Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace. Je nám spolu dobře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace. Je nám spolu dobře"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2013 aktualizováno k dočasně zvýšen počet dětí na

2 1. Identifikační údaje OFICIÁLNÍ NÁZEV: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTIVAČNÍ NÁZEV: Je nám spolu dobře PŘEDKLADATEL: Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod Chvalkovice 104 Chvalkovice v Čechách ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Petr Hlava Telefon: Fax: cz IČO: IZO: REDIZO: ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ MŠ: Velká Bukovina 65 Chvalkovice v Čechách Telefon: cz IZO: KOORDINÁTOR ŠVP: Dana Raticová ZŘIZOVATEL: Obec Chvalkovice Chvalkovice 130 Chvalkovice v Čechách STAROSTA: Miroslav Kališ Telefon: Fax: Cz - 2 -

3 2.1 PRESENTACE ŠKOLY 2. Charakteristika školy Mateřská škola (dále jen MŠ) ve Velké Bukovině Chvalkovicích je datována od školního roku 1963/64. Do této doby zde byl Zemědělský útulek. Z nevyhovujících prostor zámku ve Chvalkovicích byla MŠ přemístěna do Velké Bukoviny a došlo ke spojení útulku a MŠ s počtem zapsaných dětí 27. Během let zde byly prováděny stavební úpravy výměna oken, sociální zařízení, oplocení a vybavení zahrady. V roce 1972 bylo dokončeno ústřední topení. V roce 1974 pro velký počet dětí došlo k rozšíření o jedno oddělení, počet dětí dosahoval 53. Tento stav trval sedm let, šest let to byla MŠ jednotřídní s rozšířeným počtem výchovných pracovnic. V roce 1985 zde byly na jeden školní rok otevřeny jesle pro velký počet dvouletých dětí. Od roku 1988 jsme opět jednotřídní MŠ. V roce 1996 zde byly provedeny nové stavební úpravy v souvislosti s plynofikací obce. Byla vybudována nová kotelna s kotli na zemní plyn v hodnotě téměř 1 milion Kč. Od 1. ledna 2003 se MŠ stala součástí Základní školy a Mateřské školy Chvalkovice, okres Náchod a tvoří odloučené pracoviště tohoto samostatného právního subjektu. Od 1. listopadu 2006 začíná přístavba a přestavba budovy, která měla dosáhnout celkové hodnoty 8 milionů Kč. Pro příliš vysokou cenu přestavby a s vyhlídkou do budoucnosti na získání příspěvku ve formě dotací EU bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že celková přestavba bude rozdělena do několika etap. V první etapě bylo přízemí budovy zcela přestavěno, nachází se zde kuchyň, jídelna, tělocvična, skladové prostory pro kuchyň, šatna dětí, prádelna a sociální zařízení. V mezipatře nové umyvárny pro děti, šatny pro zaměstnance a úklidová místnost, sklady. V rámci druhé etapy přestavby, květen a červen 2011, za finanční účasti EU byly vyměněny zbývající okna, zateplení a omítnutí budovy v hodnotě Kč, z toho činila dotace EU 646 tis.kč, Královéhradecký kraj dal částku 190 tis. Kč, obec dala 514 tis.kč Od září 2008 se navyšuje kapacita MŠ z 24 na 28 dětí. Pro zvýšený počet dětí při zápisu v roce 2012 bylo nutné přistoupit k dalšímu navýšení kapacity na 36 dětí.. Tímto opět došlo k úpravě prostor. Z dosavadní tělocvičny se stala herna pro druhou třídu a z části prádelny pak vybudováno chybějící sociální zařízení. Tato úprava vyšla obec asi na 60ti. Kč

4 2.2. SPECIFIKA A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání FORMA VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ chceme rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, upřednostňovat jejich zájmy a potřeby. Cílem výchovy je pomoc dětem při adaptaci v MŠ, podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy mezi dětmi různého věku, zdravý fyzický, psychický, sociální a citový vývoj vycházející z individuálních potřeb každého dítěte. Všechny tyto základní zkušenosti se jednou zhodnotí a uplatní. Nezastupitelné místo pro utváření osobnost dítěte je především rodina. V dnešní době ale nejsou všechny rodiny schopny zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku potřebuje. Úskalí je například v oblasti sociálního vývoje dítěte. Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v této společnosti. Pracujeme podle nového vlastního projektu. Realizovanými činnostmi naplňujeme základní rámcové cíle předškolního vzdělávání a zároveň specifické cíle jednotlivých oblastí. Ke zvoleným tématům jsou vybírány činnosti, které rozvíjejí všechny kompetence dítěte. Do každého tématického celku se snažíme zařazovat činnosti ze všech pěti vzdělávacích oblastí, obsahově ucelené s hlavním tématem. S tématy pracujeme, dokud děti mají zájem o činnosti a dokud jim tyto činnosti přinášejí uspokojení.projekt je tvořen pro obě třídy MŠ a slouží pro přípravu plánů. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání cestou přirozeného poznání. Vzhledem k dobré poloze naší MŠ zaměřujeme činnosti dětí na poznávání a ochranu přírody, na pobyt venku. K pohybovým sportovním aktivitám využíváme školní zahradu, hřiště a nedaleký les. Vzájemně spolupracujeme s nedalekými MŠ. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne naskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, zpravidla ve skupinách a individuálně. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti

5 2.4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považovány děti se: a) zdravotním postižením ( tělesným, zrakovým,sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování) b) děti se sociálním znevýhodněním ( dítě z prostředí,kde se mu nedostává potřebné podpory zákonných zástupců v rámci svěřené péče) Je li podezření na vývojovou poruchu učení nebo chování kontaktujeme rodiče s doporučením, ať se obrátí na příslušné pracoviště. Do 5 let věku psychiatrické vyšetření dětským specialistou Nad 5 let věku PPP v Náchodě či SPC Pokud je doporučená integrace je nutné: Prozkoumat podmínky a potřeby dítěte a posoudit zda jsme schopni je plnit. Konzultovat s rodiči vypracovaný postup (IVP) a nechat ho podepsat. Informovat všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky o integraci ( platí i pro nadané děti) Dbát na jeho plnění a sledovat a pozorovat úspěchy či neúspěchy dítěte a pečlivě vše zapisovat. Dvakrát během školního roku učitelka IVP vyhodnocuje. Obsah IVP Upevňování pracovních návyků, posilování samostatnosti dítěte, posilování koncentrace pozornosti, při plnění úkolů klást důraz na přesnost a kvalitu, rozvoj sluchové a zrakové diferenciace, rozvoj grafomotoriky, fixace správného úchopu, rozvoj kresebného projevu socializace dítěte a začleňování do kolektivu, rozvoj hrubé a jemné motoriky ( dle doporučení příslušného pracoviště) Vytvoření individuálních plánů (IVP) - Dana Raticová Soňa Mohrová Stimulační program Maxík pro děti s odloženou školní docházkou Plán pro děti mimořádně nadané: Ve školním roce 2014/2015 bude probíhat testování dětí a pokud se bude nějaké dítě jevit jako nadané bude mu vypracován individuální vzdělávací plán. Vzdělávání dětí do 3.let věku Děti které dovrší v tomto školním roce 3 let rozvíjejí svoje schopnosti dle teorie Gardnerovy metody rozvoje dítěte dle inteligencí. Obsahem tohoto plánu je výchovná péče zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kultutně hygienických návyky přiměřených věku dítěte s ohledem na jeho individualitu

6 2.5. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Děti do MŠ jsou přijímány na základě vypsání zápisu v průběhu měsíce března. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů, na webových stránkách školy. Pro lepší adaptaci nově přihlášených dětí jsou připraveny Dny otevřených dveří ANALÝZA Část obce Chvalkovice, obec Velká Bukovina, ve které se MŠ nachází je malá, přibližně s 90 obyvateli. Žádná bytová výstavba se zde neprovádí, většina mladých lidí bydlí v bytech s rodiči nebo v nájemných bytech obecního úřadu či zemědělského družstva. Vyžití pro mladé lidi není skoro žádné. Nejčastější zdroj zaměstnání je textilní podnik Hartmann Rico ve Chvalkovicích nebo Zemědělské družstvo se sídlem v Dolanech. MŠ navštěvuje 3 5 místních dětí. Ostatní děti jsou z jiných částí obce Chvalkovice, Miskolezy nebo z okolních obcí Vlčkovice, Brzice. Rodiče mají ráno možnost děti do MŠ posílat linkovým autobusem, kde je zajištěn dozor dospělé osoby z obcí Chvalkovice a Vlčkovice. Odpolední odvoz pouze do Chvalkovic DEMOGRAFICKÝ VÝHLED Podle odhadů by se MŠ měla udržet v počtu dětí od 25-30, vzhledem k demografickému vývoji v posledních letech i vyšší počty dětí PROSTOROVÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY Kapacita školy je stanovena na 36 dětí. V MŠ jsme doposud neměli děti s vážnými zdravotními problémy, nebo s postižením.. Učebny se nacházejí v 1. poschodí a přízemí, sociální zařízení v mezipatře a v přízemí. Děti jiných kultur a národností školu nenavštěvují JAK JE ŠKOLA OTEVŘENA VEŘEJNOSTI Během roku mohou rodiče navštěvovat MŠ. Nově přijaté děti mají možnost se adaptovat. Jsou pořádány akce pro děti a rodiče, Snažíme dětem zajistit během pobytu ve škole různé aktivity pískání na flétny, logopedickou pomoc, anglické chvilky, pro předškoláky stimulační program Maxík, plavecký výcvik, exkurze a výlety, divadla, družební návštěvy s jinou MŠ

7 3.KONCEPCE ŠKOLY Hlavním posláním MŠ je předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet jejich samostatnost, zdraví, sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí Podmínky předškolního vzdělávání Budova je jednopatrová a v přízemní části se nachází herna, jídelna,kuchyň,šatna dětí, sklady potravin,hygienické zařízení, v mezipatře je šatna personálu,hygien. zařízení pro děti a sklady, v prvním patře je herna dětí, ložnice, ředitelna. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory (respektujeme závaznou hygienickou kapacitu). Třídy slouží k volné hře dětí a k řízeným činnostem dětí. Vzhledem k věkovému rozpětí dětí navštěvujících naší MŠ je třída vybavena dětskými stolečky a židličkami tří velikostí, které umožňují správné a pohodlné sezení jak dětem nejmenším, tak i dětem předškolního věku. V ložnici jsou trvale rozmístěna lůžka pro odpolední odpočinek dětí. Nejstarším dětem po krátkém odpočinku jsou nabídnuty klidové činnosti. V dětské šatně má každé dítě k dispozici svoje místo opatřené značkou dítěte Zahrada bezprostředně navazuje na budovu MŠ, její prostory jsou v současné době nedostačující.na zahradu MŠ je již zpracován nový projekt Čapí hnízdo, který by se měl být zrealizován do listopadu Nyní využíváme nedaleké dětské hřiště,travnaté plochy,les. Vzdálenější cíle vycházek nebo výletů volíme podle fyzické zdatnosti dětí Z hlediska materiálního zabezpečení MŠ - má dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí. - vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. Jsou umístěny tak aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky jsou průběžně obnovovány a doplňovány - děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům, jsou vystaveny v šatně, schodišti v prostoru třídy. Rodiče mají možnost hodnocení a porovnání.. - všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, hlučnost, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin)

8 3.3. Psychosociální podmínky Celý kolektiv MŠ se snaží o vytvoření spokojeného a bezpečného klima školy a jedním z našich hlavních cílů je šťastné dítě.pro dobrý základ této myšlenky je důležitá správná adaptace. Adaptace Děti před nástupem do MŠ mohou docházet na návštěvy, při zahájení docházky umožňujeme postupnou adaptaci s rodiči a zkrácený pobyt v MŠ. Rodiče informujeme o nejvhodnější době a formě adaptace. Zohledňujeme potřeby dětí a zájem dětí o činnosti. Nabízíme pestré a lákavé možnosti hry, ponecháváme dostatečný prostor pro spontánní hry a učení. Přijímáme dětské projevy s porozuměním, odlišnosti dětí respektujeme. Budujeme ve třídě atmosféru důvěry, porozumění a sounáležitosti. Podporou, motivací a pozitivním povzbuzením vedeme děti k sebepoznání,, sebedůvěře,uvědomění si vlastní osobnosti.respektujeme pohybové vyžití dětí zejména při pobytu venku. Předškolní děti jsou připravovány na školní docházku. Pozorujeme každé jednotlivé dítě, jeho osobní vlastnosti, zkušenosti, rozvoj a pokrok za určité období. O svých poznatcích vedeme záznamy. Dalším naším cílem je zajistit, aby všichni děti v MŠ měly rovnocenné postavení. Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všichni si jsou rovni, bez ohledu na případný handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti Organizace vzdělávání MŠ je otevřena od 6,30 16,00 hodin. Organizačně je třída v prvním poschodí věkově smíšená od 4 do 6 let, ve třídě v přízemí jsou nejmladší děti od 2,5 do 4 let. Ranní scházení dětí probíhá od 6,30-7,30 hodin ve třídě v 1 poschodí, potom nejmenší děti odcházejí do herny v přízemí. Pozdější příchody lze dohodnout s učitelkou předem. Vyzvedávání dětí probíhá po obědě (ve 12,00 12,15 hodin),odpoledne od 14:15, v jinou dobu kdykoliv po dohodě s učitelkou. Spontánní hra probíhá celým denním programem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Časový režim je maximálně uvolněn tak, aby bylo možné co nejvíce vyhovět potřebám a zájmům dětí. Děti nacházejí v MŠ klidné zázemí a soukromí. Pokud děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Výlety a mimořádné události organizujeme v rámci dopoledních nebo celodenních činností. Rodiče jsou s akcemi seznámeny na nástěnce v šatně dětí, nebo v poznámkových sešitech, které má každé dítě. MŠ je uzavřena v době letních prázdnin na jeden měsíc. V této době se provádí plánované opravy,malování,úklid, vybírá se dovolená. V průběhu roku, jestliže dojde poklesu dětí pod 5( jarní prázdniny, chřipková epidemie apod.), může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem MŠ uzavřít na nezbytně nutnou dobu., nebo v době prázdnin zkrátit provoz po dohodě s rodiči

9 3.5. Charakteristika jednotlivých tříd Na MŠ jsou dvě oddělení : I.třída Koťátka: 14 dětí ve věkové skupině(2,5-4 roky) Z toho 9 dívek Zaměření: Zdokonalování se v sebeobsluze, začleňování do kolektivu dětí, zaměření na individualitu dítěte. Pedagogické obsazení : Dagmar Hunešová II. třída Čápata 23 dětí v heterogenní skupině ( 4-7 let) Z toho 10 dívek 1.dítě s odkladem školní docházky, 1.dítě se speciálními potřebami Zaměření: Podpora výchovy ke zdraví různými pohybovými aktivitami, vedení k samostatnosti a stimulační program Maxík pro předškolní děti Pedagogické obsazení: Dana Raticová, Soňa Mohrová 3.6. Řízení mateřské školy V souladu s ustanovením 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění, zákona ČNR č. 564 /1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění a vyhlášky MŠMT ČR č. 291/91 Sb. o základních školách ve znění pozdějších předpisů byla jmenována dnem do funkce zástupkyně ředitele pro činnosti v MŠ Dana Raticová. Zástupkyně pro řízení mateřské školy pracuje s nižším úvazkem přímé pedagogické činnosti a plní povinnosti,které vycházejí z pracovní náplně zástupce ředitele pro činnosti v MŠ. Vedení účetnictví, mzdové a personální agendy je pověřena hospodářka školy Alena Lesková. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni se školním řádem. Jedenkrát za rok se provádí hodnocení výsledků práce. Problémy jsou řešeny operativně, dále na pedagogických a provozních poradách (dvakrát až třikrát ročně).zástupkyni Danu Raticovou zastupuje v její nepřítomnosti učitelka Soňa Mohrová. Školní jídelnu mateřské školy řídí vedoucí školní jídelny Alena Lesková. Tvorba ŠVP je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z analýzy a evaluace. ŠVP, TVP a evaluační činnosti nejsou uzavřené materiály, naopak můžeme s nim stále pracovat, aby byly smysluplné a užitečné. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Plánování pedagogické práce a chodu školy je funkční. Jsme malá škola, a tak je řízení postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Mezi zaměstnanci jsou vytvořeny letité osobní vztahy. Vzájemná komunikace je vstřícná, flexibilní, rovnocenná, probíhá každodenně a všemi směry. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, případně i s jinými organizacemi v místě MŠ a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných vzdělávacích problémů dětí

10 3.7. Personální a pedagogické zajištění Pedagogické pracovnice: Raticová Dana - zástupce pro řízení MŠ Mohrová Soňa -. učitelka Hunešová Dagmar učitelka Provozní zaměstnanci : Kricnarová Šárka uklízečka Školní jídelna: Lesková Alena vedoucí ŠJ Čapková Ivana kuchařka Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Sebevzdělávají se, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí a akreditací MŠMT. Učitelky usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitele školy mají plnou podporu. Každá iniciativa pracovníka, která souvisí se zkvalitněním vzdělávacího procesu je vítána a podněcována. Rozvrh přímé výchovné práce pedagogických pracovnic je řešen rozvržením do dvou týdnů stále se opakujících. Je rozvržen tak, aby byla zajištěna optimální pedagogickou péče při práci s dětmi. Naše krédo zní: Chcete se těšit do práce? Vytvořte si takové prostředí, aby tomu tak opravdu bylo 3.8. Spoluúčast rodičů Práva,povinnosti a spolupráce s rodiči vychází ze Školního řádu. Spolupráci zahajujeme již v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat po celou dobu adaptace. Ale i v dalším průběhu života dítěte v MŠ je rodiči nabízeno po ranním přijetí dítěte či odpoledním předávání setrvat ve třídě libovolnou dobu. Mohou se aktivně zapojovat do dění, hrát si spolu s dětmi a odpoledne se seznámit s jejich výtvory apod. S rodiči spolupracujeme i na optimalizaci jednotného výchovného působení na dítě. Respektujeme prvotní a nezastupitelnou roli rodiny ve výchově. Zajímáme se o názory a postřehy rodičů, navzájem se informujeme o projevech a rozvoji dítěte a korigujeme pedagogické působení. Prostřednictvím informací na webových stránkách školy mohou získat základní informace dění v MŠ a seznámit se s ŠVP. Informujeme je o všem, co se v škole děje(individuální pohovory, společná posezení, informační nástěnky). Pedagogové individuálně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Pedagogové chrání soukromí rodiny, podporují rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis (spolupráci s PPP) i aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání (články, publikace, knihy)

11 3.9. Co nabízíme : rodičům umístění dětí v podnětném a tvořivém prostředí navštěvovat MŠ a přesvědčit se v jakém prostředí děti pobývají pobyt v MŠ si vyzkoušet nanečisto klid a pohodu ve vlastním zaměstnání při vědomí toho, že je o moje dítě dobře postaráno dětem zařadit se do sociální skupiny dalších dětí jako jedna ze základních podmínek přípravy na školní docházku poznávat základní etická pravidla chování a jednání ve skupině učit se tolerovat a přijímat i jiné děti, umět se v sociálně přijatelné formě prosadit vhodně promyšlený režim dne, který zajišťuje dětem dostatek času a prostoru pro vhodnou hru i zábavu, ale i získávání nových poznatků, vědomostí, dovedností, rozvíjí dětskou tvořivost, samostatnost návštěvu dětských kulturních akcí výlety hru na flétnu pomoc při logopedických vadách dětí anglické chvilky tvořivý kroužek Šikulové stimulační program Maxík pro předškolní děti předplavecký kurs různé oslavy v průběhu roku školní slavnosti setkání s kamarády z první třídy, poznat prostředí základní školy chutná a zdravá jídla, dotované mléčné výrobky pro děti(bobíky, mléko) 4. PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY vzdělávací program v naší školce vychází z RVP PV, který je přizpůsoben tak, aby vyhovoval prostředí a podmínkám v naší mateřské škole. Využíváme programu 'Začít spolu'. Orientace naší mateřské školy vychází z dlouhodobého konceptu sloučení se základní školou, která je zaměřena ekologicko/enviromentálně. Pod touto záštitou byla vybudována a státním grantem podpořena výstavba nové zahrady. Nově jsme tedy školkou koťátek a čápat, se symbolem čapa a čapího hnízda. Čápi a koťata nás doprovází i výtvarně na zdech školky a doprovází děti v jejich činnostech s ohledem na zaměření a jejich věk. V ŠVP s touto proměnou počítáme a plánujeme.vedeme děti ke třídění odpadu, podnikáme výlety do přírody,do lesa, spolupracujeme s místními lesníky

12 4.1. Cílem naší výchovně vzdělávací činnosti je děti: 1.vychovávat k odpovědnému vztahu k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro život všech. Věnujeme se budování správných hodnot, postojů a kompetencí k péči o přírodu. 2. připravit na úspěšný vstup do základní školy, a to ve všech kompetencích dítěte ukončující předškolní vzdělávání. Pro předškolní vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské Formy a metody práce přizpůsobujeme vždy individuálním potřebám a schopnostem dítěte, integrovanému celku- tématu a podtématům, a to tak, aby výchovně vzdělávací činnost byla smysluplná, srozumitelná, přiměřená a příjemná pro děti a pedagogy. Vedeme-li pedagogickou práci tak, aby v průběhu celého období předškolního vzdělávání dítěte u nás ve školce jsme postupovaly v cestě a dosažení kompetencí takto... informace- znalost-dovednost-postoj-schopnost 4.2.Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah vychází z pěti vzdělávacích oblastí, které zohledňujeme ve všech integrovaných blocích. 1. biologické- Dítě a jeho svět 2. psychologické- Dítě a jeho psychika 3. interpersonální- Dítě a ten druhý 4. sociálně kulturní- Dítě a společnost 5. enviromentální- Dítě a svět Tyto oblasti máme zpracovány do integrovaných bloků, které jsou vypracovány tak, aby odpovídaly ročnímu období, přírodním podmínkám, změnám ve společnosti a v přírodě, tradicím a zvykům společnosti. Formou projektové výuky zpracováváme různá aktuální témata (ať už předurčená, nebo ta která se právě naskytnou) a dostáváme se tak s dětmi více do prožitkového učení, které je dětem blízké a přínosné. Každý měsíční integrovaný blok má:

13 téma- které vyplývá z výše daných skutečností podtémata navrhována, nikoliv jediná možná logopedii- skupinovou, která se váže na procvičení daných hlásek, ale přizpůsobujeme ji možnostem dětí akce- plánované akce dílčí vzdělávací cíle- čeho chceme v určitém období ve vzdělávání dosáhnout očekávané výstupy s konkretizací ve vzdělávacích oblastech dítěte čapí hnízdo- enviromentálně/ekologické možnosti činností Snažíme se nabídkou uspokojit všechny možné typy rozmanitých inteligencí u dětí jako je inteligence verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální a přírodní. ( viz. Teorie rozmanitých inteligencí podle H. Gardnera ). Každá paní učitelka si vybírá pro tvorbu svého třídního plánu svou cestu. Záměr vzdělávání se nemění V naší práci uplatňujeme formy a metody práce: uplatňujeme individuální přístup k dítěti prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte využíváme spontánních nápadu dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat uplatňujeme situačního učení, spontánní sociálního učení na principu přirozené nápodoby respektujeme individuální tempo dítěte 4.4. Druhy činností realizované v MŠ: spontánní činnosti hra řízené činnosti- učení,práce skupinové činnosti individuální činnosti frontální činnosti 4.5. Hlavní cíle vzdělávacího programu : prioritou je pro nás všestranný rozvoj osobnosti dítěte chceme každé dítě vybavit souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něj dosažitelná nasměřovat dítě k celoživotnímu učení a kladnému postoji k učení vedeme děti k prosociálnímu chování- toleranci,spolupráci, komunikaci, pomoci druhému vedeme děti k zájmu o živou i neživou přírodu, její pozorování, zkoumání a ochraně aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené k výchovně vzdělávacímu procesu využíváme okolní prostředí i přírodní zahradu během roku využíváme projektové učení vedeme děti ke zdravému životnímu stylu

14 sledujeme vývoj a dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky vedeme děti k sebehodnocení spolupracujeme s rodiči V rámci tématických celků jsou činnosti, které se pravidelně opakují : 1. Hygiena, sebeobsluha dodržovat pravidla při postupu v osobní hygieně, čištění zubů, postarat se o sebe i o druhé podle svých sil,snižovat závislost dítěte na dospělém 2. Relaxační cvičení provádíme jej v rámci tělovýchovných chvilek v průběhu dne, procvičování hlubokého vnitřního dýchání, které snižuje svalové napětí a tím ovlivňuje psychické a fyzické zdraví dítěte. Správné dýchání je vhodnou prevencí onemocnění dýchacích cest. Dle zájmu rodičů hrají dětí na zobcovou flétnu. 3. Komunikativní kruh - má určitá pravidla, podle potřeby si několikrát v týdnu povídáme, děti se posadí na zem, vyberou si předmět(kamínek, míček atd. ), který určuje, kdo bude hovořit ostatní poslouchají. Děti si tak cvičí komunikaci, učí se poslouchat, srozumitelně vyjádřit své, myšlenky, pocity,děti, které povídat nechtějí, pouze poslouchají a do komunikace se nezapojují Diskusní kruh - vzájemná komunikace mezi všemi zúčastněnými (řešení problémů, konfliktních situací ) 5. Tvorba pravidel - děti si společně s učitelkami stanovují pravidla soužití ve třídě a pokud je dodržují, mohou spontánně užívat celý prostor třídy i veškeré vybavení. 6. Spontánní hra - je hlavní a potřebnou činností dítěte v předškolním věku. Učitelka pomáhá navodit situaci, ze které se hra následně rozvine a dále se jí účastní pouze, přejí-li si to děti, jinak ji využívá k pozorování dětí a jejich individuálních pokroků.děti si pro hru mohou brát hračky samy a jsou vedeny k tomu, aby je po ukončení hry vracely na místo. Pokud během hry vytvoří stavbu, mohou si ji nechat do druhého dne a ve hře pokračovat. 7. Četba pohádek, básniček -při poledním odpočinku - Pohádky čteme dětem na pokračování dle jejich výběru, dle ročního období, nebo i jimi přinesených knih, knihy z knihovny ve Chvalkovicích. 8. Oslava narozenin a svátků toto sledujeme a ten den dětem přejeme. Děti vyslovují Různá přání, nosí si sladkosti pro své kamarády

15 5. Školní vzdělávací program Čapí hnízdo

16 ČAPÍ HNÍZDO BUDOVÁNÍ HNÍZDEČKA ČÁPATŮM V tomto školním roce nás čeká spousta nového a nečekaného. Jak už název napovídá tento rok bude budovatelský.. Čeká nás dostavba školní zahrady, která by se měla nést v duchu ochrany přírody. Spolu s dětmi bychom se chtěli věnovat poznávání, opečovávání rostlinek i hrou v jejich zákoutích. Neopomeneme ani vycházky do okolí. Budeme tvořit,užívat a prožívat všední dny s ohledem na přírodu a počasí, i se těšit na ty vyjímečné jako jsou besídky,dušičky,velikonoční a vánoční dny, narozeniny, svátky.a tím vším nás budou doprovázet dva čapí kamarádi - spolu s nimi se naučíme prožívat a užívat si život ve školce- učit se novým věcem, zdokonalovat se v dovednostech a schopnostech, dokázat spolupracovat a kooperovat s kamarády i dospělými celkově se rozvíjet tak,aby se děti něčemu naučily, užily si mladší školní věk a připravovaly se na vstup do základní školy Nabízená témata jsou pouze orientační, při jejich výběru záleží na mnoha faktorech jakým je počet dětí, naladění skupiny,počasí, vnitřní a vnější podmínky Nabízené kroužky- Flétny s Danou ( základy hry na flétnu) Šikulka s Dášou ( tvořivý kroužek ) Maxík se Soňou ( předškolní příprava) Anglické chvilky Logopedie s paní Radovou

17 5.1 Obsah vzdělávání Celoroční ústřední téma: ČAPÍ HNÍZDO ZÁŘÍ: Těšíme se do školičky na kluky i na holčičky Podtémata: Značkování ( každý v MŠ má své místo) Na komíně ( pravidla a prostor v MŠ ) Čáp a Čápata odlétají ( máma, táta a já +ptáčci z jižních zemí) Co už vím, pošeptám vlaštovkám ( co jsme se naučili) Plán logopedie: A, E, I, O, U, Akce: PLAVÁNÍ, Setkání s rodiči, Dílčí vzdělávací cíle: Seznámení dětí s prostředím MŠ, orientace, adaptace na prostředí školy a jeho běžné proměny, vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit nově nastupujícím dětem zahájení předškolního vzdělávání, seznámit děti s jejich značkou, spoluvytvořit pravidla společného soužití, vést děti k osvojování a upevňování hygienických a zdravých životních návyků, podporovat komunikaci, navozování radostných pocitů dětí z her a jejich činností, Uvědomovat si společné soužití, radost z pobytu ve společnosti, navazovat přátelství, učit se : rozdělit se, komunikovat, poprosit, poděkovat. Diskuze o prožitých prázdninách, užívání si babího léta a jeho rozmanitosti. Očekávané výstupy- v oblastech: Biologické: Seznámení se s kurzem plaveckého výcviku, upevňování vztahu k vodě, sebeobsluha při oblékání a svlékání, chůze po schodech, bezpečnost v neznámém prostředí- uvědomování si pohybu, koordinace těla, učení se zvládat jednoduché úklidové činnosti-vím kam co patří, zvládání jednoduchých pracovních úkonů, zacházení s předměty denní potřeby- kartáček na zuby, mýdlo, lžíce, hrníček, správné držení tužky, celková orientace v prostorech MŠ,

18 dodržování bezpečnosti. Uplatňování základních hygienických a zdravých životních návyků, dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Psychologické: Vyjadřování svých myšlenek, pocitů ( stýská se mi), adaptování se a začleňování myslí do společnosti, uvědomění si příjemného i nepříjemného, dokázat se ozvat a podělit se se svými dojmy ( příjemnými i nepříjemnými),domluvit se slovy i gesty, Mít podvědomí,že zde má každý své místo, Překonávání studu, komunikování vhodným způsobem,vyslovení svých přání i obav. Interpersonální: Seznamování, navazování kontaktů s dospělými i dětmi, vytváření přátelství, respektování druhého, zvykání si na větší kolektiv- ohleduplnost, tolerance druhých ( hrajeme si a půjčujeme hračky), sbližování dětí hrami, činnostmi, vytváření možností komunikace a kooperace. Socialně kulturní: Včleňování dítěte do společnosti postupnou adaptací s ohledem na individuality, spoluvytváření pravidel naší MŠ, zvládání odloučení se od rodiny, učení se trpělivosti, spolupracování, aktivní činnosti, vyjádření svých dojmů a pocitů skrz malbu, modelování, zpěv, tvoření, tolerování a projevování se, uplatňování základních společenských návyků ve styku dospělých s dětmi- pozdrav, rozloučení,poděkování,neskákání do řeči, požádání o pomoc Ekologická: Uvědomění si sebe, svého já i druhých, zvládání denního režimu, poznávání nového, orientace v neznámém prostředí, uvědomění si nebezpečí- znám své jméno, bydliště, rodiče, Sledování odlétání ptáků, pojmy : stěhovaví ptáci.., Učení se znát cestu do MŠ, dokáže ji jednoduše popsat Čapí hnízdo: Vypravování vlaštovek na cestu, Slavnostní loučení, procházky babím létem, Učení se chůze ve dvojicích, pozorování okolní přírody, procházky k lesu, seznamování se s okolním terénem a přírodou, Zjišťování znalostí děti a jejich doplňování, Učení se bezpečnosti na cestě, v lese, v okolí školky i na zahradě

19 5.2 ŘÍJEN: Ovoce ze zahrádky přinese nám pohádky Podtémata: Dary podzimu (zobání) Muchomůrka ( muchomůrkování + výlet na farmu) Pelíšek pro myšku ( zazimování zvířátek lesní zvěř) Dráček a barevný fráček ( drakiáda, barevné dny) Dušičky a Bubáčci ( slavení svátku zemřelých vlastní pojetí) Plán logopedie: V, F, H, CH, J Akce: PLAVÁNÍ, VÝLETY DO LESA- sběr plodů, DUŠIČKY- dlabání dýní,drakiáda DIVADLO, VÝLET NA MUCHOMŮRKU-Svoboda nad Úpou, houby Dílčí vzdělávací cíle: Pokračování v adaptačním procesu. Děti se učí osvojovat si základní poznatky o přírodě a o životě v ní, její ochraně, rozvíjíme interaktivní a komunikativní dovednosti, smyslové vnímání.seznamujeme děti s okolím MŠ, učíme se hodnotit výsledky vlastní práce i práce druhých- piktogramy. Rozvíjíme pracovní vlastnosti. Prožíváme radost z poznaného i ze společně strávených chvil. Očekávané výstupy- v oblastech: Biologické: Prohlubování poznání plaveckých cviků, upevňování sebeobsluhy- svlékání a oblékání, samostatnosti při pohybu po MŠ ( toalety, jídelna), koordinace pohybů po schodech ( sledování motorického vývoje), vyhýbání se překážkám- herna, manipulace s předměty- vím kam patří moje hračka, vytvářet základní poznatky o vlastním těle a jeho hlavních funkcích, rozvoj jemné i hrubé motoriky (graf.listy, dlabání dýní, sběr plodů,hrabání listí, tvoření z přírodnin). Učit se správnému držení tužky, pastelky, nůžek. Psychologické: Vytváření dostatku příležitostí k poznávacím činnostem ( pojmy týkající se zahrady a pole). Prožívání radosti z poznaného a zvládnutého, těšení se z hezkých a příjemných zážitků, probouzet zájem a zvídavost dítěte, rozvíjet kvalitu slovního projevu, komunikativní dovednosti a schopnosti, verbální i neverbální projev, učit dítě trpělivosti a dokončení své činnosti i úkolu, upevňovat dětské sebevědomí podporovat ho v jeho zájmu, upevňovat orientaci v čase - dny v týdnu (po pá), počítání do 7, Zapamatování si krátkého textu uvítací báseň, podporování rozvoje čtenářských dovedností. Interpersonální: Podporovat zájem o druhého i o aktuální dění, uvědomovat si práva své i práva druhých, respektovat druhého- chovat se k němu ohleduplně, zvládat své emoce a vztek, prožívat radostné chvilky s kamarády, navazovat přátelství, spolupracovat při výrobě strašáků, dýní, ale i při hře, dbát na osobní zdraví, na bezpečí svoje i druhých, respektovat autoritu, hrát fair play

20 Sociálně kulturní: Opakovaní spoluvytvořených pravidel společného soužití, motivování k tématickým hrám, kreslení, zpěvu i tance, učit se společně písničky o podzimu, mít radost ze společně strávených prožitků, vyjádřit své pocity prostřednictvím kresby, malby, zapojit se do kolektivu při společných hrách, činnostech- zvykat si na režim MŠ, Ekologická: Uvědomění si citů k sobě i k ostatním živým bytostem, přírodě, věcem ( vím kam co patří), tvoření z přírodnin, vracení zbytků do přírody- kompostování ( dýně, strašáci, ), pečení chleba z obilovin, poznávání zvířátek, stromů, připravování zásob na zimu (sklad zvířátek), upevňování zdraví procházkami do lesa, uvědomění si svého zdraví a jeho ochrany. Pozorování přírody a její proměny. Čapí hnízdo: Poslední slavnosti na zahradě, pozorování zvířátek, hmyzu na zahradě, loučení se s vlaštovkami, sběr plodů, kompostování, experiment co zmizí v hlíně přes zimu? Vyrábění strašáků na odehnání škodné, zahradní slavnost, Sběr hub- poznávání jedlých a jedovatých, upevňování poznatků o darech přírody, potřeby její ochrany a její důležitost v našem životě. Výlety do přírody, na bio-farmu Muchomůrka- prožitkové tvoření

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více