Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Pavel Hodinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. 2009 Pavel Hodinka"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Pavel Hodinka

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavel Hodinka Tvorba manažerské sestavy, výstup pro hodnocení managementu, finanční stability a výkonnosti společnosti Bakalářská práce 2009

3 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Tvorba manažerské sestavy, výstup pro hodnocení managementu, finanční stability a výkonnosti společnosti jsem zpracoval samostatně s použitím zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 11. května Pavel Hodinka

4 OBSAH Úvod...7 Teoretická část 1 Co znamená reporting v podnikové praxi a proč je implementován Reporting jako jedna z hlavních částí controllingu Vztah reportingu a controllingu k účetním systémům a informacím Pojetí manažerského účetnictví, controllingu pro tvorbu reportingu Způsob přiřazování nákladů a jejich struktura v manažerském účetnictví Podnikové výkony a jejich členění v manažerském účetnictví Manažerská sestava - výstup pro strategické a operativní řízení managementu Controlling výstup pro analýzu: plán versus skutečnost Výstup finanční analýzy - ekonomické ukazatele Řízení pohledávek (cash management) Praktická část 9 Projekt reportingového systému a jeho determinanty Profil společnosti Představení projektu Datové sklady reportovacího systému Datový sklad pro tržby a pohledávky Datový sklad pro náklady Reportingový systém výstupy z datového skladu Manažerská sestava výstup pro TOP Management Controlling výstup pro finanční oddělení Finanční analýza výstup pro finanční oddělení Řízení pohledávek výstup pro finanční oddělení Technologické a softwarové zázemí Závěr...51 Seznam použitých zdrojů

5 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ Tab. č. 1: Členění podnikových výkonů do skupin podle společných znaků...14 Tab. č. 2: Horizontální analýza personálních nákladů...17 Tab. č. 3: Časová struktura pohledávek...23 Tab. č. 4: Číselník podnikových výkonů...27 Tab. č. 5: Struktura číselníku podnikových nákladů...31 Tab. č. 6: Ukázka seznamu výdajových typů...33 Tab. č. 7: Kompletní přehled nákladů...37 Tab. č. 8: Kompletní přehled výnosů...38 Tab. č. 9: Sumarizace nákladů...39 Tab. č. 10: Sumarizace výkonů...39 Tab. č. 11: Meziměsíční srovnání nákladů a výnosů...41 Tab. č. 12: Porovnání skutečných hodnot nákladů a výnosů s plánovanými...42 Tab. č. 13: Ekonomické ukazatele...44 Tab. č. 14: Přehled pohledávek dle struktury časové analýzy...48 Obrázek č.1: Dvoukruhová soustava účetních informací...11 Obrázek č.2: Základní fáze řídícího cyklu...17 Obrázek č.3: Časový diagram průběhu projektu...26 Obrázek č.4: Schéma závislosti mezi jednotlivými agendami...28 Obrázek č.5: Schéma procesu tvorby číselníku...29 Obrázek č.6: Proces evidence faktury přijaté...34 Obrázek č.7: Detail procesu přijatých faktur...36 Obrázek č.8: Schéma koncepce počítačové sítě...50 Graf č. 1: Přehled vlastnické struktury společnosti...24 Graf č. 2: Graf tržeb společnosti...39 Graf č. 3: Graf tržeb sumarizovaný za skupiny...40 Graf č. 4: Vývoj struktury aktiv...44 Graf č. 5: Vývoj struktury oběžných aktiv...44 Graf č. 6: Vývoj struktury pasiv...45 Graf č. 7: Složení Altmanova indexu...45 Graf č. 8: Složení pracovního kapitálu...46 Graf č. 9: Porovnání nákladů a tržeb...46 Graf č. 10: Přehled celkových pohledávek...48 Graf č. 11: Přehled pohledávek za největšího odběratele...48 Graf č. 12: Přehled pohledávek za druhého největšího odběratele...49 Graf č. 13: Přehled pohledávek za ostatní zákazníky

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tvorbou finančního reportingového systému pro telekomunikační společnost spadající objemem své činnosti do kategorie malých a středních podniků. Teoretická část popisuje reporting, jeho vztahy k manažerskému účetnictví, controllingu, cash managementu a možné výstupy pro finanční manažery. Praktická část se věnuje konstrukci datové základny reportovacího systému, vnitropodnikovým informačním procesům a konkrétním podobám výstupů (manažerská sestava, vertiktikální a horizontální rozbor, ekonomické ukazatele) pro finanční řízení. Výsledkem této práce je možnost poskytnout managementu ucelené podklady pro hodnocení současného hospodaření, rozhodování o budoucích strategiích, kalkulaci a možnostech rozvoje společnosti. ABSTRACT The bachelor thesis deals with the creation of a financial reporting system for a telecommunication company which by its turnover represents a category of small and medium enterprises. The theoretical part characterises reporting, its relations to management accounting, controlling, cash management and possible output for financial managers. The practical section focuses on the construction of the reporting system database, internal information processes and concrete output figures for financial management (management set, vertical and horizontal analysis, economic indexes). The outcome of this thesis is a possibility to provide management with comprehensive data for current performance valuation, decicion making concerning future strategies, calculations and potential company development. 6

7 ÚVOD Předmětem bakalářské práce je tvorba ekonomického subsystému, který by měl sloužit jako podpora finančním manažerům při jejich práci. Celá koncepce je založena na tzv. manažerské sestavě, která je výstupem reportingového systému. Reportingový systém je považován za základní stavební kámen controllingového systému a podnikového plánování. Toto téma jsem si vybral na základě svých poznatků a zkušeností, které jsem získal díky spolupráci na vytváření doplňkových softwarových produktů pro malé a střední podniky, jejichž CRM systém neumožňoval manažerům přehledně pracovat s informacemi, které poskytoval jejich firemní databázovým systém. V obecné rovině se dá konstatovat, že podpora finančního managementu z hlediska kvality informační základny (validita, přesnost informací) značně zaostává za požadavky poptávajících a absolutně nevyhovuje dnešní turbulentní době, kdy je kladen důraz na pružné rozhodování vedoucích pracovníků, které znamená rychlé vyhodnocení situace a přijmutí adekvátního opatření. Podniky fungují na starých CRM systémech z počátku století, které již nevyhovují z hlediska zpracování obrovského objemu dat a nejsou kompatibilní s jinými softwarovými komponentami. Změna ve formě inovace, celkové výměny CRM systému nebo přechod na komplexní ERP systém, znamená nejen vysoké finanční zatížení, ale zejména možnost ztráty a úniku citlivých informací následkem migrace či zpřístupnění jiným subjektům. Teoretická část se zabývá vysvětlením reportingového systému jako celku a jeho atributy. Je zde nastíněn systém získávání informací z účetních soustav, způsob jejich třídění a sumarizace. Následně jsou zde popsány základní výstupy v podobě manažerské sestavy, sestav určených pro controlling či možné podpory pro řízení pohledávek společnosti. Obsah praktické části je rozdělen do několika celků, z nichž první představuje společnost a celý projekt, dále následuje popis aplikace datových skladů, které zajišťují sběr a třídění účetních údajů. Předposlední část se věnuje konkrétním podobám výstupu pro různé úrovně finančního řízení. Závěrem je věnována pozornost technologickému a softwarovému zázemí celého systému. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Co znamená reporting v podnikové praxi a proč je implementován Reporting vznikl z potřeby kvantifikovat a vyhodnocovat takové firemní veličiny, jakými jsou produktivita, zisk, výše obratu, růst podílu na trhu, spokojenost zákazníků, úspěšnost prodeje či podpůrné reklamní akce. Jeho hlavní funkcí je vizualizace informací neboli proměny dat ve znalosti. Corporate reporting pokrývá všechny oblasti interpretace informací potřebných pro podporu rozhodování v rámci firemní komunikace a komunikační infrastruktury. Může se jednat například o: vizualizaci měření dosahovaní operativních a strategických cílů firmy, prezentaci klíčových ukazatelů a trendů, přehled úspěšnosti produktů a služeb, korporátní a vnitropodnikové účetnictví. 1 Potřeba reporitngu vyplývá z konkrétních požadavků podniku. Společnost je většinou donucena k implementaci reportovacího systému díky dvěma základním problémům. První spočívá v nedostatečných možnostech stávajícího informačního systému, který neumožňuje historický pohled na informace v podobě určování trendů či srovnání dat v určitých periodách. Druhým problémem může být současná neefektivita, časová náročnost či pracnost dosavadních reportů a analýz. Požadavky na reportovací systém se neustále vyvíjejí v souvislosti s inovacemi v obchodě, průmyslu či v informačních technologiích. Současné potřeby reportingu je možné charakterizovat jako: centralizovaná reportingová řešení (korporátní intra/internetové portály), efektivní reportingová řešení (rychlý vývoj při nízkých nákladech a vysoké přidané hodnotě), integrace sofistikovaných řešení do reportingu (reporting nad daty v OLAP databázích, interakce s dataminingovými aplikacemi), integrace reportingu s běžnými kancelářskými aplikacemi (reporitng v rámci firemních portálů, tabulkových procesorů a textových editorů), přístup na reporty pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní internetového prohlížeče z libovolného místa na světě, možnost exportu reportu do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení 2. 1 Hroch, Michal.: Proč potřebujete corporate reporting? Chief Information Office Magazíne, 2008, č. 21, str. 21, ISSN Hroch, Michal.: Proč potřebujete corporate reporting? Chief Information Office Magazíne, 2008, č. 21, str. 23, ISSN

9 2. Reporting jako jedna z hlavních částí controllingu Controlling představuje nástroj, jehož smyslem je zvýšit účinnost systému řízení pomocí neustálého a systematického srovnávání skutečnosti a žádoucího (předem stanoveného, plánovaného) stavu podnikatelském procesu, vyhodnocováním zjištěných odchylek, nalezením jejich příčin, návrhu opatření k jejich nápravě, popřípadě k aktualizaci stanovených cílů. Analýza odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm systému, je důležitá i z hlediska účinného motivačního působení celého systému řízení 3. Výstupem controllingu by měla být komplexní deskripce podstatných jevů, které by mohly ovlivňovat rozhodování managementu. Proto by systém měření a vyhodnocování podnikových dat měl mít jasně určená pravidla a kritéria pro následné analýzy. Mezi základní funkce controllingu patří: plánování a koordinace podnikatelského procesu informatizace (sběr, kontrola a dokumentace dat) reporting Poslední výše zmíněná funkce je pro tuto práci zásadní. Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit relativně komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení rozhodující 4. Výkazy a zprávy, které reportovací systém nabízí, by měly odpovídat následujícím normám: jasně vymezená struktura výkazů daná požadavky řídících pracovníků stupeň podrobnosti informací určený podle úrovně podnikové hierarchie (střední management vyžaduje zprávy s nižší agregací informace než vedení společnosti) jasná interpretace dat za použití grafických prezentací Pro rozhodování managementu společnosti se ukazuje jako nejefektivnější porovnávání plánovaných a skutečných hodnot v měsíčním cyklu. Jedná se o standardní reporting, který zajišťuje především rychlost rozpoznání a přímé zaměření na hlavní příčinu, která znamená 3 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 10, ISBN X 4 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 11, ISBN X 9

10 odchylku v podobě nedosažení nebo překročení sjednaného cíle. Existují však i požadavky na vyhotovení mimořádných zpráv (mimořádný reporting), které představují zcela nestandardní informace a hodnocení, jako například analýza rizika či analýza sortimentních skupin, které nejsou běžně vyhotovovány. 3. Vztah reportingu a controllingu k účetním systémům a informacím Vypovídací schopnost účetních dat je různorodá a řídí se podle potřeby jednotlivých uživatelů. Proto existuje i odlišnost v obsahu, podrobnosti, rozsahu, časové orientaci a pravidelnosti poskytovaných údajů. V rámci obsahu je možné členit informace pro tři základní systémy a to pro finanční účetnictví, daňové a manažerské účetnictví. Finanční účetnictví reprezentuje zájmy externích uživatelů (banky, kapitálové trhy, obchodní partneři). Jedná se o účetní záznamy (například rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz peněžních toků apod.), které jsou prezentovány na veřejnosti, tudíž snahou je spíše skrýt hlavní faktory podnikatelského úspěchu. Předmětem daňového účetnictví je vyjádření základu daně z příjmů a ostatních daňových pohledávek a závazků. Výstupy manažerského účetnictví jsou dány požadavky pro taktické a strategické řízení vedoucích pracovníků a jedná se o detailní zobrazení a analytické sledování hlavních hospodářských operací. Jde o data, která jsou neveřejná a která si každá společnost pečlivě střeží. V dnešní době je v západních zemích používán spíše pojem nákladové účetnictví místo manažerské účetnictví. V České republice jsou používány oba názvy. Nákladové účetnictví se zabývá zjišťováním informací o skutečných nákladech a výnosech a jejich vztahem k výkonům, útvarům a procesům 5. V mnohých oblastech existuje shoda mezi systémem nákladového účetnictví a controllingem a je možné říci, že se jedná o jeden komplexní systém, který pracuje se stejným pohledem (třídění, analytické sledování apod.) na náklady, tržby, zisk či marži. V podnikové praxi je často používán pojem controlling právě pro nákladové účetnictví. Zájmy uživatelů účetních informací se především soustřeďují do dvou základních okruhů - finančního a nákladového účetnictví. V podniku pak mohou vzniknout dvě samostatné soustavy účetnictví (obrázek č. 1), které mezi sebou sice mají pevné vazby, ale jsou různé obsahem informací a optimalizací nákladů při zpracování prvotních dokladů. 5 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 13, ISBN X 10

11 Obrázek č.1 Dvouokruhová sestava účetních informací 6 4. Pojetí manažerského účetnictví, controllingu pro tvorbu reportingu Podoba systému účetních informací pro manažerské účetnictví (controlling) je ovlivněna především: druhem podnikatelské činnosti velikostí podniku organizační strukturou historickým vývojem podniku Při tvorbě systému pro manažerské účetnictví (controlling) není cílem sestavit standardní model vnitropodnikového hodnotového řízení, který by byl vhodný pro každý podnik, ale řešit celou soustavu individuálně a vytvořit systém přímo pro parametry dané společnosti. Manažerské účetnictví je systém informací, který umožňuje řídícím pracovníkům ovlivňovat základní faktory vývoje podniku, podporovat jeho efektivnost a výkonnost Způsob přiřazování nákladů a jejich struktura v manažerském účetnictví Sledování nákladů v manažerském účetnictví má dva základní cíle a to kalkulaci nákladů výkonu a řízení hospodárnosti. Nejčastěji využívanou formou kalkulací jsou propočty orientované na zjištění nebo stanovení nákladů na konkrétní výkon (výrobek, práci, službu), který je předmětem prodeje externím zákazníkům 8. Důležité je se zmínit, že na 6 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 52, ISBN X 7 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 21, ISBN X 8 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 72, ISBN X 11

12 základě systému tvorby kalkulace je uspořádána i struktura celého controllingu, respektive reportingu. Kalkulace je závislá na třech základních prvcích: předmět kalkulace struktura nákladů připadající na kalkulační jednici způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace Předmět kalkulace je daný kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. Kalkulační jednice představuje konkrétní výkon, který je dán měrnou jednotkou či druhem, na který se zjišťují náklady. Kalkulační množství je souhrn kalkulačních jednic, pro které se zjišťují celkové náklady (cílem je určení průměrného podílu fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici). Struktura nákladů v kalkulaci není předem jasně daná a liší se podnik od podniku. V této práci však bude jako základní pilíř použita kalkulace plných nákladů. Tato kalkulace přiřazuje konkrétnímu výkonu veškeré náklady, které byly v podniku vynaloženy od jeho vytvoření, dokončení, až po prodej na trhu. V tomto případě jsou kalkulovány na jednotku výkonu nejen náklady vyvolané konkrétním výkonem, ale i podíl společných režijních nákladů sortimentní skupiny 9 či celého podniku. Upravená struktura kalkulačního vzorce plných nákladů: přímý materiál ostatní přímé (výrobní a odbytové režijní) náklady nepřímá výrobní režie nepřímá odbytová režie nepřímá správní režie Pro způsob přiřazování nákladů je nutná bližší charakteristika přímých a nepřímých nákladů. Přímé náklady se vyznačují svou přímou vazbou na určitý výkon jsou přiřaditelné přímo ke konkrétnímu výkonu (například 1 kbps konektivity pro server uložený v datovém centru). Do této skupiny však patří i režijní náklady výkonu, které jsou vynaložené na zajištění druhu výkonu (licence pro přenos dat v určitém pásmu apod.). Nepřímé náklady nemají bezprostřední vztah k výkonu, jsou to společné režijní náklady, které souvisejí se 9 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 75, ISBN X 12

13 zajištěním konkrétního oboru činnosti 10 (mzdy managementu podniku, spotřeba kancelářského materiálu). Pro kontrolu, řízení a plánování je potřeba náklady členit, a to především přímé náklady ještě z dalšího pohledu - podle příčny jejich vzniku na variabilní (vyvolané výkonem) a fixní (vyvolané obdobím na zajištění činnosti jako celku). Podstatou rozlišení nákladů na variabilní a fixní je rytmus spotřeby nákladů, rozsah kapacity zdrojů, které jsou vkládány do procesu tvorby výkonů. Variabilní náklady vznikají v důsledku technické a ekonomické dělitelnosti vynaložených ekonomických zdrojů, jejich vklady je možno uskutečňovat v proporcích, které vyžaduje určitý objem výkonů (spotřeba základního materiálu výrobku) 11. Tyto náklady jsou spotřebovány na tvorbu konkrétního výkonu. Pro produkci dalšího výkonu musí být opět vynaložena další dávka variabilních nákladů. Fixní náklady vznikají jako důsledek technické a ekonomické nedělitelnosti jednorázově vynaložených zdrojů (technické zařízení), které zajišťují určitý objem výkonů ve vymezeném časovém období (den, týden, měsíc, rok) 12. Tyto náklady slouží k zajištění kapacity pro tvorbu více výkonů na určitou časovou periodu. Jejich opětovné vynaložení se děje při vyčerpání kapacity, kterou zajišťují. Toto členění je důležité pro tvorbu analýzy bodu zvratu. Přiřazování nákladů je možné rozdělit do třech fází. V první fázi je nutné přiřadit přímé náklady finálním výkonům, které příčinně vyvolaly jejich vznik (pronájem datových okruhů a spojů, nákup konektivity). Druhá fáze spočívá v rozdělení nepřímých nákladů do určitých skupin, které mají společné znaky (personální náklady, provoz kanceláře, doprava, marketing apod.). Třetí fáze slouží pro analytické potřeby. Je využívána především pro kontrolu rentability produktového portfolia, například při nacenění individuální zakázky pro zákazníka jakou výši nákladů je výkon schopen absorbovat, aby jeho cena byla konkurenceschopná. Jedná se o co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů připadajících na druh vyráběného nebo prováděného výkonu 13. Přiřazování se provádí pomocí alokačních klíčů a rozvrhových základen. Rozvrhové základny se dělí na rozvrhové základny naturální a peněžní. U peněžních základen se zjišťuje procento přirážky režijních nákladů, u naturálních základen je vypočtena sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách (Kč) na jednu naturální jednotku základny (například hodinu práce, kilogram materiálu) Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 76, ISBN X 11 Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 89, ISBN Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 89, ISBN Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 80, ISBN X 14 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 78, ISBN X 13

14 nepřímé společné náklady procento přirážky nepřímých společných nákladů = 100 rozvrhová základna ( Kč) sazba nepřímých společných nákladů = nepřímé společné náklady rozvrhová základna ( natur. jednotky) 4.2. Podnikové výkony a jejich členění v manažerském účetnictví Výkon je v nejobecnější podobě vymezen jako výsledek činnosti. Z hlediska informačního zajištění hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku) je důležité tyto výkony členit nejen na výrobky (výkony s hmotnou podstatou), služby (nehmotné výkony) a zboží (výkon, který je nakoupen a v nezměněné podobě je i prodán), ale i podrobněji na jejich skupiny, konkrétní druhy a jakosti 15 či podle okruhu zákazníků. Členění výnosů do skupin je základem pro sledování vývoje zisku a analýzu odchylek od predikce stanovené pro dané období a pro dané produkty. Jednotlivé skupiny představují portfolia produktů společnosti, která splňují svými vlastnostmi podmínky a kritéria definované pro každou skupinu. Existuje celá řada modelů pro členění tržeb, obecně však záleží na konkrétním cíli analytického sledování. Obrat podniku je vykazován součtem tržeb za každou skupinu, případně, pro detailnější rozbor, je možné rozkrytí na jednotlivé služby v rámci skupiny. Vytvořená struktura tržeb je pak základem pro reportingový systém pro sekci podnikových výkonů. Tabulka č.1 Členění podnikových výkonů do skupin podle společných znaků Server Housing IP konektivita Linky do 1M Server Housing Server farm Server rack IP konektivita TZT IP konektivita NIX Připojení k síti Internet 128 kbps (WiFi) Připojení k síti Internet 64 kbps (WiFi) Připojení k síti Internet 128 kbps Připojení k síti Internet 256 kbps BaseConnect Shared 1024 kbps 15 Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 16, ISBN

15 5. Manažerská sestava - výstup pro strategické a operativní řízení managementu Manažerská sestava by měla být spojením dvou subsystémů popsaných v minulých kapitolách. Měla by poskytovat pohled na tržby za podnikové výkony, náklady na jejich tvorbu a podobu zisku ve struktuře dané manažerským účetnictvím. Řídící pracovníci na nejvyšší úrovni podnikové hierarchie by měli definovat, z hlediska potřeb ekonomického řízení a rozhodování, základní požadavky na obsah, rozsah, členění, podrobnost a periodicitu poskytování informací manažerského účetnictví 16. Cílem by mělo být uspokojit požadavky pro operativní, taktické a strategické řízení. Manažerská sestava by jako výstup měla nabízet dva základní náhledy na soubor účetních dat, a to jednak náhled důležitý pro řízení podnikatelského procesu, jehož parametry byly již schváleny (operativní řízení) a jednak náhled na možné budoucí alternativy vývoje a trendu (strategické řízení). Informace poskytované vrcholovému vedení v rámci této sestavy by měly být v relativně agregované podobě. V podnikové praxi je tato sestava v rámci reportingu každý měsíc vygenerována a předložena managementu. Ten si pak může vyžádat podrobnější analýzy (nejsou prováděny systémově) od jednotlivých oddělení, pokud shledá v některých oblastech nesoulad. Ze struktury manažerské sestavy také vychází podnikový rozpočet (Master Budget), který je tvořen na začátku období a následně je v rámci controllingu konfrontován se skutečností. 6. Controlling výstup pro analýzu: plán versus skutečnost Kontrolní funkce manažerského účetnictví je v oblasti operativního a taktického hodnotového řízení efektivnosti nezastupitelná. Zjištění skutečného stavu, jeho porovnání s plánem, analýza zjištěných odchylek a navrhování opatření (obrázek č. 2), umožňuje řídit zisk, rentabilitu a hospodárnost, a to nejen za podnik jako celek, ale v průřezu středisek, procesů, výkonů či zákazníků 17. Controllingový systém může poskytovat finanční i nefinanční ukazatele, které hodnotí efektivnost a výkonnost podniku. Příkladem finančních ukazatelů může být zisk před zdaněním, rentabilita vlastního kapitálu, obrat aktiv, pod nefinančním ukazatelem je možné si představit kvalitu výrobku či spokojenost zákazníka. Tato práce se dotýká oblasti finančního controllingu (efektivní řízení finančních zdrojů podniku), proto zde bude věnována pozornost ukazatelům finančním. 16 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 26,ISBN X 17 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 22, ISBN X 15

16 Obrázek č. 2 Základní fáze řídícího cyklu 18 K nejjednodušším nástrojům pro výklad a hodnocení finančních ukazatelů firmy patří horizontální a vertikální analýza. Vertikální analýza se zabývá stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořící jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza ukazuje podíl jednotlivých položek na jejich agregovaných hodnotách 19 (podíl přímých nákladů na celkových tržbách). Vertikální analýzu je možné provádět pro různé veličiny, záleží na požadavku managementu. Mezi nejčastěji sledované hodnoty patří celkové náklady, celkové výnosy, vlastní kapitál, oběžná aktiva apod. Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku) 20. Pokud existuje dostatečná časová řada, je možné sledovat různé tendence vývoje zkoumaných veličin. Odchylku lze vyjádřit dvěma způsoby, a to buď jako absolutní hodnotu v peněžních jednotkách (například odečtením sumy přímých nákladů za měsíc únor od položky přímých nákladů v měsíci lednu daného roku) nebo jako relativní hodnotu (procentuální změna mezi oběma zmíněnými měsíci) viz. tabulka č.2. V podnikové praxi je používána kombinace obou metod (například při analýze nákladů pro jednotlivé měsíce hospodářského roku). 18 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 21, ISBN X 19 Hálek, V.: Krizový management vertikální a horizontální analýza, [online], [cit ], < 20 Hálek, V.: Krizový management vertikální a horizontální analýza, [online], [cit ], < 16

17 Tabulka č. 2 Horizontální analýza personálních nákladů Personální náklady Odchylka (únor/leden) Platy technického oddělení Kč 41% Platy obchodního oddělení Kč 41% Platy správa, administrativa Kč 41% Odvody - sociální, Kč 37% Vzdělávání zaměstnanců -500 Kč -10% Celkové personální náklady Kč 40,25% Controlling může sledovat data z různých pohledů. V dnešní době je standardně používán výkaz, kde dochází k porovnání plánu a skutečnosti. Tento výkaz by měl být managementu k dispozici v pravidelných intervalech. Základním časovým obdobím hodnotového operativního řízení je zpravidla měsíc, přičemž pro příslušné odpovědné pracovníky by měla být tato porovnání k dispozici nejpozději první týden následujícího měsíce, aby mohla být zavedena včas potřebná opatření. U položek, které významně ovlivňují hospodářský výsledek a vývoj peněžních toků, je vyhodnocování prováděno dokonce denně 21 (tržby z prodeje, pohledávky a závazky z obchodního styku). Dalším možným pohledem je srovnání údajů daného období s údaji minulého roku. Použití tohoto výkazu slouží zejména pro zkvalitnění procesu plánování. Během hospodářského roku dochází průběžně (kvartálně) k propočtům či odhadům konečných celkových hodnot. V následujícím období slouží tyto odhady jako vodítko pro predikci vývoje zkoumaných veličin. Posledním zde zmíněným pohledem je porovnání skutečných a optimálních hodnot. Na počátku období jsou stanoveny možné scénáře vývoje tržních podmínek. Každý scénář v sobě nese zakomponovanou určitou výši podnikatelského rizika a to je promítáno při stanovení optimálních hodnot pro daný scénář. Cílem analýzy odchylek je nejen zjištění příčiny a přiřazení konkrétní odpovědnosti za chybná rozhodnutí provedená v minulosti, ale především strategická příprava na budoucnost (při nedosažení plánovaných hodnot inovovat postup, jak jich dosáhnout). Při analýze odchylek by se mělo postupovat následujícím způsobem: zjistit, odkud odchylky pochází (kdo je za ně zodpovědný) zjistit, co je jejich příčinou navrhnout, co by se mělo udělat (která opatření by se mají být zavedena) Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 22, ISBN X 22 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 23, ISBN X 17

18 7. Výstup finanční analýzy - ekonomické ukazatele Cílem finanční analýzy je zajistit informace o finančním zdraví podniku. Tento rozbor je prováděn finančními manažery a následně předkládán vrcholovému vedení pro strategická řízení (řízení majetkové a finanční struktury podniku, investiční a cenová politika apod.). Datovým zdrojem finanční analýzy v této práci jsou údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikových evidencí či kalkulací, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Zaměřuje se na srovnávání skutečnosti s plánem, se skutečností minulých období a na stanovení trendů vývoje, srovnání s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky, srovnání skutečnosti se standardními hodnotami 23. Pro účely této práce je využito dvou základních rozborových technik finanční analýzy procentní rozbor (vertikální a horizontální analýza), který byl již podrobně popsán v předchozí kapitole a poměrová analýza (finanční poměrové ukazatele). Obě metody vycházejí z absolutních ukazatelů, a to jak stavových (rozvaha k ), tak intervalových, tokových (výkaz zisků a ztrát za měsíc červen 2008). Poměrové ukazatele vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů (rentabilita tržeb podíl zisku připadajícího na 1 Kč tržeb). Poměrové ukazatele následně finančním manažerům umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky (mezipodnikové srovnání) nebo s odvětvovým průměrem, resp. konkurenčními podniky 24. V této práci bude použito šest základních skupin poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability Ukazatele rentability vyjadřují, jak společnost pracuje se svým majetkem či zdroji. Vyšší ukazatel rentability ve většině případů znamená snahu o maximální využití majetku či kapitálu, avšak je nutné upozornit na podniky, které vykazují ztrátu a tento ukazatel je pro ně díky zkreslení nevypovídající. Hodnota rentability by měla převyšovat alternativní výnos, kterým může být například úrok v bance. Kromě alternativního výnosu by měla výše rentability pokrýt ještě minimální úroveň rizikové přirážky. Pokud tomu tak není, je na úvaze podnikatele, jestli by nebylo lepší investovat svoje finanční prostředky a čas do jiných projektů s výší návratností vložených zdrojů. 23 Synek, M.: Manažerská ekonomika, Praha 2002, Grada Publishing, str. 352, ISBN Synek, M.: Manažerská ekonomika, Praha 2002, Grada Publishing, str. 355, ISBN

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Roman Fila Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Economic system of company and its information mapping Bakalářská práce

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Financial analysis of the company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Disertační práce. Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management

Disertační práce. Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management Disertační práce Informační systémy podniků a jejich praktická aplikace pro řízení ekonomického procesu Enterprise Information Systems and their Practical Application for Economic Process Management Autor:

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŘÍZENÍ ZÁSOB V PODNIKU INVENTORY MANAGEMENT IN THE COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT OF STRUCTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZÁSOB

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of company Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY PERFORMANCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ

STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku STRUKTURA PODNIKOVÝCH AKTIV (REÁLNÁ, FINANČNÍ) A STRATEGIE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Finance a daně FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Bakalářská práce Autor: Miroslava Valová Vedoucí práce: Ing. Jiří Lunga Kunovice, březen 2007 Prohlašuji,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace nákladů společnosti ČSAD logistik Ostrava a.s. Bc. Ondřej Konečný Diplomová práce 2014 . Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více