SPOLEČENSK? RUBRIKA. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSK? RUBRIKA. www.mks-letovice.cz 3"

Transkript

1

2

3 SPOLEČENSK? RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci březnu uzavřeli sňatek: Miloslav Medek, Meziříčko Jana Přichystalová, Vísky Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Staněk Miloslav Žouželová Anna Zoubková Zdeňka Randulová Anna Müllerová Zdenka Alexa Antonín Němečková Božena Žemličková Jaroslava Vrána Josef Hynková Marie Zoubek Zdeněk Ducháček Josef Machalová Františka Martinek Bohumil Odvářková Marie Štrych Jan Vystavělová Milena Valoušková Jarmila Dražilová Marta Přikryl Jaromír Toulová Růžena Illa Vlastimil Mlčochová Marie Burgr Vlastimil Holasová Marie Matušková Marie Přikryl Emanuel Toulová Růžena Češková Anežka Chloupková Jiřina Holas Jaroslav Nečasová Naděžda Nečasová Františka Pavlík Květoslav Plesková Zdenka Kolářová Marie Dvořáčková Věra Stloukalová Ludmila Sílová Marie Čížek František Hrdlička Jiří Kosmáková Marie Gežová Božena Zoubková Růžena Procházková Pavlína Kalhousová Božena Hubáček Jiří Kala František Brtnická Anna Němcová Marie Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Fiala Jiří, Pod Klášterem, ve věku 82 let Brychtová Jaroslava, Komenského, ve věku 68 let Hartmannová Miroslava, Kladoruby, ve věku52 let Langer Ladislav, Pražská, ve věku 59 let Fidler Ladislav, J. Haška, ve věku 82 let Kučerová Jarmila, Podolí, ve věku 86 let Prudilová Anna, Albína Krejčího, ve věku 91 let Kolář Jiří, U Královce, ve věku 81 let Čest jejich památce! 3

4 OKÉNKO STAROSTY Opět tu máme nejhezčí měsíc v roce, měsíc květen, nebo pokud chcete - máj. Název tohoto měsíce má jako jediný dvě pojmenování. Prvním je máj, k t e r ý j e o d v oze n z latinského slova maius, druhým je pak květen, což je odvozeno od přírody, která zrovna kvete. Druhé pojmenování je využívanější, ale má poměrně krátkou historii. Poprvé použil tento název údajně Josef Jungmann v roce Počasí se snad natolik umoudří, že budeme moci zahájit a rovněž co nejdříve dokončit všechny plánované akce. Zejména mám na mysli úpravu zeleně na náměstí, aby už konečně vypadalo jako náměstí, které si občané Letovic zaslouží. Po nových výsadbách pak ještě bude zbývat vyleštit schody k řece, spustit gondoly na vodu a Benátky nám mohou závidět. Teď ale trochu vážněji. Čekají nás květnové oslavy, které letos plánujeme na Opět oživíme tradici lampionového průvodu, bližší informace naleznete v jiné části tohoto zpravodaje. Dále pak ve dnech 11. a 12. května začínají tradiční květnové hudební slavnosti. V tomto termínu se bude konat již tradiční Mezinárodní festival dechových hudeb. Program bude probíhat převážně na zámku. Dalším kulturním zážitkem bude vystoupení dechovky z Letovic a družebního chorvatského Stariho Gradu, které proběhne dne v areálu hasičské zbrojnice. Vyvrcholením hudebních slavností pak bude vyhlášení Osobností Letovic za r dne v kulturním domě, na závěr večera vystoupí Lenka Filipová. Ale květen nebude jen ve znamení kultury. Musíme rovněž něco udělat pro své zdraví, proto chci všechny pozvat na tradiční cyklistický výlet Okolo s kolem. Další zajímavou akcí, kterou můžeme vidět poprvé v Letovicích, bude mistrovství ČR ve stolním hokeji STIGA, které bude probíhat ve dnech ve sportovní hale. Doufám, že letošní májový program bude podle vašich představ a plánovaných akcí se zúčastníte v hojném počtu. Pak už se můžeme pomalu těšit na příchod léta. Vladimír Stejskal - starosta města MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE Starosta města svolává na středu 29. května 2013 v hodin do sálu Městského kulturního střediska Letovice 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice. Program: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 2. Závěrečný účet města za rok 2012 a účetní závěrka za rok Bioplynová stanice v Letovicích aktuální stanovisko Zastupitelstva města Letovice. 4. Různé. 5. Diskuse. 6. Závěr Vladimír Stejskal - starosta města RADA MĚSTA LETOVICE DNE 18. BŘEZNA A 8. DUBNA 2013 PROJEDNALA 1. Průběh rekonstrukce vlkovského přivaděče, ul. Nádražní, Letovice. 2. Stav komunikace v ul. Na Kopečku po provedené rekonstrukci vedení vodovodu. 3. Stav zrekonstruovaných bytů v domě Tyršova 1 (po ředitelství BIGY). 4. Žádost nájemníků z domu Tyršova 1 o slevu z nájemného z důvodu zhoršení podmínek užívání bytů způsobených stavebními úpravami v domě. 5. Zprávu z průběhu schůzí s občany v místních částech města v roce Informace ke grafickému návrhu webových stránek města. 7. Termíny družebních návštěv zástupců města Letovice v německém Kirchlintelnu a polském Chelmnu. 8. Oznámení Armády ČR o přesunu příslušníků Armády ČR ve dnech a přes katastrální území města Letovice. 9. Zprávu o možnostech vysprávek výtluků na místních komunikacích. 10. Informaci vedoucího odboru výstavby a ŽP 4

5 ohledně provedené kontrolní činnosti v areálu firmy Ledeko a.s. v návaznosti na zasedání zastupitelstva města dne Dispozice s majetkem města. 12. Informaci týkající se identifikace pozemků v lokalitě U Hájku II, včetně parcel pod plánovanou komunikací. 13. Přidělení bytu v DPS Letovice. 14. Zprávu o přípravě areálu městského letního koupaliště na letní sezónu Informace z družební návštěvy chorvatského Stari Gradu a plánu dalších družebních návštěv v měsíci květnu a červnu Přípravu opravy chodníku v ul. Nádražní. 17. Informace z jednání ve věci přípravy změny dopravy na Masarykově nám. 18. Rada města doporučila: - zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice: Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, Základní škola Letovice, Komenského 902/5, Centrum sociálních služeb města Letovice, Technické služby Letovice, Městské kulturní středisko Letovice za rok 2012 bez výhrad, - zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 2/2013, - zastupitelstvu města schválit výsledky inventarizace majetku města za rok 2012 uvedené v závěrečném hodnocení inventarizace majetku v roce Rada města schválila: - rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města do fondů dle návrhů, - přijetí dědictví po zemřelém a tento majetek (mobil NOKIA) předat do bazaru na ul. Tyršova, Letovice, za účelem prodeje na dobu 1 měsíce. Utrženou částku přijmout do pokladny města a dokrýt z ní náklady na pohřeb, které nepokryla finanční hotovost po zemřelém, - zařadit problematiku výstavby bioplynové stanice v Letovicích na nejbližší zasedání zastupitelstva města, - po úpravách znění smluv o nájmu hrobového místa a o nájmu skříňky kolumbária vypustit bod 4. v čl. I.). - přijetí finančního daru od p. Josefa Ebnera, - zamítnout návrh na vyřazení a odprodej majetku města okružní pila, - snížení příspěvku na odpisy příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb města Letovice dle návrhu a snížení odvodu odpisů této organizace ve stejné výši, - snížení příspěvku na odpisy příspěvkové organizaci Základní škola Letovice a snížení odvodu odpisů MĚSTO LETOVICE INFORMUJE z nemovitého majetku této organizace, - snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku v roce 2013 a současně snížení odvodu odpisů ve stejné výši u příspěvkové organizace MKS Letovice, - provedení rozpočtových opatření č. 1/2013, - poskytnutí finančního příspěvku Kruhu přátel hudby na organizaci akce Festival dechových hudeb ve výši ,- Kč, - udělit souhlas příspěvkové organizaci města MŠ Letovice, Komenského 11, s podáním žádosti o dotaci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2013 za podmínky, že dofinancování projektu bude z prostředků MŠ Komenského, - Smlouvu o právu provést stavbu Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova na pozemcích p.č. 758/5 a 364/1 v k.ú. Letovice s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, a pověřila starostu jejím podpisem, - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na vybudování sběrného dvora odpadů podle projektu Sběrný dvůr odpadů pro město Letovice s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a pověřila starostu jejím podpisem, - složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejných zakázek Sběrný dvůr odpadů Města Letovice a Vybavení sběrného dvora Letovice, - udělit souhlas s převzetím stavebních objektů SO 104 a 106 do vlastnictví Města Letovice a souhlas s prováděním zimní údržby Městem Letovice na chodníku a chodníkové římse na mostě v rámci stavby Silnice I/43, most v km 0,803 přes potok Havírna ev. č Mezi vozovkou a chodníkem bude umístěno zařízení pro zvýšení bezpečnosti chodců, - ukončení Dohody o změně smluvního vztahu se společností Carnet monitorování vozidel, Chlumčanského 497/5, Praha 8, - změny v komisi PZM a MA 21: zástupcem DDM Letovice bude Mgr. Ivona Kubíková místo Dušana Dvořáčka, zástupcem MKS Letovice bude Jiří Palán místo PhDr. Evy Hejlové, zástupcem TJ Sokol Letovice bude Ing. Marie Provazníková místo Anežky Ježové, - přidělit zakázku Pěstební činnost v lesích města uchazeči Karel Dufek, Milonice 10, Lipůvka, - Smlouvu o právu provést stavbu III/3655 Letovice, most , opevnění opěr se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 3 - uzavření kupní smlouvy na 2 m řeziva mezi Městem Letovice a Rudolfem Hrdličkou, - provedení rozpočtového opatření č. 3/2013, - poskytnutí investičního příspěvku Svazku vodovodů 5

6 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE a kanalizací ,- Kč dle platné Smlouvy o účasti města Letovice na investiční akci a financování díla Letovice Skrchov, ul. Borová, rekonstrukce a rozšíření vod. sítě, - podání žádosti MŠ Komenského o dotaci z MAS Partnerství venkova na projekt Přeměna zahrady MŠ Komenského na přírodní zahradu v požadované výši 60% uznatelných nákladů, - udělit souhlas příspěvkové organizaci CSSML na přijetí věcného daru (chodítko), - uzavření Dodatku k Dohodě o užívání Městských lázní v Boskovicích ze dne , - příspěvek AFK Letovice na zavlažovací systém v areálu fotbalového hřiště ve výši 50 tis. Kč. - posunutí herních prvků na hřišti v ul. U Královce v majetku města na pozemek města, - vyhlásit výběrové řízení na pronájem stánku občerstvení na Koupališti Letovice s minimálním nájmem 10 tis. Kč za sezónu, - vstupné na Koupališti Letovice pro sezónu 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, - po úpravách předložený způsob zajištění oslavy státního svátku Dne vítězství v Letovicích, - udělení Pamětního listu města Letovice panu Pavlu Göpfertovi za propagaci kultury města Letovice v zahraničí, - postup jednání ve věci řešení sesuvu půdy v ul. Na Plese, - delegovat do volby na funkci člena Rady NSZM ČR na následující dvouleté období za město Letovice pana Bohuslava Kudu, - změny termínů dalších zasedání ZM a , - přípravu rekonstrukce budov v majetku města v pořadí: KD Letovice, MěÚ Letovice, ZUŠ Letovice. Městský úřad Letovice, finanční odbor Masarykovo náměstí 210/19, Letovice Informace k poplatku ze psů Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 3/2008 ve znění pozdějších předpisů a doplnění. Výše poplatku je pro rok 2013 stejná jako v minulém roce. Splatnost poplatku za rok 2013 byla 15. února 2013, žádáme ty, kteří dosud neprovedli platbu, aby tak neprodleně učinili. Dále informujeme, že každý držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě je povinen hlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku. Pokud snad někdo nemáte ohlášení provedeno, urychleně si dejte vše do pořádku, bude provedena kontrola. Informace k poplatku za komunální odpad Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 4/2012, výše poplatku pro rok 2013 činí 550,00 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Obecně závazná vyhláška umožňuje osvobození nebo úlevy podle článku 6 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku do 15 let žijícím ve společné domácnosti, poplatníkům, kteří se nejméně 3 měsíce zdržují v zahraničí, ). Podávejte si žádosti o osvobození včas. Splatnost poplatku byla do 30. dubna 2013 pro ty, kteří mají jednu splátku. Splatnost pro 2 splátky je a (rozdělení provádí správce poplatku na žádost poplatníka). Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice /0100 s Vaším variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je specielně přidělený VS. Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.netměstský úřad-formuláře-finanční odbor. N E P Ř E H L É D N Ě T E Upozornění pro ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před Jistě máte zájem na tom, abyste měli vše řádně uhrazeno a nemuseli platit nic navíc. Není-li provedena platba, nastává proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj dotaz poslat em na adresu Děkujeme všem, kteří řádně a včas platí poplatky. 6

7 Oslavy Dne vítězství V úterý 7. května hod. - pietní akt u Památníku obětem, zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa hod. - pietní akt u Památníku umučených u koupaliště za účasti uniformovaných stráží Junáku a Voj. gymnázia M. Třebové hod. - lampionový průvod s VDO ZUŠ Letovice na výletiště SDH, výstavka vojenské techniky a modelů letadel, kulturní program: Mažoretky VO CO GOU, Jazzulátka a další hudební skupiny ZUŠ Letovice hod - ukončení slavnosti ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ Město Letovice, člen Národní sítě Zdravých měst České republiky a Městské kulturní středisko Letovice Vás zvou na pořad Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron ve středu června 2013, v 19 hodin, v Kulturním domě v Letovicích Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté si během večerního představení povídají s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům a rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti. Vladimír Hron rozhovor obohatí humornými výstupy a zazpívá během večera písně ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a.s.. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Díky sponzorům je vstupné symbolické 10 Kč. Předprodej vstupenek v MKS Letovice. Bohuslav Kuda MĚSTO LETOVICE INFORMUJE VÝLET NA KOPEC VLKOV 10 P - DESATERO PROBLÉMŮ LETOVIC...řešme je společně! Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 Letovice, zvou všechny občany na VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ve středu 22. května 2013 v hodin, v sále Kulturního domu v Letovicích. Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Pro diskusi jsou připraveny tematické stoly z oblastí: veřejná správa a občan zdravý životní styl, aktivní odpočinek vzdělávání, kultura a společnost životní prostředí, zemědělství a venkov sociální problematika podnikání a cestovní ruch doprava, bezpečnost stůl pro mládež Veřejné setkání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty pro nový i stávající rozvoj města, aby se zkvalitnil život ve městě. Přijďte i Vy, aby výsledek vyhovoval všem! Program bude zahájen informací o námětech vzešlých z veřejného fóra v roce Účastníci veřejného fóra budou mít možnost navrhnout a hlasováním vybrat společenskou, zájmovou nebo neziskovou organizaci, která získá grant ve výši 3.000,-Kč na aktivitu ke zdravému životnímu stylu. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny v tombole a drobné občerstvení zdarma. Setkání bude moderovat zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR. Akci finančně podporuje Jihomoravský kraj. Těšíme se na setkání s Vámi! Bohuslav Kuda Město Letovice, komise Projektu Zdravé město a Místní agenda 21, pořádá v rámci kampaně vyhlášené Národní sítí Zdravých měst ČR ke Světovému dni bez tabáku v sobotu dne 8. června 2013 pěší výlet NA KOPEC VLKOV. Sraz účastníků na Masarykově náměstí před Městským úřadem Letovice v 9.45 hod. Z náměstí odjezd autobusem do místní části města Chlum, výstup na nejvyšší vrchol v okolí města, kopec Vlkov, se zajímavými panoramatickými pohledy do kraje, zpět do Letovic pěšky přes Novičí a Třebětín. Účastníci obdrží malé občerstvení. Doprava zdarma. Doporučujeme vzít si s sebou: dalekohled, fotoaparát a v každém případě dobrou náladu. Přijďte podpořit zdravý životní styl a seznámit se se zajímavostmi kraje. Bohuslav Kuda 7

8 SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU LETOVICE 31. KVĚTEN 2013 Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován od roku 1987 jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kouření tabáku je jednou z předních zbytečných příčin smrti. Globální epidemie tabáku zabije téměř 6 milionů lidí ročně, z toho více než 600 tisíc lidí zemře na následky pasivního kouření. Pokud nebudeme jednat, zabije kouření tabáku do roku 2030 ročně až 8 milionů lidí, z toho více než 80 % v zemích s nízkými a středními příjmy. Pokud užíváme tabák, zamysleme se nad jeho škodlivostí a pokusme se tento zlozvyk překonat. Začátkem může být účast na pěším výletu či jiné akci. Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně Den bez tabáku následující akce : MŠ Komenského Celoškolní akce sportovní odpoledne na školní zahradě různé sportovní discipliny na několika stanovištích, MŠ Čapkova Divadlo VĚŽ Brno : Radovanovy radovánky, Oslava Dne matek zábavné odpoledne s rodiči výměna receptů na pomazánky, zápis dětí do MŠ, Šamšulovi koníci na naší zahradě, Oslava Dne dětí, MŠ Třebětínská - polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova, MŠ Komenského, olympiáda mateřských škol, ZŠ Letovice - Pro žáky 1. stupně: Cigareta Retka maňáskové divadelní představení s tematikou primární prevence kouření (Státní zdravotní ústav, Brno), pro žáky 2.stupně : přednáška Prevence kouření (SZÚ, Brno), Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích Aquapark Kuřim, Ozdravný pobyt v Deštném, Svaz tělesně postižených v Letovicích - Den bez tabáku - rehabilitační koupání na Vískách, TJ Sokol Letovice - JACHTING FIN CUP 40, REKREAČNÍ SPORT -ZRTV, Míčový sedmiboj, TENIS květen/červen - soutěže družstev, dospělí (krajský přebor II. třídy), starší žáci (krajský přebor), soutěže družstev dorost (krajský přebor I. třídy), mladší žáci (krajský přebor), soutěže družstev minitenisu a babytenisu (krajský přebor), MĚSTO LETOVICE INFORMUJE DDM Letovice Ekoolympiáda ke Dni Země zábavná a hravá, přírodovědná a ekologická soutěž pro skupiny dětí (rodičů), MKD Letovice Den matek, Dny bez úrazu (Letiště, případně Kochov), Ozdravný pobyt Jeseník, každé pondělí cvičení na ZŠ Tyršova, Moravský rybářský svaz Rybářské závody, Komise PZM a MA Pěší výlet Na Vlkův kopec - akci finančně podpoří Jihomoravský kraj Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Nejen psi utíkají svým majitelům. Dne v Letovicích, na ul. Č e s k á v o l n ě p o b í h a l o p ě t vietnamských prasat. Vzhledem k místní znalosti byl telefonicky kontaktován jejich majitel k zajištění. Majitel byl předvolán k projednání přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Při krádeži dřeva v zámeckém parku byl strážníky přistižen muž z Letovic. Hodnota odcizeného dřeva byla nižší než 5.000,- Kč, a tak byl přestupek proti majetku po stanovení náhrady škody vyřešen blokovou pokutou. Dne byl na nádraží ČD silně podnapilý muž, který obtěžoval občany, měl silně vrávoravou chůzi a nekontroloval své jednání. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o muže z Havířova. Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že má 2,59 promile alkoholu v dechu. Svým jednáním se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, který byl oznámen správnímu orgánu. Přestupce byl umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Brně. V průběhu měsíce března byly v Letovicích, na Masarykově náměstí, provedeny ve spolupráci s PČR OOP Letovice akce - kontrola na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., se zaměřením na kouření mladistvých, znečišťování veřejného prostranství a porušení OZV č.4/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V průběhu akce bylo kontrolováno celkem 36 osob, z toho bylo 22 osob mladistvých. Za přestupky proti veřejnému pořádku dle 47/1d) zák. č. 200/90 Sb. byly strážníky uloženy čtyři blokové pokuty, dva přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle 30/1a) zák. č. 200/90 Sb. byly oznámeny správnímu orgánu. J. Halata 8

9 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu) Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V květnu jsme pro Vás připravili: Zájezd do divadla W.A.Mozart - Don Giovanni neděle 19. května 2013 v hod. Janáčkovo divadlo Brno odjezd autobusu v hod. z Masarykova náměstí od pošty Cena zájezdu včetně dopravy: 340,- Kč; senioři: 272,- Kč; děti, studenti a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 220,- Kč Zájemci se mohou přihlásit do v kanceláři MKS Letovice, nebo na telefonu: , , mobil: Talk show Ivo Šmoldas a Jitka Asterová čtvrtek 2. května 2013 v hod. Vstupné: 150,- Kč / 120,- Kč Výstava obrazů Václava Ježka - Z AUSTRÁLIE DO LETOVIC vernisáž: pátek 10. května 2013 v hod. Zámek Letovice Dětské divadelní představení Radovanovy radovánky úterý 14. května 2013 v hod. Divadlo Věž Brno Vstupné: 40,- Kč Koncert sborů Koncert tří generací Čtvrtek 16. května 2013 v hod. Hudební slavnosti 2013 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ OSOBNOSTI MĚSTA LETOVICE 2012 a koncert Lenky Filipové a kytarového souboru ŠUM ZUŠ Letovice čtvrtek 23. května 2013 v hod. Vstupné: v předprodeji: 190,- Kč / 150,- Kč na místě: 240,- Kč / 200,- Kč Předprodej vstupenek bude do 22. května 2013 Připravujeme: Zábavný pořad Zábavně o stáří Aleš Cibulka a Vladimír Hron středa 5. června 2013 v hod. Vstupné: 10,- Kč Dětské divadelní představení Nosáčkova dobrodružství - Pinokio středa 12. června 2013 v hod. Hravé divadlo Brno Vstupné: 40,- Kč Historický jarmark sobota 15. června 2013 od hod. Zámek Letovice Výstava fotografií Spolku prostějovských fotografů Slavnostní vernisáž: v sobotu 15. června 2013 v hod. Zámek Letovice 9

10 10

11 KNIHOVNA Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý Pátek , Vaňková Ludmila výstavka knih známé české prozaičky autorky historických románů, která se narodila ÚTERNÍ ČAJOVÉ ODPOLEDNE SVĚT HER A TVOŘIVOSTI - v prostorách čítárny budou po celý květen k vidění dílka vytvořena v kroužcích a na akcích DDM. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý v hodin. Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: Po celý měsíc květen Podivuhodná strašidla výstava dětských výtvarných prací. Přijďte si prohlédnout naše společníky při Noci s Andersenem. Těší se na Vás Kočkoupír, Mlsavý jazyk, Uršula a další děsivé bytosti. Po celý měsíc květen Výstavka knih o etiketě a pravidlech slušného chování - společně si osvěžíme znalosti, jak se správně chovat v různých situacích. Po celý měsíc květen - Rady paní Láryfáry - slavná hrdinka knih Betty MacDonaldové nám poradí, jak vyzrát na čurbesajdu, hubatidu, lakomici a jiné dětské neduhy. Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba: Pondělí - pátek: , tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na výstavu obrazů Z MALÍŘSKÉ DÍLNY HANY A PAVLA ALBERTOVÝCH Vernisáž se koná v pátek 3. května 2013 v hod. Kulturní program: Denisa Daňková, Tereza Dvořáčková, Erika Winklerová zpěv František Lavička - klávesy Výstava bude otevřena do neděle 2. června 2013, v době Po Pá hod., So hod., Ne hod., zavřeno Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice GALERIE PEX Pražská 70, Letovice Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů Ondřeje Kočára a Vladimíra Kočára, která probíhá od Výstava je otevřena úterý - pátek 11:00-18:00, So 9:00-13:00, Ne 14:00-18:00. ZUŠ LETOVICE Ve čtvrtek 2. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy - Žákovský koncert Ve čtvrtek 9. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy - Žákovský koncert května 2013 na zámku v Letovicích III. Mezinárodní festival dechových orchestrů V úterý 14. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy II. absolventský koncert V úterý 21. května 2013 v kulturním domě Taneční odpoledne Ve středu 29. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy III. absolventský koncert 11

12 12

13 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: Noc s Andersenem V pátek jsme se všichni sešli kolem 17. hodiny v městské knihovně. Pak jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina se jmenovala podle nějakého strašidla (např. čarodějnice, hejkalové, ). Když jsme byli všichni, vypravili jsme se na hasičskou zbrojnici. Tam nám předvedli, jak se hasí hasícím přístrojem, jaké mají vybavení v autech a mohli jsme si zkusit rozbalit hadici. Hasiči nám také ukázali místnost, kde se učí o tom, jak se stát dobrým hasičem. Na plátně nám promítali fotky z jejich zásahů (když hoří dům apod.). Nakonec položili a zabalili paní učitelku Kostlánovou do evakuačních nosítek. Když jsme se vrátili, šli jsme na večeři. Po večeři jsme ještě plnili několik úkolů. Chodili jsme do různých komnat, kde byl např. hejkal nebo bílá paní. V poslední komnatě byla malá dřevěná rakev, ve které měla každá skupinka krabičku s cukrovými rakvičkami a věnečky. Po návratu na stanoviště jsme tam našli šlehačku. Pak jsme rozdělali dopisy a poskládali jsme z nich pověsti. Šli jsme do tělocvičny a nachystali jsme si spaní. Naše skupinka s názvem ČARODĚJNICE přichystala pro ostatní Večerníček. Potom jsme se všichni uložili ke spaní a paní učitelka Kostlánová nám přečetla pověsti všech skupinek, které jsou z knížky POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY autora Zdeňka Peši. Druhý den nás budili v 6 hodin s rozcvičkou, kterou nikdo nechtěl cvičit. V 7 hodin jsme šli na snídani. Když jsme se vrátili, dostali jsme pamětní list a rozešli jsme se domů. Noc s Andersenem se nám moc líbila, protože to byla veliká legrace! Z. a J. Pecháčkovy, E. a Š. Procházkovy ZŠ LETOVICE Jarní náměstí Ač se z oblohy sypal sníh a teploty stále ukazovaly mínusové hodnoty, letovické náměstí se obléklo do jarní nálady. Stromy se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily ve Vajíčkovníky. O tuto proměnu se opět postaraly děti ze všech letovických mateřských škol a školní družiny při základní škole. S. Brablecová, vychovatelka ŠD MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA LETOVICE Letovičtí středoškoláci opět na Pradědu Ve dnech jsme se zúčastnili lyžařského výcviku, který se na naší škole pravidelně pořádá. Počasí nám při odjezdu moc nepřálo. Když už tady v Letovicích bylo tak nevlídno, copak nás asi čeká na horách? Paní uč. Petrů nám slibovala sluníčko, tak se necháme překvapit... A jsme tu! Marně hledáme vrchol Pradědu s jeho majestátním vysílačem. Mlha, vítr, zima, po slibovaném sluníčku není ani památky. Na svah jsme chodívali dopoledne, pak i odpoledne po dobrém obědě a chvilce odpočinku. Ve středu se nám podařilo přemluvit vedoucí, aby nás vzali na sjezdovky pro pokročilé. Na závěr kurzu se ve čtvrtek konal závod ve slalomu, který všichni bez problému zvládli. Týden utekl jako voda. Škoda, že nám počasí moc nepřálo, sluníčka a krásných panoramat jsme se dočkali jednou, a to jen na chvíli. Děkujeme našim vedoucím I. Petrů, R. Blézlové, A. Loukotovi, že nám připravili hezký týden, že jsme kurz v pohodě a ve zdraví přežili a že nás vyvezli na tak nezapomenutelný pobyt do hor. V. Válová, I. Petrů 13

14 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM MŠ LETOVICE - Zápis a nástup do MŠ je pro dítě velká změna Tak tu máme zase květen a s ním i zápis dětí do mateřských škol. Letos se pro nováčky dveře Mateřské školy Komenského otevřou 9. května v 8.00 hodin. S předstihem několika měsíců se na webových stránkách MŠ Komenského mohli rodiče seznámit nejen s kritérii, jejichž splnění rozhoduje o přijetí do mateřské školy, ale i dalšími dokumenty a aktivitami, které pro děti připravujeme. Věříme, že naše práce je rodičovskou veřejností vnímána pozitivně a právě na rodiče budoucích předškoláčků bychom rádi v tomto zápisovém čase apelovali. Milí rodiče, převzetím rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ by měla začít příprava na 1. září, den, který bude znamenat velkou změnu pro celou Vaši rodinu. Vaše dítě, které bylo doposud zvyklé na trvalou péči nejbližších a na důvěrně známé domácí prostředí, bude mít mnoho práce s tím, aby se odpoutalo od maminky, začlenilo se do kolektivu dalších 24 dětí, podřídilo se autoritě paní učitelky, zvyklo si na nové prostředí a režim. Aby se tomu mohlo plně věnovat, mělo by mít částečně zvládnuty základní dovednosti sebeobsluhy. Prosíme Vás, pomozte nejen nám, pedagogům, ale především svým dětem a ode dne zápisu je systematicky připravujte na vstup do mateřské školy. Především výchova k samostatnosti je nesmírně důležitá. Samostatné dítě je jistější, klidnější, sebevědomější a každou změnu zvládá mnohem lépe než dítě, které vyžaduje neustálou pomoc dospělého. Dříve než Vaše dítě začne docházet do MŠ, mělo by se umět samo najíst, napít, udržovat hygienu, dojít si na WC, obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Určitě nemusí umět vše a dokonale, paní učitelky a starší kamarádi rádi pomohou. Trénujte s dítětem kouzelná slovíčka a laskavě, ale důsledně ho veďte k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže v MŠ vyplývají z toho, že dítě není schopno komunikovat ani s učitelkou, ani s kamarády. Pozorujte chování Vašeho dítěte ve skupině vrstevníků a v žádném případě netolerujte agresivitu. Ke konci velkých prázdnin začněte o školce mluvit a pozvolna se na ni připravovat. Dobré je věci do MŠ vybírat společně bačkůrky, pyžamko, tepláčky. Projít se ke školce, prohlédnout si zahradu, a pokud tam budou děti, zastavit a podívat se, jak si hrají. Až v září nastane den D, přibalte svému předškoláčkovi jeho nejmilejšího plyšáka, aby mu byl průvodcem a kamarádem v prvních, pro něho nelehkých chvílích. A na závěr nepodceňujte adaptaci svého dítěte na mateřskou školu. Dopřejte mu pozvolný start do světa bez mámy a táty. Uvědomte si, že pro nás dospělé je také velmi těžké zvykat si třeba na nové pracovní místo a kolektiv. Nepřeceňujte síly svého dítěte, počítejte s možnými adaptačními problémy a ty s námi učitelkami neváhejte probrat. Milí rodiče, naším cílem je radost dětí a Vaše spokojenost. Věříme, že na základě vzájemného pochopení a porozumění se nám ho podaří dosáhnout. Eva Pařilová Provoz mateřských škol v Letovicích během hlavních prázdnin Během hlavních prázdnin bude vzhledem k opravě sociálních zařízení uzavřena MŠ Třebětínská. V provozu budou MŠ Čapkova a MŠ Komenského tak, jak je vyznačeno v tabulce. Žádosti o umístění v náhradní MŠ je třeba podat ve své MŠ nejpozději do DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LETOVICE Českobratrská ul. 5, Letovice, tel.: , Plán akcí na měsíc květen (pátek) Ekoolympiáda od 16 hodin v Zámeckém parku. Zábavné přírodovědné aktivity (hádanky, kvízy, doplňovačky aj.) pro děti starší i mladší a jejich rodiče. Účastnit se mohou skupinky po třech členech, z nichž jednomu musí být nejméně 9 let. Děti, vezměte rodiče a přijďte! (úterý) Svět her a tvořivosti vernisáž výstavy DDM Letovice v prostorách knihovny, která se uskuteční ve spolupráci s MKS Letovice. Začátek v 16:30 hodin knihovna Letovice. Na výstavě budou k vidění keramická a výtvarná dílka i barevné panely o tom, co a jak děláme pro děti i dospělé ve volném čase Cykloputování po Moravském krasu vyjížďky na kole do atraktivních míst Moravského krasu, určeno pro děti 9 15 let. Cena 390,-Kč (pojištění, jízdné, ubytování v DDM Blansko, strava, pedagogický dohled). Podmínkou dobře seřízené kolo, cyklistická přilba, kapsička na kolo a láhev na pití, vlastní karimatka a spacák. Odjezd společně z vlakového nádraží v sobotu v 8:30 hodin, návrat v neděli v 18:00 hodin. Přihlášky s platbou přijímáme do (neděle) se uskuteční v rámci oslav Dne dětí oblíbená akce s bohatým programem Den dětí na koupališti. Bližší informace k akci budou zveřejněny během měsíce května na plakátech a na: 14

15 NABÍDKA TÁBORŮ NA LETNÍ PRÁZDNINY 2013 Pobytové tábory AIRSOFTOVÝ (Čenkovice) pro děti i dospělé (Mirek) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 6 let (Zuzka) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 6 let (Zdenka) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 10 let (Zuzka) RODIČŮ A DĚTÍ Lesní stezkou (Bedřichov u Lysic) pro rodiče s dětmi od 3 do 12 let (Ivona, Zdenka) Příměstské tábory STAROVĚKÝ ŘÍM pro děti od 5 let (Ivona) CESTOVÁNÍ ČASEM pro děti od 8 let (Zuzka) TVOŘIVÝ pro děti od 6 let (Zdenka) NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA pro děti od 8 let (Mirek) CYKLOTÁBOR pro děti od 9 let (Zdenka) Sportovní soustředění JU JUTSU KODOKAN JUDO (Čenkovice) pro zájemce o bojová umění (Mirek) SEBEOBRANA - pro děti, mládež, dospělé 6 99 let Tábory ve spolupráci s farmou CH - srpen 2013 PUTOVNÍ TÁBOR PRO ZAČÁTEČNÍKY , kapacita 6 dětí PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ , od 6let, s obědem, v případě 7 zájemců i s dopravou SOUSTŘEDĚNÍ FARMY , všechny výkonnosti STANOVÝ JEZDECKÝ TÁBOR PUTOVNÍ TÁBOR II , kapacita 6, pro zkušenější jezdce POBYTOVÝ JEZDECKÝ TÁBOR , pro děti od 6 let Veškeré tiskopisy ke stažení najdete na Kapacita táborů je omezená, i když počasí je zatím chladnější, prázdniny se kvapem blíží Stolní tenis Letovice S odcházející zimou skončila i sezóna stolního tenisu. Letovští mládežníci se i letos aktivně zapojili nejen do okresních, ale i do krajských soutěží. Největších úspěchů stejně jako v předešlé sezóně dosáhla dvojice mladších žáků Miloš Pokorný a Martin Andrle, kteří se úspěšně účastnili soutěží okresních i krajských a patřili i k oporám družstva Letovice B, ŠKOLY - DOMEČEK - DDM které hrálo okresní soutěž mužů. Družstvu Letovice A se po několika letech podařil postup do vyšší okresní soutěže, a to do OPII. Velkou radost nám udělala i stolně tenisová přípravka. Naši začínající sportovci se zúčastnili svých prvních okresních turnajů a hned bylo patrné, že jsme si vychovali zdatné nástupce. Hlavně dvojice David Baňa a Patrik Bohatec zahodila veškerý respekt ze zkušenějších soupeřů a prvními body přispěla do naší úspěšné statistiky. Po přestávce se za zelené stoly vrátíme zase po prázdninách, kdy před námi bude nová sezóna, do níž budeme vstupovat s očekáváním nových úspěchů. Za DDM Zuzana Musilová a Ivona Kubíková ZUŠ LETOVICE Skladatelská soutěž 2012/2013 Celostátní skladatelské soutěže se zúčastnili žáci učitele Milana Hakla. Adéla Kutková ve II. kat. získala zlato za skladbu Máj - píseň s doprovodem klavíru, Šimon Havlíček v I. kat. získal stříbro za skladbu Nespokojený sněhulák - píseň pro střední hlas, příčnou flétnu, housle a klavír. Vítězné skladby budou provedeny 14. června 2013 na zámku v Hradci nad Moravicí, ale také v naší ZUŠ. Milan Hakl DOMEČEK Centrum pro rodiče prarodiče a děti Tyršova 2, Letovice Kontakt a bližší info , Pondělí: 8:30 12:00 - KLUBÍČKO Úterý: 9:00 11:00 - HERNA dopoledne pro maminky s dětmi Středa: 8:30 12:00 - KLUBÍČKO kroužek typu miniškolky pro děti od 2,5 let (děti stráví v herně dopoledne bez přítomnosti rodičů, cena 90,- Kč/dopoledne) Čtvrtek: 9:00 11:00 -HERNA dopoledne pro maminky s dětmi 16:30 17:30 - ANGLIČTINA PRO MAMINKY Pátek: 10:00 11:00 - HOPSÁLEK (cvičení rodičů s dětmi) V měsíci květnu a červnu možnost pobytu rodičů s dětmi na zahradě MŠ Čapkova každé úterý 15:30 17:00 15

16 MKS Letovice V minulých dvou měsících pro Vás MKS Letovice připravilo několik skvělých kulturně-společenských zážitků. Rádi bychom Vám je připomněli formou několika fotografií. Chci také poděkovat všem, kteří se našich akcí zúčastnili a vyslovit přání do budoucna: Kulturní akce, které pořádáme, vybíráme zejména pro Vás, letovické diváky a doufáme, že v budoucích dnech, měsících či létech nám zachováte svoji přízeň a akce MKS Letovice budete navštěvovat v podobném počtu, jako právě na těchto minulých. Však i umělcům, kteří pro Vás vystupují, se lépe hraje před zaplněným sálem. Jiří Palán - ředitel MKS Letovice NAPSALI JSTE NÁM... (Jak vypadá štěstí... Výstava fotografií Jaroslava Musila s písněmi Jaroslava Wykrenta - nahoře, foto: P.Švancara) (Jazzový koncert: Steve Walsh band, foto: Jaroslav Bednář) (Noc s Andersenem - čl?nek najdete na str. 17, foto: Petr Švancara) (Koncert Vlasty Redla, foto: Petr Švancara) 16

17 NAPSALI JSTE NÁM... Noc s Andersenem 2013 aneb Strašidel se nebojíme Sedmé letovické společné nocování s Andersenem je úspěšně za námi. Účastníci letošního ročníku prokázali velkou dávku odvahy. Jen tak nějaký strašpytel by totiž utekl dávno před půlnocí. Jako vstupenku pro letošní noc musely děti namalovat obrázek děsivého strašidla a odpovědět, čeho se nejvíc bojí a jestli v Letovicích někdy strašidlo potkaly. Téměř čtyřicet statečných dětí se sešlo v pátek 5. dubna v letovické knihovně. Během chvíle se proměnily ve vodníky, hejkaly, ohniváky, čarodějnice a černé kočky, každá skupinka pak dohromady namalovala velký obraz svého strašidla. Při společném zahájení v tělocvičně se děti dozvěděly o podivuhodných úkazech, ke kterým v Letovicích poslední dobou v okolí Tyršovy ulice dochází. Zvláštní světélkující mlha nad řekou Svitavou, plameny šlehající ze starých olší, ohořelé stránky matematických učebnic v knihovně, samé prazvláštní jevy související s ohněm. Kde hledat pomoc? U hasičů! Exkurze na hasičské zbrojnici byla obrovským zážitkem pro malé i dospělé. Viděli jsme na vlastní oči likvidaci požáru i výjezd všech zásahových vozidel. Děti se mohly na vše vyptat a vyzkoušet si třeba rozvinutí požární hadice. Následovalo vyprávění o akcích, při kterých hasiči zasahovali, doprovázené mnoha fotografiemi. Na chvíli se objevil i jeden z proslulých čertů, kteří v hasičské zbrojnici sídlí. Po večeři pokračoval opět program ve skupinkách, hráli jsme společenskou hru Bílé historky, vyráběli malé duchy nebo zápolili s testem o znalosti strašidel. Napětí a očekávání něčeho tajemného se ale vznášelo ve vzduchu, všechny děti tušily, že se na ně něco velkého chystá. Hrozivé komnaty v horním patře knihovní budovy i jedno sklepení, osvětlené pouze svíčkami, měly vydat svá děsivá tajemství. Strašidelná stezka začínala zlehka, poznávání léčivých bylin, lovení upířích zubů a kostlivce z nádob nebo setkání s čertem zvládli všichni. V některých místnostech jsme také pátrali po obálkách, ve kterých se skrývala pro každou skupinku část jejich pověsti. Všechny nás asi nejvíce vyděsil svými skřeky a zjevem živý hejkal, naštěstí se ukázalo, že je celkem mírumilovný. Následující místnost plná pavouků a temných zvuků byla opravdu jen pro odvážlivce. Setkali jsme se také s bývalým školním strašidlem Františkem. Krásná bílá paní nás potrápila náročným úkolem, složit kosti na správná místo lidského těla na magnetické tabuli bylo opravdu těžké. Vodnické stanoviště jsme zvládli hravě, samotný závěr stezky byl však pro jen silné povahy. Ve sklepě pod budovou stála na podstavci malá černá rakev, poslední úkol zněl otevřít její víko. Byli jsme napnutí očekáváním, co hrozivého nalezneme. Když jsme zjistili, že na nás čekají už jen sladké věnečky a rakvičky, úlevou jsme vydechli. Po putování zbývalo splnit úkol poslední, každá skupinka měla složit celou svoji pověst. Šikovné čarodějky nám dokonce vyprávění o Čarodějnici z Blanska zahrály před spaním jako večerníček. Na dobrou noc jsme si ještě poslechli ostatní čtyři pověsti O hejkalovi a kejchalovi, O vodnících na Křetínce, Jak na lidi kolem Letovic chodila Mura a Rašínův duch na ohnivém býku. Tradiční ranní rozcvička dokonale probudila i největší spáče. Po snídani už zbývalo jen rozdat pamětní listy a dárky. Lehce nevyspalí, ale plní dojmů, jsme se museli rozloučit. Hlavní inspirací letošní letovické Noci s Andersenem se stala kniha Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky. Naše obrovské poděkování dále patří MKS Letovice, Základní škole Letovice, Sboru dobrovolných hasičů Letovice, Masarykově střední škole Letovice, GE Money Bank a sehranému týmu nadšených dobrovolníků, bez kterých si organizaci celé akce už vůbec nedokážeme představit. (foto na straně 16) Barbora Bolomská Letovičtí rybáři a životní prostředí V sobotu 13.dubna proběhl na přehradě Křetínka úklid jejích břehů i přehrady samotné. Uklízeli ji členové místní rybářské organizace Letovice ve spolupráci s Povodím Moravy. Nepořádek se sbíral jak ze břehů, tak i pomocí loděk z náplav podél nich. Letošní úklid bude již překračovat dvacetiletou tradici. Je to na jedné straně dobře, protože to svědčí o tom, že rybářům není lhostejný stav přírody a životního prostředí. Na druhé straně to bohužel vypovídá o tom, že je mezi našimi spoluobčany i dost těch, kteří si neváží ani trochu prostředí ve kterém žijí. Znečištění vodní nádrže a jejích břehů nemají na svědomí pouze neukáznění rybáři a rekreanti, kterým je zatěžko odnést si obaly od svých svačin, ale veliké množství odpadků připlave do přehrady během celého roku i z jejího přítoku říčky Křetínky, která přináší nepořádek ze všech obcí, kterými protéká. Posbírané sklo, plasty, papíry a další odpadky dokáží při každoročním úklidu naplnit dva až tři nákladní automobily. Bez každoročních úklidů pořádaných rybáři, povodím či mládeží okolních obcí a dalšími dobrovolníky by bylo jen těžko představitelné si v létě jít lehnout k vodě, nebo se posadit k rybářským prutům. Nebylo by pro vrstvu odpadu kam. - Místní rybářská organizace Letovice - 17

18 NAPSALI JSTE NÁM... Noc kostelů Letovice - Pátek 24. května 2013, od 18 hod., farní kostel sv. Prokopa. Letovice se k této akci připojily potřetí. V České republice se Noc kostelů koná již popáté. Návštěvníkům se nabízí možnost zažít atmosféru kostelů v noci, seznámit se na promítaných obrázcích, doplněných výkladem, s příběhem jejich historie, zúčastnit se komentovaných prohlídek kostela, vystoupat do věže ke zvonům, připravit si krásný zážitek z vystoupení dětí a mládeže, z hudby, která bude v programu zaznívat, včetně královského nástroje varhan nebo ve chvílích ztišení zamyslet se nad hodnotami života, nechat na sebe působit sílu místa, kde již naši předkové čerpali útěchu a pomoc. Noc kostelů je možností setkání se svými přáteli a známými, k neformálnímu rozhovoru s duchovními. Bude připraveno i drobné občerstvení. Vstup do kostela je zdarma. První Noc kostelů se konala v roce 2005 v Rakousku. Hranice na českou stranu překročila v roce 2009, kdy se k ní přidaly kostely v brněnské a plzeňské diecézi. Celorepublikovou se akce stala v roce K Noci kostelů se každý rok připojují další evropské státy. Kostely bývaly kdysi otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu. Téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo bohoslužby zavřeno. Proto přichází Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. Program Noci kostelů v Letovicích bude uveden na plakátech a na stránkách Přijďte i Vy, budete vítáni. Bohuslav Kuda Volnočasový klub ''Plán B'' bude slavit první rok! V půli května to bude už rok, kdy jsme otevřeli volnočasový klub ''Plán B''. Za jeho zrodem stálo několik měsíců příprav a shánění vhodných prostor. Nakonec využíváme klubovny v budově Církve bratrské v Letovicích a jsme moc vděční za přístavbu, která se tam před pár lety dokončila. Díky tomu máme téměř neomezenou kapacitu pro děti, které nás chtějí navštívit. Zpočátku jsme scházení klubu začínali na hřištích u ZŠ, od září loňského roku jsme se postupně začali přesouvat do již zmíněných kluboven. Děti, které klub navštěvují se různě střídají, ale vždy jich přijde kolem patnácti. Celkem jich náš klub navštívilo už asi 50. Máme za sebou také čtyři přespávací akce, té poslední, která probíhala na konci března, se zúčastnilo 25 dětí. Jsme moc vděční za vztahy, které jsme mohli s dětmi navázat a věříme, že se nám společně daří budovat přátelský kolektiv, který je otevřený pro všechny, kteří mezi nás chtejí přijít. Pravdou je, že je zatím klub spíše klučičí, holek došlo jen pár, ale věříme, že i to se postupně vyrovná. Po LetFestu, který nabídne bohatý program i pro děti z klubu, bude otevřeno od pondělí do čtvrtka, takže se máte na co těšit. Více informací o plánovaných akcích a letním programu brzy najdete na našich webových stránkách Pavel Kratochvil - ELIM Letovice, o.s. 18

19 NAPSALI JSTE NÁM... Před 130 lety se narodil letovický rodák Stanislav Ježek Stanislav Ježek se narodil v Letovicích 11. listopadu 1883 jako syn Jana Ježka, obecního tajemníka v Letovicích. Rodina Ježkova bydlela v dnešní ulici Pod Kostelem v domě číslo 96/1. Stanislav měl tři bratry a dvě sestry. Nejstarší bratr Jaromír se stal po otci obecním tajemníkem, Vladimír byl veterinárním lékařem v Olešnici na Moravě, Vlastimil (doktor chemie) byl ředitelem továrny v Kosmonosích. Stanislav Ježek studoval na odborné škole kamenosochařské v Hořicích ( ), v roce 1902 byl žákem vídeňského sochaře Strehblowa. V roce 1902 začal studoval na vyšší škole sochařství na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde v roce 1906 absolvoval. V roce byl žákem prof. Josefa Václava Myslbeka, nejvýznamnějšího českého sochaře přelomu 19. a 20. století, na sochařské speciálce na Akademii výtvarných umění v Praze. Do I. světové války žil v Praze, válku prožil jako rakouský voják v Itálii, kde padl do zajetí. Po vzniku Československa žil krátce v Ostravě jako voják československé armády. V roce 1921 odjel do Francie. Tam si našel zaměstnání u majitele žulových lomů Perrina, kde připravoval žulové bloky pro další sochařské opracování. Roku 1922 se oženil s mladou Francouzkou s níž měl syna (1923) a dceru (1927). Od roku 1923 začala jeho spolupráce na tvorbě památníků obětem I. světové války ve Francii. Podle návrhu Pierre Poissona vytvořil v roce 1923 Památník vojákům z Havru (Le Havre), kde s ním spolupracovali další čeští kamenosochaři Černý a Veselý. Roku 1924 vytvořil ve spolupráci se sochařem Maximem del Sartem ( ) památník Padlým vojákům Champagenských armád (Navarin). Roku 1925 s týmž sochařem vytvořil pomník Jany z Arcu před Justičním palácem v Rouenu, kde byla Jana z Arcu upálena. Roku 1926 opět s týmž sochařem vybudoval Památník padlým východní armády v Marseille. V roce 1927 si Perrin koupil kamenosochařství v Crosne poblíž Paříže a Stanislav Ježek začal pracovat u známého kovolíjce Barbedienna. Roku 1928 obdržel francouzské státní občanství, a tak splnil dávné přání svého otce který chtěl, aby se jeden z jeho synů usadil ve Francii a odvděčil se tak za francouzskou pomoc při vzniku Československa. Roku 1930 odjel Stanislav Ježek do Švédska, kde instaloval Barbediennovu sochu. V roce 1931 koupil Barbedienne kamenosochařství Perrinovo a jmenoval Stanislava Ježka jeho ředitelem. Podnik měl 15 zaměstnanců a zhotovoval hřbitovní náhrobky, průčelí obchodů, veškeré předměty ze žuly (sochy, vázy, skulptury) podle objednávek. Roku 1943 odjel do Bretaně vybrat žulové bloky pro novou zakázku Maxima del Sarta, cestou ve vlaku se nachladil a 30. října 1943 zemřel na zápal plic. Je pochován v Crosne ve Francii. Pro rodné Letovice k uctění padlých letovických vojáků v I. světové válce navrhl pomník a zhotovil model. Pomník měl být umístěn na náměstí v Letovicích u sochy T. G. Masaryka, bohužel pro nedostatek financí nebyl zrealizován. Nejvýznamnější jeho prací pro Letovice je pomník rodiny Ježkovy na letovickém hřbitově, který zhotovil krátce před odjezdem do Francie. Stanislav Ježek se řadí mezi významné rodáky města Letovice. Text: Karel Synek, Foto: Petr Švancara Použitá literatura: PhDr. Jaroslav Bránský: Výtvarní umělci v okrese Blansko,

20 Pokud se týká měsíce května (často nazvaný máj), naši představu určitě nemine příroda, která oplývá bohatstvím květů na stromech, keřích i na lukách. Vzduch je plný roztodivných vůní, což doplňuje to krásně kvetoucí prostředí. Na obloze takové změny nepozorujeme. Pouze bychom si mohli představit na každé hvězdě některý z květů kvetoucích kolem nás. V každém případě májová příroda a vůně květů přispějí k úspěšnému pozorování jasné hvězdné oblohy. Ponejvíc obracíme oči směrem k jižnímu bodu, a pak je pozvedáme nahoru až k zenitu. Určitě ze všech jarních souhvězdí nás nejvíce zaujmou tři souhvězdí, a to souhvězdí Lva a Pastýře a mezi nimi o něco níže souhvězdí Panny. Souhvězdí jsou výrazná a zajímavá. Pro snadnou orientaci se zaměříme na souhvězdí Lva (Leo). Je to souhvězdí, které pohodlně objevíme. Najdeme v něm tři jasné hvězdy a několik méně jasných hvězd. Jejich uspořádání i při malé představě utvoří hlavu a tělo ležícího krále zvířat. Souhvězdí se také dá nalézt jižně od Velkého vozu. Lev je zvířetníkové souhvězdí, kterým prochází Slunce od poloviny srpna do poloviny září. Pokud se týká hvězd, bude nás především zajímat nejjasnější hvězda souhvězdí Regulus (česky Srdce lva). Je jednou ze čtyř strážců oblohy čili královských hvězd. Další tři jsou Aldebaran, Fomalhaut a Antares. Regulus je od nás vzdálen 78 ly a má jasnost 1,4 mag. Má dva slabé hvězdné průvodce. Další méně jasné, ale zajímavé jsou hvězdy Denebola s jasností 2,1 mag (na ocasu Lva), Zosma (na hřbetě) a Algieba (na jeho krku). U hlavy Lva najdeme radiant meteorického roje Leonid. Zajímavým objektem je také spirální galaxie M66. Je nejjasnější z mnoha galaxií v tomto souhvězdí. Báje vypráví o slavném hrdinovi Heraklovi, který byl ve službách mykénského krále. V blízkých horách žil velký a zlý lev, který sužoval celý kraj. Herakles byl velmi silný. Tuto jeho vlastnost využil mykénský král a nařídil mu lva zničit. Herakles jej našel v jedné jeskyni, omráčil jej mohutným kyjem. Pak jej zardousil a odnesl mykénskému králi. Herakles vykonal ještě další hrdinské činy. Za to se stal nesmrtelným a dostal se spolu se svou obětí lvem na oblohu mezi souhvězdí (souhvězdí Herkula přestavuje hrdinu Herakla). Od noční oblohy přejdeme na denní oblohu, kde kraluje Slunce. Je už dost vysoko na obloze nad světovým rovníkem Slunce vyjde v 5 h 36 min a zapadne ve 20 h 19 min SELČ vyjde ve 4 h 57 min a zapadne ve 20 h 59 min. Během května se den NAPSALI JSTE NÁM... Jak se nám ukáže májové nebe prodlouží o 1 h 22 min, což také prakticky poznáme. Sluneční azimut vzroste ze 115 na 127, tedy o 12. Do znamení Blíženců Slunce vstoupí ve 23 h 9 min SELČ. V květnu se vyskytne oproti běžnému počtu fází Měsíce pět fází nastane poslední čtvrt, nov zaznamenáme , potom přijde první čtvrt, pak úplněk a konečně poslední čtvrt. Od Země se Měsíc nejvíce vzdálí na vzdálenost km. Pak se Zemi nejvíce přiblíží dne na vzdálenost km. Když bude Měsíc v úplňku, proběhne polostínové zatmění Měsíce. U nás nebude možné zatmění pozorovat. Budeme hledat planety. Merkur a Venuši najdeme koncem měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem. Mars a Uran neuvidíme. Večer nízko nad severozápadním obzorem můžeme nalézt Jupiter (v Býku). Na rozhraní souhvězdí Panny a Vah po celou noc bude zářit Saturn. Neptun se dá nalézt (triedrem) koncem měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. I v měsíci květnu lze na obloze vidět některé úkazy. Můžeme pozorovat konjunkce Měsíce s planetami: s Jupiterem večer nízko nad západním obzorem, i se Saturnem, což je možné pozorovat po celou noc. Výjimečný úkaz nastane kolem 21. hodiny, proběhne seskupení Merkuru, Venuše a Jupiteru večer nízko nad severozápadním obzorem. Kdybychom byli v Austrálii nebo na jihu v Pacifiku, mohly bychom vidět prstencové zatmění Slunce. Komety PanSTARRS a Lemon se sice na obloze pohybují, ale jejich jasnost silně klesá. PanSTARRS se posouvá ze souhvězdí Andromedy do souhvězdí Kasiopeji. Lemon se nalézá v souhvězdí Andromedy. Vidět je lze jen pomocí dalekohledu. - Ch - 20

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Petr Hlávka, Brno Tereza Češková, Svitavy Tomáš Kymlička,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA novomanželům červnu Valouch Rozsívalová Vysloužil Klimková Raiskub Veselá Bačovský Zelinková Buš Nykodýmová SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci červnu uzavřeli sňatek: Vladan Valouch, Brno Eva Rozsívalová, Meziříčko Milan

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Alena Valouchová Marie Vondálová. Pavlína Sedláková. Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci únoru oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Alena Valouchová

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zakládáme občanské sdružení Za zdravou Planou - bez toxického odpadu z Jordánu VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA VÝTAH USNESENÍ Z 50. A 51. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RM doporučila ZM projednat žádost firmy SOLAR PROJEKT s.r.o. o souhlas k výstavbě fotovoltaické elektrárny na katastru Města Planá nad Lužnicí. RM odsouhlasila

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Naše Kopečková se vydařila, hezké počasí, tisíce návštěvníků pouti, Letohrad jako každoročně o květnovém víkendu naplno ožil. Chvíli nám teď potrvá dostat se do normálních

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.9. viz palec - Den dětí Titulní strana Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.9 viz palec - Den dětí Titulní strana ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 16. května 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Vážení nájemci a pronajímatelé bytů,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky.

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky. Z obsahu: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZMĚNY V PROVOZU POŠT BESEDA S EUROPOSLANCEM SVOZ ODPADŮ PODZIM AKTIVITY RYBÁŘŮ HANAČKA V ITÁLII VÝROČÍ 90 LET ČR Koncert Lucie Bílé byl jedním z velkých lákadel slavností

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka DUBEN 2014 GYMNÁZIUM JEVÍČKO Vážení pánové, již delší dobu sleduji politické hry kolem gymnázií v ČR. Je smutné, že v 21. století se opět

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Číslo 7-8 červenec - srpen 2003

Číslo 7-8 červenec - srpen 2003 Číslo 7-8 červenec - srpen 2003 Skauting pro život v Kojetíně Hurá, začínají prázdniny! V minulém čísle jsme otiskli informaci o celorepublikové akci, která proběhla 20. 6. ve spolupráci s nadací Kapka,

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více