ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Č.j.: MŠ 290 / 2010 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZĎĚLÁVÁNÍ platnost od Vypracovala: Zuzana Zahradníčková vedoucí učitelka MŠ Vydal: Mgr. Milan Král ředitel FZŠ 1

2 Obsah: I. Identifikační údaje o škole...str. 3 II. Charakteristika školy str. 5 III. Podmínky vzdělávání str. 8 IV. Organizace vzdělávání..str. 12 V. Charakteristika školního vzdělávacího programu.str. 14 VI. Vzdělávací obsah.. str. 16 VII. Evaluační systém.. str. 23 2

3 I. Identifikační údaje o škole Název školy Sídlo školy Zřizovatel Adresa zřizovatele Ředitel školy Vedoucí učitelka MŠ Kontakty na zařízení Fakultní základní škola dr.milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 příspěvková organizace Rožňavská 19, Olomouc Statutární město Olomouc Horní náměstí 1, Olomouc Mgr. Milan Král Zuzana Zahradníčková (mateřská škola) (ředitel školy) (školní jídelna) e mail: Datum zřízení školy Datum zařazení do sítě škol Kapacita MŠ 183 dětí 3

4 Provoz mateřské školy hod. Počet pedagog. Pracovnic 13 Počet provozních pracovnic 5 Pracovnice školní jídelny 1 Pradlena 1 Počet tříd 7 Věkové složení: 1. odd. Berušky 3 5 let 2. odd. Včeličky 3 5 let 3. odd. Motýlci 5-6 let 4. odd. Čmeláci 5-6 let 5. odd. Cvrčci 3 5 let 6. odd. Sluníčka 3 4 let 7. odd. Sovičky 6 7 let 4

5 II.Charakteristika školy Mateřská škola Rožňavská je šestitřídní pavilónová budova, která se nachází uprostřed panelové zástavby v lokalitě Olomouc Nové Sady. Provoz mateřské školy Rožňavská 19, Olomouc byl slavnostně zahájen Do sítě škol, předškolních a školských zařízení byla MŠ zařazena od V současné době je MŠ součástí Fakultní základní školy dr. Milady Horákové a Mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21, která je příspěvkovou organizací a jejímž odloučeným pracovištěm se MŠ stala od Zřizovatelem školy je Statutární město Olomouc. MŠ Rožňavská je pavilónová jednopodlažní budova s rozsáhlou zahradou, vlastní prádelnou a výdejnou jídla. Škola má po udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků kapacitu 183 míst a zajišťuje předškolní vzdělávání dětem od 3 do 7 let. Budova MŠ se skládá ze čtyř pavilónů, které jsou propojeny spojovacími chodbami, ve třech pavilónech je rozmístěno 6 tříd. Sedmá třída ne nachází v budově ZŠ. Jednotlivé třídy mají samostatné vchody, třídu, hernu, šatnu, přípravnu jídla, sklady hraček a lůžkovin, sociální zařízení a šatnu personálu. K přízemním třídám náleží venkovní terasa propojená se školní zahradou. Ve čtvrtém pavilonu se nachází výdejna jídla, prádelna, kancelář vedoucí učitelky, šatny personálu a hospodářské sklady. Budova je vytápěna dálkovým topením. Školní zahrada je vybavena šesti pískovišti, letní umývárnou, sprchami a venkovními hracími prvky. Zahrada je využívána nejvíce v dopoledních hodinách při pobytu dětí venku. Po udělení výjimky ze stanoveného počtu žáků, je zřízena sedmá třída pro děti s odkladem školní docházky a nachází se v blízké budově základní školy. Stanovená kapacita této třídy je 15 žáků. MŠ není specializovaná, ale nabízí rodičům i dětem bohatý vzdělávací program s názvem,, Je nám dobře na světe. Pracujeme s dětmi podle Školního vzdělávacího programu, který vychází ze závazných cílů Rámcového vzdělávacího programu. Při plnění těchto závazných vzdělávacích cílů klademe především důraz na prožitkové učení dětí, jejich individuální potřeby, zájmy a schopnosti. Dětem je nabízena bohatá kulturní a sportovní činnost v zájmových kroužcích. Každodenní život MŠ je obohacován řadou kulturních představení, koncertů, výlety, sportovními soutěžemi a spoustou akcí, které jsou pořádány ve spolupráci i se FZŠ dr. Milady Horákové. 5

6 6

7 7

8 III. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky - MŠ má sedm tříd, každá třída je vybavena novým moderním nábytkem, který je uzpůsoben tak aby si děti mohly samostatně brát vše potřebné ke hře a činnostem rozvíjejícím jejich osobnost - nově jsou rekonstruovány a moderně vybaveny přípravny jídla a sociální zařízení, vybavení hygienickým zařízením odpovídá počtu dětí na třídě a stanoveným hygienickým normám - lehátka a lůžkoviny určené pro odpočinek dětí, jsou zdravotně nezávadné a odpovídají hygienickým normám, některá lehátka jsou zastaralá a opotřebovaná, ale dochází k postupné výměně za nová - ve třídách je dostatečné množství hraček a stavebnic, které jsou postupně obměňovány a doplňovány, herny jsou vybaveny kobercem, chybí dostatečné vybavení učebními pomůckami, které sou postupně doplňovány - všechny třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou (televizory, DVD přehrávač, magnetofon a CD přehrávač), tři třídy jsou vybaveny klavíry, ostatní třídy mají elektrofonické varhany - dostatečné je i vybavení tělovýchovným nářadím a náčiním, které je rovněž postupně obnovováno a doplňováno - šatny dětí jsou vybaveny nábytkem na odkládání oděvu a obuvi dětí, jsou zde k dispozici informační nástěnky pro rodiče a výstavky dětských prací - děti mají k dispozici rozlehlou školní zahradu, která je vybavena šesti pískovišti, průlezkami, zahradními hracími prvky, letní umývárnou a sprchami, postupně chceme zahradu vybavit letními altány a dalšími hracími prvky a poskytnout tak dětem větší sportovní vyžití Ţivotospráva - denní režim v mateřské škole je uzpůsoben tak, aby respektoval individuální potřeby a požadavky dětí 8

9 - stravování zajišťuje školní jídelna při FZŠ dr. Milady Horákové, strava je dovážena a ve výdejně jídla připravována na jednotlivé třídy MŠ, děti se stravují pravidelně strava je kvalitní a vyvážená Děti, které navštěvují třídu v budově ZŠ se stravují ve školní jídelně. - v průběhu dne dbáme na dodržování pitného režimu - umožňujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, jak při pobytu na školní zahradě tak při vycházkách do okolí MŠ, děti mají dostatek volného pohybu i v interiéru MŠ - při odpoledním odpočinku jsou respektovány individuální potřeby dětí na dobu spánku, u starších dětí je volen klidový režim a zařazovány klidové činnosti - Jsou respektovány individuální potřeby dítěte. Psychosociální podmínky - snažíme se o to, aby se děti i dospělí cítili v MŠ dobře a spokojeně a měli pocit vzájemné důvěry - umožňujeme dětem citlivý přístup při nástupu do MŠ s možností postupně se adaptovat na nové prostředí a pobyt v MŠ - v MŠ mají všechny děti rovnocenné postavení a žádné dítě není zvýhodňováno, děti mají stejná práva i povinnosti - paní učitelky respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejích uspokojování, poskytují dětem pomoc pokud ji potřebují - podporujeme sebevědomí a důvěru dítěte v sebe sama - je respektována osobní svoboda a volnost dětí s ohledem na respektování pravidel soužití v MŠ, děti mají možnost se samostatně rozhodovat - snažíme se o vytvoření prostředí plného pohody a radosti Organizace chodu školy - organizace chodu školy se řídí Organizačním řádem a směrnicemi vydanými ředitelem školy, Školním řádem MŠ a dalšími právními předpisy - provoz MŠ je od 6.15 hod hod., v době od 6.15 hod 6.30 hod. a od16.00 hod hod. je zajišťován provoz pouze v jedné třídě MŠ, provoz jednotlivých tříd je od 6.30 hod hod., sedmá třída v budově školy má provoz od 8.00 hod hod.. Provoz sedmé třídy je u trčen pro děti s odkladem školní docházky a je od 8.00 hod. do hod.. 9

10 Uspořádání dne v MŠ: scházení dětí, hry, individuální činnosti ranní cvičení, hygiena přesnídávka skupinové, individuální a řízené vzdělávací činnosti příprava na pobyt venku,pobyt venku,hygiena oběd hygiena, příprava na spánek, odpočinek,individuální činnost hygiena převlékání, odpolední svačina hry, zájmová činnost Časový režim dne je orientační, vychází z požadavků a potřeb dětí. Vzdělávací činnosti vycházejí z tématických celků, zpracovaných podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní výchovu. Uskutečňují se během celého dne při všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou. Řízené a spontánní činnosti jsou vyvážené. 10

11 Personální podmínky - všechny pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci, dvě pracovnice májí vysokoškolské vzdělání - pedagogické pracovnice se účastní odborných seminářů a vzdělávacích projektů DVPP, předávají si vzájemné poznatky zkušenosti na pedagogických radách - pravidelně sledují odborné časopisy a internetový server PORTAL - jedna pedagogická pracovnice zahájila dálkové studium na PF UP Olomouc Řízení mateřské školy - organizační řád a směrnice ředitele školy jasně určují pravidla a kompetence všech zaměstnanců školy - škola má funkční informační systém (informační nástěnka pro zaměstnance), pedagogické a provozní porady se konají pravidelně podle plánu - vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi z pověření ředitele školy - vedoucí učitelka usiluje o vytvoření ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, ponechává zaměstnancům dostatek prostoru k seberealizaci a samostatnému rozhodování, respektuje jejich názor - kolektiv MŠ pracuje jako tým - MŠ spolupracuje s FZŠ dr. Milady Horákové, se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy Spoluúčast rodičů - vytváříme prostředí vzájemné důvěry spolupráce mezi všemi zaměstnanci školy a rodiči - rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, podílejí se na nejrůznějších akcích pořádaných školou - rodičům je umožněn vstup do třídy zejména a v době adaptace dětí - rodičům jsou ze strany pedagogů pravidelně podávány informace o dětech, v šatnách jsou k dispozici informační nástěnky a výtvarné práce děti 11

12 - rodiče poskytují škole drobné sponzorské dary v podobě výtvarného materiálu, drobných hraček, přispívají na kulturní akce a školní výlety, dle potřeby možností vykonávají i drobnou brigádnickou činnost Spolupráce s institucemi Mateřská škola úzce spolupracuje s FZŠ dr. Milady Horákové, jejímž je odloučeným pracovištěm. Dále spolupracuje s: - Magistrátem města Olomouce - Městskou policii Olomouc - Mysliveckým sdružením Mírov - Domem dětí a mládeže Olomouc - Kulturními zařízeními ve městě - Logopedickou poradnou - PPP Olomouc IV. Organizace vzdělávání Mateřská škola má kapacitu 168 dětí při udělení výjimky o počtu dětí na třídě. Do mateřské školy jsou děti přijímány od 3 let do 6let a děti s odkladem školní docházky. Děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd podle věku a rovněž podle přání rodičů. Škola má v provozu 6 tříd a jsou naplněny do maximálního počtu 28 dětí. Třída věkové složení počet zapsaných dětí 1.odd. Berušky 3-5 let odd. Včeličky 4-5 let odd. Motýlci 5-6 let odd. Čmeláci 5-6 let odd. Cvrčci 3-5 let odd. Sluníčka 3-4 let odd. Sovičky 6-7 let Každá třída pracuje podle Třídního vzdělávacího programu, ve kterém jsou respektovány specifika a složení třídy, individuální schopnosti a potřeby dětí. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí cílů ŠVP. 12

13 Do MŠ jsou přijímány děti na základě žádosti a přihlášky dítěte do MŠ a přijímání dětí probíhá podle stanovených kriterii. Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky 2. Děti s trvalým bydlištěm v lokalitě MŠ a obcí Olomouc 3. Děti obou pracujících rodičů, nebo děti v péči pěstounu, kteří mají svěřené dítě do péče a jsou zaměstnaní děti přihlášené na celodenní docházku. 4. Děti zaměstnanců organizace 5. Sourozenci a děti obou pracujících rodičů s celodenní docházkou dle data narození ( přednost mají děti dříve narozené). 6. Děti s celodenní docházkou starší 4 let ( k ) a pak děti s celodenní docházkou ). starší 3 let ( k Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, bude posuzována důležitost jednotlivých kriterii ve výše stanoveném pořadí O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání a ni pořadí podaných žádostí. 13

14 V. Charakteristika školního vzdělávacího pro gramu Školní vzdělávací program je vlastním programem mateřské školy a je zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá základním požadavkům předškolního vzdělávání, vychází z podmínek mateřské školy a je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání : - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti,schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Ve školním vzdělávacím programu je zahrnuto pět interakčních oblastí, které respektují přirozený vývoj dítěte, jeho zrání a učení. Tyto jednotlivé oblasti se promítají do každodenní činnosti a vzájemně se propojují v celek. 1. Dítě a tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Při plnění závazných cílů předškolního vzděláváni směřujeme k vytvoření základů klíčových kompetencí : - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální personální - kompetence činností a občanské 14

15 Naše mateřská škola pracuje s dětmi podle Školního vzdělávacího programu s názvem který vychází ze závazných cílů RVP pro PV. Cílem mateřské školy je spokojené a šťastné dítě, rozvoj jeho fyzických, psychických a sociálních dovedností tak, aby získalo kompetence pro jejich další rozvoj. Je kladen důraz především na prožitkové učení dětí, jejich individuální potřeby, zájmy a schopnosti. Dílčí cíle MŠ 1. Na základě konkrétních činností rozvíjej smyslové vnímání dětí, posilovat paměť, fantazii, pozornost, myšlení a řeč. Rozvíjet duševní pohodu a pocit bezpečí. Rozšiřovat poznatky o přírodě, společnosti a technice. 2. Podporovat přirozený rozvoj pohybových dovedností, rozvíjet smysl pro koordinaci a jemnou motoriku, rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. 3. Zaměřit se na všestranný rozvoj hudebních dovedností dítěte pěvecké schopnosti, poslechové činnosti, instrumentální činnosti, pohyb s hudbou. 4. Rozvíjet výtvarný projev dětí, využívat nejrůznější výtvarné techniky a materiály, podílet se na výzdobě interiéru MŠ, účastnit se výtvarných soutěží. 5. Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, využívat každodenního kontaktu s rodiči, pořádat neformální setkání, rozšířit spolupráci se ZŠ. Prostředky k realizaci našich cílů 1. Respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, zvyšovat jejich sebevědomí, aktivizovat kladné morálně volní vlastnosti. Věnovat zvýšenou pozornost nově přijatým dětem, citlivým přístupem jim usnadnit adaptaci na prostředí MŠ. Vycházet ze zájmů a potřeb dětí, preferovat individuální přístup a práci ve skupinách. Spolupracovat s logopedickou poradnou a zajistit depistáž všech dětí. Sjednotit požadavky v oblasti sebeobsluhy a kulturně společenských návyků. 2. Přirozené pohybové činnosti během dne. Každodenně zařazovat ranní cvičení. Dostatečný pobyt dětí venku (vycházky, pobyt na školní zahradě, pohybové hry). Zařazení dětí do kurzů plavání a lyžování., návštěva solné jeskyně. 15

16 3. Do všech výchovných činností během dne zařazovat hudební prvky, využívat rytmické hudební nástroje. Návštěva hudebních koncertů. Zařazení dětí do hudebních kroužků (pěvecký, hra na flétnu). Připravit hudební vystoupení na besídkách. 4. Využívat nové techniky a materiály. Podílet se na výzdobě školy a výtvarných soutěžích. Uspořádat výstavku dětských prací ke Dni otevřených dveří. Zařadit výtvarně nadané děti do výtvarného kroužku. Doplnit výtvarný materiál. Rozvíjet plošné a prostorové konstruktivní hry. 5. Umožnit rodičům vstup do třídy a podílet se na tvorbě školního vzdělávacího programu. Společné akce besídky, beseda s učitelkou ZŠ, školní výlet, den dětí, každodenní kontakt a informace o dětech. Seznamování rodičů s činnostmi dětí formou nástěnek. Metody a formy vzdělávání: - mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností, probouzejí aktivní zájem dětí - uskutečňují se během celého dne ve všech situacích, které se během dne v MŠ naskytnou - jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních a řízených činností, individuálně, v menších i větších skupinách Dětem je nabízena bohatá kulturní a sportovní činnost v zájmových kroužcích, každodenní život MŠ je obohacován řadou kulturních představení koncertů, výletů, sportovními soutěžemi a spoustou akcí, které jsou pořádány ve spolupráci i s FZŠ.dr.Milady Horákové. Při plnění našich cílů je kladen důraz především na týmovou práci celého kolektivu MŠ. VI. Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které se respektují vzdělávací oblasti RVP. Jednotlivá témata na sebe navazují a jsou propojena v celek tak, aby přispívala k dostatečnému množství podnětů k učení a radosti z něho, rozvíjela dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi, vytvářela prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi, posilovala sebevědomí a důvěru dítěte ve vlastní schopnosti, stimulovala rozvoj řeči, seznamovala děti se vším co je důležité pro vlastní život, vytvářela prostředí pohody a radosti. 16

17 Integrované bloky jsou závazné pro všechny pedagogy a jsou dále rozpracovávány do jednotlivých podtémat v Třídních vzdělávacích programech. Třídní programy respektují specifika jednotlivých tříd, vycházejí ze složení třídy, s individuálních potřeb a schopností dětí. Pedagogové mají dostatečný prosto pro jejich tvorbu a seberealizaci. Integrované bloky: Tento integrovaný blok je ve znamení adaptační ho období, děti se seznamují s prostředím a okolím MŠ, poznávají nové kamarády a paní učitelky. Cíl: - osvojování si přiměřených praktických dovedností - rozvoj komunikativních dovedností,získání citové samostatnosti a poznávání sebe sama - seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření - seznamování místem a pro středím, ve kterém dítě žije a vytvářet si pozitivní vztah k němu Co mně zajímá: - naše školka, její prostory, školní zahrada, všichni co se o mně starají a moje paní učitelky - kamarádi, značky, moje rodina, můj domov, kde bydlím - jak si poradím se stolováním a hygienou, co už umím a co se naučím Vzdělávací nabídka: - aktivity umožňující dětem zvládnou adaptaci na nové pro středí - pozorování prostředí, ve kterém se dítě pohybuje (MŠ, školní zahrada, okolí, příroda) - pozitivní příklady a vzory chování - manipulační činnosti s materiálem, pomůckami, spontánní hry - pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu - podpora dětských přátelství V tomto bloku se zaměříme na vnímání a pozorování přírody, budeme si všímat jejich proměn a poznávat dary podzimu. 17

18 Cíl: - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj a užívání všech smyslů - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání - osvojení si poznatků a schopností navazovaní a prohlubování vztahů k druhým lidem - osvojení si základních poznatků o pro středí ve kterém dítě žije - vytvářet povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí a o jeho proměnách Co mně zajímá: - změny v počasí, podzimní příroda, barvy a dary podzimu, sklizeň ovoce a zeleniny - plody, strom, keře a listy -,,Vyletěl si pyšný drak - volně žijící zvířata Vzdělávací nabídka: - pozorovat změny a rozmanitosti v přírodě, stromy, keře, rostliny, plody - živá přírod, volně žijící zvířata - tvůrčí činnosti výtvarné, hudební, dramatické, pohybové - pozorování přírodních jevů v okolí, rozhovory - poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadla - chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, hod, volné hry - činnosti vyvolávající spokojenost, radost a pohodu Nejrozsáhlejší integrovaný blok, ve kterém si užíváme adventní čas, budeme se seznamovat s tradicemi hodnotami, které vytvořili naši předkové, budeme rozvíjet citové prožitky, vnímat změny zimní přírody, osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, bezpečí a osobní pohody, vytvářet pocit sounáležitosti s prostředím ve kterém žijeme. Cíl: - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti, uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků těle a jeho zdraví - rozvoj mluvního projevu, výslovnosti a vyjadřování, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti,zájmu a radosti), rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání - posilování prosociálního chování v rodině, v MŠ a v dětské herní skupině - rozvoj základních kulturních společenských návyků, vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 18

19 Co mně zajímá: - přijde Mikuláš, hrátky s čertem - vánoční čas, advent v MŠ, zdobení stromečku, vánoční zvyky a tradice, výroba dárků - změny v přírodě, sníh, led a mráz - lidské tělo a moje zdraví - zvířátka v zimě, jak se starám o ptáčky - zimní sporty a radovánky, oblečení Vzdělávací nabídka: - seznamování se s tradicemi a zvyky (Mikuláš, vánoční čas, dárky) - přednes,recitace a dramatizace u Vánočního stromku - hry, sportovní činnosti, zimní sporty - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel písmen - příležitost směřující k ochraně zdraví a bezpečnosti, předcházení nemocem - činnosti zaměřené na poznávání vlastního těla - tématické hry na poznávání různých druhů řemesel - živá příroda péče o ptáky - manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, barev, tvarů, materiálu - dramatická činnost, hudební a výtvarné hry - masopustní veselí Karneval V tomto integrovaném bloku pozorujeme další pro měny přírody, pozorujeme její probouzení ze zimního spánku, střídání ročních období, seznamujeme se s městem ve kterém žijeme, budeme si vytvářet vztah k němu a ke své vlasti, prožijeme svátky jara a oslavíme svátek maminek Cíl: - rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si přiměřených praktických dovedností - rozvoj komunikativních dovedností, všímat si krásy jazyka, rozvíjet hudební, výtvarné a dramatické dovednosti - rozvoj sebeovládání, umět vyjádřit své dojmy, pocity a prožitky, umět vyjádřit své city - prohlubovat kamarádství,přátelství.toleranci a vztahy k dětem v MŠ i ostatním lidem - osvojení si základních poznatků o přírodě, kultuře, umění a pro středí, ve kterém dítě žije Co mně zajímá: - změny v přírodě, počasí, květiny stromy - svátky jara, velikonoční zvyky a tradice, malování vajíček - zvířata domácí a hospodářská,jejich užitek, zvířátka v ZOO - maminčin svátek, moje rodina město ve kterém žiji - dopravní prostředky a moje bezpečnost na silnici 19

20 Vzdělávací nabídka: - pozorování proměn souvisejících se změnami ročních období, pro probouzení jara - pěstitelské práce a pokusy - estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, hudební, dramatické, literární, pohybové) - činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí v němž dítě žije (rodina, členové rodiny vztahy mezi nimi, život v rodině),,,den matek - prohlížení a čtení knih - činnosti směřující k prevenci před úrazem při hrách a dopravních situacích, beseda - s Policii ČR a Městskou policií, dopravní soutěž V tomto integrovaném bloku budeme rozvíjet úctu k životu ve všech formách, vést děti ochraně přírody, seznámíme se s tím, kde vzniká řeka, proběhneme se po louce a zastavíme u rybníka, opět si budeme všímat změn v počasí a v přírodě a užijeme si letních radovánek. Cíl: - osvojení si poznatků důležitých k bezpečnosti a péči o své zdraví, vytvářet základy zdravého životního stylu - osvojení si dovedností, které předcházejí čtení a psaní, osvojení poznatků o písmenkách a číslech, ovládat svoje chování a jednání - chránit své soukromí a bezpečí ve vztahu k dětem i dospělým - vytvořit pozitivní vztah k životu, ke společnosti, ve které dítě žije, ke kultuře a umění - vytvořit po vědomí dítěte o sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí Co mně zajímá: - potůček, řeka.moře, planeta Země - na louce, u rybníka - koloběh vody v přírodě.letní počasí,bouřka a duha - letní radovánky a koupání - jak se chránit před úrazem a letním sluníčkem - dovolená a prázdniny Vzdělávací nabídka: - planeta,,země - práce literárními texty, obrazovým materiálem, využití encyklopedii, návštěva muzea - čerpat podněty z blízkého okolí, seznamovat děti s krásami přírody, prohlubovat poznatky o městě v kterém žijí, objevovat krásy přírody výlety, vycházky - ekologicky motivované hry, ochran přírody, návštěva ekologického centra,, Sluňákov - sezónní činní činnosti, letní sporty 20

21 - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání -,,Den dětí,,,sportovní olympiáda - smyslové a psychomotorické hry Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Očekávané výstupy: Vzděláváni dětí v mateřské škole umožňuje jejich všestranný rozvoj a vytvoření základů pro učení a pro další život. Proto v našem Školním vzdělávacím programu usilujeme o to, aby se děti v MŠ cítily spokojeně a radostně, aby získaly dobré zkušenosti, které pro ně budou zdrojem základů do dalšího vzdělávání a do života. 1. Dítě a tělo - zvládnout správné držení těla - zvládnout základní pohybové s dovednosti prostorovou orientaci, zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, na sněhu a ledu - koordinovat pohyby, sladit pohyb se zpěvem a hudbou, ovládat dechové svalstvo - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - zvládnout koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - zvládnout sebeobsluhu - znát a pojmenovat jednotlivé části těla jednotlivé orgány, znát jejich funkci, mít povědomí o bezpečí ochraně svého zdraví - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, zacházet s drobnými předměty denní potřeby 2. Dítě a jeho psychika - správně vyslovovat,ovládat dech, tempo a intonaci řeči - pojmenovat většinu toho čím je dítě obklopeno - domluvit se slovy i gesty, formulovat otázky a odpovědi - naučit se zpaměti krátké texty, sledovat vyprávět pohádku - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky - poznat některá písmena a číslice, popřípadě slova - projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu, hudbu,film,divadlo - vědomě využívat všech smyslů - záměrně se soustředit n ačinost a udržet pozornost - řešit problémy - vyjadřovat svou fantazii představivost - schopnost vytvářet citové vztahy 21

22 3. Dítě a ten druhý - navazovat kontakty s dětmi i dospělými,přirozeně komunikovat, navazovat dětská přátelství - uplatňovat své individuální potřeby, uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému spolupracovat s ostatními - respektovat potřeby jiného dítěte umět se rozdělit - bránit se projevům násilí jiného dítěte, chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi 4. Dítě a společnost - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - adaptovat se na živo t ve škole a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody - utvořit si základní dětskou představu pravidlech chování a společenských normách 5. Dítě a svět: - orientovat se bezpečně v známém pro středí i v živo tě tohoto prostředí - osvojit si poznatky o pro středí,které je dítěti blízké - vnímat,že svět má svůj řád,rozmanitý a nekonečně pestrý - všímat si změn a dění v nejbližším okolí - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka - pomáhat v okolí pečovat o životní pro středí společenské hry podpora dětských přátelství pěstitelské a chovatelské činnosti, péče o školní prostředí, zahradu a blízké okolí seznamování s kulturou místa a prostředí ve kterém žijeme, poznávání jiných kultur poučená o možných nebezpečných vlivech prostředí a způsobech, jak je chránit Vzdělávací cíle, očekávané kompetence a nabídka činností je zpracován podrobně v Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd. Respektují charakteristiku třídy,věkové složení a zaměření učitelek a jsou rozpracovány do týdenních plánů,jsou flexibilní a reagují na potřeby a požadavky dětí a na momentální situaci. 22

23 VII. Evaluační systém Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činnost, situací a podmínek v mateřské škole, které nám umožňují zpětnou vazbu na úroveň a kvalitu vlastní práce. Výsledky evaluace nám napomáhají ke zkvalitnění vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento proces uskutečňuje. Co budeme evaluovat: Předmět evaluace: - naplňování cílů ŠVP - způsob zpracování a realizaci obsahu vzdělávání - průběh vzdělávání - výsledky vzdělávání - kvalitu práce pedagogů - rozvoj osobnosti dítěte Práce a činnosti,které s dětmi vykonáváme,reakce a chování dětí i celé skupiny,individuální rozvoj dítěte a celé skupiny, kvalita pedagogické práce učitelek, věcné podmínky, životospráva, organizaci a řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů. Sledujeme soulad třídního programu se školním programem a RVP. Formy a metody evaluace: Rozhovory, diskuse,pozorování, hospitační kontrolní činnost, rozbor dokumentů školy, analýza dětských prací, dotazníky, ankety. Zdroje informací : Děti a jejich spontánní reakce, postoj rodičů, zaměstnanci školy, ředitel školy, zřizovatel, partneři školy, veřejnost, zprávy kontrolních orgánů. Časový plán evaluace: - Vlastní hodnocení školy 1x za 3 roky vedouc.učitelka - hodnocení ŠVP konec roku pedagogické prac. vedoucí učitelka - hodnocení integrovaných bloků průběžně pedagogické prac - hodnocení vzdělávání na úrovni tříd leden, červen pedagogické prac. vedoucí učitelka 23

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Článek I 1 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitelka Základní a mateřské školy Chomutice, okres Chomutice, v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Identifikační údaje : ZŠ a MŠ Jeneč, Lidická 265, 252 61 Jeneč ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JENEČ Vypracovala: Irena Novosadová, DiS. vedoucí učitelka MŠ Jeneč Schválila: Mgr. Marta Jeřábková, ředitelka ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA Petroupim 49, 256 01 Benešov IČ: 63822211, tel: +420 317 795 827, e mail: skolaarcha@skolaarcha.org ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.J.: 004-0904-2013 SKARTAČNÍ ZNAK:

Více

Školní řád mateřské školy v Holasicích

Školní řád mateřské školy v Holasicích Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy v Holasicích Č.j.: ZŠ 179/2013 Aktualizování ke dni: 3.3.2015 Spisový znak: A.1.4. Vydala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy

Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: SM 6/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d MŠ Projednán na pedagogické radě dne 22. 1. 2015,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JEVIŠOVICE Název školy : Základní škola a Mateřská škola Jevišovice, okres Znojmo Č.j.: 460 / 2014 Vypracoval: Schválil: Peksová Ivana Mgr. Jan Vajčner Pedagogická rada projednala:

Více

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy

Název školy Stružinec. PaedDr.Zdeňka Kozáková, ředitelka školy Název školy Stružinec část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 47/ 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29.8.2012 PaedDr.zdeňka Kozáková,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 60/2013/RE Vypracovala: Mgr. Michaela Bubeníčková Schválila: Mgr. Michaela Bubeníčková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I

Základní škola a Mateřská škola, Sentice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola. Čl. I Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Senticích v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Část:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK MÍSTEK, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ( MATEŘSKÁ ŠKOLA ) Č.j.: MŠ 08 /2011 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 103/ 2013 upravená verze ze dne 30.8.2013 Vypracoval: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Simona Jakešová, ředitelka školy Pedagogická rada schválila dne:

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany, IČO 70979448 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 192/2013 Vypracovala: Lenka Gorčicová, vedoucí učitelka MŠ Schválila: PaedDr. Ivana Pavlíková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovala: Bc. Martina Polláková, vedoucí učitelka mateřské školy Schválil: Mgr. Radomír Habermann,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Touto směrnicí se zrušuje směrnice ZŠ S 66/2012 Č.j.: ZŠ S - 75/ 2013 Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2011 Pedagogická rada projednala: 23.8.2011 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:zsmsml_0273/2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila: Mgr. Jaroslava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č. j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Bc. Jindra Kučeříková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Plavsko, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY- DODATEK Č.1 Č.j.: 54/13 září/ 2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola P t e n í Ptení 157, 798 43 Ptení telefon: 582 376 713, e-mail: zspte@pvskoly.cz, www.zsmspteni.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolního

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY část: Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Zdeňka Zálešáková Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30.8.2014 Kolektiv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval Bc. Barbora Mlčochová, Mgr. Věra Turková Schválil Mgr. Věra Turková Účinnost ode dne 1. 12. 2014 Číslo jednací 411/2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 49/2011 korekce srpen 2013 Vypracoval: Schválil: Marcela Trličíková PaedDr. Zdeněk Kotas Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2011, aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Čl. I PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Hořičky, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Ředitel ZŠ a MŠ Hořičky v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský

Více

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 17.5.2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD část: 34. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 37/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŠKÁ ŠKOLA LADUŠKA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola a mateřská škola, Hlušice. část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Základní škola a mateřská škola, Hlušice část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 1.9./ 2012 Vypracovala: Tichá Jitka, vedoucí učitelka mateřské školy Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Rohle 145, 78974 Rohle tel.: 583254019, 731657888, e-mail: zsrohle@seznam.cz, web: www.zsrohle.cz ředitelka: Mgr. Bc. Marie Effenberger Rychlá Základní

Více

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte.

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte. Škola: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád Mateřské školy ve Vysoké Č.j.: 423/254/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.3 Skartační znak: A 10 Změny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace Ć.j. MŠ - 41/2015 Sídlo: Slezská 23/41 Tel. 595050027 IČ : 71005145 Odloučené pracoviště: MŠ Děhylov, Výstavní 179, 747 94 Děhylov Tel. 595057025 ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695, 760 01 Zlín Č.j.: DDŠZL/1445/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3.3. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Mgr. Ivana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 20 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

Mateřská škola, Opočno. Vnitřní předpis č. 3. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana

Mateřská škola, Opočno. Vnitřní předpis č. 3. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana Mateřská škola, Opočno Vnitřní předpis č. 3 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy, Opočno Kubalová Hana Účinnost : od 1. 9. 2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Zástupce po mateřskou školu Bc. Zuzana Ferencová - v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Jana Vávrová,zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Vávrová,zástupkyně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: / 2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte. a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Ročov, okres Louny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 1 / 2013 Vypracoval: Schválil: Ivana Kubátová, ředitelka školy Ivana Kubátová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace IČ: 75024403 E-mail: brnomsi@seznam.cz Telefonní číslo: 543212405 Vydal: ředitelka Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:174/08 Účinnost Od 1.9.2008 Spisový znak: Počet příloh: 0 Vypracovala: Jana Polcarová Změny: Ředitelka Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DALOVICE, okres Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dalovice, okres Karlovy Vary v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal :

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal : Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín Směrnice č.3/2013 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Eva Heinzová Účinnost : od 01. 09. 2013 Závaznost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, příspěvková organizace se sídlem Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263 Ždírec nad Doubravou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 77 /2014 Vypracoval:

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚRNICE Počet stran: 14 Počet příloh: 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SM-03/2011 č. j.: SM-03/2011-09-12 Ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk, příspěvková organizace se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 26. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZSMSL/1-18/2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 21. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. 67/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy Mgr. Hana

Více

Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek. Směrnice č.j., MSSLU091/2012. Školní řád

Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek. Směrnice č.j., MSSLU091/2012. Školní řád Mateřská škola SLUNÍČKO Milevsko, Jeřábkova 781, okres Písek Směrnice č.j., MSSLU091/2012 Školní řád Vydal: Ředitelka Mateřské školy Sluníčko Milevsko. Jeřábkova 781, okres Písek Účinnost: Od 1. 9. 2012

Více

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Část II. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Mateřská škola: Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt Nálepky 7 Břeclav 6 IČO: 63 43 45 04 E-mail: simkova.hana@centrum.cz Telefonní číslo: 519 333 283 Vydal: Šimková Hana - vedoucí učitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: e elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy speciální Číslo dokumentu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 2 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více