SPOLEČENSK? RUBRIKA. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSK? RUBRIKA. www.mks-letovice.cz 3"

Transkript

1

2

3 SPOLEČENSK? RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci březnu uzavřeli sňatek: Miloslav Medek, Meziříčko Jana Přichystalová, Vísky Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci březnu oslavili svoje narozeniny. Poděkování za celoživotní práci připojujeme pro jubilanty, kteří oslavili 75 a více let: Staněk Miloslav Žouželová Anna Zoubková Zdeňka Randulová Anna Müllerová Zdenka Alexa Antonín Němečková Božena Žemličková Jaroslava Vrána Josef Hynková Marie Zoubek Zdeněk Ducháček Josef Machalová Františka Martinek Bohumil Odvářková Marie Štrych Jan Vystavělová Milena Valoušková Jarmila Dražilová Marta Přikryl Jaromír Toulová Růžena Illa Vlastimil Mlčochová Marie Burgr Vlastimil Holasová Marie Matušková Marie Přikryl Emanuel Toulová Růžena Češková Anežka Chloupková Jiřina Holas Jaroslav Nečasová Naděžda Nečasová Františka Pavlík Květoslav Plesková Zdenka Kolářová Marie Dvořáčková Věra Stloukalová Ludmila Sílová Marie Čížek František Hrdlička Jiří Kosmáková Marie Gežová Božena Zoubková Růžena Procházková Pavlína Kalhousová Božena Hubáček Jiří Kala František Brtnická Anna Němcová Marie Loučíme se s občany, kteří odešli z našich řad: Fiala Jiří, Pod Klášterem, ve věku 82 let Brychtová Jaroslava, Komenského, ve věku 68 let Hartmannová Miroslava, Kladoruby, ve věku52 let Langer Ladislav, Pražská, ve věku 59 let Fidler Ladislav, J. Haška, ve věku 82 let Kučerová Jarmila, Podolí, ve věku 86 let Prudilová Anna, Albína Krejčího, ve věku 91 let Kolář Jiří, U Královce, ve věku 81 let Čest jejich památce! 3

4 OKÉNKO STAROSTY Opět tu máme nejhezčí měsíc v roce, měsíc květen, nebo pokud chcete - máj. Název tohoto měsíce má jako jediný dvě pojmenování. Prvním je máj, k t e r ý j e o d v oze n z latinského slova maius, druhým je pak květen, což je odvozeno od přírody, která zrovna kvete. Druhé pojmenování je využívanější, ale má poměrně krátkou historii. Poprvé použil tento název údajně Josef Jungmann v roce Počasí se snad natolik umoudří, že budeme moci zahájit a rovněž co nejdříve dokončit všechny plánované akce. Zejména mám na mysli úpravu zeleně na náměstí, aby už konečně vypadalo jako náměstí, které si občané Letovic zaslouží. Po nových výsadbách pak ještě bude zbývat vyleštit schody k řece, spustit gondoly na vodu a Benátky nám mohou závidět. Teď ale trochu vážněji. Čekají nás květnové oslavy, které letos plánujeme na Opět oživíme tradici lampionového průvodu, bližší informace naleznete v jiné části tohoto zpravodaje. Dále pak ve dnech 11. a 12. května začínají tradiční květnové hudební slavnosti. V tomto termínu se bude konat již tradiční Mezinárodní festival dechových hudeb. Program bude probíhat převážně na zámku. Dalším kulturním zážitkem bude vystoupení dechovky z Letovic a družebního chorvatského Stariho Gradu, které proběhne dne v areálu hasičské zbrojnice. Vyvrcholením hudebních slavností pak bude vyhlášení Osobností Letovic za r dne v kulturním domě, na závěr večera vystoupí Lenka Filipová. Ale květen nebude jen ve znamení kultury. Musíme rovněž něco udělat pro své zdraví, proto chci všechny pozvat na tradiční cyklistický výlet Okolo s kolem. Další zajímavou akcí, kterou můžeme vidět poprvé v Letovicích, bude mistrovství ČR ve stolním hokeji STIGA, které bude probíhat ve dnech ve sportovní hale. Doufám, že letošní májový program bude podle vašich představ a plánovaných akcí se zúčastníte v hojném počtu. Pak už se můžeme pomalu těšit na příchod léta. Vladimír Stejskal - starosta města MĚSTO LETOVICE INFORMUJE ZPRÁVY Z RADNICE Starosta města svolává na středu 29. května 2013 v hodin do sálu Městského kulturního střediska Letovice 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Letovice. Program: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 1. Zahájení, volba předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu. 2. Závěrečný účet města za rok 2012 a účetní závěrka za rok Bioplynová stanice v Letovicích aktuální stanovisko Zastupitelstva města Letovice. 4. Různé. 5. Diskuse. 6. Závěr Vladimír Stejskal - starosta města RADA MĚSTA LETOVICE DNE 18. BŘEZNA A 8. DUBNA 2013 PROJEDNALA 1. Průběh rekonstrukce vlkovského přivaděče, ul. Nádražní, Letovice. 2. Stav komunikace v ul. Na Kopečku po provedené rekonstrukci vedení vodovodu. 3. Stav zrekonstruovaných bytů v domě Tyršova 1 (po ředitelství BIGY). 4. Žádost nájemníků z domu Tyršova 1 o slevu z nájemného z důvodu zhoršení podmínek užívání bytů způsobených stavebními úpravami v domě. 5. Zprávu z průběhu schůzí s občany v místních částech města v roce Informace ke grafickému návrhu webových stránek města. 7. Termíny družebních návštěv zástupců města Letovice v německém Kirchlintelnu a polském Chelmnu. 8. Oznámení Armády ČR o přesunu příslušníků Armády ČR ve dnech a přes katastrální území města Letovice. 9. Zprávu o možnostech vysprávek výtluků na místních komunikacích. 10. Informaci vedoucího odboru výstavby a ŽP 4

5 ohledně provedené kontrolní činnosti v areálu firmy Ledeko a.s. v návaznosti na zasedání zastupitelstva města dne Dispozice s majetkem města. 12. Informaci týkající se identifikace pozemků v lokalitě U Hájku II, včetně parcel pod plánovanou komunikací. 13. Přidělení bytu v DPS Letovice. 14. Zprávu o přípravě areálu městského letního koupaliště na letní sezónu Informace z družební návštěvy chorvatského Stari Gradu a plánu dalších družebních návštěv v měsíci květnu a červnu Přípravu opravy chodníku v ul. Nádražní. 17. Informace z jednání ve věci přípravy změny dopravy na Masarykově nám. 18. Rada města doporučila: - zastupitelstvu města schválit výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice: Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, Základní škola Letovice, Komenského 902/5, Centrum sociálních služeb města Letovice, Technické služby Letovice, Městské kulturní středisko Letovice za rok 2012 bez výhrad, - zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 2/2013, - zastupitelstvu města schválit výsledky inventarizace majetku města za rok 2012 uvedené v závěrečném hodnocení inventarizace majetku v roce Rada města schválila: - rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací města do fondů dle návrhů, - přijetí dědictví po zemřelém a tento majetek (mobil NOKIA) předat do bazaru na ul. Tyršova, Letovice, za účelem prodeje na dobu 1 měsíce. Utrženou částku přijmout do pokladny města a dokrýt z ní náklady na pohřeb, které nepokryla finanční hotovost po zemřelém, - zařadit problematiku výstavby bioplynové stanice v Letovicích na nejbližší zasedání zastupitelstva města, - po úpravách znění smluv o nájmu hrobového místa a o nájmu skříňky kolumbária vypustit bod 4. v čl. I.). - přijetí finančního daru od p. Josefa Ebnera, - zamítnout návrh na vyřazení a odprodej majetku města okružní pila, - snížení příspěvku na odpisy příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb města Letovice dle návrhu a snížení odvodu odpisů této organizace ve stejné výši, - snížení příspěvku na odpisy příspěvkové organizaci Základní škola Letovice a snížení odvodu odpisů MĚSTO LETOVICE INFORMUJE z nemovitého majetku této organizace, - snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku v roce 2013 a současně snížení odvodu odpisů ve stejné výši u příspěvkové organizace MKS Letovice, - provedení rozpočtových opatření č. 1/2013, - poskytnutí finančního příspěvku Kruhu přátel hudby na organizaci akce Festival dechových hudeb ve výši ,- Kč, - udělit souhlas příspěvkové organizaci města MŠ Letovice, Komenského 11, s podáním žádosti o dotaci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2013 za podmínky, že dofinancování projektu bude z prostředků MŠ Komenského, - Smlouvu o právu provést stavbu Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova na pozemcích p.č. 758/5 a 364/1 v k.ú. Letovice s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, a pověřila starostu jejím podpisem, - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na vybudování sběrného dvora odpadů podle projektu Sběrný dvůr odpadů pro město Letovice s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a pověřila starostu jejím podpisem, - složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejných zakázek Sběrný dvůr odpadů Města Letovice a Vybavení sběrného dvora Letovice, - udělit souhlas s převzetím stavebních objektů SO 104 a 106 do vlastnictví Města Letovice a souhlas s prováděním zimní údržby Městem Letovice na chodníku a chodníkové římse na mostě v rámci stavby Silnice I/43, most v km 0,803 přes potok Havírna ev. č Mezi vozovkou a chodníkem bude umístěno zařízení pro zvýšení bezpečnosti chodců, - ukončení Dohody o změně smluvního vztahu se společností Carnet monitorování vozidel, Chlumčanského 497/5, Praha 8, - změny v komisi PZM a MA 21: zástupcem DDM Letovice bude Mgr. Ivona Kubíková místo Dušana Dvořáčka, zástupcem MKS Letovice bude Jiří Palán místo PhDr. Evy Hejlové, zástupcem TJ Sokol Letovice bude Ing. Marie Provazníková místo Anežky Ježové, - přidělit zakázku Pěstební činnost v lesích města uchazeči Karel Dufek, Milonice 10, Lipůvka, - Smlouvu o právu provést stavbu III/3655 Letovice, most , opevnění opěr se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, 3 - uzavření kupní smlouvy na 2 m řeziva mezi Městem Letovice a Rudolfem Hrdličkou, - provedení rozpočtového opatření č. 3/2013, - poskytnutí investičního příspěvku Svazku vodovodů 5

6 MĚSTO LETOVICE INFORMUJE a kanalizací ,- Kč dle platné Smlouvy o účasti města Letovice na investiční akci a financování díla Letovice Skrchov, ul. Borová, rekonstrukce a rozšíření vod. sítě, - podání žádosti MŠ Komenského o dotaci z MAS Partnerství venkova na projekt Přeměna zahrady MŠ Komenského na přírodní zahradu v požadované výši 60% uznatelných nákladů, - udělit souhlas příspěvkové organizaci CSSML na přijetí věcného daru (chodítko), - uzavření Dodatku k Dohodě o užívání Městských lázní v Boskovicích ze dne , - příspěvek AFK Letovice na zavlažovací systém v areálu fotbalového hřiště ve výši 50 tis. Kč. - posunutí herních prvků na hřišti v ul. U Královce v majetku města na pozemek města, - vyhlásit výběrové řízení na pronájem stánku občerstvení na Koupališti Letovice s minimálním nájmem 10 tis. Kč za sezónu, - vstupné na Koupališti Letovice pro sezónu 2013 ve stejné výši jako v roce 2012, - po úpravách předložený způsob zajištění oslavy státního svátku Dne vítězství v Letovicích, - udělení Pamětního listu města Letovice panu Pavlu Göpfertovi za propagaci kultury města Letovice v zahraničí, - postup jednání ve věci řešení sesuvu půdy v ul. Na Plese, - delegovat do volby na funkci člena Rady NSZM ČR na následující dvouleté období za město Letovice pana Bohuslava Kudu, - změny termínů dalších zasedání ZM a , - přípravu rekonstrukce budov v majetku města v pořadí: KD Letovice, MěÚ Letovice, ZUŠ Letovice. Městský úřad Letovice, finanční odbor Masarykovo náměstí 210/19, Letovice Informace k poplatku ze psů Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 3/2008 ve znění pozdějších předpisů a doplnění. Výše poplatku je pro rok 2013 stejná jako v minulém roce. Splatnost poplatku za rok 2013 byla 15. února 2013, žádáme ty, kteří dosud neprovedli platbu, aby tak neprodleně učinili. Dále informujeme, že každý držitel psa je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a v téže lhůtě je povinen hlásit každou změnu, která má vliv na výši poplatku. Pokud snad někdo nemáte ohlášení provedeno, urychleně si dejte vše do pořádku, bude provedena kontrola. Informace k poplatku za komunální odpad Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 4/2012, výše poplatku pro rok 2013 činí 550,00 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Obecně závazná vyhláška umožňuje osvobození nebo úlevy podle článku 6 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku do 15 let žijícím ve společné domácnosti, poplatníkům, kteří se nejméně 3 měsíce zdržují v zahraničí, ). Podávejte si žádosti o osvobození včas. Splatnost poplatku byla do 30. dubna 2013 pro ty, kteří mají jednu splátku. Splatnost pro 2 splátky je a (rozdělení provádí správce poplatku na žádost poplatníka). Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice /0100 s Vaším variabilním symbolem, kterým je rodné číslo pro poplatníky s trvalým pobytem; pro chalupáře a ostatní je specielně přidělený VS. Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.netměstský úřad-formuláře-finanční odbor. N E P Ř E H L É D N Ě T E Upozornění pro ty, kteří dosud neprovedli platby se splatností před Jistě máte zájem na tom, abyste měli vše řádně uhrazeno a nemuseli platit nic navíc. Není-li provedena platba, nastává proces vymáhání, exekuce a poplatek se navyšuje o další náklady, které je poplatník povinen zaplatit. Pokud potřebujete informace, můžete přijít osobně, zavolat na tel nebo svůj dotaz poslat em na adresu Děkujeme všem, kteří řádně a včas platí poplatky. 6

7 Oslavy Dne vítězství V úterý 7. května hod. - pietní akt u Památníku obětem, zvůle a násilí u kostela sv. Prokopa hod. - pietní akt u Památníku umučených u koupaliště za účasti uniformovaných stráží Junáku a Voj. gymnázia M. Třebové hod. - lampionový průvod s VDO ZUŠ Letovice na výletiště SDH, výstavka vojenské techniky a modelů letadel, kulturní program: Mažoretky VO CO GOU, Jazzulátka a další hudební skupiny ZUŠ Letovice hod - ukončení slavnosti ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ Město Letovice, člen Národní sítě Zdravých měst České republiky a Městské kulturní středisko Letovice Vás zvou na pořad Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron ve středu června 2013, v 19 hodin, v Kulturním domě v Letovicích Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech České republiky. Hlavní protagonisté si během večerního představení povídají s místními odborníky o praktických tématech, která se týkají péče o seniory, ale také zdravého a aktivního stárnutí. Představení je určeno nejen seniorům a rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti. Vladimír Hron rozhovor obohatí humornými výstupy a zazpívá během večera písně ze svého repertoáru. Každý návštěvník akce obdrží dárek od generálního partnera projektu, kterým je společnost Hartmann Rico a.s.. Mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR. Díky sponzorům je vstupné symbolické 10 Kč. Předprodej vstupenek v MKS Letovice. Bohuslav Kuda MĚSTO LETOVICE INFORMUJE VÝLET NA KOPEC VLKOV 10 P - DESATERO PROBLÉMŮ LETOVIC...řešme je společně! Město Letovice, Komise Projektu Zdravé město a Místní agendy 21 Letovice, zvou všechny občany na VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ve středu 22. května 2013 v hodin, v sále Kulturního domu v Letovicích. Pomozte svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Pro diskusi jsou připraveny tematické stoly z oblastí: veřejná správa a občan zdravý životní styl, aktivní odpočinek vzdělávání, kultura a společnost životní prostředí, zemědělství a venkov sociální problematika podnikání a cestovní ruch doprava, bezpečnost stůl pro mládež Veřejné setkání je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele, školy a pro všechny, kteří chtějí říci své názory a podněty pro nový i stávající rozvoj města, aby se zkvalitnil život ve městě. Přijďte i Vy, aby výsledek vyhovoval všem! Program bude zahájen informací o námětech vzešlých z veřejného fóra v roce Účastníci veřejného fóra budou mít možnost navrhnout a hlasováním vybrat společenskou, zájmovou nebo neziskovou organizaci, která získá grant ve výši 3.000,-Kč na aktivitu ke zdravému životnímu stylu. Pro účastníky jsou připraveny zajímavé ceny v tombole a drobné občerstvení zdarma. Setkání bude moderovat zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR. Akci finančně podporuje Jihomoravský kraj. Těšíme se na setkání s Vámi! Bohuslav Kuda Město Letovice, komise Projektu Zdravé město a Místní agenda 21, pořádá v rámci kampaně vyhlášené Národní sítí Zdravých měst ČR ke Světovému dni bez tabáku v sobotu dne 8. června 2013 pěší výlet NA KOPEC VLKOV. Sraz účastníků na Masarykově náměstí před Městským úřadem Letovice v 9.45 hod. Z náměstí odjezd autobusem do místní části města Chlum, výstup na nejvyšší vrchol v okolí města, kopec Vlkov, se zajímavými panoramatickými pohledy do kraje, zpět do Letovic pěšky přes Novičí a Třebětín. Účastníci obdrží malé občerstvení. Doprava zdarma. Doporučujeme vzít si s sebou: dalekohled, fotoaparát a v každém případě dobrou náladu. Přijďte podpořit zdravý životní styl a seznámit se se zajímavostmi kraje. Bohuslav Kuda 7

8 SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU LETOVICE 31. KVĚTEN 2013 Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován od roku 1987 jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kouření tabáku je jednou z předních zbytečných příčin smrti. Globální epidemie tabáku zabije téměř 6 milionů lidí ročně, z toho více než 600 tisíc lidí zemře na následky pasivního kouření. Pokud nebudeme jednat, zabije kouření tabáku do roku 2030 ročně až 8 milionů lidí, z toho více než 80 % v zemích s nízkými a středními příjmy. Pokud užíváme tabák, zamysleme se nad jeho škodlivostí a pokusme se tento zlozvyk překonat. Začátkem může být účast na pěším výletu či jiné akci. Zdravé město Letovice ve spolupráci se svými partnery nabízí v rámci kampaně Den bez tabáku následující akce : MŠ Komenského Celoškolní akce sportovní odpoledne na školní zahradě různé sportovní discipliny na několika stanovištích, MŠ Čapkova Divadlo VĚŽ Brno : Radovanovy radovánky, Oslava Dne matek zábavné odpoledne s rodiči výměna receptů na pomazánky, zápis dětí do MŠ, Šamšulovi koníci na naší zahradě, Oslava Dne dětí, MŠ Třebětínská - polodenní výlet spojený s návštěvou MŠ Čapkova, MŠ Komenského, olympiáda mateřských škol, ZŠ Letovice - Pro žáky 1. stupně: Cigareta Retka maňáskové divadelní představení s tematikou primární prevence kouření (Státní zdravotní ústav, Brno), pro žáky 2.stupně : přednáška Prevence kouření (SZÚ, Brno), Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích Aquapark Kuřim, Ozdravný pobyt v Deštném, Svaz tělesně postižených v Letovicích - Den bez tabáku - rehabilitační koupání na Vískách, TJ Sokol Letovice - JACHTING FIN CUP 40, REKREAČNÍ SPORT -ZRTV, Míčový sedmiboj, TENIS květen/červen - soutěže družstev, dospělí (krajský přebor II. třídy), starší žáci (krajský přebor), soutěže družstev dorost (krajský přebor I. třídy), mladší žáci (krajský přebor), soutěže družstev minitenisu a babytenisu (krajský přebor), MĚSTO LETOVICE INFORMUJE DDM Letovice Ekoolympiáda ke Dni Země zábavná a hravá, přírodovědná a ekologická soutěž pro skupiny dětí (rodičů), MKD Letovice Den matek, Dny bez úrazu (Letiště, případně Kochov), Ozdravný pobyt Jeseník, každé pondělí cvičení na ZŠ Tyršova, Moravský rybářský svaz Rybářské závody, Komise PZM a MA Pěší výlet Na Vlkův kopec - akci finančně podpoří Jihomoravský kraj Ivana Květenská, koordinátorka PZM a MA21 MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Nejen psi utíkají svým majitelům. Dne v Letovicích, na ul. Č e s k á v o l n ě p o b í h a l o p ě t vietnamských prasat. Vzhledem k místní znalosti byl telefonicky kontaktován jejich majitel k zajištění. Majitel byl předvolán k projednání přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Při krádeži dřeva v zámeckém parku byl strážníky přistižen muž z Letovic. Hodnota odcizeného dřeva byla nižší než 5.000,- Kč, a tak byl přestupek proti majetku po stanovení náhrady škody vyřešen blokovou pokutou. Dne byl na nádraží ČD silně podnapilý muž, který obtěžoval občany, měl silně vrávoravou chůzi a nekontroloval své jednání. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o muže z Havířova. Provedenou dechovou zkouškou bylo zjištěno, že má 2,59 promile alkoholu v dechu. Svým jednáním se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, který byl oznámen správnímu orgánu. Přestupce byl umístěn do protialkoholní záchytné stanice v Brně. V průběhu měsíce března byly v Letovicích, na Masarykově náměstí, provedeny ve spolupráci s PČR OOP Letovice akce - kontrola na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., se zaměřením na kouření mladistvých, znečišťování veřejného prostranství a porušení OZV č.4/2009, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. V průběhu akce bylo kontrolováno celkem 36 osob, z toho bylo 22 osob mladistvých. Za přestupky proti veřejnému pořádku dle 47/1d) zák. č. 200/90 Sb. byly strážníky uloženy čtyři blokové pokuty, dva přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi dle 30/1a) zák. č. 200/90 Sb. byly oznámeny správnímu orgánu. J. Halata 8

9 KULTURNÍ PŘEHLED MKS LETOVICE KULTURNÍ DŮM Nová 71/1, tel.: , mob.: tel.: vstupenky , , ekonomka: Zajišťuje předprodej vstupenek na pořádané kulturní pořady Slevy na vstupném uvedené u konkrétních pořadů jsou určeny pro důchodce, děti a studenty, držitele průkazu ZTP a ZTP/P, včetně průvodce (u studentů a držitelů ZTP a ZTP/P na základě předložení průkazu) Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 7 dní před konáním akce. V květnu jsme pro Vás připravili: Zájezd do divadla W.A.Mozart - Don Giovanni neděle 19. května 2013 v hod. Janáčkovo divadlo Brno odjezd autobusu v hod. z Masarykova náměstí od pošty Cena zájezdu včetně dopravy: 340,- Kč; senioři: 272,- Kč; děti, studenti a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 220,- Kč Zájemci se mohou přihlásit do v kanceláři MKS Letovice, nebo na telefonu: , , mobil: Talk show Ivo Šmoldas a Jitka Asterová čtvrtek 2. května 2013 v hod. Vstupné: 150,- Kč / 120,- Kč Výstava obrazů Václava Ježka - Z AUSTRÁLIE DO LETOVIC vernisáž: pátek 10. května 2013 v hod. Zámek Letovice Dětské divadelní představení Radovanovy radovánky úterý 14. května 2013 v hod. Divadlo Věž Brno Vstupné: 40,- Kč Koncert sborů Koncert tří generací Čtvrtek 16. května 2013 v hod. Hudební slavnosti 2013 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ OSOBNOSTI MĚSTA LETOVICE 2012 a koncert Lenky Filipové a kytarového souboru ŠUM ZUŠ Letovice čtvrtek 23. května 2013 v hod. Vstupné: v předprodeji: 190,- Kč / 150,- Kč na místě: 240,- Kč / 200,- Kč Předprodej vstupenek bude do 22. května 2013 Připravujeme: Zábavný pořad Zábavně o stáří Aleš Cibulka a Vladimír Hron středa 5. června 2013 v hod. Vstupné: 10,- Kč Dětské divadelní představení Nosáčkova dobrodružství - Pinokio středa 12. června 2013 v hod. Hravé divadlo Brno Vstupné: 40,- Kč Historický jarmark sobota 15. června 2013 od hod. Zámek Letovice Výstava fotografií Spolku prostějovských fotografů Slavnostní vernisáž: v sobotu 15. června 2013 v hod. Zámek Letovice 9

10 10

11 KNIHOVNA Oddělení pro dospělé Tyršova 2, Letovice, tel.: Výpůjční doba: Pondělí , Úterý Pátek , Vaňková Ludmila výstavka knih známé české prozaičky autorky historických románů, která se narodila ÚTERNÍ ČAJOVÉ ODPOLEDNE SVĚT HER A TVOŘIVOSTI - v prostorách čítárny budou po celý květen k vidění dílka vytvořena v kroužcích a na akcích DDM. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý v hodin. Dětské oddělení Tyršova 2, Letovice, tel.: Otevírací a výpůjční doba: Po - Pá: Po celý měsíc květen Podivuhodná strašidla výstava dětských výtvarných prací. Přijďte si prohlédnout naše společníky při Noci s Andersenem. Těší se na Vás Kočkoupír, Mlsavý jazyk, Uršula a další děsivé bytosti. Po celý měsíc květen Výstavka knih o etiketě a pravidlech slušného chování - společně si osvěžíme znalosti, jak se správně chovat v různých situacích. Po celý měsíc květen - Rady paní Láryfáry - slavná hrdinka knih Betty MacDonaldové nám poradí, jak vyzrát na čurbesajdu, hubatidu, lakomici a jiné dětské neduhy. Turistické informační centrum MKS Letovice Tyršova 2, Letovice Otevírací doba: Pondělí - pátek: , tel.: , TIC Letovice nabízí tyto služby: veřejný internet, kopírování (max. formát A3), černobílý a barevný tisk, prodej pohlednic, turistických map a cyklomap, turistických známek, turistických vizitek, prodej publikací o Letovicích a mikroregionu Letovicko, prodej Letovického zpravodaje, informace o turistických zajímavostech a památkách města a okolí, tipy na výlet, informace o dopravě, stravovacích a ubytovacích možnostech v regionu, přehledy kulturních a sportovních akcí, rezervace a předprodej vstupenek na vybrané akce, průvodcovské služby. Informace a propagační materiály jsou poskytovány zdarma. KULTURNÍ PŘEHLED GALERIE DOMINO Vás srdečně zve na výstavu obrazů Z MALÍŘSKÉ DÍLNY HANY A PAVLA ALBERTOVÝCH Vernisáž se koná v pátek 3. května 2013 v hod. Kulturní program: Denisa Daňková, Tereza Dvořáčková, Erika Winklerová zpěv František Lavička - klávesy Výstava bude otevřena do neděle 2. června 2013, v době Po Pá hod., So hod., Ne hod., zavřeno Galerie DOMINO, Havírna 55 (u čerpací stanice Shell), Letovice GALERIE PEX Pražská 70, Letovice Vás srdečně zve na prodejní výstavu obrazů Ondřeje Kočára a Vladimíra Kočára, která probíhá od Výstava je otevřena úterý - pátek 11:00-18:00, So 9:00-13:00, Ne 14:00-18:00. ZUŠ LETOVICE Ve čtvrtek 2. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy - Žákovský koncert Ve čtvrtek 9. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy - Žákovský koncert května 2013 na zámku v Letovicích III. Mezinárodní festival dechových orchestrů V úterý 14. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy II. absolventský koncert V úterý 21. května 2013 v kulturním domě Taneční odpoledne Ve středu 29. května 2013 v 15:30 hod. v koncertním sále školy III. absolventský koncert 11

12 12

13 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM Své příspěvky do této rubriky zasílejte na ovou adresu: Noc s Andersenem V pátek jsme se všichni sešli kolem 17. hodiny v městské knihovně. Pak jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina se jmenovala podle nějakého strašidla (např. čarodějnice, hejkalové, ). Když jsme byli všichni, vypravili jsme se na hasičskou zbrojnici. Tam nám předvedli, jak se hasí hasícím přístrojem, jaké mají vybavení v autech a mohli jsme si zkusit rozbalit hadici. Hasiči nám také ukázali místnost, kde se učí o tom, jak se stát dobrým hasičem. Na plátně nám promítali fotky z jejich zásahů (když hoří dům apod.). Nakonec položili a zabalili paní učitelku Kostlánovou do evakuačních nosítek. Když jsme se vrátili, šli jsme na večeři. Po večeři jsme ještě plnili několik úkolů. Chodili jsme do různých komnat, kde byl např. hejkal nebo bílá paní. V poslední komnatě byla malá dřevěná rakev, ve které měla každá skupinka krabičku s cukrovými rakvičkami a věnečky. Po návratu na stanoviště jsme tam našli šlehačku. Pak jsme rozdělali dopisy a poskládali jsme z nich pověsti. Šli jsme do tělocvičny a nachystali jsme si spaní. Naše skupinka s názvem ČARODĚJNICE přichystala pro ostatní Večerníček. Potom jsme se všichni uložili ke spaní a paní učitelka Kostlánová nám přečetla pověsti všech skupinek, které jsou z knížky POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY autora Zdeňka Peši. Druhý den nás budili v 6 hodin s rozcvičkou, kterou nikdo nechtěl cvičit. V 7 hodin jsme šli na snídani. Když jsme se vrátili, dostali jsme pamětní list a rozešli jsme se domů. Noc s Andersenem se nám moc líbila, protože to byla veliká legrace! Z. a J. Pecháčkovy, E. a Š. Procházkovy ZŠ LETOVICE Jarní náměstí Ač se z oblohy sypal sníh a teploty stále ukazovaly mínusové hodnoty, letovické náměstí se obléklo do jarní nálady. Stromy se jako mávnutím kouzelného proutku proměnily ve Vajíčkovníky. O tuto proměnu se opět postaraly děti ze všech letovických mateřských škol a školní družiny při základní škole. S. Brablecová, vychovatelka ŠD MASARYKOVA STŘEDNÍ ŠKOLA LETOVICE Letovičtí středoškoláci opět na Pradědu Ve dnech jsme se zúčastnili lyžařského výcviku, který se na naší škole pravidelně pořádá. Počasí nám při odjezdu moc nepřálo. Když už tady v Letovicích bylo tak nevlídno, copak nás asi čeká na horách? Paní uč. Petrů nám slibovala sluníčko, tak se necháme překvapit... A jsme tu! Marně hledáme vrchol Pradědu s jeho majestátním vysílačem. Mlha, vítr, zima, po slibovaném sluníčku není ani památky. Na svah jsme chodívali dopoledne, pak i odpoledne po dobrém obědě a chvilce odpočinku. Ve středu se nám podařilo přemluvit vedoucí, aby nás vzali na sjezdovky pro pokročilé. Na závěr kurzu se ve čtvrtek konal závod ve slalomu, který všichni bez problému zvládli. Týden utekl jako voda. Škoda, že nám počasí moc nepřálo, sluníčka a krásných panoramat jsme se dočkali jednou, a to jen na chvíli. Děkujeme našim vedoucím I. Petrů, R. Blézlové, A. Loukotovi, že nám připravili hezký týden, že jsme kurz v pohodě a ve zdraví přežili a že nás vyvezli na tak nezapomenutelný pobyt do hor. V. Válová, I. Petrů 13

14 ŠKOLY - DOMEČEK - DDM MŠ LETOVICE - Zápis a nástup do MŠ je pro dítě velká změna Tak tu máme zase květen a s ním i zápis dětí do mateřských škol. Letos se pro nováčky dveře Mateřské školy Komenského otevřou 9. května v 8.00 hodin. S předstihem několika měsíců se na webových stránkách MŠ Komenského mohli rodiče seznámit nejen s kritérii, jejichž splnění rozhoduje o přijetí do mateřské školy, ale i dalšími dokumenty a aktivitami, které pro děti připravujeme. Věříme, že naše práce je rodičovskou veřejností vnímána pozitivně a právě na rodiče budoucích předškoláčků bychom rádi v tomto zápisovém čase apelovali. Milí rodiče, převzetím rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte do MŠ by měla začít příprava na 1. září, den, který bude znamenat velkou změnu pro celou Vaši rodinu. Vaše dítě, které bylo doposud zvyklé na trvalou péči nejbližších a na důvěrně známé domácí prostředí, bude mít mnoho práce s tím, aby se odpoutalo od maminky, začlenilo se do kolektivu dalších 24 dětí, podřídilo se autoritě paní učitelky, zvyklo si na nové prostředí a režim. Aby se tomu mohlo plně věnovat, mělo by mít částečně zvládnuty základní dovednosti sebeobsluhy. Prosíme Vás, pomozte nejen nám, pedagogům, ale především svým dětem a ode dne zápisu je systematicky připravujte na vstup do mateřské školy. Především výchova k samostatnosti je nesmírně důležitá. Samostatné dítě je jistější, klidnější, sebevědomější a každou změnu zvládá mnohem lépe než dítě, které vyžaduje neustálou pomoc dospělého. Dříve než Vaše dítě začne docházet do MŠ, mělo by se umět samo najíst, napít, udržovat hygienu, dojít si na WC, obléknout se. Také by mělo zvládnout požádat, pozdravit a rozloučit se. Určitě nemusí umět vše a dokonale, paní učitelky a starší kamarádi rádi pomohou. Trénujte s dítětem kouzelná slovíčka a laskavě, ale důsledně ho veďte k přesnému vyjadřování. Mnohé potíže v MŠ vyplývají z toho, že dítě není schopno komunikovat ani s učitelkou, ani s kamarády. Pozorujte chování Vašeho dítěte ve skupině vrstevníků a v žádném případě netolerujte agresivitu. Ke konci velkých prázdnin začněte o školce mluvit a pozvolna se na ni připravovat. Dobré je věci do MŠ vybírat společně bačkůrky, pyžamko, tepláčky. Projít se ke školce, prohlédnout si zahradu, a pokud tam budou děti, zastavit a podívat se, jak si hrají. Až v září nastane den D, přibalte svému předškoláčkovi jeho nejmilejšího plyšáka, aby mu byl průvodcem a kamarádem v prvních, pro něho nelehkých chvílích. A na závěr nepodceňujte adaptaci svého dítěte na mateřskou školu. Dopřejte mu pozvolný start do světa bez mámy a táty. Uvědomte si, že pro nás dospělé je také velmi těžké zvykat si třeba na nové pracovní místo a kolektiv. Nepřeceňujte síly svého dítěte, počítejte s možnými adaptačními problémy a ty s námi učitelkami neváhejte probrat. Milí rodiče, naším cílem je radost dětí a Vaše spokojenost. Věříme, že na základě vzájemného pochopení a porozumění se nám ho podaří dosáhnout. Eva Pařilová Provoz mateřských škol v Letovicích během hlavních prázdnin Během hlavních prázdnin bude vzhledem k opravě sociálních zařízení uzavřena MŠ Třebětínská. V provozu budou MŠ Čapkova a MŠ Komenského tak, jak je vyznačeno v tabulce. Žádosti o umístění v náhradní MŠ je třeba podat ve své MŠ nejpozději do DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LETOVICE Českobratrská ul. 5, Letovice, tel.: , Plán akcí na měsíc květen (pátek) Ekoolympiáda od 16 hodin v Zámeckém parku. Zábavné přírodovědné aktivity (hádanky, kvízy, doplňovačky aj.) pro děti starší i mladší a jejich rodiče. Účastnit se mohou skupinky po třech členech, z nichž jednomu musí být nejméně 9 let. Děti, vezměte rodiče a přijďte! (úterý) Svět her a tvořivosti vernisáž výstavy DDM Letovice v prostorách knihovny, která se uskuteční ve spolupráci s MKS Letovice. Začátek v 16:30 hodin knihovna Letovice. Na výstavě budou k vidění keramická a výtvarná dílka i barevné panely o tom, co a jak děláme pro děti i dospělé ve volném čase Cykloputování po Moravském krasu vyjížďky na kole do atraktivních míst Moravského krasu, určeno pro děti 9 15 let. Cena 390,-Kč (pojištění, jízdné, ubytování v DDM Blansko, strava, pedagogický dohled). Podmínkou dobře seřízené kolo, cyklistická přilba, kapsička na kolo a láhev na pití, vlastní karimatka a spacák. Odjezd společně z vlakového nádraží v sobotu v 8:30 hodin, návrat v neděli v 18:00 hodin. Přihlášky s platbou přijímáme do (neděle) se uskuteční v rámci oslav Dne dětí oblíbená akce s bohatým programem Den dětí na koupališti. Bližší informace k akci budou zveřejněny během měsíce května na plakátech a na: 14

15 NABÍDKA TÁBORŮ NA LETNÍ PRÁZDNINY 2013 Pobytové tábory AIRSOFTOVÝ (Čenkovice) pro děti i dospělé (Mirek) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 6 let (Zuzka) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 6 let (Zdenka) JEZDECKÝ (Cetkovice) pro děti od 10 let (Zuzka) RODIČŮ A DĚTÍ Lesní stezkou (Bedřichov u Lysic) pro rodiče s dětmi od 3 do 12 let (Ivona, Zdenka) Příměstské tábory STAROVĚKÝ ŘÍM pro děti od 5 let (Ivona) CESTOVÁNÍ ČASEM pro děti od 8 let (Zuzka) TVOŘIVÝ pro děti od 6 let (Zdenka) NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA pro děti od 8 let (Mirek) CYKLOTÁBOR pro děti od 9 let (Zdenka) Sportovní soustředění JU JUTSU KODOKAN JUDO (Čenkovice) pro zájemce o bojová umění (Mirek) SEBEOBRANA - pro děti, mládež, dospělé 6 99 let Tábory ve spolupráci s farmou CH - srpen 2013 PUTOVNÍ TÁBOR PRO ZAČÁTEČNÍKY , kapacita 6 dětí PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ , od 6let, s obědem, v případě 7 zájemců i s dopravou SOUSTŘEDĚNÍ FARMY , všechny výkonnosti STANOVÝ JEZDECKÝ TÁBOR PUTOVNÍ TÁBOR II , kapacita 6, pro zkušenější jezdce POBYTOVÝ JEZDECKÝ TÁBOR , pro děti od 6 let Veškeré tiskopisy ke stažení najdete na Kapacita táborů je omezená, i když počasí je zatím chladnější, prázdniny se kvapem blíží Stolní tenis Letovice S odcházející zimou skončila i sezóna stolního tenisu. Letovští mládežníci se i letos aktivně zapojili nejen do okresních, ale i do krajských soutěží. Největších úspěchů stejně jako v předešlé sezóně dosáhla dvojice mladších žáků Miloš Pokorný a Martin Andrle, kteří se úspěšně účastnili soutěží okresních i krajských a patřili i k oporám družstva Letovice B, ŠKOLY - DOMEČEK - DDM které hrálo okresní soutěž mužů. Družstvu Letovice A se po několika letech podařil postup do vyšší okresní soutěže, a to do OPII. Velkou radost nám udělala i stolně tenisová přípravka. Naši začínající sportovci se zúčastnili svých prvních okresních turnajů a hned bylo patrné, že jsme si vychovali zdatné nástupce. Hlavně dvojice David Baňa a Patrik Bohatec zahodila veškerý respekt ze zkušenějších soupeřů a prvními body přispěla do naší úspěšné statistiky. Po přestávce se za zelené stoly vrátíme zase po prázdninách, kdy před námi bude nová sezóna, do níž budeme vstupovat s očekáváním nových úspěchů. Za DDM Zuzana Musilová a Ivona Kubíková ZUŠ LETOVICE Skladatelská soutěž 2012/2013 Celostátní skladatelské soutěže se zúčastnili žáci učitele Milana Hakla. Adéla Kutková ve II. kat. získala zlato za skladbu Máj - píseň s doprovodem klavíru, Šimon Havlíček v I. kat. získal stříbro za skladbu Nespokojený sněhulák - píseň pro střední hlas, příčnou flétnu, housle a klavír. Vítězné skladby budou provedeny 14. června 2013 na zámku v Hradci nad Moravicí, ale také v naší ZUŠ. Milan Hakl DOMEČEK Centrum pro rodiče prarodiče a děti Tyršova 2, Letovice Kontakt a bližší info , Pondělí: 8:30 12:00 - KLUBÍČKO Úterý: 9:00 11:00 - HERNA dopoledne pro maminky s dětmi Středa: 8:30 12:00 - KLUBÍČKO kroužek typu miniškolky pro děti od 2,5 let (děti stráví v herně dopoledne bez přítomnosti rodičů, cena 90,- Kč/dopoledne) Čtvrtek: 9:00 11:00 -HERNA dopoledne pro maminky s dětmi 16:30 17:30 - ANGLIČTINA PRO MAMINKY Pátek: 10:00 11:00 - HOPSÁLEK (cvičení rodičů s dětmi) V měsíci květnu a červnu možnost pobytu rodičů s dětmi na zahradě MŠ Čapkova každé úterý 15:30 17:00 15

16 MKS Letovice V minulých dvou měsících pro Vás MKS Letovice připravilo několik skvělých kulturně-společenských zážitků. Rádi bychom Vám je připomněli formou několika fotografií. Chci také poděkovat všem, kteří se našich akcí zúčastnili a vyslovit přání do budoucna: Kulturní akce, které pořádáme, vybíráme zejména pro Vás, letovické diváky a doufáme, že v budoucích dnech, měsících či létech nám zachováte svoji přízeň a akce MKS Letovice budete navštěvovat v podobném počtu, jako právě na těchto minulých. Však i umělcům, kteří pro Vás vystupují, se lépe hraje před zaplněným sálem. Jiří Palán - ředitel MKS Letovice NAPSALI JSTE NÁM... (Jak vypadá štěstí... Výstava fotografií Jaroslava Musila s písněmi Jaroslava Wykrenta - nahoře, foto: P.Švancara) (Jazzový koncert: Steve Walsh band, foto: Jaroslav Bednář) (Noc s Andersenem - čl?nek najdete na str. 17, foto: Petr Švancara) (Koncert Vlasty Redla, foto: Petr Švancara) 16

17 NAPSALI JSTE NÁM... Noc s Andersenem 2013 aneb Strašidel se nebojíme Sedmé letovické společné nocování s Andersenem je úspěšně za námi. Účastníci letošního ročníku prokázali velkou dávku odvahy. Jen tak nějaký strašpytel by totiž utekl dávno před půlnocí. Jako vstupenku pro letošní noc musely děti namalovat obrázek děsivého strašidla a odpovědět, čeho se nejvíc bojí a jestli v Letovicích někdy strašidlo potkaly. Téměř čtyřicet statečných dětí se sešlo v pátek 5. dubna v letovické knihovně. Během chvíle se proměnily ve vodníky, hejkaly, ohniváky, čarodějnice a černé kočky, každá skupinka pak dohromady namalovala velký obraz svého strašidla. Při společném zahájení v tělocvičně se děti dozvěděly o podivuhodných úkazech, ke kterým v Letovicích poslední dobou v okolí Tyršovy ulice dochází. Zvláštní světélkující mlha nad řekou Svitavou, plameny šlehající ze starých olší, ohořelé stránky matematických učebnic v knihovně, samé prazvláštní jevy související s ohněm. Kde hledat pomoc? U hasičů! Exkurze na hasičské zbrojnici byla obrovským zážitkem pro malé i dospělé. Viděli jsme na vlastní oči likvidaci požáru i výjezd všech zásahových vozidel. Děti se mohly na vše vyptat a vyzkoušet si třeba rozvinutí požární hadice. Následovalo vyprávění o akcích, při kterých hasiči zasahovali, doprovázené mnoha fotografiemi. Na chvíli se objevil i jeden z proslulých čertů, kteří v hasičské zbrojnici sídlí. Po večeři pokračoval opět program ve skupinkách, hráli jsme společenskou hru Bílé historky, vyráběli malé duchy nebo zápolili s testem o znalosti strašidel. Napětí a očekávání něčeho tajemného se ale vznášelo ve vzduchu, všechny děti tušily, že se na ně něco velkého chystá. Hrozivé komnaty v horním patře knihovní budovy i jedno sklepení, osvětlené pouze svíčkami, měly vydat svá děsivá tajemství. Strašidelná stezka začínala zlehka, poznávání léčivých bylin, lovení upířích zubů a kostlivce z nádob nebo setkání s čertem zvládli všichni. V některých místnostech jsme také pátrali po obálkách, ve kterých se skrývala pro každou skupinku část jejich pověsti. Všechny nás asi nejvíce vyděsil svými skřeky a zjevem živý hejkal, naštěstí se ukázalo, že je celkem mírumilovný. Následující místnost plná pavouků a temných zvuků byla opravdu jen pro odvážlivce. Setkali jsme se také s bývalým školním strašidlem Františkem. Krásná bílá paní nás potrápila náročným úkolem, složit kosti na správná místo lidského těla na magnetické tabuli bylo opravdu těžké. Vodnické stanoviště jsme zvládli hravě, samotný závěr stezky byl však pro jen silné povahy. Ve sklepě pod budovou stála na podstavci malá černá rakev, poslední úkol zněl otevřít její víko. Byli jsme napnutí očekáváním, co hrozivého nalezneme. Když jsme zjistili, že na nás čekají už jen sladké věnečky a rakvičky, úlevou jsme vydechli. Po putování zbývalo splnit úkol poslední, každá skupinka měla složit celou svoji pověst. Šikovné čarodějky nám dokonce vyprávění o Čarodějnici z Blanska zahrály před spaním jako večerníček. Na dobrou noc jsme si ještě poslechli ostatní čtyři pověsti O hejkalovi a kejchalovi, O vodnících na Křetínce, Jak na lidi kolem Letovic chodila Mura a Rašínův duch na ohnivém býku. Tradiční ranní rozcvička dokonale probudila i největší spáče. Po snídani už zbývalo jen rozdat pamětní listy a dárky. Lehce nevyspalí, ale plní dojmů, jsme se museli rozloučit. Hlavní inspirací letošní letovické Noci s Andersenem se stala kniha Krajem pověstí a bájí aneb Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky. Naše obrovské poděkování dále patří MKS Letovice, Základní škole Letovice, Sboru dobrovolných hasičů Letovice, Masarykově střední škole Letovice, GE Money Bank a sehranému týmu nadšených dobrovolníků, bez kterých si organizaci celé akce už vůbec nedokážeme představit. (foto na straně 16) Barbora Bolomská Letovičtí rybáři a životní prostředí V sobotu 13.dubna proběhl na přehradě Křetínka úklid jejích břehů i přehrady samotné. Uklízeli ji členové místní rybářské organizace Letovice ve spolupráci s Povodím Moravy. Nepořádek se sbíral jak ze břehů, tak i pomocí loděk z náplav podél nich. Letošní úklid bude již překračovat dvacetiletou tradici. Je to na jedné straně dobře, protože to svědčí o tom, že rybářům není lhostejný stav přírody a životního prostředí. Na druhé straně to bohužel vypovídá o tom, že je mezi našimi spoluobčany i dost těch, kteří si neváží ani trochu prostředí ve kterém žijí. Znečištění vodní nádrže a jejích břehů nemají na svědomí pouze neukáznění rybáři a rekreanti, kterým je zatěžko odnést si obaly od svých svačin, ale veliké množství odpadků připlave do přehrady během celého roku i z jejího přítoku říčky Křetínky, která přináší nepořádek ze všech obcí, kterými protéká. Posbírané sklo, plasty, papíry a další odpadky dokáží při každoročním úklidu naplnit dva až tři nákladní automobily. Bez každoročních úklidů pořádaných rybáři, povodím či mládeží okolních obcí a dalšími dobrovolníky by bylo jen těžko představitelné si v létě jít lehnout k vodě, nebo se posadit k rybářským prutům. Nebylo by pro vrstvu odpadu kam. - Místní rybářská organizace Letovice - 17

18 NAPSALI JSTE NÁM... Noc kostelů Letovice - Pátek 24. května 2013, od 18 hod., farní kostel sv. Prokopa. Letovice se k této akci připojily potřetí. V České republice se Noc kostelů koná již popáté. Návštěvníkům se nabízí možnost zažít atmosféru kostelů v noci, seznámit se na promítaných obrázcích, doplněných výkladem, s příběhem jejich historie, zúčastnit se komentovaných prohlídek kostela, vystoupat do věže ke zvonům, připravit si krásný zážitek z vystoupení dětí a mládeže, z hudby, která bude v programu zaznívat, včetně královského nástroje varhan nebo ve chvílích ztišení zamyslet se nad hodnotami života, nechat na sebe působit sílu místa, kde již naši předkové čerpali útěchu a pomoc. Noc kostelů je možností setkání se svými přáteli a známými, k neformálnímu rozhovoru s duchovními. Bude připraveno i drobné občerstvení. Vstup do kostela je zdarma. První Noc kostelů se konala v roce 2005 v Rakousku. Hranice na českou stranu překročila v roce 2009, kdy se k ní přidaly kostely v brněnské a plzeňské diecézi. Celorepublikovou se akce stala v roce K Noci kostelů se každý rok připojují další evropské státy. Kostely bývaly kdysi otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl chráněn místem azylu. Téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo bohoslužby zavřeno. Proto přichází Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených bran i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. Program Noci kostelů v Letovicích bude uveden na plakátech a na stránkách Přijďte i Vy, budete vítáni. Bohuslav Kuda Volnočasový klub ''Plán B'' bude slavit první rok! V půli května to bude už rok, kdy jsme otevřeli volnočasový klub ''Plán B''. Za jeho zrodem stálo několik měsíců příprav a shánění vhodných prostor. Nakonec využíváme klubovny v budově Církve bratrské v Letovicích a jsme moc vděční za přístavbu, která se tam před pár lety dokončila. Díky tomu máme téměř neomezenou kapacitu pro děti, které nás chtějí navštívit. Zpočátku jsme scházení klubu začínali na hřištích u ZŠ, od září loňského roku jsme se postupně začali přesouvat do již zmíněných kluboven. Děti, které klub navštěvují se různě střídají, ale vždy jich přijde kolem patnácti. Celkem jich náš klub navštívilo už asi 50. Máme za sebou také čtyři přespávací akce, té poslední, která probíhala na konci března, se zúčastnilo 25 dětí. Jsme moc vděční za vztahy, které jsme mohli s dětmi navázat a věříme, že se nám společně daří budovat přátelský kolektiv, který je otevřený pro všechny, kteří mezi nás chtejí přijít. Pravdou je, že je zatím klub spíše klučičí, holek došlo jen pár, ale věříme, že i to se postupně vyrovná. Po LetFestu, který nabídne bohatý program i pro děti z klubu, bude otevřeno od pondělí do čtvrtka, takže se máte na co těšit. Více informací o plánovaných akcích a letním programu brzy najdete na našich webových stránkách Pavel Kratochvil - ELIM Letovice, o.s. 18

19 NAPSALI JSTE NÁM... Před 130 lety se narodil letovický rodák Stanislav Ježek Stanislav Ježek se narodil v Letovicích 11. listopadu 1883 jako syn Jana Ježka, obecního tajemníka v Letovicích. Rodina Ježkova bydlela v dnešní ulici Pod Kostelem v domě číslo 96/1. Stanislav měl tři bratry a dvě sestry. Nejstarší bratr Jaromír se stal po otci obecním tajemníkem, Vladimír byl veterinárním lékařem v Olešnici na Moravě, Vlastimil (doktor chemie) byl ředitelem továrny v Kosmonosích. Stanislav Ježek studoval na odborné škole kamenosochařské v Hořicích ( ), v roce 1902 byl žákem vídeňského sochaře Strehblowa. V roce 1902 začal studoval na vyšší škole sochařství na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde v roce 1906 absolvoval. V roce byl žákem prof. Josefa Václava Myslbeka, nejvýznamnějšího českého sochaře přelomu 19. a 20. století, na sochařské speciálce na Akademii výtvarných umění v Praze. Do I. světové války žil v Praze, válku prožil jako rakouský voják v Itálii, kde padl do zajetí. Po vzniku Československa žil krátce v Ostravě jako voják československé armády. V roce 1921 odjel do Francie. Tam si našel zaměstnání u majitele žulových lomů Perrina, kde připravoval žulové bloky pro další sochařské opracování. Roku 1922 se oženil s mladou Francouzkou s níž měl syna (1923) a dceru (1927). Od roku 1923 začala jeho spolupráce na tvorbě památníků obětem I. světové války ve Francii. Podle návrhu Pierre Poissona vytvořil v roce 1923 Památník vojákům z Havru (Le Havre), kde s ním spolupracovali další čeští kamenosochaři Černý a Veselý. Roku 1924 vytvořil ve spolupráci se sochařem Maximem del Sartem ( ) památník Padlým vojákům Champagenských armád (Navarin). Roku 1925 s týmž sochařem vytvořil pomník Jany z Arcu před Justičním palácem v Rouenu, kde byla Jana z Arcu upálena. Roku 1926 opět s týmž sochařem vybudoval Památník padlým východní armády v Marseille. V roce 1927 si Perrin koupil kamenosochařství v Crosne poblíž Paříže a Stanislav Ježek začal pracovat u známého kovolíjce Barbedienna. Roku 1928 obdržel francouzské státní občanství, a tak splnil dávné přání svého otce který chtěl, aby se jeden z jeho synů usadil ve Francii a odvděčil se tak za francouzskou pomoc při vzniku Československa. Roku 1930 odjel Stanislav Ježek do Švédska, kde instaloval Barbediennovu sochu. V roce 1931 koupil Barbedienne kamenosochařství Perrinovo a jmenoval Stanislava Ježka jeho ředitelem. Podnik měl 15 zaměstnanců a zhotovoval hřbitovní náhrobky, průčelí obchodů, veškeré předměty ze žuly (sochy, vázy, skulptury) podle objednávek. Roku 1943 odjel do Bretaně vybrat žulové bloky pro novou zakázku Maxima del Sarta, cestou ve vlaku se nachladil a 30. října 1943 zemřel na zápal plic. Je pochován v Crosne ve Francii. Pro rodné Letovice k uctění padlých letovických vojáků v I. světové válce navrhl pomník a zhotovil model. Pomník měl být umístěn na náměstí v Letovicích u sochy T. G. Masaryka, bohužel pro nedostatek financí nebyl zrealizován. Nejvýznamnější jeho prací pro Letovice je pomník rodiny Ježkovy na letovickém hřbitově, který zhotovil krátce před odjezdem do Francie. Stanislav Ježek se řadí mezi významné rodáky města Letovice. Text: Karel Synek, Foto: Petr Švancara Použitá literatura: PhDr. Jaroslav Bránský: Výtvarní umělci v okrese Blansko,

20 Pokud se týká měsíce května (často nazvaný máj), naši představu určitě nemine příroda, která oplývá bohatstvím květů na stromech, keřích i na lukách. Vzduch je plný roztodivných vůní, což doplňuje to krásně kvetoucí prostředí. Na obloze takové změny nepozorujeme. Pouze bychom si mohli představit na každé hvězdě některý z květů kvetoucích kolem nás. V každém případě májová příroda a vůně květů přispějí k úspěšnému pozorování jasné hvězdné oblohy. Ponejvíc obracíme oči směrem k jižnímu bodu, a pak je pozvedáme nahoru až k zenitu. Určitě ze všech jarních souhvězdí nás nejvíce zaujmou tři souhvězdí, a to souhvězdí Lva a Pastýře a mezi nimi o něco níže souhvězdí Panny. Souhvězdí jsou výrazná a zajímavá. Pro snadnou orientaci se zaměříme na souhvězdí Lva (Leo). Je to souhvězdí, které pohodlně objevíme. Najdeme v něm tři jasné hvězdy a několik méně jasných hvězd. Jejich uspořádání i při malé představě utvoří hlavu a tělo ležícího krále zvířat. Souhvězdí se také dá nalézt jižně od Velkého vozu. Lev je zvířetníkové souhvězdí, kterým prochází Slunce od poloviny srpna do poloviny září. Pokud se týká hvězd, bude nás především zajímat nejjasnější hvězda souhvězdí Regulus (česky Srdce lva). Je jednou ze čtyř strážců oblohy čili královských hvězd. Další tři jsou Aldebaran, Fomalhaut a Antares. Regulus je od nás vzdálen 78 ly a má jasnost 1,4 mag. Má dva slabé hvězdné průvodce. Další méně jasné, ale zajímavé jsou hvězdy Denebola s jasností 2,1 mag (na ocasu Lva), Zosma (na hřbetě) a Algieba (na jeho krku). U hlavy Lva najdeme radiant meteorického roje Leonid. Zajímavým objektem je také spirální galaxie M66. Je nejjasnější z mnoha galaxií v tomto souhvězdí. Báje vypráví o slavném hrdinovi Heraklovi, který byl ve službách mykénského krále. V blízkých horách žil velký a zlý lev, který sužoval celý kraj. Herakles byl velmi silný. Tuto jeho vlastnost využil mykénský král a nařídil mu lva zničit. Herakles jej našel v jedné jeskyni, omráčil jej mohutným kyjem. Pak jej zardousil a odnesl mykénskému králi. Herakles vykonal ještě další hrdinské činy. Za to se stal nesmrtelným a dostal se spolu se svou obětí lvem na oblohu mezi souhvězdí (souhvězdí Herkula přestavuje hrdinu Herakla). Od noční oblohy přejdeme na denní oblohu, kde kraluje Slunce. Je už dost vysoko na obloze nad světovým rovníkem Slunce vyjde v 5 h 36 min a zapadne ve 20 h 19 min SELČ vyjde ve 4 h 57 min a zapadne ve 20 h 59 min. Během května se den NAPSALI JSTE NÁM... Jak se nám ukáže májové nebe prodlouží o 1 h 22 min, což také prakticky poznáme. Sluneční azimut vzroste ze 115 na 127, tedy o 12. Do znamení Blíženců Slunce vstoupí ve 23 h 9 min SELČ. V květnu se vyskytne oproti běžnému počtu fází Měsíce pět fází nastane poslední čtvrt, nov zaznamenáme , potom přijde první čtvrt, pak úplněk a konečně poslední čtvrt. Od Země se Měsíc nejvíce vzdálí na vzdálenost km. Pak se Zemi nejvíce přiblíží dne na vzdálenost km. Když bude Měsíc v úplňku, proběhne polostínové zatmění Měsíce. U nás nebude možné zatmění pozorovat. Budeme hledat planety. Merkur a Venuši najdeme koncem měsíce večer nízko nad severozápadním obzorem. Mars a Uran neuvidíme. Večer nízko nad severozápadním obzorem můžeme nalézt Jupiter (v Býku). Na rozhraní souhvězdí Panny a Vah po celou noc bude zářit Saturn. Neptun se dá nalézt (triedrem) koncem měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. I v měsíci květnu lze na obloze vidět některé úkazy. Můžeme pozorovat konjunkce Měsíce s planetami: s Jupiterem večer nízko nad západním obzorem, i se Saturnem, což je možné pozorovat po celou noc. Výjimečný úkaz nastane kolem 21. hodiny, proběhne seskupení Merkuru, Venuše a Jupiteru večer nízko nad severozápadním obzorem. Kdybychom byli v Austrálii nebo na jihu v Pacifiku, mohly bychom vidět prstencové zatmění Slunce. Komety PanSTARRS a Lemon se sice na obloze pohybují, ale jejich jasnost silně klesá. PanSTARRS se posouvá ze souhvězdí Andromedy do souhvězdí Kasiopeji. Lemon se nalézá v souhvězdí Andromedy. Vidět je lze jen pomocí dalekohledu. - Ch - 20

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více