KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 158 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Debate Europe Využití zkušeností získaných v rámci Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi CS CS

2 OBSAH ÚVOD POSOUZENÍ PLÁNU D VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI DALŠÍ POSTUP DEBATE EUROPE Propojení diskusí občanů s politickými zastupitelskými orgány Posílení spolupráce s Evropským parlamentem Vytváření součinnosti mezi programy Komise Další rozvoj ostatních iniciativ v rámci plánu D VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A DECENTRALIZOVANÁ OPATŘENÍ ZÁVĚR CS 2 CS

3 ÚVOD V červnu 2005 vyzvala Evropská rada k období pro úvahu o tom, jak dále naložit s institucionální reformou 1. Evropská komise na tuto výzvu reagovala přijetím Plánu D pro demokracii, dialog a diskusi 2 dne 13. října Jeho cílem bylo pobídnout členské státy k uspořádání široké veřejné diskuse o budoucnosti Evropské unie, do níž se za podpory orgánů EU zapojí jak občané, občanská společnost, sociální partneři, národní parlamenty, tak i politické strany. Hlavní myšlenkou plánu D bylo lépe naslouchat, lépe komunikovat a jednat na místní úrovni s cílem zapojit občany do diskusí o politice EU. Takto byl rozvíjen typ konzultace o budoucnosti Evropy, jenž doplňuje konzultace, v rámci kterých se na vytváření specifických politických návrhů zúčastněné strany a široká veřejnost obvykle podílejí. Na předním místě plánu D bylo šest nadnárodních evropských projektů občanů, které spravovaly organizace občanské společnosti (příloha 1). Tyto projekty měly za cíl otestovat inovativní metody konzultace a umožnit lidem z různých národních veřejných sfér navázat spolu kontakty jako evropští občané a diskutovat o budoucnosti EU. V červnu 2006 vyslovila Evropská rada uznání za příspěvek Komise k období pro úvahu a konstatovala, že závazek EU stát se demokratičtější, transparentnější a účinnější se neomezuje pouze na období pro úvahu. Dále zdůraznila, že posílený dialog s občany vyžaduje odpovídající prostředky a odhodlanost 3, a doporučila, aby bylo období pro úvahu prodlouženo až do roku Na tuto výzvu reagovala Komise v listopadu 2006 v informativní poznámce nazvané Plán D Širší a hlubší diskuse o Evropě 4, v níž zhodnotila první rok provádění plánu. Komise obnovila svůj závazek k činnosti podle plánu D. Také se rozhodla spolufinancovat novou řadu projektů občanské společnosti se zvláštním důrazem na mládež a ženy a na jednání na místní úrovni. Období pro úvahu skončilo v červnu 2007, kdy se Evropská rada dohodla na mandátu pro novou mezivládní konferenci za účelem reformy institucionálního rámce Unie. Mezivládní konference se konala v říjnu a reformní smlouva byla podepsána v prosinci 2007 v Lisabonu. Tyto události zahájily novou fázi, v níž se po ratifikaci nové smlouvy uskuteční v červnu 2009 volby do Evropského parlamentu. Evropská rada zdůraznila zásadní význam posílení komunikace s občany, poskytování úplných a souhrnných informací o Evropské unii a zapojení občanů do trvalého dialogu Prohlášení hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie o ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu, Evropská rada, června 2005, odstavec 4. KOM(2005) 494, Závěry předsednictví, Evropská rada, června, odstavec 3. SEK(2006) SI(2007) 500. CS 3 CS

4 V říjnu 2007 Komise přijala sdělení nazvané Partnerství pro komunikaci o Evropě 6. Jeho celkovým cílem je posílit soudržnost a součinnost mezi aktivitami pořádanými různými orgány EU a členskými státy, aby byl občanům nabídnut lepší přístup a lepší porozumění dopadu politik EU na evropské, národní a místní úrovni. Toto sdělení se zabývá tím, jak bude přístup uplatňovaný podle plánu D v letech ( lépe naslouchat, lépe komunikovat a jednat na místní úrovni ) používán v budoucnu. Tento přístup bude s určitými úpravami nadále uplatňován i v letech 2008 a 2009, během ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy a se zvláštním zřetelem na příští evropské volby. Jeho cílem je přispět k jednomu z ústředních cílů komunikační politiky Komise, tj. posílit vliv občanů tím, že se jim zpřístupní informace, aby mohli vést kvalifikovanou diskusi o záležitostech EU. 1. POSOUZENÍ PLÁNU D VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI Plán D má podpořit dvousměrný dialog mezi orgány EU a občany Unie probíhající tváří v tvář nebo ve virtuální formě, s cílem povzbudit rozvoj evropské veřejné sféry. Tento přístup se osvědčil jako obzvláště užitečný, když po odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu ze strany Francie a Nizozemska bylo třeba otevřít diskusi o budoucnosti Evropy. Společně s ostatními programy spravovanými Komisí a ostatními orgány a institucemi EU hrál plán D klíčovou roli při testování níže uvedených inovativních způsobů, kterých mohly organizace občanské společnosti použít pro zapojení občanů z celé společnosti do diskusí o budoucnosti Evropy: virtuální komunikace a komunikace tváří v tvář, poradní konzultace a deliberativní průzkumy veřejného mínění, konzultace na úrovni zemí, přeshraniční a celoevropské konzultace. Na webových stránkách Debate Europe 7 probíhaly internetové diskuse. Intenzivně byla využívána zastoupení Komise a střediska Europe Direct. Návštěvy členů Komise uskutečněné v rámci plánu D měly důležitou úlohu pro oslovení národních parlamentů, zástupců občanské společnosti, vedoucích představitelů podniků a odborů a představitelů regionálních a místních orgánů v členských státech. Tím se potvrdilo, jak důležité je pěstovat osobní kontakty a propůjčit EU tvář. V rámci plánu D Komise spolufinancovala zejména projekty občanské společnosti. Občané byli vybíráni náhodně a jejich setkání se uskutečňovala jak na celostátní, tak i přeshraniční úrovni. V rámci těchto projektů byly občanům poskytnuty vhodné informace (např. dokumentace k otázkám, o nichž se debatovalo, vybraná reprezentativní skupinou členů Evropského parlamentu) a prostředky na překonání jazykové bariéry tak, aby mohli používat svůj mateřský jazyk v průběhu celé konzultace. Výsledkem tohoto úsilí bylo, že občané byli s to zapojit se do důležitých diskusí s činiteli s rozhodovací pravomocí a činit návrhy týkající se budoucnosti EU. Celkem se šesti nadnárodních projektů v rámci plánu D zúčastnilo přibližně 6 7 KOM(2007) 568, index_en.htm. CS 4 CS

5 lidí osobně a odhadem několik set tisíc osob virtuálně přes internet. Organizace občanské společnosti, které projekty prováděly, sloužily jako multiplikátor a v různých fázích projektů šířily názory občanů prostřednictvím svých politických a mediálních sítí. Projekty občanské společnosti v rámci plánu D ukázaly, že participativní demokracie může užitečně doplňovat demokracii zastupitelskou. Potvrdily zpětnou vazbu z jiných typů programů občanů, konkrétně že konzultace účastníkům nabízí možnost získat lidskou a politickou zkušenost. Stanoviska občanů se bez ohledu na jejich názor na EU v průběhu konzultací významným způsobem vyvíjela. Na konci procesu konzultace se zájmem očekávali zpětnou vazbu od činitelů s rozhodovací pravomocí, zejména orgánů a institucí EU. Z toho důvodu uspořádala Komise v prosinci 2007 závěrečnou konferenci věnovanou šesti projektům občanů v rámci plánu D. Konference nesla název Budoucnost Evropy program pro občany. Občané, kteří se zúčastnili různých nadnárodních projektů participativní demokracie, měli možnost poprvé na celoevropské úrovni shrnout svá přání a sdělit je přímo činitelům s rozhodovací pravomocí. Výsledná doporučení byla ve formě otevřeného dopisu adresována hlavám států a předsedům vlád EU, národním parlamentům, orgánům Evropské unie a evropským politickým stranám, ještě před zasedáním Evropské rady v prosinci (příloha 2). Dopis vyzval evropské politické strany k tomu, aby se ve svých programech zabývaly uvedenými doporučeními a debatovali o nich s občany v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce Rovněž vyzval hlavy států a představitele vlád EU, aby na všech úrovních správy podpořili rozvoj aktivního evropského občanství. Projekty občanů ukázaly několik způsobů, jak toho lze dosáhnout. Vyzkoušeny byly tyto možnosti: evropské diskusní internetové stránky propojené se sítí dílčích národních diskusních stránek, ve spojení s debatními akcemi na místní, celostátní a evropské úrovni; mnohojazyčné, vysoce interaktivní internetové stránky, jejichž obsah připravují pracovní skupiny v různých zemích EU a upravují jej podle zpětné vazby z workshopů cílových skupin; vnitrostátní konzultace o stejných otázkách ve všech členských státech, které se konají přibližně ve stejnou dobu a jejichž výsledkem je evropská syntéza; celoevropský deliberativní průzkum veřejného mínění, kdy se náhodně vybraný vzorek občanů zařazených do průzkumu sešel ke třídenním diskusím; debatní akce na místní úrovni v několika členských státech EU ve spojení s průzkumy veřejného mínění a videozáznamy s názory občanů. Tyto projekty ukázaly, že pokud jde o záležitosti týkající se EU, je rozvoj participativní demokracie na místní, regionální, celostátní a přeshraniční úrovni možný z hlediska kvality i logistiky. Pokud jde o obsahovou podstatu, ukázalo se, že očekávání občanů jsou leckdy velmi rozdílná od skutečných pravomocí EU v různých oblastech, například v oblasti sociálních věcí, vzdělávání a diplomatických vztahů / obrany. Účastí na konzultacích měli občané možnost více se seznámit s rozhodovacím procesem EU. Na konci konzultačního procesu měli jasnější CS 5 CS

6 představu o tom, jak činitele s rozhodovací pravomocí přimět, aby dostáli své odpovědnosti, a jak v budoucnu zmenšit propast mezi tvůrci politik a občany. Z projektů mohou být získány zajímavé poznatky, rovněž pokud jde o časové rozvržení, výběr účastníků, školení moderátorů, logistiku přeshraničních a mnohojazyčných diskusí a druh informací a odborných znalostí potřebných pro zajištění toho, aby občané z celé společnosti mohli vést kvalifikovanou diskusi o záležitostech EU. Snadný přístup k vědeckým doporučením a odborným znalostem je pro participační procesy, do kterých jsou zapojeny zúčastněné strany bez odborných znalostí a političtí činitelé, naprosto nezbytný. 2. DALŠÍ POSTUP DEBATE EUROPE První fáze plánu D se soustředila na část procesu dialog a diskuse. Návazná opatření plánu D tento proces posunou o další krok kupředu a zaměří se na stránku D jako demokracie, kdy budou mít občané i nadále možnost sdělovat svá očekávání přímo činitelům s rozhodovací pravomocí a kdy budou v tomto procesu lépe využity sdělovací prostředky. Proto se nová fáze bude po vzoru internetových stránek Komise věnovaných plánu D nazývat Debate Europe ( Diskutujme o Evropě ). Debate Europe bude plnit tyto funkce: 1. Formulovat výstupy z konzultací občanů pořádaných občanskou společností s politickými činiteli s rozhodovací pravomocí. Závěry, k nimž dospějí, občané shrnou a zašlou voleným politikům, politickým stranám a politickým nadacím. Vrcholným bodem bude diskuse mezi občany a politiky o návrzích obsažených v platformě občanů. V tomto procesu využije Debate Europe nových evropských politických a institucionálních podmínek, včetně nového nařízení 8 týkajícího se politických stran a nadací na evropské úrovni. 2. Zahrnovat úzkou spolupráci orgánů a institucí EU a případně jejich společnou činnost za účelem maximalizace dopadu jejich úsilí o podporu aktivního evropského občanství (občanská fóra; komunikační strategie Evropského parlamentu před volbami v roce 2009 a diskuse s organizacemi občanské společnosti v rámci fóra Agora ; a iniciativy Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru). 3. Posílit stávající iniciativy EU, včetně programů Komise na podporu aktivního občanství např. programu Evropa pro občany, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemích, programů sociální soudržnosti a boje s chudobou, jiných jednorázových iniciativ u příležitosti Evropského roku mezikulturního dialogu (2008) a Evropského roku tvořivosti a inovace a rovněž přípravné akce e-participation (elektronická účast občanů) a souvisejících aktivit a iniciativy e-inclusion. Tímto způsobem bude Debate Europe přispívat k úsilí Komise vysvětlit občanům přidanou hodnotu politik EU (např. úspěchy v oblasti vnitřního trhu poplatky za roamingové služby mobilních operátorů, nízkorozpočtové lety, zmenšování rozdílů v rozvoji regionů, ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu). 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1524/2007 ze dne 18. prosince CS 6 CS

7 4. Provádět další úspěšná opatření v rámci plánu D (internetové diskuse mezi úředníky EU a občany; spolupráce informačních kanceláří Komise a Evropského parlamentu s využitím informačních míst EU za účelem jednání na místní úrovni ) Propojení diskusí občanů s politickými zastupitelskými orgány Obecným přáním je překlenout propast mezi politikami na vnitrostátní a evropské úrovni. Evropské politické strany potřebují podporu pro své úsilí zapojit se do diskusí pořádaných ve veřejných sférách jednotlivých členských států. Především během kampaní před evropskými volbami se musí evropská témata dostat do popředí a občané musí pocítit dopad, který má jejich politická volba na evropské úrovni na jejich každodenní život. Debate Europe bude fungovat jako katalyzátor ve prospěch probíhajících iniciativ Komise k překlenutí výše zmíněné propasti. Bude spolufinancovat celoevropský projekt konzultací občanů, řízený organizacemi občanské společnosti v partnerství se skupinami expertů, výzkumnými organizacemi a univerzitami, politickými stranami a politickými nadacemi. Rovněž bude podporovat opatření na celostátní a regionální úrovni, v rámci kterých bude občanům z celé společnosti umožněno diskutovat, shrnout své názory, mluvit o nich s činiteli s rozhodovací pravomocí a zapojit sdělovací prostředky. Debate Europe bude těžit z nového nařízení EU o evropských stranách a nadacích, které představuje jedno z praktických opatření, jež je výsledkem první fáze plánu D. Nařízením se rozšiřuje rozsah činností evropských politických stran a podporuje rozvoj evropských politických nadací, které budou hrát důležitou úlohu při zapojování občanů do stálého, skutečného a kvalifikovaného politického dialogu. Tyto nadace Komisi v roce 2007 předložily akční plány, jejichž úkolem bylo vytvoření řady pilotních aktivit na rok 2008: zvýšení informovanosti občanů v souvislosti s nadcházejícími evropskými volbami prostřednictvím školení, specificky zaměřených iniciativ v oblasti komunikace, internetových stránek a brožur a vytvořením sítí vnitrostátních nadací a skupin expertů. Od září 2008 budou politické nadace dostávat dotace na trvalé bázi. Debate Europe bude toto úsilí doplňovat tím, že bude politické nadace vybízet, aby ke konzultacím občanů pořádaným občanskou společností přispěly Posílení spolupráce s Evropským parlamentem Konference Budoucnost Evropy program pro občany konaná v prosinci 2007 ukázala, že vliv orgánů EU je větší, pokud spojí své síly a dialogu s občany se účastní společně. Je to pro ně příležitost předvést celé spektrum demokracie EU. Občané zase mají příležitost lépe porozumět rozhodovacímu procesu EU. Tato forma interinstitucionální spolupráce bude pevnou složkou projektů v rámci Debate Europe na evropské, celostátní a regionální úrovni. Ve své komunikační strategii u příležitosti voleb vyzývá Evropský parlament k úzké spolupráci orgánů EU. Debate Europe k takové spolupráci přispěje. Pro podporu aktivního evropského občanství je kromě spolupráce s Evropským parlamentem klíčová také spolupráce s Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem. Všechny orgány/instituce mají s pořádáním občanských fór značné zkušenosti. CS 7 CS

8 Komise je připravena spolupracovat s budoucími předsednictvími EU, která budou chtít organizovat setkání občanů na nejvyšší úrovni za účasti různých orgánů a institucí EU, a nabídnout tak občanům platformu, kde budou moci vyjádřit názory na konkrétní otázky a sdělit je přímo činitelům s rozhodovací pravomocí Vytváření součinnosti mezi programy Komise Debate Europe bude doplňovat ostatní programy Komise zaměřené na podporu aktivního evropského občanství a probíhat v součinnosti s nimi. Charakteristickým znakem projektů v rámci Debate Europe bude jejich interinstitucionální, politický a mediální rozměr výsledkem konzultací organizovaných na regionální, celostátní a celoevropské úrovni bude kvalifikovaná, veřejná diskuse mezi občany a činiteli s rozhodovací pravomocí z členských států a ze všech orgánů EU. V podmínkách výzev k předkládání návrhů v rámci Debate Europe bude stanoveno, že vybrané projekty musí zohledňovat celkové politické úsilí Komise o podporu aktivního evropského občanství, zejména: program Evropa pro občany, jehož cílem je posílit aktivní evropské občanství, o což se zasazuje poskytováním podpory celé škále subjektů (místních orgánů, organizací občanské společnosti, podnikatelských organizací, organizací spotřebitelů a občanů) k tomu, aby mohli společně konat, debatovat, diskutovat a vytvářet sítě, a používá k tomu různé způsoby, nejen tradiční (aktivity založené na partnerství měst (Town Twinning), nadnárodní projekty občanské společnosti), nýbrž i inovativní (např. panely občanů); Evropský rok mezikulturního dialogu v roce 2008, na kterém se podílejí všechny orgány/instituce EU, a Evropský rok tvořivosti a inovace v roce 2009; evropské politické nadace a strany, které s pomocí Společenství usilují o zvýšení informovanosti občanů v souvislosti s nastávajícími evropskými volbami; Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemích. Integrace přistěhovalců je proces, v jehož průběhu existují úzká partnerství mezi různými úrovněmi správy a nevládními subjekty, jako jsou zaměstnavatelé, odbory, církevní organizace, občanská společnost, sdružení migrujících osob, sdělovací prostředky a nevládní organizace zabývající se podporou migrujících osob; přípravnou akci e-participation (elektronická účast občanů) mající za cíl zvýšit s využitím nových technologií podíl občanů na legislativních a rozhodovacích procesech na úrovni EU. Na zkoušku již byly zavedeny nové formy interakce mezi občany a evropskými orgány; výzkum a doprovodné iniciativy financované ze sedmého rámcového programu pro výzkum v oblasti správy a občanství (pracovní program Sociální a humanitní vědy ) a veřejné angažovanosti ve vědě (pracovní program Věda ve společnosti ) 9. 9 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES; rozhodnutí Rady 2006/971/ES a 2006/974/ES. CS 8 CS

9 2.4. Další rozvoj ostatních iniciativ v rámci plánu D Iniciativa Debate Europe bude provázána s ostatními iniciativami v členských státech, z nichž většina má cenný potenciál pro interinstitucionální spolupráci. Patří k nim: Pilotní informační sítě zakázka na tyto sítě již byla zadána. Budou do nich zapojeni poslanci parlamentu na evropské, národní a regionální úrovni, novináři a jiní tvůrci veřejného mínění, kteří si budou jejich prostřednictvím vyměňovat informace, znalosti a nápady o EU. Sítě přenesou debatu o Evropě blíže k národním parlamentům. S využitím internetu a jiných internetových nástrojů a pomocí setkání budou rozvíjet sítě nápadů a zasadí se o zapojení politiků a médií do inovativních projektů občanské společnosti. Evropské veřejné prostory zastoupení Komise a informační kanceláře Evropského parlamentu v Madridu, Tallinnu a Dublinu spolupracovaly na vytvoření evropských veřejných prostor, v nichž se pořádají výstavy, diskuse, semináře a školení o otázkách EU. Počítá se s rozšířením tohoto pilotního projektu do dalších hlavních měst, nejprve do Říma, Londýna, Kodaně a Berlína. Občanská fóra Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů pořádají občanská fóra v členských státech. Debate Europe bude členy různých orgánů a institucí EU podporovat v tom, aby se na základě konceptu Evropských kulatých stolů pro demokracii v rámci plánu D 10 spojili a společně se těchto fór účastnili. Návštěvy v členských státech při návštěvách v členských státech uskutečňovaných v rámci plánu D se komisaři podívají do vnitrostátních parlamentů, regionálních a místních orgánů, sdělovacích prostředků a organizací občanské společnosti. Úředníci Komise jsou vybízeni k tomu, aby navštívili své někdejší školy. V souladu se strategií pro zapojení zaměstnanců Komise 11, která zaměstnance povzbuzuje k aktivní účasti na komunikaci v roli vyslanců Komise (např. v rámci projektu Zpátky do školy a evropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network), bude Debate Europe tyto kontakty tváří v tvář dále prohlubovat. Zároveň k tomu bude povzbuzovat také členy a úředníky z ostatních orgánů a institucí EU. Ještě větší důraz na místní úroveň střediska Europe Direct pořádají ve spolupráci se zastoupeními Komise debaty, akce a semináře s občany ve městech jiných než hlavních městech členských států. Debate Europe bude tyto aktivity rozvíjet i nadále, přičemž využije toho, že v roce 2009 bude zahájena druhá generace středisek Europe Direct. Zdokonalení průzkumů veřejného mínění Eurobarometr průzkumy Eurobarometr, které Komise provádí, budou brát v úvahu zkušenosti z první fáze projektů v rámci plánu D, ve kterých byly vyzkoušeny techniky deliberativního průzkumu o budoucnosti EU v celoevropském měřítku. Internetové diskuse v lednu 2008 byly se zapojením zastoupení Komise přepracovány internetové stránky Debate Europe věnované plánu D tak, aby poskytovaly lepší možnosti interaktivní diskuse s uživateli internetu o tematických otázkách EU. Na internetové diskuse, které byly nedávno znovu zahájeny, budou navazovat podobné online diskuse později v roce 2008 a v roce KOM(2005) 494 oddíl SEK(2007) 912. CS 9 CS

10 3. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ A DECENTRALIZOVANÁ OPATŘENÍ Debate Europe zajistí, aby se značné úsilí Komise o podporu aktivního evropského občanství stalo součástí integrovaného interinstitucionálního úsilí, které se zaměřuje na činitele s rozhodovací pravomocí na všech úrovních správy. Navrhuje se dvouúrovňová strategie, pro niž budou k dispozici finanční prostředky ve výši 7,2 milionu EUR: na celoevropské úrovni: centralizovaná výzva k předkládání návrhů na spolufinancování rozsáhlého nadnárodního projektu zahrnujícího 27 členských států s rozpočtem ve výši 2 milionů EUR; na celostátní a regionální úrovni: decentralizované výzvy a opatření na podporu místních projektů s rozpočtem ve výši 5,2 milionu EUR 12. V podmínkách celoevropské výzvy bude uvedeno, že na základě zkušeností získaných z první řady nadnárodních projektů participativní demokracie budou v rámci Debate Europe : pořádány v každém členském státě konzultace občanů; formulovány společné závěry na evropské úrovni, které budou následně zaslány evropským politickým organizacím; občané zapojeni do dialogu s volenými zástupci a s evropskými politickými organizacemi za účasti Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů. Na celostátní nebo regionální úrovni zastoupení Komise: plánují na rok 2008 přibližně 140 akcí, jež mají podnítit veřejnou diskusi o EU; budou prostřednictvím místních výzev k předkládání návrhů spolufinancovat akce zacílené na specifické potřeby (např. akce ve školách a centrech mládeže, výstavy, veletrhy a festivaly, konference, semináře, akce s nevládními organizacemi atd.); budou tyto akce provádět s ostatními orgány a institucemi EU například v rámci evropských veřejných prostor, Evropského roku mezikulturního dialogu, plánovaného Evropského roku tvořivosti a inovace a národních kulturních institutů v EU. V závislosti na vnitrostátních podmínkách mohou i omezené finanční prostředky ve prospěch nevládních organizací na úrovni jednotlivých zemí vést k užitečnému dialogu o otázkách EU. Aby měly tyto dialogy větší dopad, zastoupení Komise ve spolupráci s informačními kancelářemi Evropského parlamentu do nich zapojí také regionální a místní orgány. Tyto iniciativy by mohly být impulzem pro stávající a nové regionální a místí sítě a mohly by s využitím nástrojů elektronické účasti veřejnosti na rozhodování 13 pomoci šířit osvědčené postupy. Zajímavé by mohly být také pro politiky kandidující v evropských volbách, kteří by tyto diskuse mohli využít jako základ pro dialog s voliči Rozhodnutí Komise K(2008) 924 o ročním pracovním programu ve věci grantů a veřejných zakázek v oblasti komunikace pro rok 2008, přijatý Komisí dne 12. března 2008 (tabulka 2.6.2). Například nástroje uváděné na stránkách CS 10 CS

11 4. ZÁVĚR Zapojení občanů K tomu, aby se EU mohla těšit veřejné podpory, je nutné vést s občany živou a otevřenou diskusi a aktivně je zapojit do evropských záležitostí. Kromě mnoha konzultací zúčastněných stran a široké veřejnosti, jež Komise pořádá v souvislosti se specifickými politickými otázkami, potřebuje EU posílit politickou debatu a informovanost občanů, má-li dosáhnout stanovených cílů a provádět správné politiky. Jedním z ústředních cílů komunikační politiky Komise 14 je podporou aktivního evropského občanství posílit vliv občanů. Navazování vztahů s politickými činiteli Politické strany a jejich volení zástupci mají výsadní postavení, v rámci něhož mohou v národních debatách na evropské otázky upozorňovat a přispívat k vytvoření přeshraničních veřejných debat v celé Evropě. Přeshraniční komunikační kanály jsou potřeba na podporu diskuse a dialogu v otázkách společného zájmu, které jsou na programu EU. Komise přispěla k vytvoření těchto kanálů pomocí legislativních návrhů na usnadnění rozvoje evropských politických stran a prostřednictvím řady programů pro občany, aktivit nevládních organizací a plánu D. V návaznosti na řadu uskutečněných pilotních projektů je třeba zajistit, aby se jejich výsledek projevil v politickém rozhodovacím procesu. První fáze plánu D potvrdila, že opatření na posílení a rozšíření politického dialogu o evropských otázkách jsou zcela zřejmě potřebná a že participativní demokracie může užitečně doplňovat demokracii zastupitelskou. V následující fázi ( ) a hned po evropských volbách nabídne Debate Europe operační rámec pro navazování kontaktů, propojování a jednání v partnerství. Důležitá je však také dlouhodobá perspektiva: Debate Europe má za cíl změnit dojem, že záležitosti spojené s EU jsou příliš abstraktní a odtržené od národní veřejné sféry, než aby občany zajímaly, a poskytuje příležitost k překlenutí často uměle vytvářené propasti mezi národními a evropskými tématy. 14 KOM(2007) 568, CS 11 CS

12 Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Příloha 4: Popis projektů v rámci plánu D Otevřený dopis / doporučení účastníků závěrečné konference šesti projektů občanů v rámci plánu D Návrh centralizované výzvy k předkládání návrhů Návrh decentralizované výzvy k předkládání návrhů CS 12 CS

13 ANNEX 1 Citizens' consultations projects co-funded by the Commission in the framework of Plan D in projects Speak Up Europe Co-ordinator: European Movement International Amount of the project: EUR 1,039, Grant from the EU budget: EUR 719, Pan-European An integrated approach combining virtual and face to face communication, both on a European level and on a national level. Virtual: each partner created a national web site. Web animation (e.g. cartoon "What has Europe ever done for us?).". Face to face: a series of local, national and European events people had taken part physically in the project by the end of September Specific multimedia site targeting youth, called "European Vibes". Specific site launched by one of the partners, Euractiv, called "EU debates and opinions" to promote the outcome of Speak Up Europe had received viewers by end of September European Citizens' Consultations Co-ordinator: King Baudouin Foundation Amount of the project: EUR ,60 Grant from the EU budget: EUR ,95 Pan-European. Deliberative consultation of citizens on a national level, on the basis of an agenda set at European level by a sample of citizens. European synthesis of the outcome of the national consultations and a European web site citizens participated in the project altogether. Feedback from out of the citizens involved via an evaluation survey. Tomorrow's Europe Co-ordinator: Notre Europe Amount of the project: EUR Grant from the EU budget: EUR Pan-European Europe-wide deliberative poll citizens polled on the future of the EU. 362 of them were randomly selected to deliberate for three days in Brussels, with the help of experts. CS 13 CS

14 They filled in a questionnaire at the beginning of the deliberative phase and were polled at the end to measure the evolution of their views. Our message to Europe Co-ordinator: Deutsche Gesellschaft e.v. Amount of the project: EUR ,00 Grant from the EU budget: EUR ,00 Germany, Austria, Slovakia, Czech Republic, Poland participants altogether. 70 intensive dialogue events (54 in Germany, 4 in Austria, 4 in Slovakia, 4 in Czech Republic, 4 in Poland) with panel discussions. Opinion polls carried out during those events: 2600 people polled altogether, under 21 and over 21. In 20 of the events people had the opportunity to have their individual "message to Europe" recorded on video audiovisual messages collected altogether. Radio Web Europe Co-ordinator: CENASCA-CISL Amount of the project: EUR ,03 Grant from the EU budget: EUR, ,50 Italy, Lithuania, Austria, UK, Spain, Portugal, Malta. Creation of a multimedia and interactive website targeting years old. Content determined by face to face meetings with target audience through focus groups (two per country). At a second stage, workshops to collect feedback. National reports served as a basis for a synthesis report. Users can view and download audiovisual products and post their own (comments, videos, interviews, games, cartoons ). At the end of the project, website hosted 200 multimedia products. Average number of monthly visits: Our Europe-Our Debate-Our Contribution Co-ordinator: European House Budapest Amount of the project: EUR Grant from the EU budget: EUR Hungary, Austria, Italy, Slovakia and Slovenia. Fostering debate at grass-root level by meeting people in the streets and public transport, asking them to reply to a questionnaire (also posted on the project's English-language website). A "regional events" dimension (face to face meetings). A European bus touring the five countries, displaying a "European labyrinth" at every stop which people were invited to enter with a "European passport". People's views were recorded on video at every stop. The aim was to collect people's views on Europe either through the questionnaire or by video. CS 14 CS

15 Projects co-funded by the Commission Representations in the framework of Plan D in Representation Bulgaria Project Regional Dialog Open Forum: Women for Social Inclusion The Tender Europe: targeting more marginalised social groups meetings and debates in schools, youth organisations, municipalities, chambers of commerce etc. An Investment for Creating Qualified and Internationally Educated Young People Corresponding to the Requirements of the European Single Market: Advertise the possibilities provided through European funding under the ERASMUS Program. No to Discrimination in United Europe: Let us Talk about the Different! Civic debate on issues related to discrimination and dissemination of EU best practices in the field of anti-discrimination measures in the cross-border region Svishtov (BG) - Zimnitch (RO). Czech Republic Gender Studies OPS: Flexicurity/labour market/ professional-private life - survey, video, discussions, leaflets, audit of pre-school establishments. Klub mladych Evropanu, o.s.: Generation EU: Target group - young people 15-19years. Workshops on labour market, education, security, freedom, future, European social model, European identity/values, 1 national conference. Denmark Your Europe Food Safety in the Consumers EU Gender Divided Labour Market and Violence against Women Global Citizen and EU The Model Parliament Estonia Federation of Estonian student unions - Estonia in the EU s higher educational system (seminars, conference, articles in student press, discussions on internet forums, publication). Junior Achievement Estonia - Youth Entrepreneurship Conference on gender equality Project activities. NGO umbrella organisation in Viljandi - promotion of equal opportunities of local level citizens in the EU (conference, seminars, youth forum, study visit to Finnish rural areas). CS 15 CS

16 France Paris Europe, the future and citizenship in the Aquitaine region. Brittany youth's contribution to a European strategy to limit the scale of climate change. Know more about Europe to understand it better. Young European prize. Les Eurois, citizens of Europe. Europe for and by the young. A silent majority: women in the EU. Awareness raising among women, a major stake for the future of Europe. Etats généraux de l'europe. Etats généraux de l'europe. Deedale Vendée region. Hungary Launch of the Hungarian chapter of the European Youth Parliament (Pillar Foundation) National consultation of women (Partners Hungary Foundation) Climate Change Youth Campaign (WWF Hungary) Ireland Institute of European Affairs (Future of Europe including immigration; crime and terror; climate change; Reform Treaty; Citizens Europe; What has Europe done for citizens; use of overall theme "Europe 2.0". Use of web based products to widen and deepen the debate; meetings and debates across colleges, and other centres; production and dissemination of publications; explaining the new Treaty to different groups and especially the target groups; specifically target young professionals. Virtual tools and meetings, debates, high visibility events; dedicated Europe 2.0 website; podcasts; production of "6 Pack" information items for use with the target groups; production of a book "What the Reform Treaty Means", pamphlets; Young Professional network; high profile discussions and debates. Irish Countrywomen's Association (ICA) : legal rights in Europe; Irish farm Families; Quality of Life in Europe; Migration; Social Reality. Regional Seminars; training of co-ordinators; use of co-ordinators for training and organisation of seminars; use of expert speakers. Focus is on 16,000 families. Latvia Regional debates on social reality Youth observers in local and district authorities on cohesion and regional policy Training of multipliers - schoolchildren and teachers - on corruption and transparency issues CS 16 CS

17 Malta Portugal Fondazzjoni Temi Zammit Porto, Coimbra, Santarém, Évora and Faro Environment protection / Energy- Youth National: Future of Europe; Europe in the world; Migrations; Security - Youth All islands of the archipelago of Azores European integration; Future of Europe; Europe in the world Vila Real district Prosperity; Solidarity; Segcurity and Freedom e Liberdade; Future of Europe; Europe in the world Beira Interior Solidarity European Year Equality; European Year of Intercultural Dialogue; Cohesion and Rural Developement Sept.2007 to August 2008 Spain Madrid - Barcelona Fundación Ciudadanía Euro activos. ex:talleres para jóvenes que quieren darle la vuelta a Europa Europa Action and Lobby Development of a multilingual forum. Infocentro de Zaragoza Europa Joven, 50 años de logros Casal d'europa de Sabadell Euroaptive,T The Netherlands Communicado Foundation Le Camping: Development of a pilot episode for six broadcastings for NL school TV. EU is visualised as a campsite; Member States are tents with their habitants. EU cooperation issues (enlargement, environment etc..) are explained through interaction of the actors in a comprehensible and educational way. ETV NL Europe is Fun! : Production of an educational project for secondary education scholars. A competition for digital EU stories, study materials and teachers training. Stichting Eggietalk (io) Eggietalk. Communication translation programme: pupils can communicate in their own language with pupils in other EU languages. Click on Europe. "Debatainment" with website and educational material for lower secondary education. Organisation aims at stimulating hard-to-reach target group to debate Europe in a competitive way. Nationaal oorlogsmuseum/ CHO Consultants Freedom and Democracy: Fundamental rights in Europe. Creating awareness and stimulating debate among youth in the national war museum. Electronic info pillars will be placed in the museum (including a voting system), and a website will be launched with small clips on 4 basic rights. CS 17 CS

18 Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging Living together in Europe: Project proposed by the 4 largest woman movements in NL combined. The target group is approximately female members, including many housewives. Newsletter, symposium, study days and an EU crafts contest. spin-off through family, friends etc. Create awareness of European issues among the members and to promote woman participation (use of voting right) in the 2009 European Parliament elections. Nationale Jeugdraad All about Europe.nl: website aiming at providing youth with a complete overview of the EU, to facilitate a structured dialogue. Bundle all relevant info for youth in one website. Nationale Jeugdraad (National Youthcounsil) portal website: Allesovereuropa.nl. This portal will bundle all relevant EU information for youth and youngsters in an understandable manner. Advertising campaign. CED Groep Europe in the news: 8 special topics on the EU. Communication with pupils in other EU countries. EU section added to existing website.website is part of "learning by discussing/debating" teaching method. United Kingdom London Women in Northern Ireland Connecting to Europe. Northern Ireland Women's European Platform. The platform aims to promote any charitable purpose for the benefit of women in Northern Ireland including the advancement of their education and development. My Voice in Europe The Community Development Foundation is a leading source of intelligence, guidance and delivery on community development in England and across the UK. The overall aim of the European and International Unit of CDF is to link and feed into practice and policy within the European and International arena by acting as a bridge between the UK and relevant international mechanisms. Voicing young people s views on climate change Inspire, support and celebrate young people as agents for change in society. Their aim is to create a generation of young, active citizens, drawn from all sectors of the UK population who will be a force for change in achieving global social and environmental justice. Flexicurity: young workers views in a cohesion region Bevan Foundation,at the forefront of new thinking about achieving a fair and just Wales by carrying out research, organising conferences and debates, and by publishing articles and reports. Fem e-u Link,FATIMA Women's Network Innovation Centre. Fatima is a socially responsible minority ethnic-led organisation supporting the social and economic empowerment of all women through inter alia personal development, education and training, networking and engagement, as well as research and consultation. Forward Ladies Limited Non-profit business support network for women -networking opportunities, inspirational speakers, training, mentoring, coaching, business support and facilitates international trade missions. People and Politics Day-Europe: promoting democracy and active citizenship. Research, conferences, reports, promotion of democratic change. CS 18 CS

19 Decentralised communication actions planned by Commission Representations in 2008 Plan D decentralised actions planned for 2008 Action type Member State Associated communication priority 1. Local calls Programmed UK Energy & CC Italy Intercultural Dialogue Netherlands None Austria Germany To be programmed Amounts confirmed Sub-total Netherlands None Malta Germany Slovakia Czech Rep Lithuania Sub-total Amounts TBC Latvia None TBC Slovenia Reform Treaty TBC Total Other actions Total Plan D Allocated Requested CS 19 CS

20 ANNEX 2 Open letter / recommendations from the participants at the concluding conference of the six Plan D citizens projects The future of Europe-the citizens' agenda Open letter to the EU Heads of State and Government, the National Parliaments, the European Union Institutions and European political parties Brussels, 9 December 2007 Next week, the Heads of State and Government of the European Union will sign the Lisbon Treaty. The EU celebrated its 50th Anniversary this year. Since 1957, the European Union has progressed from economic cooperation to a political union that affects the lives of almost 500 million citizens. This evolution also brings responsibilities for the political leaders of Europe. The permissive consensus that existed at the beginning has to be turned into an actively earned consensus in dialogue with the European citizens. Associating citizens to the European construction is more than ever a fundamental issue. If we do not want the citizens to desert once more the European elections in 2009, political leaders need to regain the citizens' trust and confidence in the European project and show they care about citizens' involvement in the decision-making machine. Plan D launched by Commission Vice-President Margot Wallström responded to this challenge in a novel manner. It co-financed a series of projects to learn how ordinary citizens can be invilved in the EU decision-making and how they view the EU's future. This exercise responds to a basic value of the EU in the 21st century: active citizenship. The European Movement International, the King Baudouin Foundation, Notre Europe, Deutsche Gesellschaft, European House Budapest and CENASCA-CISL, with a large network of partners across Europe have engaged actively in Plan D. A series of grass roots debates, consultations, polls and events aimed at consulting citizens on their visions of Europe have been carried out in a number of Member States, while deliberative polling and consultation has taken place on a pan-european scale. Thousands of citizens took part in those projects throughout the European Union in Over 250 of them have assembled in Brussels on 8 and 9 December to debate on the major concerns which have emerged through Plan D. There was a clear consensus among participants that more opportunities of this kind should be provided to involve citizens in the debate over Europe's future. They have structured these concerns into three themes: 1. The human aspects of globalisation 2. Enlargement, political integration and EU citizenship 3. The EU's role on the world stage. They have consolidated their conclusions into a single set of recommendations (annexed to this letter). They have debated those recommendations with decision-makers representing the EU institutions as well as the present Portuguese and future Slovenian Presidencies of the EU: Mrs. Margot Wallström, Vice-President, European Commission. Mrs Jillian van Turnhout, Vice-President, European Economic and Social Committee. Mr. Ivo Opstelten, Mayor of Rotterdam, Member of the Committee of Regions, CS 20 CS

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže

ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 2009 v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, sportu a mládeže CZECH PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 2009 in the Field of Education, Science and Research, Sports

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Good Practices Catalogue

Good Practices Catalogue Good Practices Catalogue 1 European Union European Regional Development Fund Good practices Identifying and analysing successful experiences of innovation driven cluster, of planning policies in cluster

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti. Civil Society Development Foundation. Annual Report. výroční zpráva. nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti Civil Society Development Foundation Annual Report výroční zpráva nadace rozvoje občanské společnosti 09 05 06 08 09 10 13 14 16 18 26 28 36 40 42 43 obsah / contents

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře

Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie. Sborník příspěvků z celostátního semináře Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie Sborník příspěvků z celostátního semináře Kroměříž 13. 15. května 2003 ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE Ing. Michal Hanačík Krajský úřad Zlín Vážené dámy, vážení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013

ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 NEZÁVISLÝ HODNOTÍCÍ MECHANISMUS: ČESKÁ REPUBLIKA: ZPRÁVA O VÝVOJI 2012 2013 Pavel Černý a Donika Zůbková Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. První honotící zpráva First Progress Report INDEPENDENT

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Úřad vlády České republiky Sekce pro evropské záležitosti

Úřad vlády České republiky Sekce pro evropské záležitosti Podkladový materiál Úřadu vlády pro 116. Plenární schůzi RHSD konanou dne 16. března 2015 Informace o aktuálním vývoji digitální agendy a o přípravě strategie Digitální Česko Schválil: Ing. Tomáš Prouza,

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Výroční zpráva ANNUAL REPORT

Výroční zpráva ANNUAL REPORT Výroční zpráva ANNUAL REPORT PORADNA PRO INTEGRACI Counselling centre for integration 2013 Fotografie Photos OstatníAktivity BarevnáPlaneta Multietnický festival Barevná planeta je vyvrcholením celoroční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.5.2006 KOM(2006) 248 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU VZTAHY EU S TICHOMOŘSKÝMI

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report

Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Poradna pro uprchlíky, o. s. Výroční zpráva za rok 2003 Counselling Centre for Refugees The 2003 Annual Report Obsah / Contens Úvodní slovo / Introductory remarks / 1 Poslání / Purpose / 2 Kdo jsme / Who

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2007

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU. Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2007 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 4.6.2008 KOM(2008) 338 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A ÚČETNÍMU DVORU Shrnutí výsledků práce Komise za rok 2007 CS CS

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Obsah Úvodní slovo................................................................................................. 2 1. Aktuální

Více

Table of contents: Obsah:

Table of contents: Obsah: Výroční zpráva 2004 / Annual Report 2004 Obsah: Úvodní slovo Programy Nadace Partnerství Média Soutěže a ceny Lidé Nadace Partnerství Adresy členů asociace EPSD Programoví partneři Partnerství pro přírodu

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report

Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report 2013 Český rozhlas Ročenka Czech Radio Annual Report Content Director General s Foreword 2 The Mission, Vision, Values and Goals of Czech Radio 6 On Air 10 News, Current Affairs and Sport 12 Music, Art

Více