Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Organizace Personální a pedagogické zajištění Psychosociální podmínky Řízení mateřské školy Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Vzdělávací obsah Integrovaný bok - Seznamování Integrovaný blok - Advent (doba tajemství) Integrovaný blok - Vláda paní zimy Integrovaný blok - Probouzení přírody Integrovaný blok - Cestování a poznávání světa lidí Evaluační systém Předmět evaluace Techniky evaluace Plán evaluace

3 1. Identifikační údaje Právní forma: příspěvková organizace Název: Základní a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa: Chotíkov 173, IČO: Telefon: Ředitel: Vedoucí učitelka: Učitelky: Mgr. Zuzana Houdková Bc. Iva Malatová Ilona Kašová, Zdeňka Tomičová, Věra Fryčková Zřizovatel: Obec Chotíkov Kapacita: 41 dětí Platnost a účinnost dokumentu od: Razítko školy V Chotíkově dne Mgr. Zuzana Houdková ředitelka školy 3

4 2. Obecná charakteristika školy Budova původní mateřské školy (dále jen MŠ) byla postavena v roce 1938 na okraji obce poblíž rybníka a lesa. Postupně byla upravována podle potřeb, nových norem a kritérií a podle počtu dětí. K budově byla přistavěna šatna, která je vybavena skřínkami a lavičkami. V budově je jedna velká třída propojená s menší třídou. Prostor velké třídy slouží ke stolování, stolovým hrám a k výtvarným a pracovním a činnostem dětí. Malá třída slouží jako herna a odpoledne po rozložení lehátek k odpočinku dětí. Vedle malé třídy je umývárna s toaletami. Kuchyň slouží jako přípravna a výdejna jídla. Budova je obklopena velkou prostornou zahradou s dřevěnou mašinkou, skluzavkou, houpačkami, dřevěnou tabulí, závěsnou konstrukcí a velkým pískovištěm. Mateřská škola se stala součástí základní školy (dále jen ZŠ) a kapacita 20 dětí nešla navýšit, proto v září 2009 byla otevřena druhá třída MŠ v základní škole a tím se zvýšila celková kapacita na 38 dětí ve věkovém rozpětí 3-7 let. Třída mladších dětí s kapacitou do 20 dětí zůstala ve stávající budově a třída starších dětí s kapacitou 18 dětí vznikla rekonstrukcí části prostoru v budově základní školy. Tato třída má svůj vlastní vchod, malou šatnu, hygienické zařízení a tři místnosti. V první místnosti (pracovní) jsou stolečky a dvě další místnosti slouží jako herny k volným i řízeným činnostem dětí. V zahradě základní školy byl vyhrazen a oplocen prostor s malým pískovištěm, skluzavkou a houpačkami pro aktivity dětí při pobytu venku. Ve školním roce 2012/13 byla zvýšena kapacita třídy v ZŠ na 21 dětí úpravou hygienického zázemí (nový pisoár, umyvadlo, rozšíření šatny) a výměnou herny s pracovní místností se stolečky. Celková kapacita MŠ je 41 dětí. Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, reaguje na změny v přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a přijímá v některých případech i děti, které ve stávajícím školním roce teprve dovrší tří let věku a jsou schopny se účastnit vzdělávacího procesu. 3. Charakteristika vzdělávacího procesu Zaměření MŠ vychází z daných podmínek venkovské mateřské školy, která je obklopena přírodou. Děti znají svoji obec a mají k ní vztah. Z tohoto základu vychází orientace naší mateřské školy na přírodu, sport a pohybové aktivity dětí, poznávání a ochranu přírody a životního prostředí. Název programu Půjdem spolu do pohádky celým světem tam a zpátky nabízí velkou šíři témat a inspirací k rozpracování třídních vzdělávacích programů. Cílem našeho vzdělávacího programu je: 1) Stimulovat a podporovat a fyzický a psychický rozvoj dětí, podporovat a rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti a manuální zručnost, učit je sebeobsluze a vést k zdravému životnímu stylu. 2) Podporovat duševní pohodu dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči, rozvoj jeho citů a vůle, kreativity a vyjadřování, vzdělávacích dovedností. 3) Podporovat utváření vztahů dítěte k jiným dětem a k dospělým, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci, podporovat samostatnost a orientaci dítěte v neznámém prostředí (např. škola v přírodě, plavecký výcvik, návštěva divadla, solné jeskyně). 4) Poznávat a respektovat pravidla soužití s ostatními lidmi, dětmi, poznávat svět materiálních a duchovních hodnot, seznamovat se se světem kultury a umění, osvojovat si potřebné dovednosti, návyky a postoje, začlenit se do sociálního prostředí třídy. 5) Učit dítě vnímat okolní svět a jeho dění, zapojovat se do akcí pořádaných obcí, vzbudit zájem o vliv člověka na životní prostředí (v rámci nejbližšího okolí MŠ a obce), vytvářet předpoklady pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí i ke globálním problémům lidstva. MŠ využívá možností života v malé obci a spolupracuje s místními organizacemi. Účastní se jimi pořádaných akcí a podílí se na jejich organizaci (např. Pohádkový les, maškarní bál, masopustní rej). Je v kontaktu a spolupracuje se zřizovatelem. Obec Chotíkov vychází vstříc aktivitám MŠ. Využíváme dětské 4

5 hřiště OÚ, které je moderně vybavené průlezkami, skluzavkou, pískovištěm, houpačkami, horolezeckou stěnou apod., také kulturní dům Slávie k pořádání dětských představení a koncertů a zároveň se účastníme akcí, které pořádá obec. Spolupráce se ZŠ se uskutečňuje návštěvami kroužků (např. výtvarný, keramický), využíváním služby výchovné poradkyně, společnými zájezdy na divadelní představení, na plavání, do solné jeskyně nebo do ZOO v Plzni atd. ZUŠ Všeruby každoročně pořádá žákovské koncerty pro naše děti. Využíváme také služeb agentury, která zajišťuje výuku angličtiny pro nejmenší. Zúčastňujeme se společných akcí s dalšími mateřskými školami v okolí (např. škola v přírodě s MŠ Vochov). Pravidelně s dětmi navštěvujeme divadelní představení nebo využíváme služeb divadelních herců a hudebníků přímo v naší MŠ a spolupracujeme s divadelním spolkem Jezírko. Obec samotná nabízí spoustu příležitostí k vycházkám a pozorování přírody, během roku poznáváme i blízké okolí. 4. Podmínky vzdělávání 4.1 Věcné podmínky Vybavení školy, pomůcky, náčiní a nářadí odpovídá potřebám dětí, nábytek vyhovuje ergonomickým požadavkům. Děti v obou třídách mají k dispozici výběr hraček odpovídajících jejich věku. Škola se průběžně vybavuje moderními didaktickými pomůckami, které napomáhají k všestrannému rozvoji dětí. Hračky i pomůcky jsou z nezávadných materiálů a jsou postupně obnovovány. Interiér obou tříd je útulný, přívětivý, na jeho výzdobě se děti osobně podílejí. Výzdoba se mění podle ročního období a daného tématu. Lehátka pro odpolední odpočinek dětí jsou umístěna jen ve stávající budově MŠ v dostatečném počtu. Lehátka jsou skladována s větracími mezerami, lůžkoviny jsou ukládány v oddělených přihrádkách. V zahradě původní MŠ je sklad pro ukládání hraček a náčiní k venkovním činnostem a aktivitám dětí. Zahrada základní školy poskytuje od letošního roku nové možnosti vyžití dětí při pobytu venku (vyhrazený prostor s pískovištěm). Třída v ZŠ může využívat celý areál školy (hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu, svah na zimní radovánky). Plánuje se postupné dovybavení školní zahrady náčiním a hračkami pro pobyt venku. 4.2 Životospráva Stravování dětí zajišťuje kuchyně základní školy, dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Při stravě dítěte je důsledně dbáno na jeho individuální potřeby a v této oblasti je vždy toto prokonzultováno individuálně s rodiči, případně hledáme společné postupy a kompromisy při vzniklých problémech. Přesnídávky a svačinky jsou zařazovány průběžně v určitém časovém úseku u vyhrazených stolků. Dětem je podáváno dostatečné množství ovoce a zeleniny v průběhu celého dne. Dbáme na dodržování pitného režimu dětí. Ve třídách je po celou dobu provozu k dispozici konvice s nápojem, ve třídě v ZŠ se děti obsluhují samy. Jsou vedeny k tomu, aby se dle potřeby napily, přesto sledujeme jednotlivé děti a důležitost pití jim připomínáme. Hrnečky jsou pravidelně vyměňovány a nápoj doplňován. Pitný režim je ze strany kuchyně v ZŠ podporován velmi bohatým výběrem nápojů (čaj, voda, šťávy, džusy, mléko). 4.3 Organizace V režimu dne je dostatečný prostor pro volnou hru i řízenou činnost, tvořivost, rozvoj fantazie a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Vzhledem poloze MŠ mají obě třídy možnost pobytu v přírodě (nedaleká louka, rybník, les). Je respektována individuální potřeba odpočinku a spánku dětí. Všechny pracovnice MŠ se snaží docílit příjemné atmosféry v MŠ, snaží se vzbudit u dětí pocit bezpečí, jistoty a 5

6 sounáležitosti s ostatními dětmi. Zároveň se učitelky programově snaží potlačit agresivitu dětí, hledat její příčiny, ve spolupráci s rodiči řešit krizové situace. 4.4 Personální a pedagogické zajištění Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků školy jsou vymezeny v náplni práce. Pedagogický a provozní personál MŠ má předepsanou odbornou kvalifikaci. Své odborné vědomosti a předpoklady si aktivně zvyšuje a prohlubuje samostudiem, studiem na PF a účastí na odborných seminářích pořádaných CVJŠ. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby zajišťovaly optimální péči o děti. To znamená, že při organizačně náročnějších situacích (oběd, hygiena, pobyt venku, výlety, kulturní akce) se pedagogové překrývají. Ve vztazích mezi učitelkami panuje důvěra a otevřenost. 4.5 Psychosociální podmínky Výchovné působení v naší MŠ podporuje rozvoj všestranného a spokojeného dítěte, samostatné osobnosti s kladným vztahem k vlastní obci i tradicím, ze kterých vychází. Smyslem není hromadění vědomostí a dovedností, ale prožití atmosféry důvěry, vzájemné pomoci a služby druhému člověku. Vycházíme z daných podmínek malé MŠ, kde se děti znají, tráví spolu čas i mimo MŠ a v počtu do 21 dětí má učitelka možnost s každým dítětem navázat vřelý osobní vztah. Abychom se co nejvíce přiblížili této vizi, dodržujeme zásady komunikace s dětmi, při kterých respektujeme dítě jako osobnost, ale zároveň vyžadujeme respekt vůči nám dospělým. Dítě se učí znát svoje hranice, musí dodržovat stanovená pravidla vzájemného soužití. Tato pravidla nejsou samoúčelná, ale dítě se podílí na jejich tvorbě, proto rozumí jejich smyslu. Naše výchovná a vzdělávací péče se přizpůsobuje i dětem mladším než tři roky. 4.6 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních, které jsou součástí důležitých dokumentů školy. Ředitelka školy zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách Školního vzdělávacího programu. Jejím prostředníkem pro předškolní výchovu je vedoucí učitelka MŠ. Tvoří spolu s učitelkami ŠVP pro předškolní vzdělávání a plánuje a organizuje výchovnou a vzdělávací práci v MŠ. Roční plánování předškolního vzdělávání vychází ze současná situace školy, podoby organizace ve stávajícím školním roce (počty dětí, personální obsazení ) a je obsažen v ŠVP. Uskutečňuje se v těchto oblastech: aktuální pedagogické úkoly pro školní rok priority plánovaných akcí a nadstandardních aktivit a jejich organizaci vnitřní evaluace a kontroly pro následující školní rok pedagogických a provozních porad kontrolní a hospitační činnosti ředitelky hodnocení a autoevaluace spolupráce s rodiči, se základní školou, se zřizovatelem. Pravidla řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu jsou zakotvena v dokumentech školy: organizační řád školní řád vnitřní platový předpis pracovní náplně pedagogických a ostatních zaměstnanců 6

7 4.7 Spoluúčast rodičů Neméně důležitá a přínosná je naše spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce (např. tvořivé odpoledne, vánoční nadílku a posezení, atd.). Ve vztazích s rodiči se učitelky snaží o dobrou vzájemnou komunikaci. Příležitost k rozhovoru s učitelkou mají rodiče při předávání a odchodu dítěte nebo dle domluvy. Ke komunikaci slouží také informační nástěnka v šatně nebo informace pro rodiče a veřejnost na webových stránkách školy. Rodiče mohou napomáhat svou přítomností k lepší adaptaci dítěte na MŠ. Rytmus a organizační řád MŠ je daný, ale natolik flexibilní, že se dá přizpůsobit aktuální situaci. Na začátku školního roku pořádáme informační schůzku pro rodiče dětí. 5. Organizace vzdělávání Uspořádání mateřské školy ve dvou třídách (vzdálených od sebe asi 1 km) je provizorním řešením do vybudování plánované dvoutřídní MŠ v areálu základní školy. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku. Mladší děti jsou v budově původní MŠ a starší děti ve třídě v budově ZŠ, kde se počítá s konkrétní a systematickou přípravou na školu, zároveň s individuální péčí o děti s odkladem školní docházky. Toto řešení je náročnější na organizaci stravování a odpočinek dětí. Jídlo je do stávající budovy MŠ, kde je umístěna třída mladších dětí, dováženo ze ZŠ a vydáváno pomocnou kuchařkou. Starší děti mají ve třídě pouze svačinu, na oběd přecházejí přes zahradu do jídelny ZŠ. Po obědě a hygieně odjíždí část dětí autem na odpočinek do třídy menších dětí v druhé budově. Část dětí odchází domů nebo na kroužky (výtvarný, hudební, keramický). Jednou týdně mohou také děti využít nabídku výuky angličtiny. Režim dne je stejný v obou třídách, liší se v čase oběda (starší děti obědvají o něco dříve). Příchod dětí je od 6.30 do 8.00 hodin, navazuje komunitní kruh, pohybová činnost (hra, cvičení, hudebně pohybová chvilka). Po hygieně a svačině následuje řízená činnost odpovídající rozpracovanému tématu, většinou vedoucí k vlastnímu tvoření. Od hodin je vyhrazený čas pro pobyt venku. Po obědě se menší děti připravují k odpočinku na lehátkách, mezitím přijedou starší děti a připojí se. Po spánku, hygieně a odpolední svačině v hodin je prostor pro pobyt venku na zahradě, řízenou činnost a volnou hru dětí. Provoz MŠ končí v hodin. Zápis do MŠ pro každý následující školní rok je v březnu a předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Děti mladší 3 let jsou přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity školy (pokud jsou schopny plnit základní požadavky RVP a mají požadované hygienické návyky). Ředitel Základní a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, stanovuje kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro daný rok, podle nichž bude postupovat při rozhodování, a to na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu dětí. 1) Děti, které mají v následujícím školním roce nastoupit do 1. třídy ZŠ (děti předškolní), v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky 2) Děti starší 3 let s trvalým bydlištěm v Chotíkově 3) Děti starší 3 let z okolních obcí 4) Děti s trvalým bydlištěm v Chotíkově starší dvou let, které teprve v průběhu stávajícího školního roku dosáhnou věku 3 let Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií, která jsou bodově ohodnocena. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září probíhajícího kalendářního roku. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (den, měsíc a rok narození), starší dítě má přednost. 7

8 6. Vzdělávací obsah Metody a formy práce naší MŠ jsou založeny na bázi prožitkového učení v duševním dění dítěte. Dominantní je hra - tvořivá, námětová, zastoupená prvky tvořivé dramatiky, pohybovými a tanečními. Didaktická hra je zastoupena ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Děti mají možnost v průběhu dne spontánní hru dokončit nebo v ní pokračovat později (např. v odpoledních činnostech apod.). Prioritou naší výchovné práce je podněcování dětí k vlastní aktivitě, návrhům a experimentování. Je dbáno na svobodnou volbu dítěte. Vzdělávací nabídka výchovného programu vychází z RVP a uskutečňuje se v pěti vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti jsou různou měrou obsaženy v jednotlivých integrovaných blocích. Vzdělávací program se skládá z pěti integrovaných bloků. Celá jeho koncepce je postavena tak, aby každá třída (třídy jsou rozdělené podle věku) mohla vytvořit svůj specifický třídní vzdělávací program. Tyto bloky jsou otevřené a někdy se vzájemně propojují. Je v nich možno pružně zareagovat na zájem dětí. Nejsou přesně časově ohraničené, ale vztahují se k ročnímu období, prožívaným svátkům, tradicím a společenským aktivitám MŠ i celé obce. Jsou zpracovány globálně pro obě věkové skupiny a věkové zvláštnosti, speciální potřeby jednotlivých tříd jsou zohledněny v TVP. Cílem všech pěti integrovaných bloků je rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a poznávání, osvojování hodnot a postojů k životu, výchova samostatné a tvůrčí osobnosti. Tento cíl se promítá do všech oblastí vzdělávání a jeho naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, na jejichž základě jsou prostřednictvím výstupů budovány kompetence klíčové: k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální činnostní a občanské 6.1 Integrovaný blok - Seznamování Tento integrovaný blok je zařazen na zahájení školního roku, kdy se děti seznamují navzájem, seznamují se s učitelkou, s prostředím třídy i celé mateřské školy a jejího okolí. K dobrému soužití patří dodržování předem domluvených pravidel, respektování vzájemných odlišností, ohleduplnost a vzájemná pomoc. Dítě získává nové poznatky a vědomosti, seznamuje se pohádkovým příběhem a jeho postavami, které mu napomáhají k pochopení a rozlišení dobra a zla. Podzimní příroda nás inspiruje k tvoření z přírodních materiálů (práce s barevnými listy a dozrávajícími plody a semeny), seznamování se s barvami podzimu a hrám s nimi. Sledujeme podzimní počasí (vítr, mraky, déšť, mlha) a jeho rozmary, loučíme se s ptáčky, kteří odlétají do teplých krajin a se zvířátky, která se ukládají k zimnímu spánku, pouštíme draky. Další nabízené činnosti: pohádky, písničky, říkadla, literární texty, vyprávění, divadlo dotykové, komunikativní, sluchové, spontánní, seznamovací a námětové hry- hračky pohybové aktivity, tematické vycházky do lesa a okolí, motivační cvičení sběr darů podzimu, ochutnávání, sušení, navlékání, vytváření výzdoby, pozorování vlivů počasí, hry s přírodninami 8

9 pracovní a tvořivé činnosti, krásy živé a neživé přírody hry s barvami, co nám barvy říkají rozlišování, vyhledávání, barevné kombinace seznamování s prostředím školky a blízkým okolím objevování nových výtvarných technik Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznámení s novými kamarády (jejich jména), se všemi zaměstnanci adaptace na nové prostředí a bezpečné chování v něm (seznámení s pravidly života v MŠ, ohleduplné zacházení s hračkami, půjčování hraček, umět se rozdělit) osvojování pravidel společenského chování (pozdravení, poděkování, správné stolování, hygienické návyky, sebeobsluha) komunikace mezi dětmi i s dospělými (verbální i neverbální) samostatnost a tvořivost radost z tvůrčí práce 6.2 Integrovaný blok - Advent (doba tajemství) Příprava na vánoce je dobou ztišení, zklidnění, dobou tajuplného očekávání. Zároveň sem patří čertovské řádění v souvislosti s příchodem Mikuláše, andělů a čertů. Děti se seznamují s tradicemi a zvyky vánoc, poznávají symboly. Učí se dělat radost druhým (vyrábění dárků pod stromeček). Tradičně pořádáme v naší MŠ vánoční posezení s rodiči jako příležitost k setkání, zazpívání koled a společnému prožití vánoční atmosféry. Děti se podílejí na výzdobě MŠ, zdobení stromečku (starší děti). Poznávají, jaký je rozdíl v nadělování dárků, původ tradic a srovnávají způsoby oslav u nás a v jiných zemích Další nabízené činnosti: lidové tradice, říkadla, tematické písničky, básničky, tanečky, vánoční besídka a její příprava, koledy výtvarné a pracovní činnosti - výroba dárků, výzdoba, pečení cukroví, tvořivá setkání s rodiči, keramická dílna zimní sporty a činnosti smyslové a námětové hry rozmanitosti a zákonitosti světa a techniky, profese práce s knihou (encyklopedie, časopisy) Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznámení se symboly vánoc posílení dobrých vztahů mezi dětmi MŠ i v rodině rozšíření vědomostí o světě (slavení vánoc v cizích zemích, jejich kultura a zvyky) rozvíjení zručnosti při tvoření a výrobě dárků koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 9

10 6.3 Integrovaný blok - Vláda paní zimy Je to období zimních radovánek na sněhu, se sněhem ale i nemocí a seznamování se s pravidly ochrany našeho zdraví a prevence. Abychom byli zdraví, musíme se správně oblékat, znát části svého těla a jeho funkce: Ve zdravém těle, zdravý duch. Řídíme se heslem: Sportem ku zdraví - zimní příroda nás inspiruje k využití zimních sportů (např. zimní olympiáda pro děti). Učíme se dbát na bezpečnost svoji a druhých na náročném terénu (ledové plochy, kluzká vozovka apod.). Pozorujeme znaky zimního období, provádíme pokusy s vodou, sněhem a vyrábíme trojrozměrné objekty. Motivujeme děti pohádkou o vládě paní zimy a jejích pomocníků mrazíků (zobrazování královny, víly, skřítků, hraní pohybových her, pohyb s hudbou). Prostřednictvím pohádek učíme děti rozlišovat dobro a zlo. Staráme se o zvířátka v lese a na poli, krmíme ptáčky, kteří neodlétli do teplých krajin (poznáváme druhy, pojmenováváme). V naší vesnici se jako v jedné z mála udržela tradice masopustního průvodu, kterého se účastní i naše děti v maskách, které si vyrobily. Další nabízené činnosti: ptáci a zvířata v zimě, péče o ně sníh, led, pokusy zimní sporty a činnosti smyslové a námětové hry využíváme co nejvíce možností zimních radovánek Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznamování s částmi lidského těla mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy budujeme kladný a zodpovědný vztah k přírodě a zvířatům porozumět slyšenému vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami 6.4 Integrovaný blok - Probouzení přírody Probouzející se příroda v tomto období s sebou přináší nové poznatky, radostnou náladu a pozorování nového života (pučící stromy, kvetoucí květiny, rodící se mláďata, probouzení hmyzu). Očekáváme a prožíváme návraty ptáků z teplých krajin, pozorování hnízda čápů na našem komíně. Vítáme první teplé paprsky slunce, pozorujeme a srovnáváme změny v počasí. Loučíme se se zimou a slavíme svátky jara, prožíváme tradiční zvyky a seznamujeme se s jejich symboly. Velikonoční tradice v naší obci se dosud dodržují i naše MŠ se na nich podílí (výstava velikonočních vajec, velikonoční beránek, pletení pomlázky a šupání děvčat, atd.). Další nabízené činnosti: 10

11 příroda a její probuzení - pozorování, vnímání změn, zvířata a jejich mláďata, rostliny, stromy, hmyz, slunce a jeho síla - pokusy četba, vyprávění, písničky, básničky jarní hry a činnosti (práce na zahradě, pěstování rostlin), zvyky a obyčeje konstruktivní a manipulační činnosti dramatické činnosti a motivační cvičení aktivity pro rozvoj jemné a hrubé motoriky Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: nové poznatky o životě zvířat a jejich mláďat seznamování s novými výtvarnými a pracovními technikami (příležitosti ke zpracování jarní tématiky) prostřednictvím tradic zasahujeme do oblasti sociálně kulturních vztahů naučit se zpaměti krátké texty záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost všímat si změn a dění v nejbližším okolí 6.5 Integrovaný blok - Cestování a poznávání světa lidí V tomto vzdělávacím bloku nabízíme dětem poznávání světa lidí prostřednictvím cestování. Děti se učí znát a dodržovat dopravní předpisy, dopravní značky, bezpečné chování na ulici, na hřišti a na silnici. Seznamují se s různými druhy dopravních prostředků, možnostmi jejich využití k dopravě na různá místa jak u nás tak v cizích zemích. Budujeme vztah k naší vlasti, poznáváme naši obec, nejbližší města, české památky, hrady a zámky. Využíváme příznivého počasí k výletům do blízkého okolí, seznamujeme se se zajímavostmi našeho kraje, poznáváme znak naší obce a význam symbolů. Cestujeme po různých zemích, tím získáváme nové poznatky o obyvatelích a jejich kultuře. Děti se seznamují s různými druhy povolání, navštěvují místní řemeslnické dílny, vypráví o povolání svých rodičů. Další nabízené činnosti: společné výlety do okolí, cestování, turistika, hry v přírodě a s přírodninami exkurze, návštěvy, činnosti motivované těmito aktivitami sportovní aktivity všeho druhu společenské a kulturní akce, koncerty, vystoupení (s účastí dětí) didaktické hry Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 11

12 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým s úctou, vážit si jejich práce a úsilí orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě toho prostředí uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 12

13 7. Evaluační systém Systém je nastaven tak, aby sloužil ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu, pomáhal učitelkám v jejich pedagogickém působení, ale výsledkem aby byla spokojenost a zdravý vývoj dětí. Smyslem je hledání cesty k hodnotnému formování dětské osobnosti. Uskutečňuje se prostřednictvím pravidelného vyhodnocování výsledků výchovné a vzdělávací práce: na úrovni školy (analýza ŠVP, výroční zpráva) na úrovni třídy (probírané téma, integrovaný blok) na úrovni dítěte (výsledky a rozvoj dítěte) 7.1 Předmět evaluace a) Naplňování cílů ŠVP b) Kvalita podmínek vzdělávání materiálních (vybavení MŠ, prostorové možnosti, bezpečnost, zařízení MŠ) psychosociálních (individuální rozvoj dítěte a speciální potřeby jednotlivých dětí, úroveň vztahů školy a rodičů, spoluúčast rodičů, atmosféra v MŠ) organizačních (režim dne, životospráva, aktivity dětí) personálních (náplň práce zaměstnanců, spolupráce mezi nimi, odborná způsobilost) úroveň individuálního vývoje dětí (aktivita, spontánnost, tvořivost) c) Průběh a výsledky vzdělávání d) Kvalita a úroveň dokumentace 7.2 Techniky evaluace hospitace (ředitelky, učitelek mezi sebou) pozorování dětí hodnocení tematických celků a integrovaných bloků diskuse na pedagogických radách záznam o dítěti (pedagogická diagnostika) písemná analýza ŠVP rozhovor s dítětem rozhovor s rodiči 7.3 Formy evaluace Vedoucí učitelka zpracovává každý rok písemně analýzu ŠVP, která slouží jako východisko k plánování organizačních změn, provádí hospitace ve třídě mladších dětí, je v úzkém kontaktu s oběma učitelkami, hovoří s nimi o případných problémech a hledá nejschůdnější řešení. Na pedagogických poradách (zpravidla 4x za měsíc) hodnotí spolu s učitelkami podmínky výchovné práce (prostředí MŠ, výzdoba, celková atmosféra, podněty rodičů), organizaci, zamýšlí se nad možnostmi zkvalitnění jejich práce. Je v kontaktu se zastupiteli obce i s ředitelkou školy, sleduje reakce rodičů dětí, hovoří s nimi o dětech i o možnostech MŠ, snaží se je zapojit do dění v MŠ. Stanovuje kritéria hodnocení práce pedagogů. Učitelky se ve svých přípravách zaměřují na aktuální situaci ve třídě, všímají si jednotlivých dětí, vedou si záznamové listy o rozvoji dítěte, dělají si průběžně poznámky o výchovných problémech některých dětí, hovoří s rodiči o dětech a hledají společně příčiny některých problémů (jídlo, spánek, výslovnost, 13

14 kázeň), v některých případech odkazují na odbornou pomoc (psychologické poradny, logopedického pracoviště). Všímají si také dětí nadaných, sledují jejich pokrok nebo stagnaci a hledají spolu s rodiči optimální možnosti rozvíjení talentu. Každý den provádí ústně vzájemnou autoevaluaci výchovné práce (jak se podařil záměr pedagogického působení, průběh volné hry a zapojení dětí, klady a zápory řízené činnosti), po ukončení tematického bloku (trvá týden až měsíc) vyhodnocuje písemně celkový účinek zpracovávaného tématu: Co děti nejvíce zaujalo: co se děti naučily, co se povedlo, co ne a proč a zpracovává závěry pro další činnosti. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov s názvem PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY CELÝM SVĚTEM TAM A ZPÁTKY zpracovala vedoucí učitelka MŠ Bc. Iva Malatová s učitelkami Ilonou Kašovou a Zdeňkou Tomičovou. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov byl projednán pedagogickou radou dne a schválen ředitelkou školy Platnost a účinnost Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov je od V Chotíkově dne: Mgr. Zuzana Houdková ředitel 14

15 Dodatek č. 1 Změny v identifikačních údajích v bodu 1. na str. 3: nastoupila do funkce učitelky mateřské školy Lenka Polívková (zástup za mateřskou dovolenou). 2. Od odešla na mateřskou dovolenou vedoucí útvaru mateřské školy učitelka Bc. Iva Malatová Pastrňáková. Od byla jmenována do funkce vedoucí útvaru mateřské školy učitelka Ilona Kašová. V Chotíkově dne Mgr. Zuzana Houdková ředitel 15

16 16

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více