Kulturní programy m síce b ezna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní programy m síce b ezna"

Transkript

1 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Kulturní programy m síce b ezna Hank v d m - Réva cimbálová muzika pro I. II. stupe ZŠ. - Záskok - Cimrmanova hra. - Zápis do tane ních. - Reality show Divadlo Bolka Polívky a divadelní spole nost Frída. - Helena Dvorná fotografie výstavní sí Staré radnice. - Dny R.A. Dvorského 12. ro ník koncert Kruhu p átel hudby Duo Bohemia Bass. - Klí ek Babka Ch apka pásmo pohádek. M stské muzeum - To je Sibi výstava fotografií Ji ího Hegera. - Cestování po Sibi i - Ji í Heger. - Krásy Moravy manželé Mervartovi. - Pohádka Volfovo rodinné loutkové divadlo pro d ti i dosp lé. Knihovna Slavoj - Jordánsko a Jeruzalém - minulost a p ítomnost. - Zahájení celostátního projektu Kde kon í sv t? T i programy (Malé tení, Literární sout ž a Výtvarná sout ž. Jedni ka - Veselá jarní zapichovátka - jejich výroba. - Jarní dekorace - výroba veselých jarních obrázk. - P edprodukce Juniorfilmu pro d ti od pátých t íd a dosp lé. - Karneval v zábavním centru na Zálabí. - XIII. ro ník celostátní sout že film Juniorfilm. - Prima va e ky. - Zví átka z kv tiná - jejich výroba. Léky podražily O t i procenta se zvýšily doplatky za léky. Zvláš citelný dopad je na pacienta, který je dlouhodob nemocný a užívá dražší medikamenty. N kte í pacienti se dostávají do situace, kdy jim je nabídnutý lék bez doplatku, ale byl jim p edtím jako nevyhovující odebrán pro nežádoucí ú inky, anebo se nehodí k ostatním p edepsaným lék m. Státní návšt va Vladimíra Putina Ruský prezident Putin p iznal morální odpov dnost Ruska za okupaci v srpnu 1968, ne však právní. To znamená, že Rusko požadavky na odškodn ní ob tí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do eskoslovenska neuzná. Vyjád il to slovy: Musím vám íci naprosto otev en, že samoz ejm neneseme žádnou právní odpov dnost, ale mravní odpov dnost tady je. Prezident Klaus sd lil, že o srpnu 1968 s prezidentem Putinem nemluvil a vyjád il to slovy: Já nevidím d vod, abych s prezidentem Putinem dnes 1. b ezna 2006 ešil to, co ud lal Brežn v v Sov tský svaz v srpnu N kte í politici a nevládní organizace návšt vu Putina kritizovali. Senátor Jaromír Št tina dokonce prohlásil, že pokud prezident Putin navštíví senát, tak on odejde! Rusko už splatilo naší republice stamilionový dluh a nadále jsme odb rateli jejich zemního plynu. Z Ruska ho odebíráme plné dv t etiny své pot eby. Veletrh Holiday World Na pražském výstavišti v Holešovicích se uskute nil 15. ro ník veletrhu cestovního ruchu. Zastoupeno bylo 698 vystavovatel z padesáti zemí sv ta. Je nejv tším v rámci st ední Evropy. Veletrh navštívilo více jak 23 tisíc návšt vník. Naše m sto zastupovaly pracovnice M stského informa ního centra Jana Mikysková a Jana Vítová. 57

2 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 M sto Dv r Králové nad Labem se d lilo o vystavovatelský stánek se zoologickou zahradou, a ten byl sou ástí expozice Královéhradeckého kraje. Vladimír Remek v kosmu p ed 28 léty Tak tomu bylo dne 2. b ezna 1978 kdy vylétl první eskoslovenský kosmonaut. Byla to tehdy pro naši republiku veliká událost a byli jsme na to pyšní. Dnes je Vladimír Remek bez stranické p íslušnosti a pracuje jako europoslanec v Bruselu, kam byl vyslán voli i KS M, i když z této strany vystoupil. 10. ledna 1979 navštívil Vladimír Remek závod Tiba Zálabí. (Foto J. Nechvíl). Hospital Kuks a Milosrdní brat i - výstava Milosrdní brat i pat í k církevnímu ádu, který ovlivnil život hospitalu v Kuksu. P sobili zde od roku 1743 až do samého za átku druhé sv tové války a starali se o p estárlé a vysloužilé ze Sporckova panství. ádoví brat i se také starali o barokní lékárnu U granátového jablka, a jak sd lil kastelán Libor Švec: Vystaveny budou dobové fotografie a historické p edm ty a poda ilo se sehnat film, který zachycuje b žný život obyvatel hospitalu. Ješt v sedmdesátých letech minulého století sloužil hospital senior m, ale již bez ádových mnich. Ti se vrátili do ech po listopadu 1989 a v sou asné dob p sobí na Morav, kde provozují nemocnici a n kolik lékáren. Michail Gorba ov - 75 let Narozen 2. b ezna 1931 v Privolnoje Rusko mechanizátor traktorové stanice, len Komunistické strany SSSR, poslanec Nejvyššího sov tu, len ÚV KSSS, generální tajemní KSSS, prezident Sov tského svazu, p i pokusu o státní p evrat v zn n s rodinou na Krymu, 1992 vylou en z KSSS. Vdovec, manželka Raisa zem ela p ed sedmi lety, dcera Irina, vnu ky Xenija a Anastasia. Jak je uvedeno v tisku, z stává v cizin oblíbeným, zato doma je zatracován a vystaven opovržení. (K.L ). Je mu p i ítán na vrub pád sov tského imperia, chaos v zemi, hospodá ská mizérie a také prohibice, kterou zavád l. Pobírá d chod ve výši 12 tisíc našich korun, ale dovede si p ivyd lat na své p ezdívce Gorby (jako ochranná známka) a reklama na restauraci Pizza Hut. Ve volbách na prezidenta zcela propadl. O sou- asném Rusku tvrdí, že zde vládne finan ní diktatura Vladimíra Putina, ale jinak o n m mluví jako o zastánci práva a po ádku. O bývalém prezidentu Borisi Jelcinovi hovo il pro francouzský deník Le Monde takto: Byl to velmi nebezpe ný politik bez morálních zásad, cynik, který nem l úctu p ed lov kem a byl náchylný k hazardu. Žvanil bez jakéhokoliv sv domí. Ozdravovna D tský ráj Krajské zastupitelstvo rozhodlo, že uvolní peníze na opravu st echy d tské ozdravovny, která je nyní nazývána Království. Jedná se o ástku dosahující asi milion korun. V ozdravovn se lé í d ti s dýchacími potížemi. 58

3 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Volby názory ohlasy z tisku Královédvorské noviny b ezen 2006: Volte uvážliv nabádá lánek HaŠt v tomto zn ní: P i informacích o posledním z pr...r, který dopustili kormidelníci našeho m sta, nezbývá, než se trpn pousmát. Vrcholová reprezentace, kterou tvo í Dvoráci a SSD se op t p edvedla. Ptám se již pon kolikáté: Koho jste to zvolili, ob ané, do ela m sta? Co se ješt musí stát, abyste proz eli? Nehodlám rozebírat detaily celého pr švihu, to snad ud lají jiní, povolan jší. Chci jenom ve jménu budoucnosti op tovn apelovat na všechny, kte í to myslí s naším m stem opravdu dob e, aby p istupovali v pozdním jaru k volebním urnám s daleko v tší uvážlivostí a zodpov dností, než tomu bylo p i volbách minulých. Volte lidi odpov dné, volte své spoluob any, kte í mají rozhled a umí se dívat dále, než na špi ku svého ješitného nosu. Volte lidi s vizí, volte lidi, kte í alespo trochu inklinují k tomu, aby byli dobrými manažery. Budeme-li mít v ele m sta lidi, kte í bohužel dodnes nep ekro ili úrove školních sboroven o nahlížení na vývoj ani nemluv, pak nás nic dobrého ne eká. Rozhlédn te se kolem sebe a spo ítejte jenom t eba kolik vysokoškolsky vzd laných mladých lidí ze Dvora Králové se po ukon ení vzd lání vrátilo do rodného m sta! Najdete jich žalostn málo! Pro? Protože toto m sto jim bohužel nic nenabídlo a ani pro budoucnost nic nenabízí! Podpora podnikání kon í u billboardu tzv. pr myslové zóny. Jaká je koncepce rozvoje m sta? Žádná! A jak vidno jeho stávající p edstavitelé nedokáží ani pohlídat majetek, který jim byl sv en do opatrování! Drobná výzva m stskému kroniká i: Tento husarský kousek by jist zasloužil zachovat v písemné form jako odstrašující vzor i pro p íští generace. Kroniká : Pane HaŠt, kronika Váš lánek i výzvu p ijala, a protože si musí zachovat vyváženost, tak p ipisuje ješt lánek pana Miroslava Puše z Královédvorských list. Královédvorské listy. 2., 28. února 2006.: O p edvolební džungli Naše ekonomika je úsp šná, p estože vládne sociální demokracie (nikoliv protože vládne). S neúsp chy je to naopak. Ty jsou tady, protože vládne sociální demokracie (nikoliv p estože vládne). Tak n jak bych v nejstru n jší zkratce vyjád il obsah velice rozsáhlého textu Mgr. Vojt cha, nazvaného P ichází volební rok 2006 (Královédvorské noviny 27. ledna 2006). A to se samoz ejm týká situace nejen celostátní, ale i naší královédvorské (kde radnici ovládá koalice vedená Dvoráky). Jediným zp sobem, jak dosáhnout skute ného rozkv tu na obou uvedených frontách, je ve volbách, které nás v tomto roce ekají (komunální i sn movní), dát sv j hlas Ob anské demokratické stran. Mgr. Vojt ch to dob e ví, je lenem této strany, dokonce snad již podruhé. Po tzv. sarajevském atentátu, který pochopiteln žádným atentátem nebyl, protože tak nazývaný akt byl proveden v Praze v dob Klausova pobytu v Sarajev, a provalily se tehdy finan ní aféry ODS, když p ivedly naši spole nost tém ke krachu, ho tyto skute nosti z ejm znechutily, a tak p estoupil do Unie svobody. Le jeho mravní rozho ení nem lo dlouhé trvání US nesplnila jeho nad je a ambice, po krátkém vzestupu následoval její pád, a tak se Mgr. Vojt ch vrátil znova do l na té jediné správné pravicové strany ODS. lánek p. Vojt cha je naprosto jednostranný a nechci ho rozebírat. Všimnu si jen jedné v ci a to jsou aféry, které provázejí celý náš politický život odprava doleva. Podílejí se na n m p edevším ti politici, kte í jsou práv u moci, to je logické. Ale voli rychle zapomíná. Vadí mi aféry, a už je mají na sv domí lenové ODS nebo SSD, i ostatních politických stran, ale ješt víc mi vadí, když ti, kte í se r zných t ch podfuk a lumpáren dopustili t ebas už p ed n kolika lety, mají tu drzost a vyjad ují mravní rozho ení nad lumpárnami sou asnými, pokud je provád jí p íslušníci ostatních stran. To je vrchol pokrytectví a v našem politickém život se s ním setkáváme dnes a denn. A také mi vadí, že krom skute ných afér ( a že jich je požehnan ) existují i takové, které si politi tí podvodníci vymýšlejí, aby pošpinili politické odp rce a které jsou založeny na lži. Ono v tšinou sta í vyslovit a medii prohnat nepodložené podez ení i v domou lež a mnozí uv í a odp rcovy volební preference klesají. Jak prosté a ú inné, ale ubohé a sprosté. Uvedené lánky ponechává kroniká bez jakéhokoliv komentá e, zcela na p íštím, možném tená i kroniky. 59

4 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 Dny R. A. Dvorského podvanácté K uvedenému dvanáctému ro níku uvedla editelka M stského kulturního za ízení Zuzana ermáková: Letos jsme pon kud zm nili rytmus koncert. První se bude konat ve tvrtek a druhý až v sobotu. Pozvány jsou orchestry nejen swingové, ale také z oblasti jazzu. Petr Ko ínek Jazz Orchestra spolupracuje s moravskými lidovými muzikami, soubor Ne ež propojuje jazz, folk a rock. Zajímavé bude také vystoupení pražského Magnum Jazz Orchestra, kde hrají žáci ZUŠ ve v ku od dvanácti do dvaceti let. Vrcholem festivalu bude asi vystoupení nejlepší eské jazzové zp va ky Eleny Suchánkové se souborem Jocose Jazz, která úsp šn vystupuje v Anglii a USA. Pr vodcem celého festivalu R.A. Dvorského byl muzikant Ji í Pavlík. Speciální t ídy v ZŠ R.A. Dvorského Jedna z nich by m la být otev ena v p íštím roce pro d ti, které mají poruchy u ení, jako je na p íklad dyslexie. Ale protože se na tuto školu obracejí rodi e s dotazem, zda je možné do t chto t íd umístit d ti z vyšších ro ník, odpov d la na to editelka školy Renata Tauchmannová takto: Jsme schopni p ijmout ješt žáky do druhých a t etích ro ník t chto t íd. D ti jsou v menším kolektivu, pracují s nimi speciální pedagogové, používají se speciální u ební pom cky. Velkým pomocníkem je moderní technika po íta e, které mají d ti p ímo ve t ídách. Také u ební osnovy jsou pro tyto d ti upravené a v p ípad možných zdravotních problém je žá ek doprovázen svým asistentem. Pokud u ení žák zvládne, je možné jeho p e azení do b žné t ídy. ZOO zachra te nosorožce Tak se nazývá výtvarná sout ž, která je sou ástí celosv tového programu. Sout ž bude vyhodnocena v ervnu a výt žek bude v nován celostátním program m, které mají zabránit vybíjení t chto velkých zví at. ZOO v našem m st chová v sou asné dob t iadvacet nosorožc ve t ech druzích, a to ji adí mezi nejv tší sv tové chovatele. Ad N kolik slov k nové knize V únorovém vydání Královédvorských list mohli tená i najít pod uvedeným nadpisem dva lánky, které se vztahují ke kronikou již podchycené události kolem nov vydané knihy. Pro úplnost ješt dva nové lánky, které toto od vod ují. Alexandra Ji i ková ( editelka muzea): P i jazykové korektu e text skute n došlo k p ehlédnutí n kolika pravopisných chyb. Toto pochybení celý kolektiv spolupracovník velmi mrzí. Zárove nás ale pobou ilo celkové vyzn ní uvedeného lánku (pozn. Pana Puše), který zpochyb uje hodnotu celé knihy. Již ve fázi p ípravy jsme si uv domovali, že p ed námi stojí náro ný a zodpov dný úkol. Snažili jsme se ud lat maximum, protože jsme tušili, že kniha bude zkoumána pod drobnohledem kritik. Historické texty jsme konzultovali s n kolika odborníky. Jazyková korektura byla provedena opakovan, a p esto z stalo v textu n kolik pravopisných chyb. S ohledem na výše uvedené jsme se rozhodli, že M stské muzeum vydá errata, tj. záložku s upozorn ním na chyby v publikaci. Errata budou vložena do jednotlivých knih a zárove voln k dostání v M stském muzeu a knihkupectvích pro ty, kte í si již knihu zakoupili. Redaktor M. Puš na to reaguje svým lánkem takto: 60

5 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Vážení tená i, p i tení textu, v n mž se paní editelka vyjad uje k mému jazykovému rozboru knihy o historii a sou asnosti našeho m sta, jsem stále více nabýval dojmu, že jsem m l p edstírat, že v té knize nejsou žádné chyby, p ípadn že jsou celkem nezávažné, že jich je jen n kolik a že jsou pouze pravopisné. To ovšem neodpovídá skute nosti a takový p ístup k v ci se neshoduje s mými zásadami. Je sice pravda, že jsem, asi podobn jako mnozí tená i, zvyklý na to, s jak drastickými chybami se denn setkávám v denním i periodickém tisku (Krkonošské noviny) i v ostatních mediích, ale i v beletrii a odborné literatu e i mluv našich politik, ale nejsem schopen se s takovým stavem smí it. Ty chyby v uvedené knize nejsou jen pravopisné, ale i tvaroslovné, skladebné, interpunk ní a stylistické, a není jich jen n kolik, ale velké množství. M j text nezpochyb uje hodnotu celé knihy, ale jen její jazykovou úrove. Nevím, pro celkové vyzn ní mého textu mohlo n koho pobou it. Pobu- ující je podle mne, jak neodborn a nezodpov dn byla jazyková stránky knihy odbyta, i to, jak na kritiku reaguje paní editelka. Jednodušší než p iznat vlastní chyby a ozna it viníky pochybení je p ejít do útoku proti tomu, kdo na chyby poukázal. Dovolím si ocitovat pár slov z dopisu, který jsem dostal p ed n kolika dny: Musíte být asi punti ká, ale jsme s Vámi zajedno v tom, že ten, kdo zplodil tolik chyb, knihu textov znehodnotil. Podle nás text m sto poškodil. Ale zdá se, že by na lavici h íšník nejrad ji vid li Vás. A to je i m j dojem. Miroslav Puš Co je to dula? ad našich ob an není známo co to vlastn ta dula je. Odpov znají ti, kte í navštívili zajímavý po ad v knihovn, když se mohli osobn seznámit s první eskou dulou Na ou Baliharovou z Miletína. Je to p edn zcela nová služba, která tu existuje od roku 2002 a která je ur ena t hotným ženám. Dula je speciáln vyškolená žena, která poskytuje t hotné žen informace a emocionální podporu, fyzickou podporu a pomoc b hem porodu, šestined lí, pokud to žena pot ebuje. Tedy v etn doprovodu ženy u porodu. V nabídce je také využití muzikoterapie, akupresury, energie reiky, šátku Rebozo, protitlakové masáže, polohování a n které prvky b išního tance, které mohou porod usnadnit. Sama Na a Baliharová k tomu uvádí: P ichází-li miminka na sv t v klidu, pohod a láskyplném prost edí, vyrostou z nich pak lidé, kte í budou um t také kolem sebe ší it klid, pohodu a budou si vytvá et láskyplné vztahy. Svaz postižených civiliza ními chorobami V polovin b ezna se konala výro ní sch ze tohoto Svazu, který se úsp šn za adil mezi aktivity našeho m sta. Na výro ní sch zi byly vybrány p ísp vky a p i jednání byla projednána otázka rekondi ního pobytu v Janských Lázních. P ihlášky na rekondici p ijímala paní Slávka Hlavatá. Skautské d jiny slovem Stanislava Veselého K padesátému výro í vniku skautingu v našem m st napsali dva zakládající lenové a zanícení inovníci Stanislav Veselý a Bohumil Munzar lánek, který byl a je dosud nejobsáhlejší ze všech tiskem (k významným výro ím) dále zve ejn ných. Byl jimi napsán v tehdejších Zprávách vlastiv dného kroužku v tomto doslovném zn ní: Stanislav Veselý a Bohumil Munzar: JUNÁCKÉ JUBILEUM P ed padesáti lety, 8. ledna 1920, sešlo se v našem m st n kolik chlapc, aby se pokusili uvést v život organizaci, o které s dychtivostí etli a po které toužili, SKAUTING. Zalíbil se jim pobyt v p írod, tábo ení i družný a p átelský život v oddílových sch zkách a na výletech. Netušili však, že se jim do cesty navalí balvany p ekážek, nepochopení, ned v ry i zjevného nep átelství. Ale nevzdali se i když jim byla odmítána pomoc ú ad i ve ejnosti, která tenkrát toto hnutí neznala a proto se o n j nezajímala. To však bylo snad t mto hoch m práv pobídkou, aby p esv d ováním, službami ve ejnosti, intenzivní inností a po ádáním p ednášek získávali krok za krokem p íze t ch, na kterých jim nejvíce záleželo, rodi 61

6 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 svých sv enc. To se jim poda ilo, a tak skauting zapoušt l u nás pevné ko ínky i ko eny a my se s ním setkáváme ve Dvo e Králové n. L. i po padesáti letech. D ležitou složkou junácké práce byla již od po átku služba ve ejnosti. Velmi asto byly konány po ádkové služby, sbírky pro dobro inné ú ely, zem d lské brigády, sb r surovin, sb r krmiva pro lesní zv, vysazování lesních stromk, za prvé republiky skautky p ipravovaly nadílky chudým d tem. K ve ejným službám adí se nes etné dobré skutky jednotlivc, ke kterým se každý junák a skautka zavazují p i slavnostním slibu. Prázdninové tábory jsou vyvrcholením celoro ní intenzivní práce v junáckých oddílech. Ale naši chlapci ani d v ata nep icházejí ve skautingu k hotovému. Svoje tábory si sami postaví, obstarají p ísun potravin, práci v kuchyni i vše ostatní. V táborech t ch nejmenších vede sice kuchyni n která ze starších skautek, ale pomocné práce stejn z stanou úkolem d tí, aby se jim už od mládí stala práce pot ebou. Družinová soustava je zárukou toho, že se na všechny dostane od asného rána až po no ní hlídky, které nejen u í d ti nebojácnosti, ale pomohou vnímavým srdcím odhalovat ta nejskryt jší tajemství p írody. Na krásné okamžiky, prožité v junáckých táborech, se do smrti nezapomíná. A byly to dobré tábory, a stály u Ivanského jezera u Rychnova n. Kn., v údolí Byst ice u Ho ic, na b ehu Orlice u Potštejna, Ratibo ickém údolí, pod Rezkem u Nového M sta n. Met., u Vrchlabí, u Rovenska pod Troskami, u p ehrady na Souši, za T šnovem i jinde, od t ch prvních až po ty lo ské v B luni, na Medlov a u Jesenného. Není mezi nimi rozdílu co do krásných prožitk, které vytvá í stejným dílem p írodní prost edí, cílev domý program a vzájemná souhra. Rozdíl je však v po tu ú astník, kterých bylo v prvních letech sotva 20 nebo 50, lo ského roku však už p es dv stovky. Ú ast vedoucích v Lesních školách pro v dce zkvalitnila a zpest ila program v klubovnách i na táborech. P lkruhy stan byly obohaceny o odvážné táborové stavby, brány, strážní v že i totemy. Dnešek je po všech stránkách náro n jší v erejška. Kdysi sta il k doprav táborového materiálu ru ní vozík, pak se jezdilo vlakem a pot ebné d íví na podsady se dopravovalo z blízké pily na vozících. Pozd ji se jezdilo nákladními auty a hotové podsady se dopravovaly na tábor již z domova, což zrychlovalo výstavbu tábor. Dnes si bez autobus SAD nedovedem p epravu do tábor a zp t již ani p edstavit. Podobn je tomu se stravováním. Jednoduchý, i když vydatný spar anský jídelní ek prvních tábor doznal zna ných zm n, a tak dnes s úsm vem pro ítáme rozmnožený ob žník rodi m z r. 1923, kde specifikované výdaje na stravu iní za chlapce na celý týden pouhých 30,- K. Dnes musí skautští kucha i a kucha ky ovládat celou škálu jídel a pochoutek, a to je samoz ejm znát i na rozpo tu. Stejn nezapomenutelné jsou tábory dív ího st ediska u Rychnova, Rovenska pod Troskami, v Antonínském údolí, u Jílovic, Jedlové v Orl. horách a jinde, i ten poslední v roce 1969 u Lužan. S tábory jsou nerozlu n spjaty i písni ky. Ty provázely život všech skautských generací od za átku až dodnes. Jsou to písni ky národní i skautské a mnohé z nich jsou p vodní. Vznikly na táborech nebo byly složeny pro oblíbené táborové ohn ve Dvo e, po ádané pro ve ejnost každým rokem, oby ejn na podzim. Jsou mezi nimi písni ky pochodové i dumavé,rozmarné i sentimentální. Mnohé se dostaly v opisech i do okolních st edisek, znárodn ly a když je náhodou zaslechneme zpívat n kde mimo Dv r, máme z toho radost. Z t ch nejpopulárn jších jmenujme alespo Královédvorští skautíci Karla Veselého a Jind icha Št rby, Munzarovu Westonovu Tornu, Yukon s náp vem br. Binháka a Naši vzpomínku napsanou Westonem na náp v jedné z královédvorských písni ek našeho rodáka R. A. Dvorského. Zpívalo se po první i druhé sv tové válce a jak by se nezpívalo i dnes, když lenkami instruktorského sboru jsou i dirigentky Smíšeného p veckého sboru SZK, u itelky Lidka Munzarová a Alena Sochorová. Každá innost, která se neomezuje na pouhý pobyt v p írod, vyžaduje vhodnou místnost. A ím je ta innost pest ejší a rušn jší, tím spíše to nem že být místnost ledajaká. Junácký program není pouhé sch zování, a tak to bylo v nejvzdálen jší minulosti jen n kolik sch zek, které se konaly v Hankov dom nebo v Podharti v restauraci U Rousk. Místnosti byly jednak nevhodné, a pak také finan n neúnosné. A tak nedostatek kluboven byl již od po átku hlavní brzdou dalšího rozvoje. Po st ídavém pohostinství v soukromých bytech, k l- 62

7 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN nách a prádelnách byla naší první klubovnou šatna bývalého tenisového h išt na Pilském mlýn, v místech dnešního skladu stavebnin. V eské Podharti se scházeli chlapci ve sklep tamní školy. Bylo to ešení provizorní, bylo nutno jednat, a tak došlo k rozhodnutí postavit alespo skromný DOMOV. Ale jak na to, když nebylo hotových pen z ani mecenáš, nebo rodi e junák a skautek byli p evážn d lníky nebo p íslušníky st edních vrstev. Nem l-li však skauting zaniknout, bylo nutno postavit klubovnu st j co st j. Rozhodli jsme se tedy postavit klubovnu na dluh a neváhali jsme ani zaru it se za jeho splacení svým p íjmem a majetkem. U inili jsme tak s v domím, že se o splacení dluhu postaráme po ádáním výd le ných podnik. O stavební místo bylo požádáno m sto, ale naší žádosti nebylo vyhov no. Proto jsme postavili Domov na soukromém pozemku paní Máslové za h išt m školy v Schulzových sadech. Stavbu jsme zahájili 1. listopadu 1926 a již za átkem prosince t. r. mohla být uspo- ádána prvá Mikulášská besídka, a pak klubovna ožila nejen vlastním junáckým programem, ale stala se dostavení kem d tí p i besídkách a divadelních p edstaveních. V plné práci uplynulo šest let a p vodní klubovna již nesta ila p ílivu nové mládeže. Rozhodli jsme se proto Domov p estav t a rozší it. Znovu jsme jednali s m stem o prop j ení vhodného pozemku pro nový Domov. Byl to zejména tehdejší starosta m sta p. Jaroslav Bilina se svým nám stkem Dr. Kozou, kte í se postarali, aby naší žádosti o prop j ení pozemku, na kterém dodnes stojí Skautský domov, bylo vyhov no. A tak léta pán 1933 jsme koncem b ezna za ali s p ípravami, vyzdíváním základ a bouráním starého domova, který jsme p est hovali na nové staveništ. V tšina prací na novém domov byla op t provedena staršími junáky i skautkami. Nový domov jsme zase stav li na dluh a ru iteli za splácení dluhu jsme byli op t sami. Tentokrát však byla situace o n co lepší než v roce 1926, starý dluh byl splacen a byl slibný i prodej tzv. cihel a ve ejné sbírky. Také zkušenosti s výd le nými podniky ze starého Domova byly zárukou, že dluhy se ctí zaplatíme. Stavba nového domova byla ukon ena koncem ervna 1933 a mohli jsme se dát do prací s výzdobou. Dne 17. zá í toho roku byl náš domov slavnostn za p ítomnosti místoná elníka br. Jana Nováka, ná elní S. Mil icové, br. prof. Boh. eháka a významných osobností ve ejného života otev en a p edán svému ú elu. Nekonaly se v n m jen pravidelné oddílové i družinové sch zky, ale také besídky pro mládež i rodi e. Pro nejmenší zde hrála junácká loutková scéna, byly tu po ádány Mikulášské a Silvestrovské zábavy a dokonce i kurzy slušného chování a tance. Každá z konaných besídek m la na programu scénku, písni ku nebo výstup, napsaný výhradn pro ni. Hrál tam i vlastní tane ní orchestr. Byla to innost radostná a vd ná, u ila mládež slušné zábav, a rádi na tu dobu všichni vzpomínáme. Ale uplynulo sedm š astných let, po kterých došlo k nacistické okupaci. Junácký domov obsadila Hitlerova mládež. P esto, že r byla skautská organizace rozpušt na a náš, již tehdy zna ný majetek zkonfiskován, pátý kv ten 1945 našel naše skauty p ipraveny. Koncem války byl ze starších Junák vybrán osmnácti lenný ilegální oddíl, který se dal po zazn ní sirény k dispozici organizátor m povstání. Sestavením oddílu byl pov en V. Horák. Chlapci byli rozmíst ni jako spojky na ur ená stanovišt ve m st. Od dnešní ZŠ 5. kv tna se z nich nevrátil osmnáctiletý br. Vl. Vejr, len 2. oddílu. Byl tam zast elen p i pln ní prvního bodu junáckého slibu: Milovati vlast svou, republiku eskoslovenskou a sloužiti jí v rn v každé dob. Jeho rodi m jsme s lítostí mohli p edat jen vysoké vyznamenání, Junácký k íž Za vlast , zlatý stupe In Memoriam, který byl jmenovanému ud len úst edím Junáka k 28. íjnu Ani v dalších týdnech našeho osvobození se junáci nev novali jen pracím spojeným s obnovením innosti. Zapojili se do strážní služby ve m st i v okolních n meckých vesnicích, provád li prohlídky projížd jících treks n meckých sedlák, hledajících v echách Hitlerem slibovanou zaslíbenou zemi, konali po ádkovou službu a 3vy istili okolní lesy po odchodu vojenských jednotek. Být co nejblíže p írod i mimo dobu prázdninových tábor je samoz ejmou touhou každého z nás. A tak i my jsme využili p íležitosti a projednali se Státním statkem Dolní Ž ár prop j ení dvou opušt ných stavení v osad Eulenberg u Dubového dvora. Samota, ztracená mezi lesy, dostala nový a snad i eský název: Skautíkov. 63

8 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 Jedno ze stavení si dali do po ádku chlapci, druhý d v ata. Místnosti byly vyzdobeny malbami se skautskými nám ty a ješt dlouho po tom, co stavení dostala nové majitele, svítil z pr elí stavení chlapc do daleka nápis Junák a slune ní hodiny dále ukazovaly as. Skautíkov byl až do rušení Junáka astým cílem chlapeckých i dív ích výprav a v r i místem tábora našich nejmenších chlapc Vl at. Ve st edisku se dodnes zachoval jeden ze starých dobrých zvyk, návšt va hrob p ed asn zem elých len o Duši kách. Každoro n se tak vzpomíná m. j. brat í e ka Jirá ka, Evžena Dobáše, Vladimíra Moravce, Jind icha Hlavá ka, Karla echa, Ji ího Markla, V ry Balcarové, z umu ených v koncentra ních táborech br. Flejgra, Otto Löwenbacha, Josefa Schütze, J. a E. Würzburgových i ob tí 5. kv tna 1945 br. Vl. Vejra. Skautky vždy zhotoví v ne ky z chvojí, ozdobí je skautskou lilií a skupina složená ze zástupc všech oddíl je pak položí na p íslužné hroby. Pokud nebyl zrušen starý h bitov, platila naše návšt va také hrobu otce zakladatele a ná elníka A. B. Svojsíka, který ve Dvo e Králové n. L. krátkou dobu p sobil a zde také zem el. Za dlouholetou úsp šnou innost máme v našem st edisku i n kolik skautských vyznamenání. Nejd íve to byl tzv. Odznak dík, který jsme dostali poprvé v bronzu sou asn s br. Rambouskem a Vymetalem, pozd ji ve st íb e a s námi i náš první inovník br. L. Jarolímek. Dále byli z dvorských funkcioná odm n ni Odznakem skautské lásky sestra Bož. Pušová a br. Boh. Munzar, Junácký k íž za vlast , zlatý stupe In Memoriam byl ud len br. Vl Vejrovi. Od kv tna 1945 prožíval s námi Skautský domov prudký vzestup zájmu o skauting, takže v roce 1946 bylo v 9 oddílech p es 400 chlapc a dív í st edisko m lo v té dob registrováno v 6 oddílech 300 skautek. Bylo nutno u stávajícího domova p istav t další nouzové klubovny a jednu na h išti Pilského mlýna. Po únoru 1948 se Junák stal sou ástí SM, jeho innost byla omezována a nakonec po nepravdivých a vymyšlených obvin ních byl touto organizací protiprávn rozpušt n. Skautský domov se stal postupn klubovnou SM, pak zam stnanc poštovního ú adu, školní dílnou a nakonec skladišt m správy spoj, která je v n m dodnes, a to již 2 roky po obnovení innosti Junáka. Dnes jsou pro innost oddíl uvoln ny 2 místnosti Junáckého domova, slouží jí klubovna na Zlatni ce, upravuje se roubený Šmíd v d m, pronajatý od Východo- eské zoologické zahrady. P echodn byla klubovnou též místnost SZK v Havlí kov ulici a v Dom d tí a mládeže v Kotkov ulici. Když v minulosti m lo st edisko již n kolik oddíl, stal se neodmyslitelnou sou ástí našeho života Skautský den. Od t ch skromn jších, po ádaných na lou ce u Junáckého domova, až po ty velké, konané na fotbalovém h išti SKDK na Hrubých lukách nebo na Pilském mlýn. Všechny byly p ehlídkou celoro ní práce v klubovn i v p írod. etným divák m tu byly p edvedeny znalosti d tí v signalizování morseovkou i semaforem, ukázky lasování, ada sout ží a her. Sou ástí t chto junáckých slavností byly asto místní nebo okrskové závody v disciplinách branné výchovy, kde junáci i skautky sout žili ve stavb stan, va ení, orientaci, kresb panoramatického ná rtku, ve st elb do ter e i v lehké atletice. P i žádné takové slavnosti nesm l chyb t tradi ní a dob e programov p ipravený táborový ohe pro ve ejnost. Na jedné z nich byl r naším hostem ná elník A. B. Svojsík, který ke shromážd ným d tem a p íznivc m skautingu promluvil z balkonu radnice u p íležitosti 10. výro í založení skautingu v míst. Mezi další vzácné hosty pat ila ná elní E. Mil icová, místoná elník Jan Novák a n kolikráte zpest il program tehdejší v dce Lesních škol F. A. Elstner, pozd ji známý cestovatel a autor mnoha cestopis. Jedna z t chto junáckých slavností m la mimo ádn slavnostní pr b h. Bylo to v ro. 1936, v dob prudkých útok Adolfa Hitlera proti naší republice, kdy spole né nebezpe í semklo ady všech, jimž svoboda a nezávislost republiky byla více než d ív jší politické nebo náboženské rozpory. V této dob byla st edisku nebo jak se tehdy íkalo, sboru, slavnostn p edána nová junácká vlajka. Podle návrhu Fr. Meryarta, tehdy profesora naší textilní školy, ji s nesmírnou ob tavostí vyšily u itelky sestry Pušovy a matka jednoho z našich skautík, paní Šifnerová. 64

9 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Pon vadž zna ný díl junácké výchovy tvo í branná p íprava, v novaly sou asn k vlajce krásné stuhy Jednota sl. obce legioná ské, odbo ka Svazu sl. d stojnictva a Národní garda. Slavnosti se zú astnily delegace všech místních spolk, Sartakovi skauti práce, po etná delegace legioná a záložních d stojník sl. armády. Okresní ú ad zastupoval okr. hejtman Dr. R ži ka, m sto jeho starosta Jar. Bilina a radní Jos. Lhotský a Petr Dvo ák. Za odbor školství byli p ítomni okr. školní inspektor Fr. Havrda, p edseda míst. školní rady ed. Jar. Jankovec, p edseda místního osv tového sboru prof. Dr. Fr. Koza, za okresní osv tový sbor editel Antonín Machek, editel gymnasia Dr. František K ehlík, editel Obchodní akademie František Kolá. Zástupci našich legií byli pp. Jind ich Bém, Boh. Dít a u itel Fr. Zlatník. Vlajka i se stuhami byla za okupace zabavena nacisty a veškeré pátrání po ní po r bylo bezvýsledné. Nezbylo tedy než si po ídit kopii vlajky p vodní. Jinak tomu bylo se stuhami. Dostaly se do pražského Památníku osvobození, který po válce za al pátrat po majiteli prost ednictvím p íslušných organizací, a tak zásluhou p. Dít, otce jednoho z našich skaut, nám byly stuhy vráceny. Po rozpušt ní organizace byla vlajka v etn stuh v r uložena v m stském muzeu, odkud nám byla po obnovení innosti na ja e 1968 vrácena. Nejen táborové ohn a skautské dny byly oblíbeným dostavení kem malých i dosp lých. Jen se na Hrubých lukách objevil kou podzimních ohní k, již tu byly malované plakáty, zvoucí d ti k ú asti na závodech drak. To se pak v ned li stala Hrubá luka d jišt m velkého p eboru a cílem malých závodník i jejich rodi a známých. Na povel se desítky drak a jiných roztodivných letadélek vznesly k obloze, aby t m nejúsp šn jším p inesly nejen titul vít z, ale i sladkou odm nu. Ani my jako p edstavitelé jsme nep išli zkrátka. Vedle v domí, že jsme d tem i dosp lým p inesli vzrušující podívanou, byl zde i p íjem nejen na vstupném, ale i z prodeje opékaných vu t kanadských r ží. A pen z bylo na nákupy stan a jiných tábornických za ízení vždycky zapot ebí. Na podporu naší práce a také na její kontrolu jsme již v r založili Sdružení rodi a p átel Junáka, které se staralo o hospodá ské zajišt ní oddíl, zprost edkovávalo styk s ú ady a pe ovalo o to, aby se na tábor dostali i ti, jejichž rodi e na to nem li. Ob tavými p edsedy Sdružení byli postupn pp. Ing. Ladislav Kraus, Ing. S. Mís a Josef Glás. lenové se o po ádných slavnostech m nili v prodava e párk a zmrzliny, epovali pivo nebo se to ili kolem tomboly. Vzpomínáme všech t ch ob tavých tatínk a maminek, manžel Moravcových, Köchrových, Kozových, erníkových, Rückrových, Stehlíkových, paní Zejfartové, Plickové, Zmatlíkové a dalších a dalších. Jaro 1968 nez stalo p irozen bez odezvy ani u nás. Již koncem b ezna poutalo pozornost ve ejnosti, zejména odrostlých skaut a skautek, velké oznámení ve výloze lékárny o obnovení innosti místního junáckého st ediska. Z iniciativy posledního vedoucího st ediska br. Josefa Šturmy Mika a bývalých vedoucích oddíl, sešlo se po p ípravných sch zkách na 130 bývalých junák a skautek spolu s novými zájemci na porad v malém sále Hankova domu. Byl na ní p ítomen i oblastní velitel br. Ing. Ed. N me ek, zástupci M NV i hosté z Trutnova a Jarom e. To byl základ budoucí innosti. Aby byla úsp šná, byl p ipraven kurs pro vedoucí a rádce, který za ú asti 90 chlapc a d v at probíhal až do léta. Místem konání byl malý sál Hankova domu, t locvi ny škol v Schulzových sadech i v eské Podharti, chata Lidového mysliveckého sdružení Verdek, terasy stadionu i klubovna závodu Tiba Slovany, Instruktory kursu byli osv d ení vedoucí a inovníci b i. Josef a Miroslav Šturma, Bohumil Munzar, Ota Hak, Karel Malý, V. Šturma, J. Nedv d, Rudolf Rejl, s. Lidka Munzarová, Stanislav Veselý a jako host prof. dr. Ing. Milota Fandrlík z Hradce Králové. Mohutná byla ú ast našich skaut a skautek i bývalých len v pr vod 1. máje 1968, i když kroj bylo jen poskrovnu. V ele pr vodu byla za státní vlajkou nesena vlajka st ediska, standarta s junáckým a m stským znakem a transparent s nápisem Š astné mládí d tem dobré ob any vlasti! Kolem Junáckého domova, i když jsou z n ho pro nás uvoln ny jen dv místnosti v podkroví, je stále živo. Je snaha upravit alespo jeho okolí a na plánovanou p ístavbu je sem p ivážen materiál, získaný z demolice darované stodoly. 65

10 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 Za íná úporné a nesnadné jednání o vrácení Junáckého domova svému p vodnímu ú elu. Vinou potíží technického rázu, které má Okresní správa spoj p i za izování náhradních prostor, nebylo dosaženo cíle. Náhradou získává vedoucí 1. oddílu br. Ota Hak prost ednictvím Ob anského výboru trosky pavilonu na zahrad bývalého továrníka Viléma Zlatníka v Kotkov ulici Na Nebí ku. Z torsa d ev né chaty postaví v krátké dob n kolika týdn trojice brat í Hak Káde Šícha p knou klubovnu nejen pro sv j oddíl, ale také pro 2 sme ky vl at a oddíl skautek. V srpnu 1968 je pro ást absolvent rádcovského kurzu uspo ádán první tábor u rybníka Medlova na eskomoravské vyso in. Vede jej osv d ená trojice b í. Josef Šturma, Karel Malý a Ota Hak. O hospodá ské vedení v kuchyni pe ují b i. Adolf Lehraus a Václav Horák. Pon vadž st edisko p ed 20 lety p išlo o veškerý sv j majetek, je tábor prop j en závodním výborem ROH n. p. Juta. Na podzim po ádá Vlastiv dný kroužek ve výstavní síni Staré radnice výstavu 50 let SR. Ú astníme se jí velkým panelem, na kterém p edvádíme ve fotografii vývoj královédvorského st ediska od jeho založení až po dnešek. Jsou zde i st ediskové a oddílové asopisy a to z r Kim, primitivn rozmnožovaný z hektografické masy, Totem, vycházející v r i St íbrná lilie vydávaná 10. oddílem profesorem Janem Filipem pro katolické skauty. Náš totem vyst ídala nakonec Dvojka, která byla obnovena a na jejíchž stránkách se dále zaznamenává bohatá innost st ediska. Mimo asopis bylo vydáno n kolik pohlednic se skautskými nám ty. Vedle propagace byly i zdrojem drobných p íjm. V prvních to byly d evoryty Antonína Rambouska, pozd ji linoryty, propagující po ádané slavnosti a v poslední dob vznikly další linoryty jako pozdravy z tábor nebo novoro enky. Oslava padesátého výro í samostatnosti se konala Na Zlatni ce. Ú astnilo se jí již na 160 junák a skautek. Po vzty ení státní vlajky a projevu vedoucího st ediska byl zasazen Strom republiky. Slavnost byla pak zakon ena pochodem k Památníku odboje a obnovenému pomníku presidenta Osvoboditele. Silvestrovským ve erem v Klubu mladých byl skon- en rušný první rok v obnovené junácké innosti. Rok 1969 za al stejn jako každý rok v naší junácké minulosti vzpomínkou na založení skautingu ve Dvo e, spojenou se závody v Morseov abeced a Kimov h e. Konaly se v klubovn n. p. Juta 3 a zú astnili se jich chlapci a d v ata ze všech oddíl. Dalším velkým podnikem byla Junácká beseda,která zaplnila do posledního místa velký sál Hankova domu jak p i dopoledním, tak odpoledním p edstavení. Písni ky u improvisovaného táborového ohn, recitace a veselé hry a výstupy pobavily nejen domácí poslucha e, ale také po etné malé návšt vníky z Trutnova a Jarom e. Besídky m ly velký ohlas a skon- ily ovacemi br. Munzarovi, který se o jejich uspo ádání a nácvik nejvíce zasloužil. Ned le 25. kv tna pat ila návšt v Jarom e, kde se slavnosti otev ení Junáckého domova ú astnil také ná elník br. Dr. Rudolf Plajner. Naše st edisko se dob e representovalo nejen mohutnou ú astí, ale také krátkým p veckým programem v Sokolovn, který ídila sestra Ludmila Munzarová. První ervnová ned le byla v nována D tskému dni, který s Radou žen a Pionýrem organizoval také Junák. Ve skute nosti to však byl neoficielní Junácký den, pr vod m stem tvo ily jen naše junácké oddíly a také bohatý program na h išti TJ Tiba v eské Podharti s výjimkou gymnastické exhibice a st elnice obstarali junáci a skautky. U p íležitosti této akce byla v klubovn Na Zlatni ce uspo ádána výstava rukod lných prací našich d tí, která m la velmi dobrou úrove. Dne 30. srpna 1969 se konalo v Trutnov okresní kolo tradi ního závodu, kterého se z našeho st ediska zú astnily 2 hlídky skautek a 4 hlídky junák. Naše d v ata obsadila druhé a t etí místo, chlapci druhé, t etí, tvrté a šesté místo. V krajském kole téhož závodu, konaném v B l i n. Orl. dne zá í se umístily skautky 1. oddílu na sedmém míst a junáci z 2. oddílu na pátém míst. Svou ú astí jsme navázali na dobrou tradici našeho st ediska, které vždy v oblastních závodech estn obstálo, a to bylo v Jarom i, P elou i, Králíkách i jinde. Po n kolik týdn probíhala ve m st sout ž pro leny junáckého st ediska, ale ú astnili se jí i dosp lí. M la název Znáš své m sto?! a sout žící nem li snadnou práci uhodnout z vystavených fotografických detail, kam pat í a pak o tomto objektu pov d t všechno, co o n m ví. 66

11 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN V zá í 1969 byla obnovena tradice táborových oh pro ve ejnost, a to v zahrad klubovny Na Zlatni ce, za veliké ú asti rodi a p íznivc Junáka. A hned p íští m síc zaplnili junáci a skautky velký sál závodu JUTA 3, aby vyslechli poutavou p ednášku s. ed. Svobody, d stojníka 1. sl. armádního sboru v Sov tském Svazu, o dukelské operaci. P es p l roku trvalo školení vedoucích oddíl, aby bylo v lednu 1970 ukon eno v dcovskou zkouškou. Za ná elnictvo se jí zú astnil br. prof. Dr. Ing. Milota Fandrlík a za krajskou radu Junáka její p edseda br. prof. Šandera, oba z Hradce Králové. Mimo našich dvanácti vedoucích složili zde zkoušku a inovnický slib i vedoucí z Trutnova, Vrchlabí, erveného Kostelce a Malých Svato ovic. Bylo u in no vše, aby výchova mládeže k dobrému ob anství m la zdravý základ a p inášela stejn dobré výsledky jako v minulosti. Jde jen o to, aby junácké výchov bylo dáno v práv tvo eném sdružení d tí a mládeže tolik prostoru, který jí i v dnešních podmínkách pat í. Vzpomínáme-li dnes padesátého výro í založení, je nutno uvést alespo n kolik jmen t ch, kte í se podíleli na budování a vedení prvních junáckých oddíl v našem m st. Vedle zakladatel, autor tohoto lánku, byli to v prvém desetiletí brat i L. Jarolímek, Vl. Vymetal, Antonín Lehraus, Josef Šíl, prof. František Puš, editel Zden k Št rba. Jeden z prvních skautík Antonín Kleinwächter se stal po válce dokonce v Brn nakladatelem junácké knižní edice. V druhém desetiletí byli v dci b i. Jind ich Št rba, Miroslav Bílina, Jaroslav Kraus, Josef Koza, Josef Stránský, Miroslav Škaloud, Josef Pešek, Boh. Mann, Vlad. a Jaroslav Krška, Boh. Rašín Rademacher. Je nutno vzpomenout i ob tavého hospodá e br. Josefa Munzara. Po r doplnila osv d ené pracovníky z minulosti nová generace vedoucích, b i. Miroslav Jäger, Zden k Kout, es a Beneš, Ruda Rejl, Karel Malý, Ota Hak, Miroslav Dít, Jaroslav Adáme, V. Šturma, Bruno Káde, Miroslav a Josef Šturma, který se stal krátce p ed rozpušt ním Junáka po br. Bohumilu Munzarovi vedoucím dvorského st ediska. Koncem roku 1920 byl založen i samostatný oddíl skautek. Z vedoucích dív ích oddíl rádi vzpomínáme s. u itelky Vlasty Saitzové, Hany Moravcové, provdané Bohá ové, Gusty a V ry Rambouskové, Hely Štemberové, J. Munzarové, provdané Matouškové, Sochorové, L. Zákravské Munzarové, Mil. Kmínkové Št rbové, Zdenky Davidové Foldové, Mil. Zeyfartové Jirsákové, Olgy Horákové Pospíšilové a j. Sestra Božena Pušová zastávala dokonce po n kolik let funkci oblastní velitelky. Je velmi pot šitelné, že p es tém dvacetileté násilné p erušení innosti máme i dnes ob tavé pokra ovatele, kte í z vd nosti za š astn prožité skautské mládí dnes nadšen pracují v Junáku jako vedoucí oddíl. Vedoucím st ediska je br. Josef Šturma, v Okresní Junácké rad pracuje Miroslav Šturma, vedoucími oddílu jsou b i. Ota Hak, ing. Rad. Ka e ovský, Ivan Moravec, Karel Malý, Bruno Káde, jejich zástupci a pomocníky b i. Karel Valášek, Jaroslav Toman, Ji í Bou ek, Václav ejka, Vl. Volf, Martin Sochor, Ladislav Hušek, J. Kunc, J. ervený, Miroslav Hroch, Zden k Všete ka a další. Z t ch, kte í p ed 50 lety spolu s námi vstoupili na junáckou stezku a dodnes jsou innými leny jsou b i. Václav a Stanislav Horákové. Posledn jmenovaný je od r prapore níkem st ediska. Je to d kaz toho, že junácké mládí vydrží až do d chodu. Dív í st edisko vede ses. Vlasta tvrte ková a vedoucími oddíl a jejich spolupracovnicemi jsou sestry Eva Valášková, Sylva Havlíková, Jarmila Machková, Eva Lagutínová, B. Vondráková, Stanislava Hamplová, Eva Röslová, Jana Hojná a další. Výsledky tém dvouleté práce vedoucích ukazují, že pracují dob e. Vzorné lo ské tábory v B luni, Lužanech, Jesenném i na Medlov, ve kterých se vyst ídalo 230 d tí, mimo ádn úsp šná propaga ní beseda ve velkém sále Spojeného závodního klubu a stále vzr stající po et len jsou nejlepším vysv d ením za jejich vynikající práci pro mládež i naši socialistickou vlast. Junáckými oddíly u nás prošly od jejich založení tisíce chlapc a d v at. Všichni si odnesli do života krom mnoha cenných pou ení a praktických znalostí ty nejkrásn jší vzpomínky na svoje mládí, prožité ve skautingu. Byla uzav ena nes etná celoživotní p átelství, zpe et ná slavnostním slibem u táborových oh. 67

12 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 My, kte í jsme stáli u kolébky královédvorského skautingu, sloužíme a pomáháme mu i dnes, protože jsme hluboce p esv d eni o jeho mimo ádném významu. A p ehlížíme-li dnes svoji práci pro skauting a mládež, poznáváme, že nebyla marná. Dnes, kdy uplynulo od založení více než osmdesát let, je t eba si p ipomenout, za jak obtížných podmínek skauting v našem m st za ínal, jakými zvraty procházel a jak je platný spole nosti dnes. Proto je t eba si vážit t ch, kte í tento prapor dále nesou a dávají mladým to, co jim samotným bylo odpíráno. estná stráž u hrobu Svojsíkova otce na dolní ásti bývalého Starého h bitova O úprav nám stí TGM rozhodnuto M stská rada se p iklonila k návrhu D, který výrazn omezuje dopravní provoz ve st edu m sta. Znamená to, že do nám stí by vjížd la vozidla ulicí Josefa Hory, tedy nikoliv Palackého ulicí. Výjezd povede kolem m stského ú adu a ulicí Švehlovou nebo kolem spo itelny a ulicí Palackého. Na nám stí z stane omezené parkování. V anket ob an zvít zila varianta D 1, která se liší pouze parkovacími místy. Masopust v Domov d chodc Osmdesát obyvatel Domova tím pokra ovala v letité tradici, která vznikla již v dob, kdy byl Domov v Žir i. K tomu uvedla editelka Ludmila Rapá ová: P ípravy za aly již d íve, obyvatelé si shán li masky, n kte í si masky sami vytvo ili. Personál vyzdobil sál, na stolech byly sladkosti a nápoje. O hudební doprovod se postaral pan František Hobl a tanci se podvolili všichni, kterým to zdraví ko dovolilo. Ve ejné slyšení petice Petici, kterou uvedl v život starosta m sta Ing. Ji í Rain a která se týkala pokra ování dálnice D 11 podepsalo n kolik stovek lidí z m sta a okolí. Týká se umožn ní výstavby dálnice z Hradce Králové do Polska. To by mohlo být dobrým znamením pro n kterého z investor. Ve ejné slyšení se bude konat dne 16. b ezna v Hradci Králové, a toho se mají zú astnit zákonodárci, zástupci Ministerstva dopravy, Státní správy silnic a dálnic a starostové m st z královédvorského a jarom ského regionu. Rozhovor s panem V. Allanem Jak se prosím jmenoval Váš pan otec celým jménem a p íjmením? Hynek Boleslav Allan. Vy jste m li pod nyn jší zoologickou zahradou malou továrni ku, mohl byste mi k tomu n co íci? To nebyla jen továrni ka pod zoologickou zahradou, my jsme m li pronajaty budovy také ve m st. To proto, že nebylo v dob války dovoleno ve m st stav t a u nás už nebylo ke stavb místo. Tak nám byla pronajata polovina tržnice, a za ní to byla ješt stará budova textilní, kde je nyní strojírna (poznámka bývalý Strojtex). Tu továrnu už zrušili. 68

13 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Tu u kostela, ta byla nová, ale tam v t ch starých budovách jsme vyráb li, v jednom nebo ve dvou poschodích, um lý med. Ten jsme vyváželi do ciziny a pak jsme ješt m li továrnu naproti té naší, p es ulici a to bývala továrna Steinova. My jsme vyráb li šumáky v té p vodní budov, co jsem p istav l a naproti jsem vyráb l prášky do pe iva s erveným rohem. M li jsme tam velkou dílnu, kde jsme stav li vlastní stroje a ve m st, jak jsem Vám již íkal, to byla polovina tržnice. Tam jsme vyráb li ho ici, to bylo asi šest tun denn, a naproti, tam co stojí ta strojírna, jsme vyráb li um lý med, zhruba asi deset tun denn.to je vše. D kuji. D lali jsme asi osmdesát milion korun obratu. To bylo ješt za války? Ano, ano ješt za války. Nyní by jist tená e kroniky zajímalo, jak se vše odvíjelo po válce, tedy po roce Po tom roce 1945 to šlo dál, byli jsme sice pod vlivem Ruska, ale všechno b želo dál. Moji lidé se m li moc dob e, pon vadž se nemuseli starat o potravinové lístky, mohli si vzít cukru co pot ebovali, aby uživili svoji rodinu a sebe, aby se mohli teple obléci, m li možnost si koupit st echu nad hlavou. To všechno z cukru, kterého jsme pot ebovali asi trnáct tun denn. Byli jsme moc opatrní, abychom n co neprošantro ili, aby nám zbylo, a ten zbytek si rozebralo naše d lnictvo. Já jsem o tom dost slyšel a dokonce jsem u Vás m l zam stnanou svou tetu, která mi vypravovala, že se u Vás v továrn m li dob e, a i když bylo všechno na lístky, tak u Vás to bylo dokonce zadarmo. Ano, cukr byl na vým nu, oni si mohli vym nit cukr za n co, co bylo na lístky. Ale já jsem o tom samoz ejm nesm l v d t, a tak jsem nic nev d l. Ješt bych se Vás rád zeptal, jak Váš pan otec firmu zakládal. Ano, m j otec ji založil, za ínal úpln z ni eho, a byl to lov k nesmírn inteligentní, který se vyznal v obchod. To víte, jak se íká, ta první generace to s velkou tíží založí, ta druhá generace to má navýšit, ale t etí generaci to nebylo umožn no, protože jsem od toho odešel když mi bylo t icet t i let, když p išli k moci komunisté. To bylo v roce To už jsme slyšeli jak to bude vypadat, že se všechno zestátní, a tak jsem si svolal všechny moje spolupracovníky a ekl jim, že když bude všechno zestátn né, co já vlastn budu d lat. Dlouho, dlouho všichni ml eli, až potom vstalo takové mladé sympatické d v e a eklo, že tady mohu ješt z stat. Když jsem tedy slyšel, že mohu ješt z stat, tak jsem hned druhý den sbalil kufry a odjel jsem pry do ciziny. To Vy jist víte. Ne, jsem rád, že jste mi to up esnil. Emigroval jsem dne 29. února, byl p estupný rok, a já jsem asi o p lnoci odjížd l ze Slovenska do Rakouska. Tam, práv tak jako na celém sv t, jsem m l p átele, my jsme jim tam dodávali, exportovali. Vždy jenom um lého medu odcházelo každý den do ciziny deset tun. V Rakousku jste tedy za ínal, m l zde tu n jaké provozovny? Ne, ale m l jsem zde svého docela malého odb ratele, kterého nechci jmenovat a který odebíral naše zboží a byl to velmi p íjemný chlapík, kterému jsem p edem telefonoval a který tedy ode mne v d l, že míním odjet do ciziny. Nabídl mi, abych se u n ho ve Vídni ur it zastavil. Za ínal jste tedy znova? Za ínal jsem úpln od píky znova. Byl jsem úpln pod podlahou. Kdybychom to tedy zkrátili, za ínal jste v Rakousku? Ne, cht l jsem hned dál do Švýcar, tam jsem m l do jisté míry p ipravenu p du, byl jsem tam na podzim v roce 1947 ješt s vlastním autem. V Itálii jsem m l vlastní auta, a m l jsem tehdy dovoleno vyvézt za šest milion korun ty í k elektrickému vedení. M l jsem si zajistit 69

14 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 zákazníka, prodat a za ít podnikat. To jsem však nemohl, byl jsem už emigrantem a tento obchod jsem nemohl uskute nit. Takže jste v tom Švýcarsku za ínal jako Váš tatínek. Zde jsme byli p erušeni v rozhovoru. Další rozhovor se pro hluk nedal nahrát. S díky jsem p ijal nabídku k rozhovoru v lét p íštího roku, nejlépe na Zvi in. Matri ní události a innost SPOZ za rok 2005 v íslech Touto cestou bychom cht li informovat ob any o innosti matriky nejen ve Dvo e Králové nad Labem, ale i na obcích ve správním obvodu a o innosti Sboru pro ob anské záležitosti (SPOZ) v. porovnání po tu událostí v letech 2004 a Matri ní události Uzav ení manželství Ve Dvo e Králové nad Labem bylo v roce 2005 uzav eno celkem 142 s atk (v roce 2004 celkem 125 s atk ). Z tohoto po tu šlo o 94 s atk na Staré radnici, 1 s atek v ZOO, 1 s atek na golfovém h išti, 44 s atk na zámku v Kuksu, 1 s atek ve Vít zné a 1 s atek v Kohoutov. V okolních obcích, které vedou matriky, bylo celkem uzav eno 33 s atk v Bílé T emešné celkem 3 s atky, v Dubenci celkem 20 s atk, v Mostku celkem 10 s atk. Ve Dvo e Králové nad Labem stoupl po et uzav ených manželství oproti p edchozímu období p edevším na Staré radnici a na jiných vhodných místech, v obci Dubenec došlo k nár stu po tu p edevším v d sledku nabídky atraktivního místa Zámku v Bílých Poli anech, jehož sou ástí je park s jezírky a fontánami a snoubenc m jsou nabízeny pronajímatelem další služby. Úmrtí Ve Dvo e Králové nad Labem zem elo v roce 2005 celkem 305 ob an (v roce 2004 celkem 270 ob an ). Z tohoto po tu šlo o 292 úmrtí ve Dvo e Králové nad Labem ( ) a v okolních obcích (mimo samostatné matri ní ú ady) celkem 13 ( ). V okolních obcích, které vedou matriky, celkem zem elo 18 ob an v Bílé T emešné šlo celkem o 7 úmrtí, v Dubenci rovn ž 7 úmrtí, v Mostku 4 úmrtí. Pro ob any m sta je nezanedbatelná i innost Sboru pro ob anské záležitosti, který se stará p edevším o vítání ob ánk do života, blahop ání jubilant m, organizaci a pr b h slavnostního ob adu, p íp. gratulace p i st íbrných, zlatých a diamantových svatbách našich spoluob an. V roce 2005 bylo celkem obesláno gratulací 72 pár, které spole n žijí v manželství 25 let st íbrná svatba (r pár ). Zlatou svatbu - 50 let spole ného života, slavilo celkem 32 pár (r.2004 rovn ž 32 pár ), slavnostním ob adem na Staré radnici oslavilo výro í celkem 6 pár (r páry), ve 13 domácnostech byla p edána osobní gratulace a dárek (r gratulací) a ve 13 p ípadech byla zaslána gratulace poštou (r gratulací). Diamantovou svatbu 60 let spole ného života, slavily celkem 4 páry (r pár), 1 pár oslavil výro í slavnostním ob adem na Staré radnici, v jednom p ípad byla p edána osobní gratulace a dárek v domácnosti, ve dvou p ípadech byla zaslána gratulace poštou. Jubilanti (ob ané ve v ku od 70 do 75 let) byli obesláni gratulací, celkem šlo o 235 ob an (r.2004 celkem 268 ob an ). Další spoluob any jubilanty (v k let) osobn v domácnosti navštívili lenové SPOZu s blaho áním a malým dárkem celkem se jedná o 204 spoluob an (r.2004 celkem 201 spoluob an ). Vítání ob ánk do života je organizováno v tšinou tvrtletn ve spolupráci s místostarostkou m sta p.mgr. Va kovou. V lo ském roce bylo p ivítáno do života na Staré radnici celkem 124 d tí (r d tí). P i slavnostním ob adu obdrželi rodi e d tí od m sta malý dárek. Ze shora uvedených ísel vyplývá, že mírn roste po et uzav ených manželství ve m st a dochází i k nár stu v po tu narozených d tí. Rovn ž dochází ke zvýšenému zájmu ob an o oslavu výro í svatby na Staré radnici se slavnostním ob adem a se svými nejbližšími. Tato skute nost nás, kte í se o spokojenost a pohodu ob an p i ob adech a jubileích staráme, velmi t ší. Ze shora uvedených ísel sou asn vyplývá i smutn jší skute nost, a to ta, že v posledním období dochází k nár stu i v po tu zem elých ob an ve m st. Karel Kryl - smutné výro í Dne uplynulo t ináct let od úmrtí zp váka Karla Kryla. 70

15 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN Opi í dovád ní Uskute nilo se na d tském h išti v Malém Berlínku. Akci po ádaly Turistické oddíly z Hradce Králové, spolu se zdejším Okrašlovacím spolkem. Školení instrukto i umožnili d tem poznat houpa ku, sít a další atrakce, kde si mohly d ti vyzkoušet svoji odvahu. Ceny vodného a sto ného V Novinách radnice byla zve ejn na rostoucí cena vodného a sto ného v našem m st po jednotlivých letech (rok a cena za kubík): 1994, 1995, ,11 K, ,22 K, ,89 K, ,57 K, ,59 K, ,99 K, ,83 K, ,40 K, ,50 K, ,50 K. Vyhlášení výb rových ízení M sto vyhlašuje výb rová ízení: - na obsazení funkce odborného referenta (referentky) Odboru výstavby a územního plánování M Ú D.K.n.L., na úseku stavebního ú adu. - na obsazení funkce tajemníka M Ú D.K.n.L. Obnova poškozené kašny se sochou Záboje Kašna se sochou Záboje je nyní v zim chrán na p ed sn hem a ledem. Na ja e bude op t napln na vodou a uvedena do funk ního stavu. Do té doby bude opraveno i její poškození, vzniklé v noci z 10. na 11. zá í Jedná se o ulomení ásti top rka sekery ležící u levé nohy sochy. V p estupkovém ízení sice nebyl ur en konkrétní viník, ale bylo dosaženo toho, že osoby, které byly p edvolány k podání vysv tlení, rozhodly se dobrovoln a spole n uhradit náklady spojené s opravou. Rozpo et na opravu je ur en panem akademickým socha em Ji ím Kašparem, který v lo ském roce provedl obnovu celé kašny. Nyní se eká na p íznivé po así, aby mohlo být poškození opraveno. Historickou škodu však nahradit nelze, proto je t eba tuto naši významnou památku i nadále pe liv st ežit. (Noviny radnice únor 2006) Internetové stránky m sta Webové stránky našeho m sta se v sout žích Nejlepší webové stránky a Nejlepší elektronická služba umístily na t etím míst, když byla do sout že p ihlášena elektronická ú ední deska. K nejvýznamn jší zm n došlo tím, že byla za azena rubrika Kalendá akcí, v nové podob byla zavedena i rubrika Zeptejte se. V rubrice M sto a okolí lze dohledat i ísla popisná a jejich polohu. Také inzerce doznala zm n a po ínaje b eznem 2006 bude možno ji objednat na m stských stránkách. M stské internetové stránky jsou i v letošním roce p ihlášeny do sout že Zlatý erb M sto bude obhajovat druhé místo z lo ského roku ve dvou kategoriích krajského kola sout že nejlepší webové stránky m sta a nejlepší elektronická služba. Zvláštní cenou uvedené sout že Zlatý erb, která se ud luje na základ po tu zaslaných hlas uživatel webových stránek, je cena ve ejnosti. Kauza vodné a sto né ve m st O istírn odpadních vod (dále jen OV) se v našem m st mluví a píše již dost dlouho. Situace okolo OV se laikovi jeví jako nep ehledná a nepr hledná. Toto ve ejné mín ní je zcela správné a pravdivé. OV byla v roce 1992 privatizována spole ností TIBA státní podnik, a a koli m sto usilovalo o to, aby isti ka p ešla do jeho vlastnictví, nebyl hlas p edstavitel našeho m sta v Praze vyslyšen. To byl první a zásadní zlom v kauze OV. Od této chvíle za ala OV provozovat soukromá firma TIBA akciová spole nost. V dané souvislosti je t eba ješt zd raznit, že OV byla postavena v letech a že celá tato stavba, asi z 90% financována ze státních dotací, nakonec stála 320 mil. K. TIBA byla v této dob státním podnikem, proto lze naprosto jednozna n íci, že celou stavbu postavil stát z daní nás všech. Ale zp t k roku OV provozuje soukromý subjekt TIBA a.s. a ú tuje si za išt ní. Do své ceny zahrnuje i odpisy (cca 15 mil. ro n ), které zvyšují cenu za išt ní odpadních vod tém o polovinu. iní tak, p estože celá OV byla postavena ze státních pen z a ob ané Dvora Králové tedy za ni platí znovu. Argument TIBY, že OV zaplatila v pri- 71

16 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 vatizaci, pokulhává, a to zejména s ohledem na fakt, že firma TIBA a. s., jak je všeobecn známo, se bankám zadlužila milióny korun. Ty pak p es konsolida ní agenturu vykoupil stát, tudíž TIBU vlastn oddlužil. Tyto pohledávky posléze bylo možno od státu odkoupit za nesrovnateln menší sumu, než byla skute ná výše dluh. Op t tedy platíme za akciovou spole nost TIBA. Ale zde kauza nekon í, TIBA nabízí OV k odprodeji m stu. M sto v tomto obchodu hraje ne druhé, ale spíš t etí housle a TIBA dále jedná podle svých zájm. M stu nabídne OV za 120 mil. K v hotovosti (bez možnosti splátek), ve skute nosti prodá OV firm EVORADO IMPORT a.s. za úpln jiných podmínek a zárove ji pronajme firm WAIPAHU s.r.o. (nyní WWTP DKNL s.r.o.). Víte, že nový vlastník v den podpisu sm l zaplatit za OV jen ,- K? Nebo že má splátkový kalendá, kde ro ní platba iní 20 mil. K? Kde tyto finan ní prost edky získá? Od odb ratel ve form sto ného, kde jsou zakalkulovány mimo jiné odpisy OV ve výši 15 mil. K ro n, p ipo t me zisk z provozování asi 3 mil. K ro n a správní režii, která byla každým rokem ú tována ve výši asi 2 mil. K ro n. Co vám vychází? Mn osobn 20 mil. K. Kdo z nás by necht l po vypršení lh ty splátkového kalendá e mít tak tu né zisky? Tak co íkáte, ob ané našeho m sta, hrají všichni zainteresovaní s námi rovnou hru? Máme sklopit hlavy a za ít všem platit? TIB, EVORADU, WWTPDKNL, VAKU? Za této situace, pokud bychom na radnici podlehli všem tlak m, byla by cena za vodné a sto né v našem m st dle dostupných informací minimáln 60 K /m3. Proto exekuce majetku m sta, proto radnice neústupn vede spory, a práv proto hájí zájmy nás všech, ob an Dvora Králové nad Labem. Ing. Jiří Rain, starosta města, NKR_02 Hypostezka až k Baltu? Nadšenci z ad milovník koní za ali budovat trasu pro kon. Ta by m la podle garanta Ob anského sdružení Jezdecká stezka východní echy Karla Hynka z Koclé ova - Nových Dom 90: probíhat z Jeníkova p es Zvi inu, Vít znou, Pilníkov, Vl ice, Svobodu nad Úpou, Rýchory až k hranicím. Za ú asti polských p íznivc povede až k Baltskému mo i. Po každých t iceti kilometrech má být umíst na jezdecká stanice, kde bude možno ustájit kon, napojit, nakrmit a ošet it je ková em a veteriná em. Do budoucna se po ítá i se službami pro jezdce. Výstava v Barakud Pánové Jakub Reil, Miroslav Kube a Jakub Vik uskute nili výstavu, kterou cht jí oslovit ve ejnost. P edstavuje se na ní šest mladých výtvarník, kte í vystavují obrazy, fotografie, užitou grafiku a plastiky. Uvažujeme o založení ob anského sdružení, které by pomáhalo s inností hudebního klubu Barakuda. Naší p edstavou je rozší ení program nejen pro mladé, vysv tlil p. Jakub Reil. Také by se otev el prostor pro zkoušky za ínajících skupin. Babybox v Praze Odložit novorozen do babyboxu není trestný in. Podle Ústavu státu a práva Akademie v d je prioritní právo dít te na život. Babyboxy mají zabránit tomu, aby rodi e odkládali, nebo dokonce vraždili své d ti sotva se narodí, protože je necht jí a nebo nemohou uživit. Mohou je tedy anonymn odložit do boxu a dít má šanci se dostat do rodiny, která na potomka marn eká. Jsou opravdu n kte í z nás potomky biblického Herodesa, který vraždil nevi átka? Podle dostupných informací ano. M sto rozší ilo své internetové stránky - dopln k K rozší ení došlo na p ání a požadavek ob an v Návšt vní knize. Nejvíce o ekávanou stránkou je rubrika Kalendá akcí, která p edstavuje p ehled všech kulturních a sportovních akcích v našem m st i okolí. Dále je zde také (zatím zkušebn ) provoz sekce, která umož uje vyhledat budovy podle ísel popisných a hledaná budova se objeví na map m sta. Další novinkou je to, že elektronickou cestou je možno klást otázky vedení m sta. Alešova ulice a lipnický vodovod T žké stavební stroje pracují na vybudování inženýrských sítí i p es nep íznivé a stále ješt zimní po así. Sou asn s tím se budou p ipravovat k výstavb i pozemky sousedící s Alešovou ulicí u vle ky. 72

17 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN M stu se poda ilo na tuto akci získat v lo ském roce státní dotaci a navíc ješt p j ku o nízkém úroku. Letos by cht lo m sto získat další dotace na vybudování nové kanalizace, náklady by m ly init asi 30 milion korun a práce je rozd lena do t í etap. Došlo také ke zrušení zahrádek na obecním pozemku. Takto za ala práce v spodní ásti Alešovy ulice. Kanaliza ní potrubí je již p ipraveno k uložení. Královédvorští betlémá i - dodatek V plánu na letošní rok mají obnovení zni ených a zmizelých božích muk kamenného k ížku v Sylvárov, dále kamenného k ížku u Odvárk, studánku a cestu nedaleko bývalé hasi ské zbrojnice v Sylvárov. Dále mají ješt v plánu zkrášlení turistické cesty ze Dvora Králové do Braunova Betléma pro p ší a cyklisty. Takto vypadal k ížek na rozcestí Heydukovy a Sylvárovské p ed rokem Na snímku je ješt dob e vid t hospodu Na Borkách a níže Kazdovu autoopravnu. Snímek pana Matoulka doplnil Geislerovu sbírku. Na snímku, zap j eném laskavostí paní Fialové, je k ížek z roku 1964, tedy kdy byl již poškozen. Toto místo bývalo také d jišt m posledního rozlou ení se zesnulým, kdy po ob adu s p. Antonínem íkovským došlo k odvezení na zpopeln ní. 73

18 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 Rozhodnutí o isti ce odpadních vod Vleklá a nep íjemná jednání kolem isti ky odpadních vod vedla Radu m sta ke zm n územního plánu. Jedná se o lokalitu, kde by se m la vlastní isti ka postavit. Pozemek se nachází mezi m stem a Hartským potokem. Tento pozemek leží nedaleko stávající isti ky ve vlastnictví akciové spole nosti Tiba. S ohledem na plánovanou výstavbu bude nutné na tomto vy len ném pozemku postavit ochranný val proti povodním a zajistit novou zele. Ty by m ly zpevnit uvedenou plochu a také snížit odplavování p dy p i velkých deštích. Na isti ku je však t eba sehnat pot ebné peníze. Zamýšlené stavb se zatím dostalo p edb žné podpory sou asného zastupitelstva. Ješt 10. b ezna nedošlo od trutnovského soudu opravné usnesení k exekuci. Sokolské šib inky Osmdesát d tí a stejný po et rodi m l možnost se radovat z tradi ních šib inek v sokolovn. Cvi- itelka Pavlína Špatenková to hodnotila slovy: Na výzdob se podílely d ti z oddíl všestrannosti a sportovní gymnastiky ze ZŠ Strž a Komenského, které namalovaly obrázky z cirkusového prost edí a v takovém rázu se šib- inky také konaly. Ná elnice jednoty Jitka Karešová se dokonce p edstavila jako editelka cirkusu. Nejvíce bylo k vid ní šašk, ale byli tu i krotitelé, gymnastky, zví ata, kouzelníci i tane nice. Nechyb ly sout že pro d ti a nakonec byla i diskotéka pro d ti. V cirkusovém programu ú inkovaly sportovní gymnastky v úborech klaun s cvi ením na koberci, skoky na trampolín, na dosko né hrazd byla létající Simóne, dále tu byla hadí žena Theréza, Léna s krasojízdou na koni a duo provazochodky Kata. Sout žilo se v hodu na cíl, lovu rybek, zavazování tkani ek, výstupu po šikmé ploše, skákání v pytlích, šplhu, prolézání žeb in a dalších hrách. Na záv r p edvedly gymnastky tanec, na který pozvaly i ostatní d ti. ZOO na videokazetách a DVD discích Navazuje na d ív jší videozáznam kde byla p edstavována ta nejzajímav jší zví ata. Nyní je to zcela nový filmový pr vodce po ZOO, plný informací a zajímavostí ze života jednotlivých druh zví at. Divák se seznámí také s tím, jak se ve zdejší ZOO zachra ují ohrožené druhy zví at, zvláštní pozornost je v novaná pralesní žiraf okapi. Návšt vníci ZOO si mohou vše zakoupit v shopu Serengeti a v galerii Zde ka Buriana. Ve ejné slyšení petice v Hradci Králové Petice Ing. Ji ího Raina usilující o výstavbu dálnice z Hradce Králové dále do Polska se do ká ve ejného slyšení. Petici podepsalo n kolik set ob an našeho m sta a okolí a je adresována Senátu, Poslanecké sn movn a vlád republiky. Na jednání byl vypraven autobus. Nezam stnanost na Královédvorsku Zatímco na celém regionu je míra nezam stnanosti pod hranicí 9,4 %, tak na Královédvorsku už dosáhla hranice 10,97 %, což p edstavuje, že je zde 1521 lidí bez práce. A další nezam stnaní p ibývají. Terra Nostra první absolventi První kurz pro t žko zam stnavatelné ob any skon il. Projekt, který financuje Evropská unie s p isp ním Královéhradeckého kraje, se zam uje na skupinu obyvatel, kte í h e shán jí práci. Sem pat í ženy po mate ské dovolené, zdravotn postižení a také ob ané v p edd chodovém v ku. Na programu je také práce s po íta em. Jak vysv tlil Martin Jukl z Terra Nostry: První absolventi už nastoupili do práce a jsou z našeho m sta, Ho ic a Jarom e. Blíží se stavba šaten pod Hankovým domem První etapa stavby šaten a zázemí by m la stát asi 14 milion korun. Poslední akcí na zimním stadionu bude d tský karneval na led a potom již budou pracovat stroje. 74

19 KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 B EZEN M stský lom, šrotišt a obalovna minulost a p ítomnost Tato zajímavá sta o jmenované lokalit byla kronice nabídnuta panem Milanem Lejskem z Rokycanovy ulice v tomto zn ní: Za átkem šedesátých let povolilo m sto z ídit v prostoru bývalého lomu šrotišt kovového odpadu. Jako správce a pracovník Kovošrotu tu p sobil pan Josef Knál, rodák ze Žir e. Podle jeho vypráv ní byl jako ob an sudeton meckého Žir e odvelen do n meckého Wermachtu. Po n jaké dob však dezertoval, zapojil se do anglické armády na západní front a zú astnil se pozd ji i osvobozování eskoslovenska. V lomu byla po válce veliká sb rna železného odpadu z továren, od ob an m sta v rámci železných ned lí, ale i z vesnic a Jednotných zem d lských družstev. Tehdejší z ízení nedbalo na n jakou ekologii, a tak zde docházelo k velkým únik m chemikálií a olej, které vsakovaly do zem a skalního masivu. Další ranou v této lokalit bylo to, že se zde v šedesátých a sedmdesátých letech umístila obalovna asfaltových sm sí firmy Staveb silnic a železnic závodu Hradec Králové, st edisko Dv r Králové nad Labem. editel závodu Hen l ani jeho pod ízený vedoucí st ediska Šotola nehled li na ekologii a žádná opat ení v tomto sm ru ned lali. Tak se stávalo, že docházelo k nekontrolovaným únik m ropných produkt. První obalovna byla polského p vodu, nazývaná Gomulka, která byla spíše manufaktura, do mísícího stroje se ru n vhazoval asfalt, který se v kovových sudech dovážel z Albánie. Namíchaná sm s se odvážela k finišéru sov tské výroby a nanášela na vozovku. V roce 1975 zrušilo vedení firmy starou obalovnu a instaloval se nov jší typ VIBAU ze západního N mecka. Zde už byla technologie vodního odprašování, které však nebylo ú inné a funk ní a docházelo k velkým únik m spalin do okolního ovzduší. V roce 1982 se i tato obalovna ruší a staví se nový stroj TELTOMAT s vylepšenými látkovými filtry. Teprve tím se zlepšilo pracovní prost edí a také vliv na okolní prost edí. V té dob již došlo ke sledování kontroly ovzduší a sledovaly se úniky olej. Vybudoval se lapol k zachytávání p ípadných únik do sousedního Hartského potoka. Tato obalovna s následnými úpravami sm ujícími k zlepšení životního prost edí pracuje až do dnešní doby. V roce 1985 se ruší šrotišt kovového odpadu v horní ásti bývalého lomu a st huje se do prostoru nad vlakové nádraží, kde pan Knál 75

20 B EZEN KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 využívá nakládky p ímo do vagón a nemusí tedy být skládka velká. Na uvoln né místo v lom se v letech staví betonárka, vybudovaly se boxy na odd lení jednotlivých písk a drtí a zhotovily se jímky na odpadní vody. K provozu se dosud využívá vody ze staré studny nad lomem. P elom ve výrob asfaltových obalovaných sm sí nastává zm nou režimu v roce 1989 a následn poté, co se v privatizaci stal v tšinovým podílníkem Staveb silnic železnic francouzská firma LAFAGE. Za ínají se používat jiné technologie, dále se zlepšuje pracovní prost edí a hlavn se dbá na ekologii. Došlo ke zm n topných medií, z p vodních t žkých topných olej na propan butan. Tím došlo k výraznému snížení obsahu vypoušt ných oxid do ovzduší, odstranilo se potenciální nebezpe í úniku olej, vybudovaly se sb rné kanály odpadních a deš ových vod. Dnešní vzhled bývalého lomu je zcela jiný než p ed ty iceti lety. Skála je op t zarostlá, rostou zde houby, zabydlela se tu zv i ptactvo, prost edí je isté. Smlouva o ist ní odpadních vod s Tibou Radní m sta odsouhlasili podpis smlouvy se spole ností Tiba o ist ní odpadních vod. Je to první dohoda od léta lo ského roku, která upravuje vztahy mezi majitelem kanalizace a vlastníkem isti ky. Tím se poda ilo odstranit další z problém, které dodávky vody a její ist ní provázejí už adu m síc. Konflikt mezi m stem a Tibou vznikl v lét, kdy soukromá spole nost nep istoupila na nabídku m sta a prodala istírnu odpadních vod jiné firm. M sto tehdy nabízelo ty icet milion, Tiba cht la t ikrát tolik. Neshody pokra ovaly, nepoda ilo se podepsat smlouvu o ist ní vody s novým provozovatelem. Ob strany m ly také rozdílný názor na výši vzájemných dluh. Podpis smlouvy o ist ní ale neznamená, že m sto odstoupí od plán na vlastní istírnu. P ednáška Ji ího Hegera: TO JE SIBI Uskute nila se ve špejcharu Muzea a i p es nep íznivé po así byla navštívena p íznivci cestování. Návšt vníci sed li ve výstavním sále mezi fotografiemi p ednášejícího. Zajímavé na této p ednášce bylo to, že se jednalo i o jistou konfrontaci mezi p ednášejícím a také autory n kterých sou asných dobových knižních i listinných publikací. P ednášející pan JUDr. Ji í Heger byl dlouholetým pracovníkem v zahrani ních službách a mohl tedy srovnávat sou asné se svým vlastním poznáním.také tu mohl návšt vník p ednášky vid t fotografie ze stejných míst, ale zcela odlišné. Na jedn ch bylo jinými autory podáváno vše jaksi šedé a erné, na druhých fotografiích byla dokumentována skute nost bez jakéhokoliv zastírání, ale rozhodn ne jen ern. Sibi byla p ednáškou dokumentována jako velice bohatá zem s ohromnými energetickými možnostmi, které jsou dnes již využívány nadnárodními spole nostmi západu i východu od této zem. Více než tisíc fotografií autora to dokazovalo v celé ší i, v etn života zdejších lidí, neuchylovaly se k nepravdám, ší ených n kterými sou asnými autory, kte í touto obrovskou zem vid li o ima jen n kolika dn a nebo týdn. Pan Ji í Heger byl za minulého režimu ze zahrani ních služeb odvolán, po dobu desíti let nesm l publikovat a nedostalo se mu ani odpovídající práce. Nelze ho tedy pokládat za podjatého a zkreslujícího. 76

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku

ekarolinka Hasičská zbrojnice v Trávničku Podještědský měsíčník Sdružení obcí Podještědí ekarolinka Ročník XVII. Číslo 5. Květen 2012 e Hasičská zbrojnice v Trávničku Z mikroregionu Již podle obrázku na titulní stránce je možno poznat, který měsíc

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo

3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo 3. NÁRODNÍ OLDSKAUTSKÉ JAMBORE Miletín 6. - 8. 6. 2014 aneb v Miletíně se zpívalo, tančilo a štěkalo O prvním červnovém víkendu Miletín opět hostil již třetí Národní oldskautské jamboree. Sešli se tu skauti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2015 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Schválený rozpočet obce na rok 2015 1.2. Kontejnéry na biologický odpad 1.3.

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška

Leden. 22. ledna v deset hodin oddal starosta na obecním úřadu paní Melkovou a pana Víška Leden 1.1. oblačno 3 C, 2.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 3.1. zataženo, sníh s deštěm 2 C, 4.1. oblačno 3 C, 5.1. polojasno -7 C, 6.1. zataženo -2 C, 7.1. polojasno -3 C, 8.1. zataženo, sněžení -2 C,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIT-521/16-T Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál Okružní 10, 795 01 Rýmařov

Více

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data)

Kdy Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v druhé světové válce?(přesná data) Opakování na test č. 3 termín testu 5. 4. 2016 Otázky v testu se neomezí jen na zde zveřejněné. Přečtěte si učebnici str. 200-212! Kdy začala 2. světová válka? Kdo byl prvním říšským protektorem? Co se

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. O nás Jsme organizační složkou nestátní neziskové organizace Pionýr, zaměřenou na mimoškolní, volnočasové aktivity dětí a mládeže. Naše činnost se dělí na: Pravidelné schůzky v klubovně Akce na jeden den

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OKŘÍŠKY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Část I. Charakteristika školy. 1. Základní charakteristika školy: Mateřská škola Okříšky adresa: J. A. Komenského 515, Okříšky 675

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007

Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Hrabětický zpravodaj číslo 1/2007 Vážení spoluobčané! Obracím se na vás jako nový starosta obce. Jistě je vám všem známo, jak komplikovaná situace nastala s vyhlášením výsledků voleb, i to, že není vyřešena

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Český svaz chovatelů, sekretariát ÚV, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy

Český svaz chovatelů, sekretariát ÚV, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy Český svaz chovatelů, sekretariát ÚV, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy Výstavní podmínky Vážený příteli, Ústřední výbor Českého svazu chovatelů Vás zve k obeslání a návštěvě Celostátní výstavy s mezinárodní

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.

- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími. Vážení občané Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního sluníčka.všichni

Více

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013

ČESKÝ VOLIČ. Červenec 2013 ČESKÝ VOLIČ Červenec 2013 Herzmann s.r.o., Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147461, IČ 285 18 390, DIČ CZ 285 18 390 Úvod

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Lichkovský Občasník LISTOPAD. Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel

Lichkovský Občasník LISTOPAD. Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel Zleva stojící: Moravec Stanislav, ing. Praus Miloš, Brůna Zdeněk,Vlček Václav, Macák Daniel Zleva sedící: Bc. Richtr Roman, Macháčková Lenka, Stejskalová Alexandra LISTOPAD 2010 Lichkovský Občasník Lichkovský

Více

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Nová registrace spolku Vnitřní předpis stránka 1 z 5 Vnitřní předpis Spolku Vltavan v Praze 2015 Vnitřní předpis obsahuje ustanovení, na kterých nebyla shoda při tvorbě stanov, nebo

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů

Rozpis pohotovostních služeb stomatologů List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2014 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí... 4 5 Výňatek z vyhlášky o poplatku za odpad 5 7 Společenská

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007

Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Č. j.: S197/2007-00232/2007/550-OŠ V Praze dne 3.9.2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Tehov Svatojánská náves 78, 251 01 Tehov Tel: 323 640 573 e-mail: zstehov@seznam.cz www.zstehov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zpracovala: Mgr.

Více

Radnice v roce 2 0 0 9?

Radnice v roce 2 0 0 9? Radnice v roce 2 0 0 9? Stručný výtah informací a událostí, které v loňském roce zaznamenala radnice a které by vás mohly zajímat. Obecní úřad Tlumačov je orgánem obce Tlumačov. Postavení a působnost obecního

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna.

Historie knihovny. 1814 z popudu faráře Františka Raymana otevřena farní knihovna. Historie knihovny Knihovny v Častolovicích byly celkem 3. První knihovna vznikla na zámku, za působení Leopolda Sternberga (1770 1856) obsahuje díla věděcká, beletrická, tisková i rukopisná. Můžeme zde

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016

NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 NOVOROČNÍ ZPRAVODAJ 1 / 2016 BLAHOPŘEJEME v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí životního jubilea tito naši občané: Turek Ladislav Horská Dagmar Václavová Drahomíra Cibulková Marta Čampula Jaroslav Kaslová

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce

- ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu, po válce Otázka: Ústava a konstitucionalismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): barbora4.a - ústava = konstituce = nejvyšší platná zákonná norma; základní zákon státu; přijetí: při založení, převratu,

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Tuláci Klatovy ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PIONÝRSKÝ TÁBOR Putování po Zemi vycházejícího slunce Údaje účastníka tábora: Jméno a příjmení: Datum narození: Zdravotní pojišťovna:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Provozní řád školy. Eva Jindřichová, zástupkyně ředitelky školy pro ekonomiku a provoz. Mgr. Renáta Zajíčková, ředitelka školy Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Provozní řád školy Vypracoval: Schválil: Eva

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi:

Podrobnější zaznamenání v kronice města si jistě zaslouţí projekt Zmizelí sousedé, kdy předávám slovo jeho iniciátorovi, učiteli Josefu Märcovi: Gymnázium Historie chomutovského gymnázia se datuje od roku 1591, kdy se Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr českého království a majitel chomutovského panství, rozhodl zaloţit v Chomutově jezuitskou

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více