Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013"

Transkript

1 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Svět jak v phádce 1

2 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd Adresa : Bhuslavice, čp. 175, Zřizvatel: Obec Bhuslavice IČO: Telefn: www : Ředitelka : Zástupkyně řed. pr MŠ : Zpracvatelé: Název ŠVP: Mgr. Jana Hladíkvá Jindřiška Bartňvá Jindřiška Bartňvá Jana Cimrmanvá Markéta Veselá Iva Chmelařvá Svět jak v phádce Tent ŠVP PV byl schválen na pedagg. radě a platnst má d d Tent dkument bude rdičům k dispzici na infrmační nástěnce s mžnstí připmínek, které budu akceptvány pr příští šklní rk. V měsíci září bude předlžen tent dkument i zřizvateli. Pdpis pedaggických pracvníků: Pdpis nepedaggických pracvníků: 2

3 OBSAH: I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. Filsfický základ prgramu 2. Hlavní cíle prgramu 3. Průběžné vzdělávací cíle a čekávání kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů 4. Záměry, frmy a metdy vzdělávací práce III. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Věcné pdmínky 2. Živtspráva 3. Psychsciální pdmínky 4. Organizace prvzu mateřské škly 5. Řízení mateřské škly, persnální a pedaggické zajištění 6. Spluúčast rdičů IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vnitřní uspřádání škly a jedntlivých tříd 2. Charakteristika jedntlivých tříd V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU,VZDĚLÁVACÍ OBSAH VI. VII. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A DĚTI MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DÍLČÍ PROJEKTY VIII. SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM IX. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU X. PLÁNY A VIZE ŠKOLY XI. EVALUACE XII. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PŘÍLOHY ŠVP 3

4 I. Charakteristika škly Naše mateřská škla je dvutřídní, sídlí v patrvé panelvé budvě, nachází se ve středu bce Bhuslavice. V přízemí budvy se nachází I. třída Sluníčka, kuchyň, skladvací prstry, ředitelna. V patře je II. třída Berušky. V bu třídách pstupně prběhla výměna nábytku, ve třídě Sluníček i lehátek. Třída Berušek je vybavena pčítačem, další pčítač a kpírka je v ředitelně, kde má kancelář i veducí stravvání. V letšním rce dvybavíme pčítačem i třídu Sluníček. Šklka má vlastní kuchyň, která zajišťuje celdenní stravvání dětí. Dále je zde také vyvařvna a jídelna pr cizí strávníky. Prvzním řádem jsu zajištěny hygienické pžadavky na chd veřejné jídelny a prvzu MŠ. Škla je vytápěna akumulačními kamny. Obklpuje ji zahrada, která je vybavena bruzdalištěm, průlezku, pískvišti a dpravním hřištěm. V letech prběhla reknstrukce budvy, kdy byla vyměněna kna za plastvá a prveden zateplení celé budvy V tmt rce, , dšl ke slučení MŠ se ZŠ a vznikla tak nvá příspěvkvá rganizace s právní subjektivitu - Základní a mateřská škla Bhuslavice. Obě škly splu těsně susedí. Věříme, že tt slučení bude pr nás přínsem, že bude prbíhat splupráce jak p výchvné a vzdělávací stránce, tak ve využívání prstr škly (veliká tělcvična, zahrada, hřiště) dětmi ze škly. II. Charakteristika ŠVP (filsfický základ prgramu, dluhdbé cíle, průběžné vzdělávací cíle a čekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů, frmy a metdy vzdělávání) Název letšníh vzdělávacíh prgramu je SVĚT JAKO V POHÁDCE 1. Filsfický základ prgramu: Prč právě v "phádce"? Nejkrásnější vzpmínky má dítě na usínání s phádku, kteru mu přečte jeh maminka neb tatínek Naším velkým přáním a snahu je, aby děti spkjeně pržily phádkvé dětství v klektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly dětským úsměvem. 4

5 Aby se v naší mateřské škle cítily pravdu v phdě a zárveň se tu naučily vše ptřebné k živtu. škle" "Všechn, c pravdu ptřebuji znát, jsem se naučil v mateřské (Rbert Fulghum) T všechn dětem v plné míře a nejpřirzeněji nabízejí phádky: Přátelství - získávat přátele a udržvat si je vzájemnu důvěru a péčí - naučit se dělit Čestnst - chvat se pdle vědmí, c je správné a c špatné - hrát fér - když někmu ublížím, umět říci prmiň Splupráce - dpracvat se splu ruku v ruce ke splečnému cíli Pružnst - svjit si schpnst změnit plán, pkud je t ptřebné Zdravý rzum - naučit se užívat dbrý úsudek Smysl pr humr - smát se, být hravý, aniž by se t dtkl někh druhéh - radvat se z maličkstí Odpvědnst - být dpvědný za své činy - nebrat si nic, c mi nepatří - svjit si hygienická pravidla pr chranu nejen svéh zdraví Organizvání - držet věci v přádku připravené k užití - naučit se vracet věci tam, kde jsem je našel Zvídavst - tuha dzvídat se a vědět světě klem sebe Trpělivst - čekat klidně na někh neb na něc Úsilí - snažit se, jak t nejvíc jde Vytrvalst - pkračvat navzdry btížím, nevzdávat se s prvním neúspěchem Řešení prblémů - učit se hledat své řešení a bhajvat h mezi statními -umět přijmut kmprmis -nikmu neubližvat Při tvrbě tht vzdělávacíh prgramu jsme vycházely z filzfie prgramu Začít splu, který byl třeba uzpůsbit pdmínkám škly. 5

6 2.Hlavní cíle prgramu v kmpetencích dítěte Prgram uznává, ceňuje a pdněcuje vývj těch charakteristických rysů sbnsti, které budu v rychle se měnící dbě bzvláště ptřebné. Patří k nim schpnsti: Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrvnávat. Učit se kriticky myslet, rzpznávat prblémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svu vlbu dpvědnst. Být tvůrčí a mít představivst. Sdílet zájem a dpvědnst vůči splečenství (bci), zemi a prstředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé živtní návyky a pstje. Hlavní cíle prgramu umžňují v plné míře naplňvat cíle RVP PV,jsu jimi: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání 2. svjení základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí 3. Průběžné vzdělávací cíle a čekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů Průběžné vzdělávací cíle: Jsu t cíle, které se týkají práv dětí, sebebsluhy, hygieny, scializace, sebepjetí, citů, vůle, chvání a pěstvání mrálních a splečenských hdnt. Jsu t cíle jejímž naplňvání prlíná každdenními činnstmi a příležitstmi. Tyt cíle není nutné specificky plánvat, prtže k nim směřujeme denně. rzvj pzitivních citů dítěte ve vztahu k sbě, uvědmění si vlastní identity rzvj schpnstí vytvářet a rzvíjet citvé vztahy k klí rzvj dvednstí vyjádřit pcity, djmy a pržitky získávat schpnsti řídit chvání vůlí a vlivňvat vlastní situaci psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k druhému- v rdině, v MŠ rzvj základních kulturně splečenských pstjů, návyků vytváření pvědmí mezilidských a mrálních hdntách rzvj schpnsti žít ve splečenství statních lidí, přizpůsbit se, splupracvat, splupdílet se, přináležet k tmut splečenství svjit si dvednsti důležité k pdpře zdraví, bezpečí, sbní phdy i phdy prstředí a vytváření zdravých živtních návyků a pstjů 6

7 K naplňvání průběžných vzdělávacích cílů je důležité ddržvat určité zásady: pskytvat vhdné vzry chvání dstatek przumění a cenění úsilí dítěte klást přiměřené nárky na děti pskytvat dstatek chrany a sbníh sukrmí dstatek mtivace dětí k jejich sebevyjadřvání a sebeuplatnění všímat si i maličkstí v chvání dítěte s dítětem jednat vždy důstjně, nepnižvat, nezesměšňvat jednznačně frmulvat pravidla chvání ve vztahu k druhému věnvat dstatečnu pzrnst řešení dětských sprů a knfliktů maximálně pdprvat dětská přátelství, respektvat vzájemné sympatie nechat děti pdílet se na vytváření pravidel ve skupině být spravedlivý, nezvýhdňvat nechat děti vyjádřit svůj úsudek svém chvání pskytvat dstatek příležitstí k nápravě nesprávnéh chvání neřešit knflikty způsbem, který dítě vnímá jak nespravedlivý dstatek pzrnsti věnvat varvání a chraně před mžným nebezpečím hrzícím d neznámých lidí Očekávané kmpetence v blasti průběžných vzdělávacích cílů: zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní hygienické návyky dlučit se na určitu dbu d rdičů, být aktivní bez jejich pry uvědmvat si svu samstatnst, zaujímat vlastní názry, vyjadřvat se dpvídat za sebe a své jednání vyjádřit suhlas i nesuhlas - říci ne v situacích, které t vyžadují dhadvat, na c dítě stačí a c zvládne přijímat pzitivní cenění i případný neúspěch pržívat radst ze zvládnutéh a pznanéh sustředit se na činnst psluchat a plnit smysluplné pkyny, přistupvat na vysvětlení a pchpení pravidla zrganizvat hru uvědmvat si příjemné a nepříjemné citvé pržitky být citlivý k živým bytstem, k přírdě, k věcem navazvat kntakt s dspělým, kterému byl dítě svěřen d péče přirzeně a bez zábran kmunikvat s druhým dítětem dmítnut kmunikaci, která je dítěti nepříjemná uvědmvat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektvat je chápat, že všichni lidé mají stejnu hdntu, přestže každý je jiný, dlišnsti jsu 7

8 přirzené prstit se d prjevů sbectví vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje, vycházet mu vstříc bránit se prjevům násilí jinéh dítěte, ubližvání, násilí apd. chvat se bezřetně při setkání s neznámými dětmi i dspělými uplatňvat základní splečenské návyky při styku s dspělými pchpit, že každý má ve splečnsti svu rli začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky adaptvat se na prstředí škly i jeh běžné prměny snažit se dmluvit na splečném řešení dmítat splečensky nežáducí prstředí chvat se slušně a zdvřile k dspělým i dětem ddržvat pravidla her a jiných činnstí, jednat spravedlivě, hrát fér - zacházet šetrně s hračkami, pmůckami 1. Záměry,frmy a metdy vzdělávací práce 2. Náš prgram, který jsme nazvali Svět jak v phádce je zaměřený na děti věkvé skupiny 3-7 let. Prgram je kncipván tak, aby vyhvval individuálním ptřebám dětí. 3. Jsu t: - důraz na individuální přístup ke každému dítěti - důraz na samstatné rzhdvání a vlbu dítěte a přijímání dpvědnsti za ně - důraz na rzvíjení schpnstí, znalstí a dvednstí dětí prstřednictvím plánvané činnsti, center aktivit a pzrvání - důraz na účast rdiny 4. Prgram budeme naplňvat těmit metdami a frmami vzdělávací práce : - metda pržitkvéh a kperačníh učení hru a činnstmi - učení situační (dítě se bude učit dvednstem a pznatkům v kamžiku, kdy je ptřebuje a lépe tak chápe jejich smysl) - didakticky zacílená činnst pedaggem přím neb nepřím mtivvaná (cílené, plánvané učení v menší skupině či individuálně) - styl učení bude zalžen na principu vzdělávací nabídky, na individuální vlbě a aktivní účasti dítěte ( neúklvat dítě, ale pedagga správný výběr činnstí, připravené prstředí, nabízet dítěti příležitsti, jak pznávat, přemýšlet, chápat a przumět všemu účinnějším způsbem) - uplatňvat integrvaný přístup (nerzlišvat vzdělávací blasti či slžky ale vzdělávat děti na základě integrvaných blků nabízí širku škálu různých aktivit) - při práci s předšklními dětmi využijeme i specifických didaktik (klasické metdiky) Velmi důležitým, blíbeným a funkčním je tzv. ranní kruh, kdy se v něm děti p ranní svačině pstupně scházejí, usadí se se všemi dalšími účastníky (učitelka, rdič, praktikant, návštěva apd.). Tvar kruhu symblizuje partnerství všech jeh členů, stmeluje, všichni jsu jeh sučástí, 8

9 nikd zde není nadřazený ani pdřazený, je symblem rvnsti, spluzdpvědnsti. Účastníci se vzájemně přivítají, pzdraví, je navzena ptřebná atmsféra. Kruhem je pslána dřevěná hmatka (kamínek), ten kd ji má, hvří. Každé dítě má příležitst prmluvit, záleží pak na něm, jestli ji využije, neb ne. 5. Učitelky dále plánují činnsti d center aktivit pr menší skupiny dětí ale i splečné činnsti pr celu třídu. Všechny frmy a metdy vzdělávací práce pmáhají dětem vytvářet : vlastní przumění fyzikálnímu světu - prstřednictvím činnstí jak měření, vážení, stavby z kstek, práce se dřevem, hraní s pískem a vdu, užívání prvázků, míchání barev. vlastní przumění sciálním a kulturním infrmacím prstřednictvím her, vaření, četby příběhů, dramatických her na něc, vycházek na různé akce a rzhvrů nich vlastní przumění lgice a matematice měření, srvnávání, pčítání, bjevvání ekvivalentů, lgické řazení d sledu, třídění atd. vlastní przumění vztahu mezi psaným a mluveným slvem prstřednictvím kntaktu s knihami, písmeny, předčítáním, vlastním psaním a čtením, častým kreslením brázků, pslechem phádek, příběhů, vyjadřvání vlastních myšlenek a pržitků. psilují u dětí : fyzický vývj prstřednictvím phybu, šplhání, házení, řezání, šití, kreslení, psaní, blékání sciálně emciální vývj prstřednictvím řešení sprů a různic, vyjadřvání pcitů, kntrly impulsů, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve vztahu k dspělým, iniciativních pčátků a následvání, sdílení, péče materiály a splupráce s druhými. intelektvý vývj vede děti k samstatnému myšlení, k tvřivsti, k przkumávání věcí d hlubky, k chápání dění na základě vlastníh experimentvání, pzrvání a bjevvání. Rzvíjí jazyk i matematick lgické představy dětí pskytují dětem : dst času na przkumání prstředí příležitst učit se mnha různými cestami: vařením, kreslením, malváním, mdelváním, zpěvem, tancem, diskusemi, stavěním, dramatickými hrami, činnstmi venku, prhlížením knih a časpisů, prací se dřevem, papírem, písmeny, pískem a vdu, pzrváním, pkusy a bjevy. příležitst učit se způsbem, který vyhvuje individuálnímu stylu učení každéh dítěte ať jde rychlst, délku učení, pdíl aktivity a pasivity při učení. Učení činnstmi, hru, pslechem, pzrváním, nápdbu, vlastním pkusem a mylem, metdu přirzených následků klidné a bezpečné míst, kde mhu przkumávat svje pcity, dpuštět se chyb, napravvat je a řešit knflikty příležitst vybírat si, kterých činnstí se chtějí účastnit míst, kde mhu veřejně vystavit svji práci cenění a pzitivní hdncení sbní aktivity dítěte. 9

10 pedagg : rzumí vývji dítěte věnuje se pzrvání dětí při práci a při hře pečlivě plánuje skupinvé a individuální cíle, které se zakládají na ptřebě zájmu dítěte pskytuje měnící se, pružné prstřední prkazuje úctu k dětem a váží si jejich nápadu pvzbuzuje děti, aby si vyřešily své prblémy a vážily si jeden druhéh klade zkumavé tázky, které děti vedu k přemýšlení a k dpvědi Úspěch celé práce v MŠ závisí na týmvé splupráci, vzájemnéh respektu, tleranci a úctě, na klidném, příjemném a veselém přístupu k dětem, k sbě navzájem, dstatku citvých pdnětů. Činnsti dětí budu rganizvány tak, aby na ně blahdárně půsbily, aby byly zajímavé a pdnětné. Vdítkem budu třídní týdenní plány s daným tématem, které bude rzpracván v tzv. pavučcích. Využívat budu učitelky zejména frmy skupinvé, individuální i frntální činnsti. Budu uplatňvány aktivity spntánní i řízené, vzájemně prvázané a vyvážené, v pměru dpvídajícím ptřebám a mžnstem předšklníh dítěte. Tým MŠ může dle svých nápadů a fantazie vytvřit i samstatný týdenní i měsíční prjekt na dané téma dle vhdnsti a bsahu. Učitelky budu vycházet vstříc zájmům a ptřebám dětí, využívat integrvanéh učení hru, využívat individuálníh stylu učení dítěte, d vzdělávací práce zahrnvat všechny činnsti hudební, jazykvé, matematické, tělesné, rzumvé, pracvní, výtvarné, dramatické apd. III. Pdmínky předšklníh vzdělávání 1. Věcné pdmínky Mateřská škla má dstatečně velké prstry a takvé prstrvé uspřádání, které vyhvuje nejrůznějším skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení hračkami, pmůckami, náčiním, materiály a dplňky dpvídá pčtu dětí i jejich věku; je průběžně bnvván a dplňván a pedaggy plně využíván. Hračky, pmůcky, náčiní a další dplňky neb alespň jejich pdstatná část je umístěna tak, aby je děti dbře viděly, mhly si je samstatně brát a zárveň se vyznaly v jejich ulžení; jsu stanvena pravidla pr jejich využívání pedaggy i dětmi. Děti se sami svými výtvry pdílejí na úpravě a výzdbě interiéru budvy. Prstředí je upraven tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mhli je shlédnut i jejich rdiče. Prstr tříd a heren je rzdělen d částí, které stimulují děti ke hře a práci, tzv. center aktivit. Jsu t pracvní kutky, které umžňují hru i tvůrčí práci jedntlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsu k dispzici v každém z center. V bu třídách pstupně prběhla výměna nábytku, ve třídě Sluníček i lehátek. Jedná se samstatné matrace umístěné d speciálních přihrádkvých skříní, lůžkviny si děti ukládají zvlášť. 10

11 Ve třídě Berušek děti spí na sthvacích lehátkách Třída Berušek je vybavena pčítačem, další pčítač, multifunkční zařízení a kpírka je v ředitelně, kde má kancelář i veducí stravvání. V letšním rce dvybavíme pčítačem i třídu Sluníček. V bu třídách jsu radipřijímače s CD přehrávačem, ve třídě Sluníček máme klavír, ve třídě Berušek elektrické varhany Celý bjekt budvy je střežen zabezpečvacím zařízením. 2. Živtspráva Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachvána vhdná skladba jídelníčku, ddržvána zdravá technlgie přípravy pkrmů a nápjů, děti mají stále k dispzici ve třídě dstatek tekutin a mezi jedntlivými pdávanými pkrmy jsu ddržvány vhdné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti d jídla. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však sučasně natlik flexibilní, aby umžňval rganizaci činnstí v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci (aby např. rdiče mhli své děti přivádět pdle svých mžnstí, aby byl mžné reagvat na neplánvané událsti v živtě mateřské škly apd.). Děti jsu každdenně a dstatečně dluh venku, prgram činnstí je přizpůsbván kamžité kvalitě vzduší, pvětrnstním pdmínkám, síle mrazu (ne více, než -10 C) Děti mají dstatek vlnéh phybu nejen na zahradě, ale i na hřišti Sklka a při vycházkách d plí Máme k dispzici i šklní tělcvičnu k nárčnějším phybvým aktivitám V denním prgramu je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí (např. dětem s nižší ptřebu spánku) 3. Psychsciální pdmínky Děti i dspělí se cítí v prstředí mateřské škly dbře, spkjeně, jistě a bezpečně. Nvě příchzí dítě má mžnst pstupně se adaptvat na nvé prstředí i situaci. Pedaggvé respektují ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reagují na ně a napmáhají v jejich uspkjvání (jednají nenásilně, přirzeně a citlivě, navzují situace phdy, klidu, relaxace apd.). Děti nejsu neúměrně zatěžvány, či neurtizvány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rvncenné pstavení a žádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván. Jakékliv prjevy nervnstí, pdceňvání a zesměšňvání dětí jsu nepřípustné. Vlnst a sbní svbda dětí je dbře vyvážená s nezbytnu míru mezení, vyplývajících z nutnsti ddržvat v mateřské škle ptřebný řád a učit děti pravidlům sužití. Dětem se dstává jasných a srzumitelných pkynů. Třída je pr děti kamarádským splečenstvím, v němž jsu zpravidla rády. Pedaggický styl (způsb), jakým jsu děti vedeny, je pdprující, sympatizující, prjevuje se přímu, vstřícnu, empaticku a nasluchající kmunikací pedagga s dětmi. Je vylučen manipulvání s dítětem, zbytečné rganizvání dětí z bavy časvé prstje, pdprvání nezdravé sutěživsti dětí. Jakákli kmunikace s dítětem, kteru dítě pciťuje jak násilí, je nepřípustná. 11

12 Je uplatňván pedaggický styl s nabídku, který pčítá s aktivní spluúčastí dítěte. Vzdělávací nabídka dpvídá mentalitě předšklníh dítěte a ptřebám jeh živta (je dítěti tematicky blízká, jemu pchpitelná, přiměřeně nárčná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.) Pedagg se vyhýbá negativním slvním kmentářům a pdpruje děti v samstatných pkusech, je uznalý, dstatečně ceňuje a vyhdncuje knkrétní prjevy a výkny dítěte a přiměřeně na ně reaguje pzitivním ceněním, vyvaruje se paušálních pchval stejně jak dsudků. Ve vztazích mezi dspělými i mezi dětmi se prjevuje vzájemná důvěra, tlerance, hleduplnst a zdvřilst, slidarita, vzájemná pmc a pdpra. Dspělí se chvají důvěryhdně a splehlivě (autenticky). Pedagg se prgramvě věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a jiných sciálně patlgických jevů u dětí). 4. Organizace prvzu mateřské škly Prvz mateřské škly začíná v 6.30 hd a knčí v hd. Pracují zde 4 učitelky, je zapsán 56 dětí. Třídy jsu rzděleny na mladší věk Berušky a starší - Sluníčka Denní řád je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby. Děti nacházejí ptřebné zázemí, klid, bezpečí i sukrmí. Pměr spntánních a řízených činnstí je v denním prgramu vyvážený, a t včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu. Děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru, aby ji mhly dknčit neb v ní pzději pkračvat. Veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti byly pdněcvány k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjvaly d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem apd. Jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti, děti mají mžnst účastnit se splečných činnstí v malých, středně velkých i velkých skupinách. D denníh prgramu jsu pravidelně zařazvány řízené zdravtně preventivní phybvé aktivity. Je dstatečně dbán na sbní sukrmí dětí. Pkud t děti ptřebují, mají mžnst uchýlit se d klidnéh kutku a neúčastnit se splečných činnstí, stejně tak i mžnst sukrmí při sbní hygieně apd. Plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mžnstem dětí. 5. Řízení mateřské škly, persnální a pedaggické zajištění Mateřská škla byla slučena se základní šklu d jedné splečné příspěvkvé rganizace Základní škla a mateřská škla Bhuslavice, kres Náchd. Ředitelku škly je Mgr. Jana Hladíkvá, její zástupkyní pr mateřsku šklu Jindřiška Bartňvá. Zástupkyně ředitelky je dpvědná ředitelce za zajištění prvzu MŠ, 12

13 výchvnu a vzdělávací činnst v MŠ, za správnst šklní dkumentace, materiální blast v MŠ, BOZP. (viz. ŠVP MŠ neveřejná část) Pedaggický sbr funguje jak tým, panuje v něm vzduší vzájemné důvěry a tlerance a vzájemně se respektují. Všichni pracvníci, kteří pracují v mateřské škle jak pedaggvé, mají předepsanu dbrnu kvalifikaci. Pedaggický sbr, resp. pracvní tým funguje na základě jasně vymezených a splečně vytvřených pravidel, splupracují splu na tvrbě šklních dkumentů, plánvání šklních aktivit,. Pedaggvé se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, sleduje udržení a další růst prfesních kmpetencí všech pedaggů (včetně svjí sby), vytváří pdmínky pr jejich další systematické vzdělávání (studium dbrné literatury, účast na seminářích rganizvaných Služby pedaggů jsu rganizvány takvým způsbem, aby byla vždy a při všech činnstech zajištěna dětem ptimální pedaggická péče. Pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem (v suladu se splečenskými pravidly a pedaggickými a metdickými zásadami výchvy a vzdělávání předšklních dětí). Specializvané služby, jak je lgpedie, či jiná péče děti se speciálními vzdělávacími ptřebami, ke kterým předšklní pedagg sám není dstatečně kmpetentní, jsu zajišťvány ve splupráci s příslušnými dbrníky (speciálními pedaggy, šklními či pradenskými psychlgy, lékaři, aj.). 6. Spluúčast rdičů Ve vztazích mezi pedaggy a rdiči panuje bustranná důvěra a tevřenst, vstřícnst, przumění, respekt a chta splupracvat. Splupráce funguje na základě partnerství. Pedaggvé sledují knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaží se jim przumět a vyhvět. Rdiče mají mžnst pdílet se na dění v mateřské škle. jsu pravidelně a dstatečně infrmváni všem, c se v mateřské škle děje. Prjeví-li zájem, mhu se splupdílet při plánvání prgramu mateřské škly, při řešení vzniklých prblémů apd. Pedaggvé pravidelně infrmují rdiče prspívání jejich dítěte i jeh individuálních pkrcích v rzvji i učení. Dmluvají se s rdiči splečném pstupu při jeh výchvě a vzdělávání. Pedaggvé chrání sukrmí rdiny a zachvávají diskrétnst v jejích svěřených vnitřních záležitstech. Jednají s rdiči hleduplně, taktně, s vědmím, že pracují s důvěrnými infrmacemi. Nezasahují d živta a sukrmí rdiny, varují se přílišné hrlivsti a pskytvání nevyžádaných rad. Mateřská škla pdpruje rdinnu výchvu a pmáhá rdičům v péči dítě; nabízí rdičům pradenský servis i nejrůznější světvé aktivity v tázkách výchvy a vzdělávání předšklních dětí. 13

14 Čast využíváme služeb dbrníků z PPP a SPC při prblémech lgpedických i výchvných a vzdělávacích. Pr rdiče a děti chystáme uspřádat pracvní schůzky ve třídách, kde budu splečně s dětmi: - vytvářet pdzimní dekrace - vánční perníky neb svícny - Pklad víly Jarněnky Ve splupráci s rdiči uspřádáme Svatjánské dpledne při příležitsti lučení s předškláky, na které naváže Svatjánská nc - již bez rdičů. Dále budeme s rdiči splupracvat při rganizaci výletů a jiných akcí škly. IV. Organizace vzdělávání Mateřská škla se nachází v patrvé budvě, každá třída má svji šatnu, umývárnu a záchdy. Třídy se skládají z herny, kutků vybavených jak kuchyňka, výtvarná dílna, a kuty se zaměřením na kstky, dpravu, stlní hry a knihy, hry s přírdninami, hudebními nástrji. Každá třída má kuchyňku pr přípravu jídel k pdávání a k mytí nádbí. V přízemí se nachází třída Sluníčka. Je vybavena nvým nábytkem přízeným v min. rce. Pr letšní rk byla dvybavena nvými matracemi a skříněmi na jejich uskladňvání. V pschdí je třída Berušky, která je prstrnější. Je zde velký kabinet na pmůcky a ptřeby pr pí uklizečku. V bu třídách je třeba rzkládat lehátka pr plední dpčinek. Pr pbyt venku využíváme zahradu, je rzdělena na dvě části. Pr ptřeby bu tříd je pměrně malá, využíváme však i zahradu šklní, a dle pdmínek pčasí chdíme na vycházky d lesa a d plí. Charakteristika jedntlivých tříd Třída Sluníčka Třída starších dětí (4-7 let) 28 dětí, z th 13 předšklních, 6 s dkladem šk. dcházky Pedaggické bsazení : Jana CIMRMANOVA Jindřiška BARTOŇOVA Vzhledem k velkému pčtu předšklních dětí bude v dbě pledníh dpčinku prbíhat skupinvá příprava na šklu dle plánu (viz. TVP Sluníčka) V TVP přilženy Funkční gramtnsti. Pr děti s dkladem šklní dcházky máme vypracvány individuální plán dle instrukce PPP, zaměření pzrnsti na lgpedii. 14

15 V tét třídě se věnujeme pznávání nejen místa bydliště a klní přírdy, ale čast cestujeme d klí za pznáváním histrie (zámky), umění (galerie), zálib lidí (HIS), zaměstnání (čistička vd, ). Třída Berušky Třída mladších dětí (2,5-5 let) 28 dětí Pedaggické bsazení : Iva CHMELAŘOVA Markéta VESELA Zaměření: citvá a smyslvá výchva, pznávání blízkéh klí, živta na vesnici, lgpedická činnst, pdpra výchvy ke zdraví. V. Charakteristika vzdělávacíh prgramu, vzdělávací bsah ŠVP PV bsahuje 1 dluhdbý tematický celek s názvem Svět jak v phádce, který bsahuje11 střednědbých integrvaných blků = témat s názvy: Šklka plná hraček a kamarádů Kuzelný pdzim přichází Každý něc umíme Vánční sen Zimní králvství Naše planeta Země Jar jak z phádky Pzr, je tu Apríl! Maminčina phádkvá náruč Cesty, cestičky 11 integrvaný blk je prázdninvý - bez názvu. Opakujeme v něm vše, c se nám líbil v předchzích blcích. Každé téma sdružuje něklik pdtémat = krátkdbé integrvané blky. Ty jsu pdrbně rzpracvány v TVP PV. ŠVP PV nabízí charakteristiku dluhdbéh integrvanéh blku, vzdělávací blasti - cíle, činnsti a příležitsti, čekávané výstupy, časvý rzsah a věkvu skupinu, taktéž vše bsahují i střednědbé integrvané blky. 15

16 Samstatně je zpracván minimální preventivní prgram na pdpru výchvy ke zdraví a prevence rizikvých jevů u dětí PV. Tematický celek: Svět jak v phádce Charakteristika: je t dluhdbý prjekt, který buduje základy pr pstje, znalsti a dvednsti živtně důležité pr člvěka, napmáhá k chápání klníh světa a mtivuje k dalšímu pznání a učení. Prjekt představuje upravené prstředí s cíli pr skupiny i pr jedntlivé děti s plánvanými i spntánními činnstmi, které se zakládají na zájmu dítěte a na znalsti vývjvě vhdných činnstí. Prstředí dětem umžňuje se dbře rientvat ve smysluplných činnstech a spntánním pužívání pmůcek. Činnsti jsu nabízeny převážně v centrech aktivit se zaměřením na pdpru výchvy ke zdraví a prevenci rizikvých jevů u dětí, na připravenst dětí na pvinnu šklní dcházku v psledním rce před zahájením pvinné šklní dcházky, na účelnst skupinvé a individuální pdpry dětem se SVP a jeh naplnění v praxi, na pdpru předčtenářských a matematických dvednstí. Tt jsu pririty pr šklní rk 2012/2013. Každdenní činnsti jsu stanveny tak, aby pmáhaly dětem se cítit bezpečně, dspělí mluví příjemným tónem, děti stimulují pzitivně, hdntí je na základě individuální úspěšnsti. Jsu stanvena jasná pravidla. Vzdělávací blasti - cíle: letšní šklní rk se zaměříme převážně na blast Dítě a jeh těl a Ditě a jeh psychika, Dítě a splečnst. T v praxi znamená pdpřit výchvu ke zdraví, zaměřit se na prevenci šikany a sciálních patlgických jevů a prjevy násilí a diskriminace. Cílem je rzvj sbnsti dítěte, pdpra tělesnéh rzvje a zdraví,sbní spkjensti a phdy,chápání záknitstí.přírdy a eklgie. Činnsti a příležitsti: viz Metdy a frmy vzdělávání Očekávané výstupy: viz kapitla K čemu a kam směřuje naše mateřská škla Časvý rzsah: celrční Věkvá skupina: 3-7 let Jedntlivé tématické části jsu jen rientační a každá třída si je může uzpůsbit pdle svých ptřeb a situace. Téma: Šklka plná hraček a kamarádů Charakteristika: kapitla se zaměřuje na seznámení dětí s nvým prstředím, s nvými situacemi, na živt mim dmv, na vytvření smysluplných pravidel bezpečnéh a hleduplnéh chvání, sklízení vce ze zahrad Vzdělávací blasti - cíle: dlučení se na určitu dbu d rdičů, rzvíjení schpnstí sebevládání, navazvání kntaktů, pznávání druhů vce a zeleniny Činnsti a příležitsti: hry, které pmhu dětem překnat pčáteční těžksti mim dmv, výtvarné činnsti, využití zahrady, pískvišť Očekávané výstupy: uvědmit si svu samstatnst, navazvat kntakty s dspělým, kterému je svěřen d péče, překnat stud, respektvat h, přirzeně a bez zábran kmunikvat s druhým dítětem. 16

17 Časvý rzsah: ZÁŘÍ Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Mje šklka Kuzelné jablíčk Naše pravidla C je za pltem? Téma: Kuzelný pdzim přichází Charakteristika: velká změna pčasí a jevy s ní suvisející -teplé blékání,sklizeň vce,zeleniny,plních pldin, barevné strmy,.rstliny i zvířata se připravují na zimu. Vzdělávací blasti - cíle: vytváření pvědmí živé a neživé přírdě, jejich změnách, mžnst pmci při práci venku, splupráce při činnstech Činnsti a příležitsti: budeme prvádět Listhrátky, hrabat listí na zahradě, péci brambry, psluchat zvuky ptactva, pznávat zvířata žijící v našem lese, sbírat kaštany, žaludy, chutnávat vce a zeleninu, budeme se učit c je t chladn, že se musíme teple blékat. Očekávané výstupy: zachycvat skutečnsti ze svéh klí a vyjadřvat své představy pmcí různých výtvarných dvednstí a technik (kreslit, pužívat barvy, mdelvat, tvřit z papíru, z přírdnin apd.), chápat základní číselné a matematické pjmy (prvnávat, třídit subry, chápat číselnu řadu v rzsahu první desítky, pznat více, méně apd., mít pvědmí některých způsbech chrany sbníh zdraví. Časvý rzsah: ŘÍJEN Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Umění létat Barvy pdzimu Pldy pdzimu Uspávanky Bručkiáda Každý něc umíme Téma: Charakteristika: Každý člvěk něc umí, je něčím důležitý, prspěšný. Funkce rdiny, zaměstnání lidí. C je t zdraví? Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjení schpnstí žít ve splečenství statních lidí, pznat různé prfese, práci a pvinnsti svých rdičů, rzvíjení a užívání všech smyslů, svjení si pznatků a dvednstí důležitých k pdpře zdraví a bezpečnsti. Činnsti a příležitsti: pznávací hry budu děti učit uvědmění si vlastníh těla, pěti smyslů, naučí děti péči svje zdraví, budu pznávat prfese lidí, fungvání rdiny. Očekávané výstupy: pjmenvat části těla, některé rgány, rzlišvat, c prspívá zdraví, pznávat pravidla splečnéh sužití, rzvíjet schpnst žít ve splečenství statních lidí, rzvíjet schpnst prjevvat se autenticky, chvat se autnmně, pznat pvlání, důležitst každé práce, vlnčasvé aktivity. 17

18 Časvý rzsah: LISTOPAD Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Magický svět smyslů C je t zdraví Rdina a můj dmv Až já budu velký Téma: Vánční sen Charakteristika: nastávají další změny v přírdě, další rční bdbí, příprava na příchd Mikuláše a vánčních svátků, z kapitly vyzařuje něha a tepl dmva Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjíme u dětí výtvarné schpnsti, fantazii, vnímavst a citlivst, uvědmvání si slavnstní atmsféry Vánc, citvé pržívání příběhu narzení Ježíška. Dále pjem čase, rientace v čase, matematické pjmy. Činnsti a příležitsti: budeme vyjadřvat svu představivst a fantazii ve výtvarných, pracvních a hudebních činnstech, seznamvat se s lidvými tradicemi, hry s barvami a materiály Očekávané výstupy: záměrně se sustředit na činnst a udržet pzrnst, rientvat se v čase, adekvátně prjevvat své city. Časvý rzsah: PROSINEC Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Čert, neb Anděl? Nesem vám nviny Těšení Téma: Zimní králvství Charakteristika: zima a důsledky, které přináší, zimní sprty, událst v živtě dítěte-zápis d ZŠ Vzdělávací blasti - cíle: rzvíjíme schpnsti sebevládání, rzvíjíme fyzické zdatnsti, rzvíjíme kmunikativní dvednsti, svjení si pznatků a dvednstí k vyknávání jednduchých činnstí. Činnsti a příležitsti: děti se učí pzrvat, bjevvat frmu pkusů vlastnsti sněhu, ledu, učí se pužívat saně, ježdíky, brusle, baví se zimními radvánkami. Chystají se k zápisu d základní škly. Očekávané výstupy: pjmenvat většinu th, čím je bklpen, sledvat a vyprávět příběh, phádku, frmulvat tázky, zvládat překážky, phybvat se na sněhu, ledu, krdinvat lkmci a další plhy a phyby těla. Časvý rzsah: LEDEN Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Nvý rk Ledvá králvna Zima Zimní radvánky Škláci jdu k zápisu d ZŠ 18

19 Téma: Naše planeta Země Charakteristika: Různé pdby planety Země, splečnsti, které jsme sučástí, zdrjem pznání je bádání, cestvání, c najdeme v knihách Vzdělávací blasti - cíle: seznamvání se světem lidí, seznámení se světem kultury, rzvj estetickéh vkusu, s přínsem techniky d živta lidí. Činnsti a příležitsti: děti se budu hru učit zábavě, phybu, a sustředění na jedntlivé pkyny. Tříbí si představivst. Vyzkuší si způsb živta jiných nárdnstí V knihvně se seznámíme se spustu krásných knih a dzvíme se, jak je pr živt důležité číst v knihách. Očekávané výstupy: vnímat, že je zajímavé dzvídat se nvé věci, sledvat a vyprávět příběh, phádku, ppsat situaci pdle brázku. Časvý rzsah: ÚNOR Věkvá skupina: 3-7 let Tematické části: Smích a zábava při hrách Kde na světě by se mi líbil? Jaké je t ve vesmíru? Kniha je můj kamarád Téma: Jar jak z phádky Charakteristika: Všechny živé rganizmy na zemi ptřebují čistý vzduch, vdu a půdu, učíme se pět pzrvat, bjevvat a vnímat vlastní živtní prstředí, tradice. Vzdělávací blasti - cíle: vytvření základů aktivních pstjů k živtu. Činnsti a příležitsti: pznáváme naši řeku, les, učíme se chraňvat náš ptůček, studánku a náš dmeček v lese, učíme se třídit dpad, pvíme si jak ještě chránit naši zem, c je recyklvání. Phvříme důležitsti pitné vdy, c je přehrada. Milujeme květinky, mláďata. Chráníme si tradice. Očekávané výstupy: vnímat, že svět má svůj řád, že je rzmanitý a pzruhdný, neknečně pestrý a různrdý, mít pvědmí významu živtníh prstředí pr člvěka, pmáhat pečvat klní živtní prstředí Časvý rzsah: BŘEZEN Věkvá skupina: 3-6 let Tematické části: Naše překrásná zem C d studánky nepatří? Phádka khutkvi a slepičce Květiny Zvířata a jejich mláďata 19

20 Téma: Pzr, je tu Apríl! Charakteristika: c je t legrace, pčasí se bráží v našem živtě každý den, sníh na děti půsbí magicky, déšť jim ddává zvláštní energii, sluneční paprsky zahřejí. Dále se zaměříme na aspekty živta ve městě a na vesnici. Vzdělávací blasti - cíle: vnímat bsah textu, przumět humru slyšenému i kreslenému, seznamvání s místem a prstředím, ve kterém dítě žije, vytváření pvědmí rzmanitsti a prměnách prstředí. Činnsti a příležitsti: učíme se pčasí, sledujeme jeh prměny. Pjmenujeme si naši bec, vyhledáme cestu k dmvu, nádraží, kstelu, zakreslíme mapu. Pjedeme d města, pjmenujeme bchdy, budeme hledat rzdíl mezi městem x vesnicí.. Očekávané výstupy: przumět, že změny jsu přirzené a samzřejmé (všechn klem se mění, vyvíjí, phybuje), vědmě využívat všech smyslů, záměrně pzrvat, všímat si, pstupvat a učit se pdle pkynů Časvý rzsah: DUBEN Věkvá skupina: 3-7 let Tématické části: Máme rádi legraci Svět barevných deštníků Živt ve městě a na vesnici Téma: Maminčina phádkvá náruč Charakteristika: tat kapitla bude věnvaná mamince, lásce k ní a statním blízkým, vnímání krásy přírdy klem sebe, živtu zvířat a hmyzu v ní, nabízejí se cesty za pznáním. Vzdělávací blasti cíle: dkázat vyvinut úsilí k vytvření určitéh výrbku, k naučení se textu, písně ve splupráci s statními, svjení si pznatků a dvednstí, které předcházejí čtení a psaní, pznávat zvláštnsti v živtě různých živčichů v přírdě Činnsti a příležitsti: příprava Svátku matek, vycházky d přírdy s pzrváním, zkumáním lupu, vyhledávání infrmací v encyklpediích, knížkách, výlety Očekávané výstupy: splečně se pdílet na slavě Svátku matek, pchpit důležitst chránit živt v přírdě ve všech jeh frmách, dkázat ddržet pravidla chvání důležitá na výletech Časvý rzsah: KVĚTEN Věkvá skupina: 3-7 let Tématické části: Pusa pr maminku Phádky z trávy Phádka z lesa Kam nás nhy pnesu Téma: Cesty,cestičky Charakteristika: tat kapitla bude děti seznamvat s dpravními prstředky Vzdělávací blasti-cíle : vytváření si pvědmí technickém prstředí, ve kterém žijeme, svjení si pznatků a dvednstí, které předcházejí čtení a psaní 20

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Základní škola Polná. Plán práce školy

Základní škola Polná. Plán práce školy Základní škla Plná Plán práce škly Šklní rk 2015 / 2016 Základní škla Plná Plán práce škly 2015/2016 Stálé cíle škly dle ŠVP ŠKOLA PRO VŠECHNY Pskytvat základní vzdělání s respektváním schpnstí a mžnstí

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více