Černá v Pošumaví - Schwarzbach Dolní Vltavice - Untermoldau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černá v Pošumaví - Schwarzbach Dolní Vltavice - Untermoldau"

Transkript

1 1 D Í L P R V N Í Černá v Pošumaví - Schwarzbach Dolní Vltavice - Untermoldau Bliţná - Eggetschlag

2 2 Na úvod. V archivu kronik Obce Černá v Pošumaví se dochovaly tři svazky německy psaných kronik zachycujících historické události obce a psané v různých obdobích, tak jak bude dále vysvětleno. Jedná se o Kroniku obce Černá, Kroniku obce Dolní Vltavice a Kroniku obce Bliţná.Všechny tři kroniky přeloţil do českého jazyka a sepsal v létech 1994 a 1995 pan Stanislav JAGR z Horní Plané. Od roku 2003 se obecní kronika píše na počítači, je zaznamenána v elektronické podobě na CD-R a v současné době je v celém rozsahu, tj.retrospektivně od roku 1990, zaznamenána na internetových stránkách Obce Černá v Pošumaví. Protoţe německy psané kroniky jsou uloţeny pouze v jedné verzi v archivu obce a v jedné verzi v obecní knihovně, bylo rozhodnuto,ţe tyto kroniky budou přepsány do počítače, aby mohly být pro budoucnost rovněţ k nahlédnutí přes elektronické verze a webové stránky. Zhostil jsem se tohoto úkolu a v následujících stránkách předkládám široké veřejnosti přepis kniţní podoby kronik, který ponechávám slohově i pravopisně tak, jak byl přeloţen. Při přepisu jsem zjistil,ţe některá příjmení znějí v krátkém časovém úseku různě ( např.reicheisen Reichseisen Rexeisen );nevím zda je to správně anebo chyba při přepisu překladatele proto vše ponechávám v původní podobě. Ing.František Záhora kronikář obce Fotografie obce Schwarzbach z roku 1904.

3 3 K R O N I K A Obce Č E R N Á Zaloţena a započata v roce 1924 učitelem Josefem R.HAHNELEM. Přeloţil a sepsal v roce 1994 Stanislav JAGR.

4 4 Úvod překladatele. Dne 30.ledna 1920 vyšel v Československé republice zákon o povinném vedení obecních kronik a dne 9.června 1921 vyšlo k tomuto zákonu prováděcí vládní nařízení.podle tohoto zákona měly všechny obce a města povinnost vést obecní kroniky a začínat nejstaršími dochovanými zprávami a po vyčerpání těchto pokračovat s událostmi a jevy běţného roku a to podle návodu a schématu daného prováděcím nařízením. Originál této kroniky byl psán do knihy ručně, německy a kurentem, jak bylo v německy hovořících krajích tehdy obvyklé.v nejstarších zápisech, pokud se drţel kronikář originálu, ve staroněmčině, znamenalo psané Ss na začátku slova sch = š; dále uprostřed slova psané w / hlavně v koncových slabikách/ se četlo jako u./příklady:prossko a Sstifter-Mokrauer./ V německy hovořících krajích/ a také někde i u nás/ bývala a jsou ještě dnes uváděna jména domů, která jsou vztahována na jejich obyvatele jako rozlišení jmen více rodin stejného jména v obci a sousedství/ u nás se říkalo po chalupě /. V kronice jsou vedle vlastních jmen obyvatel uváděna v závorce tato jména domů, nebo čísla domů, případně obojí.jména byla ponechána překladatelem v německém originále a pokud jde o jména obcí a měst, byla tato pokud moţno uvedena česky. V překladu jsou uvedeny poznámky pisatele německé kroniky, které jsou označeny buď H. nebo J.R.H. a poznámky překladatele, které jsou označeny.p.p.. V kronice se setkáte s peněţními částkami, které jsou uváděny v K.M nebo C.M /= konvenční měna/; V.M nebo W.W / = vídeňská nebo rakouská měna/, dále v Korunách a konečně v Kč / koruna československá/.rozdíly a přepočty těchto, jakoţ i jejich poměr a kupní sílu je třeba prostudovat v některé odborné příručce. V kronice je uvedena řada starých rakouských měr a vah, pro informaci uvádím přehled: Míry délkové: 1 sáh = 6 stop / střevíců/ = 1,8965 m 1 stopa = 12 palců = 144 čárek = 0,3161 m Míry plošné: Míry prostorové: 1 dráha / lán/ = 30 jiter = 16,8 ha 1 jitro = 2 korce= 3 míry= 1600 čtver.sáhů= 5 754,642 m2 1 čtver.sáh = 3, m2 1 krychlový sáh = 6,821 m3 1 krychlová stopa = 0,03158 m3 Míry duté: 1 korec = 93,3623 l 1 měřice = 61, l 1 vědro = 40 mázů=160 ţejdlíků=56,589 l 1 máz = 1,4147 l 1 ţejdlík = 0,3536 l Váhy: 1 centýř = 100 liber= 56,006 kg 1 libra = 32 lotů = 0, 56 kg 1 lot = 4 kventlíky = 240 gránů = 17,5 g 1 kventlík = 4,375 g

5 5 Ž i v o t o p i s p i s a t e l e k r o n i k y. Podle zákonných ustanovení provádím jako pisatel této obecní kroniky v krátkosti svůj ţivotopis: Jako syn dráţního úředníka jsem měl velice proměnlivou ţivotní dráhu.v krajině chmele a okurek jsem spatřil světlo světa dne 13.prosince 1888 na ţelezniční stanici Ţabokliky, leţící nedaleko Ţatce.Potom jsem přišel do Biliny-Lázní, od 1.září 1894 do 4.listopadu 1897 jsem chodil do 1. aţ 4. třídy obecné školy v Bilině-městě, potom na Šumavě v Horní Plané od 4.listopadu 1897 do 31.července 1899 do 4. aţ 5.třídy obecné školy.v době od 1.září 1899 do 17.prosince 1899 jsem byl na výměně v Čáslavi, ale protoţe české děti na výměně se nechtěly učit německy, byl zde můj pobyt brzo přerušen.od 17.prosince 1899 do 30.července 1903 jsem navštěvoval měšťanskou školu v Horní Plané, od roku 1903 do roku 1907 učitelský ústav v Budějovicích, kde jsem dne 14.června 1907 sloţil zkoušku zralosti a dne 28.listopadu 1909 zkoušku způsobilosti.od 1.září 1907 do 31.srpna 1914 jsem působil jako učitel ve Svérázu u Krumlova.p Protoţe jsem byl jiţ od roku 1910 voják, narukoval jsem dne 28.července 1914 k velkému zápolení národů ( pluk pěší domobrany v Litoměřicích), na němţ jsem byl účasten do května 1915, pro nervové onemocnění jsem byl jako zbraně neschopný propuštěn.od 1.září do 31.prosince 1915 jsem působil na měšťanské škole v Horní Plané a dne 1.ledna 1916 jsem odešel do Černé, která se stala místem mého působení ve všech směrech dodnes.ve válečných letech i poválečných jsem byl stále činný pro úřady jako komisař pro dodávky obilí, brambor a dobytka. Josef R.Hahnel v.r. P a m ě t n í c i, kteří mně mohli předat hodnotné údaje o historii obce: Josef Gabriel, zemědělec na výměnku, Černá č.17 Albert Jungbauer, učitel na odpočinku, Černá č.47 Franz Horech, truhlářský mistr, Černá č.36 P Ř E D M L U V A. Obecní zastupitelstvo v Černé mě pověřilo zaloţením a vedením obecní pamětní knihy.při tom se jedná především o události a příhody, které mohou také zachovat pro budoucnost pamětihodné věci; tak jsem si uloţil zvláštní úkoly, také minulost obce vytrhnout ze zapomnění.a toto je rozhodně nejobtíţnější část práce, neboť v obci samotné není k dispozici sebemenší záznam, který by nám mohl vydat svědectví z historie.to znamená tedy vyhledat kaţdé místo, kde by se daly naleznout záznamy o historii naší domoviny, vejít ve styk se všemi osobnostmi, které se věnovaly historickému výzkumu naší domoviny.jenom tak bylo moţné, sestavit podle historických pramenů, poměrně bez mezer, historii vzniku a vývoje obce Černé a tuto jako uzavřenou kapitolu včlenit do dnešní doby.za správnost vyprávěného o minulosti musí být zárukou jména vědců a jména pouţitých pramenů, která jsou uvedena u jednotlivých kapitol.ţe události z naší doby jsou uvedena podle pravdy a věcně, za to ručím já! Tak ať je toto dílo pozdějším generacím věrným obrazem z minulosti jejich německé domoviny! V létě Josef R.Hahnel v.r.

6 6 Z M I N U L Ý C H D N Ů J m é n o o b c e : původní jméno ( v roce 1268 ) bylo na černé řece ( psáno česky p.p.), později v letech 1445, 1483, 1495 se jmenovala obec jednoduše Černá ( psáno česky- p.p.), v 16.století Černá ( Schwarzbach psáno jiţ německy p.p.), z čehoţ vzniklo české Černý potok přeloţením z německého jména. P o z e m k o v á v r c h n o s t: původně patřila obec k panství Boletice, majetku českého krále, darováním králem Václavem I.( zemřel 1253) nebo jeho synem Otakarem II., Hirzovi z Klingenberku.Tento byl v letech 1241 aţ 1248 královským vrchním kuchařem, purkrabím na Klingenberku v letech 1260 aţ Na darovaném zboţí zaloţil Dolní Vltavici, která byla po něm pojmenována Hirzov a také Černou.Statek Mokrá, nazývaný také Praedium Hirzonsis vlastnil jiţ od roku 1263 a daroval ho dne 27.března 1268 klášteru Zlatá Koruna.Zemřel dne 13.března 1275 bez dědiců. (Jeho náhrobní kámen je ještě v zlatokorunském klášterním kostele).jeho manţelka Daricza je uváděna v roce Byl také zakladatelem města Budějovice v roce 1265.(Dříve to byla pouze vesnice dnešního Starého města).klášteru Zlatá Koruna bylo dne 11.ledna 1284 potvrzeno drţení hirzovského zboţí králem Václavem II. A toto bylo ve vlastnictví kláštera aţ to husitských bouří.kdyţ byl klášter dne 11.května 1420 zpustošen husity, dva mniši byli upáleni a ostatní uprchli, zmocnil se Oldřich z Roţmberka klášterního majetku a vymohl si na králi Zikmundovi, zastavení klášterního majetku svému rodu.roţmberkové také nevrátili zpět tento majetek, kdyţ se zlatokorunští mniši vrátili zpět po svém útěku z Kremţe( Krems) v Dolním Rakousku, kde měli vinice, ponechali si tento zastavený majetek a naopak nechali tento zapsat jako svoje vlastnictví králem Vladislavem( dne 6.dubna 1501).Petr Vok, poslední Roţmberk, prodal krumlovské panství s bývalým zámeckým zboţím dne 11.září 1600 králi Rudolfovi II.,od toho přešel majetek v roce 1612 na krále Matyáše, od toho v roce 1619 na krále Ferdinanda II.Tak se tento majetek stal opět majetkem korunním, aţ ho dne 23.prosince 1622 daroval král Ferdinand II. Johanovi Oldřichovi z Eggenberku.V majetku jeho rodu zůstal tento aţ do jeho vymření dne 4.dubna 1719, potom přešel na Schwarzenberky, jimţ patřil aţ do zrušení poddanského svazku v roce R y c h t a: původně patřila Černá k rychtě Mokrá, kde měl zlatokorunský klášter dvůr a správce dvora; za Roţmberků byla sídlem rychty většinou Dolní Vltavice, tak v roce 1445,1483 a 1495.V roce 1585 se objevuje poprvé jako samostatná rychta sama pro sebe Černá, protoţe zřízením pivovaru, mlýna atd / v roce 1568/ získala na významu, ostatně jiţ v roce 1510 byl v Černé rychtář jiţ usedlý. R y c h t á ř i v Č e r n é: Linhart, syn Reichhanslův, v roce 1510.Jemu a jeho synovi Michaelovi bylo dne 7.prosince 1510 přiřknuto Petrem z Roţmberka rybářské právo na části Olšovského potoka. Georg Proschko v roce Ambros Proschko v letech 1744 aţ 1751 ( z č.5) Matthias Wattů v letech 1753 aţ Adalbert Eduard v letech 1773 aţ 1780 ( z č.1) Ú z e m í o b c e: obnášelo v roce 1445: 15 drah ( viz míry plošné ); v roce 1585 pouze jenom 11 drah pravděpodobně byly v roce 1568 chybějící 4 dráhy vrchností staţeny.velikost katastrálního území obce: 5, 12 km2.

7 7 R ů s t o b c e: V roce 1585 měla obec 16 usedlých, 2 domkáře a 2 hospody. V roce 1595 mělo být 20 (?) usedlých. V roce usedlých poddaných. V roce čísel s pivovarem. V roce domů s 341 obyvateli, kníţecí úřední budova, pivovar, palírna kořalky,1 hospoda. V roce domů, 507 obyvatel ( 470 Němců a 37 Čechů ). N á b o ţ e n s t v í: stálé římsko-katolické náboţenství se dostalo v 16.století do nebezpečí, kdyţ v Hořicích, do jehoţ církevního obvodu Černá příslušela, luteránstvím svedený farář Václav Beitl ( zemřel 1572) a Johann Schlesinger ( zemřel 1588) vedli duchovní správu.od roku 1585, jmenovitě od roku 1588 energicky proti luteránům zakročil Vilém z Roţmberka, tak, ţe se stará víra brzo obnovila. N á r o d n o s t n í p ř í s l u š n o s t: navzdory českému jménu obce povolal Hirzo z Klingenberku právě Němce na své území; později byla Černá jistě ryze německá, to dosvědčují jména uvedená rytířem Linhartem,, syna Reichhansla, v roce 1510 a 1595 Girgl na mlýně, Virbl Olschpauer, Nyndt, Paul Schwarz, Simandl, Philips, Hansl Tersch( toto jméno je uváděno také v roce 1592),Wenzel Partl, Wondra(Andreas), Bostl ( Sebastian), Stindl, Toml (Thomas), Benesch ( Benedikt),Gilek ( Egid), Esl, Hansl Tersch ( pokud se zde objevují také česká jména, patří tato zde působícím vrchnostenským úředníkům). F a r n o s t: původně byla Černá přifařena k Hořicím; dne 25.srpna 1787 byla odtud vyčleněna, obdrţela vlastní kostel a vytvořila lokálii ( církevní obvod) od roku 1787; na farnost byla povýšena dne 12.března 1858; vedení matriky započalo v roce Přifařeny byly osady: Jámy,Plánička,Nová Lhota,Tuhové závody,jestřábí,nový mlýn,massauer, Slavkovice a Boxberg ( později ještě přibylo nádraţí). Š k o l a: původně patřila Černá školou do Hořic; vlastní školu měla po zřízení lokálie. První učitel: Franz Maurer v letech 1793 aţ 1795, později byl v Malšíně. Druhý učitel: Wenzel Berger v roce ( O církvi a škole následují ještě vlastní, obsáhlé kapitoly H.) V á l e č n é ú t r a p y: v husitských válkách Černá kaţdopádně utrpěla; husitské houfy přišly v roce 1422 do Hořic a vydrancovaly tam také kostel. V 30 ti leté válce táhly ve dnech 8.aţ 10.března 1641 císařské pluky Brnoy a Burnival ze Slezska do Horního Rakouska přes Černou ( mimo toho 2000 jezdců) a vydrancovaly obec. V červenci 1648 zde způsobily velké škody císařské pluky Werth a Dewald.Také Švédové přišli v roce 1648 do krajiny a vydrancovali Pláničku. ( Alois Prager vesnický hostinský našel v Olšovském lese jezdecké ostruhy z 30 ti leté války v roce 1925 H.) P o ţ á r y: dne 4.července 1886 vyhořelo následkem úderu blesku 5 domů.dopoledne tohoto dne byla silná bouře s krupobitím, které způsobilo velké škody v celém okolí.blesk uhodil do domu č.21 ( Anderl) a zapálil ho.pět domů: č.21,22 ( Gali),23 ( Altrichter), 24 ( Zimmermann) a 25 ( Wattů) vyhořelo.také v jiných obcích byly poţáry; V Horní Plané jedna ţena a v Jenišově jeden selský chasník byli zabiti bleskem. B ř e m e n a a d a n ě p o d d a n ý ch: N e v o l n i c t v í: bylo zrušeno císařem Josefem II. Dne 1.listopadu R o b o t a: byla zrušena dne 8.března 1786 a změněna na peněţité dávky; pouze dominikalisté

8 8 ( nájemci panské půdy p.p.) zůstali robotou povinni. P o d d a n s t v í : dne 26.července 1848 vznesl v rakouském říšském sněmu Hans Kudlich poţadavek na jeho zrušení; dne 7.září bylo usneseno o odškodnění pozemkových pánů ( vyvázání pozemků ). O d ú m r t í: v případě úmrtí poddaných, kteří nezanechali poslední vůli anebo byli bezdětní, připadla polovina jejich majetku vrchnosti a vdově připadla druhá polovina majetku.také dědictví zemřelých dětí nepřipadlo sourozencům, nýbrţ vrchnosti.v roce 1562 chtěl Vilém z Roţmberka udělit svým poddaným osvobození od úmrtí ale pouze proti zdvojnásobení dědické daně, coţ občané Černé odmítli.teprve dne 30.května 1709 byli poddaní rychty Černá od úmrtí osvobozeni Johanem Christianem z Eggenberku. N u c e n é m l e t í: všichni obyvatelé si museli nechat semlet obilí ve mlýně, který byl v Černé zřízen v roce N u c e n ý o d b ě r p i v a: všichni občané museli svoje pivo kupovat v pivovaře, který byl zřízen v Černé v roce 1568 jinak jim hrozily vysoké tresty. D a n ě: vrchnosti byly odváděny daně dědické, pozemkové a domovní. D e s á t k y: ( obilí, zelí, mák, vejce, sýry, ovčí vlna atd.). Také farář dostával část desátků, stejně jako učitel.v roce 1848 bylo odvádění desátků zrušeno. D a n ě: byly zpočátku vybírány nepravidelně, od roku 1552 pravidelně ( pozemky a dům byly odhadnuty a z 1 kopy grošů odhadnuté částky bylo placeno 5 ½ feniku, později 6 pfeniků a potom ještě víc ).Daně byly vybírány panstvím. P i v o v a r: v roce 1568 byl zaloţen a postaven Krčínem, zdatným úředníkem Viléma z Roţmberka pivovar a mlýn.hospody v Horní Plané, Hořicích a Frymburku byly odkázány na odběr piva z Černé.V roce 1605 odebíralo pivo z tohoto pivovaru 48 hospod.aţ do sedmdesátých let 19.století zde byla v provozu sladovna systému Poupě a proto mělo pivo příchuť po kouři. Dne 16.prosince 1571 se zastřelil pivovarský písař ( jméno není známo).v roce 1591 se uvádí jako pivovarský písař Bedva.V letech 1640 aţ 1652 byl pivovarským písařem Tobiáš Koller. V ý s t a v p i v a: v letech 1603, 1650, 1700,: 24 sudů; 1750: 30 sudů; 1800: 33 a ¼ sudu; V letech 1841 a 1850: 38 sudů; 1873: 120 věder ( 1 vědro = 56,589 litru p.p.); 1880: 60 hektolitrů. V y r o b e n é p i v o: v roce 1603: sudů pšeničného piva, přitom vyrobená ředina( patoky) byla pouţita pro čeleď v Olšovském dvoře a jinde. V roce 1650: 768 sudů ječného ( červeného) piva, 696 sudů pšeničného ( bílého )piva a 474 věder patoků. V roce 1700: sudů pšeničného piva. V roce 1750: sudů pšeničného piva. V roce 1850: sudů svrchně kvasinkového piva. V letech 1862/63: 1700 věder ročně; 1871/72: 1500 věder; 1873: věder; 1880: hektolitrů ( hl); 1885: hl; 1890: hl; 1895: hl;1895/96: hl; 1897/98: hl; 1899: hl; 1900: hl. C e n y p i v a: v roce 1604 byl 1 sud za 3-4 kopy míšeňské; 1650: 1 sud za 7 zlatých říšských; 1700: za 9 zlatých; 1750: za 10 zlatých; 1800: za 12 zlatých 40 krejcarů; 1850: za 12 zlatých konvenční měny. Ředina(patoky) v roce 1603 za 1 vědro 2 groše 4 pfeniky; v roce 1650 za 3 krejcary. M l ý n: byl zřízen stejně tak Krčínem v roce 1568 pro mlečský poplatek.v roce 1595 se uvádí jako mlynář Girgl ( Jiří p.p.). P a l í r n a k o ř a l k y( lihovar) : byla kníţecí, byla v provozu a je uváděna v letech 1791 a 1841.

9 9 M y s l i v c i: lesníci v Černé: Andrea Stürzl v roce R y b n í k y: v roce 1568 vyměřil Krčín pod pivovarem také 2 rybníky, které měly předčít velikostí Olšovský rybník, tento plán ale padl.tehdy byl právě Olšovský rybník vrácen zlatokorunskému klášteru a on chtěl za něj pořídit náhradu. D o l o v á n í t u h y: Březan, pisatel historie Roţmberků, píše o Krčínovi: a ty hory neuţitečné také k uţitku připravil ( citát napsán česky- p.p.). Nebyl by to napsal, kdyby byl nevěděl o pověstech o dolování. Dolování tuhy začalo ovšem teprve v roce ( Dne 22.září 1912 bylo slaveno 100.výročí zaloţení Tuhových závodů ). V roce 1891: bylo zaměstnáno 630 dělníků, vytěţeno q v hodnotě zlatých.( Podrobně ve zvláštní kapitole dále). L o ţ i s k a země. r a š e l i n y: v nejnovější době jsou vyuţívána k výrobě sypké rašelinové Ţ e l e z n i c e: místní ţeleznice Budějovice Ţelnava byla otevřena dne 3.července C h m e l n i c e: pro pivovar byly u Mokré a Olšova zaloţeny chmelnice; byly opuštěny koncem roku P ř i f a ř e n é o s a d y: J e s t ř á b í, kníţecí popluţní dvůr, vznikl teprve po roce 1768, v roce 1841 vznikla současně ovčárna, kníţecí vápenka u Jestřábí v roce 1729 a 1841 vápencový lom. B o x b e r g, světlinká farní část uváděná jiţ v roce 1668, farní část Černé vznikla od roku J á m y, jsou poprvé uváděny v roce 1530; patřily s Pláničkou a Novou Vsí ke klášteru Vyšší Brod. P l á n i č k a a N o v á V e s jsou uváděny poprvé v roce N o v ý m l ý n u Jam, byl postaven vyšebrodským klášterem v roce M a s s a u e r samota u Mokré, postavená v polovině 19.století, byla přifařena k Hořicím. S l a v k o v, Hirzův statek, uváděný poprvé v roce 1284 ( Budeczlag).V roce 1375 uváděn jménem Slawkow, také Slabs ; tehdy byl nově usídlen na místě staré, zaniklé obce Budeczlag. T u h o v é z á v o d y přešly po svém zaloţení v roce 1812 k faře Černá. N á d r a ţ í Č e r n á H ů r k a, původně Sosnový les, bylo osídleno teprve po otevření ţeleznice dne 3.července V ý z n a m n í r o d á c i z Č e r n é: D u c h o v n í: Zlatokorunský cisterciák P.Josef Pauer ( zemřel 1770). Kremsmünsterští benediktýni P.Paul Proschko, školní rada, narozen 1837, zemřel?; P.Markus Gabriel, narozen 1852, zemřel?; P.Marian Fischbäck, narozen 1857, zemřel?; Linecký diecézní kněz Johann Eduard, narozen 1809, zemřel?. S v ě t š t í: Proschko,světský učitel v Kremsmünsteru, bratr výše jmenovaného P.Paula Proschko. Lesník a spisovatel Adolf Schimann, narozený 2.února P o z n á m k a. Tyto uvedené zprávy o vzniku a vývoji obce Černá pocházejí od známého daleko za hranicemi naší domoviny profesora P.Dr.Valentina Schmidta, který si vydobyl velké zásluhy výzkumem historie jiţních Čech.Franz Schmidt( klášterník jménem Valentin ) se narodil dne 5.ledna 1863 v Roţmitále na Šumavě, vystudoval gymnasium v Krumlově, vysokou školu v Praze, působil na různých středních školách, naposled jako profesor dějepisu na německém gymnaziu

10 10 v Budějovicích od roku 1902 do roku 1921.Jako archivář vyšebrodského kláštera působil potom aţ do své smrti dne 28.března P o u ţ i t é p r a m e n y: Pangerl: Listář ze Zlaté Koruny Schacherl: Statek Mokrá ( Lesní domovina) Březan: Roţmberská kronika a klima Březan: Ţivot Viléma Petra Voka z Roţmberka Trajer: Historie budějovické diecéze Mareš a Sedláček. Umělecká topografie okresu Krumlov Schmidt: Provoz pivovarů a pivovary v jiţních Čechách Schiller: Čechy ( 13 svazků) Sommer: České království ( 9 svazků) Některé zprávy z hořické matriky, českého musea a z archivu vyšebrodského kláštera. H i s t o r i c k é d o p l ň k y. Čerpáno ze Správa klášterního velkostatku, Zlaté Koruny do válek husitských / psáno česky-p.p) ( ) od Emanuela Kubička, S.J.Praha 1914.Ústřední archiv č S t r a n a 10 2 a: V roce 1268 daroval Hirzo, purkrabí na Klingenberku, panství se 13 vesnicemi, které dostal za věrné sluţby od krále Václava I.. Přemysl Otakar II. Toto darování potvrdil svou listinou sepsanou dne 27.března 1268 v Písku.Toto celé území, hraničící na jiho východě se statkem Boletce, se táhlo jako úzký, dlouhý pruh od Boletic na jihozápad aţ na zemskou hranici.v pozdější době bylo celé toto panství pojmenováno podle obce Mokrá.Tímto územím vedla obchodní cesta podobná Zlaté stezce a na východě, sledujíc vltavským údolím obchodní cestu z Horního Rakouska přes Krumlov do Zlaté Koruny a odtud do Netopíc, kde se spojila se Zlatou stezkou.( V pojednání Obchodní cesty a obchodní centra v jiţních Čechách od Dr.Valentina Schmidta se o tom píše na str.14: Silnice z Ilzstadt do Kolleschlag Peistein Schlägl Aigen Dolní Vltavice Černá Krumlov Budějovice byla původně pouze boční cesta, teprve koncem 16.století byla uznána za pravou cestu): Jméno obce Mýto na Hirzově území, kde bylo ještě ve 13.století vybíráno mýto, vzniklo z tohoto.kdyţ byl ale kolonizací zlatokorunského kláštera vyklučen les aţ na zemskou hranici, bylo vybírání mýta přeloţeno do Dolní Vltavice, která se tehdy jmenovala Hirzow. Hirzovo území ( 1 ½ čtvereční míle) bylo původně úplně české, o čemţ svědčí jména obcí a právě tak doba jejich zaloţení před rokem 1263;obyvatelstvo se ale přece brzo smísilo s německým obyvatelstvem, které dosáhlo převahy; dnes je území ryze německé. S t r a n a 3 6: na Hirzově území, které se stalo v roce 1268 klášterním, se nacházely v tomto roce podle listiny tyto osady: ( bylo vyjmenováno 13 slovanských jmen, mezi nimiţ Na černé řece Na černém potoce Černá. S t r a n a 4 7: celý klášterní majetek byl rozdělen do zaokrouhlených území, tak zvaných rycht.toto rozdělení bylo s největší pravděpodobností rozděleno teprve, kdyţ byla ukončena kolonizace, tedy asi na počátku druhé poloviny 14.století. K rychtě Mokrá a Dolní Vltavice patřilo 10 osad, přitom 3 naposledy uvedené podléhaly daním pouze jednotlivě: 1.Černá,2.Radslav,3.Bliţná,4.Mokrá,5.Dolní Vltavice,6.Hubenov,7.Slavkovice,8.Raveň,9.Vsoskyhof,10.Mirkovice. S t r a n a 6 5: Podle daňového registru z roku 1445 měla Černá osevní plochu 15 lánů / 1 lán = 30 jiter ( 1 jitro = 57,546 arů p.p.)/ Ze Fontes retům Austriacarum Rakouských historických pramenů.vydáno historickou komisí císařské akademie věd ve Vídni.2.oddíl: Diplomataria et acta.37 svazek: listář bývalého cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna v jiţních Čechách.Zpracováno Matthiasem Pangerlem.Vídeň ( Zámecký archiv v Krumlově č.1074,8).

11 11 S t r a n a 6 7 9: Černá měla následující slovanská označení: Na černé řece,nachirnie, Černá a byla označena jako villa = vesnice. S t r a n a 17-19: Dne 27.března 1268 potvrdil listinou král Otakar II.v Písku darování, které Hirzo, purkrabí z Klingerberku, učinil klášteru Zlatá Koruna s následujícími vesnicemi: Nakhlenwehore,Vgere,Vmladone,Naochruhle,Vyanka,Nabelem,Chume,Vdirka,Venice,Nemochric h,vhlini, Natschernerece a Nahirzowe.( Originál na pergamenu v c.k. státním a dvorním archivu ve Vídni, s jednou na okraji visící, poněkud poškozenou mincovní pečetí z nezbarveného vosku, na ţlutočervené hedvábné šňůrce.líc pečeti: sedící král na trůně v celé korunovační nádheře; rub: jeden doleva skákající jezdec s praporem a štítem, v němţ je příčné břevno, zatímco na koňské dece viditelném erbu je dvouocasý lev, orel a panter). Podle ústního sdělení ředitele archivu v Krumlově, pana Grosse, měla být Černá zaloţena Hirzem, purkrabím z Klingerberku. S t r a n a 35: tento Hirzo musel patřit k pánům z Klingerberku od Rýna sem přivandrovalým.za jeho věrné sluţby vykonané králi Václavu I., obdrţel od téhoţ statek Mokrou.On zahájil také německou kolonizaci, tento záměr ho konečně dovedl k darování statku Zlaté Koruně.Zemřel dne 13.března 1275 a byl pohřben ve Zlaté Koruně. S t r a n a 32 36: Dne 11.července 1284 potvrdil král Václav II. v Praze Hirzovo darování statků klášteru Zlatá Koruna, za uvedení následujících obcí:mucstat, Jenkezschlag,Diezohzlag,Zkalni,Zahzlini, Mokrie, Juriklag,Klenow, Irzenzlag,Nachirnie(Černá), Budeszlag a Hirzow.V první listině z roku 1268 mají darované vesnice ještě veskrze praslovanské označení, ve druhé ale právě některá německy znějící jména.věkový rozdíl obou listin obnáší pouze 16 let a tak musela být v této době provedena na Hirzově zboţí do roku 1284 ve větší míře germanizace. Srovnání jmen v listině roku 1268 se jmény v listině z roku 1284: 1268: Naklenwe 1284: Klenow Nemochrich Mokrie Natschernerece Nachirnie Nahirzowe Hirzow Pouze u následujících jmen se nechá jednoznačně zjistit dnešní jméno vesnice: Muczstat - Maustadt = Mýto Jenkezlag - Janketschlag = Jankov Zahzlini - Eisengrub = Zahliní Mokrie - Mugrau = Mokrá Nachirnie - Schwarzbach = Černá Hirzow - Untermoldau = Dolní Vltavice Zkalni - Pinketschlag = Skalní Území Dolní Vltavice, potom vesnic Bliţná a Černá, tvoří jiţní a jihovýchodní hranici hirzovského zboţí. Hlavní obcí hirzovského zboţí byla aţ do 15.století, téměř v jeho srdci leţící vesnice Mokrá.Později, pravděpodobně v roţmberských dobách tedy zajisté během 16.století, přešlo hlavní sídlo do Černé, která do dneška zůstala sídlem vrchnostenského úřadu a současně je součástí panství Krumlov, jako vlastnictví kníţecí rodiny Schwarzenberků. ( Originál listiny z roku 1284, psané na pergamenu, je v c.k.dvorním a státním archivu ve Vídni.Na textu je umístěna dvojitá pečeť z nebarveného vosku, zavěšená na zelené a ţluté hedvábné šňůrce). S t a n a 582 a: Černá patřila podle daňového a desátkového registru roţmberského důchodkového úřadu v Krumlově z roku 1513 k rychtě Mokrá, kteráţto rychta spravovala následující osady: Černá, Radslav,Roidschlag, Bliţná, Mokrá,Dolní Vltavice, Hubenov, Klackern,Raveň a dvůr v Olšově.

12 12 S t r a n a 620: V listině ze dne 16.října 1483 originál na papíře v krumlovském zámeckém archivu pod signaturou 1-3 Rex 3 jsou uvedeny poplatky placené o sv.havlu.z tétolistiny je patrné, ţe Černá s vesnicemi uvedenými na straně 582 a, patří k rychtě Mokrá. P o z n á m k a. Oba výňatky uvedené v kapitole Historické doplňky z uvedených děl, byly opatřeny z kníţecího Schwarzenberského zámeckého archivu v Krumlově..Dobročinným zprostředkováním vrchního ředitele archívu panem Dr.Tannichem, starostou města Krumlova, bylo Jeho Jasností pisateli obecní kroniky uděleno zvláštní povolení, provést potřebný výzkum pro tuto obecní kroniku.pro prostorovou vzdálenost byla tato část práce provedena panem učitelem Leopoldem Eichlerem z Krumlova. Josef.R.Hahnel. D Ř Í V Ě J Š Í M A J E T K O V É P O M Ě R Y. Ú V O D: Z nabídnutého historického přehledu je příslušnost osady Černá k současné vrchnosti patrná.v této kapitole bude nyní vylíčeno, jak se z poddanského poměru vyvinul svobodný majetek, jak se od dřívějších rodů převedla obydlí starousedlých na dnešní majitele a jak pokračoval další vývoj dědictví. Z prvních staletí po vzniku osady nemohlo být nic nalezeno, co by mohlo dát vysvětlení o jménech a majetku obyvatel.první takový doklad je výtah z tak zvaného svitku z roku 1654 ( uloţená v zemském archivu v Praze), která uvádí jména tehdejších obyvatel a něco o jejich majetku.nelze ale zjistit spojitost těchto k majitelům pozdějším, neboť jména jsou odlišná, stejná jména jsou uvedena často dvakrát a označení domů čísly ještě chybí. / Čísla domů byla přidělena teprve v roce 1772 /. Josefinský katastr z roku 1713 a údaje vzaté ze staré pozemkové knihy ( uloţené u okresního soudu v Horní Plané ) vedou v nepřetrţité řadě k nynějším majitelům a jejich majetku. V ý t a h z e s v i t k u z r o k u : S e d l á c i 1. Christof Prossko 40 korců pole 2. Simon Gabryel 40 korců pole 3. Jakob Mokrawer 40 korců pole ( č.22) 4. Urban Uhrschläger 20 korců pole 5. Simon Mugkrawer 20 korců pole ( č.19) 6. Andrea s Fenzl 40 korců pole ( Fetzl?) 7. Martin Waczl 20 korců pole 8. Daniel Paus 20 korců pole 9. Bartholomäus Postl 40 korců pole ( č.20?) 10. Matthias Gabriel 20 korců pole 11. Nikolaus Gabriel 20 korců pole 12. Andrea s Serauer 20 korců pole 13. Simon Fetzl 2O korců pole 14. Matthias Prossko 20 korců pole 15. Adam Tersch 20 korců pole ( č.9?) 16. Thomas Orchlygel 20 korců pole O s m i n k o v í s e d l á c i: 17. Bastel Äsl ( bez pozemků) 18. Wenzel Heysl ( bez pozemků) Kdyţ tito jeden druhému je ku pomoci, tak mohou dobře obstát s tkalcovstvím a chovem dobytka dosáhnou velkého výnosu.na půdě se daří pšenici.sedláci mají jednoho, většinou 2, Postl 3 a Jakob

13 13 Mokrauer dokonce 4 koně; 2 6 volů, 3 7 krav, 2 10 telat, 4 8 ovcí, 2 7 prasat.většinu dobytka má Christof Prossko. V ý t a h z T e r e z i á n s k é h o k a t a s t r u z r o k u 1713: 1. Adalbert Haffner majitel dnes dům č Tobias Gabriel majitel dnes dům č Adam Finkh majitel ~ č Seywaldt Mugrawer majitel a povozník ~ č Bernhard Postl majitel a povozník ~ č Bartl Gallistl majitel ~ č Franz Mugrauer majitel ~ č Josef Proschko majitel ~ č Mathias Mugrauer majitel ~ č Tobias Gabriel majitel ~ č Gregor Gabriel majitel ~ č Sebastian Proschko majitel ~ č Gregor Mugrauer majitel a povozník ~ č Kaspar Proschko majitel a povozník ~ č Veit Tersch majitel a pláteník ~ č Andreas Watzl majitel ~ č.? 17. Mathias Kitzhofer majitel a pláteník ~ č. 24 / měl 5 korců vrchnostenské půdy ne ale před rokem 1654 / 18. Philipp Watzl osminkový sedlák bez pozemků a krejčí ~ č Stefan Stürzl osminkový sedlák bez pozemků ~ č. 11 P o d r o b n ě j i k j e d n o t l i v ý m. 1. Adalbert Haffner není povozník, ale vydělává potahem ročně 25 zlatých. 2. Tobias Gabriel, právě tak. 5. Bernard Postl, povozník, vydělával řemeslem a s potahem ročně 60 zlatých. 6. Bartl Gallistl, právě takto vydělával ročně 70 zlatých. 13. Gregor Mugrauer, právě tak ročně 60 zlatých. 14. Kaspar Proschko, právě tak ročně 45 zlatých. 15. Veit Tersch, pláteník, nemůţe ale vykonávat řemeslo, protoţe nemůţe být přijat do cechu, jeho výnos z řemesla ale činil 15 zlatých ročně. 16. Andreas Watzl, bez profese, výnos z tkalcovství pro domácí potřebu činil zlatých. 17. Mathias Kitzhofer, pláteník, vydělával ročně řemeslem 45 zlatých. 18. Philipp Watzl, krejčí, neměl po celou dobu práci, proto ţádný výdělek. ( čísla uvedená před jménam jsou z roku 1713.Nejsou to čísla domů, tato byla zavedena teprve v roce 1772 ). V ý t a h z e s t a r é P o z e m k o v é k n i h y: Není potřeba ţádného indexu, protoţe tento soudní obvod se sestává pouze z jedné vesnice.stávající index byl proto zde podle obvyklých klášterních přírustků podrobně veden, protoţe se mnohokrát prodává, ţe příslušní posledního majetku neví uvést křestní jméno a příjmení. V dřívějších dobách: Číslo 15. Wirth Číslo 1. Handry 17. Primator 3. Stille 18. Finken 5. Schwarz Ander 19. Schober 8. Motzle 20. Mugrauer 24. Zimmermann

14 Anderle 9. Tersche 22. Galle 10. Ceyczer 23. Alt Richter 6. Fetzl 4. Poirmigl 11. Weber 25. Watzl 14. Maurer 28. Rechseisen Schusterhänsl S t r a n a 2: Zmocněn od Jeho velkokníţecí milosti, nejjasnějšího kníţete a pána, pana Johanna Christiana, vévody na Krumlově a kníţete z Eggenberku, pokněţněného hraběte svaté říše římské na Gradišce, hraběte s Adelsberku, pána na Aqulei a Ehrenhausen, vrchního dědičného maršála v Rakousku pod a nad Emţí, vrchního dědičného komořího ve Steyeru, vrchního dědičného nástupce v Kraňsku a Slovinské marce,skutečného tajného rady a komořího, jakoţ toho času vládnoucího vévody na Krumlově, dolejším datem 8.října roku 1704 udělených nejmilostivějších instrukcí pozemkovou knihu panství krumlovského s ohledem téhoţ od nepaměti, se zapsáním daní a jiných smluv tak, aby byly uvedeny, tak aby nové připisování nemělo ţádnou míru více obnoveno býti, především ale k cíli a konci, na to, aby se řádný výtah, co sirotkům na hotových penězích a oddělitelném výtaţku patří.jeho velkokníţecí milost od náboţenských a jiných připadajících peněz tu a tam na rozličných listech z roku na rok vésti, tak sepsati a podle nich jedno i druhé důkladně zpracované býti má.nahlášeným sirotkům s vloţením jejich peněz na úroky, přinášející kapitálové záruky, proto tedy, aby se neustále jejich jmění a dědičské částky rozmnoţovati mohly, kterouţto hodnotu Jeho velkokníţecí milost, nejjasnější kněţna a paní, pani Maria Ernestina, vévodkyně na Krumlově a kněţna z Eggenberku atd., takto uspořádati nechala, aby ona její vykonání se slavnou zdrţenlivostí samotné uspořádati a neprodleně k její největší chvále zde připadající vypracování s ocenění hodnou pílí zapraviti, jak potom nejposlušnějším následkem uděleného nejmilostivějšího rozkazu tato pozemková kniha dne 6.června 1705 zhotovena byla. O s v o b o z e n í o d o d ú m r t í r y c h t y Č e r n á : My, z Boţí milosti Johann Christian vévoda na Krumlově, kníţe z Eggenberku atd. dáváme ve známost a na vědomí, ţe naše, k panství Krumlov náleţející rychta Černá zvaná, co nejponíţeněji prosící, jsme My ráčili co nejmilostivěji a všechny se tam nacházející a k rychtě patřící poddané, od břemene odúmrtí osvoboditi a svobodu jako ostatním našim stejnou svobodu rychtě a obci, jak také plně jejich ţádost a nejponíţenější prosby pro jejich poslušnost a oddanost v milosti přísluší a je od břemene odúmrtí, v níţ doposud byli uvázáni, osvoboditi a vyvázati, také všechny jejich dědice a potomky muţské i ţenského pohlaví takové omilostiti, aby oni tímto jmenovaným odúmrtím odbřemeněni byli;konáme také toto tímto činem tuto zprávu následující povahy a jmenovanou danou podmínkou, ţe sice všichni a ti obyvatelé v uvedené rychtě Černá muţského i ţenského pohlaví všechen jejich statek leţící a pohyblivý majetek při zdravém těle nebo na úmrtním lůţku řádným testamentem a poslední vůlí ať mohou dát a odkázat a přece nikomu jinému neţ takovému, který tedy a při úmrtí zůstavitele, naše nebo našich dědiců a potomstva skutečných poddaných potom bude, přece ale milé dítko se tak stane poddaným a kdyby někam jinam bylo propuštěno pryč, rozumí se pod výše uvedeným, ostatně bude takový bývalý poddaný stejně ať našim trvalým poddaným byl, k otcovskému a mateřskému dědictví připuštěn byl. 2.V případě, ţe muţ a ţena z výše jmenované rychty Černá bez řádně vyhotoveného testamentu a poslední vůle z tohoto světa odejde, tak má sice jejich pozůstalost z toho nám nebo našim dědicům a potomkům podmíněným časem skutečně poddanými chtěli býti, aţ do sedmého pokolení samotných připoutaně po vyloučení světského práva neprodleně se ujmouti, nepříznivě ale, jestliţe takových pokrevně příbuzných, tak ale by děditi nechtěli, zemřelého přes sedmý stupeň rozuměného by chtěli s pokrevním přátelstvím příbuzní pozůstalí našim dědicům a potomkům úplně přistáti a náleţeti.

15 15 3.Mělo-li by se ale státi a přihoditi,ţe těmto obyvatelům z výše uvedené rychty Černá jeden smrtí sejde a po něm nedospělé děti, které své věci u sebe mají, tak by měl ale sirotkům majetek po jejich otci, ke Krumlovu do našich sirotčích knih zapsán býti a přátelé a uţivatelé dědictví těchto sirotků, kteří si jednou tento majetek vezmou, mají takový jako pouţívaný daně přinášející dluţni býti, aby tento dětem nezmenšovali, nýbrţ plně zachovati měli a aby všechno bylo věrně řádně správcem sirotčího úřadu sirotkům ve vůli střeţeno. 4. Mělo-li by nyní a v budoucnu z nyní postavených domků, nacházející se podruhové, výše jmenované rychty Černá toto vyprávěné jim v milosti udělené osvobození od odúmrtí na místo úmrtí vedle jiných pořádku odpovídajícím a co zvláště jako věrní poddaní dělati a praktikovati mají a sice bez všech jejich moţností mimo neúrodu, drahotu, škody počasím a mrazy a co jiného náhoda přinese.ţeny hašteřivé a jim podobné, bez úmrtí s ničím brzděny a omezovány býti mají, k Havlovi 12 zlatých a 30 krejcarů a k Jiřímu 12 zlatých a 30 krejcarů do našeho krumlovského důchodkového úřadu zaplatiti a správně činiti mají.avšak je toto si pamatovati, kdy za to s vrchnostenským povolením některé nové domácnosti v této rychtě postaveny budou, ţe titíţ majitelé tuto svobodu nevyuţívat mají, nýbrţ daněmi zvýhodněni budou a novou poměrnou daň z odúmrtí dosáhnouti musí, na listině této jsme se vlastnoručně podepsali a naši prostřední kníţecí pečeť úmyslně přitlačiti nechali. Tak dáno na zámku Krumlově 30.července P e č e ť Johann Christian z E. (tento opis byl doslovně opsán; některá nečitelná slova nemohla být rozluštěna, byla proto napsána přibližně H. ) O d k a z y m a j e t k u : Dům číslo : 1. / 2. Jméno domu: Hanry : dne 10.dubna převzal dům Matthias Mugrauer za 524 kop ( 1 kopa = 1 zlatý 12 krej carů konvenční měny = 1 zlatý 5 krejcarů rakouské měny). Majetek: 3 koně, 2 voli, 2 krávy, 5 ovcí, 5 prasat, 1 tele, 6 slepic, 1 kohout, 3 okova né vozy, 1 pluh, 1 brány.tento předal svému synovi za 55O kop : Thomas Mugrauer : Urban Pihale z Baumhof ( klášter Vyšší brod ) se oţenil se vdovou Katharinou a zaplatil 785 kop 51 krejcarů 3 denáry : Albert Erhart, z Mokré, koupil dům za 658 kop, dluh 311 kop : Ignatz Erhart, jeho syn, převzal dům za 943 zlatých : Franz Erhart, syn předchůdce, převzal dům za zlatých.manţelka Anna Erhart, rozená Gabriel z č.15, jejich syn : Johann Erhart převzal dům, oţenil se s Marií, rozenou Proschko ze Slavkovic č : prodali toto hospodářství pro špatné hospodaření za Korun likvidátorovi majetku Čapkovi a druhům.tito prodali z tohoto hospodářství 31 ha 41 a 90 m2 pozemků.dům, nádvoří s loukou a polem u domu zůstaly.tento dům byl v roce 1912 vyměněn za dům č.6 s nádvořím, loukou a polem u domu s paní Katharinou Gabriel ( viz dům č.6.), která připlatila korun, jiný vlastní pozemek od původního domu č.6 si ponechala : dům předán synovi Johannovi Gabrielovi, ţenatému s Annou, rozenou Wenzl : z Jam č.1 pocházející Johann Gabriel zemřel dne 3.listopadu 1914 v ruském válečném zajetí :: se oţenil Franz Gabriel, bratr Johanna Gabriela, se vdovou Annou Gabriel. Dům číslo: 3. Jméno domu: Stiedl : dne 27.ledna převzal tento dům Tobias Gabriel za 350 kop.

16 16 Majetek: 2 koně, 2 voli, 2 roční volci, 3 dojnice, 2 ovce, 4 prasata, 6 slepic s kohoutem, 1 okovaný vůz a 2 vozy ţebřinové, 2 pluhy a brány : Ignatz Gabriel, vnuk Tobiase Gabriela, převzal dům za 350 kop : Franz Gabriel, jeho syn, převzal dům za 474 kop : Johann Gabriel, jeho syn, převzal dům za zlatých : Ignatz a Maria Gabriel převzali dům za zlatých : zemřel Ignatz Gabriel,vdova Marie Gabriel se opět provdala v roce : jejímu muţi Josefu Gabrielovi nebyl na domě připsán ţádný podíl, nýbrţ pouze výměnek : převzal dům Josef Gabriel jako syn z 1.manţelství, byl ţenatý s Marií, rozenou Refer z Bliţné č : na domě bylo přistaveno poschodí nákladem Kč. Dům číslo 4: Jméno domu: Boir Migl : dne 6.dubna převzal dům Gröger Gabriel za 150 kop. Majetek: 1 kůň, 2 voli, 1 kráva, 5 slepic, 3 ovce, 1 okovaný vůz : Sebastian Meisetschläger z Krejčovic ( okr.prachatice p.p.) se oţenil se vdovou, která pro dluhy nemohla hospodařit, dům převzal za 156 kop : Klement Reitinger převzal dům za 165 kop : Mathias Gallistl z Černé se oţenil s vdovou po Klementovi Reitingerovi, za dům vyplatil 247 kop 15 krejcarů 4 denáry : Thomas Schöllner ( nejbliţší Gallistlův příbuzný) převzal dům za 388 zlatých : Anton Schellner a Anna, rozená Kems z bělé : Johann Schellner, syn předchůdce, prodal toto hospodářství likvidátorovi majetku Čapkovi a druhům.johann Schellner se zakoupil v Lindě u Německého Rychnova. Prodejní cena korun.od tohoto hospodářství prodali likvidátoři majetku 17 ha 19 a 68 m2 pozemků : Dům se zbytkem pozemků koupil Johann Scheiterbauer z č.29.kupní cena korun.výměra pozemků 10,7378 ha. Dům číslo 5: Jméno domu: Schworz Oundri : dne 1.dubna převzal dům Sebastian Proschko za 236 kop. Majetek: 2 koně, 4 voli, 2 krávy, 1 tele, 3 ovce, 1 chovné prase, 1 okovaný vůz, 1 vůz ţebřinový, 1 pluh ţelezný : Ambros Proschko, syn předchůdce, převzal dům za 236 kop : Mathias Proschko, syn předchůdce, převzal dům za 250 kop : Josef Proschko, syn předchůdce, převzal dům za 400 zlatých : Johann Pollak, převzal dům za 800 zlatých : Josef Pollak, syn předchůdce, převzal dům po vdově Barbaře Pollak za zlatých, jeho manţelka byla Josefa : Franz Pollak, syn předchůdce, manţelka Josefa, rozená Faschingbauer z Černé č.25. Dům číslo 6: Jméno domu: Fetzl : dne 23.ledna nastoupil na majetek Gröger Muggerauer za 300 kop. Majetek: 2 koně, 1 jednoroční hříbě, 2 velcí a 2 malí voli, 3 dojnice, 8 ovcí, 3 prasa ta,1 ½ okovaného vozu, 1 vůz ţebřinový, 1 ţelezný pluh : Kylian Muggerauer, syn předchůdce ( předal pro chudobu a dluhy) : Ambros Gabriel koupil dům za 300 kop : Adalbert Gabriel, syn předchůdce, převzal dům za 472 kop : Franz Gabriel, syn předchůdce, převzal dům za 600 zlatých.

17 : Johann Gabriel, syn předchůdce, převzal dům za zlatých, manţelka Marie. Vdova Maria Gabriel se znovu provdala za Franze Schellnera, hospodáře v Černé : dne 14.dubna byl dům předán synovi z 1.manţelství Johannu Gabrielovi za zlatých, byl ţenatý s Katharinou, rozenou Gabriel z Černé č : po smrti Johanna Gabriela přebírá hospodářství vdova Katharina sama; odhadní cena zlatých 74 krejcarů : vyměňuje majitelka dům, dvůr, louku a pole u domu za dům č.1 se stejným příslu šenstvím s podrţením vlastních pozemků proti doplacení korun ( viz dům č.1) a předala svému synovi Johannovi : kupuje vyměněný dům likvidátor statků Čapek včetně pozemku u domu a sice včetně větší stranu domu kovářský mistr Johann Tschunko ( Jakschův syn z Kumu u Kájova) za korun; jeho manţelkou je Anna Lepschi z Nové Vsi : přebírá dům jejich syn Franz Tschunko, kovářský mistr, ţenatý s Marií Lang z Černé č : přístavba a nadstavba poschodí nákladem Kč. Dům číslo 7: K o v á r n a - viz str. Dům číslo 8: Jméno domu: Motzl : dne 10.února přebírá dům Kaspar Proschko za 252 kop. Majetek: 2 koně, 2 voli, 2 krávy, 2 telata, 6 ovcí, 4 stará a 4 mladá prasata, 2 okované vozy a 1 vůz ţebřinový a 1 ţelezný pluh : Wenzel Proschko, syn předchůdce : Veit Proschko, starší syn předchůdce( mladší byl neschopný hospodařit) za 300kop : Adalbert Proschko,syn předchůdce,přebírá dům za 350 zlatých : Josef Proschko, syn předchůdce, přebírá dům za zlatých;zemřel v roce 1863 ( Josef Proschko přebírá po Georgovo Proschko, který 1859 zemřel, ale majetek byl ještě připsán na Adalberta Proschko) : Josef a Katharina Proschko převzali dům za zlatých : Franz Gabriel koupil majetek od Kathariny Proschko : Anna Gabriel, dcera předchůdce, převzala dům a provdala se za Michaela Leichtnera z Dolní Vltavice : Karl Osen z domu č.10 v Černé, původem ze Ţelnavy, se oţenil s dcerou Michaela Leichtnera, Theresií Leichtner a převzal hospodaření na domě č.8 Dům číslo 9: Jméno domu: Tersch : dne 17.června převzal dům Veit Tersch za 260 kop 30 krejcarů. Majetek: 2 koně, 2 voli, 2 krávy, 4 ovce, 2 prasata, 1 kohout se 3 slepicemi, 2 okované vozy, 1 pluh s branami : Lukas Tersch, syn předchůdce, převzal dům za 266 kop 30 krejcarů : Valentin Fink z Černé převzal dům za 353 kop 30 krejcarů, oţenil se s vdovou Kunigundou po Lukasovi Terschovi : Lukas Kropshofer z rychty Polná, převzal dům za 315 kop 48 krejcarů, oţenil se s nově ovdovělou Kunigundou : Galle Fink, nevlastní syn předchůdce, převzal dům za 368 kop : Johann Neubauer se oţenil se vdovou po Gallu Finkovi a převzal dům za 368 kop : Franz Fink, nevlastní syn předchůdce, převzal dům za 368 kop : Matthias a Maria Fink, převzali dům za zlatých.johann Weiss z Hůrky dům koupil ( byl nějakou dobu poslancem zemského sněmu) : prodal Weiss hospodářství českému řezníkovi Franzovi Hyskovi z Černé č.38 a

18 18 Emanuelovi Massanetzovi z Velešína, kaţdému polovinu, za Korun.Od Hospodářství bylo prodáno 7,5299 ha pozemků : prodal Franz Hysek dům se zbývajícími pozemky za korun Franzovi Jungwirthovi z Pěkné č.15 a manţelce Anně, rozené Kolmberger z Pěkné : zemřel Franz Jungwirth na následky války : se vdova provdala za Johanna Winklera z Horní Borkové. Dům číslo 10: Jméno domu: Tschejtscher : dne 7.ledna převzal dům Egydi Lang za 70 kop 50 krejcarů 6 denárů. Majetek: 2 koně, 2 voli, 1 špatná dojnice, 1 ovce, 2 prasata, 1 kohout, 3 slepice, 3 korce ţita, 1 korec ječmene, 3 korce ovsa,1 korec lněného semene, ½ okovaného a ½ ţebřinového vozu; za 238 kop 24 krejcarů : Andreas Watzl z Bliţné, který se včetně své ţeny poddal do odúmrtí / vdova po Langovi dostala výměnek) : Urban Gabriel z Černé se oţenil, s vrchnostenským dovolením, se vdovou Elisabethou a za dům sloţil 311 kop 2 krejcary ţ denárů : Jakob Guntzl z Mýta se sem poddal do odúmrtí, zaplatil za dům 249 kop 34 krejcarů 2 denáry : Blasius Guntzl, syn předchůdce, převzal dům za 230 kop : Franz Guntzl, syn předchůdce, převzal dům za 300 zlatých : Johann a Katharina Wolf ( Katharina je dcerou předchůdce) převzali dům za zlatých : Raimund Watzl z Hořic ( Johann Wolf pod kurátorem Matthiasem Erhartem prodal dům za zlatých); Wolf byl řezník a koupil si dům ve Frymburku : prodala dům Katharina Wolf, rozená Guntzl, Josefovi Naderovi : předal tento dům včetně hostinského řemesla svému synovi Wenzelovi Naderovi; ten se v roce 1901 oţenil s Theresií Osen, rozenou Kloiber ze Ţelnavy : dne 9.června zemřel Wenzel Nader, vdova Theresie Nader hospodařila se svými syny aţ do své smrti 21.září : dne 25.října přebírá dům její syn z 1.manţelství Johann Osen za Kč; dne 29. října 1920 se oţenil s Aloisií Pils z Mokré. Dům číslo 11: Jméno domu: Wognerheisl : dne 1.ledna převzal dům Stephan Stierl za 100 kop. Majetek: 1 kráva : Matthias Nader se oţenil se vdovou předchůdce Sophií.Sloţil 101 kop 28 krejcarů : Andreas Katzlinger ( muţ Barbary Nader, dcery předchůdce),pocházel z Dolní Vltavice, za dům sloţil 100 kop : Mathes Katzlinger, syn předchůdce, převzal dům za 116 kop 40 krejcarů : Johann Mayr převzal tuto chalupu do 24 letého nájmu, oţenil se s vdovou po Josefu Katzlingerovi, sloţil jako pachtovní kauci 120 zlatých : Leonard Schlabschy koupil od poručnictví Josefa Katzlingera hospodářství za 560 zlatých : Matthias Pollak koupil dům od Leonarda Schlabschyho za 560 zlatých 6 krejcarů : Matthias Pollak, syn předchůdce, převzal dům za 520 zlatých : Katharina Pollak, vdova po předchůdci, převzala dům za 600 zlatých : Johann Pollak, syn předchůdkyně, převzal dům za 600 zlatých : Johann Tschunko, kovářský mistr z č.6 a 7, koupil dům za zlatých 45 krejcarů : dům dědí jeho dcera Maria Tschunko, provdaná za Aloise Pöchmanna z Hor u Bělé : dne 28.srpna odnesla bouře střechu včetně krovu přes 50 m daleko k potoku.nák-

19 19 lady na opravu činily Kč : koupil dům Rudolf Hafner z č.21 za Kč, provedl přestavbu za Kč. Dům číslo 12. Jméno domu: Hirterhäusel. Tento dům náleţel jako společný majetek 17 majitelům a byl těmito před staletími postaven.obýván byl současným pastýřem krav.aţ do roku 1870 se páslo společně. Poslední pastýř, který tu bydlel, se jmenoval Johann Erhart.Potom byl dům obýván nájemníky : dům vyhořel a byl opět postaven : koupil dům dělník v pivovaru Karl Köppl za Kč, který ho nechal nákladem Kč úplně přestavět. Dům číslo 13: Jméno domu: Stiedl Luis. Tento dům byl jako č.12 starý pastýřský domek a majetkem 17 majitelů.obýván byl současným pastýřem volů, jako poslední je jmenován Wenzel Gabriel : dům vyhořel.spáleniště bylo prodáno za 600 zlatých synovi lázeňského z č.3 Aloisovi Gabrielovi, který nechal dům postavit.jmenovaný byl zaměstnán jako horník v tuhových dolech, kde byl při práci zasypán, utrpěl zlomeninu nohy a zhmoţděniny, které měly za následek trvalé ochrnutí. Dům číslo 14: Jméno domu: Schneiderpeter : dne 20.dubna bylo vdově po Tobiasovi Hauerovi uděleno povolení vystavět si na o- becním pozemku domek č : předala domek pro stáří své provdané dceři Barbaře Petermaier za 50 kop : koupil dům Johann Pröll za 162 kop 51 krejcarů 3 denáry : Nikolaus Mugrauer z Hostinova se oţenil s dcerou Magdalenou a převzal dům za 128 kop 34 krejcarů 2 denáry : Lorenz Kropsbauer ( z kláštera Vyšší Brod ) se oţenil se vdovou a převzal dům za 152 kop 32 krejcary a 4 denáry : se ţenatý syn před připsáním domu oběsil, jeho vdova se provdala za Galle Finka, který dům převzal za 184 kop : Adalbert Höpfler, dítě sestry Galle Finka, převzal dům za 150 zlatých : Adalbert Höpfler, syn předchůdce, převzal dům za 100 zlatých : Franz Wagner, 20 ti letý nájem, oţenil se s vdovou Theresií, převzal dům za 150 zl : Rosalia Höpfler, dcera předchůdkyně Theresie Höpfler-Wagner : Marie Watzl, rozená Höpfler, provdala se za Petera Watzla z Kyselova : Franz Watzl, syn předchůdce, odprodal dům zpět za 3000 korun svému otci : Peterovi Watzlovi, protoţe jeho tchán pro něho koupil starou kovárnu v Bliţné : Alois Watzl, syn Petera Watzla ţenatý s Marií, rozenou Wimberger z Kozí Stráně : Marie, vdova po Aloisi Watzlovi, prodala dům Johannovi Kurzovi, krejčovskému mistrovi z Černé ( pocházel ze Spálence, okr.prachatice, byl ţenatý s Amálií, rozenou Iroschek z Radvanovic, okr.prachatice ) za Kč, který ve stejném roce nákladem Kč úplně přestavěl. Dům číslo 15 / 16: Jméno domu: Dorfwirt : dne 13.ledna převzal tento dům Adalbert Haffner za 500 kop grošů a na to sloţil ihned 60 kop, v druhé splátce 30 kop 3 krejcary 20 denárů a v roce 1705 sloţil další splátku 206 kop, zbytek v roce 1719 a dům byl zcela splacený.poté, co tento Adalbert Haffner svůj majetek úplně zaplatil,zemřel, před svým koncem ale udělal testament a jmenovaný majetek odkázal včetně polí, luk a osetých ozimů, potom 1 pár

20 20 koní,2 páry volů, 3 krávy, 1 okovaný vůz, 1 vůz ţebřinový, 1 pluh s branami a zbývající úplné domácí nářadí, svému manţelskému synovi Philippovi Hafnerovi a tento převzal dům v hodnotě předcházející částky 500 kop : Philipp Hafner zemřel, dědičkou je jeho vdova Maria, převzala dům za 500 zlatých, provdala se za Matthiase Watzla z Radslavi, který sloţil 531 zlatých : Johann Watzl, převzal dům za 500 zlatých : Albert Watzl, převzal dům za zlatých 12 krejcarů : Adalbert Watzl, převzal dům za 500 zlatých : Marie Mündl, přijatá dcera předchůdcova, se provdala za Josefa Fischbäcka.Johann Fuchs se oţenil po jeho smrti s jeho vdovou Marií : Alois Payer z Kyselova z Modi se oţenil s manţelskou dcerou Josefa a Marie Fischbäck Fuchs a přiţeněním převzal toto hospodářství. Dům číslo 17: Jméno domu: Primater : dne 26.července převzal dům Thobias Gabriel za 230 kop; zemřel v roce Majetek: 3 koně, 1 pár středních volů, 2 krávy, 6 ovcí, 2 prasata, 2 okované a 1 ţebřinový vůz, 1 plu s branami : Rudolf Gabriel, syn předchůdce, zdědil majetek za 230 kop, zemřel v roce : vdova Theresia se provdala za Matthiase Proschko, který převzal dům za 432 kop 28 krejcarů 4 denáry : Mathes Gabriel, jako nevlastní syn předchůdce, převzal dům za 459 kop : Albert Gabriel, syn předchůdce, převzal dům za 720 zlatých : Franz Gabriel, syn předchůdce, převzal dům za zlatých : Josef Gabriel, syn předchůdce,jehoţena byla Marie, rozená Kindermamm z Jelmu č.12 u Horní Plané : Josef Gabriel, syn předchůdce, oţenil se s Katharinou Fischbäck ( dcera Widiho z Pláničky č.7). Dům číslo 18: Jméno domu: Fink : dne 3.dubna převzal dům Adam Fink za 460 kop : Leonard Fink převzal dům za 460 kop. Majetek: 2 koně, 4 voli, 3 krávy, 7 ovcí, 7 prasat, 1 kohout,6 slepic, 3 okované vozy a 1 pluh s branami : Ambros Proschko se oţenil s vdovou po Leonardu Finkovi, sloţil 540 kop 3 krej : Josef Watzl koupil dům za 630 zlatých : Albert Watzl, syn předchůdce, převzal dům za 630 zlatých : Franz Watzl, syn předchůdce, převzal dům za zlatých : Johann Watzl, syn předchůdce, oţenil se s Krescentií, rozenou Hofman ze Ţlábku č : byly přestavěny jiţ zchátralé stáje nákladem Kč. Dům číslo 19: Jméno domu: Schober : dne 14.května převzal dům Seywald Mugerauer za 200 kop. Majetek: 2 koně, 2 voli, 2 krávy,6 ovcí, 2 prasata, 1 kohout, 2 slepice, 2 okované vozy, 1 ţelezný pluh : Zacharias Muggrauer, převzal dům za 200 kop;zemřel roku : Albert Höpfler z Mýta se oţenil s Annou, dcerou Zachariase Muggrauera a převzal dům za 200 zlatých.pro stáří a špatné oči nemohl hospodařit, předal proto dům: : Klementovi Höpflerovi, svému synovi, za 233 zlatých 20 krejcarů : Matthias Höpfler, syn předchůdce, převzal dům za 400 zlatých;zemřel roku 1866.

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006 D O L N Í B O R K O V Á / německy Urbachl Mayerbach (dříve obec Dolní Vltavice nyní Horní Planá ) ZDROJ: Historický lexikon obcí 2005 www.genea.cz www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz

Více

KNÍŽECÍ PIVOVAR. www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz

KNÍŽECÍ PIVOVAR. www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz ZDROJ: KNÍŽECÍ PIVOVAR www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz Kategorie: Pivovar, lihovar Okres: Český Krumlov Důvod zániku: Nespecifikováno Období zániku: 1945-1950 (rok:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské

Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný. Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený. stav v r. 1764. 1. vojenské mapování Josefské stav v r. 1764 1. vojenské mapování Josefské Hantzl M. : Janův mlýn r. 1651 mlýn Prkenný Senomat M. : Kouklův mlýn r. 1651 mlýn Spálený mlynářský erb DĚJINY MLYNÁŘSKÉHO ŘEMESLA Mlynářské řemeslo patří

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století

Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Jindřichův Hradec od konce 16. do začátku 19. století Vytvořila PhDr. Jana

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau /

DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau / ZDROJ: DOLNÍ VLTAVICE / německy Untermoldau / www.zanikleobce.cz www.mapy.cz historické 1836 1852 + základní Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz Šumava Baset 2003 Lipno online Kategorie:

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi

Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Nová historie Klusáčků z Přibyslavi Psát rodopisné studie bez prozkoumání všech pramenů není jistě z odborného pohledu správné. Studium archivních pramenů je však náročné na znalosti i čas a je pro laického

Více

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.;

konfiskát po Janu Jindřichovi Záborském koupil Jan Oldřich za 3 623 kop 20 grošů míš.; Vývoj držav rodu Eggenbergů v jižních Čechách Znak knížat z Eggenberga V dalších letech pak příslušníci eggenbergského rodu získali řadu panství a statků, jakož i menších realit, které budou postupně níže

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Marie LOMECKÁ / KHOLOVÁ/

Marie LOMECKÁ / KHOLOVÁ/ Marie LOMECKÁ / KHOLOVÁ/ Pocházím z Táborska, kde jsem se narodila a zde jsem od roku 1927 nepřetržitě mimo období války. Tatínek se jmenoval Jiří Adamovitsch a někdy v roce 1929 nebo 1930 koupil statek

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Sádek HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Sádek Hostivice, březen 2008 Ulice U Sádek pracovní verze k 4. březnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník,

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

EISENSTEINOVÉ V POLNÍCH VODĚRADECH

EISENSTEINOVÉ V POLNÍCH VODĚRADECH EISENSTEINOVÉ V POLNÍCH VODĚRADECH Řekneme-li Eisensteinové, pak se pro úplnost vraťme do minulosti. Původně totiţ šlo o starý věhlasný sklářský rod Eisnerů, jeţ přišli do Čech údajně v roce 1670 z Gföhlu

Více

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ

PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ PUTOVÁNÍ S LOKOMOTIVOU BEZ KOLEJÍ 28. 5.2016 Pojďte si protáhnout údolím řeky CELKOVÁ TRASA: 14,4 KM START 1 - ŠERPOVÉ (14,4 KM) Filipova Huť (rozcestí) Modrava (po zelené značce) Hradlový most Rechle

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu

Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě ve zbrusu M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 27 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/03 O starodávné správě vratislavické obce Někdy přijde člověk na zvláštní myšlenky. Seděl jsem na koncertě

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125

Trojtřídní národní škola v Moravském Lačnově, dům č. 125 Moravský Lačnov, dům č. 129 Vlastník: Demel Johann a Marie roz. Kruschina Obrázek dole: Kaple v Lačnově společně s rychtou a školou tvořila střed obce. Okolí kaple, která byla již bohužel zbořena (1971),

Více

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení Pištín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU Mečíř byl řemeslník vyrábějící meče Na rozdíl od kováře, který pracoval jen s kovy, zbrojíř musel ovládat práci i s kůži a dřevem. Zbraně je totiž často nutné osadit,

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové

Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové vydáno: 21.01.2004, 12:00 aktualizace: 26.01.2004 15:18 Historie rodu: Původně italský rod pocházející z 11. století. Do Čech se Colloredové dostali

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

obec Rychnov 32 Chronologický přehled 1278 První zmínka Rychnova patřícího do panství Berky z Dubé.

obec Rychnov 32 Chronologický přehled 1278 První zmínka Rychnova patřícího do panství Berky z Dubé. obec Rychnov 32 Chronologický přehled 1278 První zmínka Rychnova patřícího do panství Berky z Dubé. 1283 Rychnov přechází ze zemského panství na panství Scharfenstein, které se toho času nacházelo v majetku

Více

Něco z historie Lihovaru v Třebíči

Něco z historie Lihovaru v Třebíči Něco z historie Lihovaru v Třebíči Původní Lihovar, ve kterém se nacházíte, byl založen léta páně 1890 za rakousko-uherské monarchie majiteli třebíčského zámku z rodu Waldsteinů jako součást zámeckého

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. o) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Počátky hradeckého školství

Počátky hradeckého školství Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA

HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA HISTORIE OBCÍ MNÍŠEK A FOJTKA První usedlosti v naší obci vznikaly ještě před husitskými válkami. Byly budovány podél lesní stezky, ze které později vznikla říšská silnice z Liberce do Frýdlantu. Obec

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Zápis o sňatku Terezie Albertiny Peiskerové a Josefa Adloffa (Orloffa) z 29. 5. 1821

Zápis o sňatku Terezie Albertiny Peiskerové a Josefa Adloffa (Orloffa) z 29. 5. 1821 Dne 29. 5. 1821 se Terezie Albertina Peiskerová (1801 1880), sestra mého prapraděda, provdala za Josefa Orlova, jehož děd přišel do Svaté říše římské z Ruska. Jejich jediná dcera Barbora Orlovová zemřela

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

obce B L I Ž N Á. začínající rokem 1900. zaloţena v roce 1922.

obce B L I Ž N Á. začínající rokem 1900. zaloţena v roce 1922. 1 obce B L I Ž N Á. začínající rokem 1900. zaloţena v roce 1922. Tato kniha obsahuje 398 stran. Její původ dokládá otištěné razítko obce a podpisy obecního zastupitelstva. Josef Gabriel v.r. Kulaté razítko

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více