: PhDr. Irina Zálišová Hlavní témata Europe 2020: 5 targets & 8 indicators for the EU National targets inside EUROPE 2020 Example Europe has identified new

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více