Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST"

Transkript

1 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

2 Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad: cca 1,7 mld K Investor: Zlínský kraj Rok: 2009 Architektura (nositel zakázky): Ing. arch. Pavel Matoušek Stavební a technická ást: Projek ní kancelá Šenky ík Statická ást: Ing. Jaroslav Baron Vzduchotechnika: Stanislav Pergler

3 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Výstavba zastupitelského ú adu R ve Washingtonu, D.C., USA Studie novostavby zastupitelského ú adu R ve Washingtonu, D.C., v USA. Investi ní náklad: cca 0,8 mld K Investor: eská republika Rok: 2009 Architektura (nositel zakázky): Ing. arch. Pavel Matoušek Stavební a technická ást: Projek ní kancelá Šenky ík Statická ást: Ing. Jaroslav Baron

4 estavba statku na penzion, Býkovice Bazén estavba bývalého statku na penzion U t í vol. V objektu bylo vybudováno ubytování pro 50 osob, restaurace se salonkem, školícím sálem a bazénem. Investi ní náklad: cca 30 mil. K Investor: FULGUR s.r.o. Rok: 2007 Architektura: Ing. arch. Jan Tesa Stavební a technická ást: Projek ní kancelá Šenky ík Kongresový sál Restaurace Salonek

5 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Obnova Por ova mlýna, Býkovice vodní stav objektu p ed obnovou (rok 2008) Kompletní rekonstrukce historické památky v etn obnovy rybníka, náhonu a technologie. Veškeré práce probíhaly p i dodržení p vodních technologií, stavebních postup a materiál na základ p vodní dokumentace a historického pr zkumu. Dnes pln funk ní vodní mlýn je otev en ve ejnosti. Investi ní náklad: cca 25 mil. K Investor: FULGUR s.r.o. Rok: 2009

6 Oprava a p estavba hotelu Lidový d m, Lysice V objektu z roku 1926 byla provedena rekonstrukce hotelového patra, rozší ena a modernizována kuchyn s kapacitou cca 400 jídel denn, istav ny provozní sklady, z ízeno nové hygienické a technické vybavení objektu a byla provedena obnova restaurace a sálu. Restaurace V dvorní ásti bylo vybudováno ubytování s kapacitou 40 l žek, zázemí hotelu, ví ivka, sauna, masáže. Investi ní náklad: cca 30 mil. K Investor: FULGUR s.r.o. Rok: 2010 Architektura: Ing. arch. Jan Tesa Stavební a technická ást: Projek ní kancelá Šenky ík Restaurace Hotelový pokoj Sál Kuchyn

7 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Pr myslové areály - provozní budovy - obchodní prostory AQUA Product trade - Moravany u Brna Areál obchodní firmy - Moravany Areál firmy ZACHA - Brno Pr myslový areál - Blu ina istírna odpadních vod - Rudník Výrobní hala firmy SMO - Ostrova ice Areál firmy DarkSea - Moravany Street shoes - Galerie Va kovka - Brno Telefónica O2-26 prodejen v R mbank - 10 prodejen v R, SR

8 Novostavby rodinných dom Býkovice St ílky Býkovice Želešice Hradec Králové Orlová Brno - venkov Brno

9 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Rekonstrukce RD - Moravany vodní stav nový stav Rekonstrukce a p estavby dom Rekonstrukce RD - Žlutava vodní stav nový stav Nástavba objektu skladu - Brno vodní stav nový stav Rekonstrukce RD - Moravany vodní stav nový stav

10 Rekonstrukce venkovních koupališ, R Letovice Ve spolupráci s firmou GHC Invest s.r.o. jsme zajiš ovali studie a projektové dokumentace rekonstrukcí rozvod, technologií a bazén ve ejných koupališ po celé eské republice. Celkem jsme se podíleli na oprav nebo na p íprav budoucích oprav u více než 20-ti koupališ. Tlu ná - filtra ní sestava Podbo any Jeseník Tlu ná Kunovice Štramberk Kyjov

11 Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Kdo jsme Projek ní kancelá Ing. Františka Šenky íka byla založena v roce V letech jsme se podíleli na ízení a technickém vedení firmy RTS Racional technik, spol. s r.o. Brno. Dnes zajiš ujeme kompletní servis ve všech oblastech stavebnictví. Jedná se p edevším o: stavby pro bydlení - bytové a rodinné domy stavby ob anské vybavenosti stavby pro školství a výchovu stavby pro zdravotní a sociální pé i stavby pro služby a obchod stavby pro ubytování a stravování stavby pr myslové v etn technologických ástí Co nabízíme Kompletní projek ní innost zpracování architektonických studií a investi ních zám vizualizace navržených ešení zpracování projektové dokumentace pro územní ízení stavební ízení provád ní stavby zam ení stávajícího stavu zam ení skute ného provedení stavby Inženýrská innost obstarání stanovisek dot ených subjekt zajišt ní územního rozhodnutí a stavebního povolení zajišt ní odborného dozoru p i realizaci zajišt ní výb rového ízení na dodavatele zajišt ní kolauda ního rozhodnutí Poradenská innost konzultace výb ru stavebních materiál zajišt ní dodávky materiálu na místo stavby Naše kancelá trvale spolupracuje s autorizovanými inženýry všech profesí. Touto spoluprácí zajiš ujeme kompletní projektové práce staveb. Další spolupráce je provád na s odbornými firmami v oblastech: stavebn -technický pr zkum staveb akustické posudky radonový a geologický pr zkum polohopisné a výškopisné zam ení energetické audity apod. Dodavatelská innost novostavby a rekonstrukce ob anských a bytových staveb

12 Projek ní kancelá Šenky ík Podp rova 6, Brno : tel: Datum vydání: 09/2014

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007

Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007 Obsah Výro ní zpráva spole nosti za rok 2007...1 1. Základní charakteristika spole nosti...4 1.1 Spole níci:...4 1.2 el založení :...5 1.3 innost...5 2. Orgány spole

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/2010 .SPISU: 7EX 1199/9 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2999-97/21 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Provozní objekt.p.234

Více

Znalecký posudek. 2763/2011

Znalecký posudek. 2763/2011 Znalecký posudek. 2763/2011 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 902 na pozemku p.. St. 1687 a pozemku tvo eného parcelami. St. 1687 a. 350/54 v kat. úz. Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad Labem, okres

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu Betlém v kostele sv. Martina sklidil u dětí úspěch str. 8 Rozpočet Města Blansko na str. 3 5 Zápis dětí do ZŠ str. 1 2 Svoz vánočních stromků str. 2 Stáž nebo praxe ve fi rmách str. 8 Zpravodaj města Blanska

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do

Redakce. Všem jubilant m p ejeme mnoho zdraví, št stí a osobní spokojenosti do Nigrinová R žena 87 Švorcová Emilie 87 Chyšková Erika 86 Vokounová Miluška 86 Jirušová Ji ina 84 P idalová Marie 82 Šikulová Jaroslava 81 Kafková Margita 80 Macá ková Anna 80 Jelínek Antonín 75 Opatovská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DVOJD M SEMI-DETACHED HOUSE

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele VÝRO NÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele 2008 1 Obsah: Úvodní slovo 3 Informace o Sdružení Neratov 4 Organiza ní struktura 4 Poslání a cíle Sdružení Neratov 4 innost sdružení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle

VESTAVNÉ SPOT EBI E SE SLEVOU AŽ 51 % NEMUSÍTE P EMÝŠLET KDE ODBORN NAKOUPÍTE! Férová půjčka určená problémovým klientům Bez zástavy Rychle Příští Echo vychází 4.dubna 2008 www.novinyecho.cz REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD Ro ník 15/ íslo 9/21. b ezna 2008 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 22 500 výtisk www.aremic.cz s.r.o. Telekomunika ní, zabezpe ovací a

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WORKSHOP PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ OBSAH PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE: DŘEVĚNÉ MOSTY V SOUČASNOSTI........2 1 ÚVOD..2 2 MATERIÁL....................................................................................2

Více