listy TRHOVOSVINENSKÉ Chvalkov je nejlepší v republice! O soutěži Povodně opět zahrozily K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Chvalkov je nejlepší v republice! O soutěži Povodně opět zahrozily K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Chvalkov je nejlepší v republice! Dne proběhlo v divadelním sále Emauzského opatství v Praze slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže SENIOR CENTRUM ROKU (nejlepší seniorské zařízení v České republice). Máme ohromnou radost, že se s Vámi můžeme podělit o následující zprávu: V kategorii domovů pro seniory jsme v početné konkurenci špičkových domovů ČR obsadili krásné 1. MÍSTO a stali jsme se tak SENIOR CENTREM Všichni zaměstnanci našeho domova si tohoto ocenění (ocenění jejich práce) velice váží a plně si uvědomují závazek, který tímto oceněním na sebe do dalších let přebírají. Foto: Archiv DpS listy Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Povodně Lípa dostala ozdravnou kúru Taneční sál získal Čestné uznání Povodně opět zahrozily První červnový víkend v Trhových Svinech došlo v důsledku vydatných srážek k hrozbě povodní. strana 3-4 O soutěži Bc. Dana Červonyjová První ročník soutěže Senior centrum roku 2012 vyhlásil Nadační fond Veselý senior společně s firmou Foxmarts, a. s. Oba subjekty hledaly nejlepší seniorské zařízení dle nastavených kritérií hodnocení, které lze najít na speciálním webovém portálu www. seniorcentrumroku.cz. SOUTĚŽ SENIOR CENTRUM ROKU 2012 společně s veřejnou DMS kampaní a podpůrnými programy byla vyhlášena v rámci ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY /vyhlášeném Evropskou Unií v roce 2012/ a má přesah do roku Nadační fond Veselý senior byl založen také proto, aby hledal cesty, jak pomoci zařízením určeným pro seniory. Jednou z těchto cest, jak konkrétně pomoci, je spuštění dlouhodobé veřejné DMS podpory. Získané finanční prostředky umožní zlepšit situaci v seniorských zařízeních po celé ČR a pomohou projektům podporující aktivizaci seniorů. Dlouhodobá veřejná sbírka formou DMS kampaně je určena na pomoc seniorským zařízením a projektům pro seniory, kteří nejsou schopni žít sami, ale přesto mohou být aktivní. Zdroj: Foto: Archiv DpS K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru Naše město uspělo se svým projektem a Lípa Svobody se tak zařadila mezi dvacítku stromů z celé České republiky, které odborná komise vybrala a které obdržely poukaz na bezplatné ošetření stromu kvalifikovaným arboristou. strana 4-5 Nový taneční sál získal Čestné uznání PRESTA Čestné uznání bylo uděleno za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce strana 5

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Informace z radnice Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Mgr. Slípka Rada města rozhodla o snížení spoluúčasti na odcizení stavebních součástí na Buškově hamru na 1 tisíc Kč (pro položku Z01, Z02 a Z05) při ročním pojistném 870,- Kč (navýšení o 580,- Kč). (pro 6) schválila výběrové řízení na dodávku interaktivní tabule pro ZŠ v Trhových Svinech. Nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč včetně DPH předložila firma AV MEDIA a.s., České Budějovice. Rada města pověřuje ředitele Základní školy Trhové Sviny podpisem smlouvy o dílo dle této nabídky. (pro 6) schválila výběrové řízení na opravu střechy objektu dílen ZŠ v Trhových Svinech. Nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč včetně DPH předložila firma Vladimír Jírů, s.r.o., Srubec, České Budějovice. Rada města pověřuje ředitele Základní školy Trhové Sviny podpisem smlouvy o dílo dle této nabídky. (pro 6) souhlasí s vypsáním výběrového řízení na obnovu aeračních elementů na ČOV Trhové Sviny ve spolupráci s provozovatelem ČEVAK a.s. (pro 6) rozhodla zařadit projekt úpravy a následnou rekonstrukci Sokolské ulice v části za Atriem do návrhu rozpočtu na rok (pro 6) ukládá stavební komisi připravit návrh jednotného postupu o možnosti rozšíření inženýrských sítí. (pro 6) nesouhlasí s objednáním prezentace Města Trhové Sviny v příloze Deníku Cesty městy (pro 6) nesouhlasí s výstavbou bioplynové stanice v k.ú. Otěvěk, Územní plán města Trhové Sviny tuto stavbu na předmětném pozemku neumožňuje. (pro 6) schválila cenovou nabídku firmy KP projekt s.r.o. ve výši ,- Kč včetně DPH na zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků a souhlasí s předložením žádosti o dotaci z ROP na výstavbu komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Čeřejov K 2093/2 p. Štěpánek kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. PK 2194/1 v k.ú. Otěvěk. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice K 22/3, Horelicová kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1202/1 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 6) rozhodla na základě výsledků výběrového řízení pronajmout nebytové prostory v objektu čp. 31, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny za účelem provozování BUFETU panu Jiřímu Drahokoupilovi, bytem Rejta 652, Trhové Sviny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 560,- Kč/m2/rok. (pro 6) rozhodla na základě výsledků výběrového řízení pronajmout prostory lékárny v objektu polikliniky, nábř. Sv. Čecha 664, Trhové Sviny firmě LÉKÁRNA Na Předměstí, zastoupená paní Mgr. Alenou Betuštiakovou, Drahov 22, Veselí nad Lužnicí, IČ: za cenu 1 966,- Kč/m2/rok a pověřuje Ing. Františka Koláře podpisem nájemní smlouvy dle stávající podmínek. (pro 6) souhlasí s refundací mzdy paní Martině Jandové a paní Martině Tůmové, které se zúčastnily jako vedoucí osoby soustředění mladých hasičů ve dnech a v obci Buková. (pro 6) schválila přijetí grantu od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši ,- Kč na realizaci cyklovýletu Zříceniny hradů na Malši a Černé. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) schvaluje finanční příspěvek ve výši max. 8 tisíc Kč pro MŠ Trhové Sviny na pronájem skákacího hradu na akci Sportovní olympiáda mateřských škol 2013, která se bude konat pod záštitou starosty města. (pro 6) rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu technologického zařízení TH Trhové Sviny, kterým se snižuje měsíční nájemné na částku ,- Kč/měsíc s účinností od ( pro 4, zdržel 2) z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluvena: Mgr. V.Korčaková Rada města byla informována o nabídce na spot vysílaný Jihočeskou televizí. trvá na svém původním usnesení č. 38/2013 ze dne (žádost České Maltézské pomoci o zvýšení finanč. příspěvku) - (pro 6) vzala na vědomí přehled podaných žádostí o finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje v roce ( viz tabulka) - (pro 6) souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek FV 2003/20 a FV 2006/139 dle návrhu Městského kulturního střediska Trhové Sviny ze dne (pohledávky z r a 2006 za reklamu v Regionálním měsíčníku v celkové výši 2 050,- Kč.) (pro 6) rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků s panem Františkem Farkou ze dne a pověřuje starostu jeho podpisem. (Předmětem dodatku je zrušení pronájmu pozemků, které nabyl pan Farka do vlastnictví při směně pozemků s městem a dále s tím související změna výměry pronajímaných pozemků) - (pro 6) rozhodla odprodat nepotřebný separátor písku z ČOV T. Sviny městu Velešín za cenu ,- Kč. (pro 6) souhlasí s instalací sila na Velkém rybníce a to na nově navrženém místě, pozemku parc. č. KN 2003/6 v k.ú. T. Sviny. (pro 6) souhlasí s předplacením nájemného zafinancováním výměny oken nájemcem, tj. Kavárna Kousek s.r.o.. (pro 6) souhlasí s pronájmem sálu v KD Otěvěk panu Ing. Jiřímu Polákovi za účelem pořádání hudební produkce v měsíci říjnu (pro 6) byla seznámena s nabídkou paní M. Hronkové, Lomec, o možném prodeji pozemků parc. č. 368/9, 1211/6 a 1214/5 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů a nesouhlasí s požadovanou cenou 100,- Kč/m 2. Rada města ukládá SÚMM jednat s navrhovatelkou o ceně 50,- Kč/m 2 ( cena schválená ZM pro tuto lokalitu). (pro 6) prohlašuje, že komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk, postavená dle projektové dokumentace zpracované Ing. Bohumírem Hanzalíkem, Sokolská 1347/9, Č. Budějovice, bude zařazena do paspartu komunikací. ( toto prohlášení je jednou z podmínek pro získání dotace z ROP na výstavbu tohoto chodníku) - (pro 6) schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) revokuje usnesení RM 102/2013 ze dne a rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Rejta, K 2192/4, Stráská kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3904/1, 2193/3 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) schválila Darovací smlouvu uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Městem Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (bezplatné přenechání automobilu AVIA 31 DA 12, RZ ST ) (pro 6) ukládá SÚMM jednat s Povodím Vltavy za účelem pročišťování Svinenského potoka a úpravou okolí, tzn. sečení a odvoz trávy. (pro 6) V. Korčaková

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 3 Přehled úspěšných a nespěšných žádostí o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje: NÁZEV GRANTU PŘEDMĚT ŽÁDOSTI VÝŠE GRANTU CELKOVÉ NÁKLADY SCHVÁLENÉ GRANTY Podpora živé kultury Festival dechových hudeb Karel Valdauf ,- Kč ,- Kč Významné akce Jihočeského kraje ,- Kč Rekonstrukce stávajících sportovišť Festival dechových hudeb Karel Valdauf ,- Kč úprava přechodu na Žižkově ná40 000,- Kč městí včetně jeho nasvícení rekonstrukce střechy sportovní haly ,- Kč ,- Kč Podpora jednotek SDH rekonstrukce hasičské zbrojnice Rankov ,- Kč ,- Kč DOSUD NEPROJEDNANÉ ŽÁDOSTI Obnova drobné sakrální architektury v krajině Nemovité kulturní památky drobná sakrální architektura v krajině ,- Kč ,- Kč obnova kaple v Něchově ,- Kč ,- Kč Produkty a služby v cestovním ruchu zhotovení propagačních materiálů ,- Kč ,- Kč Podpora venkovského školství výměna oken MŠ Čtyřlístek ,- Kč ,- Kč Podpora zřízení bezpečnostních prvků ,- Kč NESCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI Povodně opět zahrozily Aktuálně První červnový víkend v Trhových Svinech došlo v důsledku vydatných srážek k hrozbě povodní. Velkou zatěžkávací zkouškou tak poprvé prošla protipovodňová opatření na Farském potoce, kde především díky jeho zkapacitnění nedošlo k rozlití. K horší situaci došlo na Svinenském potoce, který postihla 10tiletá povodeň. K rozlití potoka došlo v lokalitě u Šináklů, dále pak v Nežeticích a Pěčíně. K lepšímu informování o stavu hladiny a průtoku Svinenského potoka výrazně přispěla nově instalovaná limnigrafická stanice. Hladina toku dosahovala výšky 230 cm a průtoku 24 m3/sec. Tato stanice provádí odečty každou hodinu a lze je zjistit na internetu( ). K omezení rizik na tomto toku by mělo dojít díky výstavbě suchého poldru, u kterého došlo k posunu při jednání s vlastníky dotčených pozemků. Rád bych na tomto místě poděkoval dobrovolným i profesionálním hasičům, zaměstnancům správy a údržby města, městské policii a členům místního rybářského sdružení ČRS za pomoc, díky níž jsme občanům pomohli ochránit jejich majetek. Ing. Radislav Bušek, starosta města (Pokračování na další straně) Buškův hamr Foto: K. Šnokhaus Prasklá hráz u Trajerů v Mohuřicích Foto: K. Šnokhaus Nežetice Foto: K. Šnokhaus

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Farský potok zatěžkávací zkoušku úspěšně zvládl V loňském roce byla v rámci protipovodňových opatření dokončena úprava koryta Farského potoka v úseku od studýnky po silniční most v Trocnovské ulici. Celá akce za více jak 9 milionů korun se uskutečnila díky dobré komunikaci města se správcem toku, kterým je podnik Povodí Vltavy. Ten byl také investorem stavby. Koryto potoka bylo zvětšeno na průtok více jak padesátileté vody (viz TSL č. 2/2012). Velké naděje vkládali do této úpravy občané Tyršova nábřeží a dolní části Trocnovské ulice, kteří vždy v době velkých dešťů zažívali velké obavy z rozlití Farského potoka. Přívalové deště měnily malý potok pravidelně v nebezpečný živel, poškozující majetek občanů bydlících v bezprostřední blízkosti. Aktuálně podporovat protipovodňová opatření a na vybudování poldru se podaří získat i finanční dotaci. Text a foto: Mgr. F. Slípka Tyršovo nábřeží pod kostelem v neděli dopoledne. Koryto potoka zde mělo stále značnou rezervu Glosa Osamělá garáž odvážně čelí povodni Farský potok v neděli v poledne. Hladina kulminovala, ale pytle s pískem byly naštěstí zbytečné Vylitý Svinenský potok na nábřeží Svatopluka Čecha v neděli v poledne. Přestože mnozí byli k této úpravě skeptičtí, praxe ukázala, že peníze nebyly investovány zbytečně. Zatěžkávací zkouškou byla povodeň, k níž došlo následkem silných dešťů v noci z 1. na 2. června Srážky byly tak vydatné, že už někdy kolem půlnoci by staré kryto vodu pravděpodobně neudrželo a došlo by k dalšímu rozlití Farského potoka. Sousedé už utěsňovali vchody do domů v předtuše další pohromy. Hasiči spolu s pracovníky údržby města dávali na problémová místa pytle s pískem. Hladina vody sice stoupala a v neděli dopoledne 2. června už byla těsně pod okrajem koryta. Nakonec v něm však zůstala a k vylití potoka nedošlo. Myslím, že pro všechny, kterým voda při povodních pravidelně zaplavovala přízemí domů, to muselo být něco jako malý zázrak. Zkapacitnění Farského potoka se ukázalo jako účelné a efektivní opatření. Zdá se, že běžné povodně už občany bydlící u tohoto potoka trápit nemusí. Pokud by se někdy v budoucnu podařilo vyřešit majetkové poměry a vybudovat nad Farským potokem a Brigádníkem suchý poldr, ochrana před extrémními srážkami by se ještě zvýšila. Snad k tomu jednou také dojde. Problémovým místem ve městě ale stále zůstává koryto Svinenského potoka, a to zejména v nejnižším místě na nábřeží Svatopluka Čecha, kde došlo i tentokrát k rozlití. Koryto potoka by bylo nutně potřeba alespoň vyčistit. Řešením by asi byly i protipovodňové zídky. Vše je však v rukou podniku Povodí Vltavy jako správce toku. Reálnou nadějí se ale stává suchý poldr nad Svinenským potokem, kde se už městu podařilo dořešit majetkové vztahy. Doufejme, že stát bude nyní více Na nábřeží Svatopluka Čecha se rozlévá voda ze Svinenského potoka. Ohrožuje jeden či dva obytné domy a vniká do zahrad dalších domů. Blíží se také k osamělé garáži, která stojí samojediná na celém rozlehlém nábřeží. Určitě se cítí bezbranná a nechráněná. Má však štěstí. Je trochu vyvýšena nad okolním terénem, takže voda pro ni nepředstavuje akutní nebezpečí. Má také odpovědného majitele, který ji jak by asi řekl Lojza Jirásko opravdu brání Proti všem. Žádá proto pracovníky města o pytle s pískem. Ti se sice trošičku diví garáži nehrozí bezprostřední nebezpečí ale pytle přivážejí. Podobně jako všem občanům, kteří o to požádají. Voda opadá a garáž si jistě říká: Snažím se přežít přeložku, přežiju i povodně! Však on mě můj pán nenechá napospas. Zatím se za mne bil jako lev. A že voda vytopí pár zahrad? Nu, co se dá dělat. Tak to vždy bylo a bude. Zamýšlená přeložka, která by tudy měla vést, by sice nábřeží přece jen více ochránila, ale tradice je přece tradice. Středověké zahrady právě tak jako raka říčního v potoce je třeba ubránit, ať to ty ostatní stojí, co to stojí. A protipovodňové zídky kolem Svinenského potoka? Fuj! Taková ohyzdnost. Rak říční by se odstěhoval. Ještě, že tomu ti hodní ekopánové před lety zabránili. Je po povodni. Garáž jde spát. Je v bezpečí. K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru Text i foto: Ing. R. Bušek Lípy Svobody byly na svinenském náměstí vysázeny 11. května Školní slavnost byla pořádána místním učitelstvem a sokolstvem za účasti samosprávných úřadů a místních činitelů u příležitosti vzniku samostatného svobodného státu. Celé město bylo vyzdobeno prapory v národních barvách, slavnostní průvod vycházel od sokolovny v nynější Sokolské ulici. Převažovaly národní kroje a kroje sokolské, vše bylo okrášleno pestrobarevnými živými květy, náměstí bylo přeplněno místním občany a dalšími hosty. Na samotné sázení ozdobených lip, dohlížel okresní zahradník J. Pöschl, řeč držel přednosta okresního soudu Alois Koráb. Korábovu oslavnou báseň přednesla jeho dcera Věra, žákyně měšťanské školy. (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 5 LÍPY SVOBODY Alois Koráb Vás, lípy Svobody, zde zasazujem dnes na paměť dob, kdy národ ze jha vznes svou šíji počav život volný žíti - to věkům příštím máte tlumočiti! Ten, stromy slovanské náš sdělte vzkaz potomkům našim: Dobrou věc a svatou vždy hájil Čech! A lidstva ve zápas kdy temný zločin právo deptal patou - jen za právo Čech zvedal meč i hlas! A aj, již křivd je dovršena míra a zúčtování velký nastal čas! - - Svět s úctou dnes a s obdivem k nám zírá, jde jeden světem šírým o nás hlas: - jen za dobrou a svatou věcí stál vždy Čech a hrdě, mužně bojoval, vždy v právo pevná sílila jej víra! Ten vzkaz náš jasný k hvězdám všehomíra vy šumte sladce jednou po letech, jak za svou Volnost umíral kdys Čech! Slovanské lípy, něhy šumný skvoste, zde, v drahé půdě, po věky nám rosťte, hlásejte budoucnosti, bohda blažší, nad Volnost Čechu nic že není dražší měšťanské školy. Na závěr slavnosti zapěla školní mládež Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. Téměř přesně ( ) po 94 letech se na náměstí u lípy opět sešlo žactvo a učitelstvo. Tentokrát nešlo o slavnostní sázení, ale o nezbytnou léčbu jedné z lipových prababiček. Předcházela tomu žádost městského úřadu o poskytnutí bezplatného ošetření v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem projektu je podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti. Certifikace European Tree Worker jako jediná v České republice poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje náležitou úroveň jeho odborných znalostí. Naše město uspělo se svým projektem a Lípa Svobody se tak zařadila mezi dvacítku stromů z celé České republiky, které odborná komise vybrala a které obdržely poukaz na bezplatné ošetření stromu kvalifikovaným arboristou, vlastnícím mezinárodní certifikát Evropský arborista (European Tree Worker). Arboristé provádějí ošetření sponzorsky. Výherci soutěže vylosováni, gratulujeme! V daný den se tak žactvo mohlo mimo jiné dozvědět, čím se vlastně zabývá arborista, jaký je jeho odborný výcvik, co stromům nejvíce škodí, jaké konkrétní neduhy trápily naši lípu na náměstí a jak se jí dá pomoci. Pak již následoval hluboký záklon hlavy, aby se dohlédlo do koruny stromu, kde se arboristé (celkem výstižně označeni jednou žačkou za křížence horolezce a zahradníka) pustili do léčby. I takhle může vypadat hodina přírodopisu nebo třeba občanské výchovy. Našim krásným lípám zdar! I. Božáková, H. Halešová Nový taneční sál získal Čestné uznání PRESTA V soutěžní přehlídce PRESTA JIŽNÍ ČECHY byly prezentovány stavby, které byly dokončeny v tomto období. Vyhlašovatelem této soutěžní přehlídky byl Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeský kraj. Patronát nad soutěží měl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 46 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby a Ostatní stavby pro volnočasové aktivity. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech za roky Další hodnocené stavby získaly Čestná uznání a Zvláštní ocenění. Hejtman Jihočeského kraje dělil cenu INSPIRIA (získalo ji Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci). Může nás těšit, že ani naše město nevyšlo naprázdno. Kulturní dům Trhové Sviny, respektive nová přístavba společenského sálu, získala Čestné uznání PRESTA. Projektantem stavby byl Ing. Jaromír Vinický z Hluboké nad Vltavou, zhotovitelem firma VIDOX s.r.o. z Českého Krumlova a stavebníkem město Trhové Sviny. Čestné uznání bylo uděleno za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru. Text i foto: Mgr. F. Slípka Soutěž "Energeticky úsporné žárovky a další věcné ceny pro Vaši domácnost" proběhla v květnu pod hlavičkou poradenského střediska Energy Centre České Budějovice a za finanční podpory EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byla určena všem domácnostem v Trhových Svinech, každá domácnost dostala do poštovní schránky soutěžní formulář s dotazníkem. Cílem soutěže bylo motivovat obyvatele Trhových Svinů, aby vyplnili stručné údaje týkající se spotřeby energií na vytápění a ohřev vody ve své domácnosti. Tyto údaje poslouží zpracovateli územní energetické koncepce města Trhové Sviny. V pondělí 10. června 2013 proběhlo v kulturním domě v Trhových Svinech slavnostní losování výherců za účasti zástupců Města Trhové Sviny. Kdo vyhrál a jaké byly ceny? První a druhou cenu do soutěže věnovala společnost E.ON. Šťastní výherci, pan B. Kučera (1. místo) a paní M. Šálková (2. místo) vyhráli tašku plnou úsporných zářivek a LED žárovek a dalších praktických energeticky úsporných věcí, které se hodí v každé domácnosti. Třetí cenu, bezplatné termovizní měření domu a zjištění tepelných úniků včetně poradenství od Energy Centre České Budějovice, získal pan J. Kulhan. Soutěž se konala v rámci projektu Úspory energií, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj příhraničních oblastí Jihočeský kraj - Horní Rakousko. Výhercům gratulujeme! Pan Kučera měl z výhry velkou radost Foto: ECČB

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Aktuálně z infocentra Zprávy z KIC I když byl měsíc květen deštivý, na výlet do Slepičích hor, se jako již tradičně udělalo příjemné počasí. Ráno bylo sice chladné a mlžné, ale protože jsme náš výlet začali návštěvou kostela v Klení, nebylo to na škodu. Kostel tím získal tajemnou až magickou atmosféru. Vše dokreslovaly pohledy na zpola opuštěný, ale udržovaný hřbitov. Musím složit poklonu místním obyvatelům, kteří toto místo jakoby doslova vyrvali a vysekali ze spárů temného lesa. A tak na tomto malém, ale krásném a romantickém místě, zaplesalo srdce každého z nás. S přibývajícím časem mračen ubývalo a na naši cestu na Kohout, nejvyšší vrchol Slepičích hor nám už svítilo sluníčko. Pan Koželuh nás nevedl přímou cestou, ale přes romantickou samotu Daleké Popelice, kde se chaloupky krčily na stráni pod lesem v mnoha odstínech jarní zeleně. Polorozpadlé kamenné zídky, kovové kříže u cesty nebo udržované kapličky podtrhly jedinečnou atmosféru jarní přírody. Mnozí z nás byli na vrcholu Kohouta už několikrát, přesto nám pan Koželuh dokázal ukázat místo, o kterém jsme neměli ani tušení. Skalní útvar trčící k nebi ze zeleného mechu jako zaťatá pěst byl pro nás překvapením. Poté jsme pokračovali do Pustých Skalin. Kachna, plující na hladině rybníčku velikého jako dlaň, vyburcovala další vlnu nadšení. Co na tom, že se nakonec ukázalo, že je plastová. V tu chvíli obraz kačeny zrcadlící se na temné hladině rybníka uprostřed návsi neměl chybu. Cesta lesem nás zavedla do Velkých Skalin, a protože jsme měli ještě dost času i sil, došli jsme až do Dluhoště. Zde jsme byli odměněni posezením u kávy či něčeho jiného v místní hospůdce. Domů jsme se vrátili naplněni radostí ze společně sdílených krásných okamžiků. V měsíci květnu jsme rovněž měli možnost rozšířit si své znalosti na přednášce známého zahradníka pana Ing. Pavla Chlouby z Borovan.Tématem přednášky bylo Pěstování kanadských borůvek, brusinek a klikvy. Zajímavé vyprávění plné užitečných pěstitelských rad bylo zpestřeno promítnutím fotografií rostlin i jejich zakomponování do různých typů zahrad. V prvním červnovém týdnu proběhl v tanečním sále KD Trhové Sviny už 13. ročník Medobraní, který ve spolupráci s městem Trhové Sviny pořádala základní organizace Českého svazu včelařů. Akce se vydařila. V pátek ji navštívilo více jak 650 žáků místních školek a škol. Včelaři s nesmírnou trpělivostí vysvětlovali dětem vše, co souvisí s chovem včel a výrobou medu. Mnohé z dětí poprvé v životě viděly, jak složitě se med získává a poprvé ochutnaly med z panenského počítačový koutek istudies Pro aneb pomocník pro studenty pro studenty istudies Pro aneb pomocník pro studenty plástu. Každé dítě dostalo medaili z včelího vosku. Sobota byla určena široké veřejnosti, kde si místní občané mohli nejen prohlédnout výstavu, ale i zakoupit produkty z medu. Odpoledne zpestřilo vystoupení žáků hudebního kurzu. A tak bych ráda touto cestou tlumočila poděkování všem zúčastněným, které mi poslali pracovnice mateřské školky a učitelky ze základní školy, za vydařenou a poučnou akci. V neděli 30. června chci pozvat všechny na 2. ročník Neckyády na Velkém rybníce. Začátek bude ve 13 hodin, odpolednem nás provede Klení a hudbu bude pouštět pan Radek Bulant. Protože začínají prázdniny, v měsící červenci proběhnou tyto akce: Od 1. července do 31. srpna výstava obrazů pana Pavla Vandase v prostorech KIC Trhové Sviny, Žižkovo nám. 92. Budete mít vyjímečnou příležitost setkat se s pozoruhodnými akvarely a olejovými plátny tohoto známého českobudějovického amatérského výtvarníka. V pátek 5. července výlet s panem Milanem Koželuhem Neznámými horami za náprstníky; odjezd od budovy staré radnice v 9 hodin, předpokládaný návrat okolo 19 hod.. to si představíme Blíží Blíží se se příjímací prográmek, zkoušky který a se proto stal jedničkou si istudiez představíme Pro. mezi Podle prográmek, slov vývojářů který se je stal jsou jedničkou délka, časy, mezi místo, poznámky emi. Tím si studentskými je představíme istudiez Pro. mobilními prográmek, Podle slov aplikacemi. vývojářů který to Tím je sofistikovaný to je istudiez Pro. plánovač Podle pro slov studenty nabízí a s tím verzi a s nejde tím nejde než než souhlasit. souhlasit. AppStore hodiny, nabízí například verzi seminář, před- vývojářů a profesora. je to Můžete nastavit i typ denty a se s sofistikovaný tím stal nejde jedničkou než plánovač souhlasit. mezi studentskými aplikace mobilními pro iphone aplikacemi. i ipad. Tím je AppStore nabízí verzi aplikace pro náška, praktika a další. Můžete si pro AppStore studenty iphone i ipad. zapsat i prázdniny. Aplikace také Celá aplikace se dokáže vytáhnout data ze zabudovaného kalendáře. Denní a tý- soustředí okolo hodin a rozvrhu. denní pohled, který je zpracován Jednou z nejdůležitějších funkcí a efektivně zobrazuje váš rozvrh je Plánovač, kte- a určitě vám pomáhá zorganizorý vám umožní si vat den. Nejenomže vám ukáže, zadat váš rozvrh jaké hodiny máte, ale také označí hodin a semes- ty, které jsou jako další na řadě try. U jednotli- a schová ty, na kterých už jste byli. vých předmětů Dnes - Jedná se o úvodní ob- ve stylu knihy, vám velice hezky si můžete nastavit údaje, jakou dnešních aktivit. istudiez razovku s přehledným seznamem Pro lo hodin a Celá rozvrhu. aplikace Jednou se soustředí z nejdůležitějších okolo hodin funkcí a rozvrhu. je Jednou z nejdůležitějších funkcí je zadat váš Plánovač, rozvrh hodin který a vám semestry. umožní U jednotlivých si zadat váš rozvrh hodin a semestry. U jednotlivých Cena výletu: dospělí 200 Kč, senioři, studenti 150 Kč, děti zdarma. V sobotu 20. července - Šipkovaná, 2. ročník oblíbené hry pro děti každého věku. Chcete-li se pobavit a zároveň se i dozvědět něco nového, je tato hra určena právě Vám. Začátek ve 13 hodin v infocentru v Trhových Svinech, konec na Buškově hamru okolo 16 hod. Doufám, že se i nadále budeme potkávat na akcích KIC. šf umožňuje díky zapnout propojení s iphone kalendářem. Události se zobrazují na úvodní stránce a vy máte možnost je upravit a změny uložit zpět do kalendáře. Klepnutím na aktivitu si zobrazíte její detaily včetně úkolů, které s aktivitou souvisí. V horní části je malá ikona pro vstup do nastavení celé aplikace. Kalendář - Zobrazení je měsíční a velmi přehledné. Hned na první pohled vidíte, kdy máte zkoušku (červená vlaječka) a kdy úkol (kancelářská sponka). I zde můžete doplňovat rozvrh hodina a zapisovat úkoly a zkoušky. Velice užitečné (Pokračování na další straně)

7 změníte jeho prioritu. Při označení úkolu za které jste za úkol dostali. TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 7 je týdenní zobrazení při přetočení na značku u úkolu změníte jeho aktualizovaný stav pro- telefonu na šířku. Posouváte-li prioritu. Při označení úkolu za splgramu. Díky upozor- kalendář vidíte čísla jednotlivých něný, vás aplikace vyzve k zadání ňování nezameškáte týdnů. Úkoly. Seznam blížících bodů, které jste za úkol dostali. do školy žádný důležitý se úkolu najdete právě v této obrazovce. Závěrem - Aplikace je určena termín zkoušky či jiné- Vidíte termín splnění, především pro studenty středho úkolu. prioritu, předmět a popis úkolu. ních a vysokých škol. Výborně je (zdroje V detailním zobrazení k úkolu můžete řešeno propojení s kalendářem přidat partnera pro tento úkol a integrován je i systém známko- ze seznamu kontaktů a doplnit vání. Synchronizace přes icloud čas pro upozornění. Poklepáním umožňuje mít ve všech zařízeních Jaroslav Salcer pár řádek pro zdravý život Téma měsíce: Proč je sport důležitý? V tomto měsíci se zaměříme na pohybové aktivity neboli sport. Závě Aplika středn propo znám mít ve progr školy (zdroje http Jak se stravovat před, během a po sportovní aktivitě? Proč je sport důležitý? Sportem se rozumí naprosto přirozená činnost, která pomáhá k lepší výkonnosti srdečního svalu a snižuje krevní tlak. Sport také ovlivňuje elastičnost cév, zlepšuje pružnost hrudníku, prohlubuje dýchání, zvyšuje výkonnost dýchacích svalů a plic a v neposlední řadě zpevňuje celou kostru. Sportovní činnost prodlužuje a zkvalitňuje život a slouží také jako prevence před stresem. Co se děje při sportu? Při sportu se zvyšuje spotřeba energie, snižuje se podíl tukové tkáně a naopak narůstá svalová hmota. To nám napomáhá tvarovat a zpevňovat postavu a celkově nás to posiluje. Svalová hmota zrychluje metabolismus. Výborným sportem jsou aerobní aktivity, jako je rychlá chůze, tanec, plavání, jízda na kole, samotný běh atd. Je třeba si však uvědomit, že i když sportujeme, musíme se soustředit také na správné potraviny. Sami možná ve svém okolí znáte někoho, kdo aktivně provozuje sport, nicméně pokud tato snaha není podpořena správnou výživou, je tato aktivita znehodnocena a tuky jsou tam, kde by být neměly. Čeho je nutné se tedy vyvarovat? Omezte přísun jednoduchých cukrů (sušenky, perníky, bábovky, tyčinky ale i fit tyčinky, müsli tyčinky atd.), skrytých tuků (ztužené tuky), soli a alkoholu. Vyvarujte se také potravin jako jsou rohlíky, knedlíky, hranolky, hamburgery, tatarská omáčka, kečupy, sladké nápoje, uzeniny a podobně. Co naopak vyhledávat? Pestrou a barevnou stravu zeleninu, ovoce, olivový olej, ovesné vločky, bílé maso, sójové maso, ryby, stravu bohatou na protein, vlákninu a další nezbytné vitamíny a minerály. Tyto potraviny nás zasytí na delší dobu a vyživí naše tělo. Akademie na Čtyřlístku Každým rokem v naší mateřské škole proběhne slavnostní akademie k příležitosti svátku matek. Jinak tomu nebylo ani letos. Desátého května 2013 znovu zazářily dětské oči, rozkvetl úsměv na tváři. Hurá, budeme mít akademii! znělo často z dětských úst. Celá akademie se nesla v duchu pohádek. Od dětství nás provází postavička Večerníčka a ani u nás nesměl chybět. Přinesl pásmo pohádek proložené tanečky, básničkami a písničkami. Princezny se vznášely v krásných šatech, princové se hrdě procházeli po pódiu. Děti stavěly hradu Brtníku novou střechu a skřítkové jim radostně pomáhali. Chvíli jsme se trochu báli při tónech strašidelné hudby čarodějnic a strašidel. Pejskové skotačili v roztočených obručích a klub předškoláků rozkvetl při písni Poupata. Nejkrásnější a nejhodnější oči má naše maminka, jsme si všichni přečetli na pozvánce. V očích našich maminek, babiček a tetiček byly často i slzy, které později vystřídal smích. Plný sál byl důkazem, že se na vystoupení všichni těšili - maminky i účinkující. Ale nejkrásnějším dárkem tohoto dne byla upřímná snaha všech dětí. Před sportovním výkonem příprava. Poslední jídlo by mělo být nejméně 2 hodiny před začátkem sportovní aktivity. Ideálním doplněním energie, vody a výživy je lehký proteinový nápoj F1 Herbalife. Je snadný na přípravu, dobře se vstřebává a obsahuje dostatek minerálních látek, vitamínů a živin, potřebných pro dlouhotrvající kvalitní výkon. Vhodné před cvičením je namíchat jej do zředěného džusu kvůli sacharidům. Při sportovním výkonu nebo cvičení zvýšení výkonu. Nejdůležitější je hydratace nejlépe isotonický nápoj. Tyto nápoje obsahují energii (sacharidy) a minerální látky. Při konzumaci jen čisté vody může dojít k opačnému jevu, jelikož zbývající množství minerálů ještě ředíme a dochází tak k narušení elektrolytové rovnováhy. V tomto případě dochází k poklesu soustředění, pocitu slabosti, malátnosti, ztrátě energie a tím snížení fyzické výkonnosti. Po sportu regenerace. Po výkonu je důležitá regenerace svalů, nejdůležitější je ihned po výkonu. Ideální je do 30 minut po sportu vypít kvalitní proteinový nápoj F1 s mlékem, který je optimální pro zregenerování svalů a pro nárůst svalové hmoty. Po sportu je také důležité doplnit tekutiny vhodným nápojem, který urychluje regeneraci. Díky komplexnímu složení mohu doporučit Liftoff, který mimo jiné obsahuje kofein, guaranu, taurin a přírodní vitamíny řady B a C. Tento nápoj je také vhodný jako okamžitý,,životabudič pro řidiče, studenty, hekticky pracující, nebo pro osvěžení a zvýšení soustředění kohokoliv. Přeji příjemné sportovní vyžití. Samozřejmě bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se na akademii podíleli- zaměstnancům mateřské školy, kolektivu pracovníků kulturního Foto: M. Vochozková Z NAŠICH ŠKOL Luboš Salcer domu a v neposlední řadě i rodičům. Marie Štanglová *2

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2.

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. místě Michael

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru A nová škola bude TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Budova základní školy v T. Svinech slaví 50. narozeniny A nová škola bude. Právě pod tímto titulkem vyšel

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com. Datum Den Hodina Bohoslužba Kostel TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Zas jede jaro v plné kráse Byla zima, kdo by se ale díval nazpátek. Přesto když si vzpomeneme na letošní únor s jeho ponurou

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy!

listy TRHOVOSVINENSKÉ Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Nová okna, žáci, učitelé v září všichni do školy! Základní škola v Trhových Svinech se konečně dočká zateplení včetně výměny

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu

listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com pf 2013 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy 12 2 0 1 2 Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Z bramborové medaile Shrnutí hasičské sezóny K prameni potoka Přejeme

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima

listy TRHOVOSVINENSKÉ TEZAK Taneční sál už roste před očima TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Taneční sál už roste před očima listy Zdá se, že je před námi poslední plesová sezóna, v níž budeme cestovat za tancem a

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Téma: POVODNĚ Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů V sobotu

Více

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft

Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Historická vozidla vyrazila již potřetí na Vysokohorskou jízdu Poslední červencovou sobotu se v okolí Trhových Svinů uskutečnil již třetí ročník Vysokohorské jízdy veteránů,

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy pf 2012 12 2 0 1 1 Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 6 červen 2014 Ultimate ramp show - BMX freestyle Adrenalinová exhibice na mobilní rampě u příležitosti Novoměstského hrnce smíchu Foto: Michal Fanta zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., ÚNOR 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II /2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Z rady města strana 5 Rybníky Bystřicka strana 11 Sedm osobností Bystřicka strana

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. PSÁRYfest 2014 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4. JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20. Pohádkový les 14

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. PSÁRYfest 2014 SRPEN. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4. JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20. Pohádkový les 14 PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2014 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník XI. číslo 4 PSÁRYfest 2014 Více na str. 18 Pohádkový les 14 Svatováclavské posvícení 15 JUNIOR ČEZ CUP Psáry 2014 20 Kalendář akcí setříděno podle

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč

Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč SRPEN 2007 CENA 5,- Kč Léto JOSEF KREČMER Žáby se čápům smály z rákosí na počest léta uzavíral se cvrčků festival. Potom než usnul,

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý

listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý listy Otto Schwarzmüller, po němž se jmenuje ochotnický divadelní

Více

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie

Nezaměstnanost. je dlouhodobý problém. Aktuálně z radnice. Nejlepší filmy uvidíte v Sušici. Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie 4/2009 20. února 2009 Cena 7,00 Kč Pekhart se po dvou letech vrací do Slavie Zpátky na místě činu. Anglická mise sušického rodáka, fotbalového útočníka Tomáše Pekharta, na čas skončila. Devatenáctiletý

Více

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci

TJ prodala pozemky vázané smlouvou s městem a nyní žádá město o dotaci 3 2014 ZDARMA Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 28. března 2014 Zápisy do mateřských škol 2 Rekonstrukce Smetanovy ulice 3 20. ročník Juniorfilmu 5 Podzvičinka slaví 60 let TJ prodala pozemky

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje

Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Ročník xx. Číslo 9 Září 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Byli jsme v kraji Nikoly Šuhaje Počátkem srpna se uskutečnil zájezd ze Semil do Koločavy, malebného městečka v Zakarpatí na Ukrajině. Koločava

Více