ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK"

Transkript

1 ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012

2 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají a obchodují s mákem a makovinou, je založeno dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Název sdružení zní: Český mák Článek II Název a sídlo sdružení Sídlem sdružení je: Hájecká 215, Červený Újezd, Unhošť Článek III Předmět činnosti Předmětem činnosti sdružení je: - zastupování, ochrana a rozvoj společných zájmů členů v oblasti pěstování a odbytu máku a makoviny, - spolupůsobení při tvorbě legislativního rámce souvisejícího s činností Sdružení, - podpora hospodářských, právních a odborných zájmů svých členů, - zastupování členů sdružení vůči odpovídajícím zahraničním organizacím s mezinárodní působností, - aktivně se podílet a organizovat zadávání a ovlivňování zemědělského výzkumu, spolupracovat s příslušným orgány a organizacemi na tvorbě vědecko-výzkumného programu, - organizování poradenské, vzdělávací a výchovné činnosti s cílem zvládnutí nejnovějších poznatků v pěstování, zpracování a využití máku a makoviny, - podpora a organizování činností související se zabezpečením materiálně-technické základny členů Sdružení /podpora a pomoc při zajišťování služeb, marketingová spolupráce s obchodními, výrobními organizacemi v oblasti osiv, strojů a zařízení, náhradních dílů, technologií, agrochemikálií a dalších potřeb/, 2

3 - podpora a organizování vzniku dalších podnikatelských struktur sloužících k provozování hospodářské činnosti ve prospěch pěstitelů máku a makoviny, - poskytování poradenských a dalších služeb členům sdružení, - další jiné činnosti související s výše uvedenými činnostmi. Článek IV Právní forma a způsobilost 1. Sdružení je právnickou osobou. 2. Sdružení vzniká registrací stanov u Ministerstva vnitra ČR. Článek V Členství ve sdružení 1. Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba, která: a/ pěstuje, zpracovává, obchoduje s mákem nebo se zabývá zemědělským výzkumem či informatikou v oblasti zemědělství b/ souhlasí s předmětem činnosti Sdružení, jeho stanovami a chce se podílet na jejich realizaci. 2. Do Sdružení mohou být přijaty i jiné osoby, které jsou pro Sdružení přínosem, vzhledem k jejich znalostem či postavení. Článek VI Vznik členství 1. Ke vzniku členství je třeba písemné přihlášky, která musí být řádně podepsána uchazečem o členství nebo jeho zástupcem. Členství ve Sdružení vzniká schválením přihlášky představenstvem Sdružení. Rozhodne-li představenstvo o zamítnutí přihlášky, musí mít toto rozhodnutí písemnou formu. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání členské schůzi do 15 dnů od jeho doručení. 3

4 2. V písemné přihlášce člen prohlašuje, že přistupuje ke stanovám sdružení a přiloží doklad o tom, že splňuje podmínky členství dle článku V stanov. Článek VII Zánik členství Členství zaniká: 1. Vystoupením ze sdružení. 2. Ukončením členství ve sdružení na základě rozhodnutí členské schůze. 3. Rozhodnutím představenstva. 4. Úmrtím fyzické osoby. 1. Vystoupením sdružení lze ukončit členství ve sdružení. Vystoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno představenstvu Sdružení. Účinky vystoupení nastávají vždy k roku, v kterém bylo vystoupení učiněno. 2. Rozhodnutím členské schůze může být ukončeno členství členu, který: a/ pozbyl předpoklady pro členství dle článku V stanov b/ závažným způsobem porušuje stanovy sdružení, rozhodnutí členské schůze nebo právní předpisy ČR nebo vyvíjí činnost, která není v souladu s předmětem činnosti sdružení nebo vyvíjí činnost proti zájmům sdružení. 3. Rozhodnutím představenstva - přes písemnou výzvu neuhradil v termínech určených stanovami nebo rozhodnutím členské schůze členské příspěvky, a to i přesto, že mu byla poskytnuta dodatečná 60-ti denní lhůta k plnění. Článek VIII. Práva a povinnosti členů 1. Práva členů sdružení Člen sdružení má právo: a) Účasti na členské schůzi a dalších hromadných akcích sdružení. b) Spolurozhodovat o činnosti sdružení včetně práva volit a být volen do jeho orgánů. 4

5 c) Prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak strategii a program sdružení. d) Předkládat své návrhy na změny a úpravy stanov a dalších dokumentů sdružení, na přijetí nebo ukončení členství člena. e) Vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů. f) Být informován o zásadních rozhodnutích představenstva a vyžadovat od sdružení poskytnutí nebo zprostředkování informací, poradenských služeb. 2. Povinnosti členů sdružení Člen sdružení je povinen: a) Řídit se stanovami sdružení a usneseními členské schůze. b) Platit členské příspěvky a poplatky za poskytnuté služby ve stanovené výši a ve stanovených termínech c) Noví členové sdružení uhradí registrační poplatek ve výši 1.500,- Kč d) Členové, kteří neplatí dva roky členský příspěvek a chtějí být stále členy sdružení Český mák, budou hradit částku 1.000,- Kč za rok. e) Poskytovat orgánům sdružení veškeré informace, které jsou nezbytné k zabezpečení účelu, cílů, aktivit a činnosti sdružení, které nejsou v rozporu se zájmy člena. f) Prosazovat a objasňovat navenek stanoviska sdružení, pokud vystupuje jeho jménem. g) Plně respektovat veškeré dohody s třetími stranami uzavřené představenstvem, jakož i rozhodnutí představenstva týkající se členů sdružení, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Článek IX. Orgány sdružení Orgány sdružení jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise 5

6 Článek X. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 2. Členská schůze se skládá ze všech na ní přítomných členů. 3. Členská schůze: a) Rozhoduje o přijetí a o změnách stanov. b) Určuje celkovou strategii sdružení. c) Volí a odvolává členy představenstva. d) Schvaluje roční rozpočet a rozhoduje o výši a termínech plateb členských příspěvků na příslušný rok. e) Schvaluje roční účetní závěrku za uplynulý finanční rok. f) Schvaluje výroční zprávu o činnosti sdružení. g) Schvaluje pravidla činnosti představenstva. h) Rozhoduje o přijetí, nebo ukončení členství člena sdružení. i) Rozhoduje o zániku sdružení a jeho likvidaci nebo o jeho zrušení bez likvidace. j) Rozhoduje o členství sdružení v jiných organizacích. k) Rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem sdružení. 4. Počet hlasů Každý člen sdružení má jeden hlas. Každý člen sdružení vykonává svá práva samostatně svým jménem, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. 5. Zastupování na členské schůzi Člena sdružení na jednání členské schůze může zastupovat třetí osoba na základě plné moci. Plná moc zástupce člena sdružení musí být: a) Podepsána statutárním orgánem člena sdružení. b) Musí být doručena předsedajícímu před zahájením členské schůze. c) Plná moc může být udělena jen na dobu určitou. d) Tato plná moc bude uložena v dokumentech společnosti a představenstvo 6

7 sdružení je jí vázáno, pokud neskončí její platnost nebo nebude-li odvolána písemně zmocnitelem. e) Člen sdružení je oprávněn na jednání členské schůze zastupovat jiného člena sdružení na základě plné moci. Tato plná moc může být udělena pouze na jednu členskou schůzi a zároveň v ní musí být uveden rozsah zmocnění, tzn. na které body programu se zmocnění vztahuje. Plnou moc je nutné doručit předsedajícímu před začátkem jednání členské schůze. 6. Rozhodování K platnosti rozhodnutí členské schůze je nezbytná nadpoloviční většina přítomných hlasů. V případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedajícího. Pokud člen požádá o volbu tajným hlasováním je členská schůze povinna mu vyhovět a o příslušném bodu provést tajné hlasování. 7. Řádná členská schůze Členská schůze se koná vždy jednou ročně, a to nejpozději do příslušného roku, kde představenstvo předloží návrh činnosti sdružení, rozpočet na další kalendářní rok a výši členských příspěvků. Členskou schůzi svolává představenstvo a zároveň rozhoduje o termínu a místě jejího konání. Je-li představenstvo nečinné, mohou členskou schůzi svolat členové sdružení mající nadpoloviční většinu hlasů. Řádnou členskou schůzi řídí předseda představenstva sdružení nebo jiný pověřený člen představenstva. Členská schůze je řádně svolána písemnou pozvánkou, která musí být členům sdružení odeslána nejpozději do 14 dnů před termínem jednání členské schůze. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat den, hodinu, místo jednání, program jednání a musí být podepsána předsedou představenstva nebo jeho zástupcem vyplývajícím ze stanov nebo z jednacího řádu představenstva. V případě jeho nečinnosti podepisuje pozvánku zástupce nadpoloviční většiny hlasů členů sdružení. Členská schůze může jednat pouze o těch bodech programu, které jsou obsaženy v pozvánce na členskou schůzi. Nadpoloviční většina členů sdružení může požádat představenstvo o doplnění programu členské schůze. Dojde-li tato žádost představenstvu před termínem konání členské schůze 7

8 je představenstvo povinno doplnit program jednání a neprodleně o tomto doplnění informovat ostatní členy sdružení. Doplnění programu jednání v průběhu konání členské schůze je možné pouze se souhlasem všech členů sdružení. 8. Mimořádná členská schůze Mimořádná členská schůze musí být svolána představenstvem a) na základě jeho rozhodnutí b) na žádost nadpoloviční většiny členů sdružení Mimořádnou členskou schůzi v případě nečinnosti představenstva může svolat i nadpoloviční většina členů sdružení. Svolání a jednání členské schůze se řídí stejnými pravidly jako řádná členská schůze. 9. O jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který musí být doručen členům sdružení do třiceti pracovních dnů po ukončení členské schůze. Článek XI. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem sdružení. 2. Představenstvo má 5 členů. 3. Každý z členů představenstva má 1 hlas, v případě nerozhodného hlasování rozhoduje hlas předsedy. 4. Představenstvo je voleno členskou schůzí a členskou schůzí může být i odvoláno. 5. Funkční období představenstva je 5 let. 6. Jednotliví členové představenstva mohou být zvoleni opakovaně. 7. Člen představenstva má právo odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce člena představenstva je účinné ke dni doručení odstoupení představenstvu sdružení. V tomto případě je představenstvo povinno navrhnout členské schůzi doplnění počtu členů představenstva. Na přechodnou dobu do konání členské schůze může představenstvo do nejvýše dvou uvolněných míst člena představenstva 8

9 kooptovat. 8. Práva a povinnosti představenstva Představenstvo zejména : a) Realizuje veškerá rozhodnutí členské schůze. b) Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze. c) Předkládá návrhy k rozhodnutí členské schůzi a zajišťuje jejich realizaci prostřednictvím svého předsedy. d) Předkládá členské schůzi návrh pravidel a plánu své činnosti. e) Předkládá členské schůzi návrh rozpočtu sdružení pro daný rok. f) Předkládá členské schůzi návrh na výši členských příspěvků pro daný rok. g) Řídí a zajišťuje veškeré činnosti sdružení v obdobích mezi členskými schůzemi. h) Zodpovídá za hospodaření sdružení. i) Představenstvo ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu a navrhuje jejich odměnu. j) Schvaluje plán práce výkonného ředitele sdružení a rozhoduje o rozsahu pravomocí na něj delegovaných. k) Rozhoduje o nakládání s movitým majetkem. Přípravný výbor svolá do 60 dnů od registrace sdružení u MV ČR členskou schůzi, která zvolí členy představenstva sdružení. Přípravný výbor vykonává působnost představenstva v celém rozsahu do doby konání první členské schůze a zvolení představenstva sdružení. 10. Předseda představenstva Předseda představenstva může být zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících obdobích. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva přebírá povinnosti a odpovědnost místopředseda představenstva a v rozsahu zmocnění představenstvem výkonný ředitel. 9

10 Článek XII. Výkonný ředitel 1. Výkonný ředitel je výkonným orgánem sdružení, zabezpečuje práce, kterými se realizují úkoly související s předmětem činnosti a cíli sdružení. 2. K zabezpečení výkonných činností může uzavírat smlouvy. 3. Zabezpečuje potřebné organizačně - technické a administrativní práce související s činností členské schůze a představenstva, zejména pozvánky na jednání, zápisy z jednání, účetnictví a.j. 4. Jedná jménem sdružení při zabezpečování úkolů, které mu uložilo představenstvo. Náklady, které vynakládá na činnost sdružení nesmějí přesahovat rámec schváleného rozpočtu pro příslušný rok. 5. O výběru výkonného ředitele rozhoduje představenstvo, předseda představenstva s ním uzavírá pracovní smlouvu. 6. Rozhodne-li představenstvo o zřízení sekretariátu, zodpovídá za jeho personální zabezpečení a za jeho provoz. Článek XIII. Sekretariát Sekretariát zřizuje představenstvo sdružení. Tento slouží k zajištění činnosti sdružení. Za jeho provoz a činnost odpovídá výkonný ředitel v plném rozsahu. Článek XIV. Právní úkony 1. Sdružení zastupuje navenek vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně, nebo výkonný ředitel na základě písemného zmocnění. 10

11 2. Na základě rozhodnutí představenstva může předseda představenstva zmocnit výkonného ředitele sdružení k jednotlivým úkonům. 3. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo výkonný ředitel na základě písemného zmocnění. Článek XV. Členské příspěvky 1. Členské příspěvky budou hrazeny jedenkrát ročně a jejich roční výše je následující: a/ pěstitelé máku do 20 ha osetých ploch mákem 1 500,- Kč do 50 ha 3 000,- Kč do 100 ha 5 000,- Kč nad 100 ha 8 000,- Kč b/ obchodníci s mákem a makovinou a ostatní ,- Kč. Výzkumná a školská pracoviště a členové dle článku V odst.2 stanov příspěvky nehradí. 2. Členové hradí svůj příspěvek na účet sdružení na základě vystavené faktury. 3. V případě zániku sdružení rozhodne o užití jmění po vyrovnání všech závazků členská schůze. Článek XVI. Majetkové poměry 1. Finančním rokem se rozumí kalendářní rok. 2. Finančními prostředky sdružení jsou členské příspěvky,dary a dotace. 3. Sdružení se může ucházet o udělení grantů na základě projektů schválených představenstvem. 4. Rozpočet pro daný finanční rok předkládá ke schválení členské schůzi představenstvo. 5. Poskytování poradenských a dalších služeb sdružení jeho členům je bezplatné, do výše nákladů o jejichž hrazení z členských příspěvků bylo rozhodnuto. 6. Poplatky za účast členů sdružení v kurzech, seminářích, na stážích organizovaných sdružením uhradí jednotliví členové, není-li úhrada předem zahrnuta v rozpočtu. 11

12 7. Za mimořádné vyžádané služby zajišťované sdružením ve prospěch člena je tento člen povinen sdružení zaplatit částku v dohodnuté výši a termínech. 8. O nakládání s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze, o nakládání s movitým majetkem rozhoduje představenstvo. 9. V souvislosti se zánikem členství nemá člen právo na žádné majetkové vypořádání. Článek XVII. Zrušení sdružení a jeho likvidace 1. O zrušení sdružení vždy rozhoduje členská schůze 2. Sdružení zaniká výmazem v Registru sdružení na základě rozhodnutí členské schůze. 3. Členská schůze může rozhodnout o zrušení sdružení s právním nástupce nebo zrušením s likvidací. 4. V případě likvidace sdružení bude likvidační zůstatek rozdělen mezi její členy poměrným dílem, odvozeným od výše členského příspěvku placeném v posledním finančním roce, který byl dokončen. 5. Vypořádání majetku a likvidace sdružení se provádí podle obecně závazných právních předpisů. 6. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi členy sdružení na základě rozhodnutí členské schůze. Stanovy: schválené změny ve Větrném Jeníkově.viz Usnesení Členské schůze 12

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání

Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006. Předmět podnikání Návrh změny stanov pro valnou hromadu konanou dne 26. 4. 2006 Předmět podnikání 2 Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více