Ocenění za komunikaci pro městský úřad Společnost Westminster

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ocenění za komunikaci pro městský úřad Společnost Westminster"

Transkript

1 strana 02 sáčky na exkrementy strana 03 zrušení pruhu strana 06 nové infocentrum strana 08 meteorologický sloup 05 květen informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Ocenění za komunikaci pro městský úřad Společnost Westminster působí v České republice od roku 2006 a zabývá se zejména komunikací ve veřejném sektoru. Jednou z jejích aktivit je i organizace projektu Výzkum komunikace institucí veřejného sektoru. V rámci třetího ročníku tohoto projektu oslovila společnost celkem 1500 institucí z celé Evropy a provedla srovnání úrovně komunikace v nich. Výsledky se hodnotily jak v jednotlivých kategoriích (ministerstva, magistráty, kraje, úřady atd.), tak i celkově za všechny instituce v rámci Evropy. Městský úřad Tábor dosáhl za úroveň své komunikace celkem 54 bodů ze 64 možných. V kategorii městských úřadů tak obsadil skvělé osmé místo. Vítězem se stal Městský úřad Vsetín. V rámci všech oslovených institucí v Evropě pak skončil na 54. místě. Vítězem se stal Magistrát města Ostravy a Magistrát města Bilbão (Španělsko). Velice potěšilo zejména ocenění za Komunikační projekt roku, které převzala z rukou ředitele společnosti starostka města Tábora Ing. Hana Randová. Tyto projekty hodnotila nezávislá pětičlenná odborná komise. Celé vyhlášení mělo vysokou společenskou úroveň a konalo se v historických prostorách rezidence primátora hlavního města Prahy. Například ocenění pro ministerstvo vnitra převzal sám ministr Ivan Langer. Lubomír Šrámek tajemník První část revitalizace dokončena Celková koncepce revitalizace veřejných prostranství příměstských částí byla rozdělena dle kompetencí a pravomocí na příslušné odbory. Odbor životního prostředí zajišťuje instalaci herních prvků, drobné architektury, výsadbu dřevin a obnovu ploch veřejné zeleně. První etapa regenerace byla zahájena již v listopadu loňského roku. Zhotovitel stavby, Zahradní architektura Tábor, s. r. o., byl vybrán na základě výběrového řízení. Stavba byla realizována dle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Oldřichem Blahou. V polovině března odbor životního prostředí od zhotovitele převzal již dokončenou stavbu. První etapa revitalizace se týkala následujících příměstských částí V Klokotech byl nainstalován nový herní prvek lanový systém, doplněny a opraveny lavičky, odpadkový koš, vybudováno oplocení směrem do ulice a provedena dosadba keřů. V Zahrádce bylo stávající odpočinkové sezení doplněno lavičkou. S ohledem na místní poměry a požadavek na zachování ohniště, nebylo možné umístit plánované hračky na pružině. Ve Větrovech byla pozornost věnována lavičkám, nové byly instalovány na vyznačených místech v obci. Další lavičky byly instalovány v lesoparku, kde došlo také k úpravě ohniště a instalaci dvou herních prvků. V Zárybničné Lhotě byly instalovány nové lavičky se stolem v prostoru dětského hřiště a opraveny stávající před kapličkou. V prostoru dětského hřiště v Hlinici byly instalovány také nové lavičky a opraveny stávající. Dodatečně bude na stavbou dotčených plochách provedeno dosypání, urovnání a obnovení trávníkových ploch a budou dokončeny drobné nedodělky, které nebránily převzetí stavby. Další etapa bude navazovat v jarním období letošního roku, bude se týkat příměstských částí Náchod a Čelkovice. Projektem je navrženo doplnění stávajících dětských hřišť a výsadba dřevin. Alena Čítková odbor životního prostředí Vzpomínkový akt k uctění památky obětí okupace Město Tábor společně s Velitelstvím vojenské policie Tábor pořádají 7. května v 9.00 hodin na táborském popravišti vzpomínkový pietní akt věnovaný 64. výročí osvobození Tábora. Po jeho ukončení bude u této příležitosti následovat v hodin v kasárnách Prokopa Holého slavnostní nástup posádky Tábor, při kterém budou uděleny stuhy na bojový prapor a vojenská vyznamenání. Pietní akt i slavnostní nástup jsou přístupné široké veřejnosti a všem občanům. (lh) Putovní výstava Imagine Anglicky Imagine v českém překladu Představte si je putovní výstava představující perspektivy využívání energií v evropských městech. Tato výstava osvětluje principy udržitelného rozvoje se zaměřením na oblast energetiky a předcházení negativních dopadů klimatických změn. Příkladem je východorakouské město Güssing, které je jediným energeticky soběstačným městem v Evropě. Mezi města, která přijala výzvu rozvoje bez závislosti na fosilních palivech, patří také Zdravé město Litoměřice, oceněné Národní cenou za solární energii. Výstavní panely s příklady šestnácti měst, obcí i regionů z celé Evropy, které se rozhodly aktivně přistoupit k problematice své energetické budoucnosti, budou vystaveny od 4. do 29. května v budově městského úřadu na Husově nám. č. p v prostorách u podatelny. Michala Svitáková koordinátorka Zdravého města Tábora Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 květen 2009 psí exkrementy; omezení dopravy noviny Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná 8. června od hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2009: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Z jednání rady a zastupitelstva města Členové rady města se v dubnu sešli na dvou schůzích 6. dubna podle plánu a ještě mimořádně 20. dubna před jednáním zastupitelstva města. Rada již nyní schválila pokračování zajímavé volnočasové nabídky pro občany. S bruslařskou dráhou na Jordáně se počítá i v sezoně 2009/2010. Schváleny byly odpovědi na dvě petice obyvatel. První se týkala protestu proti vyřazení domu č. p v Kollárově ulici ze seznamu domů s možností prodeje. Druhá zase obyvatel domu č. p ohledně prováděných oprav domu. Schválena byla smlouva o partnerství a spolupráci za účelem realizace projektu vybudování muzea čokolády a marcipánu. V návaznosti na petice a stížnosti obyvatel Maredova vrchu za omezení průjezdu nákladní dopravy dopravním značením byly 23. března Radou města Tábora s lidmi projednány požadavky a požadováno bylo vyloučení průjezdu nákladní dopravy Maredovým vrchem. Odbor dopravy opakovaně svolával jednání se zástupci dopravní policie, ke konsenzu však nedošlo. Navíc byly nově projednány následující skutečnosti: v lokalitě bude během jednoho měsíce zahájena výstavba štoly částečná uzavírka Údolní ulice (po dobu 1,5 roku), v Komenského ulici bude zahájena rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu (předpoklad min. pět až osm Rada města pokračovala ve své snaze pomoci dofinancovat granty pro aktivní základní školy. Tentokráte město pomůže základní škole v Čekanicích (materiální vybavení pro zájmovou činnost divadelního kroužku Čekánek), základní škole v Helsinské ulici (oprava zázemí šaten sportovní haly), základní škole na náměstí Mikoláše z Husi (atletický kemp žáků sportovních tříd) a základní škole ve Zborovské ulici s podporou relaxačních a rehabilitačních činností žáků sportovních tříd. Rada schválila zadání zpracování generelu botanické zahrady. Odsouhlasena byla první smlouva o spolupráci v rámci minimální formy partnerství se soukromou osobou v lokalitě U Tankodromu. měsíců) a po provedení pokládky kanalizace a vody bude zahájena oprava komunikace Komenského. Silniční správní orgán přijal stanovisko (na základě doporučení orgánu dopravní policie) zákaz vjezdu pro nákladní vozy ve čtvrti nestanovit. S tímto stanoviskem však nelze zcela souhlasit a přes tyto skutečnosti Rada města Tábora dále trvá na omezení vlivů nákladní dopravy, například změnou dopravního značení, a to nejdéle po provedení všech stavebních prací. V otázce není jen plynulost (tak jak ji vidí zejména dotčené orgány), ale i bezpečnost účastníků silničního provozu, především chodců. Nelze se jakkoli domnívat, že by právě nákladní automobily k tomuto nějak pozitivně přispívaly. Vyhlášeny budou výzvy k předkládání žádostí o dotaci z grantového programu města v oblasti kultury, a to na téma Hudební puby, Živé náměstí a Kejklíři pod hvězdami. Vše v rámci festivalu Léto nad Jordánem. Znovu byla vyhlášena výzva k podání návrhů na ztvárnění nám. T. G. Masaryka. Preferenční pruhy v Purkyňově ulici budou odstraněny, ale zůstane zachováno místo pro přecházení mezi Chocholouškovou ulicí a Tabačkou. Zastupitelstvo města řešilo finanční a majetkové záležitosti, ale také například dotační smlouvy z jednotlivých fondů města a zadání regulačního plánu Tábor-Dvorce. Lubomír Šrámek tajemník Omezení průjezdu nákladních automobilů V loňském roce nainstaloval odbor životního prostředí ve městě prvních dvacet stojánků s papírovými sáčky na psí exkrementy. Naleznete je na klokotské návsi, na Náchodském sídlišti, v parku U Popraviště, v Holečkových sadech a na nábřeží Jordánu. Protože se jejich provoz osvědčil a nezaznamenali jsme ani žádné výraznější problémy s vandalismem, přicházíme nyní s rozšířením sítě těchto stojánků do dalších lokalit. V letošním roce se jedná o Pražské sídliště a Sídliště nad Lužnicí. Celkem bylo instalováno 54 nových stojánků. Osazení tak velké plochy se samozřejmě neobešlo bez dalších doprovodných změn systému a s tím souvisejících investic. Stojánky i sáčky byly stejně jako v loňském roce zakoupeny od spol. Ivo Solnař Fedog. Instalaci stojánků prováděly v druhé polovině dubna Technické služby Tábor, s. r. o. Celkové náklady na instalaci stojánků a sáčky pro první rok provozu činily 115 tis. Kč. V souvislosti s instalací nových stojánků dochází i k častějšímu vyvážení odpadkových košů v předmětných lokalitách. Od května se budou svážet třikrát týdně, aby zejména v horkých letních dnech nedocházelo ke vzniku nepříjemného zápachu. Stejně často se budou doplňovat i sáčky do stojánků. Pokusíme se omezení navrhnout tak, aby bylo zajištěno celkové zpomalení jízdy a zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. Jedná se o návrhu na odstranění dopravního značení a uplatnění pravidla pravé ruky (zatím však nelze přesně specifikovat podrobnosti). Návrh na zklidnění dopravy zpracuje Ing. Otepka v rámci studie, která řeší alternativu místo propojení Trocnovské se Soběslavskou ulicí, včetně bilance, návrhu parkování a návrhu na vypracování dopravně inženýrského opatření směřujícího ke zklidnění průjezdu Hromádkovou, Komenského, Smolínovou a Bydlinského ulicí. Studie bude dokončena v květnu a v létě bude projednávána s veřejností. Martin Jirovský místostarosta Více stojánků se sáčky na psí exkrementy Věříme, že instalací nových stojánků na sáčky potěšíme nejen majitele pejsků, ale především přispějeme k čistějšímu prostředí ve městě. Lenka Koubková odbor životního prostředí

3 noviny květen 2009 strana 03 zrušení preferenčního pruhu; výročí Tábor a Kostnice oslavují čtvrtstoleté přátelství Ve dnech 21. až 24. května se v Kostnici koná první část oslav jubilejního 25. výročí přátelství mezi Táborem a partnerskou Kostnicí. Preferenční pruh v Purkyňově ulici zrušen Ve čtvrtek 23. října byla na základě stanovení přechodné úpravy provozu silničním správním úřadem provedena změna dopravního značení v Purkyňově ulici v Táboře. Jednalo se o vytvoření preferenčního pruhu pro autobusy ve směru od Husova náměstí. Provedení úpravy provozu si kladlo za cíl zvýhodnění autobusů oproti ostatním účastníkům provozu v souladu s dopravní politikou města Tábora. Dopravní značení a jízda v Purkyňově ulici v Táboře ve směru od Budějovické ulice k Husovu náměstí zůstaly v podstatě beze změny. Změna se týkala směru od Husova náměstí k Budějovické ulici. Za křižovatkou s Chocholouškovou ulicí začíná vyhrazený jízdní pruh pro autobusy. Autobusy zde jedou vlevo, levým jízdním pruhem, všichni ostatní účastníci provozu jedou vpravo, pravým jízdním pruhem. Za výjezdem z parkoviště před Tabačkou dochází k ukončení pravého jízdního pruhu. Dále řidiči minou betonová svodidla (umístěná proto, aby bylo dosaženo zvýhodnění autobusů odbočujících vpravo) a řadí se do pruhů dle směru odbočení do Budějovické ulice. Mezi Chocholouškovou ulicí a Tabačkou bylo vybudováno místo pro přecházení. Jedná se o místo pro přecházení, nikoli o přechod pro chodce. Chodec zde má umožněno přecházení, nemá však privilegia chodce na přechodu pro chodce. Proto zde není ani vodorovné dopravní značení, tzv. zebra, a svislé dopravní značky. Byla provedena stavební úprava bezbariérového přístupu včetně varovných pásů pro nevidomé. Vytvořené dopravní řešení bylo prvním tohoto typu v okrese Tábor. Doba trvání byla stanovena do 30. dubna Během října až března docházelo k posuzování a projednávání provedené úpravy provozu. Stav i situace byly průběžně vyhodnocovány. Výsledky těchto jednání byly předloženy 6. dubna k projednání Radě města Tábora. Bylo rozhodnuto o odstranění přechodné úpravy preferující provoz MHD k 1. květnu, přičemž zůstane zachováno místo pro přecházení jako trvalá místní úprava. Dále budou zahájeny projektové práce na třípruhové variantě křižovatky dle původní studie Ing. Otepky (tuto zprvu odmítl orgán Dopravní policie ČR), a to v souladu a v souběhu s projektovými pracemi v Budějovické ulici, s cílem souběžné realizace obou akcí. Preferenční pruh v definitivní variantě začne tedy sloužit až od dokončení revitalizace Budějovické ulice, protože vyžaduje změnu úprav příčného sklonu vozovky Budějovické a výkupy pozemků před finančním úřadem. Úprava v Purkyňově ulici přinesla řadu poznatků. Změna dopravního značení byla velmi důležitým signálem pro všechny řidiče. Mnozí se s tímto typem dopravního značení a způsobem jízdy setkali poprvé a pro všechny řidiče to byla jistě cenná zkušenost. Přes počáteční rozpaky respektovanost dopravního značení dosáhla přes 80 %. Dodržování způsobu jízdy kontrolovala jak Policie ČR, tak i Městská policie Tábor. Úsek je neustále sledován stacionární kamerou Městské policie Tábor. Martin Jirovský místostarosta Příspěvky do NTR přes redakční radu Redakční rada NTR rozhodla o tom, že počínaje červnovým číslem budou veškeré články zaslané od externích subjektů k zveřejnění schvalovány tímto orgánem. Redakční rada zpravidla zasedá první středu v měsíci, proto je potřeba všechny příspěvky externích subjektů zaslat na níže uvedené adresy nejpozději v úterý před první středou do hodin. Jejich uveřejnění v NTR následně redakční rada posoudí a žadatelé budou informováni o výsledku. Zároveň je třeba zdůraznit, že i když redakční rada uveřejnění schválí, bude příspěvek otištěn s ohledem na prostor v novinách a vždy budou mít přednost články zadané MěÚ. Děkujeme za pochopení. Kontaktní adresy: tel.: tel.: redakční rada NTR květen táborská výročí Před 145 lety začal vycházet nejstarší pravidelný časopis pro zdejší region, týdeník Tábor (první číslo vyšlo v sobotu 30. dubna 1864). V letech vycházel pod názvem Táborský kraj, za německé okupace v roce 1941 zanikl. t Před 60 lety, 8. května 1949, byl před budovou táborské zemědělské školy odhalen pomník Vojna a mír, dílo mladého sochaře Luďka Varvažovského. Již 24. srpna 1947 byl v Táboře ustaven výbor pro zbudování pomníku Rudé armádě, na který se scházely finanční příspěvky z rozsáhlého okolí Tábora, od studentů, přes podniky po spolky katolických žen. Soutěž na pomník byla obeslána 21 návrhy, z nichž porota 21. prosince 1947 přidělila první cenu návrhu s heslem Vojna a mír od L. Varvažovského. Nastaly však dohady, ve které části města dílo umístit, a tak od vlastní myšlenky ke konečné realizaci pomníku uplynuly téměř dva roky. t Před 75 lety, 10. května 1934, zemřel v Sezimově Ústí Josef Švehla, původem ze Staré Huti u Berouna (nar. 15. května 1861). Tento učitel, vlastivědný pracovník a archeolog vedl řadu výzkumů na Táborsku (např. Kozí hrádek), byl zakladatelem Jihočeské společnosti pro zachování husitských památek a redaktorem Jihočeského sborníku historického. t Před 35 lety, 23. května 1974, zemřel v Táboře sochař Rudolf Kabeš, mimo jiné autor pomníků Jana Husa v Soběslavi a Ledči nad Sázavou. Táboráci obdivují dílo rodáka z Deštné (nar. 20. srpna 1885) především ve výzdobě domovních fasád (garáže Praga v Budějovické ulici aj.) t Před 120 lety, 26. května 1889, byla v Táboře slavnostně odhalena pamětní deska Antonínu Svatošovi (26. ledna 1777 Božejovice 21. listopadu 1850), učiteli, vlastenci a regionálnímu vlastivědnému pracovníkovi. Zasloužil se mimo jiné o obnovu bývalého města Sezimova Ústí či výrobu pánských vycházkových holí s portrétem Jana Žižky (žižkovek). Desku dodnes najdeme ve Svatošově ulici na domě, kde tento vlastenecký pedagog žil a zemřel. t Před 575 lety, 30. května 1434, vojska koalice českých katolických a kališnických pánů zvítězila nad spojenými polními bratrstvy táborským a sirotčím v bitvě u středočeské obce Lipany. Z hlediska Tábora se jednalo o prohranou bitvu, nikoli o prohranou válku, přesto Lipany vedly celou zemi k diplomatickým jednáním a dohodám na základě kompromisů. t Před 110 lety, v květnu 1899, obdržela svobodná reformovaná církev v Táboře dopis od českých krajanů v USA se žádostí o zaslání prsti z památného Tábora na Český národní hřbitov v New Yorku. Za oceán byla obratem vypravena prsť z táborského Kotnova a z Kozího hrádku, k čemuž tisk poznamenal: Kéž by se ohlížel Tábor více po zdroji a příčině slávy své dějinné! Byla by to, myslím, bezpečná cesta k lepším dobám. t Před 125 lety, o svatodušních svátcích ve dnech 1. a 2. června 1884, byly poprvé zpřístupněny veřejnosti sbírky táborského muzea, založeného usnesením městské rady v roce PhDr. Stanislav Zita

4 strana 04 květen 2009 aktualizace generelu noviny Aktualizace cyklistického generelu byla schválena V pondělí 23. března schválila Rada města Tábora aktualizaci cyklistického generelu. Starý cyklogenerel již ztratil vypovídací schopnost město se od jeho pořízení značně změnilo a některé navrhované trasy se staly nerealizovatelnými. Naopak u některých cest dopravní význam vzrostl. Aktualizace cyklistického generelu, který plně respektuje stávající územně plánovací dokumentaci, předkládá síť cyklistických tras v rozsahu 100,4 km a osm nově navržených cykloturistických tras tak, aby vytvořily síť okruhů V první polovině letošního roku se každý měsíc v jednom Zdravém městě koná zábavně informační program zaměřený na problematiku stárnutí. Představení je nazvané Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vláďa Hron a jeho hlavní aktéři si povídají s odborníky o různých tématech, jako je aktivní stárnutí, ale také péče o seniory. Představení je určeno především seniorům a rodinným příslušníkům, kteří se věnují nebo v brzké době budou věnovat aktivní péči o seniora. Diváci mají příležitost položit odborníkům dotazy, které jsou během večera zodpovězeny. Každé představení je obohaceno o pěvecké vystoupení Vladimíra Hrona. Zábavně osvětové představení se koná 19. května od hodin ve Zdravém městě Táboře v Divadle O. Nedbala. Generálním partnerem kolem městské aglomerace. Tento cyklogenerel byl dvakrát projednán s občany táborské aglomerace na veřejných fórech a souběžně byl představován při projednáních územního plánu. Cyklotrasy jsou barevně odlišeny a označeny písmeny A až K. Samostatné značení má okruh kolem Jordánu O. Cyklotrasy jsou dále rozčleněny podle aktuálního stavebního a dopravně-technického stavu na kvalitní, horší a nevyhovující, kdy kvalitní stav představuje cyklotrasy k možné realizaci bez velkých stavebních opatření (je však nutné doplnit vodorovné a svislé dopravní značení). Navržené trasy začne město Tábor, odbor dopravy, postupně realizovat, přičemž výstavba byla rozdělena do tří etap. První etapa První etapa zahrnuje výstavbu páteřních cyklotras: A... Náchod Sídliště nad Lužnicí B... Čekanice (u sila Tagrea) Sídliště nad Lužnicí C... Všechov Vožická D... Větrovy Měšice Výstavba spočívá v zajištění svislého a vodorovného dopravního značení, úpravách povrchů komunikací, drobných stavebních úpravách a výrobě a umístění informačních tabulí na začátcích tras a u vlakového nádraží. První etapa je vzhledem k finanční náročnosti rozdělena do následujících fází: 1. fáze: A a C projektová příprava bude zahájena v roce fáze: B předpokládané zahájení v roce fáze: D předpokládané zahájení v roce 2011 Druhá etapa Výstavby cyklotras E, F a G by se, s přihlédnutím k stávajícím podmínkám, mohla začít připravovat v roce Třetí etapa Výstavba cyklotrasy O kolem nádrže Jordán. Výstavba trasy K je závislá na době rekonstrukce železničního mostu do Čelkovic. Výstavba trasy H závisí na době rekonstrukce Budějovické a Soběslavské ulice. Všem cyklistům přejeme brzký začátek sezony a co nejvíce najetých kilometrů. odbor dopravy města Tábora Ve Zdravých městech se zábavně diskutuje o stáří a potřebách seniorů V E S E L Ý S E N I O R projektu je společnost Hartmann- Rico, mediálním partnerem je Český rozhlas, partnerem je i nadační fond Veselý senior. Součástí akce bude trh poskytovatelů sociálních služeb ve městě Táboře. Vstupenky lze zakoupit v pokladně divadla za 40 Kč. Alice Švehlová vedoucí odboru sociálních věcí Cyklistický generel je možné nalézt na webových stránkách města: dopravy/cyklogenerel. Seznam tras A... Náchod Sídliště nad Lužnicí přes Údolní ulici a ulici Na Bydžově, pokračování do S. Ústí II a Plané n. Luž. B... Čekanice (u sila Tagrea) Sídliště nad Lužnicí přes Průběžnou ulici, most přes nádraží, kolem nádraží a Bechyňské dráhy na Maredův vrch, dále k Tescu, pokračování do Sezimova Ústí II C... Všechov Vožická přes Klokoty, Bezručovu ulici, přes Jordánskou hráz, kolem Jordánu, na most přes nádraží, Blanické předměstí D... Větrovy Měšice (Zárybničná Lhota) přes Horky, Čelkovice, Lužnickou a Údolní ulicí, Chýnovská E... Horky Valdenská přes Švehlův most, do Tismenického údolí, na konec Jordánské hráze, kolem střední zemědělské školy k mostu přes nádraží F... Vožická Sídliště nad Lužnicí přes Chýnovskou, lávka Chýnovská, Soběslavská, lávka hřbitov, Tesco a dále na sídliště G... Petrohradská Kotnovská přes Staroklokotskou do Tismenického údolí, dále Novákovou na Staré město H... Křižíkovo náměstí Na Kopečku po Budějovické a Soběslavské I a J... jsou vedeny přes Sezimovo Ústí K... počítá s budoucím využitím železničního mostu přes Lužnici O... zcela obchvacuje rybník Jordán, v současnosti je částečně sjízdná Většina tras má také odbočovací větve označené čísly, např. B1. Větve navzájem propojují citované trasy nebo navazují na trasy ve volné krajině (cykloturistické trasy a stezky). (dop) Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury i V rámci operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu získalo město Tábor v loňském roce finanční prostředky na zpracování Marketingové strategie cestovního ruchu a kultury. Město Tábor zadalo zpracování této strategie na základě výsledku výběrového řízení společnosti STEM/ MARK, a. s., která je přední společností v oblasti výzkumu trhu se specializací na cestovní ruch. Cílem strategie je zmapovat oblast cestovního ruchu a kultury ve městě a regionu a rozvoj služeb cestovního ruchu a kultury, marketingu a produktů cestovního ruchu. Dále připravit rozvoj marketingových aktivit ve městě, které by měly dopad na zvýšení a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu a kultury, tedy na dosažení příznivé míry návštěvnosti a docílení stabilních finančních a ekonomických přínosů pro region. Zpracování probíhá podle stanoveného harmonogramu a podle závazné osnovy. První základní etapu tvoří analýza, kterou shrnuje její syntéza, jako východisková platforma pro stanovení vize, přípravu návrhové části a akčního plánu. Projednání prvé verze analýzy a syntézy se uskutečnilo dne 1. dubna 2009 v 16 hodin v Táboře za účasti společnosti STEM/ MARK, a. s., zástupců města Tábor, vybraných podnikatelských subjektů a neziskových organizací působících v cestovním ruchu a kultuře ve městě. Na programu jednání bylo představení analýzy a syntézy, shrnutí výzkumů, diskuse, zpracování SWOT analýzy, příprava a vytvoření návrhové části. (mk) EVROPSKÁ UNIE

5 noviny květen 2009 strana 05 akce odboru kultury Květnové akce odboru kultury sobota 2. května, hodin Velký šanc pod Tržním náměstím Promenádní koncert HIS MAS- TER S VOICE BAND příjemný podvečer pro příznivce jazzové a capella hudby (v případě nepříznivého počasí se akce nekoná) Pořádá His Master s Voice Band ve spolupráci s městem Táborem. čtvrtek 7. května, 9.00 hodin táborské popraviště PIETNÍ AKT k 64. výročí ukončení druhé světové války Ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Velitelstvím Vojenské policie Tábor. OTEVŘENÍ TURISTICKÉ SEZONY V TÁBOŘE 2009 sobota 9. května Žižkovo náměstí hodin PREZENTACE účastníků a zahájení turistických a cyklistických akcí (infocentrum) Den dětí se jako každoročně bude konat v lesním areálu Pintovka 31. května od hodin, kde bude připravena řada soutěžních stanovišť, výroba drobných dárků a chybět nebudou ani pohádky pro nejmenší. Pochod za pohádkou a květinami na Hýlačku hodin u rozhledny Hýlačka Písničkové tetiny Vítání jara zábavný program pro děti Pochod s kaprem Jakubem z Tábora do Chotovin (10 km) Cyklistický výlet do Chotovin (delší trasa): Tábor, Jeníčkova Lhota, Hlasivo, Chotoviny, Liderovice, Radimovice u Tábora, Tábor (35 km) Cyklistický výlet pro rodiny s dětmi do Chotovin (kratší trasa): Tábor, Vrážná, Chotoviny, Liderovice, Radimovice u Tábora, Tábor (24 km) u všech výletů do Chotovin předpokládáme možnost návštěvy tamějšího zámku, pro pěší nejspíše připadá v úvahu návrat vlakem, zdatnější si to mohou dát pěšmo i zpět hodin hlavní pódium Žižkovo náměstí KULTURNÍ PROGRAM vystoupení hudebních skupin, ukázky dovednosti tanečních a sportovních klubů a spolků, po celou dobu programu atrakce pro děti hodin SLOSOVÁNÍ účastníků akce o věcné ceny hodin KONCERT Jaroslava Hutky Sledujte samostatné plakáty! úterý 19. května, hodin Divadlo O. Nedbala ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ? ALE ANO! přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vláďa Hron zábavně osvětové představení, které je určeno nejen seniorům, ale i těm, kteří mají seniory v rodině nebo je třeba dané téma stárnutí či péče o seniory zajímá vstupné: 40 Kč Pořádá město Tábor odbor sociálních věcí. čtvrtek 21. května, hodin Divadlo O. Nedbala 273. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa HIMÁLAJ NA MOTORCE s účastníkem expedice Himalaya 2008 Radovanem Jirků se vydáme na motocyklu do Kašmíru, Ladakhu a až do Pákistánu k osmitisícovce Nanga Parbat vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi. OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ pátek 29. května, 8.00 a hod. kino Svět PEKLO S PRINCEZNOU nová česká filmová pohádka v hlavních rolích s J. Mádlem, T. Voříškovou, P. Nárožným, M. Táborským, Z. Adamovskou a dalšími zadáno pro MŠ a ZŠ; vstupné: 10 Kč neděle 31. května, hodin lesopark Pintovka DEN DĚTÍ zábavné odpoledne plné soutěží, pohádek a dalších překvapení Připravujeme června (pondělí pátek) Housův mlýn (Holečkovy sady) HUSITSKÉ DNY V TÁBOŘE spojené s návštěvou expozice Táborský poklad divadelní představení o životě mistra Jana Husa, středověké hry a soutěže určeno pro ZŠ vstupné: 60 Kč Galerie U Radnice (ul. Martínka Húsky č. p. 54) do 26. května otevřeno: út so a hod. STANISLAV TOMÁŠ: LÉTÁM retrospektivní výstava obrazů, kreseb a grafik vstupné: dospělí 10Kč, děti, studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE otevřeno: po ne a hod. vstup zdarma GALERIE VODÁRENSKÁ VĚŽ května otevřeno: st ne a hodin PETR LETT: MY V LESE, LES V NÁS fotografie vstup zdarma HUSITSKÉ MUZEUM Gotický sál otevřeno: po ne hodin od 19. května BRUSEL A ŠTRASBURK výstava fotografií vstup zdarma MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775, Tábor tel.: web: oddělení pro dospělé čtenáře a galerie Na Schodišti května KONCERT BAREV výtvarné práce žáků ZUŠ ze třídy M. Valterové a T. Buzu otevřeno: út pá hodin v odd. pro dospělé čtenáře: i v so hodin Brigáda pro studenty Nadační fond Město Tábor Táborská setkání nabízí studentům starším 18 let možnost brigády během pořádání festivalu Táborská setkání od 11. do 12. září. Jedná se o prodej vstupenek na uvedený festival. Případní zájemci o brigádu se mohou hlásit na telefonním čísle: (Marcela Drdová).

6 strana 06 květen 2009 program kina a divadla noviny Modernizace infocentra rozšíření nabídky služeb turistům i EVROPSKÁ UNIE Slavnostní otevření infocentra do zkušebního provozu, jehož rekonstrukce byla podpořena z ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu, proběhlo v pátek 3. dubna Úvodní slovo pronesla starostka města Hana Randová, slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci města, projektantské a realizační firmy, zástupci médií a pozvaní hosté. Hlavním smyslem modernizace informačního centra bylo zvýšit kvalitu zde nabízených služeb v oblasti cestovního ruchu, zlepšit propagaci, a tím posílit atraktivitu regionu během celého roku. Projekt umožnil lepší využití stávajících prostor s důrazem na přehledné poskytnutí návštěvnických informací. Turistům i místním obyvatelům jsou k dispozici 2 PC s přístupem na internet, širokoúhlá plazmová obrazovka promítající prezentační film o městě, zvukové průvodce městem v pěti jazykových mutacích audioguide, nástěnné knihy s informacemi o městě a místních atraktivitách, o regionu, o kulturních a sportovních akcích a zařízeních a o ubytovacích a stravovacích možnostech. Volně k dispozici jsou informační materiály. (mk) Kino Svět Tábor květen pátek hod., sobota hod., neděle hod.: MONSTRA VERSUS VETŘELCI pátek hod., sobota hod., neděle hod.: LÍBÁŠ JAKO BŮH pondělí hod., úterý hod., středa a hod.: AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE pondělí hod., úterý hod.: KINO ART: ŽIVOT ZA ZDÍ čtvrtek hod., pátek a hod.: POCHYBY čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: PRACH ČASU sobota hod., neděle hod.: JCVD sobota hod., neděle hod.: AUSTRÁLIE pondělí hod., úterý hod.: PÁTEK TŘINÁCTÉHO pondělí hod.: KINO ART: ČLOVĚK BEZ OSUDU úterý hod., středa a hod.: HEREČKY čtvrtek hod., pátek a hod., sobota hod., neděle hod.: NORMAL čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: NEZVANÝ HOST sobota hod., neděle hod.: VÁLKA NEVĚST pondělí hod., úterý hod.: S. S. D. SPOJENÍ NENAVÁZÁNO pondělí hod.: KINO ART: BAADER MEINHOF KOMPLEX úterý hod., středa a hod.: STMÍVÁNÍ čtvrtek hod.: FILMOVÝ KLUB: TULPAN čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: GRAN TORINO pátek hod., sobota hod., neděle hod. HOTEL PRO PSY pondělí hod., úterý a hod., středa a hod.: X-MEN ORIGINS: WOLVERINE pondělí hod.: KINO ART: ODPOR čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: ANDĚLÉ A DÉMONI čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle hod.: STAR TREK 11 úterý 5. května, hodin Florimond Hervé: MAMZELLE NITOUCHE Jihočeské divadlo České Budějovice předplatné sk. A pondělí 11. května, hodin PETR SPÁLENÝ, Miluše Voborníková & New Apollo Band mimo předplatné úterý 12. května, hodin Pavel Liška Josef Polášek Martin Zbrožek: MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK TRIP IN Praha předplatné sk. F Divadlo Oskara Nedbala květen středa 13. května, hodin Kruh přátel hudby: SMETANOVO TRIO Jitka Čechová klavír, Jana Vonášková-Nováková housle, Jan Páleníček violoncello předplatné sk. H čtvrtek 14. května, hodin Guy de Maupassant: MILÁČEK (Bel-Ami) Městské divadlo Mladá Boleslav předplatné sk. A pátek 15. května, hodin POCTA FRANKU SINATROVI Swing Band Tábor & Paul Batto jr. (Slovinsko) mimo předplatné úterý 19. května, hodin ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ? ALE ANO! přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vláďa Hron nelze objednávat na fakturu Pořádá město Tábor odbor sociálních věcí. středa 20. května, hodin BABOUCI koncert nejstarší jihočeské dechovky pod taktovkou Petra Shýbala mimo předplatné čtvrtek 21. května, hodin 273. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa: HIMÁLAJ NA MOTORCE mimo předplatné neděle 24. května, hodin Přijďte s dětmi do divadla: Hans Christian Andersen: KOUZELNÉ KŘESADLO Liduščino divadlo Praha vhodné pro děti od 4 let předplatné sk. E úterý 26. května, hodin Arnošt Goldflam: ŘEDITELSKÁ LÓŽE Divadlo v Řeznické Praha předplatné sk. D středa 27. května, hodin Dodo Gombár: MEZI NEBEM A ŽENOU Malá scéna Zlín předplatné sk. C

7 noviny květen 2009 strana 07 branný závod; bernau Blokové čištění Vážení spoluobčané, jako každoročně již probíhá jarní čištění města tzv. blokové čištění. Chtěli bychom vás touto cestou informovat o jeho průběhu. Technické služby Tábor umísťují do dotčených lokalit týden před vlastním úklidem dopravní značení (zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou). Harmonogram čištění je následující: 5. května: Petrohradská, parkoviště podél Patrohradské, Kpt. Nálepky, Partyzánská 7. května: parkoviště podél Kpt. Jaroše, Leskovická, včetně parkovišť, vnitroblok ul. Kpt. Jaroše 12. května: Kvapilova, před Natalisem, U Stadionu míru, Dukelských bojovníků, Politických vězňů, Čečkova 14. května: Ústecká, Vítkova, Příběnická, Švamberkova, Korandova, Herlošova, Nedbalova, parkoviště u Billy, Mlýnská 19. května: Třebízského, Pod Nemocnicí, Údolní, včetně parkoviště u VSP, Husova 21. května: Husinecká, Trocnovská, Sezimova, U Obecních domů, Angela Kančeva, Budovatelů, Boženy Němcové včetně parkovišť 26. května: Jesenského včetně parkovišť, Zelená, Šelemberská, Hlinická, Brigádníků, Mládeže 28. května: Hošťálkova, Budovcova, Průběžná, Šlikova, Michalovicova, Harantova, Šultysova, Náchodská za č. p , Thurnova Odbor dopravy města Tábora a Technické služby Tábor děkují za pochopení a zároveň žádají o odpovědný přístup všech občanů, kterých se čištění dotkne. Čistíme přece své město. (ts) Květinová soutěž 2009 Blíží se období výsadby letních květin pro venkovní výzdobu oken bytů, balkonů, domů či předzahrádek. V této souvislosti považujeme za vhodné připomenout, že v letošním roce je opět vyhlášena květinová soutěž. Letos je rozšířena o samostatnou kategorii výzdoby domu. Soutěžit můžete v těchto kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba domu (kategorie se týká rodinných domů, hodnotit se bude celková úprava domu a jeho okolí včetně výzdoby oken) nejhezčí předzahrádka (kategorie se týká podnikatelských subjektů, hodnotit se bude úprava posezení před restaurací či občerstvením) nejhezčí výzdoba oken, balkonů či lodžií (kategorie se týká vlastníků Po branném závodu na Polisiádu Dne 23. dubna proběhl v prostředí Harrachovky branný závod Mladý strážník, který uspořádali strážníci Městské policie Tábor jako první ze tří sportovních akcí určených mládeži v letošním roce. Do soutěžního klání se přihlásilo 49 čtyřčlenných smíšených družstev chlapců a dívek z 1. až 5. tříd ze všech šesti základních škol spravovaných městem Táborem, což je 196 dětí. Na závodníky čekala 1755 m dlouhá trať, na níž byla rozmístěna stanoviště s plněním různých úkolů a překonáváním překážek. Žáci házeli granátem na cíl, podlézali myšilovku, probíhali překážku složenou z pneumatik, míčkem shazovali plechovky, přebíhali přes přehupovací kladinu, odpovídali na testové otázky, skládali puzzle a plnili štafetu se sbíráním míčků. Pohár Mladý strážník v kategorii 1. tříd získalo družstvo ze ZŠ Husova, stejně tak v kategorii 2. tříd, ve 3. třídách zvítězily děti ze ZŠ Čekanice, bytů, hodnotit se bude výzdoba oken bytů, balkonů či lodžií) Soutěž je stejně jako v předchozích letech vyhlášena pro oblast Starého města, Palackého ulice a tř. 9. května. Zájemci o účast v soutěži z této lokality se nemusí hlásit, hodnotící komise bude tuto oblast sledovat průběžně a při hodnocení procházet již vytipované objekty. Z ostatních částí města, včetně příměstských, se občané, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí přihlásit telefonicky na tel.: , 483, 492, či em: nebo (přímo na odbor životního prostředí). Hodnocení proběhne v druhé polovině července a v každé kategorii budou odměněni první tři vyhodnocení účastníci. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí ve 4. třídách děti ze ZŠ v Měšicích a v nejvyšší kategorii 5. tříd opět závodníci ze ZŠ Husova. Výsledky a fotky ze závodu budou zveřejněny na webových stránkách MP Tábor (www.mp.tabor.cz). Zdravotní dohled zajistili 3 studenti Střední zdravotnické školy Tábor, kteří museli ošetřit pouze jednu lehkou odřeninu. Za odbornou asistenci Vítejte v Bernau u Berlína Není snad nikdo, kdo by alespoň jednou nevyužil pohostinství přístřešků veřejné dopravy. Čí je však tento přístřešek kuřáků, nebo nekuřáků? Dle současných trendů je normální nekouřit, což znamená, že na zastávkách autobusů by nekuřáci neměli být nuceni vdechovat kouř. Tento, dá se říci, evropský trend podchycuje také zákon č. 379/2005 Sb., který svým 8 zakazuje kouření mimo jiné i na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné silniční a drážní dopravy i MHD. Prostorem nástupišť a čekáren se rozumí prostor přístřešku a prostor mezi přístřeškem a okrajem vozovky v délce 10 m, kde se pohybují cestující při nástupu a výstupu. V přístřešcích MHD jsou však umístěny koše s popelníkem, což si někteří jim strážníci tímto děkují. Ceny nejen pro vítěze zajistili mimo Městskou policii Tábor i sponzoři, za což jim také patří poděkování. Další akcí, tentokrát pro mateřské školy, je 2. ročník Polisiády, který se uskuteční 19. května ve sportovním areálu ZŠ Zborovská na Pražském sídlišti. Pavel Šimek městská policie Vítejte v Bernau městě zeleně, piva, husitských festivalů a samozřejmě historie, se kterou se tu člověk setkává na každém kroku. Ostatně dva z výše uvedených přívlastků města sehrály v jeho historii svou roli. O událostech z dubna roku 1432 je možné částečně čerpat z historických pramenů, kterých však není mnoho, a také z legend a příběhů, které se předávaly po generacích. A co se vlastně toho jara událo? K tomuto účelu musíme lehce zabrousit do historie. Husité se i navzdory připravovaným mírovým jednáním mezi jejich vůdci a císařem Zikmundem pokoušeli rozšiřovat své učení do Německa. Na jaře roku 1432 však větší část husitské armády, operující v Braniborsku, byla již na cestě zpět do Prahy právě kvůli zmiňovaným mírovým jednáním. Zbytek armády tábořící v té době nedaleko Bernau se pokusil před pochodem do Prahy město dobýt. Díky dobrému opevnění a odhodlanosti obyvatel města se však pokus nezdařil. Dle legendy lily ženy na hlavy útočících husitů horké pivo, čímž je dokonale paralyzovali. Tyto události se připomínají při různých příležitostech do současnosti. Navíc se v Bernau od roku 1992 každoročně konají husitské festivaly, a to vždy druhý víkend v červnu. Festival v mnohém připomíná náš festival Táborská setkání. Konají se zde kostýmované průvody, kde nechybějí kejklíři a hudebníci, městský park se změní ve středověkou vesnici se stánky a tavernami. Řemeslníci ukazují své umění, rytíři měří své síly v soubojích. Nechybí ani oslavná hra, kde herci-ochotníci ukazují, co se patrně r v Bernau přihodilo Dominantou současného Bernau je bezpochyby kostel Pany Marie, původně románský, později přestavěn ve stylu gotiky, v jehož interiéru je k vidění oltář ze 16. století od Lucase Cranacha. Další neopomenutelnou pamětihodností jsou zbytky městského opevnění, které původně měřilo jeden a půl kilometru, bylo osm metrů vysoké a téměř jeden a půl metru široké. Město, které je počtem obyvatel i rozlohou srovnatelné s Táborem, má výbornou polohu. Do Berlína, zdroje nákupních i pracovních možností, je to, co by kamenem dohodil, a zároveň si město samé uchovává svou specifickou poklidnou atmosféru. Ačkoli na husity tady v dobrém nevzpomínají, turisté jsou v tomto městě vřele vítáni. Takže určitě neopomeňte při toulkách po Braniborsku toto město navštívit. Irena Kristianová kancelář starosty Kam s ním aneb Kouření na zastávkách neohleduplní spoluobčané vykládají tak, že kde je popelník, je možné kouřit. Tento názor je mylný. Aby bylo jednoznačně řečeno, jak se chovat, bude městem Táborem, odborem dopravy, do všech přístřešků MHD v Táboře umístěn zákaz kouření. A odstranění popelníků z prostor přístřešku? To je velmi zapeklitá otázka. Pokud budou odstraněny popelníky, kam odhodí nedopalky kuřáci kolemjdoucí, popřípadě ti, kteří respektují ostatní a kouří dále od přístřešku a nástupiště? Nerudovská otázka: Kam s ním? je nasnadě. Odpověď však není tak složitá. Po umístění zákazu kouření a ponechání popelníků v přístřešcích bude stačit, když budou lidé k sobě ohleduplní a budou se snažit své okolí respektovat. Štěpánka Voráčková vedoucí odboru dopravy

8 strana 08 květen 2009 táborské zajímavosti noviny TÁBORSKÉ ZAJÍMAVOSTI Meteorologický sloup a Střelnické schody V dnešních Novinách táborské radnice si připomeneme dvě výročí. V květnu letošního roku to bude 125 let, kdy bylo povoleno užívání Střelnických schodů, a zároveň uplynulo 100 let od postavení meteorologického sloupu. Takzvaný povětrnostní sloup nechal Klub českých turistů Tábor zhotovit v roce Po dokončení byl sloup postaven v květnu 1909 v parčíku před tehdejší Hospodářskou akademií, nynější střední zemědělskou školou (dnes náměstí T. G. Masaryka). Sloup zhotovili z pískovce dle návrhu táborského rodáka prof. Václava Suchomela žáci Sochařské a kamenické školy v Hořicích. Celek je secesní, základ tvoří dělený osmiúhelník, celková výška sloupu je čtyři metry. V horní části z kruhových nik vystupují čtyři dětské hlavy v nadživotní velikosti, přičemž každá z nich svou rozdílnou mimikou obličeje symbolizuje jiný typ počasí vítr, déšť, slunečno atd. Na sloupu v době vzniku byly umístěny meteorologické přístroje (teploměr a lihový přístroj, který zaznamenával změny tlaku na otáčejícím se válci) dodané firmou Josef Jan Frič z Královských Vinohradů a tabulka s nápisem obsahujícím základní meteorologické údaje, data o nadmořské výšce, zeměpisné poloze, průměrných srážkách a počtu obyvatel Tábora. Celkové náklady na zhotovení sloupu činily 1061 Kč 90 hal. V době před zahájením pravidelného vysílání rozhlasu služeb přístrojů povětrnostního sloupu lidé z okolí hojně využívali, později zůstal především okrasou města. Citlivé meteorologické přístroje bylo pochopitelně nutno pravidelně náležitě udržovat, o což se vždy staral některý z členů odboru, a občas i vyměňovat. I sloup sám vyžadoval čas od času očištění a drobné opravy. V červenci 1937 musel být sloup v důsledku rozhodnutí městského úřadu přemístěn, poněvadž měl úřad s prostorem před školou jiné plány chtěl tam postavit pomník Antonína Švehly. Za náhradní místo byl vybrán Husův park před vlakovým nádražím. Tato závažná změna je popsána v brožurce let Klubu českých turistů odboru v Táboře z roku 1948: Jednoho dne dostal totiž odbor písemné vyzvání od městského stavebního úřadu, aby povětrnostní sloup z parčíku před Hospodářskou školou odstranil. Náhradní místo městský úřad nám nedával. Ježto šlo o pomník Ant. Švehly, odepsal odbor městu, že sice proti odstranění povětrnostního sloupu ničeho nenamítá, ale že si vyhrazuje, aby náklad přemístění nesli ti, kdo pomník staví. Současně jsme Meteorologický sloup žádali o vykázání náhradního místa. Navrhli jsme, aby sloup zůstal v témže parčíku, ale byl přemístěn do jeho rohu, před lékárnou. To neodpovídalo krasochuti, a proto bylo odboru vykázáno místo v parku před nádražím v levém rohu téhož, kde stojí dodnes. Když sloup beze vší naší součinnosti byl převezen, dostal odbor účet na 3000 Kč. Samozřejmě jsme účet vrátili s tím, aby jej vyrovnali ti, kdo si převoz sloupu objednali. Kdo účet zaplatil, nevíme. Nestarali jsme se o to. Po převozu sloupu na nové místo jsme zjistili, že řetězy a provazy byly poškozeny části sloupu, ozdoby a zejména Povětrnostní sloup na dobové fotopohlednici z roku 1909 na původním místě postavení před Hospodářskou akademií mramorová deska. Obrátili jsme se na městský úřad se žádostí, aby sloup byl dán do pořádku. Opravu provedlo město samo. Mramorovou desku dalo novou i s nápisy. Během doby se přišlo na to, že převozem utrpěly i přístroje. Ty dal odborně opraviti sám odbor. V roce 1937 se zjistilo, že přístroje na sloupu ukazují vadně a že také skříňky, v nichž přístroje jsou umístěny, jsou značně sešlé. Za důkladnou opravu jsme zaplatili 348 Kč... Dlouholetým přáním odboru bylo poříditi na povětrnostním sloupu kryt ve formě ladného pavilonu na železných sloupech a s trvalou krytinou. Jestli peněžní naše situace před válkou nám to nedovolila, je to po válce ještě horší. Přestože události podobu dnešního náměstí T. G. Masaryka měnily roku 1941 byla socha Antonína Švehly nacisty odstraněna a po osvobození roku 1945 postaven pomník rudoarmějce Vojna a mír, meteorologický sloup byl v Husově parku ponechán dosud. Roku 2000 došlo k zásadní restaurátorské opravě sloupu, kterou provedl akademický sochař Václav Dušek, a současně i k opravě skříněk firmou Vitráže Novotný a k výměně meteorologických přístrojů. U této příležitosti byla nainstalována i nová deska s údaji o současném stavu obyvatelstva a o nadmořských výškách. Náklady na opravu sloupu (30 tis. Kč) tehdy hradilo město Tábor. V současné době došlo k radikální úpravě přerostlé zeleně, která v posledních letech meteorologický sloup poněkud utiskovala, takže i po sto letech je možné toto zajímavé dílo obdivovat v celé jeho kráse. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje Označení Střelnické schody používáme pro pěší propojení historického jádra k nábřeží údolní nádrže Jordán. Toto označení není úplně přesné, protože až do rekonstrukce této pěší spojky, současně s rekonstrukcí Střelnice roku 1882, na nástupní schody, umístěné v parkánu za parkánovou zdí, navazovala schodová pěšina, jejíž poloha se často měnila dle prováděných regulačních změn, což dokládají zachované plánky situace, na kterých je vyznačena nejen stávající poloha pěšiny, její přemístění, ale i vývoj změn opevnění a využití parkánu. V některých plánech je zakreslena též kaplička sv. Jana, která byla vestavěna k parkánové zdi nedaleko Střelnice. Na katastrální mapě z roku 1830 pěší propojení historického jádra s Jordánem není ještě vyznačeno, nejstarší zjištěná situace s pěšinou je z roku Současná podoba schodů souvisí s historií objektu č. p. 249 Střelnice. V roce 1801 si táborští měšťané vymohli povolení k založení střeleckého spolku, který měl rozvíjet tradice měšťanské domobrany, podle níž měli obyvatelé povinnost přispívat na obranu svého města osobní účastí i pořizováním výzbroje. Členové spolku získali do pronájmu část parkánu na severovýchodní straně městských hradeb. Zde se zavázali postavit krytou střelnici. První budova střelnice byla postavena roku 1808 ze dřeva, patrně jen jako prozatímní stavba. Roku 1811 se začalo s výstavbou zděného objektu, který byl ve třicátých letech 19. století několikrát upravován a rozšiřován. Roku 1862 koupilo budovu střelnice pravovárečné měšťanstvo a začalo s jejími opravami. V té souvislosti nechalo město Tábor na obecné náklady zbudovat schodiště od budovy střelnice k jordánské hrázi. V letech byla již nevyhovující stará budova zbourána a na jejím místě postavena nová stavba, rozlehlý palác v novorenesančním slohu. Historik Karel Thir uvádí: 1863 rozšířen parkán před budovou tak vzniklo nynější prostranství před Střelnicí a nové schodiště k Jordánu. Na situaci z roku 1867 jsou Střelnické schody označeny jako cesta do města obecní svobodné místo. Dne 30. dubna 1877 ukládá obecní zastupitelstvo upravit veřejnou cestu (schody) od Střelnice k Jordánu a odprodat zbývající pozemek. Při kolaudaci 29. dubna 1884 stavby nových sklepů a lednice byly současně stanoveny podmínky pro užívání schodů v místě Botánky (název tehdejšího parčíku, který zde stával) od Střelnice k Jordánu, jejichž užívání bylo povoleno od 1. května Při úpravě stavební čáry na všech stranách pro přestavbu resp. znovupostavení Střelnice realizované v letech byla určena i nová stavební čára pro nové schody k Jordánu. Před parkánovou zeď je směrem k Jordánu vybudována ve vzdálenosti asi 12 metrů nová opěrná zeď, zrušena doposud používaná schodová pěšina a výškový rozdíl vyrovnán bohatě dimenzovaným Střelnické schody schodištěm v podobě, kterou známe dodnes dokumentace této změny je z roku V nezměněné podobě se dochovaly Střelnické schody až do roku 1980, kdy byly uzavřeny pro pěší provoz, rozebrány, aby umožnily stavbu kolektoru pod historickým jádrem. V místě Střelnických schodů byl zřízen jeden z portálů pro vstup do kolektoru. Po přerušení stavby kolektoru na konci osmdesátých let 20. století bylo obnoveno pěší propojení provizorními dřevěnými schody, které však nemělo dlouhého trvání a muselo být opět zrušeno, protože dřevěná konstrukce schodů byla neustále rozkrádána. Velkou rekonstrukci podstoupily Střelnické schody v roce 1997, kdy byly obnoveny v původní podobě i konstrukčním řešením a od této doby opět slouží veřejnosti. Poslední oprava byla provedena v nedávné době v souvislosti s výstavbou parkovacího domu pod Střelnicí. Ing. arch. Miloš Roháček odbor územního rozvoje Zdroj: Jankovec, Otakar: Výběrový katalog urbanistických a stavebních proměn historické zóny města Tábora. Sborník č. 3/1 Proměny městského opevnění,

9 noviny květen 2009 strana 09 firemní inzerce a. s. grafické studio > tiskárna > reklama

10 strana 10 květen 2009 letní prázdniny noviny G-centrum Tábor středisko sociálních služeb Akce pro seniory 12. května, hodin Dům s pečovatelskou službou Čekanice DISKUSNÍ POŘAD Mgr. Vladimír Novotný: Historie lékáren 13. května, hodin restaurace Duklička MÁJOVÉ POSEZENÍ V RESTAURACI DUKLIČKA vzhledem k omezené kapacitě sálu je třeba potvrdit účast na tel.: května ZÁJEZD NA ZÁMKY OPOČNO A NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ odjezd v 6.30 hodin od vlakového nádraží, předpokládaný návrat kolem hodiny cena zájezdu a vstupenek asi 180 Kč zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři střediska nebo na tel.: (od 5. května) 28. května, hodin prostory táborské matriky AKADEMIE III. VĚKU Bc. Pavla Dědičová: Táborská měšťanská společnost v 19. století Školáci mají delší prázdniny Kvůli konání IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009 v Táboře bylo MŠMT ČR povoleno ukončení vyučování v základních školách s prvním i druhým stupněm již 19. června. Pro žáky prvního stupně z těchto škol bude od 22. do 30. června zajištěn provoz školních družin. Bližší informace rodiče získají v jednotlivých základních školách. adresa pracoviště ŠD ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 telefon: ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 telefon: ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mik. z Husi 45 telefon: ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice telefon: ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 telefon: ZŠ Tábor, Zborovská 2696 telefon: Radomír Kouba, vedoucí odboru ŠMaT Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRONAJMOUT 1. část střechy domu č. p. 2309, ulice Pražského povstání v Táboře za účelem umístění zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu ( režim distribuční bod ) na dobu určitou 10 let za nájemné ve výši Kč ročně panu Martinu Sůvovi, bytem Leskovická 2670, Tábor, IČ: Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , 2. část pozemku parc. č. 1502/49 o výměře 1600 m 2, druh ostatní plocha zeleň, část pozemku parc. č. 1502/23 o výměře 100 m 2, druh ostatní plocha zeleň, část pozemku parc. č. 1502/27 o výměře 150 m 2, druh ostatní plocha manipulační plocha, a části pozemku parc. č. 1502/46 o výměře 2 x 40 m 2, druh ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Tábor, na dobu od do za nájemné ve výši 50 Kč/m 2 /rok, a to zhotoviteli stavby přípojky teplovodu a výměny potrubí na Pražském sídlišti v Táboře. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 3. pozemek parc. č. 645/12 o výměře m 2, druh trvalý travní porost, Ing. Pavlu Rytířovi, Družstevní 48, Tábor, v k. ú. Čekanice u Tábora za účelem zemědělské činnosti na dobu určitou do za nájemné ve výši 450 Kč/ha ročně. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 4. část pozemku v k. ú. Čekanice u Tábora parc. č. 200/15 o výměře 50 m 2, zahrádku č. 1, za účelem vedení zahrádky za nájemné ve výši 4 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , 5. část pozemku v k. ú. Čekanice u Tábora parc. č. 200/15 o výměře 50 m 2, zahrádku č. 5, za účelem vedení zahrádky ve výši 4 Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou panu Petru Převrátilovi, Sportovní 262, Tábor. Informace: Iveta Pekařová, dipl. ekonom, tel.: , VYPŮJČIT 1. části pozemků parc. č. 1798/1 a parc. č. 1754/1 v k. ú. Tábor o celkové výměře cca 569 m 2 na dobu určitou 20 let Fotbalovému klubu Tábor, Bydlinského 2867, Tábor, za účelem realizace stavby Výstavba tribuny a zázemí pro sportovní třídy FK Tábor. Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Po zkušenostech z minulých let, kdy provoz školních družin v období letních prázdnin nebyl využíván, ředitelé základních škol, po projednání se zřizovatelem, oznamují, že činnost školních družin bude od 1. července do 21. srpna přerušena. Provoz všech pracovišť školních družin bude opět zahájen 24. srpna. Provoz MŠ zřizovaných městem Táborem v červenci a srpnu Vzhledem k blížícím se letním prázdninám oznamujeme rodičovské veřejnosti následující provoz mateřských škol v červenci a srpnu: červenec Sokolovská + A. Kančeva + Měšice Sokolovská + A. Kančeva + Měšice Petrohradská + Komenského Petrohradská + Komenského Světlogorská + Dlouhá Protože v MŠ Komenského 2254, Tábor bude v letních měsících probíhat plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení, zajistí tato MŠ provoz v prostorách MŠ A. Kančeva 2628, Tábor. ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE tel.: web: Aktuální informace o veřejném bruslení na webových stránkách. KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci PLAVECKÝ STADION web: tel.: Změna provozních hodin 1. května hod. 8. května hod. 20. května hod hod....jinak platí následující provozní doby pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén Dětský bazén pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Táborské školní družiny přeruší svoji činnost srpen Světlogorská + Dlouhá Světlogorská + Kollárova + Blanická Světlogorská + Kollárova + Blanická budou v provozu všechny mateřské školy adresa pracoviště MŠ Angela Kančeva 2628, Tábor tel.: , , 092 Blanická 2705, Tábor tel.: Dlouhá 340, Tábor tel.: Chýnovská 416, Tábor-Měšice tel.: Kollárova 2497, Tábor tel.: Komenského 2254, Tábor tel.: ( paní Růžková) Petrohradská 2393, Tábor tel.: Sokolovská 2417, Tábor tel.: Světlogorská 2770, Tábor tel.: Upozorňujeme rodiče, že v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání se o letních prázdninách bude lišit výše školného v jednotlivých zařízeních, a to podle přerušení provozu mateřské školy. Bližší informace o jeho výši a provozu během letních prázdnin mohou rodiče získat přímo v jednotlivých mateřských školách. Radomír Kouba vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: D. Vacková, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

11 Zde překládáme historii jednotlivých usnesení rady města, klíčová stanoviska jsou vytučněna a znamenají průlomový posun dál. Nebylo vůbec jednoduché přijmout zásadní a směrodatné rozhodnutí. 21. rada města ze dne 29. října 2007 Č. usnesení: 912/21/07 Zadávací parametry pro měřenou studii Budějovické ulice Rada města Tábora 1. schvaluje zadávací kritéria pro zpracování měřené studie definované v materiálu Budějovická ulice jako přijatelný kompromis pro všechny 2. ukládá odborům dopravy, územního rozvoje studii, která tato zadávací kritéria prověří, zadat a předložit tuto studii v rozpracovanosti na 24. schůzi rady 3. bere na vědomí kritické faktory kruhové křižovatky studie firmy Valbek 26. rada města ze dne 21. ledna 2008 Č. usnesení: 1076/26/08 Zahájení přípravy investičních akcí Výstavba preferenčního pruhu pro autobusy v Purkyňově a Soběslavské ulici Rada města Tábora 1. souhlasí s geometrickým uspořádáním jednotlivých uličních profilů Budějovické ulice dle měřené studie; využití volného profilu 2 metry není zatím definováno 2. ukládá místostarostovi Ing. arch. Jirovskému zajistit zpracování variantního návrhu využití zmíněného dvoumetrového prostoru pro další městotvorné funkce a předložit jej na 32. schůzi RM 3. ukládá odboru investic a strukturálních fondů zahájit jednání se zástupci kraje ohledně pořízení projektové dokumentace dle výše uvedených bodů a řešit projektovou dokumentaci Budějovické ulice v koordinaci s odborem dopravy a konzultovat s Ing. Otepkou a Ing. Mandíkem 4. souhlasí s uspořádáním jízdních pruhů a preferenčních pruhů pro MHD 5. doporučuje prověřit řešení výjezdu z Havlíčkovy ulice pomocí světelné signalizace za předpokladu ponechání středového ostrůvku 6. souhlasí s uspořádáním preferenčních pruhů v ulici Soběslavská a Purkyňova s těmito doporučeními: a) stavební uspořádání poloměru na styku ulic Chýnovská a Soběslavská tak, aby umožňovalo odbočení ze Soběslavské ulice do Chýnovské ve směru do centra města b) za předpokladu vyřešení problematiky výjezdu z parkoviště u Tabačky do Purkyňovy ulice v kontaktu s preferenčním pruhem 7. ukládá odboru investic a strukturálních fondů zajistit v koordinaci s odborem dopravy zpracování projektu stavby (pro preferenční pruhy ulic Soběslavská a Purkyňova) a předložit ji na 32. schůzi RM 8. ukládá odboru správy majetku města projednat v koordinaci s odborem investic a strukturálních fondů výkup nebo směnu potřebných pozemků 35. rada města ze dne 9. června 2008 Č. usnesení: 1486/35/08 Měřená studie Budějovické ulice Rada města Tábora 1. souhlasí s návrhem řešení v upravené variantě B v úseku nám. Fr. Křižíka až Husova ulice s použitím městotvorných prvků 2. ukládá místostarostovi Ing. arch. Martinu Jirovskému, Ph. D., prověřit výhodnost vedení cyklistické dopravy v úseku ulice Husova až Hromádkova ulice 3. ukládá Ing. arch. Martinu Jirovskému, Ph. D., předložit radě města konečný návrh na 37. schůzi rady města 40. rada města ze dne 22. září 2008 Č. usnesení: 1786/40/08 Konečná podoba náměstí Fr. Křižíka Rada města Tábora 1. upřednostňuje variantu stykové křižovatky s úrovňovým převedením chodců a se světelnou signalizací 2. ukládá a) odboru územního rozvoje zajistit dopracování parteru pro uvedenou variantu b) místostarostovi, Ing. arch. Martinu Jirovskému, Ph. D., seznámit s rozhodnutím rady města pořizovatele dokumentace a jednat s ním o pořízení nové 47. rada města ze dne 19. ledna 2009 Č. usnesení: 2125/47/09 Návrh řešení parteru náměstí Fr. Křižíka a Budějovické ulice Rada města Tábora 1. schvaluje předložené řešení parteru náměstí Fr. Křižíka s podmínkou zachování pouze prostorové rezervy pro vedení cyklostezky z Nedbalovy do Palackého ulice 2. ukládá odboru investic a strukturálních fondů zahájit přípravu dokumentace pro územní a stavební řízení Komplexní materiály jsou dispozici na stránkách odborů dopravy (Budějovická ulice) a odborů rozvoje (náměstí Fr. Křižíka), případně je možné do nich nahlédnout u jednotlivých vedoucích. Materiál připravil: Martin Jirovský, místostarosta Vážení spoluobčané, po téměř dvouletém období příprav, několika sériích besed a jednání s dotčenými orgány byly vybrány definitivní varianty realizace Budějovické ulice a Křižíkova náměstí. Rada města se problémy zajímala opakovaně a zde vám přinášíme seznam všech významných argumentů a rozhodnutí v těchto záležitostech. V tuto chvíli začínají přípravné a projektové práce na obou akcích. Fáze realizační je otázkou jednoho roku pro případ Křižíkova náměstí a tří let pro případ Budějovické ulice. Oba prostory jsou bezesporu jedněmi z nejdůležitějších v centrálním městském parteru, a proto jim byla věnována náležitá pozornost. Veřejnost má možnost diskutovat na webovém fóru v sekci Budějovická ulice. Samozřejmostí jsou diskuse nad projektovým řešením prováděcí dokumentace, které lze očekávat v druhé polovině letoška (Křižíkovo náměstí) a v příštím roce (Budějovická ulice). Prostřednictvím Novin táborské radnice vás, vážení občané, budeme informovat. Rada města Tábora

12 Náměstí Fr. Křižíka základní předpoklady a východiska Tento prostor se měl původně stát rotační křižovatkou. Právě o té panovalo největší přesvědčení jako o nejvhodnějším dopravně prostorovém řešení. Opakovaným jednáním všech zainteresovaných, zejména pak dopravních specialistů, došlo k přehodnocení celého názoru. Byly zvažovány varianty okružní malé křižovatky, velké okružní křižovatky s by-passem, okružní křižovatky s podchody pro pěší a modernizované stykové křižovatky. Vybrána byla poslední možnost, především z těchto důvodů: zlepšuje pozici chodce (přechody vysouvá blíže k myšleným pěším tahům a zkracuje vzdálenosti) pro automobily je dostatečně kapacitní i ve výhledovém období lze ji účinně regulovat světelnou signalizací, která tak může být provázána se signálními plány preferencí pro MHD v úseku Budějovické ulice redukuje parkovací prostor v souladu s parkovací politikou a vytváří místo pro setkávání obyvatel vytváří prostorovou rezervu pro cyklostezku Ostatní návrhy byly posuzovány a ve formě tabulky vám klady a negativa představujeme. styková okružní bez by-passu okružní s by-passem okružní s by-passem světelně řízený přechod s úrovňovým převedením chodců, řízené s úrovňovým převedením chodců, řízené s mimoúrovňovým převedením chodců světelně řízená celá zkapacitnění SIS menší plynulost dopravy kapacitně nevyhoví přenese i výhledovou zátěž přenese i výhledovou zátěž podrobněji viz přílohu nemožnost napojení Palackého ulice do křižovatky nepřenese ani stávající dopravní zátěž plynulý výjezd i z ulice Na Parkánech nebezpečí, že pokud se nevyřeší podchod dostatečně velkoryse, stane se pouze dírou v zemi Ing. Otepka kapacitně vyhoví konflikt zcela odlišných režimů cyklický provoz přechodu a kontinuální provoz okružka; ovlivní kapacitní propustnost tohoto uzlu, zhoršení průjezdnosti nejzatíženějšího směru Budějovická a Čsl. armády za cenu lepšího napojení z Parkán z pohledu chodce je okružní křižovatka s vyšším bariérovým efektem, a tudíž méně vhodnou vlivem krátkého zařazovacího úseku (asi 15 až 16 m) by-passu do ulice Čsl. armády v pozici vedlejší silnice, kdy řidič dává přednost vozidlům přijíždějícím od okružní křižovatky za sebou, resp. vedle sebe, a současně dává přednost chodcům před sebou buďto na signál, nebo i bez něj, faktické snížení kapacity průjezdnosti i oproti teoretickému výpočtu podrobněji viz přílohu zvýšení kapacity a regulace je možné pomocí světelně řízené celé křižovatky je možná dobrá regulace větví podle hustoty provozu kapacitně nevyhoví návrhy s mimoúrovňovým vedením chodců považuji za velmi nákladné s velmi diskutabilní účinností, místa zaústění dlouhých ramp budou na povrchu představovat vážné překážky Stachovi z hlediska pěších příznivé pro pěší lepší poloha přechodu lepší poloha přechodu velké zhoršení propojení Starého a Nového města špatná poloha přechodu mimo přímý tah nutnost zamezit možnému divokému přecházení zábradlí, zídky, city bloky? zhoršení propojení Starého a Nového města pěší nebudou chodit do podzemí nutné by bylo velkorysé řešení s obchody ale tam je problematické provozování těchto obchodů 1. rampy jsou moc dlouhé a zamezí zásobování objektů v ul. Palackého, úzký průchod u Billy není místo pro rampu 2. schody a výtah pomalé a málokapacitní řešení nutnost přeložení sítí (optický kabel možná nepůjde jednoduše) o zhruba 12 až 15 mil. vyšší náklady, nutnost zamezit možnému divokému přecházení zábradlí, zídky, city bloky? z hlediska dopravy umožnění regulace jednotlivých větví v případě světelně řízené křižovatky a zvýšení kapacity průjezdu, napojení Palackého ne do křižovatky, ale do její větve není ideální lze zvážit obrácení jednosměrky nevyhoví kapacitně vyhoví kapacitně avšak problematický krátký by-pass = praktické snížení výpočtové kapacity vyhoví kapacitně z hlediska cyklistů přijatelná cyklista bude součástí ostatní dopravy, dobré propojení do Starého města cyklistickým pruhem přijatelná cyklista bude součástí ostatní dopravy, dobré propojení do Starého města cyklistickým pruhem přijatelná cyklista bude součástí ostatní dopravy, horší propojení do Starého města cyklistickým pruhem cyklista bude součástí ostatní dopravy, nemožnost samostatného napojení na Staré město cyklistickým pruhem z hlediska MHD lze uplatnit preference pro MHD lepší průjezdnost BUS neumožňuje žádnou formu preference ani pro MHD, pro směr jízdy Čsl. armády bude zhoršení komfortu průjezdu (dvojitý protisměrný oblouk) a zhoršení oproti stávajícímu stavu kapacity do roku 2030 vyhoví nevyhoví vyhoví teoreticky, ale prakticky snížení výpočtové kapacity z důvodu krátkého by-passu kvůli přechodu vyhoví průjezdnost bez světelného řízení asi aut aut aut aut návaznost na další křižovatky ve městě kompatibilní nekompatibilní různé systémy kontinuální provoz okružní křižovatky x cyklický provoz ostatních křižovatek celkové hodnocení dobré pro chodce i dopravu dobré pro chodce, horší pro dopravu upřednostnění dopravního řešení před chodci dobré pro dopravu, horší pro chodce doporučení doporučujeme malá kapacita dopravy, nedoporučujeme lze řešit nutné velkorysé řešení podchodu s obchody a dalšími aktivitami finančně náročné s diskutabilním efektem ekonomická náročnost malá větší velká

13 Investice z dotací Evropské unie, norských fondů, Jihočeského kraje a státního rozpočtu za rok 2008 Vážení spoluobčané, město Tábor získalo v roce 2008 řadu dotací na různé investiční i neinvestiční akce. Několik z nich bylo v loňském roce i realizováno, některé jsou rozestavěné a jiné budou probíhat letos, popřípadě i v roce Největší množství staveb se bude realizovat právě v letošním roce. Dotace za více než 400 mil. Kč pomohly ve městě uskutečnit řadu akcí a investic, které by se bez přispění prostředků z Evropské unie, norských fondů, Jihočeského kraje a státního rozpočtu nemohly realizovat, anebo by byly provedeny mnohem později. Nabízíme vám informace o získaných dotacích a stručný komentář k akcím již realizovaným. Rada města Tábora Park U Popraviště 5. a 6. etapa Stavba je realizována dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří StAr, Ing. arch. Stachová Jana, Děkanská 554, Tábor. Stavba se skládá ze dvou částí. Z části parku U Popraviště a části zahrnující rekonstrukci památníku a přístupové cesty. Park slouží převážně relaxaci procházky a posezení v přírodě. K tomu účelu je prostor vybaven dostatečným množstvím laviček pro posezení jak na sluníčku, tak i ve stínu. Na centrální přístupové cestě do parku je realizováno odpočívadlo s pergolami. Tento prostor je osazen rostlinami s postupnou dobou kvetení a doplněn pohledovými kameny. Stávající zeleň byla revitalizována, některé dožilé porosty byly odstraněny a jsou nahrazeny novými keři a solitérními stromy. Nově trasované chodníky mají živičný povrch i nové kon- Modernizace infocentra strukční vrstvy. Nejnižší místa chodníků jsou odvodněna vpustěmi. U chodníků jsou rozmístěny odpadové koše. Trávníky byly vyrovnány a odpleveleny. V úvodní části stavby byla provedena oprava potrubí meliorační stoky. Druhá část stavby zahrnuje rekonstrukci popraviště, přístupové cesty i okolních objektů u cesty. Přístupový chodník památníku i jeho nástupní část u ulice Kpt. Jaroše je nově vydlážděna z kamenných desek. Nápisy na objektech i ostatní umělecká díla jsou očištěna a restaurována. Původní dřevěná stěna je nahrazena bezúdržbovými lamelami Deceunick Twinston Terrace. Desky s nápisy vypálených obcí osvětlují zemní svítidla. Přilehlé opěrné zdi a schodiště u nástupního prostoru mají nový povrch z kamenných desek. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří StAr, Ing. arch. Jana Stachová, Děkanská 554, Tábor. Realizace stavby vytvořila moderní infocentrum zabezpečující rozšířené služby turistům. Změnila se prezentace nabídek, zejména jejich roztřídění a tematické rozdělení, instalací nového nábytku a jeho uspořádáním. Nabídka byla rozšířena a zkvalitněna instalací dvou kusů PC pro klienty, přibylo bezdrátové wi-fi připojení na internet pro klienty s vlastním notebookem. S těmito změnami souvisela změna a doplnění osvětlení včetně nových rozvodů NN i slaboproudu. Byla vyčištěna přebroušena podlaha a provedeno nové vymalování. Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci získala MŠ Tábor, Kollárova 2497 dotaci na modernizaci hřiště svého odloučeného pracoviště MŠ A. Kančeva. Přidělená dotace tvoří 92,5 % celkových uznatelných nákladů projektu (což je ,99 Kč z toho 85 % poskytla EU, 7,5 % Regionální rada NUTS II Jihozápad), zbylé finanční prostředky poskytlo ze svého rozpočtu město Tábor, které je zřizovatelem mateřské školy. Hlavním posláním projektu bylo modernizovat hřiště školy, aby zpříjemnilo a obohatilo pobyt dětí v předškolním zařízení. Klidné a příjemné prostředí napomáhá dětem lépe se začlenit do kolektivu, rozvíjet osobnostní charakter, podpořit fyzický i psychický vývoj a v neposlední řadě posílit vztah k přírodě. Realizací akce došlo k modernizaci stávajících herních prvků a sestav, aby plně odpovídaly technickým i bezpečnostním normám. Celá akce byla realizována v září až listopadu loňského roku. EVROPSKÁ UNIE

14 Regenerace panelového sídliště Tábor, Náchodské sídliště Stavba má charakter revitalizace panelového sídliště. Je provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Datatechnik Group Investment, s. r. o, Ing. Valentová, Stylová 546, Tábor. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce místních komunikací i stávajících chodníků, nové parkoviště v Náchodské ulici, oplocení garáží, dětské hřiště, veřejné sportovní rekreační plochy, dosadba a údržba zeleně, sadové úpravy. Rekonstrukce místních komunikací spočívaly ve frézování povrchů Náchodské a Leskovické ulice, přilehlých parkovišť, vyrovnání obrubníků na niveletu cm od povrchu komunikace v Náchodské a částečně i Leskovické ulici, úpravě kanálových vpustí. Následovalo provedení nových živičných povrchů, nového vodorovného dopravního značení a svislého dopravního značení přechodů. Celková plocha nových živičných povrchů komunikací a parkovišť je m 2. Rekonstrukce chodníků dosavadní chodníky byly vybourány, provedeny nové konstrukční vrstvy a povrchy. Stávající chodníky byly doplněny chodníky novými. Chodníky jsou provedeny jako chodníky s občasným pojezdem a pojezdové plochy do 3,5 tuny. V místech nájezdů jsou obrubníky sníženy. Na vnitřní straně obrubníků jsou v místech nájezdů plochy chodníků ze zámkové dlažby pro osoby se sníženou schopností orientace. Chodníky jsou ohraničeny záhonovými obrubníky. Celková plocha nových povrchů chodníků je 3088 m 2. Nové parkoviště v Náchodské ulici bylo realizováno pro stání 23 automobilů s nájezdem na parkoviště z Náchodské ulice. Povrch parkoviště je ze zámkové dlažby. Plocha parkoviště činí 306 m 2. Pohledové odclonění garáží je realizováno jako dřevěné pohledové oplocení kotvené na ocelových sloupech. Dětské hřiště mezi domy č. p. 2666, 2667, 2668, 2669 obsahuje oplocené dětské pískoviště, herní sestavu, pružinová houpadla, tunel, čtyřmístnou vahadlovou kolébačku. U pískoviště bylo umístěno pět kusů laviček. Veřejné sportovně rekreační plochy jsou rozděleny na zónu míčových her, zónu cvičné horolezecké stěny a zónu sestavy houpaček. Sportoviště s umělohmotným povrchem pro míčové hry s vyznačením jednotlivých hracích sektorů a vyjímatelných sloupů umožňuje hrát tenis a volejbal. Na delší straně hřiště je zabudován streetbalový koš. Sportoviště je doplněno dvěma lavičkami. Most přes nádraží Českých drah Stavba mostu přes nádraží ČD, která byla započata loni v únoru a bude dokončena letos v červnu, je jednou z největších investičních akcí ve městě Táboře. Jednáním s představiteli SŽDC, s. o., se podařilo dosáhnout toho, že investice, která měla původně být investicí města, se stala součástí výstavby IV. železničního koridoru a SŽDC investorem. Most zabezpečí plynulé obousměrné spojení Blanického předměstí s centrem města jak pro pěší, cyklisty, tak i automobilovou dopravu a přispěje k snížení intenzity dopravy v centru města. Regenerace Husova parku Záměrem je obnovit kvalitní trávníkové plochy, provést revizi dřevin a jejich obnovu. V rámci tohoto projektu byly již v zimě 2008/2009 odstraněny dřeviny určené k pokácení a v současné době probíhá výsadba. Pokáceno bylo deset stromů, nově se vysadí 25 stromů a 984 keřů. V návaznosti na regeneraci Husova parku ještě v letošním roce proběhne oprava drobné architektury laviček a odpadkových košů a je současně připravována rekonstrukce kašny (tyto dvě akce nebylo možné zahrnout do dotace). Předpokládáme, že vlastní regenerace Husova parku (sadové úpravy) bude ukončena během září a do konce roku budou ukončeny i uvedené navazující akce. Náklady na regeneraci Husova parku činí 2800 tis. Kč, akce je dotována z prostředků EU a SFŽP. Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě Tábor Záměrem projektu bylo zahustit síť separačních nádob na třídění komodit papír, sklo, PET a tetrapak. Celkem bylo pořízeno 144 nových kontejnerů, vybaveno 38 nových stanovišť a doplněno dalších 17. Tyto kroky výrazným způsobem snížily docházkovou vzdálenost pro občany k těmto třídicím nádobám, čímž by se měla zvýšit intenzita třídění komunálního odpadu. Nádoby byly instalovány v závěru loňského roku a od 1. ledna jsou již stanoviště v provozu. Náklady na akci činily 2348 tis. Kč, akce byla dotována z prostředků EU a SFŽP.

15 Sběrný dvůr v Chýnovské ulici Stavba je realizována podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SV Statika Projekce Ing. Semrád, Budějovická 1977, Tábor. Sběrný dvůr je dislokován v areálu, jehož vlastníkem je společnost Comett Plus. V současné době je stavba před dokončením. Termín dokončení stavby je červen. Sběrný dvůr v Chýnovské ulici je tvořen objektem prostoru vlastního sběrného dvora, přístřeškem pro kontejnery a přístupovou komunikací. Vlastní sběrný dvůr je vytvořen oddělením prostoru ve stávající hale dělící zdí. V prostoru byly provedeny nové povrchy zdiva a podlahy odolávající chemikáliím, barvám, olejům i ostatním agresivním materiálům, které v tomto prostoru budou shromažďovány. Oddělený prostor sběrného dvora je komunikačně propojen s přístřeškem pro kontejnery. Pod přístřeškem z ocelové konstrukce kryté střechou budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro pevný tříděný odpad. Areál je napojen na dopravní systém města. Prostor před přístřeškem je určen pro příjezd ke kontejnerům s možností otáčení vozidel. Povrch zpevněné plochy je kryt živičným povrchem. Areál je uzavřen oplocením s vjezdovou bránou v celé šíři příjezdové komunikace. Sběrný dvůr v Bydlinského ulici Stavba je provedena podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SV Statika Projekce Ing. Semrád, Budějovická 1977, Tábor. Sběrný dvůr je dislokován v prostoru mezi dvorem Technických služeb a areálem sboru dobrovolných hasičů v Bydlinského ulici za garážemi. Termín dokončení stavby je červen Stavba sběrného dvora v Bydlinského ulici je novostavbou. Je tvořena objektem prostoru vlastního sběrného dvora, přístřeškem pro kontejnery, přístupovou komunikací, zpevněnými plochami, oplocením. Objekty dvora budou připojeny na kanalizaci, vodovod a NN. Vlastní sběrný dvůr je zděné konstrukce, zastřešen sedlovou střechou. V obezděném prostoru je dislokována kancelář obsluhy a skladu pro shromažďování chemikálií, barev, olejů i ostatních agresivních materiálů. Na vyzděný objekt sběrného dvora navazuje přístřešek na kontejnery. Přístřešek pro kontejnery je z ocelové montované konstrukce kryté střechou. Pod přístřeškem budou umístěny velkoobjemové kontejnery pro pevný tříděný odpad. Areál je dopravně napojen na dopravní systém města z Bydlinského ulice. Přístupová komunikace z Bydlinského ulice a zpevněné plochy před objektem sběrného dvora i prostorem před přístřeškem budou vyasfaltovány. Vnitřní komunikační systém v areálu sběrného dvora umožní bezproblémový, řízený příjezd i odjezd vozidel a jejich otáčení. Areál je uzavřen oplocením s vjezdovou branou v celé šíři příjezdové komunikace. Součástí stavby jsou nové přípojky na inženýrské sítě z Bydlinského ulice. Nové připojení bude sloužit také v budoucnosti pro areál TS Tábor. Modernizace zahrady MŠ Tábor-Měšice Na tuto akci získala příspěvková organizace města Tábora ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 dotaci z Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpory programů pro děti se specifickými problémy (Program CZ 0043), který je spolufinancován z tzv. norských fondů. Celkové náklady na tuto akci činily ,90 Kč s tím, že norské fondy se na financování akce podílely 57 %, 10 % přidal Jihočeský kraj a 33 % dofinancovalo město Tábor. Hlavním cílem projektu bylo zmodernizovat a vylepšit prostředí školní zahrady, a tím Projekt s názvem Obnova kapličky U Dobré vody byl začátkem roku 2008 podpořen dotací z Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpory programů pro děti se specifickými problémy, který je spolufinancován z tzv. norských fondů. Díky této dotaci mohla být objektu navrácena původní vnější podoba. Barokní kaplička U Dobré vody je od 12. století významným poutním místem. Má polygonální půdorys, ve výklenku čelního štítu je namalován rustikální nástěnný obraz zpodobňující Pannu Marii Klokot- přispět ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí ve školce. Klidné a příjemné okolí simulací rodinného prostředí napomůže podpořit jejich integraci do kolektivu, potažmo do dalšího běžného života, rozvinout osobnostní charakter, podpořit správný fyzický a psychický vývoj, vytvořit půdu pro dobré mezilidské vztahy a v neposlední řadě i vztah k přírodě. Obnova kapličky U Dobré vody v Klokotech skou obklopenou prosebníky a putti. Po obou stranách štítu jsou v nice namalovány nástěnné obrazy, po pravé straně je malba znázorňující zástup prosících před Pannou Marií. Malby byly před renovací značně poškozené a znečištěné, rovněž fasádní omítka byla výrazně narušena. V rozmezí února až srpna byl kompletně zrenovován exteriér kaple. Byly zrestaurovány malby, došlo k nátěru plechové krytiny střechy, opravě zdiva a omítek a ozdobných prvků. Před zrestaurovanou fresku byl umístěn ochranný prvek matné prodyšné sklo v dřevěném rámu. Protože kaplička je kulturní památkou umístěnou v ochranné zóně městské památkové rezervace Tábor, byla rekonstrukce provedena dle požadavků orgánů památkové péče a závěrů provedeného restau- rátorského průzkumu. V letošním roce město Tábor naváže na zrealizovaný projekt a zrenovuje interiér kapličky včetně nástěnných maleb. Tím bude dokončena celková rekonstrukce. Podpořeno programem financovaným z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP, Norského finančního mechanismu a Jihočeským krajem.

16 Přehled dotací získaných v průběhu roku 2008 poř. číslo název projektu dotační titul celkové náklady (Kč) dotace (Kč) dotace (%) termín zahájení a ukončení realizace 1 Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře-Hlinice ROP , ,00 92,50 1/2009 7/ Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře-Horky ROP , ,99 92,50 1/2009 7/ Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře Na Kopečku ROP , ,00 92,50 1/2009 7/ Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře Náchodské sídliště ROP , ,00 92,50 1/2009 7/ Rekonstrukce Družstevní ulice v Táboře-Čekanice ROP , ,01 66, Odpočinková zóna Komora ROP , ,00 71,30 11/ / Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební ROP , ,00 68, Modernizace ZŠ a MŠ Tábor-Měšice ROP , ,00 92, Nástavba tělocvičny a šaten v ZŠ Husova v Táboře ROP , ,00 92, Revitalizace kulturní památky č. p. 788 v Táboře ROP , ,00 92,50 11/2008 2/ Modernizace infocentra rozšíření nabídky služeb turistům ROP , ,00 92,50 12/2008 6/ Sběrný dvůr Chýnovská ulice, Tábor OP ŽP , ,00 90, Sběrný dvůr Bydlinského ulice, Tábor OP ŽP , ,00 90, Systém separace odpadů OP ŽP , ,00 90, Výstava lidových tradic 2008 (velikonoční výstava, vánoční výstava) JčK , ,00 36, Regenerace Husova parku OP ŽP , ,00 84, Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře-Čekanice Silo ROP , ,00 92,50 10/2008 6/ Výstavba a obnova autobusových zastávek v Táboře Zavadilská ROP , ,00 92,50 10/2008 6/ Odpočinková zóna Jordán 1. etapa ROP , ,00 44,50 8/ / Park U Popraviště 5. a 6. etapa ROP , ,00 92,50 9/2008 7/ Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury ROP , ,00 92,50 8/ / Multimediální DVD Encyklopedie husitství ROP , ,00 92,50 8/2008 2/ Staročeský vánoční trh JčK , ,00 40, Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor IOP , ,00 100, Asistent pedagoga pro ZŠ a MŠ Tábor-Měšice OP VK , ,00 100, Pohádkový den v Táboře JčK , ,00 40, Doplnění informačního systému města JčK , ,00 28, Táborskem pěšky JčK , ,00 49, Regenerace panelového sídliště Tábor, Náchodské sídl. MMR , ,00 36, / Modernizace hřiště MŠ Tábor, Angela Kančeva ROP , ,00 92,50 8/ / Koncept územního plánu Tábor JčK , ,00 30, Terénní sociální pracovník úřad vlády , ,00 70, Fond ASECOL ASEKOL , ,00 100, Obnova kapličky U Dobré vody norské fondy , ,00 85,00 2/2008 9/ Oprava střešní krytiny č. p. 302 v Táboře norské fondy , ,00 85,00 2/2008 9/ Modernizace zahrady MŠ Tábor Měšice norské fondy , ,00 57, Ošetření památných stromů v Drahněticích a Jistebnici JčK , ,00 80, Generel lokálního ÚSES Táborsko JčK , ,00 62,50 5/2008 5/ Most přes nádraží ČD SFDI , ,00 100, / Podchod pod nádražím ČD SFDI , ,00 92,30 12/2008 CELKEM , ,00 Vysvětlivky: ROP Regionální operační program NUTS II Jihozápad, OP ŽP Operační program Životní prostředí, JčK Jihočeský kraj, IOP Integrovaný operační program, OP VK Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, ASEKOL nezisková organizace zajišťující stahování použitých elektrospotřebičů, MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, norské fondy Finanční mechanismus EHP/Norsko, SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 51/SMMS/2009 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51/SMMS/2009 / Smlouva na zabezpečení veřejně prospěšných služeb ostatní služby / Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Mgr.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MANUÁL PRO OBYVATELE MĚSTA

MANUÁL PRO OBYVATELE MĚSTA MANUÁL PRO OBYVATELE MĚSTA PRO PŘÍPAD NÁLEZU MUNICE NA DNĚ NÁDRŽE JORDÁN Ve středu 30. listopadu 2011 byl zahájen projekt Obnova rybníka Jordánu v Táboře, jeho ukončení se předpokládá v roce 2014. Jordán

Více

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína

Setkání s občany Třeboně. 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína Setkání s občany Třeboně 2. července 2014, 17:00 hod. Stará Hlína 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) 1/ ZUR = územně plánovací dokumentace kraje 2/ Územní plánování řeší m.j.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 7.6.2012 usnesením č. 9/2012/MP/2 usneslo

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 11150/2015/MUZBK Č.j.: MUZBK-29164/2014/SPDO/HALK-5 Spisová značka: 29164/2014/SPDO Spis. a skart. znak, lhůta: 280.10

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015

MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2015 2014 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2015 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2014 str. 5 4. Exponáty

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy V Praze, 14. února 2008 Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2008 Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA

ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA ANALÝZA STAVU PĚŠÍ A KOLOVÁ DOPRAVA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení stavu pěší a kolové dopravy bylo využito stávajících mapových podkladů určených

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více