Taneční kurzy v našem městě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Taneční kurzy v našem městě"

Transkript

1 Taneční kurzy v našem městě Od konce září probíhá v kulturním domě kurz tanečních pro začátečníky. Vedou jej taneční mistři Petr Šíma a Hana Stehlíková ze Sportovního tanečního klubu 6dance Tábor. Foto: M. Hušek Udělení Ceny města Vyzýváme občany k návrhům na jednotlivce či kolektivy, kteří se v letošním roce výrazně zasloužili o propagaci nebo o realizaci významných aktivit ve prospěch našeho města. Udělení Ceny města vymezuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002. Cenu uděluje město jednotlivcům nebo kolektivům jako výraz morálního ocenění jejich přínosu pro město. Cena města se uděluje za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Veselí nad Lužnicí nebo město propagující v rámci regionu, kraje či České republiky. Dále se uděluje za významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin v oblasti umělecké, sportovní, výchovné či jiné oblasti společenského života mající vztah či propagující město Veselí nad Lužnicí. Své návrhy doručte laskavě nejpozději do 30. listopadu 2007 sekretariátu starosty. Obálku označte zřetelně slovy Cena města. Cena města bude slavnostně předána na Plese města 19. ledna Mgr. Jaromír Novák, starosta Pozn. redakce: Cenu města získal za rok 2005 získal ak. malíř Ladislav Rektoris, za loňský rok ji obdržel František Klouda za celoživotní obětavou a dobrovolnou práci pro město Veselí nad Lužnicí a jeho občany v oblasti požární ochrany. Výzva společenským organizacím Město Veselí nad Lužnicí vyzývá všechny společenské organizace (spolky, neziskové organizace a sdružení), které chtějí žádat pro rok 2008 město o příspěvek, aby svou žádost zaslaly nebo doručily do na adresu Městský úřad Veselí nad Lužnicí, Odbor finanční a plánovací, náměstí T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí. Žadatel musí ve své žádosti uvést částku a konkrétní popis zamýšleného užití požadovaného finančního příspěvku. Příspěvek je možno poskytnout na pořádání kulturních a sportovních akcí, reprezentaci města a činnost městu veřejně prospěšnou. V případě, že společenská organizace získala od města podporu pro rok 2007, je podmínkou pro případné přidělení podpory pro rok 2008 také předložení vyúčtování užití finančního příspěvku roku 2007, a to do Rada města Veselí n. L.

2 2 VESELSKO / LISTOPAD 2007 ZPRÁVY Z RADNICE Z 20. jednání Rady města Veselí nad Luž. konaného dne 19. září 2007 RM bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden až srpen 2007; stav pohledávek k (k datu činí výše nevybraného poplatku za komunální odpad Kč); výstupy ze Studie využití biomasy v systémech centrálního zásobování teplem (CZT) ve Veselí nad Lužnicí, zpracované firmou SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha 2, a doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na realizaci varianty č. 3 (tj. kombinace následujících opatření rekonstrukce rozvodů Blatské sídliště, instalace kotle na biomasu v kotelně Zastávka a vzájemné propojení rozvodných sítí Blatského sídliště a sídliště U Zastávky. RM doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci na tuto variantu); zápis z jednání komise sociálních věcí a zdravotnictví konaného dne ; zápis o veřejně správní kontrole u Městského úřadu Veselí nad Lužnicí, konané ve dnech ; zápis z 18. jednání dozorčí rady Veselských služeb konaného dne ; žádost II. ZŠ, tř. Čs. armády 210, Veselí n. L., o provedení investičních akcí v této škole a doporučuje investičnímu technikovi města zařazení těchto akcí v rámci možností města do plánu investic na rok 2008; žádost p. Minh Duc Le, Vestec, zast. firmou Jihostav, s.r.o., Soběslav, ve věci zpřístupnění pozemku parc. č. 2277/5 pro vybudování bezbariérového přístupu do objektu uvažované prodejny potravin v suterénu obchodního domu v čp. 580/I, tř. Čs. armády a ve věci vyznačení parkovacích míst na pozemku parc. č. 2277/4 pro zákazníky výše uvedené prodejny. RM na základě doporučení komise výstavby a ŽP a komise dopravy a obchodu nesouhlasí s požadavky obsaženými v žádosti; RM předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí zainvestování základní technické vybavenosti (ZTV) Paseky formou: a) prodeje developerské firmě, b) vlastních finančních prostředků. RM schvaluje uzavření Dohody o nájmu rybníků a jejich užívání mezi městem Veselí n. L. a Rybářstvím Třeboň, a.s., v intencích smlouvy uzavřené mezi oběma subjekty dne ; Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi. RM nesouhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Veselí n. L. a firmou J.T.M., s.r.o., Soběslav ze dne , kterou dochází k přechodu nájmu na nástupnickou společnost L&L gastro Victoria, s.r.o., Plzeň, která tímto přejímá veškerá práva a povinnosti plynoucí z dané smlouvy a ukládá starostovi města projednat s firmou J.T.M. s.r.o., Soběslav, uzavření nové nájemní smlouvy ve věci přechodu nájmu na nástupnickou společnost L&L gastro Victoria, s.r.o., Plzeň RM vydává nařízení města č. 2/2007, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hřbitovních míst a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hřbitovního místa. RM ukládá komisi dopravy projednat možnost zřízení přechodu pro chodce mezi prodejnou p. Šenkýře a ulicí Na Potoce. Ze zápisu vybrala mah Z 6. zasedání Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí konaného dne 26. září 2007 ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne ; zápis z jednání kontrolního výboru ze dne ; zápisy z jednání osadního výboru městské části Horusice ze dne a ; výsledky studie využití biomasy systémy centrálního zásobování teplem města, zpracované firmou SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha 2 a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí. ZM schvaluje návrh IV. rozpočtové změny na r Příjmy se zvyšují o Kč, výdaje se zvyšují o Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů je ztráta Kč. Ztráta bude pokryta z peněžního toku; pro stavbu Modernizace trati Ševětín Veselí nad Lužnicí pro účely územního a stavebního řízení dle přípravné dokumentace návrh na trvalý zábor o výměře 2111 m 2,návrh na dočasný zábor nad jeden rok o výměře 749 m 2, návrh na dočasný zábor o výměře 1658 m 2 a návrh na zřízení věcného břemene za účelem přemístění a umístění nadzemních a podzemních vedení o výměře 4008 m 2 ; záměr pronájmu objektu kina ve Veselí nad Lužnicí soukromému zájemci s podmínkou zachování jeho stávající funkce a ukládá starostovi města zveřejnit tento záměr obvyklým způsobem včetně inzerátu v médiích; pro zpracování žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí variantu č. 3 využití spalování biomasy v systémech centrálního zásobování teplem Veselí nad Lužnicí na základě doporučení firmy SEVEn, středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha 2; Úřední den notářky Ludmily Těhníkové úterý 13. listopadu 2007 MěÚ Veselí n. L., přízemí vlevo (naproti odboru soc. věcí a zdravotnictví) 8 11 h (táborská kancelář - tel ) Město Veselí nad Lužnicí uctí DEN VETERÁNŮ v pátek 9. listopadu ve 13 hodin na místním hřbitově. Dne 11. listopadu 1918 skončila podpisy příměří v lesíku Compigne 1. světová válka. Každoročně je tento den slaven jako Den vzpomínek, či Den veteránů. převzetí vodovodního řadu (bývalý propoj mezi ÚV Veselí nad Lužnicí a VDJ Zlukov) v délce 2130 m dle nabídky Jihočeského vodárenského svazu, České Budějovice. Převod se bude realizovat bezplatně. Součástí převodu je i vypořádání majetkových vztahů; zahájení kroků k realizaci nového vodojemu Zlukov pro potřeby zásobování města Veselí nad Lužnicí vodou z DSO Bukovská voda; směnu katastrálních území mezi městem Veselí nad Lužnicí a obcí Žíšov dle původního návrhu (tzv. malá směna) a pověřuje starostu města uzavřením dohody s obcí Žíšov a jednáním s Katastrálním, popř. Pozemkovým úřadem Tábor; přijetí dotace ve výši 9,9 mil. Kč z prostředků Ministerstva financí ČR, Praha 1, na akci: Celková rekonstrukce ulic Budějovická, Hřbitovní a 5. května, Veselí nad Lužnicí. ZM ukládá osadnímu výboru městské části Horusice projednat a vybrat jednu z navržených možností pro umístění kříže původně umístěného v Budějovické ulici; starostovi města v souvislosti s jednáním o pozemcích v rámci usnesení ZM č. 85/07 projednat i převzetí tělesa stávající trati a zajistit, aby toto těleso bylo převedeno do majetku města Veselí nad Lužnicí. Ze zápisu vybrala mah Úplné znění usnesení z jednání zastupitelstva města je zveřejněno na internetových stránkách města a do týdne po zasedání po dobu 15 dnů na úřední tabuli města umístěné na budově MěÚ. Občané se mohou přihlásit do diskuze na jednání zastupitelstva na základě programu jednání, který je vyvěšen sedm dnů před zasedáním zastupitelstva na úřední tabuli města. Před zahájením jednání je možné přihlásit se do diskuse ke konkrétnímu bodu programu.

3 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 3 Z 21. jednání Rady města Veselí nad Luž. konaného dne 10. října RM bere na vědomí čerpání rozpočtu za leden až září 2007; stav pohledávek k ; návrh Miroslava Kohela na úpravy stávající zeleně na náměstí T. G. Masaryka ve Veselí n. L.; zprávu jednatele společnosti Veselské služby, s.r.o. Jaroslava Bendy a vedoucího střediska TS Veselské služby, s.r.o. Václava Zasadila o činnosti společnosti Veselské služby, s.r.o.; plán financování obnovy a oprav vodovodů a kanalizací v majetku města Veselí n. L. předložený firmou 1. JVS, a.s., České Budějovice. zápis z jednání bytové komise konaného dne ; zápis z jednání komise výstavby a ŽP konaného dne ; zápis z jednání komise dopravy a obchodu konaného dne ; RM souhlasí s uzavřením Dodatku k dohodě o členství mezi městem Veselí n. L. a jmenovaným velitelem JSDH Veselí n. L. Jaroslavem Březinou v souvislosti se zajišťováním vedení a výcvi- ku členů JSDH; s navýšením ceno6%zaaktualizaci a správu digitální technické mapy města Veselí n. L. formou dodatku ke smlouvě mezi městem Veselí n. L. a firmou GEFOS, a.s., České Budějovice; s nákupem převazového vozíku MEDIK 60 za cenu ,26 Kč (včetně DPH) a SW Pečovatelská služba 3 za cenu 12 tis. Kč (včetně DPH) pro organizaci TEP, Centrum sociálních služeb, Veselí n. L. Nákup uvedeného zboží bude proveden z finančních prostředků Protipovodňová opatření města a o tyto prostředky bude krácen příspěvek organizace TEP, Centrum sociálních služeb, Veselí n. L. RM nesouhlasí s navrhovaným řešením napojení areálu Domu sv. Františka na zdroj užitkové vody a souhlasí s tím, aby sezónní zalévání okolní zeleně (tři až čtyři měsíce) bylo řešeno napojením na plastovou hadici, která bude na zimu odpojena. RM neschvaluje umístění rozhledových zrcadel na křižovatce ulic Svinenská Polní ve Veselí n. L.; vyznačení míst pro kontejnery v ulici P. Voka u domu čp. 483/I a 484/I ve Veselí n. L. RM doporučuje zastupitelstvu města navýšení rozpočtu Základní školy, tř. Čs. armády 210 o částku Kč na nákup výpočetní techniky; prodej vozidla CAS 8 Avia využívaného SDH Veselí n. L. z důvodu nadbytečnosti. RM ukládá odboru výstavby a životního prostředí požádat Ing. Cihelnu o posouzení umístění dopravních značek zákaz zastavení v obou směrech s dodatkovou tabulkou 7 15 hodin a na vozovku před školou vyznačit nápis POZOR DĚTI ; odboru organizačnímu a vnitřních věcí ve spolupráci s SDH Veselí n. L. zveřejnit záměr na prodej vozidla CAS 8 Avia na úřední tabuli města; odboru výstavby a životního prostředí ve spolupráci s investičním technikem města zahájit řízení o odstranění stavby u domu čp. 215 ve Hřbitovní ulici. Ze zápisu vybrala mah Přinášíme vám aktuální informace ohledně příprav protipovodňové ochrany našeho města. Příprava dokumentace pro územní řízení se již chýlí ke konci a v nejbližší době bude na místně příslušném stavebním úřadu zahájeno územní řízení. Zato Ministerstvu zemědělství jako garantovi dotačního programu Podpora prevence před povodněmi se nedaří, aby vyřizování žádostí jednotlivých měst a obcí probíhalo plynule zaseklo se to totiž na skutečnosti, že na základě velkého počtu došlých žádostí bylo ministerstvo ze zákona o veřejných zakázkách povinno vyhlásit veřejnou soutěž na strategického experta, který odborně posuzuje jednotlivé žádosti. Výběrové řízení stále ještě probíhá (jsou dva uchazeči) a snad v nejbližších dnech už padne rozhodnutí a odborné posuzování žádostí se konečně rozběhne. Pozitivní informací pro všechny obyvatele Veselí nad Lužnicí ohrožené povodní naopak je, že naše město navštíví v pondělí 5. listopadu zástupci České protipovodňové asociace, kteří se budou nejdříve věnovat možnostem lokální ochrany jednotlivých druhů rodinných domů a odpoledne od 17 hodin budou k dispozici v kulturním domě města ke konzultacím s obyvateli. Všichni jste do kulturního domu srdečně zváni. Ing. Václav Matějů, místostarosta města Zastupitelstvo města usnesením č. 97/07 ZVEŘEJŇUJE ZÁMĚR PRONÁJMU OBJEKTU KINA Podmínky: 1) V objektu bude zachována základní funkce kina 2) Po dohodě s městem může být objekt využíván i k jiným účelům 3) Předpokládaný termín platnosti nájemní smlouvy od Podrobnější informace podá místostarosta města Ing. Václav Matějů na tel. č , po dohodě možné osobní jednání včetně případného projednání podnikatelského záměru. Zájemci doručí své nabídky včetně výše nájemného a podnikatelského záměru v zapečetěné obálce s označením,,kino NEOTVÍRAT! nejdéle do na adresu: Kancelář starosty nám. T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí. POZVÁNKA Město Veselí nad Lužnicí ve spolupráci s občanským sdružením Voda zve občany města na setkání se zástupci České protipovodňové asociace Pondělí 5. listopadu od 17 hodin Kulturní dům Veselí nad Lužnicí malý sál Zástupci České protipovodňové asociace vám budou k dispozici ke konzultacím ohledně možností lokální ochrany domů v našem městě. Zároveň vám budou v případě zájmu sděleny a promítnuty poslední informace ohledně komplexní protipovodňové ochrany našeho města. Všichni jste do kulturního domu srdečně zváni. Ing. Václav Matějů MěstoVeselí nad Lužnicí zveřejňuje tímto v souladu s 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů P R O D E J STAVEBNÍHO POZEMKU v lokalitě,,pod vodojemem - severní část cena za 1 m Kč pozemek č. 3 (2664/3) m 2 Podrobnější informace lze získat na organizačním odboru u Ing. Jindy nebo na tel. čísle Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese: Městský úřad, kancelář starosty náměstí T. G. Masaryka Veselí nad Lužnicí V předstihu dokončená celková rekonstrukce ulice Hřbitovní včetně nových parkovacích míst. Foto: Zdeněk Lukeš

4 4 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Ptáme se našich zastupitelů Jste pro zainvestování pozemků pro 22 stavebních parcel v lokalitě Paseky developerskou firmou nebo městem Veselí nad Lužnicí? Miloš Silovský (ODS) Jsem pro prodej Pasek developerské firmě z těchto důvodů: 1) pro město je to výhodnější, než zajišťovat výstavbu inženýrských sítí, když město nemá finanční prostředky. 2) okamžité finanční prostředky z prodeje. Ve většině měst se využívá developerských firem, zkušenosti jsou dobré i špatné. Je možné, že budou zainvestované pozemky levnější od developerské firmy než od města. Záleží na výběru firmy. Mgr. Jaromír Novák (ČSSD) Jsem spíše pro zainvestování městem, tedy prostřednictvím rozpočtu města, ale můj postoj není nijak skalní, dovedu si představit i opačnou možnost. Podstatné je, aby výsledná cena pro prodej pozemků byla zajímavá pro občany a koupili si tyto parcely. Upřímně řečeno, pokud chce město zisk 300 Kč/m 2, bude asi firma chtít podobný zisk a při předpokládané ceně investice Kč/m 2 jsme na ceně 1000 Kč/m 2 a s tím spokojen nejsem. Nicméně usnesení ZM je závazné a budeme ho plnit. Ing. Milan Bumerl, CSc. (KDU ČSL) Jsem pro developerskou firmu, pokud její nabídka bude akceptovatelná. Ing. Jaroslav Hejl (KDU ČSL) Po zvážení argumentů pro a proti jsem se přiklonil k variantě, aby město prodalo tyto pozemky ve výběrovém řízení developerské firmě, která by pak investovala do inženýrských sítí v této lokalitě a následně by tyto parcely rozprodala zájemcům. Důvody, které mě k tomuto názoru vedly, spočívaly hlavně v tom, aby městský úřad neplýtval časem a finančními prostředky na činnost, kterou může - dle mého názoru - efektivněji zajistit soukromý subjekt. Město pak může za finanční prostředky získané prodejem parcel developerské firmě opravit např. některé chodníky a tím prospět většímu počtu občanů našeho města. Ing. Karel Zelenka (Sdružení nezávislých kandidátů) Jsem pro zainvestování městem. Ing. Václav Matějů (KDU-ČSL) Obě možnosti zainvestování lokality Paseky považuji za realizovatelné a důležité pro mé konečné rozhodnutí bude, která z možností bude výhodnější jak pro potenciální zájemce o koupi parcel, tak i pro město, které ze získaných finančních prostředků může financovat realizaci dalších investičních akcí. Přikláním se k zainvestování dobrou developerskou firmou, protože věřím, že dokáže zainventovat pozemky efektivněji, než kdyby to bylo v režii města. Zároveň považuji za vhodné nastavit podmínky smlouvy s developerskou firmou tak, aby nebyli poškozeni zájemci o koupi parcel. mah Výzva k výměně řidičských průkazů v Soběslavi Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007! S sebou vezměte: platný doklad totožnosti občanský průkaz nebo cestovní pas jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm řidičský průkaz, kterému končí platnost Ing. Jiří Hanzlík, vedoucí odboru dopravy MěÚ Soběslav Platnost občanských průkazů Upozorňujeme občany, že končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do Tyto občanské průkazy je nutné vyměnit do Výměna občanského průkazu je bezplatná. Anna Kašparová, odbor organizační a vnitřních věcí

5 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 5 Poděkování Děkuji vedoucí terénní pečovatelské služby Haně Fesslové a ostatním pracovníkům za laskavost a vstřícnost, se kterou vykonávají svou práci dovážení obědů a pomoc v domácnosti. Jsem velmi spokojena. Dík patří také přátelům z Veselí Majce a Jiřímu Novákovým a Jiřímu Lacinovi za pěkné chvíle, které jsem s nimi prožila. Jana Hulínová Óda na radostné setkání žáků třídy I. ZDŠ Lidi zlatý to je bída když se sejde tahle třída třída samých důchodců Ten má cukr ten zas tlak všechno aby sepral šlak Každého už něco bolí někdo kulhá já jdu s holí Je tu vdovec je tu vdova někdy taky chybí oba Kdeže jsou ty staré časy když nám ještě rostly vlasy Děvčatům zas rostly vnady teď jim rostou už jen brady A tak říkám kamarádi kde že je to naše MLÁDÍ Zdeněk Ranftl pro spolužáky. Setkání se uskutečnilo v sobotu 6. října. Setkání starostů dobrovolného svazku obcí Veselsko se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu v h v zasedací místnosti MěÚ Veselí nad Lužnicí. Informace k aktuálním možnostem čerpání dotací a k programu LEADER podají zástupci firmy BESI, a.s. Mgr. Jaromír Novák, předseda DSO Vzpomínka S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil zakládající ředitel Střední odborné školy pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí RNDr. Jiří Bumerl. Zemřel po krátké nemoci dne 18. října ve věku 82 let. Čest jeho památce! V příštím čísle věnuje škola bývalému panu řediteli vzpomínku. Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy Vítání dětí Ve středu dne 17. října se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského úřadu ve Veselí nad Lužnicí slavnostní vítání dětí do života. Kulturní program byl veden ve folklorním blatském tónu a připravily ho členky baráčnické obce Vitoraz. Krásné lyrické písně zazpívaly Květa Juráňová a Eliška Kozlová. Program připravila o moderovala Jindřiška Petříková. Pravý blatský kroj u kolébky předvedla Marie Hadravová. Z pozvaných 36 dětí se k vítání dostavilo 24, kterým město spolu se sponzorem, pojišťovnou Alianz, zastoupenou Marií Líkařovou, předalo drobné dárky. Sponzorovi touto cestou vřele děkujeme. Alena Imramovská, matrikářka Vzpomínka Dne 17. listopadu vzpomeneme třetí smutný rok, kdy zemřela naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Nováková z Valu. Děkujeme za tichou vzpomínku. Kdo žije v srdci, neumírá. Zavřel jsi oči, chtělo se Ti spát, aniž jsi tušil, co to má znamenat. Nebylo Ti přáno dále s námi být, nebylo léku, abys mohl žít. Dne 20. listopadu uplyne první smutný rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef Hanzal z Veselí nad Lužnicí. Za tichou vzpomínku děkují manželka Alena, dcery Alena a Milena s rodinami Sobota 3. listopadu 2007 v hod. Divadlo J. K. Tyla, Třeboň POLITICKÝ KABARET ZUZANY BUBÍLKOVÉ A ERIKA BEZDÍČKA Osobnost Zuzany Bubílkové a náplň pořadu asi není třeba představovat. Erik Bezdíček, emeritní sólista Divadla J. K.Tyla v Plzni zpívá písničky, které vznikly ve spolupráci s autorskou dvojicí Helena Němcová text a klavírista Václav Vedral autor hudby. Písničky jsou obsahově součástí scénáře, některé budou i u vás premiérou. Vznikají na základě zcela aktuálních událostí a jsou zpívány zásadně živě s doprovodem klavíru (varhan). Informační a kulturní středisko města Třeboň, tel.: Dne 29. listopadu je tomu dvacet let, co nás navždy opustila paní Marie Malechová z Veselí nad Lužnicí. Stále vzpomínají synové s rodinami.

6 6 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Pozvánka na setkání podnikatelů, zemědělců, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a občanů území Místní akční skupiny Třeboňsko (mikroregiony Třeboňsko, Veselsko, Řečicko a Vitorazsko) kvyužití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova, které se koná dne v 16 hodin v zrcadlovém sále Kongresového a kulturního centra Roháč v Třeboni. Pro období má MAS Třeboňsko možnost rozdělit milionů Kč na dotační podporu projektů v regionech MAS. Tyto peníze jsou určeny na podporu obecních a podnikatelských projektů, stejně jako projektů neziskových organizací. Na setkání zveme všechny, kteří by chtěli realizovat svůj projekt s dotačním příspěvkem z fondů EU v období Svou účast, prosím, potvrďte do na tel nebo , paní Kohoutová. Program jednání: Seznámení s možnostmi využití dotací z Programu rozvoje venkova Program Leader a rozvojová strategie území MAS Třeboňsko. V čem je výhoda programu LEADER? Podmínky získání dotací. Příklady projektových záměrů. Ing. Jan Hůda, předseda správní rady MAS Pozvánka na den otevřených dveří SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí pořádá pro uchazeče z řad žáků 8. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče den otevřených dveří, který se koná v pátek 30. listopadu 2007 od 14 do 17 hodin. Program: prohlídka školy a domova mládeže informace o studijních oborech ochutnávky sýrových specialit vlastní výroby a výrobků a. s. Madeta návštěva školního terária Všichni zájemci jsou srdečně zváni! Ing. Ladislav Honsa Představujeme vám Místní akční skupinu (MAS) Třeboňsko o.p.s. Oblast Místní akční skupiny Třeboňsko se Vitorazsko: Mikroregion Vitorazsko tvoří skládá z katastrálních území čtyř svazků obcí, katastrální území šesti členských samosprávných obcí. Geomorfologicky je součástí Třeboň- a to Svazku obcí regionu Třeboňska, Vitorazska, Veselska a Řečicka. Svazek obcí leží při ské pánve s přirozenou osou území a řekou hranicích s Rakouskem. MAS Třeboňsko se Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, zá- v červnu r spojila s MAS Veselsko. Základní údaje: padním a severním je ohraničen pouze hranicemi Členství: čtyři svazky obcí a 30 podnikatelských katastrů členských zemí a nemá přirozené hranice. Nadmořská výška se pohybuje od 450 do 520 subjektů Počet měst a obcí: 55 m. n. m. Rozloha: 931,44 km 2 Veselsko a Řečicko: Oba tyto regiony jsou Počet obyvatel: typickou venkovskou oblastí, krajinou blat s výskytem borových a lužních lesů. Tato krajina je Hustota osídlení: 45,08 obyvatel/km 2 Předseda správní rady: Ing. Jan Hůda charakteristická zdobnou architekturou zemědělských usedlostí (tzv. selského baroka). Část Ředitel MAS: Ing. Jaromír Vávra, CSc. Kancelář MAS: Jaroslava Kohoutová regionu Veselska leží na ohromném podzemním Dukelská 145, Třeboň jezeře s nejkvalitnější pitnou vodou. Regiony Telefon: , mají co nabídnout: zámek Červená Lhota, naučné stezky Borkovická blata, Veselské pískov- www. mas-trebonsko.cz ny, řeku Lužnici, která je vyhledávána Facilitátor MAS: BESI a.s. především vodáky a rybáři. Dále mezinárodní Komunikace: , cyklotrasu Greenways Praha -Vídeň. 535 (anglicky) (německy), (španělsky) STRUČNÝ POPIS ÚZEMÍ: Třeboňsko: Povrch regionu je tvořen převážně plochou Třeboňskou pánví ( m. n. m.) oválného tvaru, o osách cca 60 a 25 km a protaženou ve směru JJV- SSZ. Území je ohraničeno výběžky Českomoravské vysočiny na východě, Novohradských hor na jihu a na západě plochým hřbetem Lišovského prahu. Přirozenou osou území je část horního a středního toku Lužnice. Mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla v roce 1979 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Nabídka studia Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí nabízí pro uchazeče tyto maturitní obory: Přírodovědné lyceum Obor typu přírodovědné gymnázium je vhodný pro uchazeče s velmi dobrým prospěchem. Má všeobecný základ s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Absolventi dále studují na fakultách lékařských, farmaceutických, přírodovědeckých, životního prostředí, zemědělských, lesnických, chemických, potravinářských a jiných vysokých školách. Ochrana a tvorba životního prostředí Absolventi pracují jako ekologové, vodohospodáři, pracovníci ve státní správě (odbory životního prostředí, ochrana přírody, národní parky a chráněná území), technici v oblasti odpadového hospodářství, zpracování odpadů a čištění odpadních vod, laboranti v oblasti kontroly životního prostředí. Také mohou pokračovat ve studiu na fakultách životního prostředí, zemědělských, lesnických a biologických. Analýza potravin Obor vychovává laboranty pro mikrobiologickou a chemickou kontrolu jakosti potravin, potravinářských surovin a zemědělských plodin. Absolventi se uplatňují také ve zdravotnictví, vodárenství, chemickém průmyslu, farmacii. CHARAKTER ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGII OBLASTI: Území MAS Třeboňsko je převážně venkovskou oblastí s převažující činností v zemědělství, lesnictví a rybářství. Nachází se zde značné množství historických a kulturních památek. Celé území v okolí Třeboně je spojeno s dlouholetou tradicí stavby rybníků, které jsou určeny pro chov sladkovodních ryb (Svět, Rožmberk). Mezi další ekonomické aktivity patří těžba štěrkopísku, rašeliny, sklářský a pivovarnický průmysl. V Třeboni má nejsilnější ekonomický potenciál lázeňství. Regionu MAS se také týká NATURA 2000, která představuje soustavu chráněných území evropského významu. Dále studují na vysokých školách potravinářského, biologického a chemického typu. Technologie potravin Absolventi získávají kvalifikaci technika, technologa, mistra, vedoucího směny, zásobovače v potravinářských firmách. Pracují v oblasti stravovacích služeb nebo samostatně podnikají v oblasti potravinářství. Také mohou pokračovat ve studiu vysokých škol potravinářského a chemického typu. Na všechny uvedené obory přijímáme v tomto školním roce bez zkoušek! Bližší informace: nebo na tel.: (ředitel školy), (zástupce ředitele). Ing. Ladislav Honsa, ředitel Budova SOŠ OTŽP. Foto: ivp

7 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 7 Cyklisté si s přicházejícím zimním obdobím neuvědomují, že delší noc vyžaduje osvětlení jízdního kola i v jiném časovém úseku než přes léto. Při jízdě například do zaměstnání a škol a ze zaměstnání a škol je třeba počítat s předním a zadním světlem nebo blikačkami. Jde především o bezpečnost účastníků silničního provozu! Blikačka by neměla mít dlouhý neosvětlený interval, protože lze cyklistu snadno přehlédnout. Bohužel ani po opakovaně zveřejněných výzvách k odstranění autovraků nebyly některé odstraněny. Tento přestupek převezme Komise pro projednávání přestupků města Veselí nad Lužnicí k dalšímu vyřízení. Jde o bezohlednost majitelů autovraků, kteří svým jednáním zabírají parkovací místa řádně užívaným vozidlům. Dále upozorňujeme Veseláky, aby zkontrolovali, jestli svým materiálem různého druhu nezabírají veřejné prostranství. Tento materiál je třeba přemístit na své pozemky nebo lze zažádat řádnou cestou u Městského úřadu Veselí nad Lužnicí o zábor veřejného prostranství. Protože je mnohdy skladováním různého nevzhledného materiálu i na soukromém pozemku a zanedbaným stavem zahrady narušen vzhled obce, může být naplněna skutková podstata dalšího přestupku proti veřejnému pořádku, a toto lze v krajním případě i sankcionovat. Poděkování patří občanům bydlícím na obou sídlištích, kteří i přes ztížené podmínky pro parkování motorových vozidel své automobily nenechávají na místech, kde je to zakázáno. Str. Radoslav Virt, služ. č. 555 Dne v době od 22 do 24 hodin došlo v ulici Smetanova ve Veselí n. L. ke vloupání do osobního automobilu. Dosud nezjištěný pachatel zde po rozbití okna odcizil notebook v hodnotě Kč. Vzhledem k předchozím upozorněním policie se zde naskýtá příměr o hrachu házeném na zeď. Dne byly započaty úkony trestního řízení ve věci odcizení osobního automobilu Škoda Octavia, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel v ulici Petra Voka. Způsobená škoda činí Kč. Dne byl obviněn z trestného činu ublížení na zdraví 63letý muž, který ve Veselí n. L. fyzicky napadl a zranil 12letého chlapce. Napadením mu způsobil dobu léčení 14 dní se podařilo dopadnout a sdělit obvinění z trestného činu krádeže, kterého se dopustili dva muži z Českobudějovicka tím, že se vloupali do chatky TJ Lokomotiva a odcizili zde věci v hodnotě 5 tis. Kč. O případu byli občané informováni v červencovém Veselsku. Npor. ing. Petr Nováček, vedoucí oddělení Otevírací doba sběrového dvora: Po, Út, Čt h St h Pá h So h Prosíme příchozí o nahlášení v kanceláři TSM. Svoz objemného odpadu Pondělí Zastávka (u garáží) Úterý Blatská ulice Středa Chmelnice (u zahr. kolonie) Čtvrtek U jatek (Za Slabých) Pátek U Vodárny Sobota Hamerská (Štěpnice) Pondělí třída Čs. armády (hodinářství) Úterý Tyršova čtvrť (u rybníčku) Středa U kotelny Drahstavu Čtvrtek Parkoviště u stavebnin Pátek Blatské sídliště (pod SOŠ OTŽP) Sobota Hřbitovní ulice (9 10 h), Horusice (10 12 h) V pracovních dnech je vůz přistaven vždy od 15 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 12 hodin. Likvidace železného šrotu probíhá individuálně po dohodě s technickými službami. Tzv. železné soboty v letošním roce neprobíhají. Nabízíme dopravu: multikárou, traktorem a zametání zametacím vozem a vozidlem LIAZ. Václav Zasadil, vedoucí střediska TSM Nabídka využití rehabilitačního bazénu v domově pro seniory Cvičení probíhá podobně jako v minulém období, změnou je pouze prodej permanentek, které jsou výhodné finančně (z deseti cvičení zaplatí uživatel pouze osm) a zájemce se nemusí objednávat, protože permanentka je určena na konkrétní termíny, čímž je místo rezervováno. Aquaaerobik probíhá každý čtvrtek od hodin. Cvičí Mgr. Zdeněk Juračka, kapacita je 14 osob. Cena 70 Kč/cvičení nebo permanentka na deset cvičení (ve stanovených termínech) stojí 560 Kč. Cvičení pohybových potíží probíhá každé úterý od hodin. Cvičí Mgr. Z. Juračka. Cena 70 Kč/cvičení nebo permanentka na deset cvičení (ve stanovených termínech) stojí 560 Kč. Objednávky na telefonu: , nebo Dále nabízíme zájemcům z řad veřejnosti, firem, ubytovacích zařízení, sportovních a zájmových sdružení, apod. pronájem rehabilitačního bazénu v ceně 500 Kč/hodina. Objednávky na tel Mgr. Jan Vavříček

8 8 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato pravidla jsou vydávána k realizaci 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a upravují postup zaměstnanců Městského úřadu Veselí nad Lužnicí (dále jen MěÚ ) a strážníků Městské policie Veselí nad Lužnicí (dále jen MP ) při převzetí nalezené věci, při jejím uložení a po jejím připadnutí do majetku města Veselí nad Lužnicí. Čl. 2 Převzetí a evidence věcí 1) Nalezené věci přebírají od nálezce v pracovní době pověření zaměstnanci MěÚ, odboru organizačního a vnitřních věcí, kde se také vede jejich evidence. 2) Mimo pracovní dobu MěÚ je možné nalezenou věc odevzdat strážníkům MP v době jejich služby, kteří ji poté předají pověřenému zaměstnanci MěÚ. 3) MěÚ a MP jsou povinny zajistit uložení věci po zákonem stanovenou dobu takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě, odcizení, zničení či poškození. 4) Nalezené movité věci budou od předání nálezcem uloženy u MěÚ, nalezené finanční prostředky budou ode dne nálezu uloženy na depozitním účtu města Veselí nad Lužnicí. 5) Opuštěná zvířata převezmou a jejich umístění v příslušném zařízení zajistí strážníci MP, kteří vedou evidenci nalezených zvířat. MP je oprávněna svěřit zvíře do dočasné péče nálezci nebo jiné fyzické či právnické osobě. 6) Evidence věcí obsahuje evidenční číslo věci, její označení, datum převzetí, jméno a příjmení nálezce a místo nálezu. Každá uložená věc, s výjimkou nalezených a opuštěných zvířat, Nalezené klíče jsou vystaveny v chodbě MěÚ. je označena štítkem s evidenčním číslem. Evidenční čísla jsou přidělována podle vzestupné číselné řady, počínající číslem 1 v každém kalendářním roce. Čl. 3 Zjišťování vlastníka věci 1) Při zjišťování vlastníka věci bude provedeno šetření zejména na základě informací poskytnutých nálezcem věci. Nebude-li vlastník věci na základě dostupných informací zjištěn, je zjišťování ukončeno. 2) Zjišťování vlastníka věci se neprovádí, je-li nakládání s věcí upraveno zvláštním předpisem.1) Čl. 4 Vydání věci vlastníkovi a úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s opatrováním věci 1) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil. 2) Přihlásí-li se v zákonné lhůtě o věc vlastník, je povinen před převzetím věci nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. 3) O vydání věci vlastníkovi je pořízen zápis do záznamu o nálezu, který obsahuje: a) jméno a příjmení vlastníka věci, datum narození, u právnických osob jejich název, IČ, b) adresa trvalého pobytu vlastníka věci, u právnických osob sídlo, c) druh a číslo dokladu totožnosti, d) datum převzetí věci, e) podpis vlastníka věci. Foto: ivp Čl. 5 Zveřejňování nalezených věcí Pověřený zaměstnanec MěÚ dle čl. 2 pravidel zajistí 1x za dva měsíce zveřejňování aktuálního seznamu nalezených a oceněných věcí na úřední desce MěÚ a internetových stránkách města Veselí nad Lužnicí, vč. termínu prodeje. Čl. 6 Připadnutí věcí do majetku města Veselí nad Lužnicí 1) Komise pro oceňování ztrát a nálezů jmenovaná starostou města ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem odboru finančního a plánovacího MěÚ zajišťuje přípravu a prodej věcí, případně likvidaci nepoužitelných a neprodejných věcí. 2) Dvakrát ročně zajistí zaměstnanec pověřený dle čl. 2 pravidel vyřazení věcí bez hodnoty (např. klíče, peněženky apod.) a předložení seznamu zbylých nalezených a oceněných věcí Radě města Veselí nad Lužnicí, která rozhodne o jejich prodeji. 3) Ocenění věcí stanoví komise pro oceňování ztrát a nálezů po odborném vyjádření o ceně obvyklé v době připadnutí osobou pracující v oblasti předmětu nálezu. Čl. 7 Připadnutí zvířete do majetku města Veselí nad Lužnicí Je-li nalezené zvíře v dočasné péči dle čl. 2 odst. 5 pravidel, přechází uplynutím zákonné lhůty 6 měsíců do vlastnictví dočasného chovatele. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Veselí nad Lužnicí č. 622/07 dne a nabývají účinnosti dnem schválení. Mgr. Jaromír Novák, starosta Poznámky 1) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

9 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 9 NA KUS ŘEČI DEVĚTATŘICET SCHODŮ DO NEBE Jen tolik jich stačí k tomu, aby po nich magistr Jan Sejk z Horusic vyšlapal do kupole své malé hvězdárny a zaměřil hvězdářský dalekohled do vesmírných dálek. Hvězdárnu můžete spatřit na zahradě statku č. 23, kam byla instalována 12. října. Sklolaminátem krytá kupole o objemu 3,20 m 3 se na třech železobetonových sloupech tyčí do výše deseti metrů. Umístil ji tam autojeřáb za přítomnosti štábů dvou televizí a zástupců rozhlasu, takže se tato dost neobvyklá událost objevila i ve zpravodajství. Pan Sejk si tak do důchodu splnil svůj velký sen, kterému věnoval i mnoho vlastní práce. Do konečné kolaudace celého díla zbývá sice ještě doladit některé drobné úpravy, ale nejdůležitější práce jsou již definitivně ukončeny. Manželé Sejkovi počítají s tím, že ke slavnostnímu přestřižení pásky pozvou vedení města i zástupce zpravodaje Veselsko, takže z tohoto aktu, plánovaného asi na jaro, přineseme podrobnou reportáž. Přesto už nyní můžeme popřát magistru Sejkovi hodně úspěšných pozorování nebeské klenby i případné nové objevy. ZANIKLÁ ŘEMESLA Ve starých veselských urbářích najdeme názvy došek a šindelář. Nejde však o příjmení, nýbrž o řemesla. V r ve městě žil jakýsi Jíra, povoláním došek (neboli doškař) a v r pak další došek (doškař) Tomáš. V r se uvádí šindelář Jiřík. Lidé kdysi většinou měli zapsáno pouze křestní jméno, příjmení vznikala později, a to mnohdy z názvu jejich povolání, tedy v tomto případě by to byla příjmení Došek, Šindelář. Došek (doškař) pokrýval střechy stavení slaměnými došky, čili upravenými svazečky slámy, upevňovanými na latě krovu tak, jako se dnes kladou střešní tašky. Šindelář pak vyráběl a pokrýval střechu dřevěnými destičkami, kterým se říkalo šindele. Došková krytina byla poměrně levná, protože slámu si hospodář vypěstoval sám, a pokud si ji také sám neudělal, platil jen doškaře. Doškové střechy se udržely poměrně dlouho, místy až do 19. stol., ale zákaz jejich nové výroby z důvodů častých požárů nastal od vydáním nového stavebního řádu pro venkov. Doškovou krytinu však také začaly vytlačovat krytiny šindelové. Zprvu převážně ve městech, později i na vsích. Šindel byl lehký, pevný a vydržel mnohem déle než došky, pokud bylo použito vhodné dřevo. Šindele se vyráběly z polorezonančních smrků, které se rozřezaly na stejnoměrné špalky a nechaly se dlouho vysoušet. Pak se z nich štípaly pravidelné destičky sekyrou, ale většinou se k tomu používala speciální kůže, aby se zachovala stejná velikost jednotlivých kusů. Nakonec se na truhlářském beranu pořízem ještě seřízl břit a hotové šindele se vyrovnaly do hraniček, zatížily kameny, aby se nekroutily a nechaly se půl roku i rok prosychat. Někde se šindelem pokrývaly i štíty budov a kryty stěn roubenek. Na Valašsku se vytvářely také šindele různě tvarované i vyřezávané. Zpočátku si šindele na vesnici dokázali někteří majitelé chalup vyrobit sami a výroba šindele patřívala dokonce k poddanským povinnostem jako robota. I šindele byly nakonec vytlačeny nehořlavými krytinami z pálené hlíny a dnes je můžeme spatřit jen na památkově chráněných objektech. OSUDY SOCH Na veselské náměstí T. G. Masaryka se po dlouhých letech opět vrátila socha sv. Jana Nepomuckého. Dnes už asi málokdo ví, že šlo původně o sousoší. Pod postavou světce se totiž na bocích ještě opírali o vysoký podstavec dva andělé, což lze při pozornějším zkoumání zjistit. Základ k pořizovací ceně byl položen již před 170 lety veselským měšťanem Josefem Zemanem, který zemřel 29. ledna 1837 a odkázal k tomu účelu dům č. 8, za který se získalo 943 zl. stříbra a za ostatní movité i nemovité věci 843 zl. 55 ½ kr. stříbra a ještě na hotovosti 25 zl. Sousoší z pískovce s třemi postavami vytvořil sochař Jindřich Čapka. Pořizovací cena díla činila 3100 zlatých. Dne 16. května 1878 bylo sousoší slavnostně odhaleno a vysvěceno tehdejším veselským farářem Tomášem Starým a katechetou Janem Kubíčkem. Nestálo však tam, kde je dnes, ale proti staré radnici na místě současné lípy v kruhové dlážděné ploše a bývalo obehnáno kovanou okrasnou ohrádkou, kolem níž stály čtyři stromky. Během minulého totalitního režimu bylo sousoší z náměstí odstraněno, ale kovaná ohrádka tam ještě dlouho zůstávala. Kamenosochařské dílo naštěstí nebylo zničeno, pouze přemístěno na okraj malého lesoparku u železničního mostu na levém břehu Nežárky, kde zůstávalo po léta bez povšimnutí. Časem se však přece jen stalo terčem vandala, který jednu sochu anděla zcela zdemoloval a druhou poničil. Někteří starousedlíci mi říkali, že znají viníka, ale nechtějí ho jmenovat.. Sochařská práce velmi dobré kvality byla po roce 1990 znovu osazena na náměstí, poničené sochy andělů však musely být odstraněny. Jejich torza byla uložena do skladu Veselských služeb a přemístěna do kaple sv. Marka jako součást budovaného lapidária. F. J. Stropek tel Nejprodávanější tituly v září 2007 Marie Sochorová Český jazyk v kostce pro SŠ Doris Dusilová a kol. Sprechen Sie Deutsch? 1 Jeffery Deaver Spící pana Agatha Christie Kočka mezi holuby Charles Bukowski Nejkrásnější ženská ve městě Pošlete vaše fotografie a vyhrajte ceny od HUDY! Téma č. 6: S mapou to jde líp Termín: do Mapa SHOCart je dnes již nedílnou součástí našich výletů za hranice všedních dní. Podle map SHOCartu putují turisté, jezdí cykloturisté, lyžují lyžaři, loví rybáři. Automapy SHOCart nalezneme mezi povinnou výbavou vozidel většiny českých řidičů. Zachytit mapu SHOCart v hlavní roli naší nekonečné fotosoutěže je dalším náročným úkolem pro vás. A opět na deset z vás čekají atraktivní ceny: 1. místocyklobatoh DEUTER Trans Alpine (cca 2400 Kč) + Turistický atlas Česko 1: (aktuální mapové listy 2007), 2. místo spacák ROCK EMPIRE Bike (cca 1700 Kč) + Turistický atlas Česko 1: (aktuální mapové listy 2007), 3. místo čelovka BLACK DIAMOND Cosmo (cca 940 Kč) + Turistický atlas Česko 1: (aktuální mapové listy 2007), místo ledvinka DEUTER Nordic 300 (cca 650 Kč) + Turistický atlas Česko 1: (aktuální mapové listy 2007), místoturistický atlas Česko 1: (aktuální mapové listy 2007) + Turistický lexikon Česko.

10 10 VESELSKO / LISTOPAD 2007 vás zve na následující akce Sobota 10. listopadu od 9 do 12 hodin v domě dětí Umělecká dílna - SMALTOVÁNÍ Práce s práškovým smaltem páleném na vařiči, vlastnoruční výroba originálních náušnic, přívěsků, spon do vlasů, lžiček. Cena včetně materiálu 90 Kč. Sobota 24. listopadu od 9 do 12 hodin v domě dětí Umělecká dílna - ADVENTNÍ VĚNCE Práce s přírodními materiály vázání věnců z jehličí, věnce na stůl i dveře, různé druhy přízdob. S sebou vezměte polystyrénový výlisek (věneček cca Kč koupíte v zahrádkářství), cena bez materiálu 30 Kč. Přízdoby si přineste buď vlastní nebo si je můžete koupit přímo na místě. Upozorňujeme, že na přání rodičů zahajujeme činnost kroužku DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY PRO ŽÁKY tříd Pravidelně každé pondělí od do hodin v domě dětí. Cena 500 Kč na celý školní rok. Dále máme ještě volno: PALIČKOVÁNÍ Pro děti, mládež i dospělé, pravidelné schůzky v pondělí v 15 hodin v klubovně na náměstí T. G. Masaryka 109, 2. patro (nad cukrárnou). Cena 600 Kč. VODÁCI Pro děti, mládež a dospělé nyní schůzky v tělocvičně 2. ZŠ v hodin každou středu. Cena 600 Kč. SOFTBALL pro děti třída, pravidelné schůzky v tělocvičně 2. ZŠ vždy ve středu od do hodin a v pátek od 18 do 19 hodin. Cena 700 Kč. Výzva pro rodiče Umí vaše dítě dobře zpívat? Přihlaste ho do pěveckého kroužku v domě dětí! Moc nás mrzí, že právě tento kroužek není obsazen a nemůžeme zahájit jeho činnost. Zdena Opatrná, vedoucí Dopoledne 1. a 2. listopadu budou na náměstí T. G. Masaryka a v jeho blízkém okolí k vidění žáci 4. ročníků ZŠ Blatské sídliště. V rámci projektu Třídím, třídíš, třídíme budou klást spoluobčanům otázky týkající se třídění odpadu. Tímto vás prosíme o vstřícnost a trpělivost. Děkujeme D. Sváčková, P. Vach Podzim na strakaté kobyle jezdí A už je to tu zase, podzim. Na spoustu lidí působí špatně, ale ani se jim nedivím. Podzim nemám moc rád, myslím si, že je to nejhorší období v roce. Vím, že někdo se mnou nemusí souhlasit. Je barevný, může říci. Líbí se mi jenom začátek podzimu, kdy jsem třeba viděl pětibarevný strom a bylo ještě docela teplo. Teď ale, když jdu do školy, vidím jen pahýly stromů a pod sebou mám třiceticentimetrovou vrstvu hnědožlutého listí. Pořád jsem si říkal: Je teplo, je teplo, ale když jsem se vzbudil a viděl, že náš vánoční kaktus vykvetl o měsíc a půl dříve, hned jsem začal ze skříně vyndávat zimní bundu, čepici a rukavice. Když zůstanu doma, protože venku je jen pět stupňů, koukám z okna na ty menší děti, které mají starosti, jestli jim někdo nezbořil bunkr a nebo jestli je někdo nezapikal. Když je vidím, začnu vzpomínat, jací jsme byli my, a říkám si, že jsme byli úplně stejní. A myslím si, že přes všechnu techniku a zdokonalování se děti nezmění a po čase je počítače a jiné vymoženosti omrzí a půjdou raději ven s kamarády. Na podzim si pokaždé vzpomenu, že jsem zameškal pouštění draka. Já jsem totiž nikdy neměl svého a nikdy jsem s ním neběhal po poli. Jestli jednou budu mít rodinu, tak o to určitě svého syna nepřipravím, protože si myslím, že pouštění draka k podzimu patří. Každé období má v sobě něco hezkého, a to by měl každý hledat. Potom nikdy nemusí mít špatný pocit z počasí. Před pěti lety napsal Adam Příbrský, tehdy žák 8. B základní školy na Blatském sídlišti Podzim veselských vodních skautů Krásný podzimní víkend strávili vodní skauti přístavu Kotva uprostřed lesů v terénní stanici CHKO Třeboňsko. Kromě pobytu na zdravém vzduchu si děti zahrály spoustu her, naučily se něco nového o přírodě, malovaly na trička a hlavně sbíraly houby, kterými zdejší lesy přímo překypují. Sobotní odpoledne patřilo slibům. Skautský slib složily čtyři skautky, devět světlušek a dvě vlčata. Blahopřejeme. Kluci a holky, chcete-li poznat nové kamarády a získat nové zážitky i poznatky ze skautského a vodáckého života, přijďte některé úterý v 16 hodin do klubovny u Lužnice pod parkem. (V zimě probíhají schůzky také v nové tělocvičně u 1. ZŠ nebo v bazénu centra sociálních služeb TEP na Zastávce.) M. Hlásková Snímek nafotila Debora Vandasová z misijní společnosti sídlící v Kanadě - je to společnost, která pomáhá lidem s AIDS a současně se stará o děti, jímž rodiče zemřeli na tuto chorobu Skautky Anna Nestávalová, Eliška Příhodová, Jitka Černá a Albína Zavadilová (zprava) se připravují ke slavnostnímu slibu. Foto: Adéla Příhodová Semafór šil deky pro africké děti Občanské sdružení Semafór ve spolupráci se Základní školou v Choustníku a se čtyřmi studentkami Gymnázia v Soběslavi naplánovali a uskutečnili projekt s názvem Deky pro Afriku. Projekt byl podpořen Českou národní agenturou Mládež. Během letních prázdnin se tedy v choustnické škole šily deky technikou patchwork, která se začíná rozšiřovat i u nás. Všechny účastnice se učily sešívat různé obrazce z látek, z kterých pak vznikla třívrstvá deka, quilt. Tyto výrobky pak byly odeslány do Mosambiku, kde udělaly velkou radost dětem, které žijí bez rodičů. Co to vlastně je quilting? Jestliže chceme hovořit o quiltingu, musíme začít u slova patchwork. A co je patchwork? Je to spojování (sešívání) kousků látek tak, že utvoří celek. A quilting neboli prošívání je to, co následuje. Prošívání - spojování tří vrstev látek k sobě. Horní a spodní vrstvou je látka (horní většinou patchwork z bavlny) a vnitřní vrstvu tvoří převážně vatelín. Slavomíra Kadlecová, občanské sdružení Semafór

11 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 11 Sobota , , , TANEČNÍ KURZ Velký sál KD od hodin, vstupné 30 Kč. Neděle JE ÚCHVATNÁ Peter Quilter Divadelní komedie JE ÚCHVATNÁ uváděná v divadle Kalich Praha se odehrává v roce 1944 v New Yorku. Je to příběh skutečně žijící osoby, Florence Jenkinsové. Tato pozoruhodná a poněkud výstřední dáma byla přesvědčena, že vládne výjimečně krásným sopránem. Síle její představy a kouzlu její osobnosti nebylo možno vzdorovat, a tak se stalo, že Florence s pomocí hrstky nejvěrnějších uskuteční svůj sen. Přesto či možná právě proto, že její zpěv byl vskutku dost příšerný (jak dokazují dochované gramofonové nahrávky), stane se proslulou a svou zvláštní uměleckou kariéru zakončí nezapomenutelným koncertem v beznadějně vyprodané Carnegie Hall, zahrnuta potleskem, květinami a přízní publika. Hra o životní radosti, o fantazii, o podivuhodné síle přátelství a citu, o lidské noblese, toleranci, hravosti i bláznovství. Režie: Jana Kališová. Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Ladislav Potměšil, Jan Maxián, Naďa Konvalinková, Lilian Malkinová a Daniela Bakerová. Premiéra představení proběhla 5. září v divadle Kalich a dostupné kritiky mluví o výjimečném hereckém výkonu Jaroslavy Kretschmerové, která ač sama nadána hudebním sluchem, musí pro tuto roli zpívat falešně. V sobotu uvádí tuto komedii českobudějovický Metropol a v době uzávěrky tohoto čísla Veselska byly vstupenky beznadějně vyprodány. Velký sál KD od hodin, vstupné mimo předplatné 220 Kč. Středa JAK BUDDHOVÉ PŘIŠLI NA ZÁPAD Úvodní přednáška o buddhismu pořádá písecké buddhistické centrum. Linie Karma Kagju je jednou ze čtyřech velkých škol tibetského buddhismu. Její odkaz sahá 2500 let nazpět k historickému Buddhovi. Buddhismus v sobě zahrnuje prvky filozofie, psychologie a náboženství. Metody (zejména meditace), které poskytuje, umožňují vědomým způsobem a ve všech situacích pracovat s naší myslí. Cílem buddhistické praxe je rozvinutí takových kvalit jako je absolutní neohroženost, radost nebo svoboda vybírat si, jakým způsobem chceme prožívat svět. Malý sál KD od 19 hodin, vstupné 20 Kč. Úterý AGENTURA PERNŠTEJN RENESANČNÍ VOJENSTVÍ Představení pro II. stupeň 1. ZŠ Veselí nad Lužnicí. Velký sál KD od 8.15 hodin. Středa KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA J. Mortimer, B. Cooke Anglická komedie Docela velkého divadla Litvínov o tom, co všechno se může stát, když zůstanou muži chvíli bez dozoru. Dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně. Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma švagrům změní v nečekané dobrodružství plné napětí, humoru a překvapivých zvratů ohrožujících celou jejich další existenci. Režie: Jurij Galin. Hrají: Roman Štolpa, Hana Sršňová, Jana Galinová, Lukáš Vaculík, Daniela Urbánková, Lenka Lavičková. Velký sál KD od hodin, vstupné mimo předplatné 180 Kč. Změna vyhrazena! PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC: Úterý TLUSTÝ PRASE Niel LaBute Jihočeské divadlo České Budějovice. Velký sál KD od hodin, vstupné mimo předplatné 150 Kč. Sobota DÁDA HITPARÁDA Velký sál KD od 15 hodin, vstupné 170 Kč. Předprodej vstupenek byl již zahájen. Změna vyhrazena! Múza přeletěla z Veselí do Českých Budějovic Část výstavy, zorganizované v rámci projektu Letěla Múza nad Veselím, je na dobu přibližně jednoho měsíce vystavena v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje. Práce Ireny Dürové - Novákové, Jany Kleinové, Ivany Kotýnkové, Anny Malečkové, fotografie a báseň Martiny Balogové mladší a Martiny Balogové starší a fotografie z výstavy i celého projektu Letěla Múza nad Veselím byly vybrány k prezentaci projektu, který Jihočeský kraj podpořil. Chtěla bych poděkovat všem autorům, kteří své práce zapůjčili za to, že jsme mohli představit nadání, vlohy a šikovnost Veseláků a příznivců Veselí široké veřejnosti. Jmenovitě děkuji Martině Balogové mladší, Martině Balogové starší, Janě Kleinové, Ivaně Kotýnkové, Anně Malečkové, Otovi a Ireně Novákovým, Janě Radostové z keramické dílny U Kočků, Marcele Rybákové a Marii Škodové. Současně děkuji Martině Piras, hudebnímu seskupení Lenka Martinů a kamarádi a Veselskému Chrámovému sboru za hezká hudební vystoupení a Luďku Mylerovi za pomoc s organizací a doufám, že v tradici uvádění veselských umělců budeme i nadále pokračovat. Během výstavy v rámci akce Letěla múza nad Veselím měli návštěvníci možnost připomenout si dva významné veselské autory výtvarníka A. Škodu a ak. malíře L. Rektorise. Na snímku je portrét A. Škody od L. Rektorise ze šedesátých let a Rektorisovy kresby, v popředí keramika A. Škody. Zároveň vzpomínáme nedožitá životní výročí obou umělců L. Rektoris by se dožil 78 let, A. Škoda let. Foto: M. Rybářová

12 12 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Pozvánka do Kulturního domu Soběslav Den pro dětskou knihu Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila 1. ročník celostátní akce,, Den pro dětskou knihu". Akce bude zaměřena na propagaci dětské knihy, četby a knihoven. V naší knihovně připravíme prezentaci dětských knih s vánoční tématikou. Rodiče, přijďte s dětmi 1. prosince od 9 do 14 hodin do knihovny, možná najdete inspiraci k zakoupení pěkného vánočního dárku. Nové knihy Pro dospělé: P. J.Tracy - Smrtelný běh, Julie Garwood - Nevěsta, Eva Brabcová - Žena, s.r.o., Michaela Klevisová - Kroky vraha, Nataša Tanská - Já to vidím jinak, miláčku!, Kate Thompson - Čtvrtý jezdec, Bernard Cornwell - Sharpův triumf, Ian Rankin - V dvojím ohni, Jiří Pernes - Komunistky s fanatismem v srdci. Pro děti: Nauč se poznávat domácí mazlíčky, Jacquelina Wilson - Cukrová vata, Kniha pro správné kluky, Kniha pro správné holky, Emily Rodda - Deltora Ostrov smrti, Carola von Kessel - Velká jezdecká soutěž, Diana Kimpton - Eliška a statečný princ. Výpůjční hodiny Út St Čt 8-11 Pá V této době mohou občané využít internet. Přístup k němu je v roce 2007 pro všechny zdarma. Přístup do knihovny je od hlavní silnice (dveře vpravo). V provozu je venkovní výtah. Za pracovnice MěK Eva Různarová Zahrádka Na bříška břečťanů měkce déšť našlapuje. Cínové konvice v řadách jsou flétny příčné, když do nich vítr duje. Poslední posluchač té malé letní sonáty zamkl ti dětství do starého altánu. Slyším pak bouřku v dálce, jak rozechvěle tluče do nebeského tympánu. Báseň z projektu Letěla Múza nad Veselím Neděle v hodin Agentura AP PROSPER Praha Nejšťastnější ze tří Hra hýřící vtipem a nenadálými zvraty působí naprosto přirozeným dojmem. Hrají: Ivan Řezáč, Simona Postlerová, Kamil Halbich/ Jan Hájek, Michal Dlouhý/ Tomáš Pavelka, Martin Sitta/ Rostislav Novák, Kateřina Hrachovcová/ Veronika Pospíšilová, Martina Hudečková/ Marika Procházková, Marika Procházková/ Veronika Pospíšilová. Mimo předplatné 220 Kč. Pátek velký sál GALAXY cyklista 2007 Galavečer s hosty Neděle v hodin - velký sál Divadelní soubor Tábor o. s. uvádí pohádku Zdeňka Kozáka O ševci Ondrovi a komtesce Julince Režie Václav Novák st. Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč. Čtvrtek v hodin Vánoční koncert Tichá noc s Gentlemen Singers 2007 Vánoční koncert jednoho z nejznámějších a nejžádanějších mužských vokálních souborů v České republice. Soubor byl založen absolventy českého chlapeckého sboru Boni Pueri v roce Svým komorním složením a různorodým repertoárem se stal unikátem na české sborové scéně. Vstupné 130 Kč. Jaroslava Palasová, produkční KD Soběslav, tel Soběslavská kapela Hodně Podně v září natočila za pomoci Martina Maredy (Peshata) své demo CD s názvem Žena na Měsíci! obsahující deset vlastních skladeb, které si můžete objednat či stáhnout na webových stránkách Na nich také naleznete termíny koncertů a další informace. vás zve na Podzimní koncert Jiřího Emmera s hosty Sobota 24. listopadu v 18 hodin. Uslyšíte melodramy Zdeňka Fibicha. Melodram spojuje mluvené slovo, v tomto případě verše z Erbenovy Kytice, a hudbu, která tyto verše podbarvuje a dramaticky doplňuje. Tento večer jsme pro vás připravili dva melodramy, Vodníka a Štědrý večer. Recituje Zuzana Benešová, klavírní doprovod Jiří Emmer. Vstupné dobrovolné. Bošilec Zveme vás na tradiční Martinské posvícení v Bošilci Posvícenská zábava se koná v sobotu 10. listopadu od 19 h v místním pohostinství. K tanci a poslechu hraje oblíbená kapela B. Quintett. Od začíná tradiční výlov Bošileckého rybníka. Srdečně vás zveme na 2. venkovní Rybovu mši do Zálší. Vystoupí Blaťácký soubor ze Ševětína spolu s muzikanty z Táborska. Sobota 15. prosince v 18 hodin před statkem č. 3. Vstupné dobrovolné.

13 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 13 Čtvrtek od 16 hodin Pátek od 20 hodin SIMPSONOVI VE FILMU Premiérový film Širokoúhlý animovaný americký film v českém znění. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. 85 minut. Přístupno všem. Vstupné 70 Kč. Pondělí od 20 hodin Úterý od 20 hodin MEDVÍDEK Premiérový film Česká černá komedie. Příběh vypráví osudy tří kamarádů, kteří se znají už od školních let a jejichž vztahy se zdají být idylické. Co se však stane, když přetvářky, tajnosti a lži vyjdou napovrch? A existuje takové kamarádství i mezi ženami? V hlavních rolích: Ivan Trojan, Jiří Macháček a Roman Luknar. 100 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Středa od 20 hodin Čtvrtek od 20 hodin DISTURBIA Premiérový film Thriller USA lehce inspirovaný filmem Alfreda Hichcocka Okno do dvora. Teenager Kale má tři měsíce úředně nařízeného domácího vězení, a tak si krátí čas šmírováním svých sousedů. Každý vrah je něčí soused. 105 minut. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 65 Kč. Sobota od 20 hodin Neděle od 20 hodin IRINA PALM Premiérový film Tragikomedie VB, Francie, Belgie s nominací na Zlatého medvěda Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá zaměstnat v nočním klubu londýnské Soho. V zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka přijme práci, nad níž by se dosud při pouhé zmínce zarděla studem. 103 minut. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 60 Kč. Pondělí od 20 hodin Úterý od 20 hodin GYMPL Premiérový film Česká komedie Tomáše Vorla a Marka Jíchy o studentech, učitelích, rodičích a graffiti. Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Jiří Schmitzer, Jan Kraus, Tomáš Matonoha, Milan Šteindler, Zuzana Bydžovská, Martin Zbrožek, Ivana Chýlková Mládeži přístupno. Vstupné 70 Kč. Pátek od 20 hodin Sobota od 20 hodin RUSH HOUR 3 TENTOKRÁTE V PAŘÍŽI Širokoúhlá akční komedie USA. Losangeleský detektiv Carter a čínský inspektor Lee se vydávají do Paříže, aby zastavili spolčení kriminálních gangů a zachránili tak život staré přítelkyně, nyní již dospělé dcery velvyslance Hana. 91 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Úterý od 20 hodin Středa od 20 hodin TEN VEČER Premiérový film Drama USA. Těžce nemocná žena (Meryl Streep) vzpomíná na dobu svého mládí, kdy potkala lásku svého života, zatímco její dcery se snaží vyrovnat s blížící se smrtí své matky a svými osobními problémy. Drama natočené podle scénáře Michaela Cunninghama, scénáristy filmového hitu Hodiny. 117 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 60 Kč. Čtvrtek od 20 hodin Pátek od 20 hodin POKOJ 1408 Premiérový film Thriller USA. John Cusack a Samuel L. Jackson v hlavních rolích filmu natočeného podle povídky mistra napětí Stephena Kinga. Tématem je záhadný pokoj číslo 1408 hotelu Dolphin, kde se spisovatel Enslin ubytuje navzdory varování hotelového manažera. Je prvním člověkem po mnoha letech, který se odvážil strávit noc v pokoji 1408, předchozí hosté navíc nevydrželi naživu ani hodinu. Cesta k dalšímu bestselleru vede peklem. 94 minut. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 65 Kč. Pondělí od 16 hodin Úterý od 9 hodin pro 1. stupeň ZŠ RATATOUILLE Širokoúhlý animovaný rodinný film USA s českým dabingem, namluveným špičkovými českými herci. Hlavním hrdinou je krysák REMY, který sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem kuchyňských odpadků Linguinim se vydají za svým cílem do Paříže. 110 minut. Přístupno všem věkovým kategoriím. Vstupné 65 Kč. Úterý od 20 hodin VÁŠEŇ A CIT Premiérový film Širokoúhlé romantické drama USA a VB. Vášnivý milostný příběh o skutečném setkání mladé Jane Austenové a Toma Lefroye, který inspiroval její největší romány. Děj se odehrává v roce 1795 a líčí opravdový životní příběh mladé dvojice mezi Rozumem a citem a Pýchou a předsudkem. 120 minut. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Pátek od 20 hodin Sobota od 20 hodin KOŘENÍ ŽIVOTA Premiérový film Širokoúhlá komedie USA s Catherine Zeta-Jones a Aaronem Eckhartem v hlavních rolích. Film líčí pracovní rivalitu, ale i lásku šéfkuchařky manhattanské restaurace a jejího kolegy, neformálního odborníka na omáčky všeho druhu. Recept na štěstí v žádné kuchařce nenajdete. 104 minuty. Pro mládež do 12 let nevhodné. Vstupné 65 Kč. Prodej měsíčníku Veselsko. Prostory kina je možné využívat k různým schůzím, přednáškám, besedám a menším kulturním akcím. Lidmila Lavičková, vedoucí kina Cesty za poznáním Úterý Přírodou Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Zajímavé vyprávění Ing. Jozefa Hláska, vedoucího správy CHKO, spojené s promítáním o druhové rozmanitosti fauny a flóry Třeboňska. Hala SOŠ OTŽP, v 19 hodin, vstupné 10 Kč. Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠ OTŽP

14 14 VESELSKO / LISTOPAD 2007 DUCHOVNÍ OKÉNKO Cesta do misií Farnost ve Veselí nad Lužnicí prožila poslední kněžské svěcení svého rodáka Františka Klepáče před 59 lety. Pater František Klepáč působil celý život v českobudějovické diecézi. Na věčnost si ho Pán povolal 6. června letošního roku (viz. Veselsko 7/07). Je velmi podivuhodné, že ve stejném roce se pro stejnou cestu životem rozhodl i další rodák z Veselí nad Lužnicí Pavel Bicek. Dne 1. října odcestoval na teologická studia do misionářského semináře Redemtoris Mater v Berlíně. Před jeho odjezdem jsme se sešli a povídali si o tom, co Pavla čeká v příštích letech jeho života. Na úvod krátké představení. Je mi 31 let a žiji ve Veselí nad Lužnicí. Jsem svobodný, studoval jsem stavební obor s maturitou a ve stavebnictví jsem také celá léta pracoval. Vraťme se na počátek tvojí duchovní cesty. První kontakt s vírou jsem prožil na katechezích (přednášky o duchovním životě), které se konaly na podzim roku 1999 v kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí. Poté jsem začal pravidelně navštěvovat bohoslužby ve veselském kostele Povýšení sv. Kříže. V jubilejním roce 2000 jsem přijal křest svatý. Po svátosti křtu jsem se plně zapojil do farního života zdejší farnosti, kde jsem pravidelně navštěvoval úterní bohoslužby slova (práce s biblí) a sobotní eucharistie (mše svatá). Toto vše patří do formace v duchovním životě a Pomíjivost Ve vzduchu cítím vůni podzimu a chladná jsou už rána. Mlha ta bílá tma nad Blaty se válí tu zadumanou krajinu si ve své roucho halí. Přišel čas Dušiček a rozjímání vzpomínky vrací se k těm, co odešli nám byli tak blízcí a tak známí. Chmurné a sychravé je období jen příroda si svými barvami hýří a svůj šat si pestře vyšňoří. Z mlhy a zbytků pavoučích sítí navléklo babí léto šňůrky perel - jimi se ozdobí. Ranní paprsek slunce, když na ně svítí jak vzácné brilianty se třpytí. Vše je tak pomíjivé - jako jarní sníh dotkneš-li se jich, zůstane ti jen krůpěj ve dlaních. Marta Čulíková je součástí neokatechumenátní cesty (celoživotní vzdělávání ve víře). K čemu jsi dospěl? Po osmi letech křesťanské zkušenosti jsem pocítil touhu po ještě hlubším zapojení se do života univerzální církve a ochotu šířit radostnou křesťanskou zvěst za hranicemi naší země. Začátkem letošního září jsem se zúčastnil setkání mladých svobodných chlapců z celého světa v přímořském městě Porta san Giorgio v Itálii, kde jsem projevil ochotu vstoupit do misionářského semináře za účelem studia filosofie a teologie s dalším prohlubováním mého povolání. Formační a vzdělávací seminář v Berlíně je jeden ze 72 misijních seminářů rozmístěných doslova po celém světě. V naší republice obdobný seminář nebyl zatím otevřen. Na setkání v Itálii na mě losem připadl kněžský misijní seminář Redemptoris Mater v Berlíně. Spolu se mnou nastoupí stejnou cestu i jeden mladý muž z Polska a Španělska. Tyto nově vznikající semináře jsou duchovními plody II. Vatikánského koncilu, který se konal v roce a otevřel věřícím nové duchovní směry. Jak probíhá studium? První podmínkou k přijetí do semináře v Berlíně je úspěšné složení zkoušky z němčiny. Proto bude první rok studia zaměřen na intenzivní výuku německého jazyka. Pokud se mi tuto zkoušku podaří složit, zahájím pětileté univerzitní filosoficko-teologické studium. Po jeho absolvování následuje přibližně dvouletá praxe v některé farnosti prakticky po celém světě. Po vykonání praxe přichází postgraduální studium s vybranou teologickou specializací. Pokud se mi podaří vše zvládnout, dospěji k jáhenskému svěcení, po kterém následuje svěcení kněžské. Věřím, že i v budoucnu budu mít příležitost se s vámi podělit o nové zkušenosti na mé duchovní cestě. mah Odpustky pro duše v očistci Na Slavnost Všech svatých a po celý následující den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu ze zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Dr. Vlastimil Kročil Pavel Bicek Milý čtenáři, Foto: mah Bohoslužby na Dušičky Čtvrtek 1. listopadu Slavnost Všech svatých hod. - mše svatá (Dráchov) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Veselí n. L.) Pátek 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 14 hod. - mše svatá (Drahov) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Hamr) - pobožnost na hřbitově hod. - mše svatá (Veselí n. L.) - pobožnost na hřbitově Dr. Vlastimil Kročil život každému z nás, ať chceme nebo ne, píše příběhy, jaké by si člověk nevymyslel, dobré, vtipné, špatné i zlé. Tomu všemu napomáhají již silně prokvetlé vlasy, častá srdeční slabost, únava a my, starší, se již utěšujeme, že tu nejtěžší překážku máme za sebou. Samotu a opuštěnost stejně i tak těžce snášíme. Proto se snažíme i my zde v domově důchodců, kde dnes žijeme, vytvářet dobré vztahy k spolubydlícím i ostatním. Snažíme se být vtipnými, mít vždy dobrý vztah k práci, která se nám nabízí i zde v pěstování květin a zeleniny. Pomáháme zkrášlovat okolí naší budovy, zaléváme kytičky v našem domově, pokud nám to zdraví dovolí a zvládneme to. Chci vám přiblížit jeden příběh u fontánky. Napomínal jsem staršího chlapce a dívku, aby slezli z laviček a nešpinili je. Dostalo se mi odpovědi: Dědku, hleď si svého, podívej se, mám čisté boty, pravila Dokončení na str. 15

15 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 15 Pokračování ze str. 14 dívka. Zastavil jsem se a přísným pohledem zkoumal jejich jednání. Začali si s hlavy navzájem sbírat kšiltovky a házet je do fontánky na trysku s vodou. Nakonec jeden z nich hodil prostořekou dívku i v šatech do fontánky a pak uspokojeni odcházeli. Po této mé osobní zkušenosti se už pak ani nedivím, že zase jiné děti zde klacky utloukly několik rybiček. Říkám si stále, proč to udělali. Je to snad hrdinství před ostatními? Myslím, že asi ano. Těmto dětem schází pokora, hlubší poznání přírody, přátelství nebo snad i víra a cit rozpoznat, co je dobré a co zlé? Proto jsem se rozhodl napsat vám pár modliteb k zamyšlení. Ráno Ráno vstávám, chválu vzdávám Otci svému nebeskému. Dnešní ráno celý den, buď Všemohoucí veleben. V poledne Na kostele zvonek cinká, pomodlím se za tatínka. Dej mu, Bože, zdraví, sílu, požehnej mu v jeho dílu. Zvonek cinká na vzpomínku, pomodlím se i za maminku, za tu lásku, s níž mě pěstí, dej jí, Bože, stálé štěstí. Ve zvonečku srdce buší, pomodlím se za svou duši, aby vždycky čistá byla a nebeskému Otci se líbila. Večer Světa Pane, Bože náš, žehnej láskou domov náš. Svaté Tvoje požehnání, ať nás od všeho zlého chrání. Po smrti ať v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Miroslav Veselý z domova důchodců (TEP) Dům sv. Františka slavil Cestujeme po Čechách - Vážení čtenáři, právě vychází nová publikace Cestujeme po Čechách - Jihočeský kraj. Je to již druhé vydání navazující na první, které vydala firma Aspida s.r.o. z Brna. Dočtete se zde nejen o známých místech tohoto kraje, ale i o méně známých městech, obcích, památkách, které mají pestrou historii a lze zde strávit dovolenou nebo výlet dle svých představ. Přijdou si na své milovníci koupání, cykloturistiky, turistiky, návštěvníci památek atd. O těchto zajímavostech se dočtete i v úvodním slově Ing. Františka Štangla, radního Jihočeského kraje, který dokázal velice poutavě popsat krásy tohoto kraje. Dále v této publikaci naleznete mapu památek, mapy cyklotras, mapu ČR, seznam měst a obcí, včetně kontaktů na úřady, tipy na výlety (u každého okresu či oblasti), kontakty na památky (hrady, zámky, muzea, galerie...), některé restaurace, ubytovací kapacity a podnikatelské subjekty, které v těchto místech působí. Kde tyto publikace můžete získat? Distribuujeme je na městské a obecní úřady, informační centra, veřejnosti přístupné památky, muzea a galerie, sportovní a kulturní centra, ZOO... a každým rokem i na veletrzích a výstavách o cestování a turismu, kterých se pravidelně účastníme. Jsou to: Region tour a GO Brno, Tourism Expo FLORA Olomouc, Ostravské výstaviště Černá Louka. Tyto publikace si můžete objednat i na naší adrese: Aspida s.r.o., Černovická 13, Brno, tel/fax: , Rádi vám tuto, ale i další vydané publikace zašleme. Vydali jsme již skoro všechny kraje naší krásné ČR, chybí nám Jihočeský kraj pouze Plzeňský a Karlovarský kraj. Každý kraj aktualizujeme po cca třech až čtyřech letech, abychom vám poskytli aktuální informace. K dispozici máme pro vás i on-line verzi nově vydaných publikací na našich webových stránkách: Jeden kus publikace stojí 36 Kč + poštovné. Publikaci věnovanou Jihočeskému kraji je možné zakoupit v infocentru města. Kolektiv firmy Aspida s.r.o Českobudějovický biskup Jiří Paďour se pozdravil se všemi přítomnými Foto: Václav Jelínek Dům chráněného bydlení pro seniory sv. Františka českobudějovické diecézní charity oslavil 4. října dvouleté působení. První klienti se nastěhovali 18. listopadu roku V současné době poskytuje zařízení s 35 lůžky domov 24 ženám a 11 mužům, o které pečuje sedm zaměstnanců. Od letošního září funguje v domě nepřetržitý pečovatelský provoz. V domě mají senioři k dispozici dílnu, tělocvičnu, společenskou místnost a relaxační zahradu o rozloze okolo 1800 metrů čtverečních. Součástí oslav byla i bohoslužba k uctění památky sv. Františka z Assisi, jehož jméno dům nese. Mši celebroval biskup Jiří Paďour. Poté měli přítomní možnost seznámit se s prezentací ředitelky diecézní charity Michaely Čermákové. Na závěr oslav bylo připraveno pohoštění a hudební vystoupení učitelů Základní umělecké školy Sezimovo Ústí. Děkuji vedení města za dlouhodobou podporu, dále Dr. Vlastimilu Kročilovi za duchovní péči o naše obyvatele, sponzorům a zaměstnancům Domu sv. Františka za vytvoření pohodového slavnostního odpoledne. Současně děkuji ředitelce Diecézní charity. Touto cestou posíláme pozdrav a boží požehnání s přáním brzkého uzdravení prezidentu Diecézní charity páteru Hugo Josefu Pitelovi O. Praem., vzkázal vedoucí zařízení a zároveň sociální pracovník Jaromír Pflanzer. mah

16 16 VESELSKO / LISTOPAD 2007 V srpnu vyrazili do Číny Martin Hadrava, Pavel Vichra a Martin Pšenička (Soběslav), věk 22 let, studenti VŠ. Proč právě Čína? Čína má turistům se svojí několikatisíciletou historií nepochybně mnoho co nabídnout, v roce 2020 to má být turisticky nejnavštěvovanější země světa. O její návštěvě jsme přemýšleli delší dobu a chtěli jsme tak učinit kvůli nižším cenám a většímu klidu ještě před olympiádou - toto léto tedy byla poslední šance. Jak dlouho trvaly přípravy a co všechno obnášely? Nejprve jsme si na jaře zajistili letenku, potom bylo třeba se nechat naočkovat pro cestu do Číny to standardně obnáší vakcínu proti žloutence typu A, břišnímu tyfu a případně i meningitidě. Asi měsíc před odletem jsme si vyřídili vízum na Čínské ambasádě, zbytek příprav probíhal několik posledních dnů před cestou zejména je potřeba opatřit si kvalitního průvodce, v našem případě to byla publikace z řady Lonely Planet. Jak jste se po Číně přepravovali a kde všude jste byli? Nejčastěji jsme se přepravovali vlakem, na krátké vzdálenosti jsme často používali autobusových spojů, ojediněle jsme jeli taxíkem. Kromě jedné noci na strážní věži Velké čínské zdi a několika nocích ve vlaku jsme spali v různých ubytovnách a hotelech. Ubytování v Číně je zatím stále velmi levnou záležitostí, cena se v našem případě pohybovala v rozmezí 30 až 220 českých korun na osobu a noc, velmi zde ale záleží na vašich smlouvacích schopnostech. V Číně jsme byli jeden měsíc a celkem jsme ujeli zhruba šest tisíc kilometrů - začali jsme v hlavním městě Pekingu, odtud jsme se vydali na nedalekou opuštěnou část Velké čínské zdi, odtud jsme jeli vlakem se zastávkami postupně v městech Datong (v jehož blízkosti se nachází jeskyně s až 17 metrů vysokými budhy vytesanými do skal), Pingyao (historické město s krásnými městskými hradbami), Xian (město nedaleko naleziště - podle mnohých největšího archeologického nálezu minulého století Terakotové armády) a Chongqing (údajně jedno z největších měst na světě, spolu s blízkým okolím poskytuje domov více než 30 miliónům lidí). Odtud se nám podařilo pokračovat čtyřdenní plavbou po řeze Yanghzi krásnou scenérií Tří soutěsek, zakončenou pohledem na stejnojmenné vodní dílo, největší vodní elektrárnu světa, jejíž stavba stála více než 75 miliard amerických dolarů. Na závěr naší cesty jsme navštívili jižní část Číny, venkovskou oblast kolem vesnice Dehang a města Fenghuang a vápencové skály v okolí města Yangshuo. Na tomto místě jsme také potkali suverénně nejvíce turistů ze západu, bylo to také jediné místo, kde domluva anglicky vesměs nečinila problémy. Co vás nejvíce zaujalo? Z přírodních památek nás nejvíce zaujala Velká čínská zeď, Terakotová armáda poblíž města Xian, Malé tři soutěsky nedaleko řeky Yangzi a krásná příroda v okolí vesnice Dehang Veseláci ve světě a města Yangshuo. Překvapení typického Evropana čeká při libovolném placení v Číně se totiž o všechno smlouvá. Ceny pro západní turisty jsou zpočátku velmi vysoké, takže není výjimkou, když požadovanou věc či službu nakonec koupíte za pětinu původně navrhované ceny. Dopravní předpisy v Číně takřka neplatí, předjíždí se zleva i zprava a místní řidiči neustále troubí na ostatní, aby dali najevo svou přítomnost. Přestože údajně i v Číně platí absolutní přednost chodců, řidiče, pouštějícího lidi přes přechod, jsme za celý měsíc neviděli ani jednou. A nejsilnější zážitek? Je těžké vybrat z jednoho měsíce cestování to nejlepší. Určitě budeme často vzpomínat na vynikající pekingskou kachnu, jejíž kůže, jak Pavel říká, byla zároveň křupavá i šťavnatá. Osamocený výstup na čínskou zeď a následné přenocování na strážní věži v nás zanechalo silné dojmy, vůbec nejkrásnější to ale bylo nejspíš v již několikrát zmíněném městě Fenghuang a vesnici Dehang. Jak jste se domlouvali? Domluva angličtinou je v Číně velmi problematická, proto jsme se často domlouvali pomocí rukou, posunků a peněz. Anglicky se dá domluvit na turisticky navštěvovaných místech, jakými jsou například hlavní město Peking nebo turistické centrum na jihu, město Yangshuo. Čínština je velmi složitý jazyk, takže ani po měsíci jsme neuměli více než několik základních slovíček. Pro turistu znalého alespoň základů čínštiny se ale otevírá další rozměr této země, neboť místní si cizinců, ovládajících jejich jazyk, velmi váží. Jak vám chutnala čínská kuchyně? Čínská kuchyně je vynikající, obsahuje mnohem větší podíl čerstvé zeleniny než česká a je o poznání lehčí. Přestože ani jeden z nás během pobytu v Číně netrpěl hladem, zhubli jsme několik kilo. Na rozdíl od naší kuchyně můžete hned Město Fenghuang po hlavním chodu něco dělat, například se vydat na náročný výstup. Únavu po jídle jsme v Číně necítili ani jednou. Jak jste si vybírali jídla, jaká byla jejich cena? Výběr jídel byl složitější, jelikož ani jeden z nás neumí číst čínské znaky a místní pro změnu většinou neumí anglicky. V asi třech čtvrtinách případů jsme si proto ukázali na nějaké znaky a čekali jsme, co nám obsluha přinese. Ceny v nejlevnějších restauracích se pohybují zhruba mezi 15 až 25 korunami za jeden pokrm, s tím, že se z něj kolikrát nají i více než jeden člověk. Rýže bývá na jihu zdarma, stejně jako horký čaj. Co hygiena? Jelikož jsme nocovali většinou v hostelech, neměli jsme s hygienou potíže, často jsme měli vlastní sprchu na pokoji. Jídlo dostupné na ulici nám, co se týče hygienických podmínek, nepřišlo o nic horší než české. Jaké bylo počasí? Přestože jsme Čínu navštívili v období dešťů, měli jsme na počasí štěstí, protože jsme snad nikde kromě Čínské zdi pořádně nezmokli. Bylo samozřejmě velmi teplo a dusno, během dne odhadem kolem 35 stupňů Celsia. Jak na vás dnešní Čína zapůsobila? Ačkoliv je Čína formálně stále komunistickou zemí, kapitalismus je zde vidět na každém kroku. Ve městech hojně přibývá výškových budov a mrakodrapů, je vidět mnoho drahých aut, často zahlédnete pobočky společností McDonalds, KFC nebo Starbucks. Na druhou stranu život na vesnici je zcela opačný, lidé jsou velmi chudí, přebývají v často polorozpadlých staveních a živí se převážně zemědělstvím. A co Číňané? Číňany jsme poznali jako velmi přátelský národ, rádi si povídají a hrají různé stolní hry. S turisty se snaží komunikovat i přes zjevnou Dokončení na str. 17

17 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 17 Veseláci ve světě Pokračování ze str. 16 jazykovou bariéru, jsou zvědaví a zajímá je, jak to asi vypadá tam na západě. Často jsme ale narazili na lidi, kteří se jen snažili z nás dostat peníze. I to však překvapivě činí velmi přátelským způsobem Neměli jste cestou zdravotní problémy? Až na drobné zažívací problémy po jedné exotické večeři a krátkého nachlazení jsme žádné zdravotní problémy naštěstí neměli. Prozradíte plány na příští prázdniny? Rádi bychom navštívili další asijské země, v Číně jsme potkali mnoho turistů, kteří nám doporučili zejména Vietnam, Laos, Kambodžu a Thajsko. Pokud budeme mít dostatek času a financí, rádi bychom se podívali právě tam. mah Infocentrum Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 25, nabízí: letecké snímky pískoven a města Veselí nad Lužnicí fotografa Ladislava Rižáka, rozměry A4 (280 Kč) a A3 (490 Kč). Veselské pískovny Foto: Ladislav Rižák Zleva: Pavel Vichra, Martin Pšenička a Martin Hadrava Objednávky dle vzoru v infocentru. Otevírací doba infocentra: Po,St8 17h;Út8 15,30 h; Čt, Pá 8 14,30 h Tel.: Křišťálová noc V noci z 9. na 10. listopadu 1938 vypukl v Německu, také však v Němci čerstvě zabraných Sudetech, pogrom, v jehož průběhu bylo vypáleno a zničeno 267 synagog a zdemolováno 7500 židovských obchodů a bytů židů nacisté uvěznili v koncentračních táborech, desítky přišly o život. Tuto hrůzu nacisté nazvali Křišťálová noc, prý pro zvuk rozbíjených oken a výloh obchodů. Co následovalo na území Protektorátu Čechy a Morava po březnu 1939 a zániku ČSR, je obecně známo. Křišťálová, za jiných okolností velmi lyrické označení noci, byla začátkem hrůz, které lidstvo v takovém objemu a provedení ještě nepoznalo. Vyvražďování celých etnik se stalo průmyslem se vším všudy. Od krádeží majetku movitého i nemovitého až po zužitkování vlasů na výrobu paruk a náplní do matrací, lékařské pokusy na dospělých i dětech, vyrážení zlatých zubů mrtvolám vězňů koncentračních táborů krátce po tom, co je zavraždili v plynových komorách. Hlavní vinu na rozpoutání těchto zvěrstev nesou nacisté. Mezi Čechy se však také našli zločinci, kteří, když nemohli vraždit přímo, alespoň udávali. Poslední z pamětníků jistě nezapomněli na hanlivé nápisy před židovskými domy ve Veselí, dokonce výkaly pomazaný židovský dům na náměstí. Ano, i ve Veselí byli pomatenci tohoto druhu, a nikoli pouze německé národnosti. Řeknete si: Co já mám společného s nějakými židy, navíc před sedmdesáti lety...? Na tuto otázku jednou pro vždy odpověděl už před lety Dietrich Bonhoeffer, katolický kněz, také utýraný nacisty. Napsal: Když zavírali cikány, byli jsme lhostejní, netýkalo se nás to. Když zabíjeli židy, netýkalo se nás to. Teď zavírají a mučí nás. Neskrývaná agrese vůči menšinám nezmizela ze světa lidí s koncem druhé světové války. Její projevy se znovu vzmáhají po celé Evropě. Antisemitismus je opět tolerován. Úředníci si nevědí rady s výkladem paragrafů mnoha zákonů, včetně trestního, a raději povolují i akce s jasně nenávistnou náplní. Pražský magistrát i letos, přes špatnou zkušenost z minulých let, povolil pochod neonacistů středem židovského města. Organizátoři prý nahlásili, že budou protestovat proti válce v Iráku. Poučen záběry z minulého pochodu dodávám, že s pochodněmi a výkřiky: Nic než národ! a Židi do plynu! těžko šlo o protiválečnou akci. Teprve po protestech židovské obce a nemnoha osobností byla před několika dny tato kryptoneonacistická akce zakázána. Jako společnost jsme lhostejní k projevům násilí a nenávisti vůči Romům, židům a mnoha dalším, nejenom etnickým menšinám. Intelektuální elity ve své drtivé většině mlčí. Na školách všech stupňů se o menšinách hovoří málo nebo vůbec. Proto si připomeňme 10. listopad 1938 a vezměme toto připomenutí jako výzvu k diskuzi o občanské angažovanosti v čase, který je nám žíti. Hlavně však nemějme věc veřejných projevů solidarity s kteroukoli menšinou za výhradní starost politiků. Mohlo by se nám to všem, bez rozdílu pohlaví i barvy pleti, fatálně vymstít. Václav Jelínek

18 18 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Den 16. října byl Světovým dnem výživy. Výživa je jedním z hlavních činitelů ovlivňujících zdravotní stav člověka. Je součástí životního stylu Několik vět a čísel ze světa výživy Zdravotní stav je ovlivněn ze % životním stylem, z % zdravotní péčí, z 10 % hned vrací. Proto lidé, kteří byli jako děti obézní, mají v dospělosti větší potíže s kontrolou váhy než lidé, kteří přibrali až ve vyšším věku. V dnešní době mezi dívkami a mladými ženami převažuje držení diet nad normálním jedením. V České republice drží dietu asi 20 % životním prostředím a jen z5 10%dědičností. Průzkum také ukázal, že u obézních osob je šestnáctiletých dívek a přibližně 60 % dívek se o Péči o zdraví většina lidí podceňuje, nebo ji chápe jako askezi a odříkání. Péče o zdraví by měla signálech a emoční situaci (může ho vyvolat reetu, se stále zvyšuje. Pod tlakem mediální propa- příjem potravy zvýšen v závislosti na zevních ni někdy pokoušelo. Počet dívek, které drží di- být pravidelná, začínat by měla od útlého dětství. akce na osamělost, deprese, frustrace, napětí, gace štíhlosti se dívky snaží hubnout, i když jsou V České republice trpí nadváhou nebo obezitou dlouhá chvíle nebo stres = tuk zaviněný problémy ). Velký podíl na vzniku těchto mechanismů většina dívek je se svou postavou nespokojena i spokojeny se svou postavou a na druhou stranu asi 73 % dospělých mužů a 57 % dospělých žen. V Evropské unii je váhově nad normu více než mají rodinné vlivy a výchovné metody (např. jídlo jako odměna). Tyto zvyklosti pak přímo napo- dokonce na hranici podváhy. v případě, že mají normální hmotnost nebo jsou polovina dospělých obyvatel. Lidé většinou vnímají nadváhu nebo dokonce máhají rozvoji jídelních stereotypů, které ke Podle šetření CINDI z roku 2002 i jiných průzkumů zdravotního stavu a životního stylu neod- obezitu jako nějaké to kilo navíc, které má v jejich okolí i mnoho dalších, což je chyba. Obezita stav, kdy se dítě pravidelně nestravuje s rodiči povídá u mnoha lidí v ČR životní styl zdra- vzniku obezity přispívají. Stejně nežádoucí je i je často doprovázena jednou nebo více komplikacemi. Například to může být rezistence tkání pak větší pravděpodobnost vzniku nadváhy či obezity. Při šetření byl prokázán vysoký výskyt nebo pokud matka drží nejrůznější diety. Dítě má votnickým doporučením ani zásadám prevence na inzulin (diabetes mellitus II. typu), vysoký dokonce obezity (nebo naopak některé z poruch nevhodných stravovacích návyků, jako nadměrná spotřeba tuků živočišného původu, sacharidů, krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, nemoci kloubů z jejich přetěžování apod. příjmu potravy), protože v rodině chybí vzor normálního jedení. alkoholu a nedostatečná pohybová aktivita. Podle CINDI jedna čtvrtina populace ve věkovém Málokdo také ví, že při zvýšení tukových rezerv (tloustnutí) se buňky tukové tkáně nejen Problémem současnosti se stává i masivní zvětšují, ale roste i jejich počet (hlavně u dětí a mediální propagace redukčních diet. Tyto diety rozpětí let nevykonává ani jeden den při váhovém přírůstku nad 40 kg), a tak nastávají asi 8 x zvyšují riziko vzniku mentální anorexie v týdnu byť slabou fyzickou aktivitu. Sedavý potíže s trvalejším snížením hmotnosti, protože nebo bulimie. Přibližně jedna třetina těchto redukčních diet přechází během jednoho až dvou sezením v průběhu běžného dne více než osm ho- způsob života má jedna čtvrtina populace, trávící při energetické restrikci ubývá tuk v buňkách, ale jejich počet se nemění. To znamená, že při nadměrném energetickém příjmu se tuk do buněk káže racionálně uvažovat o jídle a stává se di- autem (třikrát více mužů než žen). let v tzv. patologickou dietu, kdy už člověk nedodin; téměř čtvrtina respondentů jezdila do práce etou posedlým. Asi u 20 až 30% patologických Mgr. Leona Meindlová, nutriční specialistka Výlovy vybraných jihočeských dietářek se rozvine některá z poruch příjmu potravy. Zdravotní ústav se sídlem v Č. Budějovicích, tel rybníků Rybářství Třeboň Termín Rybník Dvořiště Bošilecký Opatovický Vlkovický Návštěvníky upozorňujeme, že z technických důvodů může dojít ke změně plánovaného výlovu nebo zkrácení doby výlovu rybníka. Výlovy rybníků začínají v 7 hodin ráno. Případné informace získáte na tel. č.: nebo Obecní úřad Neplachov vyhlašuje soutěž o nejlepší pekařský výrobek od 16 hodin proběhne v místním kulturním domě NEPLACHOVSKÉ BUCHTOBRANÍ Program: h příjem výrobků do soutěže 16 h ochutnávka, hodnocení h doprovodné soutěže a vystoupení dětí 18 h vyhodnocení Od 18 h k tanci i poslechu hrají Kozlíci Tipy na výlety S úlovkem z drahovských lesů se nám koncem září do redakce přišel pochlubit pan Jaroslav Loos z Veselí nad Lužnicí. Foto: ivp GASTROFEST 2007 MEZINÁRODNÍ GASTRONOMICKÝ FESTIVAL, od 10 do 18 hodin.výstaviště České Budějovice. Setkání gastronomů a gurmánů nejen České republiky, prezentace turistických regionů z Čech a ostatních koutů Evropy, prezentace a zviditelnění gastronomie jako odvětví kultury, seznámení gastronomické veřejnosti s novými výrobky, technologiemi, trendy a další SOBĚSLAVSKÁ RŮŽE, od 8 do 15 hodin, kulturní dům Soběslav. Soutěž ve vazbě a aranžování květin. Tel VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ, od 18 hodin, Městská knihovna, Lomnice nad Lužnicí. Podzimní zvyky, pastevecké hry soubor Javoráček, následuje beseda se spisovatelem p. Lebedou. tel VÁNOČNÍ VYZVÁNĚNÍ S KAPELAMI JEN TAK TAK A CIMBAL CLASSIC, od 18 hodin, kulturní dům Střelnice, Jindřichův Hradec. Tel VÁNOČNÍ VÝSTAVA, PATCHWORK, VÁNOČNÍ KOUZLENÍ, Městské muzeum v Týně nad Vltavou, nám. Míru 1. Vánoční výstava hračky ing. Kyncl, Patchwork - J. Harmachová, Vánoční kouzlení - ukázky řemesel, dudácká kapela. Tel ivp

19 LISTOPAD 2007 / VESELSKO 19 Vyprávěla prateta aneb jak se žilo našim lidem doma i v Americe v 18. a 19. století Nabízím vám skutečný životní příběh mojí pratety Mary Janesovsky, rozené Marie Kličkové, sestavený z jejího životopisu, vyprávění mého dědečka Josefa Pecha, mlynáře z Krkavce, a informací od ní samé, předaných mi jak na její druhé návštěvě Čech v roce 1972, tak při mém pobytu v USA v roce Poprvé po svém odjezdu ze staré vlasti navštívila prateta svou sestru Annu Pechovou, moji babičku, v roce Se svou maminkou a tatínkem se již nesetkala. Oba umřeli na Krkavci v roce 1916, kam se přestěhovali v roce 1910 z Lažánek s mladými na jimi právě zakoupený mlýn. Životní osudy pratety Mary mne natolik zaujaly, že jsem je dala na papír, aby si je mohli přečíst i ostatní a seznámili se tak s dobou a mravy našich předků před sto a více lety. Leona Vondrušová, rozená Pechová 1. část Mnoho lidí z Čech jezdilo do Vídně za výdělkem, ať už to byli mladíci vyučení jakémukoliv řemeslu, neb děvčata do služby, prádelen, továren atd. Starší lidé tam jeli pouze na jistý čas v roce, třeba po čas stavební sezóny a pak se zas vraceli ku svým rodinám. Mladým lidem se často ve Vídni zalíbilo, naučili se mluvit německy, oženili se nebo vdali a usadili se tam trvale. Tak bylo i v případě rodičů mého manžela. Jen otec jménem Johan (Jan) Janešovský tam nebyl za prací, ale odbýval si tam dvanáctiletou vojenskou službu, při níž se zúčastnil prusko-rakouské války v roce 1866, kterou, jak víme, Rakousko prohrálo. Když pak v roce 1889 korunní princ Rudolf spáchal sebevraždu, stál Johan Janešovský vartu u katafalku, prý domnělé mrtvoly, Prateta Mary Janesovsky vystavené v císařském paláci. Asi den před pohřbem přišel k rakvi Rudolfův kamarád, postál chvilku mlčky, pak se slovy: Tys to, hochu, vyved! ho vzal za ucho a ono prý mu ho kousek zůstalo v ruce, muselo prý být z vosku. Na to mlčky odešel. Po chvíli přišla císařovna Alžběta k rakvi svého syna, který byl jejím miláčkem, aby se s ním rozloučila a nad ním se vyplakala. Tu pojednou bylo znát náhlou změnu v jejím chování a ona, jakoby došla k nějakému určitému rozhodnutí, odešla. Po létech, a to již zde v Americe, četli jsme román, ve kterém byl tento příběh potvrzen. Alžběta prý jen tak tak vyčkala, až bude po pohřbu, a dala se do cestování. Hledala syna Rudolfa, v jehož smrt nevěřila, ale byla přesvědčena, že je někde vězněn. Co je na tom pravdy nevím, ale vzpomínám si, jak se roznesla zpráva o její smrti najatým vrahem někde v Tyrolích, způsobené vraždou pilníkem. Byla jsem tehdy malé děvče a pamatuji se jen, jak se o tom ve škole mluvilo. Za svého pobytu ve Vídni oženil se Johan Janešovský s Magdalenou Petrášovou ze Cvrčovce (na mapě Svrčeves) od Klatov. On pocházel z obce Všepadly, myslím též okres klatovský. Johan pracoval jako dělník v továrnách, jednoho času též v lomu, při dobývání kamene, a Lenka se pustila do zelinářství. Totiž kupovala od zahradníků zeleninu a pak ji v zelinářském trhu prodávala v malém. Dětí přibývalo, a když se narodil klučina, kterého pojmenovali Leopold, byl to již pátý přírůstek do rodiny. Když byl jeden a půl roku starý, zemřela mu maminka při porodu dalšího dítěte. Výchova dětí trpěla již za života matky, ale teď bylo nutno hošíka někam dát k opatrování. Větší děti - tři hochy a děvče - vychovávala ulice. Otec se měl co ohánět, aby mimo zaplacení pohřebních výloh zaopatřil rodinu vším potřebným. Ač své Lenky velice želel, viděl, že bude nutno opatřit dětem druhou matku. Oženil se s dvaatřicetiletým děvčetem, Františkou Cílovou ze Strážova u Klatov. Měl pak aspoň domácnost ve vzorném pořádku, bohužel situace s dětmi se nezměnila. Druhá žena byla též nucena vydělávat na živobytí. Nosila při stavbách zedníkům maltu v putýnkách na rameni. Když se pak sama měla stát matkou, přestala chodit na výdělek a věnovala se domácnosti. Poldíka si pak vzali domů. Ty větší děti si ale dávno zvykly žít bez dohledu a od druhé matky si nedaly již poroučet. Otce poslechly, pokud byl s nimi, ale pokud byl v práci, tak si dělaly, co chtěly. Často místo aby šly do školy, toulaly se po ulici, vzdor všem výhrůžkám a výpraskům. Otec byl často volán na ředitelství, proč neposílá děti do školy. Tu si vždy stěžoval, že si s nimi již neví rady. Jemu vždy slibují, že půjdou do školy, ale jak se sejdou s nějakým kamarádem uličníkem, zas jdou za školu a on nemůže zůstat doma, aby dohlédl, jestli do školy jdou nebo ne. Brzo dostaly od druhé matky novou sestřičku Toničku a za dva roky po ní druhou, Albínku. Ve Vídni je u chudých lidí zvykem, pokud žena kvůli malým dětem nemůže jít na výdělek, přijme aspoň něčí dítě k opatrování za jistý poplatek. Tak bylo i u Janešovských. Vzali si z porodnice děvčátko Pepinu, na niž dostávali šest zlatých měsíčně. Janešovská si potrpěla na čistotu a pořádek, není tedy divu, že dětičky prospívaly báječně. Poldík měl uloženo na děvčátka dohlížet, zatímco matka vykonávala různé domácí práce. Toničku měl vždycky rád pro její mírnou povahu a taky se jí vždy zastal. Stávalo se, že dostaly od někoho pamlsek. Pepina svůj snědla hned a pak vyrvala Toničce z ruky její, když ho doposud držela, aby to mohla ukázat mamince. To Poldíka rozzlobilo a obyčejně Pepině nějakou vlepil. Tato pak spustila řev, jako by ji na nože bral, načež konec konců dostal výprask sám. Jindy opět vyvedla matka děti na dvoreček, aby si tam hrály, zatímco si ona odběhla nakoupit. Poldíkovi přikázala, aby dával pozor, ať se neumažou. On slíbil a vše mohlo dopadnout dobře, kdyby na dvorečku nebyl stál škopek s vodou, kterého si holčičky v čistých šatečkách brzo všimly. Nejdřív si jen tak trochu plácaly ručkami ve vodě, ale když začla voda stříkat na šatečky, tahal je Poldík od škopku pryč. Na to se Pepina vyškubla a vlezla tam celá, za ní Tonička a obě měly výtečnou zábavu a nakonec on taky. Snadno si domyslet, co následovalo, když je matka takto nalezla. Přes ulici od domu, kde Janešovských bydleli, byl park, kam si chodívaly děti hrát. Často se lidé se zálibou ohlédli na hezkého černookého klučinu a na děvčátka v hezkých nažehlených šatičkách. Často byli i obdarováni pamlsky. Tak se stalo, že nějací zámožní lidé se dověděli, čí jsou to děti, vyptali se i na poměry v rodině a pokusili se Poldíka adoptovat. Slibovali nejen to nejlepší vzdělání a skvělou budoucnost pro hocha, ale také hmotnou pomoc rodičům. Jakkoli lákavé byly tyto nabídky, nepohnuly otce k tomu, aby se dítěte zřekl. Říkal: Jak bych se jen mohl chlapci podívat do očí, až by vyrostl, kdybych se s ním někde shledal a někdo by ukázal na mě prstem se slovy - to je tvůj otec. Jednoho dne přišel dopis z Ameriky od Josefa Janešovského, otcova bratra, bydlícího v západní části Nebrasky. Potřeboval čeledína na svém rozsáhlém ranči. Tázal se v něm svého synovce Frantíka, chtěl-li by k němu přijet. Frantík byl právě nezvěstný. Otec o něm věděl jen tolik, že je někde v Uhrách. Po delší debatě se ženou rozhodl se otec odepsat a zeptat se, jestli by mohl přijet sám místo Franka. Odpověď zněla kladně a zároveň též přišel vyplacený lodní lístek i jízdenka na vlak. Pokračování příště.

20 20 VESELSKO / LISTOPAD 2007 Atletický den ve školním roce 2007/2008 Již potřetí proběhla v základní škole Blatské sídliště sportovní soutěž Atletická třída V letošním roce to bylo právě na začátku školního roku proto, aby si vítězná třída užila krásný putovní pohár celý rok. Tak jako vždy se přihlásily všechny třídy. Každý žák měl na výběr čtyři sportovní discipliny. Běh na 60 m, skok do dálky, vytrvalý běh, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí. Navíc mohl absolvovat ještě štafetu 4 x 60 m. V této soutěži záleží hlavně na účasti celé třídy. Zisk bodů všech žáků v nejlepších dvou povinných disciplínách je důležitý pro celkové umístění v počtu jedenácti tříd na druhém stupni. Žáci sportovci podávali i v chladnějším říjnovém ránu obdivuhodné výkony. Navzájem se povzbuzovali a některým třídám už opravdu šlo o prestiž zvítězit nad ostatními třídami stejné kategorie. Zvítězí A, B nebo C třída? Je třeba pochválit šesté třídy, které se do soutěže zapojily poprvé a vůbec si nevedly špatně. Celá příprava a samotná soutěž je již zpracovávána na počítači. Žáci si zde ověřují své znalosti získané při výuce výpočetní techniky při vyplňování a zasílání přihlášek na konkrétní . Okamžité vyhodnocení umožňuje program, který jednotlivé nejlepší výkony podle věku závodníka přepočítává na body a podle počtu startujících v každé třídě určí pořadí. Soutěž pak může být vyhodnocena okamžitě ten den a vítězové si odnášejí diplomy a hlavně putovní pohár. Celkové výsledky zisk putovního poháru Atletická třída 2007/ místo třída 9.B třídní učitel Mgr. Dvořáková Stanislava 382 bodů 2. místo třída 8.A třídní učitel Mgr. Zelenková Štěpánka 379 bodů 3. místo třída 8.C třídní učitel Mgr. Ženíšková Jana 361 bodů Nejlepší jednotlivci ve svých kategoriích Kategorie třída dívky 1. místo Divišová Kateřina 7. B 993 bodů Kategorie třída chlapci 2. místo Boubelík Ondřej 6. A 532 bodů Kategorie třída dívky 3. místo Fábryová Iveta 9. A 937 bodů Kategorie třída chlapci místo Macura Jáchym 8. A 865 bodů Touto cestou chceme poděkovat Radimu Heřmanovi za vždy ochotné jednání a pomoc při zabezpečení atletického dne. V příštím roce by žáci rádi vyzkoušeli skok do výšky i na této soutěži. Přestože bylo vše připraveno i v tomto školním roce, stačil však nějaký sportovní nadšenec a plachtu pokrývající doskočiště této discipliny odnesl. Snad ji vrátí do příští atletické soutěže. To si přejí všichni žáci. Dana Čížková Žíšovské houpačky a kolotoče Nejde o žíšovskou pouť ani pouťové atrakce. Tak byla pojmenována nová střelecká soutěž, která se uskutečnila v sobotu 29. září na střelnici v Žíšově. Každý střelec měl 80 vteřin na zasažení jedenácti otáčecích, houpacích a padacích terčů různé velikosti, umístěných v jiných vzdálenostech od střelce. V tomto časovém limitu musel střelec ještě minimálně třikrát nabíjet zbraň. Soutěž byla zajímavá i pro diváky. Pořadí pistole: 1. Jaromír Mráz SSK Žíšov 11/11/51,14 sec. 2. Marek Kouba Tábor 11/14/52,15 sec. 3. Jiří Bárta Borek 11/14/52,67 sec. Pořadí revolver: 1. Jaromír Mráz SSK Žíšov 11/12/63,72 sec. 2. Jiří Bárta Borek 10/10/80 sec. 3. Ladislav Kouba SSK Žíšov 8/9/80 sec Bližší informace na Radoslav Virt Putovní pohár získala třída 9. B LAMPIONY V KLOBOUKU aneb veselé truchlení pro konec prázdnin je všeříkající název další žíšovské akce pro děti i dospělé, která se uskutečnila 25. srpna. Než se vytvořily vyhovující světelné podmínky pro průvod s lampiony, opékaly se buřty, soutěžilo se, bavilo se. V hodin vyrazil asi 70ti členný průvod návsí tam, zpět loukou a nebyla při něm žádná nuda. Zprvu poklidná trasa se díky strašidlu a překážkovému úseku změnila v neklidnou a pak i v úžasnou ohňostrojovou! Díky, pane Virte. Děkujeme všem, kteří přišli a splnili tak naše bláznivé nápady. Zvou Vás Bábovky Lampiónový průvod v Žíšově Foto: Irena Havelková Pozvání na další akci ČERTOVÁNÍ v žíšovské Hospůdce Na kopečku se koná v neděli 2. prosince od 14 hodin. Děti, přijďte zpytovat svědomí před sv. Mikuláše a vyrobit dárečky nebo vánoční dekoraci.

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.6.2008 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 85/2008 ze dne 3.6.2008

Více

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení Číslo usnesení 10-15-134 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje ověřovateli zápisu p. Veselého a p. Tichého. 6 TI 0 3 Číslo usnesení 10-15-135 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje navržený program,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty

Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2014: Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty Zpracovatel: Rozsah působnosti: Zuzana Motyčková, pracovník úseku ztráty a nálezy správního odboru Městského

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0660/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 2.4.2012

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více