ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima!"

Transkript

1 ŠVP pro předškolní vzdělávání Mateřská škola, České Meziříčí Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima! OSNOVA ŠVP 1/ Identifikační údaje o škole 2/ Obecná charakteristika školy 3/ Podmínky vzdělávání 4/ Organizace vzdělávání 5/ Charakteristika vzdělávacího programu 6/ Vzdělávací obsah 7/ Evaulace Přílohy: 1/ Cizí jazyk v MŠ angličtina 2/ Nyvýšení kapacity MŠ 3/ Žádost o povolení vyjímky z počtu dětí Projednáno na pracovní pedagogické poradě / Identifikační údaje o škole Název: Mateřská škola, České Meziříčí Sídlo: Osvobození 250, České Meziříčí Ředitelka: Jana Černá Telefon: Mobil: www. mscm IČO: IZO: Forma: Příspěvková organizace Rozsah činnosti: Výchova a vzdělávání předškolního věku Kapacita: 78 dětí Zřizovatel: Obec České Meziříčí

2 MOTTO: Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Naučit děti základním schopnostem a vybavit je dovednostmi důležitými pro celý další život. 2/ Obecná charakteristika školy Mateřská škola je rodinného typu, tří třídní, umístěna ve středu obce. V areálu MŠ je velká školní zahrada s dopravním hřištěm, které je využíváno téměř celý rok. Vzhledem k velkému počtu dětí a nedostačující kapacitě MŠ, je jedna třída s předškolními dětmi zřízena v budově ZŠ. V současné době MŠ navštěvuje 78 dětí, má 9 zaměstnanců: 6 učitelek a 3 provozní. Paní učitelky: Berušky Jana Černá, Mgr. Michaela Kozáková Kuřátka Dana Fryntová, Stanislava Nováková Sluníčka Pavla Roubalová, Vlasta Mrštilová (odloučené pracoviště v ZŠ) Všechny paní učitelky mají odbornou kvalifikaci. O čistotu a pořádek se starají Eva Citová školnice a uklizečka Zuzana Kašparová uklizečka O dobrá jídla a bezvadný chod kuchyně se starají. Jindřiška Zemánková vedoucí ŠJ Zuzana Kašparová kuchařka Provoz mateřské školy je od 6.15 hod. do hodin. Provoz III. třídy v ZŠ je od 6.30 do hodin. 3/ Podmínky předškolního vzdělávání Životospráva: vedeme děti ke zdravému životnímu stylu podáváme plnohodnotnou a vyváženou stravu doplněnou ovocem a zeleninou, mléčnými výrobkami. Nabízíme dětem tmavé a celozrnné pečivo. pitný režim je striktně dodržován a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Na delší vycházku si děti berou nápoj, při pobytu na školní zahradě je k dispozici barel s nápojem, omezujeme slazení nápojů dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota a tu si musí každý chránit

3 Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou: snažíme se do kolektivu přijímat děti zdravé ranní filtr vedeme děti k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných osobních návyků upozorňujeme na možnost nebezpečí úrazu a jejich prevence správné hygienické návyky při sledování TV,PC prevence zubní kazivosti, čištění zoubků po obědě spolupráce s pediatrem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedická prevence Klima školy: snažíme se vytvořit pohodové klima bez stresů a strachu ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi podporujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc. pozornost věnujeme rozvoji individuálních schopností každého dítěte, šanci musí dostat všechny děti. učitelky se zaměří svým vedením na prevenci šikany dětí a jiných společensky nežádoucích jevů volnost a osobní svoboda dětí adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ, bezproblémový přechod dětí z rodiny do MŠ, klidný přechod dětí základní školu Patologické jevy: tyto prvky jsou voleny s ohledem na věk dítěte a úroveň vývoje jejich myšlení a chápání v souvislosti s péčí o zdraví dítěte se budou učit zejména pojmenovávat části těla a některé orgány v dětech vytvářet povědomí kde nalézt či jak přivolat pomoc v současné době pracujeme s pomůckami nakldatelství pro bezpečnost a prevenci. Využíváme poznatků a materiálu z projektu Děti a bezpečnost Nestačí jen vědět, vědění se musí použít (J.W.Goethe) Organizační zajištění chodu MŠ:. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí - všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i povinnosti.. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny.. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry.. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.. V dětech se snažíme rozvíjet toleranci,ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

4 . Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi.. Nejsou překračovány počty dětí ve třídě. Režim dne: se přizpůsobuje podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku. Spontánní hry: probíhají po příchodu dětí do 8.30 hod. a při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů ( dle potřeb dětí). Činnosti řízené pedagogem: probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Individuální a skupinové činnosti, rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí dětí, výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti, jazykové chvilky, zájmové činnosti, skupinová práce s předškolními dětmi, celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení, matematické představy. Pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne - před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry. Pobyt venku - řízené a spontánní činnosti, pohybové hry, dopravní hřiště. 1x týdně - řízené TV činnosti, cvičení na nářadí. Pobyt venku: je organizován mezi hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší. Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti - sezónní činnosti, pohybové hry, prvky sportovních her, turistika, jízda na dětských dopr. prostředcích, poznávací činnosti. Odpočinek: vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají mezi hod. při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti si mají možnost do postýlek vzít svého oblíbeného plyšáka, vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit. Stravování: 1. třída hod. ranní svačina hod. oběd hod. odpolední svačina 2. třída hod. ranní svačina hod. oběd hod. odpolední svačina 3. třída hod. ranní svačina hod. oběd 14 hodin odpolední svačina

5 Charakteristika školy: 3 třídy MŠ, zapsáno 78 dětí - 1. třída 23 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 27 dětí (odloučené pracoviště v ZŠ) Obsazení školy: ředitelka školy: Jana Černá 1. třída : Jana Černá, Michaela Kozáková 2. třída: Dana Fryntová, Stanislava Nováková 3. třída: Pavla Roubalová, Vlasta Mrštilová ( ZŠ ) školnice: Eva Citová uklizečka: Eva Citová, Zuzana Kašparová vedoucí stravování a kuchařka: Jindřiška Zemánková kuchařka: Zuzana Kašparová Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od jejich zástupce až do doby jejich předání zástupci dítěte. Při hře dětí dbá, aby si hrály klidně, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty a hračky. Nesmí nechávat děti bez dozoru (zajistit dohled jiné pracovnice z MŠ), neodcházet od spících dětí, dbát na to, aby děti vždy spaly ve svých lůžkovinách. Dbát na bezpečnostní opatření při manipulaci s předměty, pomůckami, aby nedošlo k úrazu dětí i dospělých. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dítěte - soustavná pomoc při cvičení, bývá na nejrizikovějším místě, kontrola tělocvičného nářadí. Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor. Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péčí úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. Zajištění dostatečného dozoru při pobytu venku - maximálně 20 dětí na učitelku. V letních měsících přenášet činnosti dětí ven - hry s vodou, sprchování, pokrývky hlavy, pitný režim. Učitelka dbá, aby bez dozoru nelezly děti na průlezky a jiné nářadí, dbá na úklid zahrady - hračky, pískoviště. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich bezpečnou chůzi po chodníku - použití bezpečnostního terčíku. Seznamování děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě. Dětem se plně věnovat, mít stanovený cíl a úkol pro pobyt venku, možnost spontánního pohybu. Přechod dětí ze třetí třídy ze ZŠ zpočátku zajišťuje učitelka se školnicí. Při školních výletech dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany dětí v MŠ v dopravním prostředku a v průběhu akce mít o bezpečnosti a počtu dětí vždy přehled.

6 Materiální a hygienické podmínky školy: Věcné podmínky:. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí.. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku - je průběžně obnovováno a doplňováno.. Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům.. Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena dopravním hřištěm. Zahrada je vybavena herními sestavami, altánem pro děti. Prostory zahrady umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Kapacitně nevyhovuje pískoviště pro děti.. O letních prázdninách 2011 bylo postaveno nové oplocení kolem MŠ. Závěr: Vzdělávací podmínky v naší MŠ budou plně vyhovující, pokud se podaří plánovaná výstavba nové třídy. Životospráva:. Dětem je poskytnuta plnohodnotná strava dle příslušných předpisů.. Je zachována vhodná skladba jídelníčku.. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ.. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Psychohygiena:. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim.. Je zajištěn pravidelný denní řád.. Rodiče mají možnost přivádět své děti do MŠ kdykoliv dle svých potřeb.. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ.. Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí.. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností.. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování.

7 4/ Organizace vzdělávání Stravování: Strava je připravována na mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná. Jídlo vydávají kuchařky, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy, mladším pomáhají učitelky. Časový postup mezi jídly je 3 hodiny. Otázky týkající se stravování, projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Rodič je povinen si včas zajistit termín k úhradě a ten bezpodmínečně dodržet. Rodiče mohou platit převodem i hotově u VŠJ. Výše úplaty (příspěvek na částečnou úhradu nákladů MŠ) na 1 měsíc a 1dítě je 300,-Kč.(Vyhláška obce). Způsob nakládání s prádlem: Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky 1x týdně, pyžama 1x za týden. Prádlo je práno a mandlováno ve vlastní prádelně a uloženo k tomu určených prostorách. Pitný režim: Od 6.30 hodin mají děti na každé třídě po celý den k dispozici pití. Ten podle potřeby dětí doplňují kuchařky. Děti se mohou samostatně kdykoli napít. Nápoje se obměňují. Ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky, barely s pitnou vodou - Skalní pramen. Každé dítě mé svůj hrneček. Ozdravná opatření: Pravidelná sledování vytápění a větrání místnosti. Děti jsou otužovány vzduchem a vodou podle potřeb a ročních období. Je dodržován dostatečný pobyt venku. - dechová cvičení - každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti - pískoviště jsou v létě vlhčena vodou, zastíněna slunečníky - je nutno, aby děti v létě ven nosily, brýle, letní čepice, popřípadě byly mazány krémem s UV filtrem vždy mají dostatek tekutin

8 Adaptační období - zvykáme si na mateřskou školu: Adaptační období, kterým nové děti ve školce procházejí, má u každého jiný průběh. Někdo se promění v slzavé údolí a odmítá komunikovat s učitelkou a ostatními dětmi, jiný se rychle oklepe a přivykne si na nové věci. Adaptace, proces přizpůsobování se a zvykání na nové skutečnosti, sám o sobě není ničím patologickým a patří k životu. Podle psycholožky V. Masákové k adaptaci dochází při každé životní změně. Každý z nás ale změnu zpracovává jinak. U malého dítěte je to složitější v tom, že dítě změnou, kterou mu přinesl přechod do mateřské školy, přijde o tu základní jistotu blízkého okolí, v němž se dokázalo orientovat a kde byly věci, na které si už zvyklo a kterým rozumělo. Najednou je v neznámém prostředí a musí se s ním nějak vyrovnat. To, jak dítě proces přivykání na mateřskou školu zvládne, závisí (mimo jiné) na jeho věku. Jinak to bude zpracovávat tříleté dítě, které bylo do té doby jenom s maminku, a jinak dítě o rok strší, které už jezdilo za babičkou a dědečkem a má za sebou zkušenost nějaké částečné změny. Dále záleží i na jeho emoční stabilitě a jistotě. Neznamená to ale, že úzkostné dítě bude automaticky změnu snášet hůř, jen bude mít trochu jiné projevy. Navíc je třeba si uvědomit, z čeho úzkost pramení pokud je dítě nejisté, protože mu doma chybí pevný řád a režim, může se přechodem do mateřské školy, kde je jasné, že teď se jde ven a teď si budeme hrát, naopak uklidnit, neboť získá dosud chybějící životní jistotu, dodává PhDr. V. Masáková. Úspěšné zvládnutí adaptace je velký úkol nejen pro dítě a mateřskou školu, ale i pro rodiče. Spolupráce všech zúčastněných sice stojí něco úsilí i času, ale jistě se vyplatí. Akce pro děti: divadla pro děti v MŠ, divadlo Jaroměř návštěva místního kina 2x do roka štrůdlování, kloboukování schůzka s psycholožkou exkurze rozsvěcení vánočního stromu u OU mikulášská besídka s nadílkou vánoční výlet s dětmi vánoční besídka v kině s nadílkou výuka anglického jazyka návštěva solné jeskyně tvoření rodičů s dětmi Podzimní kouzlení a Přišlo jaro do vsi karneval pro děti slet čarodějnic besídka ke Dni matek oslava Dne dětí

9 školní výlet rozloučení s předškoláky Spolupráce MŠ a ZŠ návštěva dětí v 1. třídě 2x do roka společná divadelní představení konzultace s paní učitelkou o prvňáčcích využití tělocvičny ZŠ spolupráce s MŠ Opočno besedy a přednášky o předškolních dětech (Pekařová, Matějíček) 5/ Řízení mateřské školy Naše mateřská škola je samostatný právní subjekt, vedením je pověřena ředitelka MŠ. Ta se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy. Učitelkám ponechává dostatek pravomoci a respektuje jejich názory. Povinnosti a úkoly jsou jasně dány a zaměstnanci za ně přebírají odpovědnost. Společně jako tým vypracováváme školní vzdělávací program. Vytváříme informanční systém, a to jak uvnitř MŠ, tak i navenek hlášení v obecním rozhlase, informovanost rodičů učitelkami jednotlivých tříd. Kontrolní a evaulační činnosti jsou zaměřeny na všechny oblasti týkající se provozu, tak i výchovně vzdělávací práce. Ředitelka podporuje spolupráci se zřizovatelem a se základní školou. Záměrem je vést všechny spolupracovníky k myšlence, že o tom jak se bude dítě v MŠ cítit rozhodují vztahy všech, které se na jeho vzdělávání podílejí. CO SE NÁM PODAŘILO: 1/ Plně zrekonstruovat umývárny v 1. a 2. třídě za sponzorské spolupráce Cukrovaru. 2/ Vylepšit prostory 1. třídy k navýšení kapacity, zařídit novým kobercem a stolečky. 3/ Postavit nové stání na kola za sponzorské spolupráce Ecomu. 4/ Obložit schodiště novým kobercem 5/ Vylepšit prostory pro převlékání zaměstnanců nové skříně 6/ Instalovat nové vchodové dveře 7/ Zřídit nové prostory pro celodenní provoz 3. třídy v ZŠ s kapacitou 27 dětí. CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ: 1/ Opravit herní prvky na zahradě a postupně dovybavit pískovištěm a novými sestavami. 2/ Zateplit budovu MŠ včetně oken plánováno na červen / Výměna podlahy a topení ve 2. třídě. 4/ Pokládka zámkové dlažby kolem MŠ. 6/Spoluúčast rodičů Snažíme se ve vztazích s rodiči o oboustrnou důvěru a otevřenost, respekt a ochotu spolupracovat pravidelná informovanost o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek a písemných informací na nástěnkách. Učitelky informuji rodiče o prospívání

10 jejich dítěte i o pokrocích v rozvoji učení. Domlouváme se o společném postupu při jeho výchově i vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny. Záměrem je hledat cesty důvěry a spolupráce. Schůzky s rodiči se zařazují jednou do roka červen, listopad s psycholožkou. Rodičům je nabídnuto vyšetření PPP a depistáž dětí SC. Ke zlepšení spolupráce s rodiči využíváme anonymní dotazníky, kde se mohou vyjádřit k veškerému dění v naší MŠ, případně uvést své náměty a nápady pro další práci, nebo řešení problémů. Dále máme zřízenou knihovnu pro rodiče s odbornými poblikacemi a knihami. Akce s rodiči: besídka ke Dni matek vánoční besídka a tvoření s rodiči zpívání u prvního rozsvícení stromečku u OU umožnění přítomnosti rodičů s dětmi v MŠ schůzky s rodiči zápis dětí Den otevřených dveří tvoření rodičů s dětmi Podzimní kouzlení, Vánoce jsou, věř mi, skoro přede devřmi a Přišlo jaro do vsi rozloučení s předškoláky 7/ Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program byl rozpracován v souladu s RVP a obecně platnými právními předpisy. Přihlížely jsme k prostorám budovy, materiálním a sociálním podmínkám a sestavě pedag. sboru. Snažíme se využít všech dostupných metodických zdrojů. Program činností vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. Program je rozdělen do 4 integrovaných bloků. Všechny třídy mají rozpracované TVP. Bloky mohou učitelky rozvíjet, doplňovat, zpracovávat dle zájmu dětí a situací, které vyplynou ze života dětí. VIZE Učit děti žít s úctou k přírodě, být šťastný v současnosti a nést odpovědnost k budoucnosti. ZÁMĚR Dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání, zaměřit se na prožitkové učení, tématické a situační plánování. Získat a plně využívat poznatky o dítěti. Tento školní program plně realizovat ve třídách a to tak, aby - v úzké vazbě s rodiči - umožnil všem dětem optimálně rozvinout vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé. CÍL Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založená naše společnost. Rozvíjení samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

11 VÝSTUP Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. Vyjádřit samostatně myšlenky, nápady, pocity a prožitky. Vyjádřit se prostřednictvím hudebních činností. Naučit se nazpaměť krátké texty. Postupně zvládat základní pohybové dovednost. Spolupracovat s ostatními. Uplatňovat svá práva, přání a potřeby. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě a věcem. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání bude uskutečněno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem, spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního učení. Všechny činnosti obsahují hry a tvořivost. Individuálního vzdělávacího plánu využívat k rozvoji dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ. Další formou, která naplňuje záměry vzdělávání, patří nadstandardní aktivity : kroužek Tvořivé ručičky, sboreček Notička, seznámení s anglickým jazykem, společné akce rodičů a dětí, výlety, výstava- Tvoříme s rodiči, exkurze.

12 8/ Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program Mateřské školy, České Meziříčí Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima. Po celý školní rok nás bude provázet postavička KRTEČKA. Bude si s námi povídat v komunitním kruhu, bude s námi malovat, počítat, cvičit, ale také řešit různé problémy, prostě bude náš kamarád. Každé roční období je rozpracováno do jednotlivých týdeních podtémat. Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace (opakování, náhodná témata). Vzdělávacé nabídka je podrobně zpracována v třídních programech. Uskutečnění vdělávání probíhá na základě nejrůznějších činností. Obsahem jsou činnosti ze života, tradice, ale i podtémata vycházející ze složitého života společnosti a zájmu dětí. Hlavním úkolem učitelky je vybírat vhodné činnosti, připravovat prostředí a nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat přemýšlet a chápat. Cíle naší mateřské školy: Při plnění rámcových cílů vzdělávacího programu je velmi důležitý také vztah k rodině, uvědomit si nejbližší členy své rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu rozvíjet podvědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi a získat podvědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti. Témata jsou naplňována konkrétními činostmi. 1/ Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 2/ Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3/ Získání osobní samostatnosti a schopnosti učení projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb. 1/ Fyziologické potřeby potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití. 2/ Potřeba bezpečí jasná pravidla dětem známá a srozumitelná. 3/ Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti. 4/ Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání. 5/ Potřeba seberealizace naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby byla škola dílnou lidskosti a předehrou života, aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem. ( J.A.Komenský )

13 1. Téma Nejlepší malíř je podzim Podtémata č.1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí cíle: Očekávané výstupy: Já a školka Tématický blok pro adaptační období. Budeme se vzájemně poznávat, znát jména kamarádů, poznáme prostředí školy, jejího okolí a paní učitelky. Děti jsou vedeny k bezpečnému pohybu a chování v prostorách školy i na zahradě. Osvojení praktických dovedností Rozvoj komunikativních dovedností Seznamování s pravidly chování Poznávání pravidel společenského soužití Rozvoj a užívání všech smyslů Poznat strukturu rodiny, uvědomit si nejbližší členy rodiny Získat vztah k domovu Uvědomit si citovou vazbu k rodiným příslušníkům Umět se adaptovat na prostředí Komunikovat bez zábran a ostychu Orientovat se v novém prostředím Dosažení přirozené adaptace v novém prostředí Navázat vzájemnou komunikaci Co přináší podzim V tomto období si budeme všímat změn v přírodě, sledovat co včechno musí lidé udělat na poli a na zahradě. Dozvídáme se jaké ovoce se češe, jakým způsobem, jak voní a jak ho poznáme. Co znamená zelenina a ovoce pro zdraví člověka součást jídelníčku. Seznamovat se změnami počasí, s časovýmí pojmy. Sledujeme přípravy přírody na zimní spánek. Změny počasí. Podzimní tradice Rozvoj tvořivosti a estetického vnímání Získání poznatků o pracovních činnostech Uvědomění si vlastního těla Rozvoj paměti a pozornosti Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou Poznat zahradu jako součást dobrého životního prostředí. Lidská činnost je nezbytná Vědět,že ovoce a zelenina je součást zdravého stravování. Získat vztah k přírodě. Poznávat rozmanité výtvarné techniky Rozvíjet pracovní dovednosti jemnou i hrubou motorikou.

14 2. Téma Bílé zimní radovánky Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle Očekávané výstupy: Adventní čas Seznámíme se zvyky a obyčeji, které patří k předvánoční a vánoční době. Vnímáme atmosféru v obci, všímáme si výzdoby, chování lidí.upečeme si cukroví, přivítáme Mikuláše s písničkou a básničkou. Naučíme se vánoční koledy, které zazpíváme rodičům. Dozvíme se proč vlastně slavíme Vánoce a proč přichází. Rozvíjet svůj kultivovaný projev, využít tvořivosti Poznávat jiné obyčeje Vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách Rozvíjet si esetické cítění Uvědomovat si svou samostatnost Vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat Prožívat radostně sváteční událost Poznat vánoce v hudbě, obrazech, literatuře, v lidových zvycích a radostně je prožívat Pestré výtvarné vyjídření Spolupodílet se na společenských akcích Vyjádřit se k prožitkové situaci Zimní čas Dozvídáme se o zimních sportech a radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet a co sám vytváří v přírodě mráz. Jak se žije volně žijícím zvířatům a jak jim mohou lidé pomoci. Vnímat krásu přírody v zimě. Získat zájem o učení. Poznávat nekonečný svět pohádek ve vyprávění, četbě, dramatizaci. Těšíme se na karneva. Rozvíjet si psychickou a fyzickou zdatnost Upevňovat si vztah k přírodě a úctu k životu ve věcech, jeho formách Umět se orientovat v obci Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí psaní Rozvoj zájmu o učení Najít v zimní období nejen krásu přírody, ale i možnost sportování Poznat některá volně žijící zvířata Vědět, že příroda v zimě odpočívá Seznámit se s tradicemi Získat pocit radostného očekávání vstupu do 1. třídy ZŠ Přijímat jasné úkoly a dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla

15 3.Téma Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Když jaro zaťuká Jaro v plné kráse Všímáme si změn v přírodě, která se připravuje na příchod jara, vyhledáváme a dozvídáme se o prvních květinách, které se ještě skrývají pod sněhem. Hovoříme o střídání ročních období, prodlužování dne a zkracování noci. Seznamujeme se s pranostikami, uskutečníme výlet do přírody, pozorujeme proměny, rostliny, zvířata a jejich mláďata. Připravujeme se na svátky jara Velikonoce. Malujeme vajíčka, pleteme pomlázky a podílíme se na velikonční výzdobě. Rozvíjet povědomí o přirozených změnách v přírodě Přispívat k ochraně životního prostředí Vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu Osvojit si poznatky o tradicích Zdokonalovat se v pracovních činnostech Všímat si rozdílnosti života zvířat domácích a volně žijících Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět vyjádřit to, o čem se přemýšlí a uvažuje Prohlubovat verbální a neverbální komunikaci prostřednictvím poznání jarní přírody Uvědomit si změny v přírodě Poznat, co rostliny potřebují k životu a jak se o ně starat Získat vztah k přírodě, učit se chránit zeleň a rostliny Poznat význam zvářet pro citový život člověka a jeho obživu Já a moje rodina Vyprávíme si o našich nejbližších, snažíme se pojmenovat členy rodiny. Vysvětlíme si pojmy, jako je domov, kde bydlím. Vyrobíme si dárek pro maminku a uspořádáme pro ně besídku. Oslavíme společně svátek dětí, řekneme si mnoho zajímavého o naší vlasti. Budeme poznávat jiná města a kraje. Čeká nás výlet a rozloučení s předškoláky. Umět projevit své city, vytvořit si povědomí o mezilidských morálních hodnotách Mít povědomí o tom, v kterém státě žiji Uvědomit si, jak dobré je mít rodinu a kamarády Radostně oslavit svátek maminek Respektovat druhé a uzavírat komromisy Rozlišovat, která řešení vedou k cíli a která ne

16 4.Téma Podtéma č. 1 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Podtéma č. 2 Záměr: Dílčí vzdělávací cíle: Očekávané výstupy: Léto jak se patří Toulavá botička Vychovat předškolní děti k bezpečnosti při silničním provozu.vyprávění, kam pojedem na dovolenou. Seznamovat se s dopravními prostředky a základními dopravními značkami. Vysvětlíme si nutnost velké opatrnosti při chůzi, nebo jízdě v dopravním provozu. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými Poučit děti o možných nebezpečných situacích Cvičit bezpečné chování v dopravních situacích Získání vědomostí a zkušeností z dopravní výchovy, správné návyky, vztahy k okolí a k lidem Uvědomit si vztah ke svému zdraví a opatrnosti. Rozvinout paměť, pozornost, soustředěnost, ohleduplnost, orientaci v prostoru a čase. Bezpečný pobyt venku Čas výletů Seznámit s místem, ve kterém žiji a umět se v něm bezpečně pohybovat. Všímat si nového života v přírodě, seznamovat se s plody léta. Vyprávění kam pojedeme na dovolenou. Slunce - zdroj radosti, tepla a energie. Poznávat jiná místa v našem státě Umožnit dostatek pohybu Osvojit si relativní citovou samostatnost Ochraňovat osobní soukromí Mít povědomí o významu péče o čistotu zdraví Chovat se obezřetně při setkání s neznámými Umět se chovat v cizím prostředím Umět samostatně vyjdřovat své myšlenky, sdělení Uvědomovat si, že svým chováním ovlivňujeme prostředí, ve kterém žijeme

17 INTEGROVANÉ BLOKY ROK S KRTKEM Já a školka Září Krteček se představuje. Krteček u nás doma. Najdi krtkovi kamarády. Co přináší podzim Říjen Jak se stal krtek zahradníkem. Krtek a drak. Jak se krtek loučil s čápem. Listopad - Jak krtek uspával stromečky. Návštěva krtečka v lese. Jak se krtek loučil se zvířátky. Adventní čas Prosinec Jak krtek potkal čerta. Krtek a vánoční hvězda. Zimní čas Leden Krtek a sněhulák. Krtek léčí zajíce. Únor Krtek si užívá zimních radovánek. Jak pejsek vyčenichal krtka. St. děti Návštěva krtečka v 1. třídě ZŠ. Jaro v plné kráse Březen Krtek a dešťová kapička. Krtek a sluníčko. Jak krtek a skřivánek přivolali jaro. Duben Jak krtek se zajícem budili ježka. Krtek a Velikonoce. Krtek a semínko. Já a moje rodina Květen Krtečkovo přání maminkám. Výlet s krtečkem na kole (bezpečnost). Toulavá botička, Čas výletů Červen Krtečkovi toulavé boty. St. děti Krteček se loučí s předškoláky.

18 HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVANÍ - DLOUHODOBÉ - VÉST DĚTI KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - zavést aktivní pitný režim, odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobit věku a individuálním potřebám dětí. - PODPOROVAT DUŠEVNÍ POHODU DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ - respektovat individuální potřeby a přání dětí /odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými činnostmi /, potřeby zájmy zaměstnanců / umožnit co nejvíce účasti pedagogům na akcích dalšího vzdělávání, vždy s ohledem na aktuální organizaci školy /. - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ ROZVÍJET PŘIROZENOU CESTOU - prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, zavádění projektového a problémového učení, experimentů, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě. - PODPOROVAT ROZVOJ SOCIÁLNĚ - KULTURNÍCH POSTOJŮ - naučit děti vnímat různost kulturních komunit jako samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění s dětmi romské národnosti. -ROZVÍJET A PODPOROVAT ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ DÍTĚTE - důvěřovat vlastním schopnostem, učit dítě dívat se kolem sebe, učit je zájmu rozumět všemu, co život přináší, přijímat změny a přizpůsobovat se jim, komunikovat s ostatními, nacházet si kamarády, být snášenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých. - ZÍSKÁVAT ZÁKLADNÍ POZNATKY A VĚDOMOSTI O VZTAZÍCH A SOUVISLOSTECH S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM - prohlubovat citový vztah k přírodě, pochopit živou a neživou přírodu, utvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky. - VYTVÁŘET ZÁKLADY MRAVNÍCH VLASTNOSTÍ A OVLÁDAT PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ - vytvářet vztah dítěte k vlastní osobě, rozvíjet počáteční kolektivní vztahy, základy charakterových vlastností. SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE - PRŮBĚŽNÉ - vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi - osvojit si dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se spolupracovat /třída, rodina, děti/ - vytváření prosociálního chování ve vztahu k druhému /rozvoj sociální citlivosti, tolerance respektu, přizpůsobivosti../ - posilování prosociálního chování ke vztahu k druhému - rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě / uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěru / - rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí - rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity dojmy a prožitky - získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci - rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

19 ČINNOSTI VEDOUCÍ K PRŮBĚŽNÝM VZDĚLÁVACÍM CÍLŮM - činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu - příjemné prostředí, vstřícná a citlivá komunikace - sebeobslužné činnosti - přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu - činnosti vyžadující samostatného vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení - cvičení organizačních schopností - hry na téma rodiny, přátelství - sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte - společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření - kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách - podpora dětských přátelství - společná setkávání, povídání - hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, vyřešit vzájemný spor - každodenní pozitivní vzory chování - příležitost poznávat mravní hodnoty v jednání lidí - příležitost poznávat hodnotu věcí i lidské práce přípravy společných zábav a slavností motivované herní aktivity pohybové hry kresba pastelem řízený rozhovor hra s míčem práce s říkadly vycházky po okolí MŠ motivované cvičení PŘEDPOKLADY K NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO VZDĚLÁVACÍCH CÍLU - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu - systematicky rozvíjet řeč dítěte, rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích - poskytovat vhodné vzory chování - rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb - vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí - dostatek porozumění a ocenění úspěchu, či úsilí dítěte - klást přiměřené nároky na dítě, pozitivní hodnocení, pochvala - všímat si i maličkostí v chování - s dítětem jednat vždy důstojně, nezesměšňovat, neponižovat - věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů

20 - maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie - nechat děti podílet se na vytvoření pravidel ve skupině - vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá -být spravedlivý, nezvýhodňovat - nechat děti vyjádřit svůj úsudek o svém chování - poskytovat dostatek příležitostí k nápravě nesprávného jednání - nepřehlížet nežádoucí chování dětí - neřešit konflikty způsobem, které dítě vnímá jako nespravedlivé - dostatek pozornosti věnovat varování a ochraně před možným nebezpečím hrozícím od cizích lidí OČEKÁVANÉ KOMPETENCE PRŮBĚŽNÝCH VZDĚLÁVACÍCH CÍLU - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat hygienické a zdravotně preventivní návyky - odloučit se určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje - odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích - rozhodovat o svých činnostech - vyjádřit souhlas i nesouhlas - přijímat pozitivní ocenění i svůj neúspěch a vyrovnat se s ním - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit co započalo - poslouchat a plnit smysluplné pokyny a slovní příkazy - zorganizovat hru - uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky /lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek/ - snažit se ovládat afektivní chování / zklidnit se, tlumit vztek i zlost, agresivitu/ - odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, že osobní odlišnosti jsou přirozené - uplatňovat svá přirozená práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování - uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi - začlenit se do své třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny - utvořit si základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí /nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým/ - chovat se slušně k dospělým a dětem, vážit si jejich práce a úsilí - dodržovat pravidla her a jiných činností,, jednat spravedlivě, hrát fair zacházet šetrně s hračkami, pomůckami

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více