ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!"

Transkript

1 ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima! OSNOVA ŠVP 1/ Identifikační údaje o škole 2/ Obecná charakteristika školy 3/ Podmínky vzdělávání 4/ Organizace vzdělávání 5/ Charakteristika vzdělávacího programu 6/ Vzdělávací obsah 7/ Evaulace Přílohy: 1/ Cizí jazyk v MŠ angličtina 2/ Nyvýšení kapacity MŠ 3/ Žádost o povolení vyjímky z počtu dětí Projednáno na pracovní pedagogické poradě / Identifikační údaje o škole Název: Mateřská škola, České Meziříčí Sídlo: Osvobození 250, České Meziříčí Ředitelka: Jana Černá Telefon: Mobil: www. mscm IČO: IZO: Forma: Příspěvková organizace Rozsah činnosti: Výchova a vzdělávání předškolního věku Kapacita: 78 dětí Zřizovatel: Obec České Meziříčí

2 MOTTO: Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Naučit děti základním schopnostem a vybavit je dovednostmi důležitými pro celý další život. 2/ Obecná charakteristika školy Mateřská škola je rodinného typu, tří třídní, umístěna ve středu obce. V areálu MŠ je velká školní zahrada s dopravním hřištěm, které je využíváno téměř celý rok. Vzhledem k velkému počtu dětí a nedostačující kapacitě MŠ, je jedna třída s předškolními dětmi zřízena v budově ZŠ. V současné době MŠ navštěvuje 78 dětí, má 9 zaměstnanců: 6 učitelek a 3 provozní. Paní učitelky: Berušky Jana Černá, Mgr. Michaela Kozáková Kuřátka Dana Fryntová, Stanislava Nováková Sluníčka Pavla Roubalová, Vlasta Mrštilová (odloučené pracoviště v ZŠ) Všechny paní učitelky mají odbornou kvalifikaci. O čistotu a pořádek se starají Eva Citová školnice a uklizečka Zuzana Kašparová uklizečka O dobrá jídla a bezvadný chod kuchyně se starají. Jindřiška Zemánková vedoucí ŠJ Zuzana Kašparová kuchařka Provoz mateřské školy je od 6.15 hod. do hodin. Provoz III. třídy v ZŠ je od 6.30 do hodin. 3/ Podmínky předškolního vzdělávání Životospráva: vedeme děti ke zdravému životnímu stylu podáváme plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou ovocem a zeleninou, mléčnými výrobkami. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo. pitný režim je striktně dodržován a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Na delší vycházku si děti berou nápoj, při pobytu na školní zahradě je k dispozici barel s nápojem, omezujeme slazení nápojů dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota a tu si musí každý chránit

3 Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou: snažíme se do kolektivu přijímat děti zdravé ranní filtr vedeme děti k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných osobních návyků upozorňujeme na možnost nebezpečí úrazu a jejich prevence správné hygienické návyky při sledování TV,PC prevence zubní kazivosti, čištění zoubků po obědě spolupráce s pediatrem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedická prevence Klima školy: snažíme se vytvořit pohodové klima bez stresů a strachu ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi podporujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc. pozornost věnujeme rozvoji individuálních schopností každého dítěte, šanci musí dostat všechny děti. učitelky se zaměří svým vedením na prevenci šikany dětí a jiných společensky nežádoucích jevů volnost a osobní svoboda dětí adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ, bezproblémový přechod dětí z rodiny do MŠ, klidný přechod dětí základní školu Patologické jevy: tyto prvky jsou voleny s ohledem na věk dítěte a úroveň vývoje jejich myšlení a chápání v souvislosti s péčí o zdraví dítěte se budou učit zejména pojmenovávat části těla a některé orgány v dětech vytvářet povědomí kde nalézt či jak přivolat pomoc v současné době pracujeme s pomůckami nakldatelství pro bezpečnost a prevenci. Využíváme poznatků a materiálu z projektu Děti a bezpečnost Nestačí jen vědět, vědění se musí použít (J.W.Goethe) Organizační zajištění chodu MŠ:. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí - všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti.. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry.. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.. V dětech se snažíme rozvíjet toleranci,ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

4 . Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi.. Nejsou překračovány počty dětí ve třídě. Režim dne: se přizpůsobuje podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Spontánní hry: probíhají po příchodu dětí do 8.30 hod. a při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů ( dle potřeb dětí). Činnosti řízené pedagogem: probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Individuální a skupinové činnosti, rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí dětí, výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti, jazykové chvilky, zájmové činnosti, skupinová práce s předškolními dětmi, celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení, matematické představy. Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne - před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry. Pobyt venku - řízené a spontánní činnosti, pohybové hry, dopravní hřiště. 1x týdně - řízené TV činnosti, cvičení na nářadí. Pobyt venku: je organizován mezi hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší. Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti - sezónní činnosti, pohybové hry, prvky sportovních her, turistika, jízda na dětských dopr. prostředcích, poznávací činnosti. Odpočinek: vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají mezi hod. při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti si mají možnost do postýlek vzít svého oblíbeného plyšáka, vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit. Stravování: 1. třída hod. ranní svačina hod. oběd hod. odpolední svačina 2. třída hod. ranní svačina hod. oběd hod. odpolední svačina 3. třída hod. ranní svačina hod. oběd 14 hodin odpolední svačina

5 Charakteristika školy: 3 třídy MŠ, zapsáno 78 dětí - 1. třída 23 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 27 dětí (odloučené pracoviště v ZŠ) Obsazení školy: ředitelka školy: Jana Černá 1. třída : Jana Černá, Michaela Kozáková 2. třída: Dana Fryntová, Stanislava Nováková 3. třída: Pavla Roubalová, Vlasta Mrštilová ( ZŠ ) školnice: Eva Citová uklizečka: Eva Citová, Zuzana Kašparová vedoucí stravování a kuchařka: Jindřiška Zemánková kuchařka: Zuzana Kašparová Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte. Při hře dětí dbá, aby si hrály klidně, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty a hračky. Nesmí nechávat děti bez dozoru (zajistit dohled jiné pracovnice z MŠ), neodcházet od spících dětí, dbát na to, aby děti vždy spaly ve svých lůžkovinách. Dbát na bezpečnostní opatření při manipulaci s předměty, pomůckami, aby nedošlo k úrazu dětí i dospělých. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dítěte - soustavná pomoc při cvičení, bývá na nejrizikovějším místě, kontrola tělocvičného nářadí. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péčí úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Zajištění dostatečného dozoru při pobytu venku - maximálně 20 dětí na učitelku. V letních měsících přenášet činnosti dětí ven - hry s vodou, sprchování, pokrývky hlavy, pitný režim. Učitelka dbá, aby bez dozoru nelezly děti na průlezky a jiné nářadí, dbá na úklid zahrady - hračky, pískoviště. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi po chodníku - použití bezpečnostního terčíku. Seznamování děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Dětem se plně věnovat, mít stanovený cíl a úkol pro pobyt venku, možnost spontánního pohybu. Přechod dětí ze třetí třídy ze ZŠ zpočátku zajišťuje učitelka se školnicí. Při školních výletech dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany dětí v MŠ v dopravním prostředku a v průběhu akce mít o bezpečnosti a počtu dětí vždy přehled.

6 Materiální a hygienické podmínky školy: Věcné podmínky:. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí.. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku - je průběžně obnovováno a doplňováno.. Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům.. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena dopravním hřištěm. Zahrada je vybavena herními sestavami, altánem pro děti. Prostory zahrady umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Kapacitně nevyhovuje pískoviště pro děti.. O letních prázdninách 2011 bylo postaveno nové oplocení kolem MŠ. Závěr: Vzdělávací podmínky v naší MŠ budou plně vyhovující, pokud se podaří plánovaná výstavba nové třídy. Životospráva:. Dětem je poskytnuta plnohodnotná strava dle příslušných předpisů.. Je zachována vhodná skladba jídelníčku.. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ.. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Psychohygiena:. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.. Je zajištěn pravidelný denní řád.. Rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv dle svých potřeb.. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí.. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností.. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.

7 4/ Organizace vzdělávání Stravování: Strava je připravována na mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo vydávají kuchařky, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhají učitelky. Časový postup mezi jídly je 3 hodiny. Otázky týkající se stravování, projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen si včas zajistit termín k úhradě a ten bezpodmínečně dodržet. Rodiče mohou platit převodem i hotově u VŠJ. Výše úplaty (příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ) na 1 měsíc a 1dítě je 300,-Kč.(Vyhláška obce). Způsob nakládání s prádlem: Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky 1x týdně, pyžama 1x za týden. Prádlo je práno a mandlováno ve vlastní prádelně a uloženo k tomu určených prostorách. Pitný režim: Od 6.30 hodin mají děti na každé třídě po celý den k dispozici pití. Ten podle potřeby dětí doplňují kuchařky. Děti se mohou samostatně kdykoli napít. Nápoje se obměňují. Ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky, barely s pitnou vodou - Skalní pramen. Každé dítě mé svůj hrneček. Ozdravná opatření: Pravidelná sledování vytápění a větrání místnosti. Děti jsou otužovány vzduchem a vodou podle potřeb a ročních období. Je dodržován dostatečný pobyt venku. - dechová cvičení - každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti - pískoviště jsou v létě vlhčena vodou, zastíněna slunečníky - je nutno, aby děti v létě ven nosily, brýle, letní čepice, popřípadě byly mazány krémem s UV filtrem vždy mají dostatek tekutin

8 Adaptační období - zvykáme si na mateřskou školu: Adaptační období, kterým nové děti ve školce procházejí, má u každého jiný průběh. Někdo se promění v slzavé údolí a odmítá komunikovat s učitelkou a ostatními dětmi, jiný se rychle oklepe a přivykne si na nové věci. Adaptace, proces přizpůsobování se a zvykání na nové skutečnosti, sám o sobě není ničím patologickým a patří k životu. Podle psycholožky V. Masákové k adaptaci dochází při každé životní změně. Každý z nás ale změnu zpracovává jinak. U malého dítěte je to složitější v tom, že dítě změnou, kterou mu přinesl přechod do mateřské školy, přijde o tu základní jistotu blízkého okolí, v němž se dokázalo orientovat a kde byly věci, na které si už zvyklo a kterým rozumělo. Najednou je v neznámém prostředí a musí se s ním nějak vyrovnat. To, jak dítě proces přivykání na mateřskou školu zvládne, závisí (mimo jiné) na jeho věku. Jinak to bude zpracovávat tříleté dítě, které bylo do té doby jenom s maminku, a jinak dítě o rok strší, které už jezdilo za babičkou a dědečkem a má za sebou zkušenost nějaké částečné změny. Dále záleží i na jeho emoční stabilitě a jistotě. Neznamená to ale, že úzkostné dítě bude automaticky změnu snášet hůř, jen bude mít trochu jiné projevy. Navíc je třeba si uvědomit, z čeho úzkost pramení pokud je dítě nejisté, protože mu doma chybí pevný řád a režim, může se přechodem do mateřské školy, kde je jasné, že teď se jde ven a teď si budeme hrát, naopak uklidnit, neboť získá dosud chybějící životní jistotu, dodává PhDr. V. Masáková. Úspěšné zvládnutí adaptace je velký úkol nejen pro dítě a mateřskou školu, ale i pro rodiče. Spolupráce všech zúčastněných sice stojí něco úsilí i času, ale jistě se vyplatí. Akce pro děti: divadla pro děti v MŠ, divadlo Jaroměř návštěva místního kina 2x do roka štrůdlování, kloboukování schůzka s psycholožkou exkurze rozsvěcení vánočního stromu u OU mikulášská besídka s nadílkou vánoční výlet s dětmi vánoční besídka v kině s nadílkou výuka anglického jazyka návštěva solné jeskyně tvoření rodičů s dětmi Podzimní kouzlení a Přišlo jaro do vsi karneval pro děti slet čarodějnic besídka ke Dni matek oslava Dne dětí

9 školní výlet rozloučení s předškoláky Spolupráce MŠ a ZŠ návštěva dětí v 1. třídě 2x do roka společná divadelní představení konzultace s paní učitelkou o prvňáčcích využití tělocvičny ZŠ spolupráce s MŠ Opočno besedy a přednášky o předškolních dětech (Pekařová, Matějíček) 5/ Řízení mateřské školy Naše mateřská škola je samostatný právní subjekt, vedením je pověřena ředitelka MŠ. Ta se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy. Učitelkám ponechává dostatek pravomoci a respektuje jejich názory. Povinnosti a úkoly jsou jasně dány a zaměstnanci za ně přebírají odpovědnost. Společně jako tým vypracováváme školní vzdělávací program. Vytváříme informanční systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek hlášení v obecním rozhlase, informovanost rodičů učitelkami jednotlivých tříd. Kontrolní a evaulační činnosti jsou zaměřeny na všechny oblasti týkající se provozu, tak i výchovně vzdělávací práce. Ředitelka podporuje spolupráci se zřizovatelem a se základní školou. Záměrem je vést všechny spolupracovníky k myšlence, že o tom jak se bude dítě v MŠ cítit rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí. CO SE NÁM PODAŘILO: 1/ Plně zrekonstruovat umývárny v 1. a 2. třídě za sponzorské spolupráce Cukrovaru. 2/ Vylepšit prostory 1. třídy k navýšení kapacity, zařídit novým kobercem a stolečky. 3/ Postavit nové stání na kola za sponzorské spolupráce Ecomu. 4/ Obložit schodiště novým kobercem 5/ Vylepšit prostory pro převlékání zaměstnanců nové skříně 6/ Instalovat nové vchodové dveře 7/ Zřídit nové prostory pro celodenní provoz 3. třídy v ZŠ s kapacitou 27 dětí. CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ: 1/ Opravit herní prvky na zahradě a postupně dovybavit pískovištěm a novými sestavami. 2/ Zateplit budovu MŠ včetně oken plánováno na červen / Výměna podlahy a topení ve 2. třídě. 4/ Pokládka zámkové dlažby kolem MŠ. 6/Spoluúčast rodičů Snažíme se ve vztazích s rodiči o oboustrnou důvěru a otevřenost, respekt a ochotu spolupracovat pravidelná informovanost o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek a písemných informací na nástěnkách. Učitelky informuji rodiče o prospívání

10 jejich dítěte i o pokrocích v rozvoji učení. Domlouváme se o společném postupu při jeho výchově i vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny. Záměrem je hledat cesty důvěry a spolupráce. Schůzky s rodiči se zařazují jednou do roka červen, listopad s psycholožkou. Rodičům je nabídnuto vyšetření PPP a depistáž dětí SC. Ke zlepšení spolupráce s rodiči využíváme anonymní dotazníky, kde se mohou vyjádřit k veškerému dění v naší MŠ, případně uvést své náměty a nápady pro další práci, nebo řešení problémů. Dále máme zřízenou knihovnu pro rodiče s odbornými poblikacemi a knihami. Akce s rodiči: besídka ke Dni matek vánoční besídka a tvoření s rodiči zpívání u prvního rozsvícení stromečku u OU umožnění přítomnosti rodičů s dětmi v MŠ schůzky s rodiči zápis dětí Den otevřených dveří tvoření rodičů s dětmi Podzimní kouzlení, Vánoce jsou, věř mi, skoro přede devřmi a Přišlo jaro do vsi rozloučení s předškoláky 7/ Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program byl rozpracován v souladu s RVP a obecně platnými právními předpisy. Přihlížely jsme k prostorám budovy, materiálním a sociálním podmínkám a sestavě pedag. sboru. Snažíme se využít všech dostupných metodických zdrojů. Program činností vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Program je rozdělen do 4 integrovaných bloků. Všechny třídy mají rozpracované TVP. Bloky mohou učitelky rozvíjet, doplňovat, zpracovávat dle zájmu dětí a situací, které vyplynou ze života dětí. VIZE Učit děti žít s úctou k přírodě, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost k budoucnosti. ZÁMĚR Dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání, zaměřit se na prožitkové učení, tématické a situační plánování. Získat a plně využívat poznatky o dítěti. Tento školní program plně realizovat ve třídách a to tak, aby - v úzké vazbě s rodiči - umožnil všem dětem optimálně rozvinout vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. CÍL Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost. Rozvíjení samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

11 VÝSTUP Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. Vyjádřit samostatně myšlenky, nápady, pocity a prožitky. Vyjádřit se prostřednictvím hudebních činností. Naučit se nazpaměť krátké texty. Postupně zvládat základní pohybové dovednost. Spolupracovat s ostatními. Uplatňovat svá práva, přání a potřeby. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě a věcem. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání bude uskutečněno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem, spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního učení. Všechny činnosti obsahují hry a tvořivost. Individuálního vzdělávacího plánu využívat k rozvoji dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ. Další formou, která naplňuje záměry vzdělávání, patří nadstandardní aktivity : kroužek Tvořivé ručičky, sboreček Notička, seznámení s anglickým jazykem, společné akce rodičů a dětí, výlety, výstava- Tvoříme s rodiči, exkurze.

12 8/ Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program Mateřské školy, České Meziříčí Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. Po celý školní rok nás bude provázet postavička KRTEČKA. Bude si s námi povídat v komunitním kruhu, bude s námi malovat, počítat, cvičit, ale také řešit různé problémy, prostě bude náš kamarád. Každé roční období je rozpracováno do jednotlivých týdeních podtémat. Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace (opakování, náhodná témata). Vzdělávacé nabídka je podrobně zpracována v třídních programech. Uskutečnění vdělávání probíhá na základě nejrůznějších činností. Obsahem jsou činnosti ze života, tradice, ale i podtémata vycházející ze složitého života společnosti a zájmu dětí. Hlavním úkolem učitelky je vybírat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat přemýšlet a chápat. Cíle naší mateřské školy: Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu je velmi důležitý také vztah k rodině, uvědomit si nejbližší členy své rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu rozvíjet podvědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi a získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Témata jsou naplňována konkrétními činostmi. 1/ Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 2/ Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3/ Získání osobní samostatnosti a schopnosti učení projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb. 1/ Fyziologické potřeby potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití. 2/ Potřeba bezpečí jasná pravidla dětem známá a srozumitelná. 3/ Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti. 4/ Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání. 5/ Potřeba seberealizace naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby byla škola dílnou lidskosti a předehrou života, aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem. ( J.A.Komenský )

13 1. Téma Nejlepší malíř je podzim Podtémata č.1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí cíle: Očekávané výstupy: Já a školka Tématický blok pro adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů, poznáme prostředí školy, jejího okolí a paní učitelky. Děti jsou vedeny k bezpečnému pohybu a chování v prostorách školy i na zahradě. Osvojení praktických dovedností Rozvoj komunikativních dovedností Seznamování s pravidly chování Poznávání pravidel společenského soužití Rozvoj a užívání všech smyslů Poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy rodiny Získat vztah k domovu Uvědomit si citovou vazbu k rodiným příslušníkům Umět se adaptovat na prostředí Komunikovat bez zábran a ostychu Orientovat se v novém prostředím Dosažení přirozené adaptace v novém prostředí Navázat vzájemnou komunikaci Co přináší podzim V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat co včechno musí lidé udělat na poli a na zahradě. Dozvídáme se jaké ovoce se češe, jakým způsobem, jak voní a jak ho poznáme. Co znamená zelenina a ovoce pro zdraví člověka součást jídelníčku. Seznamovat se změnami počasí, s časovýmí pojmy. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. Změny počasí. Podzimní tradice Rozvoj tvořivosti a estetického vnímání Získání poznatků o pracovních činnostech Uvědomění si vlastního těla Rozvoj paměti a pozornosti Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou Poznat zahradu jako součást dobrého životního prostředí. Lidská činnost je nezbytná Vědět,že ovoce a zelenina je součást zdravého stravování. Získat vztah k přírodě. Poznávat rozmanité výtvarné techniky Rozvíjet pracovní dovednosti jemnou i hrubou motorikou.

14 2. Téma Bílé zimní radovánky Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle Očekávané výstupy: Adventní čas Seznámíme se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby, chování lidí.upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše s písničkou a básničkou. Naučíme se vánoční koledy, které zazpíváme rodičům. Dozvíme se proč vlastně slavíme Vánoce a proč přichází. Rozvíjet svůj kultivovaný projev, využít tvořivosti Poznávat jiné obyčeje Vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách Rozvíjet si esetické cítění Uvědomovat si svou samostatnost Vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat Prožívat radostně sváteční událost Poznat vánoce v hudbě, obrazech, literatuře, v lidových zvycích a radostně je prožívat Pestré výtvarné vyjídření Spolupodílet se na společenských akcích Vyjádřit se k prožitkové situaci Zimní čas Dozvídáme se o zimních sportech a radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Jak se žije volně žijícím zvířatům a jak jim mohou lidé pomoci. Vnímat krásu přírody v zimě. Získat zájem o učení. Poznávat nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, dramatizaci. Těšíme se na karneva. Rozvíjet si psychickou a fyzickou zdatnost Upevňovat si vztah k přírodě a úctu k životu ve věcech, jeho formách Umět se orientovat v obci Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní Rozvoj zájmu o učení Najít v zimní období nejen krásu přírody, ale i možnost sportování Poznat některá volně žijící zvířata Vědět, že příroda v zimě odpočívá Seznámit se s tradicemi Získat pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy ZŠ Přijímat jasné úkoly a dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

15 3.Téma Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Když jaro zaťuká Jaro v plné kráse Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Hovoříme o střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Seznamujeme se s pranostikami, uskutečníme výlet do přírody, pozorujeme proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Připravujeme se na svátky jara Velikonoce. Malujeme vajíčka, pleteme pomlázky a podílíme se na velikonční výzdobě. Rozvíjet povědomí o přirozených změnách v přírodě Přispívat k ochraně životního prostředí Vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu Osvojit si poznatky o tradicích Zdokonalovat se v pracovních činnostech Všímat si rozdílnosti života zvířat domácích a volně žijících Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět vyjádřit to, o čem se přemýšlí a uvažuje Prohlubovat verbální a neverbální komunikaci prostřednictvím poznání jarní přírody Uvědomit si změny v přírodě Poznat, co rostliny potřebují k životu a jak se o ně starat Získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny Poznat význam zvářet pro citový život člověka a jeho obživu Já a moje rodina Vyprávíme si o našich nejbližších, snažíme se pojmenovat členy rodiny. Vysvětlíme si pojmy, jako je domov, kde bydlím. Vyrobíme si dárek pro maminku a uspořádáme pro ně besídku. Oslavíme společně svátek dětí, řekneme si mnoho zajímavého o naší vlasti. Budeme poznávat jiná města a kraje. Čeká nás výlet a rozloučení s předškoláky. Umět projevit své city, vytvořit si povědomí o mezilidských morálních hodnotách Mít povědomí o tom, v kterém státě žiji Uvědomit si, jak dobré je mít rodinu a kamarády Radostně oslavit svátek maminek Respektovat druhé a uzavírat komromisy Rozlišovat, která řešení vedou k cíli a která ne

16 4.Téma Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Léto jak se patří Toulavá botička Vychovat předškolní děti k bezpečnosti při silničním provozu.vyprávění, kam pojedem na dovolenou. Seznamovat se s dopravními prostředky a základními dopravními značkami. Vysvětlíme si nutnost velké opatrnosti při chůzi, nebo jízdě v dopravním provozu. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Poučit děti o možných nebezpečných situacích Cvičit bezpečné chování v dopravních situacích Získání vědomostí a zkušeností z dopravní výchovy, správné návyky, vztahy k okolí a k lidem Uvědomit si vztah ke svému zdraví a opatrnosti. Rozvinout paměť, pozornost, soustředěnost, ohleduplnost, orientaci v prostoru a čase. Bezpečný pobyt venku Čas výletů Seznámit s místem, ve kterém žiji a umět se v něm bezpečně pohybovat. Všímat si nového života v přírodě, seznamovat se s plody léta. Vyprávění kam pojedeme na dovolenou. Slunce - zdroj radosti, tepla a energie. Poznávat jiná místa v našem státě Umožnit dostatek pohybu Osvojit si relativní citovou samostatnost Ochraňovat osobní soukromí Mít povědomí o významu péče o čistotu zdraví Chovat se obezřetně při setkání s neznámými Umět se chovat v cizím prostředím Umět samostatně vyjdřovat své myšlenky, sdělení Uvědomovat si, že svým chováním ovlivňujeme prostředí, ve kterém žijeme

17 INTEGROVANÉ BLOKY ROK S KRTKEM Já a školka Září Krteček se představuje. Krteček u nás doma. Najdi krtkovi kamarády. Co přináší podzim Říjen Jak se stal krtek zahradníkem. Krtek a drak. Jak se krtek loučil s čápem. Listopad - Jak krtek uspával stromečky. Návštěva krtečka v lese. Jak se krtek loučil se zvířátky. Adventní čas Prosinec Jak krtek potkal čerta. Krtek a vánoční hvězda. Zimní čas Leden Krtek a sněhulák. Krtek léčí zajíce. Únor Krtek si užívá zimních radovánek. Jak pejsek vyčenichal krtka. St. děti Návštěva krtečka v 1. třídě ZŠ. Jaro v plné kráse Březen Krtek a dešťová kapička. Krtek a sluníčko. Jak krtek a skřivánek přivolali jaro. Duben Jak krtek se zajícem budili ježka. Krtek a Velikonoce. Krtek a semínko. Já a moje rodina Květen Krtečkovo přání maminkám. Výlet s krtečkem na kole (bezpečnost). Toulavá botička, Čas výletů Červen Krtečkovi toulavé boty. St. děti Krteček se loučí s předškoláky.

18 HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVANÍ - DLOUHODOBÉ - VÉST DĚTI KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - zavést aktivní pitný režim, odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobit věku a individuálním potřebám dětí. - PODPOROVAT DUŠEVNÍ POHODU DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ - respektovat individuální potřeby a přání dětí /odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými činnostmi /, potřeby zájmy zaměstnanců / umožnit co nejvíce účasti pedagogům na akcích dalšího vzdělávání, vždy s ohledem na aktuální organizaci školy /. - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ROZVÍJET PŘIROZENOU CESTOU - prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, zavádění projektového a problémového učení, experimentů, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě. - PODPOROVAT ROZVOJ SOCIÁLNĚ - KULTURNÍCH POSTOJŮ - naučit děti vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění s dětmi romské národnosti. -ROZVÍJET A PODPOROVAT ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ DÍTĚTE - důvěřovat vlastním schopnostem, učit dítě dívat se kolem sebe, učit je zájmu rozumět všemu, co život přináší, přijímat změny a přizpůsobovat se jim, komunikovat s ostatními, nacházet si kamarády, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých. - ZÍSKÁVAT ZÁKLADNÍ POZNATKY A VĚDOMOSTI O VZTAZÍCH A SOUVISLOSTECH S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM - prohlubovat citový vztah k přírodě, pochopit živou a neživou přírodu, utvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky. - VYTVÁŘET ZÁKLADY MRAVNÍCH VLASTNOSTÍ A OVLÁDAT PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ - vytvářet vztah dítěte k vlastní osobě, rozvíjet počáteční kolektivní vztahy, základy charakterových vlastností. SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE - PRŮBĚŽNÉ - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi - osvojit si dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se spolupracovat /třída, rodina, děti/ - vytváření prosociálního chování ve vztahu k druhému /rozvoj sociální citlivosti, tolerance respektu, přizpůsobivosti../ - posilování prosociálního chování ke vztahu k druhému - rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěru / - rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity dojmy a prožitky - získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci - rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

19 ČINNOSTI VEDOUCÍ K PRŮBĚŽNÝM VZDĚLÁVACÍM CÍLŮM - činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu - příjemné prostředí, vstřícná a citlivá komunikace - sebeobslužné činnosti - přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu - činnosti vyžadující samostatného vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení - cvičení organizačních schopností - hry na téma rodiny, přátelství - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách - podpora dětských přátelství - společná setkávání, povídání - hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, vyřešit vzájemný spor - každodenní pozitivní vzory chování - příležitost poznávat mravní hodnoty v jednání lidí - příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce přípravy společných zábav a slavností motivované herní aktivity pohybové hry kresba pastelem řízený rozhovor hra s míčem práce s říkadly vycházky po okolí MŠ motivované cvičení PŘEDPOKLADY K NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO VZDĚLÁVACÍCH CÍLU - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu - systematicky rozvíjet řeč dítěte, rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích - poskytovat vhodné vzory chování - rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb - vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí - dostatek porozumění a ocenění úspěchu, či úsilí dítěte - klást přiměřené nároky na dítě, pozitivní hodnocení, pochvala - všímat si i maličkostí v chování - s dítětem jednat vždy důstojně, nezesměšňovat, neponižovat - věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů

20 - maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie - nechat děti podílet se na vytvoření pravidel ve skupině - vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá -být spravedlivý, nezvýhodňovat - nechat děti vyjádřit svůj úsudek o svém chování - poskytovat dostatek příležitostí k nápravě nesprávného jednání - nepřehlížet nežádoucí chování dětí - neřešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako nespravedlivé - dostatek pozornosti věnovat varování a ochraně před možným nebezpečím hrozícím od cizích lidí OČEKÁVANÉ KOMPETENCE PRŮBĚŽNÝCH VZDĚLÁVACÍCH CÍLU - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky - odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích - rozhodovat o svých činnostech - vyjádřit souhlas i nesouhlas - přijímat pozitivní ocenění i svůj neúspěch a vyrovnat se s ním - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo - poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy - zorganizovat hru - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky /lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek/ - snažit se ovládat afektivní chování / zklidnit se, tlumit vztek i zlost, agresivitu/ - odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, že osobní odlišnosti jsou přirozené - uplatňovat svá přirozená práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování - uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi - začlenit se do své třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny - utvořit si základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí /nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým/ - chovat se slušně k dospělým a dětem, vážit si jejich práce a úsilí - dodržovat pravidla her a jiných činností,, jednat spravedlivě, hrát fair zacházet šetrně s hračkami, pomůckami

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více