Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího procesu Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Organizace Personální a pedagogické zajištění Psychosociální podmínky Řízení mateřské školy Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání Vzdělávací obsah Integrovaný bok - Seznamování Integrovaný blok - Advent (doba tajemství) Integrovaný blok - Vláda paní zimy Integrovaný blok - Probouzení přírody Integrovaný blok - Cestování a poznávání světa lidí Evaluační systém Předmět evaluace Techniky evaluace Plán evaluace

3 1. Identifikační údaje Právní forma: příspěvková organizace Název: Základní a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa: Chotíkov 173, IČO: Telefon: Ředitel: Vedoucí učitelka: Učitelky: Mgr. Zuzana Houdková Bc. Iva Malatová Ilona Kašová, Zdeňka Tomičová, Věra Fryčková Zřizovatel: Obec Chotíkov Kapacita: 41 dětí Platnost a účinnost dokumentu od: Razítko školy V Chotíkově dne Mgr. Zuzana Houdková ředitelka školy 3

4 2. Obecná charakteristika školy Budova původní mateřské školy (dále jen MŠ) byla postavena v roce 1938 na okraji obce poblíž rybníka a lesa. Postupně byla upravována podle potřeb, nových norem a kritérií a podle počtu dětí. K budově byla přistavěna šatna, která je vybavena skřínkami a lavičkami. V budově je jedna velká třída propojená s menší třídou. Prostor velké třídy slouží ke stolování, stolovým hrám a k výtvarným a pracovním a činnostem dětí. Malá třída slouží jako herna a odpoledne po rozložení lehátek k odpočinku dětí. Vedle malé třídy je umývárna s toaletami. Kuchyň slouží jako přípravna a výdejna jídla. Budova je obklopena velkou prostornou zahradou s dřevěnou mašinkou, skluzavkou, houpačkami, dřevěnou tabulí, závěsnou konstrukcí a velkým pískovištěm. Mateřská škola se stala součástí základní školy (dále jen ZŠ) a kapacita 20 dětí nešla navýšit, proto v září 2009 byla otevřena druhá třída MŠ v základní škole a tím se zvýšila celková kapacita na 38 dětí ve věkovém rozpětí 3-7 let. Třída mladších dětí s kapacitou do 20 dětí zůstala ve stávající budově a třída starších dětí s kapacitou 18 dětí vznikla rekonstrukcí části prostoru v budově základní školy. Tato třída má svůj vlastní vchod, malou šatnu, hygienické zařízení a tři místnosti. V první místnosti (pracovní) jsou stolečky a dvě další místnosti slouží jako herny k volným i řízeným činnostem dětí. V zahradě základní školy byl vyhrazen a oplocen prostor s malým pískovištěm, skluzavkou a houpačkami pro aktivity dětí při pobytu venku. Ve školním roce 2012/13 byla zvýšena kapacita třídy v ZŠ na 21 dětí úpravou hygienického zázemí (nový pisoár, umyvadlo, rozšíření šatny) a výměnou herny s pracovní místností se stolečky. Celková kapacita MŠ je 41 dětí. Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, reaguje na změny v přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a přijímá v některých případech i děti, které ve stávajícím školním roce teprve dovrší tří let věku a jsou schopny se účastnit vzdělávacího procesu. 3. Charakteristika vzdělávacího procesu Zaměření MŠ vychází z daných podmínek venkovské mateřské školy, která je obklopena přírodou. Děti znají svoji obec a mají k ní vztah. Z tohoto základu vychází orientace naší mateřské školy na přírodu, sport a pohybové aktivity dětí, poznávání a ochranu přírody a životního prostředí. Název programu Půjdem spolu do pohádky celým světem tam a zpátky nabízí velkou šíři témat a inspirací k rozpracování třídních vzdělávacích programů. Cílem našeho vzdělávacího programu je: 1) Stimulovat a podporovat a fyzický a psychický rozvoj dětí, podporovat a rozvíjet jejich fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti a manuální zručnost, učit je sebeobsluze a vést k zdravému životnímu stylu. 2) Podporovat duševní pohodu dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči, rozvoj jeho citů a vůle, kreativity a vyjadřování, vzdělávacích dovedností. 3) Podporovat utváření vztahů dítěte k jiným dětem a k dospělým, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci, podporovat samostatnost a orientaci dítěte v neznámém prostředí (např. škola v přírodě, plavecký výcvik, návštěva divadla, solné jeskyně). 4) Poznávat a respektovat pravidla soužití s ostatními lidmi, dětmi, poznávat svět materiálních a duchovních hodnot, seznamovat se se světem kultury a umění, osvojovat si potřebné dovednosti, návyky a postoje, začlenit se do sociálního prostředí třídy. 5) Učit dítě vnímat okolní svět a jeho dění, zapojovat se do akcí pořádaných obcí, vzbudit zájem o vliv člověka na životní prostředí (v rámci nejbližšího okolí MŠ a obce), vytvářet předpoklady pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí i ke globálním problémům lidstva. MŠ využívá možností života v malé obci a spolupracuje s místními organizacemi. Účastní se jimi pořádaných akcí a podílí se na jejich organizaci (např. Pohádkový les, maškarní bál, masopustní rej). Je v kontaktu a spolupracuje se zřizovatelem. Obec Chotíkov vychází vstříc aktivitám MŠ. Využíváme dětské 4

5 hřiště OÚ, které je moderně vybavené průlezkami, skluzavkou, pískovištěm, houpačkami, horolezeckou stěnou apod., také kulturní dům Slávie k pořádání dětských představení a koncertů a zároveň se účastníme akcí, které pořádá obec. Spolupráce se ZŠ se uskutečňuje návštěvami kroužků (např. výtvarný, keramický), využíváním služby výchovné poradkyně, společnými zájezdy na divadelní představení, na plavání, do solné jeskyně nebo do ZOO v Plzni atd. ZUŠ Všeruby každoročně pořádá žákovské koncerty pro naše děti. Využíváme také služeb agentury, která zajišťuje výuku angličtiny pro nejmenší. Zúčastňujeme se společných akcí s dalšími mateřskými školami v okolí (např. škola v přírodě s MŠ Vochov). Pravidelně s dětmi navštěvujeme divadelní představení nebo využíváme služeb divadelních herců a hudebníků přímo v naší MŠ a spolupracujeme s divadelním spolkem Jezírko. Obec samotná nabízí spoustu příležitostí k vycházkám a pozorování přírody, během roku poznáváme i blízké okolí. 4. Podmínky vzdělávání 4.1 Věcné podmínky Vybavení školy, pomůcky, náčiní a nářadí odpovídá potřebám dětí, nábytek vyhovuje ergonomickým požadavkům. Děti v obou třídách mají k dispozici výběr hraček odpovídajících jejich věku. Škola se průběžně vybavuje moderními didaktickými pomůckami, které napomáhají k všestrannému rozvoji dětí. Hračky i pomůcky jsou z nezávadných materiálů a jsou postupně obnovovány. Interiér obou tříd je útulný, přívětivý, na jeho výzdobě se děti osobně podílejí. Výzdoba se mění podle ročního období a daného tématu. Lehátka pro odpolední odpočinek dětí jsou umístěna jen ve stávající budově MŠ v dostatečném počtu. Lehátka jsou skladována s větracími mezerami, lůžkoviny jsou ukládány v oddělených přihrádkách. V zahradě původní MŠ je sklad pro ukládání hraček a náčiní k venkovním činnostem a aktivitám dětí. Zahrada základní školy poskytuje od letošního roku nové možnosti vyžití dětí při pobytu venku (vyhrazený prostor s pískovištěm). Třída v ZŠ může využívat celý areál školy (hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu, svah na zimní radovánky). Plánuje se postupné dovybavení školní zahrady náčiním a hračkami pro pobyt venku. 4.2 Životospráva Stravování dětí zajišťuje kuchyně základní školy, dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Při stravě dítěte je důsledně dbáno na jeho individuální potřeby a v této oblasti je vždy toto prokonzultováno individuálně s rodiči, případně hledáme společné postupy a kompromisy při vzniklých problémech. Přesnídávky a svačinky jsou zařazovány průběžně v určitém časovém úseku u vyhrazených stolků. Dětem je podáváno dostatečné množství ovoce a zeleniny v průběhu celého dne. Dbáme na dodržování pitného režimu dětí. Ve třídách je po celou dobu provozu k dispozici konvice s nápojem, ve třídě v ZŠ se děti obsluhují samy. Jsou vedeny k tomu, aby se dle potřeby napily, přesto sledujeme jednotlivé děti a důležitost pití jim připomínáme. Hrnečky jsou pravidelně vyměňovány a nápoj doplňován. Pitný režim je ze strany kuchyně v ZŠ podporován velmi bohatým výběrem nápojů (čaj, voda, šťávy, džusy, mléko). 4.3 Organizace V režimu dne je dostatečný prostor pro volnou hru i řízenou činnost, tvořivost, rozvoj fantazie a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Vzhledem poloze MŠ mají obě třídy možnost pobytu v přírodě (nedaleká louka, rybník, les). Je respektována individuální potřeba odpočinku a spánku dětí. Všechny pracovnice MŠ se snaží docílit příjemné atmosféry v MŠ, snaží se vzbudit u dětí pocit bezpečí, jistoty a 5

6 sounáležitosti s ostatními dětmi. Zároveň se učitelky programově snaží potlačit agresivitu dětí, hledat její příčiny, ve spolupráci s rodiči řešit krizové situace. 4.4 Personální a pedagogické zajištění Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků školy jsou vymezeny v náplni práce. Pedagogický a provozní personál MŠ má předepsanou odbornou kvalifikaci. Své odborné vědomosti a předpoklady si aktivně zvyšuje a prohlubuje samostudiem, studiem na PF a účastí na odborných seminářích pořádaných CVJŠ. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby zajišťovaly optimální péči o děti. To znamená, že při organizačně náročnějších situacích (oběd, hygiena, pobyt venku, výlety, kulturní akce) se pedagogové překrývají. Ve vztazích mezi učitelkami panuje důvěra a otevřenost. 4.5 Psychosociální podmínky Výchovné působení v naší MŠ podporuje rozvoj všestranného a spokojeného dítěte, samostatné osobnosti s kladným vztahem k vlastní obci i tradicím, ze kterých vychází. Smyslem není hromadění vědomostí a dovedností, ale prožití atmosféry důvěry, vzájemné pomoci a služby druhému člověku. Vycházíme z daných podmínek malé MŠ, kde se děti znají, tráví spolu čas i mimo MŠ a v počtu do 21 dětí má učitelka možnost s každým dítětem navázat vřelý osobní vztah. Abychom se co nejvíce přiblížili této vizi, dodržujeme zásady komunikace s dětmi, při kterých respektujeme dítě jako osobnost, ale zároveň vyžadujeme respekt vůči nám dospělým. Dítě se učí znát svoje hranice, musí dodržovat stanovená pravidla vzájemného soužití. Tato pravidla nejsou samoúčelná, ale dítě se podílí na jejich tvorbě, proto rozumí jejich smyslu. Naše výchovná a vzdělávací péče se přizpůsobuje i dětem mladším než tři roky. 4.6 Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny v pracovních náplních, které jsou součástí důležitých dokumentů školy. Ředitelka školy zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách Školního vzdělávacího programu. Jejím prostředníkem pro předškolní výchovu je vedoucí učitelka MŠ. Tvoří spolu s učitelkami ŠVP pro předškolní vzdělávání a plánuje a organizuje výchovnou a vzdělávací práci v MŠ. Roční plánování předškolního vzdělávání vychází ze současná situace školy, podoby organizace ve stávajícím školním roce (počty dětí, personální obsazení ) a je obsažen v ŠVP. Uskutečňuje se v těchto oblastech: aktuální pedagogické úkoly pro školní rok priority plánovaných akcí a nadstandardních aktivit a jejich organizaci vnitřní evaluace a kontroly pro následující školní rok pedagogických a provozních porad kontrolní a hospitační činnosti ředitelky hodnocení a autoevaluace spolupráce s rodiči, se základní školou, se zřizovatelem. Pravidla řízení provozu a výchovně vzdělávacího procesu jsou zakotvena v dokumentech školy: organizační řád školní řád vnitřní platový předpis pracovní náplně pedagogických a ostatních zaměstnanců 6

7 4.7 Spoluúčast rodičů Neméně důležitá a přínosná je naše spolupráce s rodiči, pořádáme společné akce (např. tvořivé odpoledne, vánoční nadílku a posezení, atd.). Ve vztazích s rodiči se učitelky snaží o dobrou vzájemnou komunikaci. Příležitost k rozhovoru s učitelkou mají rodiče při předávání a odchodu dítěte nebo dle domluvy. Ke komunikaci slouží také informační nástěnka v šatně nebo informace pro rodiče a veřejnost na webových stránkách školy. Rodiče mohou napomáhat svou přítomností k lepší adaptaci dítěte na MŠ. Rytmus a organizační řád MŠ je daný, ale natolik flexibilní, že se dá přizpůsobit aktuální situaci. Na začátku školního roku pořádáme informační schůzku pro rodiče dětí. 5. Organizace vzdělávání Uspořádání mateřské školy ve dvou třídách (vzdálených od sebe asi 1 km) je provizorním řešením do vybudování plánované dvoutřídní MŠ v areálu základní školy. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku. Mladší děti jsou v budově původní MŠ a starší děti ve třídě v budově ZŠ, kde se počítá s konkrétní a systematickou přípravou na školu, zároveň s individuální péčí o děti s odkladem školní docházky. Toto řešení je náročnější na organizaci stravování a odpočinek dětí. Jídlo je do stávající budovy MŠ, kde je umístěna třída mladších dětí, dováženo ze ZŠ a vydáváno pomocnou kuchařkou. Starší děti mají ve třídě pouze svačinu, na oběd přecházejí přes zahradu do jídelny ZŠ. Po obědě a hygieně odjíždí část dětí autem na odpočinek do třídy menších dětí v druhé budově. Část dětí odchází domů nebo na kroužky (výtvarný, hudební, keramický). Jednou týdně mohou také děti využít nabídku výuky angličtiny. Režim dne je stejný v obou třídách, liší se v čase oběda (starší děti obědvají o něco dříve). Příchod dětí je od 6.30 do 8.00 hodin, navazuje komunitní kruh, pohybová činnost (hra, cvičení, hudebně pohybová chvilka). Po hygieně a svačině následuje řízená činnost odpovídající rozpracovanému tématu, většinou vedoucí k vlastnímu tvoření. Od hodin je vyhrazený čas pro pobyt venku. Po obědě se menší děti připravují k odpočinku na lehátkách, mezitím přijedou starší děti a připojí se. Po spánku, hygieně a odpolední svačině v hodin je prostor pro pobyt venku na zahradě, řízenou činnost a volnou hru dětí. Provoz MŠ končí v hodin. Zápis do MŠ pro každý následující školní rok je v březnu a předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Děti mladší 3 let jsou přijímány do MŠ pouze v případě volné kapacity školy (pokud jsou schopny plnit základní požadavky RVP a mají požadované hygienické návyky). Ředitel Základní a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, stanovuje kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání pro daný rok, podle nichž bude postupovat při rozhodování, a to na základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu dětí. 1) Děti, které mají v následujícím školním roce nastoupit do 1. třídy ZŠ (děti předškolní), v souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona je vždy přednostně přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky 2) Děti starší 3 let s trvalým bydlištěm v Chotíkově 3) Děti starší 3 let z okolních obcí 4) Děti s trvalým bydlištěm v Chotíkově starší dvou let, které teprve v průběhu stávajícího školního roku dosáhnou věku 3 let Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel školy z kritérií, která jsou bodově ohodnocena. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září probíhajícího kalendářního roku. V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (den, měsíc a rok narození), starší dítě má přednost. 7

8 6. Vzdělávací obsah Metody a formy práce naší MŠ jsou založeny na bázi prožitkového učení v duševním dění dítěte. Dominantní je hra - tvořivá, námětová, zastoupená prvky tvořivé dramatiky, pohybovými a tanečními. Didaktická hra je zastoupena ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Děti mají možnost v průběhu dne spontánní hru dokončit nebo v ní pokračovat později (např. v odpoledních činnostech apod.). Prioritou naší výchovné práce je podněcování dětí k vlastní aktivitě, návrhům a experimentování. Je dbáno na svobodnou volbu dítěte. Vzdělávací nabídka výchovného programu vychází z RVP a uskutečňuje se v pěti vzdělávacích oblastech: Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti jsou různou měrou obsaženy v jednotlivých integrovaných blocích. Vzdělávací program se skládá z pěti integrovaných bloků. Celá jeho koncepce je postavena tak, aby každá třída (třídy jsou rozdělené podle věku) mohla vytvořit svůj specifický třídní vzdělávací program. Tyto bloky jsou otevřené a někdy se vzájemně propojují. Je v nich možno pružně zareagovat na zájem dětí. Nejsou přesně časově ohraničené, ale vztahují se k ročnímu období, prožívaným svátkům, tradicím a společenským aktivitám MŠ i celé obce. Jsou zpracovány globálně pro obě věkové skupiny a věkové zvláštnosti, speciální potřeby jednotlivých tříd jsou zohledněny v TVP. Cílem všech pěti integrovaných bloků je rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a poznávání, osvojování hodnot a postojů k životu, výchova samostatné a tvůrčí osobnosti. Tento cíl se promítá do všech oblastí vzdělávání a jeho naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, na jejichž základě jsou prostřednictvím výstupů budovány kompetence klíčové: k učení k řešení problémů komunikativní sociální a personální činnostní a občanské 6.1 Integrovaný blok - Seznamování Tento integrovaný blok je zařazen na zahájení školního roku, kdy se děti seznamují navzájem, seznamují se s učitelkou, s prostředím třídy i celé mateřské školy a jejího okolí. K dobrému soužití patří dodržování předem domluvených pravidel, respektování vzájemných odlišností, ohleduplnost a vzájemná pomoc. Dítě získává nové poznatky a vědomosti, seznamuje se pohádkovým příběhem a jeho postavami, které mu napomáhají k pochopení a rozlišení dobra a zla. Podzimní příroda nás inspiruje k tvoření z přírodních materiálů (práce s barevnými listy a dozrávajícími plody a semeny), seznamování se s barvami podzimu a hrám s nimi. Sledujeme podzimní počasí (vítr, mraky, déšť, mlha) a jeho rozmary, loučíme se s ptáčky, kteří odlétají do teplých krajin a se zvířátky, která se ukládají k zimnímu spánku, pouštíme draky. Další nabízené činnosti: pohádky, písničky, říkadla, literární texty, vyprávění, divadlo dotykové, komunikativní, sluchové, spontánní, seznamovací a námětové hry- hračky pohybové aktivity, tematické vycházky do lesa a okolí, motivační cvičení sběr darů podzimu, ochutnávání, sušení, navlékání, vytváření výzdoby, pozorování vlivů počasí, hry s přírodninami 8

9 pracovní a tvořivé činnosti, krásy živé a neživé přírody hry s barvami, co nám barvy říkají rozlišování, vyhledávání, barevné kombinace seznamování s prostředím školky a blízkým okolím objevování nových výtvarných technik Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznámení s novými kamarády (jejich jména), se všemi zaměstnanci adaptace na nové prostředí a bezpečné chování v něm (seznámení s pravidly života v MŠ, ohleduplné zacházení s hračkami, půjčování hraček, umět se rozdělit) osvojování pravidel společenského chování (pozdravení, poděkování, správné stolování, hygienické návyky, sebeobsluha) komunikace mezi dětmi i s dospělými (verbální i neverbální) samostatnost a tvořivost radost z tvůrčí práce 6.2 Integrovaný blok - Advent (doba tajemství) Příprava na vánoce je dobou ztišení, zklidnění, dobou tajuplného očekávání. Zároveň sem patří čertovské řádění v souvislosti s příchodem Mikuláše, andělů a čertů. Děti se seznamují s tradicemi a zvyky vánoc, poznávají symboly. Učí se dělat radost druhým (vyrábění dárků pod stromeček). Tradičně pořádáme v naší MŠ vánoční posezení s rodiči jako příležitost k setkání, zazpívání koled a společnému prožití vánoční atmosféry. Děti se podílejí na výzdobě MŠ, zdobení stromečku (starší děti). Poznávají, jaký je rozdíl v nadělování dárků, původ tradic a srovnávají způsoby oslav u nás a v jiných zemích Další nabízené činnosti: lidové tradice, říkadla, tematické písničky, básničky, tanečky, vánoční besídka a její příprava, koledy výtvarné a pracovní činnosti - výroba dárků, výzdoba, pečení cukroví, tvořivá setkání s rodiči, keramická dílna zimní sporty a činnosti smyslové a námětové hry rozmanitosti a zákonitosti světa a techniky, profese práce s knihou (encyklopedie, časopisy) Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznámení se symboly vánoc posílení dobrých vztahů mezi dětmi MŠ i v rodině rozšíření vědomostí o světě (slavení vánoc v cizích zemích, jejich kultura a zvyky) rozvíjení zručnosti při tvoření a výrobě dárků koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 9

10 6.3 Integrovaný blok - Vláda paní zimy Je to období zimních radovánek na sněhu, se sněhem ale i nemocí a seznamování se s pravidly ochrany našeho zdraví a prevence. Abychom byli zdraví, musíme se správně oblékat, znát části svého těla a jeho funkce: Ve zdravém těle, zdravý duch. Řídíme se heslem: Sportem ku zdraví - zimní příroda nás inspiruje k využití zimních sportů (např. zimní olympiáda pro děti). Učíme se dbát na bezpečnost svoji a druhých na náročném terénu (ledové plochy, kluzká vozovka apod.). Pozorujeme znaky zimního období, provádíme pokusy s vodou, sněhem a vyrábíme trojrozměrné objekty. Motivujeme děti pohádkou o vládě paní zimy a jejích pomocníků mrazíků (zobrazování královny, víly, skřítků, hraní pohybových her, pohyb s hudbou). Prostřednictvím pohádek učíme děti rozlišovat dobro a zlo. Staráme se o zvířátka v lese a na poli, krmíme ptáčky, kteří neodlétli do teplých krajin (poznáváme druhy, pojmenováváme). V naší vesnici se jako v jedné z mála udržela tradice masopustního průvodu, kterého se účastní i naše děti v maskách, které si vyrobily. Další nabízené činnosti: ptáci a zvířata v zimě, péče o ně sníh, led, pokusy zimní sporty a činnosti smyslové a námětové hry využíváme co nejvíce možností zimních radovánek Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: seznamování s částmi lidského těla mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy budujeme kladný a zodpovědný vztah k přírodě a zvířatům porozumět slyšenému vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami 6.4 Integrovaný blok - Probouzení přírody Probouzející se příroda v tomto období s sebou přináší nové poznatky, radostnou náladu a pozorování nového života (pučící stromy, kvetoucí květiny, rodící se mláďata, probouzení hmyzu). Očekáváme a prožíváme návraty ptáků z teplých krajin, pozorování hnízda čápů na našem komíně. Vítáme první teplé paprsky slunce, pozorujeme a srovnáváme změny v počasí. Loučíme se se zimou a slavíme svátky jara, prožíváme tradiční zvyky a seznamujeme se s jejich symboly. Velikonoční tradice v naší obci se dosud dodržují i naše MŠ se na nich podílí (výstava velikonočních vajec, velikonoční beránek, pletení pomlázky a šupání děvčat, atd.). Další nabízené činnosti: 10

11 příroda a její probuzení - pozorování, vnímání změn, zvířata a jejich mláďata, rostliny, stromy, hmyz, slunce a jeho síla - pokusy četba, vyprávění, písničky, básničky jarní hry a činnosti (práce na zahradě, pěstování rostlin), zvyky a obyčeje konstruktivní a manipulační činnosti dramatické činnosti a motivační cvičení aktivity pro rozvoj jemné a hrubé motoriky Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: nové poznatky o životě zvířat a jejich mláďat seznamování s novými výtvarnými a pracovními technikami (příležitosti ke zpracování jarní tématiky) prostřednictvím tradic zasahujeme do oblasti sociálně kulturních vztahů naučit se zpaměti krátké texty záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost všímat si změn a dění v nejbližším okolí 6.5 Integrovaný blok - Cestování a poznávání světa lidí V tomto vzdělávacím bloku nabízíme dětem poznávání světa lidí prostřednictvím cestování. Děti se učí znát a dodržovat dopravní předpisy, dopravní značky, bezpečné chování na ulici, na hřišti a na silnici. Seznamují se s různými druhy dopravních prostředků, možnostmi jejich využití k dopravě na různá místa jak u nás tak v cizích zemích. Budujeme vztah k naší vlasti, poznáváme naši obec, nejbližší města, české památky, hrady a zámky. Využíváme příznivého počasí k výletům do blízkého okolí, seznamujeme se se zajímavostmi našeho kraje, poznáváme znak naší obce a význam symbolů. Cestujeme po různých zemích, tím získáváme nové poznatky o obyvatelích a jejich kultuře. Děti se seznamují s různými druhy povolání, navštěvují místní řemeslnické dílny, vypráví o povolání svých rodičů. Další nabízené činnosti: společné výlety do okolí, cestování, turistika, hry v přírodě a s přírodninami exkurze, návštěvy, činnosti motivované těmito aktivitami sportovní aktivity všeho druhu společenské a kulturní akce, koncerty, vystoupení (s účastí dětí) didaktické hry Očekávaný vzdělávací a výchovný přínos: rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 11

12 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým s úctou, vážit si jejich práce a úsilí orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě toho prostředí uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 12

13 7. Evaluační systém Systém je nastaven tak, aby sloužil ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu, pomáhal učitelkám v jejich pedagogickém působení, ale výsledkem aby byla spokojenost a zdravý vývoj dětí. Smyslem je hledání cesty k hodnotnému formování dětské osobnosti. Uskutečňuje se prostřednictvím pravidelného vyhodnocování výsledků výchovné a vzdělávací práce: na úrovni školy (analýza ŠVP, výroční zpráva) na úrovni třídy (probírané téma, integrovaný blok) na úrovni dítěte (výsledky a rozvoj dítěte) 7.1 Předmět evaluace a) Naplňování cílů ŠVP b) Kvalita podmínek vzdělávání materiálních (vybavení MŠ, prostorové možnosti, bezpečnost, zařízení MŠ) psychosociálních (individuální rozvoj dítěte a speciální potřeby jednotlivých dětí, úroveň vztahů školy a rodičů, spoluúčast rodičů, atmosféra v MŠ) organizačních (režim dne, životospráva, aktivity dětí) personálních (náplň práce zaměstnanců, spolupráce mezi nimi, odborná způsobilost) úroveň individuálního vývoje dětí (aktivita, spontánnost, tvořivost) c) Průběh a výsledky vzdělávání d) Kvalita a úroveň dokumentace 7.2 Techniky evaluace hospitace (ředitelky, učitelek mezi sebou) pozorování dětí hodnocení tematických celků a integrovaných bloků diskuse na pedagogických radách záznam o dítěti (pedagogická diagnostika) písemná analýza ŠVP rozhovor s dítětem rozhovor s rodiči 7.3 Formy evaluace Vedoucí učitelka zpracovává každý rok písemně analýzu ŠVP, která slouží jako východisko k plánování organizačních změn, provádí hospitace ve třídě mladších dětí, je v úzkém kontaktu s oběma učitelkami, hovoří s nimi o případných problémech a hledá nejschůdnější řešení. Na pedagogických poradách (zpravidla 4x za měsíc) hodnotí spolu s učitelkami podmínky výchovné práce (prostředí MŠ, výzdoba, celková atmosféra, podněty rodičů), organizaci, zamýšlí se nad možnostmi zkvalitnění jejich práce. Je v kontaktu se zastupiteli obce i s ředitelkou školy, sleduje reakce rodičů dětí, hovoří s nimi o dětech i o možnostech MŠ, snaží se je zapojit do dění v MŠ. Stanovuje kritéria hodnocení práce pedagogů. Učitelky se ve svých přípravách zaměřují na aktuální situaci ve třídě, všímají si jednotlivých dětí, vedou si záznamové listy o rozvoji dítěte, dělají si průběžně poznámky o výchovných problémech některých dětí, hovoří s rodiči o dětech a hledají společně příčiny některých problémů (jídlo, spánek, výslovnost, 13

14 kázeň), v některých případech odkazují na odbornou pomoc (psychologické poradny, logopedického pracoviště). Všímají si také dětí nadaných, sledují jejich pokrok nebo stagnaci a hledají spolu s rodiči optimální možnosti rozvíjení talentu. Každý den provádí ústně vzájemnou autoevaluaci výchovné práce (jak se podařil záměr pedagogického působení, průběh volné hry a zapojení dětí, klady a zápory řízené činnosti), po ukončení tematického bloku (trvá týden až měsíc) vyhodnocuje písemně celkový účinek zpracovávaného tématu: Co děti nejvíce zaujalo: co se děti naučily, co se povedlo, co ne a proč a zpracovává závěry pro další činnosti. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov s názvem PŮJDEM SPOLU DO POHÁDKY CELÝM SVĚTEM TAM A ZPÁTKY zpracovala vedoucí učitelka MŠ Bc. Iva Malatová s učitelkami Ilonou Kašovou a Zdeňkou Tomičovou. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov byl projednán pedagogickou radou dne a schválen ředitelkou školy Platnost a účinnost Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov je od V Chotíkově dne: Mgr. Zuzana Houdková ředitel 14

15 Dodatek č. 1 Změny v identifikačních údajích v bodu 1. na str. 3: nastoupila do funkce učitelky mateřské školy Lenka Polívková (zástup za mateřskou dovolenou). 2. Od odešla na mateřskou dovolenou vedoucí útvaru mateřské školy učitelka Bc. Iva Malatová Pastrňáková. Od byla jmenována do funkce vedoucí útvaru mateřské školy učitelka Ilona Kašová. V Chotíkově dne Mgr. Zuzana Houdková ředitel 15

16 16

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web) VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: 17 / 2016 VŠ Platnost od : 1. 9. 2016 TYP: předškolní zařízení s celodenní péčí VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY: Zájmové aktivity dle aktuální nabídky školního roku (nástěnky, web)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více