H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA"

Transkript

1 HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù, které jinde nenajdete - masopust zapsaný na seznamu UNESCO, 2. nejvìtší skanzen lidové architektury v ÈR, sjezdovku vedoucí nad silnicí 1. tøídy, jedno z nejstarších muzeí v Èechách, 100letý pivovar Rychtáø s tradicí velkých letních festivalù, unikátní památkovou rezervaci lidové architektury Betlém ležící v centru Hlinska, tradici výroby døevìných hraèek nebo národní geopark. INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA VESELÝ KOPEC nejvìtší muzeum v pøírodì v Èechách souèást Souboru lidových staveb Vysoèina (dále Betlém Hlinsko a Svobodné Hamry) unikátní technické památky, ètrnáctiboká stodola kulturní program po celý rok programy pro rodiny dospìlí: 70 Kè snížené: 40 Kè (dìti do 6 let, ZTP, dùchodci,studenti do 26 let), rodinné: 180 Kè (2 dospìlí + až 3 dìti, studenti) pøi kulturních akcích: 80 a 50 Kè fotografování: 20 Kè IV (od 19.dubna), IX a X: 9-16, V-VI: 9-17, VII-VIII: 9-18 PO zavøeno po celý rok (pokud není státním svátkem) poslední prohlídka s prùvodcem hodinu pøed zavírací dobou èást obce Vysoèina ,

2 památka un esc o BETLÉM HLINSKO - prohlídka expozice masopustních masek a obchùzek z Hlinecka 2 vesnické masopustní obchùzky a masky z Hlinecka patøí na seznam UNESCO originály masek, fotografie, kresby atd. dìtská herna I,II,III: 8,30-16, So: 9-12, Ne: IV,V,VI,IX,X,XI,XII: 8,30-16, VII,VIII: 9-17 PO zavøeno po celý rok, polední pauza 12-12,30 Betlém 180, Facebook Veselý Kopec 25 Kè, rodinné: 75 Kè programy pro školy: 35 Kè B ETLÉM HLIN SK O - pr oh l ídka chal ou p e k s prù vodc em domky drobných øemeslníkù z 18. a 19. století na pùvodním místì ukázky dílen a bydlení pùvodních obyvatel funkèní orchestrion stylová hospùdka, kavárny, cukrárny, obchùdky celoroèní nabídka programù pro školy a organizované skupiny, kulturní akce po celý rok dìtské høištì Betlém 180, , Facebook Veselý Kopec ote vøenoceloroènì dospìlí: 45 Kè, snížené (dìti do 6 let, studenti do 26 let, ZTP, dùchodci): 30 Kè, rodinné: 120 Kè I,II,III: 8,30-16, So: 9-12, Ne: IV,V,VI,IX,X,XI,XII: 8,30-16, VII,VIII: 9-17 PO zavøeno po celý rok, polední pauza 12-12,30

3 MìSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 3 jedno z nejstarších muzeí v Èechách Výtvarné Hlinecko - tradièní výstava obrazù (ve spolupráci s Národní galerií) otev øen o cel oroèn ì dospìlí: 30 Kè, dìti do 15 let, studenti, invalidé: 20 Kè, Karel Lidický: 20 Kè výstavy: stanoveno individuálnì Havlíèkova 614, Hlinsko I-VI: 9-12, (Út - Pá), IX-XII: 9-12, (Út - Pá), VII-VIII: 9-12, (Út - Ne) NKP PIETNÍ ÚZEMÍLEŽÁKY Národní kulturní památka obec vypálena v roce 1942 nacisty expozice "Ležáky, osada která nemlèela" nauèná stezka programy pro školy Miøetice, , , , dospìlí: 30 Kè, snížené: 20 Kè (dìti 7-15 let, studenti, starší 65 let, ZTP, ITIC, IYTC) dìti do 7 let: zdarma III-VI, IX-X: 9-17, v pondìlí zavøeno, VII-VIII: každý den 9-17, návštìvu mimo otvírací dobu lze dohodnout na (min. 2 dny pøedem) ÈERTOVINSKÝ ATELIÉR otevø e no ce lo ro ènì výtvarné kurzy: užitná keramika, modelování, mozaika, toèení na kruhu, volná tvorba min. 3 úèastníci slevy pro skupiny vhodné pro všechny generace lektorka se zkušenostmi ze zahranièí Vìra Luòáèková, Èertovina 493, Hlinsko, , program je nutno objednat pøedem 140 Kè/lekce (1,5 hodiny) + spotøebovaný materiál (do 70 Kè)

4 LANOVÉ CENTRUM HLINSKO 4 lanové aktivity pro dospìlé (15 nízkých, 6 vysokých a 6 týmových pøekážek) sí ový dìtský lanáèek pøístupné již od 4 let! dospìlí: 150 Kè /1 hodina, dìti do 12 let: 120 Kè /1 hodina skupina nad 15 osob: 80 Kè/ 2 hodiny, dìtský lanáèek: 60 Kè /0,5 hodiny, dìtský lanáèek: 90 Kè /1 hodina IV-VI a IX-X: Po-Pá: na objednávku, So-Ne: VII-VIII: dennì 10-18, XI-III: na objednávku Skiareál Hlinsko - Na stráni , SKIAREÁL HLINSKO Po-So: 8,30-20 Ne: 8, sjezdovky ( m) dìtský vlek zdarma veèerní lyžování pùjèovna lyží a snowboardù výuka lyžování parkovištì zdarma restaurace, ubytování Na Stráni 171, Hlinsko DALŠÍ SJEZDOVKY NAJDETE V NEDALEKÉ TRHOVÉ KAMENICI A HLUBOKÉ ceny od 100,- Kè (11 jízd), aktuální bodové a èasové jízdné najdete na

5 BAZÉN HLINSKO krytý bazén, sauna, squash, fitness centrum, solárium, bar s obèerstvením aqua-aerobic, cvièení pro seniory ote vøe no c el o ro èn ì 5 Po: 15-21, Út, St, Pá: 6,30-7,30 a 15-21, Èt: 6,30-7,30 a 15-17,30, So, Ne: Smetanova 1524, Hlinsko (181, 180), dìti do 15 let: 20 Kè/1 hod. dospìlí: 30 Kè/1 hod. whirpool: 20 Kè/5 minut Golf & Country club Svobodné Hamry 9 jamkové høištì spíše rovinatý terén, vodní pøekážky pøíjemná poloha uprostøed lesù Svobodné Hamry, , , cena: od 300 Kè (9 jamek, Po-Pá) aktuální otvírací dobu zjistíte na POJÍZDNÁ VÈELÍ STEZKA PRO DìTI A RODIÈE S OCHUTNÁVKOU 13 panelù se zábavnými otázkami, 1 panel zajímavostí ze života vèel zábavné poznávání fascinujícího života vèel ukázka vèelího úlu a ruèního medometu možnost ochutnávky medu a medovin min. poèet úèastníkù: 4 možno uspoøádat kdekoliv Vladimír Saifr , cena bez ochutnávky: 30 Kè/ osoba cena s ochutnávkou min. 4 vèelích produktù: 50 Kè/ osoba program je nutno objednat min. 1 týden pøedem

6 EXPOZICE DøEVìNÝCH HRAÈEK Z HLINECKA 6 interaktivní stálá expozice hraèky Zdeòka Bukáèka (Krouna) a Karla Makovského (Dìdová) soutìž Hraèkám v Hlinsku na stopì programy pro skupiny dospìlí: 25 Kè, dìti do 15 let: 10 Kè, dìti do 3 let a uèitelský doprovod zdarma dle aktuální otevírací doby TIC X - V: 8-16,30 (Po-Pá), VI - IX: 8-17 (Po-Pá), So: 9-16, Ne: 9-15 otevøeno celoroènì Turistické informaèní centrum, Èelakovského 561 (Betlém), Hlinsko , Facebook Hlinecko MALOVÁNÍ TRADIÈNÍCH DøEVìNÝCH HRAÈEK Z HLINECKA malování s Nositelem tradice lidových øemesel, Zdeòkem Bukáèkem po domluvì možnost prohlídky dílny v Krounì min. poèet úèastníkù: 25 délka programu: cca 1,5 hodiny panenka: 60 Kè/ 1 panenka velikonoèní vajíèka: 60 Kè/ 3 vajíèka další hraèky dle domluvy Turistické informaèní centrum, Èelakovského 561 (Betlém), Hlinsko , Facebook Hlinecko, po domluvì možné i jiné místo program je nutno objednat min. 2 týdny pøedem

7 prohlídka hlineckého pivovaru Rychtáø s ochutnávkou 7 založen 1913 každoroèní série koncertù Léto s Rychtáøem 1. okruh - prohlídka pivovaru (délka: 60 minut) 2. okruh - prohlídka spojena s návštìvou minipivnice (délka: 90 minut) objednávky exkurzí pøedem min. 5 platících osob 1. okruh (bez ochutnávky) - dospìlí: 50 Kè, dìti a studenti: 30 Kè 2. okruh (s ochutnávkou)- dospìlí, dìti a studenti: 100 Kè (do 18 let bez ochutnávky) Resslova 260, Hlinsko , Po-Pá: 6-14,00 mimo otvírací dobu po domluvì UBYTOVÁNÍ VE SKIAREÁLU HLINSKO ubytování pro celý autobus Penzion Horalka (35 lùžek) Hotel Styl (18 lùžek) ceny od 350 Kè za osobu/ noc Na Stráni 155, Hlinsko, , , DALŠÍ NABIDKU UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁN Í NAJDETE NA O.CZ - NÁVŠTìVNÍK HOSPODA U SV. HUBERTA - HODY zvìøinové hody - 4 chodové menu + 2 dcl èerveného vína staroèeská zabijaèka s výslužkou + 2 piva rybí hody - 3 chodové menu + 2 dcl bílého vína další program na pøání ceny pro 8 osob (pøi vyšším poètu sleva), zvìøinové hody - dospìlí: 310 Kè, dìti: 230 Kè, staroèeská zabijaèka s výslužkou - dospìlí: 450 Kè, dìti: 330 Kè, rybí hody - dospìlí: 350 Kè, dìti: 260 Kè Veleslavínova 157 (Betlém), Hlinsko , ,

8 TRADIÈNÍ AKCE NA HLINECKU Masopustní obchùzky (leden-bøezen) Svatojiøský jarmark (24.4., Betlém Hlinsko) Hrnèíøská sobota (17.5., Veselý Kopec) Léto s Rychtáøem (kvìten-srpen, Hlinsko) Výtvarné Hlinecko ( , Hlinsko) Artsy Fartsy ( , Hlinsko) Hubertùv country festival (12.7., Betlém Hlinsko) Veselokopecký jarmark ( , Veselý Kopec) Den døeva (26.7., Betlém Hlinsko) Hlinecký folkový špekáèek (9.8., Hlinsko) Medobraní (16.8., Hlinsko) 19. Adámkovy folklorní slavnosti ( , Betlém Hlinsko) Posvícení (6.9., Veselý Kopec) Svatováclavský jarmark (26.9., Betlém Hlinsko) Bramborová sobota (4.10., Veselý Kopec) Mikulášsko-vánoèní jarmark (28.11., Betlém Hlinsko) 8 DÙLEŽITÉ INFORMACE VÍ CE INFOR MACÍ K AKC ÍM NAJDETE N A WWW. HLINSK O.CZ uvedené informace se mohou v prùbìhu roku mìnit nìkteré ceny a dobu prohlídky lze upravit dle dohody S ESTAVÍME VÁM program na pøání DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMÙM POSKYTNE: Turistické informaèní centrum Hlinsko Èelakovského 561 (Betlém) Hlinsko Tel.: Facebook Hlinecko DALŠÍ TIPY: Soutìž geoquesting - Aktivní turistika - Rozhledny - Kulturní akce - Kino a další akce- Pøehled ubytovacích a stravovacích zaøízení - Zimní dovolená - Chrudimsko-Hlinecko - Pøipravilo Turistické informaèní centrum Hlinsko v roce 2014.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

České Švýcarsko SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI

České Švýcarsko SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI Pravčická brána / výletní zámeček "Sokolí hnízdo" SEZNAM TURISTICKYCH ATRAKCI 2 mapa 3 cílová místa 11 aktivity 17 důležitá telefonní čísla mapa 2 Hrady a zámky, zříceniny Výletní zámeček Sokolí hnízdo

Více

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou

Více

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

PLZEÒSKÝ KRAJ. mìsta a obce Plzeòského kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz PLZEÒSKÝ KRAJ mìsta a obce Plzeòského kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í PLZEÒ Mìsto Plzeò, významné hospodáøské, dislav Sutnar

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

EKO AGRO TURISTIKA Olomoucko a Jeseníky 2007

EKO AGRO TURISTIKA Olomoucko a Jeseníky 2007 EKO AGRO TURISTIKA Olomoucko a Jeseníky 2007 PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMÌDÌLSTVÍ Takto jsou oznaèované produkty certifikovaného ekologického zemìdìlství Toto je logo svazu PRO-BIO, nevládní neziskové organizace,

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Rákosníčkovo hřiště bude stát řed plaveckým bazénem

Rákosníčkovo hřiště bude stát řed plaveckým bazénem duben ročník 16 číslo 4 Rákosníčkovo hřiště bude stát řed plaveckým bazénem TIC bude občanům o Velikonocích k dispozici Otvírací doba Turistického informačního centra bude v dubnu prodloužena během Velikonoc:

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek

Odbor správy majetku vedoucí Ing. Jiøí Šùstek MÌSTO LUHAÈOVICE Zastupitelstvo mìsta Luhaèovic ZML pracovalo v roce 2011 ve složení: PhDr. František Hubáèek, Ing. Marie Semelová, Mgr. Roman Lebloch, Ing. Pavel Køenek, Bc. Eva Tomalová, Alena Tománková,

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Poznávací a tematické zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Zajiš ujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem

Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem Cesty za poznáním, kulturou, sportem a odpočinkem Praha Jihlava Brno Ledeč nad Sázavou HB Světlá nad Sázavou Chotěboř Ždírec nad Doubravou Svratka Jimramov xx Stravování: xxxx xxx www. PE PELHŘIMOV Černovice

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého

LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého listopad 011 roèník XVIII. www.luhacovice.cz Digitalizace LUHAÈOVICKÉ NOVINY Ulice Dr. Veselého Vánoèní jarmark v Luhaèovicích Vánoèní trhy byly odedávna symbolem blížících se Vánoc. Ve sváteènì ladìném

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy

Více

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi

Pobyty na VYSOČINĚ. Pobyty pro rodiny s dětmi Pobyty na VYSOČINĚ Pobyty pro rodiny s dětmi Vysočina kraj, který hladí duši Máte-li dost uspěchaného života, zajeďte si odpočinout na Vysočinu. Najdete tu panenskou přírodu vybízející k toulkám mírně

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte

Z obsahu: Zdarma 20094XI. roèník. Soukání v Ostrovì už posedmé: téma Hrdina oèima dítìte Palác princù v Ostrovì Zámecký areál v Ostrovì je z hlediska historického i architektonického velice zajímavý komplex staveb. Skládá se ze starého Šlikovského zámku, z pøedního Lauenburského zámku a do

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

JIŽNÍ ČECHY 2009. Seminář pro profesionály v cestovním ruchu Poznejte regiony České republiky

JIŽNÍ ČECHY 2009. Seminář pro profesionály v cestovním ruchu Poznejte regiony České republiky JIŽNÍ ČECHY 2009 Seminář pro profesionály v cestovním ruchu Poznejte regiony České republiky 1/68 OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ STÁTNÍ ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA www.zamek-cervenalhota.eu STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více