listy TRHOVOSVINENSKÉ Chvalkov je nejlepší v republice! O soutěži Povodně opět zahrozily K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Chvalkov je nejlepší v republice! O soutěži Povodně opět zahrozily K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Chvalkov je nejlepší v republice! Dne proběhlo v divadelním sále Emauzského opatství v Praze slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže SENIOR CENTRUM ROKU (nejlepší seniorské zařízení v České republice). Máme ohromnou radost, že se s Vámi můžeme podělit o následující zprávu: V kategorii domovů pro seniory jsme v početné konkurenci špičkových domovů ČR obsadili krásné 1. MÍSTO a stali jsme se tak SENIOR CENTREM Všichni zaměstnanci našeho domova si tohoto ocenění (ocenění jejich práce) velice váží a plně si uvědomují závazek, který tímto oceněním na sebe do dalších let přebírají. Foto: Archiv DpS listy Ročník XXIII AKTUÁLNÍ TÉMA Povodně Lípa dostala ozdravnou kúru Taneční sál získal Čestné uznání Povodně opět zahrozily První červnový víkend v Trhových Svinech došlo v důsledku vydatných srážek k hrozbě povodní. strana 3-4 O soutěži Bc. Dana Červonyjová První ročník soutěže Senior centrum roku 2012 vyhlásil Nadační fond Veselý senior společně s firmou Foxmarts, a. s. Oba subjekty hledaly nejlepší seniorské zařízení dle nastavených kritérií hodnocení, které lze najít na speciálním webovém portálu www. seniorcentrumroku.cz. SOUTĚŽ SENIOR CENTRUM ROKU 2012 společně s veřejnou DMS kampaní a podpůrnými programy byla vyhlášena v rámci ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY /vyhlášeném Evropskou Unií v roce 2012/ a má přesah do roku Nadační fond Veselý senior byl založen také proto, aby hledal cesty, jak pomoci zařízením určeným pro seniory. Jednou z těchto cest, jak konkrétně pomoci, je spuštění dlouhodobé veřejné DMS podpory. Získané finanční prostředky umožní zlepšit situaci v seniorských zařízeních po celé ČR a pomohou projektům podporující aktivizaci seniorů. Dlouhodobá veřejná sbírka formou DMS kampaně je určena na pomoc seniorským zařízením a projektům pro seniory, kteří nejsou schopni žít sami, ale přesto mohou být aktivní. Zdroj: Foto: Archiv DpS K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru Naše město uspělo se svým projektem a Lípa Svobody se tak zařadila mezi dvacítku stromů z celé České republiky, které odborná komise vybrala a které obdržely poukaz na bezplatné ošetření stromu kvalifikovaným arboristou. strana 4-5 Nový taneční sál získal Čestné uznání PRESTA Čestné uznání bylo uděleno za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce strana 5

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Informace z radnice Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Mgr. Slípka Rada města rozhodla o snížení spoluúčasti na odcizení stavebních součástí na Buškově hamru na 1 tisíc Kč (pro položku Z01, Z02 a Z05) při ročním pojistném 870,- Kč (navýšení o 580,- Kč). (pro 6) schválila výběrové řízení na dodávku interaktivní tabule pro ZŠ v Trhových Svinech. Nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč včetně DPH předložila firma AV MEDIA a.s., České Budějovice. Rada města pověřuje ředitele Základní školy Trhové Sviny podpisem smlouvy o dílo dle této nabídky. (pro 6) schválila výběrové řízení na opravu střechy objektu dílen ZŠ v Trhových Svinech. Nejvýhodnější nabídku ve výši ,- Kč včetně DPH předložila firma Vladimír Jírů, s.r.o., Srubec, České Budějovice. Rada města pověřuje ředitele Základní školy Trhové Sviny podpisem smlouvy o dílo dle této nabídky. (pro 6) souhlasí s vypsáním výběrového řízení na obnovu aeračních elementů na ČOV Trhové Sviny ve spolupráci s provozovatelem ČEVAK a.s. (pro 6) rozhodla zařadit projekt úpravy a následnou rekonstrukci Sokolské ulice v části za Atriem do návrhu rozpočtu na rok (pro 6) ukládá stavební komisi připravit návrh jednotného postupu o možnosti rozšíření inženýrských sítí. (pro 6) nesouhlasí s objednáním prezentace Města Trhové Sviny v příloze Deníku Cesty městy (pro 6) nesouhlasí s výstavbou bioplynové stanice v k.ú. Otěvěk, Územní plán města Trhové Sviny tuto stavbu na předmětném pozemku neumožňuje. (pro 6) schválila cenovou nabídku firmy KP projekt s.r.o. ve výši ,- Kč včetně DPH na zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků a souhlasí s předložením žádosti o dotaci z ROP na výstavbu komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Čeřejov K 2093/2 p. Štěpánek kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. PK 2194/1 v k.ú. Otěvěk. (pro 6) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem Bukvice K 22/3, Horelicová kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1202/1 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů. (pro 6) rozhodla na základě výsledků výběrového řízení pronajmout nebytové prostory v objektu čp. 31, Žižkovo náměstí, Trhové Sviny za účelem provozování BUFETU panu Jiřímu Drahokoupilovi, bytem Rejta 652, Trhové Sviny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 560,- Kč/m2/rok. (pro 6) rozhodla na základě výsledků výběrového řízení pronajmout prostory lékárny v objektu polikliniky, nábř. Sv. Čecha 664, Trhové Sviny firmě LÉKÁRNA Na Předměstí, zastoupená paní Mgr. Alenou Betuštiakovou, Drahov 22, Veselí nad Lužnicí, IČ: za cenu 1 966,- Kč/m2/rok a pověřuje Ing. Františka Koláře podpisem nájemní smlouvy dle stávající podmínek. (pro 6) souhlasí s refundací mzdy paní Martině Jandové a paní Martině Tůmové, které se zúčastnily jako vedoucí osoby soustředění mladých hasičů ve dnech a v obci Buková. (pro 6) schválila přijetí grantu od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši ,- Kč na realizaci cyklovýletu Zříceniny hradů na Malši a Černé. (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) schvaluje finanční příspěvek ve výši max. 8 tisíc Kč pro MŠ Trhové Sviny na pronájem skákacího hradu na akci Sportovní olympiáda mateřských škol 2013, která se bude konat pod záštitou starosty města. (pro 6) rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu technologického zařízení TH Trhové Sviny, kterým se snižuje měsíční nájemné na částku ,- Kč/měsíc s účinností od ( pro 4, zdržel 2) z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluvena: Mgr. V.Korčaková Rada města byla informována o nabídce na spot vysílaný Jihočeskou televizí. trvá na svém původním usnesení č. 38/2013 ze dne (žádost České Maltézské pomoci o zvýšení finanč. příspěvku) - (pro 6) vzala na vědomí přehled podaných žádostí o finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje v roce ( viz tabulka) - (pro 6) souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek FV 2003/20 a FV 2006/139 dle návrhu Městského kulturního střediska Trhové Sviny ze dne (pohledávky z r a 2006 za reklamu v Regionálním měsíčníku v celkové výši 2 050,- Kč.) (pro 6) rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků s panem Františkem Farkou ze dne a pověřuje starostu jeho podpisem. (Předmětem dodatku je zrušení pronájmu pozemků, které nabyl pan Farka do vlastnictví při směně pozemků s městem a dále s tím související změna výměry pronajímaných pozemků) - (pro 6) rozhodla odprodat nepotřebný separátor písku z ČOV T. Sviny městu Velešín za cenu ,- Kč. (pro 6) souhlasí s instalací sila na Velkém rybníce a to na nově navrženém místě, pozemku parc. č. KN 2003/6 v k.ú. T. Sviny. (pro 6) souhlasí s předplacením nájemného zafinancováním výměny oken nájemcem, tj. Kavárna Kousek s.r.o.. (pro 6) souhlasí s pronájmem sálu v KD Otěvěk panu Ing. Jiřímu Polákovi za účelem pořádání hudební produkce v měsíci říjnu (pro 6) byla seznámena s nabídkou paní M. Hronkové, Lomec, o možném prodeji pozemků parc. č. 368/9, 1211/6 a 1214/5 v k.ú. Bukvice u Trhových Svinů a nesouhlasí s požadovanou cenou 100,- Kč/m 2. Rada města ukládá SÚMM jednat s navrhovatelkou o ceně 50,- Kč/m 2 ( cena schválená ZM pro tuto lokalitu). (pro 6) prohlašuje, že komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk, postavená dle projektové dokumentace zpracované Ing. Bohumírem Hanzalíkem, Sokolská 1347/9, Č. Budějovice, bude zařazena do paspartu komunikací. ( toto prohlášení je jednou z podmínek pro získání dotace z ROP na výstavbu tohoto chodníku) - (pro 6) schválila předložený program jednání zastupitelstva města, které se bude konat (pro 6) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 6) revokuje usnesení RM 102/2013 ze dne a rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Rejta, K 2192/4, Stráská kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3904/1, 2193/3 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 6) schválila Darovací smlouvu uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Městem Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (bezplatné přenechání automobilu AVIA 31 DA 12, RZ ST ) (pro 6) ukládá SÚMM jednat s Povodím Vltavy za účelem pročišťování Svinenského potoka a úpravou okolí, tzn. sečení a odvoz trávy. (pro 6) V. Korčaková

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 3 Přehled úspěšných a nespěšných žádostí o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje: NÁZEV GRANTU PŘEDMĚT ŽÁDOSTI VÝŠE GRANTU CELKOVÉ NÁKLADY SCHVÁLENÉ GRANTY Podpora živé kultury Festival dechových hudeb Karel Valdauf ,- Kč ,- Kč Významné akce Jihočeského kraje ,- Kč Rekonstrukce stávajících sportovišť Festival dechových hudeb Karel Valdauf ,- Kč úprava přechodu na Žižkově ná40 000,- Kč městí včetně jeho nasvícení rekonstrukce střechy sportovní haly ,- Kč ,- Kč Podpora jednotek SDH rekonstrukce hasičské zbrojnice Rankov ,- Kč ,- Kč DOSUD NEPROJEDNANÉ ŽÁDOSTI Obnova drobné sakrální architektury v krajině Nemovité kulturní památky drobná sakrální architektura v krajině ,- Kč ,- Kč obnova kaple v Něchově ,- Kč ,- Kč Produkty a služby v cestovním ruchu zhotovení propagačních materiálů ,- Kč ,- Kč Podpora venkovského školství výměna oken MŠ Čtyřlístek ,- Kč ,- Kč Podpora zřízení bezpečnostních prvků ,- Kč NESCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI Povodně opět zahrozily Aktuálně První červnový víkend v Trhových Svinech došlo v důsledku vydatných srážek k hrozbě povodní. Velkou zatěžkávací zkouškou tak poprvé prošla protipovodňová opatření na Farském potoce, kde především díky jeho zkapacitnění nedošlo k rozlití. K horší situaci došlo na Svinenském potoce, který postihla 10tiletá povodeň. K rozlití potoka došlo v lokalitě u Šináklů, dále pak v Nežeticích a Pěčíně. K lepšímu informování o stavu hladiny a průtoku Svinenského potoka výrazně přispěla nově instalovaná limnigrafická stanice. Hladina toku dosahovala výšky 230 cm a průtoku 24 m3/sec. Tato stanice provádí odečty každou hodinu a lze je zjistit na internetu( ). K omezení rizik na tomto toku by mělo dojít díky výstavbě suchého poldru, u kterého došlo k posunu při jednání s vlastníky dotčených pozemků. Rád bych na tomto místě poděkoval dobrovolným i profesionálním hasičům, zaměstnancům správy a údržby města, městské policii a členům místního rybářského sdružení ČRS za pomoc, díky níž jsme občanům pomohli ochránit jejich majetek. Ing. Radislav Bušek, starosta města (Pokračování na další straně) Buškův hamr Foto: K. Šnokhaus Prasklá hráz u Trajerů v Mohuřicích Foto: K. Šnokhaus Nežetice Foto: K. Šnokhaus

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Farský potok zatěžkávací zkoušku úspěšně zvládl V loňském roce byla v rámci protipovodňových opatření dokončena úprava koryta Farského potoka v úseku od studýnky po silniční most v Trocnovské ulici. Celá akce za více jak 9 milionů korun se uskutečnila díky dobré komunikaci města se správcem toku, kterým je podnik Povodí Vltavy. Ten byl také investorem stavby. Koryto potoka bylo zvětšeno na průtok více jak padesátileté vody (viz TSL č. 2/2012). Velké naděje vkládali do této úpravy občané Tyršova nábřeží a dolní části Trocnovské ulice, kteří vždy v době velkých dešťů zažívali velké obavy z rozlití Farského potoka. Přívalové deště měnily malý potok pravidelně v nebezpečný živel, poškozující majetek občanů bydlících v bezprostřední blízkosti. Aktuálně podporovat protipovodňová opatření a na vybudování poldru se podaří získat i finanční dotaci. Text a foto: Mgr. F. Slípka Tyršovo nábřeží pod kostelem v neděli dopoledne. Koryto potoka zde mělo stále značnou rezervu Glosa Osamělá garáž odvážně čelí povodni Farský potok v neděli v poledne. Hladina kulminovala, ale pytle s pískem byly naštěstí zbytečné Vylitý Svinenský potok na nábřeží Svatopluka Čecha v neděli v poledne. Přestože mnozí byli k této úpravě skeptičtí, praxe ukázala, že peníze nebyly investovány zbytečně. Zatěžkávací zkouškou byla povodeň, k níž došlo následkem silných dešťů v noci z 1. na 2. června Srážky byly tak vydatné, že už někdy kolem půlnoci by staré kryto vodu pravděpodobně neudrželo a došlo by k dalšímu rozlití Farského potoka. Sousedé už utěsňovali vchody do domů v předtuše další pohromy. Hasiči spolu s pracovníky údržby města dávali na problémová místa pytle s pískem. Hladina vody sice stoupala a v neděli dopoledne 2. června už byla těsně pod okrajem koryta. Nakonec v něm však zůstala a k vylití potoka nedošlo. Myslím, že pro všechny, kterým voda při povodních pravidelně zaplavovala přízemí domů, to muselo být něco jako malý zázrak. Zkapacitnění Farského potoka se ukázalo jako účelné a efektivní opatření. Zdá se, že běžné povodně už občany bydlící u tohoto potoka trápit nemusí. Pokud by se někdy v budoucnu podařilo vyřešit majetkové poměry a vybudovat nad Farským potokem a Brigádníkem suchý poldr, ochrana před extrémními srážkami by se ještě zvýšila. Snad k tomu jednou také dojde. Problémovým místem ve městě ale stále zůstává koryto Svinenského potoka, a to zejména v nejnižším místě na nábřeží Svatopluka Čecha, kde došlo i tentokrát k rozlití. Koryto potoka by bylo nutně potřeba alespoň vyčistit. Řešením by asi byly i protipovodňové zídky. Vše je však v rukou podniku Povodí Vltavy jako správce toku. Reálnou nadějí se ale stává suchý poldr nad Svinenským potokem, kde se už městu podařilo dořešit majetkové vztahy. Doufejme, že stát bude nyní více Na nábřeží Svatopluka Čecha se rozlévá voda ze Svinenského potoka. Ohrožuje jeden či dva obytné domy a vniká do zahrad dalších domů. Blíží se také k osamělé garáži, která stojí samojediná na celém rozlehlém nábřeží. Určitě se cítí bezbranná a nechráněná. Má však štěstí. Je trochu vyvýšena nad okolním terénem, takže voda pro ni nepředstavuje akutní nebezpečí. Má také odpovědného majitele, který ji jak by asi řekl Lojza Jirásko opravdu brání Proti všem. Žádá proto pracovníky města o pytle s pískem. Ti se sice trošičku diví garáži nehrozí bezprostřední nebezpečí ale pytle přivážejí. Podobně jako všem občanům, kteří o to požádají. Voda opadá a garáž si jistě říká: Snažím se přežít přeložku, přežiju i povodně! Však on mě můj pán nenechá napospas. Zatím se za mne bil jako lev. A že voda vytopí pár zahrad? Nu, co se dá dělat. Tak to vždy bylo a bude. Zamýšlená přeložka, která by tudy měla vést, by sice nábřeží přece jen více ochránila, ale tradice je přece tradice. Středověké zahrady právě tak jako raka říčního v potoce je třeba ubránit, ať to ty ostatní stojí, co to stojí. A protipovodňové zídky kolem Svinenského potoka? Fuj! Taková ohyzdnost. Rak říční by se odstěhoval. Ještě, že tomu ti hodní ekopánové před lety zabránili. Je po povodni. Garáž jde spát. Je v bezpečí. K 94. narozeninám lípa dostala ozdravnou kúru Text i foto: Ing. R. Bušek Lípy Svobody byly na svinenském náměstí vysázeny 11. května Školní slavnost byla pořádána místním učitelstvem a sokolstvem za účasti samosprávných úřadů a místních činitelů u příležitosti vzniku samostatného svobodného státu. Celé město bylo vyzdobeno prapory v národních barvách, slavnostní průvod vycházel od sokolovny v nynější Sokolské ulici. Převažovaly národní kroje a kroje sokolské, vše bylo okrášleno pestrobarevnými živými květy, náměstí bylo přeplněno místním občany a dalšími hosty. Na samotné sázení ozdobených lip, dohlížel okresní zahradník J. Pöschl, řeč držel přednosta okresního soudu Alois Koráb. Korábovu oslavnou báseň přednesla jeho dcera Věra, žákyně měšťanské školy. (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 5 LÍPY SVOBODY Alois Koráb Vás, lípy Svobody, zde zasazujem dnes na paměť dob, kdy národ ze jha vznes svou šíji počav život volný žíti - to věkům příštím máte tlumočiti! Ten, stromy slovanské náš sdělte vzkaz potomkům našim: Dobrou věc a svatou vždy hájil Čech! A lidstva ve zápas kdy temný zločin právo deptal patou - jen za právo Čech zvedal meč i hlas! A aj, již křivd je dovršena míra a zúčtování velký nastal čas! - - Svět s úctou dnes a s obdivem k nám zírá, jde jeden světem šírým o nás hlas: - jen za dobrou a svatou věcí stál vždy Čech a hrdě, mužně bojoval, vždy v právo pevná sílila jej víra! Ten vzkaz náš jasný k hvězdám všehomíra vy šumte sladce jednou po letech, jak za svou Volnost umíral kdys Čech! Slovanské lípy, něhy šumný skvoste, zde, v drahé půdě, po věky nám rosťte, hlásejte budoucnosti, bohda blažší, nad Volnost Čechu nic že není dražší měšťanské školy. Na závěr slavnosti zapěla školní mládež Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. Téměř přesně ( ) po 94 letech se na náměstí u lípy opět sešlo žactvo a učitelstvo. Tentokrát nešlo o slavnostní sázení, ale o nezbytnou léčbu jedné z lipových prababiček. Předcházela tomu žádost městského úřadu o poskytnutí bezplatného ošetření v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek. Zdravé stromy pro zítřek jsou společným projektem Nadace Partnerství, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem projektu je podpora kvalitního odborného ošetřování vzrostlých stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti. Certifikace European Tree Worker jako jediná v České republice poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje náležitou úroveň jeho odborných znalostí. Naše město uspělo se svým projektem a Lípa Svobody se tak zařadila mezi dvacítku stromů z celé České republiky, které odborná komise vybrala a které obdržely poukaz na bezplatné ošetření stromu kvalifikovaným arboristou, vlastnícím mezinárodní certifikát Evropský arborista (European Tree Worker). Arboristé provádějí ošetření sponzorsky. Výherci soutěže vylosováni, gratulujeme! V daný den se tak žactvo mohlo mimo jiné dozvědět, čím se vlastně zabývá arborista, jaký je jeho odborný výcvik, co stromům nejvíce škodí, jaké konkrétní neduhy trápily naši lípu na náměstí a jak se jí dá pomoci. Pak již následoval hluboký záklon hlavy, aby se dohlédlo do koruny stromu, kde se arboristé (celkem výstižně označeni jednou žačkou za křížence horolezce a zahradníka) pustili do léčby. I takhle může vypadat hodina přírodopisu nebo třeba občanské výchovy. Našim krásným lípám zdar! I. Božáková, H. Halešová Nový taneční sál získal Čestné uznání PRESTA V soutěžní přehlídce PRESTA JIŽNÍ ČECHY byly prezentovány stavby, které byly dokončeny v tomto období. Vyhlašovatelem této soutěžní přehlídky byl Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI), Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (OK ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeský kraj. Patronát nad soutěží měl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila a vybírala z celkového počtu 46 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií: Občanské a průmyslové stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby a Ostatní stavby pro volnočasové aktivity. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech za roky Další hodnocené stavby získaly Čestná uznání a Zvláštní ocenění. Hejtman Jihočeského kraje dělil cenu INSPIRIA (získalo ji Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci). Může nás těšit, že ani naše město nevyšlo naprázdno. Kulturní dům Trhové Sviny, respektive nová přístavba společenského sálu, získala Čestné uznání PRESTA. Projektantem stavby byl Ing. Jaromír Vinický z Hluboké nad Vltavou, zhotovitelem firma VIDOX s.r.o. z Českého Krumlova a stavebníkem město Trhové Sviny. Čestné uznání bylo uděleno za technicky zvládnuté provedení neobvyklého řešení stavby v oblasti zakládání a také za řemeslné zpracování poměrně členité střešní konstrukce vzniklé prolínajícími se válcovými plochami z dřevěných lepených obloukových nosníků a detailní zvládnutí příjemného víceúčelového interiéru. Text i foto: Mgr. F. Slípka Soutěž "Energeticky úsporné žárovky a další věcné ceny pro Vaši domácnost" proběhla v květnu pod hlavičkou poradenského střediska Energy Centre České Budějovice a za finanční podpory EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Byla určena všem domácnostem v Trhových Svinech, každá domácnost dostala do poštovní schránky soutěžní formulář s dotazníkem. Cílem soutěže bylo motivovat obyvatele Trhových Svinů, aby vyplnili stručné údaje týkající se spotřeby energií na vytápění a ohřev vody ve své domácnosti. Tyto údaje poslouží zpracovateli územní energetické koncepce města Trhové Sviny. V pondělí 10. června 2013 proběhlo v kulturním domě v Trhových Svinech slavnostní losování výherců za účasti zástupců Města Trhové Sviny. Kdo vyhrál a jaké byly ceny? První a druhou cenu do soutěže věnovala společnost E.ON. Šťastní výherci, pan B. Kučera (1. místo) a paní M. Šálková (2. místo) vyhráli tašku plnou úsporných zářivek a LED žárovek a dalších praktických energeticky úsporných věcí, které se hodí v každé domácnosti. Třetí cenu, bezplatné termovizní měření domu a zjištění tepelných úniků včetně poradenství od Energy Centre České Budějovice, získal pan J. Kulhan. Soutěž se konala v rámci projektu Úspory energií, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj příhraničních oblastí Jihočeský kraj - Horní Rakousko. Výhercům gratulujeme! Pan Kučera měl z výhry velkou radost Foto: ECČB

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Aktuálně z infocentra Zprávy z KIC I když byl měsíc květen deštivý, na výlet do Slepičích hor, se jako již tradičně udělalo příjemné počasí. Ráno bylo sice chladné a mlžné, ale protože jsme náš výlet začali návštěvou kostela v Klení, nebylo to na škodu. Kostel tím získal tajemnou až magickou atmosféru. Vše dokreslovaly pohledy na zpola opuštěný, ale udržovaný hřbitov. Musím složit poklonu místním obyvatelům, kteří toto místo jakoby doslova vyrvali a vysekali ze spárů temného lesa. A tak na tomto malém, ale krásném a romantickém místě, zaplesalo srdce každého z nás. S přibývajícím časem mračen ubývalo a na naši cestu na Kohout, nejvyšší vrchol Slepičích hor nám už svítilo sluníčko. Pan Koželuh nás nevedl přímou cestou, ale přes romantickou samotu Daleké Popelice, kde se chaloupky krčily na stráni pod lesem v mnoha odstínech jarní zeleně. Polorozpadlé kamenné zídky, kovové kříže u cesty nebo udržované kapličky podtrhly jedinečnou atmosféru jarní přírody. Mnozí z nás byli na vrcholu Kohouta už několikrát, přesto nám pan Koželuh dokázal ukázat místo, o kterém jsme neměli ani tušení. Skalní útvar trčící k nebi ze zeleného mechu jako zaťatá pěst byl pro nás překvapením. Poté jsme pokračovali do Pustých Skalin. Kachna, plující na hladině rybníčku velikého jako dlaň, vyburcovala další vlnu nadšení. Co na tom, že se nakonec ukázalo, že je plastová. V tu chvíli obraz kačeny zrcadlící se na temné hladině rybníka uprostřed návsi neměl chybu. Cesta lesem nás zavedla do Velkých Skalin, a protože jsme měli ještě dost času i sil, došli jsme až do Dluhoště. Zde jsme byli odměněni posezením u kávy či něčeho jiného v místní hospůdce. Domů jsme se vrátili naplněni radostí ze společně sdílených krásných okamžiků. V měsíci květnu jsme rovněž měli možnost rozšířit si své znalosti na přednášce známého zahradníka pana Ing. Pavla Chlouby z Borovan.Tématem přednášky bylo Pěstování kanadských borůvek, brusinek a klikvy. Zajímavé vyprávění plné užitečných pěstitelských rad bylo zpestřeno promítnutím fotografií rostlin i jejich zakomponování do různých typů zahrad. V prvním červnovém týdnu proběhl v tanečním sále KD Trhové Sviny už 13. ročník Medobraní, který ve spolupráci s městem Trhové Sviny pořádala základní organizace Českého svazu včelařů. Akce se vydařila. V pátek ji navštívilo více jak 650 žáků místních školek a škol. Včelaři s nesmírnou trpělivostí vysvětlovali dětem vše, co souvisí s chovem včel a výrobou medu. Mnohé z dětí poprvé v životě viděly, jak složitě se med získává a poprvé ochutnaly med z panenského počítačový koutek istudies Pro aneb pomocník pro studenty pro studenty istudies Pro aneb pomocník pro studenty plástu. Každé dítě dostalo medaili z včelího vosku. Sobota byla určena široké veřejnosti, kde si místní občané mohli nejen prohlédnout výstavu, ale i zakoupit produkty z medu. Odpoledne zpestřilo vystoupení žáků hudebního kurzu. A tak bych ráda touto cestou tlumočila poděkování všem zúčastněným, které mi poslali pracovnice mateřské školky a učitelky ze základní školy, za vydařenou a poučnou akci. V neděli 30. června chci pozvat všechny na 2. ročník Neckyády na Velkém rybníce. Začátek bude ve 13 hodin, odpolednem nás provede Klení a hudbu bude pouštět pan Radek Bulant. Protože začínají prázdniny, v měsící červenci proběhnou tyto akce: Od 1. července do 31. srpna výstava obrazů pana Pavla Vandase v prostorech KIC Trhové Sviny, Žižkovo nám. 92. Budete mít vyjímečnou příležitost setkat se s pozoruhodnými akvarely a olejovými plátny tohoto známého českobudějovického amatérského výtvarníka. V pátek 5. července výlet s panem Milanem Koželuhem Neznámými horami za náprstníky; odjezd od budovy staré radnice v 9 hodin, předpokládaný návrat okolo 19 hod.. to si představíme Blíží Blíží se se příjímací prográmek, zkoušky který a se proto stal jedničkou si istudiez představíme Pro. mezi Podle prográmek, slov vývojářů který se je stal jsou jedničkou délka, časy, mezi místo, poznámky emi. Tím si studentskými je představíme istudiez Pro. mobilními prográmek, Podle slov aplikacemi. vývojářů který to Tím je sofistikovaný to je istudiez Pro. plánovač Podle pro slov studenty nabízí a s tím verzi a s nejde tím nejde než než souhlasit. souhlasit. AppStore hodiny, nabízí například verzi seminář, před- vývojářů a profesora. je to Můžete nastavit i typ denty a se s sofistikovaný tím stal nejde jedničkou než plánovač souhlasit. mezi studentskými aplikace mobilními pro iphone aplikacemi. i ipad. Tím je AppStore nabízí verzi aplikace pro náška, praktika a další. Můžete si pro AppStore studenty iphone i ipad. zapsat i prázdniny. Aplikace také Celá aplikace se dokáže vytáhnout data ze zabudovaného kalendáře. Denní a tý- soustředí okolo hodin a rozvrhu. denní pohled, který je zpracován Jednou z nejdůležitějších funkcí a efektivně zobrazuje váš rozvrh je Plánovač, kte- a určitě vám pomáhá zorganizorý vám umožní si vat den. Nejenomže vám ukáže, zadat váš rozvrh jaké hodiny máte, ale také označí hodin a semes- ty, které jsou jako další na řadě try. U jednotli- a schová ty, na kterých už jste byli. vých předmětů Dnes - Jedná se o úvodní ob- ve stylu knihy, vám velice hezky si můžete nastavit údaje, jakou dnešních aktivit. istudiez razovku s přehledným seznamem Pro lo hodin a Celá rozvrhu. aplikace Jednou se soustředí z nejdůležitějších okolo hodin funkcí a rozvrhu. je Jednou z nejdůležitějších funkcí je zadat váš Plánovač, rozvrh hodin který a vám semestry. umožní U jednotlivých si zadat váš rozvrh hodin a semestry. U jednotlivých Cena výletu: dospělí 200 Kč, senioři, studenti 150 Kč, děti zdarma. V sobotu 20. července - Šipkovaná, 2. ročník oblíbené hry pro děti každého věku. Chcete-li se pobavit a zároveň se i dozvědět něco nového, je tato hra určena právě Vám. Začátek ve 13 hodin v infocentru v Trhových Svinech, konec na Buškově hamru okolo 16 hod. Doufám, že se i nadále budeme potkávat na akcích KIC. šf umožňuje díky zapnout propojení s iphone kalendářem. Události se zobrazují na úvodní stránce a vy máte možnost je upravit a změny uložit zpět do kalendáře. Klepnutím na aktivitu si zobrazíte její detaily včetně úkolů, které s aktivitou souvisí. V horní části je malá ikona pro vstup do nastavení celé aplikace. Kalendář - Zobrazení je měsíční a velmi přehledné. Hned na první pohled vidíte, kdy máte zkoušku (červená vlaječka) a kdy úkol (kancelářská sponka). I zde můžete doplňovat rozvrh hodina a zapisovat úkoly a zkoušky. Velice užitečné (Pokračování na další straně)

7 změníte jeho prioritu. Při označení úkolu za které jste za úkol dostali. TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 7 je týdenní zobrazení při přetočení na značku u úkolu změníte jeho aktualizovaný stav pro- telefonu na šířku. Posouváte-li prioritu. Při označení úkolu za splgramu. Díky upozor- kalendář vidíte čísla jednotlivých něný, vás aplikace vyzve k zadání ňování nezameškáte týdnů. Úkoly. Seznam blížících bodů, které jste za úkol dostali. do školy žádný důležitý se úkolu najdete právě v této obrazovce. Závěrem - Aplikace je určena termín zkoušky či jiné- Vidíte termín splnění, především pro studenty středho úkolu. prioritu, předmět a popis úkolu. ních a vysokých škol. Výborně je (zdroje V detailním zobrazení k úkolu můžete řešeno propojení s kalendářem přidat partnera pro tento úkol a integrován je i systém známko- ze seznamu kontaktů a doplnit vání. Synchronizace přes icloud čas pro upozornění. Poklepáním umožňuje mít ve všech zařízeních Jaroslav Salcer pár řádek pro zdravý život Téma měsíce: Proč je sport důležitý? V tomto měsíci se zaměříme na pohybové aktivity neboli sport. Závě Aplika středn propo znám mít ve progr školy (zdroje http Jak se stravovat před, během a po sportovní aktivitě? Proč je sport důležitý? Sportem se rozumí naprosto přirozená činnost, která pomáhá k lepší výkonnosti srdečního svalu a snižuje krevní tlak. Sport také ovlivňuje elastičnost cév, zlepšuje pružnost hrudníku, prohlubuje dýchání, zvyšuje výkonnost dýchacích svalů a plic a v neposlední řadě zpevňuje celou kostru. Sportovní činnost prodlužuje a zkvalitňuje život a slouží také jako prevence před stresem. Co se děje při sportu? Při sportu se zvyšuje spotřeba energie, snižuje se podíl tukové tkáně a naopak narůstá svalová hmota. To nám napomáhá tvarovat a zpevňovat postavu a celkově nás to posiluje. Svalová hmota zrychluje metabolismus. Výborným sportem jsou aerobní aktivity, jako je rychlá chůze, tanec, plavání, jízda na kole, samotný běh atd. Je třeba si však uvědomit, že i když sportujeme, musíme se soustředit také na správné potraviny. Sami možná ve svém okolí znáte někoho, kdo aktivně provozuje sport, nicméně pokud tato snaha není podpořena správnou výživou, je tato aktivita znehodnocena a tuky jsou tam, kde by být neměly. Čeho je nutné se tedy vyvarovat? Omezte přísun jednoduchých cukrů (sušenky, perníky, bábovky, tyčinky ale i fit tyčinky, müsli tyčinky atd.), skrytých tuků (ztužené tuky), soli a alkoholu. Vyvarujte se také potravin jako jsou rohlíky, knedlíky, hranolky, hamburgery, tatarská omáčka, kečupy, sladké nápoje, uzeniny a podobně. Co naopak vyhledávat? Pestrou a barevnou stravu zeleninu, ovoce, olivový olej, ovesné vločky, bílé maso, sójové maso, ryby, stravu bohatou na protein, vlákninu a další nezbytné vitamíny a minerály. Tyto potraviny nás zasytí na delší dobu a vyživí naše tělo. Akademie na Čtyřlístku Každým rokem v naší mateřské škole proběhne slavnostní akademie k příležitosti svátku matek. Jinak tomu nebylo ani letos. Desátého května 2013 znovu zazářily dětské oči, rozkvetl úsměv na tváři. Hurá, budeme mít akademii! znělo často z dětských úst. Celá akademie se nesla v duchu pohádek. Od dětství nás provází postavička Večerníčka a ani u nás nesměl chybět. Přinesl pásmo pohádek proložené tanečky, básničkami a písničkami. Princezny se vznášely v krásných šatech, princové se hrdě procházeli po pódiu. Děti stavěly hradu Brtníku novou střechu a skřítkové jim radostně pomáhali. Chvíli jsme se trochu báli při tónech strašidelné hudby čarodějnic a strašidel. Pejskové skotačili v roztočených obručích a klub předškoláků rozkvetl při písni Poupata. Nejkrásnější a nejhodnější oči má naše maminka, jsme si všichni přečetli na pozvánce. V očích našich maminek, babiček a tetiček byly často i slzy, které později vystřídal smích. Plný sál byl důkazem, že se na vystoupení všichni těšili - maminky i účinkující. Ale nejkrásnějším dárkem tohoto dne byla upřímná snaha všech dětí. Před sportovním výkonem příprava. Poslední jídlo by mělo být nejméně 2 hodiny před začátkem sportovní aktivity. Ideálním doplněním energie, vody a výživy je lehký proteinový nápoj F1 Herbalife. Je snadný na přípravu, dobře se vstřebává a obsahuje dostatek minerálních látek, vitamínů a živin, potřebných pro dlouhotrvající kvalitní výkon. Vhodné před cvičením je namíchat jej do zředěného džusu kvůli sacharidům. Při sportovním výkonu nebo cvičení zvýšení výkonu. Nejdůležitější je hydratace nejlépe isotonický nápoj. Tyto nápoje obsahují energii (sacharidy) a minerální látky. Při konzumaci jen čisté vody může dojít k opačnému jevu, jelikož zbývající množství minerálů ještě ředíme a dochází tak k narušení elektrolytové rovnováhy. V tomto případě dochází k poklesu soustředění, pocitu slabosti, malátnosti, ztrátě energie a tím snížení fyzické výkonnosti. Po sportu regenerace. Po výkonu je důležitá regenerace svalů, nejdůležitější je ihned po výkonu. Ideální je do 30 minut po sportu vypít kvalitní proteinový nápoj F1 s mlékem, který je optimální pro zregenerování svalů a pro nárůst svalové hmoty. Po sportu je také důležité doplnit tekutiny vhodným nápojem, který urychluje regeneraci. Díky komplexnímu složení mohu doporučit Liftoff, který mimo jiné obsahuje kofein, guaranu, taurin a přírodní vitamíny řady B a C. Tento nápoj je také vhodný jako okamžitý,,životabudič pro řidiče, studenty, hekticky pracující, nebo pro osvěžení a zvýšení soustředění kohokoliv. Přeji příjemné sportovní vyžití. Samozřejmě bychom touto cestou rádi poděkovali všem, kteří se na akademii podíleli- zaměstnancům mateřské školy, kolektivu pracovníků kulturního Foto: M. Vochozková Z NAŠICH ŠKOL Luboš Salcer domu a v neposlední řadě i rodičům. Marie Štanglová *2

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Akademie mateřské školy Beruška Dne se konala v kulturním domě v Trhových Svinech slavnostní akademie mateřské školy Beruška. Děti se společně s paní učitelkami na vystoupení dlouhou dobu předem pečlivě připravovaly. Každá třída vystoupila s pásmem rytmických písniček, protkaným veselými básničkami a skotačivými tanečky, které spojovalo společné téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Maminky i babičky pomohly paní školnici Komendové s výrobou nápaditých kostýmů. Děti z červené třídy pod vedením p. učitelky Pařízkové se představily jako zvířátka ze ZOO. Po nich přiskotačila žlutá kuřátka ze zelené třídy p. učitelky Foto: P. Hnilička Z NAŠICH ŠKOL Státní maturitu složili úspěšně všichni gymnazisté V měsíci květnu absolvovali studenti oktávy Gymnázia Trhové Sviny maturitní zkoušky. Nejprve museli na počátku května napsat státní písemnou část. Vedle povinného českého jazyka si studenti zvolili buď anglický, nebo německý jazyk, anebo matematiku. Ve dnech května 2013 pak skládali ústní zkoušky státní i školní části maturitní zkoušky. Ve státní části maturity uspěli všichni studenti. Ve školní části, která vzbuzuje u studentů větší obavy než část státní, pak neuspěla jedna studentka z chemie a v září si ji zopakuje. V pátek 31. května 2013 mohlo tedy dvacet tři studentů a studentek na radnici v Trhových Svinech slavnostně převzít svá maturitní vysvědčení. Předali jim je místostarostka města Mgr. Věra Korčaková, třídní učitelka Mgr. Iva Kumstová a ředitel školy Mgr. František Slípka. I letos byly znalosti studentů výborné patnáct z nich absolvovalo maturitní zkoušku s vyznamenáním. Popřejme všem absolventům, aby byli neméně tak úspěšní při přijímacích zkouškách na vysoké školy i v dalším studiu. Mgr. F. Slípka Mgr. Vojtěchové. V pejsky, kočičky a myšky se na malou chvilku proměnily děti z modré třídy p. učitelky Šimečkové. Po nich na scénu přitančili, pod vedením paní učitelky Mgr. Roulové, předškoláci se svým rytmickým vystoupením. Všichni malí herci postupně překonávali úvodní trému, a když uviděli rozzářené tváře svých blízkých v hledišti, zvládli své vystoupení na výbornou. V závěru celé akademie se s předškoláky, kteří v září postoupí do základní školy, za všechny rozloučila paní ředitelka Kojanová a p. učitelka Roulová. Při tomto slavnostním aktu přemohlo dojetí téměř všechny přítomné. Velké poděkování si zaslouží pan Průka a pan Schwarzmüller za instalaci kulis, za osvětlení a ozvučení scény a hlavně za vlídnost a porozumění. Náš dík také samozřejmě patří i kuchařkám, paní Dudové a paní Marchalové, které pomohly zajistit hladký průběh akademie a plná bříška malým hercům. Příští rok se těšíme opět nashledanou. Jana Šimečková Projekt Zachraň strom Projekt Zachraň strom se stal na Základní škole v Trhových Svinech tradicí. Dne 15. května 2013 se konal již posedmé. Poprvé jsme sbírali starý papír 5. května Od té doby jsme celkem nashromáždili kg starého papíru a získali tak Kč. Další sběr plánujeme na 9. října Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se projektu účastnili. Mgr. Jana Matoušková Studenti ročníku na společném fotu po předání vysvědčení Foto: J. Jandová Zazvonil zvonec a maturitám je na SOŠ a SOU v Trhových Svinech na dlouhou dobu konec Ve středu 29. května proběhlo v prostorách obřadní síně Městského úřadu v Trhových Svinech slavnostní předávání maturitního vysvědčení. Z 19 studentů posledního ročníku maturitního oboru Ekonomikapodnikání na SOŠ a SOU v T.S. jich bylo k řádnému termínu složení maturitní zkoušky připuštěno 15 a z tohoto počtu pouze 11 studentů úspěšně absolvovalo všechny dílčí zkoušky celé maturity. Slavnostního předávání maturitního vysvědčení se tedy zúčastnilo 11 studentek (letošních absolventek) a 1 student, který úspěšně dokončil opravu maturitní zkoušky z předešlého roku. K slavnostnímu rázu celé ceremonie jistě přispěl slavnostní projev Mgr. Věry Korčakové, která k absolventům hovořila z pozice místostarosty města Trhové Sviny, poděkování studentům za celé příkladné studijní období, kterého se ujal ředitel školy Ing. Tomáš Kalena a na závěr shrnutí celého období studia absolventů, kterého se zhostila třídní učitelka Ing. Ludmila Lechnerová; svůj proslov zakončila poutavou citací úryvku známé básně "Sbohem a šáteček" od Vítězslava Nezvala : "Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali, bylo to překrásné a bylo toho dost, sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali, možná že nepřijdem, že přijde jiný host; sbohem a šáteček". S přáním úspěšného vykročení do života si zástupci školy a města s absolventy slavnostně připili a následně rozloučili. Z pozice školy je samozřejmě velká škoda, že tento studijní obor pro dlouhodobý nezájem žáků o studium v Trhových Svinech končí. (Pokračování na další straně)

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 9 Nicméně je to možná zákonitý důsledek rozporuplného vnímání středoškolského studia celou společností. Jestliže je dnes běžné, že o čtyřleté studijní obory na středních školách mají zájem žáci ze ZŠ s prospěchem průměrným či podprůměrným a střední školy tyto žáky z důvodu nízké naplněnosti tříd přijímají, je asi logické, že kvalita studia nebude na těchto školách vysoká. Při komplexním náhledu je to "začarovaný kruh". Střední školy, aby mohly existovat, musí mít žáky či studenty (dostatečnou naplněnost tříd). Tuto skutečnost však významně ovlivňují 2 faktory: 1) nízká populační křivka žáků na ZŠ, 2) odchod žáků základních škol s lepším prospěchovým průměrem do 8letých gymnázií; tudíž na ZŠ ve vyšších ročnících zůstávají žáci s nižší studijní kvalitou. Z těchto důvodů je zřejmé, že na běžných středních školách jsou studenti s nižší prospěchovou úrovní než na gymnáziích nebo specializovaných SŠ. Střední škola pak v rámci zachování své existence musí slevit na studijní obtížnosti u jednotlivých předmětů, protože přijatí žáci ze ZŠ by jinak studium při původní kvalitě prospěchově nezvládli. To má za následek, že absolventi těchto škol v běžném životě i případně dalším studiu nevynikají a jejich uplatnění na trhu práce je velmi obtížné. Při dlouhodobé produkci takto průměrných či podprůměrných absolventů je zřejmé, že se dá očekávat zpětná vazba - že o takovýto studijní obor přestane být zájem. Z komplexního pohledu společnosti je zřejmě dobře, že průměrné střední školy zanikají, ale na obranu bych chtěl čtenářům sdělit, že pokud se nezmění celkové vnímání školství, tzn. pokud gymnázia nebudou opět výběrová školská zařízení, kde budou studovat pouze ti nejlepší studenti, prospěchově průměrní žáci na ZŠ (dvojkaři, trojkaři) se budou hlásit na střední školy různého zaměření a ti žáci ZŠ, kterým učení příliš nejde, půjdou na učební obory, tak se kvalita středního školství příliš nezlepší. Pro naši školu je zánik studijního oboru samozřejmě nepříjemný - ztráta "kréda" střední školy, následné snižování úvazků a propouštění Program kina od 1. do 31. července 2013 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie! UPOZORNĚNÍ! V době od 29. června do 7. července 2013 kino nepromítá. DOVOLENÁ pondělí ve hod. SVĚTOVÁ VÁLKA Z Americký barevný thriller (125 min.) Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. Hrají: Brad Pitt, Eric Wast, Mireille Enos a další Vstupné: 150,- Kč úterý ve hod. SVĚTOVÁ VÁLKA Z Americký barevný thriller (125 min.) Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. Hrají: Brad Pitt, Eric Wast, Mireille Enos a další Vstupné: 125,- Kč středa ve hod. NESPOUTANÝ DJANGO Repríza Americký barevný western režiséra Quentina Tarantina (165 min.) Vzali mu svobodu, on si vezme mnohem víc Hrají: Leonardo DiCaprio, Jammie Fox, Samuel L. Jackson a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč UVÁDÍME V DEN ČESKÉ PREMIÉRY čtvrtek v hod. a ve hod pátek v hod. a ve hod. REVIVAL Česká barevná širokoúhlá komedie režisérky Alice Nelis (116 min) Nikdy to nekončí komedie nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková, Vojtěch Dyk, Jana Hubinská a další Vstupné: 110,- Kč sobotav hod.!!! UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY Americká barevná animovaná komedie v českém znění (109 min.) všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč nedělev hod.!!! UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY Americká barevná animovaná komedie v českém znění (109 min.) všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Mládeži přístupno Vstupné: 120,- Kč sobota ve hod.!!! HISTORICKY PRVNÍ A JEDINÉ KONCERTNÍ PROVEDENÍ CIMRMANOVY OPERETY PROSO BUDE ŽIVĚ PŘENÁŠENO TAKÉ NA PLÁTNO KINA V TRHOVÝCH SVINECH Přímý přenos slavnostního koncertu z Obecního domu v Praze do českých kin je pořádán ve prospěch charitativní organizace Centrum Paraple. Vstupné: 300,- Kč v předprodeji, 350,- Kč na místě neděle ve hod. MUŽ Z OCELI Americké barevné širokoúhlé sci-fi (146 min.) Od Zacka Snydera, režiséra filmů Strážci Watchmen & 300 Hrají: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner a další Vstupné: 140,- Kč pondělí ve hod. MUŽ Z OCELI Americké barevné širokoúhlé sci-fi (146 min.) Od Zacka Snydera, režiséra filmů Strážci Watchmen & 300 Hrají: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner a další Vstupné: 100,- Kč Poslední maturanti SOŠ T. Sviny Foto: J. Jandová některých pedagogů. Ovšem na každém konci je dobré, že něco nového začíná a to platí i o naší škole. Vzniká tady prostor ještě více se věnovat učebním oborům a snažit se produkovat kvalitní řemeslníky. Konec konců každá domácnost, případně výrobní podnik, ocení kvalitní řemeslnou profesi a to hlavně finančně. Už dnes je zřejmé, že šikovný a spolehlivý řemeslník si měsíčně vydělá několikanásobně víc, než průměrný středoškolák... Závěrem bych chtěl poděkovat paní Evě Pokorné (ved. odd. matrik) za vzornou přípravu celého ceremoniálu týkající se slavnostního předávání maturitních vysvědčení absolventům na městském úřadu. Ing. Tomáš Kalena (ředitel SOŠ a SOU v Trhových Svinech) úterý ve hod středa ve hod. STÁŽISTI Americká barevná komedie v českém znění (119 min.) Starý psy klikat nenaučíš Hrají: Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne a další Vstupné: 110,- Kč čtvrtek ve hod. PACIFIC RIM ÚTOK NA ZEMI Americký barevný akční film v českém znění (137 min.) Bojuj nebo zemři Hrají: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi a další Mládeži přístupno Vstupné: 150,- Kč pátek ve hod. PACIFIC RIM ÚTOK NA ZEMI Americký barevný akční film v českém znění (137 min.) Bojuj nebo zemři Hrají: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi a další Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč (Pokračování na další straně)

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/ sobota v hod. JÁ PADOUCH 2 Americká barevná animovaná komedie v českém znění (95 min) Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Mládeži přístupno Vstupné: 140,- Kč neděle v hod. JÁ PADOUCH 2 Americká barevná animovaná komedie v českém znění (95 min.) Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč sobota ve hod neděle ve hod. OSAMĚLÝ JEZDEC Americký barevný akční dobrodružný film v českém znění (151 min.) Vzrušující dobrodružství plné akce a humoru, které nabízí nový pohled na legendárního maskovaného hrdinu. Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson a další Mládeži přístupno Vstupné: 120,- Kč pondělí ve hod úterý ve hod. LIBERACE! Americká barevná komedie (118 min.) Ještě před tím, než tu byl Elvis, Elton John, Madonna a Lady Gaga, tu byl Liberace: klavírní virtuoz, fenomenální bavič a výstřední televizní hvězda Hrají: Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd a další Vstupné: 100,- Kč středa ve hod. R.I.P.D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ Americký barevný akční komedie s českými titulky (137 min.) Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Hrají: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Mary- Louise Parker, Kevin Bacon a další Vstupné: 110,- Kč čtvrtek ve hod. R.I.P.D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ Americký barevný akční komedie v českém znění (137 min) Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Hrají: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Mary- Louise Parker, Kevin Bacon a další Vstupné: 150,- Kč pátek v hod. a ve hod sobota v hod. a ve hod. BABOVŘESKY Repríza Česká barevná komedie (120 min.) Komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské vesnice Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková a další Vstupné: 90,- Kč neděle ve hod. WOLVERINE Americký barevný akční sci-fi (137 min.) Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější Hrají: Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Tao Okamoto a další Vstupné: 150,- Kč pondělí ve hod. WOLVERINE Americký barevný akční sci-fi (137 min.) Když je nejzranitelnější, je nejnebezpečnější Hrají: Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, Tao Okamoto a další Vstupné: 110,- Kč úterý ve hod středa ve hod. VIOLET & DAISY Americká barevná akční krimi-komedie (88 min.) Film je divokou jízdou dvou nevyzpytatelných mladých vražedkyň Hrají: Alexis Bledel, Saoirse Ronan a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 90,- Kč VÝSTAVY Foyer KD Trhové Sviny od do KRAJINY KVĚTINY - SNY Výstava obrazů svinenského rodáka MILOŠE ROULEHO DIVADLA Buškův hamr T. Sviny čtvrtek od hod. Divadlo SemTamFór Slavičín uvádí MUŽ SEDMI SESTER erotická groteska Zažít nudu? Jó to vadí. Aneb pojďme se všichni společně ubavit k smrti. Pohled do života člověka, který se v současné společnosti nemusí zabývat ničím jiným než svoji zábavou, krácením dlouhé chvíle a pro zábavu je schopen obětovat cokoliv. Osoby a obsazení: Jarek Durďák (Macho), Jan Julínek (Škvor), Lea Koncerová (Božena), Danča Končická (Lída), Jana Křeková (Matka), Vlasta Křížová (Zdena), Jana Mudráková (Slávka), Mik Múdry (Doktor), Bára Němečková (Tereza), Tereza Píchová (Cilka), Lenka Šilhánková (Milena) Autoři: Jaroslav Havlíček, Martin Glaser, Olga Šubrtová Režie, dramaturgie, scéna a kostýmy: Milan Cimerák, Jana Žáčková Vstupné: v předprodeji 100,- Kč na místě 150,- Kč Předprodej: Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Kulturní dům T. Sviny tel kultura HISTORICKY PRVNÍ A JEDINÉ KONCERTNÍ PROVEDENÍ CIMRMANOVY OPERETY PROSO BUDE ŽIVĚ PŘENÁŠENO TAKÉ NA PLÁTNO KINA V TRHOVÝCH SVINECH Přímý přenos z Obecního domu proběhne v sobotu 13. července 2013 od 20 hodin První a jediné koncertní provedení slavných melodií odcizených z operetní fresky Proso Járy Cimrmana bude v sobotu 13. července 2013 od 20 hodin přenášeno z Obecního domu v Praze na plátna kin po celé České republice. Původní Cimrmanova opereta zazní v podání Českého národního symfonického orchestru pod vedením dirigenta Libora Peška v rámci hudebního festivalu Prague Proms. Jako sólisté vystoupí sopranistka Adriana Kohútková a tenoři Tomáš Černý a Miloň Čepelka. V průběhu koncertu nebude samozřejmě chybět fundovaný výklad cimrmanologů Zdeňka Svěráka, Miloně Čepelky, Petra Bruknera a Roberta Bárty, kteří divákům prozradí nejednu perličku ze zákulisí vzniku tohoto zapomenutého díla. Národní symfonický orchestr nás oslovil s nápadem uspořádat koncert, v němž by zazněly slavné skladby vykradené jinými autory z Cimrmanovy ztracené operetní fresky Proso. S návrhem jsme samozřejmě souhlasili a po dobré zkušenosti s loňským živým přenosem hry,české nebe jsme se rozhodli jít stejnou cestou, říká Zdeněk Svěrák. Režie již druhého cimrmanovského přenosu do kin se opět ujme Jan Svěrák. Přímý přenos slavnostního koncertu do českých kin je pořádán ve prospěch charitativní organizace Centrum Paraple. Odcizené známé melodie zazní ve svém původním zpracování po 120 letech U příležitosti zahájení provozu slavného vídeňského Riesenradu" byla vypsána soutěž o nejlepší operetu. Obeslal ji také Čech Jára Cimrman, a to rozmáchlým sedmihodinovým dílem Proso. Díky své snad jediné záporné vlastnosti - drobnému škudlilství - nepodal zásilku s partiturou doporučeně, což umožnilo Franzi Lehárovi, Johannu Straussovi, Oskaru Nedbalovi a dalším členům poroty, aby si geniální operetní fresku doslova rozebrali. Vědecký tým českých cimrmanologů posluchačům dokáže, že autorem světově proslulých melodií z Netopýrů, Polských krví a mnoha dalších operet je zapomenutý Čech Cimrman. Stejně jako první přímý přenos z Žižkovského divadla Járy Cimrmana loni na podzim bude také přímý přenos operety Proso realizován ve vysokém rozlišení obrazu i zvuku. Oficiální trailer k přímému přenosu operety Proso: com/watch?v=gym- KRk2hwyA První přímý přenos do kin z Žižkovského divadla Járy Cimrmana sledovalo téměř diváků První přímý satelitní přenos vysílaný z území České republiky proběhl 4. října 2012 a v 63 českých a 10 slovenských kinech jej sledovalo současně téměř diváků. Přenášeno bylo výroční představení České nebe, uváděné u příležitosti 45. narozenin Divadla Járy Cimrmana. Představení snímalo přímo v divadle 8 kamer a režie přenosu se ujal Jan Svěrák. Přes internetový stream přenos v pohodlí domova sledovalo dalších diváků (Pokračování na straně)

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 11 a mnoho dalších pak během podzimu představení vidělo v kinech ze záznamu. O Žižkovském divadle Járy Cimrmana Pražské divadlo, známé zejména uváděním her Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka s tematikou českého génia Járy Cimrmana. V divadle hrají pouze muži. První oficiální představení Akt bylo uvedeno O Centru Paraple Centrum Paraple je charitativní organizace, která pomáhá Pexesiáda Ve středu proběhla v tanečním sále Pexesiáda I přes menší počet zúčastněných se jednalo o skutečnou olympiádu v pexesu a jako na skutečné olympiádě i na té naší se předávaly medaile a k medailím také hodnotné ceny. Pro ty, kteří nebyli tak úspěšní, jsme připravili ceny útěchy, takže nikdo neodešel s prázdnou. Doufejme, že se nás příště sejde víc. Text i foto J. Čajan fyzicky postiženým najít cestu zpět do kvalitního života. Dlouholetým patronem Centra Paraple je Zdeněk Svěrák. Předprodej vstupenek byl již spuštěn, cena vstupenky je 300,- Kč v předprodeji a 350,- Kč na místě. Program večera: Johann Strauss Netopýr, předehra Cimrmanova cesta k operetě (seminář) Eduard Künneke Dobrou noc, milá dívenko má Loutkoherecký soubor uvedl Vodníkovu Haničku Celkem čtyři představení dvě nedělní pro veřejnost a dvě pro mateřskou školu sehrál počátkem června soubor trhovosvinenských loutkářů. Tentokrát se děti setkaly se zlým vodníkem a neopatrnou holčičkou Haničkou, která spadla do vody a musela ve vodním království krutému zelenému pánu sloužit. A protože nebyla hloupá, podařilo se jí vodníka přelstít a vrátit se zpět ke starostlivé mamince. K dovršení všeho dobrého pak vodníka efektně vytrestal Kašpárek. Jednoduchý příběh, určeným hlavně nejmenším divákům, zahrály nově zrekonstruované loutky z fundusu svinenského kulturního domu a celkový dojem představení podrthla i nápaditá scéna. Loutkoherecký soubor sestává z herců vodičů a mluvičů a z technické podpory v zákulisí. Loutky vodili Petr Vojta, Vladimír Rolínek, Simona Rolínková a Eva Kollarová. Hlasy propůjčili Karel Buřič, Bohuslav Korčák, Jarmila Schwarzmüllerová, Kristýna Brožková a Helena Krátká. Režie František Herbst, scéna, světla a hudba Petr Schwarzmüller. Text a foto Petra Vicková (Bratránek z Batávie) Johann Strauss To je směšné, cha Mein Herr Marquis (Netopýr) Rudolf Piskáček Ty české panenky (Perly panny Serafínky) Cimrmanův rýmový aparát (seminář) Oskar Nedbal Blondýnky něžné (Polská krev) Oskar Nedbal Vinobraní, předehra Umělecká loupež (seminář) Franz Lehár Vilja-Lied (Veselá vdova) Franz Lehár Líbám, ženy, vás tak rád (Paganini) Olympijské hry zvítězily nad špatným počasím Johann Strauss Das eine kann ich nicht verzeihen (Vídeňská krev) Pravděpodobný obsah operety Proso (seminář) Frustrační kompozice (seminář) Jára Cimrman - Proso, předehra Cimrmanův notový zápis (seminář) Johann Strauss Na krásném modré Dunaji Více informací o přímém přenosu na a www. jarmara.at Mezinárodní den dětí bývá již tradičně spojen v naší mateřské škole s oslavou, kterou si děti užívají pod názvem Týden dětských radostí. Nebylo tomu jinak ani letos, i když počasí touto dobou komplikovalo vše. Neodmyslitelnou součástí programu tohoto týdne bývá Olympiáda mateřských škol. Ta byla naplánována na středu 5. června Všichni jsme s napětím sledovali předpovědi počasí a věřili, že se nakonec sluníčko ukáže - a stalo se! Ve středu ráno se sluníčko vyklubalo konečně z mraků a my jsme se mohli sejít na sportovním hřišti u gymnázia. Touto cestou bychom chtěli poděkovat za spolupráci ředitelům p. Slípkovi a p. Mikešovi. Úderem deváté se na běžecké dráze shromáždilo na 200 dětí z mateřských škol z Trhových Svinů, ze Slavče a z Borovan se svými symboly na vlajkách. Po úvodní písni už se ujala slova paní ředitelka Kojanová a spolu s panem starostou Buškem zahájili olympiádu. Poté byli všichni seznámeni s pravidly soutěží a mohlo se začít. Deset skupin dětí se rozptýlilo po hřišti, kde byla připravena jednotlivá stanoviště se zadanými úkoly. Kromě běžných stanovišť zde bylo navíc jedno, na které se děti zvlášť těšily - skákací hrad a motorky. Za tuto atrakci patří dík našemu zřizovateli - Městu Trhové Sviny. Celým dopolednem se nesla hudba, smích i dobrá nálada. K tomu přispěl náš velký pomocník pan Schwarzmuüller, který obstaral ozvučení díky. Olympijské heslo zúčastnit se bylo naplněno a tak na závěr mohl každý z účastníků dostat medaili a sladkou odměnu. Každá třída také nafouknuté balonky. Vše proběhlo k všeobecné spokojenosti a my se už těšíme na tu příští Školkovou olympiádu Festival dechových hudeb Karel Valdauf 2013 Helena Králová konaný ve dnech a na Žižkově náměstí v Trhových Svinech sobota 24.srpna Trhové Sviny- Žižkovo náměstí od 14,30 do hodin zahraniční kapela 14,30-16,00 Jižani 16,45-18,15 Babouci 18,30-20,00 Cimbálová m. 21,00-02,00 Podhoranka 21,00-02,00 neděle 25.srpna Trhové Sviny- Žižkovo náměstí od 10,00 do 19,30 hodin Kameníkovi muzikanti 10,15-11,45 Jižani 12,00-13,30 Pražští muzikanti 14,00-15,30 sólisté: Šmukař, Hegner, Škvára, Zbořilová, Jelínková, host: Hanka Křížková Koncert Pražských muzikantů bude zaměřen ke 100. výročí narození pana Karla Vladaufa Stříbrňanka 16,00-17,30 Podhoranka 17,45-19,15 Ozvučení - Jan Zvuk Moderování - Jana Matějcová

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 Podzimní jazzové večery Léto se blíží, takže je nejvyšší čas začít přemýšlet o podzimu. A nejlépe o podzimu ve znamení jazzu. Všichni milovníci tohoto žánru a žánrů podobných si od září každý měsíc přijdou na své v tanečním sále KD. Můžete se těšit na umělce z celého světa, příjemnou atmosféru a možnost zakoupení všech koncertů se slevou 30%. Adriano Trindade (Brazílie) pátek vstupné: 150,- Kč Adriano Trindade pochází z brazilského města Porto Alegre a je jeden z nejuznávanějších současných interpretů moderní samby. Adriano se účastnil významných festivalů v Evropě a hrál v renomovaných jazzových klubech. Instrumentální zdatnost, energie a celková sehranost kapely je na opravdu vysoké úrovni. Adriano Trindade zpěv, kytara, Jakub Doležal - tenor saxofon, Jan Bálek - klávesy, Filip Spálený - baskytara, Ondřej Pomajsl - bicí. Rus Nerwich Quartet (Jihoafrická republika) sobota vstupné: 120,- Kč Jihoafrický umělec, hudebník a producent Rus Nerwich je v současné době kompletně odevzdaný své originální hudbě, kterou považuje za sílu dodávající prostředek k všeobecné komunikaci a poznání. Rus je na svém turné v Čechách doprovázen výbornou kapelou. Složení kapely: Rus Nerwich - tenor, soprano saxophone, Ewout Pierreux - piano, klavesy, Lukas Kytnar - baskytara, Martin Novak - bici Veronika Harcsa (Maďarsko) čtvrtek vstupné: 120,- Kč Jazzová zpěvačka Veronika Harcsa z Maďarska má ve své věku rozběhnutou velmi slibnou kariéru nejen doma, ale i v zahraničí. Promovaná zpěváčka na Lisztově akademii hudby už stihla úspěšné umístění svých předchozích alb v japonských žebříčcích, platinové jazzové album a titul "Maďarské jazzové album roku". Veronika hraje nádherné, komorní (a zároveň nejen jazzově, ale i rockově plnokrevné) koncerty v duu, společně s kytaristou Bálintem Gyemantem. Veronika Harcsa - zpěv, Bálint Gyémánt - kytara Paul Batto (Slovinsko) pondělí vstupné: 120,- Kč Ač je znám především jako jazz-bluesový zpěvák, skladatel, kytarista, začal svou hudební cestu zpíváním gospelu. Když odešel z rodného Slovinska, usadil se ve Švýcarsku a deset let zpíval s americkou gospelovou skupinou ABC. Paul se nedávno rozhodl vrátit ke svým kořenům - i když v trochu komornější podobě. Za doprovodu klavíristy Ondry Kříže vystupuje se sbírkou tradiční nadčasové klasiky - gospelu, spirituálu a vánočních standardů. Duo Batto & Křiž od roku 2009 odehrálo více jak 300 koncertů v 10 zemích. Po úspěšné sérii gospelových koncertů v Česku a Německu se nyní připravuje na Vánoční turné Paul Batto - kytara, zpěv, Ondřej Kříž klavír J. Čajan Krajský přebor 2013 sportovní gymnastika Na zakončení závodní sezóny se konají Krajské přebory a Mistrovství republiky v mužských a ženských složkách. Krajský přebor chlapců se konal v Českých Budějovicích a z našeho oddílu se zúčastnil jeden závodník František Kojan. Závodil v kategorii Nejmladší žáci ve volných sestavách. Umístil se na 12. místě. Krajský přebor dívek a žen se konal ve Veselí nad Lužnicí. Náš oddíl se zúčastnil v počtu 9 závodnic ve dvou kategoriích. V kategorii Základní stupeň závodily Hamadejová Libuše (9.místo), Linhartová Bára (12.místo), Prachařová Martina (17.místo), Poppovičová Veronika (21.místo), Jenknerová Karolína (23.místo) a Filisteinová Kristýna (28.místo). Nejlepší z našich děvčat v této kategorii byla Libuška (54,15 b.)a to i přesto, že ji potkala smůla a na prostných zapomněla jeden prvek. Nebýt tohoto nedostatku, tak se ve výsledkové listině mohla probojovat téměř na medailové umístění. Některá z děvčat závodí prvním rokem a zatím sbírají zkušenosti. Příští rok budou ve stejné kategorii a úspěchy budou jistě větší. Barča začala cvičit gymnastiku od září a na závodech se jí dařilo velmi dobře. Na přeskoku získala 14, 3 b. a je na tomto nářadí na 4. místě ze všech závodnic. Celkově se umístila na 12. místě (52,65 b.), tj. v lepší polovině startovního pole. Děvčata měla motivaci v podobě slíbené odměny. Za dosažení 54 bodů si mohou vybrat gymnastický dres nebo velkého plyšáka. Tento bodový limit dosáhla Libuše Hamadejová. V kategorii Žákyně B závodily Hamadejová Eliška (4. místo), Žohová Kateřina (5. místo) a Smoleňová Kateřina (6. místo). V této kategorii se postupuje z Krajského přeboru na Mistrovství České republiky - v letošním roce jsou to první 3 závodnice a tak nám účast na Mistrovství republiky utekla o jedno místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší TRHOVOSVINENSKÉ SPORTOVNÍ GYMNASTIKY. Ludmila Záhorková Základní stupeň - horní řada zleva (trenérka Šárka, Hamadejová Libuše, Prachařová Martina, Poppovičová Veronika, trenérky Míša a Naďa), dolní řada zleva (Jenknerová Karolína, Filisteinová Kristýna, Linhartová Bára) Žákyně B - zleva - Hamadejová Eliška, Žohová Kateřina, Smoleňová Kateřina a trenérka Jana Foto: rodiče zúčastněných dětí

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 13 inzerce r. SKLAD BOROVANY LETNÍ CENY do Nabízíme Vám uhlí hnedé èerné brikety koks štípané palivové drevo drevené brikety ROZVOZ UHLÍ ZDARMA složení uhlí pásovým dopravníkem PRODEJ A DOVOZ PÍSKU okrasných kaèírku, mulèovací kury zahradní zeminy , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice Pokojská (na plný nebo částečný úvazek) JARNÍ SLEVY do Pomocná kuchařka (na částečný pracovní úvazek) číšník/servírka (na plný nebo částečný pracovní úvazek) Obsluha wellness (na částečný pracovní úvazek) Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat na tel.: případně mailem na

14 Marius Pedersen Group STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 inzerce Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu hřbitovní kaple jsme otevřeli na nové adrese: ul. Nové město 180, Trhové Sviny NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Cubeca, Karel: Písky času více informací na: Janečková, Klára: Prokletý původ Ve chvílích nejtěžších jsme Vám blíž Costello, Jane: Před svatbou Beranová, Zuzana: Všechny vůně Afriky Cole, Kresley: Zabít nebo milovat Whitton, Hana: Zimní princezna Rosencrans, Baldwin: Paříž - má zhouba a láska Vondruška, Vlastimil: Intimní historie Štekl, Jiří: 333 výletů po rozhlednách Čech, Moravy a Slezska Armani, Cendrine: Háčkujeme na panenky Keleová-Vasilková, Táňa: Dva životy Lecká, Iva: Dámská jízda s Milanem Bukowski, Charles: Ženský Queen, Ellery: Čtvrtá strana trojúhelníku Upozornění čtenářům! Od do knihovna uzavřena - dovolená metrů od Žižkova náměstí směr na Nové Hrady naproti fotoalelieru paní Julie Jandové OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 7:30-15:30 - po tel. dohodě nepřetržitě Kompletní nabídka pohřebních služeb. Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební službu, úřady, nemocnice. Veškeré záležitosti nechte na nás postačí jedna schůzka - veškeré typy pohřbů a rozloučení - možnost splátek bez navýšení ceny - kremace bez obřadu - možnost projednání přímo u Vás doma - Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou cestu do nemocnice, vyzvedneme a doručíme Vám na zákl. plné moci osobní věci zesnulého. - poradna a aktivní právní a ekonomická pomoc v případě smrtelné nehody nebo pracovního úrazu Obraťte se na nás s důvěrou za pohřební službu Memory s.r.o. - Věra Trajerová Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační linka: Ve chvílích nejtěžších jsme Vám blíž více informací na: Po ukončení činnosti pohřební služby POPP a převzetí pronájmu hřbitovní kaple jsme otevřeli na nové adrese: ul. Nové město 180, Trhové UPOZORNĚNÍ Sviny - 50 metrů od Žižkova náměstí směr na Nové Hrady Vážení čtenáři, naproti fotoalelieru paní Julie Jandové z důvodu velkého OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 7:30-15:30 - po tel. dohodě nepřetržitě množství aktuálních STŘÍHÁNÍ PSŮ informací se románu Kompletní nabídka pohřebních u mne či u Vás služeb. na pokračování Nemusíte nikam jezdit a objíždět pohřební službu, úřady, nemocnice. Těžák Veškeré záležitosti nechte na nás postačí jedna schůzka dočkáte až v příštím čísle. - veškeré typy pohřbů a rozloučení - možnost P. Kačírková splátek bez navýšení ceny Za pochopení děkuje - kremace bez obřadu - možnost projednání přímo u Vás doma redakce. - Abyste nemuseli absolvovat psychicky náročnou Trocnov cestu do 39 nemocnice, vyzvedneme a doručíme Vám na zákl. plné moci osobní věci zesnulého. - poradna a aktivní právní a ekonomická pomoc v případě smrtelné nehody nebo pracovního úrazu Obraťte se na nás s důvěrou za pohřební službu Memory s.r.o. - Věra Trajerová Nepřetržitá linka pro převoz zesnulých a bezplatná informační linka: Marcela Dudová Poděkování KULTURNÍ MOZAIKA 2013 / BOROVANY / / podium zahrada AFRIKA TANČÍ A ZPÍVÁ taneční skupina ze Zimbabwe / vstupné 100 Kč / / areál kláštera BORŮVKOBRANÍ gastronomicko-kulturní slavnost / 17., 24. a / / borůvková zahrada BORŮVKOVÉ TVOŘENÍ S POHÁDKOU pohádka vždy v / vstupné 30 Kč / / kostel Navštívení P. M. LINHA SINGERS vokálně instrumentální soubor / vstupné 150 Kč / / podium zahrada JUMPING DRUMS IVO BATOUŠKA buben. show / / vstupné 150 Kč / / malovaný sál SAX POWER KATEŘINY PAVLÍKOVÉ hudba pro saxofon, vizualizace / vstupné 100 Kč / / nádvoří / kostel* SPIRITUÁL KVINTET tradiční spirituály / / vstupné 180 Kč 14. a / / půda prelatury JAZZ NA PŮDĚ Jazzikaspol, Two Towers Jazz / vstupné 100 Kč / / podium zahrada ANETA LANGEROVÁ koncert / / vstupné Kč / / nádvoří / kino* LABYRINT SVĚTA teátr Víti Marčíka / vstupné 80 Kč / / rybník Pražan BITVA O SLAMBURK dětský den plný rytířských her / / / malovaný sál FILHARMONICKÉ DECHOVÉ TRIO Festival Emy Destinnové / vstupné 100 Kč / / kostel a malovaný sál VARHANY A KLARINET netradiční varhanní koncert J. Tůmy / vstupné 100 Kč REZERVACE A PŘEDPRODEJ Infocentrum města Borovany - klášter, Žižkovo náměstí 1 T: , E: Rezervační systém - prodej. místa, internet / Uvedené ceny platí pro předprodej, v den konání je cena na místě vyšší o 30 Kč. * za nepříznivého počasí Pořádá Město Borovany za podpory partnerů: ZOD Borovany (Dokončení z titulní strany) vedení města Trhové Sviny s panem starostou ing. Buškem za důslednost a vytrvalost při přípravě a realizaci zkapacitnění Bukovického (Farského) potoka v našem městě. Při velké vodě, která uvedený potok naplnila v nočních i denních hodinách neděle dne 2. června letošního roku obyvatelé žijící v blízkosti toku s napětím sledovali, jak se potok naplňuje. Naplnil se po samý okraj, ale voda se ze břehů nevylila. Poděkování patří také rybářům, hasičům a všem, kteří velkou vodu uhlídali. V neposlední řadě patří poděkování také projektantům, kteří zkapacitnění potoka propočítali a připravili, i všem, kteří stavbu zrealizovali. Děkujeme. (Jméno autorky na její přání redakce neuvádí) Na níže uvedené adrese najdete veškeré informace pro občany postižené povodní 2013: podpora-z-narodnich-zdroju/zivelni-pohromy

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 STRANA 15 Dětský den s Domečkem na Buškově hamru Od začátku května trhovosvinenská organizace Domeček, která se stará především o děti, mládež a handicapované, provozuje mimo jiné i Buškův hamr. Tato malebná historická památka hostila ve středu 5. června rodiny s dětmi, které přišly na Dětský den. A co tomu předcházelo? Začátek týdne byl napínavý, deštivá a zatažená obloha nevěstila nic dobrého. Podmáčená louka a všudypřítomné mokro a bláto nám dělaly starosti. Ovšem ve středu sluníčko skoro jako na objednávku zlepšilo každému náladu. Vysušilo dokonce prostranství na Buškově hamru a my jsme mohli rozestavět stanoviště. Děti si tu mohly zastřílet ze vzduchovky, cvičit paměť pomocí kimovky, soutěžit ve skákání v pytli a ve shazování kelímků, oblíbené bylo též střílení šipkami a balancování míčku na pálce. K dispozici tu byl obří bublifuk a malování barvičkami, zdatní kreslíři budou zpětně odměněni. Zajímavou atrakcí pro děti jsou také tři živé krotké kozičky v dřevěné ohradě, nechávají se od dětí hladit. Kdo měl kartičku s úkoly plnou, běžel si pro odměny. Ve čtyři hodiny soutěžení přerušilo divadlo domečkovských dětí. Děti nám zahrály pohádku O Krásce a netvorovi. Barvené látky proměnily prostranství na chvíli v královský palác. Kráska, která trpí doma od sester pouze ústrky, bloudí královským palácem, aby zde našla spřízněnou duši v ohyzdné bytosti netvorovi. Konec pohádky dobré odmění a zlé potrestá Kráska si bere vysvobozeného prince a sestry zežloutnou závistí. A jak se nám hrálo? Publikum bylo opravdu početné, děti měly trému. Nakonec nám nejvíc zavařily rozvodněný potok a vodou spuštěné dubové kolo, které pohání nástroje v hamru. Hluk nebylo snadné překřičet. Ptám se přihlížejícího devítiletého Dominika: Bylo něco slyšet, nebo to byla jen komentovaná pantomima? Jo, já jsem slyšel, jsem tady s rodičema a s bráchou, odpovídá. A co se ti dneska nejvíc líbilo? vyzvídám. No, divadlo, odměny a střílení ze vzduchovky, říká klučina. Všichni si chválíme příjemné, klidné a rodinné prostředí Buškova hamru. Co vám ještě Buškův hamr nabízí? Až do konce září budou v provozu prohlídky této technické památky, a to každý den mimo pondělí od deseti do pěti hodin. Můžete ale také přijít a pouze posedět v příjemném prostředí hamru u kávy či u piva. A které akce jsou ještě pro vás připraveny? 28. června od 14:30 hodin jsou tu pro děti soutěže a program na akci Hurá prázdniny, které Domeček pořádá společně s KD Trhové Sviny. Od 17. do 18. srpna můžete přijít na oblíbené Kovářské slavnosti. A tak přijďte někdy strávit příjemný čas na Buškově hamru! Text a foto Mgr. Dagmar Nováková( ped. prac. Domečku) Domeček středisko pro volný čas a integraci DM CČSH Branka 588, Trhové Sviny, tel.: quick.cz O zvědavé tchýni skutečný příběh Ad: Za Sviny krásnější? (TSL 5/2013) sport Mám kamaráda, pro snazší orientaci v textu ho nazvu třeba Martin. Martin bydlí v dvougeneračním domě se svou manželkou, tchýní a tchánem. Taky jsou v domě dva psi, ale to není pro vyprávění podstatné. Tak tenhle Martin chtěl jednou svojí ženě udělat radost, tak se rozhodl, že uvaří. Ale protože se přeci jenom v kuchyni nepohybuje tak často, jako třeba v dílně, nepřipadal si nejen ve své kůži, ale dokonce ani v kůži kuchaře. Zrovna, když se mu začala připalovat cibulka, vařit voda a obě ruce měl zneuctěné od těsta, zazvonil mu mobil. Nervozně ho okřikl slovy: "Dej mi pokoj, nemám čas!" Ve skutečnosti byl o dva až tři stupně méně slušný. Co čerti nechtěli, zrovna v tu chvili se Martinova tchýně rozhodla, že navštíví mladé. No a slyšela jen tuhle větu. Otočila se tedy na podpatku a zmizela. Samozřejmě se pak domnívala, že křičel na její dceru, kterou mimochodem osm měsíců před tím Martin otěhotněl. A co se nestalo? Přestala s ním mluvit. Když se později dozvěděl důvod její dotčenosti, už neměl sílu ex post vysvětlovat, že si tenkrát povídal s mobilem. Ono, povězme si, by to stejně znělo jako výhovorka (jak by řekl Slovák). A tak to místo tchýni řekl jenom mně. Na celé smutné historce mě děsí jedna věc. Kolik takovýchto prekonceptů, nepotvrzených polopravd a smyšlenek má člověk ve svojí hlavě? Některými se ještě trápí, jiné už přijal za své. Když to ještě vynásobíme hlavami ostatních, vzniká z toho slušná pavučina neskutečnosti. Jaké z toho plyne ponaučení? Samozřejmě zamykat se, bydlet dostatečně daleko od kohokoliv, nepouštět se do žádných větších akcí a tak dál. Známe. Obecnější ponaučení ale zní: nevytvářet si domněnky. Nenechat svoji mysl sklouznout k prvnímu a nejjednoduššímu vysvětlení dané situace. Ona ta mysl totiž pracuje jenom s věcmi, které už zná, nebo které chce znát. Pokud si zkusíte nevytvářet domněnky, ušetříte si spoustu zbytečné práce. A kdo se domnívá, že jsem kdysi četl Čtyři dohody, ať se klidně domnívá. Adam Zluky V minulém čísle jsem se pozastavila nad rozbitou lavičkou na tržnici. Moc mě těší, že ani ne po měsíci můžu pro změnu chválit: Lavička byla opravena díky rychlé spolupráci OSÚMM s SOU Trhové Sviny. Tato spolupráce se již delší dobu zdárně rozvíjí ku prospěchu obou stran. Děkuji jménem všech, kteří si opět mají kde v klidu vychutnat zmrzlinu nebo jen tak posedět. H. Halešová

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 6/2013 NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A KONCERTŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY čtvrtek od hod. Teatro Wüstenrot Bratislavské hudobné divadlo MANDARINKOVÝ POKOJ Autor: Robert Thomas Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Čtyři herci se v nich převtělují do různých postav a osudů. Všechny sa odohrávají v malém pařížském hotýlku a v záhadném pokoji, zvaném mandarinkový, který má svůj vlastní příběh. Mandarinkový pokoj dává prostor režisérovi i hercům vrátit se k schopnosti využít divadelní řemeslo v nejlepším slova smyslu. Každý herec v něm má mnoho převleků, např. Maroš Kramár jich má v průběhu 2 hodin až osm... Herecky náročné dílko, které je podané s lehkostí a s humorem. Hrají: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková Režie: Ľubomír Vajdička - Mládeži do 15 let nevhodné - SKUPINA A; B, Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč středaod hod. VLASTA REDL s Novou kapelou LUBOŠ POSPÍŠIL & 5 P Dva pěvečtí bardi na jednom pódiu při společném koncertu! Vlasta Redl v současnosti koncertuje se špičkovými muzikanty jako je saxofonista Michal Žáček, hráč na klávesové nástroje Juraj Tatár nebo baskytarista Petr Vavřík a jejich společné vystoupení, v němž zazní všechny Redlovy hity jako Husličky, Smrti či Carpe Diem, ale i nové skladby, je oslavou muzikantství a bigbítu zároveň. Luboš Pospíšil se obklopil muzikanty o generaci mladšími a před dvěma lety vydal novou desku pojmenovanou Chutnáš po cizím ovoci, která byla nadšeně přijata, ale ani na jeho koncertech nesmí chybět legendární hity jako Tenhle vítr jsem měl rád, Soukromá cesta do nikam, Jekyll a Hyde, Píši Vám, Karino nebo Vzpomínka na jednu venkovskou tancovačku. Závěrečné společné hraní všech není vyloučené. VLASTA REDL a LUBOŠ POSPÍŠIL se rozhodli spojit své síly v sérii podzimnich koncertů napříč republikou. Na pomoc si k tomu oba zpěváci vezmou svá jedinečná doprovodná tělesa, tedy novou kapelu (Redl) a 5P (Pospíšil). SKUPINA A, Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč úterý od hod. Divadlo Pavla Trávníčka POZVÁNÍ NA VEČÍREK Autor: Neil Simon Pozvání na večírek je komedie o životě. Život je smutný i veselý a člověk se musí naučit ho takový brát. Je to komedie, která je jakousi sondou do všech záhybů lidské duše, někdy veselá, často trochu smutná, hodně něžná, tichá nebo pobuřující, ale vždycky je nějaká, protože Neil Simon je vynikající autor a umí si hrát s lidskou duší. Je to mistrovská sonda do lidské duše bez rozdílu věku, která někdy bolí, ale vícekrát je kouzelně komická. V žádném případě Vám postavy na jevišti nebudou lhostejné, neboť přesně takový život žijete i Vy. Hrají: Pavel Trávníček, Světlana Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová, Kateřina Janečková, Radim Jira SKUPINA A ;B, Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč II. pololetí středa od hod. Studio DVA Muži odcházejí, ŽENY PŘEŽIJÍ Autor: Arnold Wesker Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil manžel, ale ona to zvládá víc než dobře Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si, že to zvládá A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá. Tři dámy se setkají na nóbl večeři. Mají šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost mladého muže, který střídavě hraje partnery všech tří. A protože Angličané mají důvtip v krvi, na závěr nemůže nepřijít i překvapující pointa. Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika poprvé v českém překladu nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa. Divadelní menu, které bude fajnšmekrům určitě chutnat. Osoby a obsazení: MINERVA, podnikatelka - Anna Šišková /Zuzana Mauréry, MISCHA, vysokoškolská profesorka - Jana Krausová, CLAIRE, politoložka - Jitka Schneiderová / Gabriela Míčová,Montcrieff, Leo, Vincent, číšník - Vojtěch Kotek, Režie a dramaturgie - Darina Abrahámová, Překlad - Jitka Sloupová a Katarína Karovičová, Scéna a kostýmy - Jana Krausová, Videoprojekce - Vojtěch Kotek SKUPINA A; B, Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč Vážení přátelé, předkládáme Vám programovou nabídku předplatného na pořady, které uvedeme v Kulturním domě Trhové Sviny ve II. pololetí roku Pořady jsme rozdělili do dvou skupin, z kterých si můžete vybrat tu, která se nejvíce přibližuje Vašemu vkusu. Na jednotlivé skupiny předplatného Vám MěKS T. Sviny vystaví průkazky s místy k sezení. Nabídka předplatného je výhodná i pro organizace, protože průkazky nejsou vystaveny na jméno a jsou přenosné na další osoby. CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU A je 924,- Kč = 30% SLEVA CELKOVÁ CENA PRO SKUPINU B je 832,- Kč = 20% SLEVA Zájemci o předplatné se mohou přihlásit v kanceláři v Kulturním domě Trhové Sviny. Přihlášky přijímáme do 6. září Naše spojení: tel.: Adresa: Městské kulturní středisko Sídliště Trhové Sviny Věříme, že si z naší nabídky vyberete a těšíme se na shledání s Vámi. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA úterý od hod. Divadelní společnost HáTa TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH Autor: Ray a Michael Coony Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi bratři se svými "geniálními nápady." Osoby a obsazení: Tom Kewood - Martin Zounar, Dick Kewood - Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček, Harry Kewood - Filip Tomsa, Linda,Tomova žena - Adéla Gondíková, Kateřina - Jana Birgusová / Hana Kusnjerová, Andreas, její dědeček - Petr Pospíchal / Marcel Vašinka, Konstábl Downs - Petr Gelnar / Lukáš Pečenka, Paní Poterová - Ivana Andrlová / Vlasta Žehrová / Olina Želenská, Nataša - Lucie Svobodová / Jana Zenáhlíková SKUPINA A ;B, Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012

Zápis. z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo ve středu 9. 5. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. František Slípka Nepřítomen:--- Hosté: František Herbst (k bodu č. 1), Ing. Ivana Božáková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 11. jednání datum konání: 24.03.2015 čís. RMČ11/0154/15 - RMČ11/0175/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 24.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ11/0154/15 Kontrola

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 127/11/2012 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 127/11/2012 rozhodlo o zrušení svěřené správy pozemku parc.č. 1876, k.ú.slivenec zapsaného na LV 1311 pro městskou část Praha Slivenec a jeho převedení do správy hl. m. Prahy. U S N

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-31-2015 Termín jednání 26. října 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více