České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů. Diplomová práce. U3V Portal. Bc. Martina Míčová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů. Diplomová práce. U3V Portal. Bc. Martina Míčová"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce U3V Portal Bc. Martina Míčová Vedoucí práce: Ing. Božena Mannová, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika a informatika, strukturovaný Obor: Výpočetní technika 20. května 2009

2 - 2 -

3 Poděkování Děkuji frekventantům kurzu U3V za trpělivost s mými otázkami. A paní doktorce Mannové, zadavatelce mé diplomové práce, děkuji za cennou podporu, pomoc a rady, které mi při vypracovávání poskytla

4 - 4 -

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Dlouhopolsku dne

6 - 6 -

7 Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést analýzu požadavků na WWW stránky pro seniory. Součástí jsou usability testy, které byly na začátku provedeny a na jejichž základě je poté navržen cvičný webový portál pro frekventanty U3V. Abstract This master thesis deals with creation of WWW portals for seniors. The first part is an introduction to the fields. The analyses of some existing portals with usability tests are presented. The last part of the thesis describes design, implementation and evaluation of the Trainitg portal for seniors, which was created

8 - 8 -

9 Obsah Seznam obrázků Úvod Celoživotní vzdělávání Historie Současnost Vzdělávání seniorů Portály Webové portály Všeobecný rozbor Usability testy portálů Webové portály přímo určené pro seniory Jak psát web pro seniory Struktura stránky Prohlížeče Písmo Barevné schéma Poruchy barevného vidění Web Accessibility Initiative (WAI) Vyhledávače Training portal ČVUT Vyhledávání na mapách a vyhledávání spojení Barva a velikost RSS Počasí Hodiny Obecný obsah Implementace Závěr Literatura Obsah přiloženého CD

10 Příloha č. 1 Usability testy... 1 Vyhodnocení usability testů... 2 Zhodnocení usability testů... 4 Výsledky usability testů... 6 Příloha č. 2 Screeny webových portálů určených pro seniory

11 Seznam obrázků Obrázek 1: 18 Obrázek 2: 18 Obrázek 3: 18 Obrázek 4: 18 Obrázek 5: 19 Obrázek 6: 19 Obrázek 7: 19 Obrázek 8: 19 Obrázek 9: 20 Obrázek 10: 20 Obrázek 11: 21 Obrázek 12: Usability testy portálů Obrázek 13: Možnosti členění stránek Obrázek 14: Příklady umístění vyhledávacího pole Obrázek 15: Zastoupení prohlížečů březen Obrázek 16: Rozhození grafiky na stránkách o.s. Život Obrázek 17: Zkomolení češtiny na stránkách RS ČR, o.s. v prohlížeči Safari Obrázek 18: Nabídky změny velikosti písma na některých stránkách Obrázek 19: Seniorum.cz ve verzi pro barvoslepé Obrázek 20: Barevné palety viděny pod poruchami barevného vidění Obrázek 21: Úvodní stránka cvičného webového portálu Obrázek 22: Obecná část cvičného webového portálu Obrázek 23: Napodobenina prostředí Obrázek 24: Zobrazení výsledku vyhledávání Obrázek 25: Další možnosti vyhledávání Obrázek 26: Žluté barevné schéma s velkým písmem Obrázek 27: ERD diagram Příloha č. 2 Obrázek 28: 2 Obrázek 29: 2 Obrázek 30: 3 Obrázek 31: 4 Obrázek 32: 4 Obrázek 33: 5 Obrázek 34: 5 Obrázek 35: 6 Obrázek 36: http: //www.svetsenioru.cz/... 7 Obrázek 37: 8 Obrázek 38: 9 Obrázek 39: 10 Obrázek 40: 11 Obrázek 41: 12 Obrázek 42:

12 - 12 -

13 1. Úvod Je nespornou pravdou, že se mění věková struktura obyvatelstva. Populace stárne. Bohužel druhou pravdou je, že se společnost stále nemůže zbavit zažitých stereotypů ohledně občanů staršího věku. Často je považujeme za nepřizpůsobivé, za neschopné přijímat nové podněty a informace. Očekáváme, že s odchodem ze zaměstnání se tito lidé stáhnou i ze života ostatních. Naopak neočekáváme, že se senioři dále budou aktivně zajímat o dění kolem sebe a budou ho chtít aktivně ovlivňovat. Přesto mnoho seniorů stále zůstává aktivními členy společnosti. A jako každý aktivní člověk mají i oni touhu neustále se seznamovat s novými poznatky a přispívat do studnice lidské moudrosti svými vědomostmi. V dnešní době je hlavním místem výměny těchto informací internet. Proto se mnoho škol a dalších institucí zaměřilo na kurzy počítačů a internetu pro seniory. Rovněž jsou na internetu vytvářeny stránky s obsahem zaměřeným na tuto cílovou skupinu. Cílem mé diplomové práce je zhodnocení těchto stránek (3. kapitola). Vyvození základních pravidel pro jejich tvorbu (4. kapitola). Vytvoření cvičného webového portálu postaveného na těchto poznatcích, určeného pro první seznámení seniorů s možnostmi internetu (5. kapitola)

14 2. Celoživotní vzdělávání V dnešní době patří vzdělávání neodmyslitelně k životu. Díky překotnému vývoji dnešního světa se objevují nové poznatky a technologie takřka neustále. Vysoké školy na tento trend zareagovaly vytvořením institutů celoživotního vzdělávání. Jedná se o způsob doplnění znalostí, aniž by posluchači byli studenty ve smyslu ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. O vysokých školách. Stačí splnit stanovená kritéria. Na závěr je jim vystaven certifikát o absolvování kurzu. Možnosti studia se většinou dělí podle cílové kategorie, pro které je kurz určen. Patří sem přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, rekvalifikační kurzy, kariérní kurzy, postgraduální kurzy a další. Speciálně pro seniory jsou určeny univerzity třetího věku (U3V). Instituce nabízející tuto formu vzdělávání seskupuje občanské sdružení Asociace Univerzit Třetího Věku (AU3V). Byla založena v roce 1993 z iniciativy dobrovolníků, kteří se na univerzitách zabývali vzděláváním občanů důchodového věku. AU3V se stará o výměnu zkušeností mezi členy sdružení a získávání mezinárodních kontaktů na evropské organizace zejména na AIUTA (Internation Association of the Universities of the Third Age), EFOS (European Federation of Older Students) a evropské informační sítě pro U3V Historie Popud k celoživotnímu vzdělávání dala neustále se zvyšující rychlost přílivu nových poznatků. Ta donutila odborníky vracet se do škol za účelem doplnění vzdělání. Společně s nimi se začali do škol vracet i lidé, kteří již ukončili aktivní etapu svého života, ale stále jim fyzický stav umožňoval aktivní účast. První kurzy zaměřené cíleně na vzdělávání seniorů vznikaly v roce 1973 ve Francii. U nás byly původně pořádány různými institucemi (Gerontologická společnost, Svaz důchodců aj.). Historie českých U3V sahá do 80. let minulého století (1986). Dnes lze nalézt tento subjekt v rámci takřka každé vysoké školy. Mezi průkopníky kurzů pro seniory patří zejména medicínské a přírodovědné fakulty vysokých škol. Poskytovaly přednášky týkající se správného způsobu života, otázek stárnutí, zdravé výživy atd. Postupně do této oblasti začaly pronikat i požadavky na seznámení s novými technologiemi. Důvodem bylo porozumění mladé populaci a technice, která všechny obklopuje. V dnešní době mají největší význam kurzy práce s počítači a internetem. V České republice, jako i v řadě dalších postkomunistických států, se přidal k zájmu o vzdělání i fakt, že mnohým lidem bylo za éry komunismu odepřeno vysokoškolské vzdělání a po devadesátém roce dvacátého století si jej mohli doplnit. V roce 2002 byla zpracována zpráva, která přispěla k zařazení požadavku na dotaci U3V v rámci vládního programu Příprava na stárnutí populace České

15 republiky. Díky tomu byly na 20 českých veřejných vysokých školách vybudovány internetové studovny speciálně určené pro seniorské studenty. Samozřejmě toto je pouze příklad výsledku, vyplývající z uvědomění si potřeby vzdělávat seniory Současnost V oblasti celoživotního vzděláváním jsou klíčovými dokumenty Lisabonská strategie a navazující dokument Vzdělávání a odborná příprava 2010, které představují všeobecné strategie Evropské unie. Jejich klíčovou myšlenkou je, že každý by se měl učit a vzdělávat po celý život. Mezi základní dokumenty v ČR patří Strategie celoživotního učení ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. U3V jsou dnes chápány nejenom jako instituce seniorského vzdělávání, ale i jako společenské využití volného času. Ostatně z výsledků průzkumů (např. Randuchová, L. The statistic analysis of the satisfaction of the participants of theuniversity of the Third Age MZLU in Brno. Diploma thesis. Brno, 2007) vyplývá, že pro posluchače kurzů představuje studium smysluplné využití jejich volného času. Díky počátkům vzdělávání dospělých spojeným s vysokými školami je dnešní vzdělání součástí programu těchto institucí, což zajišťuje vysokou úroveň přednášek. Ty mají podobu ucelených cyklů. Jejich délka se pohybuje od samostatných přednášek až po dvouleté studium. Nabídka se nesoustřeďuje pouze na přednášky, ale je rozšířená i na řadu doprovodných akcí. Výuka má charakter přednášky, semináře, cvičení a exkurze. Některé školy využívají i tzv. britského konceptu U3V. Tj. že někteří studenti se sami v rámci tématiky, které rozumějí, stávají učiteli. Mluvíme-li o vzdělávání seniorů, nesmíme zapomenout ani na nabídku jednotlivých organizací a nadací zabývajících se prací se seniory. Zde se však jedná o krátké cykly, které mají seznámit seniory s vybranou problematikou Vzdělávání seniorů Je třeba si uvědomit, že vzdělávání seniorů již není směřováno ke zvládnutí problematiky za účelem zvýšení kvalifikace v oboru a tím získání lepšího postavení na trhu práce, ale slouží především k získání znalostí umožňujících pochopení okolního světa a udržení a rozvoje duševního i fyzického zdraví. Znalosti, které senioři nasbírali během svého života, jim zůstávají. Bohužel se zvyšujícím se věkem se objevují fyzické i psychické problémy

16 Zatímco problémy se zrakem lze často řešit větším rozlišením obrazovky, nebo zaostřením obrazu, třes rukou ovlivňující jemnou a přesnou motoriku se může často ukázat jako určující faktor pro chuť pracovat s počítačovými technologiemi. Mezi nejznámější psychické poruchy provázející stáří patří Alzheimerova choroba, projevující se dezorientací v prostoru, času, lidech i věcech. Dalším prvkem brzdícím počítačovou (ale i jinou) výuku seniorů je nedůvěra k novým technologiím. Při výuce se musí zvolit pomalejší tempo, aby se posluchačům poskytl dostatek času na překonání jejich odporu, pochopení a procvičení problematiky a zapsání poznámek. Jak se v praxi často ukazuje, tak různá udělátka, která se tak líbí mladým, jako jsou například různá vyskakující okna a zprůhlednění, seniory často mate. Proto je preferován co nejjednodušší design, pokud možno s intuitivním ovládáním

17 3. Portály 3.1. Webové portály Pojem webový portál úzce souvisí s využíváním internetu jako zdroje informací. Původní portály sloužily jako rozcestníky. Typicky obsahovaly katalog odkazů. Mnoho uživatelů si zvyklo mít tyto stránky nastaveny jako výchozí ve svých webových prohlížečích. Časem došlo k doplnění základní nabídky těchto stránek o další služby. Cílem bylo udržet návštěvníky na webovém portálu i po nalezení informací, které ho primárně zajímaly. Proto zde kromě vyhledávacího nástroje nalezneme i katalogy odkazů, zpravodajství, , a další. Touto cestou se z prostých vyhledávacích portálů staly webové portály tak, jak je známe dnes. Portály, které se zaměřují tímto způsobem na pokrytí širokého spektra informací, označujeme jako horizontální portály. Některé portály se postupem času začaly specializovat pouze na určitou problematiku a tím i pouze na určitou skupinu lidí. Označují se jako vertikální portály. Vžil se pro ně název vortály. Pro osoby zabývající se daným tématem mohou být tyto portály cenným zdrojem informací. Typickým příkladem jsou portály specializované na nákup zboží, ekologii, či koníčky. Někdy bývají začleněny do struktury velkých webových portálů Všeobecný rozbor Mezi nejnavštěvovanější české webové portály patří Seznam (www.seznam.cz), Atlas (www.atlas.cz), Centrum (www.centrum.cz), O2 Active (www.o2active.cz) a Caramba! (www.caramba.cz). Mezi anglické webové portály patří Google (www.google.com), Yahoo! (www.yahoo.com), MSN (www.msn.com), Windows live (www.live.com) a AOL (www.aol.com). Některé z těchto portálů, jako například google, mají i českou lokalizaci. Seznam, Centrum a Atlas jsou typickými představiteli českých všeobecných webových portálů. Kromě poskytnutí služeb vyhledávacího stroje na svých stránkách poskytují základní paletu informací, jako jsou zprávy, počasí, aktuální televizní program, kurz měny. Taktéž nabízejí bezplatný . Vzhledu těchto tří portálů dominuje vyhledávací pole, které je doprovázeno i jejich logem. Pod ním je umístěn obsah rozdělený přehledně do dvou nestejně širokých sloupců. Portál atlas přidává navíc k tomuto obsahu i postraní menu ve kterém má umístěny odkazy na zajímavé vortály, nebo podsekce svých stránek. Centrum a Seznam tyto odkazy ze svých stránek tak zřetelně nevydělují

18 Obrázek 1: Obrázek 2: Obrázek 3: Obrázek 4:

19 Obrázek 5: Obrázek 6: Obrázek 7: Obrázek 8:

20 Obrázek 9: Obrázek 10: Portál O2 stojí na rozhraní mezi webovým portálem a vortálem. Nabízí všeobecné služby jako předcházející portály. Nicméně, protože se jedná o firmu, která nabízí telefonní služby, jsou všechny nástroje uzpůsobeny pro využívání v mobilních telefonech. Tato základní nabídka je doplněna dalším obsahem nabídkami firmy, nástroji, programy a nabídkami pro mobilní telefony. Podobně jako u předchozích webových portálů tvoří dominantu stránky vyhledávací pole doplněné o logo portálu. Hned pod ním se nachází záložky, které uživateli umožňují přechod do jednotlivých zájmových sekcí. Obsah jednotlivých stránek více méně dodržuje členění do třech stejně velkých sloupců

21 Portál Caramba! je webovým portálem, který se nejvíce blíží historickým portálům. Na rozdíl od Seznamu, Centra, nebo Atlasu nespravuje vortály, jejichž služby by potom na hlavní straně nabízel. Jde o katalog odkazů. Pro vyhledávání odkazů v něm využívá Caramba! nástroj Google. Portály Google a Live jsou typickými představiteli portálů, které k udržení svých příznivců nepotřebují svoji titulní stránku zaplnit informacemi. Portál Google nicméně pro své přihlášené uživatele nabízí další služby. Mimo jiné i klasickou všeobecnou webovou stránku, pro kterou nabízí řadu modulů k doplnění (Obrázek 11: Přesto jsou tyto dva webové portály známy spíš pro svůj kvalitní vyhledávací stroj. Portály AOL, MSN a YAHOO jsou klasickými všeobecnými webovými portály. Svým obsahem se neliší od Seznamu, Centra nebo Atlasu. Respektive při bližším pohledu můžeme vidět inspiraci českých portálů jejich zahraničními kolegy. Obrázek 11: Usability testy portálů Jako výchozí zdroj informací pro moji diplomovou práci jsem použila usability test, který vyhodnocoval orientaci seniorů na webových portálech. Testovanou skupinou

22 byly frekventanti kurzu Univerzity třetího věku (U3V). Test se sestával ze dvou částí. První dotazník zjišťoval všeobecné informace zaměřené na znalosti uživatelů. Druhý test byl zaměřen na orientaci na konkrétním webovém portálu. Verze a) byla vytvořena pro internetové portály, které na svých stránkách poskytují kromě vyhledávacího nástroje i další informace (www.seznam.cz). Verze b) byla určena pro vyhledávací portály (www.google.cz). Z výsledků testů vyplývá, že uživatelé používající internet méně často inklinují k portálu Seznam. Uživatelé, kteří mají s internetem více zkušeností, využívají i služby portálu Google. Oba portály vyšly z testu bez vážnějších připomínek. U obou lze zkonstatovat, že jsou navrženy pro maximální pohodlí uživatelů s ohledem na maximální intuitivitu v ovládání. Pokročilejší uživatelé nemají s orientací na dvou zhodnocených webových portálech žádný problém. Jediná výtka se většinou týkala anglické nápovědy portálu Google. Vzhledem k výsledkům usability testů se staly portály Seznam a Google výchozími pro moji práci. Obrázek 12: Usability testy portálů

23 3.4. Webové portály přímo určené pro seniory Webové portály určené pro seniory můžeme rozdělit několika způsoby. Asi nejjednodušším dělením je rozdělení na portály občanských sdružení, státních a zájmových organizací a webové portály určené pro rozptýlení seniorů. Do první kategorie můžeme zařadit například stránky Portálu pro seniory (http://www.seniori.org) (příloha 2, Obrázek 28). Ty byly vytvořeny za přispění Evropské unie z programu Phare 2002 Podpora aktivního života seniorů. Jedním z hlavních účelů stránek je poskytnout návod, jak založit Radu seniorů. Jedná se o organizace, které mají za cíl společenský, kulturní, vzdělávací, a sportovní život seniorů. Příkladem může být Rada seniorů České republiky, o.s. (http://www.rscr.cz/) (příloha 2, Obrázek 30) nebo Svaz důchodců ČR Liberec (http://duchodce.proprio.cz/) (příloha 2, Obrázek 29). Dále se zde nachází poradna, která zahrnuje sekce zdraví, sociální oblast a ochranu spotřebitele. Výhodou je, že ve všech třech sekcích odpovídají na dotazy kvalifikovaní odborníci. Rovněž podsekce Evropská unie a Dokumenty jsou vedeny se stejnou pečlivostí a s ohledem na snahu o maximální kvalitu informací pro cílového uživatele. Nicméně i tyto stránky jsou odlehčené rubrikami, jako je Společnost a kultura, Hobby, Vzdělávání a zaměstnání a Cestování a sport. Na rozdíl od mnohých jiných stránek určených pro seniory, nebo pro širokou veřejnost jsou i tyto podsekce psány nikoliv návštěvníky stránek, ale redaktory. Dalšími portály spadajícími do první kategorie jsou stránky Občanského sdružení GEMA (http://www.gerontocentrum.cz/gema/) (příloha 2, Obrázek 31), občanského sdružení Život 90 (http://www.zivot90.cz/) (příloha 2, Obrázek 32) a stránky nadačního fondu Veselý senior (http://www.veselysenior.cz/) (příloha 2, Obrázek 33). Stránky sdružení GEMA jsou odrazem cíle jejich snažení sdružení se nespecializuje na podporu internetového života seniorů, ale na jejich žití v běžném světě. Proto i jejich stránky slouží jen jako prezentace jejich aktivit. Sdružení GEMA se snaží připravovat projekty, které se týkají převážně podpory zdraví a prevence onemocnění ve vyšším věku. V roce 1998 se GEMA zapojila do celoevropského programu zdravotní výchovy, který nese název "Stárnout zdravě v Evropě". Cílem tohoto projektu byla podpora zdraví a prodlužování aktivního života seniorů. Jedním z výsledků jejich projektu je několik kaváren pro seniory (internetové i klasické) po celé ČR. V obdobném duchu jsou navrženy i stránky sdružení Život 90 a fondu Veselý senior. Nalezneme zde informace o jejich aktivitách. Do první kategorie můžeme zařadit i stránky klubů seniorů, jako například Klubu seniorů v Novém Městě na Moravě (http://seniori.nmnm.cz/) (příloha 2, Obrázek 35). Obdobně jako u předchozích stránek zde nalezneme informace o klubu a prezentaci aktivit klubu ve vnějším světě

24 Portál Seniorum.cz (http://www.seniorum.cz/) (příloha 2, Obrázek 41) je provozován občanským sdružením Život 90 ve spolupráci s Nadací České spořitelny. Stojí na rozhraní mezi prvním a druhým typem stránek. Přestože je zde řada zájmových sekcí, je jeho obsah psán spíše profesionálními přispěvovateli než širokou veřejností. Do druhé kategorie spadají stránky, které jsou koncipovány jako klasické zájmové stránky s tím rozdílem, že cílovou skupinou jsou senioři. Mezi tyto stránky patří například Svět seniorů (http://www.svetsenioru.cz/) (příloha 2, Obrázek 36), Aktivní.cz Život po 50 (http://www.aktivni.cz/) (příloha 2, Obrázek 37), Senior Tip (http://www.seniortip.cz/) (příloha 2, Obrázek 38), Senio (http://www.senio.cz/) (příloha 2, Obrázek 39). Na rozdíl od předchozích stránek těchto portálů není mnoho. Dalo by se říci, že stránek poskytujících seniorům informace a rady jsou desítky, ale stránek, na kterých by si senioři mohli vyměňovat své zážitky, svěřovat se se svým trápením, pocity, zamyšleními a životními příběhy, je jen pár. Vzhledem k tomuto nepoměru se takřka zdá, že máme tendenci radit seniorům, jak se mají chovat v rámci našich zažitých stereotypů, ale už nemáme zájem, aby se sami ke své situaci vyjadřovali. Portál Svět seniorů se koncepcí podobá všeobecným portálům, nicméně jeho cílovou skupinou jsou senioři. Nalezneme zde články, které se jich týkají. Kromě katalogu odkazů na stránky s podobnou tématikou nabízí také diskusní fórum a možnost tvorby vlastního blogu. Dle četností příspěvků v obou těchto sekcích lze usuzovat na značnou oblíbenost těchto možností. Portál Aktivní.cz který, jak sám uvádí, je zaměřený na lidi nad věkovou hranicí 50 let, si klade za cíl být místem zábavy, poučení a setkávání. Jak sami autoři těchto stránek uvádějí, tak byl důvodem pro jejich vznik nedostatečný prostor pro občany starší generace. Portál je rozčleněn do čtyř podsekcí: magazín, diskuze, fotoalba a klub. Články jsou většinou od návštěvníků portálu. Portály Senio a Senior tip se zaměřují na široké spektrum zájmů seniorů. Obsah obou portálů je tvořen převážně články, které píší senioři, nebo ke kterým se tak či onak vyjadřují. Můžeme sem zařadit i například portál, který si sami udržují posluchači U3V při ČVUT (http://sen.felk.cvut.cz/sen/index_cz.html) (příloha 2, Obrázek 42). Mimo základní dělení existují ještě stránky, které přestože nejsou primárně zaměřeny na seniory, tak pro ně mají užitečné informace. Příkladem může být například informační portál Helpnet (http://www.helpnet.cz/seniori) (příloha 2, Obrázek 40), který je zaměřený na osoby se specifickými potřebami. Iniciátorem projektu byla Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO). Realizace projektu

25 se ujalo BMI sdružení (nezisková organizace zabývající se podporou rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku) Na těchto stránkách můžeme nalézt informace pro různě postižené členěno na zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Portál doplňuje nabídku o tzv. průřezové kategorie, jako jsou sociální služby, legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v cílové komunitě osob. Mezi jinými zde můžeme najít i informace pro seniory. Jsou členěny do několika podsekcí: Weby pro seniory, Dokumenty týkající se seniorů, Publikace, studie o seniorech, Internet pro seniory, Univerzity třetího věku a Služby pro seniory. Obdobným příkladem mohou být stránky Gerontologie (http://www.gerontologie.cz) (příloha 2, Obrázek 34). Tyto stránky jsou zaměřeny na podání informací nejenom seniorům, kteří se potýkají s Alzheimerovou chorobou, ale i jejich okolí. Jde převážně o nabídku služeb a informací týkající se této choroby

26 4. Jak psát web pro seniory V dnešní době existuje mnoho rad a pokynů, jak správně vytvořit webový portál. Pokusím se je shrnout a na jejich základě zhodnotit předchozí stránky Struktura stránky V první řadě se tvůrce každých stránek musí zamyslet nad strukturou webu. Je dokázaným faktem, že uživatelé webu vnímají na webových stránkách takřka pouze nadpisy a obrázky. Dlouhý text nikoho nezaujme alespoň ne na první pohled. Stránka musí mít na úvodní stránce čtenáři co nabídnout, jinak většinou odchází. Tento faktor je snadné dodržet například u vyhledávacích portálů kromě vyhledávacího pole je kolem už jen pár odkazů. U všeobecných portálů, nebo vortálů je nutné klást důraz na členění stránky a nadpisy. U portálů jako je Seznam a podobně se používá rozčlenění do bloků, které jsou barevně zvýrazněny a na první pohled zřetelně označeny. Orientaci napomáhají i obrázky. Méně časté už je používání menu, nebo záložek. Obdobné praktiky využívají i portály pro seniory. Výrazněji odlišené jsou zde jednotlivé články, nikoliv bloky článků. Ne vždy je však toto členění navrhnuto šťastně. Například na stránkách Senior Tip nebo Aktivni.cz můžeme vidět celkem zdařilou prezentaci příspěvků. Na první pohled rozeznatelný nadpis, stručný popis obsahu doplněný o informace o autorovi, reakcích nebo příslušnosti článku do podsekce. Naopak na stránkách portálu Senio působí členění nepřehledně. Stránka samotná je pak členěná nejčastěji některým ze způsobů, které lze vidět na následujícím obrázku. (Obrázek 13) Obrázek 13: Možnosti členění stránek V záhlaví stránky bývá logo portálu. Velmi časté je využívání postranního menu. To je umístěné v pravé nebo levé části stránky. Pokud je na stránkách i druhý postranní

27 sloupec, pak je využit pro reklamu, statistiky, upozornění apod. Pro výraznější členění stránek jsou někdy použity i záložky umístěné pod záhlavím. Hlavní obsah bývá v nejširší ústřední části. Pouze u cca jedné třetiny stránek se tento sloupec člení ještě na další (nejčastěji dva). V zápatí stránky bývá úzký panel s odkazy nejčastěji na provozovatele stránek, nebo na sponzory. Přestože Google nabízí vytvoření vlastního vyhledávače, ne všechny portály tuto možnost využívají. Pokud však ano, potom pole vyhledávače neumisťují na svých stránkách nikam na výlučné místo. Někdy sdílí hlavičku společně s logem, jindy bývá umístěn v postranním menu (Obrázek 14). Obrázek 14: Příklady umístění vyhledávacího pole V dnešní době je již velmi obtížné určit, v jakém rozlišení bude uživatel stránky prohlížet. Je pravda, že mnoho seniorů má horší zrak, a proto mají monitory nastavené na nižší rozlišení. Proto portály pro seniory často počítají s nastavením monitoru 800x600. Větší rozlišení řeší barevným ohraničením stránky, které může být libovolně široké. Druhou variantou, která se používá, je využití 100% obrazovky a navržení stránky tak, aby se text roztáhnul dle aktuálně používaného rozlišení. Příkladem těchto stránek můžou být stránky Svazu důchodců ČR, o.s. Liberec, Portál pro seniory nebo stránky Rady seniorů České Republiky o.s Prohlížeče Dalším aspektem, ze kterého lze hodnotit stránky, je možnost jejich bezproblémového zobrazení v růžných prohlížečích. Na Obrázek 15 je statistika zastoupení nejpoužívanějších prohlížečů na platformě Windows (zdroj Prohlížeče.info). Samozřejmě existují i další prohlížeče například Konqueror, který hojně využívají uživatelé linuxových distribucí. Stejně tak pro uživatele OS Mac je klíčovým prohlížečem

28 Safari. Pro mobilní telefony jsou vyvíjeny samostatné prohlížeče příkladem může být prohlížeč, který pro svá zařízení vyvíjí společnost Nokia. Obrázek 15: Zastoupení prohlížečů březen 2009 Bohužel co se v jednom prohlížeči zobrazuje korektně, v jiném nemusí. Může se jednat o drobné rozhození grafiky (Obrázek 16) nebo v horším případě o takový problém, jako je zkomolení češtiny (Obrázek 17). Obrázek 16: Rozhození grafiky na stránkách o.s. Život90 Obrázek 17: Zkomolení češtiny na stránkách RS ČR, o.s. v prohlížeči Safari Stránky Seniori jsou typickým příkladem snahy programátorů předvídat, odkud jsou jejich stránky prohlíženy. Po zadání do adresního řádku adresy jsou potom ve většině prohlížečů stránky přesměrovány na Komplikace působí prohlížeče Opera a Safari oba tyto stránky přesměrují automaticky na adresu MobileDefault.aspx, což bohužel vede k tomu, že stránky ohlásí chybu

29 4.3. Písmo Kladně hodnoceným prvkem na stránkách je možnost zvětšit písmo jedním kliknutím myši. Přestože se mnoho seniorů poměrně rychle naučí využívat možnosti prohlížečů pro zvětšení písma, uvítají větší písmo již v základním zobrazení. Je proto poněkud překvapivé, jak málo je této skutečnosti využíváno. Aktivni.cz Klub seniorů Seniorum.cz Nové město na Moravě Obrázek 18: Nabídky změny velikosti písma na některých stránkách 4.4. Barevné schéma Tvoří-li někdo stránky pro starší generace, musí počítat s vadami zraku. Vedle velikosti písma je třeba zamýšlet se i nad barevným schématem, které na stránkách použije. Některé stránky nabízejí změnu barev přihlášeným uživatelům. Jiné, jako například stránky Seniorum.cz, mají tuto možnost už v základní nabídce (Obrázek 19). Obrázek 19: Seniorum.cz ve verzi pro barvoslepé

30 Poruchy barevného vidění Většinou dochází k tomu, že na sítnici chybí jeden ze tří druhů čípku, a tak je člověk schopen rozlišit pouze dvě základní barvy. Průměrně každý dvanáctý člověk trpí nějakou poruchou barevného vidění 8% tvoří muži a 0,4% ženy. Zcela barvoslepých je jen asi padesát osob z milionu. Poruchy: protanopie = necitlivost na červenou (1% mužů) protanomálie = snížená citlivost na červenou (1% mužů) deuteranomálie = snížená citlivost na zelenou (5% mužů, 0,4% žen) tritanopie = necitlivost na modrou (0,003% populace) tritanomálie = snížená citlivost na modrou (prakticky se nevyskytuje) monochromatismus = úplná barvoslepost (5% populace) atypický monochromatismus = snížená celková barevná citlivost normálně protanopie deuteranomálie tritanopie Obrázek 20: Barevné palety viděny pod poruchami barevného vidění 4.5. Web Accessibility Initiative (WAI) Myšlenka webových stránek s designem přívětivým pro každého uživatele, nejenom pro seniory, není nová. Na jejím základě vznikla Iniciativa pro bezbariérový přístup Web Accessibility Initiative (WAI). Jejím úkolem je definovat pravidla a techniky pro tvorbu takovýchto stránek, internetových prohlížečů a vývojářských nástrojů. Na tomto základu vznikly i validátory, které mají kontrolovat dodržování těchto pravidel. Přestože jsou tato pravidla dnes již považována za mezinárodní standard pro přístupný web, ne každý tvůrce webových stránek cítí nutnost dopodrobna se jimi řídit

31 5. Cvičný webový portál Součástí mé práce bylo i vytvoření cvičného webového portálu. Při jeho tvorbě jsem se pokusila uplatnit všechny získané znalosti o této problematice. Vycházela jsem z testů použitelnosti (usability tests), které jsem realizovala na počátku vypracovávání diplomové práce a z analýzy nejužívanějších a nejpropracovanějších portálů. Mimo to jsem čerpala motivaci i ze stránek portálů určených pro seniory, zejména pak z portálu, který je provozován jimi samotnými na katedře počítačů. Jedním z prvotních zjištění bylo, že lze mnohem snáz specifikovat pro seniory formu www stránek, než jejich obsah. Proto jsem se zaměřila především na ni. To se projevuje zejména volbou barevnosti stránek, velikosti písma, rozlišením atd. Hlavním úkolem mnou vytvořeného portálu je být jakousi vstupní cvičnou bránou při prvním seznámení seniorů s internetem. Na základě zhodnocení obsahu běžných webových portálů jsem se rozhodla stránky rozdělit do tří částí: úvodní stranu, všeobecnou část a . Úvodní strana má formu vycházející z všeobecných portálů. Jedná se o jakousi napodobeninu. Protože z usability testů vyšel jako seniory nejpoužívanější portál Seznam, rozdělila jsme stránku po jeho vzoru. Obrázek 21: Úvodní stránka cvičného webového portálu

32 V původní verzi se nacházely v levé části zprávy stahované pomocí RSS z několika zdrojů, užitečné odkazy, oddíl s cvičným textem Lorem Ipsum. V levém sloupci bylo přihlašovací okno do u, počasí, horoskop a hodiny. Vrchní část stránky zaujímalo logo portálu a vyhledávací pole. Na základě konzultace se seniory byly do stránky dodány ještě další vyhledávače a možnost výběru z dvou základních velikostí písma a barevných schémat. Druhá část je napodobeninou některých ze zájmových portálů. Jeho struktura se skládá z vrchní části s logem, postranního menu a samotného obsahu stránky. Opět je zde cvičný text Lorem Ipsum, dále pak sekce s odkazy na U3V a sekce s odkazy na portály přímo určené pro seniory. Obrázek 22: Obecná část cvičného webového portálu Třetí část tvoří . Cílem této části je, aby si uživatel vyzkoušel odesílání zpráv bez obav z nějakých následků, proto napodobuje chování a vzhled webových ů. Stránka je jako v předchozím případě členěna na záhlaví s logem, postranní menu a samotný obsah stránky

33 Obrázek 23: Napodobenina prostředí Vyhledávače Pro stránky cvičného webového portálu jsem použila vyhledávač poskytovaný společností Google. Na stránkách cvičného webového portálu jsou jeho dvě verze training portal a vyhledávač ČVUT. Do těla hlavní stránky jsem včlenila i další vyhledávače. Konkrétně se jedná o vyhledávání v mapách a vyhledávání spojení Training portal Google adresa cs Zahrnuté adresy sen.felk.cvut.cz/sen/index_cz.html/*

34 Tento vyhledávač jsme vytvořila speciálně pro potřeby cvičného webového portálu. Je nastaven tak, aby vyhledával pouze v zadaných internetových adresách, nikoli v celém internetu. Tento seznam lze samozřejmě později doplnit. Při zadávání adres je třeba dodržet několik zásad. Pokud se zadá adresa ve formátu potom se vyhledává pouze na zadané stránce. Pokud se tato adresa doplní *, pak jsou prohledávány všechny stránky z této vycházející. Další možností je zadat adresu ve formátu která nám umožní vyhledat všechny stránky obsahující a zároveň cat=1. Kód vyhledávače Existuje několik způsobů, jakým lze zobrazit výsledky. Prvním případem je zobrazení výsledků hledání na stránkách Google. Kód vyhledávače je potom následující. <form action="http://www.google.com/cse" id="cse-search-box"> <div> <input type="hidden" name="cx" value=" :kpwjdzd0tio" /> <input type="hidden" name="ie" value="utf-8" /> <input type="text" name="q" size="31" /> <input type="submit" name="sa" value="hledat" /> </div> </form> <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=csesearch-box&lang=cs"></script> Na stránkách cvičného webového portálu jsem použila druhou možnost zobrazení výsledků na samostatné vlastní stránce. Jak je vidět v následujícím kódu, tak se změnila pouze adresa, na kterou formulář ukazuje a přibyla proměnná cof. <form action="search.php" id="cse-search-box"> <div> <input type="hidden" name="cx" value=" :kpwjdzd0tio" /> <input type="hidden" name="cof" value="forid:10" /> <input type="hidden" name="ie" value="utf-8" /> <input type="text" name="q" size="31" /> <input type="submit" name="sa" value="hledat" /> </div> </form> <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=csesearch-box&lang=cs"></script>

35 Třetí možností je použít překryvná data využitím rozhraní API pro vyhledávání AJAX. Tento postup vyžaduje bezplatný klíč rozhraní API, který je přiřazen účtu Google. Obrázek 24: Zobrazení výsledku vyhledávání Přispěvatelé Poměrně zajímavou možností je vytvoření skupiny přispěvatelů. Vstup lze nastavit komukoliv, nebo lze uživatele oslovit rozesláním pozvánek. Výhodou je, že vyhledávač potom nevytváří jedna osoba, ale na jeho vývoji se podílí celá skupina zainteresovaných ČVUT Jedná se o vyhledávač provozovaný ČVUT. Cílovou oblastí jeho hledání jsou stránky školy Vyhledávání na mapách a vyhledávání spojení Kromě vyhledávání všeobecných informací na internetu, se taktéž často dostáváme do situace, kdy potřebujeme na mapě nalézt nějaké místo, nebo vyplánovat trasu cesty. Proto jsem na stránky umístila i vyhledávače, které toto umožňují. Na rozdíl od předchozích dvou všeobecných vyhledávačů, tyto už nezobrazují výsledky na stránkách cvičného webového portálu, ale na svých domovských stránkách

36 Obrázek 25: Další možnosti vyhledávání Vyhledávání na mapách Pro vyhledávání konkrétního místa a trasy na mapách jsou uživateli nabídnuty dvoje mapy Google maps a portálu mapy.cz. Portál mapy.cz má velice dobrou podporu, co se týká České republiky. Mapy portálu google poskytují spíše celosvětovou podporu vyhledávání. Na stránky jsme je zařadila z toho důvodu, že jsou podobně jako vyhledávač od google poskytovány jako doplněk. Lze tedy očekávat, že se s nimi bude uživatel internetu setkávat stále častěji. Mezi oběma variantami si uživatel volí pomocí tlačítek s logy portálu, který mapy poskytuje. Tato tlačítka jsou realizována pomocí klikacích map. <MAP NAME="mapy"> <AREA HREF="index.php?map=0" ALT="mapy" SHAPE=RECT COORDS="0,0,60,21"> </MAP> <MAP NAME="google"> <AREA HREF="index.php?map=1" ALT="google" SHAPE=RECT COORDS="0,0,60,21"> </MAP> <!--odkazy--> <img src="style/klik_mapy.png" usemap="#mapy"> <img src="style/klik_google.png" usemap="#google"> Vyhledávání spojení U nás je asi nejznámějším vyhledávačem spojení server jizdnirady.idnes.cz (kdysi idos.cz). Umožňují nalézt autobusové i vlakové jízdní řády. Na stránkách cvičného portálu jsem možnosti zadávání omezila jen na možnost zadání nástupní a výstupní stanice. Portál idos samozřejmě umožňuje výběr podle dalších kritérií

37 5.2. Barva a velikost Na základě konzultace se seniory byl na portálu poskytnut výběr ze dvou základních velikostí písma 12px a 16px. Rovněž tak byla vytvořena dvě barevná schémata modré a žluté. Výběr z obou nabídek se provádí v záhlaví stránky. Výsledný vybraný css styl se tedy skládá z kombinace barva + velikost písma. Obrázek 26: Žluté barevné schéma s velkým písmem 5.3. RSS Pro zajištění podoby cvičného webového portálu s klasickými webovými portály jsou stahovány pomocí RSS zprávy a horoskop. Využívám k tomuto účelu knihovnu lastrss.php, která je poskytována Vojtěchem Semeckým pod GNU licencí. Technologie RSS využívá formát XML. Je určena k distribuci a čtení novinek z webových stránek poskytujících RSS zdroj. Původně měl tento formát sloužit k předávání aktualit mezi servery. RSS formát poskytuje různá metadata, dle uvážení zdrojového serveru. Nejčastěji to je obsah článku a odkaz na jeho umístění na serveru. Jako RSS zdroj jsem vybrala následující: - všeobecné novinky - sportovní novinky - články týkající se seniorů - články týkající se seniorů - horoskopy

38 5.4. Počasí Zprávy o počasí jsou stahovány ze serveru Nevýhodou tohoto kódu je bohužel to, že odmítá reagovat na změny velikosti písma na stránce. <iframe src="http://www.meteocentrum.cz/sluzby/01/predpoved_2.php?bg=&text=" id="pocasi"><a href="http://www.meteocentrum.cz/sluzby/" title="počasí na web">počasí na web</a></iframe> 5.5. Hodiny Hodiny jsou vytvořeny pomocí kódu poskytnutého stránkou Obecný obsah Lorem Ipsum Tato část má napodobovat portály obsahující zprávy. Její obsah je načítán ze souboru temp/lorem.txt. V základním zobrazení je vypsáno pět odstavců. Jejich text je zkrácen. Po vybrání některého z příspěvku, je tento zobrazen nad ostatními v nezkrácené podobě. Užitečné odkazy Na úvodní straně portálu jsou v sekci užitečné odkazy linky na některé webové portály pro seniory. Pokud uživatel klikne na nadpis sekce, nebo na link Další, pak je přesměrován do této části, kde jsou odkazy na další portály společně s jejich popisem. Tyto údaje jsou načítány ze souboru temp/odkazy.txt. U3V Na základě konzultace se seniory jsem na stránky přidala odkazy na některé z U3V při vysokých školách. Tyto odkazy jsou načítány ze souboru temp/u3vodkazy.txt. To umožňuje snadné doplnění textu administrátorem Tato část má pouze simulovat . Registrací získá uživatel ovou adresu ve tvaru Poté si může vyzkoušet, jakým způsobem se odesílají zprávy, jak nakládat s příchozími a odchozími zprávami ad. Kladla jsem důraz na autenticitu chování u. Nicméně je jasné, že y dnes poskytují mnohem širší paletu služeb. Zprávy jsou předávány pomocí lokální databáze. Po odhlášení uživatele je veškerý obsah koše vymazán

39 Automatické zprávy Po registraci je uživateli poslána uvítací zpráva. Rovněž při nedoručení zprávy z důvodu uvedení chybné adresy je uživateli poslána zpráva o nedoručení. Tyto dvě zprávy jsou uloženy pod ID 1 a 2 v databázi. Práce s hesly Pro práci s hesly uživatelů je využita hashovací funkce md5(). Ta kóduje řetězec na základě algoritmu Message-Digest Implementace Pro programování jsem využila PHP v. 5 skriptovací programovací jazyk pro programování dynamických webových stránek začleněný do HTML, doplněný o Java skript. Dále pro potřeby u využívám relační databázi MySQL. Obrázek 27: ERD diagram Kromě toho pro potřeby programu využívám knihovny lastrss.php od Vojtěcha Semeckého a AutoCzech.php od Radka Hulana - oboje distribuované pod GNU GPL. Cvičný webový portál jsem vytvářela na základě připomínek posluchačů U3V a ve spolupráci s nimi. Proto jsem upustila od provádění usability testů. Praktické využití portálu bude ověřeno až při jeho nasazení do provozu a případná dodatečná doladění budou realizována až během tohoto běhu

40 6. Závěr Podchytit možnosti internetu, byť omezené úhlem pohledu daným prací se seniory, je dost obtížné. Přesto jsem se o to ve své diplomové práci snažila. Vzdělávání seniorů, a zejména vzdělávání počítačovému, se vzhledem k celkovému stárnutí populace věnuje stále více pozornosti. Avšak podpora seniorů na internetu stále není dostačující. Pokud se podíváme na portály z jejich pohledu, vidíme, že stránky pro ně určené často neodpovídají požadavkům a nárokům ze strany seniorů kladeným. Naštěstí se situace neustále, přestože pomalu, zlepšuje. Zůstává však otázka, zda dnešní generaci seniorů, dříve než se do internetových stránek plně včlení podpora maxima prostředků a funkcí k jejich spokojenosti, nevystřídá generace seniorů s internetovým prostředím již plně seznámená. Během své diplomové práce jsem vytvářela za podpory posluchačů U3V webový portál určený pro výuku seniorů. Přestože se mi nepodařilo do stránek vměstnat veškerý obsah, který byl z jejich strany vyžadován, je tento dobrým základem při seznámení nových posluchačů s internetovým prostředím. Přestože se na počátku mé práce zdálo, že se jeho vývoj bude ubírat nečekanými směry, jeho finální podoba se příliš neliší od standardních portálů. Je odrazem přístupu jedné generace k technologiím jiné. Jinými slovy, pokud se podíváme na portál, který si posluchači udržují v rámci své výuky a portál, který vznikl za jejich pomoci, vidíme dvě zcela odlišná prostředí. Jedno odpovídá jejich zájmům a druhé odpovídá jejich schopnosti sžití se s klasickými standardy. Z toho vyplývá poznatek, že pokud překonáme jistá specifika při tvorbě webových stránek pro ně určených, můžeme použít standardní šablony a postupy. Dvěma překážkami, které nám brání uvítat seniory do společnosti pohybující se ve světě internetu, tedy není, jak se mnozí domnívají, jejich konzervativnost a pasivita, ale přístup k internetu a překonání počátečního odporu k neznámému. Ten je pro tuto cílovou skupinu vůbec největší bariérou

41 Literatura [1] Prof. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc., Specifický vývoj českých U3V Sborník z mezinárodní konference Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě, Jihlava Rančířov, června 2007 [2] Ing. Pavel Máchal, CSc., Některé problémy spojené s rozvojem univerzit třetího věku Sborník z mezinárodní konference Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě, Jihlava Rančířov, června 2007 [3] Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., Historie a současnost univerzitního vzdělávání pro seniory Sborník z mezinárodní konference Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě, Jihlava Rančířov, června 2007 [4] Vyhledávače.cz [5] Wikipedia.org [6] Webové portály [7] Prohlížeče.info [8] Jakpsatweb.cz [9] Strategie celoživotního učení [10] Průvodce dalším vzděláváním [11] Oficiální stránky WAI [12] Zerzaň, Tomáš., Zařazování seniorů do informační společnosti, Diplomová práce, VŠE,

42 Obsah přiloženého CD TEXT elektronická podoba práce WWW zdrojové soubory cvičného webového portálu MYSQL obsah databáze

43 Příloha č. 1 Usability testy

44 Vyhodnocení usability testů Vstupní analýza Cílovou skupinu těchto testů tvoří studenti univerzity třetího věku při ČVUT. Testy se skládají ze dvou částí. První dotazník zjišťuje všeobecné informace ohledně znalostí uživatelů. Druhý test je již zaměřen konkrétně na orientaci na webovém portálu. Verze a) je vytvořena pro internetové portály, které na svých stránkách poskytují kromě vyhledávacího nástroje i další informace (www.seznam.cz). Verze b) je určena pro vyhledávací portály (www.google.cz) Statistika testů Účastníci testů využívají internet pro zábavu i jako studenti. Po vyhodnocení vstupního usability testu (1) vyplývá, že uživatelé používající internet méně často inklinují k používání spíše portálu seznam. Uživatelé, kteří mají s internetem více zkušeností, využívají i služby portálu Google. Portál Z reakce uživatelů lze velmi kladně zhodnotit umístění vyhledávacího pole nahoře na středu stránky odděleně od ostatního obsahu. Tři účastníci testu vyhledávali zboží nikoliv pomocí záložky Zboží u vyhledávacího pole, ale v katalogu firem. Rozložení informací na stránce portálu hodnotili uživatelé jako přehledné. A nikdo neměl problémy se na stránce orientovat. Horší už bylo nalezení odkazu na nápovědu. Nicméně vzhledem k tomu, že je portál navržen pro maximálně intuitivní ovládání, nelze toto považovat za vážnější nedostatek stránky. Portál Portál je primárně navržen na vyhledávání informací na internetu. Jeho úvodní stránka obsahuje pouze pár odkazů na další možnosti a vyhledávácí pole. Proto byl usability test zaměřen na pokročilé možnosti vyhledávání. Přestože ani jeden z uživatelů nebyl obeznámen s možnostmi pokročilého vyhledávání, neměli problémy se zorientovat v nabídce a celkově hodnotili možnosti jako přehledné a využitelné. Celkem negativně byla hodnocena nápověda Googlu. Bohužel jsou Tipy pro vyhledávání anglicky, což bylo považováno za vadu, zvláště proto, že Google má již českou lokalizaci. Českou nápovědu lze najít pod záložkou Vše o Google. Opět jako u seznamu platí, že tento nedostatek je kompenzován maximální intuitivností ovládání. Ani jeden z uživatelů neměl problémy s vyhledávání v obrázcích. Nicméně pouze dva uživatelé využili při hledání výrazu Karel Čapek dle stanovaných kritérií možnosti rozšířeného vyhledávání

45 Doplňující otázky Z výsledků testů vyplývá, že rozložení informací na stránkách portálů je uživateli hodnoceno maximálně kladně. Pouze jeden z účastníků testu zkonstatoval, že je potřeba se s nabídkou rozšířeného vyhledávání portálu Google blíže seznámit. Barevné ladění stránky všem účastníkům testu vyhovovalo. Ani jeden z účastníků testu neměnil vzhled portálu. Závěr Oba portály vyšli z testů bez vážnějších připomínek. U obou lze zkonstatovat, že jsou navrženy pro maximální pohodlí uživatelů s ohledem na maximální intuitivitu v ovládání. Pokročilejší uživatelé nemají s orientací na dvou zhodnocených webových portálech žádný problém. Největší výhrady měli účastníci testu k anglické nápovědě od Googlu

46 Zhodnocení usability testů Účastníci testu Jak dlouho používáte internet? méně než rok více než pět let více než rok a méně než pět let více než pět let více než pět let Jak často chodíte na internet? méně často několikrát týdně jednou za týden několikrát týdně několikrát denně jako student, Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? pro zábavu zaměstnanec, pro pro zábavu jako student jako student zábavu Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. Pokud to Vámi používaný portál umožňuje, zkuste přejít do vyhledávání zboží Vraťte se na úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a zjistěte, co Vám nabízí. Najděte na stránkách odkazy na nejnovější zprávy Najděte na stránkách zprávy o počasí Najděte na stránkách odkaz na nápovědu Vyhodnocení portálu Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. Najděte odkaz na pokročilé vyhledávání

47 Prohlédněte si nabídku a zjistěte, co máte za možnosti Najděte odkaz na nápovědu / rady pro vyhledávání a zkuste najít nějaké základní informace k vyhledávání. Jak se orientujete v nápovědě. Je pro Vás přínosná? Vraťte se do nabídky pokročilého vyhledávání. Zkuste najít odkazy na výraz Karel Čapek. Použijte vyhledávání s přesnou frází a alespoň s jedním ze slov. Zapamatujte si, jak se liší zápis výrazu Karel Čapek, pokud hledáte přesnou frázi a pokud hledáte alespoň jedno ze slov. Pokud to Vámi zvolený vyhledávací portál umožňuje, přejděte na vyhledávání obrázků. Najděte obrázky tykající se výrazu Karel Čapek. Porovnejte obrázky, které vyhledávač najde, když použijete hledání celé fráze a když použijete hledání alespoň jednoho ze slov

48 Výsledky usability testů Účastník č. 1 Datum: Jak dlouho používáte internet? méně než rok 2. Jak často chodíte na internet? méně často 3. Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? pro zábavu 4. Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. 2. Pokud to Vámi používaný portál umožňuje, zkuste přejít do vyhledávání zboží. 3. Vraťte se na úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a zjistěte, co Vám nabízí. jednoduché složité jednoduché složité jednoduché složité 4. Najděte na stránkách odkazy na nejnovější zprávy. jednoduché složité 5. Najděte na stránkách zprávy o počasí. jednoduché složité 6. Najděte na stránkách odkaz na nápovědu. jednoduché složité Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? Dobře. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? Ano

49 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nic. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Zhodnocení reakcí U otázky č. 2 vyhledává zboží ve firmách, nikoliv pomocí záložky Zboží v nabídce vyhledávácí kolonky. Dalším problémem je nalezení nápovědy. Po radě, že stránka přesahuje zobrazení prohlížeče, ji nakonec nalézá dole na stránce. Osobní komentář k uspořádání informací na portálu lepší, než nabídka Start MS Windows

50 Účastník č. 2 Datum: Jak dlouho používáte internet? více než pět let 2. Jak často chodíte na internet? několikrát týdně 3. Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? jako student jako zaměstnanec pro zábavu 4. Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. 2. Pokud to Vámi používaný portál umožňuje, zkuste přejít do vyhledávání zboží. 3. Vraťte se na úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a zjistěte, co Vám nabízí. jednoduché složité jednoduché složité jednoduché složité 4. Najděte na stránkách odkazy na nejnovější zprávy. jednoduché složité 5. Najděte na stránkách zprávy o počasí. jednoduché složité 6. Najděte na stránkách odkaz na nápovědu. jednoduché složité Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? Dobře. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? - 8 -

51 Ano. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Vyhovuje mi. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. jednoduché složité 2. Najděte odkaz na pokročilé vyhledávání. jednoduché složité 3. Prohlédněte si nabídku a zjistěte, co máte za možnosti. jednoduché složité 4. Najděte odkaz na nápovědu / rady pro vyhledávání a zkuste najít nějaké základní informace k vyhledávání. jednoduché složité 5. Jak se orientujete v nápovědě. Je pro Vás přínosná? přínosná nepřínosná 6. Vraťte se do nabídky pokročilého vyhledávání. Zkuste najít odkazy na výraz Karel Čapek. Použijte vyhledávání s přesnou frází a alespoň s jedním ze slov. 7. Zapamatujte si, jak se liší zápis výrazu Karel Čapek, pokud hledáte přesnou frázi a pokud hledáte alespoň jedno ze slov. jednoduché složité jednoduché složité Pokud to Vámi zvolený vyhledávací portál umožňuje, přejděte na vyhledávání obrázků. Najděte obrázky tykající se výrazu Karel Čapek. Porovnejte obrázky, které vyhledávač najde, když použijete hledání celé fráze a když použijete hledání alespoň jednoho ze slov. Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? - 9 -

52 Vyžaduje bližší seznámení. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? Ano. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nápověda by měla být česky. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Zhodnocení reakcí Při vyhledávání zboží na Seznamu využívá nabídky firem, nikoli záložky zboží u vyhledávací kolonky. Při vyhledávání údajů o počasí hledá podobný odkaz jako pro novinky nezastaví se u oddílu počasí. Komentuje ho pouze jako: Jedno počasí je zde. Nápovědu na rozdíl od předchozího účastníka testu nalézá ihned. Z reakcí účastníka je znát, že procházel i další nabídku Googlu nepoužívá jen základní vyhledávací kolonku. Obtížné hledání nápovědy = Tipů pro vyhledávání. Při prvním přečtení otázky se vrátil na úvodní stránku portálu a zkonstatoval, že zde nápověda chybí. Při vyhledávání fráze využívá automaticky uvozovky a nevyužívá rozšířené nabídky vyhledávání. Velmi dobře se ve vyhledávači orientuje

53 Účastník č. 3 Datum: Jak dlouho používáte internet? více než rok a méně než pět let 2. Jak často chodíte na internet? jednou za týden 3. Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? pro zábavu 4. Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. 2. Pokud to Vámi používaný portál umožňuje, zkuste přejít do vyhledávání zboží. 3. Vraťte se na úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a zjistěte, co Vám nabízí. jednoduché složité jednoduché složité jednoduché složité 4. Najděte na stránkách odkazy na nejnovější zprávy. jednoduché složité 5. Najděte na stránkách zprávy o počasí. jednoduché složité 6. Najděte na stránkách odkaz na nápovědu. jednoduché složité Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? Dobře. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? Ano

54 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nevím. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. jednoduché složité 2. Najděte odkaz na pokročilé vyhledávání. jednoduché složité 3. Prohlédněte si nabídku a zjistěte, co máte za možnosti. 4. Najděte odkaz na nápovědu / rady pro vyhledávání a zkuste najít nějaké základní informace k vyhledávání. jednoduché složité jednoduché složité 5. Jak se orientujete v nápovědě. Je pro Vás přínosná? přínosná nepřínosná 6. Vraťte se do nabídky pokročilého vyhledávání. Zkuste najít odkazy na výraz Karel Čapek. Použijte vyhledávání s přesnou frází a alespoň s jedním ze slov. 7. Zapamatujte si, jak se liší zápis výrazu Karel Čapek, pokud hledáte přesnou frázi a pokud hledáte alespoň jedno ze slov. jednoduché složité jednoduché složité Pokud to Vámi zvolený vyhledávací portál umožňuje, přejděte na vyhledávání obrázků. Najděte obrázky tykající se výrazu Karel Čapek. Porovnejte obrázky, které vyhledávač najde, když použijete hledání celé fráze a když použijete hledání alespoň jednoho ze slov. Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce?

55 Dobře. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? Ano. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nic. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Zhodnocení reakcí Nemá problémy najít záložku zboží. Malé problémy při hledání nápovědy. Po nápovědě, že je někde na stránce napadlo uživatele sjet a nápovědu snadno nalezl dole na stránce. Obtížné hledání nápovědy = Tipů pro vyhledávání. Po radě, kde hledat, zkonstatuje, že je složité ji najít. Pro vyhledávání využívá plně rozšířenou nabídku vyhledávače. Rovněž využívá rozšířenou nabídku i pro vyhledávání obrázků

56 Účastník č. 4 Datum: Jak dlouho používáte internet? více než pět let 2. Jak často chodíte na internet? několikrát týdně 3. Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? jako student 4. Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. 2. Pokud to Vámi používaný portál umožňuje, zkuste přejít do vyhledávání zboží. 3. Vraťte se na úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a zjistěte, co Vám nabízí. jednoduché složité jednoduché složité jednoduché složité 4. Najděte na stránkách odkazy na nejnovější zprávy. jednoduché složité 5. Najděte na stránkách zprávy o počasí. jednoduché složité 6. Najděte na stránkách odkaz na nápovědu. jednoduché složité Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? OK. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? OK. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače?

57 Nic. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. jednoduché složité 2. Najděte odkaz na pokročilé vyhledávání. jednoduché složité 3. Prohlédněte si nabídku a zjistěte, co máte za možnosti. jednoduché složité 4. Najděte odkaz na nápovědu / rady pro vyhledávání a zkuste najít nějaké základní informace k vyhledávání. jednoduché složité 5. Jak se orientujete v nápovědě. Je pro Vás přínosná? přínosná nepřínosná 6. Vraťte se do nabídky pokročilého vyhledávání. Zkuste najít odkazy na výraz Karel Čapek. Použijte vyhledávání s přesnou frází a alespoň s jedním ze slov. 7. Zapamatujte si, jak se liší zápis výrazu Karel Čapek, pokud hledáte přesnou frázi a pokud hledáte alespoň jedno ze slov. jednoduché složité jednoduché složité Pokud to Vámi zvolený vyhledávací portál umožňuje, přejděte na vyhledávání obrázků. Najděte obrázky tykající se výrazu Karel Čapek. Porovnejte obrázky, které vyhledávač najde, když použijete hledání celé fráze a když použijete hledání alespoň jednoho ze slov. Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? Dobře. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky?

58 Ano. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nevím. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Zhodnocení reakcí Nemá problémy najít záložku zboží u vyhledávací kolonky. Nápovědu našel snadno dle pravidla, že může být nahoře, nebo dole. Prohlédl si podrobně všechny rozbalovací nabídky. Zeptal se, zda se má nápověda najít ze stránky rozšířeného hledání. Po potvrzení ihned našel Tipy pro vyhledávání. Nicméně odsoudil, že jsou v angličtině. Při vyhledávání používá nabídku rozšířeného vyhledávání. Pro vyhledávání v obrázcích nevyužívá rozšířeného vyhledávání ani některého z triků pro hledání slov (, OR ). Při konečném zhodnocení webu ho ještě jednou v rychlosti celý prohlédl

59 Účastník č. 5 Datum: Jak dlouho používáte internet? více než pět let 2. Jak často chodíte na internet? několikrát denně 3. Z jakého důvodu používáte nejčastěji internet? jako student 4. Který webový portál využíváte pro vyhledávání informací nejčastěji. Vyhodnocení portálu 1. Otevřete si úvodní stránku Vašeho oblíbeného vyhledávacího webového portálu a najděte kolonku pro vyhledávání. jednoduché složité 2. Najděte odkaz na pokročilé vyhledávání. jednoduché složité 3. Prohlédněte si nabídku a zjistěte, co máte za možnosti. jednoduché složité 4. Najděte odkaz na nápovědu / rady pro vyhledávání a zkuste najít nějaké základní informace k vyhledávání. jednoduché složité 5. Jak se orientujete v nápovědě. Je pro Vás přínosná? přínosná nepřínosná 6. Vraťte se do nabídky pokročilého vyhledávání. Zkuste najít odkazy na výraz Karel Čapek. Použijte vyhledávání s přesnou frází a alespoň s jedním ze slov. 7. Zapamatujte si, jak se liší zápis výrazu Karel Čapek, pokud hledáte přesnou frázi a pokud hledáte alespoň jedno ze slov. jednoduché složité jednoduché složité Pokud to Vámi zvolený vyhledávací portál umožňuje, přejděte na vyhledávání obrázků. Najděte obrázky tykající se výrazu Karel Čapek. Porovnejte obrázky, které vyhledávač najde, když použijete hledání celé fráze a když použijete hledání alespoň jednoho ze slov

60 Doplňující otázky: 1. Jak se orientujete v rozložení informací na stránce? Ano. 2. Vyhovuje Vám barevné ladění stránky? Ano. 3. Co byste změnili na stránkách Vámi zvoleného webového vyhledávače? Nic. 4. Pokud to Vámi zvolený webový portál umožňuje, změnili jste si jeho vzhled? ano ne Jak snadné / obtížné se Vám to zdálo? Zhodnocení reakcí Jedná se o velmi zkušeného uživatele. Všechny úkoly plnil bez připomínek

61 Příloha č. 2 Screeny webových portálů určených pro seniory

62 Obrázek 28: Obrázek 29: 2

63 Obrázek 30: 3

64 Obrázek 31: Obrázek 32: 4

65 Obrázek 33: Obrázek 34: 5

66 Obrázek 35: 6

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz

D1 - EXU-UIB. Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz D1 - EXU-UIB Zadání: Helena Šimková, helena.simkova@dobryweb.cz Vypracování: Václav Burda, burdavac@fel.cvut.cz Vlastimil Jinoch, jinocvla@fel.cvut.cz Tomáš Turek, turekto5@fel.cvut.cz Úvod Na základě

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Internetové vyhledávače... 3 3.2 Tvorba vlastních webových

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak.

Pokud uvádíme odkaz na internetové stránky Mzdová praxe, máme na mysli stránky www.mzdovapraxe.cz, pokud není v textu uvedeno jinak. Průvodce službami Vážená paní, Vážený pane, portál Mzdová praxe je službou, která Vám umožní nejen plně využít informace publikované v tištěném časopise Práce a mzda, ale přináší Vám mnoho dalších informací

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 2. Operační systém Jan Tandler Březen 2005 Tato příručka je studijní

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová

Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ. Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Integrovaný informační portál MPSV a ČSSZ Rostislav Čevela, Libuše Čeledová Jaké portály jsou k dispozici? Adresy portálů sociální oblasti http://portal.mpsv.cz Integrovaný informační portál MPSV - významný

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer

Semestrální práce: Mashup. Observatory Star Explorer Semestrální práce: Mashup Observatory Star Explorer Datum: 27. 5. 2011 Zpracoval: Bc. Tomáš Bauer Předmět: 4IZ440 - Reprezentace a zpracování znalostí na WWW Obsah Zadání... 3 Úvod... 3 Implementační prostředí...

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Připravované právní předpisy EU

Připravované právní předpisy EU Připravované právní předpisy EU Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex Začínáme Běžte na internetové stránky EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs. Ve vodorovné nabídce

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy

Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Bisnode Mobilní aplikace k prověření firmy Eldar Iosip, Eliška Roubalová, Tomáš Milata Analýza relevantních UI směrnic platformy Android Obecná struktura aplikace z nejvyšší úrovně se lze přes obrazovky

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více