JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2 OBSAH: 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu 3. Charakter budovy 4. Životospráva 5. Psychohygienické podmínky 6.Organizace 7. Řízení MŠ 8. Školní vzdělávací program 9. Integrované bloky 10. Evaluační plán 11. Přílohy 2

3 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice Základní a Mateřská škola, Bílovice, okr. Uh. Hradiště Bílovice č. 440, Bílovice Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bílovice 223 Zřizovatel: Obec Bílovice, okres Uh. Hradiště, Bílovice 70 IČO: Ředitel školy: Mgr. Tomislav Kolařík... Vedoucí učitelka MŠ: Ilona Malinová... Kontakt: Tel (MŠ) Tel., fax (ZŠ) Provozní doba mateřské školy: 6:30 16:00 Tento školní vzdělávací program byl projednán pedagogickou radou dne Platnost dokumentu: od

4 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Je nám dobře na světě Je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Koncepcí školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. Ve školním roce může být v MŠ zapsáno maximálně 56 dětí ve věku od tří do sedmi let. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd Koťátka a Květinky. třída Koťátka zapsáno 28 dětí třída Květinky zapsáno 28 dětí 3. Charakter budovy Budova je v provozu od r. 1981, jednopatrová se dvěma třídami a hernami. Prostory jsou světlé a dostatečně velké, umožňují vytvoření pracovních center, hracích koutů a míst ke stolování. Na třídy navazují herny, kde se provádějí rušnější aktivity a odpočinek dětí. Dětský nábytek je přizpůsoben věku dítěte, jeho růstu. Snažíme se o výzdobu MŠ převážně dětskými pracemi a výrobky. Na MŠ navazuje zahrada, která je doplněna dřevěnými prvky, které odpovídají normám EU. Kolem budovy mateřské školy je ohrazená zahrada se třemi pískovišti, která jsou obložena dřevěnými deskami, dále se na zahradě nachází dřevěná věž se skluzavkami, sestava šplhadel, horolezecká stěna, houpací most, dřevený domeček, dětské houpačky, jednoduchá průlezka a dětský kolotoč, dva dřevění koníci. Po nové úpravě v létě 2010 jsou nově zabudovanými prvky pružinová houpadla, prohazovadlo na míč, totem, indiánský stan, lavečky, dále dětské lavečky v podobě pejsků a vrbové stavby s bylinkovou zahrádkou. Všechny prostory splňují požadavky na bezpečnost a hygienu dětí. 4. Životospráva Svačiny i obědy jsou dováženy ze Základní školy Bílovice. Snažíme se o zavádění přiměřeně samoobslužného systému. Ve třídách mají děti zajištěn pitný režim k dispozici jsou varné nádoby s nápojem. Děti mají vlastní hrníčky, které si přinesly z domu. Děti jsou dostatečně na čerstvém vzduchu 2 3 hodiny v závislosti na počasí. V části pobytu jsou řízené činnosti zaměřené na poznávání okolí a věcí spojených s poznáváním přírody. V další části je dětem dán prostor pro spontánní pohybovou aktivitu. Děti mají dostatek volného prostoru jak ve třídách, tak i na zahradě. Odpočinek dětí je zajišťován po obědě. Pravidelně si děti vyslechnou pohádku a děti, které nemají potřebu spánku, mají zařazenou individuální práci s učitelkou a klidové aktivity nebo zájmové kroužky. Chtěli bychom se zaměřit na: omezení konzumace cukrovinek, provádění větší osvěty mezi rodiči a prarodiči. 4

5 5. Psychohygienické podmínky Tyto podmínky jsou také plně vyhovující, děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ příjemně, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Nenásilně a citlivě navozují situace klidu, pohody a relaxace. Děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, zdvořilost a vzájemná podpora. Dospělí se chovají spolehlivě. 6. Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve adaptovalo. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry, aby ji mohly dokončit, anebo se k ní později vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinách. Organizace dne v MŠ 6,00-7,30 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,30-9,45 - ranní cvičení, relaxační cvičení individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - jazykové chvilky - smyslové hry - hygiena, dopolední svačina - hry a činnosti řízené učitelkou,didakticky zacílené činnosti individuální a ve skupinách 9,45-11,45 - pobyt venku 11,45-12,15 - hygiena,oběd 12,45-14,15 - hygiena, odpočinek - náhradní aktivity - klidové hry - péče o děti se specifickými potřebami - individuální péče speciálně pedagogická a logopedická 5

6 14,15-14,30 -hygiena, svačina 14,30-16,00 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, individuální práce s dětmi 7. Řízení MŠ Pravomoci a povinnosti zaměstnanců MŠ jsou přesně vymezeny. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci pedagogický sbor pracuje jako tým. Zveme ke spolupráci i rodiče, zapojujeme a seznamujeme je s akcemi mateřské školy. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou Bílovice, s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, s Obecním úřadem Bílovice, se Slováckou základní uměleckou školou, se Speciálně pedagogickou poradnou, s rodiči, se Sborem pro občanské záležitosti v Bílovicích, s Domem dětí Šikula Uherské Hradiště, s mysliveckým sdružením, s FC Slovácko, se Sborem dobrovolných hasičů, s Nadací děti kultura sport, se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, s místní knihovnou a s Hofmanovým divadlem. Spolupráce školy s rodiči Bude probíhat na základě promyšleného spojení rodiny a MŠ: přímým kontaktem s rodiči při předávání dětí, společný pobyt rodičů a dětí při přijímání dětí do MŠ a jejich adaptaci vstupní rozhovory o dětech, rozhovory rodičů s učitelkami a vedoucí učitelkou o vzdělávání a výchovných cílech MŠ schůzky rodičů 2x za rok třídní schůzky podle potřeby individuální schůzky s rodiči podle dohody a potřeby ve spolupráci s rodiči umožnit dětem hry s vlastní hračkou v MŠ získat rodiče pro brigády individuální spolupráce s rodiči při zajišťování plnění programu projektu- besedy v MŠ, informace veřejnosti o projektu a jiných grantech a projektech v MŠ při Dnu země úklid s rodiči kolem MŠ spolupráce s učitelkami při zajišťování soutěživých her při rozloučení s předškolními dětmi na konci školního roku posezení u táboráku na konci školního roku spolupráce při přípravě a organizování vánočního jarmarku pokud bude organizován obcí spolupráce s rodiči při jednotlivých výletech každodenní kontakt s rodiči umožňuje okamžité řešení problémových situací a také dovoluje pohotově reagovat na nabídku MŠ vhodnou pedagogickou propagací nástěnky, letáčky, pohovory s logopedickou poradkyní, možnost zapůjčení odborných publikací, nabídka katalogů didaktických hraček společnými akcemi, které vyplynou z práce s dětmi a zájmu rodičů Spolupráce s Obecním úřadem pravidelné sečení předzahrádky MŠ 6

7 organizování kulturních vystoupení na významných akcích obce spolupráce při akci Mikulášský jarmark spolupráce a pomoc při stavbě a kácení Máje v MŠ vystoupení dětí MŠ při vánočních besídkách pro důchodce Spolupráce se SOZ Pod vedením vedoucí uč. Ilony Malinové připravovat program na vítání občánků do života a programy na různé akce v obci. Spolupráce se ZŠ společné návštěvy divadelních představení ( MŠ + I. stupeň ZŠ ) spolupráce při vystupování PÓDIOVÉ SKLADBY spolupráce při organizování a účasti drakiádě, vánočním jarmarku, karnevalu, na dni matek, netradiční olympiádě Spolupráce s DDM ŠIKULA UH: Hradiště využití nabídek zájmových kroužků dle zájmu dětí, rodičů využití nabídnutých programů k obohacení výchovně vzdělávací práce průběžně Spolupráce s mysliveckým sdružením společná zimní vycházka do lesa, pozorování volně žijící zvěře, krmení u krmelce vycházka s myslivcem k posedu, s besedou o přírodě Spolupráce s FC Slovácko účast na fotbalovém turnaji mateřských škol v Uh. Hradišti Spolupráce s SDH Bílovice návštěva hasičské zbrojnice, ukázka vybavení zapojení mateřské školy do soutěže PO očima dětí spolupráce při seznamování s PO účast na akcích pořádaných SDH nácvik cvičného cvičení v mateřské škole Spolupráce s Nadací Děti-kultura-sport po vypracování nadačních grantů nám jsou přiděleny finanční prostředky na vylepšení prostorů a vybavení MŠ Spolupráce s místní knihovnou besedy a akce v knihovně případné půjčování knih pro děti i pedagogy Spolupráce s odborníky, specialisty podle potřeb dětí 7

8 Koncepce logopedické péče Logopedická péče v Mateřské škole Bílovice je zajištěna logopedickou asistentkou, která spolupracuje se speciálním pedagogem logopedem a logopedickou poradnou. Probíhá průběžně v logopedických chvilkách v rámci pobytu dětí v mateřské škole. Na začátku školního roku je ve II. třídě provedena u všech dětí logopedická depistáž, kterou se zjišťuje stav řeči a komunikačních dovedností. Depistáží se také prověřuje kvalita lateralita, orientační vyšetření sluchu, zraková percepce, jemná motorika, grafomotorika a úroveň kognitivních schopností dětí. Na podkladě depistáže jsou prováděny záznamy o dítěti do vypracovaných formulářů. V OBLASTI LOGOPEDICKO TERAPEUTICKÉ SE ZAMĚŘUJEME: 1. Navázání spontánního kontaktu s dítětem (očního, mluvního), napodobení pohybu, při této činnosti je plně využíváno obrázkových knih, leporel, tiskátek, stavebnic, obrázkových karet Loto, ale i her se slovy, říkadel, písní, her na tělo a rytmizací. 2. Zjištění spontánního verbálního projevu úroveň aktivní slovní zásoby, zda-li se dítě pokouší o krátkou konverzaci. 3. Zjištění úrovně porozumění řeči úroveň pasivní slovní zásoby, zda-li dítě reaguje na pokyny. 4. Zjištění fonetické diskriminace úroveň sluchového vnímání pro jemné jazykové odlišnosti = fonematický sluch. 5. Zjištění orofaxiální motoriky svalstvo rtů a jazyka, uskutečňuje se nápodobou hlasů zvířat, zvuků z okolí, nápodoba základních pohybů rtů, jazyka a čelisti před zrcadlem. 6. Zjištění stavu řečových motorických funkcí: stav dýchání, fonace, rezonance, nasality, prozodie především melodie hlasu a přízvuk, tempo řečového projevu a úroveň artikulace. U většiny dětí v naší mateřské škole, jako i u většiny dětí předškolního věku, se objevuje běžná porucha artikulace dyslalia a také nedostatečně rozvinutá slovní zásoba. Náprava se zaměřuje také na rozvoj fonematického sluchu a orofaciálního svalstva. Těžší vady řeči a komunikace jsou výjimkou. Pokud se objeví jiné postižení než v oblasti logopedické např. opoždění v oblasti kognitivních funkcí, hrubé a jemné motoriky, koordinace, je dítě ve spolupráci s učitelkami odesláno k dalšímu odbornému vyšetření. U menších dětí, které jsou také zařazeny do logopedické péče je kladen důraz především na posilování spontánní řeči, ponecháváme dostatek prostoru k sebevyjádření, proto i formy logopedického působení jsou více přesunuty do her, písní, rytmizace, gymnastiky mluvidel a rozvoje manipulačních dovedností. Na intenzivní logopedickou péči navazují každodenní jazykové chvilky, které jsou prováděny učitelkami v jednotlivých třídách. Rozvoj řeči a komunikativních dovedností však probíhá a prolíná všemi činnostmi dne dítěte v mateřské škole. Průběh a metody vyvozování hlásek je zajišťována logopedickou asistentkou, která hravou formou zařazuje predartikulační cvičení a fixaci hlásek do průběhu dne a logopedických chvilek. 8

9 Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem v Uherském Hradišti v oblasti logopedické prevence dětí se špatnou výslovností v úzké spolupráci s jejich rodiči Spolupráce s Plaveckou školou v Uherském Hradišti při zajištění a organizaci předplaveckého kurzu pro předškolní děti Personální zajištění: vedoucí učitelka: 1x učitelka: 3x školnice: 1x Je v zájmu vedení organizace, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikování. 9

10 10

11 8.Školní vzdělávací program Charakteristika vzdělávacího programu Je nám dobře na světě Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáváním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. CÍLE: Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jejich chuť k učení Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa pro dosažení vědomí, že je nejdůležitější zdraví člověka Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech Vést děti k poznávání jednat svobodně, ale za své rozhodnutí nést zodpovědnost Hodnoty, které program ctí: rozvoj celé osobnosti dítěte důraz na vlastní aktivitu a kompetenci, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci tvůrčí aktivitu a osobnost učitele i dítěte roli učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení sociální dovednosti, schopnost vyjadřování pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování a účasti na věcech obecných Cíle programu: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúcty zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí zvýšení důvěry i zlepšení dovedností v týmové spolupráci přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí a rodin Prostředky: promyšlené členění prostoru do herních koutků ve třídě i zahradě tvořivá a vždy aktualizovaná volba materiálů respektování rodičů jako nejdůležitějších vychovatelů Školní vzdělávací program je nazván Je nám dobře na světě : je zpracován do 10témat, které jsou rozpracovány jednotlivými pedagogy na TŘÍDNÍ PLÁNY s podtématy třídní plány jsou uzpůsobeny věkovým kategoriím dětí 11

12 9. Integrované bloky Integrovaný blok: Já a moji kamarádi Charakteristika integrovaného bloku: Láskyplným přístupem pomoci dítěti adaptovat se na nové prostředí i jeho běžné proměny, seznamování se s novými kamarády. Pomáhat dítěti při navazování kontaktů s dospělými, kterým je dítě svěřeno do péče. Navazovat a udržovat dětská přátelství. Směřujeme ke kompetencím: Dokázat vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Adaptovat se na život ve škole, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky Orientovat se bezpečně ve známe prostředí i životě tohoto prostředí Dokázat rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky Chápat, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Navrhované činnosti: Seznamovací hry Sociální a interaktivní hry Společenské hry Námětové hry Práce s emocemi umění je vyjádřit i ovládat (negativní)k činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití Sladění pohybu s hudbou Pohybové hry Vyprávění o prázdninách, pouti.. Integrovaný blok: Podzimní království Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období a naladit děti na atmosféru podzimu. S využitím přírodnin učit děti charakterizovat toto období se všemi krásami, které k němu patří. Rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, osvojit si elementární poznatky o přírodě Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech (konstruktivních, hudebních, výtvarných, pohybových či dramatických) Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Experimenty s přírodními materiály Výroba z přírodního materiálu Vycházky do okolí lesa, polí a k zahradám 12

13 Námětové hry Hry a činnosti zaměřené na tvořivost, představivost a fantazii Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících prožitky vyjádřit. pocity, získané dovednosti a Integrovaný blok: Dary přírody Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet estetické vnímání a prožívání. Umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Seznámení s tradicí sv. Kateřinských hodů. Směřujeme ke kompetencím: Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně váží si práce i úsilí druhých Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Navrhované činnosti: Přímé pozorování Manipulace, experimentace, pěstitelské a chovatelské práce Kognitivní činnosti Ekologicky motivované hravé aktivity Výlety do okolí Smyslové hry Práce s knihou Návyky ke zdravému životnímu stylu. Integrovaný blok: Těšíme se na Vánoce Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Emotivní prožívání vánočních svátků, seznamování dětí s lidovými zvyky a tradicemi těchto svátků. Směřujeme ke kompetencím: Seznamovat děti s křesťanským svátkem Vánoce Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Naučit se z paměti krátké texty Vyvinout volní úsilí, dokončit započatou činnost Prožívat radost ze zvládnutého Koordinovat lokomoci, spolupracovat při praktických činnostech Podporovat prožitkové učení 13

14 Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Navodit atmosféru s přicházejícími čerty a Mikulášem Účast na mikulášské besídce Exkurze vánoční dílničky v Uherském Hradišti Společná vánoční výzdoba MŠ Zpěv koled, vánoční pečení cukroví Integrovaný blok: Zima, zima, zimička Charakteristika integrovaného bloku: V období zimy využívat prožitkové učení na základě pozorování přírody, experimentování, seznamovat s charakteristickými znaky a proměnami. Prožívat radovánky na sněhu a ledu, podporovat rozvoj pohybových dovedností. Směřujeme ke kompetencím: Zorganizovat hru Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, a úvahy ve vhodně zformulovaných větách Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, dodržovat herní pravidla Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Společná setkání, povídání, sdílení a naslouchání Poznávací činnosti zaměřené na zdraví, bezpečí, tělovýchovu a sport Prozpěvování Pozorování a pokusy Hry se sněhem, vodou Kolektivní činnosti Rýmování Integrovaný blok Objevujeme svět kolem nás Charakteristika integrovaného bloku: Vést děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně svého zdraví. Pečovat a chránit zvířátka v zimním období. Seznamovat přirozenou formou se zvyky a obyčeji masopustu. Směřujeme ke kompetencím: Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Pojmenovat části těla, mít povědomí o těle a jeho vývoji (růst těla, jeho proměny), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 14

15 Navrhované činnosti: Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho zdraví Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Příprava masopustu Exkurze do zdravotnického zařízení Výlet do lesa krmení zvířátek Integrovaný blok: Svět rostlin Charakteristika integrovaného bloku: Naladit děti na atmosféru jara, seznámit je s tradicemi a zvyky velikonočních svátků, pozorovat, poznávat a vnímat změny v přírodě a její běžné proměny a vývoj, vnímání krásy a barevnosti přírody, rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn v nejbližším okolí Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích Sladit pohyb se zpěvem, napodobit jednoduchý pohyb Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, rozlišovat rytmus Navrhované činnosti: Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, malování kraslic Výtvarné vyjádření citových prožitků dětí Hry na rytmické nástroje, pohybové vyjádření písní Pozorování a vyprávění o změnách v přírodě /první jarní kytičky, péče o ně, rašení listů, péče o zahradu/ Experimenty - sázení rostlinek Vycházky do přírody Říkanky a písně o jaru Společná velikonoční výzdoba MŠ Integrovaný blok: Svět zvířat Charakteristika integrovaného bloku: Chápat a vnímat krásy přírody, vytvářet si vztah k přírodě a ke zvířatům, chránit ji a pečovat o ni. Rozvíjet pohybové aktivity, fyzické i duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí školy a poznávat nové krásy přírody. Směřujeme ke kompetencím: Dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské) Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí Vnímat, že svět má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný Pojmenovat většinou to, čím je dítě obklopeno 15

16 Projevovat zájem o knihy a encyklopedie Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostlinky, spoluvytvářet pohodu prostředí Navrhované činnosti: Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat Pozorování přírody, rostlin a zvířat Výtvarné činnosti Prohlížení a četba knih a encyklopedií Rozvoj grafomotoriky Vyprávění si příběhů Námětové a konstruktivní hry Vycházky do okolí Exkurze Integrovaná blok: Když všechno kvete Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období, naladit děti na prázdniny, výlety a koupání. Rozvíjet pohybové aktivity dětí, fyzické a duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí vytvářet vztah ke všemu kolem sebe. Směřujeme ke kompetencím: Orientovat se v prostoru a rovině Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti Navrhované činnosti: Příprava společných oslav a akcí - besídka ke dni matek, stavění Máje Zpěv písní Charakteristické znaky léta Tématické říkanky a rozpočítadla Výtvarné činnosti zážitky z výletů, vycházek za poznáním Rozvoj grafomotoriky Hádanky Relaxace Výlet do ZOO Úklidové činnosti Integrovaný blok: Co už umím Charakteristika integrovaného bloku: Připravovat děti na věci budoucí, budovat pozitivní přístup ke vzdělávání. Využívat pohybových aktivit na zahradě mateřské školy a využívat všech doplňků k radovánkám na sluníčku. Umět vyjádřit své pocity a dojmy. 16

17 Směřujeme ke kompetencím: Získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení Zpřesňovat si početní představy, užívat číselných a matematických pojmů, vnímat elementární a matematické souvislosti Chápat, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Vyjadřovat se samostatně, formulovat smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve vhodně zformulovaných větách Vnímat, ze je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Prožít radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Námětové hry a činnosti Spontánní hry a volné hry Didaktické hry Práce s počítačem Prohlížení a čtení knih Recitace Rozlišování hlásky na začátku a konci slova Chápat čtený text, základy číselné řady Cvičení grafomotoriky Výlety do přírody Témata integrovaných bloků mohou být časově upravena s ohledem na počasí a zájmy, potřeby a přání dětí v TVP. 10. Evaluační plán Vedoucí učitelka: Hospitační činnost: nabídka řízených činností naplňování prožitkového učení účinná komunikace Kontrolní činnost: vedení třídní dokumentace záznamy z pozorování dětí sebeobsluha a kultura při stolování pobyt venku, dodržování času pro pobyt venku, obsahová náplň hygienické návyky dětí, pitný režim dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů další dle potřeby Učitelky: vedení docházky, vyhodnocování průměrné docházky vedení diagnostiky dětí, portfolia provádí písemnou zpětnou vazbu tématických částí (do formulářů) 17

18 jedenkrát ročně provádí písemně sebeevaluaci dvakrát ročně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávací práce s kolegyní ve třídě soulad TVP a ŠVP podklady pro evaluaci Školnice: sleduje a zajišťuje přípravu pitného režimu zajišťuje a provádí větrání dětských WC a všech prostor kontrola teploty ve třídách Projekt evaluace koncepce Kriteria pro hodnocení konkrétních pedagogických činností, podmínek a kvality výsledků jsou odvozeny ze základních požadavků na předškolní vzdělávání, které jsou vyjádřeny v RVP PV. Předmět, časový plán evaluace: 1. Průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RP PV (evaluace témat 1x za 3měsíce) 2. Průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelky (průběžná hodnocení pedagogické činnosti, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí týdenní hodnocení podtémat) 3. Vedení záznamů o dětech (průběžně do záznamových archů) 4. Průběžné sledování a hodnocení, respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů) 5. Sledování a hodnocení práce pedagogických zaměstnanců školy (kontrolní a hospitační činnosti zápisy do záznamů z hospitací dle harmonogramu hospitací) 6. Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických pracovnic 7. Kontroly vedení třídní dokumentace (průběžně) 8. Evaluace vzdělávacího procesu školy (vlastní hodnocení učitelek, vedoucí učitelky dotazníky 1x za rok) 9. Evaluace spolupráce školy s ostatními institucemi 10. Závěrečné roční zhodnocení kvality práce zaměstnanců mateřské školy. 18

19 Metody, prostředky hodnocení a evaluace: 1. Rozhovory, konzultace 2. Diskuse na pedagogických a provozních poradách 3. Hospitace, rozbory hospitací, kontrolní činnost 4. Pozorování 5. Analýza třídní, školní dokumentace 6. Dotazníky, ankety 7. Analýza vlastní pedagogické a řídící práce Cíle evaluace: Cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění vzdělávání jako celku školy a tím i jednotlivých tříd. Cíl evaluace školního plánu: Vytvoření vhodných podmínek a zkvalitnění celého klimatu školy, jak uvnitř, tak v působení školy navenek. Vždy slouží především samotnému dítěti. Cíl evaluace tematických celků: Dosáhnout efektivního vzdělávacího procesu ve třídě v součinnosti s rodiči ke spokojenosti dětí s vytvořením podnětného a laskavého prostředí. Cíl evaluace vzdělávacího procesu: 1. Dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním úsudkem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobit být zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, být citlivý k potřebám druhého. Schopni dále se rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší. Citově bohaté se smyslem pomáhat mladším a ohroženým jedincům. 2. Vytvořit prostředí pohody důvěry, přátelství a pěkných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a kolektivem mateřské školy, mezi školou a rodinou. 3. Získat rodiče pro společné působení na děti, umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání. Přistupovat k rodičům s pochopením a porozuměním. Cíle ostatní evaluace: Cílem je neustálé vyhodnocování, je to zpětná vazby pro zkvalitnění vlastní práce, systematické shromažďování informací o kvalitě a smysluplnosti činnosti. 19

20 Kriteria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti: 1. Veškerá pedagogická činnost odpovídá filozofii školy. 2. Dostatečné naplňování průběžných a specifických vzdělávacích cílů daných ŠVP. 3. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci. 4. Děti mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu venku. 5. Učitelky repetují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí je do spánku na lůžku, ani do jídla. 6. Učitelky jsou dětem vhodným vzorem. 7. Děti se cítí v mateřské škole bezpečně, jistě a spokojeně. 8. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace. 9. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem, učitelky respektují potřeby dětí. 10. Volnost a svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a bezpečnost dětí. 11. Všechny děti mají v mateřské škole stejné postavení, s dětmi není zbytečně manipulováno, učitelky podporují děti v samostatnosti, dostatečně je chválí a pozitivně je hodnotí. 12. Ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, vzájemnou pomoc, třída je vedena ke vzájemnému přátelství. 13. Prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. 14. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí, aby si je mohly samy brát a uklízet, děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. 15. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 16. Učitelky pečují o dostatek tekutin v průběhu celého dne (pitný režim). 17. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený. 18. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. 19. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 20. Učitelky se soustavně vzdělávají. 21. Učitelky pravidelně informují rodiče o pokrocích jejich dítěte, spolupracují s rodinou, chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči taktně. Kriteria pro hodnocení provozních pracovnic: 1. Polní všechny své úkoly dané pracovní náplní, dodržují pracovní dobu. 2. Udržují prostory a vybavení v mateřské škole v bezvadné čistotě. 3. Zahrada mateřské školy je dostatečně upravená tak, aby dětem umožňovala rozmanité pohybové a další aktivity. 20

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPOLU A V POHODĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Č. j. : 222/2014 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SPOLU

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více