Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od do projednán a schválen na pedagogické poradě dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola L. Kuby 48. platnost od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017. projednán a schválen na pedagogické poradě dne: 25. 8. 2014"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškollníí vzdělláváníí Mateřská škola L. Kuby 48 platnost od do projednán a schválen na pedagogické poradě dne: Vypracovala: Bc. Zámečníková Michaela- vedoucí učitelka Mš Schválil: ředitel Zš a Mš Mgr. Miroslav Kůs

2 Obsah : str: Přílohy ke Školnímu vzdělávacímu programu 3 Představujeme naši mateřskou školu: a) identifikační údaje o škole 4 b) obecná charakteristika 5 c) možnosti v okolí 6 d) s kým spolupracujeme 6 Vize školy 7 Podmínky pro předškolní vzdělávání - organizace a provoz školy 8 - věcné (materiální) 8 - životospráva 9 - psychosociální 9 - řízení mateřské školy 9 - personální a pedagogické zajištění 10 - spoluúčast rodičů 10 Dlouhodobé cíle školy 11 Filosofie vzdělávacího programu 11 Směry a cíle pedagogického působení 11 Výchovně vzdělávací práce školy Hlavní cíle 14 Výchovná a vzdělávací oblast 15 Témata integrovaných bloků mateřské školy 16 Pravidla pro vnitřní evaluaci školy 25 ~ 2 ~

3 Přílohy ke Školnímu vzdělávacímu programu: Provozní řád školy - údaje o zařízení a kapacita školy, provozní doba, režim dne, podmínky pohybové výchovy dětí a otužování, respektování individuálních potřeb dítěte, způsob nakládání s prádlem, stravování a pitný režim Školní řád - údaje o přijímacím řízení, platbách v MŠ, vedení evidence dětí, provozu MŠ, zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálněpatologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, práva rodičů, práva dítěte Adaptační program - začlenění nových dětí do kolektivu ~ 3 ~

4 a) identifikační údaje o škole Představujeme naši mateřskou školu: Název: Základní a Mateřská škola, L. Kuby 48, České Budějovice Adresa: L. Kuby 48, České Budějovice Zřizovatel: Statutární město České Budějovice se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. Statutární orgán: Ředitel Zš a Mš Mgr. Miroslav Kůs, kontakt: Vedoucí učitelka Mš: Kapacita školy: Webové stránky: Bc. Zámečníková Michaela 70 dětí ~ 4 ~

5 b) obecná charakteristika Právní subjekt mateřská škola L. Kuby vznikl v roce 2011 při Základní škole L. Kuby. Zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Mateřská škola byla nově a účelově vybudovaná z prostor bývalé školní družiny a je součástí komplexu budov a pavilónů základní školy. Je umístěna v samostatné části komplexu budov školy. Lokalita mateřské školy je v poklidném prostředí okrajové části města České Budějovice - Rožnov. Mateřská škola byla vybudována v rámci projektů Škola pro Rožnov a Malým dětem nově, které byly realizovány statutárním městem České Budějovice za finanční podpory KÚ JČ kraje v rámci dotačního programu Opravy a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let věku. Pro účely a specifika výchovně-vzdělávacího procesu předškolních dětí prošla budova a areál MŠ v roce 2011 zásadní rekonstrukcí interiéru i exteriéru. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy v budově. Rekonstrukce a modernizace hygienických zařízení a odpadů, výdejny jídla, jednotlivých tříd a prostor školy, výměna oken tak, aby vše odpovídalo hygienickým a bezpečnostním předpisům i optimálním podmínkám pro vzdělávání předškolních dětí. V roce 2012 proběhla úprava zahrady mateřské školy. Byly zde instalovány moderní zahradní prvky odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům a euro normám pro předškolní vzdělávání. V období letních prázdnin proběhly další technické úpravy budovy. Komplexní zateplení budovy, montáž elektrických okenních rolet do všech tříd, aby byly optimálně zajištěny vhodné klimatické podmínky jednotlivých tříd. Budova mateřské školy je jednopodlažní. Ve vestibulu je umístěn sklad čistého prádla, sklad použitého prádla, sklad didaktického materiálu a pomůcek jednotlivých tříd, botníky jednotlivých tříd, dětská toaleta užívaná při pobytech venku. V přízemí budovy je umístěna 1. třída, šatna dětí, umývárna a toalety dětí, školní jídelna, výdejna potravin, toalety pro zaměstnance MŠ, úklidový sklad, kancelář a kabinet pedagogů. V 1. patře budovy je umístěna 2. a 3. třída, šatny dětí, umývárna a toalety dětí. Školu obklopuje školní zahrada, která je vybavena moderními zahradními prvky. Umožňuje dětem optimální spontánní pohybové vyžití a současně kognitivní rozvoj. Na zahradě jsme si v roce 2014 vybudovali zeleninové záhony. Zde jsme společně s dětmi pečovali o ředkvičky, kedlubny, hrášek, pažitku, slunečnice a rybíz. Vedeme tím děti zpět k přírodě a péči o ni. V roce 2014/ 2015 bychom zde rádi vybudovali sluneční hodiny a simultánní les. Zároveň je zde umístěna školní ekologická stezka plná bylin a okrasných květin. Zahradu bohatě využíváme během celého roku ke hře, sportovnímu vyžití, relaxaci a odpočinku. Vedle budovy mateřské školy máme školní hřiště, které můžeme též využívat během roku. Zde děti rády prohánějí motorky a závodí. Též vhodné na pohybové a míčové hry. Mateřská škola má celkovou kapacitu 70 dětí. Skládá se ze tří tříd, rodinného typu. Tyto třídy jsou heterogenní. Třídy jsou funkčně zařízeny. Rozložení tříd je optimální pro veškeré využití volného místa. Rozestavěnost nábytku je ideální, děti mají dostatečný prostor pro volnou hru. Herny jsou koncipovány do klidné uvolněné atmosféry. Děti zde naleznou hrací koutky, ve kterých se cítí v bezpečí. Třídy jsou vybaveny multifunkčním nábytkem, který se podílí na všestranném rozvoji ~ 5 ~

6 dětí a to především na rozvoji motorických funkcí. Herna se v průběhu dne mění na ložnici dětí, kde probíhá polední klid. Třídy i herny jsou velké, světlé a vyhovují hygienickým a bezpečnostním podmínkám. Třídy: 1. třída Berušky kapacita dětí třída Myšky kapacita dětí třída Žabky kapacita dětí 23 c) možnosti v okolí Díky svému umístění je mateřská škola na ideálním místě. Kousek od centra Českých Budějovic, kde se nachází plavecký bazén, galerie, muzea, divadla a další kulturní objekty. Též máme blízko k Velkému a Malému jezu, dostupný nám je i park Stromovka. Díky spolupráci se základní školou můžeme využívat i sportovní areál. d)s kým spolupracujeme Naše mateřská škola spolupracuje s ekologickým centrem Cassiopeia- kde děti pomocí ekologických programů nalézají cestu zpět k přírodě a jejímu bohatství. Další spolupráce probíhá se základní školou- v projektu Těšíme se do školy - kde se děti hravou formou učí s technickými vymoženostmi základní školy atj, interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. Vedeme děti k počítačové gramotnosti a technické osvětě. Také spolupracujeme s Plaveckou školou, kde se děti každým rokem zdokonalují ve vodních hrách a přípravě na plavecké dovednosti. A nakonec se naše spolupráce obrací k rodičům, kteří jsou nám velice cenným přínosem do našeho vzdělávacího systému. ~ 6 ~

7 Vize naší mateřské školy Rádi bychom byli školou, kam budou chodit děti rády. Kde budou cítit pocit bezpečí a radovat se ze svého spokojeného dětství. Kde se budou rozvíjet, tvořit a učit se využít svůj potenciál. Vedeme děti ke vzájemné spolupráci, komunikaci, toleranci, úctě a důvěře. Snažíme se o vzájemné propojení výchovně vzdělávacího procesu s rodinným prostředím a rodinou. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti. Chceme zde vybudovat mateřskou školu, která bude zaměřena ekologickým a technickým směrem. V dnešní době je čím dál tím více obtížnější propojení se s přírodou a proto vedeme děti k environmentálnímu smýšlení- o uvědomění si krásy a lehkosti přírody kolem nás, o péči a ochranu přírodních bohatství, o navrácení se k čistotě a přírodním zákonitostem. Dále děti seznamujeme v rámci projektu Těšíme se do školy s technikou. (interaktivní tabule, interaktivní stůl, atd. ) ~ 7 ~

8 Podmínky předškolního vzdělávání 1. Organizace a provoz školy: Režim dne je naplněním potřeby svobody a řádu. Třídy spolu úzce spolupracují. Ve třídách jsou učitelky společně od 9:30 do 12:30 hod., aby byla dětem zajištěna kvalitní a individuální péče. Učitelky mohou samy flexibilně reagovat na organizační změny během dne a přizpůsobovat se jim. Plánování činností vyhovuje jak individuálním vzdělávacím potřebám, tak možnostem dětí. Počty přijatých dětí na jednu třídu jsou brány jak v ohledu zákona, ale i tak, aby podmínky ve třídách vyhovovaly individuálním potřebám dětí během dne. Při vstupu nově příchozích dětí do Mš se snažíme uplatňovat adaptační režim. (viz. Příloha ŠVP) Provoz školy: Provoz našeho zařízení je celodenní od 6:30 do 16:30 hodin. Příchod dětí je do 8:15 hod., aby nebyl narušen výchovně vzdělávací program. Režim dne: Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí i jejich potřeby. 6:30-8:15 příchod dětí do Mš a volná hra, tělovýchovná chvilka 8:15-8:30 osobní hygiena 8:30-9:00 dopolední přesnídávka 9:00-9:30 řízená činnost, komunitní kruh 9:30-11:15 pobyt venku, osobní hygiena 11:15-12:00 oběd, osobní hygiena 12:00-14:00 polední odpočinek 14:00-14:30 osobní hygiena, odpolední svačina 14:30-16:30 didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí 2. Věcné podmínky školy: Vybavení jednotlivých tříd a heren: každá třída je barevně laděna do teplých barev. Třídy jsou vybaveny nízkým nábytkem, aby děti všude dobře a bezpečně dosáhly. Většina nábytku je v prostoru tříd u stolečků, aby v hernách byl dostatek místa na pohybové vyžití dětí. Herny jsou vybaveny kobercem- uprostřed je velký barevný kruh, který je využíván ke komunitnímu kruhu. V hernách se též nachází kuchyňský koutek, opravářský koutek, divadelní koutek a tělovýchovný koutek. Součástí každé herny je i velká úschovná skříň, v níž jsou uložená lehátka dětí. Mateřská škola je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídajícími věku dětí. Děti se podílejí na vlastní výzdobě interiérům naší školy. ~ 8 ~

9 Další vybavení budovy: výdejna potravin a jídelna dětí. Do Mš se dováží jídlo ze školní jídelny. Vlastní prádelnu nemáme a proto nám s prádlem vypomáhá Mš Papírenská. Vybavení zahrady: prostor zahrady je vybaven dřevěnými prolézačkami, skluzavkami, pískovišti, houpadly, houpačkami a pítkem. V budoucnu bychom zde rádi vybudovali altán, ve kterém bude stoleček a židle. Dále simultánní les a sluneční hodiny. 3. Životospráva: Naše školní jídelna vaří dětem plnohodnotná a vyvážená jídla dle příslušných norem a spotřebních košů. Tyto pokrmy jsou pak převezeny a vydávány v jídelně mateřské školy. Skladba jídelníčku je podle zásad zdravé výživy. Mezi pokrmy jsou dodržovány 2,5 až 3 hod. intervaly. Motivujeme děti k tomu, aby stravu ochutnaly a seznámily se s různými pokrmy. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Děti si samy určují kolik množství jídla snědí. Svačiny probíhají v samoobslužném režimu, kdy si děti samy mažou pomazánky na pečivo a připravují si na stůl. Při obědě jsou děti též vedeny k soběstačnosti. Jídlo si děti odnášejí samy. Větší děti již používají příbory. Pitný režim je zajištěn během celého dne na každé třídě. Děti zde mají vlastní hrnečky, které jsou každý den umývány v myčce. Venku na zahradě je pitný režim zajištěn pítkem. Zajišťujeme dětem pravidelný denní rytmus a řád, který lze v případě potřeby upravit dle situace a potřeb dětí. Dbáme na dostatečně dlouhý pobyt dětí venku. Při příznivém počasí jsou děti denně venku v dopoledních i odpoledních hodinách. Pokud je venku silný déšť, vítr a nízké teploty pod mínus 10 C ven nevycházíme. Zajišťujeme dostatečné pohybové vyžití dětí v Mš i mimo ni. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Vedeme děti k poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musí každý chránit a vážit. Snažíme se děti vychovávat v duchu zdravého životního stylu. 4. Psychosociální podmínky: Za stěžejní považujeme uspokojení přirozených lidských potřeb dítěte. Dítě si samo řekne o velikost porce jídla. Respektujeme přístup dítěte k jídlu, ke spánku a účasti na společných činnostech. Vytváříme radostné a rovnocenné prostředí, aby se u nás děti cítily dobře. Za nezbytné považujeme rozvíjet schopnosti komunikace a spolupráce. Utváříme podmínky k samostatnému rozhodování dítěte a podpoře jeho sebedůvěry. Dále klademe důraz na osobní svobodu a volnost, s nutností dodržovat potřebný řád, který mateřská škola stanovuje. 5. Řízení Mateřské školy: Všichni pracovníci naší mateřské školy spolu vzájemně spolupracují a pomáhají si. Navzájem se podporujeme a motivujeme. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách života školy. Vstřícné klima školy charakterizuje skutečné partnerství, které se ~ 9 ~

10 přenáší také do vzájemně pozitivních vztahů s rodiči. Respektujeme své názory a realizujeme dobré inovační nápady. Školní vzdělávací program je vypracováván ve spolupráci s ostatními pedagogy. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy. Díky nimž můžeme zkvalitnit naši práci. Vedení mateřské školy výborně spolupracuje s ředitelem základní školy. 6. Personální a pedagogické zajištění: Všechny pedagogické pracovnice mají pedagogické vzdělání. Začínajícím učitelkám je přidělována uvádějící učitelka, která je seznamuje především s filosofií školy, s metodami práce, správným plánováním, pedagogickými zásadami atd. V mateřské škole pracuje 6 pedagogů a 2 provozní pracovnice. Pedagogové jsou umělecky zaměření lidé, kteří se snaží kultivovat projevy dětí pomocí hudební, výtvarné, jazykové, literární, dramatické a pohybové činnosti. Provozní pracovnice plní funkci zajišťující pomoc při péči o děti, udržují pořádek a čistotu veškerých prostor budovy. Pomáhají při výdeji stravy, zajišťují pitný režim. Všichni zaměstnanci mají jasně stanovené kompetence, které přispívají k bezproblémovému chodu zařízení a k zajištění optimální pedagogické péče všem dětem. Snažíme se vytvářet vhodné podmínky pro systematické a průběžné vzdělávání a zkvalitňování své odbornosti, průběžně se sebevzděláváme a využíváme nabídek vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Výběr seminářů vychází především z evaluační činnosti MŠ a požadavků jednotlivých pracovníků. Pracovní doba pedagogů je organizována tak, aby dětem byla zajištěna kvalitní pedagogická péče. Zaměstnanci školy se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem. Pravidla našeho pracovního týmu: Všichni zaměstnanci MŠ dodržují pravidla slušného chování, navzájem se respektují. Otevřeně spolu komunikují a vzájemně se spolupodílí na dobrém chodu školy. Uvědomují si důležitost povolání každého jedince v kolektivu. Otevřeně diskutují o vzniklých problémech a navrhují jejich řešení. Pedagogické pracovnice si navzájem vycházejí ve své práci vstříc, předávají si poznatky a zkušenosti získané na odborných seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Nešíří nepodložené informace o sobě navzájem ani o svěřených dětech. Všichni zaměstnanci školy také nakládají obezřetně s důvěrnými informacemi o dětech a jejich rodinách. Každé neetické jednání je v kolektivu nepřípustné. 7. Spoluúčast rodičů: Spolupráce pedagogů a rodičů funguje na základě partnerství. Jde o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost a ochotu spolupracovat, zejména při výchovných záležitostech. Např.: při podpoře samostatnosti a sebeobsluhy dětí. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí a pak na ně reaguje. Pravidelně informujeme rodiče o chodu mateřské školy- zaměření školy, organizace, ŠVP, TVP, průběh vzdělávání, besídky, nástěnky s dětskými pracemi, fotografie a akce. ~ 10 ~

11 Dlouhodobé cíle: Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro děti, rodiče a zaměstnance prostředí plné důvěry, jistoty, vzájemného respektu, empatie a bezpečí. Rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, manipulační, řečové, jazykové a komunikační dovednosti. Podporovat zdravý vývoj dítěte a vést je k zdravému životnímu stylu. Motivovat děti k aktivnímu poznávání a chuti se vzdělávat. Ukázat dětem, že svět má svůj řád, rozmanitost a krásu. Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou. Chceme vést děti směrem k přírodě, péči o ni a sžít se s ní. Probouzet a rozvíjet tvořivý potenciál dětí. Také máme za cíl seznámit děti s technickým zázemím: interaktivní tabule, interaktivní stůl atd. Rádi bychom vybudovali dobrou pověst naší mateřské školy a svým environmentálním zaměřením se odlišili od ostatních škol. Filosofie vzdělávacího programu: V prvé řadě klademe důraz na všeobecný rozvoj dítěte s respektováním jeho individuality. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti a položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem. Samozřejmostí je pro nás snaha vytvářet vhodné podmínky pro optimální rozvoj dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl. Směřujeme výchovu k tomu, aby se děti učily chápat a také poznávat svět kolem sebe, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, pozorovat a sledovat, měly chuť přemýšlet a tvořit. Dnešní náročná doba je zaměřená především na výkon jedince a materiální hodnoty. Pomalu se vytrácí úcta k lidem a k přírodě. Proto se snažíme vést děti k ohleduplnosti, respektování ostatních lidí a péči o životní prostředí. Chceme, aby každý jedinec pochopil, že je v tomto procesu jedinečný a důležitý. Předškolní výchova poskytuje důležitou a neopakovatelnou možnost na děti v tomto směru působit. Věříme, že pokud dítě v tomto věku získá základní postoje a vědomosti, ponese si je s sebou po celý život. Klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, zájmy i možnosti bez omezování či násilného nucení do jakýchkoli činností, aktivit. Smysl předškolního vzdělávání v naší mateřské škole vidíme v tom, že jsou všechny děti vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v běžném životě setkávají. Jedině tak mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Směry a cíle pedagogického působení: Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým zvláštnostem a individuálním vzdělávacím potřebám dítěte. Též optimálním možnostem a zájmům dětí. Snažíme se o osobní rozvoj každého dítěte se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v součinnosti ~ 11 ~

12 s rodinou. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou bytost a proto ke každému dítěti přistupujeme individuálně. Citlivým a pozitivním přístupem stimulujeme a motivujeme děti k výchovně vzdělávacímu procesu. Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Učíme je poznávat a chápat okolní svět, aby jej dokázaly plně prožívat, měly chuť svět objevovat, experimentovat, přemýšlet, tvořit a seberealizovat se. Nabízíme a zprostředkováváme dětem maximálně podnětné prostředí, mnohostranné a pestré zážitky. Vždy upřednostňujeme vyvážený poměr spontánních, zájmových aktivit a didakticky řízených činností. Vytváříme klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi. Snažíme se děti vést ke zdravému životnímu stylu, k péči o vlastní zdraví a ochranu životního prostředí. Cíle: 1. Snažíme se vytvářet vhodné prostředí, které je pro děti podnětné, zajímavé, obsahově bohaté a založené na prožitkovém učení. 2. Vytváříme pro děti podmínky k rozvoji tělesného i duševního zdraví, rozvíjet návyky zdravého životního stylu. 3. Rozvíjíme jazykové schopnosti a komunikativní dovednosti, zájem o písmo, symboly, knihy. 4. Vedeme děti k přírodě a k environmentálnímu smýšlení. 5. Seznamujeme děti v rámci projektu Těšíme se do školy s technikou, interaktivní tabulí, interaktivním stolem atd. 6. Každodenním pravidelným zařazováním pohybových aktivit se snažíme u dětí posilovat motoriku a zároveň u nich vytvářet potřebu pravidelného pohybu i v budoucím životě. Posilujeme a zdokonalujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností. Též děti vedeme ke správnému návyku držení těla. 7. Vedeme děti k samostatnosti, úctě ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj vlastní život a zdraví, sebeúctě, podpoře rodinných vztahů, vzájemnému respektu, ohleduplnosti, radosti z poznávání, touze objevovat, schopnosti rozeznat dobro a zlo. 8. Podporujeme v dětech odvahu ukázat, co všechno už samo umí a zvládne, dopřáváme mu možnost prožívat uspokojení z úspěchu a překonání překážek. 9. Vedeme děti k tomu, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotnou a schopnou bytost, která je svým okolím uznávána a přijímána. 10. Dáváme dětem možnost se podílet na tvorbě vzdělávacího programu a respektujeme právo dětí neúčastnit se nabízené činnosti a být tak pozorovatelem. 11. Veškeré činnosti směřujeme k tomu, aby si dítě osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a budoucí život. 12. Utváříme klidné, bezpečné psychosociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi, rozvíjet schopnost sebeovládání. 13. Společně si utváříme jasná a funkční pravidla vzájemného soužití v Mš. ~ 12 ~

13 14. Snažíme se navázat pozitivní vztah s každým dítětem; s úctou a porozuměním respektovat jeho práva a vzájemnou vstřícnou komunikací podporovat a dávat dítěti jistotu, že je platným a přínosným členem společenství Mš. 15. Respektujeme pedagogické zásady - povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí dětí, podporujeme jejich tvořivost, fantazii, představivost, iniciativu a seberealizaci. 16. Dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit. 17. Specifickou péči věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuálně s nimi pracujeme ve spolupráci s rodinou a kompetentními odborníky. (pediatr, odborný lékař, logoped, psychiatr, psycholog, speciální pedagog, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, speciální pedagogické centrum) ~ 13 ~

14 Výchovně vzdělávací práce školy: Hlavní cíle vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení 2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Výchovně vzdělávací práce je rozložena do integrovaných tematických celků a probíhá na základě prožitkového učení dětí. Prožitkové učení: spontaneita, objevnost, komunikativnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti, manipulace, experimentování a hra Integrované vzdělávání: zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, naplňuje jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí a umožňuje dítěti se orientovat ve světě, který jej obklopuje. Je založeno na vnitřní motivaci dítěte a jeho aktivní účasti. Rámcové a specifické cíle vzdělávání vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou nastíněny ve Školním vzdělávacím programu a konkrétně rozpracovány v Třídních vzdělávacích programech. Učitelky přizpůsobují témata konkrétní situaci a rozpracovávají je do nabídky konkrétních her a činností pro danou skupinu dětí tak, aby děti byly cíleně vedeny k získávání očekávaných kompetencí. Tematické celky nejsou časově omezeny, záleží na zájmu dětí a obsažnosti tématu. Je nejen na učitelce, ale i na dětech, která podtémata vyberou, kolik času jim věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé dítě má možnost rozhodovat o tom, zda se dané činnosti zúčastní nebo bude jen v roli pozorovatele. Činnost učitelek je systematická, myšlenkově bohatá, plánovitá a vychází z přirozeného zájmu dětí. Škála nabízených činností a podnětů by měla být široká a měla by probouzet v dětech touhu po poznání, vybízet je k samostatnému myšlení a projevu. Dále chceme rozvíjet jejich intelekt, fantazii a tvořivost. Důležité je zachovat vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických. Učitelky by měly skutečně pružně reagovat na potřeby a zájmy dětí. V organizaci uspořádání denního režimu je pro učitelky závazná pouze doba podávání jídla, další organizace a realizace činností je plně v jejich kompetenci. Ve vzdělávání zohledňujeme věk a vyspělost dětí, individuální vzdělávací potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Snažíme se působit na celou osobnost dítěte. Vše se vzájemně propojuje a doplňuje. ~ 14 ~

15 Výchovná a vzdělávací oblast: Název ŠVP: Čtyři království aneb základní podmínky života Vzdělávací obsah naší mateřské školy je uspořádán do oblastí dle RVP PV, které vycházejí z vývoje dítěte. Tento obsah je uspořádán do jednotlivých bloků a vychází z filosofie a vize školy, též zohledňuje prioritní úkoly a koncepci školy. Paní učitelky ve svých TVP zohledňují věk dětí, složení kolektivu, zájmy a potřeby dětí, dané podmínky a možnosti třídy. Dále vymezují pravidla soužití jednotlivých tříd, volby metod práce a evaluačních postupů či další specifika dané třídy. Jednotlivá témata IB zpracovávají učitelky do podtémat. V TVP již uvádějí konkrétní rozpracované činnosti (hudební, matematické, literární, tělesné atd.) Časové určení podtématu je na volbě učitelky, záleží na obsažnosti tématu a zájmu dětí. K danému podtématu stanovují dílčí specifické cíle. Dbají na vyvážený poměr kognitivních, sociálních, motorických, emocionálních potřeb s respektováním pěti oblastí předškolního vzdělávání. Integrované bloky vzájemně propojují vzdělávací oblasti RVP PV: Dítě a jeho tělo- biologická oblast Dítě a jeho psychika- psychická oblast Dítě a ten druhý- interpersonální oblast Dítě a společnost- sociálně kulturní oblast Dítě a svět- environmentální oblast Vedeme děti k: samostatnosti, spokojenosti, úspěšnosti, odpovědnosti, rozhodnosti s důrazem na prožitky dítěte, na podporu jeho individuality. Náš ŠVP je rozdělen do 4 tematických integrovaných bloků. Tyto IB reflektují měnící se roční období. Cílem našeho předškolního vzdělávání je naplnění Konkretizovaných očekávaných výstupů RVP PV (které jsou jasně dané). ~ 15 ~

16 Čtyři království aneb základní podmínky života Témata- Integrované bloky Mš: 1. Království půdy- podzim 2. Království vzduchu- zima 3. Království slunce- jaro 4. Království vody- léto ~ 16 ~

17 Království půdy- podzim Integrovaný tematický celek zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Je zaměřen na problematiku půdy jako jedné ze základních životních podmínek. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, co vlastně půda je a jak vzniká. Pomocí her a pokusů si ověří vlastnosti některých jejích složek. Prostřednictvím dramatických a výzkumných aktivit se seznámí s půdními živočichy a uvědomí si jejich nezastupitelnou funkci při tvorbě živin. Při pěstitelské práci se vyzkouší základy péče o půdu a rostliny a uvědomí si, co může ohrožovat kvalitu půdy. Naučí se jeden ze způsobů, jak půdu chránit. Na začátku školního roku, nám jde hlavně o adaptaci dětí do kolektivu a prostředí mateřské školy. Děti učíme pravidlům, které vyvozujeme ze vzniklých situací. Pravidla nám poslouží k lepšímu soužití v našem kolektivu. Všímáme si okolního světa, barev podzimu a učíme se vnímat prostředí, ve kterém žijeme. Tvoříme z přírodních materiálů, které si samy děti nasbírají v okolí Mš. Chodíme hodně na procházky a tím poznáváme okolní přírodu. Sbírání kaštanů a žaludů. Krmení zvířátek v lese. Poznáváme své nové ale i starší kamarády. Snažíme se vést děti ke spolupráci mezi sebou. Hlavní tematický celek se stává ze tří částí: 1. Co je půda 2. Kdo potřebuje půdu 3. Půda a lidské činnosti ~ 17 ~

18 Cíl: Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Hlavní záměry: seznámit děti s prostředím mateřské školy orientovat se bezpečně v novém prostředí začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky seznámit děti se svou značkou a poznat si ji odloučit se na určitou dobu od rodičů vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne rozvíjet schopnost žít ve skupině, naučit se přizpůsobit a spolupracovat vést děti k osvojení hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, stolování pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí rozvíjet citlivé vnímání přírody a života- ochrana životního prostředí uvědomovat si význam zdraví a umět o něj pečovat rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky navazovat kamarádské a přátelské vztahy uplatňovat základní společenské návyky rozvíjet a užívat všechny smysly- získané poznatky a dovednosti umět využít v rozvíjet jazykové a řečové schopnosti záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji podpora zdravého sebevědomí dítěte vést děti k úspěšnosti a radosti z prožitku činnosti mít základní matematické představy číselná řada, orientace v prostoru a v čase spoluvytvářet pravidla a dodržovat je vnímat rozmanitosti světa přírody a její proměny kolem nás Tematické okruhy a nabízené činnosti jsou rozepsány v TVP. ~ 18 ~

19 Království vzduchu- zima Integrovaný tematický blok zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Je zaměřen na problematiku vzduchu jako jedné ze základních životních podmínek. V jeho průběhu se děti seznámí s tím, co vlastně vzduch je a jak si můžeme ověřit jeho existenci, jaké význam má pro život rostlin a živočichů a jak člověk působí na kvalitu vzduchu. Děti se seznámí i s možnostmi, jak samy mohou kvalitu vzduchu ovlivnit. V tomto období chceme, aby děti pochopily, jak se máme správně chovat. A věděli, že za své činy nesou odpovědnost. Poznávání vánočních zvyků u nás a v jiných kulturách. Na co všechno nesmíme o Vánocích zapomenout- pečení vánočního cukroví s dětmi, krájení jablíčka, házení střevíčku. Společně s dětmi budeme pozorovat, jak nám rozkvétají Barborky. Výroba dárků pro kamarády a rodiče. Práce se dřevem, přírodninami, s plastem, vlnou. Procházky do zasněžené krajiny. Získávání povědomí o světě kolem nás, o krásách přírody v zimě, ale také o jeho nástrahách. Hry v přírodě, koulování, stavění sněhuláka. S dětmi se koncem tohoto období budeme zajímat o to, jak se chováme na silnici. Co všechno musíme udělat, když jdeme ven. Slavnosti Masopustu nám otevírají nové možnosti- výroba masek a karneval v Mš. Hlavní tematický celek se stává ze tří částí: 1. Co je vzduch 2. Kdo potřebuje vzduch 3. Vzduch a lidské činnosti ~ 19 ~

20 Cíl: Dítě má povědomí o významu životního prostředí (přírody i prostředí vytvořeného člověkem) pro rostliny a živočichy včetně člověka, uvědomuje si, že způsobem, jak se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Dítě rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Hlavní záměry: rozvoj pohybových dovedností, přirozené fyzické aktivity, obratnosti a zdraví dětí probouzet v dětech přirozenou zvídavost podporovat tvořivost, experimentování, kreativitu vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů vnímat přírodu a vytvářet si pozitivní vztah k ní, pomáhat při ochraně životního prostředí uvědomovat si, co je nebezpečné, co může ohrozit mé zdraví vyjadřovat se smysluplně ve větách, nebát se vyjádřit svůj názor rozvíjet řeč a komunikační schopnosti samostatně se rozhodovat o svých činnostech (zda se jich zúčastním či ne) vytvářet prosociální vztahy, umět spolupracovat a respektovat se umět si poradit se vzniklými problémy a umět hledat řešení, či nést následky svého chování užívat číselné a matematické pojmy, spojovat konkrétní s abstraktním posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, vnímat, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc, vzájemně si pomáhat, poznávat, že síla není v násilí, uvědomovat si jak může škodit lidská činnost i nečinnost rozvíjet slovesné, výtvarné a hudební činnosti rozvíjet jemnou motoriku, grafomotoriku a správné držení tužky naučit se dělat si radost a vykouzlit úsměv druhým osvojit si poznatky o vánočních tradicích, lidových zvycích, naučit se prožívat a spoluvytvářet vánoční pohodový lásky čas vytvářet povědomí o technických znalostech u dětí- seznámení se s interaktivní tabulí Tematické okruhy a nabízené činnosti jsou rozepsány v TVP. ~ 20 ~

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více