Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88419M0P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3348709"

Transkript

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88419M0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Vseobecné informace a rady Upozornní k ochran zivotního prostedí Zmny vyhrazeny 4 Bezpecnostní informace BEZPECNOSTNÍ INFORMACE Ped instalací a pouzitím si pecliv pectte tento návod: Abyste ochránili svoji bezpecnost i svj majetek. Abyste pomáhali chránit zivotní prostedí. Abyste spotebic správn pouzívali. Pokyny vzdy uchovávejte spolu se spotebicem i pro pípad, ze byste jej pesthovali nebo pedali jiné osob. Výrobce nezodpovídá za skody zpsobené nesprávnou instalací ci chybným pouzíváním. Bezpecnost dtí a osob se zdravotním postizením Nedovolte, aby spotebic pouzívaly osoby, vcetn dtí, se zhorsenými fyzickými a smys lovými schopnostmi, snízenými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkuseností a znalostí. Takové osoby mohou spotebic pouzívat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovdných za jejich bezpecnost. Vsechny obaly uschovejte mimo dosah dtí. Hrozí nebezpecí udusení nebo zranní. Vsechny mycí prostedky skladujte na bezpecném míst. Nedovolte dtem, aby se dotý kaly mycích prostedk. Jsou-li dvíka mycky otevené, nedovolte dtem a domácím zvíatm, aby se k ní pibli zovaly. Vseobecné bezpecnostní informace Nemte technické parametry tohoto spotebice. Hrozí nebezpecí úrazu nebo poskození spotebice. Dodrzujte bezpecnostní pokyny výrobce mycího prostedku, aby nedoslo k popálení ocí, úst nebo hrdla. Nepijte vodu ze spotebice. Mohou v ní být zbytky mycího prostedku. Nenechávejte dvíka spotebice otevená bez dozoru. Zabráníte tak mozným zranním nebo tomu, ze na otevená dvíka upadnete. Na otevená dvíka mycky si nesedejte, ani si na n nestoupejte. Pouzití Tento spotebic je urcen pouze k domácímu pouzití. Nepouzívejte spotebic k jiným úce lm, zabráníte tak zranní osob nebo poskození majetku. Tento spotebic pouzívejte jen k mytí nádobí urceného pro mytí v myckách. Do spotebice, do jeho blízkosti nebo na spotebic neumisujte holavé pedmty nebo pedmty, které obsahují holavé látky. Hrozí nebezpecí výbuchu nebo pozáru. Noze a dalsí nástroje s ostrými spickami vkládejte do kose na píbory spickou dol. M zete je také polozit vodorovn do horního kose nebo do kose na noze. (Kos na noze mají jen nkteré modely.) Pouzívejte pouze prostedky urcené pro mycky (mycí prostedek, sl, lestidlo). Druhy soli, které nejsou urcené do mycky, mohou poskodit zmkcovac vody. Ped spustním mycího programu doplte do spotebice sl. Zbylá sl mze ve spotebi ci zpsobit korozi nebo díry ve spodku spotebice. Bezpecnostní informace 5 Nikdy dávkovac lestidla neplte jinými prostedky nez lestidlem (nap. cisticími prostedky pro mycky, tekutými mycími prostedky). Spotebic by se mohl poskodit. Ped spustním mycího programu zkontrolujte, zda se ostikovací ramena mohou voln otácet. Pokud bhem probíhajícího mycího programu otevete dvíka, mze dojít k uvolnní hor ké páry. Hrozí nebezpecí popálení pokozky. Nádobí z mycky nevyjímejte, dokud se nedokoncí mycí program. Cistní a údrzba Ped cistním spotebic vzdy vypnte a vytáhnte síovou zástrcku ze zásuvky. Nepouzívejte holavé prostedky nebo prostedky, které mohou zpsobit korozi. Nepouzívejte mycku bez filtr. Zkontrolujte, zda jsou filtry správn umístné. Nesprávná instalace filtr má za následek nedostatecné umytí nádobí a mze mycku poskodit. K cistní spotebice nepouzívejte proud vody nebo páru. Hrozí nebezpecí úrazu elektric kým proudem nebo poskození spotebice. Instalace Pesvdcte se, ze spotebic není poskozený. Poskozený spotebic neinstalujte a nezapo jujte do sít a obrate se na dodavatele. Ped instalací a pouzitím spotebice odstrate vsechny obaly. Elektrické a instalatérské pipojení nebo instalaci spotebice smí provádt pouze kvalifi kovaná osoba. Zabrání se tak nebezpecí poskození zaízení nebo zranní osob. Pi instalaci musí být síová zástrcka vytazená ze zásuvky. Neprovrtávejte bocní strany spotebice, aby nedoslo k poskození hydraulických a elek trických soucástí. Opatení proti vlivu mrazu Neinstalujte spotebic tam, kde mze teplota klesnout pod 0 C. Výrobce není odpovdný za skody zpsobené mrazem. Vodovodní pípojka Pro pipojení spotebice k vodovodu pouzijte nové hadice. Nepouzívejte jiz jednou pouzi té hadice. Nepipojujte spotebic k novému potrubí nebo k potrubí, které nebylo dlouho pouzívané. Ped pipojením pívodní hadice nechte vodu nkolik minut odtéct. Pi instalaci spotebice dávejte pozor, abyste hadice neskípli nebo jinak neposkodili. Pesvdcte se, zda jsou vodovodní spojení tsná, aby nedocházelo k prosakování vody. Pi prvním pouzití spotebice zkontrolujte, zda nedochází k prosakování vody u hadic. Pívodní hadice s dvojitým oplástním je vybavena bezpecnostním ventilem a vnitním síovým kabelem. Pívodní hadice je pod tlakem pouze pi prtoku vody. Pokud pívodní hadice zacne prosakovat, bezpecnostní ventil perusí prtok vody. Pi pipojení pívodní hadice bute opatrní: Pívodní hadici ani bezpecnostní ventil neponoujte do vody.

3 6 Bezpecnostní informace Jestlize se pívodní hadice nebo bezpecnostní ventil poskodí, okamzit vytáhnte síovou zástrcku ze zásuvky. Zavolejte pracovníka servisního stediska, aby pívodní hadici vybavenou bezpec nostním ventilem vymnil. UPOZORNNÍ Nebezpecné naptí. Pipojení k elektrické síti Spotebic musí být uzemnn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém stítku souhlasí s parametry elektrické sít. Vzdy pouzívejte správn instalovanou síovou zásuvku odolnou proti rázovému proudu. Nepouzívejte rozbocovací zástrcky ani prodluzovací kabely. Hrozí nebezpecí pozáru. Nevymujte ani neupravujte napájecí kabel. Kontaktujte servisní stedisko. Dávejte pozor, abyste zástrcku a síový kabel za spotebicem neskípli nebo jinak nepo skodili. Po instalaci musí zstat síová zástrcka nadále dostupná. Neodpojujte síový kabel ze zásuvky tahem za kabel. Vzdy tahejte za zástrcku. Vnitní osvtlení Tato mycka je vybavena vnitním osvtlením, které se rozsvítí pi otevení dvíek a zhasne pi jejich zavení. UPOZORNNÍ Viditelné záení LED, nedívejte se pímo do svtelného paprsku. Jedná se o LED diodu TÍDY 2, která odpovídá IEC : A1: A2:2001. Emisní vlnová délka: 450 nm Maximální emitovaný výkon: 548 µw Pokud je poteba vnitní osvtlení vymnit, kontaktujte servisní stedisko. Ped výmnou vnitního osvtlení vytáhnte zástrcku ze zásuvky. Servisní stedisko Spotebic mze opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte servisní stedisko. Popis spotebice Pouzijte výhradn originální náhradní díly. 7 Vyazení spotebice Aby nedoslo k úrazu nebo vzniku skod: Vytáhnte zástrcku ze zásuvky. Odíznte a vyhote síový kabel. Odstrate dvení západku. Tím zabráníte dtem ci zvíatm, aby se zavely ve spotebici. Hrozí nebezpecí udusení. Spotebic zlikvidujte ve sbrném dvoe v míst vaseho bydlist. UPOZORNNÍ Mycí prostedky pro mycky nádobí jsou nebezpecné a mohou zpsobit poleptání! Pokud dojde s tmito mycími prostedky k nehod, okamzit vyhledejte lékaskou pomoc. Pokud se mycí prostedek dostane do úst, vyhledejte ihned lékaskou pomoc. Pokud se mycí prostedek dostane do ocí, vyhledejte ihned lékaskou a propláchnte oci vodou. Mycí prostedky pro mycky nádobí uchovávejte na bezpecném míst mimo dosah dtí. Nenechávejte dvíka spotebice otevená, pokud je v dávkovaci mycí prostedek. Dávkovac mycího prostedku naplte az ped spustním mycího programu. POPIS SPOTEBICE 10 1 O VYPNUTO ÖKO PLUS VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO Extra hygiena VYPNUTO VYPNUTO VYPNUTO ZAPNUTO ZAPNUTO VYPNUTO Funkci Extra hygiena nelze zapnout spolu s funkcí ÖKO PLUS. Funkce Multitab Pouzijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), pouzijte funkci Multitab. Viz,,Funkce Multitab". ÖKO PLUS Tato funkce snizuje teplotu ve fázi susení. Spoteba energie se snízí o 25 %. Nádobí mze být na konci programu vlhké, kdyz otevete dvíka spotebice. Doporucujeme nechat dvíka otevená, aby mohlo nádobí doschnout. Extra hygiena Tato funkce nabízí lepsí hygienické výsledky. Bhem oplachovací fáze zstane teplota na hodnot 70 C po dobu 10 az 14 minut. Rezim nastavení Spotebic musí být v rezimu nastavení pi následujících operacích: Nastavení a spustní mycího programu. Nastavení a spustní odlozeného startu. Elektronické nastavení stupn zmkcovace vody. Zapnutí ci vypnutí dávkovace lestidla (pouze se zapnutou funkcí Multitab). Zapnte spotebic. Spotebic je v rezimu nastavení, kdyz: Vsechny ukazatele programu se rozsvítí. Na displeji se zobrazí dv vodorovné stavové cárky. Zapnte spotebic. Spotebic není v rezimu nastavení, kdyz: Svítí ukazatel pouze jednoho programu. Na displeji je zobrazena délka mycího programu nebo cas odlozeného startu. Pouzití spotebice 11 Pro návrat do rezimu nastavení je nutné zrusit zvolený program nebo odlozený start. ite se pokyny v cásti,,volba a spustní mycího programu". POUZITÍ SPOTEBICE 1. Zkontrolujte, zda nastavený stupe zmkcovace vody odpovídá tvrdosti vody ve vasí oblasti. Pokud ne, nastavte zmkcovac vody. 2. Naplte zásobník na sl solí pro mycky. 3. Naplte dávkovac lestidla lesticím prostedkem. 4. Vlozte do mycky nádobí a píbory. 5. Nastavte správný mycí program pro daný druh nádobí a stupe znecistní. 6. Naplte dávkovac mycího prostedku správným mnozstvím mycího prostedku. 7. Spuste mycí program. Pouzijete-li kombinované mycí tablety (3 v 1, 4 v 1, 5 v 1), pouzijte funkci Multitab (viz,,funkce Multitab"). NASTAVENÍ ZMKCOVACE VODY Zmkcovac vody slouzí k odstranní minerál a solí z pivádné vody. Tyto minerály a soli mohou spotebic poskodit. Pokud stupe zmkcovace vody neodpovídá tvrdosti vody ve vasí oblasti, nastavte jej. Pesný stupe tvrdosti vody ve vasí oblasti zjistíte u místního vodárenského podniku. Tvrdost vody Nmecké stupn ( dh) <4 Francouzské stupn ( TH) <7 mmol/l 9,1-12,5 7,6-9,0 6,5-7,5 5,1-6,4 4,0-5,0 3,3-3,9 2,6-3,2 1,9-2,5 0,7-1,8 < 0,7 Clarkovy stupn <5 Nastavení tvrdosti vo dy rucn 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) ) elektro nicky ) ) 1) Výchozí nastavená poloha.

4 2) Pi tomto stupni sl nepouzívejte. 12 Pouzití soli do mycky Zmkcovac vody musíte nastavit rucn a elektronicky. Rucní nastavení Otocte volicem tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2 (ite se tabulkou). Elektronické nastavení 1. Zapnte spotebic. 2. Zkontrolujte, zda je spotebic v rezimu nastavení. 3. Soucasn stisknte a podrzte dotykový panel Delay a Start, dokud nezacnou blikat uka zatele programu AUTO, PRO a SILENT. 4. Uvolnte dotykový panel Delay a Start. 5. Stisknte dotykový panel Program. Kontrolky programu PRO a SILENT zhasnou. Kontrolka programu AUTO dále bliká. = stupe 5). Na displeji se zobrazí nastavení zmkcovace vody (nap.: 6. Optovným stisknutím dotykového panelu Program zmte nastavení. 7. Nastavení potvrte vypnutím spotebice. Pokud je zmkcovac vody nastaven elektronicky na stupe 1, kontrolka stavu soli zstane zhasnutá. POUZITÍ SOLI DO MYCKY Jak doplnit zásobník na sl 1. Otocením vícka smrem doleva otevete zásobník na sl. 2. Zásobník na sl naplte 1 litrem vody (po uze v pípad, ze jej plníte solí poprvé). 3. K doplnní soli pouzijte trychtý. 4. Odstrate sl, která se vysypala okolo zá sobníku na sl. 5. Otocením vícka smrem doprava zásob ník na sl zavete. Pi doplování zásobníku na sl vytéká voda; to je normální jev. Pouzití mycího prostedku a lestidla 13 POUZITÍ MYCÍHO PROSTEDKU A LESTIDLA M AX Pouzití mycího prostedku Abyste chránili zivotní prostedí, nepouzívejte více mycího prostedku, nez je nutné. ite se doporucením výrobce uvedeným na obalu mycího prostedku. Jak doplnit dávkovac mycího prostedku: 1. Stisknte uvolovací tlacítko 2, abyste oteveli vícko 7 dávkovace mycího prostedku. 2. Mycí prostedek nasypte/nalijte do dávkovace Pokud má mycí program fázi pedmytí, nasypte/nalijte trochu mycího prostedku na vnitní stranu dvíek mycky. 4. Pokud pouzíváte mycí tablety, dejte tabletu do dávkovace mycího prostedku Zavete dávkovac mycího prostedku. Zatlacte na vícko, dokud nezaklapne. Pi pouzití mycích tablet pouzívejte dlouhé mycí programy. Tyto tablety se nemohou pi krát kých mycích programech pln rozpustit a mohou tak zhorsovat výsledky mytí. Pouzití lesticího prostedku Lestidlo umozuje ususení nádobí bez smouh a skvrn. Dávkovac lestidla automaticky pidá lesticí prostedek pi poslední oplachovací fázi. Pi doplování dávkovace lestidla postupujte takto: 1. Stisknte uvolovací tlacítko 6, abyste oteveli vícko 5 dávkovace lestidla. 2. Naplte dávkovac lestidla 3 lesticím prostedkem. Znacka,,max." ukazuje maximální hladinu. 3. Rozlité lestidlo setete savým hadíkem, aby se pi mycím programu netvoilo pílisné mnozství pny. 4. Zavete dávkovac lestidla. Zatlacte na vícko, dokud nezaklapne. 14 Funkce Multitab Nastavte dávkování lestidla Výrobní nastavení: poloha 3. Dávkování lestidla mzete nastavit mezi polohou 1 (nejnizsí dávkování) a 4 (nejvyssí dávko vání). Otocením volice lestidla 4 mzete zvýsit nebo snízit dávku lestidla. FUNKCE MULTITAB Funkce Multitab je urcena pro kombinované mycí tablety. Tyto tablety obsahují mycí prostedek, lestidlo a sl do mycky. Nkteré druhy tablet mohou obsahovat jest dalsí slozky. Ujistte se, ze lze tyto tablety pouzít pi stupni tvrdosti vody v míst vaseho bydlist (viz pokyny na balení výrobku). Funkce Multitab vypne dávkování soli a lestidla. Funkce Multitab vypne ukazatele dávkování soli a lestidla. Pi pouzití funkce Multitab se délka programu mze prodlouzit. Zapnte nebo vypnte funkci Multitab jest ped spustním mycího programu. Funkci Multi tab nemzete zapnout nebo vypnout v prbhu mycího programu. Ped spustním mycího programu se vzdy ujistte, ze je funkce Multitab zapnutá. Vypnutí funkce Multitab a oddlené pouzití mycího prostedku, soli a lestidla 1. Tisknte dotykový panel Option, dokud ukazatel funkce Multitab nezhasne. Funkce je vypnuta. 2. Doplte zásobník soli a lestidla. 3. Nastavte tvrdost vody na nejvyssí stupe. 4. Spuste mycí program bez nádobí. 5. Po dokoncení mycího programu nastavte zmkcovac vody na stupe tvrdosti vody v mí st vaseho bydlist. 6. Seite dávkování lestidla. VKLÁDÁNÍ PÍBOR A NÁDOBÍ ite se pokyny v letáku,,píklady náplní ProClean". Rady a tipy Nevkládejte do spotebice pedmty, které sají vodu (houby, hadry). Z nádobí odstrate zbytky jídla. Pipálené zbytky jídel na nádobí nechte zmknout. Duté nádobí (nap. sálky, sklenice, hrnce) pokládejte dnem vzhru. Ujistte se, ze se v nádobách ci mísách nehromadí voda. Dbejte na to, aby se nádobí nebo píbory nelepily k sob. Dbejte na to, aby se sklenice vzájemn nedotýkaly. Mycí programy 15 Malé pedmty vlozte do kose na píbory. Lzíce promíchejte s dalsími píbory, aby se neslepily dohromady. Nádobí do kos vkládejte tak, aby se voda dostala na vsechny jeho cásti. Lehké kusy vlozte do horního kose. Dbejte na to, aby jednotlivé kusy nádobí nehýbaly. Na plastovém nádobí ci nepilnavých pánvích se mohou drzet kapky vody. MYCÍ PROGRAMY Program 1) Úrove znecistní Vsechno Typ nádobí Nádobí, píbory, hrnce a pánve Popis programu Pedmytí Mytí 45 C nebo 70 C Oplachy Susení Pedmytí Mytí 70 C Oplachy Susení Pedmytí Mytí 45 C Oplachy Susení Mytí 60 C Máchání Pedmytí Mytí 50 C Oplachy Susení Mytí 55 C Oplachy Pedmytí Mytí 70 C Oplachy Susení Velmi zaspinné Nádobí, píbory, hrnce a pánve Normáln znecistné 2) Nádobí a píbory Cerstv znecistné 3) Nádobí a píbory Nádobí a píbory Normáln znecistné 4) Lehce znecistné Rzn znecistné 5) Nádobí a píbory Nádobí, píbory, hrnce a pánve 16 Mycí programy Program Úrove znecistní Normáln nebo lehce znecistné Typ nádobí Kehké nádobí a sklo Popis programu Mytí 45 C Oplachy Susení 1) Spotebic zjistí stupe zaspinní a mnozství nádobí v kosích.

5 Automaticky pak nastaví teplotu a mnozství vody, spotebu energie a délku mycího programu. 2) Jedná se o nejtissí mycí program. Cerpadlo pracuje pi velmi nízkých otáckách, aby se snízila úrove hluku. Díky nízkým otáckám trvá mycí program déle. 3) U tohoto programu mzete umýt cerstv znecistné nádobí. Tento program nabízí dobré výsledky mytí pi krátké délce programu. 4) Jedná se o standardní program pro testovací instituce. Tento program nabízí nejúspornjsí spotebu vody a energie pi mytí normáln znecistného nádobí a píbor. Testovací údaje najdete v pilozeném letáku. 5) U tohoto programu mzete umýt nápl rzn znecistného nádobí. Velmi zaspinné nádobí v dolním kosi a normáln znecistné v horním kosi. Tlak vody v dolním kosi je tikrát vyssí nez v horním kosi. Teplota vody v dolním kosi je o 25 % vyssí nez v horním kosi. Funkce Program Extra hygiena Ano, má úcinek Ano, nemá úcinek Ano, nemá úcinek Ano, má úcinek Ano, má úcinek Ano, má úcinek Ano, nemá úcinek Ano, nemá úcinek Údaje o spoteb Program1) Energie (kwh) 0,7-1,3 1,1-1,2 0,9-1,0 0,8 0,7-0,8 0,8-0,9 1,1-1, Voda (litry) ÖKO PLUS Ano, má úcinek Ano, má úcinek Ano, nemá úcinek Ano, nemá úcinek Ano, má úcinek Ano, nemá úcinek Ano, má úcinek Ano, má úcinek Volba a spustní mycího programu Program1) Energie (kwh) 0,6-0,7 1) Na displeji se zobrazí délka programu. 17 Voda (litry) 9-10 Tyto hodnoty spoteby se mohou mnit v závislosti na tlaku a teplot vody, na kolísání vstupního elektrického naptí a na mnozství nádobí. VOLBA A SPUSTNÍ MYCÍHO PROGRAMU Spustní mycího programu bez odlozeného startu Zavete dvee spotebice. Zapnte spotebic. Zkontrolujte, zda je spotebic v rezimu nastavení. Nastavte mycí program. Rozsvítí se píslusný ukazatel programu. Na displeji bliká délka mycího programu. Ukazatele mycí fáze nastaveného mycího programu se rozsvítí. 5. Pípadn nastavte funkci Extra hygiena nebo ÖKO PLUS. Volba tchto funkcí musí následovat az po nastavení mycího programu. 6. Stisknte dotykový panel Start a nastavené mycí programy se automaticky spustí. Ukazatele mycí fáze zhasnout a zstane svítit pouze ukazatel práv probíhající fáze Spustní mycího programu s odlozeným startem Zavete dvíka spotebice. Zapnte spotebic. Zkontrolujte, zda je spotebic v rezimu nastavení. Nastavte mycí program a funkce. Optovn stisknte dotykový panel Delay, dokud se na displeji nezobrazí cas odlozené ho startu. Na displeji zacne blikat cas odlozeného startu. Ukazatel odlozeného startu se rozsvítí. 6. Stisknte dotykový panel Start a odpocítávání se spustí automaticky. Cas odlozeného startu jiz na displeji nebliká. Ukazatele fáze zvoleného mycího programu zhasnou. Po uplynutí nastaveného casu se automaticky spustí mycí program. Rozsvítí se ukazatel práv probíhající fáze. Otevením dvíek spotebice se odpocítávání perusí. Kdyz dvíka opt zavete, bude odpo cítávání pokracovat od okamziku perusení Volba a spustní mycího programu Zrusení odlozeného startu Odpocet neprobíhá 1. Opakovan stisknte dotykový panel Delay, dokud: Na displeji se objeví délka mycího programu. Rozsvítí se ukazatel mycí fáze. 2. Stisknutím tlacítka Start spuste mycí program. Odpocet probíhá 1. Opakovan stisknte dotykový panel Delay, dokud: Na displeji se objeví délka mycího programu. Rozsvítí se ukazatel mycí fáze. Mycí program se spustí automaticky. Perusení mycího programu Otevete dvíka mycky. Mycí program se zastaví. Zavete dvíka mycky. Program pokracuje od okamziku, ve kterém byl perusen. Zrusení mycího programu Pokud mycí program se jest nespustil, mzete vasi volbu zmnit. Pokud mycí program jiz probíhá, je nutné pro zmnu vasí volby program zrusit. Soucasn stisknte a podrzte dotykový panel Delay a Start, dokud: Vsechny ukazatele programu se rozsvítí. Na displeji se zobrazí dv vodorovné stavové cárky. Ped spustním nového mycího programu zkontrolujte, zda je v dávkovaci mycí prostedek. Konec mycího programu Po dokoncení mycího programu se na displeji zobrazí nula a rozsvítí se ukazatel konce pro gramu. 1. Vypnte spotebic. 2. Otevete dvíka spotebice. 3. Aby nádobí lépe oschlo, ponechte dvíka spotebice pár minut otevená. Vyjmte nádobí z kos Nádobí ped vyjmutím z mycky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadnji poskodí. Nejprve vyjmte nádobí z dolního kose, a potom z kose horního. Na stnách a dvíkách spotebice mze být voda. Nerezový povrch chladne rychleji nez nádobí. Cistní a údrzba 19 CISTNÍ A ÚDRZBA Vyjmutí a cistní filtr Zanesené filtry zhorsují výsledky mytí nádobí. Ackoliv je nutnost údrzby tchto filtr minimální, musíte je pravideln kontrolovat a v pípad poteby vycistit. 1. Otocte filtrem (A) proti smru hodinových rucicek a vyjmte z filtru (B).

6 B A 2. Filtr (A) má dv cásti. Pro demontáz filtru je od sebe oddlte. 3. Jednotlivé soucásti dkladn ocistte vo dou. 4. Pilozte ob cásti filtru (A) k sob a zatlac te. Ujistte se, ze do sebe ob cásti správ n zapadly. 5. Vyjmte filtr (B). 6. Filtr (B) dkladn ocistte vodou. 7. Vrate filtr (B) na jeho pvodní místo. Uji stte se, ze je správn usazen ve vodicích drázkách (C). 8. Vlozte filtr (A) zpt do filtru (B). Otocte fil trem (A) po smru hodinových rucicek, do kud se nezajistí. C Cistní ostikovacích ramen Ostikovací ramena nevyjímejte. 20 Co dlat, kdyz... Jestlize se otvory v ostikovacích ramenech zanesou necistotami, odstrate je úzkým spica tým pedmtem. Cistní vnjsího povrchu Vnjsí povrch spotebice a ovládací panel otírejte vlhkým mkkým hadíkem. Pouzívejte pouze neutrální mycí prostedky. Nepouzívejte prostedky s drsnými cásticemi, drátnky nebo rozpoustdla (nap. aceton). CO DLAT, KDYZ... Spotebic se nespustí nebo se zastaví bhem provozu. Nejprve zkuste najít esení problému (viz tabulka). Pokud esení nenajdete, kontaktujte se rvisní stedisko. U nkterých poruch se na displeji zobrazí výstrazný kód: - Spotebic se neplní vodou. - Spotebic nevypoustí vodu. - Je aktivován systém proti vyplavení. UPOZORNNÍ Ped kontrolou spotebic vypnte. Problém Mycka se neplní vodou. Mozná pícina Vodovodní kohoutek je zablo kovaný nebo zanesený vodním kamenem. Pílis nízký tlak vody. Vodovodní kohoutek je zavený. Filtr v pívodní hadici je zane sený. Pívodní hadice není správn pipojena. Pívodní hadice je poskozená. Spotebic nevypoustí vodu. Pípojka sifonu je zablokovaná. Vypoustcí hadice je nespráv n pipojena. Vypoustcí hadice je poskoze ná. Je aktivován systém proti vy plavení. Mozné esení Vycistte vodovodní kohoutek. Kontaktujte vasi vodárenskou spolecnost. Otevete vodovodní kohoutek. Vycistte filtr. Zkontrolujte, zda je pipojení správné. Ujistte se, ze pívodní hadice není poskozená. Vycistte pípojku sifonu. Zkontrolujte, zda je pipojení správné. Ujistte se, ze vypoustcí hadi ce není poskozená. Zavete vodovodní kohoutek a obrate se na servisní stedi sko. Co dlat, kdyz... Problém Mycí program se nespustí. Mozná pícina Dvíka spotebice jsou otevená. Ukazatel dvíek svítí. Mozné esení Zavete dvíka spotebice. 21 Nestiskli jste tlacítko nebo doty Stisknte tlacítko nebo dotyko kový panel Start. vý panel Start. Zástrcka není zasunutá do zá suvky. Poskozená pojistka v pojistko vé skíce. Je nastavený odlozený start. Zasute zástrcku do zásuvky. Vymte pojistku (aktivujte ji stic). Zruste odlozený start. Po uplynutí nastaveného ca su se automaticky spustí mycí program. Po kontrole spotebic zapnte. Program bude pokracovat od okamziku, ve kterém byl peru sen. Pokud se závada objeví znovu, obrate se na servisní stedisko. Pokud se na displeji zobrazí jiný výstrazný kód, obrate se na servisní stedisko. Potebné údaje pro servisní stedisko najdete na typovém stítku. Zaznamenejte si tyto údaje: Model (MOD.) Výrobní císlo (PNC).. Sériové císlo (S.N.) Nádobí není dostatecn umyté nebo suché Problém Nádobí není cisté. Mozná pícina Zvolený mycí program nebyl vhodný pro daný druh nádobí a stupe znecistní. Mozné esení Ujistte se, ze je zvolený mycí program vhodný pro daný druh nádobí a stupe znecistní. Nádobí jste do kos umístili ne Rozmístte nádobí v kosích správn, a voda se tak nemo správn. hla dostat ke vsem povrchm. Ostikovací ramena se nemo hou voln otácet. Nesprávné rozmístní nádobí v kosích. Ujistte se, ze nesprávn ulo zené nádobí nebrání v pohybu ostikovacích ramen. Filtry jsou zanesené nebo ne Zkontrolujte, zda jsou filtry cisté správn sestavené a umístné. a správn sestavené a nainsta lované. Nedostatecné mnozství mycího Ujistte se, ze je mnozství my prostedku nebo prostedek cího prostedku dostatecné. chybí. Cástecky vodního kamene na nádobí. Zásobník na sl je prázdný. Naplte zásobník na sl solí pro mycky. 22 Technické údaje Problém Mozná pícina Spatné nastavení stupn zmkcovace vody. Uzávr zásobníku na sl není správn zavený. Na nádobí a skle jsou smouhy, bílé skvrny nebo modravý po tah. Na nádobí a skle jsou zaschlé vodní kapky. Pílis mnoho lestidla. Mozné esení Nastavte zmkcovac vody na správný stupe. Zkontrolujte, zda je vícko zá sobníku na sl správn zavené. Snizte dávkování lestidla. Pílis málo lestidla. Pícinou mze být mycí prostedek. Zvyste dávkování lestidla. Pouzijte jinou znacku mycího prostedku. Nádobí je mokré. Mycí program nezahrnoval zá Aby nádobí lépe oschlo, pone dnou fázi susení nebo zahrno chte dvíka mycky pár minut val pouze snízenou fázi susení. otevená. Dávkovac lestidla je prázdný. Je zapnutá funkce Multitab (ta to funkce automaticky vypne dávkovac lestidla). Naplte dávkovac lestidla lesti cím prostedkem. Zapnte dávkovac lestidla. Nádobí je vlhké a matné. Zapnutí dávkovace lestidla 1.

7

8 Zapnte spotebic. 2. Zkontrolujte, zda je spotebic v rezimu nastavení. 3. Soucasn stisknte a podrzte dotykový panel Delay a Start, dokud nezacnou blikat uka zatele programu AUTO, PRO asilent. 4. Uvolnte dotykový panel Delay a Start. 5. Stisknte dotykový panel Option. Ukazatele programu AUTO a SILENT zhasnou. Ukazatel programu PRO dále bliká. Na displeji se zobrazí nastavení dávkovace lestidla. Dávkovac lestidla je vypnutý. Dávkovac lestidla je zapnutý. 6. Stisknutím dotykového panelu Option zmníte nastavení. 7. Nastavení potvrte vypnutím spotebice. TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmry Síka 446 mm Poznámky k ochran zivotního prostedí Výska Hloubka Tlak pívodu vody Pívod vody 1) Kapacita Minimální Maximální Studená nebo teplá voda Jídelní soupravy mm 620 mm 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) maximáln 60 C 9 1) Pívodní hadici pipojte ke kohoutku se závitem 3/4". Na typovém stítku na vnitním okraji dvíek spotebice jsou uvedeny údaje pro elektrické pipojení. Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdroj (nap. solární ci fotovoltaické panely nebo vtrná energie), pouzijte horkou vodu ke snízení spoteby energie. POZNÁMKY K OCHRAN ZIVOTNÍHO PROSTEDÍ Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, ze tento výrobek nepatí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaízení. Zajistním správné likvidace tohoto výrobku pomzete zabránit negativním dsledkm pro zivotní prostedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnjsí informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u píslusného místního úadu, sluzby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchod, kde jste výrobek zakoupili. Recyklujte materiály oznacené symbolem. Obaly vyhote do píslusných nádob k recy klaci. INSTALACE Umístní pod pracovní desku Umístte spotebic v blízkosti pívodu vody a odpadu. Chcete-li mycku umístit pod dez nebo kuchyskou pracovní desku, odstrate horní desku mycky. 24 Instalace Zkontrolujte, zda rozmry místa pro instalaci souhlasí s rozmry na obrázku. Odstranní horní desky spotebice 1. Vysroubujte zadní srouby (1). 2. Zatáhnte za horní desku ze zadní strany spotebice (2). 3. Nadzdvihnutím ji uvolnte z pedních drá zek (3). 4. Pomocí seiditelných nozicek seite vý sku spotebice. 5. Zasute spotebic pod kuchyskou pra covní desku. Dávejte pozor, abyste bhem instalace neskípli nebo nepehnuli hadice. Vyrovnání spotebice Spotebic je nutné správn vyrovnat, aby se dvíka správn otevírala a tsnila. Pi nesprávném vyrovnání spotebice mohou dvíka drhnout o boky hlavní skín. Spotebic vyrovnejte povolením nebo utazením nastavitelných nozicek. Pípojka odpadu Vypoustcí hadici pipojte: K pípojce sifonu a pipojte ji pod úrovní pracovní plochy. Tím se zabrání toku vypustné vody z dezu zpt do mycky. Instalace Ke stoupacímu potrubí s prduchem. Vnitní prmr musí být minimáln 4 cm. Kdyz mycka vypoustí vodu, nesmí být v dezu zátka, protoze by se voda mohla vracet zpt do mycky. Prodlouzení vypoustcí hadice nesmí být delsí nez 2 m. Vnitní prmr nesmí být mensí nez prmr hadice. Jestlize vypoustcí hadici pipojíte k pípojce sifo nu pod dezem, je nutné odstranit plastovou mem bránu (A). Pokud byste membránu neodstranili, zbytky jídel by mohly pípojku vypoustcí hadice zanést. Bezpecnostní zaízení brání tomu, aby se spinavá voda vracela do spotebice. Pokud je vsak pípoj ka sifonu vybavena,,zptným ventilem", mze ten to ventil zpsobit nedostatecné vypoustní vody. Zptný ventil proto odstrate. 25 max 85 cm max 400 cm min 40 cm 26 Z MYL O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH Dzikujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowalimy go z myl o wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposaylimy w innowacyjne technologie, które ulatwiaj ycie -- nie wszystkie te funkcje mona znale w zwyklych urzdzeniach. Prosimy o powicenie kilku minut na lektur w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urzdzenia. AKCESORIA I MATERIALY EKSPLOATACYJNE W sklepie internetowym AEG mona znale wszystko co niezbdne do utrzymania urzdze AEG w doskonalym stanie technicznym i wizualnym. Wród szerokiej gamy akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych zgodnie z wysokimi standardami jakoci, oferujemy specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztuce, pólki na butelki oraz torby do delikatnego prania... Odwied sklep internetowy pod adresem com/shop Spis treci 27 SPIS TRECI 28 Informacje dotyczce bezpieczestwa 32 Opis urzdzenia 33 Panel sterowania 36 Eksploatacja urzdzenia 36 Ustawianie zmikczacza wody 38 Wsypywanie soli do zmywarki 38 Uywanie detergentu i plynu nablyszczajcego 39 Uniwersalna tabletka do zmywarki 40 Wkladanie sztuców i naczy 40 Programy zmywania 42 Wybór i uruchamianie programu zmywania 44 Konserwacja i czyszczenie 45 Co zrobi, gdy Dane techniczne 49 Ochrona rodowiska 49 Instalacja W niniejszej instrukcji uyte zostaly nastpujce symbole: Wane informacje dotyczce bezpieczestwa uytkownika oraz prawidlowej eksploatacji urzdzenia. Informacje i wskazówki ogólne Informacje dot. ochrony rodowiska Producent zastrzega sobie moliwo wprowadzenia zmian bez wczeniejszego powiadomienia 28 Informacje dotyczce bezpieczestwa INFORMACJE DOTYCZCE BEZPIECZESTWA Przed instalacj i eksploatacj urzdzenia naley uwanie przeczyta t instrukcj obslugi: Ze wzgldu na wlasne bezpieczestwo oraz bezpieczestwo mienia. Majc na uwadze ochron rodowiska. Aby zapewni prawidlowe dzialanie urzdzenia. Instrukcj naley przechowywa wraz z urzdzeniem, równie w przypadku przeprowadzki lub odstpienia urzdzenia innemu uytkownikowi.

9 Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane nieprawidlow in stalacj i eksploatacj. Bezpieczestwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnociach ruchowych, sensorycznych lub umyslowych Urzdzenia nie powinny uywa osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnociach ru chowych, sensorycznych lub umyslowych, a take nieposiadajce dowiadczenia i wie dzy niezbdnej do jego obslugi. Osoby te mog obslugiwa urzdzenie wylcznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osob odpowiedzialn za ich bez pieczestwo. Wszystkie opakowania naley przechowywa poza zasigiem dzieci. Istnieje ryzyko udu szenia lub odniesienia obrae. Przechowywa detergenty w bezpiecznym miejscu. Nie dopuszcza do kontaktu dzieci z detergentami. Dzieci i zwierzta domowe nie powinny znajdowa si w pobliu urzdzenia, gdy jego drzwi s otwarte. Ogólne zasady bezpieczestwa Nie zmienia parametrów technicznych urzdzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrae i uszkodzenia urzdzenia. Aby unikn poparzenia oczu, ust i gardla, naley przestrzega instrukcji bezpieczestwa dostarczonych przez producenta detergentu. Nie pi wody z urzdzenia. W urzdzeniu mog by obecne czsteczki detergentów. Nie pozostawia drzwi urzdzenia otwartych bez nadzoru. Pozwoli to unikn potknicia si o otwarte drzwi i potencjalnych obrae. Nie wolno siada ani stawa na otwartych drzwiach urzdzenia. Uytkowanie Urzdzenie jest przeznaczone wylcznie do uytku w gospodarstwie domowym. Aby unikn obrae ciala i szkód materialnych, nie naley uywa urzdzenia do innych ce lów. Urzdzenie sluy wylcznie do zmywania naczy i sprztów domowych nadajcych si do mycia w zmywarce. Nie umieszcza latwopalnych produktów lub przedmiotów nasczonych latwopalnymi produktami w urzdzeniu, na nim lub w jego pobliu. Wystpuje ryzyko wybuchu lub po aru. Informacje dotyczce bezpieczestwa 29 Noe i wszystkie przedmioty z ostrymi kocówkami umieszcza w koszu na sztuce, os trym kocem skierowanym w dól. Mona je równie uklada w pozycji poziomej w gór nym koszu lub koszyku na noe. (nie wszystkie modele s wyposaone w kosz na noe). Uywa wylcznie produktów przeznaczonych do zmywarek (detergentu, soli oraz plynu nablyszczajcego). Sól, która nie jest przeznaczona do zmywarek moe spowodowa uszkodzenie zmik czacza wody. Sól w urzdzeniu naley uzupelnia bezporednio przed uruchomieniem programu zmy wania. Resztki soli pozostajce w urzdzeniu mog spowodowa korozj lub perforacj dna urzdzenia. Nie naley wlewa do dozownika plynu nablyszczajcego adnych innych substancji (rodków do czyszczenia zmywarek, detergentów w plynie). Moe to spowodowa uszko dzenie urzdzenia. Przed uruchomieniem programu zmywania upewni si, e ramiona spryskujce mog si swobodnie obraca. W przypadku otwarcia drzwi podczas cyklu zmywania moe doj do uwolnienia gorcej pary. Istnieje ryzyko poparzenia ciala. Nie wyjmowa naczy z urzdzenia przed zakoczeniem programu zmywania. Konserwacja i czyszczenie Przed przystpieniem do czyszczenia urzdzenia naley je wylczy i wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Nie stosowa latwopalnych produktów lub produktów powodujcych korozj. Nie uywa urzdzenia bez filtrów. Naley upewni si, e filtry s prawidlowo zainstalo wane. Nieprawidlowa instalacja filtrów spowoduje niezadowalajce rezultaty mycia oraz moe spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Do czyszczenia urzdzenia nie wolno uywa wody pod cinieniem ani pary wodnej. Ist nieje zagroenie poraenia prdem lub uszkodzenia urzdzenia. Instalacja Upewni si, czy urzdzenie nie jest uszkodzone. Nie instalowa ani nie podlcza usz kodzonego urzdzenia; skontaktowa si z dostawc. Przed zainstalowaniem i rozpoczciem uytkowania urzdzenia naley je calkowicie roz pakowa. Podlczenie elektryczne, hydrauliczne oraz instalacja urzdzenia musz by wykonane przez wykwalifikowan osob. Pozwoli to unikn ryzyka istotnych uszkodze lub obra e ciala. Naley upewni si, e podczas instalacji wtyczka przewodu zasilajcego jest wyjta z gniazdka. Nie wolno nawierca cian bocznych urzdzenia, poniewa moe doj do uszkodzenia czci hydraulicznych lub elektrycznych. rodki ostronoci w przypadku mrozu Nie instalowa urzdzenia w miejscach, w których temperatura jest nisza ni 0 C. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia spowodowane przez mróz. 30 Informacje dotyczce bezpieczestwa Podlczenie do sieci wodocigowej W celu podlczenia doprowadzenia wody naley uy nowych wy. Nie stosowa uy wanych wy. Nie podlcza urzdzenia do nowych rur lub rur, które nie byly uywane przez dlugi czas. Odkrci wod na kilka minut, a nastpnie podlczy w doplywowy. Podczas instalacji urzdzenia naley zwróci uwag, aby nie przygnie ani nie uszko dzi wy wodnych. Aby zapobiec wyciekom wody, po zainstalowaniu naley sprawdzi szczelno polcze hydraulicznych. Podczas pierwszego uruchomienia urzdzenia naley sprawdzi, czy we nie przecie kaj. W doplywowy jest wyposaony w zawór bezpieczestwa i podwójne cianki z wew ntrznym przewodem zasilajcym. Cinienie w wu doplywowym jest obecne tylko pod czas przeplywu wody. W razie wycieku z wa doplywowego zawór bezpieczestwa za trzymuje przeplyw. Naley zachowa ostrono podczas podlczania wa doplywowego: Nie wklada wa doplywowego ani zaworu bezpieczestwa do wody. W razie uszkodzenia wa doplywowego lub zaworu bezpieczestwa, natychmiast wyj wtyczk z gniazdka. W doplywowy z zaworem bezpieczestwa moe by wymieniany wylcznie przez autoryzowany serwis. OSTRZEENIE! Niebezpieczne napicie. Podlczenie do sieci elektrycznej Urzdzenie musi by uziemione. Naley upewni si, e informacje o podlczeniu elektrycznym podane na tabliczce zna mionowej s zgodne z parametrami instalacji zasilajcej. Naley zawsze uywa prawidlowo zamontowanych gniazd sieciowych z uziemieniem. Nie uywa rozdzielaczy ani przedluaczy. Istnieje ryzyko poaru. Nie zmienia ani nie wymienia samodzielnie przewodu zasilajcego. Skontaktowa si z punktem serwisowym. Informacje dotyczce bezpieczestwa 31 Naley zwróci uwag, aby nie przygnie ani nie uszkodzi wtyczki oraz przewodu zasi lajcego za urzdzeniem. Naley zadba o to, aby po zakoczeniu instalacji urzdzenia wtyczka przewodu zasilaj cego byla latwo dostpna. Przy odlczaniu urzdzenia nigdy nie cign za przewód zasilajcy. Naley zawsze cign za wtyczk sieciow. Owietlenie wewntrzne Urzdzenie posiada owietlenie wewntrzne, które wlcza si w momencie otwarcia drzwi czek i wylcza po ich zamkniciu. OSTRZEENIE! Widoczne promieniowanie LED nie wpatrywa si bezporednio w wizk wiatla. Dioda wiecca to urzdzenie KLASY 2 i jest zgodna z norm IEC : A1: A2:2001.

10 Dlugo emitowanej fali: 450 nm Maksymalna moc emisji: 548 µw Aby wymieni owietlenie wewntrzne, naley skontaktowa si z autoryzowanym serwi sem. Przed wymian owietlenia wewntrznego odlczy wtyczk przewodu zasilajcego z gniazdka. Autoryzowany serwis Naprawy urzdzenia mog wykonywa tylko wykwalifikowane osoby. Skontaktowa si z punktem serwisowym. Uywa wylcznie oryginalnych czci zamiennych. Utylizacja urzdzenia Aby unikn ryzyka obrae lub uszkodze: Wyj wtyczk z gniazdka. Odci przewód zasilajcy i wyrzuci. Wymontowa zatrzask zamka drzwi. Zapobiega to ryzyku zamknicia si dzieci lub zwierzt domowych we wntrzu urzdzenia. Istnieje ryzyko uduszenia. Odda urzdzenie do zlomowania w lokalnym punkcie utylizacji odpadów. 32 Opis urzdzenia OSTRZEENIE! Detergenty stosowane w zmywarce s niebezpieczne i mog powodowa korozj! Jeli dojdzie do wypadku zwizanego z detergentami naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem. W przypadku dostania si detergentu do ust, naley natychmiast skontaktowa si z le karzem. W przypadku dostania si detergentu do oczu, naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem i przemy oczy wod. Detergenty do zmywarki naley przechowywa w bezpiecznym miejscu poza zasigiem dzieci. Nie pozostawia otwartych drzwi urzdzenia, gdy w dozowniku znajduje si detergent. Napelnia dozownik detergentu bezporednio przed uruchomieniem programu zmywa nia. OPIS URZDZENIA Górny kosz Pokrtlo ustawienia twardoci wody Zbiornik soli Dozownik detergentu Dozownik plynu nablyszczajcego Tabliczka znamionowa Filtry Dolne rami spryskujce Górne rami spryskujce Panel sterowania 10 Blat roboczy 33 PANEL STEROWANIA Przycisk Wl. /Wyl. Przewodnik po programach Pole dotykowe Program Wskaniki programów Wywietlacz Pole dotykowe Delay Pole dotykowe Start Wskaniki Pole dotykowe Option Wskaniki Wskanik funkcji Multitab. Zapala si w momencie wlczenia funkcji. Wskanik ÖKO PLUS. Zapala si w momencie wlczenia funkcji. Wskanik funkcji Extra-Hygiene. Zapala si w momencie wlczenia funkcji. Wskanik fazy zmywania. Zapala si podczas fazy zmywania. Wskanik fazy plukania. Wlcza si podczas fazy plukania. Wskaniki fazy suszenia. Wlcza si podczas fazy suszenia. Wskanik zakoczenia programu. Wlcza si po zakoczeniu programu zmywa nia. 34 Panel sterowania Wskaniki Wskanik plynu nablyszczajcego. Zapala si, gdy naley napelni dozownik plynu nablyszczajcego. 1) Wskanik soli. Wlcza si, gdy naley napelni zbiornik soli. 1) Po napelnieniu zbiornika wskanik soli moe nadal by wlczony przez kilka go dzin. Nie ma to negatywnego wplywu na dzialanie urzdzenia. Wskanik Delay. Wlcza si w momencie wlczenia funkcji opónienia rozpo czcia programu. Wskanik drzwi. Wlcza si w razie otwarcia lub nieprawidlowego zamknicia drzwi. 1) Gdy zbiornik soli oraz/lub dozownik plynu nablyszczajcego s puste, ich wskaniki nie wlczaj si podczas programu zmywania. Przycisk wl./wyl. Nacisn ten przycisk, aby wlczy lub wylczy urzdzenie. Po uplywie dziesiciu minut od momentu zakoczenia programu zmywania funkcja Auto Off powoduje automatyczne wylczenie urzdzenia. Pomaga to zmniejszy zuycie energii. Przewodnik po programach Przewodnik ten jest pomocny w wyborze odpowiedniego programu zmywania. Pole dotykowe Program Dotkn kilkakrotnie tego pola dotykowego, a wlczy si wskanik programu zmywania. Patrz,,Programy zmywania". Wywietlacz Na wywietlaczu widoczne s: Ustawienie elektronicznej regulacji poziomu zmikczania wody. Wlczenie i wylczenie dozownika plynu nablyszczajcego (tylko przy wlczonej funkcji Multitab) Dlugo programu zmywania Czas pozostaly do zakoczenia programu zmywania Zakoczenie programu zmywania (na wywietlaczu pojawi si zero) Czas opónienia rozpoczcia programu Kody alarmowe. Pole dotykowe Delay Dotkn kilkakrotnie tego pola dotykowego, aby ustawi opónienie rozpoczcie programu zmywania w zakresie od 1 do 24 godzin. Pole dotykowe Start Dotkn tego pola dotykowego, aby uruchomi: Program zmywania. Odliczanie czasu opónienia rozpoczcia programu. Panel sterowania 35 Pole dotykowe Option Dotkn tego pola dotykowego, aby ustawi funkcje. Po wlczeniu danej funkcji wlczy si odpowiedni wskanik. Pole dotykowe Option Nacisn jeden raz Nacisn dwa razy Nacisn trzy razy Nacisn cztery razy Nacisn pi razy Nacisn sze razy Funkcja Multitab WLCZONA WYLCZONA WLCZONA WYLCZONA WLCZONA WYLCZONA ÖKO PLUS WYLCZONA WLCZONA WLCZONA WYLCZONA WYLCZONA WYLCZONA Extra-Hygiene WYLCZONA WYLCZONA WYLCZONA WLCZONA WLCZONA WYLCZONA Funkcji Extra-Hygiene oraz ÖKO PLUS nie mona wlczy równoczenie. Funkcje Funkcja Multitab W przypadku uywania zloonych tabletek z detergentem (,,3 w 1",,,4 w 1",,,5 w 1" itp.) nale y wybra funkcj Multitab. Patrz rozdzial,,funkcja Multitab". ÖKO PLUS Ta funkcja obnia temperatur w fazie suszenia. Zuycie energii spada o 25%. Po zakoczeniu programu i otwarciu drzwi urzdzenia naczynia mog by mokre. Zaleca si pozostawienie uchylonych drzwi urzdzenia do czasu wyschnicia naczy. Funkcja Extra-Hygiene Ta funkcja umoliwia zachowanie wikszej higieny podczas zmywania. Podczas plukania temperatura pozostaje na poziomie 70 C przez 10 do 14 minut. Tryb ustawiania Tryb ustawiania jest wymagany, aby wykona nastpujce czynnoci: Ustawi i uruchomi program zmywania. Ustawi i wlczy opónienie rozpoczcia programu. Dokona elektronicznej regulacji poziomu zmikczania wody. Wylczy lub wlczy dozownik plynu nablyszczajcego (tylko przy wlczonej funkcji Multitab). Wlczy urzdzenie. Urzdzenie znajduje si w trybie ustawiania, gdy: Wskaniki wszystkich programów s wlczone. Na wywietlaczu widoczne s dwa poziome paski stanu. Wlczy urzdzenie. Urzdzenie nie znajduje si w trybie ustawiania, gdy: Wlczony jest wskanik tylko jednego programu. Wywietlacz pokazuje czas trwania programu zmywania lub opónienia rozpoczcia pro gramu. 36 Eksploatacja urzdzenia Aby powróci do trybu ustawiania, naley anulowa program lub opónienie rozpocz cia programu. Patrz,,Wybór i uruchamianie programu zmywania". EKSPLOATACJA URZDZENIA 1. Sprawdzi, czy ustawiony poziom zmikczania wody odpowiada twardoci wody dopro wadzanej do urzdzenia. Jeli nie, ustawi poziom zmikczania wody. 2. Napelni zbiornik soli sol do zmywarek. 3. Napelni dozownik plynu nablyszczajcego plynem nablyszczajcym. 4. Wloy naczynia i sztuce do urzdzenia. 5. Ustawi program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy i stopnia zabrudzenia. 6. Napelni dozownik detergentu odpowiedni iloci detergentu. 7. Uruchomi program zmywania. W przypadku stosowania tabletek do zmywarek (,,3 w 1",,,4 w 1",,,5 w 1" itp.) naley wybra funkcj "Uniwersalna tabletka do zmywarki" (patrz,,uniwersalna tabletka do zmywarki").

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) USTAWIANIE ZMIKCZACZA WODY Zmikczacz wody usuwa mineraly i sole z doprowadzanej wody. Mineraly te i sole mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia. Odpowiednio ustawi poziom zmikczania wody, jeli nie odpowiada on twardoci wody do prowadzanej do urzdzenia. Skontaktowa si z miejscowym zakladem wodocigowym, aby ustali stopie twardoci wody doprowadzanej do urzdzenia. Twardo wody Stopnie niemiec kie ( dh) Stopnie francu skie ( TH) mmol/l 9,1-12,5 7,6-9,0 6,5-7,5 5,1-6,4 4,0-5,0 3,3-3,9 2,6-3,2 1,9-2,5 0,7-1,8 Stopnie Clar ka Ustawienie poziomu zmikczania wody rczne 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) 2 1) elektro niczne ) Ustawianie zmikczacza wody Twardo wody Stopnie niemiec kie ( dh) <4 Stopnie francu skie ( TH) <7 mmol/l < 0,7 Stopnie Clar ka <5 37 Ustawienie poziomu zmikczania wody rczne 1 2) elektro niczne 1 2) 1) Ustawienie fabryczne. urzdzenie. 2. Upewni si, e urzdzenie znajduje si w trybie ustawiania. 3. Zwolni pola dotykowe Delay i Start. 5. Wskanik programu AUTO nadal bdzie migal. Dotkn kilkakrotnie pola dotykowego Program, aby zmieni ustawienie. 7. Wylczy urzdzenie w celu potwierdzenia. Do napelnienia zbiornika sol naley uy lejka. 4. Usun sól rozsypan wokól otworu zbior nika soli. 5. dozownika detergentu: 1. Umieci detergent w dozowniku Zamkn dozownik detergentu. Docisn pokryw, a zaskoczy na swoje miejsce. Napelni odpowiedni dozownik 3 plynem nablyszczajcym. Oznaczenie,,max" wska zuje maksymalny poziom. 3. Zamkn dozownik plynu nablyszczajcego. te zawieraj takie skladniki jak: detergent, plyn nablyszczajcy i sól do zmywarek. Niektóre typy tabletek mog zawiera równie inne rodki. Naley sprawdzi, czy dane tabletki s odpowiednie do stopnia twardoci wody doprowa dzanej do zmywarki (patrz instrukcje podane na opakowaniu produktu). Wlczenie funkcji Multitab powoduje zatrzymanie dozowania plynu nablyszczajcego i soli. Wlczenie funkcji Multitab powoduje wylczenie wskaników soli i plynu nablyszczajcego. Po wybraniu funkcji Multitab czas trwania programu moe ulec wydlueniu. Wlczy lub wylczy funkcj Multitab przed rozpoczciem programu zmywania. Funkcji Multitab nie mona wlczy ani wylczy w czasie trwania programu zmywania. Zawsze przed uruchomieniem programu zmywania naley upewni si, czy funkcja Multitab jest wlczona. 40 Wkladanie sztuców i naczy Aby wylczy funkcj Multitab i stosowa oddzielnie detergent, sól i plyn nablyszczajcy 1. Nacisn i przytrzyma pole dotykowe Option, a wylczy si wskanik funkcji Multitab. Funkcja jest wylczona. 2. Napelni zbiornik soli i dozownik plynu nablyszczajcego. 3. Ustawi najwyszy poziom twardoci wody. 4. Uruchomi program zmywania bez naczy. 5. Po zakoczeniu programu zmywania ustawi zmikczacz wody odpowiednio do twar doci wody doprowadzanej do urzdzenia. 6. Dokona regulacji dozowanej iloci plynu nablyszczajcego. WKLADANIE SZTUCÓW I NACZY Patrz ulotka,,przykladowe rozmieszczenia naczy ProClean". Porady i wskazówki Nie wklada do urzdzenia przedmiotów, które mog pochlania wod (gbki, cierecz ki). Usun z naczy resztki jedzenia. Namoczy przypalone resztki potraw. Wydrone elementy (kubki, szklanki i miski) uklada otworami w dól. Upewni si, e woda nie zbiera si w pojemnikach lub miskach. Upewni si, e naczynia i sztuce nie przylegaj do siebie. Szklanki nie mog styka si ze sob. Male elementy umieci w koszu na sztuce. Wymiesza lyki z innymi sztucami, aby nie przylegaly do siebie. Naczynia naley wklada do koszy w taki sposób, aby woda miala dostp do wszystkich powierzchni. Lekkie elementy umieci w koszu górnym. Upewni si, e naczynia si nie przemie szczaj. Na elementach plastikowych i miskach z powlok zapobiegajc przywieraniu mog za trzymywa si krople wody. PROGRAMY ZMYWANIA Program 1) Rodzaj zabrudzenia Wszystkie Rodzaj zaladunku Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Opis programu Zmywanie wstpne Zmywanie w tempera turze 45 C lub 70 C Plukania Suszenie Programy zmywania Program Rodzaj zabrudzenia Bardzo zabrudzone Rodzaj zaladunku Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie Opis programu 41 Zmywanie wstpne Zmywanie w tempera turze 70 C Plukania Suszenie Zmywanie wstpne Zmywanie w tempera turze 45 C Plukania Suszenie Zmywanie w tempera turze 60 C Plukanie Zmywanie wstpne Zmywanie w tempera turze 50 C Plukania Suszenie Zmywanie w tempera turze 55 C Plukania Zmywanie wstpne Zmywanie w tempera turze 70 C Plukania Suszenie Zmywanie w tempera turze 45 C Plukania Suszenie rednio zabrudzone 2) Naczynia stolowe i sztuce wieo zabrudzone 3) Naczynia stolowe i sztuce rednio zabrudzone 4) Naczynia stolowe i sztuce Lekko zabrudzone Naczynia stolowe i sztuce Rónie zabrudzone 5) Naczynia stolowe, sztuce, garnki i patelnie rednio lub lekko za brudzone Delikatne naczynia i szklo 1) Urzdzenie rozpoznaje stopie zabrudzenia oraz ilo naczy znajdujcych si w koszach. Automatycznie dostosowuje do tego temperatur i ilo wody, zuycie energii oraz czas trwania programu. 2) Jest to najcichszy program zmywania. Pompa pracuje na bardzo niskich obrotach, co pozwala obniy poziom halasu. Ze wzgldu na niskie obroty, program trwa dlugo. 3) Program ten umoliwia zmywanie wieo zabrudzonych naczy. Pozwala w krótkim czasie uzyska dobr skuteczno zmywania. 4) Jest to program standardowy dla orodków przeprowadzajcych testy. W tym programie uzyskuje si najwiksz efektywno zuycia wody i energii elektrycznej podczas zmywania rednio zabrudzonych naczy i sztuców. Dane z testów s przedstawione na osobnej, dolczonej do urzdzenia naklejce. 5) Program ten umoliwia zmywanie naczy o rónym poziomie zabrudzenia. Bardzo zabrudzone naczynia w dolnym koszu, a rednio zabrudzone -- w górnym. Cinienie wody w dolnym koszu jest trzykrotnie wysze ni w górnym koszu. Temperatura wody w dolnym koszu jest o 25% wysza ni w górnym koszu. Funkcje Program Funkcja Extra-Hygiene Tak, ma wplyw Tak, nie ma wplywu ÖKO PLUS Tak, ma wplyw Tak, ma wplyw 42 Wybór i uruchamianie programu zmywania Program Funkcja Extra-Hygiene Tak, nie ma wplywu Tak, ma wplyw Tak, ma wplyw Tak, ma wplyw Tak, nie ma wplywu Tak, nie ma wplywu Parametry eksploatacyjne Program1) Zuycie energii (kwh) 0,7-1,3 1,1-1,2 0,9-1,0 0,8 0,7-0,8 0,8-0,9 1,1-1,2 0,6-0,7 1) Wywietlacz pokazuje czas trwania programu. ÖKO PLUS Tak, nie ma wplywu Tak, nie ma wplywu Tak, ma wplyw Tak, nie ma wplywu Tak, ma wplyw Tak, ma wplyw Zuycie wody (litry) Podane parametry eksploatacyjne mog ulec zmianie w zalenoci od cinienia i tempera tury wody, zmian w napiciu zasilania oraz iloci naczy.

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12

220 270 320 MMA ČESKY. EN welding machine. DE Schweiβgerät. CZ svařovací stroj. PL maszyna spawalnicza DTN 220 320 MMA CZ/EN/DE/PL 02 12 CZ Návod k obsluze a údržbě EN Instruction for use and maintenance DE Bedienungsanleitung PL Instrukcja obsługi i konserwacji Výrobce si vyhrazuje právo na změnu Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu. The

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více