Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Odloučené pracoviště Mateřská škola J. Foglara 2343 Program zpracován pro školní rok 2010/2011 Název programu: Sedmikráska (aneb Ţivot je jako louka ) Vypracovala: Martina Richterová vedoucí MŠ Ve spolupráci s celým pedagogickým sborem MŠ J. Foglara - Lenka Šlesingerová, Jana Balíková, Simona Paterová, Gábina Rosůlková

2 Obsah: Úvod 1) Identifikační údaje 1.1 Název 1.2 Předkladatel a zřizovatel 1.3 Platnost dokumentu 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 2.1 Věcné a materiální podmínky 2.2 Psychosociální podmínky 4) Organizace a řízení mateřské školy 4.1 Personální obsazení 4.2 Řízení mateřské školy 4.3 Vnitřní reţim školy 4.4 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ 5) Obsah vzdělávání a jeho časový plán 6) Třídní vzdělávací programy způsob realizace 7) Evaluační činnost školy 8) Přílohy: - Školní řád - Provozní řád - Popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců - Provozní řád výdejny - Vnitřní organizační a provozní směrnice - Plán hospitací - Plán DVPP 2

3 Úvod Louka je jako život a život je jako louka. Je velmi pestrá a plná podnětů. Občas je to rovina, jindy se musí překonat kopeček, někdy nad loukou vyjde sluníčko, jindy se mohou objevit mraky, ale louka nikdy nepřestane ţít, růst a rozvíjet se. Jak louka roste, objevují se nové a nové květinky, noví a noví broučci i zvířátka. Přiletí motýlci, přidají se berušky, včelky a čmeláčci, přiskáčou také ţabky. Vzájemně se spolu poznávají a učí se na louce ţít hrát si, smát se spolu, společně pracovat. Poznávají nová tajemství a zákoutí louky, společně překonávají překáţky, pomáhají si a mají se rádi. Mají se rádi takoví, jací jsou. Kaţdý brouček, zvířátko vypadá jinak, kaţdá květinka jinak voní, ale to potvrzuje jejich jedinečnost. Jednoho dne někteří louku opustí a vydají se do světa na zkušenou, ale nikdy na svou louku nezapomenou. Jednoho dne vyrostla na louce Sedmikráska. A právě naše sedmikráska chtěla s ostatními kamarádit. Hrála si s nimi, pomáhala jim, pofoukala bolístku. Společně s ostatními loukou procházela, objevovala s nimi nové a nepoznané. Připravovala všechny na to, ţe louku jednou opustí a odejdou dále do světa, ale nemusí se ničeho bát, vţdyť je to naše sedmikráska, která jim vţdy pomůţe a poradí. A tak se na naší louce ozývá veselý smích sedmikrásky, která svými zelenými lístky laskavě hladí ostatní květinky, broučky a zvířátka, vytváří pocit bezpečí. Také my se chceme chovat jako tato Sedmikráska. Chceme dětem pomáhat, poradit, pofoukat bolístku. Naše letitá zkušenost nám radí, jak máme správně rozvíjet dětskou duši. Chceme si s dětmi hrát, povídat si. Chceme naše malé partnery také vyslechnout a pomoci jim překonávat překáţky, naučit je novým věcem. Chceme se společně s rodiči podílet na rozvoji celé dětské osobnosti. Přejeme si, aby se z našich malých partnerů staly velké, ale skromné osobnosti, váţící si svého ţivota i ţivota ostatních. Budeme se snaţit v naší mateřské škole vytvořit příjemné, podnětné prostředí plné barev, aby se u nás děti cítily dobře, spokojeně a v bezpečí, jako na rozkvetlé louce. Vždyť pohodové rozesmáté dítě, které se k nám bude rádo vracet je naplněním naší práce. 3

4 1) Identifikační údaje 1.1. Název - Sedmikráska aneb Ţivot je jako louka školní vzdělávací program pro mateřskou školu 1.2. Předkladatel a zřizovatel Název školy: Základní škola a mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Adresa školy: J. Foglara 2343, Kladno Ředitel školy: PaedDr. Zuzana Holečková www: telefon: telefon MŠ: , IČ: Identifikátor: Zřizovatel školy: Statutární město Kladno Adresa: Nám. Starosty Pavla 44, Kladno Telefon: IČ: DIČ: CZ Zpracovatel: Koordinátor: Martina Richterová Lenka Šlesingerová Gabriela Rosůlková 1.3. Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen po projednání s Pedagogickou radou dne PaedDr. Zuzana Holečková ředitelka školy 4

5 2) Charakteristika školy Typ školy: Provozní doba: Kapacita MŠ: Mateřská škola celodenní 6,30 16,30 hod. 90 dětí Počet tříd: 4 Počet pedagogických prac.: 6 Počet provoz. zaměstnanců: 4 Mateřská škola byla nově otevřena po kompletní rekonstrukci. V budově původní mateřské školy bylo jiţ několik let kadeřnictví, pedikéra a působiště zde mělo také učiliště sklenářů. Proto bylo nutné provést stavební úpravy tak, aby budova plně vyhovovala všem poţadavkům a normám pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Tři třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna je menší, pro 15 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed sídlištní zástavby, součástí mateřské školy je ale velká zahrada, která prošla také celkovou rekonstrukcí a poskytuje dětem dostatek volného pohybu. Vzhledem k poloze mateřské školy uprostřed sídliště bude pro pobyt venku vyuţívána převáţně zahrada, budeme ale také na vycházkách poznávat okolí MŠ, postupně podnikat i delší vycházky do lesa, i jiných zajímavých míst našeho města. Jelikoţ je mateřská škola nově otevřená, byly zápisem přijaty převáţně děti malé. Pro školní rok 2010/2011 je zatím zapsáno 75 dětí (Zpočátku budou otevřeny jen tři třídy po 25 dětech) Z toho je 20 dětí mladších tří let 3 roky jim budou většinou v průběhu prvních měsíců školního roku, 40 dětí tříletých, 8 dětí čtyřletých, 4 pětileté děti a 2 šestileté s odkladem školní docházky. Děti budou rozděleny do heterogenních tříd tak, aby byl ve všech stejný poměr chlapců a dívek, ve všech stejný počet dětí všech věkových kategorií. Dlouhodobá koncepce mateřské školy, představení programu Vzhledem k věkovému sloţení dětí jsme vytvářely ŠVP zatím jen na jeden školní rok. Program bude zaměřen hlavně na adaptaci dětí do nového, pro ně neznámého prostředí, budeme se ale zaměřovat také na předškoláky, kterých je sice málo, ale právě proto budeme mít moţnost individuálního přístupu k nim, aby byly dostatečně připravené na vstup do základní školy. Rodič je hlavním partnerem, který přijímá mateřskou školu jako pomocníka a to zvláště v oblastech, které nemůţe sám plnohodnotně zabezpečit. Tedy v oblasti sociálních zkušeností dítěte a jeho kontaktech s širším okolím, neţ je jeho rodina. Smyslem bude tedy provázet děti prvními kroky ţivota mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě i světu kolem sebe. Budeme se snaţit, aby se děti cítily v naší mateřské škole v bezpečí, aby jim byl dopřán pocit volnosti, moţnost vlastního rozhodování. Děti budou mít moţnost vlastního výběru hraček, nabízené 5

6 činnosti včetně volného pohybu. K tomu musí být vytvořena pravidla. Děti se na jejich spoluvytváření budou podílet tak, aby jim byla srozumitelná, a budou znázorněna jako piktogramy na viditelném místě. Tato pravidla budou průběţně upravována a doplňována. Důleţitá je hlavně podnětnost prostředí, na jehoţ realizaci se budou děti samy podílet doplňováním interiéru vlastními kresbami a výrobky. Podle finančních moţností budeme postupně všechny prostory MŠ dovybavovat nábytkem, vhodnými hračkami, pomůckami, náčiním na cvičení, audio a video technikou, hudebními nástroji aj, tak, aby měly děti moţnost si vybrat, bylo jim vše snadno dostupné. Budeme také upřednostňovat kvalitu nad kvantitou. V programu budeme vycházet z RVP a také uplatňovat prvky z inovovaného modelového programu Zdravá MŠ (1995), kterým je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole z r. 2000, neboť si myslíme, ţe zdraví je jedna z nejdůleţitějších hodnot v ţivotě kaţdého člověka. V péči o zdraví je třeba začít jiţ v předškolním věku. Důleţitý je hlavně subjektivní pocit zdraví pohoda. Je to pocit souladu, harmonie, pozitivního naladění, pocit bezpečí. Ve stavu nepohody se cítíme rozladěni, vyvedeni z rovnováhy, ohroţeni, nespokojeni. Tělesné zdraví proţíváme jako pohodu těla, duševní zdraví jako pohodu týkající se našeho myšlení a proţívání. Ta je důleţitá pro kaţdého člověka, zvláště pro děti ve vývinu. Předškolní věk je důleţitým obdobím v emocionálním vývoji. Je to období velmi citlivé na kvalitu a vyrovnanost emocí a citových vztahů. Projevy emocionálních poruch v chování dítěte se jeví jako zlobení, nekázeň, rozmazlenost. V případě, ţe se dítě uzavře do sebe a jeho emocionální poruchy se neprojeví, je dítě povaţováno za tiché, hodné, bez problémů. Poruch emocí a jejich projevů si musíme všímat a hledat jejich příčinu. Ta většinou spočívá v reakci na nadměrnou nebo nepřiměřenou zátěţ. My se chceme zaměřit na uplatnění ozdravných opatření, potřebných k odstraňování nebo alespoň zmírnění poruch. Společně budeme podporovat duševní pohodu, postupovat tak, aby se děti cítily bezpečně, dobře naladěně a vyrovnaně, ve shodě se sebou samými, důvěřovaly si. V důsledku těchto posilujících proţitků se pak mohou cítit zdravější a objektivně budou i méně nemocné. Důleţitá je proto systematická individuální práce s dětmi, učitelky se budou snaţit získat pro činnost pasivní děti, povzbuzovat jejich sebevědomí, podporovat chuť k pohybu, překonat bázeň. Volit postupy k tomu, aby byly děti zdravě sebevědomé, nečinilo jim problémy rozhodování, byly nebojácné, aktivní v překonávání překáţek. Budeme respektovat individuální zvláštnosti a osobnost kaţdého dítěte. Pocit vzájemné důvěry posiluje vědomí dítěte, ţe můţe spontánně a tvořivě proţít s kamarády chvíle, které mu přinášejí silné vlastní proţitky. 3) Podmínky a organizace vzdělávání 3.1 Věcné a materiální podmínky Budova je jednopodlaţní, všechny třídy jsou přístupné z dlouhé hlavní chodby. Kaţdá třída má kuchyňku, šatnu dětí, umývárnu a wc pro děti i dospělé. Vţdy pro dvě třídy je zde také zázemí pro učitelky. 6

7 Mateřská škola má dva hlavní vchody. Jedním se vchází do dlouhé chodby, z níţ je přístup do šaten u tří jednotlivých tříd. Druhým vchodem se vchází do menší chodby k šatně malé třídy, ředitelně a zázemí pro provozní personál. Přípravna jídla má svůj zvláštní vchod s rampou z druhé strany budovy. Z této strany je také vchod pro rodiče v době vybírání plateb, který je přímo u kanceláře školy. (Tento vchod bude přístupný pouze ve dny a dobu vyhrazenou pro výběry.) Zahrada svým vybavením, rozlohou a uspořádáním poskytuje dětem dostatek volného pohybu a sportovního vyţití ve všech ročních období i moţnost klidných her. Písek v pískovištích je pravidelně převracen a kropen před příchodem dětí, opatřen ochrannými sítěmi. Pro vstup na zahradu slouţí dva východy z dlouhé chodby, vţdy pro dvě třídy. Zahrada je přístupná také terasami u jednotlivých tříd francouzskými okny. Na zahradě jsou tři pískoviště, brouzdaliště se sprchou, dvě pruţinová houpadla, malá věţ se skluzavkou a tzv. padací most. Je zde také dostatek vzrostlých stromů, které poskytují dětem stín ve slunečném počasí. V části zahrady byla navezena zemina a vznikl tak malý svah, který děti mohou vyuţívat k zimním radovánkám. Mateřská škola nemá svou vlastní kuchyň, pouze přípravnu jídla. Jídlo sem bude dováţeno ze základní školy. Přípravna je vybavena tak, aby splňovala veškeré hygienické poţadavky a normy EU. Jídlo je pak na vozících k tomu účelů vybavených rozvezeno do jednotlivých kuchyněk u kaţdé třídy mateřské školy. Dvě prostřední třídy mají kuchyňku společnou. V kaţdé kuchyňce je elektrický vozík pro zachování teploty potravin, lednice, myčka a kuch.linka s dřezem. U kaţdé třídy je šatna dětí, umývárna a wc pro děti i dospělé. Umyvadla a záchody dětí jsou v dostatečném počtu a přepáţky mezi záchody poskytuje dětem soukromí. Vţdy pro dvě třídy je zde také zázemí pro učitelky. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, stoly a ţidle jsou výškově přizpůsobeny všem věkovým kategoriím. Snaţily jsme se také dobře promyslet členění prostor jednotlivých tříd s vytvořením hracích i intimnějších koutků pro klidnou hru i relaxaci, s ponecháním dostatečně velkých ploch pro spontánní pohyb a cvičení dětí. Hračky jsou dětem dobře přístupné a přehledně umístěné. Podlaha je částečně pokryta linoleem, na části je koberec. Děti budou mít moţnost vyuţít také koutek pro výtvarnou výchovu. Po celý den bude zajištěn pro děti pitný reţim. Pití bude dětem přístupné, mohu se samy kdykoli obslouţit nebo poţádat učitelku. Kaţdý má svůj hrníček označený značkou. Hračky a učební pomůcky jsou v minimální moţné míře vzhledem k omezeným finančním prostředkům, budou postupně dokupovány a doplňovány. Stejně tak výtvarné potřeby, hudební nástroje, pomůcky na cvičení. Třídy budou postupně také dovybaveny televizí, dvd, pc a přehrávačem cd, podle finančních moţností. Chceme také oslovit sponzory Psychosociální podmínky Budeme se snaţit vytvořit příznivé sociální klima pro děti, o vnímavý přístup vůči jejich potřebám, o otevřenou komunikaci ze strany dospělých zaloţenou na principech partnerství. Velkou výhodu vidím v tom, ţe se známe dlouho jako kolegyně, i jako přátelé, rozumíme si a jde nám o stejnou věc. Chceme pracovat jako sehraný tým, přijmout mezi sebe i provozní personál, aby se v naší mateřské škole cítily dobře nejen děti, jejich rodiče, ale i všichni zaměstnanci. Vytvořit zde klima pohody, vzájemné důvěry a otevřenosti, tolerance a respektování se mezi všemi zúčastněnými. 7

8 Pestrou vzdělávací nabídkou chceme podporovat rozvoj mnoha stránek osobnosti dítěte. Budeme vyuţívat metody proţitkového učení s radostnou atmosférou. Věkově smíšené třídy nám nabízí moţnost vyuţívat věkového rozdílu ke vzájemné pomoci mezi dětmi, být ve třídě se svými kamarády, sourozenci. Uplatňovat budeme pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. V denním programu bude respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Podporujeme také postupnou adaptaci na nové prostředí postupné zvykání. Rodiče mají moţnost první den s dítětem společně chvíli pobýt v mateřské škole, seznámit se s prostředím, kde má svou značku, kde bude mít své věci a kam si je má ukládat, seznámit se s personálem mateřské školy. Další dny doporučujeme pobyt dítěte ve škole jen na dvě hodiny, postupně podle potřeby a moţností rodičů pobyt prodluţovat. 4) Organizace a řízení mateřské školy Personální obsazení Pro tři třídy mateřské školy je zde pět plně kvalifikovaných učitelek, školnice, uklízečka, výdejářka, údrţbář. Jejich kompetence, pracovní povinnosti a organizační struktura jsou v přílohách tohoto dokumentu (Organizační řád a popisy pracovních činností). Pedagogičtí zaměstnanci: 1. třída Berušky : Gabriela Rosůlková 2. třída Motýlci : Jana Balíková Simona Paterová 3. třída Ţabky : Martina Richterová (zástupce ředitele pro MŠ) Lenka Šlesingerová 4. třída Včeličky Petra Júdová (po otevření třída pro 15 dětí) Provozní zaměstnanci: Školnice: Úklid: Výdej jídla: Údrţbář: Michaela Frančová Simona Tesárková Jana Studničková Vladimír Vokurka 8

9 4.2 Řízení mateřské školy Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy Vodárenská, ředitelkou této MŠ je tedy PaedDr. Zuzana Holečková. Vedením mateřské školy je pak pověřena Martina Richterová vedoucí mateřské školy. MŠ má připraven funkční informační systém. Důleţité informace směrem k zaměstnancům mateřské školy budou sdělovány při kaţdodenním kontaktu s nimi, na krátkých operativních poradách nebo plánovaných pedagogických nebo provozních poradách, které budou plánovány několikrát do roka. Z těchto porad budou vţdy vyhotoveny zápisy s jasně danými úkoly a termíny pro další práci. Směrem k veřejnosti a rodičům budou informace poskytovány formou nástěnek v MŠ, na úřední desce mateřské školy, internetových stránkách, třídních schůzkách a jiných společných setkání s rodiči jako jsou besídky, společné akce atd. Vedoucí MŠ bude také provádět kontrolní činnost různou formou - náhodnými vstupy v jednotlivých třídách i formou plánovaných hospitacích, předem oznámeným pedagogům. Konkrétní plán hospitační činnosti bude přílohou stejně jako plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání pedagogů bude vedoucí MŠ podporovat v podobě různých seminářů, tak i formou samostudia. Bude vţdy přihlíţet k zájmům jednotlivých pedagogů i finančním moţnostem školy. Školní knihovna bude proto postupně doplňována novými publikacemi (odbornou literaturou), k dispozici bude také časopis Informatorium. Jednotliví zaměstnanci se budou mít moţnost spolupodílet na řízení mateřské školy tak, aby zde vládla oboustranná důvěra, tolerance a pocit sounáleţitosti. Jednotliví pracovníci budou mít jasně stanoveny povinnosti a kompetence. Na základě zhodnocení všech aspektů budeme pak společně přistupovat k novelizaci ŠVP pro další období. 9

10 4.3 Vnitřní reţim školy Provozní doba od 6,30 do 16,30 hodin Základní reţimové momenty: Scházení dětí 6,30 7,15 hod. se budou děti ze všech tříd scházet ve třídě Motýlci neţ si je zde učitelky z ostatních tříd vyzvednou 7,15 8,00 hod ve svých třídách Dopolední svačina Od 8,30 Pobyt venku Oběd 9,30 11,30 hod délka pobytu je přizpůsobena čistotě ovzduší, povětrnostním podmínkám a počasí podle daných okolností můţe být krácen i prodlouţen. Od 11,30 Rozcházení po obědě od 12,00 12,30 hod. Odpočinek Od 12,30 14,10 Děti z Berušek přejdou do třídy Motýlků Děti ze Včeliček do třídy Ţabiček Odpolední svačina Od 14,20 Rozcházení 14,30 15,30 z Motýlků a Ţabiček 15,30 16,30 všechny děti budou ve třídě Ţabiček 10

11 Pouze tyto reţimové momenty jsou časově dané. Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů. Řízenou programovou činnost zařazujeme kdykoli během dopoledne, zároveň umoţňujeme spontánní činnosti. Pravidelně jsou zařazovány také řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, pohybové chvilky a je dán dětem prostor pro vlastní pohybové aktivity dětí. Veškeré činnosti respektují osobní dispozice dítěte, coţ znamená, ţe se s dětmi pracuje individuálně, v menších nebo větších skupinách. Děti se mohou volně pohybovat po třídě. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinových, individuálních a frontálních činností umoţňuje vlastní tempo, dostatek času, coţ napomáhá získávat samostatnost a nezávislost. Pro tento školní rok vzhledem k věkovému sloţení dětí neplánujeme ţádné krouţky ani školu v přírodě. Do školního programu budou zahrnuty v dostatečné míře všechny oblasti, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti. Plánujeme spolu se zřizovatelem Slavnostní otevření mateřské školy na den před zahájením školního roku. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou vystoupení a soutěţí zajištěné agenturou MYŠ a MAŠ. Během roku pak několik divadelních představení v mateřské škole (divadlo Úsměv, divadlo Mazec a další, podle moţností). Ke konci školního roku chceme podniknout celodenní výlet. Moţností se nám nabízí několik, například ekologický park Čabárna nebo malá ZOO v Buštěhradě Zájezdě. 4.4 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v městě specifikuje zřizovatel. Děti jsou přijímány v souladu se Školským zákonem. Pro letošní školní rok probíhal zápis ve druhé mateřské škole, která je také součástí Základní a Mateřské školy Vodárenská 2115 Kladno, pro obě mateřské školy současně. Termín zápisů je pro všechny mateřské školy v Kladně stanoven MMK vţdy ve stejný den. Kritéria pro zápis dětí do mateřských škol zřízených Statutárním městem Kladnem Do mateřských škol budou přijímány děti, které v daném kalendářním roce dosáhnou tří let věku, jejichţ rodiče jsou v pracovním poměru a mají trvalé bydliště na území města Kladna. Dále budou do mateřských škol vybírány děti za následujících podmínek: 1. Děti s odloţenou školní docházkou a děti rok před zahájením povinné školní docházky (předškoláci). 2. Děti samoţivitelů, kteří studují nebo jsou v pracovním či jiném obdobném poměru. 3. Děti, jejichţ oba rodiče studují nebo jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 4. Děti, jejichţ sourozenci jiţ navštěvují danou mateřskou školu. 5. Děti s bliţší vzdáleností mateřské školy od místa bydliště. 11

12 V případě, ţe škola umístí všechny tříleté děti, jejichţ bydliště je na území města Kladna, můţe případně přijmout i děti, jejichţ matka je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo je na rodičovské dovolené, děti mladší tří let a děti s bydlištěm mimo město Kladno za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 o školských zařízeních. 5) Obsah vzdělávání a jeho časový plán Obsah vzdělávání bude vycházet z RVP. Vytvořily jsme tematické celky, které se vztahují k celkové myšlence programu, tak, jak jsme ji uvedly jiţ v úvodu a představení programu. Učitelky při své práci budou pouţívat různé formy a metody práce, hlavně formu proţitkového učení. K naplnění cílů si připraví v třídních programech činnosti, které budou dětem nabízet. Budou se v nich prolínat všechny oblasti vzdělávání ( oblast biologická dítě a jeho tělo, oblast psychologická dítě a jeho psychika, oblast interpersonální dítě a ten druhý, oblast sociálně kulturní dítě a společnost, i oblast environmentální dítě a svět) Tyto tematické celky bereme jako nabídku, ze které kaţdá učitelka dle konkrétních potřeb a situací vybírá, proto je jich více. Není povinností v jednotlivých třídách všechny realizovat. Časový plán tematických celků není předem dán, učitelky mohou pracovat pruţně s ohledem na aktuální moţnosti, potřeby i výsledky evaluačních činností, tak, aby navázaly na to, co jiţ děti znají, umí a dále jejich znalosti a schopnosti rozvíjely. Tematické celky: 1. Sedmikráska a kamarádi (aneb uţ chodím do MŠ) a) Já jsem já a ty jsi můj kamarád b) Naše školka (prostředí mš, zaměstnanci, paní učitelky) - vzájemně se poznávat, znát svá jména, značku, jména zaměstnanců, - seznamovat se s prostory v MŠ - stanovit si pravidla vzájemného souţití i s grafickým vyjádřením (piktogramy) - navazovat kamarádské vztahy, učit se komunikovat s druhým - uvědomit si svá práva a povinnosti - umět se pohybovat ve skupině, orientovat se v prostoru - rozlišovat co máme společného a čím se lišíme - pomáhat si navzájem - umět poţádat o pomoc kamaráda nebo dospělého 12

13 2. Sedmikráska a maminka (aneb moje rodina) a) Rodina (členové rodiny a příbuzní) b) Všichni mají co na práci (zaměstnání rodičů a dospělých profese) - poznávat význam rodiny a školy - rozvíjet schopnost ţít ve společnosti ostatních lidí - učit se spolupracovat - poznávat hodnoty lidské práce - uvědomovat si, ţe změny způsobené lidskou činností mohou naše prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 3. Sedmikráska a lísteček (aneb vítáme barevný podzim) a) Barevný podzim (změny v přírodě) b) Ovoce a zelenina (sklizeň úrody, zavařování.) c) Stromy a plody (přírodniny) d) Příprava zvířátek na zimu ( uspávání broučků ) - osvojit si poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - rozšiřovat poznatky o podzimním počasí - rozvíjet pocit sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou - poznávat nové přírodní materiály, třídit je a pojmenovat - učit se komunikovat o problémech (základy jednoduchého dialogu) 4. Sedmikráska a Já (aneb kdo jsem a jak rostu) a) Moje tělo (části těla, smysly) b) Zdraví a nemoc - poznávat přiměřeným způsobem části lidského těla - poznávat, rozvíjet a posilovat smysly - posilovat psychickou a fyzickou zdatnost - osvojit si poznatky a dovednosti důleţité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytvářet zdravé ţivotní návyky a postoje vedoucí ke zdravému ţivotnímu stylu - rozvíjet jemnou i hrubou motoriku - učit se koordinovat vztahy, rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, proţitky. 13

14 5. Sedmikráska a čerti (aneb my se čerta nebojíme) - přiměřeně věku rozvíjet praktické dovednosti - rozvíjet hudební dovednosti, rytmus, slovní zásobu, - posilovat a rozvíjet vnímání, paměť, řeč - učit se chápat vtip a humor - posilovat vůli a sebeovládání 6. Sedmikráska a vánoční stromeček (aneb Vánoce, vánoce přicházejí) a) Advent ( vánoční tradice, dopis přáním) a) Vánoční kouzla a zvyky b) Vánoční překvapení (besídka, dárky, stromeček) - rozvíjet praktické dovednosti a jemnou motoriku - poznávat přírodní a jiné materiály - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti - rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost, estetické cítění - upevňovat pocit sounáleţitosti, tolerance, porozumění - seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky 7. Sedmikráska a sněhová vločka (aneb Vládne paní zima zimní království) a) Kouzlo zimy (změny v přírodě, počasí, oblékání) b) Zimní radovánky (sporty a nebezpečí) c) Zvířátka v zimě (krmítko) d) Zdraví a nemoc (zavolejte pana doktora) - rozvíjet poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - rozšiřovat poznatky o zimním počasí, oblečení - rozvíjet pocit sounáleţitosti s přírodou - kladný vztah ke zvířátkům, poznatky o zvířatech - zdokonalovat praktické a výtvarné dovednosti - podporovat správné drţení těla - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování.) - rozvíjet slovní zásobu 14

15 8. Sedmikráska a pohádková víla (aneb z pohádky do pohádky) - rozvíjet řečové a jazykové dovednosti - seznamovat se s prvky dramatizace - učit se vnímat význam kaţdé ţivé bytosti - upevňování vzájemných vztahů - chápat pojem dobro a zlo - rozvíjet smyslové vnímání - vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem - kultivovat paměť a pozornost 9. Sedmikráska a autíčko (aneb na ulici nejsi sám) a) křiţovatka b) dopravní prostředky - upevňovat základní poznatky o pravidlech silničního provozu - seznamovat se s nebezpečím na silnicích a kolem nich (správné přecházení.) - poznávat význam křiţovatek, semaforů, přechodů pro chodce - přiblíţit dětem bezpečnou jízdu na kole, koloběţce - seznámit se s různými druhy dopravních prostředků 10. Sedmikráska a zvířátka (aneb probouzení broučků ) a) mláďata na jaře b) cizokrajná zvířata - poznávat zvířata a způsob jejich ţivota - chování lidí ke zvířátkům, jak je můţeme chránit, pomáhat jim - rozvíjet jazykoví a komunikativní dovednosti - rozvíjet vztah k přírodě a ţivým bytostem - rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách 15

16 11. Sedmikráska a vajíčko (aneb Hody, hody, doprovody) - rozvoj společenského a estetického vkusu - posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit - rozvoj tvořivosti, fantazie, nebát se experimentovat - seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky 12. Sedmikráska a její louka (aneb kde všude jsem doma) a) Domov, ve kterém ţiji (můj dům, vesnice, město) b) Co děláme celý den c) Jaro na louce - seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němţ dítě ţije - podílet se na estetickém prostředí mateřské školy - rozvíjet poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - posilovat vědomí o přírodě - podporovat pocit sounáleţitosti s ţivou i neţivou přírodou - poznávat další drobné ţivočichy, hmyz a jejich význam - rozvíjet povědomí o čase (den, týden, měsíc, rok), o činnostech v určitém časovém období (ráno, odpoledne, večer) 13. Sedmikráska a prázdniny (aneb léto, milé léto) - rozvíjet hudební, výtvarné a praktické dovednosti - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní - rozvíjet pocit sounáleţitosti s dětmi, které odcházejí do základní školy - rozvíjet řeč a komunikaci, slovní zásobu 16

17 6) Třídní vzdělávací programy způsob realizace Třídní vzdělávací programy (dále jen TVP) budou ze Školního vzdělávacího programu vycházet, ale budou rozpracovány, upraveny a naplňovány ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Budou to otevřené pracovní plány učitelek, které je budou vytvářen, respektive dotvářet postupně. Kaţdá učitelka bude vycházet z charakteristiky třídy, z konkrétních činností, které dětem nabídne v rámci tematických bloků vybraných ze ŠVP. Konkrétní vzdělávací obsah se bude odvíjet od nejbliţšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby jiţ osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny. Bude svým zaměřením i úrovní náročnosti odpovídat potřebám, moţnostem a zkušenostem dětí ve třídě. TVP bude obsahovat nabídku konkrétních činností, s odkazem na vlastní zásobník her, písniček, básniček a dalších prostředků, propojenou s konkrétními cíli a záměry. Dále pak přehled evaluačních činností nač se zaměří, co bude sledovat, podle čeho bude hodnotit uplatňovaný postup i dosahované výsledky vzdělávání. Vybraný tematický blok se bude rozvíjet a dotvářet průběţně podle postupu ve vzdělávání dětí, bude se s ním pracovat volně podle toho, jak se bude situace vyvíjet (jak budou reagovat a spolupracovat děti, jaké příleţitosti se naskytnou apod.) Učitelky budou pak dále pracovat se zpětnou vazbou. V kaţdé třídě bude připraven vţdy tematický blok bezprostředně následující, a to v návaznosti na průběh i výsledky bloku předchozího. Učitelky na třídách budou spolupracovat na TVP, sdělovat si navzájem co se podařilo, v čem je moţno pokračovat, co ještě procvičit, jak kdo reagoval apod. Nemusí za všech podmínek zrealizovat všechny naplánované aktivity či témata. To, co se nenaplní, lze popřípadě přesunout na vhodnější dobu nebo do jiného bloku, nebo vyčkat na vhodnější příleţitost. 7) Evaluační činnost školy Evaluace je proces, který oceňuje kvalitu a vede k jejímu zvyšování. Obecná kritéria kvality nám určuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který ovšem nevylučuje, aby vedle sebe stály velmi rozdílné a přesto kvalitní formy vzdělávání. Cílem evaluace bude zjistit, zda mateřská škola plní své úkoly a funkce podle ŠVP a RVP PV. Nejdůleţitějším kritériem bude, zda se děti cítí ve škole spokojeně, bezpečně a mají plnohodnotný program, zda jsou s fungováním školy spokojeni rodiče, zda pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci mají radost ze své práce. Zpětnou vazbou pro celou mateřskou školu bude to, jestli mají rodiče o naši mateřskou školu zájem, jestli se k nám budou děti vracet, hlásit se k nám i mimo školu atd. 17

18 Prosec evaluace má formu, která by neměla připustit, aby se okruh uzavřel a nebylo cesty dále. Neměl by postrádat tyto fáze: - fáze motivační chci vědět, do jaké míry jsem v uplynulém celku naplňovala dílčí cíle z RVP pro předškolní vzdělávání, cíle ŠVP, TVP. - fáze sběru informací činnosti, které jsme realizovali, máme zapsány v třídní knize. Budeme je (společně s kolegyní na třídě) porovnávat s dílčími cíli ŠVP, TVP - fáze zpracování informací na co jsme zapomněli, co budeme dále chtít rozvíjet, k čemu se bude vracet, co procvičovat, komu co konkrétně dělalo potíţe a proč. - fáze plánovací a realizační výběr optimálního řešení a jeho provedení co s tím uděláme, na co se zaměříme, jak budeme dále postupovat, co by se dalo udělat jinak. - fáze kontrolní nebo korektivní zpětná vazba - je řešení, které jsme zvolili funkční? Na úrovni školního vzdělávacího programu budeme hodnotit především: - podmínky - zda má škola potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala, zda se daří tyto podmínky zlepšovat, zkvalitňovat, jaké je ve škole klima - cíle a záměry ŠVP zda jsou tematické bloky vhodně postaveny, zda vyhovují pedagogům ve třídách, přinášejí očekávané výsledky, umoţňují dostatečně vyuţívat metod proţitkového učení, mají učitelky dostatek prostoru pro svou tvořivost a improvizaci, je ŠVP v souladu s RVP PV - práci pedagogického sboru zda provádějí učitelky sebehodnocení, jsou na svou práci připraveny, mají promyšlené cíle a postupy, spolupracují s rodiči a ostatními zaměstnanci na úrovni tříd: - evaluaci integrovaných bloků - hodnocení třídy dětí - hodnocení jednotlivých dětí průběţné sledování a hodnocení individuálních pokroků, kterých děti v průběhu vzdělávání postupně dosahují - hodnocení sebe sama (učitel je zároveň hodnocen ředitelem, ostatními pedagogy) Formy a metody, jaké budeme při evaluaci uplatňovat: - rozhovory, diskuse, porady - pozorování, hospitace, analýzy plánů - dotazníky, anketní lístky - dětské práce (portfolio dítěte) 18

19 Závěrem Kaţdému dítěti by se mělo dostávat přijetí, lásky, úcty a uznání. Kaţdý člověk má přirozenou potřebu cítit se pro druhé potřebným a důleţitým. Záleţí především na nás, zda se děti od vzdělávání na celý ţivot neodradí, nebo zda budou s nadšením vnímat vše nové a nepoznané. Chceme proto pracovat s chutí, nadšením a optimismem, uplatňovat v praxi myšlenku J. A. Komenského: Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení. Jestliže ponecháme, aby se žáci učili něčemu pracně a s odporem, je to výsměch dokonalé metodě. Zábavnosti je potřeba proto, aby se nevloudila do mysli omrzelost nebo nechuť, jež jsou zhoubami pro učení. to musí dobře znát ten, kdo chce vyučovati. Tomu se však musí naučiti ze samého uspořádání lidské povahy, která sama od sebe dává najevo, co na ni působí lichotivě, a co se jí nemile dotýká. 19

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-103/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60555220 Identifikátor 600106799 Právní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více