Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

2 Motto: Korálek ke korálku, písmenko k písmenku, zvládneme za chvilinku slabikář i písanku. Navlékáme korálky, čteme uţ i pohádky, počítáme do tisíce, známe toho ještě více. Obsah: 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Z historie Speciální základní školy Lovosice Demografické podmínky školy Materiální vybavení školy Personální složení Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Partneři školy CHARAKTERISTIKA ŠVP Rámcové cíle... 9

3 3.2. Klíčové kompetence kompetence k učení kompetence k řešení problémů komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské kompetence VZDĚLÁVACÍ OBSAH Vzdělávací oblasti... Ошибка! Закладка не определена Dítě a jeho tělo (modrý kamínek)... Ошибка! Закладка не определена Dítě a jeho psychika ( ţlutý kamínek )... Ошибка! Закладка не определена Dítě a ten druhý ( červený kamínek )... Ошибка! Закладка не определена Dítě a společnost (bílý kamínek)... Ошибка! Закладка не определена Dítě a svět (zelený kamínek)... Ошибка! Закладка не определена. 4.2.Vzdělávací obsah - bloky... Ошибка! Закладка не определена Kdo všechno přišel do školy... Ошибка! Закладка не определена Sklízíme plody podzimu... Ошибка! Закладка не определена Kdyţ padá listí... Ошибка! Закладка не определена Těšíme se na Jeţíška... Ошибка! Закладка не определена Paní zima jede... Ошибка! Закладка не определена Objevujeme svět kolem nás... Ошибка! Закладка не определена Jak se rodí jaro... Ошибка! Закладка не определена Moje zvířátko kde má domov... Ошибка! Закладка не определена Kdyţ všechno kvete... Ошибка! Закладка не определена Co uţ umím... Ошибка! Закладка не определена. 5. EVALUACE... Ошибка! Закладка не определена Dokumenty školy... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace podtémat integrovaných bloků... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace integrovaného bloku jako celku... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace dílčích projektů... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Hodnocení dětí... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Hodnocení souladu TVP-ŠVP-RVP... Ошибка! Закладка не определена.

4 5.2. Průběh vzdělávání a výsledky... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce vzdělávací proces... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Osobní rozvoj pedagogů... Ошибка! Закладка не определена Podmínky vzdělávání... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace personálních podmínek... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace materiálních podmínek... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace ekonomických podmínek... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace organizačních podmínek školy... Ошибка! Закладка не определена Spolupráce... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace spolupráce s rodinou... Ошибка! Закладка не определена Ошибка! Закладка не определена. Evaluace spolupráce se ZŠ, veřejnostíошибка! Закладка не определена.

5 1.Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ Speciální základní škola Lovosice, Mírová 225 Adresa školy: Zřizovatel školy: Mírová 225, Lovosice Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ředitel školy: Ústí nad Labem Mgr.Věra Bezstarosti IČO: telefon: Zástupce ředitele: Mgr.Andrea Bliţíková Koordinátor ŠVP: IČO: Mgr.Andrea Bliţíková IZO: RED-IZO: Kontakty: telefon web: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Radou školy dne Mgr.Věra Bezstarosti ředitelka školy

6 1. verze 2. Charakteristika školy 2.1. Z historie Speciální základní školy Lovosice Speciální základní škola vznikla v roce 1948 jako pomocná škola, kdy všechny pomocné třídy, které byly při obecních školách se změnily podle zákona č.95/1948 Sb. na samostatné školy. Prvním ředitelem byl pan František Zeman, v této době měla škola 16 ţáků, umístěných ve dvou třídách. Škola se postupně rozrůstala, stěhovala do různých nevyhovujících objektů a v říjnu 1992 byly umístěna do nově zrekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Mírové ulici 225, kde sídlí dodnes přešla škola do právní subjektivity. Měnila také své zřizovatele, od kraje, obce přes okres aţ po posledního, kterým je KÚÚK Ústí nad Labem Demografické podmínky školy Speciální základní škola Lovosice je plně organizovanou školou, vyučuje se samostatně v ročníku, některé třídy jsou třídami paralelními, dále se vyučuje také ve třídách speciálních. Škola má i přípravnou třídu. Celkem vyučování probíhá ve 12 třídách, pracuje se ve dvou odděleních školní druţiny. Ţáci mají moţnost stravovat se v centrální školní jídelně. Škola leţí v průmyslové oblasti s vysokou hustotou zalidnění, ale zároveň s velkou nezaměstnaností. Do naší školy dojíţdějí ţáci z mnoha okolních obcí. Škola má výhodnou polohu, leţí uprostřed okresu, má výbornou dopravní dostupnost, a to jak vlakovou, tak autobusovou. Samotná budova pak je umístěna v centru města blízko obou nádraţí.

7 2.3. Materiální vybavení školy Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběţně se nakupují nové pomůcky potřebné pro výuku mentálně postiţených. Škola je 15 let po rekonstrukci a stále se provádějí různé opravy a úpravy.v roce 2008 byla provedena výměna oken v celé budově a přeloţena střecha školy. Škola je umístěna v pěkné zahradě, její větší část slouţí jako hřiště, další jako záhonky pro pěstitelské práce. Vnitřní zařízení je přizpůsobeno práci s mentálně postiţenými dětmi. Třídy jsou menší, ale útulně zařízené. Škola má počítačovou učebnu s přístupem na internet, 2 dílny, 2 cvičné kuchyně, tělocvičnu a keramickou dílnu. K dalšímu vybavení patří DVD, MP3, sportovní nářadí a náčiní. Škola můţe bezplatně vyuţívat plavecký bazén, zimní stadion a lehkoatletický stadion města. Přípravná třída má svoji učebnu hernu, která je plně přizpůsobena potřebám předškolního vzdělávání. Vyuţívá i další prostory ve škole tělocvičnu, hernu školní druţiny, keramickou dílnu Personální složení Na škole vyučuje 15 učitelů, včetně ředitelky školy a její zástupkyně. Z nich jsou 3 nekvalifikovaní s dlouholetou praxí. Ve školní druţině pracují 2 vychovatelé, oba kvalifikovaní. O provoz se stará 1 ekonomka a 2 uklízečky. Průměrný věk učitelů je 44 let a vychovatelů 32 let. Na škole působí asistent pedagoga. V přípravné třídě vyučuje učitelka s mnohaletou praxí Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola se účastní ekologického projektu M.R.K.E.V.

8 2.6. Partneři školy Při škole působí Rada školy, ve které je 1 zástupce učitelů, 1 zástupce rodičů a 1 zástupce zřizovatele.dále škola spolupracuje s odborem péče o dítě, etopedickým centrem, policií, PPP.SPC. Škola má své sponzory, kteří poskytují své výrobky na různé akce: Opava - LU Lovosice Terra Kaplíř Sulejovice Jatka Libochovice Pekařství John Lovosice Škola je členem občanského sdruţení mentálně postiţených sportovců SK Parta Litoměřicko. Ţáci se pravidelně zúčastňují jeho akcí-bruslení, plavání, lehkoatletický čtyřboj, malá kopaná. Vţdy v nich dosahují předních míst, v plavání se pravidelně nominují na mistrovství ČR. Škola pravidelně vyjíţdí na ozdravné pobyty, v zimě spojené s lyţováním. Účastní se různých akcí jako jsou výchovné koncerty, divadelní představení, ekologické přednášky, výlety, soutěţe a výstavy.

9 3.Charakteristika ŠVP pro předškolní vzdělávání - přípravný stupeň Přípravný stupeň je určen pro děti, které jsou v péči školského poradenského centra, jsou předškolního věku nebo po odkladu školní docházky. Vzdělávací obsah se bude odvíjet od věku a mentální úrovně dětí. Cílem přípravného stupně je, ve spolupráci se školskými poradenskými centry (SPC,PPP), dětskými lékaři, mateřskými školami a rodiči odhalovat děti, u kterých je pravděpodobnost mentálního postiţení a při činnostech pak zjistit stupeň postiţení (diagnózu) a vhodnost zařazení do základního vzdělávání (prognózu). Dále určit potřebnost případného asistenta pedagoga, odklad školní docházky, další nutná vyšetření a druh speciální péče (logopedie, foniatrie, neurologie, psychiatrie). Přípravný stupeň má rodičům a jejich dětem zajistit pomoc při přípravě ke vstupu do školy a program povede k vytváření základů klíčových kompetencí, které jsou nezbytné pro vstup do školy jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého jedince. Všeho bude dosahováno odpovídajícími formami práce, metodami, pomůckami a vzájemnou spoluprací s rodinou a odborníky za školských poradenských center Rámcové cíle Náš ŠVP pro přípravný stupeň vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání a jeho záměrem je rozvíjet kaţdé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Vést ho tak, aby na konci předškolního vzdělávání bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, která je schopná zvládat takové nároky ţivota, které jsou na ni kladeny.

10 Sledujeme tyto rámcové cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 3.2. Klíčové kompetence Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů. Jiţ v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důleţité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další ţivotní etapy i celoţivotní učení. Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuţ většina dětí nedospěje a dospět nemůţe. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Pro nás je plnění klíčových kompetencí důleţitým vodítkem pro další vývoj dítěte s ohledem na moţné mentální postiţení kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

11 Předpokládá se, ţe pro dítě předškolního věku mohou být dosaţitelné klíčové kompetence v následující úrovni: kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a uţívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém ţije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, ţe se můţe mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

12 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaţí řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé moţnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); vyuţívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových i praktických problémů uţívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a vyuţívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, uţívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáţe mezi nimi volit

13 chápe, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné a uváţlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, ţe svou aktivitou a iniciativou můţe situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běţných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, ţe být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní průběţně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím

14 dovede vyuţít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běţně setkává (kníţky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, ţe lidé se dorozumívají i jinými jazyky a ţe je moţno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku sociální a personální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej uvědomuje si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost ve skupině se dokáţe prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běţných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

15 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodrţuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout je schopno chápat, ţe lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem chápe, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáţe se bránit projevům násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáţe rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáţe měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá

16 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váţí si práce i úsilí druhých zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění chápe, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaţí se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného souţití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomuje si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

17 4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název školy Adresa školy Základní škola Jablunkov, Lesní

Více

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu

Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Vybrané části ze školního vzdělávacího programu Záměr naší vzdělávací práce Naším záměrem je dosáhnout u dětí, aby byly co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté a vlastním úsudkem, schopné se dívat

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1 444 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Platnost dokumentu od 1.9.2013 do 31.8.2018 1 Obsah: 1.Charakteristika MŠ str.1. 2.Charakteristika programu EVVO.str.1 3.Cíl programu.str.1

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika přípravné třídy 4 2.1. Charakteristika přípravné třídy 4 2.2. Materiálně technické podmínky přípravné třídy 5 2.3. Psychohygienické podmínky 5 2.4.

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KORÁLE Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Snít o čemkoliv, o čem dokáţete snít. To je ta krása lidské mysli. Dělat,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřské školy pro tělesně postiţené, Brno, Kociánka 6 email: sps.kocianka6@bm. orgman.cz skolka.kocianka@email.cz http: //www.skola-kocianka.cz tel.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor:

Závěrečná práce. Školní vzdělávací program pro MŠ. Markéta Hobzková. Název práce: Autor: Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ Autor:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

Školní družina při ZŠ, Trutnov, Komenského 399

Školní družina při ZŠ, Trutnov, Komenského 399 Školní družina při ZŠ, Trutnov, Komenského 399 Školní vzdělávací program ( ŠVP ) 4.4. 2014 Markéta Brádlerová DiS. vedoucí vychovatelka Osnova ŠVP : 1. Úvod 2. Charakteristika ŠD Věcné a organizační podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI

MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO NA DUŠI ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO VE ŠKOLIČCE KAMARÁD

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO VE ŠKOLIČCE KAMARÁD Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková organizace Na Městečku 1, 59214 Nové Veselí odloučené pracoviště Mateřské školy KAMARÁD, Na výsluní 286 ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO VE ŠKOLIČCE KAMARÁD

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jsme tu všichni kamarádi, co se mají rádi a chtějí si spolu hrát Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz 1. Identifikační údaje...3

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více