Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Malšice"

Transkript

1 Každý něco umí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Malšice 1

2 Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít správný klíč, aby si je otevřely samy. 2

3 Obsah Identifikační údaje... 4 Obecná charakteristika školy... 6 Podmínky pro vzdělávání... 7 Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluace

4 Identifikační údaje Každý něco umí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název organizace: Adresa: Ředitel školy: Kontakty: Základní škola a Mateřská škola Malšice Malšice 232, Malšice Mgr. Pavel Klíma tel: , (MŠ) , (ZŠ) Zřizovatel: Obec Malšice Malšice 131, Tel., fax.: Zpracovatelky: Zdeňka Vondrušková, Mgr. Bc. Lucie Vondrušková, Bc. Vendula Váchová, Alena Šimáková, Marcela Trsková, Hana Marešová, Kateřina Peštová Platnost dokumentu: 3 roky od do Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. Vydání. (online). Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. ISBN Dostupné z WWW: ŠVP byl vytvořen a projednán týmem pracovnic mateřské školy Malšice, schválen na pedagogické radě dne a projednán se zřizovatelem Tento ŠVP je veřejně přístupný ve zkrácené formě na webových stránkách školy a v úplné je možno do něj nahlédnout či z něj kopírovat v kanceláři vedoucí učitelky MŠ po domluvě. 4

5 Vydala Za zřizovatele schválila Zdeňka Vondrušková, vedoucí učitelka Miloslava Šebková MBA, starostka obce Malšice 5

6 Obecná charakteristika školy Dnešní kapacita školy je 90 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd. Tři jsou celodenní a jedna polodenní. Kapacita dětí na jednu celodenní třídu je 28, resp. 24 dětí. Dopolední třída má kapacitu 10 dětí. O bezpečnost a vzdělávání dětí se stará 7 učitelek. Mateřská škola Malšice je situována v okrajové části obce v těsné blízkosti školy základní. Jde o patrovou budovu, v níž se nachází tři třídy a společně s mateřskou školou je umístěna v této budově také školní družina. Provoz v mateřské škole byl zahájen v roce Během třicetileté existence došlo v budově mateřské školy k řadě stavebních i organizačních úprav. V roce 2003 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, při níž byla vyměněna okna, vchodové dveře, podlahové krytiny, radiátory. V roce 2006 bylo renovováno sociální zařízení a pořízena nová dlažba i obklady v obou poschodích. Od podzimu 2009 funguje v budově třetí třída, která byla přistavěna nad školní družinou. Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada s upraveným terénem. K dispozici jsou dvě pískoviště, kolotoče, dřevěné prolézačky, skluzavky. V zimě je možnost bobovat na uměle vytvořeném kopci. Mateřská škola se nachází ve velmi klidné lokalitě. V blízkém okolí se nachází pole, louky a les, které jsou využívány k dopoledním činnostem a vycházkám. 6

7 Podmínky pro vzdělávání Věcné podmínky Mateřská škola má 4 třídy, celková kapacita MŠ je maximálně 90 dětí. Jedna ze tříd se nachází v přízemí budovy, další dvě v jejím patře. Čtvrtá třída využívá k dopoledním činnostem prostor školní družiny. Dvě třídy mají prostornou hernu a část se stolečky. Třída v nové přístavbě je rozdělena na hernu a stolečky, ale v tomto případě se jedná o omezený prostor. Třídy jsou prosvětlené, mají svou hernu s kobercem a jsou vybaveny vhodným nábytkem. Barevné ladění tříd se liší. Barvy jsou pastelové, nedráždivé. K odpolednímu odpočinku slouží tyto tři jmenované třídy, do kterých se dávají lehátka, která jsou uklizena ve skladu. Hračky, stavebnice, kostýmy, knížky a pomůcky jsou průběžně doplňovány podle potřeb dětí. Ve třídě nechybí klavír, popř. klávesy a kytara, k dispozici je dostatek výtvarných a tělocvičných pomůcek i dětských hudebních nástrojů. Vybavení tříd je přizpůsobeno potřebám dětí. Nábytek je bezpečný kulaté rohy. Veškeré hračky, didaktické pomůcky, knihy, výtvarné pomůcky jsou dostupné dětem. V současnosti chceme doplnit pomůcky a hračky pro 2leté děti. Dále bychom chtěli dovybavit školní zahradu altánkem a novými herními prvky. Životospráva V každé třídě je zajištěn pitný režim během celého dne. Dětem je nabízeno několik druhů nápojů čaj, čerstvá voda. Ovocné šťávy, mléko a mléčné nápoje jsou dětem podávány v rámci svačin či obědů. Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny podle potravinového koše, platných ustanovení a předpisů v rámci programu Zdravá škola. Strava je dovážena za školní stravovny v uzavřených nádobách, pro uchování kvality jídla je výdejna mateřské školy vybavena ohřívacími nádobami. Děti nemusejí jídla dojídat, avšak postupně vedeme děti k hospodárnosti s jídlem. Děti jsou vedeny k samostatnosti při 7

8 obsluze, odnášejí špinavé příbory, udržují místo v čistotě. Děti mají možnost si namazat chléb, nalít čaj, přidat si apod. Pedagogové jsou dobrým příkladem zásadovosti ve zdravém životním stylu. Stravování probíhá u stolečků ve dvou třídách. Po obědě jsou zařazovány klidové činnosti a spánek dětí podle potřeb a podmínek jednotlivých tříd. Nejstarší děti mají možnost čistit si před odpoledním odpočinkem zuby. Respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. Všechny děti odpočívají alespoň 30 minut na lehátku. Dětem s nižší potřebou spánku poskytujeme možnost klidných činností např. prohlížení knih na lehátku, aby nerušily ostatní děti. Děti jsou každodenně minimálně 2 hodiny venku. Pobyt je vždy přizpůsoben počasí. K pobytu venku děti využívají školní zahradu s nepřeberným množstvím herních prvků a pomůcek, ale také vyrážejí na procházky do centra obce, do lesa, na louky a pole. Psychosociální podmínky Aby se děti cítily ve škole bezpečně, tvoří si každá třída společná smysluplná pravidla soužití i na základě svých podmínek a potřeb tak, jak to ukládá RVP PV. Pravidel není mnoho, jsou pro děti i rodiče vyjádřeny srozumitelnými piktogramy. Děti chodí na WC samostatně kdykoli potřebují, ale musí o tom vědět paní učitelka. Při příchodu do MŠ je zařazována volná hra, která má své místo i během dne v závislosti na potřebách dětí. Pedagogický personál je dobrým příkladem pro děti v používání efektivní komunikace (vzájemně mezi sebou i s dětmi). Pro postupnou klidnou adaptaci je možno se domluvit na návštěvě rodičů s dětmi před nástupem do MŠ. Děti si mohou vzít do MŠ své hračky, které splňují podmínky bezpečnosti. A to pouze ty vlastní hračky, které je také dítě ochotno půjčit ostatním dětem. Organizace chodu Ve školce jsou 4 třídy, jejich kapacita je 28, resp. 24 a 10 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, tedy do tříd homogenních. Děti ve třídách jsou rozvíjeny všestranně podle RVP PV. 8

9 Provoz školky je 10 měsíční, o prázdninách je omezený na 2-3 týdny podle zájmu (přihlášek) na menší počet tříd z důvodu provozních podmínek (generální úklid, plánované opravy, rekonstrukce). Edukační proces probíhá ve třídách u Sluníček a Červených kytiček. O prázdninách neprobíhají žádné volnočasové aktivity (kroužky). Ranní provoz od 6:00 zajišťuje 1 paní učitelka, ostatní učitelky z ranní směny nastupují mezi 7:00 8:00. Děti se scházejí ve třídě u Sluníček, odkud si je v 7:00 odvádějí další 2 učitelky do tříd. Učitelky se střídají takto pravidelně (sudý a lichý týden) o zajištění ranního provozu MŠ (od 6:00 7:00). Odpolední směna nastupuje mezi 9:45 10:00. Ranní směna končí v 12:30 hodin. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na webových stránkách školy, v místním tisku, na venkovní vývěsce školy Rodiče si mohou děti vyzvednout vždy hned po obědě mezi 11:45 12:30 hodin nebo v odpoledních hodinách mezi 14:00 16:15 hodin. Režim dne je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí. Děti mají dostatek prostoru pro hru, mají možnost ji dokončit, nebo se k ní později vrátit. Učitelka se dětem věnuje individuálně. Děti pracují svým tempem. Odpolední program probíhá ve vlastních třídách, od 15:00 jsou děti ze třídy Berušek spojeny s dětmi ze třídy Červených kytiček. V 15:45 jsou děti spojeny do třídy jediné Sluníček nebo na školní zahradě. Spojení tříd v odpoledních hodinách umožní dětem zvýšení sociálních vazeb, mohou poznávat i ostatní děti z MŠ, přátelit se s nimi. Rodiče mohou také děti přihlásit do odpoledních zájmových kroužků flétny, zpívání, pohybových her, keramiky a anglického jazyka, který je vyučován externí vyučující. Řízení mateřské školy Naši mateřskou školu řídí ředitel ZŠ a MŠ, za plnění jeho pokynů v MŠ zodpovídá vedoucí učitelka. Vedoucí učitelka svolává pravidelné porady, v případě aktuální potřeby svolává poradu mimořádnou. 9

10 Poradu pedagogického kolektivu svolává jednou za tři měsíce. Deleguje kompetence na začátku školního roku, při první pedagogické radě, která probíhá v přípravném týdnu. Každá učitelka obdrží písemný plán hlavních úkolů, který je závazný, a rozpis termínů porad. Tvorba TVP a jeho realizace je plně v kompetenci učitelek konkrétní třídy. Učitelky vycházejí při jeho tvorbě z RVP PV a z ŠVP Každý něco umí. Vedoucí učitelka vytváří tvůrčí, pohodové a kooperující prostředí. Všechny záměry konzultuje s ředitelem ZŠ a MŠ. Personální zajištění Pedagogický personál: Provozní personál: 1 vedoucí učitelka, 6 učitelek 1 hospodářský pracovník (školnice) 1 uklízečka 1 vedoucí stravování 3 kuchařky Pět učitelek má plný úvazek, dvě mají 65% úvazek. Čtyři učitelky vedou jednu odpolední aktivitu (aktivity jsou pouze pro děti zapsané v MŠ). Některé zájmové útvary vedou externí pracovníci. Učitelky splňují požadovanou kvalifikaci, nebo si dodělávají potřebné pedagogické vzdělání např. formou kombinovaného studia. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají, využívají nabídek seminářů vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT, jak vyplývá ze zákona o pedagogických pracovnících. Všem pedagogům je k dispozici knihovna s aktuální odbornou i metodickou literaturou a časopisy, která je umístěna v kanceláři vedoucí učitelky, a je průběžně doplňována. Spoluúčast rodičů S rodiči se snažíme co možná nejvíce spolupracovat. Aktivita rodičů je vítána, mohou se účastnit výletů, přinášet nové nápady apod. Rádi vítáme různé drobné aktivity s rodiči specialisty: řidičem záchranné služby, cestářem, veterinářem, kuchařem, hasičem, apod., při 10

11 nichž se děti seznámí se zvláštnostmi různých profesí, které si následně mohou vyzkoušet při hře. S rodiči jsme v denním kontaktu, konzultujeme s nimi pokrok či případná aktuální úskalí týkající se výchovy a vzdělávání jejich dítěte. Informace pro rodiče jsou na nástěnkách a na školním webu. Probíhá také ová a telefonická komunikace. Učitelé a rodiče by měli být v otázkách výchovy partneři. Rodiče jsou vítáni na besídkách a dalších otevřených akcích školy. V odpoledních hodinách jsou pořádány volnočasové aktivity, které podporují spolupráci školka+dítě+rodič. Před vstupem dítěte do předškolního vzdělávání i na konci každého školního roku probíhá informační schůzka (v případě potřeby i častěji). 11

12 Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do 4 tříd, z nichž 3 jsou s celodenním a 1 s polodenním provozem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, tedy homogenně. Třídy: Sluníčka Berušky Červené kytičky Modré kytičky věk: 3-4leté 4-5leté předškoláci předškoláci V každé třídě, vyjma Modré kytičky, se střídají 2 učitelky, které se dále vzdělávají. V závislosti na věku dětí má každá třída vlastní TVP. Provoz třídy Sluníček Od 6:00 16:15 6:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:30 Pohybová a hudební chvilka, hygiena 8:30 9:00 Dopolední svačina 9:00 9:30 Didaktické cílené činnosti a prožitkové činnosti, hygiena 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, příprava na oběd, oběd a odchod dětí domů 12:15 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:00 Individuální péče 14:30 16:15 Odpolední rozcházení dětí, volné spontánní hry, tvořivé činnosti ve třídě nebo pobyt venku 12

13 Provoz třídy Berušek Od 7:00 15:00 7:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:15 Pohybová chvilka, hygiena 8:15 8:40 Dopolední svačina 8:40 9:30 Didaktické cílené činnosti a prožitkové činnosti, individuální péče, hygiena 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:15 Hygiena, příprava na oběd, oběd, a odchod dětí domů 12:15 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:00 Rozcházení dětí, spontánní hry, individuální péče Provoz třídy Červených kytiček Od 7:00 15:45 7:00 8:00 Ranní příchod dětí, volné spontánní hry, individuální péče, úklid 8:00 8:40 Pohybová chvilka, prožitkové činnosti, diskuze 8:40 9:00 Dopolední svačina 9:00 10:00 Didaktické cílené činnosti, prožitkové činnosti, individuální péče, úklid, hygiena 10:00 12:00 Pobyt venku 12:00 12:30 Hygiena, příprava na oběd, oběd, rozcházení dětí 12:30 13:45 Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek 13:45 14:30 Postupné vstávání, odpolední svačina 14:30 15:45 Rozcházení dětí, spontánní hry, individuální péče, tvořivé činnosti ve třídě nebo venku 13

14 Provoz třídy Modrých kytiček Od 8:00 12:00 8:00 8:20 Hygiena, dopolední svačina 8:20 9:30 Odchod do školní družiny, didaktické cílené činnosti, prožitkové činnosti, diskuze 9:30 11:30 Pobyt venku 11:30 12:00 Hygiena, příprava na oběd, oběd a rozcházení dětí 14

15 Charakteristika vzdělávacího programu V naší mateřské škole se věnujeme dětskému kolektivu jako celku, ale i každému jednotlivci, protože každé dítě je jedinečné. Všichni nejsou schopni naučit se všechno, ale určitě každého můžeme za něco pochválit. Proto máme v názvu našeho školního programu větu KAŽDÝ NĚCO UMÍ. Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Naším hlavním cílem je spokojenost dětí. Vedeme je k samostatnosti a sebevědomí, aby byly schopné dívat se kolem sebe a uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, ale také aby se učily být zodpovědné, ochotné nejen přijímat, ale také dávat. Učíme děti chápat rovnost všech, pomáhat druhým, odpovídat za vlastní postoje. Předkládáme dětem různé poznatky, nabízíme činnosti, vycházíme z jejich zájmu a zálib, aby mohly uplatnit svůj talent a potřeby. Dáváme dětem možnost spolurozhodovat o různých činnostech v MŠ, podílet se na řešení situací. Děti mají možnost seberealizace a dostatečného pohybového vyžití. Snažíme se je učit všemu, co budou v životě potřebovat, aby se mohly aktivně potýkat s problémy, které život přináší. 15

16 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je zpracován formou ucelených částí integrovaných bloků. Integrované bloky: 1. Když podzim čaruje 2. Když Vánoce přicházejí 3. Když vládne paní zima 4. Když jaro zaťuká 5. Když sluníčko hřeje 16

17 1. Integrovaný blok Když podzim čaruje V prvním integrovaném bloku se děti adaptují na nové prostředí, seznamují se s ním a s novými kamarády. Získávají informace o tom, co roste v lese, na zahrádce, o činnostech s tím spojených. Děti také pouští draky a chodí na vycházky do lesa. 2. Integrovaný blok Když Vánoce přicházejí V tomto integrovaném bloku se děti, společně s dospělými, připravují na příchod Ježíška. Seznamují se s tradicemi českých Vánoc lití olova, rozkrajování jablíčka, láska k bližnímu, koledy, pohádky, zdobení stromečku. 3. Integrovaný blok Když vládne paní zima Tento integrovaný blok je zaměřen na aktivity a poznatky spojené se zimou. Děti se také připravují k zápisu do první třídy, který se v tomto období koná. V závěru se děti seznamují s další českou tradicí dodržování Masopustu; Karneval. 4. Integrovaný blok Když jaro zaťuká V tomto integrovaném bloku se děti seznamují s českými tradicemi Velikonoce, Pálení čarodějnic. Dále získají povědomí o různých pracovních činnostech (na zahradě, na polích, práce rodičů) a změnách v přírodě. 5. Integrovaný blok Když sluníčko hřeje Tento integrovaný blok je vyvrcholením celého školního roku. V tomto období jezdí děti na školní výlet, slaví Den dětí, seznamují se s jinými kulturami, chodí na procházky do přírody, kde se seznamují s živočichy, kteří jsou v trávě, ve vzduchu, v lese. Součástí bývá také závěrečná besídka pro rodiče a loučení s předškoláky. 17

18 Evaluace Nastavený evaluační systém by měl přinést informaci o naplňování cílů, záměrů školy, měl by ověřit, jaké jsou podmínky školy pro vlastní vzdělávací proces, co je pozitivem a kde se objevují negativa. Jeho cílem je odhalení slabých stránek školy, nastavení dalších opatření a tím zajistit stálé zkvalitňování celého vzdělávacího procesu. Systém evaluace zachycuje všechny oblasti, které ovlivňují vzdělávací proces: 1. oblastí je soulad dokumentů školy, nastavených cílů s cíly RVP PV 2. oblast se zabývá průběhem vzdělávání 3. oblast sleduje podmínky vzdělávání 4. oblast pak otázkou spoluúčasti rodičovské veřejnosti a ostatních partnerů školy Velký důraz je kladen na sledování vzdělávacích pokroků dětí jako základ zajištění individualizace ve vzdělávání. Dobrá znalost každého dítěte, vytvoření vypovídajícího portfolia, které přinese informaci o vzdělávacích pokrocích každého dítěte, začínáme osobnostním dotazníkem, který rodiče dostávají při zápisu do mateřské školy. Škola má vytvořeny svoje vlastní záznamové archy, které jsou doplňovány slovním komentářem, výtvory dětí a dle potřeb jsou využity i jiné materiály, viz metodika na podporu individualizace ve vzdělávání, testy prevence poruch učení apod., to vše je volbou každé učitelky. Záznamy provádí učitelky dle potřeb, v průběhu vzdělávání dětí, tam, kde není nutnost stálých záznamů, provádí se s periodikou 3x ročně (listopad, leden, červen). Evaluaci provádějí učitelky po skončení jednotlivých podtémat integrovaných bloků. Cílem je zhodnotit soulad vytvořených podtémat k integrovanému bloku a prověřit naplnění záměrů a vytvoření případných opatření. Součástí evaluace je také ověření souladu TVP ŠVP RVP PV, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, spoluúčast rodičů, která probíhá 1x ročně. Evaluaci provádějí všechny učitelky, vč. vedoucí učitelky, společně. Jako 18

19 nástroje, které tuto evaluaci umožní, používají učitelky následující: přehledy o rozvoji dítěte, fotodokumentaci, záznamy, dotazníky, pozorování, konzultace, monitoring, hospitační záznamy. 19

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Název programu: Školička plná sluníčka Školní rok 2014-2017 Zpracovatel: Bc. Vendulka Pěstová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROK NA VESNICI Č.j.: 30/2013 Platnost od 1.9.2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ROK NA VESNICI Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM P O H Á D K A Základní škola a Mateřská škola Markvartice školní rok 2007/2008 projednán na pedagogické radě 28. 8. 2007 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI CELÝ DEN Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod 1 / 20 1. Identifikační údaje školy název a sídlo školy Základní škola a Mateřská

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ostrava Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Perlička vypracovaný na základě RVP PV pod

Více

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU

ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU. PLATNOST OD ZÁŘÍ 2009 na období tří let ZÁHADY TAJEMNÉHO HRADU Motto : Děti mají svůj krásný pohádkový svět, náš svět jsou

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. 776/ 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Výchozím materiálem při tvorbě ŠVP byl pro nás RVP PV, zkušenosti z praxe, odborné publikace a materiály ze seminářů. ŠVP je platný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

S kamarády kolem světa 2012-2015

S kamarády kolem světa 2012-2015 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa 2012-2015 2 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky Č.j.: 50/MSK/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřské školy Kochánky pro předškolní vzdělávání s názvem ROK NA VESNICI Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

"OD PODZIMU DO LÉTA"

OD PODZIMU DO LÉTA "OD PODZIMU DO LÉTA" ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Zlín Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín Kudlov 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE: Program mateřské

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok

Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Školní vzdělávací program Budeme spolu celý rok Úvod Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku probíhá v jednom z nejdůležitějších období dětského života. Je to období, které je prvopočátkem celoživotního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV, OKRES LOUNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktualizace projednána na Pedagogické radě dne: 30. 9. 2012 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2012 Zpracovala: Ivana Kubátová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání. okres Kladno. příspěvková organizace. Objevujeme svět ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velvary, okres Kladno příspěvková organizace Název programu : Objevujeme svět vznik programu : školní rok 2010 2011 projednáno na pedagogické

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVANÍ OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Str. 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ UDAJE O MŠ 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva

Více