JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bílovice, okres Uherské Hradiště DLOUHODOBÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLOVICE, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

2 OBSAH: 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu 3. Charakter budovy 4. Životospráva 5. Psychohygienické podmínky 6.Organizace 7. Řízení MŠ 8. Školní vzdělávací program 9. Integrované bloky 10. Evaluační plán 11. Přílohy 2

3 1.Identifikační údaje o MŠ Bílovice Základní a Mateřská škola, Bílovice, okr. Uh. Hradiště Bílovice č. 440, Bílovice Součást: MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bílovice 223 Zřizovatel: Obec Bílovice, okres Uh. Hradiště, Bílovice 70 IČO: Ředitel školy: Mgr. Tomislav Kolařík... Vedoucí učitelka MŠ: Ilona Malinová... Kontakt: Tel (MŠ) Tel., fax (ZŠ) Provozní doba mateřské školy: 6:30 16:00 Tento školní vzdělávací program byl projednán pedagogickou radou dne Platnost dokumentu: od

4 2. Obecná charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Je nám dobře na světě Je zpracován v souladu s obecně platnými právními předpisy, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Koncepcí školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání, Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. Ve školním roce může být v MŠ zapsáno maximálně 56 dětí ve věku od tří do sedmi let. Děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd Koťátka a Květinky. třída Koťátka zapsáno 28 dětí třída Květinky zapsáno 28 dětí 3. Charakter budovy Budova je v provozu od r. 1981, jednopatrová se dvěma třídami a hernami. Prostory jsou světlé a dostatečně velké, umožňují vytvoření pracovních center, hracích koutů a míst ke stolování. Na třídy navazují herny, kde se provádějí rušnější aktivity a odpočinek dětí. Dětský nábytek je přizpůsoben věku dítěte, jeho růstu. Snažíme se o výzdobu MŠ převážně dětskými pracemi a výrobky. Na MŠ navazuje zahrada, která je doplněna dřevěnými prvky, které odpovídají normám EU. Kolem budovy mateřské školy je ohrazená zahrada se třemi pískovišti, která jsou obložena dřevěnými deskami, dále se na zahradě nachází dřevěná věž se skluzavkami, sestava šplhadel, horolezecká stěna, houpací most, dřevený domeček, dětské houpačky, jednoduchá průlezka a dětský kolotoč, dva dřevění koníci. Po nové úpravě v létě 2010 jsou nově zabudovanými prvky pružinová houpadla, prohazovadlo na míč, totem, indiánský stan, lavečky, dále dětské lavečky v podobě pejsků a vrbové stavby s bylinkovou zahrádkou. Všechny prostory splňují požadavky na bezpečnost a hygienu dětí. 4. Životospráva Svačiny i obědy jsou dováženy ze Základní školy Bílovice. Snažíme se o zavádění přiměřeně samoobslužného systému. Ve třídách mají děti zajištěn pitný režim k dispozici jsou varné nádoby s nápojem. Děti mají vlastní hrníčky, které si přinesly z domu. Děti jsou dostatečně na čerstvém vzduchu 2 3 hodiny v závislosti na počasí. V části pobytu jsou řízené činnosti zaměřené na poznávání okolí a věcí spojených s poznáváním přírody. V další části je dětem dán prostor pro spontánní pohybovou aktivitu. Děti mají dostatek volného prostoru jak ve třídách, tak i na zahradě. Odpočinek dětí je zajišťován po obědě. Pravidelně si děti vyslechnou pohádku a děti, které nemají potřebu spánku, mají zařazenou individuální práci s učitelkou a klidové aktivity nebo zájmové kroužky. Chtěli bychom se zaměřit na: omezení konzumace cukrovinek, provádění větší osvěty mezi rodiči a prarodiči. 4

5 5. Psychohygienické podmínky Tyto podmínky jsou také plně vyhovující, děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ příjemně, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Nenásilně a citlivě navozují situace klidu, pohody a relaxace. Děti nejsou neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená. Děti se učí pravidlům soužití, dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra a tolerance, zdvořilost a vzájemná podpora. Dospělí se chovají spolehlivě. 6. Organizace Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, aby nacházely potřebné zázemí, klid a soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuální přístup učitelky, aby se dítě co nejdříve adaptovalo. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hry, aby ji mohly dokončit, anebo se k ní později vrátit. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby se děti zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost se realizovat ve velkých i malých skupinách. Organizace dne v MŠ 6,00-7,30 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,30-9,45 - ranní cvičení, relaxační cvičení individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami - jazykové chvilky - smyslové hry - hygiena, dopolední svačina - hry a činnosti řízené učitelkou,didakticky zacílené činnosti individuální a ve skupinách 9,45-11,45 - pobyt venku 11,45-12,15 - hygiena,oběd 12,45-14,15 - hygiena, odpočinek - náhradní aktivity - klidové hry - péče o děti se specifickými potřebami - individuální péče speciálně pedagogická a logopedická 5

6 14,15-14,30 -hygiena, svačina 14,30-16,00 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, individuální práce s dětmi 7. Řízení MŠ Pravomoci a povinnosti zaměstnanců MŠ jsou přesně vymezeny. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci pedagogický sbor pracuje jako tým. Zveme ke spolupráci i rodiče, zapojujeme a seznamujeme je s akcemi mateřské školy. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se Základní školou Bílovice, s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy, s Obecním úřadem Bílovice, se Slováckou základní uměleckou školou, se Speciálně pedagogickou poradnou, s rodiči, se Sborem pro občanské záležitosti v Bílovicích, s Domem dětí Šikula Uherské Hradiště, s mysliveckým sdružením, s FC Slovácko, se Sborem dobrovolných hasičů, s Nadací děti kultura sport, se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, s místní knihovnou a s Hofmanovým divadlem. Spolupráce školy s rodiči Bude probíhat na základě promyšleného spojení rodiny a MŠ: přímým kontaktem s rodiči při předávání dětí, společný pobyt rodičů a dětí při přijímání dětí do MŠ a jejich adaptaci vstupní rozhovory o dětech, rozhovory rodičů s učitelkami a vedoucí učitelkou o vzdělávání a výchovných cílech MŠ schůzky rodičů 2x za rok třídní schůzky podle potřeby individuální schůzky s rodiči podle dohody a potřeby ve spolupráci s rodiči umožnit dětem hry s vlastní hračkou v MŠ získat rodiče pro brigády individuální spolupráce s rodiči při zajišťování plnění programu projektu- besedy v MŠ, informace veřejnosti o projektu a jiných grantech a projektech v MŠ při Dnu země úklid s rodiči kolem MŠ spolupráce s učitelkami při zajišťování soutěživých her při rozloučení s předškolními dětmi na konci školního roku posezení u táboráku na konci školního roku spolupráce při přípravě a organizování vánočního jarmarku pokud bude organizován obcí spolupráce s rodiči při jednotlivých výletech každodenní kontakt s rodiči umožňuje okamžité řešení problémových situací a také dovoluje pohotově reagovat na nabídku MŠ vhodnou pedagogickou propagací nástěnky, letáčky, pohovory s logopedickou poradkyní, možnost zapůjčení odborných publikací, nabídka katalogů didaktických hraček společnými akcemi, které vyplynou z práce s dětmi a zájmu rodičů Spolupráce s Obecním úřadem pravidelné sečení předzahrádky MŠ 6

7 organizování kulturních vystoupení na významných akcích obce spolupráce při akci Mikulášský jarmark spolupráce a pomoc při stavbě a kácení Máje v MŠ vystoupení dětí MŠ při vánočních besídkách pro důchodce Spolupráce se SOZ Pod vedením vedoucí uč. Ilony Malinové připravovat program na vítání občánků do života a programy na různé akce v obci. Spolupráce se ZŠ společné návštěvy divadelních představení ( MŠ + I. stupeň ZŠ ) spolupráce při vystupování PÓDIOVÉ SKLADBY spolupráce při organizování a účasti drakiádě, vánočním jarmarku, karnevalu, na dni matek, netradiční olympiádě Spolupráce s DDM ŠIKULA UH: Hradiště využití nabídek zájmových kroužků dle zájmu dětí, rodičů využití nabídnutých programů k obohacení výchovně vzdělávací práce průběžně Spolupráce s mysliveckým sdružením společná zimní vycházka do lesa, pozorování volně žijící zvěře, krmení u krmelce vycházka s myslivcem k posedu, s besedou o přírodě Spolupráce s FC Slovácko účast na fotbalovém turnaji mateřských škol v Uh. Hradišti Spolupráce s SDH Bílovice návštěva hasičské zbrojnice, ukázka vybavení zapojení mateřské školy do soutěže PO očima dětí spolupráce při seznamování s PO účast na akcích pořádaných SDH nácvik cvičného cvičení v mateřské škole Spolupráce s Nadací Děti-kultura-sport po vypracování nadačních grantů nám jsou přiděleny finanční prostředky na vylepšení prostorů a vybavení MŠ Spolupráce s místní knihovnou besedy a akce v knihovně případné půjčování knih pro děti i pedagogy Spolupráce s odborníky, specialisty podle potřeb dětí 7

8 Koncepce logopedické péče Logopedická péče v Mateřské škole Bílovice je zajištěna logopedickou asistentkou, která spolupracuje se speciálním pedagogem logopedem a logopedickou poradnou. Probíhá průběžně v logopedických chvilkách v rámci pobytu dětí v mateřské škole. Na začátku školního roku je ve II. třídě provedena u všech dětí logopedická depistáž, kterou se zjišťuje stav řeči a komunikačních dovedností. Depistáží se také prověřuje kvalita lateralita, orientační vyšetření sluchu, zraková percepce, jemná motorika, grafomotorika a úroveň kognitivních schopností dětí. Na podkladě depistáže jsou prováděny záznamy o dítěti do vypracovaných formulářů. V OBLASTI LOGOPEDICKO TERAPEUTICKÉ SE ZAMĚŘUJEME: 1. Navázání spontánního kontaktu s dítětem (očního, mluvního), napodobení pohybu, při této činnosti je plně využíváno obrázkových knih, leporel, tiskátek, stavebnic, obrázkových karet Loto, ale i her se slovy, říkadel, písní, her na tělo a rytmizací. 2. Zjištění spontánního verbálního projevu úroveň aktivní slovní zásoby, zda-li se dítě pokouší o krátkou konverzaci. 3. Zjištění úrovně porozumění řeči úroveň pasivní slovní zásoby, zda-li dítě reaguje na pokyny. 4. Zjištění fonetické diskriminace úroveň sluchového vnímání pro jemné jazykové odlišnosti = fonematický sluch. 5. Zjištění orofaxiální motoriky svalstvo rtů a jazyka, uskutečňuje se nápodobou hlasů zvířat, zvuků z okolí, nápodoba základních pohybů rtů, jazyka a čelisti před zrcadlem. 6. Zjištění stavu řečových motorických funkcí: stav dýchání, fonace, rezonance, nasality, prozodie především melodie hlasu a přízvuk, tempo řečového projevu a úroveň artikulace. U většiny dětí v naší mateřské škole, jako i u většiny dětí předškolního věku, se objevuje běžná porucha artikulace dyslalia a také nedostatečně rozvinutá slovní zásoba. Náprava se zaměřuje také na rozvoj fonematického sluchu a orofaciálního svalstva. Těžší vady řeči a komunikace jsou výjimkou. Pokud se objeví jiné postižení než v oblasti logopedické např. opoždění v oblasti kognitivních funkcí, hrubé a jemné motoriky, koordinace, je dítě ve spolupráci s učitelkami odesláno k dalšímu odbornému vyšetření. U menších dětí, které jsou také zařazeny do logopedické péče je kladen důraz především na posilování spontánní řeči, ponecháváme dostatek prostoru k sebevyjádření, proto i formy logopedického působení jsou více přesunuty do her, písní, rytmizace, gymnastiky mluvidel a rozvoje manipulačních dovedností. Na intenzivní logopedickou péči navazují každodenní jazykové chvilky, které jsou prováděny učitelkami v jednotlivých třídách. Rozvoj řeči a komunikativních dovedností však probíhá a prolíná všemi činnostmi dne dítěte v mateřské škole. Průběh a metody vyvozování hlásek je zajišťována logopedickou asistentkou, která hravou formou zařazuje predartikulační cvičení a fixaci hlásek do průběhu dne a logopedických chvilek. 8

9 Spolupráce se speciálním pedagogickým centrem v Uherském Hradišti v oblasti logopedické prevence dětí se špatnou výslovností v úzké spolupráci s jejich rodiči Spolupráce s Plaveckou školou v Uherském Hradišti při zajištění a organizaci předplaveckého kurzu pro předškolní děti Personální zajištění: vedoucí učitelka: 1x učitelka: 3x školnice: 1x Je v zájmu vedení organizace, aby všichni pedagogičtí pracovníci byli plně kvalifikování. 9

10 10

11 8.Školní vzdělávací program Charakteristika vzdělávacího programu Je nám dobře na světě Rozvíjet samostatnost dětí a jejich individuality, hledat cesty za poznáváním. Domlouvat se na řešení problémů, které přináší život a být zodpovědný za své chování. CÍLE: Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jejich chuť k učení Podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa pro dosažení vědomí, že je nejdůležitější zdraví člověka Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech Vést děti k poznávání jednat svobodně, ale za své rozhodnutí nést zodpovědnost Hodnoty, které program ctí: rozvoj celé osobnosti dítěte důraz na vlastní aktivitu a kompetenci, toleranci vůči rozmanitosti a komunikativní spolupráci tvůrčí aktivitu a osobnost učitele i dítěte roli učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení sociální dovednosti, schopnost vyjadřování pocitů a spolupráce ve skupině jako základ dospělého prosociálního chování a účasti na věcech obecných Cíle programu: upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ posílení zdravé sebeúcty zvýšení tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí zvýšení důvěry i zlepšení dovedností v týmové spolupráci přirozené zapojení sociálně i zdravotně znevýhodněných dětí a rodin Prostředky: promyšlené členění prostoru do herních koutků ve třídě i zahradě tvořivá a vždy aktualizovaná volba materiálů respektování rodičů jako nejdůležitějších vychovatelů Školní vzdělávací program je nazván Je nám dobře na světě : je zpracován do 10témat, které jsou rozpracovány jednotlivými pedagogy na TŘÍDNÍ PLÁNY s podtématy třídní plány jsou uzpůsobeny věkovým kategoriím dětí 11

12 9. Integrované bloky Integrovaný blok: Já a moji kamarádi Charakteristika integrovaného bloku: Láskyplným přístupem pomoci dítěti adaptovat se na nové prostředí i jeho běžné proměny, seznamování se s novými kamarády. Pomáhat dítěti při navazování kontaktů s dospělými, kterým je dítě svěřeno do péče. Navazovat a udržovat dětská přátelství. Směřujeme ke kompetencím: Dokázat vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Adaptovat se na život ve škole, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky Orientovat se bezpečně ve známe prostředí i životě tohoto prostředí Dokázat rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky Chápat, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Navrhované činnosti: Seznamovací hry Sociální a interaktivní hry Společenské hry Námětové hry Práce s emocemi umění je vyjádřit i ovládat (negativní)k činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití Sladění pohybu s hudbou Pohybové hry Vyprávění o prázdninách, pouti.. Integrovaný blok: Podzimní království Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období a naladit děti na atmosféru podzimu. S využitím přírodnin učit děti charakterizovat toto období se všemi krásami, které k němu patří. Rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, osvojit si elementární poznatky o přírodě Vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech (konstruktivních, hudebních, výtvarných, pohybových či dramatických) Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Experimenty s přírodními materiály Výroba z přírodního materiálu Vycházky do okolí lesa, polí a k zahradám 12

13 Námětové hry Hry a činnosti zaměřené na tvořivost, představivost a fantazii Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících prožitky vyjádřit. pocity, získané dovednosti a Integrovaný blok: Dary přírody Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet estetické vnímání a prožívání. Umět vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Seznámení s tradicí sv. Kateřinských hodů. Směřujeme ke kompetencím: Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně váží si práce i úsilí druhých Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Navrhované činnosti: Přímé pozorování Manipulace, experimentace, pěstitelské a chovatelské práce Kognitivní činnosti Ekologicky motivované hravé aktivity Výlety do okolí Smyslové hry Práce s knihou Návyky ke zdravému životnímu stylu. Integrovaný blok: Těšíme se na Vánoce Charakteristika integrovaného bloku: Rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Emotivní prožívání vánočních svátků, seznamování dětí s lidovými zvyky a tradicemi těchto svátků. Směřujeme ke kompetencím: Seznamovat děti s křesťanským svátkem Vánoce Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Naučit se z paměti krátké texty Vyvinout volní úsilí, dokončit započatou činnost Prožívat radost ze zvládnutého Koordinovat lokomoci, spolupracovat při praktických činnostech Podporovat prožitkové učení 13

14 Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Navodit atmosféru s přicházejícími čerty a Mikulášem Účast na mikulášské besídce Exkurze vánoční dílničky v Uherském Hradišti Společná vánoční výzdoba MŠ Zpěv koled, vánoční pečení cukroví Integrovaný blok: Zima, zima, zimička Charakteristika integrovaného bloku: V období zimy využívat prožitkové učení na základě pozorování přírody, experimentování, seznamovat s charakteristickými znaky a proměnami. Prožívat radovánky na sněhu a ledu, podporovat rozvoj pohybových dovedností. Směřujeme ke kompetencím: Zorganizovat hru Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, a úvahy ve vhodně zformulovaných větách Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, dodržovat herní pravidla Navrhované činnosti: Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Společná setkání, povídání, sdílení a naslouchání Poznávací činnosti zaměřené na zdraví, bezpečí, tělovýchovu a sport Prozpěvování Pozorování a pokusy Hry se sněhem, vodou Kolektivní činnosti Rýmování Integrovaný blok Objevujeme svět kolem nás Charakteristika integrovaného bloku: Vést děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně svého zdraví. Pečovat a chránit zvířátka v zimním období. Seznamovat přirozenou formou se zvyky a obyčeji masopustu. Směřujeme ke kompetencím: Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Pojmenovat části těla, mít povědomí o těle a jeho vývoji (růst těla, jeho proměny), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 14

15 Navrhované činnosti: Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho zdraví Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Příprava masopustu Exkurze do zdravotnického zařízení Výlet do lesa krmení zvířátek Integrovaný blok: Svět rostlin Charakteristika integrovaného bloku: Naladit děti na atmosféru jara, seznámit je s tradicemi a zvyky velikonočních svátků, pozorovat, poznávat a vnímat změny v přírodě a její běžné proměny a vývoj, vnímání krásy a barevnosti přírody, rozvíjet u dětí estetické cítění, vnímání a prožívání. Směřujeme ke kompetencím: Všímat si změn v nejbližším okolí Osvojit si elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích Sladit pohyb se zpěvem, napodobit jednoduchý pohyb Zvládnout základní hudební dovednosti, zazpívat píseň, rozlišovat rytmus Navrhované činnosti: Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi, malování kraslic Výtvarné vyjádření citových prožitků dětí Hry na rytmické nástroje, pohybové vyjádření písní Pozorování a vyprávění o změnách v přírodě /první jarní kytičky, péče o ně, rašení listů, péče o zahradu/ Experimenty - sázení rostlinek Vycházky do přírody Říkanky a písně o jaru Společná velikonoční výzdoba MŠ Integrovaný blok: Svět zvířat Charakteristika integrovaného bloku: Chápat a vnímat krásy přírody, vytvářet si vztah k přírodě a ke zvířatům, chránit ji a pečovat o ni. Rozvíjet pohybové aktivity, fyzické i duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí školy a poznávat nové krásy přírody. Směřujeme ke kompetencím: Dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské) Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí Vnímat, že svět má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný Pojmenovat většinou to, čím je dítě obklopeno 15

16 Projevovat zájem o knihy a encyklopedie Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostlinky, spoluvytvářet pohodu prostředí Navrhované činnosti: Poznávání domácích zvířat a jejich mláďat Pozorování přírody, rostlin a zvířat Výtvarné činnosti Prohlížení a četba knih a encyklopedií Rozvoj grafomotoriky Vyprávění si příběhů Námětové a konstruktivní hry Vycházky do okolí Exkurze Integrovaná blok: Když všechno kvete Charakteristika integrovaného bloku: Příjemně navodit změnu ročního období, naladit děti na prázdniny, výlety a koupání. Rozvíjet pohybové aktivity dětí, fyzické a duševní schopnosti. Orientovat se v blízkém okolí vytvářet vztah ke všemu kolem sebe. Směřujeme ke kompetencím: Orientovat se v prostoru a rovině Zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti Navrhované činnosti: Příprava společných oslav a akcí - besídka ke dni matek, stavění Máje Zpěv písní Charakteristické znaky léta Tématické říkanky a rozpočítadla Výtvarné činnosti zážitky z výletů, vycházek za poznáním Rozvoj grafomotoriky Hádanky Relaxace Výlet do ZOO Úklidové činnosti Integrovaný blok: Co už umím Charakteristika integrovaného bloku: Připravovat děti na věci budoucí, budovat pozitivní přístup ke vzdělávání. Využívat pohybových aktivit na zahradě mateřské školy a využívat všech doplňků k radovánkám na sluníčku. Umět vyjádřit své pocity a dojmy. 16

17 Směřujeme ke kompetencím: Získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení Zpřesňovat si početní představy, užívat číselných a matematických pojmů, vnímat elementární a matematické souvislosti Chápat, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá Vyjadřovat se samostatně, formulovat smysluplně myšlenky, nápady a pocity ve vhodně zformulovaných větách Vnímat, ze je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Prožít radost ze zvládnutého a poznaného Navrhované činnosti: Námětové hry a činnosti Spontánní hry a volné hry Didaktické hry Práce s počítačem Prohlížení a čtení knih Recitace Rozlišování hlásky na začátku a konci slova Chápat čtený text, základy číselné řady Cvičení grafomotoriky Výlety do přírody Témata integrovaných bloků mohou být časově upravena s ohledem na počasí a zájmy, potřeby a přání dětí v TVP. 10. Evaluační plán Vedoucí učitelka: Hospitační činnost: nabídka řízených činností naplňování prožitkového učení účinná komunikace Kontrolní činnost: vedení třídní dokumentace záznamy z pozorování dětí sebeobsluha a kultura při stolování pobyt venku, dodržování času pro pobyt venku, obsahová náplň hygienické návyky dětí, pitný režim dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů další dle potřeby Učitelky: vedení docházky, vyhodnocování průměrné docházky vedení diagnostiky dětí, portfolia provádí písemnou zpětnou vazbu tématických částí (do formulářů) 17

18 jedenkrát ročně provádí písemně sebeevaluaci dvakrát ročně hodnotí výsledky výchovně-vzdělávací práce s kolegyní ve třídě soulad TVP a ŠVP podklady pro evaluaci Školnice: sleduje a zajišťuje přípravu pitného režimu zajišťuje a provádí větrání dětských WC a všech prostor kontrola teploty ve třídách Projekt evaluace koncepce Kriteria pro hodnocení konkrétních pedagogických činností, podmínek a kvality výsledků jsou odvozeny ze základních požadavků na předškolní vzdělávání, které jsou vyjádřeny v RVP PV. Předmět, časový plán evaluace: 1. Průběžné porovnávání a vyhodnocování ŠVP vzhledem k požadavkům RP PV (evaluace témat 1x za 3měsíce) 2. Průběžná analýza a hodnocení vlastní vzdělávací práce učitelky (průběžná hodnocení pedagogické činnosti, naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením individuálních pokroků dětí týdenní hodnocení podtémat) 3. Vedení záznamů o dětech (průběžně do záznamových archů) 4. Průběžné sledování a hodnocení, respektování podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (zápisy do knihy oprav, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů) 5. Sledování a hodnocení práce pedagogických zaměstnanců školy (kontrolní a hospitační činnosti zápisy do záznamů z hospitací dle harmonogramu hospitací) 6. Sledování a hodnocení kvality práce pedagogických pracovnic 7. Kontroly vedení třídní dokumentace (průběžně) 8. Evaluace vzdělávacího procesu školy (vlastní hodnocení učitelek, vedoucí učitelky dotazníky 1x za rok) 9. Evaluace spolupráce školy s ostatními institucemi 10. Závěrečné roční zhodnocení kvality práce zaměstnanců mateřské školy. 18

19 Metody, prostředky hodnocení a evaluace: 1. Rozhovory, konzultace 2. Diskuse na pedagogických a provozních poradách 3. Hospitace, rozbory hospitací, kontrolní činnost 4. Pozorování 5. Analýza třídní, školní dokumentace 6. Dotazníky, ankety 7. Analýza vlastní pedagogické a řídící práce Cíle evaluace: Cílem pedagogické evaluace je zkvalitnění vzdělávání jako celku školy a tím i jednotlivých tříd. Cíl evaluace školního plánu: Vytvoření vhodných podmínek a zkvalitnění celého klimatu školy, jak uvnitř, tak v působení školy navenek. Vždy slouží především samotnému dítěti. Cíl evaluace tematických celků: Dosáhnout efektivního vzdělávacího procesu ve třídě v součinnosti s rodiči ke spokojenosti dětí s vytvořením podnětného a laskavého prostředí. Cíl evaluace vzdělávacího procesu: 1. Dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním úsudkem, schopné se dívat kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobit být zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, být citlivý k potřebám druhého. Schopni dále se rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší. Citově bohaté se smyslem pomáhat mladším a ohroženým jedincům. 2. Vytvořit prostředí pohody důvěry, přátelství a pěkných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a kolektivem mateřské školy, mezi školou a rodinou. 3. Získat rodiče pro společné působení na děti, umožnit jim individuálním přístupem realizovat své požadavky, potřeby a přání. Přistupovat k rodičům s pochopením a porozuměním. Cíle ostatní evaluace: Cílem je neustálé vyhodnocování, je to zpětná vazby pro zkvalitnění vlastní práce, systematické shromažďování informací o kvalitě a smysluplnosti činnosti. 19

20 Kriteria pro hodnocení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti: 1. Veškerá pedagogická činnost odpovídá filozofii školy. 2. Dostatečné naplňování průběžných a specifických vzdělávacích cílů daných ŠVP. 3. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a aktuální situaci. 4. Děti mají dostatek pohybu na čerstvém vzduchu venku. 5. Učitelky repetují individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, nenutí je do spánku na lůžku, ani do jídla. 6. Učitelky jsou dětem vhodným vzorem. 7. Děti se cítí v mateřské škole bezpečně, jistě a spokojeně. 8. Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace. 9. Děti nejsou neúměrně zatěžovány spěchem, učitelky respektují potřeby dětí. 10. Volnost a svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a bezpečnost dětí. 11. Všechny děti mají v mateřské škole stejné postavení, s dětmi není zbytečně manipulováno, učitelky podporují děti v samostatnosti, dostatečně je chválí a pozitivně je hodnotí. 12. Ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, vzájemnou pomoc, třída je vedena ke vzájemnému přátelství. 13. Prostorové uspořádání třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. 14. Hračky jsou umístěny v dosahu dětí, aby si je mohly samy brát a uklízet, děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru. 15. Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 16. Učitelky pečují o dostatek tekutin v průběhu celého dne (pitný režim). 17. Poměr spontánních a řízených činností v denním programu vyvážený. 18. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, pracovaly svým tempem. 19. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 20. Učitelky se soustavně vzdělávají. 21. Učitelky pravidelně informují rodiče o pokrocích jejich dítěte, spolupracují s rodinou, chrání soukromí rodiny, jednají s rodiči taktně. Kriteria pro hodnocení provozních pracovnic: 1. Polní všechny své úkoly dané pracovní náplní, dodržují pracovní dobu. 2. Udržují prostory a vybavení v mateřské škole v bezvadné čistotě. 3. Zahrada mateřské školy je dostatečně upravená tak, aby dětem umožňovala rozmanité pohybové a další aktivity. 20

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Ohnišov ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy je předpis, který stanoví podmínky spolupráce mezi rodinou a školou. Obsahuje šest ustanovení, které jsou v souladu s platnými zákony a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah je vymezen 30 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. (školským zákonem), vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174, IČ 70983259 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Číslo jednací: ZŠ a MŠ AŠD / 206 / 2014 Spisový znak: 1.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. mateřské školy Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Zpracovala: Schválila: Marta Juklová Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne : 20. 10. 2011 2 Na základě ustanovení 30 zákona

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Dráček, Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Děti jsou přijímány ředitelkou MŠ na základě podání Žádosti o přijetí dítěte. Obec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora

ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ. Slapy u Tábora ŠKOLNÍ ŘÁD - MŠ Slapy u Tábora Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA LITTLE PONY ZPRACOVALA: MGR. PAVLÍNA DYMEŠOVÁ A TEREZA LOKAJOVÁ 1. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy probíhá po celý školní rok až do naplnění kapacity 20 dětí. Jsou přijímány

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace, pracoviště Pražská 767 Školní řád mateřské školy Č.j.:ŘMŠ/47/2013/1 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Změny: Organizace provozu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Sluhy 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY

ŘÁD M AT E Ř S K É ŠKOLY Článek 1 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Lochovice, příspěvková organizace se sídlem náměstí Republiky 3, Lochovice, okres Beroun ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ivana Eklová, ředitel

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více