Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Svět jak v phádce 1

2 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd Adresa : Bhuslavice, čp. 175, Zřizvatel: Obec Bhuslavice IČO: Telefn: www : Ředitelka : Zástupkyně řed. pr MŠ : Zpracvatelé: Název ŠVP: Mgr. Jana Hladíkvá Jindřiška Bartňvá Jindřiška Bartňvá Jana Cimrmanvá Markéta Veselá Iva Chmelařvá Svět jak v phádce Tent ŠVP PV byl schválen na pedagg. radě a platnst má d d Tent dkument bude rdičům k dispzici na infrmační nástěnce s mžnstí připmínek, které budu akceptvány pr příští šklní rk. V měsíci září bude předlžen tent dkument i zřizvateli. Pdpis pedaggických pracvníků: Pdpis nepedaggických pracvníků: 2

3 OBSAH: I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. Filsfický základ prgramu 2. Hlavní cíle prgramu 3. Průběžné vzdělávací cíle a čekávání kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů 4. Záměry, frmy a metdy vzdělávací práce III. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné pdmínky 2. Živtspráva 3. Psychsciální pdmínky 4. Organizace prvzu mateřské škly 5. Řízení mateřské škly, persnální a pedaggické zajištění 6. Spluúčast rdičů IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vnitřní uspřádání škly a jedntlivých tříd 2. Charakteristika jedntlivých tříd V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU,VZDĚLÁVACÍ OBSAH VI. VII. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTI MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DÍLČÍ PROJEKTY VIII. SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM IX. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU X. PLÁNY A VIZE ŠKOLY XI. EVALUACE XII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PŘÍLOHY ŠVP 3

4 I. Charakteristika škly Naše mateřská škla je dvutřídní, sídlí v patrvé panelvé budvě, nachází se ve středu bce Bhuslavice. V přízemí budvy se nachází I. třída Sluníčka, kuchyň, skladvací prstry, ředitelna. V patře je II. třída Berušky. V bu třídách pstupně prběhla výměna nábytku, ve třídě Sluníček i lehátek. Třída Berušek je vybavena pčítačem, další pčítač a kpírka je v ředitelně, kde má kancelář i veducí stravvání. V letšním rce dvybavíme pčítačem i třídu Sluníček. Šklka má vlastní kuchyň, která zajišťuje celdenní stravvání dětí. Dále je zde také vyvařvna a jídelna pr cizí strávníky. Prvzním řádem jsu zajištěny hygienické pžadavky na chd veřejné jídelny a prvzu MŠ. Škla je vytápěna akumulačními kamny. Obklpuje ji zahrada, která je vybavena bruzdalištěm, průlezku, pískvišti a dpravním hřištěm. V letech prběhla reknstrukce budvy, kdy byla vyměněna kna za plastvá a prveden zateplení celé budvy V tmt rce, , dšl ke slučení MŠ se ZŠ a vznikla tak nvá příspěvkvá rganizace s právní subjektivitu - Základní a mateřská škla Bhuslavice. Obě škly splu těsně susedí. Věříme, že tt slučení bude pr nás přínsem, že bude prbíhat splupráce jak p výchvné a vzdělávací stránce, tak ve využívání prstr škly (veliká tělcvična, zahrada, hřiště) dětmi ze škly. II. Charakteristika ŠVP (filsfický základ prgramu, dluhdbé cíle, průběžné vzdělávací cíle a čekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů, frmy a metdy vzdělávání) Název letšníh vzdělávacíh prgramu je SVĚT JAKO V POHÁDCE 1. Filsfický základ prgramu: Prč právě v "phádce"? Nejkrásnější vzpmínky má dítě na usínání s phádku, kteru mu přečte jeh maminka neb tatínek Naším velkým přáním a snahu je, aby děti spkjeně pržily phádkvé dětství v klektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly dětským úsměvem. 4

5 Aby se v naší mateřské škle cítily pravdu v phdě a zárveň se tu naučily vše ptřebné k živtu. škle" "Všechn, c pravdu ptřebuji znát, jsem se naučil v mateřské (Rbert Fulghum) T všechn dětem v plné míře a nejpřirzeněji nabízejí phádky: Přátelství - získávat přátele a udržvat si je vzájemnu důvěru a péčí - naučit se dělit Čestnst - chvat se pdle vědmí, c je správné a c špatné - hrát fér - když někmu ublížím, umět říci prmiň Splupráce - dpracvat se splu ruku v ruce ke splečnému cíli Pružnst - svjit si schpnst změnit plán, pkud je t ptřebné Zdravý rzum - naučit se užívat dbrý úsudek Smysl pr humr - smát se, být hravý, aniž by se t dtkl někh druhéh - radvat se z maličkstí Odpvědnst - být dpvědný za své činy - nebrat si nic, c mi nepatří - svjit si hygienická pravidla pr chranu nejen svéh zdraví Organizvání - držet věci v přádku připravené k užití - naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel Zvídavst - tuha dzvídat se a vědět světě klem sebe Trpělivst - čekat klidně na někh neb na něc Úsilí - snažit se, jak t nejvíc jde Vytrvalst - pkračvat navzdry btížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem Řešení prblémů - učit se hledat své řešení a bhajvat h mezi statními -umět přijmut kmprmis -nikmu neubližvat Při tvrbě tht vzdělávacíh prgramu jsme vycházely z filzfie prgramu Začít splu, který byl třeba uzpůsbit pdmínkám škly. 5

6 2.Hlavní cíle prgramu v kmpetencích dítěte Prgram uznává, ceňuje a pdněcuje vývj těch charakteristických rysů sbnsti, které budu v rychle se měnící dbě bzvláště ptřebné. Patří k nim schpnsti: Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrvnávat. Učit se kriticky myslet, rzpznávat prblémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svu vlbu dpvědnst. Být tvůrčí a mít představivst. Sdílet zájem a dpvědnst vůči splečenství (bci), zemi a prstředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé živtní návyky a pstje. Hlavní cíle prgramu umžňují v plné míře naplňvat cíle RVP PV,jsu jimi: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání 2. svjení základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí 3. Průběžné vzdělávací cíle a čekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů Průběžné vzdělávací cíle: Jsu t cíle, které se týkají práv dětí, sebebsluhy, hygieny, scializace, sebepjetí, citů, vůle, chvání a pěstvání mrálních a splečenských hdnt. Jsu t cíle jejímž naplňvání prlíná každdenními činnstmi a příležitstmi. Tyt cíle není nutné specificky plánvat, prtže k nim směřujeme denně. rzvj pzitivních citů dítěte ve vztahu k sbě, uvědmění si vlastní identity rzvj schpnstí vytvářet a rzvíjet citvé vztahy k klí rzvj dvednstí vyjádřit pcity, djmy a pržitky získávat schpnsti řídit chvání vůlí a vlivňvat vlastní situaci psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k druhému- v rdině, v MŠ rzvj základních kulturně splečenských pstjů, návyků vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách rzvj schpnsti žít ve splečenství statních lidí, přizpůsbit se, splupracvat, splupdílet se, přináležet k tmut splečenství svjit si dvednsti důležité k pdpře zdraví, bezpečí, sbní phdy i phdy prstředí a vytváření zdravých živtních návyků a pstjů 6

7 K naplňvání průběžných vzdělávacích cílů je důležité ddržvat určité zásady: pskytvat vhdné vzry chvání dstatek przumění a cenění úsilí dítěte klást přiměřené nárky na děti pskytvat dstatek chrany a sbníh sukrmí dstatek mtivace dětí k jejich sebevyjadřvání a sebeuplatnění všímat si i maličkstí v chvání dítěte s dítětem jednat vždy důstjně, nepnižvat, nezesměšňvat jednznačně frmulvat pravidla chvání ve vztahu k druhému věnvat dstatečnu pzrnst řešení dětských sprů a knfliktů maximálně pdprvat dětská přátelství, respektvat vzájemné sympatie nechat děti pdílet se na vytváření pravidel ve skupině být spravedlivý, nezvýhdňvat nechat děti vyjádřit svůj úsudek svém chvání pskytvat dstatek příležitstí k nápravě nesprávnéh chvání neřešit knflikty způsbem, který dítě vnímá jak nespravedlivý dstatek pzrnsti věnvat varvání a chraně před mžným nebezpečím hrzícím d neznámých lidí Očekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů: zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní hygienické návyky dlučit se na určitu dbu d rdičů, být aktivní bez jejich pry uvědmvat si svu samstatnst, zaujímat vlastní názry, vyjadřvat se dpvídat za sebe a své jednání vyjádřit suhlas i nesuhlas - říci ne v situacích, které t vyžadují dhadvat, na c dítě stačí a c zvládne přijímat pzitivní cenění i případný neúspěch pržívat radst ze zvládnutéh a pznanéh sustředit se na činnst psluchat a plnit smysluplné pkyny, přistupvat na vysvětlení a pchpení pravidla zrganizvat hru uvědmvat si příjemné a nepříjemné citvé pržitky být citlivý k živým bytstem, k přírdě, k věcem navazvat kntakt s dspělým, kterému byl dítě svěřen d péče přirzeně a bez zábran kmunikvat s druhým dítětem dmítnut kmunikaci, která je dítěti nepříjemná uvědmvat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektvat je chápat, že všichni lidé mají stejnu hdntu, přestže každý je jiný, dlišnsti jsu 7

8 přirzené prstit se d prjevů sbectví vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje, vycházet mu vstříc bránit se prjevům násilí jinéh dítěte, ubližvání, násilí apd. chvat se bezřetně při setkání s neznámými dětmi i dspělými uplatňvat základní splečenské návyky při styku s dspělými pchpit, že každý má ve splečnsti svu rli začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky adaptvat se na prstředí škly i jeh běžné prměny snažit se dmluvit na splečném řešení dmítat splečensky nežáducí prstředí chvat se slušně a zdvřile k dspělým i dětem ddržvat pravidla her a jiných činnstí, jednat spravedlivě, hrát fér - zacházet šetrně s hračkami, pmůckami 1. Záměry,frmy a metdy vzdělávací práce 2. Náš prgram, který jsme nazvali Svět jak v phádce je zaměřený na děti věkvé skupiny 3-7 let. Prgram je kncipván tak, aby vyhvval individuálním ptřebám dětí. 3. Jsu t: - důraz na individuální přístup ke každému dítěti - důraz na samstatné rzhdvání a vlbu dítěte a přijímání dpvědnsti za ně - důraz na rzvíjení schpnstí, znalstí a dvednstí dětí prstřednictvím plánvané činnsti, center aktivit a pzrvání - důraz na účast rdiny 4. Prgram budeme naplňvat těmit metdami a frmami vzdělávací práce : - metda pržitkvéh a kperačníh učení hru a činnstmi - učení situační (dítě se bude učit dvednstem a pznatkům v kamžiku, kdy je ptřebuje a lépe tak chápe jejich smysl) - didakticky zacílená činnst pedaggem přím neb nepřím mtivvaná (cílené, plánvané učení v menší skupině či individuálně) - styl učení bude zalžen na principu vzdělávací nabídky, na individuální vlbě a aktivní účasti dítěte ( neúklvat dítě, ale pedagga správný výběr činnstí, připravené prstředí, nabízet dítěti příležitsti, jak pznávat, přemýšlet, chápat a przumět všemu účinnějším způsbem) - uplatňvat integrvaný přístup (nerzlišvat vzdělávací blasti či slžky ale vzdělávat děti na základě integrvaných blků nabízí širku škálu různých aktivit) - při práci s předšklními dětmi využijeme i specifických didaktik (klasické metdiky) Velmi důležitým, blíbeným a funkčním je tzv. ranní kruh, kdy se v něm děti p ranní svačině pstupně scházejí, usadí se se všemi dalšími účastníky (učitelka, rdič, praktikant, návštěva apd.). Tvar kruhu symblizuje partnerství všech jeh členů, stmeluje, všichni jsu jeh sučástí, 8

9 nikd zde není nadřazený ani pdřazený, je symblem rvnsti, spluzdpvědnsti. Účastníci se vzájemně přivítají, pzdraví, je navzena ptřebná atmsféra. Kruhem je pslána dřevěná hmatka (kamínek), ten kd ji má, hvří. Každé dítě má příležitst prmluvit, záleží pak na něm, jestli ji využije, neb ne. 5. Učitelky dále plánují činnsti d center aktivit pr menší skupiny dětí ale i splečné činnsti pr celu třídu. Všechny frmy a metdy vzdělávací práce pmáhají dětem vytvářet : vlastní przumění fyzikálnímu světu - prstřednictvím činnstí jak měření, vážení, stavby z kstek, práce se dřevem, hraní s pískem a vdu, užívání prvázků, míchání barev. vlastní przumění sciálním a kulturním infrmacím prstřednictvím her, vaření, četby příběhů, dramatických her na něc, vycházek na různé akce a rzhvrů nich vlastní przumění lgice a matematice měření, srvnávání, pčítání, bjevvání ekvivalentů, lgické řazení d sledu, třídění atd. vlastní przumění vztahu mezi psaným a mluveným slvem prstřednictvím kntaktu s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním psaním a čtením, častým kreslením brázků, pslechem phádek, příběhů, vyjadřvání vlastních myšlenek a pržitků. psilují u dětí : fyzický vývj prstřednictvím phybu, šplhání, házení, řezání, šití, kreslení, psaní, blékání sciálně emciální vývj prstřednictvím řešení sprů a různic, vyjadřvání pcitů, kntrly impulsů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dspělým, iniciativních pčátků a následvání, sdílení, péče materiály a splupráce s druhými. intelektvý vývj vede děti k samstatnému myšlení, k tvřivsti, k przkumávání věcí d hlubky, k chápání dění na základě vlastníh experimentvání, pzrvání a bjevvání. Rzvíjí jazyk i matematick lgické představy dětí pskytují dětem : dst času na przkumání prstředí příležitst učit se mnha různými cestami: vařením, kreslením, malváním, mdelváním, zpěvem, tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnstmi venku, prhlížením knih a časpisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vdu, pzrváním, pkusy a bjevy. příležitst učit se způsbem, který vyhvuje individuálnímu stylu učení každéh dítěte ať jde rychlst, délku učení, pdíl aktivity a pasivity při učení. Učení činnstmi, hru, pslechem, pzrváním, nápdbu, vlastním pkusem a mylem, metdu přirzených následků klidné a bezpečné míst, kde mhu przkumávat svje pcity, dpuštět se chyb, napravvat je a řešit knflikty příležitst vybírat si, kterých činnstí se chtějí účastnit míst, kde mhu veřejně vystavit svji práci cenění a pzitivní hdncení sbní aktivity dítěte. 9

10 pedagg : rzumí vývji dítěte věnuje se pzrvání dětí při práci a při hře pečlivě plánuje skupinvé a individuální cíle, které se zakládají na ptřebě zájmu dítěte pskytuje měnící se, pružné prstřední prkazuje úctu k dětem a váží si jejich nápadu pvzbuzuje děti, aby si vyřešily své prblémy a vážily si jeden druhéh klade zkumavé tázky, které děti vedu k přemýšlení a k dpvědi Úspěch celé práce v MŠ závisí na týmvé splupráci, vzájemnéh respektu, tleranci a úctě, na klidném, příjemném a veselém přístupu k dětem, k sbě navzájem, dstatku citvých pdnětů. Činnsti dětí budu rganizvány tak, aby na ně blahdárně půsbily, aby byly zajímavé a pdnětné. Vdítkem budu třídní týdenní plány s daným tématem, které bude rzpracván v tzv. pavučcích. Využívat budu učitelky zejména frmy skupinvé, individuální i frntální činnsti. Budu uplatňvány aktivity spntánní i řízené, vzájemně prvázané a vyvážené, v pměru dpvídajícím ptřebám a mžnstem předšklníh dítěte. Tým MŠ může dle svých nápadů a fantazie vytvřit i samstatný týdenní i měsíční prjekt na dané téma dle vhdnsti a bsahu. Učitelky budu vycházet vstříc zájmům a ptřebám dětí, využívat integrvanéh učení hru, využívat individuálníh stylu učení dítěte, d vzdělávací práce zahrnvat všechny činnsti hudební, jazykvé, matematické, tělesné, rzumvé, pracvní, výtvarné, dramatické apd. III. Pdmínky předšklníh vzdělávání 1. Věcné pdmínky Mateřská škla má dstatečně velké prstry a takvé prstrvé uspřádání, které vyhvuje nejrůznějším skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení hračkami, pmůckami, náčiním, materiály a dplňky dpvídá pčtu dětí i jejich věku; je průběžně bnvván a dplňván a pedaggy plně využíván. Hračky, pmůcky, náčiní a další dplňky neb alespň jejich pdstatná část je umístěna tak, aby je děti dbře viděly, mhly si je samstatně brát a zárveň se vyznaly v jejich ulžení; jsu stanvena pravidla pr jejich využívání pedaggy i dětmi. Děti se sami svými výtvry pdílejí na úpravě a výzdbě interiéru budvy. Prstředí je upraven tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mhli je shlédnut i jejich rdiče. Prstr tříd a heren je rzdělen d částí, které stimulují děti ke hře a práci, tzv. center aktivit. Jsu t pracvní kutky, které umžňují hru i tvůrčí práci jedntlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsu k dispzici v každém z center. V bu třídách pstupně prběhla výměna nábytku, ve třídě Sluníček i lehátek. Jedná se samstatné matrace umístěné d speciálních přihrádkvých skříní, lůžkviny si děti ukládají zvlášť. 10

11 Ve třídě Berušek děti spí na sthvacích lehátkách Třída Berušek je vybavena pčítačem, další pčítač, multifunkční zařízení a kpírka je v ředitelně, kde má kancelář i veducí stravvání. V letšním rce dvybavíme pčítačem i třídu Sluníček. V bu třídách jsu radipřijímače s CD přehrávačem, ve třídě Sluníček máme klavír, ve třídě Berušek elektrické varhany Celý bjekt budvy je střežen zabezpečvacím zařízením. 2. Živtspráva Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachvána vhdná skladba jídelníčku, ddržvána zdravá technlgie přípravy pkrmů a nápjů, děti mají stále k dispzici ve třídě dstatek tekutin a mezi jedntlivými pdávanými pkrmy jsu ddržvány vhdné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti d jídla. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však sučasně natlik flexibilní, aby umžňval rganizaci činnstí v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci (aby např. rdiče mhli své děti přivádět pdle svých mžnstí, aby byl mžné reagvat na neplánvané událsti v živtě mateřské škly apd.). Děti jsu každdenně a dstatečně dluh venku, prgram činnstí je přizpůsbván kamžité kvalitě vzduší, pvětrnstním pdmínkám, síle mrazu (ne více, než -10 C) Děti mají dstatek vlnéh phybu nejen na zahradě, ale i na hřišti Sklka a při vycházkách d plí Máme k dispzici i šklní tělcvičnu k nárčnějším phybvým aktivitám V denním prgramu je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí (např. dětem s nižší ptřebu spánku) 3. Psychsciální pdmínky Děti i dspělí se cítí v prstředí mateřské škly dbře, spkjeně, jistě a bezpečně. Nvě příchzí dítě má mžnst pstupně se adaptvat na nvé prstředí i situaci. Pedaggvé respektují ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reagují na ně a napmáhají v jejich uspkjvání (jednají nenásilně, přirzeně a citlivě, navzují situace phdy, klidu, relaxace apd.). Děti nejsu neúměrně zatěžvány, či neurtizvány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rvncenné pstavení a žádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván. Jakékliv prjevy nervnstí, pdceňvání a zesměšňvání dětí jsu nepřípustné. Vlnst a sbní svbda dětí je dbře vyvážená s nezbytnu míru mezení, vyplývajících z nutnsti ddržvat v mateřské škle ptřebný řád a učit děti pravidlům sužití. Dětem se dstává jasných a srzumitelných pkynů. Třída je pr děti kamarádským splečenstvím, v němž jsu zpravidla rády. Pedaggický styl (způsb), jakým jsu děti vedeny, je pdprující, sympatizující, prjevuje se přímu, vstřícnu, empaticku a nasluchající kmunikací pedagga s dětmi. Je vylučen manipulvání s dítětem, zbytečné rganizvání dětí z bavy časvé prstje, pdprvání nezdravé sutěživsti dětí. Jakákli kmunikace s dítětem, kteru dítě pciťuje jak násilí, je nepřípustná. 11

12 Je uplatňván pedaggický styl s nabídku, který pčítá s aktivní spluúčastí dítěte. Vzdělávací nabídka dpvídá mentalitě předšklníh dítěte a ptřebám jeh živta (je dítěti tematicky blízká, jemu pchpitelná, přiměřeně nárčná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.) Pedagg se vyhýbá negativním slvním kmentářům a pdpruje děti v samstatných pkusech, je uznalý, dstatečně ceňuje a vyhdncuje knkrétní prjevy a výkny dítěte a přiměřeně na ně reaguje pzitivním ceněním, vyvaruje se paušálních pchval stejně jak dsudků. Ve vztazích mezi dspělými i mezi dětmi se prjevuje vzájemná důvěra, tlerance, hleduplnst a zdvřilst, slidarita, vzájemná pmc a pdpra. Dspělí se chvají důvěryhdně a splehlivě (autenticky). Pedagg se prgramvě věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a jiných sciálně patlgických jevů u dětí). 4. Organizace prvzu mateřské škly Prvz mateřské škly začíná v 6.30 hd a knčí v hd. Pracují zde 4 učitelky, je zapsán 56 dětí. Třídy jsu rzděleny na mladší věk Berušky a starší - Sluníčka Denní řád je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby. Děti nacházejí ptřebné zázemí, klid, bezpečí i sukrmí. Pměr spntánních a řízených činnstí je v denním prgramu vyvážený, a t včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu. Děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru, aby ji mhly dknčit neb v ní pzději pkračvat. Veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti byly pdněcvány k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjvaly d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem apd. Jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti, děti mají mžnst účastnit se splečných činnstí v malých, středně velkých i velkých skupinách. D denníh prgramu jsu pravidelně zařazvány řízené zdravtně preventivní phybvé aktivity. Je dstatečně dbán na sbní sukrmí dětí. Pkud t děti ptřebují, mají mžnst uchýlit se d klidnéh kutku a neúčastnit se splečných činnstí, stejně tak i mžnst sukrmí při sbní hygieně apd. Plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mžnstem dětí. 5. Řízení mateřské škly, persnální a pedaggické zajištění Mateřská škla byla slučena se základní šklu d jedné splečné příspěvkvé rganizace Základní škla a mateřská škla Bhuslavice, kres Náchd. Ředitelku škly je Mgr. Jana Hladíkvá, její zástupkyní pr mateřsku šklu Jindřiška Bartňvá. Zástupkyně ředitelky je dpvědná ředitelce za zajištění prvzu MŠ, 12

13 výchvnu a vzdělávací činnst v MŠ, za správnst šklní dkumentace, materiální blast v MŠ, BOZP. (viz. ŠVP MŠ neveřejná část) Pedaggický sbr funguje jak tým, panuje v něm vzduší vzájemné důvěry a tlerance a vzájemně se respektují. Všichni pracvníci, kteří pracují v mateřské škle jak pedaggvé, mají předepsanu dbrnu kvalifikaci. Pedaggický sbr, resp. pracvní tým funguje na základě jasně vymezených a splečně vytvřených pravidel, splupracují splu na tvrbě šklních dkumentů, plánvání šklních aktivit,. Pedaggvé se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, sleduje udržení a další růst prfesních kmpetencí všech pedaggů (včetně svjí sby), vytváří pdmínky pr jejich další systematické vzdělávání (studium dbrné literatury, účast na seminářích rganizvaných Služby pedaggů jsu rganizvány takvým způsbem, aby byla vždy a při všech činnstech zajištěna dětem ptimální pedaggická péče. Pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem (v suladu se splečenskými pravidly a pedaggickými a metdickými zásadami výchvy a vzdělávání předšklních dětí). Specializvané služby, jak je lgpedie, či jiná péče děti se speciálními vzdělávacími ptřebami, ke kterým předšklní pedagg sám není dstatečně kmpetentní, jsu zajišťvány ve splupráci s příslušnými dbrníky (speciálními pedaggy, šklními či pradenskými psychlgy, lékaři, aj.). 6. Spluúčast rdičů Ve vztazích mezi pedaggy a rdiči panuje bustranná důvěra a tevřenst, vstřícnst, przumění, respekt a chta splupracvat. Splupráce funguje na základě partnerství. Pedaggvé sledují knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaží se jim przumět a vyhvět. Rdiče mají mžnst pdílet se na dění v mateřské škle. jsu pravidelně a dstatečně infrmváni všem, c se v mateřské škle děje. Prjeví-li zájem, mhu se splupdílet při plánvání prgramu mateřské škly, při řešení vzniklých prblémů apd. Pedaggvé pravidelně infrmují rdiče prspívání jejich dítěte i jeh individuálních pkrcích v rzvji i učení. Dmluvají se s rdiči splečném pstupu při jeh výchvě a vzdělávání. Pedaggvé chrání sukrmí rdiny a zachvávají diskrétnst v jejích svěřených vnitřních záležitstech. Jednají s rdiči hleduplně, taktně, s vědmím, že pracují s důvěrnými infrmacemi. Nezasahují d živta a sukrmí rdiny, varují se přílišné hrlivsti a pskytvání nevyžádaných rad. Mateřská škla pdpruje rdinnu výchvu a pmáhá rdičům v péči dítě; nabízí rdičům pradenský servis i nejrůznější světvé aktivity v tázkách výchvy a vzdělávání předšklních dětí. 13

14 Čast využíváme služeb dbrníků z PPP a SPC při prblémech lgpedických i výchvných a vzdělávacích. Pr rdiče a děti chystáme uspřádat pracvní schůzky ve třídách, kde budu splečně s dětmi: - vytvářet pdzimní dekrace - vánční perníky neb svícny - Pklad víly Jarněnky Ve splupráci s rdiči uspřádáme Svatjánské dpledne při příležitsti lučení s předškláky, na které naváže Svatjánská nc - již bez rdičů. Dále budeme s rdiči splupracvat při rganizaci výletů a jiných akcí škly. IV. Organizace vzdělávání Mateřská škla se nachází v patrvé budvě, každá třída má svji šatnu, umývárnu a záchdy. Třídy se skládají z herny, kutků vybavených jak kuchyňka, výtvarná dílna, a kuty se zaměřením na kstky, dpravu, stlní hry a knihy, hry s přírdninami, hudebními nástrji. Každá třída má kuchyňku pr přípravu jídel k pdávání a k mytí nádbí. V přízemí se nachází třída Sluníčka. Je vybavena nvým nábytkem přízeným v min. rce. Pr letšní rk byla dvybavena nvými matracemi a skříněmi na jejich uskladňvání. V pschdí je třída Berušky, která je prstrnější. Je zde velký kabinet na pmůcky a ptřeby pr pí uklizečku. V bu třídách je třeba rzkládat lehátka pr plední dpčinek. Pr pbyt venku využíváme zahradu, je rzdělena na dvě části. Pr ptřeby bu tříd je pměrně malá, využíváme však i zahradu šklní, a dle pdmínek pčasí chdíme na vycházky d lesa a d plí. Charakteristika jedntlivých tříd Třída Sluníčka Třída starších dětí (4-7 let) 28 dětí, z th 13 předšklních, 6 s dkladem šk. dcházky Pedaggické bsazení : Jana CIMRMANOVA Jindřiška BARTOŇOVA Vzhledem k velkému pčtu předšklních dětí bude v dbě pledníh dpčinku prbíhat skupinvá příprava na šklu dle plánu (viz. TVP Sluníčka) V TVP přilženy Funkční gramtnsti. Pr děti s dkladem šklní dcházky máme vypracvány individuální plán dle instrukce PPP, zaměření pzrnsti na lgpedii. 14

15 V tét třídě se věnujeme pznávání nejen místa bydliště a klní přírdy, ale čast cestujeme d klí za pznáváním histrie (zámky), umění (galerie), zálib lidí (HIS), zaměstnání (čistička vd, ). Třída Berušky Třída mladších dětí (2,5-5 let) 28 dětí Pedaggické bsazení : Iva CHMELAŘOVA Markéta VESELA Zaměření: citvá a smyslvá výchva, pznávání blízkéh klí, živta na vesnici, lgpedická činnst, pdpra výchvy ke zdraví. V. Charakteristika vzdělávacíh prgramu, vzdělávací bsah ŠVP PV bsahuje 1 dluhdbý tematický celek s názvem Svět jak v phádce, který bsahuje11 střednědbých integrvaných blků = témat s názvy: Šklka plná hraček a kamarádů Kuzelný pdzim přichází Každý něc umíme Vánční sen Zimní králvství Naše planeta Země Jar jak z phádky Pzr, je tu Apríl! Maminčina phádkvá náruč Cesty, cestičky 11 integrvaný blk je prázdninvý - bez názvu. Opakujeme v něm vše, c se nám líbil v předchzích blcích. Každé téma sdružuje něklik pdtémat = krátkdbé integrvané blky. Ty jsu pdrbně rzpracvány v TVP PV. ŠVP PV nabízí charakteristiku dluhdbéh integrvanéh blku, vzdělávací blasti - cíle, činnsti a příležitsti, čekávané výstupy, časvý rzsah a věkvu skupinu, taktéž vše bsahují i střednědbé integrvané blky. 15

16 Samstatně je zpracván minimální preventivní prgram na pdpru výchvy ke zdraví a prevence rizikvých jevů u dětí PV. Tematický celek: Svět jak v phádce Charakteristika: je t dluhdbý prjekt, který buduje základy pr pstje, znalsti a dvednsti živtně důležité pr člvěka, napmáhá k chápání klníh světa a mtivuje k dalšímu pznání a učení. Prjekt představuje upravené prstředí s cíli pr skupiny i pr jedntlivé děti s plánvanými i spntánními činnstmi, které se zakládají na zájmu dítěte a na znalsti vývjvě vhdných činnstí. Prstředí dětem umžňuje se dbře rientvat ve smysluplných činnstech a spntánním pužívání pmůcek. Činnsti jsu nabízeny převážně v centrech aktivit se zaměřením na pdpru výchvy ke zdraví a prevenci rizikvých jevů u dětí, na připravenst dětí na pvinnu šklní dcházku v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, na účelnst skupinvé a individuální pdpry dětem se SVP a jeh naplnění v praxi, na pdpru předčtenářských a matematických dvednstí. Tt jsu pririty pr šklní rk 2012/2013. Každdenní činnsti jsu stanveny tak, aby pmáhaly dětem se cítit bezpečně, dspělí mluví příjemným tónem, děti stimulují pzitivně, hdntí je na základě individuální úspěšnsti. Jsu stanvena jasná pravidla. Vzdělávací blasti - cíle: letšní šklní rk se zaměříme převážně na blast Dítě a jeh těl a Ditě a jeh psychika, Dítě a splečnst. T v praxi znamená pdpřit výchvu ke zdraví, zaměřit se na prevenci šikany a sciálních patlgických jevů a prjevy násilí a diskriminace. Cílem je rzvj sbnsti dítěte, pdpra tělesnéh rzvje a zdraví,sbní spkjensti a phdy,chápání záknitstí.přírdy a eklgie. Činnsti a příležitsti: viz Metdy a frmy vzdělávání Očekávané výstupy: viz kapitla K čemu a kam směřuje naše mateřská škla Časvý rzsah: celrční Věkvá skupina: 3-7 let Jedntlivé tématické části jsu jen rientační a každá třída si je může uzpůsbit pdle svých ptřeb a situace. Téma: Šklka plná hraček a kamarádů Charakteristika: kapitla se zaměřuje na seznámení dětí s nvým prstředím, s nvými situacemi, na živt mim dmv, na vytvření smysluplných pravidel bezpečnéh a hleduplnéh chvání, sklízení vce ze zahrad Vzdělávací blasti - cíle: dlučení se na určitu dbu d rdičů, rzvíjení schpnstí sebevládání, navazvání kntaktů, pznávání druhů vce a zeleniny Činnsti a příležitsti: hry, které pmhu dětem překnat pčáteční těžksti mim dmv, výtvarné činnsti, využití zahrady, pískvišť Očekávané výstupy: uvědmit si svu samstatnst, navazvat kntakty s dspělým, kterému je svěřen d péče, překnat stud, respektvat h, přirzeně a bez zábran kmunikvat s druhým dítětem. 16

17 Časvý rzsah: ZÁŘÍ Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Mje šklka Kuzelné jablíčk Naše pravidla C je za pltem? Téma: Kuzelný pdzim přichází Charakteristika: velká změna pčasí a jevy s ní suvisející -teplé blékání,sklizeň vce,zeleniny,plních pldin, barevné strmy,.rstliny i zvířata se připravují na zimu. Vzdělávací blasti - cíle: vytváření pvědmí živé a neživé přírdě, jejich změnách, mžnst pmci při práci venku, splupráce při činnstech Činnsti a příležitsti: budeme prvádět Listhrátky, hrabat listí na zahradě, péci brambry, psluchat zvuky ptactva, pznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, chutnávat vce a zeleninu, budeme se učit c je t chladn, že se musíme teple blékat. Očekávané výstupy: zachycvat skutečnsti ze svéh klí a vyjadřvat své představy pmcí různých výtvarných dvednstí a technik (kreslit, pužívat barvy, mdelvat, tvřit z papíru, z přírdnin apd.), chápat základní číselné a matematické pjmy (prvnávat, třídit subry, chápat číselnu řadu v rzsahu první desítky, pznat více, méně apd., mít pvědmí některých způsbech chrany sbníh zdraví. Časvý rzsah: ŘÍJEN Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Umění létat Barvy pdzimu Pldy pdzimu Uspávanky Bručkiáda Každý něc umíme Téma: Charakteristika: Každý člvěk něc umí, je něčím důležitý, prspěšný. Funkce rdiny, zaměstnání lidí. C je t zdraví? Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjení schpnstí žít ve splečenství statních lidí, pznat různé prfese, práci a pvinnsti svých rdičů, rzvíjení a užívání všech smyslů, svjení si pznatků a dvednstí důležitých k pdpře zdraví a bezpečnsti. Činnsti a příležitsti: pznávací hry budu děti učit uvědmění si vlastníh těla, pěti smyslů, naučí děti péči svje zdraví, budu pznávat prfese lidí, fungvání rdiny. Očekávané výstupy: pjmenvat části těla, některé rgány, rzlišvat, c prspívá zdraví, pznávat pravidla splečnéh sužití, rzvíjet schpnst žít ve splečenství statních lidí, rzvíjet schpnst prjevvat se autenticky, chvat se autnmně, pznat pvlání, důležitst každé práce, vlnčasvé aktivity. 17

18 Časvý rzsah: LISTOPAD Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Magický svět smyslů C je t zdraví Rdina a můj dmv Až já budu velký Téma: Vánční sen Charakteristika: nastávají další změny v přírdě, další rční bdbí, příprava na příchd Mikuláše a vánčních svátků, z kapitly vyzařuje něha a tepl dmva Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjíme u dětí výtvarné schpnsti, fantazii, vnímavst a citlivst, uvědmvání si slavnstní atmsféry Vánc, citvé pržívání příběhu narzení Ježíška. Dále pjem čase, rientace v čase, matematické pjmy. Činnsti a příležitsti: budeme vyjadřvat svu představivst a fantazii ve výtvarných, pracvních a hudebních činnstech, seznamvat se s lidvými tradicemi, hry s barvami a materiály Očekávané výstupy: záměrně se sustředit na činnst a udržet pzrnst, rientvat se v čase, adekvátně prjevvat své city. Časvý rzsah: PROSINEC Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Čert, neb Anděl? Nesem vám nviny Těšení Téma: Zimní králvství Charakteristika: zima a důsledky, které přináší, zimní sprty, událst v živtě dítěte-zápis d ZŠ Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjíme schpnsti sebevládání, rzvíjíme fyzické zdatnsti, rzvíjíme kmunikativní dvednsti, svjení si pznatků a dvednstí k vyknávání jednduchých činnstí. Činnsti a příležitsti: děti se učí pzrvat, bjevvat frmu pkusů vlastnsti sněhu, ledu, učí se pužívat saně, ježdíky, brusle, baví se zimními radvánkami. Chystají se k zápisu d základní škly. Očekávané výstupy: pjmenvat většinu th, čím je bklpen, sledvat a vyprávět příběh, phádku, frmulvat tázky, zvládat překážky, phybvat se na sněhu, ledu, krdinvat lkmci a další plhy a phyby těla. Časvý rzsah: LEDEN Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Nvý rk Ledvá králvna Zima Zimní radvánky Škláci jdu k zápisu d ZŠ 18

19 Téma: Naše planeta Země Charakteristika: Různé pdby planety Země, splečnsti, které jsme sučástí, zdrjem pznání je bádání, cestvání, c najdeme v knihách Vzdělávací blasti - cíle: seznamvání se světem lidí, seznámení se světem kultury, rzvj estetickéh vkusu, s přínsem techniky d živta lidí. Činnsti a příležitsti: děti se budu hru učit zábavě, phybu, a sustředění na jedntlivé pkyny. Tříbí si představivst. Vyzkuší si způsb živta jiných nárdnstí V knihvně se seznámíme se spustu krásných knih a dzvíme se, jak je pr živt důležité číst v knihách. Očekávané výstupy: vnímat, že je zajímavé dzvídat se nvé věci, sledvat a vyprávět příběh, phádku, ppsat situaci pdle brázku. Časvý rzsah: ÚNOR Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Smích a zábava při hrách Kde na světě by se mi líbil? Jaké je t ve vesmíru? Kniha je můj kamarád Téma: Jar jak z phádky Charakteristika: Všechny živé rganizmy na zemi ptřebují čistý vzduch, vdu a půdu, učíme se pět pzrvat, bjevvat a vnímat vlastní živtní prstředí, tradice. Vzdělávací blasti - cíle: vytvření základů aktivních pstjů k živtu. Činnsti a příležitsti: pznáváme naši řeku, les, učíme se chraňvat náš ptůček, studánku a náš dmeček v lese, učíme se třídit dpad, pvíme si jak ještě chránit naši zem, c je recyklvání. Phvříme důležitsti pitné vdy, c je přehrada. Milujeme květinky, mláďata. Chráníme si tradice. Očekávané výstupy: vnímat, že svět má svůj řád, že je rzmanitý a pzruhdný, neknečně pestrý a různrdý, mít pvědmí významu živtníh prstředí pr člvěka, pmáhat pečvat klní živtní prstředí Časvý rzsah: BŘEZEN Věkvá skupina: 3-6 let Tematické části: Naše překrásná zem C d studánky nepatří? Phádka khutkvi a slepičce Květiny Zvířata a jejich mláďata 19

20 Téma: Pzr, je tu Apríl! Charakteristika: c je t legrace, pčasí se bráží v našem živtě každý den, sníh na děti půsbí magicky, déšť jim ddává zvláštní energii, sluneční paprsky zahřejí. Dále se zaměříme na aspekty živta ve městě a na vesnici. Vzdělávací blasti - cíle: vnímat bsah textu, przumět humru slyšenému i kreslenému, seznamvání s místem a prstředím, ve kterém dítě žije, vytváření pvědmí rzmanitsti a prměnách prstředí. Činnsti a příležitsti: učíme se pčasí, sledujeme jeh prměny. Pjmenujeme si naši bec, vyhledáme cestu k dmvu, nádraží, kstelu, zakreslíme mapu. Pjedeme d města, pjmenujeme bchdy, budeme hledat rzdíl mezi městem x vesnicí.. Očekávané výstupy: przumět, že změny jsu přirzené a samzřejmé (všechn klem se mění, vyvíjí, phybuje), vědmě využívat všech smyslů, záměrně pzrvat, všímat si, pstupvat a učit se pdle pkynů Časvý rzsah: DUBEN Věkvá skupina: 3-7 let Tématické části: Máme rádi legraci Svět barevných deštníků Živt ve městě a na vesnici Téma: Maminčina phádkvá náruč Charakteristika: tat kapitla bude věnvaná mamince, lásce k ní a statním blízkým, vnímání krásy přírdy klem sebe, živtu zvířat a hmyzu v ní, nabízejí se cesty za pznáním. Vzdělávací blasti cíle: dkázat vyvinut úsilí k vytvření určitéh výrbku, k naučení se textu, písně ve splupráci s statními, svjení si pznatků a dvednstí, které předcházejí čtení a psaní, pznávat zvláštnsti v živtě různých živčichů v přírdě Činnsti a příležitsti: příprava Svátku matek, vycházky d přírdy s pzrváním, zkumáním lupu, vyhledávání infrmací v encyklpediích, knížkách, výlety Očekávané výstupy: splečně se pdílet na slavě Svátku matek, pchpit důležitst chránit živt v přírdě ve všech jeh frmách, dkázat ddržet pravidla chvání důležitá na výletech Časvý rzsah: KVĚTEN Věkvá skupina: 3-7 let Tématické části: Pusa pr maminku Phádky z trávy Phádka z lesa Kam nás nhy pnesu Téma: Cesty,cestičky Charakteristika: tat kapitla bude děti seznamvat s dpravními prstředky Vzdělávací blasti-cíle : vytváření si pvědmí technickém prstředí, ve kterém žijeme, svjení si pznatků a dvednstí, které předcházejí čtení a psaní 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více