JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2 OBSAH: 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu 3. Charakter budovy 4. Životospráva 5. Psychohygienické podmínky 6.Organizace 7. Řízení MŠ 8. Školní vzdělávací program 9. Integrované bloky 10. Evaluační plán 11. Přílohy 2

3 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice Základní a Mateřská škola, Bílovice, okr. Uh. Hradiště Bílovice č. 440, Bílovice Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bílovice 223 Zřizovatel: Obec Bílovice, okres Uh. Hradiště, Bílovice 70 IČO: Ředitel školy: Mgr. Tomislav Kolařík... Vedoucí učitelka MŠ: Ilona Malinová... Kontakt: Tel (MŠ) Tel., fax (ZŠ) Provozní doba mateřské školy: 6:30 16:00 Tento školní vzdělávací program byl projednán pedagogickou radou dne Platnost dokumentu: od

4 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Je nám dobře na světě Je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Koncepcí školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. Ve školním roce může být v MŠ zapsáno maximálně 56 dětí ve věku od tří do sedmi let. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd Koťátka a Květinky. třída Koťátka zapsáno 28 dětí třída Květinky zapsáno 28 dětí 3. Charakter budovy Budova je v provozu od r. 1981, jednopatrová se dvěma třídami a hernami. Prostory jsou světlé a dostatečně velké, umožňují vytvoření pracovních center, hracích koutů a míst ke stolování. Na třídy navazují herny, kde se provádějí rušnější aktivity a odpočinek dětí. Dětský nábytek je přizpůsoben věku dítěte, jeho růstu. Snažíme se o výzdobu MŠ převážně dětskými pracemi a výrobky. Na MŠ navazuje zahrada, která je doplněna dřevěnými prvky, které odpovídají normám EU. Kolem budovy mateřské školy je ohrazená zahrada se třemi pískovišti, která jsou obložena dřevěnými deskami, dále se na zahradě nachází dřevěná věž se skluzavkami, sestava šplhadel, horolezecká stěna, houpací most, dřevený domeček, dětské houpačky, jednoduchá průlezka a dětský kolotoč, dva dřevění koníci. Po nové úpravě v létě 2010 jsou nově zabudovanými prvky pružinová houpadla, prohazovadlo na míč, totem, indiánský stan, lavečky, dále dětské lavečky v podobě pejsků a vrbové stavby s bylinkovou zahrádkou. Všechny prostory splňují požadavky na bezpečnost a hygienu dětí. 4. Životospráva Svačiny i obědy jsou dováženy ze Základní školy Bílovice. Snažíme se o zavádění přiměřeně samoobslužného systému. Ve třídách mají děti zajištěn pitný režim k dispozici jsou varné nádoby s nápojem. Děti mají vlastní hrníčky, které si přinesly z domu. Děti jsou dostatečně na čerstvém vzduchu 2 3 hodiny v závislosti na počasí. V části pobytu jsou řízené činnosti zaměřené na poznávání okolí a věcí spojených s poznáváním přírody. V další části je dětem dán prostor pro spontánní pohybovou aktivitu. Děti mají dostatek volného prostoru jak ve třídách, tak i na zahradě. Odpočinek dětí je zajišťován po obědě. Pravidelně si děti vyslechnou pohádku a děti, které nemají potřebu spánku, mají zařazenou individuální práci s učitelkou a klidové aktivity nebo zájmové kroužky. Chtěli bychom se zaměřit na: omezení konzumace cukrovinek, provádění větší osvěty mezi rodiči a prarodiči. 4

5 5. Psychohygienické podmínky Tyto podmínky jsou také plně vyhovující, děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ příjemně, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Nenásilně a citlivě navozují situace klidu, pohody a relaxace. Děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, zdvořilost a vzájemná podpora. Dospělí se chovají spolehlivě. 6. Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve adaptovalo. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry, aby ji mohly dokončit, anebo se k ní později vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinách. Organizace dne v MŠ 6,00-7,30 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,30-9,45 - ranní cvičení, relaxační cvičení individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - jazykové chvilky - smyslové hry - hygiena, dopolední svačina - hry a činnosti řízené učitelkou,didakticky zacílené činnosti individuální a ve skupinách 9,45-11,45 - pobyt venku 11,45-12,15 - hygiena,oběd 12,45-14,15 - hygiena, odpočinek - náhradní aktivity - klidové hry - péče o děti se specifickými potřebami - individuální péče speciálně pedagogická a logopedická 5

6 14,15-14,30 -hygiena, svačina 14,30-16,00 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, individuální práce s dětmi 7. Řízení MŠ Pravomoci a povinnosti zaměstnanců MŠ jsou přesně vymezeny. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci pedagogický sbor pracuje jako tým. Zveme ke spolupráci i rodiče, zapojujeme a seznamujeme je s akcemi mateřské školy. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou Bílovice, s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, s Obecním úřadem Bílovice, se Slováckou základní uměleckou školou, se Speciálně pedagogickou poradnou, s rodiči, se Sborem pro občanské záležitosti v Bílovicích, s Domem dětí Šikula Uherské Hradiště, s mysliveckým sdružením, s FC Slovácko, se Sborem dobrovolných hasičů, s Nadací děti kultura sport, se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, s místní knihovnou a s Hofmanovým divadlem. Spolupráce školy s rodiči Bude probíhat na základě promyšleného spojení rodiny a MŠ: přímým kontaktem s rodiči při předávání dětí, společný pobyt rodičů a dětí při přijímání dětí do MŠ a jejich adaptaci vstupní rozhovory o dětech, rozhovory rodičů s učitelkami a vedoucí učitelkou o vzdělávání a výchovných cílech MŠ schůzky rodičů 2x za rok třídní schůzky podle potřeby individuální schůzky s rodiči podle dohody a potřeby ve spolupráci s rodiči umožnit dětem hry s vlastní hračkou v MŠ získat rodiče pro brigády individuální spolupráce s rodiči při zajišťování plnění programu projektu- besedy v MŠ, informace veřejnosti o projektu a jiných grantech a projektech v MŠ při Dnu země úklid s rodiči kolem MŠ spolupráce s učitelkami při zajišťování soutěživých her při rozloučení s předškolními dětmi na konci školního roku posezení u táboráku na konci školního roku spolupráce při přípravě a organizování vánočního jarmarku pokud bude organizován obcí spolupráce s rodiči při jednotlivých výletech každodenní kontakt s rodiči umožňuje okamžité řešení problémových situací a také dovoluje pohotově reagovat na nabídku MŠ vhodnou pedagogickou propagací nástěnky, letáčky, pohovory s logopedickou poradkyní, možnost zapůjčení odborných publikací, nabídka katalogů didaktických hraček společnými akcemi, které vyplynou z práce s dětmi a zájmu rodičů Spolupráce s Obecním úřadem pravidelné sečení předzahrádky MŠ 6

7 organizování kulturních vystoupení na významných akcích obce spolupráce při akci Mikulášský jarmark spolupráce a pomoc při stavbě a kácení Máje v MŠ vystoupení dětí MŠ při vánočních besídkách pro důchodce Spolupráce se SOZ Pod vedením vedoucí uč. Ilony Malinové připravovat program na vítání občánků do života a programy na různé akce v obci. Spolupráce se ZŠ společné návštěvy divadelních představení ( MŠ + I. stupeň ZŠ ) spolupráce při vystupování PÓDIOVÉ SKLADBY spolupráce při organizování a účasti drakiádě, vánočním jarmarku, karnevalu, na dni matek, netradiční olympiádě Spolupráce s DDM ŠIKULA UH: Hradiště využití nabídek zájmových kroužků dle zájmu dětí, rodičů využití nabídnutých programů k obohacení výchovně vzdělávací práce průběžně Spolupráce s mysliveckým sdružením společná zimní vycházka do lesa, pozorování volně žijící zvěře, krmení u krmelce vycházka s myslivcem k posedu, s besedou o přírodě Spolupráce s FC Slovácko účast na fotbalovém turnaji mateřských škol v Uh. Hradišti Spolupráce s SDH Bílovice návštěva hasičské zbrojnice, ukázka vybavení zapojení mateřské školy do soutěže PO očima dětí spolupráce při seznamování s PO účast na akcích pořádaných SDH nácvik cvičného cvičení v mateřské škole Spolupráce s Nadací Děti-kultura-sport po vypracování nadačních grantů nám jsou přiděleny finanční prostředky na vylepšení prostorů a vybavení MŠ Spolupráce s místní knihovnou besedy a akce v knihovně případné půjčování knih pro děti i pedagogy Spolupráce s odborníky, specialisty podle potřeb dětí 7

8 Koncepce logopedické péče Logopedická péče v Mateřské škole Bílovice je zajištěna logopedickou asistentkou, která spolupracuje se speciálním pedagogem logopedem a logopedickou poradnou. Probíhá průběžně v logopedických chvilkách v rámci pobytu dětí v mateřské škole. Na začátku školního roku je ve II. třídě provedena u všech dětí logopedická depistáž, kterou se zjišťuje stav řeči a komunikačních dovedností. Depistáží se také prověřuje kvalita lateralita, orientační vyšetření sluchu, zraková percepce, jemná motorika, grafomotorika a úroveň kognitivních schopností dětí. Na podkladě depistáže jsou prováděny záznamy o dítěti do vypracovaných formulářů. V OBLASTI LOGOPEDICKO TERAPEUTICKÉ SE ZAMĚŘUJEME: 1. Navázání spontánního kontaktu s dítětem (očního, mluvního), napodobení pohybu, při této činnosti je plně využíváno obrázkových knih, leporel, tiskátek, stavebnic, obrázkových karet Loto, ale i her se slovy, říkadel, písní, her na tělo a rytmizací. 2. Zjištění spontánního verbálního projevu úroveň aktivní slovní zásoby, zda-li se dítě pokouší o krátkou konverzaci. 3. Zjištění úrovně porozumění řeči úroveň pasivní slovní zásoby, zda-li dítě reaguje na pokyny. 4. Zjištění fonetické diskriminace úroveň sluchového vnímání pro jemné jazykové odlišnosti = fonematický sluch. 5. Zjištění orofaxiální motoriky svalstvo rtů a jazyka, uskutečňuje se nápodobou hlasů zvířat, zvuků z okolí, nápodoba základních pohybů rtů, jazyka a čelisti před zrcadlem. 6. Zjištění stavu řečových motorických funkcí: stav dýchání, fonace, rezonance, nasality, prozodie především melodie hlasu a přízvuk, tempo řečového projevu a úroveň artikulace. U většiny dětí v naší mateřské škole, jako i u většiny dětí předškolního věku, se objevuje běžná porucha artikulace dyslalia a také nedostatečně rozvinutá slovní zásoba. Náprava se zaměřuje také na rozvoj fonematického sluchu a orofaciálního svalstva. Těžší vady řeči a komunikace jsou výjimkou. Pokud se objeví jiné postižení než v oblasti logopedické např. opoždění v oblasti kognitivních funkcí, hrubé a jemné motoriky, koordinace, je dítě ve spolupráci s učitelkami odesláno k dalšímu odbornému vyšetření. U menších dětí, které jsou také zařazeny do logopedické péče je kladen důraz především na posilování spontánní řeči, ponecháváme dostatek prostoru k sebevyjádření, proto i formy logopedického působení jsou více přesunuty do her, písní, rytmizace, gymnastiky mluvidel a rozvoje manipulačních dovedností. Na intenzivní logopedickou péči navazují každodenní jazykové chvilky, které jsou prováděny učitelkami v jednotlivých třídách. Rozvoj řeči a komunikativních dovedností však probíhá a prolíná všemi činnostmi dne dítěte v mateřské škole. Průběh a metody vyvozování hlásek je zajišťována logopedickou asistentkou, která hravou formou zařazuje predartikulační cvičení a fixaci hlásek do průběhu dne a logopedických chvilek. 8

9 Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem v Uherském Hradišti v oblasti logopedické prevence dětí se špatnou výslovností v úzké spolupráci s jejich rodiči Spolupráce s Plaveckou školou v Uherském Hradišti při zajištění a organizaci předplaveckého kurzu pro předškolní děti Personální zajištění: vedoucí učitelka: 1x učitelka: 3x školnice: 1x Je v zájmu vedení organizace, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikování. 9

10 10

11 8.Školní vzdělávací program Charakteristika vzdělávacího programu Je nám dobře na světě Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáváním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. CÍLE: Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jejich chuť k učení Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa pro dosažení vědomí, že je nejdůležitější zdraví člověka Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech Vést děti k poznávání jednat svobodně, ale za své rozhodnutí nést zodpovědnost Hodnoty, které program ctí: rozvoj celé osobnosti dítěte důraz na vlastní aktivitu a kompetenci, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci tvůrčí aktivitu a osobnost učitele i dítěte roli učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení sociální dovednosti, schopnost vyjadřování pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování a účasti na věcech obecných Cíle programu: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúcty zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí zvýšení důvěry i zlepšení dovedností v týmové spolupráci přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí a rodin Prostředky: promyšlené členění prostoru do herních koutků ve třídě i zahradě tvořivá a vždy aktualizovaná volba materiálů respektování rodičů jako nejdůležitějších vychovatelů Školní vzdělávací program je nazván Je nám dobře na světě : je zpracován do 10témat, které jsou rozpracovány jednotlivými pedagogy na TŘÍDNÍ PLÁNY s podtématy třídní plány jsou uzpůsobeny věkovým kategoriím dětí 11

12 9. Integrované bloky Integrovaný blok: Já a moji kamarádi Charakteristika integrovaného bloku: Láskyplným přístupem pomoci dítěti adaptovat se na nové prostředí i jeho běžné proměny, seznamování se s novými kamarády. Pomáhat dítěti při navazování kontaktů s dospělými, kterým je dítě svěřeno do péče. Navazovat a udržovat dětská přátelství. Směřujeme ke kompetencím: Dokázat vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Adaptovat se na život ve škole, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky Orientovat se bezpečně ve známe prostředí i životě tohoto prostředí Dokázat rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky Chápat, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Navrhované činnosti: Seznamovací hry Sociální a interaktivní hry Společenské hry Námětové hry Práce s emocemi umění je vyjádřit i ovládat (negativní)k činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití Sladění pohybu s hudbou Pohybové hry Vyprávění o prázdninách, pouti.. Integrovaný blok: Podzimní království Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období a naladit děti na atmosféru podzimu. S využitím přírodnin učit děti charakterizovat toto období se všemi krásami, které k němu patří. Rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, osvojit si elementární poznatky o přírodě Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech (konstruktivních, hudebních, výtvarných, pohybových či dramatických) Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Experimenty s přírodními materiály Výroba z přírodního materiálu Vycházky do okolí lesa, polí a k zahradám 12

13 Námětové hry Hry a činnosti zaměřené na tvořivost, představivost a fantazii Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících prožitky vyjádřit. pocity, získané dovednosti a Integrovaný blok: Dary přírody Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet estetické vnímání a prožívání. Umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Seznámení s tradicí sv. Kateřinských hodů. Směřujeme ke kompetencím: Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně váží si práce i úsilí druhých Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Navrhované činnosti: Přímé pozorování Manipulace, experimentace, pěstitelské a chovatelské práce Kognitivní činnosti Ekologicky motivované hravé aktivity Výlety do okolí Smyslové hry Práce s knihou Návyky ke zdravému životnímu stylu. Integrovaný blok: Těšíme se na Vánoce Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Emotivní prožívání vánočních svátků, seznamování dětí s lidovými zvyky a tradicemi těchto svátků. Směřujeme ke kompetencím: Seznamovat děti s křesťanským svátkem Vánoce Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Naučit se z paměti krátké texty Vyvinout volní úsilí, dokončit započatou činnost Prožívat radost ze zvládnutého Koordinovat lokomoci, spolupracovat při praktických činnostech Podporovat prožitkové učení 13

14 Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Navodit atmosféru s přicházejícími čerty a Mikulášem Účast na mikulášské besídce Exkurze vánoční dílničky v Uherském Hradišti Společná vánoční výzdoba MŠ Zpěv koled, vánoční pečení cukroví Integrovaný blok: Zima, zima, zimička Charakteristika integrovaného bloku: V období zimy využívat prožitkové učení na základě pozorování přírody, experimentování, seznamovat s charakteristickými znaky a proměnami. Prožívat radovánky na sněhu a ledu, podporovat rozvoj pohybových dovedností. Směřujeme ke kompetencím: Zorganizovat hru Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, a úvahy ve vhodně zformulovaných větách Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, dodržovat herní pravidla Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Společná setkání, povídání, sdílení a naslouchání Poznávací činnosti zaměřené na zdraví, bezpečí, tělovýchovu a sport Prozpěvování Pozorování a pokusy Hry se sněhem, vodou Kolektivní činnosti Rýmování Integrovaný blok Objevujeme svět kolem nás Charakteristika integrovaného bloku: Vést děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně svého zdraví. Pečovat a chránit zvířátka v zimním období. Seznamovat přirozenou formou se zvyky a obyčeji masopustu. Směřujeme ke kompetencím: Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Pojmenovat části těla, mít povědomí o těle a jeho vývoji (růst těla, jeho proměny), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 14

15 Navrhované činnosti: Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho zdraví Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Příprava masopustu Exkurze do zdravotnického zařízení Výlet do lesa krmení zvířátek Integrovaný blok: Svět rostlin Charakteristika integrovaného bloku: Naladit děti na atmosféru jara, seznámit je s tradicemi a zvyky velikonočních svátků, pozorovat, poznávat a vnímat změny v přírodě a její běžné proměny a vývoj, vnímání krásy a barevnosti přírody, rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn v nejbližším okolí Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích Sladit pohyb se zpěvem, napodobit jednoduchý pohyb Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, rozlišovat rytmus Navrhované činnosti: Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, malování kraslic Výtvarné vyjádření citových prožitků dětí Hry na rytmické nástroje, pohybové vyjádření písní Pozorování a vyprávění o změnách v přírodě /první jarní kytičky, péče o ně, rašení listů, péče o zahradu/ Experimenty - sázení rostlinek Vycházky do přírody Říkanky a písně o jaru Společná velikonoční výzdoba MŠ Integrovaný blok: Svět zvířat Charakteristika integrovaného bloku: Chápat a vnímat krásy přírody, vytvářet si vztah k přírodě a ke zvířatům, chránit ji a pečovat o ni. Rozvíjet pohybové aktivity, fyzické i duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí školy a poznávat nové krásy přírody. Směřujeme ke kompetencím: Dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské) Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí Vnímat, že svět má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný Pojmenovat většinou to, čím je dítě obklopeno 15

16 Projevovat zájem o knihy a encyklopedie Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostlinky, spoluvytvářet pohodu prostředí Navrhované činnosti: Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat Pozorování přírody, rostlin a zvířat Výtvarné činnosti Prohlížení a četba knih a encyklopedií Rozvoj grafomotoriky Vyprávění si příběhů Námětové a konstruktivní hry Vycházky do okolí Exkurze Integrovaná blok: Když všechno kvete Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období, naladit děti na prázdniny, výlety a koupání. Rozvíjet pohybové aktivity dětí, fyzické a duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí vytvářet vztah ke všemu kolem sebe. Směřujeme ke kompetencím: Orientovat se v prostoru a rovině Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti Navrhované činnosti: Příprava společných oslav a akcí - besídka ke dni matek, stavění Máje Zpěv písní Charakteristické znaky léta Tématické říkanky a rozpočítadla Výtvarné činnosti zážitky z výletů, vycházek za poznáním Rozvoj grafomotoriky Hádanky Relaxace Výlet do ZOO Úklidové činnosti Integrovaný blok: Co už umím Charakteristika integrovaného bloku: Připravovat děti na věci budoucí, budovat pozitivní přístup ke vzdělávání. Využívat pohybových aktivit na zahradě mateřské školy a využívat všech doplňků k radovánkám na sluníčku. Umět vyjádřit své pocity a dojmy. 16

17 Směřujeme ke kompetencím: Získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení Zpřesňovat si početní představy, užívat číselných a matematických pojmů, vnímat elementární a matematické souvislosti Chápat, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Vyjadřovat se samostatně, formulovat smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve vhodně zformulovaných větách Vnímat, ze je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Prožít radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Námětové hry a činnosti Spontánní hry a volné hry Didaktické hry Práce s počítačem Prohlížení a čtení knih Recitace Rozlišování hlásky na začátku a konci slova Chápat čtený text, základy číselné řady Cvičení grafomotoriky Výlety do přírody Témata integrovaných bloků mohou být časově upravena s ohledem na počasí a zájmy, potřeby a přání dětí v TVP. 10. Evaluační plán Vedoucí učitelka: Hospitační činnost: nabídka řízených činností naplňování prožitkového učení účinná komunikace Kontrolní činnost: vedení třídní dokumentace záznamy z pozorování dětí sebeobsluha a kultura při stolování pobyt venku, dodržování času pro pobyt venku, obsahová náplň hygienické návyky dětí, pitný režim dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů další dle potřeby Učitelky: vedení docházky, vyhodnocování průměrné docházky vedení diagnostiky dětí, portfolia provádí písemnou zpětnou vazbu tématických částí (do formulářů) 17

18 jedenkrát ročně provádí písemně sebeevaluaci dvakrát ročně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávací práce s kolegyní ve třídě soulad TVP a ŠVP podklady pro evaluaci Školnice: sleduje a zajišťuje přípravu pitného režimu zajišťuje a provádí větrání dětských WC a všech prostor kontrola teploty ve třídách Projekt evaluace koncepce Kriteria pro hodnocení konkrétních pedagogických činností, podmínek a kvality výsledků jsou odvozeny ze základních požadavků na předškolní vzdělávání, které jsou vyjádřeny v RVP PV. Předmět, časový plán evaluace: 1. Průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RP PV (evaluace témat 1x za 3měsíce) 2. Průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelky (průběžná hodnocení pedagogické činnosti, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí týdenní hodnocení podtémat) 3. Vedení záznamů o dětech (průběžně do záznamových archů) 4. Průběžné sledování a hodnocení, respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů) 5. Sledování a hodnocení práce pedagogických zaměstnanců školy (kontrolní a hospitační činnosti zápisy do záznamů z hospitací dle harmonogramu hospitací) 6. Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických pracovnic 7. Kontroly vedení třídní dokumentace (průběžně) 8. Evaluace vzdělávacího procesu školy (vlastní hodnocení učitelek, vedoucí učitelky dotazníky 1x za rok) 9. Evaluace spolupráce školy s ostatními institucemi 10. Závěrečné roční zhodnocení kvality práce zaměstnanců mateřské školy. 18

19 Metody, prostředky hodnocení a evaluace: 1. Rozhovory, konzultace 2. Diskuse na pedagogických a provozních poradách 3. Hospitace, rozbory hospitací, kontrolní činnost 4. Pozorování 5. Analýza třídní, školní dokumentace 6. Dotazníky, ankety 7. Analýza vlastní pedagogické a řídící práce Cíle evaluace: Cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění vzdělávání jako celku školy a tím i jednotlivých tříd. Cíl evaluace školního plánu: Vytvoření vhodných podmínek a zkvalitnění celého klimatu školy, jak uvnitř, tak v působení školy navenek. Vždy slouží především samotnému dítěti. Cíl evaluace tematických celků: Dosáhnout efektivního vzdělávacího procesu ve třídě v součinnosti s rodiči ke spokojenosti dětí s vytvořením podnětného a laskavého prostředí. Cíl evaluace vzdělávacího procesu: 1. Dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním úsudkem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobit být zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, být citlivý k potřebám druhého. Schopni dále se rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší. Citově bohaté se smyslem pomáhat mladším a ohroženým jedincům. 2. Vytvořit prostředí pohody důvěry, přátelství a pěkných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a kolektivem mateřské školy, mezi školou a rodinou. 3. Získat rodiče pro společné působení na děti, umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání. Přistupovat k rodičům s pochopením a porozuměním. Cíle ostatní evaluace: Cílem je neustálé vyhodnocování, je to zpětná vazby pro zkvalitnění vlastní práce, systematické shromažďování informací o kvalitě a smysluplnosti činnosti. 19

20 Kriteria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti: 1. Veškerá pedagogická činnost odpovídá filozofii školy. 2. Dostatečné naplňování průběžných a specifických vzdělávacích cílů daných ŠVP. 3. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci. 4. Děti mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu venku. 5. Učitelky repetují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí je do spánku na lůžku, ani do jídla. 6. Učitelky jsou dětem vhodným vzorem. 7. Děti se cítí v mateřské škole bezpečně, jistě a spokojeně. 8. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace. 9. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem, učitelky respektují potřeby dětí. 10. Volnost a svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a bezpečnost dětí. 11. Všechny děti mají v mateřské škole stejné postavení, s dětmi není zbytečně manipulováno, učitelky podporují děti v samostatnosti, dostatečně je chválí a pozitivně je hodnotí. 12. Ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, vzájemnou pomoc, třída je vedena ke vzájemnému přátelství. 13. Prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. 14. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí, aby si je mohly samy brát a uklízet, děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. 15. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 16. Učitelky pečují o dostatek tekutin v průběhu celého dne (pitný režim). 17. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený. 18. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. 19. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 20. Učitelky se soustavně vzdělávají. 21. Učitelky pravidelně informují rodiče o pokrocích jejich dítěte, spolupracují s rodinou, chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči taktně. Kriteria pro hodnocení provozních pracovnic: 1. Polní všechny své úkoly dané pracovní náplní, dodržují pracovní dobu. 2. Udržují prostory a vybavení v mateřské škole v bezvadné čistotě. 3. Zahrada mateřské školy je dostatečně upravená tak, aby dětem umožňovala rozmanité pohybové a další aktivity. 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválil/a za MŠ Olešná: Iveta Šmídová, Petra Sládková. Účinnost: od 01. 09. 2015 Mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, Olešná 71, 267 64 Olešná, okres Beroun IČO 750 33 241, telefon: 311 572 152, 727 909 149, ms.olesna@seznam.cz, www.olesna-be.cz/materska-skola/ ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Školní řád MŠ Č.j.: 12/2015-ŠŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: 2.1/2015 Skartační znak: S 5/2021 Organizace provozu mateřské

Více