Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015"

Transkript

1 Č.j. 152/2012 Mateřská škola Tišnov, U Humpolky 1686 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2015 JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK

2 Motto : Jaro, léto, podzim, zima to je celý rok Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím.

3 Dodatek č. 1/2013 k ŠVP č.j. 152/2012 č.j. 117/2013 Identifikační údaje a personální obsazení Mateřské školy Tišnov U Humpolky 1686 ve školním roce 2013/2014 Název školy : Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 Sídlo školy : U Humpolky 1686, Tišnov IČ : Zřizovatel : Město Tišnov Telefon : Ředitelka ( statut. orgán) : Mgr. Andrea Musilová Zástupkyně ředitelky : Olga Bártová Pracoviště MŠ : U Humpolky 1686, Tišnov ( 3 třídy ) Květnická 1684, Tišnov ( 2 třídy) Personální obsazení pracoviště MŠ U Humpolky 1686 : 1.tř. KOŤATA Mgr. Marta Doležalová Musilová Jana 2.tř. ŽABKY Mgr. Musilová Andrea Halouzková Jaroslava 3.tř. Medvíďata Misařová Renata Výrostová Lenka Vedoucí školní jídelny : Kuchařky : Doušková Leypoldová Jana Nadrchalová Věra Hrbotická Vladimíra Školnice : Úklidová síla : Bártová Jana Výrostová Iveta

4 Personální obsazení pracoviště MŠ Květnická 1684 : 1.tř. Kopretiny Nečesalová Zdeňka Nechvilová Eva 2.tř. Pampelišky Bártová Olga Kotoučková Jiřina Dis. Kuchařky : Cvrkalová Kateřina Zahradničková Jitka Školnice : Štarhová Kateřina Úklidová síla : Žďárská Anna

5 Charakteristika programu Nový ŠVP se opírá především o Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Vycházíme ze zdravého životního stylu a podpory zdraví, klademe důraz na vytváření osobnostních vlastností dítěte / sebedůvěra, seberealizace, sebehodnocení / abychom mu umožnili vyvíjet se v samostatnou osobnost, která je vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života. U dětí vytváříme ekologické cítění, prohlubujeme znalosti o přírodě, přírodě a úctu k životu, to vše s respektem k jejich věku. Poslání školy, filosofie Naším cílem je : Být školou, která slouží především dětem jejich rodičům, každodenní kontakt s rodiči to umožňuje Podporujeme rozvoj osobnosti každého dítěte Rozvíjíme citovou, rozumovou i tělesnou oblast Vedeme děti k osvojování základních pravidel chování a mezilidských vztahů Dbáme na zdravý rozvoj dítěte, na pocit spokojenosti, bezpečí a jistoty, proto je na všech zaměstnancích, abychom mu takové podmínky vytvářely, aby na konci předškolního období od nás odcházely děti radostné, spokojené s tvořivým přístupem k životu. Charakteristika školy MŠ je pětitřídní, všech pět tříd je věkově smíšených, dvě třídy jsou na odloučeném pracovišti na ulici Květnické a tři třídy jsou v MŠ U Humpolky a dohromady tvoří jeden právní subjekt MŠ U Humpolky Tišnov. S dětmi pracuje deset kvalifikovaných učitelek, o provoz se starají dvě školnice a dvě úklidové síly. Každá budova má vlastní kuchyň se dvěma kuchařkami a společnou vedoucí školního stravování. Vaří se pro další tři MŠ z okolních obcí, kam se strava dováží. MŠ U Humpolky je trojtřídní, nachází se uprostřed města v prostorné zahradě se vzrostlými stromy a keři, které jí dostatečně izolují od okolního prostředí. Zahrada je nově zrekonstruována, nové chodníky, hrací vybavení, bazén i dopravní hřiště. Budova je jednopatrová, v přízemí jsou provozní místnosti kuchyň, sklad, kancelář vedoucí školní jídelny, šatny kuchařek a ostatních provozních pracovnic., WC, sborovna, šatna učitelek, jedna třída se šatnou, umývárnou a WC. V patře se nacházejí dvě třídy a společná výdejna jídla. U každé třídy je kabinet na ukládání lehátek, lůžkovin, pomůcek pro potřebu třídy, šatna, umývárna pro děti. Dále se zde nachází kancelář ředitelky. Třídy jsou prostorné, prosklené, pro celý den dostatečně prosvětlené a prosluněné, v oknech jsou zabudovány žaluzie.

6 Třídy jsou pro snadnější orientaci pojmenovány : 1.tř. přízemí KOŤATA 2.tř. v patře ŽABKY 3.tř. v patře Medvíďata Budova pracoviště Květnická je rovněž jednopatrová, dvoutřídní, nachází se v klidném prostředí sídliště Květnice. Součástí jsou prostorná pískoviště a dalšími hracími prvky vybavena zahrada. V přízemí budovy se nachází jedna třída Kopretiny, šatna, umyvárna a WC pro děti, šatna učitelek a provozního personálu a WC, kancelář zástupkyně ředitelky, skladovací prostory. V patře je druhá třída Pampelišky, šatna a WC pro děti, šatna a WC pro učitelky, kuchyň, sklad potravin, kancelář vedoucí školní jídelny. Veškeré vnitřní i venkovní prostory v obou budovách MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů. Věcné podmínky

7 Mateřská škola má dostatečně velké prostory, podlahová plocha i objem vzduchu splňují předpis. Dětský nábytek ve většině tříd vyhovuje požadavkům. Hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Třídy jsou vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídající počtu dětí. Hračky a pomůcky jsou dětem přístupné, jsou umístěné tak, aby si je děti mohly samostatně brát. Jsou stanovena pravidla pro jejich užívání. Na budovu bezprostředně navazuje zahrada, prostory zahrady umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle předpisů. Není dostatečně plněno. Některý nábytek je starší, ale vyhovuje požadavkům. Tělocvičné nářadí není zastoupeno v hostečné míře. Prostorové uspořádání, které vyhovuje dětem pro skupinové a individuální činnosti dětí nejsou dostačující. Ve většině případech nejsou nakreslena dětem pravidla na skříních ve třídách, jsou dětem dána pouze ústně. Opatření : Dle finančních možností je nutné zakoupit nábytek nový. Dle finančních možností zakoupit chybějící tělocvičné nářadí. Nutno různým uspořádáním a rozmístěním nábytku vytvořit prostor pro skupinovou a individuální činnost. Postupně za přispění dětí nakreslit pravidla do tříd na skříně. Zahradu je třeba ještě doplnit dalším nářadím a náčiním / fotbal. branky, plast. hokejky na florbal/. Životospráva Životospráva je plně vyhovující, dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovaná zdravá technologie přípravy. Děti mají ve třídě stále k dispozici dostatek tekutin. Intervaly mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány. Denní rytmus a řád je pravidelný, je však natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a situacím, aby byla možnost reagovat na neplánované situace a události. Je zajištěn každodenní dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. V případě nepřízně počasí je program náhradních činností přizpůsoben dané situaci. Dostatek pohybu je zajištěn jak venku, tak i ve třídách. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a spánku, je respektována potřeba každého dítěte na odpočinek. Není dostatečně plněno. Dostatek tekutin je každodenně zajištěn, ale děti si je samostatně nevezmou, ani přes vzor učitelky, pouze, když děti osloví učitelka. Při nepřízni počasí pršení nechodíme na pobyt venku. Pedagogové se chovají v rámci svých možností podle zásad zdravého životního stylu. Opatření :

8 Vhodnou motivací, dramatickou hrou, navozenou situací Co by se stalo kdyby? Vést děti k samostatnému pití dle vlastní potřeby. Prodiskutovat s rodiči správné obutí a oblečení pro možnost pobytu venku i když prší. Každý pedagog se bude i nadále vzdělávat v oblasti zdravého životního stylu. Psychosociální podmínky Podmínky jsou pro vzdělávání dětí vyhovující, všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani nezvýhodňováno. Děti i dospělí se cítí v MŠ dobře, spokojeně, bezpečně a jistě. Pedagogové respektují potřeby dítěte, obecně lidské, vývojové a individuální, v jejich uspokojování jednají nenásilně, přirozeně, navozují situace pohody a klidu. Děti nejsou neurotizované spěchem a chvatem. Volnost dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržení řádu v MŠ a s respektování pravidel soužití. Pedagogický způsob jakým jsou děti vedeny je srozumitelný, podporující, projevuje se přímou, vstřícnou komunikací pedagoga s dětmi. Ve vztahu mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora.. Dospělý se chovají autenticky. Paní učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatnosti, dostatečně oceňují, vyvarují se paušálních pochval stejně jako odsudků. Paní učitelkyň programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosocionálním směrem k prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů. Není dostatečně plněno. I když nové děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, je třeba promyslet délku adaptace a vhodnost délky pobývání rodiče v zařízení s dětmi. Individuální potřeby dítěte jsou respektován, ale ve většině případech v rámci soužití v kolektivu. Děti jsou neúměrně zatěžovány, ale v některých případech jsou na ně kladeny malé nároky vzhledem k smíšeným třídám, kde je větší péče věnována mladším dětem. Pravidla soužití jsou nastavena, ale nejsou dostatečně plněna, hlavně u mladších dětí. Dětem se dostává jasných srozumitelných pokynů, ačkoliv některé nejsou ochotny tyto pokyny respektovat, dodržovat ani formou stanovených pravidel. Pedagog se vyhýbá negativním slovním hodnocením pochvale stejně jako odsudku. Opatření : Nadále poskytovat rodičům možnost docházet s dítětem do MŠ podobu adaptace dítěte na dobu nezbytně nutnou, rodičům vysvětlit proč dobu adaptace neúměrně prodlužovat. Stále s rodiči konzultovat, jak nacházet volbu společné cesty, aby dítě dokázalo skloubit indiv. potřeby s potřebami kolektivu. Cíleně se zaměřit a vhodně volit úkoly pro starší děti, aby byly úměrně svému věku zatěžovány. Stále hledat různé vhodné formy, metody, model situace k pochopení a zejména respektování daných pokynů. Pracovat na sebe sama, použít vhodnou literaturu, studovat metody a formy práce. Organizace

9 Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Pedagog se plně věnuje dětem, nacházejí ve škole potřebné zázemí, klid a bezpečí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcována k vlastní aktivitě a experimentu, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dítěte. Děti se mají možnost uchýlit se do klid. Koutu a neúčastnit se spol. činností. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné mat. podmínky dle možnosti školy. Pomůcky jsou připravovány včas. Počty ve třídách jsou dodržovány, nejsou překročeny, spojování tříd je minimální. Není dostatečně plněno. Do denního programu nejsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity. Děti tím, že chodí nepravidelně do MŠ nemají dostatek času i prostor pro spontánní hru, aby si jí mohly postavit, dokončit, dostatečně rozehrát nebo v ní později pokračovat. Mladší děti nejsou aktivní v různých činnostech. Vybavení prostředí kvalitními pomůckami pro realizaci plánovaných činností není úplně dostačující. Opatření : Promyslet vhodnost pravidelného zařazení zdravotně preventivní pohybové aktivity. Spolu s rodiči najít vhodnost řešení brzkého příchodu dětí do MŠ /8.00 hod./ Podněcovat vlastní aktivitou uč. K iniciativě zapojení do různých činností. Dle finančních možností dovybavit MŠ pomůckami pro realizaci plán. činností. Řízení mateřské školy Při řízení mateřské školy ponechává p. řed. dostatek pravomocí spolupracovníkům, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou řádně vymezeny. Při vedení zaměstnanců p. řed. vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ a tvorby ŠVP, ponechává jim dostatek prostoru a respektuje jejich názor. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samospráva a nejbližší ZŠ, s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Není dostatečně plněno. Pedagogický sbor pracuje jako tým, ale méně zve ke spolupráci rodiče. Kontrolní a evaluační činnost zahrnují všechny stránky chodu školy, ale je potřeba více smysluplnosti a užitečnosti. Funkční informační systém jak uvnitř MŠ, tak navenek není hostečný, MŠ nemá web. stránky. Opatření : Promyslet jak více zapojit rodiče ke spolupráci /formou návrhu všech. zam./

10 Více propracovat a hlavně nastudovat a v praxi realizovat evaulační činnost, kontrolní činnost více propracovat. Zajisti spolupráci s informatikem zřízení web. stránek. Personální a pedagogické zajištění Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a spolupráce. Úzká spolupráce s rodiči je dána hlavně každodenním kontaktem s rodiči. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jím porozumět a vyhovět. Rodiče se účastní různých programů dle vlastního zájmu. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje. Pokud projeví zájem, mohou se podílet na řešení vzniklých problémů. Pedagogové informují rodiče o jejich dětech, o individuálních pokrocích v rozvoji. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jejich výchově. Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči taktně a ohleduplně. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis i aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání. Není dostatečně plněno. Ve třídě s p.řed. a se zástupkyní není optimálně zajištěna pedagogická péče při větším počtu dětí. P. řed. dbá na vzdělávání učitelek nabídky vzděl. agentur, je nutné ovšem zadávat ped. prac. také samostudium z odbor. Literatury určené pro MŠ, poznatky v oblasti ekologie, zdravého životního stylu. Opatření : Ve třídě s p.řed. a se zástupkyní je potřeba při větším počtu dětí / nad 20 dětí/ a pokud nejdou p.řed. a se zástupkyní na vycházku důsledněji promyslet řešení / školnice, p. uč. z jiné třídy /. Zajistit při vzdělávání učitelek také samostudium z odbor. Literatury určené pro MŠ a rozšířit poznatky v oblasti ekologie, zdravého životního stylu. Spoluúčast rodičů Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a spolupráce. Úzká spolupráce s rodiči je dána hlavně každodenním kontaktem s rodiči. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče se účastní různých programů dle vlastního zájmu. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem co se ve škole děje. Pokud projeví zájem, mohou se podílet na řešení vzniklých problémů. Pedagogové informují rodiče o jejich dětech, o individuálních pokrocích v rozvoji. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jejich výchově. Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči taktně a ohleduplně. Mateřská škola podporuje rodinou výchovu a spomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis i aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání. Není dostatečně plněno. I když učitelka sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí v některých případech, nelze rodině porozumět a dohodnout se na společném řešení. Rodiče mají možnost účastnit se různých

11 programů a akcí školy, ovšem pokud akce není stoprocentně zajištěna školou, nemá rodič zájem. Je nutné vícekrát do roka zajistit pro rodiče různé poradenské servisy a nechat rodiče nabídnout ve škole odbornou pomoc, spolupráci. Opatření : Ještě více a otevřeněji komunikovat s rodiči, otevřít jim možnost více nahlédnout do prostředí MŠ. Stále rozvíjet školu přátelskou rodině. Najít způsob jak zapojit rodiče do programů školy i když se samy budou muset podílet na částečném zajištění. Při zajišťování různých porad. servisů navést rodiče rodiče, aby nám zprostředkovali setkání i se zajímavými lidmi z Tišnova a okolí. A/ Dítě a jeho tělo Cíle předškolního vzdělávání (dílčí vzdělávací cíle) 1. uvědomění si vlastního těla

12 2. rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 3. rozvoj a užívání všech smyslů 4. rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 5. osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 6. osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 7. osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 8. vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu B/ Dítě a jeho psychika 1. Jazyk a řeč 9. rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 10. rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 12. rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovnělogickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 13. rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 14. posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 15. vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 16. osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) 17. vytváření základů pro práci s informacemi Sebepojetí, city, vůle 19. poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 20. získání relativní citové samostatnosti 21. rozvoj schopnosti sebeovládání 22. rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 23. rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 24. rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 25. získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

13 C/ Dítě a ten druhý 26. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 27. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 28. posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 29. vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 30. rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 31. rozvoj kooperativních dovedností 32. ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 33. D/ Dítě a společnost 34. poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 35. rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 36. rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 37. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 38. seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 39. vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 40. vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 41. rozvoj společenského i estetického vkusu 42. Dítě a svět 43. seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 44. vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 45. poznávání jiných kultur 46. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 47. osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 48. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 49. rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 50. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

14 Motto : Jaro, léto, podzim, zima to je celý rok Proč jsme zvolily tento název? Kromě krásného a laskavého prostředí, kde je zdůrazněna především dětská individualita, bychom chtěli, aby život předškolního dítěte byl právě tak pestrý, jako jsou čtyři roční období.chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Náš cíl je MŠ s veselými dětmi, kterým se ve škole líbí, kde se seznamují se základy všeho, co budou potřebovat pro život. Činnostmi s dětmi směřujeme k uvědomění si sama sebe, získávání zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastních emocí, rozlišování toho co je a není správné ve vztahu ke své osobě a svému zdraví. Stanovili jsme pět společných témat. Na jejich názvech, stanovených vzdělávacích cílech, stručné charakteristice, vzdělávacího obsahu a časovému uspořádání se domluvily všechny pedagogické pracovnice. Počet hlavních témat je volen s ohledem na možnost zařazení dalších aktuálních témat, který přinese běžný každodenní život dětí a vyplynou z nejrůznějších situací.

15 I. Téma PODZIM MALUJE Všichni jsme kamarádi (pravidla adaptace, mezilidské vztahy) Podzim mění přírodu (ovoce, zelenina, vitamíny, houby, počasí, oblečení) Co vyprávěl vítr (listí, draci) II. III. IV. TÉMA ZIMA ČARUJE Mrazík cení zoubky (jinovatka, změny počasí, oblečení, zdraví ) Adventní čas (Mikuláš, Vánoce, adventní čas) Padá sníh (zimní sporty, zvířata v zimě, ptáci, masopust) TÉMA JARO OTVÍRÁ Příroda se probouzí (kytky, tráva, brouci) Svátky jara (tradice Velikonoce, mláďata) Maminka má svátek (pásmo básniček, písniček, tanečků) Bezpečně na cestách (pravidla bezpečnosti, dopravní prostředky a značky) TÉMA LÉTO ZAHŘÍVÁ Čas plný sluníčka (MDD, hmyz, letní kytky, výlety..) Vodní svět (potoky, řeky, moře, letní sporty) V. SVĚT JE VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ VI. Lidské tělo (nemoci, části lidského těla, úrazy, narození ) Rodina (profese, členové rodiny, časové vztahy ) Naše město (divadla, knihovna, kultura, spolupráce se ZŠ a ZUŠ, muzeum, zápis do 1. tříd) Planeta Země vesmír

16 I. Téma PODZIM MALUJE Charakteristika Adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, hledat a vytvářet pravidla soužití, učit se orientovat v novém prostředí, společně si hrát, zpívat a tvořit. Budeme pozorovat sklizeň zeleniny, dozrávání ovoce jako součást zdravé výživy ve spojení s proměnou počasí a přípravou přírody na zimu. 1/1 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 1/5 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 2/2 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého2/8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 3/3 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 3/6 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 4/3 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 4/6 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

17 5/9 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 5/10 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu Očekávané výstupy A/ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami B/I vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách domluvit se slovy i gesty, improvizovat naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) B/II vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase B/III odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

18 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti zorganizovat hru C/ navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. D/ uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) E/ orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) II. TÉMA ZIMA ČARUJE Charakteristika Období příprav a prožití Vánoc se všemi zvyky a tradicemi. Přiblížíme si kouzla zimního období ve verších, příbězích pohádkách, lid. pranostikách, div. scénkách a lidových.

19 zvycích. Pohybem v zimní přírodě poskytneme dětem citové prožitky a podpoříme schopnost soucítění se zimní přírodou. 1/4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 2/1 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 3/2 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 3/5 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 4/2 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 4/5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 5/2 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 5/12 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Očekávané výstupy A/ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou BI/ vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) BII/ postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí BIII/ ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování

20 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) C/ porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad spolupracovat s ostatními bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. D/ chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých III. TÉMA JARO OTVÍRÁ Charakteristika Období, ve kterém budeme pozorovat probouzející se přírodu, vytvářet pozitivní vztah k živé a neživé přírodě, seznamovat se s křesťanskými svátky, vést děti k bezpečnosti na cestách, oslavíme svátek matek. 1/2 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 1/7 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 2/4 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 2/5 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 3/1 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 4/1 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 4/9 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více