Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Základní a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Odloučené pracoviště Mateřská škola J. Foglara 2343 Program zpracován pro školní rok 2010/2011 Název programu: Sedmikráska (aneb Ţivot je jako louka ) Vypracovala: Martina Richterová vedoucí MŠ Ve spolupráci s celým pedagogickým sborem MŠ J. Foglara - Lenka Šlesingerová, Jana Balíková, Simona Paterová, Gábina Rosůlková

2 Obsah: Úvod 1) Identifikační údaje 1.1 Název 1.2 Předkladatel a zřizovatel 1.3 Platnost dokumentu 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 2.1 Věcné a materiální podmínky 2.2 Psychosociální podmínky 4) Organizace a řízení mateřské školy 4.1 Personální obsazení 4.2 Řízení mateřské školy 4.3 Vnitřní reţim školy 4.4 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ 5) Obsah vzdělávání a jeho časový plán 6) Třídní vzdělávací programy způsob realizace 7) Evaluační činnost školy 8) Přílohy: - Školní řád - Provozní řád - Popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců - Provozní řád výdejny - Vnitřní organizační a provozní směrnice - Plán hospitací - Plán DVPP 2

3 Úvod Louka je jako život a život je jako louka. Je velmi pestrá a plná podnětů. Občas je to rovina, jindy se musí překonat kopeček, někdy nad loukou vyjde sluníčko, jindy se mohou objevit mraky, ale louka nikdy nepřestane ţít, růst a rozvíjet se. Jak louka roste, objevují se nové a nové květinky, noví a noví broučci i zvířátka. Přiletí motýlci, přidají se berušky, včelky a čmeláčci, přiskáčou také ţabky. Vzájemně se spolu poznávají a učí se na louce ţít hrát si, smát se spolu, společně pracovat. Poznávají nová tajemství a zákoutí louky, společně překonávají překáţky, pomáhají si a mají se rádi. Mají se rádi takoví, jací jsou. Kaţdý brouček, zvířátko vypadá jinak, kaţdá květinka jinak voní, ale to potvrzuje jejich jedinečnost. Jednoho dne někteří louku opustí a vydají se do světa na zkušenou, ale nikdy na svou louku nezapomenou. Jednoho dne vyrostla na louce Sedmikráska. A právě naše sedmikráska chtěla s ostatními kamarádit. Hrála si s nimi, pomáhala jim, pofoukala bolístku. Společně s ostatními loukou procházela, objevovala s nimi nové a nepoznané. Připravovala všechny na to, ţe louku jednou opustí a odejdou dále do světa, ale nemusí se ničeho bát, vţdyť je to naše sedmikráska, která jim vţdy pomůţe a poradí. A tak se na naší louce ozývá veselý smích sedmikrásky, která svými zelenými lístky laskavě hladí ostatní květinky, broučky a zvířátka, vytváří pocit bezpečí. Také my se chceme chovat jako tato Sedmikráska. Chceme dětem pomáhat, poradit, pofoukat bolístku. Naše letitá zkušenost nám radí, jak máme správně rozvíjet dětskou duši. Chceme si s dětmi hrát, povídat si. Chceme naše malé partnery také vyslechnout a pomoci jim překonávat překáţky, naučit je novým věcem. Chceme se společně s rodiči podílet na rozvoji celé dětské osobnosti. Přejeme si, aby se z našich malých partnerů staly velké, ale skromné osobnosti, váţící si svého ţivota i ţivota ostatních. Budeme se snaţit v naší mateřské škole vytvořit příjemné, podnětné prostředí plné barev, aby se u nás děti cítily dobře, spokojeně a v bezpečí, jako na rozkvetlé louce. Vždyť pohodové rozesmáté dítě, které se k nám bude rádo vracet je naplněním naší práce. 3

4 1) Identifikační údaje 1.1. Název - Sedmikráska aneb Ţivot je jako louka školní vzdělávací program pro mateřskou školu 1.2. Předkladatel a zřizovatel Název školy: Základní škola a mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Adresa školy: J. Foglara 2343, Kladno Ředitel školy: PaedDr. Zuzana Holečková www: telefon: telefon MŠ: , IČ: Identifikátor: Zřizovatel školy: Statutární město Kladno Adresa: Nám. Starosty Pavla 44, Kladno Telefon: IČ: DIČ: CZ Zpracovatel: Koordinátor: Martina Richterová Lenka Šlesingerová Gabriela Rosůlková 1.3. Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen po projednání s Pedagogickou radou dne PaedDr. Zuzana Holečková ředitelka školy 4

5 2) Charakteristika školy Typ školy: Provozní doba: Kapacita MŠ: Mateřská škola celodenní 6,30 16,30 hod. 90 dětí Počet tříd: 4 Počet pedagogických prac.: 6 Počet provoz. zaměstnanců: 4 Mateřská škola byla nově otevřena po kompletní rekonstrukci. V budově původní mateřské školy bylo jiţ několik let kadeřnictví, pedikéra a působiště zde mělo také učiliště sklenářů. Proto bylo nutné provést stavební úpravy tak, aby budova plně vyhovovala všem poţadavkům a normám pro mateřskou školu. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Tři třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna je menší, pro 15 dětí. Mateřská škola se nachází uprostřed sídlištní zástavby, součástí mateřské školy je ale velká zahrada, která prošla také celkovou rekonstrukcí a poskytuje dětem dostatek volného pohybu. Vzhledem k poloze mateřské školy uprostřed sídliště bude pro pobyt venku vyuţívána převáţně zahrada, budeme ale také na vycházkách poznávat okolí MŠ, postupně podnikat i delší vycházky do lesa, i jiných zajímavých míst našeho města. Jelikoţ je mateřská škola nově otevřená, byly zápisem přijaty převáţně děti malé. Pro školní rok 2010/2011 je zatím zapsáno 75 dětí (Zpočátku budou otevřeny jen tři třídy po 25 dětech) Z toho je 20 dětí mladších tří let 3 roky jim budou většinou v průběhu prvních měsíců školního roku, 40 dětí tříletých, 8 dětí čtyřletých, 4 pětileté děti a 2 šestileté s odkladem školní docházky. Děti budou rozděleny do heterogenních tříd tak, aby byl ve všech stejný poměr chlapců a dívek, ve všech stejný počet dětí všech věkových kategorií. Dlouhodobá koncepce mateřské školy, představení programu Vzhledem k věkovému sloţení dětí jsme vytvářely ŠVP zatím jen na jeden školní rok. Program bude zaměřen hlavně na adaptaci dětí do nového, pro ně neznámého prostředí, budeme se ale zaměřovat také na předškoláky, kterých je sice málo, ale právě proto budeme mít moţnost individuálního přístupu k nim, aby byly dostatečně připravené na vstup do základní školy. Rodič je hlavním partnerem, který přijímá mateřskou školu jako pomocníka a to zvláště v oblastech, které nemůţe sám plnohodnotně zabezpečit. Tedy v oblasti sociálních zkušeností dítěte a jeho kontaktech s širším okolím, neţ je jeho rodina. Smyslem bude tedy provázet děti prvními kroky ţivota mimo rodinu, pomoci jim porozumět sobě i světu kolem sebe. Budeme se snaţit, aby se děti cítily v naší mateřské škole v bezpečí, aby jim byl dopřán pocit volnosti, moţnost vlastního rozhodování. Děti budou mít moţnost vlastního výběru hraček, nabízené 5

6 činnosti včetně volného pohybu. K tomu musí být vytvořena pravidla. Děti se na jejich spoluvytváření budou podílet tak, aby jim byla srozumitelná, a budou znázorněna jako piktogramy na viditelném místě. Tato pravidla budou průběţně upravována a doplňována. Důleţitá je hlavně podnětnost prostředí, na jehoţ realizaci se budou děti samy podílet doplňováním interiéru vlastními kresbami a výrobky. Podle finančních moţností budeme postupně všechny prostory MŠ dovybavovat nábytkem, vhodnými hračkami, pomůckami, náčiním na cvičení, audio a video technikou, hudebními nástroji aj, tak, aby měly děti moţnost si vybrat, bylo jim vše snadno dostupné. Budeme také upřednostňovat kvalitu nad kvantitou. V programu budeme vycházet z RVP a také uplatňovat prvky z inovovaného modelového programu Zdravá MŠ (1995), kterým je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole z r. 2000, neboť si myslíme, ţe zdraví je jedna z nejdůleţitějších hodnot v ţivotě kaţdého člověka. V péči o zdraví je třeba začít jiţ v předškolním věku. Důleţitý je hlavně subjektivní pocit zdraví pohoda. Je to pocit souladu, harmonie, pozitivního naladění, pocit bezpečí. Ve stavu nepohody se cítíme rozladěni, vyvedeni z rovnováhy, ohroţeni, nespokojeni. Tělesné zdraví proţíváme jako pohodu těla, duševní zdraví jako pohodu týkající se našeho myšlení a proţívání. Ta je důleţitá pro kaţdého člověka, zvláště pro děti ve vývinu. Předškolní věk je důleţitým obdobím v emocionálním vývoji. Je to období velmi citlivé na kvalitu a vyrovnanost emocí a citových vztahů. Projevy emocionálních poruch v chování dítěte se jeví jako zlobení, nekázeň, rozmazlenost. V případě, ţe se dítě uzavře do sebe a jeho emocionální poruchy se neprojeví, je dítě povaţováno za tiché, hodné, bez problémů. Poruch emocí a jejich projevů si musíme všímat a hledat jejich příčinu. Ta většinou spočívá v reakci na nadměrnou nebo nepřiměřenou zátěţ. My se chceme zaměřit na uplatnění ozdravných opatření, potřebných k odstraňování nebo alespoň zmírnění poruch. Společně budeme podporovat duševní pohodu, postupovat tak, aby se děti cítily bezpečně, dobře naladěně a vyrovnaně, ve shodě se sebou samými, důvěřovaly si. V důsledku těchto posilujících proţitků se pak mohou cítit zdravější a objektivně budou i méně nemocné. Důleţitá je proto systematická individuální práce s dětmi, učitelky se budou snaţit získat pro činnost pasivní děti, povzbuzovat jejich sebevědomí, podporovat chuť k pohybu, překonat bázeň. Volit postupy k tomu, aby byly děti zdravě sebevědomé, nečinilo jim problémy rozhodování, byly nebojácné, aktivní v překonávání překáţek. Budeme respektovat individuální zvláštnosti a osobnost kaţdého dítěte. Pocit vzájemné důvěry posiluje vědomí dítěte, ţe můţe spontánně a tvořivě proţít s kamarády chvíle, které mu přinášejí silné vlastní proţitky. 3) Podmínky a organizace vzdělávání 3.1 Věcné a materiální podmínky Budova je jednopodlaţní, všechny třídy jsou přístupné z dlouhé hlavní chodby. Kaţdá třída má kuchyňku, šatnu dětí, umývárnu a wc pro děti i dospělé. Vţdy pro dvě třídy je zde také zázemí pro učitelky. 6

7 Mateřská škola má dva hlavní vchody. Jedním se vchází do dlouhé chodby, z níţ je přístup do šaten u tří jednotlivých tříd. Druhým vchodem se vchází do menší chodby k šatně malé třídy, ředitelně a zázemí pro provozní personál. Přípravna jídla má svůj zvláštní vchod s rampou z druhé strany budovy. Z této strany je také vchod pro rodiče v době vybírání plateb, který je přímo u kanceláře školy. (Tento vchod bude přístupný pouze ve dny a dobu vyhrazenou pro výběry.) Zahrada svým vybavením, rozlohou a uspořádáním poskytuje dětem dostatek volného pohybu a sportovního vyţití ve všech ročních období i moţnost klidných her. Písek v pískovištích je pravidelně převracen a kropen před příchodem dětí, opatřen ochrannými sítěmi. Pro vstup na zahradu slouţí dva východy z dlouhé chodby, vţdy pro dvě třídy. Zahrada je přístupná také terasami u jednotlivých tříd francouzskými okny. Na zahradě jsou tři pískoviště, brouzdaliště se sprchou, dvě pruţinová houpadla, malá věţ se skluzavkou a tzv. padací most. Je zde také dostatek vzrostlých stromů, které poskytují dětem stín ve slunečném počasí. V části zahrady byla navezena zemina a vznikl tak malý svah, který děti mohou vyuţívat k zimním radovánkám. Mateřská škola nemá svou vlastní kuchyň, pouze přípravnu jídla. Jídlo sem bude dováţeno ze základní školy. Přípravna je vybavena tak, aby splňovala veškeré hygienické poţadavky a normy EU. Jídlo je pak na vozících k tomu účelů vybavených rozvezeno do jednotlivých kuchyněk u kaţdé třídy mateřské školy. Dvě prostřední třídy mají kuchyňku společnou. V kaţdé kuchyňce je elektrický vozík pro zachování teploty potravin, lednice, myčka a kuch.linka s dřezem. U kaţdé třídy je šatna dětí, umývárna a wc pro děti i dospělé. Umyvadla a záchody dětí jsou v dostatečném počtu a přepáţky mezi záchody poskytuje dětem soukromí. Vţdy pro dvě třídy je zde také zázemí pro učitelky. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, stoly a ţidle jsou výškově přizpůsobeny všem věkovým kategoriím. Snaţily jsme se také dobře promyslet členění prostor jednotlivých tříd s vytvořením hracích i intimnějších koutků pro klidnou hru i relaxaci, s ponecháním dostatečně velkých ploch pro spontánní pohyb a cvičení dětí. Hračky jsou dětem dobře přístupné a přehledně umístěné. Podlaha je částečně pokryta linoleem, na části je koberec. Děti budou mít moţnost vyuţít také koutek pro výtvarnou výchovu. Po celý den bude zajištěn pro děti pitný reţim. Pití bude dětem přístupné, mohu se samy kdykoli obslouţit nebo poţádat učitelku. Kaţdý má svůj hrníček označený značkou. Hračky a učební pomůcky jsou v minimální moţné míře vzhledem k omezeným finančním prostředkům, budou postupně dokupovány a doplňovány. Stejně tak výtvarné potřeby, hudební nástroje, pomůcky na cvičení. Třídy budou postupně také dovybaveny televizí, dvd, pc a přehrávačem cd, podle finančních moţností. Chceme také oslovit sponzory Psychosociální podmínky Budeme se snaţit vytvořit příznivé sociální klima pro děti, o vnímavý přístup vůči jejich potřebám, o otevřenou komunikaci ze strany dospělých zaloţenou na principech partnerství. Velkou výhodu vidím v tom, ţe se známe dlouho jako kolegyně, i jako přátelé, rozumíme si a jde nám o stejnou věc. Chceme pracovat jako sehraný tým, přijmout mezi sebe i provozní personál, aby se v naší mateřské škole cítily dobře nejen děti, jejich rodiče, ale i všichni zaměstnanci. Vytvořit zde klima pohody, vzájemné důvěry a otevřenosti, tolerance a respektování se mezi všemi zúčastněnými. 7

8 Pestrou vzdělávací nabídkou chceme podporovat rozvoj mnoha stránek osobnosti dítěte. Budeme vyuţívat metody proţitkového učení s radostnou atmosférou. Věkově smíšené třídy nám nabízí moţnost vyuţívat věkového rozdílu ke vzájemné pomoci mezi dětmi, být ve třídě se svými kamarády, sourozenci. Uplatňovat budeme pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. V denním programu bude respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Podporujeme také postupnou adaptaci na nové prostředí postupné zvykání. Rodiče mají moţnost první den s dítětem společně chvíli pobýt v mateřské škole, seznámit se s prostředím, kde má svou značku, kde bude mít své věci a kam si je má ukládat, seznámit se s personálem mateřské školy. Další dny doporučujeme pobyt dítěte ve škole jen na dvě hodiny, postupně podle potřeby a moţností rodičů pobyt prodluţovat. 4) Organizace a řízení mateřské školy Personální obsazení Pro tři třídy mateřské školy je zde pět plně kvalifikovaných učitelek, školnice, uklízečka, výdejářka, údrţbář. Jejich kompetence, pracovní povinnosti a organizační struktura jsou v přílohách tohoto dokumentu (Organizační řád a popisy pracovních činností). Pedagogičtí zaměstnanci: 1. třída Berušky : Gabriela Rosůlková 2. třída Motýlci : Jana Balíková Simona Paterová 3. třída Ţabky : Martina Richterová (zástupce ředitele pro MŠ) Lenka Šlesingerová 4. třída Včeličky Petra Júdová (po otevření třída pro 15 dětí) Provozní zaměstnanci: Školnice: Úklid: Výdej jídla: Údrţbář: Michaela Frančová Simona Tesárková Jana Studničková Vladimír Vokurka 8

9 4.2 Řízení mateřské školy Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy Vodárenská, ředitelkou této MŠ je tedy PaedDr. Zuzana Holečková. Vedením mateřské školy je pak pověřena Martina Richterová vedoucí mateřské školy. MŠ má připraven funkční informační systém. Důleţité informace směrem k zaměstnancům mateřské školy budou sdělovány při kaţdodenním kontaktu s nimi, na krátkých operativních poradách nebo plánovaných pedagogických nebo provozních poradách, které budou plánovány několikrát do roka. Z těchto porad budou vţdy vyhotoveny zápisy s jasně danými úkoly a termíny pro další práci. Směrem k veřejnosti a rodičům budou informace poskytovány formou nástěnek v MŠ, na úřední desce mateřské školy, internetových stránkách, třídních schůzkách a jiných společných setkání s rodiči jako jsou besídky, společné akce atd. Vedoucí MŠ bude také provádět kontrolní činnost různou formou - náhodnými vstupy v jednotlivých třídách i formou plánovaných hospitacích, předem oznámeným pedagogům. Konkrétní plán hospitační činnosti bude přílohou stejně jako plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání pedagogů bude vedoucí MŠ podporovat v podobě různých seminářů, tak i formou samostudia. Bude vţdy přihlíţet k zájmům jednotlivých pedagogů i finančním moţnostem školy. Školní knihovna bude proto postupně doplňována novými publikacemi (odbornou literaturou), k dispozici bude také časopis Informatorium. Jednotliví zaměstnanci se budou mít moţnost spolupodílet na řízení mateřské školy tak, aby zde vládla oboustranná důvěra, tolerance a pocit sounáleţitosti. Jednotliví pracovníci budou mít jasně stanoveny povinnosti a kompetence. Na základě zhodnocení všech aspektů budeme pak společně přistupovat k novelizaci ŠVP pro další období. 9

10 4.3 Vnitřní reţim školy Provozní doba od 6,30 do 16,30 hodin Základní reţimové momenty: Scházení dětí 6,30 7,15 hod. se budou děti ze všech tříd scházet ve třídě Motýlci neţ si je zde učitelky z ostatních tříd vyzvednou 7,15 8,00 hod ve svých třídách Dopolední svačina Od 8,30 Pobyt venku Oběd 9,30 11,30 hod délka pobytu je přizpůsobena čistotě ovzduší, povětrnostním podmínkám a počasí podle daných okolností můţe být krácen i prodlouţen. Od 11,30 Rozcházení po obědě od 12,00 12,30 hod. Odpočinek Od 12,30 14,10 Děti z Berušek přejdou do třídy Motýlků Děti ze Včeliček do třídy Ţabiček Odpolední svačina Od 14,20 Rozcházení 14,30 15,30 z Motýlků a Ţabiček 15,30 16,30 všechny děti budou ve třídě Ţabiček 10

11 Pouze tyto reţimové momenty jsou časově dané. Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů. Řízenou programovou činnost zařazujeme kdykoli během dopoledne, zároveň umoţňujeme spontánní činnosti. Pravidelně jsou zařazovány také řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, pohybové chvilky a je dán dětem prostor pro vlastní pohybové aktivity dětí. Veškeré činnosti respektují osobní dispozice dítěte, coţ znamená, ţe se s dětmi pracuje individuálně, v menších nebo větších skupinách. Děti se mohou volně pohybovat po třídě. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinových, individuálních a frontálních činností umoţňuje vlastní tempo, dostatek času, coţ napomáhá získávat samostatnost a nezávislost. Pro tento školní rok vzhledem k věkovému sloţení dětí neplánujeme ţádné krouţky ani školu v přírodě. Do školního programu budou zahrnuty v dostatečné míře všechny oblasti, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti. Plánujeme spolu se zřizovatelem Slavnostní otevření mateřské školy na den před zahájením školního roku. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou vystoupení a soutěţí zajištěné agenturou MYŠ a MAŠ. Během roku pak několik divadelních představení v mateřské škole (divadlo Úsměv, divadlo Mazec a další, podle moţností). Ke konci školního roku chceme podniknout celodenní výlet. Moţností se nám nabízí několik, například ekologický park Čabárna nebo malá ZOO v Buštěhradě Zájezdě. 4.4 Podmínky pro přijímání dětí do MŠ Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v městě specifikuje zřizovatel. Děti jsou přijímány v souladu se Školským zákonem. Pro letošní školní rok probíhal zápis ve druhé mateřské škole, která je také součástí Základní a Mateřské školy Vodárenská 2115 Kladno, pro obě mateřské školy současně. Termín zápisů je pro všechny mateřské školy v Kladně stanoven MMK vţdy ve stejný den. Kritéria pro zápis dětí do mateřských škol zřízených Statutárním městem Kladnem Do mateřských škol budou přijímány děti, které v daném kalendářním roce dosáhnou tří let věku, jejichţ rodiče jsou v pracovním poměru a mají trvalé bydliště na území města Kladna. Dále budou do mateřských škol vybírány děti za následujících podmínek: 1. Děti s odloţenou školní docházkou a děti rok před zahájením povinné školní docházky (předškoláci). 2. Děti samoţivitelů, kteří studují nebo jsou v pracovním či jiném obdobném poměru. 3. Děti, jejichţ oba rodiče studují nebo jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 4. Děti, jejichţ sourozenci jiţ navštěvují danou mateřskou školu. 5. Děti s bliţší vzdáleností mateřské školy od místa bydliště. 11

12 V případě, ţe škola umístí všechny tříleté děti, jejichţ bydliště je na území města Kladna, můţe případně přijmout i děti, jejichţ matka je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo je na rodičovské dovolené, děti mladší tří let a děti s bydlištěm mimo město Kladno za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 o školských zařízeních. 5) Obsah vzdělávání a jeho časový plán Obsah vzdělávání bude vycházet z RVP. Vytvořily jsme tematické celky, které se vztahují k celkové myšlence programu, tak, jak jsme ji uvedly jiţ v úvodu a představení programu. Učitelky při své práci budou pouţívat různé formy a metody práce, hlavně formu proţitkového učení. K naplnění cílů si připraví v třídních programech činnosti, které budou dětem nabízet. Budou se v nich prolínat všechny oblasti vzdělávání ( oblast biologická dítě a jeho tělo, oblast psychologická dítě a jeho psychika, oblast interpersonální dítě a ten druhý, oblast sociálně kulturní dítě a společnost, i oblast environmentální dítě a svět) Tyto tematické celky bereme jako nabídku, ze které kaţdá učitelka dle konkrétních potřeb a situací vybírá, proto je jich více. Není povinností v jednotlivých třídách všechny realizovat. Časový plán tematických celků není předem dán, učitelky mohou pracovat pruţně s ohledem na aktuální moţnosti, potřeby i výsledky evaluačních činností, tak, aby navázaly na to, co jiţ děti znají, umí a dále jejich znalosti a schopnosti rozvíjely. Tematické celky: 1. Sedmikráska a kamarádi (aneb uţ chodím do MŠ) a) Já jsem já a ty jsi můj kamarád b) Naše školka (prostředí mš, zaměstnanci, paní učitelky) - vzájemně se poznávat, znát svá jména, značku, jména zaměstnanců, - seznamovat se s prostory v MŠ - stanovit si pravidla vzájemného souţití i s grafickým vyjádřením (piktogramy) - navazovat kamarádské vztahy, učit se komunikovat s druhým - uvědomit si svá práva a povinnosti - umět se pohybovat ve skupině, orientovat se v prostoru - rozlišovat co máme společného a čím se lišíme - pomáhat si navzájem - umět poţádat o pomoc kamaráda nebo dospělého 12

13 2. Sedmikráska a maminka (aneb moje rodina) a) Rodina (členové rodiny a příbuzní) b) Všichni mají co na práci (zaměstnání rodičů a dospělých profese) - poznávat význam rodiny a školy - rozvíjet schopnost ţít ve společnosti ostatních lidí - učit se spolupracovat - poznávat hodnoty lidské práce - uvědomovat si, ţe změny způsobené lidskou činností mohou naše prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 3. Sedmikráska a lísteček (aneb vítáme barevný podzim) a) Barevný podzim (změny v přírodě) b) Ovoce a zelenina (sklizeň úrody, zavařování.) c) Stromy a plody (přírodniny) d) Příprava zvířátek na zimu ( uspávání broučků ) - osvojit si poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - rozšiřovat poznatky o podzimním počasí - rozvíjet pocit sounáleţitosti s ţivou a neţivou přírodou - poznávat nové přírodní materiály, třídit je a pojmenovat - učit se komunikovat o problémech (základy jednoduchého dialogu) 4. Sedmikráska a Já (aneb kdo jsem a jak rostu) a) Moje tělo (části těla, smysly) b) Zdraví a nemoc - poznávat přiměřeným způsobem části lidského těla - poznávat, rozvíjet a posilovat smysly - posilovat psychickou a fyzickou zdatnost - osvojit si poznatky a dovednosti důleţité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytvářet zdravé ţivotní návyky a postoje vedoucí ke zdravému ţivotnímu stylu - rozvíjet jemnou i hrubou motoriku - učit se koordinovat vztahy, rozvíjet schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, proţitky. 13

14 5. Sedmikráska a čerti (aneb my se čerta nebojíme) - přiměřeně věku rozvíjet praktické dovednosti - rozvíjet hudební dovednosti, rytmus, slovní zásobu, - posilovat a rozvíjet vnímání, paměť, řeč - učit se chápat vtip a humor - posilovat vůli a sebeovládání 6. Sedmikráska a vánoční stromeček (aneb Vánoce, vánoce přicházejí) a) Advent ( vánoční tradice, dopis přáním) a) Vánoční kouzla a zvyky b) Vánoční překvapení (besídka, dárky, stromeček) - rozvíjet praktické dovednosti a jemnou motoriku - poznávat přírodní a jiné materiály - rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti - rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost, estetické cítění - upevňovat pocit sounáleţitosti, tolerance, porozumění - seznámit se s lidovými tradicemi a zvyky 7. Sedmikráska a sněhová vločka (aneb Vládne paní zima zimní království) a) Kouzlo zimy (změny v přírodě, počasí, oblékání) b) Zimní radovánky (sporty a nebezpečí) c) Zvířátka v zimě (krmítko) d) Zdraví a nemoc (zavolejte pana doktora) - rozvíjet poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - rozšiřovat poznatky o zimním počasí, oblečení - rozvíjet pocit sounáleţitosti s přírodou - kladný vztah ke zvířátkům, poznatky o zvířatech - zdokonalovat praktické a výtvarné dovednosti - podporovat správné drţení těla - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování.) - rozvíjet slovní zásobu 14

15 8. Sedmikráska a pohádková víla (aneb z pohádky do pohádky) - rozvíjet řečové a jazykové dovednosti - seznamovat se s prvky dramatizace - učit se vnímat význam kaţdé ţivé bytosti - upevňování vzájemných vztahů - chápat pojem dobro a zlo - rozvíjet smyslové vnímání - vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem - kultivovat paměť a pozornost 9. Sedmikráska a autíčko (aneb na ulici nejsi sám) a) křiţovatka b) dopravní prostředky - upevňovat základní poznatky o pravidlech silničního provozu - seznamovat se s nebezpečím na silnicích a kolem nich (správné přecházení.) - poznávat význam křiţovatek, semaforů, přechodů pro chodce - přiblíţit dětem bezpečnou jízdu na kole, koloběţce - seznámit se s různými druhy dopravních prostředků 10. Sedmikráska a zvířátka (aneb probouzení broučků ) a) mláďata na jaře b) cizokrajná zvířata - poznávat zvířata a způsob jejich ţivota - chování lidí ke zvířátkům, jak je můţeme chránit, pomáhat jim - rozvíjet jazykoví a komunikativní dovednosti - rozvíjet vztah k přírodě a ţivým bytostem - rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách 15

16 11. Sedmikráska a vajíčko (aneb Hody, hody, doprovody) - rozvoj společenského a estetického vkusu - posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit - rozvoj tvořivosti, fantazie, nebát se experimentovat - seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky 12. Sedmikráska a její louka (aneb kde všude jsem doma) a) Domov, ve kterém ţiji (můj dům, vesnice, město) b) Co děláme celý den c) Jaro na louce - seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojovat si základní poznatky o prostředí, v němţ dítě ţije - podílet se na estetickém prostředí mateřské školy - rozvíjet poznatky o změnách v přírodě vlivem ročního období - posilovat vědomí o přírodě - podporovat pocit sounáleţitosti s ţivou i neţivou přírodou - poznávat další drobné ţivočichy, hmyz a jejich význam - rozvíjet povědomí o čase (den, týden, měsíc, rok), o činnostech v určitém časovém období (ráno, odpoledne, večer) 13. Sedmikráska a prázdniny (aneb léto, milé léto) - rozvíjet hudební, výtvarné a praktické dovednosti - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - osvojení si poznatků a dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní - rozvíjet pocit sounáleţitosti s dětmi, které odcházejí do základní školy - rozvíjet řeč a komunikaci, slovní zásobu 16

17 6) Třídní vzdělávací programy způsob realizace Třídní vzdělávací programy (dále jen TVP) budou ze Školního vzdělávacího programu vycházet, ale budou rozpracovány, upraveny a naplňovány ve vztahu ke konkrétní třídě dětí. Budou to otevřené pracovní plány učitelek, které je budou vytvářen, respektive dotvářet postupně. Kaţdá učitelka bude vycházet z charakteristiky třídy, z konkrétních činností, které dětem nabídne v rámci tematických bloků vybraných ze ŠVP. Konkrétní vzdělávací obsah se bude odvíjet od nejbliţšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému, aby jiţ osvojené poznatky a dovednosti byly postupně prohlubovány a dále rozvíjeny. Bude svým zaměřením i úrovní náročnosti odpovídat potřebám, moţnostem a zkušenostem dětí ve třídě. TVP bude obsahovat nabídku konkrétních činností, s odkazem na vlastní zásobník her, písniček, básniček a dalších prostředků, propojenou s konkrétními cíli a záměry. Dále pak přehled evaluačních činností nač se zaměří, co bude sledovat, podle čeho bude hodnotit uplatňovaný postup i dosahované výsledky vzdělávání. Vybraný tematický blok se bude rozvíjet a dotvářet průběţně podle postupu ve vzdělávání dětí, bude se s ním pracovat volně podle toho, jak se bude situace vyvíjet (jak budou reagovat a spolupracovat děti, jaké příleţitosti se naskytnou apod.) Učitelky budou pak dále pracovat se zpětnou vazbou. V kaţdé třídě bude připraven vţdy tematický blok bezprostředně následující, a to v návaznosti na průběh i výsledky bloku předchozího. Učitelky na třídách budou spolupracovat na TVP, sdělovat si navzájem co se podařilo, v čem je moţno pokračovat, co ještě procvičit, jak kdo reagoval apod. Nemusí za všech podmínek zrealizovat všechny naplánované aktivity či témata. To, co se nenaplní, lze popřípadě přesunout na vhodnější dobu nebo do jiného bloku, nebo vyčkat na vhodnější příleţitost. 7) Evaluační činnost školy Evaluace je proces, který oceňuje kvalitu a vede k jejímu zvyšování. Obecná kritéria kvality nám určuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který ovšem nevylučuje, aby vedle sebe stály velmi rozdílné a přesto kvalitní formy vzdělávání. Cílem evaluace bude zjistit, zda mateřská škola plní své úkoly a funkce podle ŠVP a RVP PV. Nejdůleţitějším kritériem bude, zda se děti cítí ve škole spokojeně, bezpečně a mají plnohodnotný program, zda jsou s fungováním školy spokojeni rodiče, zda pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci mají radost ze své práce. Zpětnou vazbou pro celou mateřskou školu bude to, jestli mají rodiče o naši mateřskou školu zájem, jestli se k nám budou děti vracet, hlásit se k nám i mimo školu atd. 17

18 Prosec evaluace má formu, která by neměla připustit, aby se okruh uzavřel a nebylo cesty dále. Neměl by postrádat tyto fáze: - fáze motivační chci vědět, do jaké míry jsem v uplynulém celku naplňovala dílčí cíle z RVP pro předškolní vzdělávání, cíle ŠVP, TVP. - fáze sběru informací činnosti, které jsme realizovali, máme zapsány v třídní knize. Budeme je (společně s kolegyní na třídě) porovnávat s dílčími cíli ŠVP, TVP - fáze zpracování informací na co jsme zapomněli, co budeme dále chtít rozvíjet, k čemu se bude vracet, co procvičovat, komu co konkrétně dělalo potíţe a proč. - fáze plánovací a realizační výběr optimálního řešení a jeho provedení co s tím uděláme, na co se zaměříme, jak budeme dále postupovat, co by se dalo udělat jinak. - fáze kontrolní nebo korektivní zpětná vazba - je řešení, které jsme zvolili funkční? Na úrovni školního vzdělávacího programu budeme hodnotit především: - podmínky - zda má škola potřebné podmínky k naplnění cílů, které si formulovala, zda se daří tyto podmínky zlepšovat, zkvalitňovat, jaké je ve škole klima - cíle a záměry ŠVP zda jsou tematické bloky vhodně postaveny, zda vyhovují pedagogům ve třídách, přinášejí očekávané výsledky, umoţňují dostatečně vyuţívat metod proţitkového učení, mají učitelky dostatek prostoru pro svou tvořivost a improvizaci, je ŠVP v souladu s RVP PV - práci pedagogického sboru zda provádějí učitelky sebehodnocení, jsou na svou práci připraveny, mají promyšlené cíle a postupy, spolupracují s rodiči a ostatními zaměstnanci na úrovni tříd: - evaluaci integrovaných bloků - hodnocení třídy dětí - hodnocení jednotlivých dětí průběţné sledování a hodnocení individuálních pokroků, kterých děti v průběhu vzdělávání postupně dosahují - hodnocení sebe sama (učitel je zároveň hodnocen ředitelem, ostatními pedagogy) Formy a metody, jaké budeme při evaluaci uplatňovat: - rozhovory, diskuse, porady - pozorování, hospitace, analýzy plánů - dotazníky, anketní lístky - dětské práce (portfolio dítěte) 18

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 Mateřská škola Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platný pro rok 2011-2014 ZKOUMÁME A OBJEVUJEME SVĚT 1 Projednáno na pedagogické poradě dne: 27.6.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. Obsah 1. Vize a filozofie školy:... 2 2. Identifikační údaje o mateřské škole... 3 2.1 Název školy... 3 2.2 Zřizovatel... 3 2.3 Právní forma... 3 2.4 Ředitel školy... 3 2.5 Učitelka pověřená vedením MŠ,

Více

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16

ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013/14-2015/16 Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 736 01 Havířov Město, A. S. Puškina 908/7a IČ 61 98 87 07 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM na období 2013/14-2015/16 (AKTUALIZACE NA ŠKOLNÍ

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paseka V Pasece dne 12. 8.2013 783 97 Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka 783 97 Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha J: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro přředškollníí vzdělláváníí MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Více