PRIMA ŠKOLA - ŠKOLA S PĚTI "P"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMA ŠKOLA - ŠKOLA S PĚTI "P""

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRIMA ŠKOLA PRIMA ŠKOLA - ŠKOLA S PĚTI "P" ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚTÍ, OSTROVNÍ 300, OKRES LITOMĚŘICE 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRIMA ŠKOLA Zpracováno podle RVP pro základní vzdělávání. Motivační název: PRIMA ŠKOLA - ŠKOLA S PĚTI "P" 1.2. Údaje o škole: název školy Základní škola Štětí, Ostrovní 300 IZO, RED - IZO , IČO adresa školy Štětí, Ostrovní 300 ředitel Mgr. Václav Hladík koordinátor ŠVP Mgr. Zdeňka Floriánová telefon www zssteti-ostrovni.cz 1.3. Zřizovatel: Město Štětí starosta: Mgr. Tomáš Ryšánek telefon: adresa zřizovatele: Mírové náměstí 163, Štětí 1.4. Platnost: ŠVP PRIMA ŠKOLA ŠKOLA S PĚTI P platný od: (Program byl přepracován dle upraveného RVP VZ platného od Číslo jednací: ) Podpis ředitele: Razítko školy: 2

3 OBSAH ŠVP ZV PRIMA ŠKOLA 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu a motivační název 1.2 Údaje o škole 1.3 Zřizovatel 1.4 Platnost OBSAH 2. Charakteristika Velikost školy, charakteristika žáků 2.2 Podmínky školy 2.3 Spolupráce s se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 2.5 Další aktivity, dlouhodobé projekty 3. Charakteristika ŠVP Zaměření školy (Prima škola škola s 5 P ) 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie, kompetence Zabezpečení výuky žáků se SVP a mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán Učební osnovy Český jazyk, Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Člověka a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Školní projekty Ochrana životního prostředí Lidové zvyky Den Země Euroregion Labe Hodnocení žáků ŠVP pro školní družinu ŠVP PV pro předškolní vzdělávání Potvrzení údajů 173 Přílohy: 1. Standardy pro základní vzdělávání 2. RVP ZV LMP 3. Učební osnovy - předměty str. 3

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. 1 Velikost školy - základní údaje o škole Škola - umístění Zřizovatel Školská zařízení Základní údaje o zařízeních školy, dokumentace školy 2. 3 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Pedagogická rada jako poradní orgán Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při základní škole 2. 4 Charakteristika pedagogického sboru Základní údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci 2. 5 Další aktivity, dlouhodobé projekty Dokumentace školy Zájmová činnost - vedení kroužků na škole Údaje o dalších aktivitách Velikost školy - základní údaje o škole, charakteristika žáků Škola má právní subjektivitu od , od města Štětí získala objekt do bezplatného nájmu. Je plně organizovaná. Budova je pavilónového typu, třípodlažní, s velkou užitkovou a okrasnou zahradou, sportovním areálem a dopravním hřištěm. Je koncipována jako 27 třídní, má velké množství odborných učeben, 2 tělocvičny, posilovnu, dílny, učebny logopedie a dyslexie, přestávkové plochy pro vyžití žáků o hlavních přestávkách. V pavilonu prvního stupně jsou tzv. respiria prostory před posledními dvěma třídami na každém podlaží vhodná pro relaxaci a odpočinek dětí. Do areálu školy patří školní jídelna s vlastní právní subjektivitou (zřizovatel město Štětí), speciální škola, mateřská škola, prodejna Svačinka s občerstvením pro žáky. Umístění 5 subjektů v areálu školy přináší řadu problémů a zvýšeného úsilí, které se denně musí řešit a jejichž závažnost mnohdy odsouvá řešení pedagogických problémů. Škola již několik let nabízí žákům ze znevýhodněného prostředí a žákům, kteří neuspěli u zápisu do prvního ročníku docházku do přípravné třídy. Při tvorbě ŠVP ve školním roce 2012/13 navštěvovalo školu 166 žáků 1. stupně, 117 žáků 2. stupně, 15 žáků v přípravné třídě, celkem 298 žáků. Škola měla 16 tříd a 4 oddělení ŠD s 100 dětmi. Na škole pracovalo celkem 30 zaměstnanců, z toho 26 pedagogických a 4 nepedagogických. Situace se pochopitelně aktuálně mění Škola - umístění název školy: Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice adresa školy: Základní škola Štětí, Ostrovní 300, Štětí právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO ZŠ: identifikátor školy: vedení školy ředitel: Mgr. Václav Hladík zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Tesařová kontakt tel.: web: 4

5 Zřizovatel název zřizovatele: Město Štětí adresa zřizovatele: Mírové náměstí 163, Štětí kontakt tel.: fax: Školská zařízení kapacita (dle 7 zákona č. 561/2004 Sb.) Druh školy: Základní škola kapacita 750 žáků (pro první i druhý stupeň) Školské zařízení, které podporuje vzdělávání ve škole (poskytuje služby a vzdělávání): Školní družina kapacita 120 žáků Přípravná třída kapacita 15 žáků Základní údaje o školských zařízeních Zařízení školy Počet tříd/ odd. Počet žáků Počet žáků/tř. Počet ž/ped Školní družina 4 max. 120 max.30 max.30 Přípravná třída Podmínky školy Třídy a učebny: celkem 36. Odborné pracovny HV, VV, Př, Fy, Ch, Aj, Nj, Kuchyňka, Info, DAP, posilovna. Multimediální učebna: jedna učebna pro 26 žáků s připojením na internet. 3 učebny + 11 tříd vybaveno interaktivní technikou Odpočinkový areál: zahrada, hřiště,respiria, dopravní hřiště zřizované MěÚ Štětí Sportovní zařízení: dvě tělocvičny, posilovna, hřiště. Nadstandardní prostory pro ŠD: respirium u ŠD a školní zahrada se vstupem přímo od ŠD Dílny: kovo/dřevo dílna. Pozemek na zemědělské práce Žákovský nábytek nový od roku 2002, postupně doplňován Kmenové učebny: každá třída má svou kmenovou učebnu. Přestávkové plochy využívané žáky školy o hlavních přestávkách při příznivém počasí k volnému pohybu, relaxaci a sportovnímu vyžití. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. : každoročně doplňované dle potřeb Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: každoročně doplňované dle potřeb Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami: každoročně doplňované dle potřeb Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: každoročně doplňované dle potřeb Investiční rozvoj podle rozhodnutí zřizovatele Pitný režim zajišťován odběrem mléčných výrobků ze Svačinky nebo donáškou vlastních nápojů. 5

6 2. 3 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Pedagogická rada jako poradní orgán vyjadřuje se k: rozvojovým programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru, ( vyjadřuje se : podává návrhy na případné úpravy článků dokumentů,... ) má právo být seznámena se: změnami v personálním obsazení školy, se zásadami chodu školy, se změnami pracovního řádu,... schvaluje : výsledky výchovně vzdělávací práce, opatření k posílení kázně, klasifikační řád a řád školy, plán školy a rozvrh školy na daný školní rok. spolurozhoduje o: přijetí rozvojových programů školy Školská rada Datum zřízení: Počet členů školské rady: 3 Kontakt: Školská rada Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva byla vydána v souladu s ustanovením 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen školský zákon), zřizovací listina školské rady s volebním řádem. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy Občanské sdružení při škole Registrace Sdružení rodičů Zaměření: spoluúčast na organizování školních a mimoškolních akcí školy Kontakt: Charakteristika pedagogického sboru a pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 31 Počet učitelů ZŠ 22, asistent pedagoga 1 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Spec. pedagogové 6 6

7 Výchovní poradci 1 Pedagogičtí pracovníci si studiem doplňují pedagogickou způsobilost nebo odbornou kvalifikaci. Počítačová gramotnost je u většiny pracovníků na výborné úrovni (školení SIPVZ proběhlo dle vypracovaného plánu) mnohé úkoly vedení školy předává formou ové pošty Pedagogičtí pracovníci vykonávají výchovně vzdělávací činnost s přihlédnutím k ochraně žáků před riziky poruch jejich zdravého vývoje, vychovávají žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, dodržují učební plány, učební osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty, organizační předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při vyučování a výchově, dále se vzdělávají, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vykonávají dozor nad žáky podle zvláštních předpisů a pokynů ředitele, zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků, informují žáky o výsledcích jejich vzdělávání, v případě nezletilých též jejich zákonného zástupce, spolupracují se zákonnými zástupci žáků a zařízeními náhradní rodinné péče, spolupracují s výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence, případně se zařízeními pedagogicko-psychologického poradenství a orgány sociálně právní ochrany dítěte Další aktivity, dlouhodobé projekty Zájmová činnost - kroužky na škole: Červený kříž, Biologický, Hudební, Cvičení z CH, M (8. a 9. roč.), Logopedie, DAP, Flétna nebo kytara, Dyslexie, Angličtina (1. ), Floorbal, Míčové hry, Sportovní hry, Vybíjená, Výchovy uměním Zájem rodičů i žáků o výuku Aj se zvyšuje výuka Aj je již zavedena od 3. ročníku (německý jazyk je vyučován od 7. ročníku) Dlouhodobé projekty a významné akce školy: Jsou uskutečňovány pouze v místním prostředí. Do projektů je aktuálně zařazováno plnění cílů EVVO. Realizace probíhá např. jako výuka v terénu, besedy v muzeích, ve středisku ekologické výchovy, návštěva ZOO, chráněných krajinných oblastí, výsadba zeleně, úklid města a okolí. Účast na soutěžích (účast i v celostátním kole)- viz. výroční zpráva školy Divadelní představení žáků pro žáky školy a pro rodiče Exkurze a výlety zaměřené dle projektů Projekt Den Země, Masopust a Den zvířat, Euroregion Labský čtyřboj, výstavy výtvarných prací žáků školy Sběrové akce (starý papír) Akce k prevenci sociálně patologických jevů. Besedy pro 1. i 2. stupeň Akce k enviromentální výchově. Přírodovědné, historické a výtvarné akce, spolupráce s ekologickým střediskem Sever Spolupráce s firmou Mondi. Spolupráce s veslařským oddílem. Spolupořádání akcí Spolupráce s Městskou knihovnou. Spolupořádání akcí Spolupráce s SPC a PPP Litoměřice a Roudnice. Pomoc při řešení problémů s integrovanými žáky školy Spolupráce s Policií ČR. Výuka žáků BESIP. Besedy pro 1. i 2. stupeň k prevenci sociálně patologických jevů. 7

8 Mezinárodní spolupráce vzhledem k umístění školy, ale i z finančních důvodů, se nedaří žáci ani rodiče nemají zájem nebo možnost podporovat finančně náročnější akce. 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Zaměření školy má obecný charakter, je zaměřeno na všeobecné vzdělání bez preference předmětů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Prima škola vychází z RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Součástí programové nabídky jsou kroužky, projekty, kurzy, průřezová témata, učební osnovy. Pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je ve škole zřízena přípravná třída, která pracuje na základě vlastního ŠVP. Charakteristika a priority školního vzdělávacího programu jsou dány zákonem 561/2004 a vyhláškou 15/2005. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Prima škola je obsahově určen RVP a jeho postupné naplňování vytváří profil absolventa. V nabídce předmětů a kroužků vycházíme ze zájmu žáků a jejich zákonných zástupců, současným trendem jsou cizí jazyky a pohybové aktivity. Projektové akce plní funkci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dle metodického pokynu MŠMT 16745/ Získávání profesních licencí či osvědčení pro učitele je podporováno a zajišťováno DVPP. Prima škola - Škola s pěti P P1 Proevropská Vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí, základních požadavků na všestranně vzdělanou osobnost, dobře se orientující v současné společnosti. Pro život v EU je nutná znalost cizích jazyků, a proto kromě prvního povinného jazyka angličtiny vyučujeme i druhý povinný jazyk němčinu. Dle zájmu dětí jsme schopni nabídnout i další: ruský, španělský a francouzský jazyk Seznamujeme žáky s reáliemi, zvyky a tradicemi jednotlivých zemí, využíváme i zahraničních exkurzí k rozšiřování teoretických znalostí o praktické poznatky. Pomáháme žákům cizincům začleňovat se do našeho nejen školního prostředí. P2 Profesionální Z pozice pedagogického sboru chceme změnit stav kvalifikovanosti učitelů a ze současných 70% se přiblížit nebo dosáhnout úplné odborné způsobilosti všech vyučujících. Proto podporujeme dodatečné vzdělávání k dosažení kvalifikace a další průběžné vzdělávání pedagogů v jejich oboru. Ze strany žáků je hlavní prioritou jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, odpovědnost v rozhodování, sounáležitost se společností a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými morálními hodnotami a občanskými demokratickými postoji. P3 Progresivní Chceme vytvořit žákům maximální podmínky pro jejich rozvoj. Přistupovat diferencovaně k žákům nadaným, kterým nabízíme různé kroužky s rozšiřujícím učivem, soutěže, projekty a specifické úkoly pro rozvoj jejich nadání. Žákům se zdravotním či sociálním znevýhodněním nabízíme kroužky zaměřené na procvičování, činnost dyslektické a logopedické poradny, individuálními metodami práce pomáháme překonávat obtíže. Při škole pracuje i přípravná třída, která dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí pomáhá zvykat si na školní povinnosti Nabízíme výběr volitelných předmětů, zájmovou činnost, sportovní aktivity, exkurze, projektové dny, zefektivňujeme výuku skupinovou a týmovou prací, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky. Spolupracujeme se zřizovatelem při pořádání besed (život našeho města), exkurzí, dívky z kroužku aerobiku zpestřují akce města. S místní knihovnou rozvíjíme dlouholeté vztahy. Během hlavních prázdnin nabízíme letní táborovou činnost, v zimě pořádáme pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik. 8

9 P4 Pracovitá Vedeme žáky k rozvoji činnostního učení. V pracovních činnostech žáci získávají praktické znalosti z pěstitelství, práci v dílnách, v domácnosti, zaměřují se na práci s různými přírodními materiály. Při výuce výtvarné výchovy podporujeme metody týmové práce se zaměřením na výzdobu školy, na galeristickou činnost. Žáci členové Zdravotních hlídek při okresní organizaci ČČK se učí zásadám první pomoci. Vedeme žáky k zodpovědné volbě povolání: besedy se zástupci středních a odborných škol, účast na akci Škola 2005,6, 7..., kde se vycházející žáci informují o existenci a zaměření školských zařízení naší oblasti. Tito žáci navštíví před přijímacím řízením oblastní úřad práce pro orientaci ve svých profesních požadavcích. P5 Přátelská Chceme klást důraz na rovné vzdělání pro všechny, preferovat nejen intelektuální, ale i manuální nadání, podporovat toleranci a spolupráci mezi žáky, odhalovat a minimalizovat šikanu, agresivitu a ostatní patologické jevy, nacházet a rozvíjet společnou řeč mezi žáky a pedagogy. Vytvářet předpoklady pro orientaci v uměle vytvořených skupinách, naučit žáky respektovat sebe i druhé, podporovat v nich zdravé sebevědomí, chápání globálních vztahů. Otevřenou spolupráci prosazovat i ve vztahu k zákonným zástupcům. Informovanost probíhá nejen na pravidelných schůzkách s rodiči, nýbrž i během předem domluvených konzultacích. Spolupracujeme se Sdružením rodičů a přátel školy, dobře funguje i školská rada, máme členy i ve školní komisy při MěÚ Štětí. O činnosti školy informujeme i během dnů otevřených dveří a při různých veřejných akcích (vystoupení dramatického a aerobického kroužku, Den Země...). Chceme navázat na dobré tradice naší školy a naplňováním cílů pěti P rozvíjet silné a potlačovat slabé stránky školy, neustále zvyšovat její prestiž. Prostě vytvářet PRIMA ŠKOLU. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie, kompetence Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti, aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. V rámci vzdělávacího procesu jsou uplatňovány všemi pedagogy. Jsou formulovány ke každé klíčové kompetenci jako společný postup učitelů. Strategie učitele: Strategie směřující ke kompetenci k učení Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů -klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem -vyhledává informace -používá individuální přístup -použ. samotné organizování akcí -podněcuje vlastní tvořivost a nápady žáků -využívá účast v soutěžích -zařazuje do výuky problémové vyuč., experiment,situační metody. -využívá sebekontrolu a sebehodnocení žáků -zadává žákům samostatné práce vyžadující aplikaci teoretických poznatků -požaduje od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů -umožňuje žákům pozorovat a experimentovat porovnávat výsledky a vyvozovat závěry -hledá různá řešení -umí obhájit své řešení -využívá problémové úlohy -využívá více zdrojů pro získávání informací -užívá internet -využívá miniprojektů -umožňuje žákům vytvářet hypotézy, pozorovat různé jevy, hledat pro ně vysvětlení, provádět pokusy,ověřit výsledek řešení a zvážit jeho uplatnění v praxi -nabízí žákům k řešení úkoly, které vyžadují propojení znalostí z více 9

10 Strategie směřující ke kompetenci komunikativní Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální Strategie směřující ke kompetenci občanské Strategie směřující ke kompetenci vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti,a tudíž i více přístupů k vyřešení -žákům není bráněno při vlastní volbě pořadí vypracování úkolů -podporuje přátelské vztahy ve třídě -zkouší používat metodu kooperativního učení -podporuje komunikaci s jinými školami -klade důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování -umožňuje žákům prezentovat vlastní názory -žáci mají maximální možnost samostatné ústní i písemné prezentace samostatné práce, referáty, diskuse -využívá školní časopis ve výuce i jako prostředek komunikace mezi žáky a veřejností -umožňuje žákům podílet se na přípravě rozhlasových relací -vyžaduje od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací časopisy, webové stránky -jako výstup z některých témat výuky požaduje nejrůznějším způsobem zpracované práce písemně,graficky, umožňující pomocí obrazového vyjádření apod. dle věku žáků a druhu tématu -zařazuje činnosti umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací společné akce starších a mladších žáků, akce pro rodiče a veřejnost -používá skupinovou práci -používá pomoc při učení -zkouší střídat role ve skupině -vede žáky k respektování pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podílejí -vede žáky k odmítání toho, co ruší dobré vztahy -od prvního ročníku zařazuje do výuky práci v týmu, zdůrazňuje pravidla kvalitní spolupráce a nutnost vzájemné pomoci -vyžaduje od žáků ( zpočátku s pomocí učitele, později samostatně) rozdělení rolí ve skupině, vytvoření pravidel pro práci v týmu, převzetí zodpovědnosti za splnění úkolu - orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení -do výuky zařazuje projekty, projektové dny -výuku orientuje na konkrétní příklady z každodenního života, využíváno je prožitkové vyučování -ve výuce využívá hry na jejichž tvorbě se podílejí sami žáci -vysvětluje školní řád a umožňuje žákům vznášet k němu připomínky -respektuje individuální rozdíly mezi lidmi -posuzuje činy z ekologického hlediska -vede žáky k třídění odpadů -seznamuje s kulturou jiných národů -vyžaduje od žáků již od prvního ročníku spolupodílení se na vytváření pravidel třídy, školy -na konkrétních modelových příkladech demonstruje pozitivní a negativní projevy chování lidí -připomíná žákům lidové tradice - v rámci možností pořádá sportovní soutěže, vystoupení pro veřejnost,dny otevřených dveří pro MŠ a rodiče, zajišťuje účast žáků na akcích města, -vede žáky k účasti na veřejném životě návštěva městského úřadu, soudu, parlamentu -nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační ) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům -motivuje žáky k aktivnímu přístupu k pracovním činnostem -vede žáky k objektivnímu sebehodnocení při profesní orientaci 10

11 pracovní -doplňuje výuku exkurzemi -vede žáky k spolupráci s výchovným poradcem -vybírá volitelný předmět s ohledem na budoucí zaměstnání -různými formami(exkurze,film, beseda )seznamuje žáky s různými profesemi, cíleně ujasňuje představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě jejich dalšího vhodného studia -umožňuje žákům podílet se na tvorbě pomůcek do výuky, prezentovat výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků -zapojuje žáky do přípravy školních projektů -vyžaduje od žáků zhodnocení vlastní práce i práce spolužáků a návrhy na zlepšení -získané poznatky žáků využívá při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání hraní rolí, diskuse, skupinová práce, pokusy a experimenty Kompetence k učení Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 2. vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 3. operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 4. samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 5. poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 2. vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 3. samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací 4. ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů 5. kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 2. naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 3. rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 11

12 4. využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem 5. využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 2. podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 3. přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 4. vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 2. chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 3. rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 4. respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 5. chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní Na úrovni základního vzdělávání žák: 1. používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 2. přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 3. využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 4. orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Kompetence rozpracované: Kompetence k řešení problémů 1. Promýšlí a plánuje způsob řešení 1.1. analyzuje podstatu problému a navrhuje jeden či více způsobů řešení 1.2. aplikuje nejvhodnější způsob řešení 2. Rozlišuje shodné, podobné a odlišné znaky 2.1. podle minulých zkušeností aplikuje shodné nebo podobné znaky 2.2. pro odlišné vyhledává adekvátní informace 12

13 3. Objevuje různé varianty řešení 3.1. pracuje s různými možnostmi řešení 3.2. vyhodnocuje optimální řešení 4. Využívá logických, matematických a empirických postupů 4.1. navrhuje postup na základě svých zkušeností 5. Aplikuje postupy na podobné situace 5.1. porovnává podobné situace a aplikuje shodné postupy 6. Vnímá nejrůznější problémové situace 6.1. chápe podstatu problémové situace 6.2. zamýšlí se nad řešením problémové situace 7. Přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 7.1. analyzuje příčinu problému 7.2. samostatně hledá řešení 8. Využívá vlastního úsudku a zkušeností 8.1. aplikuje své poznatky a zkušenosti z minulosti 8.2. porovnává různé varianty řešení 8.3. dokáže vybrat optimální způsob 8.4. aplikuje své poznatky z řešení jiných problémů 9. Vyhledává informace 9.1. samostatně vyhledává informace potřebné k řešení problémů 9.2. efektivně třídí a používá informace 10. Řeší problémy samostatně rozhoduje se samostatně vyhledává potřebné informace v médiích 11. Obhajuje uvážlivé rozhodnutí své rozhodnutí pečlivě zvažuje prezentuje a obhajuje své rozhodnutí 12. Zodpovídá uvědoměle za svá rozhodnutí a činy uvědomuje si závažnost svého výběru řešení zpracovává řešení tak, aby ho mohli využít i ostatní spolužáci Kompetence sociální a personální 1. Podílí se na příjemné atmosféře v týmu 1.1. spolupodílí se na vytvoření pravidel spolupráce 1.2. nezištně nabízí svou pomoc 2. Přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů 2.1. děkuje druhým za uznání 3. Jedná s úctou a ohleduplností 3.1. při potížích nebo nezdaru neshazuje vinu na druhé 4. Poskytuje pomoc nebo o ni požádat 4.1. radí se, jak zlepšit své další jednání 5. Ovládá a řídí svoje jednání a chování 5.1. pokud své jednání nezvládne, omluví se 6. Vytváří si představu o sobě tak, aby byla podporována jeho sebedůvěra 6.1. s pomocí učitele si volí cíl pro sebezlepšení 7. Snaží se vhodným chováním dosáhnout sebeuspokojení a sebeúcty 7.1. stanovuje si cíle pro sebezlepšení 8. Spolupracuje se členy pracovní skupiny 8.1. neodmítá a nekritizuje nápady druhých 9. Diskutuje v malém kolektivu i v kolektivu třídy 9.1. vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dřív než kritiku 9.2. děkuje druhým za uznání 10. Respektuje zkušenosti druhých a různá hlediska raduje se z úspěchu celé skupiny 11. Čerpá ponaučení z názorů druhých respektuje názory druhých 13

14 Kompetence pracovní 1. Poznává zákl. aktivity uskutečnění podnikatelského záměru 1.1. s pomocí učitele plánuje činnosti nutné ke splnění úkolu 1.2. stanoví čas na realizaci úkolu 2. Chápe práci jako příležitost k seberealizaci 2.1. využívá znalosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje 3. Vytrvale plní zadané úkoly 3.1. pracovní úkoly řeší podle návodu 3.2. úkoly plní ve stanoveném termínu 4. Plánuje, organizuje a hodnotí činnost samostatnou i v týmu 4.1. plánuje s pomocí učitele činnosti nutné ke splnění úkolu 4.2. rozpoznává kvalitní práci a dobře splněný úkol 5. Spolupracuje, respektuje práci svou i úspěchy druhých 5.1. neodmítá návrhy ostatních 5.2. oceňuje úspěchy druhých 6. Využívá znalostí a zkušeností v zájmu své přípravy na budoucí povolání 6.1. získané znalosti využívá ke svému vlastnímu rozvoji, své přípravy na budoucí povolání 7. Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí 7.1. pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci. Pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí posuzuje výrobní postupy, které sám požívá z hlediska jejich bezpečnosti. 8. Uznává propojení techniky s pracovní činností člověka 8.1. pro vlastní činnost vybírá takové techniky, materiály a nástroje, které nejlépe odpovídají zadanému úkolu poznává různé obory lidského konání, vysvětlí, v čem spočívá jejich význam získává informace o různých profesích a začíná se v nich orientovat získává informace o případné budoucí profesi. Posuzuje profese z různých hledisek a vyhodnotí je vzhledem ke svým předpokladům a možnostem. 9. Uplatňuje osvojené vědomosti při rozhodování o vlastní profesní orientaci 9.1. odhaduje své možnosti a schopnosti 9.2. získává potřebné informace o případné budoucí profesi 9.3. posuzuje výrobní postupy, které sám používá, z hlediska jejich bezpečnosti 10. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení při vlastní činnosti používá z nabídky takové materiály a nástroje, které nejlépe odpovídají pracovnímu úkolu připraví si vhodné pracovní místo šetří materiálem, elektrickou energií dodržuje bezpečnost práce, pracuje tak, aby chránil zdraví své i ostatních 11. Chápe podstatu, cíl a rizika podnikání využívá znalosti a zkušenosti získané ve škole v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost rozvíjí své podnikatelské myšlení Kompetence k učení 1. Určuje překážky bránící učení 1.1. žák aktivně odstraňuje překážky bránící mu v učení 1.2. žák určuje překážky a následně je odstraňuje 2. Plánuje způsob, jak zdokonalí své učení 2.1. žák obohacuje a prohlubuje svou poznatkovou zkušenost 2.2. žák zdokonaluje své učení, rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení 3. Rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k učení 14

15 3.1. žák zdokonaluje své učení strategie 3.2. žák obohacuje svou poznatkovou zkušenost 3.3. žák neustále rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k učení 4. Vyhledává a třídí informace 4.1. žák vyhledává informace a zpracovává je 4.2. žák informace třídí 5. Informace efektivně využívá k procesu učení 5.1. žák všechny informace efektivně využívá k procesu učení 6. Informace využívá v praktickém životě 6.1. žák využívá informace v praktickém životě 7. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly 7.1. žák používá termíny, znaky a symboly 8. Kriticky posuzuje získané výsledky a vyvozuje závěry 8.1. žák kriticky posuzuje získané výsledky 8.2. žák vyvozuje ze získaných výsledků závěry 9. Využívá vhodné způsoby, metody a strategie 9.1. žák využívá vhodné způsoby, metody a strategie k učení 9.2. zdokonaluje své učební strategie 9.3. posuzuje vlastní pokrok 10. Plánuje, organizuje a řídí vlastní učení žák má pozitivní vztah k učení rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení žák vyhledává, sbírá a třídí data žák si naplánuje, zorganizuje a řídí svůj učební proces naplánuje způsob, jak zdokonalit své učení 11. Porovnává získané výsledky žák kriticky posuzuje získané výsledky a vyvozuje závěry definuje smysl a cíl učení 12. Uvádí věci do souvislostí žák si zapamatuje důležitá fakta posoudí úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení porovnává získané výsledky shrne, co bylo řečeno 13. Diskutuje o výsledcích učení kriticky posuzuje získané výsledky a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti porovnává získané výsledky diskutuje o svých výsledcích učení 14. Zdokonaluje své učební strategie neustále posouvá vpřed hranice svých možností zdokonaluje své učební strategie rozvíjí své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení přistupuje k učení iniciativně, s aktivním zájmem 15. Samostatně pozoruje, experimentuje žák samostatně pracuje žák samostatně pozoruje a vyvozuje závěry žák při řešení problému experimentuje, třídí různá řešení a vybírá to řešení nejlepší 16. Posoudí vlastní pokrok žák posuzuje své znalosti, vědomosti a dovednosti žák porovnává výsledky své i spolužáků žák posuzuje vlastní pokrok 17. Přistupuje k učení iniciativně žák je aktivní, k učení přistupuje se zájmem žák se připravuje na vyučování žák je iniciativní 18. Projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu žák projevuje pozitivní vztah k učení 15

16 18.2. žák projevuje kladný vztah ke vzdělávání žák projevuje ochotu dál se vzdělávat projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 19. Poznává smysl a cíl učení žák si uvědomuje smysl učení žák poznává cíl učení 20. Má pozitivní vztah k učení žák přistupuje k učení aktivně, iniciativně a se zájmem žák projevuje kladný vztah k učení žák ochotně spolupracuje 21. Obohacuje a prohlubuje svou poznatkovou zkušenost žák získává potřebné informace k učení pracuje, třídí a zpracovává informace žák stále prohlubuje své poznatky, vědomosti a dovednosti 22. Projevuje ochotu celoživotně se vzdělávat žák projevuje ochotu k dalšímu vzdělávání Kompetence komunikativní 1. Naslouchá pozorně 1.1. soustředěně naslouchá projevům druhého 2. Uvědoměle rozvíjí svou slovní zásobu 2.1. stále rozvíjí svou slovní zásobu 2.2. správně používá slova cizího původu 3. Srozumitelně se vyjadřuje 3.1. vyjadřuje se výstižně, srozumitelně a kultivovaně ústně i písemně 3.2. při výstavbě projevu dodržuje logičnost 3.3. používá vhodné jazykové prostředky 4. Používá technické prostředky komunikace 4.1. využívá ke komunikaci telefon (i mobilní), fax, počítač, internet i další komunikační technologie 5. Snaží se kvalitně spolupracovat a komunikovat s ostatními lidmi 5.1. projevuje snahu v komunikaci s druhými 6. Prezentuje vhodně výsledky své i skupinové práce 6.1. vystupuje na veřejnosti 6.2. k prezentaci svých názorů, výsledků práce na veřejnosti používá i vhodné věcné prostředky od tabule po multimediální prostředky i postupy a metody 6.3. je ohleduplný na schopnosti i zájmy adresáta projevu, na situaci (místo, čas, další okolnosti), účel i cíl projevu 6.4. zvažuje vhodnou délku projevu a vhodné množství předávaných informací 6.5. vhodně projev oživuje a udržuje zájem adresáta projevu 7. Rozumí různým typům textů, záznamů a obrazovým materiálům 7.1. v diskuzi rozvíjí myšlenky druhých, navazovat na ně 7.2. v diskuzi neodbíhá od tématu, drží se ho 7.3. dokáže si udělat čas na rozmyšlení odpovědi (reakce) 7.4. vyjadřuje a obohacuje svůj vlastní názor 8. Reaguje na nonverbální sdělení 8.1. projevuje přiměřené reakce na nonverbální sdělení 9. Využívá a rozumí prostředkům ne-jazykové komunikace 9.1. používá vhodné nonverbální prostředky držení těla, vzdálenost od adresáta, gesta, mimiku 9.2. adekvátně dešifruje neverbální sdělení 10. Reaguje vhodně na manipulativní komunikaci rozeznává skryté významy a záměry autora (ústního i písemného projevu) 11. Zaznamenává své myšlenky písemně správně používá gramatická pravidla 16

17 11.2. zpracovává text pravopisně správně využívá různé typy větné struktury 12. Čte s porozuměním interpretuje přečtený text vlastními slovy 13. Pečlivě vyslovuje a používá adekvátních lingvistických prostředků správně a srozumitelně vyslovuje používá vhodné paralingvistické prostředky u mluveného projevu správně a zřetelně vyslovuje, mluví příměřeně hlasitě, rychle, správně intonuje, užívá vhodné melodie a kadence řeči, rytmus řeši a pauzy u písemného projevu čitelně a úhledně píše,l užívá různé druhy písma, vhodně člení text na odstavce a kapitoly 14. Komunikuje v cizím jazyce Kompetence občanské 1. Respektuje přesvědčení druhých lidí 1.1. odmítá útlak a hrubé zacházení 2. Chápe základní principy společenských norem a zákonů 2.1. je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 3. Je si vědom svých práv a povinností 3.1. neobtěžuje a neškodil, respektuje, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého 4. Odmítá útlak a hrubé zacházení 4.1. odmítá agresivitu proti sobě nebo proti třetí osobě 4.2. podle svých možností se jí postaví 5. Nesouhlasí s fyzickým a psychickým násilím 5.1. nepoužívá násilné řešení sporů 5.2. používá postupy, kterými je možné odmítnout agresi proti sobě i druhému 5.3. násilí nepřihlíží, ale podle svých možností se mu postaví 6. Chová se zodpovědně i v krizových situacích 6.1. osvojil si důležitá telefonní čísla 6.2. řídí se radami a doporučeními dospělých 6.3. dodržuje známé zásady bezpečnosti při zábavě i práci 7. Respektuje tradice 7.1. projevuje znalosti o místě, kde žije 7.2. neničí historické památky 8. Respektuje požadavky ekologie 8.1. respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 8.2. rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví 8.3. chápe základní ekologické souvislosti 9. Projevuje pozitivní postoj k umění a kultuře 9.1. respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví 10. Zapojuje se do sportovních a kulturních aktivit aktivně přistupuje k akcím pořádaným školou sleduje a vybírá si sportovní a kulturní události v obci, zvažuje jejich kvalitu 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Ve škole nejsou diagnostikováni mimořádně nadaní žáci. Škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané integruje do běžných tříd. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami většinou vyžaduje působení speciálního pedagoga a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (SPC nebo PPP). V případě potřeby u individuálně integrovaných žáků se stanoví tzv. individuální vzdělávací plán, za jehož 17

18 kompletnost a platnost odpovídá výchovný poradce (stejně tak i za komunikaci s SPC či PPP). Na základě vyšetření a doporučení jsou žáci zařazováni do reedukační péče. V současné době je na škole převážná část žáků s vývojovými poruchami učení, málo je na škole žáků se zdravotním znevýhodněním. Na škole pracuje dostatek speciálních pedagogů, jež dle závěrů z vyšetření pomocí speciálních pomůcek napravují poruchy a obtíže žáků. Pro mimořádně nadané žáky je třeba zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva v těch vyučovacích předmětech, kde se dítě jako nadané projevuje. Žáci nadaní jsou individuálně připravováni k soutěžím, olympiádám, mohou navštěvovat kroužky s různými aktivitami, připravovat články pro místní tisk.. Logopedie, dyslexie, specifické poruchy učení Charakteristika předmětu: Logopedie, dyslexie, specifické poruchy učení Pro výše jmenované obory jsou vytvořeny specifické podmínky: individuální péče, menší počet žáků ve třídě, individuální plány včetně pedagogicko organizačních úprav, odpovídající metody a formy práce. Žákům se věnují specializovaní pracovníci speciální pedagogové, asistenti DAP, logopedie, Výchovná poradkyně a třídní učitelé pravidelně komunikují se žáky a zajišťují zpětnou vazbu, spolupracují s PPP a SPC v Roudnici n.l a Litoměřicích 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena integrací ve výuce, v rámci projektových dnů, exkurzí viz učební osnovy Osobnostní a sociální výchova 1. Osobnostní rozvoj 1.1. Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium 1.2. Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 1.3. Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 1.4. Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích 1.5. Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích 2. Sociální rozvoj 2.1. Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 2.2. Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 2.3. Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); 18

19 specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 2.4. Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence 3. Morální rozvoj 3.1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci 3.2. Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola 1.2. škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole; 1.3. způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů); 1.4. formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci 2. Občan, občanská společnost a stát 2.1. občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); 2.2. Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); 2.3. principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 3. Formy participace občanů v politickém životě 3.1. volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); 3.2. obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 4.1. demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); 4.2. význam Ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá 1.2. rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; 1.3. místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; 1.4. naši sousedé v Evropě; 1.5. život dětí v jiných zemích; 1.6. lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 2. Objevujeme Evropu a svět 19

20 2.2. naše vlast a Evropa; 2.3. evropské krajiny; Evropa a svět; 2.4. mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly; 2.5. Den Evropy; 2.6. život Evropanů a styl života v evropských rodinách; 2.7. životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 3. Jsme Evropané 3.1. kořeny a zdroje evropské civilizace; 3.2. klíčové mezníky evropské historie; 3.3. Evropská integrace; 3.3. instituce Evropské unie a jejich fungování; 3.4. čtyři svobody a jejich dopad na život jedince; 3.5. co Evropu spojuje a co ji rozděluje; 3.6. mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Multikulturní výchova 1. Kulturní diference 1.1. jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; 1.2. člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika; 1.3. poznávání vlastního kulturního zakotvení; 1.4. respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy); 1.5. základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě 2. Lidské vztahy 2.1. právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; 2.2. udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost; 2.3. vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); 2.4. předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace); 2.5. důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); 2.6. význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého; 2.7. lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy 3. Etnický původ 3.1. rovnocennost všech etnických skupin a kultur; 3.2. odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; 3.3. postavení národnostních menšin; 3.4. základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; 3.5. různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa; 3.6 projevy rasové nesnášenlivosti - jejich rozpoznávání a důvody vzniku 4. Multikulturalita 4.1. multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti; 4.2. multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; 4.3. specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost; 4.4. naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; 4.5. význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání 5. Princip sociálního smíru a solidarity 5.1. odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám; 5.2. nekonfliktní život v multikulturní společnosti; 20

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017

Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Základní škola Merklín, okr. Plzeň - jih ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013-2017 Školní plán EVVO je součástí ŠVP ( viz bod 7. Příloha příloha č. 2 ) Obsah:2 1. Charakteristika...

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více