internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax"

Transkript

1 @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: , DlC. C zapsan6 v obchodnim rejstiiku u M6stsk6ho soudu V Praze oddile C, vlozka zastoupen6: Evou Ondr6dkovou, oblastni pobodka: hke jen,,er") internetove strdnkv vwvw.edenred.cz obchodnirirma / nizev / jm6no a piijmeni: Inslitu!.pgs!grg9.qi!n!t'g.y-z{gliYini yg =9reyotnigly.i sioro: BI9ki.2+12!.q.?.1.1.0Q. QQ..lpna! Q Zapsand v OR:... 16e 00p23pa1 cislo bankovniho udtu / smdrow k6d banky:.:! 't... zastoupenou:.ma!!.19. A1!9.1t.i1.MUD1'. P-h,D-,'..MBA Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 emair: (uvedte, prosim, platnou ovou adresu urienou pro komunikaci, ptipadn6 zasilani danovich dokladtt) korespondendnl adresa: (uvedte, je-li jine nei uvedene vise) (provozovny uvdddjte na piilo endn fornulan) jako z6jemcem o zprosttedkovdni (d6le ien,,paftnef') fax uzaviely nize uveden6ho dne, m6sice a roku tuto smlouvu: l. Udei Udelem teto Smlouvy je upravit smluvni wtah mezi ER a Partnerem, na zekladd ktereho ER zprostiedkuje drzitelum poukezek zbozilsluzby Partnera. ER se zavazuie dodat swm klientfrm pouk6zky, informovat je o moznosti jejich uziti a zprostfedkovat tak drzitelum pouk6zek zbozilslulby Partnera Partner se zavazuje toto zbozi nebo sluzby poskytnout. ll. Piedmet Piedmdtem Smlou!ry je zprostfedkov6ni poskytnuti zbozilsluzeb drzitelim tdchto pouk6zek, kte16 drzitel6 poukezek obdrzeli jako zamcstnanecky benefit E tict<et E ticxet iistl' El Ticket E tictet Darkov'i Ticket Benefits': I Ticket Muttit E Ticket E ricket E ticket E Ticket E E Pl"t"bni metoda (dele jen,,poukazka' nebo,,pouk6zky") lll. PrAva a povinnosti smluvnich stran a) ER se zavazuje svou vlastni 6innosti zprostfedkovat piedmdt Smlouvy pro Partnera b) Partner se zavazuje poskytovat zbolilsluzby driitelim poukezek za stejnich podminek jako ostatnim spotfebitelim, zejm6na neni opravndn jakkoli navysovat ceny poskytovan6ho zbozi nebo sluzeb. V piipade poruieni tohoto z6vazku' je ER opravn n od t6to Smlouvy odstoupit. c) Za kvalitu posklovan6ho zbozilsluzeb odpovid5 Partner pfimo konednemu spotfebiteli, tj. drziteli pouk62ky, vdetnd projedneni pfipadn!'ch reklamaci d) Partner se zavazuje na viditeln6m a vhodnem mist6 u vchodu do provozovny umistit samolepku se symbolem/logem pouk6zky a i6dn6 sezn6mit sv6 zamestnance s jejich povinnosti pfijimat poukdzky za poskytovan6 zbozilsluzby Vesker6 provozovny, kde bude Partner piijimat poukezky, jsou uvedeny v Piiloze a.2 tdto Smlouvy e) ER je op16vn6n kazd),'rok zuisit provizi a ostatni odm6ny o dast-odpovidajici indexu zreny spotiebitelskich cen imiry inflace) ofici6lnd vytriasene Ceskim statistickim uiadem za piedchozi kalendefni rok s tim, Ze zw5en6 provize a ostatni odmdny jsou platnd od prv6ho dne m6sice n6sledujiciho po vyhlaseni Indexu zmeny fl spotiebitelskych cen a ozn6menim ER udindn6m na internetovich str6nk6ch ER Ticket Benefits - e-ticket a Platebni metoda e-ticket - Pokud partner nedod6 spolu s louto Srnlouvou ER podklady pro inzerci (logo, text inzerce), je ER opravndn pouzit oro inzerci Partnera prostfednictvim Cafeteria Software - Benefity Caf6 logo Partnera a text pro inzerci, kter6 jsou vefejnd piistupn6, tj. prostfednictvim veiejnd dostupnlich medii ER je povinen zajistit, po dohod6 s Partnerem, provedeni zmdn v obsahu inzerce Partnera. u t1?'/;e' on"./tt'- : //i'/-( i'- /? lv. Obchodni podminky a cenik sluieb Ve5ker6 pr6va a povinnosti smluvnich stran, ktera nejsou upraven6 touto Smlouvou, jsou upravena ve VOP k t6to Smlouvd. VOP tvoii Piilohu d. 1 teto Smlouvy Smluvni strany se dohodly, ie ER je opr6vn6n zmdnit obsah VOP zejm6na v navaznosti na zmdny pr6vnich piedpistr nebo na zm6ny obchodnich podminek na relevantnim trhu, v zejmu zlepieni kvality poskytovanich sluzeb klientim a s ohledem na obchodni cile ER Veskerd proveden6 zmdny VOP budou zveiejndny na internetowch str6nkech ER, a to nejmen6 14 dni pfed nabytim jejich idinnosti. Pokud Partner pisemnd od Smlouvy neodstoupi nejpozddji v posledni pracovni den pfed navrhovanim dnem Udinnosti, plati, Ze se zmdnami Obchodnich podminek souhlasi. V. OdmCna, Podminky vz6jemn6ho vyodtoveni a ihrady sluzeb ER nelezi za zprostiedkov6ni dle t6to Smlouvy odmdna, kter5 je stanovena v teto Smlouv6 nebo VOP. Za zprostiedkovani zbozilsluzeb z oblasti Ticket Benefits', prdemi pouk6zkami Ticket se rozumi vaechny pouk6zky Ticket lvlulti", Ticket Academica, Ticket Sport&Kultura, Ticket Medica, Ticket Holiday, a platebni metoda e-ticket", nalezr ER odm6na ve wsi 2.5. o/o z celkove nomin,rlni hodnoty pouk6zek jednoho typu Ticket Benefitso, za ktere vznikne Partnerovi ndrok na jejich proplaceni ER proplati Partnerem pfedlozen6 pouk6zky. na z6kladd kterltch Partner poskll jejich drzitel0m zbozilslu lby, a lo za podminek, kter jsou stanoveny ve Smlouve a VO P Vl. Souhlas s vyuiitim elektronick6ho kontaktu Partner podpisem teto Smlouvy udili ve smyslu ust. S 7 z6kona d 480/2004 Sb. ER souhlas s vyuzitim sveho ui'se uveden6ho elektronick6ho kontaktu pro potfeby Siieni obchodnich sddleni ER s tim, Ze tento souhlas bude moci Partner kdykoliv a jakymkoliv zprirsobem odmitnout, a to i pii zasil6ni kazd6 jednotlive zpr6vy ER. Vll. Doba trvani Smlouvy Smlouva je uzavirana s 0dinnosti ode dne jejiho podpisu na dobu neur6ilou Vlipovddni lh0ta dini dva mdsice a zaaine b'iet prunim dnem mesice nesledujiciho po dorudeni pisemnd sipovddi. Vlll. Zev6rednii ustanoveni Podpisem t6to Smlouvy Partner potvzuie, Ze se seznamil s obsahem a vyznamem dokumento uvedenich v dlanku lv. WSe, jakoz i dalsich dokumenti, na ktere se ve VOP sluieb odkazuje, a vislovn6 s jejich zn6nim souhlasi. Partner timto prohlasuje, Ze ho ER upozornil na ustanoveni, kterd odkazuji na \4iae uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text Smlou!ry a jejich Wznam mu byl dostatedne lysvdtlen. Partner bere na v6domi, Ze je v6zan nejen Smlouvou, ale i temito dokumenty a bere na v6domi, ie nespln6ni povinnosti di podminek uvedenich ve v!t5e uvedenich dokumentech mize mit stejne pr6vni n6sledky jako nesplndni povinnosti a podminek lyplivajicich z t6to Smlouvy ZmEny t6to Smlouvy mohou bit provedeny pouze pisemnou formou Partner z6rovei potvzuje pfevzeti vzoru poukazky nebo poukezek?n*';:

2 gf, roenred Piiloha c. 1 VSEoBEcNE obchodni PoDMiNKY K RAMCOVE SMLOUVE O ZPROSTREDKOVANI (d6le jen,,vop") l. Piedm6t VSeobecnich obchodnich podmlnek Tyto-VrcP upravuji prava a povinnostj ER - obchodni spolednosti Edenred CZ, s.r.o., ]C , se sidtem praha 1, Napoiidil0T6/5, psi tto OO. zaosane v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v praze, v oddilu C, vlozce 1iO8O4, a Partnerem lypl)ivajici ze Smlouvy, kter6 byla uzaviena mezi ER a partnerem, a to vaetn odm6n ER. ll. Pouk6zky spolednosti ER Partner je oprdvn n a dle suich moinosti se zavazuje pitjimat ty pouk6zky, jejichi Udel Je v souladu s piedmdtem podnik6ni partnera. Vzory platn!,,ch poukazek jsou-uveoeny na webowch str6nk6ch spolednosti ER a partner je povinen se s t mito wory sezn6mit. Udel pouk6zek je n6sledujici: Ticket Restauranto JSou poukazky dod6van6 krientim sporednosti ER za riderem zaiiit ni zevodniho stravov6ni jejich zamdstnancdr. Tyto poukezky lze pak uiit vprovozovn6 partnera k uhradd potravin k pime spoliebd nebo jinich stravovacich sluieb. pouk6zky Ticket Hestaurant'neJSou uraeny k uhrade tab6kowch nebo alkoholickich \4irobk0. Ticket MultiE jsou poukazky doddvan6 klientim spolednosti ER za Udetem zprostfedkov6ni zamestnaneckich benefltu ve form moznosti vyuziti rekreadnich, zdravotnickych, vzd l6vacich, predskolnich zaiizeni, zevodnich knihoven, tdlouichovnych a sportovnich zaiizeil a zqezdt. to vse podle piislusn)rch prbvnich piedpisr.t. poukazkami Ticket N4ulti' se rozumi. pokud neni ddre uvedeno jinak i pouk6zky iicket A demica, Ticket N.4edica, Ticket Holiday, Ticket Sport&Kultura. Ticket Academica lsou pouk6zky dodevan6 klientilm spolednosti ER za ilielem zprostiedkov6ni zamestnaneckich benefitu ve form6 moznosti vyuziti vddevacich zaiizeni. Ticket Medica jsou poukezky dod6van6 klientim spole6nosti ER za i6elem zprostfedkovani zamestnaneckich benefiti ve formd moznosti vyuziti zdravotnickvch zaijzeni. Ticket Holiday jsou pouk6zky dodavand klientim spoleanosti ER za ddelem zprostiedkov6ni zam6stnanecklch benefiti ve form6 moinosti vyuziti rekreadnich zaiizeni nebo n6kupu zqezdi. Ticket Sport&Kuttura JSou pouk6zky dodavane klientitm spolednosti ER za ddelem zprostiedkoveni zamdslnaneckich benefltu ve form6 moznosti vyuziti rekreainich zaiizeni nebo n6kupu zeiezdn. je pouk6zka dodevana klientim spolednosti ER za Iaelem zprostiedkovdni zamestnaneckich benefitt v r6mci softwarovd aplikace syst6mu zamdstnaneckich benefit0 Benefity Caf6. e-ticketem se rozumi unik6tni Sestimistn! kod vygenerovinf systemem Benefity Caf6. e-ticket bude vygenerovan automaticky v piipaoe -ooleonavly zbozilsluzeb nebo jinych dohodnuqtch benefitdr v Benefity Caf6 a bude zaslan opr6vndne osobd prostiednictvim elektronickd posty na adresu, kterou opravnene osoba zade do Benefity Caf6. Na zakladd piedlozeni nebo sdcleni e_tici<etu, md Partner povinnost poskytnout nebo dodat opr6vn6n6 osobd zbo'ilsluzby a to piesnd podle objedn6vky v Benefity caf6. pii piedrozeni e-ticketu v provozovn6 partnera, zad6 Partner na internetove adrese https://panner.benefitycafe.cz a zdrovei ov ii platnost e-ticketu zad6nim Sestimistneho disla. uplatndni e_ticketu Platebni metoda e-ticket je platebni brana ER umistdn6 na internetouich strdnkach partnera, a to tam, kde jsou umistdny piistupy do platebnich bran ostatnich obchodnich partneri partnera. Vpiipadd zakoupeni zbozilslu:eb opr6vndnou osobou v e_shopu partnera, bude automaticky vygenerov6n e-ticket a partnerovi vznikne pohled6vka za ER. Smluvni strany se dohodly, Ze si poskytnou vz6jemnou soudinnost, dodrzi standardy pfistupu a napojeni a d6te, Ze kazda smluvni strana ponese vesker6 nektady, tieia 1i se zprovozndnim ptatebni metody e-ticket vznikly, za tim idelem, aby zboiilsluzby ;ebo jine dohodnute benefity mohly b)tt opr6vnenlim osobdm poskytnuty dle Smtouvy. Poukezky Ticket l\4ulti, Ticket Academica, Ticket Medica, Ticket Hotiday, Ttcket Sport&Kultura, e-ticket a platebni metoda e-ticket jsou spoledn6 oznadovdny jako Ticket Benefits". Ticket Complimentso jsou pouk6zky dod6van6 kiientum spolednosti ER za idelem zprostiedkovani nakupu darkd ve forme zbozilsluzeb. Ticket j je poukazka dodavana krientum sporednosti ER za iderem uipraty diivek hmotn6 nouze osobam v hmotn6 nouzi ve smyslu piislusnich pravnich pfedpis0. Na z6klad6 piedlozeni poukdzky Ticket Seruice, je mozne zprostiedkovat zejm6na potraviny nepo]e. (.s \44imkou I alkohotick!,ch a tabakouich utrobku), d6tske zboii, Skotni poriebi drogisticke zbozi, leky, oddvy, zdravotni potieby nebo sortiment odnich optik. Ticket e istye je pouk6zka dodavan6 klientim spolednosti ER za [detem zprostiedkovani distdni a pra_ni,osobnich ochrannych prostiedki a uniforem, nekupu mycich, disticich a dezinfekdnich prostiedki urdenich k ochran6 Zivota a zdravi b6hem pracovniho procesu. l. Proplaceni oapirovich pouk6zek Realizovane poukdzky, tedy pouk6zky. jejichz prostfednictvim doilo ke zprostiedkov6ni zboiilslu:eb. budou partnerovi proplaceny za nesledujicich podmi nek: a) Poukitzky se doruduji FR oznadene razitkem partnera, umist6n6m na zadni strane poukazek spolu s iadn6 vyplndnou V)tdetkou pouk6zek, na niz bude uveden k6d a identiflkadni dislo partnera:. osobn6 na oznaden6 ur'b rni misto ER s pozadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty realizovanich poukezek uvedenlim na Viaetce poukezek vhotovosti, piidemz celkov6 nomin6lni hodnota poukazek musi v takovem piipad bit alespoii 2SO Kd (slovy: dvd st6 padesat korun desk)ich),. osobne na oznadene Wbdrni misto ER s pozadavkem proplaceni cetkove nominelni hodnoty poukazek uvedenlim na Vydetce poukazek bezhotovostn im pievodem na bankovni Udet partnera,. prostiednictvim drzitele postovni licence s poiadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty pouk6zek uvedenim na Videtc poukazek bezhotovostn im pfevodem na bankovni Idet partnera. b) Prostiednictvim odevzd6ni poukazek na Wbdrnlich mistech umistdnvch vprovozovnach spolednosti Loomis Czech Republic a.s, li: , se sdlem Praha g - Horni podernice, Sezemick6 28S3l4, psa 193 OO. ieiichz seznam je uveden na internetowch str6nk6ch ER. c) Vpiipadd pouk6zek Ticket lze pozadovat proplaceni poukazek take prostfednictvim oznadeneho Wbdrneho mista ziizeneho u tietich osob s pozadavkem proplaceni celkove nominalni hodnoty pouk6zek Ticket Restaurant" bezhotovostnim pievodem. Zde se iedn6 o:. \4ibdrn6 mista umistdna ve velkoobchodnich stiedisctch provozovanvcn obchodni spolednosti [,4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., tc ZO+ SO Ogt, se sidlem Jeremidsova 1245n. 1SS OO praha S. jejich: seznam je uveden na internetowch st16nkach ER, d) Realizovane poukdzky mohou b1i't zp tnd propl6ceny partnerovi pouze ER. V piipade neoznadeni zp :rsobu proplaceni celkove d6stky realizovanich poukazek na Videtce pouk6zek nebo nesrozumitelneho oznadenr se ma za ro, 2e bylo zvolend!/placeni bezhotovostni _ na bankovni [det pannera. 0 Realizovane poukdzky musi b)it pii predlozeni k proplaceni ER partnerem odd6leny po jednotliu7ch kusech a produktech. V pfipadd, Ze pouk6zky budou jakkoli poskozen6, znehodnocen6, pad6lan6 nebo jinak neplatn6,!ryjma znehodnoceni oznadenim razitkem partnera umistdnim na zadni strand poukezky, pfipadnd se bude lednat o poukezky jin6ho vydavatele, di se nebude jednat vibec o pout<;izky, nebudou tyto Partnerovi proplaceny. ER pfijima od Partnera realizovane pouk6zky ne.idiive od prveho dne jejich platnosti a nejpozddji do konce prvniho katenddiniho mdsice po stondeni platno-sti. lelich uvedene na kazd6 jednoflive poukazce a na vzoru poukazky umist6nem na internetowch strdnk6ch ER. V pfipadd, Ze se bude celkov6 nominalni hodnota ER obdrzenlich realizovanych poukdzek z jakehokoliv duvodu lisil od celkov6 nominalni hodnoty uvedeno Partnerem na Videtce poukazek, je rozhodujici celkovd nomin6tni hodnota pouk6zek zjistdne ER po jejich obdrzeni s tim, Ze polu-d r91dil bude dinit v jedne zdsilce reatizovanich pouk6zek d:tstku vysii nez Kd (slovyr tii tisice korun desklich). pozastavi ER proces naditani a zpracovant realizovanich pouk6zek za iaelem jejich proplaceni partnerovi a bude o teto skutednosti telefonicky informovat pirtneri. V piipadd pisemn6ho souhlasu Partnera, je ER oprevn6n nadist pouk6zky i pies vznikli rozdil. ER je povinen poukezky, pii jelichz nadititni vznikt rozoit vyssi nez a.ooo X'e, archtvovat po dobu 30 dnu za [delem jejich kontroly partnerem. 5l ypllti Partnerovi poukezky v hotovosti maxim6tn6 do cetkov6 vyplacen6 dastky 150,0O0 Kd (slovy: jedno sto padeset tisic korun desk\ich), a to pouze osob6, s niz byla jako s partnerem uzaviena Smlouva, osob6 jednajio jmenem leto osoby nebo vjejim zastoupent. C6stku nad celkovou maxim6lni vyplecenou 66stku 1SO 000 Kd (slovy; leono sto padesdt tisic korun ieskych) v hotovosti vyplati ER parinerovr oez_ hotovostne na bankovnt udet partnera nebo nahraje na kartu Ticket Card. Pii pozadavku na proplaceni dastky vyisi nez 50.OOO K6 v hotovostr, je Partnerovi doporudeno kontaktovat pobodku ER 24 hodin piedem a oznamit WSi dastky, kter6 bude pozadovdna partnerem k oroolaceni. V piipadd pfedlozeni vice nez dvou zdsilek realizovanlch poukezek K propta, ceni Partnerem behem jednoho kalendainiho m6siie, nalezi za naateni a zptacovani kazde dalsi z6silky realizovanich pouk6zek ER v tom kterem kalendainim mdsici, podinaje tieti z6silkou, odmdna ve WSi I OO Kd (slovy: sto korun deskich) plus piislusn6 dai z piidan6 hodnotv. V pfipad6, Ze zasilka Partnera bude pli piedlo2eni ER obsahovat reattzovane pouk6zky o celkov6 nomin6lni hodnotd nizsi nez 12j KE (slow: sro dvacet

3 ;fif roenred jedna korun desk)tch), dini odmdna ER vdetnd pfislu5n6 dand z piidane hodnoty Eestku rovnajici se celkov6 nominelni hodnotd pfedlozenlich realizovanych poukazek. V piipad6 piedlozeni realizovanych poukazek Ticket Restaurant' prostiednictvim v\tb6rniho mista umist6n6ho ve velkoobchodnich stiediscich provozo' vanich obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry ir, s.r.o., le se sidlem Jeremi65ova 1249n, Praha 5, bude v\isledn6 destka po odedteni provize, ostatnich odmdn a dand z piidane hodnoty zaplacena ER Partnerovi s mistem pln6ni na udet obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., s variabilnim symbolem platby shodnim s dislem daioveho dokladu zasilan6ho Partnerovi a se splatnosti do 18 pracovnich dni ode dne pied6ni pouk6zek Ticket Restaurant' prostied-nictvim Wb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stiediscich obchodni spolednosti I4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., respektive po ukondeni reklama6niho iizeni ohlednd podtu pouk6zek Ticket kdy rozhodujici bude vzdy podet a celkov6 nomin6lni hodnota poukazek Ticket Restaurant' obdrien\rch ER, veskere finandni prostfedky za zpdtni odb r pouk6zek Ticket Restaurant* mohou bit vyuzity dle dohody s obchodni spoleenosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., podinaje 12:00 hod. dtvrt6ho pracovniho dne po dni piedani poukezek Ticket prostfednictvim Brb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stfediscich obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., pouze na zapla ni ceny pfevzat6ho zboii a odebranich sluzeb od obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., v ostatnim plati vse uveden6 v techto VOP. V pfipade piedloieni realizovanych poukezek prostiednictvim WbErn6ho mista umistdn6ho v provozovn6ch provozovanych Loomis Czech Republic a.s., le: 26'110709, se sidlem Praha I - Horni Podemice, Sezemicka 2853/4, PSe o celkove nominalni hodnotd nizsi nez 121 Ka 6ini provize ER vdetnd pfislusn6 dan6 z piidan6 hodnoty;6stku rovnajici se celkov6 nominelni hodnote piedanich realizovanych pouk6zek, v ostatnim plati vse uvedene v t6chto VOP. edstka k proplaceni a stejnd tak d6stka odmdn ER je splatn6 v piipad6 hotovostniho vyplaceni nebo vyplaceni jin)tm zpisobem neprodlene po obdrzeni realizovanych poukezek ER. V piipad6 vyplaceni 66stky k proplaceni bezhotovostn6 na bankovni 0det Partnera je tato dastka a odmdna ER splatn6 do deviti pracovnich dnir ode dne obdrzeni realizovanich poukezek ER, pii zvolen6 Express platbd do 6tyi pracovnich dni ode dne obdrieni realizovanich poukdzek ER. Soudasnd s proplacenim ER vystavi a odesle nebo osobne pfeda Partnerovi na proveden6 vyuitov6ni DarioW doklad. ll. Propliiceni a olatebni metodv e-ticket Partnerovi vznik6 n6rok na proplaceni e-ticketu jeho validaci. Validace e-ticketu probdhne n6sledujicim zp0sobem: 1) Partner na internetov6 adrese hltps:l/'pa lner benefitvcafq cz zad6 a) Sestimistni k6d (e-ticket) b) partnersky kod sv6 provozovny 2) Partnerstiskne tladitko,,validovat" a nasledn6,,uplatnit". e-ticket a Platebni metoda e-ticket jsou proplaceny.nasledujicim zptrsobem: a) Po uplynuti kalendainiho mesice vyhotovi ER Daiow doklad - fakturu (dle uplatndn)tch e-ticket0 v uplynul6m mdsici) a zasle Partnerovi. Na faktuie je z Wsledn6ho soudtu d6stky uplatn6nich e-ticketi odedtena: 1) provize, na kterou md ER n6rok dle teto Smlouvy 2) d6stka dan6 z piidane hodnoty z t6to provize ER uhradi Partnerovi Wslednou destku na faktufe ve lh[rt6 tficeti (30) dn0 od vystaven i faktury. b) Partner ud6luje ER souhlas se zasil6nim Dariovlich dokladi velektronickd podobd na ovou adresu, ktere je uvedena v z6hlavi Smlouvy. Tvto VOP isou Udinn6 ke dni

4 ;$ roenred CENiK SLUZEB Ticket Zprlsob prop15ceni Lhtta"". Pfevod na bankovni i6el I dni 5,3 % (min 100 Kd)* Pievod na bankovni ddet EXPRESS 4 dny 5,7% (min. 100 Kd)-' lhned na pobodce 6,1 % (min. 200 Kd) Prostiednictvim Wberneho mista v MAKRO Cash & Carry e R s.r.o Ticket Card Zparsob propl5cenl 50 o/o a vice z propl6cene d6stky na Ticket Card 25-49,99 % z propldcen6 d6stky na Ticket Card O - 24,99o/. z proplaceni dastky na Ticket Profie Card * Cena za zpisob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkov6 a6stky pouk6zek Ticket piedlozenych partnerem k proplaceni. Ke vsem dastk6m bude prpodtena DpH dle platn!,'ch pravnich piedpis0. -- V piipad6 jednotliveho piedani realizovanich pouk6zek Ticket Restauranto o celkov6 nominelni hodnot6 nizsi nez 121 Ke dini provize ER vdetnd piisludn6 dand z pfidane hodnoty 65stku rovnajici nomin6lni hodnotd piedanych realizovanych poukazek Ticket t** Jedn6 se o pracovni dny. Ticket Ticket Platebnizpirsob Pievod na bankovni Ide1 CENA' 7.sya Pfevod na bankovni i6et EXPRESS 8,0 % 8,5 Vo Ticket Platebni zpdrsob Pievod na bankovni [det 7.5 o/o 6,0 % (min. 100 Kd) Pfevod na bankovni Idet EXpRESS 6,5 % (min. 100 K6) 7,0 % (min. 200 Kd) Ticket Cistyt Platebni zpirsob Pievod na bankovni Udet Pievod na bankovni idet EXpRESS 4 dny 6,1 % (min 100 Kd).- Ticket Card Hotovost 5,5% z eastky 5,5 % z ddstky v hotovosti 5,5% z 66stky 5,8 % z dastky v hotovosti 5,5% z dastky 6,1 % z destky v hotovosti Platebni zprisob Pfevod na bankovni Udet dlenek V. odst. b) Smlouvy Pievod na bankovni udet EXPRESS dl6nek V. odst. b) Smlouvy + nauiseni o 0,5% denek V. odst. b) Smlouvy + nawseni o 1,0% 8.0 o/o a.5 o/o * Cena za zpusob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkove dastky pouk6zek piedloienich partnerem k proplaceni. Ke vsem dastkbm bude pnpodtena DpH dle ptatnych prdvnich piedpiso. Tento cenik sfuieb je 0dinni ke dni MUL... u.r',,,,,,.!q,,r,qr I rr'u'r l'lutl 3

5 $taenred Piiloha - seznam provozoven Ndzev provozovny - uvedenli na provozovnd:.l-.l9t9l f ll Karesorie (upiesn6ni): VPyt9Y"91.3fiTPli s id ro provozovnv,.b y.949yjg1,g 1sr il3l19. 1 orres: Pl9l.9 Kontakrni osoba K?19.li19.HlaYi9f9Y? E mair: Obchodni centrum: rer,? ? 999 ***,.YYY:L9l:lill'f: Akceptace poukizek - produkt:! ri"t"t Restaurant Typ provozovny: Efepta kuchynd n Restaurace Eoueerstveni npohostinstvi nlio.tnu Poledni menu: Q nno Letni zahr6dka: fl nruo Platebni karty: S nf.fo Dal5i stravenky: n Sodexo! Stuaena kuchynd O,ua Nekui6ckf prostor: Q nno O,u= ONr Bezbari6row piistup: flnr.ro Our O*e lcneqre Dejeuner E eotrauiny E tr.o-rr"niny novoce-zetenina Er"*.rr,u, Platebni terminal od (uvedte n6zev banky) T tr Ticket Multi f, ri"r"t Academica f,ri"t"t Holiday! ri"r"t Medica Ticket Sport&kultura tr e-ticket Jin6 on-line benefitni systemy PouZiti pouk6zek - cestov6ni: Pouiiti pouk6zek - ostatni: Platebni karty: Q nno DalSi pouk6zky, 7l Sodero! et"t"oni metoda e-ticket I fi"t"t Comptiments D6rkovi!aenefity [Benetity+ laenertymanagment lsoo"ro lcelil zalezd! rete*ace! doptatek!so v" ceny l-llast minute nftrst minute! letenry tr lz celd siuzba l-l permanentka O Ne Platebni terminal od (uvedte nazev banky)!cnuqr" Dejeuner!cn"qr" Dejeuner! ricret cistli Typ provozovny: Platebni karty: DalSi poukazky: I-l Drogerie, parfumerie l-lci"tirn" Q nno Orue Ptatebni terminal od (uved'te n6zev banky): lsooero flneque Dejeuner nocnrann6 a pracovni pomricky fl ri"t"t service Typ provozovny: n eotravlny l-lobderstveni nmaso-uzeniny [-lovoce-zelenina Ieetarstui f]orogerie!srotni potieby npapirnictvi f] ooeuy E Lekdrenske zbozi [optira [onru Platebni karty: fl nruo O *f platebni terminat od (uvedte nazev banky): Dalsi poukazky, f] Sooero!Cn"qr" Dejeuner \JOJe0navatel: (razitko a podpis) ffi#

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje,

1. SMLUVN STRANY. tc: 630 78 236 C263078236. otc: sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21. 1.1 pbjednatel.prohla5uje, Software602 a,s. tc: 630 78 236 C263078236 otc: Smlouva o dilo a licendni smlouva sidlem Praha 4, Hornokrdsk6 15, pse: 140 21 zastoupene Ing. Janem Petrem, mistopiedsedou pfedstavenstva, a Ing. Pavlem

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.

\ t ql(,( rtdcg 2_. KUPNi SMLOUVA. v'jzkumu (FNUSA-rcRc) l!:iiffir?ilffijl,.'jiljrinick6ho. N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'ill. -a t - - - - - '. j I irr! :al i,\,1 tr!,.r"-!tift\ir'rr.lialiril.riil.!lllir':' i\:r.' 't ':,'tlil tji :!:i:'l.rl:,!!' OF Itrl n I rfd 9ao htgfffi N6zev proiekru op VaVpr: r*, *dtitro,'"ill.ffi, v'jzkumu

Více

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s.

av'ea KUPNI SMLOUVA 00 5 4 1 / 2 0 14 Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Dle: C2257a0768 Dld: C275010330 Auto St6p6nek, a.s. O PE RAEI i dlintegrovany EVRO PS KA UNIE EVROPSKV FOND PRO REOIONALNi ROZVO] SANCE PRO VAs ROZV0J av'ea Ni2e uveden6 smluvni strany KUPNI SMLOUVA Stitni zdravotni fstav, piisp6vkov6 organizace Zastoupen:

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa

Pojistnf smlouva. i. 8053284914. GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa -!} 12a GlOt Poil3torna a- t!tsr ra d- r.ldrt.s0. adir n cl35r.toa Pojistnf smlouva i. 8053284914 Smluvni strany: dsob Poiisfovna, r. s., Elen boldingu esob Sidlo: Zelend ptedmesl Masarykovo n6mdsti tp.

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba)

DRAZEBNI VYHLASKA. konhni vefejn6 dralby dobrovoln6. iislo: DD 9/2010. (ddlejen drazba) t v DRAZEBNI VYHLASKA iislo: DD 9/2010 Obchodni spolednost CZDraLby a.s., Ii 28701259,se sidlem v Usti nad Labem. Mirovd nim.3097137, PSC 400 0.1, zapsand v obchodnim rejstiiku veden6m Krajsklim soudem

Více

tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

tllil:'r'**^- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností TAWAN s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů

Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů C/02/01 Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o zprostředkování Benefitů A.SPOLEČNÁ ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto VOP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti společnosti Sodexo a Klienta

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni

Doruteno : 10. 12.2014 Ie: 61383082 5641/2014-uVN I hd:\f : 48 p,.llchy : CZ61383082. I. Predmet plneni .t"j SMLOUVA OiLO die 2586 a nasi. zakona c. 89/212 Sb., obcanskeho zakoniku Smluvni strany: 1.1bjednatel: Ustredni vojenska nemocnice Vojenska fakultni nemocnice Praha pffspvkova organizace zi'izena Ministerstvem

Více

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GMC-měřicí technika, s.r.o., IČ: 63494663 se sídlem Blansko, Fügnerova 1a, PSČ 678 01

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GMC-měřicí technika, s.r.o., IČ: 63494663 se sídlem Blansko, Fügnerova 1a, PSČ 678 01 Všeobecné obchodní podmínky společnosti GMC-měřicí technika, s.r.o., IČ: 63494663 se sídlem Blansko, Fügnerova 1a, PSČ 678 01 1 Rozsah a platnost obchodních podmínek 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností INOTECH ČR, spol. s r.o., se sídlem Oldřichov 73, 347 01

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více