internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "internetove strdnkv vwvw.edenred.cz Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 fax"

Transkript

1 @ roenred R6mcov6 smlouva o zprostiedkovini K6d partnera:4942 PIN: Smluvni strany: Edenred CZ s.r.o. se sidlem: Na Poiidi t ozols, psd t I o oo, te: , DlC. C zapsan6 v obchodnim rejstiiku u M6stsk6ho soudu V Praze oddile C, vlozka zastoupen6: Evou Ondr6dkovou, oblastni pobodka: hke jen,,er") internetove strdnkv vwvw.edenred.cz obchodnirirma / nizev / jm6no a piijmeni: Inslitu!.pgs!grg9.qi!n!t'g.y-z{gliYini yg =9reyotnigly.i sioro: BI9ki.2+12!.q.?.1.1.0Q. QQ..lpna! Q Zapsand v OR:... 16e 00p23pa1 cislo bankovniho udtu / smdrow k6d banky:.:! 't... zastoupenou:.ma!!.19. A1!9.1t.i1.MUD1'. P-h,D-,'..MBA Dre:cz0iq?99+1 r 91t90 emair: (uvedte, prosim, platnou ovou adresu urienou pro komunikaci, ptipadn6 zasilani danovich dokladtt) korespondendnl adresa: (uvedte, je-li jine nei uvedene vise) (provozovny uvdddjte na piilo endn fornulan) jako z6jemcem o zprosttedkovdni (d6le ien,,paftnef') fax uzaviely nize uveden6ho dne, m6sice a roku tuto smlouvu: l. Udei Udelem teto Smlouvy je upravit smluvni wtah mezi ER a Partnerem, na zekladd ktereho ER zprostiedkuje drzitelum poukezek zbozilsluzby Partnera. ER se zavazuie dodat swm klientfrm pouk6zky, informovat je o moznosti jejich uziti a zprostfedkovat tak drzitelum pouk6zek zbozilslulby Partnera Partner se zavazuje toto zbozi nebo sluzby poskytnout. ll. Piedmet Piedmdtem Smlou!ry je zprostfedkov6ni poskytnuti zbozilsluzeb drzitelim tdchto pouk6zek, kte16 drzitel6 poukezek obdrzeli jako zamcstnanecky benefit E tict<et E ticxet iistl' El Ticket E tictet Darkov'i Ticket Benefits': I Ticket Muttit E Ticket E ricket E ticket E Ticket E E Pl"t"bni metoda (dele jen,,poukazka' nebo,,pouk6zky") lll. PrAva a povinnosti smluvnich stran a) ER se zavazuje svou vlastni 6innosti zprostfedkovat piedmdt Smlouvy pro Partnera b) Partner se zavazuje poskytovat zbolilsluzby driitelim poukezek za stejnich podminek jako ostatnim spotfebitelim, zejm6na neni opravndn jakkoli navysovat ceny poskytovan6ho zbozi nebo sluzeb. V piipade poruieni tohoto z6vazku' je ER opravn n od t6to Smlouvy odstoupit. c) Za kvalitu posklovan6ho zbozilsluzeb odpovid5 Partner pfimo konednemu spotfebiteli, tj. drziteli pouk62ky, vdetnd projedneni pfipadn!'ch reklamaci d) Partner se zavazuje na viditeln6m a vhodnem mist6 u vchodu do provozovny umistit samolepku se symbolem/logem pouk6zky a i6dn6 sezn6mit sv6 zamestnance s jejich povinnosti pfijimat poukdzky za poskytovan6 zbozilsluzby Vesker6 provozovny, kde bude Partner piijimat poukezky, jsou uvedeny v Piiloze a.2 tdto Smlouvy e) ER je op16vn6n kazd),'rok zuisit provizi a ostatni odm6ny o dast-odpovidajici indexu zreny spotiebitelskich cen imiry inflace) ofici6lnd vytriasene Ceskim statistickim uiadem za piedchozi kalendefni rok s tim, Ze zw5en6 provize a ostatni odmdny jsou platnd od prv6ho dne m6sice n6sledujiciho po vyhlaseni Indexu zmeny fl spotiebitelskych cen a ozn6menim ER udindn6m na internetovich str6nk6ch ER Ticket Benefits - e-ticket a Platebni metoda e-ticket - Pokud partner nedod6 spolu s louto Srnlouvou ER podklady pro inzerci (logo, text inzerce), je ER opravndn pouzit oro inzerci Partnera prostfednictvim Cafeteria Software - Benefity Caf6 logo Partnera a text pro inzerci, kter6 jsou vefejnd piistupn6, tj. prostfednictvim veiejnd dostupnlich medii ER je povinen zajistit, po dohod6 s Partnerem, provedeni zmdn v obsahu inzerce Partnera. u t1?'/;e' on"./tt'- : //i'/-( i'- /? lv. Obchodni podminky a cenik sluieb Ve5ker6 pr6va a povinnosti smluvnich stran, ktera nejsou upraven6 touto Smlouvou, jsou upravena ve VOP k t6to Smlouvd. VOP tvoii Piilohu d. 1 teto Smlouvy Smluvni strany se dohodly, ie ER je opr6vn6n zmdnit obsah VOP zejm6na v navaznosti na zmdny pr6vnich piedpistr nebo na zm6ny obchodnich podminek na relevantnim trhu, v zejmu zlepieni kvality poskytovanich sluzeb klientim a s ohledem na obchodni cile ER Veskerd proveden6 zmdny VOP budou zveiejndny na internetowch str6nkech ER, a to nejmen6 14 dni pfed nabytim jejich idinnosti. Pokud Partner pisemnd od Smlouvy neodstoupi nejpozddji v posledni pracovni den pfed navrhovanim dnem Udinnosti, plati, Ze se zmdnami Obchodnich podminek souhlasi. V. OdmCna, Podminky vz6jemn6ho vyodtoveni a ihrady sluzeb ER nelezi za zprostiedkov6ni dle t6to Smlouvy odmdna, kter5 je stanovena v teto Smlouv6 nebo VOP. Za zprostiedkovani zbozilsluzeb z oblasti Ticket Benefits', prdemi pouk6zkami Ticket se rozumi vaechny pouk6zky Ticket lvlulti", Ticket Academica, Ticket Sport&Kultura, Ticket Medica, Ticket Holiday, a platebni metoda e-ticket", nalezr ER odm6na ve wsi 2.5. o/o z celkove nomin,rlni hodnoty pouk6zek jednoho typu Ticket Benefitso, za ktere vznikne Partnerovi ndrok na jejich proplaceni ER proplati Partnerem pfedlozen6 pouk6zky. na z6kladd kterltch Partner poskll jejich drzitel0m zbozilslu lby, a lo za podminek, kter jsou stanoveny ve Smlouve a VO P Vl. Souhlas s vyuiitim elektronick6ho kontaktu Partner podpisem teto Smlouvy udili ve smyslu ust. S 7 z6kona d 480/2004 Sb. ER souhlas s vyuzitim sveho ui'se uveden6ho elektronick6ho kontaktu pro potfeby Siieni obchodnich sddleni ER s tim, Ze tento souhlas bude moci Partner kdykoliv a jakymkoliv zprirsobem odmitnout, a to i pii zasil6ni kazd6 jednotlive zpr6vy ER. Vll. Doba trvani Smlouvy Smlouva je uzavirana s 0dinnosti ode dne jejiho podpisu na dobu neur6ilou Vlipovddni lh0ta dini dva mdsice a zaaine b'iet prunim dnem mesice nesledujiciho po dorudeni pisemnd sipovddi. Vlll. Zev6rednii ustanoveni Podpisem t6to Smlouvy Partner potvzuie, Ze se seznamil s obsahem a vyznamem dokumento uvedenich v dlanku lv. WSe, jakoz i dalsich dokumenti, na ktere se ve VOP sluieb odkazuje, a vislovn6 s jejich zn6nim souhlasi. Partner timto prohlasuje, Ze ho ER upozornil na ustanoveni, kterd odkazuji na \4iae uveden6 dokumenty stojici mimo vlastni text Smlou!ry a jejich Wznam mu byl dostatedne lysvdtlen. Partner bere na v6domi, Ze je v6zan nejen Smlouvou, ale i temito dokumenty a bere na v6domi, ie nespln6ni povinnosti di podminek uvedenich ve v!t5e uvedenich dokumentech mize mit stejne pr6vni n6sledky jako nesplndni povinnosti a podminek lyplivajicich z t6to Smlouvy ZmEny t6to Smlouvy mohou bit provedeny pouze pisemnou formou Partner z6rovei potvzuje pfevzeti vzoru poukazky nebo poukezek?n*';:

2 gf, roenred Piiloha c. 1 VSEoBEcNE obchodni PoDMiNKY K RAMCOVE SMLOUVE O ZPROSTREDKOVANI (d6le jen,,vop") l. Piedm6t VSeobecnich obchodnich podmlnek Tyto-VrcP upravuji prava a povinnostj ER - obchodni spolednosti Edenred CZ, s.r.o., ]C , se sidtem praha 1, Napoiidil0T6/5, psi tto OO. zaosane v obchodnim rejstiiku veden6m Mdstskim soudem v praze, v oddilu C, vlozce 1iO8O4, a Partnerem lypl)ivajici ze Smlouvy, kter6 byla uzaviena mezi ER a partnerem, a to vaetn odm6n ER. ll. Pouk6zky spolednosti ER Partner je oprdvn n a dle suich moinosti se zavazuje pitjimat ty pouk6zky, jejichi Udel Je v souladu s piedmdtem podnik6ni partnera. Vzory platn!,,ch poukazek jsou-uveoeny na webowch str6nk6ch spolednosti ER a partner je povinen se s t mito wory sezn6mit. Udel pouk6zek je n6sledujici: Ticket Restauranto JSou poukazky dod6van6 krientim sporednosti ER za riderem zaiiit ni zevodniho stravov6ni jejich zamdstnancdr. Tyto poukezky lze pak uiit vprovozovn6 partnera k uhradd potravin k pime spoliebd nebo jinich stravovacich sluieb. pouk6zky Ticket Hestaurant'neJSou uraeny k uhrade tab6kowch nebo alkoholickich \4irobk0. Ticket MultiE jsou poukazky doddvan6 klientim spolednosti ER za Udetem zprostfedkov6ni zamestnaneckich benefltu ve form moznosti vyuziti rekreadnich, zdravotnickych, vzd l6vacich, predskolnich zaiizeni, zevodnich knihoven, tdlouichovnych a sportovnich zaiizeil a zqezdt. to vse podle piislusn)rch prbvnich piedpisr.t. poukazkami Ticket N4ulti' se rozumi. pokud neni ddre uvedeno jinak i pouk6zky iicket A demica, Ticket N.4edica, Ticket Holiday, Ticket Sport&Kultura. Ticket Academica lsou pouk6zky dodevan6 klientilm spolednosti ER za ilielem zprostiedkov6ni zamestnaneckich benefitu ve form6 moznosti vyuziti vddevacich zaiizeni. Ticket Medica jsou poukezky dod6van6 klientim spole6nosti ER za i6elem zprostfedkovani zamestnaneckich benefiti ve formd moznosti vyuziti zdravotnickvch zaijzeni. Ticket Holiday jsou pouk6zky dodavand klientim spoleanosti ER za ddelem zprostiedkov6ni zam6stnanecklch benefiti ve form6 moinosti vyuziti rekreadnich zaiizeni nebo n6kupu zqezdi. Ticket Sport&Kuttura JSou pouk6zky dodavane klientitm spolednosti ER za ddelem zprostiedkoveni zamdslnaneckich benefltu ve form6 moznosti vyuziti rekreainich zaiizeni nebo n6kupu zeiezdn. je pouk6zka dodevana klientim spolednosti ER za Iaelem zprostiedkovdni zamestnaneckich benefitt v r6mci softwarovd aplikace syst6mu zamdstnaneckich benefit0 Benefity Caf6. e-ticketem se rozumi unik6tni Sestimistn! kod vygenerovinf systemem Benefity Caf6. e-ticket bude vygenerovan automaticky v piipaoe -ooleonavly zbozilsluzeb nebo jinych dohodnuqtch benefitdr v Benefity Caf6 a bude zaslan opr6vndne osobd prostiednictvim elektronickd posty na adresu, kterou opravnene osoba zade do Benefity Caf6. Na zakladd piedlozeni nebo sdcleni e_tici<etu, md Partner povinnost poskytnout nebo dodat opr6vn6n6 osobd zbo'ilsluzby a to piesnd podle objedn6vky v Benefity caf6. pii piedrozeni e-ticketu v provozovn6 partnera, zad6 Partner na internetove adrese https://panner.benefitycafe.cz a zdrovei ov ii platnost e-ticketu zad6nim Sestimistneho disla. uplatndni e_ticketu Platebni metoda e-ticket je platebni brana ER umistdn6 na internetouich strdnkach partnera, a to tam, kde jsou umistdny piistupy do platebnich bran ostatnich obchodnich partneri partnera. Vpiipadd zakoupeni zbozilslu:eb opr6vndnou osobou v e_shopu partnera, bude automaticky vygenerov6n e-ticket a partnerovi vznikne pohled6vka za ER. Smluvni strany se dohodly, Ze si poskytnou vz6jemnou soudinnost, dodrzi standardy pfistupu a napojeni a d6te, Ze kazda smluvni strana ponese vesker6 nektady, tieia 1i se zprovozndnim ptatebni metody e-ticket vznikly, za tim idelem, aby zboiilsluzby ;ebo jine dohodnute benefity mohly b)tt opr6vnenlim osobdm poskytnuty dle Smtouvy. Poukezky Ticket l\4ulti, Ticket Academica, Ticket Medica, Ticket Hotiday, Ttcket Sport&Kultura, e-ticket a platebni metoda e-ticket jsou spoledn6 oznadovdny jako Ticket Benefits". Ticket Complimentso jsou pouk6zky dod6van6 kiientum spolednosti ER za idelem zprostiedkovani nakupu darkd ve forme zbozilsluzeb. Ticket j je poukazka dodavana krientum sporednosti ER za iderem uipraty diivek hmotn6 nouze osobam v hmotn6 nouzi ve smyslu piislusnich pravnich pfedpis0. Na z6klad6 piedlozeni poukdzky Ticket Seruice, je mozne zprostiedkovat zejm6na potraviny nepo]e. (.s \44imkou I alkohotick!,ch a tabakouich utrobku), d6tske zboii, Skotni poriebi drogisticke zbozi, leky, oddvy, zdravotni potieby nebo sortiment odnich optik. Ticket e istye je pouk6zka dodavan6 klientim spolednosti ER za [detem zprostiedkovani distdni a pra_ni,osobnich ochrannych prostiedki a uniforem, nekupu mycich, disticich a dezinfekdnich prostiedki urdenich k ochran6 Zivota a zdravi b6hem pracovniho procesu. l. Proplaceni oapirovich pouk6zek Realizovane poukdzky, tedy pouk6zky. jejichz prostfednictvim doilo ke zprostiedkov6ni zboiilslu:eb. budou partnerovi proplaceny za nesledujicich podmi nek: a) Poukitzky se doruduji FR oznadene razitkem partnera, umist6n6m na zadni strane poukazek spolu s iadn6 vyplndnou V)tdetkou pouk6zek, na niz bude uveden k6d a identiflkadni dislo partnera:. osobn6 na oznaden6 ur'b rni misto ER s pozadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty realizovanich poukezek uvedenlim na Viaetce poukezek vhotovosti, piidemz celkov6 nomin6lni hodnota poukazek musi v takovem piipad bit alespoii 2SO Kd (slovy: dvd st6 padesat korun desk)ich),. osobne na oznadene Wbdrni misto ER s pozadavkem proplaceni cetkove nominelni hodnoty poukazek uvedenlim na Vydetce poukazek bezhotovostn im pievodem na bankovni Udet partnera,. prostiednictvim drzitele postovni licence s poiadavkem proplaceni celkove nomindlni hodnoty pouk6zek uvedenim na Videtc poukazek bezhotovostn im pfevodem na bankovni Idet partnera. b) Prostiednictvim odevzd6ni poukazek na Wbdrnlich mistech umistdnvch vprovozovnach spolednosti Loomis Czech Republic a.s, li: , se sdlem Praha g - Horni podernice, Sezemick6 28S3l4, psa 193 OO. ieiichz seznam je uveden na internetowch str6nk6ch ER. c) Vpiipadd pouk6zek Ticket lze pozadovat proplaceni poukazek take prostfednictvim oznadeneho Wbdrneho mista ziizeneho u tietich osob s pozadavkem proplaceni celkove nominalni hodnoty pouk6zek Ticket Restaurant" bezhotovostnim pievodem. Zde se iedn6 o:. \4ibdrn6 mista umistdna ve velkoobchodnich stiedisctch provozovanvcn obchodni spolednosti [,4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., tc ZO+ SO Ogt, se sidlem Jeremidsova 1245n. 1SS OO praha S. jejich: seznam je uveden na internetowch st16nkach ER, d) Realizovane poukdzky mohou b1i't zp tnd propl6ceny partnerovi pouze ER. V piipade neoznadeni zp :rsobu proplaceni celkove d6stky realizovanich poukazek na Videtce pouk6zek nebo nesrozumitelneho oznadenr se ma za ro, 2e bylo zvolend!/placeni bezhotovostni _ na bankovni [det pannera. 0 Realizovane poukdzky musi b)it pii predlozeni k proplaceni ER partnerem odd6leny po jednotliu7ch kusech a produktech. V pfipadd, Ze pouk6zky budou jakkoli poskozen6, znehodnocen6, pad6lan6 nebo jinak neplatn6,!ryjma znehodnoceni oznadenim razitkem partnera umistdnim na zadni strand poukezky, pfipadnd se bude lednat o poukezky jin6ho vydavatele, di se nebude jednat vibec o pout<;izky, nebudou tyto Partnerovi proplaceny. ER pfijima od Partnera realizovane pouk6zky ne.idiive od prveho dne jejich platnosti a nejpozddji do konce prvniho katenddiniho mdsice po stondeni platno-sti. lelich uvedene na kazd6 jednoflive poukazce a na vzoru poukazky umist6nem na internetowch strdnk6ch ER. V pfipadd, Ze se bude celkov6 nominalni hodnota ER obdrzenlich realizovanych poukdzek z jakehokoliv duvodu lisil od celkov6 nominalni hodnoty uvedeno Partnerem na Videtce poukazek, je rozhodujici celkovd nomin6tni hodnota pouk6zek zjistdne ER po jejich obdrzeni s tim, Ze polu-d r91dil bude dinit v jedne zdsilce reatizovanich pouk6zek d:tstku vysii nez Kd (slovyr tii tisice korun desklich). pozastavi ER proces naditani a zpracovant realizovanich pouk6zek za iaelem jejich proplaceni partnerovi a bude o teto skutednosti telefonicky informovat pirtneri. V piipadd pisemn6ho souhlasu Partnera, je ER oprevn6n nadist pouk6zky i pies vznikli rozdil. ER je povinen poukezky, pii jelichz nadititni vznikt rozoit vyssi nez a.ooo X'e, archtvovat po dobu 30 dnu za [delem jejich kontroly partnerem. 5l ypllti Partnerovi poukezky v hotovosti maxim6tn6 do cetkov6 vyplacen6 dastky 150,0O0 Kd (slovy: jedno sto padeset tisic korun desk\ich), a to pouze osob6, s niz byla jako s partnerem uzaviena Smlouva, osob6 jednajio jmenem leto osoby nebo vjejim zastoupent. C6stku nad celkovou maxim6lni vyplecenou 66stku 1SO 000 Kd (slovy; leono sto padesdt tisic korun ieskych) v hotovosti vyplati ER parinerovr oez_ hotovostne na bankovnt udet partnera nebo nahraje na kartu Ticket Card. Pii pozadavku na proplaceni dastky vyisi nez 50.OOO K6 v hotovostr, je Partnerovi doporudeno kontaktovat pobodku ER 24 hodin piedem a oznamit WSi dastky, kter6 bude pozadovdna partnerem k oroolaceni. V piipadd pfedlozeni vice nez dvou zdsilek realizovanlch poukezek K propta, ceni Partnerem behem jednoho kalendainiho m6siie, nalezi za naateni a zptacovani kazde dalsi z6silky realizovanich pouk6zek ER v tom kterem kalendainim mdsici, podinaje tieti z6silkou, odmdna ve WSi I OO Kd (slovy: sto korun deskich) plus piislusn6 dai z piidan6 hodnotv. V pfipad6, Ze zasilka Partnera bude pli piedlo2eni ER obsahovat reattzovane pouk6zky o celkov6 nomin6lni hodnotd nizsi nez 12j KE (slow: sro dvacet

3 ;fif roenred jedna korun desk)tch), dini odmdna ER vdetnd pfislu5n6 dand z piidane hodnoty Eestku rovnajici se celkov6 nominelni hodnotd pfedlozenlich realizovanych poukazek. V piipad6 piedlozeni realizovanych poukazek Ticket Restaurant' prostiednictvim v\tb6rniho mista umist6n6ho ve velkoobchodnich stiediscich provozo' vanich obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry ir, s.r.o., le se sidlem Jeremi65ova 1249n, Praha 5, bude v\isledn6 destka po odedteni provize, ostatnich odmdn a dand z piidane hodnoty zaplacena ER Partnerovi s mistem pln6ni na udet obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., s variabilnim symbolem platby shodnim s dislem daioveho dokladu zasilan6ho Partnerovi a se splatnosti do 18 pracovnich dni ode dne pied6ni pouk6zek Ticket Restaurant' prostied-nictvim Wb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stiediscich obchodni spolednosti I4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., respektive po ukondeni reklama6niho iizeni ohlednd podtu pouk6zek Ticket kdy rozhodujici bude vzdy podet a celkov6 nomin6lni hodnota poukazek Ticket Restaurant' obdrien\rch ER, veskere finandni prostfedky za zpdtni odb r pouk6zek Ticket Restaurant* mohou bit vyuzity dle dohody s obchodni spoleenosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., podinaje 12:00 hod. dtvrt6ho pracovniho dne po dni piedani poukezek Ticket prostfednictvim Brb6rnich mist umistdnich ve velkoobchodnich stfediscich obchodni spolednosti MAKRO Cash & Carry CR, s.r.o., pouze na zapla ni ceny pfevzat6ho zboii a odebranich sluzeb od obchodni spolednosti N.4AKRO Cash & Carry CR, s.r.o., v ostatnim plati vse uveden6 v techto VOP. V pfipade piedloieni realizovanych poukezek prostiednictvim WbErn6ho mista umistdn6ho v provozovn6ch provozovanych Loomis Czech Republic a.s., le: 26'110709, se sidlem Praha I - Horni Podemice, Sezemicka 2853/4, PSe o celkove nominalni hodnotd nizsi nez 121 Ka 6ini provize ER vdetnd pfislusn6 dan6 z piidan6 hodnoty;6stku rovnajici se celkov6 nominelni hodnote piedanich realizovanych pouk6zek, v ostatnim plati vse uvedene v t6chto VOP. edstka k proplaceni a stejnd tak d6stka odmdn ER je splatn6 v piipad6 hotovostniho vyplaceni nebo vyplaceni jin)tm zpisobem neprodlene po obdrzeni realizovanych poukezek ER. V piipad6 vyplaceni 66stky k proplaceni bezhotovostn6 na bankovni 0det Partnera je tato dastka a odmdna ER splatn6 do deviti pracovnich dnir ode dne obdrzeni realizovanich poukezek ER, pii zvolen6 Express platbd do 6tyi pracovnich dni ode dne obdrieni realizovanich poukdzek ER. Soudasnd s proplacenim ER vystavi a odesle nebo osobne pfeda Partnerovi na proveden6 vyuitov6ni DarioW doklad. ll. Propliiceni a olatebni metodv e-ticket Partnerovi vznik6 n6rok na proplaceni e-ticketu jeho validaci. Validace e-ticketu probdhne n6sledujicim zp0sobem: 1) Partner na internetov6 adrese hltps:l/'pa lner benefitvcafq cz zad6 a) Sestimistni k6d (e-ticket) b) partnersky kod sv6 provozovny 2) Partnerstiskne tladitko,,validovat" a nasledn6,,uplatnit". e-ticket a Platebni metoda e-ticket jsou proplaceny.nasledujicim zptrsobem: a) Po uplynuti kalendainiho mesice vyhotovi ER Daiow doklad - fakturu (dle uplatndn)tch e-ticket0 v uplynul6m mdsici) a zasle Partnerovi. Na faktuie je z Wsledn6ho soudtu d6stky uplatn6nich e-ticketi odedtena: 1) provize, na kterou md ER n6rok dle teto Smlouvy 2) d6stka dan6 z piidane hodnoty z t6to provize ER uhradi Partnerovi Wslednou destku na faktufe ve lh[rt6 tficeti (30) dn0 od vystaven i faktury. b) Partner ud6luje ER souhlas se zasil6nim Dariovlich dokladi velektronickd podobd na ovou adresu, ktere je uvedena v z6hlavi Smlouvy. Tvto VOP isou Udinn6 ke dni

4 ;$ roenred CENiK SLUZEB Ticket Zprlsob prop15ceni Lhtta"". Pfevod na bankovni i6el I dni 5,3 % (min 100 Kd)* Pievod na bankovni ddet EXPRESS 4 dny 5,7% (min. 100 Kd)-' lhned na pobodce 6,1 % (min. 200 Kd) Prostiednictvim Wberneho mista v MAKRO Cash & Carry e R s.r.o Ticket Card Zparsob propl5cenl 50 o/o a vice z propl6cene d6stky na Ticket Card 25-49,99 % z propldcen6 d6stky na Ticket Card O - 24,99o/. z proplaceni dastky na Ticket Profie Card * Cena za zpisob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkov6 a6stky pouk6zek Ticket piedlozenych partnerem k proplaceni. Ke vsem dastk6m bude prpodtena DpH dle platn!,'ch pravnich piedpis0. -- V piipad6 jednotliveho piedani realizovanich pouk6zek Ticket Restauranto o celkov6 nominelni hodnot6 nizsi nez 121 Ke dini provize ER vdetnd piisludn6 dand z pfidane hodnoty 65stku rovnajici nomin6lni hodnotd piedanych realizovanych poukazek Ticket t** Jedn6 se o pracovni dny. Ticket Ticket Platebnizpirsob Pievod na bankovni Ide1 CENA' 7.sya Pfevod na bankovni i6et EXPRESS 8,0 % 8,5 Vo Ticket Platebni zpdrsob Pievod na bankovni [det 7.5 o/o 6,0 % (min. 100 Kd) Pfevod na bankovni Idet EXpRESS 6,5 % (min. 100 K6) 7,0 % (min. 200 Kd) Ticket Cistyt Platebni zpirsob Pievod na bankovni Udet Pievod na bankovni idet EXpRESS 4 dny 6,1 % (min 100 Kd).- Ticket Card Hotovost 5,5% z eastky 5,5 % z ddstky v hotovosti 5,5% z 66stky 5,8 % z dastky v hotovosti 5,5% z dastky 6,1 % z destky v hotovosti Platebni zprisob Pfevod na bankovni Udet dlenek V. odst. b) Smlouvy Pievod na bankovni udet EXPRESS dl6nek V. odst. b) Smlouvy + nauiseni o 0,5% denek V. odst. b) Smlouvy + nawseni o 1,0% 8.0 o/o a.5 o/o * Cena za zpusob proplaceni je uvedena dastkou v % z celkove dastky pouk6zek piedloienich partnerem k proplaceni. Ke vsem dastkbm bude pnpodtena DpH dle ptatnych prdvnich piedpiso. Tento cenik sfuieb je 0dinni ke dni MUL... u.r',,,,,,.!q,,r,qr I rr'u'r l'lutl 3

5 $taenred Piiloha - seznam provozoven Ndzev provozovny - uvedenli na provozovnd:.l-.l9t9l f ll Karesorie (upiesn6ni): VPyt9Y"91.3fiTPli s id ro provozovnv,.b y.949yjg1,g 1sr il3l19. 1 orres: Pl9l.9 Kontakrni osoba K?19.li19.HlaYi9f9Y? E mair: Obchodni centrum: rer,? ? 999 ***,.YYY:L9l:lill'f: Akceptace poukizek - produkt:! ri"t"t Restaurant Typ provozovny: Efepta kuchynd n Restaurace Eoueerstveni npohostinstvi nlio.tnu Poledni menu: Q nno Letni zahr6dka: fl nruo Platebni karty: S nf.fo Dal5i stravenky: n Sodexo! Stuaena kuchynd O,ua Nekui6ckf prostor: Q nno O,u= ONr Bezbari6row piistup: flnr.ro Our O*e lcneqre Dejeuner E eotrauiny E tr.o-rr"niny novoce-zetenina Er"*.rr,u, Platebni terminal od (uvedte n6zev banky) T tr Ticket Multi f, ri"r"t Academica f,ri"t"t Holiday! ri"r"t Medica Ticket Sport&kultura tr e-ticket Jin6 on-line benefitni systemy PouZiti pouk6zek - cestov6ni: Pouiiti pouk6zek - ostatni: Platebni karty: Q nno DalSi pouk6zky, 7l Sodero! et"t"oni metoda e-ticket I fi"t"t Comptiments D6rkovi!aenefity [Benetity+ laenertymanagment lsoo"ro lcelil zalezd! rete*ace! doptatek!so v" ceny l-llast minute nftrst minute! letenry tr lz celd siuzba l-l permanentka O Ne Platebni terminal od (uvedte nazev banky)!cnuqr" Dejeuner!cn"qr" Dejeuner! ricret cistli Typ provozovny: Platebni karty: DalSi poukazky: I-l Drogerie, parfumerie l-lci"tirn" Q nno Orue Ptatebni terminal od (uved'te n6zev banky): lsooero flneque Dejeuner nocnrann6 a pracovni pomricky fl ri"t"t service Typ provozovny: n eotravlny l-lobderstveni nmaso-uzeniny [-lovoce-zelenina Ieetarstui f]orogerie!srotni potieby npapirnictvi f] ooeuy E Lekdrenske zbozi [optira [onru Platebni karty: fl nruo O *f platebni terminat od (uvedte nazev banky): Dalsi poukazky, f] Sooero!Cn"qr" Dejeuner \JOJe0navatel: (razitko a podpis) ffi#

Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera:

Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera: Rámcová smlouva o zprostředkování Kód partnera: Ticket Multiproduktová smlouva PIN: Smluvní strany: Edenred CZ s.r.o. se sídlem: Na Poříčí 1076/5, PSČ 110 00, IČ: 247 45 391, DIČ: CZ247 45 391 zapsaná

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12

teo:zs1s496o uzavien6 v souladu el6nek t. Smluvni strany: Zd ravotn ick 6 zaiizeni Mi nisterstva vnitra Sidlo: LhoteckA 55917, 14301 Praha 12 dj. ku puj lcf h o: 22-364-1 6 I R-20 1 2 dj. prod6vajiciho: uzavien6 v souladu KUPNi SMLOUVA s $ 409 a n6sl. zlkona e. 513/1991 Sb., obchodni z6konlk, ve zn6ni pozdej5ich piedpis&, (d6le jen,,obchodni

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s.

Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. KOMERCNI BANKAO.S. POBOEKA OSTRAVA-HRABUVKA HORNi 1 1 16/52, PO BOX 35 7oo 30 osrrava-aelskf Les dislo tidtu: 774434023710100 Smlouva o ziizeni a vedeni b62n6ho udtu v Kc Komerdni bankou, a. s. Komerdni

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

9gh#:"""*u""""' 1 F:; ej."r,", rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000

9gh#:*u' 1 F:; ej.r,, rada reqionu soudri. ui: - SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE. c. S/0053/RRSC/2013. iislo riitu: 20147100371 6000 ) ROP STiED I CEcflY SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE c. S/0053/RRSC/2013 1 F:; l..ft 01 ej."r,", rada reqionu soudri i i iri nosti Stiedni iechy :,. r-,r 9gh#:"""*u""""' ^'i^: 12000 Praha 2 l FT s d ; spojeni:

Více

Io" Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf

Io Smlou'ya o dflo vzavie'oa dle g 2586 a nrisreduji cich zttkona (;. g9r20r2 O\L\ tlfmek I. Piedmit smlouvy a piedmdt plninf O\L\ IOP. KVALITA ZIVOTA Io" Ndrodni hlebtin Kladruby nad Labem, st6tni piisp6vkov6 organizace 533 14 KLADItUBY NAD TABEM rc 7 zo48g7 2, ot( cz t zocsgt z Ucet vedeny u Komerdni b;rnky, a,s, t,43_591747027110l00

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP ČÍSLO SMLOUVY.../VOIP SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VOIP uzavřená níže uvedeného dne (dále jen Smlouva ) mezi: Uživatelem: Příjmení a jméno/název firmy: trvalý pobyt/sídlo/místo podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností TAWAN s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti

smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti smlouva o poskytovatui st-uzrb V oblastl vzoelavatrti uzaviendpodleust. gt746odst.2z6kona i.8g/2ot2sb.,obdansk'iz6konik,vplatn6matidinn6mzn6ni, ddle jen,,obeansk'i z6konik" na akci:,,odborn6 vzd6l6v6ni

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70

ozvaha Piedm6t 6innosti: vseobecn6 dinnosti veiejne spr6vy Nizev polo2ky SU Uierrui obdobl BEZNIi 27 550 643.96 4 810 770,30 22739 873,66 113 720,70 ozvaha uzennruisrwrospravne cel-ky. svazky oeci, Rrcror'rAlruinRov REGToNU souonzruosrt Udetni jednotka: Nizev: Obec Vrdtkov Sidlo: Vrdtkov, Oesky 3rod,2820 iisto polo2ky AKTVA CELKEM A ll lll lv St6l6

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty

Rozvaha. Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy BRUTTO KOREKCE NETTO. Nizev: Obec Rostoklaty Nizev: Obec Rostoklaty pravni forma: USC Sidfo: Rostoklaty 32, Rostoklaty 28171 Piedm6t dinnosti: v5eobecn6 dinnostiveiejn6 spravy sestaveno k:31.12.2014 (v Kd, s piesnosti na dv6 desetinn6 mista) OkamZiksestaveni:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC:

- KUPNISMLOUVA. zastoupenli: lc: 60084359 Bankovni spojeni: CSOB. zastoupenf: Ing, Davidem Leschem, clenem piedstavenstva lc: 48108375 DIC: vt4l7-lcif,//y Tento projekt Modernizace vliuky um6leckeho zam6ienije spolufinancovdn Evropskou uni[, reg.e.: CZ.. 42.4.00 34.03266 - KUPNISMLOUVA Ckinek l, SmluvnI strany Zilkladni um6lecki Skola,Vele5in,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. obchodní společnost Samurai food service se sídlem Veleslavínova 1865/8, 702 00 Moravská Ostrava identifikační číslo: 03739775 pro prodej a dodávku zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1. Společná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MORIS distribution, divize spol. MORIS design s.r.o. 1.1 Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího (dále jen VOP ) upravují běžnou obchodní spolupráci

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více