internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax"

Transkript

1 @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: , DlC. C zapsan6 v obchodnim rejstiiku u M6stsk6ho soudu V Praze oddile C, vlozka zastoupen6: Evou Ondr6dkovou, oblastni pobodka: hke jen,,er") internetove strdnkv vwvw.edenred.cz obchodnirirma / nizev / jm6no a piijmeni: Inslitu!.pgs!grg9.qi!n!t'g.y-z{gliYini yg =9reyotnigly.i sioro: BI9ki.2+12!.q.?.1.1.0Q. QQ..lpna! Q Zapsand v OR:... 16e 00p23pa1 cislo bankovniho udtu / smdrow k6d banky:.:! 't... zastoupenou:.ma!!.19. A1!9.1t.i1.MUD1'. P-h,D-,'..MBA Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 emair: (uvedte, prosim, platnou ovou adresu urienou pro komunikaci, ptipadn6 zasilani danovich dokladtt) korespondendnl adresa: (uvedte, je-li jine nei uvedene vise) (provozovny uvdddjte na piilo endn fornulan) jako z6jemcem o zprosttedkovdni (d6le ien,,paftnef') fax uzaviely nize uveden6ho dne, m6sice a roku tuto smlouvu: l. Udei Udelem teto Smlouvy je upravit smluvni wtah mezi ER a Partnerem, na zekladd ktereho ER zprostiedkuje drzitelum poukezek zbozilsluzby Partnera. ER se zavazuie dodat swm klientfrm pouk6zky, informovat je o moznosti jejich uziti a zprostfedkovat tak drzitelum pouk6zek zbozilslulby Partnera Partner se zavazuje toto zbozi nebo sluzby poskytnout. ll. Piedmet Piedmdtem Smlou!ry je zprostfedkov6ni poskytnuti zbozilsluzeb drzitelim tdchto pouk6zek, kte16 drzitel6 poukezek obdrzeli jako zamcstnanecky benefit E tict<et E ticxet iistl' El Ticket E tictet Darkov'i Ticket Benefits': I Ticket Muttit E Ticket E ricket E ticket E Ticket E E Pl"t"bni metoda (dele jen,,poukazka' nebo,,pouk6zky") lll. PrAva a povinnosti smluvnich stran a) ER se zavazuje svou vlastni 6innosti zprostfedkovat piedmdt Smlouvy pro Partnera b) Partner se zavazuje poskytovat zbolilsluzby driitelim poukezek za stejnich podminek jako ostatnim spotfebitelim, zejm6na neni opravndn jakkoli navysovat ceny poskytovan6ho zbozi nebo sluzeb. V piipade poruieni tohoto z6vazku' je ER opravn n od t6to Smlouvy odstoupit. c) Za kvalitu posklovan6ho zbozilsluzeb odpovid5 Partner pfimo konednemu spotfebiteli, tj. drziteli pouk62ky, vdetnd projedneni pfipadn!'ch reklamaci d) Partner se zavazuje na viditeln6m a vhodnem mist6 u vchodu do provozovny umistit samolepku se symbolem/logem pouk6zky a i6dn6 sezn6mit sv6 zamestnance s jejich povinnosti pfijimat poukdzky za poskytovan6 zbozilsluzby Vesker6 provozovny, kde bude Partner piijimat poukezky, jsou uvedeny v Piiloze a.2 tdto Smlouvy e) ER je op16vn6n kazd),'rok zuisit provizi a ostatni odm6ny o dast-odpovidajici indexu zreny spotiebitelskich cen imiry inflace) ofici6lnd vytriasene Ceskim statistickim uiadem za piedchozi kalendefni rok s tim, Ze zw5en6 provize a ostatni odmdny jsou platnd od prv6ho dne m6sice n6sledujiciho po vyhlaseni Indexu zmeny fl spotiebitelskych cen a ozn6menim ER udindn6m na internetovich str6nk6ch ER Ticket Benefits - e-ticket a Platebni metoda e-ticket - Pokud partner nedod6 spolu s louto Srnlouvou ER podklady pro inzerci (logo, text inzerce), je ER opravndn pouzit oro inzerci Partnera prostfednictvim Cafeteria Software - Benefity Caf6 logo Partnera a text pro inzerci, kter6 jsou vefejnd piistupn6, tj. prostfednictvim veiejnd dostupnlich medii ER je povinen zajistit, po dohod6 s Partnerem, provedeni zmdn v obsahu inzerce Partnera. u t1?'/;e' on"./tt'- : //i'/-( i'- /? lv. Obchodni podminky a cenik sluieb Ve5ker6 pr6va a povinnosti smluvnich stran, ktera nejsou upraven6 touto Smlouvou, jsou upravena ve VOP k t6to Smlouvd. VOP tvoii Piilohu d. 1 teto Smlouvy Smluvni strany se dohodly, ie ER je opr6vn6n zmdnit obsah VOP zejm6na v navaznosti na zmdny pr6vnich piedpistr nebo na zm6ny obchodnich podminek na relevantnim trhu, v zejmu zlepieni kvality poskytovanich sluzeb klientim a s ohledem na obchodni cile ER Veskerd proveden6 zmdny VOP budou zveiejndny na internetowch str6nkech ER, a to nejmen6 14 dni pfed nabytim jejich idinnosti. Pokud Partner pisemnd od Smlouvy neodstoupi nejpozddji v posledni pracovni den pfed navrhovanim dnem Udinnosti, plati, Ze se zmdnami Obchodnich podminek souhlasi. V. OdmCna, Podminky vz6jemn6ho vyodtoveni a ihrady sluzeb ER nelezi za zprostiedkov6ni dle t6to Smlouvy odmdna, kter5 je stanovena v teto Smlouv6 nebo VOP. Za zprostiedkovani zbozilsluzeb z oblasti Ticket Benefits', prdemi pouk6zkami Ticket se rozumi vaechny pouk6zky Ticket lvlulti", Ticket Academica, Ticket Sport&Kultura, Ticket Medica, Ticket Holiday, a platebni metoda e-ticket", nalezr ER odm6na ve wsi 2.5. o/o z celkove nomin,rlni hodnoty pouk6zek jednoho typu Ticket Benefitso, za ktere vznikne Partnerovi ndrok na jejich proplaceni ER proplati Partnerem pfedlozen6 pouk6zky. na z6kladd kterltch Partner poskll jejich drzitel0m zbozilslu lby, a lo za podminek, kter jsou stanoveny ve Smlouve a VO P Vl. Souhlas s vyuiitim elektronick6ho kontaktu Partner podpisem teto Smlouvy udili ve smyslu ust. S 7 z6kona d 480/2004 Sb. ER souhlas s vyuzitim sveho ui'se uveden6ho elektronick6ho kontaktu pro potfeby Siieni obchodnich sddleni ER s tim, Ze tento souhlas bude moci Partner kdykoliv a jakymkoliv zprirsobem odmitnout, a to i pii zasil6ni kazd6 jednotlive zpr6vy ER. Vll. Doba trvani Smlouvy Smlouva je uzavirana s 0dinnosti ode dne jejiho podpisu na dobu neur6ilou Vlipovddni lh0ta dini dva mdsice a zaaine b'iet prunim dnem mesice nesledujiciho po dorudeni pisemnd sipovddi. Vlll. Zev6rednii ustanoveni Podpisem t6to Smlouvy Partner potvzuie, Ze se seznamil s obsahem a vyznamem dokumento uvedenich v dlanku lv. WSe, jakoz i dalsich dokumenti, na ktere se ve VOP sluieb odkazuje, a vislovn6 s jejich zn6nim souhlasi. Partner timto prohlasuje, Ze ho ER upozornil na ustanoveni, kterd odkazuji na \4iae uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text Smlou!ry a jejich Wznam mu byl dostatedne lysvdtlen. Partner bere na v6domi, Ze je v6zan nejen Smlouvou, ale i temito dokumenty a bere na v6domi, ie nespln6ni povinnosti di podminek uvedenich ve v!t5e uvedenich dokumentech mize mit stejne pr6vni n6sledky jako nesplndni povinnosti a podminek lyplivajicich z t6to Smlouvy ZmEny t6to Smlouvy mohou bit provedeny pouze pisemnou formou Partner z6rovei potvzuje pfevzeti vzoru poukazky nebo poukezek?n*';:

2 gf, roenred Piiloha c. 1 VSEoBEcNE obchodni PoDMiNKY K RAMCOVE SMLOUVE O ZPROSTREDKOVANI (d6le jen,,vop") l. Piedm6t VSeobecnich obchodnich podmlnek Tyto-VrcP upravuji prava a povinnostj ER - obchodni spolednosti Edenred CZ, s.r.o., ]C , se sidtem praha 1, Napoiidil0T6/5, psi tto OO. zaosane v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v praze, v oddilu C, vlozce 1iO8O4, a Partnerem lypl)ivajici ze Smlouvy, kter6 byla uzaviena mezi ER a partnerem, a to vaetn odm6n ER. ll. Pouk6zky spolednosti ER Partner je oprdvn n a dle suich moinosti se zavazuje pitjimat ty pouk6zky, jejichi Udel Je v souladu s piedmdtem podnik6ni partnera. Vzory platn!,,ch poukazek jsou-uveoeny na webowch str6nk6ch spolednosti ER a partner je povinen se s t mito wory sezn6mit. Udel pouk6zek je n6sledujici: Ticket Restauranto JSou poukazky dod6van6 krientim sporednosti ER za riderem zaiiit ni zevodniho stravov6ni jejich zamdstnancdr. Tyto poukezky lze pak uiit vprovozovn6 partnera k uhradd potravin k pime spoliebd nebo jinich stravovacich sluieb. pouk6zky Ticket Hestaurant'neJSou uraeny k uhrade tab6kowch nebo alkoholickich \4irobk0. Ticket MultiE jsou poukazky doddvan6 klientim spolednosti ER za Udetem zprostfedkov6ni zamestnaneckich benefltu ve form moznosti vyuziti rekreadnich, zdravotnickych, vzd l6vacich, predskolnich zaiizeni, zevodnich knihoven, tdlouichovnych a sportovnich zaiizeil a zqezdt. to vse podle piislusn)rch prbvnich piedpisr.t. poukazkami Ticket N4ulti' se rozumi. pokud neni ddre uvedeno jinak i pouk6zky iicket A demica, Ticket N.4edica, Ticket Holiday, Ticket Sport&Kultura. Ticket Academica lsou pouk6zky dodevan6 klientilm spolednosti ER za ilielem zprostiedkov6ni zamestnaneckich benefitu ve form6 moznosti vyuziti vddevacich zaiizeni. Ticket Medica jsou poukezky dod6van6 klientim spole6nosti ER za i6elem zprostfedkovani zamestnaneckich benefiti ve formd moznosti vyuziti zdravotnickvch zaijzeni. Ticket Holiday jsou pouk6zky dodavand klientim spoleanosti ER za ddelem zprostiedkov6ni zam6stnanecklch benefiti ve form6 moinosti vyuziti rekreadnich zaiizeni nebo n6kupu zqezdi. Ticket Sport&Kuttura JSou pouk6zky dodavane klientitm spolednosti ER za ddelem zprostiedkoveni zamdslnaneckich benefltu ve form6 moznosti vyuziti rekreainich zaiizeni nebo n6kupu zeiezdn. je pouk6zka dodevana klientim spolednosti ER za Iaelem zprostiedkovdni zamestnaneckich benefitt v r6mci softwarovd aplikace syst6mu zamdstnaneckich benefit0 Benefity Caf6. e-ticketem se rozumi unik6tni Sestimistn! kod vygenerovinf systemem Benefity Caf6. e-ticket bude vygenerovan automaticky v piipaoe -ooleonavly zbozilsluzeb nebo jinych dohodnuqtch benefitdr v Benefity Caf6 a bude zaslan opr6vndne osobd prostiednictvim elektronickd posty na adresu, kterou opravnene osoba zade do Benefity Caf6. Na zakladd piedlozeni nebo sdcleni e_tici<etu, md Partner povinnost poskytnout nebo dodat opr6vn6n6 osobd zbo'ilsluzby a to piesnd podle objedn6vky v Benefity caf6. pii piedrozeni e-ticketu v provozovn6 partnera, zad6 Partner na internetove adrese https://panner.benefitycafe.cz a zdrovei ov ii platnost e-ticketu zad6nim Sestimistneho disla. uplatndni e_ticketu Platebni metoda e-ticket je platebni brana ER umistdn6 na internetouich strdnkach partnera, a to tam, kde jsou umistdny piistupy do platebnich bran ostatnich obchodnich partneri partnera. Vpiipadd zakoupeni zbozilslu:eb opr6vndnou osobou v e_shopu partnera, bude automaticky vygenerov6n e-ticket a partnerovi vznikne pohled6vka za ER. Smluvni strany se dohodly, Ze si poskytnou vz6jemnou soudinnost, dodrzi standardy pfistupu a napojeni a d6te, Ze kazda smluvni strana ponese vesker6 nektady, tieia 1i se zprovozndnim ptatebni metody e-ticket vznikly, za tim idelem, aby zboiilsluzby ;ebo jine dohodnute benefity mohly b)tt opr6vnenlim osobdm poskytnuty dle Smtouvy. Poukezky Ticket l\4ulti, Ticket Academica, Ticket Medica, Ticket Hotiday, Ttcket Sport&Kultura, e-ticket a platebni metoda e-ticket jsou spoledn6 oznadovdny jako Ticket Benefits". Ticket Complimentso jsou pouk6zky dod6van6 kiientum spolednosti ER za idelem zprostiedkovani nakupu darkd ve forme zbozilsluzeb. Ticket j je poukazka dodavana krientum sporednosti ER za iderem uipraty diivek hmotn6 nouze osobam v hmotn6 nouzi ve smyslu piislusnich pravnich pfedpis0. Na z6klad6 piedlozeni poukdzky Ticket Seruice, je mozne zprostiedkovat zejm6na potraviny nepo]e. (.s \44imkou I alkohotick!,ch a tabakouich utrobku), d6tske zboii, Skotni poriebi drogisticke zbozi, leky, oddvy, zdravotni potieby nebo sortiment odnich optik. Ticket e istye je pouk6zka dodavan6 klientim spolednosti ER za [detem zprostiedkovani distdni a pra_ni,osobnich ochrannych prostiedki a uniforem, nekupu mycich, disticich a dezinfekdnich prostiedki urdenich k ochran6 Zivota a zdravi b6hem pracovniho procesu. l. Proplaceni oapirovich pouk6zek Realizovane poukdzky, tedy pouk6zky. jejichz prostfednictvim doilo ke zprostiedkov6ni zboiilslu:eb. budou partnerovi proplaceny za nesledujicich podmi nek: a) Poukitzky se doruduji FR oznadene razitkem partnera, umist6n6m na zadni strane poukazek spolu s iadn6 vyplndnou V)tdetkou pouk6zek, na niz bude uveden k6d a identiflkadni dislo partnera:. osobn6 na oznaden6 ur'b rni misto ER s pozadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty realizovanich poukezek uvedenlim na Viaetce poukezek vhotovosti, piidemz celkov6 nomin6lni hodnota poukazek musi v takovem piipad bit alespoii 2SO Kd (slovy: dvd st6 padesat korun desk)ich),. osobne na oznadene Wbdrni misto ER s pozadavkem proplaceni cetkove nominelni hodnoty poukazek uvedenlim na Vydetce poukazek bezhotovostn im pievodem na bankovni Udet partnera,. prostiednictvim drzitele postovni licence s poiadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty pouk6zek uvedenim na Videtc poukazek bezhotovostn im pfevodem na bankovni Idet partnera. b) Prostiednictvim odevzd6ni poukazek na Wbdrnlich mistech umistdnvch vprovozovnach spolednosti Loomis Czech Republic a.s, li: , se sdlem Praha g - Horni podernice, Sezemick6 28S3l4, psa 193 OO. ieiichz seznam je uveden na internetowch str6nk6ch ER. c) Vpiipadd pouk6zek Ticket lze pozadovat proplaceni poukazek take prostfednictvim oznadeneho Wbdrneho mista ziizeneho u tietich osob s pozadavkem proplaceni celkove nominalni hodnoty pouk6zek Ticket Restaurant" bezhotovostnim pievodem. Zde se iedn6 o:. \4ibdrn6 mista umistdna ve velkoobchodnich stiedisctch provozovanvcn obchodni spolednosti [,4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., tc ZO+ SO Ogt, se sidlem Jeremidsova 1245n. 1SS OO praha S. jejich: seznam je uveden na internetowch st16nkach ER, d) Realizovane poukdzky mohou b1i't zp tnd propl6ceny partnerovi pouze ER. V piipade neoznadeni zp :rsobu proplaceni celkove d6stky realizovanich poukazek na Videtce pouk6zek nebo nesrozumitelneho oznadenr se ma za ro, 2e bylo zvolend!/placeni bezhotovostni _ na bankovni [det pannera. 0 Realizovane poukdzky musi b)it pii predlozeni k proplaceni ER partnerem odd6leny po jednotliu7ch kusech a produktech. V pfipadd, Ze pouk6zky budou jakkoli poskozen6, znehodnocen6, pad6lan6 nebo jinak neplatn6,!ryjma znehodnoceni oznadenim razitkem partnera umistdnim na zadni strand poukezky, pfipadnd se bude lednat o poukezky jin6ho vydavatele, di se nebude jednat vibec o pout<;izky, nebudou tyto Partnerovi proplaceny. ER pfijima od Partnera realizovane pouk6zky ne.idiive od prveho dne jejich platnosti a nejpozddji do konce prvniho katenddiniho mdsice po stondeni platno-sti. lelich uvedene na kazd6 jednoflive poukazce a na vzoru poukazky umist6nem na internetowch strdnk6ch ER. V pfipadd, Ze se bude celkov6 nominalni hodnota ER obdrzenlich realizovanych poukdzek z jakehokoliv duvodu lisil od celkov6 nominalni hodnoty uvedeno Partnerem na Videtce poukazek, je rozhodujici celkovd nomin6tni hodnota pouk6zek zjistdne ER po jejich obdrzeni s tim, Ze polu-d r91dil bude dinit v jedne zdsilce reatizovanich pouk6zek d:tstku vysii nez Kd (slovyr tii tisice korun desklich). pozastavi ER proces naditani a zpracovant realizovanich pouk6zek za iaelem jejich proplaceni partnerovi a bude o teto skutednosti telefonicky informovat pirtneri. V piipadd pisemn6ho souhlasu Partnera, je ER oprevn6n nadist pouk6zky i pies vznikli rozdil. ER je povinen poukezky, pii jelichz nadititni vznikt rozoit vyssi nez a.ooo X'e, archtvovat po dobu 30 dnu za [delem jejich kontroly partnerem. 5l ypllti Partnerovi poukezky v hotovosti maxim6tn6 do cetkov6 vyplacen6 dastky 150,0O0 Kd (slovy: jedno sto padeset tisic korun desk\ich), a to pouze osob6, s niz byla jako s partnerem uzaviena Smlouva, osob6 jednajio jmenem leto osoby nebo vjejim zastoupent. C6stku nad celkovou maxim6lni vyplecenou 66stku 1SO 000 Kd (slovy; leono sto padesdt tisic korun ieskych) v hotovosti vyplati ER parinerovr oez_ hotovostne na bankovnt udet partnera nebo nahraje na kartu Ticket Card. Pii pozadavku na proplaceni dastky vyisi nez 50.OOO K6 v hotovostr, je Partnerovi doporudeno kontaktovat pobodku ER 24 hodin piedem a oznamit WSi dastky, kter6 bude pozadovdna partnerem k oroolaceni. V piipadd pfedlozeni vice nez dvou zdsilek realizovanlch poukezek K propta, ceni Partnerem behem jednoho kalendainiho m6siie, nalezi za naateni a zptacovani kazde dalsi z6silky realizovanich pouk6zek ER v tom kterem kalendainim mdsici, podinaje tieti z6silkou, odmdna ve WSi I OO Kd (slovy: sto korun deskich) plus piislusn6 dai z piidan6 hodnotv. V pfipad6, Ze zasilka Partnera bude pli piedlo2eni ER obsahovat reattzovane pouk6zky o celkov6 nomin6lni hodnotd nizsi nez 12j KE (slow: sro dvacet

3 ;fif roenred jedna korun desk)tch), dini odmdna ER vdetnd pfislu5n6 dand z piidane hodnoty Eestku rovnajici se celkov6 nominelni hodnotd pfedlozenlich realizovanych poukazek. V piipad6 piedlozeni realizovanych poukazek Ticket Restaurant' prostiednictvim v\tb6rniho mista umist6n6ho ve velkoobchodnich stiediscich provozo' vanich obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry ir, s.r.o., le se sidlem Jeremi65ova 1249n, Praha 5, bude v\isledn6 destka po odedteni provize, ostatnich odmdn a dand z piidane hodnoty zaplacena ER Partnerovi s mistem pln6ni na udet obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., s variabilnim symbolem platby shodnim s dislem daioveho dokladu zasilan6ho Partnerovi a se splatnosti do 18 pracovnich dni ode dne pied6ni pouk6zek Ticket Restaurant' prostied-nictvim Wb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stiediscich obchodni spolednosti I4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., respektive po ukondeni reklama6niho iizeni ohlednd podtu pouk6zek Ticket kdy rozhodujici bude vzdy podet a celkov6 nomin6lni hodnota poukazek Ticket Restaurant' obdrien\rch ER, veskere finandni prostfedky za zpdtni odb r pouk6zek Ticket Restaurant* mohou bit vyuzity dle dohody s obchodni spoleenosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., podinaje 12:00 hod. dtvrt6ho pracovniho dne po dni piedani poukezek Ticket prostfednictvim Brb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stfediscich obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., pouze na zapla ni ceny pfevzat6ho zboii a odebranich sluzeb od obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., v ostatnim plati vse uveden6 v techto VOP. V pfipade piedloieni realizovanych poukezek prostiednictvim WbErn6ho mista umistdn6ho v provozovn6ch provozovanych Loomis Czech Republic a.s., le: 26'110709, se sidlem Praha I - Horni Podemice, Sezemicka 2853/4, PSe o celkove nominalni hodnotd nizsi nez 121 Ka 6ini provize ER vdetnd pfislusn6 dan6 z piidan6 hodnoty;6stku rovnajici se celkov6 nominelni hodnote piedanich realizovanych pouk6zek, v ostatnim plati vse uvedene v t6chto VOP. edstka k proplaceni a stejnd tak d6stka odmdn ER je splatn6 v piipad6 hotovostniho vyplaceni nebo vyplaceni jin)tm zpisobem neprodlene po obdrzeni realizovanych poukezek ER. V piipad6 vyplaceni 66stky k proplaceni bezhotovostn6 na bankovni 0det Partnera je tato dastka a odmdna ER splatn6 do deviti pracovnich dnir ode dne obdrzeni realizovanich poukezek ER, pii zvolen6 Express platbd do 6tyi pracovnich dni ode dne obdrieni realizovanich poukdzek ER. Soudasnd s proplacenim ER vystavi a odesle nebo osobne pfeda Partnerovi na proveden6 vyuitov6ni DarioW doklad. ll. Propliiceni a olatebni metodv e-ticket Partnerovi vznik6 n6rok na proplaceni e-ticketu jeho validaci. Validace e-ticketu probdhne n6sledujicim zp0sobem: 1) Partner na internetov6 adrese hltps:l/'pa lner benefitvcafq cz zad6 a) Sestimistni k6d (e-ticket) b) partnersky kod sv6 provozovny 2) Partnerstiskne tladitko,,validovat" a nasledn6,,uplatnit". e-ticket a Platebni metoda e-ticket jsou proplaceny.nasledujicim zptrsobem: a) Po uplynuti kalendainiho mesice vyhotovi ER Daiow doklad - fakturu (dle uplatndn)tch e-ticket0 v uplynul6m mdsici) a zasle Partnerovi. Na faktuie je z Wsledn6ho soudtu d6stky uplatn6nich e-ticketi odedtena: 1) provize, na kterou md ER n6rok dle teto Smlouvy 2) d6stka dan6 z piidane hodnoty z t6to provize ER uhradi Partnerovi Wslednou destku na faktufe ve lh[rt6 tficeti (30) dn0 od vystaven i faktury. b) Partner ud6luje ER souhlas se zasil6nim Dariovlich dokladi velektronickd podobd na ovou adresu, ktere je uvedena v z6hlavi Smlouvy. Tvto VOP isou Udinn6 ke dni

4 ;$ roenred CENiK SLUZEB Ticket Zprlsob prop15ceni Lhtta"". Pfevod na bankovni i6el I dni 5,3 % (min 100 Kd)* Pievod na bankovni ddet EXPRESS 4 dny 5,7% (min. 100 Kd)-' lhned na pobodce 6,1 % (min. 200 Kd) Prostiednictvim Wberneho mista v MAKRO Cash & Carry e R s.r.o Ticket Card Zparsob propl5cenl 50 o/o a vice z propl6cene d6stky na Ticket Card 25-49,99 % z propldcen6 d6stky na Ticket Card O - 24,99o/. z proplaceni dastky na Ticket Profie Card * Cena za zpisob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkov6 a6stky pouk6zek Ticket piedlozenych partnerem k proplaceni. Ke vsem dastk6m bude prpodtena DpH dle platn!,'ch pravnich piedpis0. -- V piipad6 jednotliveho piedani realizovanich pouk6zek Ticket Restauranto o celkov6 nominelni hodnot6 nizsi nez 121 Ke dini provize ER vdetnd piisludn6 dand z pfidane hodnoty 65stku rovnajici nomin6lni hodnotd piedanych realizovanych poukazek Ticket t** Jedn6 se o pracovni dny. Ticket Ticket Platebnizpirsob Pievod na bankovni Ide1 CENA' 7.sya Pfevod na bankovni i6et EXPRESS 8,0 % 8,5 Vo Ticket Platebni zpdrsob Pievod na bankovni [det 7.5 o/o 6,0 % (min. 100 Kd) Pfevod na bankovni Idet EXpRESS 6,5 % (min. 100 K6) 7,0 % (min. 200 Kd) Ticket Cistyt Platebni zpirsob Pievod na bankovni Udet Pievod na bankovni idet EXpRESS 4 dny 6,1 % (min 100 Kd).- Ticket Card Hotovost 5,5% z eastky 5,5 % z ddstky v hotovosti 5,5% z 66stky 5,8 % z dastky v hotovosti 5,5% z dastky 6,1 % z destky v hotovosti Platebni zprisob Pfevod na bankovni Udet dlenek V. odst. b) Smlouvy Pievod na bankovni udet EXPRESS dl6nek V. odst. b) Smlouvy + nauiseni o 0,5% denek V. odst. b) Smlouvy + nawseni o 1,0% 8.0 o/o a.5 o/o * Cena za zpusob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkove dastky pouk6zek piedloienich partnerem k proplaceni. Ke vsem dastkbm bude pnpodtena DpH dle ptatnych prdvnich piedpiso. Tento cenik sfuieb je 0dinni ke dni MUL... u.r',,,,,,.!q,,r,qr I rr'u'r l'lutl 3

5 $taenred Piiloha - seznam provozoven Ndzev provozovny - uvedenli na provozovnd:.l-.l9t9l f ll Karesorie (upiesn6ni): VPyt9Y"91.3fiTPli s id ro provozovnv,.b y.949yjg1,g 1sr il3l19. 1 orres: Pl9l.9 Kontakrni osoba K?19.li19.HlaYi9f9Y? E mair: Obchodni centrum: rer,? ? 999 ***,.YYY:L9l:lill'f: Akceptace poukizek - produkt:! ri"t"t Restaurant Typ provozovny: Efepta kuchynd n Restaurace Eoueerstveni npohostinstvi nlio.tnu Poledni menu: Q nno Letni zahr6dka: fl nruo Platebni karty: S nf.fo Dal5i stravenky: n Sodexo! Stuaena kuchynd O,ua Nekui6ckf prostor: Q nno O,u= ONr Bezbari6row piistup: flnr.ro Our O*e lcneqre Dejeuner E eotrauiny E tr.o-rr"niny novoce-zetenina Er"*.rr,u, Platebni terminal od (uvedte n6zev banky) T tr Ticket Multi f, ri"r"t Academica f,ri"t"t Holiday! ri"r"t Medica Ticket Sport&kultura tr e-ticket Jin6 on-line benefitni systemy PouZiti pouk6zek - cestov6ni: Pouiiti pouk6zek - ostatni: Platebni karty: Q nno DalSi pouk6zky, 7l Sodero! et"t"oni metoda e-ticket I fi"t"t Comptiments D6rkovi!aenefity [Benetity+ laenertymanagment lsoo"ro lcelil zalezd! rete*ace! doptatek!so v" ceny l-llast minute nftrst minute! letenry tr lz celd siuzba l-l permanentka O Ne Platebni terminal od (uvedte nazev banky)!cnuqr" Dejeuner!cn"qr" Dejeuner! ricret cistli Typ provozovny: Platebni karty: DalSi poukazky: I-l Drogerie, parfumerie l-lci"tirn" Q nno Orue Ptatebni terminal od (uved'te n6zev banky): lsooero flneque Dejeuner nocnrann6 a pracovni pomricky fl ri"t"t service Typ provozovny: n eotravlny l-lobderstveni nmaso-uzeniny [-lovoce-zelenina Ieetarstui f]orogerie!srotni potieby npapirnictvi f] ooeuy E Lekdrenske zbozi [optira [onru Platebni karty: fl nruo O *f platebni terminat od (uvedte nazev banky): Dalsi poukazky, f] Sooero!Cn"qr" Dejeuner \JOJe0navatel: (razitko a podpis) ffi#

Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera:

Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera: Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera: Ticket Multiproduktová smlouva PIN: Smluvní strany: Edenred CZ s.r.o. se sídlem: Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČ: 247 45 391, DIČ: CZ247 45 391 zapsaná

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012

Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 PP.18/6/3 Ceník služeb Sodexo Pass Česká republika a.s. platný od 1.1.2012 Proplácení poukázek Gastro Pass Způsob proplácení Název Doba Účtovaná výše poplatku splatnosti osobně poštou Bankovní převod Bankovní

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo.

Smlouva o dilo. l. Smluvni strany: ll. Uvod. lll. Piedm6t Pln6ni. smlouvu o dilo. lnstitut postgradus[niho vzd6lsvdnf ve zdravotnictvf Smlouva o dilo l. Smluvni strany: I nstitut postgrad u6ln lho vzd6ldv5 n i ve zd ravotnictvi le. 000 23 841 zastoupenf: MUDr. Antonlnem Malinou, ieditelem

Více

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o.

SMLOUVA O D1LO. M6sto Kosmonosy. Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. SMLOUVA O D1LO uzavfene nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi tdmito smluvnimi stranami: M6sto Kosmonosy a Projektovf atelier pro architekturu a pozemnl stavby spol. s r.o. Stavba: Z{mek, Podz6meck6 1,

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to:

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to: ilt ililil il ilililil ililililililililt ilil]t til 330/HJC,2015-HJCM Ò j.: uzsvl,f HJc/313/201 s-hjc[ir DOzemek: Óèskà republika - Úiad pro zastupovení stetu ve vècech majetkowch Uzemní pracoviétè Hradec

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek zprava o posouzenia HoDNocErrri runeioex VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU i.j. KRpB-277 418-1Dte.l-ZOt z-oeoovz N6zev zadavatele: er-krajske ieditelstvi policie Jihomoravsk6ho kraje lc zadavatete: 75151499

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany:

Smlouva o dflo. uzavienrl podle $ 2586 a nfsl. zhkona (..8912A12 Sb., obiansky zrikonfk. 1. Smluvni strany: Smlouva o dflo uzavienrl podle $ 2586 a nfsl zhkona (8912A12 Sb, obiansky zrikonfk 1 Smluvni strany: Objednatel : Ceskd prrimyslov6 zdravotni pojistovna Sidlem: Jeremenkoval 1, 70300 Ostrava - Vitkovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl t,s o*tbq^ '+'.t-t A 44 q5f $ WW MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno Zdravotnick6 zafizeni akreditovand Joint Commission International a Spojenou akreditadnf komisi tr Protokol o druh6m

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva )

Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (dále jen Smlouva ) Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich

WObec Zivanice. konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, 26pis. na Obecnim riiade v Zivanicich WObec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice 26pis ze zasedsni Zastupitelstva obce Zivanice, konan6ho dne L7. L2.2OL5, od 18:00 hodin, na Obecnim riiade v Zivanicich Zahdjeni zased6ni zastupitelstva Zasediini

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s.

Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. Obchodní podmínky DC Savings System, a.s. se sídlem: Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno IČ: 293 15 450 spisová značka: B 6796 vedená u Krajského soudu v Brně pro poskytování slev, skupinových nákupů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109 POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice, příspěvková organizace Pražská tř. 2275/108, 370 10 České Budějovice PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HŘBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA IČO : 70890412 DIČ: Pppppppppppppppppppppppp

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany

Příkazní smlouva D994150176. uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany Příkazní smlouva D994150176 uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany Povodí Labe, státní podnik se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

I. PREDMET SMLOUVY O DILO

I. PREDMET SMLOUVY O DILO Smlouva o dilo disfo smlouvy zhotovitele: SD 12tO41tPB SMLUVNi STRANY ZHOTOVITEL: amethyst.cz, s.r.o. L1mai 41112 71100 Ostrava-Koblov lc: 25904540 Dle C225904540 Zastoupenf: p. Claudii Buchtovou, jednatelkou

Více

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující:

1.1 Pro účely těchto Obchodních podmínek se pod dále uvedenými pojmy rozumí následující: Obchodní podmínky společnosti BURDA Media 2000 s. r. o. platné pro spolupráci v rámci projektu Dny Marianne 2014 pro subjekty s provozovnami umístěnými na území České republiky 1. Obecná ustanovení 1.1

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP ČÍSLO SMLOUVY.../VOIP SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP uzavřená níže uvedeného dne (dále jen Smlouva ) mezi: Uživatelem: Příjmení a jméno/název firmy: trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI V SÍTI RTB obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii

draiebni vyhl6sku: l. Draiebni jedn6ni se naiizuje na den 06.08.2015 v 11.00 hodin v kancel6ii 028 EX 151105-122 Soudni exekutor, JUDr. Mark6ta HavlikovA, Exekutorsk! (iad Praha 3, se sidlem Korunni 127, 130 00 Praha 3, pov6iend provedenim exekuce na z6klad6 usneseni Obvodniho soudu pro Prahu 4

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MORAVSK.! ~^L^E1J:.v; Aj - RAJSKÝ ÚŘAD] se sídlem: zastoupený' 28, října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, nej y%.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la Všeobecné obchodní podmínky pro prodej výrobků značky Be2la 1. Všeobecná ustanovení Jako prodávající v internetovém obchodě Be2la originální březová kosmetika (dostupný na stránce: http://eshop.be2la.cz),

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více