Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice."

Transkript

1 Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 2006, stanovující opatření Společenství, týkajícího se Evropského hlavního města kultury na léta 2007 až 2019, tímto vydává tento Jednací řád Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento Jednací řád definuje pravidla, týkající se schématu soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice, a zejména pak složení, pravidla a činnosti Výběrové komise (dále jen "Komise"). (2) Komise sestaví seznam kandidujících měst, zařazených do užšího výběru, a po provedení svého konečného výběru, doporučí jedno z kandidujících měst České republiky na titul Evropské hlavní město kultury. Článek 2 Složení Komise (1) Komise bude mít třináct členů. Evropské instituce budou jmenovat sedm členů Evropský parlament, Rada a Evropská komise budou jmenovat po dvou členech a Výbor regionů bude jmenovat jednoho člena Komise. Ministr kultury České republiky bude jmenovat ostatních šest členů po konzultaci s Evropskou komisí. (2) Komisi bude řídit předseda, jenž bude v nepřítomnosti zastupován místopředsedou. Komise zvolí svého předsedu ze členů, jmenovaných evropskými institucemi, a svého místopředsedu ze členů, jmenovaných ministrem kultury. (3) Administrativní a technické podmínky úkolů, které má plnit výběrová komise, budou stanoveny Ministrem kultury dále jen Řídícím orgánem. (4) Zprávu Komise připraví zpravodaj, jenž bude vybrán z řad jejích členů. Článek 3 Členství v Komisi (1) Členové Komise nemohou být vyměněny za náhradníky. (2) Členy Komise budou nezávislí odborníci bez jakéhokoliv střetu zájmů s ohledem na města, která odpověděla na výzvu k předložení žádostí, a se značnými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti kultury, kulturního rozvoje měst a organizace Hlavního města kultury. Zaměstnanci Ministerstva kultury nemohou být členy Komise.

2 (3) Členové Komise, jmenovaní ministrem kultury České republiky, podepíší čestné prohlášení, že u nich nenastává žádný střet zájmů s ohledem na kterékoliv z kandidujících měst, která zažádala o udělení titulu Evropského hlavního města kultury. Ministerstvo kultury bude archivovat původní prohlášení každého člena Komise, jmenovaného ministrem kultury České republiky. (4) Členství v Komisi uplyne: a) vykonáním prací výběrové komise, b) rezignací na členství, c) odvoláním člena, d) úmrtím člena. (5) Ministr kultury může odvolat jím jmenovaného člena Komise jestliže: a) se nezúčastní prvního kola soutěže bez písemného vysvětlení, b) poruší požadavky, týkající se neposkytování informací, které jsou uvedeny v Článku 4 tohoto Jednacího řádu. Článek 4 Zasedání Komise (1) Zasedání Komise se svolávají na žádost zmocněného zástupce Řídícího orgánu. Písemná pozvání k účasti v úvodním kole výběru budou zaslána zástupcům měst, která odpověděla na Výzvu k předložení žádostí (dále jen Výzva ) odesláním kandidátského profilu v termínu, uvedeném v Žádosti. Města, která Komise zařadí do užšího výběru, budou vyzvána, aby se zúčastnila konečného výběru, formou výzvy k předložení doplněných žádostí. (2) Zasedání Komise nebudou přístupná veřejnosti. Zmocněný zástupce Řídícího orgánu a jeden zástupce z Evropské komise mají právo se zúčastnit zasedání Komise. Jiné osoby mohou být pozvány k účasti na zasedání se souhlasem všech přítomných členů Komise. (3) Zasedání Komise řídí její předseda a odpovídá za její průběh. (4) Hlasování v Komisi není tajné. Hlasuje se zdvižením ruky nebo ústně. (5) Předseda a místopředseda Komise se volí tajným hlasováním. Hlasovací lístky pro tajné hlasování obdrží členové Komise od zmocněného zástupce Řídícího orgánu, který rovněž řídí hlasování a vykonává nad ním dohled. Předsedou a místopředsedou Komise se stanou ti kandidáti, kteří obdrží hlasy většiny přítomných členů Komise. (6) Jestliže předseda a místopředseda nebudou zvoleni v prvním kole hlasování, bude provedeno druhé kolo. Kandidáty v tomto kole budou ti dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů přítomných členů Komise, a kteříkoliv jiní kandidáti, jenž obdrželi stejný počet hlasů jako kandidát, který se umístil na prvním nebo druhém místě. (7) Předseda nebo místopředseda se volí na funkční období Komise. (8) Členové Komise nesmějí poskytovat informace, týkající se profilů jednotlivých kandidátů a doporučení Komise, týkající se kandidatury měst před konečným výběrem. Tento požadavek se rovněž vztahuje na osoby, které se zúčastní zasedání Komise v souladu s odstavcem 2. Předseda může odpovídat na ústní dotazy kandidátů. (9) Jazykem zasedání výběrové komise je čeština a angličtina a Řídící orgán zajistí simultánní překlad.

3 Článek 5 Předběžný výběr (1) Řídící orgán zašle kandidátské profily kandidujících měst všem 13 členům Komise v termínu, týkajícím se provedení Výzvy městům k předložení žádostí. (2) Řídící orgán vyzve města k vyslání delegace za účelem účasti v řízení, týkajícím se předběžného výběru. Města rozhodují samostatně o tom, koho vyšlou na prezentaci jejich projektu za předpokladu, že počet osob v delegaci bude omezen na maximálně 10 osob. Zasedání, jenž se týká předběžného výběru, se uskuteční nejpozději pět let před zahájením akce. (3) Před zasedáním, jenž se týká předběžného výběru, nejsou povoleny žádné návštěvy Komise v kandidujících městech. (4) Komise vyhodnotí kandidátské profily na základě projednání a materiálu, který kandidující města poskytnou Řídícímu orgánu s ohledem na cíle akce a kritéria, uvedená v Rozhodnutí 1622/2006/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 2006, stanovující opatření Společenství, týkajícího se Evropského hlavního města kultury na léta 2007 až (5) Řízení bude zahrnovat: a) ústní prezentaci kandidujícího města, v níž bude nastíněn projekt, s časovým limitem třicet minut, b) dotazy, předložené výběrovou komisí kandidujícímu městu, s časovým limitem třicet minut. (6) Po řízení se Komise vynasnaží, aby se dohodla na užším výběru předběžně vybraných měst, která budou vyzvána, aby doplnila své žádosti během fáze výběru. Jestliže nebude možné dosáhnout konsensu, bude přijato rozhodnutí o užším výběru předběžně vybraných měst na základě prosté většiny přítomných členů Komise. V případě rovného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy. (7) Užší výběr, sestavený Komisí, bude zveřejněn tiskovým prohlášením, které bude následovat po zasedání, týkajícím se předběžného výběru. (8) Zpráva Komise bude obsahovat obecné vyhodnocení kandidujících měst, užší výběr měst, která je třeba dále vzít do úvahy, jakož i doporučení učiněná těmto městům. (9) Komise předloží svou zprávu Řídícímu orgánu a Evropské komisi nejpozději do 21 pracovních dnů po zasedání, týkajícím se předběžného výběru. Na tomto základě schválí Ministerstvo kultury oficiálně užší výběr. Řídící orgán zveřejní zprávu Komise na svých webových stránkách. Článek 6 Konečný výběr (1) Kandidující města, uvedená v užším výběru, doplní a prohloubí své kandidátské profily v souladu s doporučeními, která Komise uvede v hodnotící zprávě.

4 (2) Kandidující města, uvedená v užším výběru, doručí svůj doplněný kandidátský profil Řídícímu orgánu v souladu s podmínkami, uvedenými ve výzvě, jež jim bude zaslána po zasedání, týkajícím se předběžného výběru. (3) Řídící orgán zašle doplněné kandidátské profily kandidujících měst všem 13 členům Komise. (4) Jestliže bude Komise chtít navštívit předběžně vybraná města, uskuteční se takovéto návštěvy po termínu, týkajícím se předložení doplněných žádostí, a před zasedáními, zabývajícími se konečným výběrem. Dva až čtyři členové Komise budou delegováni, aby zastupovali celou Komisi během návštěv. Ve vztahu ke všem předběžně vybraným městům musí být zajištěno stejné zacházení, což znamená, že všechna předběžně vybraná města musí v takovémto případě zástupci navštívit. Nemohou být akceptována žádná individuální pozvání od příslušných měst. Návštěvy zorganizuje Řídící orgán s příslušnými městy. Návštěva každého města by měla trvat přibližně jeden den. (5) Kandidující města předloží: a) odpovědi na otázky v žádosti, které byly ve fázi předběžného výběru považovány za nepovinné, b) podrobnější a úplné odpovědi na povinné otázky, učiněné ve fázi předběžného výběru, c) odpovědi na otázky, doplňkové a podrobnější informace, pokud tak budou vyžadovat pokyny v hodnotící zprávě, d) dodatečnou dokumentaci, pokud ji bude vyžadovat výběrová komise, nebo dokumentaci, vyhotovenou z iniciativy kandidujícího města, jež bude předložena ve fázi předběžného výběru jako dodatek k žádosti v souladu s posledním rozvojem projektu. (6) Řídící orgán vyzve města, aby vyslala delegaci na zasedání, zabývající se konečným výběrem. Města se mohou svobodně rozhodnout, koho vyšlou, aby prezentoval jejich projekt za předpokladu, že počet členů delegace bude omezen na maximální počet 10 osob. Zasedání, zabývající se konečným výběrem, se uskuteční nejpozději do devíti měsíců po zasedání, týkajícím se předběžného výběru. 1 (7) Komise vyhodnotí doplněné kandidátské profily na základě řízení a materiálu, který kandidující města poskytnou Řídícímu orgánu s ohledem na cíle akce a kritéria, uvedená v Rozhodnutí 1622/2006/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 2006, stanovující opatření Společenství, týkajícího se Evropského hlavního města kultury na léta 2007 až (8) Řízení bude zahrnovat: a) ústní prezentaci kandidujícího města, v níž bude uveden nejpřesnější a aktuální přehled projektu, s časovým limitem třicet minut, b) dotazy, předložené výběrovou komisí kandidujícímu městu, s časovým limitem třicet minut. (9) Řízení měst a jednání Komise nebudou přístupná veřejnosti. 1 Článek 8 of Decision No 1622/2006/EC Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 2006, stanovující opatření Společenství, týkajícího se Hlavního města kultury Evropy na léta 2007 až 2019

5 (10) Komise se vynasnaží, aby se dohodla na městě, které doporučí pro získání titulu. Jestliže nebude možno dosáhnout konsensu, potom rozhodnutí, týkající se tohoto města, bude učiněno na základě volby prostou většinou hlasů přítomných členů Komise z užšího výběru kandidujících měst. Jestliže žádné předběžně vybrané město neobdrží potřebnou většinu hlasů v prvním kole, uskuteční se druhé kolo hlasování. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů přítomných členů Komise postoupí do dalšího kola hlasování, jakož i jakékoliv jiné kandidující město, které obdrží stejný počet hlasů jakožto tito nejúspěšnější kandidáti. (11) Aby mohlo být přijato rozhodnutí ve druhém kole hlasování, musí mít podporu většiny přítomných členů Komise. V případě nerozhodného výsledku hlasování mezi dvěma či více kandidáty, je rozhodující hlas předsedy Komise, a v případě jeho nepřítomnosti, je rozhodující hlas místopředsedy. (12) Komise vydá obecnou hodnotící zprávu o splněných programech kandidátů, zařazených do užšího výběru, a řádně odůvodněné doporučení jednoho města na titul Evropského hlavního města kultury. Zpráva bude doručena Řídícímu orgánu a Evropské komisi nejpozději do 21 pracovních dnů po datu konání zasedání, zabývajícím se konečným výběrem. Zpráva bude obsahovat doporučení pro vybrané město, týkající se průběhu a opatření, jenž je třeba učinit do daného roku, jestliže město bude zvoleno Evropským hlavním městem kultury. Bude rovněž zdůrazňovat otázky, jež má Poradní a kontrolní komise položit během první kontrolní schůzky. (13) Jméno města, které Komise vybere, bude oznámeno na tiskové konferenci, jež bude následovat po zasedání, zabývajícím se konečným výběrem, a závěrečná zpráva Komise bude zveřejněna na webových stránkách Řídícího orgánu. Článek 7 Závěrečná ustanovení (1) Každý člen Komise, jmenovaný ministrem kultury České republiky, má právo na refundaci cestovních a ubytovacích výloh, týkajících se výkonu funkce člena Komise, podle příslušných národních zákonů či předpisů. Výdaje, vynaložené na účast na zasedáních členů Komise, kteří budou jmenováni evropskými institucemi, uhradí Evropská komise. (2) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dne 13. ledna Mgr. Václav Jehlička ministr kultury

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Obsah Úvodní ustanovení

Obsah Úvodní ustanovení Důvodová zpráva ke změně jednacího řádu VH ADK: Většina změn provedená v jednacím řádu je dána změnou stanov spolku, ke které došlo na mimořádné VH, která se konala 23.11.2013 v Nymburce, jakož i o opravu

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD. International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení Příloha č. 2 Stanov International Police Association, sekce České republiky JEDNACÍ ŘÁD International Police Association sekce Česká republika z.s. Část první Úvodní ustanovení 1 Jednací řád International

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více