Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou spoleãnosti OKD se stala Miloslava TrgiÀová (47 let), souãasná místopfiedsedkynû pfiedstavenstva a finanãní fieditelka OKD. Jedním z jejich hlavních cílû je vrátit hornickému povolání prestiï a úctu. Práce v OKD je nároãná, ale zároveà zajímavá, perspektivní a pfiiná í mnohé sociální jistoty. Proto vûfiím, Ïe na e personální politika zaujme také mladou generaci. OKD se modernizuje a potfiebuje lidi, ktefií si poradí s nov mi technologiemi. Chceme mladé lidi oslovovat jiï ve kolách a pomáhat pfii jejich vzdûlávání, fiekla TrgiÀová. âsa + Lazy = DÛl Karviná Slouãilo se vedení, zlep í se spolupráce havífiû samotn ch OSTRAVA DÛl Karviná to je název nového dolu, kter vznikl prvního dubna slouãením dnes jiï jen závodû âsa a Lazy. Podle generálního fieditele a pfiedsedy pfiedstavenstva OKD Klause-Dietera Becka jde o logické vyústûní spolupráce obou dolû, které byly pod zemí propojeny jiï pfied lety. V dûlních provozech nedojde k Ïádn m zmûnám, poãítáme také se zachováním plánované tûïby uhlí, upfiesnil Beck. Díky jednotnému vedení dolu by mûly obû achty lépe spolupracovat a tím zv it efektivitu tûïby uhlí i bezpeãnostní podmínky pro horníky. DNES V HORNÍKU Obûd chutnal skvûle OSTRAVA V bfieznu na Lazech pfiekroãili ãtvrtletní plán o více neï 90 tisíc tun. V tomto duchu byla v jezdní porada zamûstnancû s obûdem v Hornickém muzeu. str. 2 Peníze na dobrou vûc DÒL DARKOV Dar v hodnotû Kã vûnoval OS svatá Barbora kolektiv hlavního pfiedáka Rostislava Walici z Dolu Darkov. str. 2 Nov éf dolu hovofií DÒL KARVINÁ Jak proïil fieditel nové achty Pavel Hadrava první den ve funkci? Co si od slouãení slibujete? Jaké budou nejbliï í dny a t dny Dolu Karviná? str. 3 Îivot s lidmi a uhlím OSTRAVA UÏ jako estilet kluãina si hrál s uhlím. Nyní, po 46 letech práce v OKD, se Jan Kurial se sv mi kolegy louãí. str. 5 Jde o logick v voj dvou achet spojen ch v podzemí. Poãet zamûstnancû OKD se po spojení dolû nijak v raznû nezmûní. V prûbûhu leto ního roku postupnû dokonãíme zmûnu organizace fiízení, coï s sebou pfiinese sníïení poãtu pracovníkû na nûkter ch fiídících postech. Vût ina pracovníkû uvolnûn ch z Dolu Karviná najde uplatnûní v jin ch achtách a provozech spoleãnosti, kde OKD potfiebuje zku ené odborníky, fiekl nov fieditel Dolu Karviná Pavel Hadrava. Firma oãekává, Ïe slouãení achet pfiinese také lep í hospodáfiské v sledky. Nejvût í pfiínosy ale oãekáváme ve zjednodu ení fiízení provozu, zlep ení dostupnosti pracovi È a lep í organizaci práce povrchov ch i dûlních zamûstnancû, vysvûtlil Beck. Lidé ze achet vûdûli o slouãení dolû jako první. Útvar pro PR a komunikaci vydal první ãíslo obãasníku OKD aktuálnû, kter bude zamûstnance informovat o nejdûleïitûj ích novinkách. FOTO: Radek Luk a Podle plánû OKD by spojení dolû mûlo pfiinést také vy í vyuïití dûlních strojû a elektrozafiízení. Velkou v hodou bude rovnûï zjednodu ení vûtrání dolû a podzemní dopravy zamûstnancû, hlavnû horníkû závodu âsa, ktefií budou na nûkterá pracovi tû fárat ze závodu Lazy. Pfiehlednûj í bude také fie ení dûlních kod. DÛl Karviná bude fiídit Pavel Hadrava, dosud fieditel Dolu Paskov. V Paskovû ho nahradí Vladislav Szmek z Dolu Darkov. Stávající fieditelé Dolu Lazy a Dolu âsa pfiejdou na novû vytvofiené pozice ve vy ím vedení spoleãnosti OKD. Dal í informace na stranû 3 Mimofiádná odmûna za dobrou práci OKD dá sv m zamûstnancûm navíc ãtvrtletní prémie, v prûmûru témûfi pût tisíc korun OSTRAVA Díky mimofiádnému zlep ení produktivity práce v prvním ãtvrtletí a tudíï i finanãním 0 v sledkûm, jeï pfiedãily oãekávání, si lidé za svou tûïkou práci zaslouïí odmûnu! To nedávno Porovnání prûmûrné mzdy v OKD a v âeské republice od roku 2004 prohlásil generální fieditel a pfiedseda pfiedstavenstva OKD Klaus- Dieter Beck, a tak se také stane s v platou za bfiezen dostanou zamûstnanci mimofiádnou ãtvrtletní odmûnu. V prûmûru to dûlá 4900 korun na jednoho zamûstnance, upfiesnila finanãní a personální fieditelka a zároveà místopfiedsedkynû pfiedstavenstva OKD Miloslava TrgiÀová. Horníci a dal í pracovníci, jejichï ãinnost pfiímo souvisí s prací pod zemí, se mohou tû it na ãástku 5200 korun, povrchov m zamûstnancûm OKD (kromû fieditelû, jejich námûstkû a závodních dolû) náleïí prémie ve v i 4000 Kã. Jak zdûraznil generální fieditel, odmûna mûïe b t vyplacena díky Horníci dostanou mimofiádnou prémii 5200 Kã, povrchoví zamûstnanci 4000 korun mimofiádnému nasazení lidí na v ech postech spoleãnosti. Pravidelnû nav tûvuji jednotlivé doly i dal í pracovi tû a vidím velkou snahu lidí. Firma jim dává nové stroje a technologie, pfiipravuje se v mûna pracovních pomûcek. Zamûstnanci to vracejí v bornou prací pro spoleãnost a tu je tfieba ocenit také finanãnû, fiekl Beck. Mimofiádná prémie bude vyplacena po dohodû s odbory. Bez poctivé práce na ich lidí by firma nemûla tak dobré v kony. Je správné, Ïe se OKD dokáïe o zisk se sv mi zamûstnanci podûlit, komentoval odmûnu pfiedseda SdruÏení hornick ch odborû OKD Miroslav Syrov. Finanãní útvar upozoràuje, Ïe nárok na odmûnu budou mít jen ti zamûstnanci, ktefií se na v sledcích OKD v prvním ãtvrtletí svou prací skuteãnû podíleli. Odmûnu napfiíklad nedostanou lidé, ktefií mûli od ledna do bfiezna neomluvenou absenci. Podmínkou pro vyplacení prémie je zároveà odpracování nejménû poloviny fondu pracovní doby prvního ãtvrtletí 2008, pfiiãemï fieditel VOJ mûïe povolit v jimku v pfiípadû dlouhodobé nemoci z dûvodu pracovního úrazu. (vs)

2 2 Z OKD 3. dubna 2008 ÚVODEM Milí kolegové, kdyï jsem byl poïádán, abych k vám jako ãlen vedení OKD prostfiednictvím tohoto sloupku promluvil, zoufale se mi nechtûlo. Nemám potfiebu b t literárnû ãinn a jsem pfiesvûdãen, Ïe kaïd se má vûnovat tomu, co je mu blízké. Pak mi ale do lo, Ïe jiï del í dobu pfiem lím o nápadu (ne z mé vlastní hlavy), kter povaïuji za jeden z mála opravdu lidsky smyslupln ch a kter bych stra nû rád podpofiil. Tou my lenkou, která mne záhy poté, co jsem se zafiadil mezi pracovníky OKD, opravdu silnû oslovila, je Obãanské sdruïení svatá Barbora. KaÏd z nás je pravidelnû oslovován rûzn mi bohulib mi iniciativami s Ïádostmi o podporu ãi pomoc a kaïd z nás problematiku potfiebn ch vnímá jinak; mnohdy i na základû vlastních, ne vïdy pozitivních zku eností. Já osobnû jsem vïdy zápasil s urãit mi pochybnostmi, zda to ãi ono je opravdu potfiebné, nebo, nedej boïe, zda se nemû- Ïe stát, Ïe daná pomoc bude nakonec pouïita zcela jin m zpûsobem. KdyÏ jsem se ov em dozvûdûl o na em sdruïení svatá Barbora, musím se pfiiznat, Ïe jsem pocítil urãit pocit úlevy. Pro mne je problém komu a jak pomáhat z velké ãásti vyfie en. Kam jinam uï bych mûl, jako zamûstnanec tûïební spoleãnosti, pfiispívat, neï obãanskému sdruïení podporujícímu dûti tûch, ktefií nemûli to tûstí a bohuïel uï nemohou b t mezi námi. Samozfiejmû by bylo nejlep í, kdyby tohoto sdruïení nebylo vûbec potfieba. V Ïivotû bohuïel nastávají vûci, které jen stûïí mûïeme ovlivnit. Co v ak mûïeme, je alespoà ãásteãnû se podûlit s tûmi, ktefií za svûj osud nemohou. Zdafi bûh. Petr Motloch, fieditel pro nákup a informaãní technologie Zmûna na âbú Makaria stfiídá Pûgfiímek P R A H A Nov m pfiedsedou âeského báàského úfiadu (âbú) se od 1. dubna stal Ivo Pûgfiímek (43). Do funkce ho minul t den jmenovala vláda. Dosavadní pfiedseda âbú profesor Roman Makarius (69) odchází na vlastní Ïádost kvûli vûku. Jsem pfiipraven i po odchodu z funkce dát státním orgánûm k dispozici své zku enosti z více neï padesátiletého pûsobení v hornictví, napsal Makarius v abdikaãním dopise premiérovi Mirku Topolánkovi. Ivo Pûgfiímek vystudoval hlubinné dob vání loïisek na Hornicko-geologické fakultû Vysoké koly báàské-technické univerzity v Ostravû (1983 aï 1987), o deset let pozdûji si na V E v Praze doplnil manaïerské vzdûlání. Od roku 1984 pracoval dvacet let v OKD nejdfiíve jako vedoucí Dolu J. Fuãík, poté byl sedm let hlavním inïen rem na Dole Paskov. V roce 2005 krátce pûsobil v dûlní firmû KR Ostrava jako zástupce fieditele. V posledních dvou letech byl majitelem a jednatelem soukrom ch spoleãností After mining (likvidace vyfiazen ch dûlních dûl) a â. U. d., která byla dodavatelem pro OKD. Peníze na dobrou vûc Havífii rubáàového kolektivu Rostislava Walici pfiispûli dûtem od Barborky uï podruhé DÒL DARKOV PenûÏní dar v hodnotû korun vûnoval ve stfiedu 26. bfiezna Obãanskému sdruïení svatá Barbora kolektiv rubání 4 ze závodu 3 Dolu Darkov hlavního pfiedáka Rostislava Walici. 130ãlenná osádka z úseku Ivana Hrubého se tak stala prvním kolektivem v rámci OKD, kter pfiispûl na hornické sirotky uï podruhé. Loni 28. bfiezna pfiedal Svaté Barbofie korun. SirotkÛm po sv ch kamarádech vûnovali pfies tfiicet tisíc korun. Symbolick ek na zmínûnou ãástku pfievzala z rukou Rostislava Walici místopfiedsedkynû OS svatá Barbora Vûra Breiová. Jsme rádi, Ïe na e ãinnost horníky oslovuje. Jejich pfiíspûvkû si opravdu váïíme a moc nám pomáhají. Díky nim mûïeme roz ifiovat okruh aktivit a Ïivot dûtí, o které peãujeme, tak získává lep í kvalitu, podûkovala jménem chránûncû svaté Barborky Vûra Breiová. Obûd chutnal skvûle O zájmu pomoci dûtem ze Svaté Barbory svûdãí i úãast zástupcû kolektivu a úseku na pfiedávání daru. Zleva stojí hlavní pfiedák Rostislav Walica, pfiedák Miroslav Szymsza, zástupce vedoucího úseku Tomá Urbanczyk, pfiedák Marcel Duda, mechanik Bfietislav Javín, pfiedák Miroslav Pogatz, vedoucí úseku rubání 4 Ivan Hrub, Vûra Breiová a pfiedák Andrej âarnogursk. Jak uvedla, loni kromû doposud bûïné podpory OS svatá Barbora umoïnilo nûkter m plnolet m dûtem absolvovat auto kolu. Svoji nabídku roz ífiilo také o jazykové OSTRAVA (pk) Obûd v Harendû v Hornickém muzeu OKD chutnal 26. bfiezna hlavním pfiedákûm, vedoucím úsekû rubání, pfiíprav a vybavování z Dolu Lazy mimofiádnû skvûle. Nebylo divu. VÏdyÈ v jeho prûbûhu sly eli na svou adresu z úst fieditele achty samou chválu. V bfieznu totiï na Lazech vytûïili 215 tisíc tun uhlí a ãtvrtletní plán byl pfiekroãen o více neï 90 tisíc tun. V optimistickém duchu se pak odehrávala celá v jezdní porada. Na ní fieditel dolu Václav Kopta podûkoval za v borné v kony nejen vlastním zamûstnancûm achty, ale také dodavatelsk m firmám THK âechpol, WPBK BIS a KARDO. Za dlouhodobû dosahované dobré v sledky v tûïbû a raïbû pak spoleãnû s v robním námûstkem Miroslavem Manãafiem pfiedal pamûtní listiny a zlaté spony Dolu Lazy. Jejími majiteli se stali vedoucí úseku Vladimír Domes a hlavní pfiedáci Martin DzierÏa a Petr Funiok. Odpoledne pak havífii hráli bowlingov turnaj jednotlivcû a sedmiãlenn ch druïstev. Nejlépe si vedl t m pfiíprav. Pak uï se rozproudila neformální diskuze k problematice jednotliv ch pracovi È. Na závûr pak Václav Kopta seznámil pfiítomné s v hledem achty na dal í období leto ního roku a popfiál v em mnoho dal ích úspûchû v práci i osobním Ïivotû. Úãastníci porady hlavních pfiedákû, vedoucích úsekû rubání, pfiíprav a vybavování s vedením Dolu Lazy pfied restaurací Harenda v Hornickém muzeu OKD pod Landekem. FOTO: DÛl Lazy kurzy v zahraniãí, které mají pro uplatnûní mlad ch lidí zásadní v znam. Mezi novinky, které si získaly velkou oblibu, patfií i zájezdy pro dûti. Letos se kluci a holky od Pfiispûli na Svatou Barboru Pfiehled finanãních darû od dûlních kolektivû za období od do Datum Kolektiv hl. pfiedáka DÛl ãástka Rok 2007 III kolektiv Miroslava Prekopa...DÛl Darkov III kolektiv Rostislava Walici...DÛl Darkov V kolektiv závodu 2 dolu Darkov...DÛl Darkov V kolektivy Romana Badury a ZbyÀka Rzidkého...DÛl Darkov V kolektiv Richarda Goreckého...DÛl âsm IX kolektiv Jana PrÛchy...DÛl Darkov XII kolektiv Ondreje Hamarcsika...DÛl Darkov Celkem za rok Rok 2008 II kolektiv Petra pernogy...dûl Darkov II kolektiv Marka Szelonga...DÛl Darkov III kolektiv Zdeno Gardonû...DÛl âsa III kolektiv Martina Brady...DÛl âsa III kolektiv Rostislava Walici...DÛl Darkov Celkem za I. ãtvrtletí roku CELKEM Zpracovala: Irena Pawlasová Barborky podívají do Krakova a Vídnû. Obvykle to b vá táta, kter fiekne: Rodino, sbalte se, jedeme na v let! vysvûtlila Vûra Breiová. Víme, Ïe otce dûtem vrátit nemûïeme. SnaÏíme se ale alespoà zãásti jeho roli nahradit. Letos se kluci a holky od Barborky podívají do Krakova a Vídnû. Pfiedání daru v zasedací místnosti závodu 3 Dolu Darkov byli vedle zástupcû kolektivu pfiítomni závodní dolu Rastislav Du iãka, vedoucí provozu rubání Roman Janulek, vedoucí úseku rubání 4 Ivan Hrub a dal í. Nejedná se o peníze z rekordu nebo standardního v konu. Uspofiádali jsme sbírku a kaïd z chlapû pfiispûl podle vlastního uváïení. Nebyl mezi námi nikdo, kdo by peníze dûtem z Barborky nechtûl dát, vyzvedl pfiístup horníkû vedoucí úseku Ivan Hrub. Text a foto: Bohuslav KrzyÏanek Havífii Dolu Lazy v prvním ãtvrtletí narubali navíc 90 tisíc tun

3 3. dubna 2008 Z OKD 3 editel nového Dolu Karviná Pavel Hadrava: Za provaz musíme tahat jedním smûrem Jak jste proïil první den v fieditelské funkci na Dole Karviná? Byl to pracovní den jako kaïd jin. Vzhledem k tomu, Ïe uï jsem vstup na nové pracovi tû zaïil nûkolikrát a první tfii mûsíce roku jsem stfiídavû pracoval na obou lokalitách, fáral a pfiipravoval Projekt Karviná, nepfiipadalo mi to aï tak zvlá tní. Ráno jsme se spolu s provozním fieditelem OKD Leo Bayerem se li na lokalitû âsa s b val m vedením Dolu âsa a Dolu Lazy. Pan Bayer podûkoval v em ãlenûm vedení, ktefií ukonãili svou ãinnost na obou b val ch samostatn ch dolech za velice dobrou a obûtavou práci, dobré v sledky za první tfii mûsíce tohoto roku a popfiál jim mnoho úspûchû v dal í práci. Po krátké poradû s nov m vedením Dolu Karviná jsem odjel na OKD, kde v 9.00 zaãala pravidelná mûsíãní v robní porada. Po návratu zpût jsem projednal se ãleny vedení nûkteré závûry z porady. Vyfiídil jsem po tu, pfiipravil si materiály na zítfiej í poradu vedení a v jsem odjel na nároãné dvû hodiny anglické konverzace. DomÛ jsem pfiijel v pûl sedmé. Nûco malého jsem koneãnû snûdl, napsal odpovûdi na tyto otázky a ve jsem zfiejmû usnul u televize. Fungovalo v e podle plánu, nebo vás nûco pfiekvapilo? Vzhledem k tomu, Ïe jsem Projekt Karviná mûl ãas pfiipravit a dohodli jsme s vedením postupné kroky zmûny organizace, dá se fiíci, Ïe v e klapalo a neproïil jsem Ïádné mimofiádné pfiekvapení. Zaujal vás bûhem prvního dne nûjak pfiíbûh nebo reakce lidí? V robní porada mi zabrala podstatnou ãást smûny, takïe tûïko vnímat reakce lidí. Reakce oãekávám ve stfiedu a ve ãtvrtek, kdy jsme s vedením domluvili porady s pfiedáky, vedoucími úsekû, vedoucími odborû a polí a odborov mi organizacemi obou závodû. Chci tyto vedoucí a fiídící pracovníky achty seznámit s na imi cíli, zpûsobem komunikace. DÛleÏité také je, aby se seznámili navzájem. ZároveÀ pfiedpokládám boufilivou diskuzi. Jaké budou nejbliï í dny a t dny Dolu Karviná? Na ím cílem je, aby v nejbliï ích dnech, t dnech a nejlépe i mûsících závody fungovaly tak, jako dosud. Postupná zmûna organizace by mûla zaãít pfiiná et první pozitivní v sledky po slouãení. Lidé na závodech by zmûnu nemûli prakticky poznat. âeká nás obrovsk kus práce ve v ech oblastech fiízení. Nicménû jak jsem poznal lidi na obou dolech, vûfiím, Ïe se nám to podafií velice dobfie. Budeme intenzivnû pokraãovat v realizaci zpracovan ch harmonogramû POP 2010 na obou závodech. Lazy + âsa. Co tomu fiíkáte? Chlapi míní, Ïe to musí mít ti,nahofie dobfie spoãítané ORLOVÁ Sluãování. To, o ãem se spekulovalo a kolovala eptanda snad od konce loàského roku, je oficiálnû tady! Na vrátnici v ech achet spoleãnosti OKD se v pondûlí 31. bfiezna objevily ráno je tû dfiíve neï první pracovníci obãasníky OKD aktuálnû ohla ující a vysvûtlující celou záleïitost. KaÏdému do ruky. Kde jinde bychom mûli hledat první reakce a emoce, neï na posledním orlovském dole, kterého se to také t ká, na Lazech. Chlapi, co na to fiíkáte? Vítûzslav Sarganek (34), Orlová, lokomotiváfi: Slouãení? Asi to myslí dobfie, tam nahofie pfiece mají svoje dlouhodobé plány a projekty. Mám z toho ale sv m zpûsobem obavy. DÛvod? Ten je jedin aby lidé nepfii li zbyteãnû o robotu. Jan íp (54), Havífiov, horník v rubání: Dobré, ne?! Myslím, Ïe to nakonec bude v ecko v pofiádku, Ïe to dobfie dopadne. Strach z toho nemám. Podle mû to mohou b t zmûny k lep ímu. Zv ení produkce tûïby, Ïivotnosti achet. Tomá Gallik (45), Karviná, údrïbáfi v rubání: Co fiíkám? Po skoro tfiiceti letech na achtû? Moc se mi to nelíbí! Jsem konzervativní typ. Ale v voj je v voj, asi to má vedení dobfie spoãítané. Tfieba se spojovat, abychom vûbec pfieïili. Libor Bûlica (52), Havífiov, dûlní doprava: Jak to bude spoleãnû, tak to asi editelem Dolu Karviná se stal Pavel Hadrava. k nûãemu povede. Doufám, Ïe tfieba i udûlají nûco s prostfiedím okolo. Druhá vûc je, jestli to tu sami zamûstnanci vydrïí. Jakou budou mít perspektivu? Leopold Strangel (36), Havífiov, dûlní doprava: Vzhledem k tomu, Ïe jsem uï spojování dolû zaïil, pfiipomíná mi to minulost. Dûlal jsem totiï na Franti ku, do roka to tam tehdy padlo. A prezentovali to úplnû jinak. Nevím, jestli se bát... TEXT A FOTO: Radek Luk a FOTO: archiv Spoleãnost OKD poãítá s tím, Ïe DÛl Karviná pfiinese mnoho pozitivního. Co si od slouãení LazÛ a âsa slibujete vy osobnû na prvním místû? Z projektu Karviná vyplynulo, Ïe slouãení pfiinese mnoho pozitivních vstupû. Na nás záleïí, jak se nám je podafií vyuïít. V hody jsou ve zjednodu ení fiízení, lep ím fiízení bezpeãnosti, hlavnû vûtrání a protiotfiesové prevence, úãelnûj ím vyuïití pracovníkû vlastních a dodavatelû, vzájemné v pomoci pfii vybavování strojním a elektro, jednodu ím fiízení dûlních kod atd. To jsou asi ty nejdûleïitûj í v hody. Já osobnû vidím nejvût í v hodu ve sjednocení a zjednodu ení fiízení jak provozu, tak bezpeãnosti. Podstatn bude i ekonomick pfiínos slouãení. První a druhá etapa POP 2010 pfiinese postupnou unifikaci strojního a elektro materiálu na obou závodech. Co byste chtûl vzkázat pracovníkûm Dolu Karviná? Hornická práce je prací tvrdou, ale kolektivní, jedinec nic nesvede. To, Ïe tu je nové vedení dolu, neznamená, Ïe se rázem v e zmûní. Prosazuji systém úãelné komunikace o problémech a vyuïívání nápadû v ech pracovníkû. Pfiedpokládám na v ech úrovních fiízení tvûrãí pfiístup v ech pracovníkû a budu ho maximálnû podporovat. Na druhé stranû pokud pfii kolektivním fie ení problémû najdeme tu nejlep í variantu, pfiedpokládám maximální nasazení v ech zainteresovan ch pfii realizaci vybrané varianty, a to i v pfiípadû, Ïe pfii rozhodování mûl dotyãn odli n názor. V ichni musíme tahat za ten pomysln provaz jedním smûrem, jinak to nemûïe fungovat. Chtûl bych popfiát Dolu Karviná a v em jeho zamûstnancûm hodnû dobr ch v sledkû provozních, vysokou úroveà bezpeãnosti, hornické tûstí, zdraví a dobrou vzájemnou spolupráci. Zdafi BÛh! (vs) Z historie achet DÛl âsa UÏ v roce 1780 zaãal v lokalitû zvané Kameniãok asi 25 kilometrû od Ostravy kutací práce hrabû J. E. Larrisch-Mönnich. Za poãátek existence toho, co dnes známe jako Armádu, se povaïuje rok 1856, kdy spojili nûkolik achet do jednoho podniku. Po II. svûtové válce karvin tí lechticové o achty pfii li v rámci vyvlastnûní a poãátkem 50. let minulého století vznikl VelkodÛl âs. armáda. V roce 1995 vznikl DÛl âsa slouãením âsa a sousední Doubravy. Dob vací prostory s celkovou rozlohou cca 26 km 2 má dva Karviná Doly I a Doubrava u Orlové kapacitu úpravny 700 tun za hodinu a zásoby uhlí na 183 milionû tun. Dob vá se zejména polsk mi razicími kombajny, základní metodou je smûrné stûnování z pole na zával. Technologie raïby vyuïívá vrtné vozy VVH 1 B a nakladaãe Hausherr, urãité pfiekopy se razí rovnûï klasick mi trhacími pracemi a nakládáním uvolnûné horniny krabákov mi nakladaãi. DÛl Lazy V jihozápadní ãásti karvinské dílãí pánve zaãala v roce 1835 hloubit VídeÀská nájemná spoleãnost jámu Altmaschinenschaft. Pozdûji pfiibyly vedle i doly Friedrich-Egon a Neuschacht. V roce 1950 znárodnûnou a rekonstruovanou achtu pojmenovali Antonín Zápotock a o 41 let pozdûji na DÛl Lazy. Ten se v pûlce 90. let minulého století stal skupinov m po spojení LazÛ, Dukly (zaloïen 1905) a Franti ka (zaloïen 1911). Dob vací prostor pod Orlovou a Karvinou je o rozloze asi 6 km 2, tfiídírna zvládne za hodinu 650 tun uhlí a zdroje se odhadují na 69 milionû tun. Dob vá se v sedlov ch slojích karvinského souvrství produktivního karbonu o mocnosti aï esti metrû. V provozu jsou vysoké v ztuïe WS 1.7 i jiné v ztuïe ãeské v roby, hfieblové dopravníky a dob vací kombajny. Razí se kombajny a razicími komplexy. K tomu nej tady patfií rekonstruované hlavní ventilátory ARA s plynulou regulací otáãek. TEXT A FOTO: Radek Luk a

4 4 Za branami OKD Havífiské plíce pod vodou T m freediverû z Ostravy má svûtov rekord v plavání bez vynofiení Tak vypadala na âapkárnû ãtyfiiadvacetihodinová tafeta pod vodou, plave horník Petr Bochníãek. B val horník Petr Augusta oslavuje rekord pfiípitkem ampaàsk m z masky. OSTRAVA Hned dvoje havífiské plíce pomohly estnáctiãlennému Freediving Teamu Ostrava k dosa- Ïení svûtového rekordu v plavání pod vodou bez jediného vynofiení k nádechu. Na bazénû fieãeném âapkárna si v sobotu 29. a v nedûli 30. bfiezna pfiedávali cel ch 24 hodin tafetu. Uplavali dohromady ,3 metru! Cíl byl nejménû sto kilometrû, v sledek je nad oãekávání. V e bylo pod dohledem komisafie agentury Dobr den, kter nás dá do âeské knihy rekordû a potvrdí pro zápis i do Guinessovy knihy rekordû, uvedl b val havífi a éf freediverû Petr Augusta. Aktivní horník podílející se na úspûchu je Petr Bochníãek z Dolu Paskov. Borci a borkynû museli urazit pod hladinou padesát metrû, tfii hodinky spoãívali a hurá znovu do vody. âtyfiiadvacítka provûfiila zejména psychickou odolnost. Odpoãinkov ãas unavoval stejnû jako plavání a navíc tûlo s pfiib vajícími kilometry stále více tuhlo, komentovali freedivefii podmínky. Bitva to tak pr byla nejen s ãasem, ale i s vlastní vûlí. Do cíle nakonec dorazili v ichni, byè mnozí s puch fii a otlaky od ploutví. Na rozdíl od generálky jsme nepfiestali ani v noci a vstávat po pár hodinách spánku chtûlo fakt velké odhodlání, doplnili rekordmani. Bez respirátoru ani ránu... Na achtû jsem bez respirátoru nedal ani ránu, tvrdil Petr Augusta (47) a doplnil: Dokonce jsem s ním svaãil. Sundal, kousl, nasadil. éfem Freediving Teamu Ostrava je souãasn podnikatel, ale zároveà b val havífi. Deset rokû na Dole Odra, závodû 2 v Koblovû. Na pfielomu 80. a 90. let minulého století dûlal raziãe a rubaãe. Pracoval tam i táta, byl inspektorem bezpeãnosti práce, a kladl mi na srdce, Ïe není dobré d chat prach, uvedl ke své tehdej í respirátorové mánii. Ta se mu vyplatila, protoïe kdyï ze achty odcházel, mûl podle doktora plíce v lep ím stavu, neï kdyï tam nastupoval. Nestydím se chránit zdraví! Lokomotiváfi z Dolu Paskov byl jedním ze ãlenû t mu, ktefií rekordu dosáhli. Aby na to mûl, musel na plíce dbát. Na Stafiíãi máme daleko více prachu neï jinde. Vím to, dûlal jsem i na Dukle, konstatoval Petr Bochníãek (34) z Ostravy. Respirátor povaïuje za vûc ãíslo jedna jako helmu se svûtlem ãi sebezáchrann pfiístroj. Chlapi to nenosí, protoïe se stydí. Myslí si, Ïe by byli za bábovky. Nemyslí ale na své zdraví i na stáfií, shrnul to. Petr plave od mala a freedivingu se vûnuje pát m rokem. Jeho osobními úspûchy je na jedin nádech pod vodou pût minut a devût sekund bez pohybu (statika), uplavání sta metrû (dynamika) a ponofiení se do estadvacetimetrové hloubky. TEXT A FOTO: Radek Luk a Aktivní havífi ze Stafiíãe Petr Bochníãek patfií ke strûjcûm svûtového rekordu. O ãem ten freediving je? UÏ pfieklad z angliãtiny do ãe tiny hovofií jasnû. Volné potápûní. To znamená jít pod vodu a vydrïet tam co nejdéle na jeden nádech. PÛvod má pr starodávn hledaãi perel se tak potápûli, kdyï samozfiejmû Ïádné d chací pfiístroje neexistovaly. Nejlep í freedivefii se umûjí ponofiit aï do stometrové hloubky. Dal í vydrïí pod hladinou aï osm minut, coï je extrémní hranice. Ti obyãejní zvládnou okolo pûti minut. Freediving je brán jako sport a rekreaãní aktivita pro kaïdého. Neznalí hovofií o adrenalinovém sportu, odpûrci o nebezpeãí z utonutí. Jeho vyznavaãi to naz vají i relaxací místo adrenalinu a vzru ení potfiebují v tichém svûtû hloubek spí e klid a pohodu. Více o nádechovém volném potápûní z Ostravska na Logo Freediving Team Ostrava. OSTRAVA Oblíben praïsk divadelní spolek Ka par od 26. bfiezna do 3. dubna hostuje s jedenácti pfiedstaveními v Divadle Petra Bezruãe a v Komorní scénû Aréna. Ka parûv ostravsk t den se koná uï posedmé; tentokrát pod zá titou spoleãnosti OKD. Které známé tváfie jste do Ostravy pfiivezli? Vystupujeme pfiedev ím se tfiemi pfiíbûhy z Elsinoru, kde herci hrají stejné postavy ve v ech tfiech hrách. V této trilogii je Milena Steinmasslová jako Gertruda, Claudia hraje Jan Potmû il, Hamleta Petr Lnûniãka, Horacia a Rosencrantze Martin Hofmann. Z dal ích her bych vyzdvihl napfiíklad Jitku Nerudovou, která ve Vertigu hraje Isidoru Dancanovou. Jaké byly divácké ohlasy na va e vystoupení? Jedním z dûvodû, proã sem do Ostravy jezdíme, je velk zájem o tato pfiedstavení. Letos bylo pro Ostravu jedenáct vystoupení a témûfi v echna byla vyprodaná. Dá se fiíci, Ïe divákû rok od roku pfiib vá, coï nás velmi tû í. Jak se díváte na fakt, Ïe spoleãnosti podobné akce stále ãastûji sponzorují? Pro nás je toto sponzorství velmi dûleïité. Doprava z Prahy a ubytování jsou nákladné. Je proto tfieba najít nûkoho, kdo by nás podpofiil. 3. dubna 2008 Ka par je v Ostravû Se éfem divadelního spolku Jakubem palkem Kdo je Jakub palek Pochází z Vala ska, mládí strávil v Brnû. V osmnácti letech ode el na DAMU a v Praze uï zûstal. Má za sebou divadelní i filmové role, hrál napfiíklad v akalích letech, v Jízdû. ReÏíroval mimo jiné Cyrana, Claudia a Gertruda ãi Ka parovu slávu vánoãní. Ocenûní in memoriam OSTRAVA (syl) Ceny mûsta Ostravy udûlili v závûru bfiezna tfiem v znamn m osobnostem zastupitelé mûsta. V ichni nominovaní spojili svûj Ïivot a práci s Ostravou a v znamnou mûrou se zaslouïili o rozvoj umûleck ch a kulturních aktivit. Z rukou primátora Petra Kajnara Tû íme se na dal í spolupráci se spoleãnosti OKD. Rádi bychom vyjeli i do Karviné, Tfiince a dal ích mûst. Znamená to, Ïe Ka parûv ostravsk t den se bude konat i pfií tí rok? Jednání o dal ím roãníku uï v tûchto dnech probíhají. Pfií tí rok plánujeme desetidenní festival v podobném ãase jako letos. Musíme se domluvit s divadly, na pfielomu února a bfiezna nás bude ãekat vystoupení hercû z Divadla Petra Bezruãe a Komorní scény Arény u nás v Praze. Co ãeká divadelní spolek Ka - par po ostravském festivalu? Ná spolek má kolem tfií set pfiedstavení roãnû. Budeme vystupovat na na í praïské domovské scénû v Celetné. Také máme pfied sebou je tû asi edesát zájezdov ch pfiedstavení. Pro nás sezona nekonãí v ãervnu, hrajeme témûfi cel rok. âekají nás vystoupení pod ir m nebem, v kvûtnu zaãneme hrát na hradech, mimo jiné na Ka perku, coï uï je pro nás stálá letní scéna. TEXT A FOTO: Andrea Holeãková pfievzali plaketu b valá ãlenka ãinohry Státního divadla v Ostravû Zora Rozsypalová a akademick malífi profesor Eduard Ovãáãek. In memoriam byl vyznamenán také zakladatel Hornického muzea OKD v Petfikovicích Stanislav Vopasek. Cenu za nûj pfievzala manïelka Vûra Vopasková. Noví inïen fii pro OKD, Doprava LISTÁRNA V pondûlí jsme dostali po ichtû papír OKD Aktuálnû o vzniku Dolu Karviná. Nejsou to zbyteãnû vyhozené peníze, kdyï si v echny informace mûïeme pfieãíst ve ãtvrtek v Horníku? Pavel, DÛl Paskov Myslíme si, Ïe je dûleïité, aby zamûstnanci vûdûli o v ech novinkách zmûnách jako první, dfiíve neï novináfii a dal í lidé mimo OKD. ProtoÏe termín vzniku nového dolu Hlavním partnerem Ka - parova ostravského t dne se stala spoleãnost OKD. OSTRAVA (uzi) âervené diplomy dostali na Vysoké kole báàské- -Technické univerzitû ãtyfii pracovníci OKD, Doprava. Roman Kupka, Zby ek Michnik, Václav Martínek a Martin Hurník zdárnû zvládli rekvalifikaãní studium Hornické inïen rství. Bylo to urãeno absolventûm vysok ch kol nehornick ch oborû. Mûli tfii semestry obsahující pût pfiedmûtû studovan ch individuální formou. S jejich pfiístupem ke studiu vládla spokojenost, vysvûtloval profesor Vladimír Hudeãek, vedoucí rekvalifikace. Budoucí horniãtí inïen fii dûlali závûreãné práce zamûfiené na fie ení konkrétních problémû zamûstnavatele. lo o získání dal í odborné kvalifikace, byè skloubit pracovní povinnosti se studiem nebylo jednoduché, shodovali se absolventi. pfiipadl na úter, neãekali jsme na Horníka a pfiipravili jsme pro vás alespoà struãnou informaci. Leták OKD AKTUÁLNù vám bude pfiiná et ãerstvé informace o nedûleïitûj ích událostech i do budoucna, ale podrobnû a s vysvûtlením se v e samozfiejmû dozvíte vïdy na stránkách t deníku Horník. Vladislav Sobol, pfiedseda v konné redakãní rady Horníka

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...a nevíte, prosím, kde je tady nemocnice s.r.o. s jednou hvûzdiãkou? Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Tak jak byl kluãina v divadle osamocen, byly osamoceny i odpovûdi. V redakci se nám se la jen útlá hromádka pfiíspûvkû, a tak jsme byli nuceni vsadit na jistotu a vybírat mezi skalními dopisovateli. Odmûnu 100 Kã si mohou u nás vyzvednout: Jifiina Pastorková z Ostravy-Zábfiehu, Ludmila Ezech lová z Leskovce nad Moravicí a Oldfiich Kudûlka z Havífiova. SoutûÏní foto ã. 13 Na rozdíl od ostatních to nevzdám a budu se dívat tak dlouho, aï smysl hry pochopím! (jp) Îe bych byl jedin, kdo na letní ãas posunul hodiny!? Nedivte se, Ïe jsem na kolní pfiedstavení pfii el sám. VÏdyÈ tu bude k vidûní jen jedna vraïda. Pr nûjaké Desdemony! (ok) (le) Cel Ïivot s lidmi a uhlím VÏdy se budu mezi horníky rád vracet, fiíká Jan Kurial OSTRAVA UÏ jako estilet kluãina si hrál s uhlím. Doma u kamen ho rozbíjel, za coï od rodiãû schytal nûjak ten lepanec. Na své rodné jiïní Moravû achtu nevidûl, ale uï tehdy se rozhodl stát se havífiem. PfiestoÏe mûl na základní kole samé jedniãky, s v jimkou dvojek ze zpûvu a kreslení, pfiihlásil se na hornické uãili tû. Pro tehdy budovan DÛl âsm ve Stonavû se uãil raziãem-rubaãem. Bylo to pfied dlouh mi 46 lety. Celou tu dobu zûstal havífiinû vûrn. V OKD pro- el mnoh m a dnes tento patriot hornictví, nositel nejvy ího hornického vyznamenání medaile Jifiího Agricoly patfií k pamûtníkûm. V tomto t dnu se pfii el k nám do redakce rozlouãit. Jan Kurial, dosavadní poradce fieditele útvaru lidsk ch zdrojû, oficiálnû z OKD odchází. Pouta s havífii a svou firmou jsou v ak stále pevná. Pfiipravuje publikaci k 50. v roãí zaloïení Dolu âsm. Bude pfiedev ím o lidech a plná fotografií. Dnes uï b val zamûstnanec OKD Jan Kurial si rád zalistuje ve sv ch publikacích. Jan Kurial krátce po slavnostním kfitu knihy Dob vání uhlí na Kladensku s tûmi, ktefií mûli na jejím zrodu rozhodující zásluhu ZdeÀkem Bakalou, Josefem Gojem a Viktorem Koláãkem. Jak je to pocit po tolika letech dûlat poslední smûnu? Ví, asi mi to je tû nedochází, pfiiznává Honza. Mám pfied sebou totiï je tû spoustu práce. Pro svou matefiskou achtu, DÛl âsm, pfiipravuji publikaci k 50. v roãí jejího zaloïení. Bude zejména o lidech, ktefií tam pracovali, samozfiejmû vãetnû fotografií a prûfiezové kroniky dûní na achtû od roku O Janu Kurialovi je známo, Ïe má rád lidi, rád o nich pí e, publikuje. Byl u zrodu podnikov ch novin Dolu âsm, podílel se na v ech publikacích vydan ch u pfiíleïitosti jubileí této achty, stál v ãele kolektivu tvûrcû rozsáhlé, reprezentativní dvoudílné knihy Dob vání uhlí na Kladensku... Ví také moc dobfie, jak to v dole vypadá. Po vyuãení a prûmyslovce dûlal v rubání i pfiípravách, také v geologickém prûzkumu. Pfii práci vystudoval V B a snad i proto, Ïe to s lidmi vïdycky umûl, ho osud zavál do ãela více neï pûtitisícové achetní odborové organizace. A to mûl tehdy pouh ch 29 let. Po esti letech pfiesedlal do funkce vedoucího personálního oddûlení a v této branïi vlastnû pûsobil po zbytek své profesní kariéry aè uï v OKD, nebo v âeskomoravsk ch dolech na Kladnû. Cítil jsem, Ïe mûïu b t uïiteãn i jinak, neï se sbíjeãkou na ãelbû, vysvûtluje v mûnu fáraãek za kravatu a sako. Díky tomu jsem poznal stovky, dá se fiíci i tisíce lidí, jejich radosti, problémy, charaktery... VÏdy jsem se snaïil lidem pomáhat, pfiispût ke zlep ení podmínek horníkû. Mnozí z nich byli pro mû vzorem, velice si jich váïím. BohuÏel, nûktefií uï nejsou mezi námi. Tûm ostatním bych rád podûkoval za v echno to krásné, co jsme spolu na achtû, v OKD a také v âmd proïili. Rád se budu mezi nû vracet a b t je tû celé velké rodinû cechu hornického uïiteãn, vzkazuje Jan Kurial. TEXT A FOTO: Josef Lys Doufáme, Ïe v bûr dne ní soutûïní fotografie ve vás opût probudí tvûrãího ducha a za lete nám fiadu vtipn ch textû. Uzávûrka bude 8. dubna Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , nebo em: Zaslan text oznaãte SoutûÏní fotografie ã. 14 SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 14 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Plny pytel oslav Tak se nam s tymi oslavami doslova roztrhal pytel. V unoru sem slavil kulatiny ja, nûdavno Juzek a pfiedvãirem Poldek. Zatymco ja sem pozval synki aji s ich robkami Na Upadnicu, bo kaj indi, Ïe, Juzek byl nazoru, Ïe na a hospoda neni dosè nobl pro v ecki ty jeho zname a kamarady, kere se na ty svoji oslavy pozval. A ma teho, synek, dycki dosè. Bo se mu tata pomstil a kdyï se narodil na Josefa, tuï mu prdnul meno teï Josef, aï to ma, pravda, dycki zbyte za cely rok v jednym dàu! Mi to nûvadi, pravi dycki pfii svojich velkolepych oslavach Juzek. Ale paru razy uï sem na nim pozoroval Ïe pfii oslavach menin nam, co mame narozki a svatek v iny den, tak trochu zavidi. To se pozna. To dycki na chvilu posmutni a zvlhnû mu oko jak pfii jakymsik filmovym dojaku. Ani letos to nemûlo na Juzkovych oslavach chybu. Mûl sice enem pulkulatiny, ale tajak pokaïde, aji vãil se ukazal jak grand. Jidla bylo na vedskim stole tolik, Ïe se po na im odchodû pomûli isto aji kuchafii a ãi nici. PlzeÀ tûkla takim prudem, Ïe zme aji odmitnuli Juzkem a ãi nikami nabizanu gofialku. To by byl hfiich se pfii takim dobrym pivû kaziè chuè alkoholem, vyjadfiil to za v ecki skotaãivy stafiik Slavek. Ale tajak kaïdy rok, tu aji vãil kdosik cosik vymamlasil. Neãekanû to letos byla Juzkova robka. Jindy dama kaïdym coulem se letos tak rozparadila, Ïe zme v eci ãumûli, jak se umi dobfie baviè. Smichu bylo aï nas bfiuchy bolely, ale potym nam Juzkuv velki kamo Pavel kaïdemu dal taku cypovinku: placate velikonoãni pfianiãko. A neni bylejake! KdyÏ ho namoãitû do vody zrobi se z nûho houba na myti auta, tvrdil pfiesvûãivo. Co o to, ja mu vûfiil, bo uï sem paru takich blbosti v Ïivotû vidûl, ni ale Juzkova robka: To je blbost! Tomu nevûfiím, pravila. Ale pfieci enem to chtûla vyzku aè a nûnapadlo ju nic in iho, neï to pfianiãko strãit do vy ky s pivem! A nûstaãila se diviè. Pivo ze sklenki mizlo jak mofie pfii odlivu, zatym co pfianiãko se zvûãovalo stejnu rychlosèu. E ãe Ïe ho Juzek ze skla doslova vyrval a smûtal ho vykrutiè na hajzel. Inaã by to asi tu vy ku rozervalo... Vrchni se sice na nas divnû dival, ale odvahu cosik fiecè asi nemûl. A tak v echno probûhlo v takim milym zapomûàu. Pfiispûl k temu aji Erìa: el sem oto po Ostravû a jak tam vãil opravuju tu âeskobratrsku ulicu nûfunguju na jedne kfiiïovatce semafory. Stala tam temu uprostfiedka policajtka a fiidila dopravu. A tak sem se spomûl na jeden hodnû fusaty frk. To teï fiidila policajtka dopravu a kdyï se ku ni bliïil policejni vuz, zufiivû na Àho mavala. KdyÏ ku ni pfiijel, fiekla policajtovi za volantem:,zajeì rychle k nám na oddûlení a aè mû pfiijdou rychle vystfiídat! Dostala jsem totiï mûsíãky! âekala hodinu, ãekala dvû a aï o hodnû pozdûj i pfiijelo to auto nazpatek a fiidiã, kery smrdûl gofialu, ji pravi:,nikdo nepfiijde! KdyÏ jsem jim oznámil, Ïe s to dostala, tak se v ichni ze samé radosti oïrali! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

6 6 Po ichtû OKD podporuje 3. dubna 2008 O víkendu se bude bojovat o finále Poháru Horníka Uplynul víkend se rozhodovalo o tom, kdo bude Porubû. Z kaïdé herny postoupí ze své skupiny do hrát ve zlaté a kdo ve stfiíbrné. Ve ãtyfiech finále pouze vítûzové. Do finále zvlá tního turnaje hernách se se lo na 120 ãtyfiãlenn ch druïstev, tedy druïstev OKD postoupí z kaïdé herny opût pouze bezmála 500 hráãû, aby naposledy provûfiili síly pfied nejlep í celek sloïen v hradnû ze zamûstnancû rozhodujícím duelem. UÏ po této sobotû a nedûli OKD. Pravidla jsou pfiísná, ale spravedlivá. Rozhodovat bude pfiedev ím pevná ruka a také potfiebné budeme znát ty, ktefií se stfietnou ve finále 19. dubna v hernû Bowling SKY v areálu Vltava v Ostravû- tûstí. V em drïíme palce. Také letos mezinárodnû Je to senzace, obdivoval turnaj kapitán polského druïstva OSTRAVA Také letos má bowlingov turnaj o Pohár t deníku Horník mezinárodní charakter. V Michoƒského, kter je zamûstnancem ty ské firmy na v robu dûlních strojû a zafiízení, ho tvofií tfii praví a Piast v Tychách Mariusz Kudela. Jako dresy si Poláci zvolili stylová ãerná triãka, která nejenom odkazují zábavním centru Zuzana v Ostravû nefal ovaní havífii hornick na jejich profesní pfiíslu nost, hraje s ãíslem 102 druïstvo reprezentující nejvût í polsk i evropsk uheln koncern katovickou spoleãnost Kompania W glowa. dûchodce Leszek Boryka, zámeãník-mechanik lokomotiv z Dolu Boles aw Âmia y ve mûstû aziska Górne Zbigniew Szer, a mechanik ale mají i svûj skryt v znam Rádi bychom sehráli roli ãerného konû a do li aï do finále, prozradil pro Horník vedoucí t mu Henryk Skutela, Vedle kapitána Wojciecha tûïební a vrtné techniky z Dolu kter pfied dvûma lety jako kapitán jiného druïstva Kompanii W glowé skonãil v turnaji tfietí a sám si uï nemûïe zahrát. Ale turnaj je tak fantastick a vládne na nûm tak skvûlá atmosféra, Ïe jsem dal dohromady pár kamarádû a jsem tu zas alespoà jako kouã, pfiiznal Henryk Skutela. A jak vnímají turnaj sami hráãi? Je to prostû senzace! ne etfiil slovy chvály kapitán Michoƒski. I kdybych nehrál, byl bych rád, Ïe jsem to mohl vidût. Tolik druïstev, tolik lidí to je nûco úïasného! Nikdy jsem se s niãím podobn m nesetkal. Navíc hezká herna, v borná atmosféra, super zábava. Prostû ideál! Dodejme, Ïe pol tina znûla také v Havífiovû. DruÏstvo dodavatelské firmy WPBK BIS CZ tvofií vedle Havífiovana Petra Kohoutka tfii jeho pol tí spolupracovníci kapitán Stanis aw Cichoƒ, Jacek Grzybowski a Zygmunt Borowy. Zleva stojí vedoucí t mu Henryk Skutela, Mariusz Kudela a Leszek TEXT A FOTO: Boryka, vpfiedu zleva kapitán Wojciech Michoƒski a Zbigniew Szer. Bohuslav KrzyÏanek Havífi s havífiem si porozumí Poláci? Super kluci, ne etfiili chválou nad ení Paskováci OSTRAVA (bk) Náhoda je pr blbec. V sobotu odpoledne se jí ale po tûstil vydafien kousek. To kdyï v Zuzanû svedla na ãtvrté dráze dohromady druïstva polské Kompanii W glowé (pfiedstavujeme na jiném místû) s chlapy z Dolu Paskov. Vedoucí úseku elektroprovozu a kapitán t mu Martin KáÀa, mistr elektro Vlastimil Koneãn, provozní elektrikáfi Kamil Macek a vedoucí lampovny Zbynûk Hrabec se do soutûïe pfiihlásili na popud vedoucího provozu elektrifikace Dolu Paskov ZdeÀka Krejãího a jejich cíl byl prost : Zahrát si kvalitní bowling, pobavit se a uïít si pfii sobotû i trochu té legrace. Fakt, Ïe je los posadil k jednomu stolu právû s Poláky, nijak nefie- ili. Proã by si nemohli zahrát? Evropa odbourává hranice a je dobré poznat své sousedy, jejich kulturu a zvyky, vysvûtloval Kamil Macek. Právû proto havífi si s havífiem snadno porozumí a v pfiípadû polsk ch kolegû nehraje roli ani jazyková bariéra. A tak se s prvním pfiièuknutím pivem a první spoleãnou oslavou vydafieného striku rozproudila bujará zábava, která vyvrcholila pfiíslibem paskovákû, Ïe brzy vyrazí na bowlingov turnaj do polsk ch TychÛ. Ví, redaktore, jsem opravdu rád, Ïe jsme dneska hráli s kluky z Polska. Jsou to super kluci a jsem z nich nad en! fiekl pro Horník Vlastimil Koneãn. U ãesko-polského stolu bylo fiádnû veselo. FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Ceny 6. roãníku Poháru t deníku Horník 2008 Turnaj druïstev OKD Pro nejlep í druïstvo OKD (pro kaïdého ãlena) je pfiipraven jedenáctidenní pobytov zájezd all inclusive do Tunisu na ostrov Djerba pro 2 dospûlé osoby a dítû do 12 let, vãetnû leti tních tax, palivového pfiíplatku a poji tûní léãebn ch v loh. Vítûzové Zlaté skupiny V herci 1. ceny ve Zlaté obdrïí t denní zájezd pro 2 dospûlé osoby (kaïd ãlen druïstva), do Chorvatska na severozápadní pobfieïí Makarské riviery do stfiediska Ba ko Polje. Ubytováni budou v dependance Alem, souãástí poukazu je doprava a polopenze. Nejúspû nûj í v Zuzanû t m 92 hecují soupefie. OSTRAVA (syl) Vyjádfiení HavranÛ, t mu ã. 52 s nejlep ím v sledkem z karvinské herny Albert (Horník ã. 11), pofiádnû vyhecoval borce nejúspû nûj ího t mu ostravské herny Zuzana (t m ã. 92). Nahráli jsme v prvním kole sice podstatnû ménû neï Havrani, ale to není podstatné. V kaïdé hernû to totiï padá úplnû jinak. Rozhodovat se bude aï ve finále. Tam budou stejné podmínky pro v echny. Pak se uvidí! Tak komentoval úctyhodn ch 1165 Vítûzové Stfiíbrné skupiny Vítûzné druïstvo Stfiíbrné skupiny se rovnûï podívá do Chorvatska na severozápadní pobfieïí Makarské riviery do stfiediska Ba ko Polje. KaÏd ãlen druïstva získá t denní pobytov zájezd pro 2 osoby s polopenzí do dependance Alem. Cena za 2. místo obou skupin DruÏstva na druh ch místech obou skupin (zlaté i stfiíbrné) nav- tíví v Chorvatsku severní Dalmácii, stfiedisko Solaris nedaleko mûsta ibenik. KaÏd ãlen druïstva vyhraje pobyt v rodinn ch chatách Tereza pro 4 osoby. FOTO: Josef Lys Zaãíná hecování, válka nervû bodû HavranÛ jeden z ãlenû ostravského t mu (1019 b.) tûsnû pfied zahájením druhého kola turnaje. A aby stvrdil odhodlání v ech sv ch spoluhráãû pofiádnû se porvat o pocty nejvy í, pfiedal na í redakci vlastní bojovou báseà: HavranÛ se nebojíme, ustoupit je donutíme. A kdyï se to nepovede, breãet z toho nebudeme. Ostatním pak vzkazujeme: bojujte; my bojujeme. (druïstvo ã. 92 z Ostravy) Kontakty sponzorû bowlingového turnaje VÍTKOVICE TOURS s. r. o. : on-line prodej zájezdû do Chorvatska na KATIM s.r.o.: Slovenská 26/501, Karviná-Hranice, tel.: , fax: , THIELE GmbH & Co. KG: mobil: EUREST spol. s r. o.: Hynek lachta regionální fieditel ING Îivotní poji Èovna N.V.: Ing. Zbynûk Dostál, fieditel agentury Ostrava Na Hradbách 2, Ostrava, Czech Republic tel.: , mobil: , fax: ,

7 3. dubna 2008 Panoráma Po ichtû 7 V sledky 1. a 2. kola bowlingového turnaje OSTRAVA Zábavní centrum Zuzana Pofi. I. II. Jméno DruÏstvo kolo kolo kapitána Zlatá skupina Babinec Michal Czopik Alois Michoƒski Wojciech imon Vlastimil Mikulãák Ladislav Paliãka Zdenûk Fait Tomá Fr dl David Mrkvica Libor Golasovsk Tomá Kerbr Jifií Lacina Jan Gajdzica Rostislav KáÀa Martin 111. Stfiíbrná skupina Sommer René Macko Dalibor Dombrovsk Milo Bele ãáková Vûra BaÀka Tomá Grygarãík Vilém Lys Josef Kreuzmann Petr Michn Jifií Bak ªudovít Skugarevská TaÈana Sladãík Pavel Poluda Roman Carbolová Erika 99. HAVÍ OV Radegast aréna Pofi. I. II. Jméno DruÏstvo kolo kolo kapitána Zlatá skupina Mácha Ivan Klusáãek Jifií Folvarãn Lubomír Pefiinka Ivo 43. Pohár týdeníku Horník bowlingový turnaj družstev Zahrádka Jifií OÏana Roman Záruba Vlastislav Nicelnik Roman ãerba David Candulas Tomas Burdek Jifií Übelauer Kamil Rapant Jan Streit Vladislav Grabovsk Ladislav Kuzma Ale 34. Stfiíbrná skupina KuchyÀka Vlastimil Sebera Ivo Cichoƒ Stanislaw Bu ta Milan Mleziva Jaroslav Cintav Ladislav Filip Ladislav vancara Zdenûk Kubín Josef Va íãek Jifií Korynta Dan Domes David Hamplová Zuzana Tabak Jan Wernerová Lenka Sarganek Radim 12. KARVINÁ Bowling club Albert Pofi. I. II. Jméno DruÏstvo kolo kolo kapitána Zlatá skupina Kudela Tomá Hejda Tomá Mafienko, trenér mnû zakázal jakékoliv hara ení. Hara it teì mohu jedinû s bowlingov ma koulema... Kresba: V. Novák Slavík Jaroslav Sta ová Eva Baran Rudolf Laskovsk Milan Müller Pavel Patoraj Miroslav âech Josef Matejko Pavel BlaÏek Pavel Orszulik Radek RÛÏiãka Miroslav Goluch Radovan 49. Stfiíbrná skupina Blanik Marek Mészáros David Trávníãek Pavel BieguÀ Josef Steblová Markéta alomounová Hana Lenghart Milan Mihalcsak Silvester ediv Milan âigá Mikulá Gonsior Pavel Klajs Vladislav Haluzík Marek Meszárosová BoÏena 5. KARVINÁ Bowling club U lesa Pofi. I. II. Jméno DruÏstvo kolo kolo kapitána Zlatá skupina Iház Lubomír Mojak Wladyslaw Novák Kfii Èan Motyka Milan RadiÀák Libor Bitto Ivan Seãkáfi Martin Poprock Michal Pal a Pavel Kolková Terézia Krupa Rostislav Jare Martin Müller Otto Baron Ladislav 63. Stfiíbrná skupina Kompan Miroslav Barchanski Roman Závorka Antonín Izaiasz Libor Gaszczyk Miroslav Fanão Jaroslav tuka Rudolf Kalousek Libor Kux Vítûzslav Kundrik Antonín Matiá Antonín Bezecn Luká kandera Pavel 66. DruÏstva OKD jsou vyznaãena zelenû. TIPY HORNÍKA Záchranáfiství ve svûtû PET VALD Zajímají vás otázky báàského záchranáfiství? Pokud ano, pak se právû pro vás koná ve ãtvrtek pfiedná ka na téma báàského záchranáfiství ve svûtû. Od bude v Kulturním domû v Petfivaldû hovofiit na toto téma Václav Smiãka z HBZS v Ostravû- Radvanicích. Hledá se ta nejkrásnûj í HAVÍ OV Veãer ve znamení dívãí krásy se uskuteãní v pátek 4. dubna v Kulturním domû Leo e Janáãka v Havífiovû. Od tady bude o korunku nejkrásnûj í soutûïit 14 finalistek 16. roãníku mezinárodní soutûïe studentek stfiedních kol Miss Reneta 2008 s podtitulkem Óda na kvûtiny. Pofiadem bude provázet Jan âensk, vystoupí Monika Absolonová, Peter Nagy, Taneãní skupina Radost a Taneãní klub Jarmily Calábkové. Zámek zahájil sezonu KARVINÁ V úter 1. dubna zaãala leto ní sezona na zámku Fry tát v Karviné. I letos mohou náv tûvníci zámku volit mezi tfiemi náv tûvnick mi okruhy, procházejícími hlavní budovou zámku a jeho vedlej ím kfiídlem Lottyhausem, kde je také umístûna v stavní síà Národní galerie Praha se stálou expozicí ãeského v tvarného umûní malífiû a sochafiû 19. století. Nenápadná hvûzda HAVÍ OV Takovou pfiezdívku si vyslouïila zpûvaãka a skladatelka Marta Töpferová, dcera známého herce Tomá e Töpfera. UÏ dlouhodobû Ïije v New Yorku a déle neï 15 let se vûnuje hudbû Latinské Ameriky. V rámci turné po své vlasti vystoupí v úter 8. dubna také v Kulturním domû Radost v Havífiovû. Recitál v latinskoamerickém rytmu zaãíná v Nezmafii slaví tfiicítku FR DEK-MÍSTEK Pavel Zajíc, árka Benetková, Tonda Hlaváã a Pavel Jim Drengubák. Toto je dnes jiï legendární folk-countryová formace Nezmafii, jejíï speciální koncert se uskuteãní ve ãtvrtek 10. dubna na Nové scénû Vlast ve Fr dku-místku. Zaãátek v Krása na ich zahrad ORLOVÁ Ve stfiedu 9. dubna od se koná v Mûstské knihovnû v Orlové beseda na téma Zakládání okrasn ch zahrad. Pfiedná et bude Kvûtoslava Vítová, pracovnice odboru Ïivotního prostfiedí a ochrany pfiírody a specialistka na okrasné zahradnictví a dendrologii kvûtin. Pro milovníky jazzu KARVINÁ Jazz v kostele? Proã ne! Milovníci jedineãné hudby ve sváteãních prostorách evangelického kostela v Karviné-Fry tátû urãitû nepohrdnou Jam Session s tenor saxofonistou Marianem z ãeskopolské skupiny all SKApone's. Termín: 6. dubna, zaãátek v Pofiádá klub Dokofián. Vyãi tûn chrup s sebou KARVINÁ Pokud máte vyãi tûn chrup a prûkazku poji tûnce, mûïete v sobotu 5. dubna v zajít do Mûstského domu kultury v Karviné na interaktivní komedii Kazimíra Lupince a Sonyi temberové Rozpaky zubafie Svatopluka Nováka. Úãinkuje divadelní soubor K.V.A.S. Povelikonoãní koncert HORNÍ SUCHÁ Velikonoce jsou za námi. Krásu lidové tradice si obãané Horní Suché mohou pfiesto pfiipomenout na Povelikonoãním koncertû, kter se bude konat v nedûli 6. dubna od ve sboru církve bratrské. Gymnazisté prezentují KARVINÁ V stavu s názvem Gymnázium Karviná práce dûtí uspofiádala Regionální knihovna v Karviné, stfiedisko knihovnick ch a informaãních sluïeb RKK stfiedisko hudby a umûní v Karviné- Fry tátû. Expozice bude pfiístupná do 30. dubna. Wohnouti ve Stounu FR DEK-MÍSTEK Populární kapela Wohnout vystoupí v pátek 4. dubna od 21 hodin v hudebním klubu Stoun. Pfiedskokana jim bude dûlat ãeská skupina Gate Crasher. Divadlo Háta u nás VRATIMOV Se sv m pfiedstavením Prázdniny snû vystoupí praïské divadlo Háta v pondûlí 7. dubna od 19 hodin v sále Kulturního domu. âasov harmonogram semifinále Ostrava Zuzana Sobota Zlatá skupina 14 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve zlaté Stfiíbrná skupina prezence hra druïstva z místa ve stfiíbrné Pfiijìte do heren vãas! Startovné druïstva 400 Kã. Hráãi pfiedloïí prûkaz totoïnosti, ãlenové druïstev OKD také prûkaz OKD. Havífiov Sobota Zlatá skupina 16 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve zlaté prezence hra druïstva z místa ve zlaté Nedûle Stfiíbrná skupina 16 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve stfiíbrné prezence hra druïstva z místa ve stfiíbrné Karviná Albert Sobota Zlatá skupina 14 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve zlaté prezence hra druïstva z místa ve zlaté Nedûle Stfiíbrná skupina 14 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve stfiíbrné prezence hra druïstva z místa ve stfiíbrné Karviná U lesa Sobota Zlatá skupina 14 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve zlaté prezence hra druïstva z místa ve zlaté Nedûle Stfiíbrná skupina 13 druïstev hod. prezence hod. hra druïstva z místa ve stfiíbrné skupiny prezence hra druïstva z místa ve stfiíbrné Tereza Kolková, kapitánka druïstva ã. 17 (OKD).

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU PRO ZASMÁNÍ 3. dubna 2008 Tajenka: Walther: Quod addiscit, senex deserere nescit. âemu se nauãí chlapec, to neumí... (dokonãení v tajence) Zaniklá achová figurka Distance Jedna z himálajsk ch osmitisícovek Znaãka doutníkû âerno sk kmen v Zaire Zkratka pro ultrafialov Desetinná ãást dek. logaritmu Slovensky jestliïe Pokolení Chyba Zábavn pofiad v noãním podniku Mihule Pozvolnû Asijsk stát Jihomoravské mûsto MuÏské jméno Slov. expres. drobet Vrata (zastarale) Inic. spis. Nepila Zkr. Maìar. tisk. agent. Fotbalista Sparty Zázemí ve sportu Vzor sulfidu tantalnatého Mez. olympijsk v bor Hesla A sice Stará loty - ská mince Nezvalova hrdinka Gáza DvÛr uvnitfi obyt. domu Název sport. klubu Japonská délková míra Zafiazovati TAJENKA Osobní zájmeno âesk herec Jméno egyptského prezidenta Sadata Hit Paula Anky Mezinárodní kód Madagaskaru SPZ Mostu Spojka odporovací âínské Ïenské jméno Chlévsk hnûj Kanceláfiská zkratka Papou ek PÏedloÏka Staré vztaïné zájmeno Kocour (náfieãnû) Pytlákovy nástrahy Zdravotní oddíl SPZ Kolína PfiedloÏka Tu máte âást dolní konãetiny Jméno JanÏurové Tajenka z minulého ãísla: Walther: Qui vitat molam, vitat farinam. Kdo se vyh bá ml nu, vyh bá se mouce. PomÛcky: Dyba, Lor, MTI, ri Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu titelû minulé kfiíïovky byl vylosován âestmír Slíva z Ostravy-HrabÛvky. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Beran Jste ve slu né intelektuální kondici, máte pfied sebou nûkolik úspû n ch dní. Plánujte a prom lejte, ale rozhodnutí t kající se financí a nákupû odloïte na jindy. TouÏíte-li po vût í harmonii v partnersk ch vztazích, musíte pro to nûco udûlat a moïná i obûtovat. DÛsledkem va í horeãné aktivity mohou b t zdravotní potíïe. Zklidnûte tempo! Rak Úspûch v práci je závisl na intenzitû spolupráce s kolegy. Existují pokrytci, ktefií sledují va e jednání a skfiípají pfiitom zuby. Nadûjnû se r suje zlep ení va í finanãní situace. Urãitou ãástku získáte úãastí v nûjaké hfie, konkurzu nebo darem od pfiíbuzn ch. K drobn m opravám nemusíte zvát fiemeslníky, staãí je zastoupit talentovan kamarád nebo soused. Váhy Definitivnû zapomenete na nedávné nedorozumûní, vyjasní se zamlïené záleïitosti a rozpletou zamotané situace. Ve va em srdci zavládne klid. Luna s Venu í vám nachystaly setkání s nûk m, kdo ocení va e názory a s k m si budete skvûle rozumût. Nelze vylouãit, Ïe ten nûkdo se uï celé mûsíce nachází nedaleko vás. Kozoroh Odpadnou vám povinnosti, ale tempo va eho Ïivota nepoleví. Vyvstanou nové záleïitosti, které si vyïádají velké nasazení a ohled na postoje jin ch lidí. Nelze vylouãit, Ïe zájmy vám blízk ch osob se zaãnou rûznit a budete pfiinuceni zmûnit plány. Více ãasu si vyïádá péãe o dûm a rodinu. Budete v ak pfiístupní a nebudete se hádat o maliãkosti. Rival B k Nemáte daleko k plácnutí hlouposti, která nûkoho raní. Není kaïd stejnû tolerantní jako vy. Pokuste se zlep it vztahy se znám m Stfielcem. Na nudu si stûïovat nebudete, neustále se kolem vás bude nûco dít. Nutno dodat, Ïe se s pasivní rolí nespokojíte. V ude vás bude plno, va e nápady vzbudí zaslouïenou pozornost pfiedev ím u opaãného pohlaví. Lev Máte slu nou formu. MÛÏete stejnû dobfie budovat svoji kariéru ãi investovat do smûl ch projektû. Planety vybízejí k oïivení spoleãenského Ïivota. Kdyby se vám nikam nechtûlo, zvednûte alespoà telefon nebo si sednûte k internetu. Pokud máte dojem, Ïe va e snaha v práci stále naráïí na nepochopení, zmûní se to k lep ímu. tír Neodmítejte mahem jiné názory, nevysmívejte se cizímu vkusu. Snadno pak ztratíte nûãí sympatie. Planetární konstelace vyïaduje ochotu vyjít kaïdému vstfiíc. KvÛli klidu rodiny a pfiíbuzn ch bude nutné kousnout se do jazyka a pfiivfiít oãi nad jistou událostí. Dostanete se do spoleãnosti lidí, ktefií vnesou svûïí vítr do va eho Ïivota. Vodnáfi Den za dnem vás ãeká tûïká práce, ale její v sledky vám zajistí velkou satisfakci. Problém bude v udr- Ïování vztahû s okolím. Rozzlobí vás, kolik lidí chodí s klapkami na oãích. Ovlivnûni aurou Marsu se poohlédnete po nûãem, co by do va eho Ïivota vneslo vût í dynamiku. MÛÏete vstoupit do nûjakého klubu nebo pfiijmout práci v cizinû. Exmistr svûta v achu Hmota v roztaveném stavu Citoslovce pobídnutí od 3. do 9. dubna 2008 BlíÏenci MÛÏete nab t dojmu, Ïe pracujete hluboko pod hranicí sv ch moïností. Budete povûfieni vyfiízením zále- Ïitostí, o kter ch toho moc nevíte nebo vám k jejich zvládnutí chybûjí zku enosti. Je tfieba zachovat chladnou hlavu, nejpozdûji ve stfiedu se svízeln ch povinností zbavíte. V pfiítomnosti kolegû nemluvte o penûzích, vzbudí to velké emoce. Panna Vrátí se vám dobrá nálada a chuè vtipkovat. Budete pokraãovat v práci na nedokonãen ch projektech. PotíÏe vás nebudou oslabovat, ale uspí í mobilizaci va ich sil. Na obzoru jsou vidût noví lidé, v jejichï spoleãnosti se budete cítit jako znovuzrození. Pro vás osobnû dûleïité rozhodnutí padne doma nebo v zamûstnání. Stfielec Ostfie se pustíte do boje za svá práva. Zblízka se podíváte na jednání osob, které podezfiele ãasto vûdí lépe neï vy, co je a není pro vás nejlep í. Va e plány a pfiedstavy okolí se mohou v raznû li it. Postavení planet je dobr m znamením pro nové vztahy a známosti. V eobecnû se dá fiíci, Ïe pfied sebou máte hezkou budoucnost. Ryby Pokud chcete dosáhnout nûãeho vût ího, naslouchejte názorûm jin ch lidí, mohou mít pravdu. Bude tfieba se zapfiít a dát se do plnûní nudn ch povinností. Vypofiádáte se s nimi pomûrnû rychle. Potû í vás pozvání na kávu, men í obãerstvení nebo spoleãenské setkání. Uran s Merkurem pro vás vytvofií pfiíleïitost splatit star dluh....pane doktore, pfiíãina mé chudokrevnosti je, Ïe mi manïelka uï 20 rokû pije krev... Kresba: V. Novák Pfiijde kovboj do salonu a vidí, jak u jednoho stolu sedí pûkná Ïenská. Pfiem lí, jak by se s ní seznámil. Potom vytáhne bouchaãku a v echny ostatní postfiílí. Pak si pfiisedne k té Ïenské a povídá: A co vy tady, sleãno, tak sama... Stojí dva ãerno i na Karlovû mostû a moãí do Vltavy. Je pûknû studená, co? povídá jeden. Hm, a na dnû je pûkn bahno, na to druh. Na zastávce stojí autobus chystající se na odjezd. BûÏí za ním cel zpocen chlap a kfiiãí: Pane fiidiãi, stûjte, nebo nestihnu práci! idiã chce odjet, ale cestující ho pfiesvûdãí, aby poãkal. Chlapík dobûhne k zadním dvefiím, naskoãí, dvefie se zavfiou, a on si vítûzoslavnû vydychne a praví: Revize jízdenek! SUDOKU NÁ RECEPT Jak je rozdíl mezi manïelkou a mlhou???? Îádn, kdyï se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na pfiíjemn den. Dva policajti na li pfied kinem mrtvolu. Zaãli sepisovat protokol, ale brzy byli v koncích, protoïe se nedokázali dohodnout, jaké i se pí e ve slovû kino. Tak jeden z nich povídá: Ví co? Odtáhneme tu mrtvolu tfieba pfied cukrárnu. Plavãík vytáhne poloutopenou blond nku a kdyï procitne, spustí na ni: Huso pitomá, proã lezete do bazénu, kdyï neumíte plavat?! Ale já mûla na nohou lodiãky, brání se Ïena. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Kdo od stolu na kavalec, místo na robotu, záhy se zaãne podobati skotu. Nûmecké pfiísloví Mladá generace má pocit, Ïe s ní pfiichází lep í svût. Stará garda má pocit, Ïe s ní ten lep í svût odchází. K. âapek JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: Kufiecí ta tiãky K pfiípravû potfiebujeme: 6 kufiecích fiízkû, 6 plátkû unky, 6 plátkû tvrdého s ru, 1 hrst libeãku, 6 lïiãek plnotuãné hofiãice sûl, pepfi, 250 ml Ramy Cremefine ke lehání, dle potfieby hl. mouku, vejce, strouhanku, 2 lïíce Ramy Culinesse. Kufiecí fiízky naklepeme, osolíme a opepfiíme. PomaÏeme hofiãicí, posypeme libeãkem. Poklademe plátky unky a s ra a zabalíme do ta tiãky. Je lep í sepnout párátkem. Obalíme v klasickém trojobalu (mouka, vajíãko, strouhanka) a naskládáme do ohnivzdorné mísy vymazané Ramou Culinesse. Zalijeme smetanou a dáme zapéci. Podáváme s bramborovou ka í nebo kroketami. Není stateãn jen ten, kdo pfiemáhá nepfiátele, ale i ten, kdo pfiemáhá rozko e. Nûktefií lidé vládnou státûm a otroãí Ïenám. Demokritos Ctnost Ïije i po smrti. Latinské pfiísloví

9 3. dubna 2008 Servis 9 S jarem aè ostraïitost nekonãí! âisté suché cesty budou podle éfa dopravákû svádût k rychlosti OSTRAVA íká se, Ïe kdyï vyleze sluníãko, vyrojí se na cestách bílé ãepky. Silniãní kontroly, mûfiení rychlosti! S tím chtû nechtû musíme v sezonû letních pneumatik poãítat ãastûji. Mimochodem, avíza, jimiï se motoristé v rozhlase upozoràují na dopravní policii, jejímu severomoravskému éfovi nevadí. AlespoÀ budou opatrnûj í, fiíká plukovník Jifií Zl. A o to jde pfiedev ím. Mûli bychom po zimû kontrolovat své vozy? Normální majitel vozidla dûlá údrïbu celoroãnû, ne? Po zimû ale mûïe b t s ohledem na rûzné díry a v tluky na cestách naru ena geometrie kol. To znaãí, Ïe se pneumatiky sjíïdûjí nerovnomûrnû, napfiíklad jen z vnûj í ãi vnitfiní strany. Má to nedobr vliv na jízdní vlastnosti. Co znamená konec zimy pro silniãní provoz? v regionu? Jak je vozov park motoristû Vedoucí dopravní policie Jifií Zl. Stoprocentnû zvût ení hustoty To bohuïel nedokáïu fiíci. Evidenci uï policie nevede. KaÏdopád- provozu. Zaãínají jezdit motorkáfii Nevidím Ïádn velk rozdíl a také cyklisté. To, Ïe nebude sníh v na í práci v zimû a mimo ni. Snad nû jezdí stále vozy star ích typû nebo náledí, neznamená, Ïe by fiidiãi nemûli b t ostraïití. Naopak! jsou jiné starosti. Jak tfieba zajistit, Ïigulíky ty mají velice patné jen, kdyï snûïí a máme kalamitu, mimo jiné kodovky stodvacítky, âisté suché vozovky zaãnou svádût aby provoz vûbec fungoval. V letní prvky pasivní bezpeãnosti. Osádky ke sviïnûj í jízdû, takïe pozor na sezonû dûlají problémy neukáznûní jsou v pfiípadû dopravní nehody zbyteãné a riskantní zvy ování motocyklisté, urãitû na nû budou více ohroïeny. Nûktefií kolegové rychlosti. akce. Vyrazí také, byè nerad ten dokonce hovofií o pojízdn ch rakvích. AÈ v ak nov ãi star automo- pojem pouïívám, sváteãní fiidiãi, Na co se proto nyní bude policie ktefií v zimû nejezdí, a jejichï zku- bil, jeìte opatrnû a nehazardujte! zamûfiovat? enosti neb vají moc velké. Stránku pfiipravil Radek Luk a I automobil si zaslouïí salon krásy OSTRAVA Letní gumy a lus? Omyl! Jen pfiezout kola ãi pneumatiky po zimû nestaãí. I ten ná plechov ãtyfikolov miláãek si obãas zaslouïí zacházení jako s pfiítelkyní nebo manïelkou. TotiÏ dopfiát mu zkrá lovací a oïivovací kúru, na kterou je pr právû teì ten nejvy í ãas. Oãista Zaãal bych oãistou. Základem je auto pofiádnû um t, vysvûtlil éf mechanikû z ostravského salonu a servisu Auto Heller Radovan Michálek. Nejlépe tlaková voda z hadice by mûla zasáhnout spodek, podbûhy i motorovou ãást. Slab proud obyãejné zahradní nebo vodovodní hadice není schopn odstranit pínu a zejména nánosy soli ãi dal ích posypov ch materiálû. Kontrola Druh m bodem by mûlo b t o etfiení exponovan ch ãástí, ãili tûch na automobilu, která byla v kontaktu s bordelem na zimních cestách. Zkontroloval bych hadiãky, tûsnûní hlavnû ty gumové spojovací místa, v echny moïné kontakty, dobfie prohlédl motorovou ãást, uvedl mechanik. Tfieba vymûnit smûs v ostfiikovaãi ze zimní na letní a podle potfieby i li ty stûraãû. V mûna Co se letních gum t ãe, motoristiãtí experti doporuãují nasazovat je, aï se bude venkovní teplota drïet trvale nad 8 Celsia. Do vy - ích teplot se nehodí, protoïe jsou mûkké, nemají tak dobré adhezní vlastnosti, pokraãoval Michálek s tím, Ïe zimní pneumatiky se mimo svou sezonu napfiíklad mnohem více opotfiebovávají a vozidlo s nimi na silnici hûfie sedí ãi brzdí. Interiér Zapomínat by se nemûlo ani na vnitfiek! Zkuste si spoãítat kamínky na podlaze, poznamenal k tomu automechanik. To musí na scénu vysavaã. Dále kobereãky vyklepat, ty pryïové om t. pinavé a zablácené boty nebo od snûhu a plískanice mokré kabáty mohly nechat stopy na dal ích ãástech interiéru. Sedaãky se dají ãistit such m i mokr m zpûsobem, plasty staãí otfiít. Kosmetika Vrcholem péãe o automobil je Umytí tlakovou vodou by mûlo b t základním krokem po zimû. éfmechanik Auto Heller Radovan Michálek s autokosmetikou. jeho make up kosmetika. Prakticky na v echno uï máme rûzné pomocníky, doplnil Michálek. Vosky na karoserii umûjí zakr t krábance i fleky po zimû a o etfiují lak. Motorov prostor zase potfiebuje konzervaãní a ãisticí pasty, spreje kvûli naru ení ochranné vrstvy na souãástkách. Kdo má koïené sedaãky, mûïe krémovat ãi le tit. Tipy motoristûm Karvinsk autosalon 10. aï 13. dubna v Obchodním centru Karviná. Pfiedstavení zánovních a pfiedvádûcích osobních ãi uïitkov ch aut znaãek koda, Volkswagen, Seat, Audi. Motor ou 2008 víkend 26. aï 27. dubna, dennû od 9 do 18 hodin. Tradiãní, nejvût í akce svého druhu v kraji v âez Arénû v Ostravû. V stavy vozû v hale i na parkovi tích, premiéry novinek (napfiíklad Jaguár XS ãi Harley Davidson Rocker). Doprovodn program sraz americk ch aut, propagaãní jízdy, veteráni, kaskadéfii, modely, motorkáfii IX. ostravsk autosalon WEVI 2. aï 4. kvûtna, âerná louka v Ostravû. Jarní prestiïní autosalon (mimo jiné Porsche, Lamborghini, Masserati ãi Ferrari) a letos navíc i pfiehlídka upraven ch tuningov ch vozû. Sraz motorkáfiû. Doprovodn program pro celou rodinu. OKD, Rekultivace, a.s. Dûlnická 41/884, Havífiov-Prostfiední Suchá, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na: ISTR ãíslo fiádku 259 Modernizace ekvitermní regulace plynové kotelny lokality TR Petfivald Termín pro informace: Termín pro doruãení nabídek: OSTAV ãíslo fiádku 158 Oprava fasád vybran ch objektû v areálu TR Petfivald Termín pro informace: Termín pro doruãení nabídek: Kontaktní osoby: Peter KoÀu ík, ved. povrchu, tel.: , Ing. Milan Kratochvíl, ved. odb. investic, tel.: , ZAMùSTNANCÒM OKD ZDARMA PRODEJ Ledniãku ARDO, 2 motory, mra- Ïák se 3 uplíky. Málo pouïívaná. PÛvodní cena Kã, nyní 5000 Kã. Inf. na tel.: B99/14 Ruãní pumpu na vodu po GO, mosazné písty, dvoulistová, zelená barva. Cena 1200 Kã. Inf. na tel.: B100/14 Pastovitou omítku Weber.pas silikon, zrnitost 1,5 mm: 180 kg (6 ks po 30 kg) Ïlutá LA1E Exklusive, 60 kg (2 ks po 30 kg) oranïová RA3E Exklusive. Cena 700 Kã za kus. Inf. na tel.: , B101/14 Rodinn dûm v Petrovicích u Karviné, Dolní Marklovice, 2x 3+1, 1x 2+1, zateplen, nové omítky, stfiecha kanadsk indel, plastová okna, samostatnû stojící garáï + dílna, pozemek 8 arû, plyn, el V, septik, moïnosti k pronájmu, podnikání, klidná lokalita, kola, obchod, autobus. zastávka, v e po ruce. Tel.: B102/14 tûàata nûmeckého ovãáka. Cena dohodou. Inf. na tel.: B103/14 KOUPù P EHLED AKTUÁLNÍCH V BùROV CH ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA V DUBNU 2008 Investice stavební (ISTAV) 74, 81, 89 Zahrádku do 400 m 2 s chatiãkou, v Michálkovicích. Dohoda jistá. Informace na tel.: B104/14 Zahrádku v okolí Karviné-Ráje, Fry tátu nebo Doubravy. Inf. na tel.: B105/14 Hodiny pendlovky i po kozené, stojací podlahové hodiny. Nabídnûte pfiijedu. Informace na tel.: B106/14 AUTO-MOTO Investice strojní (ISTR) samostatná v bûrová fiízení 199, 200, 202 spoleãná v bûrová fiízení Opravy stavební (OSTAV) 140 Prodám 120 L, r. v. 1988, stav dobr, 1. majitel, servisní kníïka, tmavû edá, najeto km, STK 6/2009. Cena 8000 Kã. Informace na tel.: B107/14 Prodám RENAULT CLIO 2005, nov model, V, 55 kw, 5dvéfiov, km, stfi. metalíza, orig. stfiesní nosiãe, orig. rádio, 4x airbag, imobilizér, medvûd blok, mlhovky, pal. poãítaã, zrcátka a okna v el., centrál na dálkové ovl., staviteln volant a sedadlo fiidiãe, ABS. Pfienechám leasing. Tel.: B108/14 Opravy strojní (OSTR) samostatná v bûrová fiízení 354, 364, 386, 387, 402, 406, 411, 581, 583, 587 spoleãná v bûrová fiízení Zahlazování následkû hornické 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 71, 73, 77, ãinnosti (ZNHâ) 84, 85, 86, 88, 92, 93 R92/14

10 10 Inzerce 3. dubna 2008 R83/14 AÎ Kâ jiï od Kã/mûs. pro zamûstnance, dûchodce aï do 75 let i pro zaãínající OSVâ navedení BEZ POPLATKU!!! Kã splátka jiï od 555 Kã Kã splátka jiï od 888 Kã Kã splátka jiï od Kã RPSN jiï od 9,51% Snadné a rychlé vyfiízení MoÏnost Ïádat i bez partnera! Peníze v hotovosti! Staãí jen zavolat a jednou nav tívit na i kanceláfi! R2/14 Ostrava, Karviná, Orlová, Havífiov, Tfiinec, S teplem vystačí ten, kdo si je správně rozdělí! Objednejte si brikety»bouře V PECI«či pytlované černé uhlí o vysoké výhřevnosti na tel. č.: nebo POHODLN A LEVN NÁKUP TEPLA! dodá Orlová R28/14 GE Money Bank,a.s., Havífiov-Tesco, tel: GE Money Bank,a.s., Havífiov, Dlouhá tfi. 97, tel: GE Money Bank,a.s., Karviná, ÎiÏkova 2379, tel: GE Money Bank, a.s., Orlová, Masarykovo nám.1333, tel: R10/14 R93/14 PÛjãka na klíã Nov zahraniãní investor! Rychle v em i bez pfiíjmu. e íme exekuce i SMùNKA. Nabízím spolupráci: auto + telefon Tel.: R89/14 DOVOLENÁ S DOPRAVOU Podhájska, Krkono e, Polské Tatry, poznávací zájezdy. Informace po tou. tel.: , R94/14 OKD, Rekultivace, a.s. Dûlnická 41/884, Havífiov Prostfiední Suchá, PSâ zahajuje v bûrové fiízení na: ISTR ãíslo fiádku 262 Pojízdn kompresor ISTR ãíslo fiádku 264 Kombinované kladivo HILTI TE 70 ATC Termín pro informace: Kontaktní osoba: p. Antonín Tomeãka tel , , fax: , R95/14 R90/14 Vila Vyšehrad Luhačovice Vila, kterou v minulosti pravidelně navštěvovali čtenáři našich novin, je nyní opět v provozu. Je po kompletní rekonstrukci a s možností ubytování i s polopenzí za výhodné ceny. Pro více informací tel , R50/14 EVROPSKÁ PŮJČKA soukromý investor všem, bez registru a prokazování příjmů směnka až Kč Nabízím spolupráci + auto + tel. Volejte R84/14

11 Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW OSTRAWA 3 KWIETNIA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 14 Równie taki jest obraz turnieju bowlingowego o Puchar Tygodnika Horník. Z rozeêmianymi twarzami egnajà si pracownicy oddzia u elektryfikacji Kopalni Pasków oraz cz onkowie dru yny Kompanii W glowej. Od lewej: Vlastimil Koneãn, kapitan Martin KáÀa, Kamil Macek, Wojciech Michoƒski, Zbynûk Hrabec, Mariusz Kudela, Zbigniew Szer i Leszek Boryka. Fot. Bogus aw Krzy anek Super ch opaki! Bowling: Nowe wra enia i nowi koledzy Pohár týdeníku Horník bowlingový turnaj družstev 2008 OSTRAWA (bk) W dniach weekendu odby a si druga runda turnieju bowlingowego o Puchar Tygodnika Horník. Dru yna Kompanii W glowej nie si ga a tym razem w ostrawskiej kr gielni Zuzana po adne rekordy, co jednak w tej fazie rozgrywek nie ma adnego znaczenia, bo i tak wynikiem 903 pkt. z pierwszej serii zakwalifikowa a si do tzw. z otej linii rozgrywek i w czasie najbli szego weekendu walczyç b dzie o udzia w finale A. Gra b dzie twarda, bo awansuje tylko jedna dru yna. W drugiej, tzw. srebrnej linii rozgrywek wystàpi natomiast w pó fina ach grajàca w Hawierzowie dru- OSTRAWA Dla górników tylko to najlepsze. To has o kierownictwa spó ki w glowej OKD. I nie dotyczy ono li tylko techniki eksploatacyjnej, ale tak e sprz tu ochrony osobistej górników. W toku realizacji Programu Optymalizacji Produkcji 2010 (POP 2010) jeszcze w tym roku we wszystkich kopalniach rozpocznie si wymiana wszystkich mniej wi cej 6500 aparatów ucieczkowych i lamp górniczych, a tak e ujednolicanie typów przenoênych analizatorów gazów. Tym sprawom poêwi cony by te ubieg otygodniowy briefing w G ównej Stacji yna firmy zewn trznej WPBK - BIS CZ. Równie jà czeka teraz wóz albo przewóz, bo pragnàc awansu, trzeba byç absolutnie najlepszym. Szansa jest. WÊród dru yn pod kreskà ekipa Stanis awa Cichonia skoƒczy a trzecia. Wróçmy jednak do Ostrawy. Przypadek sprawi, e polscy górnicy zasiedli przy torze czwartym razem z dru ynà z oddzia u elektryfikacji Kopalni Pasków. Niebawem zawiàza a si gadka, a e górnik z górkiem atwo si pokuma, skoƒczy- o si na fantastycznej zabawie i zaproszeniu na turniej bowlingowy do Tychów. O tym, jaka by a atmosfera, najlepiej Êwiadczà s owa Vlastimila Koneãnego z podbeskidzkiej KWK. Jestem naprawd rad, e graliêmy dziê z ch opakami z Polski. To super ch opaki, jestem zachwycony! powiedzia dla Górnika. Równie zachwycony by kapitan Wojciech Michoƒski. Jak ju mówi em, ten turniej to rewelacja! Czekamy teraz w Tychach!. TEMAT TYGODNIA B dà nowe lampy o kilo l ejsze! CARBOKOV Ratownictwa Górniczego (HBZS) w Ostrawie, w którym wzi li udzia dyrektorzy produkcyjny i techniczny OKD Leo Bayer i Jan Matula oraz cz onkowie kadry kierowniczej wszystkich kopalƒ OKD. Obecni byli przedstawiciele ZZ. Wed ug opublikowanych informacji, w sprawie aparatów ucieczkowych decyzja na razie nie zapad a. JeÊli jednak chodzi o lampy, to górnicy cieszyç si mogà z najwi kszym prawdopodobieƒstwem na 800-gramowe czeskie lampy T Sà o ca y kilogram l ejsze i nieporównywalnie mniejsze od u ywanych obecnie. B dzie sprawniej i taniej Spó ka w glowa OKD po àczy a kopalnie azy i âsa W oddzia ach górniczych nie dojdzie do adnych zmian, utrzymane zostanà tak e plany wydobycia. (vs) Spó ka w glowa OKD po àczy a w pierwszych dniach kwietnia kopalnie azy i âsa. Nowa dwuzak adowa kopalnia w gla kamiennego wyst powaç b dzie pod nazwà Kopalnia Karwina. Dzi ki wspólnemu kierownictwu obydwa przedsi biorstwa górnicze powinny dalej pog biç wzajemnà koordynacj dzia aƒ, co doprowadzi do poprawy efektywnoêci robót górniczych oraz poziomu bezpieczeƒstwa i higieny pracy na dole. Jest to logiczna konsekwencja wspó pracy obydwu kopalƒ, których pola górnicze sà ju od lat po àczone podziemnymi wyrobiskami. W oddzia ach górniczych nie dojdzie do adnych zmian, liczymy tak e na utrzymanie zaplanowanego wydobycia sprecyzowa prezes zarzàdu i dyrektor generalny OKD Klaus-Dieter Beck. Jak doda, wyniki ekonomiczne po àczonej kopalni powinny byç lepsze, ni przy zachowaniu dotychczasowego samodzielnego gospodarowania. Najwi ksze korzyêci powinno przynieêç przede wszystkim uproszczenie systemu zarzàdzania produkcjà, lepsza dost pnoêç miejsc pracy oraz sprawniejsza organizacja pracy zarówno pracowników do owych, jak i powierzchniowych. Wed ug za o eƒ OKD, po àczenie kopalƒ powinno przejawiç si tak e w postaci lepszego wykorzystania maszyn górniczych i sprz tu elektro. Spore korzyêci przyniesie ponadto uproszczenie systemów Kopalnia âsa w Karwinie (na zdj ciu) i Kopalnia azy to od kwietnia zak ady nowej Kopalni Karwina. wentylacji kopalƒ oraz podziemnego transportu pracowników, przede wszystkim jeêli chodzi o górników z zak adu âsa, którzy b dà mogli zje d aç na niektóre miejsca pracy z zak adu azy. Bardziej przejrzysta stanie si te problematyka szkód górniczych. Pracà Kopalni Karwina b dzie kierowaç dyrektor Pavel Hadrava, dotychczasowy szef Kopalni Pasków. W Paskowie zastàpi go Vladislav Szmek z Kopalni Darków. Dotychczasowi dyrektorzy kopalƒ azy i âsa zostanà przeniesieni na nowe stanowiska na wy szym szczeblu zarzàdzania OKD. Liczba pracowników zatrudnionych w OKD nie ulegnie wi kszej zmianie. Zmiany systemu zarzàdzania kopalnià, które b dà sukcesywnie realizowane w bie àcym roku, przejawià si co prawda w zmniejszeniu liczby zatrudnionych na niektórych miejscach pracy. Generalna wi kszoêç pracowników, którzy odejdà z Kopalni Karwina, znajdzie jednak zatrudnienie w innych kopalniach i zak adach pracy OKD, gdzie odczuwany jest brak doêwiadczonych fachowców powiedzia dyrektor Pavel Hadrava. Spó ka w glowa OKD zatrudnia a pod koniec lutego oko o osób, prawie 1500 ludzi zatrudnionych by o ponadto w spó kachcórkach OKD. Kolejnych 3500 górników pracuje na rzecz OKD w górniczych firmach zewn trznych. Czeski Urzàd Górniczy z nowym prezesem PRAGA (bk) Nowym prezesem Czeskiego Urz du Górniczego (âbú) zosta 43-letni Ivo Pûgfiímek. Jak poda- a agencja âtk, do funkcji zosta mianowany przez rzàd w dniu 26 marca. Ivo Pûgfiímek ukoƒczy studia na kierunku g binowa eksploatacja z ó w Wy szej Szkole Górniczej Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Przygotowanie mened erskie uzupe ni na Wy szej Szkole Ekonomicznej w Pradze. Od po owy lat 80. pracowa w kilku spó kach w glowych. W ostatnich dwu latach prowadzi prywatne firmy After mining i â.u.d. Szlachetny gest darkowskich górników Brygada Rostislava Walicy wspar a Âwi tà Barbar po raz drugi KOPALNIA DARKÓW Brygada Êcianowa g ównego przodowego Rostislava Walicy z oddzia u 4 kierownika Ivana Hrubego w zak adzie numer 3 nale y w Kopalni Darków do najlepszych. W ywej pami ci jest jej wynik ze stycznie tego roku. Miesi czny fedrunek ponad 111 tysi cy ton to najwy sze wydobycie, jakie uda o si kiedykolwiek osiàgnàç którejkolwiek z w asnych brygad kopalni. Górnicy z kolektywu Rostislava Walicy przodujà jednak tak e w innej dziedzinie. W Êrod 26 marca przekazali na r ce wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Âwi ta Barbara Vûry Breiowej dar finansowy wartoêci koron. Wpisali si w ten sposób na list darczyƒców stowarzyszenia jako pierwsza brygada górnicza, która obdarowa a dzieci z niepe nych rodzin górniczych dwukrotnie. Po raz pierwszy przekazali pieniàdze 28 marca ub. roku; wtedy by o to koron. Cieszy nas, e nasza dzia alnoêç spotyka si wêród górników ze zrozumieniem. Dla ich darów mamy ogromny szacunek i bardzo nam pomagajà. Dzi ki nim mo emy poszerzaç zakres naszych inicjatyw, a ycie dzieci, nad którymi sprawujemy opiek, zyskuje wy szà jakoêç powiedzia a w imieniu podopiecznych Âwi tej Barbary Vûra Breiowa. A jak oceniajà swój gest sami górnicy? Tu nie ma niczego do oceniania skonkludowa Rostislav Walica. PRok spotka si z rokiem i nam wyda o si stosowne znów zorganizowaç kwest. Nikogo nie namawialiêmy, ka dy da, ile chcia, wed ug w asnego uznania. To sprawa sumienia. Przed trzema laty równie my straciliêmy dwu ludzi. Uwa am, e te pieniàdze sà bardzo dobrze ulokowane z korzyêcià dla dzieci naszych kolegów. Wypada dodaç, e w 2007 roku brygady górnicze ofiarowa y na Âwi tà Barbar koron, a w pierwszym kwartale br koron. Tekst i zdj cie: Bogus aw Krzy anek Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: G ówny przodowy Rostislav Walica (od lewej) oraz kierownik oddzia u Ivan Hrub s uchajà informacji o dzia alnoêci Âwi tej Barbary.

12 12 Sport Baník plní plán, vede 2:0 Cesta za desát m titulem v historii karvinského klubu zaãala ráznû KARVINÁ (tam) První úkol splnûn, hlásí házenkáfii Baníku OKD Karviná. Z prvních dvou zápasû ãtvrtfinále play off proti Fr dku- Místku chtûli vytûïit dvû vítûzství, coï se jim také podafiilo. I kdyï v kon v sobotním zápase asi nebyl podle jejich pfiedstav. TûÏk boj pln nervozity a hladké vítûzství. Tak by se dala charakterizovat první dvû utkání Baníku v leto ním play off. Té nervozity bylo aï pfiíli, snad proto jsme fie ili nûkteré situace zbrkle. Navíc nám nezachytali brankáfii, ale i tak HAVÍ OV (eb) Zamûstnanec OKD Ale Hekera chytá ve velkém fotbalu za Baník Albrechtice a hraje sálovou kopanou za mistrovské Premium Havífiov. V sálovce dokonce reprezentuje a my jsme ho zastihli právû po návratu z mistrovství Evropy v Belgii, kde âe i vybojovali stfiíbrné medaile. ada utkání ME probíhala v centru tamní uhelné pánve. Mûsto La Louviére je úzce provázané s havífiskou historií Belgie. Vidûli jste nûjaké památky hornické ãinnosti belgick ch kolegû? Zápasy probíhaly nejen v La Louviére, ale také po celé Belgii v Lutychu, Antverpách atd. Ale právû uprostfied té uhelné pánve jsme vídali tûïní vûïe. Zápasy ve skupinách probíhaly v halách, které mûly kapacitu ãtyfii sta aï jsme to zvládli, hodnotil první duel trenér Rastislav Trtík. V nedûli uï jsme si pohlídali stfielce Baník OKD Karviná v. Fr dek-místek 33:30 (15:12) Nejvíce branek: Petrovsk 7/4, Indjiã 7, Kuzo 5/1 Kolmajer 8/5, Hastík 8, PoÏárek 5, rozhodãí: Novotn, Nesvadba, sedmiãky: 6/5 5/5, vylouãení: 5:2, âk: 56. Pavlíãek (Kar.), 900 divákû. Se tfiinácti góly byl nejlep ím stfielcem Baníku v úvodních dvou zápasech Indjiã. FOTO: Ivo Dudek pût set divákû a byly celkem na úrovni. Finálová hala mûla kapacitu pûtitisícovou. A diváci v nich dokázali vytvofiit velmi boufilivou atmosféru! Zaãínali jste proti urãitû nejtûï ímu soupefii Ano. V prvním zápase nás ãekal obhájce evropského zlata z posledního ME ve panûlsku Rusko. Tento zápas jsme zvládli na v bornou a s jasn m favoritem jsme remizovali 1:1. Ve druhém utkání jsme po velkém boji porazili Ukrajinu 3:2 a pak jasnû pfiehráli Nory 3:0. Tento zápas jsem odchytal cel. Toto muïstvo se nám dafií poráïet, z pûti dosavadních zápasû jsme v echny vyhráli. Na ME v Bûlorusku, panûlsku i na MS v Paraguay i Argentinû. Hastíka, kter se neprosadil, a navíc jsme soupefie pfiedãili po fyzické stránce, chválil za druhé utkání karvinsk kouã. Ve druhém zápase vedl Baník uï 13:2 a ve 25. minutû dokonce 17:4. O v sledku bylo prakticky rozhodnuto, proto se mohli dostat na hfii tû také hráãi ze ir ího kádru, podotkl Trtík, kter si tak pfied dal ím prûbûhem play off mohl vyzkou et nejrûznûj í varianty. V jedné chvíli se na hfii ti dokonce se li ãtyfii leváci. O postupujícím do semifinále play off v ak je tû rozhodnuto není. Karvin tí musí pfiidat tfietí krok, kter b vá zpravidla nejtûï í. Navíc ãtvrtfinále bude pokraãovat na palubovce Fr dku-místku. Chceme postup urvat uï v sobotu a pak se v klidu pfiipravit na semifinále, vûfií svému t mu brankáfi Nemanja Marjanoviã. Baník OKD Karviná letos bojuje o svûj desát titul v historii. Baník OKD Karviná v. Fr dek-místek 33:21 (19:8) Nejvíce branek: Indjiã 6, Pavlíãek 5, Kuzo 4 Kolmajer 6/2, PoÏárek 5, Sliwka 3, rozhodãí: Kohout, Padevût, sedmiãky: 2/1 4/2, vylouãení: 8:5, âk: 52. Kuzo (Kar.), 700 divákû, stav série 2:0. Hekera má tfietí evropskou medaili âe tí sáloví fotbalisté podlehli v boji o zlato RusÛm aï na penalty Jaké bylo semifinále? Pfied plnou halou nás ãekala domácí Belgie, kterou jsme po velmi dramatickém prûbûhu porazili na penalty 2:0. Ve finále jsme narazili opût na Rusy. Ti si sice dali vtefiinu pfied koncem prodlouïení vlastní gól, ale nakonec na penalty vyhráli. A jak vám fandili kolegové v práci, na Dole 9. kvûten? Po celou dobu konání ME jak kolegové z práce, tak kamarádi z Albrechtic sledovali v sledky a prûbûh na teletextu a internetov ch stránkách a drïeli nám palce. A budou mít brzy dal í pfiíleïitost: nejbliï í mezinárodní akce nás ãeká v bulharské Albenû, kde se s Premiem zúãastníme PMEZ. Ve máme Dynamo Moskva, bûlorusk Minsk a domácí Sofii. Z V SLEDKÒ FOTBAL I. liga: Teplice Baník Ostrava 1:1 (53. Jun 33. Bolf), po 23. kole: 1. Slavia 49, 2. Sparta 47, 3. Teplice 40, 4. Baník 39, MSFL: Slovácko B v. Karviná 1:0, FM Dolní Bene ov 3:0, po 18. kole: 1. Olomouc B 40, dubna 2008 Na hfii ti kamarády nezná KARVINÁ (tam) Je tû loni se stal Vojtûch Petrovsk v dresu Fr dku- Místku nejlep ím stfielcem extraligy házenkáfiû. Teì stojí proti sv m kamarádûm a bojuje za Baník OKD Karviná, kter nad jeho b val m klubem vede ve ãtvrtfinále 2:0 na zápasy. A Petrovsk patfiil k nejlep ím karvinsk m hráãûm V prvním zápase se nám nedafiilo pokr t Viktora Hastíka, kter si na na em brankovi ti dûlal, co chtûl, a skoro v echno mu tam spadlo. Zkou eli jsme na nûj i osobku, ale neúspû nû. AÏ ve druhém ãtvrtfinále jsme si s ním poradili, coï bylo rozhodující. Asi uï byl také unaven Ve Fr dku-místku mám spoustu kamarádû a vïdy je to trochu zvlá tní, kdyï proti nim hraji. Nejvíce jsem to cítil je tû v základní ãásti, kdy jsem poprvé nastoupil ve Fr dku-místku jako soupefi. Teì uï mi to ani nepfiijde, v play off jde kamarádství stranou a doufám, Ïe na mû za ty góly nebudou na tvaní. Pod trenérem Trtíkem se mi stfielecky dafií daleko víc neï pfied tím pod panem Kekrtem. Je to tím, Ïe teì nastupuji i v obranû a nûjaké góly dám i z rychl ch protiútokû. Trenér mû tam navíc nechává cel zápas, takïe se to nasbírá. Navíc chodím i na sedmiãky. O postupu do semifinále chceme rozhodnout uï v prvním utkání ve Fr dku-místku. Staãí, abychom zopakovali v kon ze druhého zápasu a mûlo by to klapnout. Neradi bychom to ãtvrtfinále zbyteãnû protahovali. Fotbalové Vítání jara ORLOVÁ (red) AFC Noãní draci vás zve na fotbalové Vítání jara Jedná se o celodenní turnaj amatérsk ch fotbalov ch t mû, ve kterém jsou povoleni tfii aktivní hráãi âmfs v muïstvu, fiekl za organizátory Petr Chovanec. Hraje OSTRAVA (tam) Kanon r Baníku Ostrava Luká Magera v Teplicích neskóroval. Také proto Baník v boji o tfietí pfiíãku tabulky jen remizoval v Teplicích 1:1. A ostravsk dlouhán byl po zápase navíc pofiádnû dobit. Mûli jsme v prvním poloãase dát dva góly a Teplice by se uï na nic nezmohly. Na e chyba, také já jsem mûl vyloïenou anci. Ale musím fiíct, Ïe soupefi hrál v obranû stra nû tvrdû a rozhodãí jim to se v sobotu 27. dubna od 8.30 do 18 hodin, maximální poãet startujících t mû je dvanáct. SloÏení muïstva je náhradníkû, startovné vãetnû obãerstvení je 1500 korun na t m. Pfiihlá ky a bliï í informace na tel Porazit Jablonec je povinnost nepískal. Luká a ostatní obránci se nás snaïili zastavit tûmi nejrûznûj ími zpûsoby. Schytali jsme v útoku spoustu ran a nûkdy uï jsem mûl namále, abych neoplácel. Ale musel jsem se krotit, protoïe uï jsem mûl Ïlutou kartu a rozhodnû jsem nechtûl ven. Remízu beru jako ztrátu, protoïe jsme na vítûzství rozhodnû mûli. Nezb vá nám, neï bojovat dál a v sobotu splnit povinnost vítûzstvím proti Jablonci. Znojmo 39, 3. Mutûnice 34, 5. FM 31, 6. Karviná 28, divize E: Orlová M. Albrechtice 1:0, Fren- tát Havífiov 0:2, Slaviãín Ostrava B 1:1, po 18. kole: 1. Ostrava B 35, 2. Kravafie 35, 3. Velké Losiny 29, 4. Orlová 29, 16. Havífiov 16. R91/14 Brankáfie Hekeru (pát zleva) doplnili na ME dal í spoluhráãi Premia Havífiov Jarda Goj (druh zleva) a Jifií Lalák ( est zleva). FOTO: Erik BystroÀ CO NÁS âeká SOBOTA Házená ãtvrtfinále play off muïû: Fr dek-místek Baník Karviná (17, NE 17). Fotbal I. liga: Baník Ostrava Jablonec (19), MSFL: Karviná Bfieclav (15.30, BaÏantnice), divize E: Havífiov Napajedla (15.30), okresní pfiebor: Havífiov B v. Doubrava, Tûrlicko V. Bohumín, VûfiÀovice Louky, H. Îukov TJ Petfivald a B. Rychvald Sn Orlová (v e 15.30). NEDùLE Fotbal divize E: Baník Ostrava B v. Fren tát (10.15, Sareza), okresní pfiebor: Bohumín B B. F. Orlová a I. Petrovice Domaslavice (oba 15.30). Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

13 Darkovák LIST NEJEN PRO HAVÍŘE DOLU DARKOV ROâNÍK XVI. âíslo 4 3. dubna 2008 Program optimalizace produkce,pop 2010 Souãástí dob vacího komplexu je kombajn SL 500. V rámci nové strategie OKD, a. s., s názvem POP 2010 (Program optimalizace produkce do roku 2010), bude tûïební spoleãnost v leto ním a pfií tím roce investovat 8,5 miliardy korun do nákupu nov ch technologií. Jde o moderní technologie urãené v hradnû pro dûlní provozy, s pozitivním dopadem nejen na zv ení produktivity práce, ale také na sníïení pracnosti, zv ení bezpeãnosti a hygieny práce. Pro DÛl Darkov se poãítá s nákupem dvou dob vacích komplexû (1 vysok, 1 stfiední) a dvou razicích komplexû (razicí kombajn MR 340 X). Investice pfiedstavuje v roce 2008 jenom pro DÛl Darkov finanãní objem ve v i 1,2 miliardy korun. Technologie svûtov ch parametrû Nov razicí komplex jsme nasadili v únoru leto ního roku na raïbu tfiídy v profilu K16. Tfiída v pfiedpokládané délce 940 metrû bude slouïit pro pásové odtûïení z porubu , kter je vybaven dob vacím komplexem firmy Bucyrus. Razicí komplex se skládá z razicího kombajnu MR 340X-Ex firmy Sandvik, kter jiï v dubnu doplníme o vrtací zafiízení pro zaji Èování odlehãovacích vrtû a je tû v závûru roku 2008 dovybavíme svorníkovacím zafiízením. Jde o v konn razicí kombajn urãen pro raïby s pfiibírkou prûvodních hornin o pevnosti aï 100 MPa, vybaven hydraulick m zvedákem TH v ztuïe, hydraulicky stavitelnou pracovní plo inou, vizualizací raïeného profilu, laserov m zamûfiováním pfiímosti ãelby a pfienosem vybran ch dat do systému SGS na povrchu. Pro sníïení pra nosti a zamezení zapálení metanovzdu né smûsi pfii fiezném procesu je kombajn vybaven sekãním postfiikem (tryska je umístûna pfiímo za noïem, kter je v zábûru) a pomocn m postfiikem typu ITP. Razicí kombajn MR 340 X. Prohlídka pracovi tû razicího kombajnu MR 340 X. Na snímku fieditel dolu Boleslav Kowalczyk (vlevo) a dal í. Dal í ãásti razicího komplexu Dal í ãástí razicího komplexu je zafiízení zavû ené na technologické Revize fiezného orgánu. dráïce ZD 24, které se skládá z mezidopravníku (délka aï 50 m, ífika 800 mm), trafostanice 1000 V a elektrozafiízení. Návûs je za razicím kombajnem pfiesouván pomocí dvou aretaãních kotvicích zafiízení. Pro sníïení pracnosti na ãelbû komplex doplàují taïné zafiízení TK5 s pneumatick mi zvedáky (pfiibli- Ïování TH v ztuïe na ãelbu), hydraulick utahovák a stfiihaãka fietûzû. Souãástí dodávky razicího komplexu byl i v konn elektrick ventilátor, mokr odluãovaã prachu, hfieblov dopravník TH 502 a kalové ãerpadlo. Pfiibude nov dob vací komplex Dob vací komplex pro dob vání mocn ch slojí bude na Dole Darkov nasazen v porubu se zahájením provozu v listopadu Pfiedpokládaná délka porubu je 200 metrû. S dodávkou komplexu poãítáme od ãervence Vizualizace profilu razicího kombajnu MR 340 X (systém pfiejímá a provádí vyhodnocení senzorû potfiebn ch ke stanovení polohy fiezné hlavy. Na displeji se znázoràuje poïadovan profil, kter má b t vyfiezán, a dále jiï uvolnûná plocha v pfiedku, údaje o poloze fiezné hlavy a jiná hlá ení). Dob vací komplex je sestaven z: mechanizované v ztuïe ífie 1,75 m (rozsah dob vání od 2,6 do 5,5 metru, odpor v ztuïe 1250 kn.m -2 ), elektrohydraulického ovládání s postfiikem pro sníïení pra nosti, dob vacího kombajnu SL 500 s rozsahem dob vané mocnosti do 5,6 m, (provozní napûtí 3300 V, v kon fiezného el. motoru 500 kw, typ pojezdu Jumbotrack, rychlost pojezdu aï 10 m.s -1, taïná síla 956 kn, prûmûr fiezného orgánu 2500 mm s pokosem 850 mm), porubového hfieblového dopravníku PF 6/1042 (vnitfiní ífika Ïlabu 900 mm, 2x fietûz prûmûr 42x146, napûtí 3300 V, pfiená en v kon 2x500 kw, kapacita 2000 t/hod.), sbûrného dopravníku PZF 11/PF4/1132 s drtiãem DF (vnitfiní ífika Ïlabu 1000 mm, 2 x fietûz prûmûr 34x126 mm, napûtí 1000 V, pfiená en v kon 500 kw, pfiekládací zafiízení firmy FITE, v kon elektromotoru drtiãe 250 kw), hydrocentrály, kterou tvofií 3 ks agregátû typu EHP-3K 200/53 pro zaji tûní tlaku mechanizovan ch v ztuïí a 3 ks ãerpadel typu EHP- 3K 150/62 pro chlazení el. motorû, pfievodovek a skrápûní. Komplex bude dále vybaven ãtyfimi kompaktními trafostanicemi, elektrick mi kabely a zafiízením pro pfienos vybran ch dat do systému SGS na povrchu, pásov mi dopravníky ( ífika 1200 mm) smûrem na 10. patro, s moïností reverzace tûïby na 9. patro. Rychlost pásov ch dopravníkû bude aï 3,9 m.s -1. Razicí kombajn MR 340 X pfiipraven pro raïbu. V souãasné dobû probíhají pfiípravné práce spojené se zpracováním projektu, vytipováním skladovacích prostor na povrchu, zpûsobem nakládky a dopravy jednotliv ch dílû z povrchu na místo urãení. Dodávka druhého razicího komplexu na DÛl Darkov se pfiedpokládá v listopadu 2008, stfiedního dob vacího komplexu pak v prûbûhu roku 2009.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 20. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 12 Program, kter v OKD nemá obdoby Zlat Permon pro DÛl Paskov PRAHA (syl) Dopis z âeského báàského úfiadu s

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 11. prosince 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 50 Velké pfiedvánoãní BarboRadování strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU Dûlají nám ãest PRAHA Pûtice osobností

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 19. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 25 OKD podpofiilo turnaj v ragby strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU DÛl Darkov chce golf KARVINÁ Karvin tí radní

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více