Nezapomínejme, že Velikonoce jsou především křesťanské svátky...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezapomínejme, že Velikonoce jsou především křesťanské svátky..."

Transkript

1 MIMOŇSK 317 DUBEN 2014 Nezapomínejme, že Velikonoce jsou především křesťanské svátky... OKÉNKO STAROSTY Při kontrole panoramatických tabulek, které máme umístěné na kostelní věži, na vyhlídce školy na Letné a na Julince ve Vranově, jsme zjistili, že co není za neprůstřelným sklem nebo mříží, tak je bez milosti zničené. Přesně tak dopadla tabulka na Julince, na které byly znázorněny panoramaticky body s popisem, které jsou z uvedené vyhlídky vidět. Panoramatické zobrazení bylo strženo a konstrukce, na kterém bylo umístěno, byla jen díky bytelné konstrukci pouze zohýbaná. Bohužel je to již podruhé, co informační tabulka takto dopadla. Tyto tabulky byly pořízeny z dotace, proto je nutné stále je obnovovat, neboť v případě kontroly ze strany poskytovatele dotace by takto zničený bod byl důvodem k vrácení dotace s penalizací. V tyto chvíle mi přijde na mysl, jak se občané našeho státu rozplývají nad vybaveností památek v sousedních státech. Jak se starají o turistický ruch, jaká je tam čistota... Ale u nás je jakákoliv snaha alespoň se jim přiblížit pomalu hned v zárodku ničena nebo poškozována. Já vím, mnozí z vás si řeknou, tolik povyku kvůli pitomé tabulce. Bohužel, ale vandalizmus a nevšímavost začíná právě u pitomých tabulek. A k té nevšímavosti. Když pracovník našeho úřadu tabulku demontoval, bylo na vyhlídce dvanáct lidí a ani jeden z nich odstranění tabulky neokomentoval. František Kaiser, starosta města Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti. Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. Vynalézavost dealerů nezná meze, uvedla dále Kardianová, volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr. Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda. Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme. Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás - dodavatele pitné vody na telefonním čísle , dodala Kardianová. Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Z jednání Rady města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje navýšení provozního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace ve výši ,- Kč na odměnu pro logopedickou asistentku. O uvedenou částku bude účelově navýšen rozpočet na rok Rada města Mimoň schvaluje uzavření Rámcové dohody o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací s Telefónicou Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, IČ , DIČ CZ na mobilní a pevné linky a ukládá starostovi města dohodu podepsat. Rada města Mimoň bere na vědomí záměr podání žádosti o dotaci z programu OPŽP pro projekt Snížení energetické náročnosti pro objekt tělocvična ZŠ Mírová v Mimoni. Rada města Mimoň projednala předloženou žádost Jaromíra Plívy, IČ , se sídlem Kosovo Pole 666, Mimoň - Mimoň I, o prodloužení smlouvy o zabezpečení provozu mimoňského koupaliště a schvaluje uzavření objednávky na vyčištění a napuštění vody do koupaliště. Rada města Mimoně bere na vědomí, že příspěvek města mimoňskému gymnáziu na podporu dobrých studijních výsledků se nepromítl pozitivně do stabilizace počtu studujících. Rada města ukládá projednat od školního roku 2014/2015 změnu účelu příspěvku města mimoňskému gymnáziu tak, že bude určen zejména na podporu žáků a studentů 2. stupně dojíždějících ze vzdálenosti větší jak 10 km. Rada města Mimoň, s cílem zlepšit obsazenost bytů na Ploužnici, schvaluje v případě volných bytů zrušení podmínky předplacení nájemného a snížení nájemného pro 2 první rok na 27,2 Kč/m /měs. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Město Mimoň - oprava místních komunikací v k.ú. Mimoň s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha, IČO a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po schválení rozpočtu města na rok Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci akce: Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň I. etapa s firmou Petr Tamchyna, Lidická 612, Doksy, IČ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat po schválení rozpočtu města na rok 2014 Rada města Mimoně schvaluje poskytnutí daru při předání ocenění starosty města Mimoň hasičům JSDH v Mimoni ke dni sv. Floriána v kategorii, která je uvedena v příloze č. 1 a pověřuje starostu města nákupen daru do hodnoty 1000,- Kč/1 ks dle důvodové zprávy. Rada města Mimoň bere na vědomí grafický návrh webových stránek města Mimoň. Rada města Mimoň schvaluje vedení trasy závodu Tour de Ralsko Zámeckým parkem dle zákresu, který je nedílnou přílohou tohoto usnesení a za následujících podmínek: - Trasu vedenou parkem je možné využít jen za příznivého počasí (sucha). V případě nepřízně počasí bude trasa závodu vedena po cyklostezce. - Před zahájením závodu bude trať zkontrolována a pořízena fotodokumentace za účasti pracovníka ORM. - Organizátor závodu Tour de Ralsko odpovídá za případné škody na majetku města Mimoň v době konání závodu a zároveň odpovídá za čistotu a úklid sousedních pozemků tratě po závodě. - Po ukončení závodu bude provedena kontrola tratě, bude sepsán protokol a provedena fotodokumentace. To vše za přítomnosti pracovníka ORM. V případě zjištění poškození trati budou nedostatky zapsány do protokolu a stanoven termín odstranění nedostatků, které provede pořadatel na vlastní náklady. Z jednání Zastupitelstva města Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 2180, v souvislosti se zřízením, opravou a údržbou vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace k pozemku parc. č. 2640/35, ve prospěch manželů F. J., bytem Mimoň a M. J., bytem Mimoň a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 2 25,- Kč za m, nejméně však za 1000,- Kč + příslušná sazba DPH. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014 (číslo smlouvy: OLP/ 2573/2013) s Libereckým krajem, IČ , se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, pověřuje starostu města smlouvu podepsat a zahrnout příslušné finanční prostředky do návrhu rozpočtu města na rok

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... Pár údajů k zamyšlení Jsme svědky toho, jak mladí lidé odcházejí z měst, vznikají satelitní městečka a rostou vesnice. Takové tendence jsou i na Českolipsku. Náznak poklesu se od r začíná projevovat i v Mimoni. Stabilní a mírně vzrůstající je počet obyvatel v okolních vesnicích. Vážným problémem měst je, že jejich rozvoj je koncipován jako protiklad přírody. Prosadil se zejména velmi vlídný přístup k automobilovému provozu. Auta zabrala prostranství, která by měla sloužit lidem. Je to dáno tím, že se přestáváme hýbat. Neúměrně jsme zvýšili svůj pobyt u počítačů, u televizorů a v uzavřených prostorách aut. Naše hlavní kroky vedou z bytu do auta. Z auta do zaměstnání a do školky a do školy. Auty dojíždíme do fitness center a do sportovních středisek, kde se ve vymezeném čase snažíme shodit nadbytečná kila a opět zase auty zpět. O autech a jejich pohybu víme víc, než o tom, kudy a po jakých cestách lidé chodí. Zapomínáme přemýšlet o přirozené potřebě pohybu člověka a jeho přirozené potřebě potkávat se s dalšími lidmi. Člověk se sám dostává více a více do izolace. Ve velkých městech, kde se tento problém projevuje nejvíce, sílí tendence znovu hledat ztracená prostranství, která je potřebné vrátit člověku. Stále více se setkáváme s termínem veřejná prostranství. Řada velkých měst vytlačuje z některých lokalit auta, realizuje zde klidové zóny a procházkové okruhy, do komunikací vkládá pruhy pro cyklistickou dopravu a láká člověka k pohybu. I do našeho uvažování o budoucím rozvoji Mimoně je nutné začlenit více lidský rozměr. Musíme se více zajímat, kudy lidé chodí a kde se rádi zastaví. Musíme vyhledávat místa příjemná k procházkám a ke scházení a chránit je ve městě i v krajině. Předností Mimoně je vysoký podíl zeleně ve městě a v okolí. Za přírodou nemusíme chodit daleko. Je potřebné se jí více věnovat, zlepšovat ji a zpřístupňovat, aby na první pohled bylo zřejmé, že zeleň v Mimoni významným způsobem přispívá ke kvalitě života. Je to jedna z možností, jak udržet zájem zde trvale žít. Stanislav Baloun Místostarosta města 3

4 OZNÁMENÍ Oznámení Upozorňujeme členy základní organizace zdravotně postižených v Mimoni, že výroční členská schůze se koná dne 5. dubna 2014 (sobota) od 9 hod. v Domě kultury Ralsko - Mimoň. Na programu je prodej zájezdu, rekondice a další důležité informace. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na vaši účast. Za organizaci ZTP Erich Eichler Výlet s KČT Č. Lípa - Za labutí do Litoměřic Středa 9. dubna 2014 Odjezd z Mimoně 5:47 z České Lípy hl.n v 6:33 přes Lovosice do Bohušovic n. Ohří. Trasa: Bohušovice -Terezín - Litoměřice. Prohlídka města a návštěva minipivovaru Labuť. Zde nás čeká Jantarový ležák - Labuť světlý, polotmavý a Black Labuť. Jak komu chutí. 10 km. Vede J. Dobrovolná, tel.: Město Mimoň ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 2 látky (minimálně 1m, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené vatované přikrývky, polštáře a deky obuv - veškerou nepoškozenou hračky - nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční: Den: 9. dubna 2014 Čas: 8:00 17:00 hod. Místo: dvůr Městského úřadu Mimoň (vjezd na dvůr z Malé ulice) Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Kontakt pro případné dotazy: MěÚ Mimoň, správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí - tel , Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoct s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 10. dubna 2014 od hod v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová mob Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní , , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 18. dubna 2014 na nám. 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. dubna 2014 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od hod. Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2014/2015 Úterý 6. května 2014 od do hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Rodiče u zápisu předloží: rodný list občanský průkaz zákonného zástupce Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. Dítě mladší 3 let musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání! Změny v autobusových jízdních řádech ČSAD Česká Lípa upozorňuje, že od došlo ke změnám na linkách: Česká Lípa - Mimoň-Stráž p. Ralskem - Hamr na Jezeře, Břevniště Česká Lípa-Zákupy-Brniště-Mimoň Jablonné v Podj.-Dubnice-Stráž pod Ralskem Dubá-Blatce,Houska Česká Lípa-Kozly-Žandov,Heřmanice Česká Lípa-Cvikov-Krompach Liberec-Nový Bor-Děčín Viz. jízdní řády na Upozornění Od 17. března 2014 působí Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v České Lípě, na nové adrese: 5. května 813, Česká Lípa. Veškeré ostatní kontakty zůstávají v platnosti. 4

5 KULTURA Městská knihovna Příručky a letáčky dtest zdarma Městská knihovna Mimoň navázala spolupráci s Občanským sdružením spotřebitelů TEST a získala zdarma několik desítek exemplářů publikací, které se zabývají spotřebitelským právy. V knihovně jsou nyní zdarma k vyzvednutí příručky: Omyly českých spotřebitelů, Spotřebitelská práva v novém, Pomocník na cesty (vše ohledně cestování, cestovních agentur, zájezdů, apod.), Jak na koupi ojetého vozu a 105 vzorů pro řešení spotřebitelským problémů. Příručky obsahují cenné rady k řešení smluvních vztahů, reklamací, mimosoudních i soudních řešení aj. Zároveň si můžete v 1. patře také vzít nálepku se zákazem vhazování letáků do poštovních schránek. Distribuce příruček bude probíhat i mezi mimoňskými občany prostřednictvím Sociálních služeb města Mimoň. Upozornění Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc koná v pondělí a Vodácká literární soutěž Kenyho VOLEJ Soutěže se může zúčastnit každý vodák bez ohledu na věk a literární a vodácké zkušenosti. Všechny povídky musí být na vodácké téma. Povídka musí být váš originální výtvor. Povídka musí mít 3000 až cca znaků včetně mezer. Protože hlavním úkolem soutěže je rozšíření vodácké knihovničky, zasláním povídky do soutěže účastník souhlasí s použitím povídky v jakýchkoli publikacích, vydávaných v rámci této soutěže, zejména v knize vydávané v rámci edice Kenyho VOLEJ. Kdo nechce své dílo v knize zveřejnit, nechť svou povídku vůbec do soutěže neposílá. Povídka směla být v minulosti hodnocena v jiné soutěži nebo zveřejněna, ne však v knize, která se celá věnuje vodáctví. Pokud se povídka umístila na stupních vítězů v jiné soutěži, uveďte to v mailu. Před odesláním povídky vydavatelem zbytku poroty k posouzení jsou odstraněny identifikátory autorů, jako jméno, mailová adresa apod. Neexistuje žádné vynutitelné právo na úspěch a zveřejnění povídky, rozhodnutí závisí na kolektivním rozhodnutí většiny poroty. Před zveřejněním povídky v knize má vydavatel právo, nikoli však povinnost, vyžádat si dodatečné odstranění nevhodných a sprostých slov a formulací, případně navrhnout další nezbytné úpravy. Do knihy postupuje nejlepších povídek z daného ročníku, zpravidla je jich zhruba 15. Povídky, které neuspěly, lze kdykoli přepsat či vylepšit a poslat do soutěže znovu, podle časových možností poroty je možné vyžádat si hodnocení či kritiku povídky. Za každou povídku zveřejněnou v knize autorovi náleží hmotná cena vodáckého či outdoorového charakteru. Každý autor, jehož povídka uspěla a vyšla v knize, má právo odkoupit až 100 ks této knihy za zvýhodněnou cenu a naložit s nimi podle vlastního uvážení. Uzávěrka soutěže: 27. srpna 2014 Více na: Pozvánku na oblíbené velikonoční dílny naleznete na str. 8 Pozvánky DDM Vážka Noc s Andersenem 2014 Termín: Místo: DDM Vážka Mimoň Naše tradiční noční pohádkové nespaní se spoustou her, soutěží, legrace, překvapení, kdy každý musí překonat sám sebe, aby neusnul moc brzy, aby se nebál, aby... Pozor!! Přihlášky přijímáme nejpozději 1 den před akcí a kapacita je omezena na 40 míst! Přihlášky možné v DDM Vážka nebo na webu Dámský večer Termín: , od hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Milé dámy, zveme vás na další z příjemných večerů. Výtvarné tvoření bude tentokrát zaměřené na Velikonoce. Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí. Neváhejte, přijďte si odpočinout, vypnout, zrelaxovat, rádi vás přivítáme mezi sebe. Příspěvek na materiál: 50,- Kč. Přihlásit se můžete na facebooku - profil DDM Vážka, na adrese na telefonu nebo osobně u nás ve Vážce. Velká rodinná orientační hra Termín: , od 9.00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň a okolí Milujete sbírání kešek? Už jste o tom slyšeli, ale ještě nevíte, jak a co? Máte rádi výlety po okolí s nějakým zajímavým cílem? Pokud jste aspoň jednou odpověděli ano, pak je tato akce určená přesně pro vás. V blízkém okolí Vážky budou připravené a poschovávané kešky určené pouze pro naši hru a vaším úkolem je najít a zapsat si kód každé z nich, případně si cosi z kešky vzít, možná něco vložit. Potřebovat budete navigaci, a pokud ji nemáte, pak dobrou orientaci v mapě, kterou od nás každá rodina dostane. Celá akce bude zakončena opečením vyhraného buřtíka na naší zahradě. Neváhejte s přihlášením ( formou SMS nebo Pálení čarodějnic Termín: , od hodin Místo: koupaliště Mimoň Společně s SDH Mimoň pořádá DDM Vážka na koupališti v Mimoni tradiční pálení čarodějnic. V 17:30 hodin odchází průvod čarodějnic od hasičské zbrojnice, poté bude na koupališti připraven program pro děti, přibližně v 19:30 hodin zapalování vatry a opékání buřtíků na vedlejším ohni. Mezi tím vším proběhne také soutěž o nejpříšernější a nejkrásnější čarodějnici v kategorii dětí a také dospělých. Květinový den (Český den proti rakovině) Termín: Místo: Mimoň Již 12 let pro vás mimoňské děti (skauti i děti z Vážky) obstarávají kytičky, které leckomu udělají radost nejen svou krásou, ale hlavně skvělým pocitem z vykonaného dobrého skutku. Výtěžek z jejich prodeje odchází totiž na konto Ligy proti rakovině, tedy na dobrou věc. Letos je sbírka zaměřená na prevenci rakoviny plic. A tak vás prosíme - kupujte si od dětí kytičky v tento den a ne v jiný, buďte na ně hodní, vždyť děti to dělají hlavně pro dobrý pocit a pro vás. 5

6 KULTURA kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí duben - červen 2014 Den Měsíc Název akce Místo konání Pořadatel Duben Výstava kraslic Městské muzeum Odbor kultury Pravidelná členská schůze Klub seniorů Joka SHMRaO Noc s Andersenem DDM Vážka DDM Vážka Nábory dětí do tenisové školy ZŠ pod Ralskem Tour de Ralsko Velikonoční dílny Městská knihovna Městská knihovna Divadlo: Z louže pod okap DKR Odbor kultury Dámský večer DDM Vážka DDM Vážka Rodopis koníček na celý život Centrum pro seniory SSMM Taneční zábava pro seniory DKR SPOZ Jarní výtvarné dny DDM Vážka DDM Vážka Divadlo pro děti: Hody, hody, doprovody DKR Odbor kultury Jarní soustředění s tenisem ZŠ pod Ralskem Tour de Ralsko Velikonoce u muzea celodenní akce Městské muzeum Odbor kultury Velikonoční procházka po Mimoni s panem Honsem Mimoň SHMRaO Klubový večer Městské muzeum Odbor kultury Velikonoční posezení s hudbou Centrum pro seniory SSMM Taneční soutěž Mimoňský střevíček DKR TŠ Duha Velká rodinná orientační hra Mimoň DDM Vážka Pálení čarodějnic Koupaliště Mimoň DDM Vážka + SDH Květen Jiří Pačínek - Sklo Městské muzeum Odbor kultury Májová taneční zábava DKR Odbor kultury Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Koupaliště Hasiči Mimoň Memoriál Josefa Pecinovského Koupaliště Hasiči Mimoň Svatodušní vycházka po Hradčanech s paní Jůnovou Hradčany SHMRaO Taneční zábava pro seniory DKR Odbor kultury Český den proti rakovině Mimoň DDM Vážka Rockový koncert DKR Odbor kultury Cyklo závod Tour de Ralsko 10. jubilejní ročník Zámecký park Tour de Ralsko Meandry 2014 aneb Boj o mimoňské pádlo Mimoň Junák Muzejní noc s překvapením Městské muzeum Odbor kultury Zábavný pořad ke Dni dětí DKR Odbor kultury 5. Oslava ke dni matek s hudbou grilování, vystoupí Centrum pro seniory SSMM děti 5. Klubový večer Městské muzeum Odbor kultury Červen Jiří Pačínek - Sklo Městské muzeum Odbor kultury Den dětí ve Vážce, diskotéka DDM Vážka DDM Vážka Pravidelná členská schůze SHMRaO Klub seniorů Joka SHMRaO Vycházka Hamr, Děvín, Schachstein a panem Okolí Hamru SHMRaO Malínským Taneční zábava pro seniory DKR Odbor kultury Závěrečná hodina spinningu ZŠ pod Ralskem Tour de Ralsko Šmoulí branný den DDM Vážka DDM Vážka Oslavy Dnů města Mimoň Nám. 1. máje Odbor kultury ročník srazu vícemístných kol Miroslav Kuča 6. Předprázdninové grilování s hudbou Centrum pro seniory SSMM 6. Klubový večer Městské muzeum Odbor kultury (bez záruky, změny možné) 6

7 KULTURA DŮM KULTURY RALSKO - MIMOŇ VÁS ZVE NA: Divadlo: Z louže pod okap Sobota 12. dubna 2014 od hod. Vstupné 180 Kč, při odběru 10 a více ks á 160 Kč. Předprodej v Městské knihovně. Fanny agentura Dany Homolové vás zve na divadelní představení s Vladimírem Kratinou, Danou Homolovou, Filipem Tomsou a Michaelou Dolinovou. Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo... A není tomu jinak ani dnes. Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu. Taneční zábava pro seniory Středa 16. dubna 2014 od hod. Vstupné zdarma srdečně zve ZPOZ. K tanci i poslechu hraje VIVASONG. Velikonoční pořad pro děti: Hody, hody, doprovody Pátek18. dubna 2014 od 16 hod. Vstupné 50 Kč, vstupenka zároveň slouží jako volná vstupenka na termín 20. dubna do Městského muzea na výstavu kraslic! Velikonočně humorně laděný pořad. Velikonoční zvyky, tradice, pověry a písničky (www.divadlom.cz) ROCKOVÝ VEČER Nabídka pro seniory, důchodce i jejich rodiny Město Mimoň obdrželo nabídku od asociace Národní síť Zdravých měst ČR na pořad "Zábavně o stáří". Pořad má za sebou více než 50 úspěšných repríz ve Zdravých městech a krajích. Večerním zábavně - osvětovým pořadem vás provede osvědčená dvojice moderátorů Aleš Cibulka a Vladimír Hron, která je zárukou chytré zábavy. Hlavní protagonisté během představení diskutují s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům, ale i rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Návštěvníci představení mohou o přestávce napsat odborníkům otázky, které jsou následně veřejně zodpovězeny. Vladimír Hron zazpívá během večera několik písní ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann - Rico a.s.mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Pořad je naplánován na září a vstupné by bylo jen symbolické - 10 Kč. Pořadatelé ale musí zaručit dostatečnou návštěvnost. Proto se odbor kultury obrací na Mimoňáky i občany okolních města, zda by mohli nějakou formou (telefonicky, em, osobní návštěvou) potvrdit případný zájem o tuto akci. Děkujeme. Odbor kultury MěÚ Mimoň - Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309, Mimoň Tel.: Májová taneční zábava pro mladé věkem i duchem Sobota 10. května 2014 od do hodin Hraje: STRATOS Band Vstupné 90 Kč. Předprodej v Městské knihovně (na výběr stoly). 7

8 KULTURA POZVÁNKY DO MĚSTSKÉHO MUZEA Výstava: Velikonoční kraslice Velikonoční tradice obdarování kraslicemi sahá až do 14. století. Vajíčka, jako symbol života, představovala u našich předků plodnost a byla symbolem nového života. Dodnes přežila díky šikovným rukám uměleckých řemeslníků a nadšenců. Velikonoční kraslice v různých obměnách a výtvarných podobách můžete shlédnout v Městském muzeu v Mimoni do 20. dubna Část kraslic a uměleckých výrobků je určena k prodeji. Velikonoce u muzea Sobota 19. dubna 2014 od 10 do 16 hod. - Velikonoční pásmo folklórního souboru Dykyta - vynášení zimy a vítání jara - Soutěže pro děti - Kluci i chlapi nechť se do té doby snaží uplést nejvetší pomlázku, která po přeměření na místě bude oceněna - Soutěž v pletení pomlázek - Řemeslné dílny a ukázky i malé velikonoční tržiště - Více informací na plakátech a web. stránkách muzea Velikonoce v Mimoni Velikonoční dílny v knihovně Středa 9. dubna hod. Čtvrtek 10. dubna hod. Svébořická 309, přízemí, dětské odd. Na programu: - zdobení vajíček (nutno donést vyfouklé vajíčko) - velikonoční omalovánky, vystřihovánky aj. - jarní dekorace a tvoření V tyto dny nebude v dětském oddělení v provozu internet. Velikonoční prodejní výstava Přivítejte svátky jara připraveni pořádá ZŠ a MŠ Mírová prodej velikonočních přízdob a jarních drobností, které pro vás připravili žáci školy se svými učiteli. Výstava proběhne v budově ZŠ Komenského ul. Informace k výstavě dostanete na tel.: Velikonoční dílny DDM Vážka DDM Vážka pořádá ve dnech vždy od 9.00 do hodin. Tradiční výtvarné dílny vám opět nabízejí kreativní výtvarné a rukodělné činnosti, zdobení kraslic, pletení pomlázek, velikonočně či jarně motivované ozdůbky a drobnosti pro navození jarní atmosféry, které si samozřejmě sami vyrobíte a pak odnesete s sebou domů. Velikonoční výstup na kostelní věž Občanské sdružení Mimoňská obroda, odbor kultury a farní úřad Vás srdečně zvou na Velikonoční výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni, který se uskuteční v sobotu od 15 do 17 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu! Klubový večer: Aprílová chvilka v modré trávě V úterý 22. dubna 2014 proběhne od hod. v Městském muzeum tradiční klubový večer. Jako host večera vystoupí bluegrassová skupina Flastr. Vstupné dobrovolné. Velikonoce u Městského muzea Sobota od 10 do 16 hod. Celodenní kulturní program se soutěžemi - podrobný program sledujte na plakátech a webových stránkách. Kostel sv. Petra a Pavla Čtvrtek Mše na Zelený čtvrtek, od hod. Pátek Obřady Velkého pátku, od hod. Sobota Obřady vzkříšení, od hod. Neděle Mše svatá od 9.00 hod. Velikonoce v Kapli Božího hrobu Na velikonoční svátky bude pro veřejnost přístupná památka Kaple Božího hrobu v Lužické ulici. Na místě bude zajištěn prodej turistických známek a propagačních materiálů. Otevřeno: Pá Křížová cesta So hod. Ne hod. Po od 9.00 hod. Mše svatá hod. 8

9 HISTORIE České menšinové školy v mimoňském okolí Česká škola v Mimoni v době meziválečné byla místem, kam přicházeli mnozí žáci vyšších ročníků, navštěvujících před tím českou školu vesnickou. Drobné menšinové školy nebyly ve všech vesnicích, ale nacházely se i v místech, kde bychom je možná nečekali. V roce 1935 soustřeďoval inspektor Josef Maštálko podklady pro jubilejní publikaci o menšinách pro Národní jednotu severočeskou. Dochovaly se zprávy od řídících učitelů některých škol ze zdejšího okolí. V Dolní Krupé byla iniciativou inspektora Maštálka, revírníka Petra Dolanského a vrchního strážmistra Aloise Karouška otevřena 16. prosince 1919 česká obecná škola a roku 1929 také škola mateřská. Budovu zakoupila Národní jednota severočeská v Praze za podpory okresu Mnichovo Hradiště. V době první republiky zde česká menšina výrazně vzrostla. Na začátku zde žilo 16 českých rodin a o patnáct let později to bylo 34 rodin. Do českých rukou se dostalo více než sto hektarů zemědělské půdy. Zdejší Češi zajistili pro chudé děti stravování v zimních měsících a také vánoční nadílky. Městečko Kuřivody bylo mimoňskými Čechy hodnoceno jako bašta němectví. Poměry se ale změnily, když sem mířili stále častěji na výlety čeští hosté z blízkých Doks. Zdejší hostinští a hoteliéři byli nuceni hovořit česky. V roce 1920 tu žilo jen dvacet Čechů, většinou dělníků. Roku 1930 připadlo na 779 Němců již 43 Čechů. Česká škola byla zřízena v roce 1928 v místním zámku a měla dvacet žáků, které vyučoval učitel Rudolf Malý. Dvanáct dětí pocházelo v roce 1935 ze smíšených manželství. Ryze českého původu bylo jen osm dětí. Výuka zde byla nesnadná nejen pro ubohé hmotné poměry, ale i také proto, že mnohé děti vlastně česky ani řádně nemluvily a nerozuměly. V kuřivodském zámku byla umístěna úřadovna státní lesní správy, takže sem přišlo několik rodin českých úředníků. Záhy však byla zrušena a zůstal zde jen český polesný. Nad zdejší školou měl patronát Zajímavosti na internetu: Česká Lípa na starých pohlednicích v konfrontaci s novými fotografiemi. Stránky amatérského historikozpytce, sběratele pohlednic a amatérského fotografa Jiřího Kratochvíla. Stránky jsou věnovány především České Lípě, ale méně i Českolipsku obecně. A ve stručnosti kategorie a články, které zde najdete: 1. Ze starých pohlednic: měla by to být procházka po našem městě plynoucím časem minimálně s jednou pohlednicí či fotografií nejpozději z období první republiky v kontrastu s dnešní realitou. Vždy doplněno různě obsáhlým textem souvisejícím s danou lokalitou či tématem. 2. Historie: zde jsou především faktografické údaje věnované České Lípě a okolí. 3. Okolí: materiály věnované zajímavým místům v okolí vymezeném zhruba bývalým okresem. Na tuto kapitolu mám bohužel stále méně času a proto zde něco přibyde jen velice výjimečně. 4. Významné osobnosti: seznámení s významnými rodáky a osobnostmi města, maximálně však do období druhé světové války. 5. Použitá literatura: jak se sluší a patří uvedené zdroje, ze kterých převážně čerpám, stejně tak výčet ochotných lidí, kteří mi poskytli jakýkoli materiál. dámský odbor Národní jednoty severočeské v čele s Marii Kubrychtovou z Mnichova Hradiště. Ta zajišťovala dětem pravidelné vánoční nadílky. Zapadlou výspou se stala česká škola v Náhlově, kde po roce 1918 se tři rolnické rodiny přihlásily k češství a po zestátnění Hartigova dvorce Medný pro vojenskou hříbárnu sem přišly další české rodiny, takže v obvodu Náhlova bylo na začátku třicátých let 30 českých dětí. V roce 1921 byla zde zřízena česká obecná škola a v roce 1928 i škola měšťanská a mateřská. Roku 1933 byla také založena sokolská jednota. Několik členů Národní jednoty severočeské zakoupilo z německých rukou jediný sál v obci a nazvalo jej Národní dům. Zde se konaly přednášky, divadla a byla zde i tělocvična. Sál však byl dosti chatrný a nebyly peníze na jeho obnovu, takže ho zakoupil český hostinský a přestavěl ho na slušné české středisko. Česká škola v Ploužnici byla zřízena v roce 1928 a je zajímavé, že německá škola zde nebyla a německé děti docházely do Hvězdova. Zdejší děti pocházely z rodin českých deputátníků na Novém dvoře, které to měly sice blíže do Hvězdova, ale školu se podařilo založit v obci sousední. Česká škola v Palohlavech vznikla rovněž pro děti českých deputátníků a to v roce Za pomoci Národní jednoty severočeské byl v roce 1933 vykoupen v obci jeden domek a byly do něho usazeny dvě početné české rodiny. Pan učitel Otakar Jůza připsal ke své zprávě: Bohužel sociální poměry zdejších lidí, až na nepatrné výjimky, jsou značně neutěšené. Ladislav Smejkal Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace vás zvou na přednášku: RODOPIS - koníček na celý život Chcete si umět sestavit vlastní rodokmen a dozvědět se více o svých předcích? Kde hledat záznamy? Jak postupovat při sestavování rodokmenu? Pak Vás rádi přivítáme! Přednášející: Helena Voldánová - genealožka Kdy: od hodin Kde: Centrum pro seniory, Mimoň Spolupořadatel Česká genealogická a heraldická společnost v Praze 9

10 HISTORIE Uctění památky padlých osvoboditelů na hřbitově v Mimoni 9. května 2014 Velice skromně připomenu historii. 15. března 1939 bylo Československo, respektive to co z něj zbylo, bylo definitivně okupováno nacistickým Německem. 16. března 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava jako součást velkoněmecké říše. Formálně měl Protektorát autonomii a vlastní správu. Skutečnou moc měla německá okupační správa. Na území protektorátu začaly platit norimberské zákony. Byla zahájena arizace židovského majetku. V Terezíně bylo zřízeno shromaždiště, odkud byly Židé transportování do vyhlazovacích táborů. Kromě ghetta, zde byl i koncentrační tábor. České obyvatelstvo bylo využíváno k válečné výrobě. Jeho likvidace měla být provedena až po splnění úkolů Říše na východě. Dne 9. května 2014 jako každý rok, uctíme památku padlých osvoboditelů na hřbitově v Mimoni. Základní organizace Mimoňský freikorps očekává příjezd německé okupační armády. Komunistické strany Čech a Moravy zve občany města k účasti na této akci. Očekáváme, že aktu se účastní všichni, kteří jsou si vědomi, že nacismus a fašismus nejsou jenom minulostí, ale že každá politická a ekonomická krize nacismus a fašismus oživuje. Očekáváme i ty, kteří si uvědomují, že bez těch, kteří padli za nás a odpočívají nejen na mimoňském hřbitově, bychom byli použiti jako dlažba na Václaváku. Možná, že paní učitelky bez ohledu na příručky vykládající dějiny, tyto události dětem připomenou. Pietní akt bude zahájen v 16. hodin. Za ZO KSČM Mimoň Miroslav Schleier Pozvánka Společnost přátel historie města Jablonného v Podještědí zve členy i ostatní zájemce v pondělí 14. dubna 2014 od 17:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu v Jablonném v Podj. na pravidelnou schůzku na téma Ralská pahorkatina a Máchův kraj. Přednáší Mgr. Lenka Nováková. Pozvánka na pouť Čtvrtek 1. května 2014 zahájení poutní sezóny - Pouť dětí k Paní Zdislavě. V 10:00 mše svatá v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, poté průvod z náměstí ke studánce a žehnání Zdislavina pramene. Výstava fotografií na Gymnáziu Mimoň Od 17. března 2014 je v budově Gymnázia Mimoň i n s t a l o v á n a j i ž t r a d i č n í výstava fotografií studentů. Zájemci z řad veřejnosti si mohou přijít výstavu prohlédnout ve všední dny od 8:00 do 15:00. Tímto všechny srdečně zveme. Mgr. Emilie Ráčková ředitelka Gymnázia Mimoň 10

11 HISTORIE Česko-německé setkání mládeže pod názvem Společnou cestou ke vzpomínkám Studuješ-li střední nebo vysokou školu nebo Tě jen baví historie, rád/a čteš historické knihy a zajímají Tě osudy lidí perzekuovaných nacistickým režimem z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů? Chtěl/a by ses setkat s těmi, kteří díky štěstí, přízni osudu nebo vytrvalosti a bojovnosti těžké období plné křivd, zákazů a nespravedlnosti překonali a druhou světovou válku přežili? Pozvání k besedě přijali dva pamětníci, paní Dagmar Lieblová a pan Felix Kolmer, kteří si v dětství prošli několika koncentračními tábory. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Památníkem Terezín připravuje pro mladé lidi ve věku let z Česka a Německa již 8. českoněmecké setkání mládeže pod názvem Společnou cestou ke vzpomínkám, a to v termínu dubna 2014, které proběhne v areálu Památníku Terezín. Všichni mladí lidé jsou srdečně zváni. On-line přihláška na Čeká na Tebe program plný tematických workshopů, které budou vedeny akademiky, odborníky a pracovníky památných míst. Díky místu setkání budeš mít jedinečnou příležitost si prohlédnout a projít autentické prostory Památníku Terezín a na vlastní kůži poznat jeho genius loci. Jsi-li příznivec divadelního umění, pak se můžeš těšit na česko - německé představení hry Brundibár. A to nejlepší na konec! Chceš-li poznat stejně naladěné lidi z různých koutů Česka a Německa, určitě bys na setkání neměl/a chybět. Po celou dobu konání Setkání mládeže bude probíhat simultánní tlumočení. Účastníci budou mít zajištěno ubytování, stravování i pojištění. Přihlas se a buď u toho. Těšíme se! Kontaktní osoba pro všechny dotazy: Mgr. Michaela Veselá, ( nebo Pozvánka na Valnou hromadu SHMRaO Valná hromada se uskuteční 3. dubna 2014 v hod. v Klubu seniorů (JOKA) na sídlišti pod Ralskem. Co v mimoňském muzeu neuvidíte - výstava předmětů, které mají vztah k Mimoni. Bude zahájena hodinu před začátkem valné hromady. Program: Vysazení pamětního stromu k 10. výročí založení SHMRaO Přejmenování SHMRaO, které pro nás vyplývá z nového Občanského zákoníku. Navržené názvy: 1) Historie Mimoňska, 2) Spolek historie Mimoňska Doplnění redakční rady Občasníku o jednoho člena navržen J. Šťastný Zhodnocení uplynulého roku Plán činnosti Zpráva o hospodaření Změna názvu vedení spolku z představená na předsedkyně Placení členských příspěvků Různé Srdečně zveme k účasti všechny členy, příznivce a hosty. Vodovody Spolek historie Mimoně a okolí společně se Sdružením Náhlov pořádali v sobotu v Náhlově, v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, přednášku pana Jiřího Chmelenského s názvem Vodovod Náhlov a řada vodovodů na Zábrdce a Malé Mohelce. Jako vždy při již pravidelných besedách a přednáškách se muzeum zaplnilo do posledního místa. Protože bylo 8. března, který byl a je spojen se dnem žen, dostala každá přítomná žena kytičku a pánové aby nebyli smutní, skleničku pravého Brazilského rumu. Opět se podávala pravá Brazilská káva a k ní bábovka. Hosté přišli od Českého Dubu až po Mnichovo Hradiště. Samotná přednáška pana Chmelenského byla zajímavá, fundovaná a někdy informace pro nás překvapující. Byli zmíněni staří řemeslníci, kteří vodovody budovali, ať již to byli rodáci z Kuřívod, Hlavice nebo Českého Dubu. Nejznámější byl pan Gatter z Kuřívod. Taktéž byli jmenováni stavitelé budov pro vodovod. Například na Zábrdce stavěl jez známý stavitel Dámec z Mnichova Hradiště. Viděli jsme jak fotografie dobové, tak nynější. Fotografie, které zachycovaly současný stav budov vodovodů. Ty již byly smutné. Bylo zmíněno složité jednání vodohospodářských spolků s majiteli pozemků v době snahy vybudovat vodovod. Taktéž jsme se dozvěděli, jaká dlouhá cesta vody ze zdroje vedla až ke spotřebiteli. Nakonec jsme se všichni, jako vždy, před muzeem vyfotografovali a sešli dolů k silnici k bývalé vodárně pro Náhlov. Na místě jsme viděli v jakém havarijním stavu je budova a pochopitelně strojní zařízení. Nicméně ještě tam část zařízení byla. Všichni jsme v ten moment věděli, že by bylo třeba tuto památku alespoň zakonzervovat do doby, než se najde někdo, komu bude líto památky na minulost vodárenství a pomůže s rekonstrukcí. Vše je ale o penězích. Takže přednáška se povedla, návštěvníkům se líbila. A teď se již těšíme na přednášku další z řady přednášek a besed v Náhlově. Budou to v době nejbližší o Podještědí a o rozcestnících. Celý program přednášek najdete na Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie zve na přednášku, kterou prosloví Jiří Woitsch, vedoucí Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.: Venkovský život v Podještědí v 19. století Přednáška se koná v sobotu 5. dubna 2014 ve v Krajanském muzeu vystěhovalectví do Brazilie v Náhlově. Akce Klubu přátel muzea VMG Č. Lípa Tematická vycházka po Č. Lípě Sobota 5. dubna, sraz ve 14 hodin před restaurací Arbes pod nemocnicí v České Lípě. Vede Ladislav Smejkal. Autobusový zájezd: Umělecké a historické památky Mladoboleslavska II Čtvrtek 1. května, sraz v 7.00 hodin před muzeem Trasa: Česká Lípa - Nová Ves u Bakova nad Jizerou (pamětní deska legionáře Aloise Štorcha) - Bakov nad Jizerou (historické město, případně muzeum) - Dobrovice (historická radnice - zámek) - Jabkenice (muzeum Bedřicha Smetany a Jabkenická obora). Plánovaný návrat asi v 18. hodin. Cena zájezdu 250 Kč. Prodej míst od 14. dubna na vrátnici muzea. 11

12 RŮZNÉ Mezinárodní Den Romů Zveme vás do římskokatolického kostela svatého Petra a Pavla v Mimoni na bohoslužbu vedenou Václavem Horniakem dne od 17 h. za pokojný život Romů a dobrého soužití mezi lidmi. Při této příležitosti se bude konat kulturní program: Zahraje romský varhaník - Kamil Vavrek skladby J. S. Bacha, V. Fancka a M. Widora Romská hymna, zpěv - Věra Zubková Doprovod na saxofon - Ivan Holub Proběhne modlitba v romštině a ukázka romské poezie. Pietní vzpomínka Historie, současnost a budoucnost Romů Slovem podpoří různí zástupci a hosté. Podpisová výzva na odstranění vepřína v Letech u Písku Společná modlitba a zapálení svíčky. Podpoříme výzvu Aleny Scheinostové Každou sobotu v 21:00 h na podporu myšlenky dobrého soužití mezi Romy a ostatními lidmi rozsviťme v okně svíčku a podle svého vyznání a přesvědčení připojme případně krátkou modlitbu. Dne v Kuřivodech od 15 h. Historie, současnost a budoucnost Romů Program: Přednáška o Historii Romů romista a etnolog Zbyněk Andrš. Výstava romské výtvarnice Ireny Eliášové mladší. NZDM Náhlov Charita Most výstava obrázků,taneční a pěvecké vystoupení dětí pod vedením Mgr. Daniely Cincibusové. Romská spisovatelka Irena Eliášová z Mimoně zde přestaví své knihy a přednese vlastní tvorbu. Ochutnávka tradičních romských jídel - Goja, marikla, šinga a jiné. Romská kapela Pořádáno za finanční podpory MěÚ Kuřivody a Oblastní Charity Most a přátel Romů. Pořadatel: ORS Bachtale, E.Horáčková Poslední ze žhavých milenců Neděle 6. dubna 2014 v Jiráskově divadle v České Lípě od hod. Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého amerického autora Neila Simona. Skvělá je svým námětem i mistrnými dialogy. Herecký koncert pro Petra Nárožného a Simonu Stašovou, která září v trojroli. Vstupné 350 Kč. Více na Dan Bárta Maratonika tour 2014 Pátek 11. dubna 2014 KD Crystal Česká Lípa od hod. Dan Bárta vydal nové album Maratonika a na jaře vyráží na turné. Česká Lípa bude jednou ze zastávek, kde výjimečný zpěvák představí nové písně, které si mohou dovolit luxus originality a nekonvenčnosti. Vstupné 290 Kč. Více na Jarní otevírání Stezky hastrmanů v Brništi 3. ročník bude odstartován 12. dubna 2014 ve 14 hodin od Obecního úřadu v Brništi. Po cestě Stezky hastrmanů k Brnišťskému rybníku budou pro děti připraveny: kreativní dílničky Podralského nadačního fondu a Naturschutzzentrum z Neukirchu setkání s mokřady, lužními lesy a životem okolo vody Hastrmanská diskotéka opékání špekáčků soutěže i odměna za splnění úkolů při procházce Stezkou hastrmanů Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi! Tým Podralského nadačního fondu ZOD a obce Brniště. Okolní akce Hodný pan doktor Pondělí 14. dubna 2014 v Městském divadle v Novém Boru od hod. Každá povídka je překvapením, nechybí nadhled, ironie, břit a jedinci, kteří prožijí situace, které ovlivní výrazně jejich životy. Hrají: Jan Čenský, Miloslav Mejzlík nebo Libor Hruška, Jarmila Švehlová, Daniel Bambas nebo Filip Tomsa, Lenka Zahradnická nebo Malvína Pachlová. Vstupné 260 Kč. Více na Věra Špinarová a Adam Pavlík Band Čtvrtek 24. dubna 2014 v KD Crystal v České Lípě od hod. Koncert jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček současnosti. Vstupné 350 Kč. Více na Tři verze života Čtvrtek 24. dubna 2014 v Městském muzeu v Novém Boru od hod. Dva manželské páry prožijí během jednoho večera 3 verze života - tři varianty téhož večírku a diváci tak mohou nahlédnout do životních situací, které jsou výsledkem těchto náhodných posunů. Je to jako v životě, kdy stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a je všechno jinak. Vstupné 290 Kč. Více na Fimfárum Sobota 26. dubna 2014 v Městském divadle v Novém Boru od hod. Pohádka, podle úspěšné knižní předlohy Jana Wericha, pro děti i dospělé s písničkami trojice Voskovec + Werich +Ježek. Vstupné 60 Kč. Více na 12

13 RŮZNÉ ELEKTROWIN informuje Obrazový katalog zkomplikuje život zlodějům Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce výluku na trati způsobené zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí nebo kabel vedoucí k signalizačnímu zařízení? Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel celkem běžná situace. Zloději způsobí každoročně mnohamilionové škody, za svou kořist přitom dostanou často jen pár stokorun. Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, která umožňuje sběrnám surovin kradené věci poznat a odmítnout, kontrolním orgánům pak případně usvědčit personál výkupny z podílu na trestné činnosti. Spotřebiče nepatří do sběren surovin Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl z ní rozsáhlý obrazový katalog, který obsahuje také popis částí vysloužilých spotřebičů, které se do sběrných surovin rovněž často dostanou. Podle zákona tam přitom nemají co dělat. Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud putují k ekologickému zpracování. Jen tak je možné zajistit, že budou zrecyklovány a k dalšímu zpracování se dostanou všechny využitelné materiály, nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit. Nejpodstatnější ale je, aby byly odborně zlikvidovány všechny škodlivé látky, které mohou významně poškodit životní prostředí. Typickým příkladem jsou freony používané v minulosti v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace. Obrazový katalog připravil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO). Postupně jej distribuuje všem subjektům, které mají oprávnění sběrny surovin kontrolovat. Kromě Policie ČR a městských policistů jsou to Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce (ČOI), ale také jednotlivé obce. Konala se burza oblečení Půlka pokuty do obecní pokladny Vybaveni obrazovým katalogem budou kontroloři přesně vědět, co ve sběrnách hledat. Pro obce navíc ve spolupráci s ČIŽP, ČOI a Policií ČR vznikla metodika, která bude dávat návod k zefektivnění kontrol výkupen. Pro obce je bezesporu zajímavé, že když předají svá zjištění inspektorům oprávněným udělit pokutu a ta bude skutečně vyměřena, půjde z ní polovina do obecní pokladny. Obrazový katalog obsahuje kromě dokumentace částí železniční dopravní infrastruktury a elektrospotřebičů i specifikace jednotlivých částí nejčastěji rozkrádaného mobiliáře měst a obcí nebo příslušenství silničních tahů. Daty o nich přispěl Svaz měst a obcí ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část věnovanou spotřebičům pomohl připravit i kolektivní systém ELEKTROWIN zabývající se zpětným odběrem a recyklací vysloužilých spotřebičů již devátým rokem. Dům kultury Ralsko, kde se burza konala, byl prodávajícími maminkami zcela zaplněn. Nakoupit přišly maminky batolat, předškoláků i babičky. Každý měl možnost za velmi malé finance pořídit téměř kompletní šatník. V této akci, která získává na stále větší popularitě, hodláme i nadále pokračovat. Oddělení rodiny a sociálních záležitostí V sobotu, , se konala již tradiční burza ošacení. Jako pořadatelé jsme vyšli vstříc i pracujícím maminkám a burzu přichystali na víkend a to tak, aby mohly prodávat i maminky, které se jindy naší burzy zúčastnit nemohly. Na burze je možné prodávat již nejen dětské oblečení, ale i hračky, doplňky a oblečení po dospělých. V nabídce se objevily i výrobky šikovných maminek, prostírání, ubrusy s jarní tématikou, Tentokrát se nám do burzy přihlásilo 19 prodávajících maminek a musíme konstatovat, že to je asi maximální možný počet. 13

14 SPORT Tour de Ralsko 10. ročník Nakonec jsme výjezd na kopec Ralsko vynechali a máme zcela novou super trať v délce 48 km - viz. cyklisticky-zavod/3/218. Startuje se v Mimoni u Zámeckého parku (park bude zařazen po dohodě s městem Mimoň dle počasí) v sobotu 17. května v 10 h (prezence do 9 h). Startovné předem je 200 Kč. Jede se o poháry, medaile a diplomy. Rovněž je teprve k dnešnímu dni otevřeno přihlašování a informace v propozicích jsou ucelené. Budu rád, když se přihlásíte zatím třeba bez placení, abychom tam měli nějaké lidi. Ředitelem tratě je biker Ondřej, tel , Ředitelkou vyjížďky je spinning instruktorka Ing. Eva Farářová, tel , J. Frei Koloběžky Pardubice Termín: dubna 2014 Místo: Pardubice, Ideon Pardubice Jestli máte doma koloběžku a rádi byste poznali další sportovce se stejnou zálibou, zajeďte si do Pardubic. Po dobu tří dnů si zde budete moci vyzkoušet různé koloběžky na testovací dráze a pobesedovat se členy nejstaršího koloběžkového klubu v Pardubicích - ekovelo. Pořadatel: Kontakt: Libor Kment, , PARTNERS 50 PODRALSKO a SpinFit Dětský MTB cup LK V neděli 13. dubna 2014 proběhne cyklistický maraton PARTNERS 50 PODRALSKO a SpinFit Dětský MTB cup Libereckého kraje. Více na Shotokan Sport Centrum Karate klub Vedoucí Josef Polák (hlavní trenér, držitel technického stupně 5. Dan, trenér 2. třídy, zkušební komisař 1. třídy, mezinárodní rozhodčí EKF, předseda Libereckého svazu karate) Tréninky každou středu v v tělocvičně ZŠ Pod Ralskem Výsledky za rok soutěží (Trutnov, Česká Lípa 4x, České Budějovice, Louny, Hradec Králové, Nymburk 2x, Jeseník, Ústí nad Labem 2x, Praha, Mladá Boleslav) - 39 zlatých, 42 stříbrných, 49 bronzových medailí Aktivity klubu 2013 Soustředění 4x Česká Lípa, 4x Stráž pod Ralskem 23. ročník - Letní tábor Lindava u Cvikova Dětský den Bowling cup Klubový přebor Účastníci odpoledního tréninku soustředění ve Stráži p. Ralskem Dne se konalo soustředění klubu Stráž pod Ralskem zaměřené na nácvik mistrovské kata Basai Dai. Pod vedením garanta stylu shotokan Českého svazu Karate Tomáše Dvořáka + zkoušky na technické stupně, zkušební komisař Josef Polák. Dva náročné dvouhodinové tréninky nám daly pořádně zabrat, unaveným účastníkům pomohla k relaxaci návštěva bazénu. Vše jsme zvládli bez problémů a těšíme se na příští seminář , tentokrát v České Lípě. Josef Polák, trenér 14

15 INZERCE Ordinační hodiny duben 2014 sobota 5.4. MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel neděle 6.4. MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel neděle MUDr. Marcela Pánková Máchova 70, Doksy, tel sobota MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel pondělí Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel

16 INZERCE Uzávěrka pro zasílání příspěvků do květnového čísla je 18. dubna 2014! Vydává: jako měsíčník Město Mimoň Mírová 120, , tel , IČO Náklad: 900 ks Ročník: XXXVII, č. 4 Náklad: 900 ks Poř. číslo 317/ duben Datum vytištění: 31. března 2014 Vychází dne: 1. dubna 2014 Cena: 7,- Kč. Registrační číslo: MK ČR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová, tel.: Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný, Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit ci upravit. Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být podepsány (na žádost nebude zveřejněno).

17 INZERCE

18 INZERCE

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2016 Obecní úřad Libějovice Únor 2016 Libějovice 26 387 72 Libějovice Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

2. kolo seriálu DPP 2015

2. kolo seriálu DPP 2015 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice 20. 6. 2015 Sportcentrum Račice veslařský kanál 2. kolo seriálu DPP 2015 Propozice Pořadatel Svaz potápěčů České republiky Klub potápěčů KRAKEN Litoměřice Místo konání

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více