pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe"

Transkript

1 pasivní standard pro hosty vinaøství pana Ivièièe Penzion v pasivním standardu, který se zrodil v hlavì investora pana Jana Ivièièe se nyní buduje v lokalitì vinných sklepù vinaøské obce Nechory u obce Prušánky na jižní Moravì. KDE SE NACHÁZÍ Území kde je penzión navržen je jedním z nejteplejších míst Èeské republiky, kterou charakterizuje velmi dlouhé léto a prùmìrná roèní teplota èiní +9,3 C. Stavba bude v nadmoøské výšce okolo 200 m n.m. Lokalita není èlenitá, celá se zvolna uklání k jihu pøi sklonu cca. 2. SITUAÈNÍ UMÍSTÌNÍ POHLED OD JIHOZÁPADU POHLED OD SEVEROVÝCHODU strana 01

2 ÚÈEL STAVBY Penzion bude využíván pøedevším pro ubytování návštìvníkù cestujících za místním vínem, s možností poøádání konferencí a firemních školení ameatingù, pro nìž bude budova vybavena vlastním kongresovým sálem. V suterénní èásti se penzion napojuje na stávající vinné sklepy, urèené k degustaci, archivaci vína a k posezení s vynikající gastromií. Kapacita penzionu je osob, kongresový sál je navržen pro 60 osob a lze jej rozdìlit na dva menší s polovièní kapacitou. Ubytovací jednotky jsou pøevážnì z dvoulùžkové pokoje s možností pøistýlky, se samostatným hygienickým zaøízením. Pøedsazené lodžie, pøístupné francouzskými okny, rozšiøují obytný prostor a poskytují návštìvníkùm výhled do okolních vinic, které jsou všudypøítomné. URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ØEŠENÍ Dvoupodlažní budova penzionu se nachází v záhumenní èásti pozemku majitele vinaøství, na stávajících vinicích. Vzhledem k okolní výstavbì se jedná o solitérní objekt. Jednoduchá forma, rozèlenìná do dvou vzájemnì se prostupujících hmot pøirozenì upravuje mìøítko stavby. Svìtlá fasáda domu v kombinaci s døevìnými prvky lodžií, jež by mìl v budoucnu pokrýt porost vinné révy, pøibližují novostavbu charakteru jihomoravského venkova. Návrh stavby je, kromì okolní krajiny, podøízen rovnìž základnímu principu energeticky pasivní stavby. Dispozièní trojtakt budovy je svou podélnou osou orientován ve smìru SZ JV, což znamená, že pokoje hostù jsou orientovány ve smìru SZ a JV. Odklon od základní severojižní osy je 24. Obì pohledové strany jsou chránìny proti slunci pøedsazeným prùbìžnými lodžiemi. Pultový tvar støech nad dvoupodlažní stavbou, rozèlenìný do dvou stejných èástí, umožòuje minimalizovat celkovou výšku stavby a zároveò pøipravuje rezervní plochy pro plánované umístìní fotovoltaických panelù a welnes. strana 02

3 STAVEBNÌ TECHNICKÁ ØEŠENÍ Konstrukèní systém tvoøí pøíèné nosné zdi z keramických AKU tvárnic tlouš ky 250 mm, oddìlující jednotlivé pokoje. Obvodové zdivo využívá systém Medmax, sestávajícího se z tvárnic z expandovaného pìnového šedého Neoporu a vyvinutého zvláštì pro výstavbu energeticky úsporných a pasivních domù. Tvárnice mají speciální zámkový systém a po svém sestavení tvoøí tak ideální ztracené bednìní s oboustrannou tepelnou izolací. Po vyplnìní volného prostoru samozhutnitelnou betonovou smìsí pøedepsané tøídy vznikne monolitické jádro a stavba bez pøerušení a tepelných mostù v konstrukci. Izolant v interiéru usnadòuje rychlé zvýšení teploty pøi vytápìní, venkovní zabraòuje prostupu chladu v zimì a pøehøátí v létì. Stropy nad sklepní èástí penzionu a nad 1. NP budou filigránové, strop nad 2. NP pak døevìný trámový. Okna a všechny vstupní dveøe jsou navrženy døevìná s trojitým zasklením a zateplenými rámy. Pomìrná èást oken bude neotvíravá bez kování. Každá ubytovací jednotka bude své vlastní moderní hygienické zaøízení koupelnu vèetnì toalet. Pro doplòkové konstrukce penziónu byly zvoleny pøírodní a bezúdržbové materiály jako je titanzinkový plech, žárovì zinkované ocelové konstrukce, døevo ve své základní podobì. strana 03

4 ENERGETICKÉ A TECHNICKÉ ZAØÍZENÍ BUDOVY K ventilaci a vytápìní budovy bude voužito automatické ventilaèní zaøízení NILAN VPM 360 s integrovaným rekuperaèním výmìníkem. Pøivádìný vzduch se ohøívá pomocí tepelného èerpadla vzduch/vzduch, které je integrované ve ventilaèním zaøízení NILAN VPM 360 a spojené s rekuperaèním výmìníkem tepla prostøednictvím zpìtného využití tepla. Vnìjší vzduch a odvádìný vzduch se filtruje, aby nedošlo ke zneèištìní výmìníku tepla. strana 04

5 Pøívod vnìjšího vzduchu je zajiš ován pøístupovým potrubím o prùmìru 500mm do technické místnosti. Na vstupu do místnosti je èerstvý vzduch v pøípadì potøeby pøedehøíván ve zvláštní jednotce. Spotøeba tepla v budovì bude kryta zahøíváním pøivádìného vzduchu maximálnì na 45 C a jeho rozvodem do obytných místností, recepce a kongresového sálu. Zaøízení Nilan VPM 360 zajistí komfortnì i vytápìní pro všechny obytné pokoje s dostateènou rezervou. Samotný rozvod vzduchu zajiš uje potrubí kruhového prùøezu. Mezi jednotlivými pokoji budou v potrubí vloženy tlumièe hluku, pro minimalizování šíøení zvuku potrubím. Schéma vzduchotechniky v technické místnosti budovy Pøi pøecházení z jednoho požárního úseku do druhého je potrubí utìsnìno v požárnì dìlicí konstrukci. Pøed jednotlivými vzduchovými vyústkami v místnostech jsou umístìny pojistné elektrické dohøívaèe Nilan PTC ovládané prostorovými termostaty v jednotlivých místnostech. Koupelny jsou vybaveny pro pøíjemný komfort návštìvníkù hotelu vybaveny v podlaze elektrickým topnými rohožemi. Také tento provoz rovnìž øídí prostorové termostaty. Oba tyto poslednì zmiòované topné systémy se spínají jen sporadicky a slouží hlavnì pro vyrovnání eventuálního deficitu vyhøívacího zatížení pøi napø. malé návštìvnosti penziónu. Pro ohøev teplé vody bude použito výkonné tepelné èerpadlo vzduch/voda a dva zásobníky o objemu 3x1000 l. strana 05

6 Podmínkou správného fungování takto navrženého systému pasivního penziónu je pøedevším dodržení trvalé tìsnosti pláštì budovy. Toto bude prokazováno tzv. tlakovou zkouškou (BLOWER DOOR), kde hodnota zkoušky musí být max. 0,6 x/h pøi pøetlaku 50 Pa a zároveò zamezení vzniku tepelných mostù, které nejsou zohlednìny v kalkulaci charakteristických hodnot. 2 Jako vyhøívací zatížení budovy bylo použito paušálnì 10 W/m. Tato hodnota se stanovila jako základ pro dimenzování technologického zaøízení budovy. Pro koupelny byla zohlednìna zvýšená potøeba tepla 2 18 W/ m. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBÌ Investor: Jan Ivièiè Architektonické a stavební øešení: Ing. arch. Michal Valéry, Ing. arch. Tomáš Petrášek, Jiøí Janovský, Ing. arch. Pavel Hon Generální projektant: ATELIER OPUS, s.r.o. Stavební realizace: AVE-servis, spol. s r.o. Dodavatel speciálních stavebních materiálù a speciálních stavebních technologií: CAPRO spol. s r.o. strana 06

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Pražská? Dobrá adresa...

Pražská? Dobrá adresa... Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen.

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3

Pøedmluva vydavatele. Obsah. Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB. P ø e d m l u v a. Pøedmluva vydavatele 3 P ø e d m l u v a Pøedmluva vydavatele Vážení uživatelé projekèního programu TechCON,projektanti TZB Pøinášíme Vám první èíslo TechCON magazínu, èasopisu, který se bude vìnovat Vašemu projekènímu systému

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov

Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Optimalizace nákladů na energie v čistírně odpadních vod Holešov Lumír ŠKVARLO Abstrakt Odborné kursy Manažer pro energetiku (European EnergyManager) poøádá v Èeské republice Èesko-nìmecká obchodní a prùmyslová

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

pasivního stavění Úvod do

pasivního stavění Úvod do stavíme Tex t : V í t S t ra ňák F o t o : a rchiv f i re m Úvod do Energeticky pasivní dům znamená nejen současný ekologický hit, ale také značný ekonomický vklad pro naši budoucnost. Zatím jsou ovšem

Více

Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH 2. vydání Publikace Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-O42073/2005/00PNI/EIA/128-8/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 24. 2. 2006 Stanovisko k

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí

È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be. Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNiHO PROSTØEDi Váš dopis zn È.j. M HM P-O25351 /2004/0ZPNI/EIA/O88-8/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 24. 11. 2004 Stanovisko k posouzení

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVAcíHO ØíZENí PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P -496399/2008/00P NI/E 1A/5 73-2/Nov Vyøizuje/linka Ing. Novotný/4278 Datum 22.10.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada www.skanska.cz centrum Otevřená zahrada Základní informace : : : Údaje o tvůrčím týmu: : Skanska a.s., Projekt stavební části: Deltaplan s.r.o. Projekt technologické části: Techorg s.r.o. Zahradní výukové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet

www. epscr. cz / www. asting. cz www. epscr. cz / www. asting. cz příjemně šetrně šetrně levně bydlet PASIVNÍ DOMY příjemně šetrně levně bydlet PASIVNÍ příjemně šetrně DOMY levně bydlet OBSAH: kde a u koho hledat počátky kritéria pro pasivní dům a způsob jak je dosáhnout co dělá pasivní dům pasivním tvar

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

Realizace. Rychlá a bezchybná.

Realizace. Rychlá a bezchybná. 30 31 Realizace. Rychlá a bezchybná. Výhoda pro každý typ stavby Neprodyšnost od sklepa po střechu - obálka budovy Chybám se dá předcházet Vyloučení tepelných mostů Ochrana proti vlhkostí a neprodyšnost

Více