Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od do projednán a schválen na pedagogické poradě dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od do projednán a schválen na pedagogické poradě dne: Vypracovala: Bc. Zámečníková Michaela- vedoucí učitelka Mš Schválil: ředitel Zš a Mš Mgr. Miroslav Kůs

2 Obsah : str: Přílohy ke Školnímu vzdělávacímu programu 3 Představujeme naši mateřskou školu: a) identifikační údaje o škole 4 b) obecná charakteristika 5 c) možnosti v okolí 6 d) s kým spolupracujeme 6 Vize školy 7 Podmínky pro předškolní vzdělávání - organizace a provoz školy 8 - věcné (materiální) 8 - životospráva 9 - psychosociální 9 - řízení mateřské školy 9 - personální a pedagogické zajištění 10 - spoluúčast rodičů 10 Dlouhodobé cíle školy 11 Filosofie vzdělávacího programu 11 Směry a cíle pedagogického působení 11 Výchovně vzdělávací práce školy Hlavní cíle 14 Výchovná a vzdělávací oblast 15 Témata integrovaných bloků mateřské školy 16 Pravidla pro vnitřní evaluaci školy 25 ~ 2 ~

3 Přílohy ke Školnímu vzdělávacímu programu: Provozní řád školy - údaje o zařízení a kapacita školy, provozní doba, režim dne, podmínky pohybové výchovy dětí a otužování, respektování individuálních potřeb dítěte, způsob nakládání s prádlem, stravování a pitný režim Školní řád - údaje o přijímacím řízení, platbách v MŠ, vedení evidence dětí, provozu MŠ, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálněpatologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, práva rodičů, práva dítěte Adaptační program - začlenění nových dětí do kolektivu ~ 3 ~

4 a) identifikační údaje o škole Představujeme naši mateřskou školu: Název: Základní a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Adresa: L. Kuby 48, České Budějovice Zřizovatel: Statutární město České Budějovice se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. Statutární orgán: Ředitel Zš a Mš Mgr. Miroslav Kůs, kontakt: Vedoucí učitelka Mš: Kapacita školy: Webové stránky: Bc. Zámečníková Michaela 70 dětí ~ 4 ~

5 b) obecná charakteristika Právní subjekt mateřská škola L. Kuby vznikl v roce 2011 při Základní škole L. Kuby. Zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Mateřská škola byla nově a účelově vybudovaná z prostor bývalé školní družiny a je součástí komplexu budov a pavilónů základní školy. Je umístěna v samostatné části komplexu budov školy. Lokalita mateřské školy je v poklidném prostředí okrajové části města České Budějovice - Rožnov. Mateřská škola byla vybudována v rámci projektů Škola pro Rožnov a Malým dětem nově, které byly realizovány statutárním městem České Budějovice za finanční podpory KÚ JČ kraje v rámci dotačního programu Opravy a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. Pro účely a specifika výchovně-vzdělávacího procesu předškolních dětí prošla budova a areál MŠ v roce 2011 zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy v budově. Rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení a odpadů, výdejny jídla, jednotlivých tříd a prostor školy, výměna oken tak, aby vše odpovídalo hygienickým a bezpečnostním předpisům i optimálním podmínkám pro vzdělávání předškolních dětí. V roce 2012 proběhla úprava zahrady mateřské školy. Byly zde instalovány moderní zahradní prvky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům a euro normám pro předškolní vzdělávání. V období letních prázdnin proběhly další technické úpravy budovy. Komplexní zateplení budovy, montáž elektrických okenních rolet do všech tříd, aby byly optimálně zajištěny vhodné klimatické podmínky jednotlivých tříd. Budova mateřské školy je jednopodlažní. Ve vestibulu je umístěn sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, sklad didaktického materiálu a pomůcek jednotlivých tříd, botníky jednotlivých tříd, dětská toaleta užívaná při pobytech venku. V přízemí budovy je umístěna 1. třída, šatna dětí, umývárna a toalety dětí, školní jídelna, výdejna potravin, toalety pro zaměstnance MŠ, úklidový sklad, kancelář a kabinet pedagogů. V 1. patře budovy je umístěna 2. a 3. třída, šatny dětí, umývárna a toalety dětí. Školu obklopuje školní zahrada, která je vybavena moderními zahradními prvky. Umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. Na zahradě jsme si v roce 2014 vybudovali zeleninové záhony. Zde jsme společně s dětmi pečovali o ředkvičky, kedlubny, hrášek, pažitku, slunečnice a rybíz. Vedeme tím děti zpět k přírodě a péči o ni. V roce 2014/ 2015 bychom zde rádi vybudovali sluneční hodiny a simultánní les. Zároveň je zde umístěna školní ekologická stezka plná bylin a okrasných květin. Zahradu bohatě využíváme během celého roku ke hře, sportovnímu vyžití, relaxaci a odpočinku. Vedle budovy mateřské školy máme školní hřiště, které můžeme též využívat během roku. Zde děti rády prohánějí motorky a závodí. Též vhodné na pohybové a míčové hry. Mateřská škola má celkovou kapacitu 70 dětí. Skládá se ze tří tříd, rodinného typu. Tyto třídy jsou heterogenní. Třídy jsou funkčně zařízeny. Rozložení tříd je optimální pro veškeré využití volného místa. Rozestavěnost nábytku je ideální, děti mají dostatečný prostor pro volnou hru. Herny jsou koncipovány do klidné uvolněné atmosféry. Děti zde naleznou hrací koutky, ve kterých se cítí v bezpečí. Třídy jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí na všestranném rozvoji ~ 5 ~

6 dětí a to především na rozvoji motorických funkcí. Herna se v průběhu dne mění na ložnici dětí, kde probíhá polední klid. Třídy i herny jsou velké, světlé a vyhovují hygienickým a bezpečnostním podmínkám. Třídy: 1. třída Berušky kapacita dětí třída Myšky kapacita dětí třída Žabky kapacita dětí 23 c) možnosti v okolí Díky svému umístění je mateřská škola na ideálním místě. Kousek od centra Českých Budějovic, kde se nachází plavecký bazén, galerie, muzea, divadla a další kulturní objekty. Též máme blízko k Velkému a Malému jezu, dostupný nám je i park Stromovka. Díky spolupráci se základní školou můžeme využívat i sportovní areál. d)s kým spolupracujeme Naše mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia- kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se základní školou- v projektu Těšíme se do školy - kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi základní školy atj, interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Také spolupracujeme s Plaveckou školou, kde se děti každým rokem zdokonalují ve vodních hrách a přípravě na plavecké dovednosti. A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému. ~ 6 ~

7 Vize naší mateřské školy Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti. Chceme zde vybudovat mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení- o uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství, o navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu Těšíme se do školy s technikou. (interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. ) ~ 7 ~

8 Podmínky předškolního vzdělávání 1. Organizace a provoz školy: Režim dne je naplněním potřeby svobody a řádu. Třídy spolu úzce spolupracují. Ve třídách jsou učitelky společně od 9:30 do 12:30 hod., aby byla dětem zajištěna kvalitní a individuální péče. Učitelky mohou samy flexibilně reagovat na organizační změny během dne a přizpůsobovat se jim. Plánování činností vyhovuje jak individuálním vzdělávacím potřebám, tak možnostem dětí. Počty přijatých dětí na jednu třídu jsou brány jak v ohledu zákona, ale i tak, aby podmínky ve třídách vyhovovaly individuálním potřebám dětí během dne. Při vstupu nově příchozích dětí do Mš se snažíme uplatňovat adaptační režim. (viz. Příloha ŠVP) Provoz školy: Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin. Příchod dětí je do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program. Režim dne: Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí i jejich potřeby. 6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilka 8:15-8:30 osobní hygiena 8:30-9:00 dopolední přesnídávka 9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh 9:30-11:15 pobyt venku, osobní hygiena 11:15-12:00 oběd, osobní hygiena 12:00-14:00 polední odpočinek 14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina 14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí 2. Věcné podmínky školy: Vybavení jednotlivých tříd a heren: každá třída je barevně laděna do teplých barev. Třídy jsou vybaveny nízkým nábytkem, aby děti všude dobře a bezpečně dosáhly. Většina nábytku je v prostoru tříd u stolečků, aby v hernách byl dostatek místa na pohybové vyžití dětí. Herny jsou vybaveny kobercem- uprostřed je velký barevný kruh, který je využíván ke komunitnímu kruhu. V hernách se též nachází kuchyňský koutek, opravářský koutek, divadelní koutek a tělovýchovný koutek. Součástí každé herny je i velká úschovná skříň, v níž jsou uložená lehátka dětí. Mateřská škola je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícími věku dětí. Děti se podílejí na vlastní výzdobě interiérům naší školy. ~ 8 ~

9 Další vybavení budovy: výdejna potravin a jídelna dětí. Do Mš se dováží jídlo ze školní jídelny. Vlastní prádelnu nemáme a proto nám s prádlem vypomáhá Mš Papírenská. Vybavení zahrady: prostor zahrady je vybaven dřevěnými prolézačkami, skluzavkami, pískovišti, houpadly, houpačkami a pítkem. V budoucnu bychom zde rádi vybudovali altán, ve kterém bude stoleček a židle. Dále simultánní les a sluneční hodiny. 3. Životospráva: Naše školní jídelna vaří dětem plnohodnotná a vyvážená jídla dle příslušných norem a spotřebních košů. Tyto pokrmy jsou pak převezeny a vydávány v jídelně mateřské školy. Skladba jídelníčku je podle zásad zdravé výživy. Mezi pokrmy jsou dodržovány 2,5 až 3 hod. intervaly. Motivujeme děti k tomu, aby stravu ochutnaly a seznámily se s různými pokrmy. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Děti si samy určují kolik množství jídla snědí. Svačiny probíhají v samoobslužném režimu, kdy si děti samy mažou pomazánky na pečivo a připravují si na stůl. Při obědě jsou děti též vedeny k soběstačnosti. Jídlo si děti odnášejí samy. Větší děti již používají příbory. Pitný režim je zajištěn během celého dne na každé třídě. Děti zde mají vlastní hrnečky, které jsou každý den umývány v myčce. Venku na zahradě je pitný režim zajištěn pítkem. Zajišťujeme dětem pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle situace a potřeb dětí. Dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. Při příznivém počasí jsou děti denně venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokud je venku silný déšť, vítr a nízké teploty pod mínus 10 C ven nevycházíme. Zajišťujeme dostatečné pohybové vyžití dětí v Mš i mimo ni. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musí každý chránit a vážit. Snažíme se děti vychovávat v duchu zdravého životního stylu. 4. Psychosociální podmínky: Za stěžejní považujeme uspokojení přirozených lidských potřeb dítěte. Dítě si samo řekne o velikost porce jídla. Respektujeme přístup dítěte k jídlu, ke spánku a účasti na společných činnostech. Vytváříme radostné a rovnocenné prostředí, aby se u nás děti cítily dobře. Za nezbytné považujeme rozvíjet schopnosti komunikace a spolupráce. Utváříme podmínky k samostatnému rozhodování dítěte a podpoře jeho sebedůvěry. Dále klademe důraz na osobní svobodu a volnost, s nutností dodržovat potřebný řád, který mateřská škola stanovuje. 5. Řízení Mateřské školy: Všichni pracovníci naší mateřské školy spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Navzájem se podporujeme a motivujeme. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách života školy. Vstřícné klima školy charakterizuje skutečné partnerství, které se ~ 9 ~

10 přenáší také do vzájemně pozitivních vztahů s rodiči. Respektujeme své názory a realizujeme dobré inovační nápady. Školní vzdělávací program je vypracováván ve spolupráci s ostatními pedagogy. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy. Díky nimž můžeme zkvalitnit naši práci. Vedení mateřské školy výborně spolupracuje s ředitelem základní školy. 6. Personální a pedagogické zajištění: Všechny pedagogické pracovnice mají pedagogické vzdělání. Začínajícím učitelkám je přidělována uvádějící učitelka, která je seznamuje především s filosofií školy, s metodami práce, správným plánováním, pedagogickými zásadami atd. V mateřské škole pracuje 6 pedagogů a 2 provozní pracovnice. Pedagogové jsou umělecky zaměření lidé, kteří se snaží kultivovat projevy dětí pomocí hudební, výtvarné, jazykové, literární, dramatické a pohybové činnosti. Provozní pracovnice plní funkci zajišťující pomoc při péči o děti, udržují pořádek a čistotu veškerých prostor budovy. Pomáhají při výdeji stravy, zajišťují pitný režim. Všichni zaměstnanci mají jasně stanovené kompetence, které přispívají k bezproblémovému chodu zařízení a k zajištění optimální pedagogické péče všem dětem. Snažíme se vytvářet vhodné podmínky pro systematické a průběžné vzdělávání a zkvalitňování své odbornosti, průběžně se sebevzděláváme a využíváme nabídek vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Výběr seminářů vychází především z evaluační činnosti MŠ a požadavků jednotlivých pracovníků. Pracovní doba pedagogů je organizována tak, aby dětem byla zajištěna kvalitní pedagogická péče. Zaměstnanci školy se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem. Pravidla našeho pracovního týmu: Všichni zaměstnanci MŠ dodržují pravidla slušného chování, navzájem se respektují. Otevřeně spolu komunikují a vzájemně se spolupodílí na dobrém chodu školy. Uvědomují si důležitost povolání každého jedince v kolektivu. Otevřeně diskutují o vzniklých problémech a navrhují jejich řešení. Pedagogické pracovnice si navzájem vycházejí ve své práci vstříc, předávají si poznatky a zkušenosti získané na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Nešíří nepodložené informace o sobě navzájem ani o svěřených dětech. Všichni zaměstnanci školy také nakládají obezřetně s důvěrnými informacemi o dětech a jejich rodinách. Každé neetické jednání je v kolektivu nepřípustné. 7. Spoluúčast rodičů: Spolupráce pedagogů a rodičů funguje na základě partnerství. Jde o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat, zejména při výchovných záležitostech. Např.: při podpoře samostatnosti a sebeobsluhy dětí. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí a pak na ně reaguje. Pravidelně informujeme rodiče o chodu mateřské školy- zaměření školy, organizace, ŠVP, TVP, průběh vzdělávání, besídky, nástěnky s dětskými pracemi, fotografie a akce. ~ 10 ~

11 Dlouhodobé cíle: Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro děti, rodiče a zaměstnance prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu, empatie a bezpečí. Rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, manipulační, řečové, jazykové a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést je k zdravému životnímu stylu. Motivovat děti k aktivnímu poznávání a chuti se vzdělávat. Ukázat dětem, že svět má svůj řád, rozmanitost a krásu. Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou. Chceme vést děti směrem k přírodě, péči o ni a sžít se s ní. Probouzet a rozvíjet tvořivý potenciál dětí. Také máme za cíl seznámit děti s technickým zázemím: interaktivní tabule, interaktivní stůl atd. Rádi bychom vybudovali dobrou pověst naší mateřské školy a svým environmentálním zaměřením se odlišili od ostatních škol. Filosofie vzdělávacího programu: V prvé řadě klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem. Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit. Dnešní náročná doba je zaměřená především na výkon jedince a materiální hodnoty. Pomalu se vytrácí úcta k lidem a k přírodě. Proto se snažíme vést děti k ohleduplnosti, respektování ostatních lidí a péči o životní prostředí. Chceme, aby každý jedinec pochopil, že je v tomto procesu jedinečný a důležitý. Předškolní výchova poskytuje důležitou a neopakovatelnou možnost na děti v tomto směru působit. Věříme, že pokud dítě v tomto věku získá základní postoje a vědomosti, ponese si je s sebou po celý život. Klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do jakýchkoli činností, aktivit. Smysl předškolního vzdělávání v naší mateřské škole vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Směry a cíle pedagogického působení: Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým zvláštnostem a individuálním vzdělávacím potřebám dítěte. Též optimálním možnostem a zájmům dětí. Snažíme se o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v součinnosti ~ 11 ~

12 s rodinou. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou bytost a proto ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Citlivým a pozitivním přístupem stimulujeme a motivujeme děti k výchovně vzdělávacímu procesu. Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Učíme je poznávat a chápat okolní svět, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, experimentovat, přemýšlet, tvořit a seberealizovat se. Nabízíme a zprostředkováváme dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky. Vždy upřednostňujeme vyvážený poměr spontánních, zájmových aktivit a didakticky řízených činností. Vytváříme klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi. Snažíme se děti vést ke zdravému životnímu stylu, k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí. Cíle: 1. Snažíme se vytvářet vhodné prostředí, které je pro děti podnětné, zajímavé, obsahově bohaté a založené na prožitkovém učení. 2. Vytváříme pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu. 3. Rozvíjíme jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti, zájem o písmo, symboly, knihy. 4. Vedeme děti k přírodě a k environmentálnímu smýšlení. 5. Seznamujeme děti v rámci projektu Těšíme se do školy s technikou, interaktivní tabulí, interaktivním stolem atd. 6. Každodenním pravidelným zařazováním pohybových aktivit se snažíme u dětí posilovat motoriku a zároveň u nich vytvářet potřebu pravidelného pohybu i v budoucím životě. Posilujeme a zdokonalujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností. Též děti vedeme ke správnému návyku držení těla. 7. Vedeme děti k samostatnosti, úctě ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj vlastní život a zdraví, sebeúctě, podpoře rodinných vztahů, vzájemnému respektu, ohleduplnosti, radosti z poznávání, touze objevovat, schopnosti rozeznat dobro a zlo. 8. Podporujeme v dětech odvahu ukázat, co všechno už samo umí a zvládne, dopřáváme mu možnost prožívat uspokojení z úspěchu a překonání překážek. 9. Vedeme děti k tomu, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotnou a schopnou bytost, která je svým okolím uznávána a přijímána. 10. Dáváme dětem možnost se podílet na tvorbě vzdělávacího programu a respektujeme právo dětí neúčastnit se nabízené činnosti a být tak pozorovatelem. 11. Veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a budoucí život. 12. Utváříme klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, rozvíjet schopnost sebeovládání. 13. Společně si utváříme jasná a funkční pravidla vzájemného soužití v Mš. ~ 12 ~

13 14. Snažíme se navázat pozitivní vztah s každým dítětem; s úctou a porozuměním respektovat jeho práva a vzájemnou vstřícnou komunikací podporovat a dávat dítěti jistotu, že je platným a přínosným členem společenství Mš. 15. Respektujeme pedagogické zásady - povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí dětí, podporujeme jejich tvořivost, fantazii, představivost, iniciativu a seberealizaci. 16. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. 17. Specifickou péči věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuálně s nimi pracujeme ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky. (pediatr, odborný lékař, logoped, psychiatr, psycholog, speciální pedagog, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, speciální pedagogické centrum) ~ 13 ~

14 Výchovně vzdělávací práce školy: Hlavní cíle vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Výchovně vzdělávací práce je rozložena do integrovaných tematických celků a probíhá na základě prožitkového učení dětí. Prožitkové učení: spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti, manipulace, experimentování a hra Integrované vzdělávání: zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, naplňuje jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí a umožňuje dítěti se orientovat ve světě, který jej obklopuje. Je založeno na vnitřní motivaci dítěte a jeho aktivní účasti. Rámcové a specifické cíle vzdělávání vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou nastíněny ve Školním vzdělávacím programu a konkrétně rozpracovány v Třídních vzdělávacích programech. Učitelky přizpůsobují témata konkrétní situaci a rozpracovávají je do nabídky konkrétních her a činností pro danou skupinu dětí tak, aby děti byly cíleně vedeny k získávání očekávaných kompetencí. Tematické celky nejsou časově omezeny, záleží na zájmu dětí a obsažnosti tématu. Je nejen na učitelce, ale i na dětech, která podtémata vyberou, kolik času jim věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé dítě má možnost rozhodovat o tom, zda se dané činnosti zúčastní nebo bude jen v roli pozorovatele. Činnost učitelek je systematická, myšlenkově bohatá, plánovitá a vychází z přirozeného zájmu dětí. Škála nabízených činností a podnětů by měla být široká a měla by probouzet v dětech touhu po poznání, vybízet je k samostatnému myšlení a projevu. Dále chceme rozvíjet jejich intelekt, fantazii a tvořivost. Důležité je zachovat vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických. Učitelky by měly skutečně pružně reagovat na potřeby a zájmy dětí. V organizaci uspořádání denního režimu je pro učitelky závazná pouze doba podávání jídla, další organizace a realizace činností je plně v jejich kompetenci. Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Snažíme se působit na celou osobnost dítěte. Vše se vzájemně propojuje a doplňuje. ~ 14 ~

15 Výchovná a vzdělávací oblast: Název ŠVP: Čtyři království aneb základní podmínky života Vzdělávací obsah naší mateřské školy je uspořádán do oblastí dle RVP PV, které vycházejí z vývoje dítěte. Tento obsah je uspořádán do jednotlivých bloků a vychází z filosofie a vize školy, též zohledňuje prioritní úkoly a koncepci školy. Paní učitelky ve svých TVP zohledňují věk dětí, složení kolektivu, zájmy a potřeby dětí, dané podmínky a možnosti třídy. Dále vymezují pravidla soužití jednotlivých tříd, volby metod práce a evaluačních postupů či další specifika dané třídy. Jednotlivá témata IB zpracovávají učitelky do podtémat. V TVP již uvádějí konkrétní rozpracované činnosti (hudební, matematické, literární, tělesné atd.) Časové určení podtématu je na volbě učitelky, záleží na obsažnosti tématu a zájmu dětí. K danému podtématu stanovují dílčí specifické cíle. Dbají na vyvážený poměr kognitivních, sociálních, motorických, emocionálních potřeb s respektováním pěti oblastí předškolního vzdělávání. Integrované bloky vzájemně propojují vzdělávací oblasti RVP PV: Dítě a jeho tělo- biologická oblast Dítě a jeho psychika- psychická oblast Dítě a ten druhý- interpersonální oblast Dítě a společnost- sociálně kulturní oblast Dítě a svět- environmentální oblast Vedeme děti k: samostatnosti, spokojenosti, úspěšnosti, odpovědnosti, rozhodnosti s důrazem na prožitky dítěte, na podporu jeho individuality. Náš ŠVP je rozdělen do 4 tematických integrovaných bloků. Tyto IB reflektují měnící se roční období. Cílem našeho předškolního vzdělávání je naplnění Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV (které jsou jasně dané). ~ 15 ~

16 Čtyři království aneb základní podmínky života Témata- Integrované bloky Mš: 1. Království půdy- podzim 2. Království vzduchu- zima 3. Království slunce- jaro 4. Království vody- léto ~ 16 ~

17 Království půdy- podzim Integrovaný tematický celek zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Je zaměřen na problematiku půdy jako jedné ze základních životních podmínek. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, co vlastně půda je a jak vzniká. Pomocí her a pokusů si ověří vlastnosti některých jejích složek. Prostřednictvím dramatických a výzkumných aktivit se seznámí s půdními živočichy a uvědomí si jejich nezastupitelnou funkci při tvorbě živin. Při pěstitelské práci se vyzkouší základy péče o půdu a rostliny a uvědomí si, co může ohrožovat kvalitu půdy. Naučí se jeden ze způsobů, jak půdu chránit. Na začátku školního roku, nám jde hlavně o adaptaci dětí do kolektivu a prostředí mateřské školy. Děti učíme pravidlům, které vyvozujeme ze vzniklých situací. Pravidla nám poslouží k lepšímu soužití v našem kolektivu. Všímáme si okolního světa, barev podzimu a učíme se vnímat prostředí, ve kterém žijeme. Tvoříme z přírodních materiálů, které si samy děti nasbírají v okolí Mš. Chodíme hodně na procházky a tím poznáváme okolní přírodu. Sbírání kaštanů a žaludů. Krmení zvířátek v lese. Poznáváme své nové ale i starší kamarády. Snažíme se vést děti ke spolupráci mezi sebou. Hlavní tematický celek se stává ze tří částí: 1. Co je půda 2. Kdo potřebuje půdu 3. Půda a lidské činnosti ~ 17 ~

18 Cíl: Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Hlavní záměry: seznámit děti s prostředím mateřské školy orientovat se bezpečně v novém prostředí začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky seznámit děti se svou značkou a poznat si ji odloučit se na určitou dobu od rodičů vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne rozvíjet schopnost žít ve skupině, naučit se přizpůsobit a spolupracovat vést děti k osvojení hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, stolování pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí rozvíjet citlivé vnímání přírody a života- ochrana životního prostředí uvědomovat si význam zdraví a umět o něj pečovat rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky navazovat kamarádské a přátelské vztahy uplatňovat základní společenské návyky rozvíjet a užívat všechny smysly- získané poznatky a dovednosti umět využít v rozvíjet jazykové a řečové schopnosti záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji podpora zdravého sebevědomí dítěte vést děti k úspěšnosti a radosti z prožitku činnosti mít základní matematické představy číselná řada, orientace v prostoru a v čase spoluvytvářet pravidla a dodržovat je vnímat rozmanitosti světa přírody a její proměny kolem nás Tematické okruhy a nabízené činnosti jsou rozepsány v TVP. ~ 18 ~

19 Království vzduchu- zima Integrovaný tematický blok zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Je zaměřen na problematiku vzduchu jako jedné ze základních životních podmínek. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, co vlastně vzduch je a jak si můžeme ověřit jeho existenci, jaké význam má pro život rostlin a živočichů a jak člověk působí na kvalitu vzduchu. Děti se seznámí i s možnostmi, jak samy mohou kvalitu vzduchu ovlivnit. V tomto období chceme, aby děti pochopily, jak se máme správně chovat. A věděli, že za své činy nesou odpovědnost. Poznávání vánočních zvyků u nás a v jiných kulturách. Na co všechno nesmíme o Vánocích zapomenout- pečení vánočního cukroví s dětmi, krájení jablíčka, házení střevíčku. Společně s dětmi budeme pozorovat, jak nám rozkvétají Barborky. Výroba dárků pro kamarády a rodiče. Práce se dřevem, přírodninami, s plastem, vlnou. Procházky do zasněžené krajiny. Získávání povědomí o světě kolem nás, o krásách přírody v zimě, ale také o jeho nástrahách. Hry v přírodě, koulování, stavění sněhuláka. S dětmi se koncem tohoto období budeme zajímat o to, jak se chováme na silnici. Co všechno musíme udělat, když jdeme ven. Slavnosti Masopustu nám otevírají nové možnosti- výroba masek a karneval v Mš. Hlavní tematický celek se stává ze tří částí: 1. Co je vzduch 2. Kdo potřebuje vzduch 3. Vzduch a lidské činnosti ~ 19 ~

20 Cíl: Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Hlavní záměry: rozvoj pohybových dovedností, přirozené fyzické aktivity, obratnosti a zdraví dětí probouzet v dětech přirozenou zvídavost podporovat tvořivost, experimentování, kreativitu vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů vnímat přírodu a vytvářet si pozitivní vztah k ní, pomáhat při ochraně životního prostředí uvědomovat si, co je nebezpečné, co může ohrozit mé zdraví vyjadřovat se smysluplně ve větách, nebát se vyjádřit svůj názor rozvíjet řeč a komunikační schopnosti samostatně se rozhodovat o svých činnostech (zda se jich zúčastním či ne) vytvářet prosociální vztahy, umět spolupracovat a respektovat se umět si poradit se vzniklými problémy a umět hledat řešení, či nést následky svého chování užívat číselné a matematické pojmy, spojovat konkrétní s abstraktním posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, vnímat, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc, vzájemně si pomáhat, poznávat, že síla není v násilí, uvědomovat si jak může škodit lidská činnost i nečinnost rozvíjet slovesné, výtvarné a hudební činnosti rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku a správné držení tužky naučit se dělat si radost a vykouzlit úsměv druhým osvojit si poznatky o vánočních tradicích, lidových zvycích, naučit se prožívat a spoluvytvářet vánoční pohodový lásky čas vytvářet povědomí o technických znalostech u dětí- seznámení se s interaktivní tabulí Tematické okruhy a nabízené činnosti jsou rozepsány v TVP. ~ 20 ~

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO 2014-2017 Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Všichni jsme kamarádi Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace Ve Zlíně Malenovicích 25. 8. 2014 Datum účinnosti od 1. 9. 2014 Projednáváno na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více