Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Pavel Hodinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. 2009 Pavel Hodinka"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Pavel Hodinka

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Pavel Hodinka Tvorba manažerské sestavy, výstup pro hodnocení managementu, finanční stability a výkonnosti společnosti Bakalářská práce 2009

3 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Tvorba manažerské sestavy, výstup pro hodnocení managementu, finanční stability a výkonnosti společnosti jsem zpracoval samostatně s použitím zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 11. května Pavel Hodinka

4 OBSAH Úvod...7 Teoretická část 1 Co znamená reporting v podnikové praxi a proč je implementován Reporting jako jedna z hlavních částí controllingu Vztah reportingu a controllingu k účetním systémům a informacím Pojetí manažerského účetnictví, controllingu pro tvorbu reportingu Způsob přiřazování nákladů a jejich struktura v manažerském účetnictví Podnikové výkony a jejich členění v manažerském účetnictví Manažerská sestava - výstup pro strategické a operativní řízení managementu Controlling výstup pro analýzu: plán versus skutečnost Výstup finanční analýzy - ekonomické ukazatele Řízení pohledávek (cash management) Praktická část 9 Projekt reportingového systému a jeho determinanty Profil společnosti Představení projektu Datové sklady reportovacího systému Datový sklad pro tržby a pohledávky Datový sklad pro náklady Reportingový systém výstupy z datového skladu Manažerská sestava výstup pro TOP Management Controlling výstup pro finanční oddělení Finanční analýza výstup pro finanční oddělení Řízení pohledávek výstup pro finanční oddělení Technologické a softwarové zázemí Závěr...51 Seznam použitých zdrojů

5 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ, GRAFŮ Tab. č. 1: Členění podnikových výkonů do skupin podle společných znaků...14 Tab. č. 2: Horizontální analýza personálních nákladů...17 Tab. č. 3: Časová struktura pohledávek...23 Tab. č. 4: Číselník podnikových výkonů...27 Tab. č. 5: Struktura číselníku podnikových nákladů...31 Tab. č. 6: Ukázka seznamu výdajových typů...33 Tab. č. 7: Kompletní přehled nákladů...37 Tab. č. 8: Kompletní přehled výnosů...38 Tab. č. 9: Sumarizace nákladů...39 Tab. č. 10: Sumarizace výkonů...39 Tab. č. 11: Meziměsíční srovnání nákladů a výnosů...41 Tab. č. 12: Porovnání skutečných hodnot nákladů a výnosů s plánovanými...42 Tab. č. 13: Ekonomické ukazatele...44 Tab. č. 14: Přehled pohledávek dle struktury časové analýzy...48 Obrázek č.1: Dvoukruhová soustava účetních informací...11 Obrázek č.2: Základní fáze řídícího cyklu...17 Obrázek č.3: Časový diagram průběhu projektu...26 Obrázek č.4: Schéma závislosti mezi jednotlivými agendami...28 Obrázek č.5: Schéma procesu tvorby číselníku...29 Obrázek č.6: Proces evidence faktury přijaté...34 Obrázek č.7: Detail procesu přijatých faktur...36 Obrázek č.8: Schéma koncepce počítačové sítě...50 Graf č. 1: Přehled vlastnické struktury společnosti...24 Graf č. 2: Graf tržeb společnosti...39 Graf č. 3: Graf tržeb sumarizovaný za skupiny...40 Graf č. 4: Vývoj struktury aktiv...44 Graf č. 5: Vývoj struktury oběžných aktiv...44 Graf č. 6: Vývoj struktury pasiv...45 Graf č. 7: Složení Altmanova indexu...45 Graf č. 8: Složení pracovního kapitálu...46 Graf č. 9: Porovnání nákladů a tržeb...46 Graf č. 10: Přehled celkových pohledávek...48 Graf č. 11: Přehled pohledávek za největšího odběratele...48 Graf č. 12: Přehled pohledávek za druhého největšího odběratele...49 Graf č. 13: Přehled pohledávek za ostatní zákazníky

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tvorbou finančního reportingového systému pro telekomunikační společnost spadající objemem své činnosti do kategorie malých a středních podniků. Teoretická část popisuje reporting, jeho vztahy k manažerskému účetnictví, controllingu, cash managementu a možné výstupy pro finanční manažery. Praktická část se věnuje konstrukci datové základny reportovacího systému, vnitropodnikovým informačním procesům a konkrétním podobám výstupů (manažerská sestava, vertiktikální a horizontální rozbor, ekonomické ukazatele) pro finanční řízení. Výsledkem této práce je možnost poskytnout managementu ucelené podklady pro hodnocení současného hospodaření, rozhodování o budoucích strategiích, kalkulaci a možnostech rozvoje společnosti. ABSTRACT The bachelor thesis deals with the creation of a financial reporting system for a telecommunication company which by its turnover represents a category of small and medium enterprises. The theoretical part characterises reporting, its relations to management accounting, controlling, cash management and possible output for financial managers. The practical section focuses on the construction of the reporting system database, internal information processes and concrete output figures for financial management (management set, vertical and horizontal analysis, economic indexes). The outcome of this thesis is a possibility to provide management with comprehensive data for current performance valuation, decicion making concerning future strategies, calculations and potential company development. 6

7 ÚVOD Předmětem bakalářské práce je tvorba ekonomického subsystému, který by měl sloužit jako podpora finančním manažerům při jejich práci. Celá koncepce je založena na tzv. manažerské sestavě, která je výstupem reportingového systému. Reportingový systém je považován za základní stavební kámen controllingového systému a podnikového plánování. Toto téma jsem si vybral na základě svých poznatků a zkušeností, které jsem získal díky spolupráci na vytváření doplňkových softwarových produktů pro malé a střední podniky, jejichž CRM systém neumožňoval manažerům přehledně pracovat s informacemi, které poskytoval jejich firemní databázovým systém. V obecné rovině se dá konstatovat, že podpora finančního managementu z hlediska kvality informační základny (validita, přesnost informací) značně zaostává za požadavky poptávajících a absolutně nevyhovuje dnešní turbulentní době, kdy je kladen důraz na pružné rozhodování vedoucích pracovníků, které znamená rychlé vyhodnocení situace a přijmutí adekvátního opatření. Podniky fungují na starých CRM systémech z počátku století, které již nevyhovují z hlediska zpracování obrovského objemu dat a nejsou kompatibilní s jinými softwarovými komponentami. Změna ve formě inovace, celkové výměny CRM systému nebo přechod na komplexní ERP systém, znamená nejen vysoké finanční zatížení, ale zejména možnost ztráty a úniku citlivých informací následkem migrace či zpřístupnění jiným subjektům. Teoretická část se zabývá vysvětlením reportingového systému jako celku a jeho atributy. Je zde nastíněn systém získávání informací z účetních soustav, způsob jejich třídění a sumarizace. Následně jsou zde popsány základní výstupy v podobě manažerské sestavy, sestav určených pro controlling či možné podpory pro řízení pohledávek společnosti. Obsah praktické části je rozdělen do několika celků, z nichž první představuje společnost a celý projekt, dále následuje popis aplikace datových skladů, které zajišťují sběr a třídění účetních údajů. Předposlední část se věnuje konkrétním podobám výstupu pro různé úrovně finančního řízení. Závěrem je věnována pozornost technologickému a softwarovému zázemí celého systému. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 1. Co znamená reporting v podnikové praxi a proč je implementován Reporting vznikl z potřeby kvantifikovat a vyhodnocovat takové firemní veličiny, jakými jsou produktivita, zisk, výše obratu, růst podílu na trhu, spokojenost zákazníků, úspěšnost prodeje či podpůrné reklamní akce. Jeho hlavní funkcí je vizualizace informací neboli proměny dat ve znalosti. Corporate reporting pokrývá všechny oblasti interpretace informací potřebných pro podporu rozhodování v rámci firemní komunikace a komunikační infrastruktury. Může se jednat například o: vizualizaci měření dosahovaní operativních a strategických cílů firmy, prezentaci klíčových ukazatelů a trendů, přehled úspěšnosti produktů a služeb, korporátní a vnitropodnikové účetnictví. 1 Potřeba reporitngu vyplývá z konkrétních požadavků podniku. Společnost je většinou donucena k implementaci reportovacího systému díky dvěma základním problémům. První spočívá v nedostatečných možnostech stávajícího informačního systému, který neumožňuje historický pohled na informace v podobě určování trendů či srovnání dat v určitých periodách. Druhým problémem může být současná neefektivita, časová náročnost či pracnost dosavadních reportů a analýz. Požadavky na reportovací systém se neustále vyvíjejí v souvislosti s inovacemi v obchodě, průmyslu či v informačních technologiích. Současné potřeby reportingu je možné charakterizovat jako: centralizovaná reportingová řešení (korporátní intra/internetové portály), efektivní reportingová řešení (rychlý vývoj při nízkých nákladech a vysoké přidané hodnotě), integrace sofistikovaných řešení do reportingu (reporting nad daty v OLAP databázích, interakce s dataminingovými aplikacemi), integrace reportingu s běžnými kancelářskými aplikacemi (reporitng v rámci firemních portálů, tabulkových procesorů a textových editorů), přístup na reporty pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní internetového prohlížeče z libovolného místa na světě, možnost exportu reportu do standardních aplikací pro další zpracování a sdílení 2. 1 Hroch, Michal.: Proč potřebujete corporate reporting? Chief Information Office Magazíne, 2008, č. 21, str. 21, ISSN Hroch, Michal.: Proč potřebujete corporate reporting? Chief Information Office Magazíne, 2008, č. 21, str. 23, ISSN

9 2. Reporting jako jedna z hlavních částí controllingu Controlling představuje nástroj, jehož smyslem je zvýšit účinnost systému řízení pomocí neustálého a systematického srovnávání skutečnosti a žádoucího (předem stanoveného, plánovaného) stavu podnikatelském procesu, vyhodnocováním zjištěných odchylek, nalezením jejich příčin, návrhu opatření k jejich nápravě, popřípadě k aktualizaci stanovených cílů. Analýza odchylek podle příčin vzniku a odpovědnosti je těžištěm systému, je důležitá i z hlediska účinného motivačního působení celého systému řízení 3. Výstupem controllingu by měla být komplexní deskripce podstatných jevů, které by mohly ovlivňovat rozhodování managementu. Proto by systém měření a vyhodnocování podnikových dat měl mít jasně určená pravidla a kritéria pro následné analýzy. Mezi základní funkce controllingu patří: plánování a koordinace podnikatelského procesu informatizace (sběr, kontrola a dokumentace dat) reporting Poslední výše zmíněná funkce je pro tuto práci zásadní. Úkolem reportingu, jako jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit relativně komplexní systém ukazatelů a informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku jako celku, ale v takových dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení rozhodující 4. Výkazy a zprávy, které reportovací systém nabízí, by měly odpovídat následujícím normám: jasně vymezená struktura výkazů daná požadavky řídících pracovníků stupeň podrobnosti informací určený podle úrovně podnikové hierarchie (střední management vyžaduje zprávy s nižší agregací informace než vedení společnosti) jasná interpretace dat za použití grafických prezentací Pro rozhodování managementu společnosti se ukazuje jako nejefektivnější porovnávání plánovaných a skutečných hodnot v měsíčním cyklu. Jedná se o standardní reporting, který zajišťuje především rychlost rozpoznání a přímé zaměření na hlavní příčinu, která znamená 3 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 10, ISBN X 4 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 11, ISBN X 9

10 odchylku v podobě nedosažení nebo překročení sjednaného cíle. Existují však i požadavky na vyhotovení mimořádných zpráv (mimořádný reporting), které představují zcela nestandardní informace a hodnocení, jako například analýza rizika či analýza sortimentních skupin, které nejsou běžně vyhotovovány. 3. Vztah reportingu a controllingu k účetním systémům a informacím Vypovídací schopnost účetních dat je různorodá a řídí se podle potřeby jednotlivých uživatelů. Proto existuje i odlišnost v obsahu, podrobnosti, rozsahu, časové orientaci a pravidelnosti poskytovaných údajů. V rámci obsahu je možné členit informace pro tři základní systémy a to pro finanční účetnictví, daňové a manažerské účetnictví. Finanční účetnictví reprezentuje zájmy externích uživatelů (banky, kapitálové trhy, obchodní partneři). Jedná se o účetní záznamy (například rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz peněžních toků apod.), které jsou prezentovány na veřejnosti, tudíž snahou je spíše skrýt hlavní faktory podnikatelského úspěchu. Předmětem daňového účetnictví je vyjádření základu daně z příjmů a ostatních daňových pohledávek a závazků. Výstupy manažerského účetnictví jsou dány požadavky pro taktické a strategické řízení vedoucích pracovníků a jedná se o detailní zobrazení a analytické sledování hlavních hospodářských operací. Jde o data, která jsou neveřejná a která si každá společnost pečlivě střeží. V dnešní době je v západních zemích používán spíše pojem nákladové účetnictví místo manažerské účetnictví. V České republice jsou používány oba názvy. Nákladové účetnictví se zabývá zjišťováním informací o skutečných nákladech a výnosech a jejich vztahem k výkonům, útvarům a procesům 5. V mnohých oblastech existuje shoda mezi systémem nákladového účetnictví a controllingem a je možné říci, že se jedná o jeden komplexní systém, který pracuje se stejným pohledem (třídění, analytické sledování apod.) na náklady, tržby, zisk či marži. V podnikové praxi je často používán pojem controlling právě pro nákladové účetnictví. Zájmy uživatelů účetních informací se především soustřeďují do dvou základních okruhů - finančního a nákladového účetnictví. V podniku pak mohou vzniknout dvě samostatné soustavy účetnictví (obrázek č. 1), které mezi sebou sice mají pevné vazby, ale jsou různé obsahem informací a optimalizací nákladů při zpracování prvotních dokladů. 5 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 13, ISBN X 10

11 Obrázek č.1 Dvouokruhová sestava účetních informací 6 4. Pojetí manažerského účetnictví, controllingu pro tvorbu reportingu Podoba systému účetních informací pro manažerské účetnictví (controlling) je ovlivněna především: druhem podnikatelské činnosti velikostí podniku organizační strukturou historickým vývojem podniku Při tvorbě systému pro manažerské účetnictví (controlling) není cílem sestavit standardní model vnitropodnikového hodnotového řízení, který by byl vhodný pro každý podnik, ale řešit celou soustavu individuálně a vytvořit systém přímo pro parametry dané společnosti. Manažerské účetnictví je systém informací, který umožňuje řídícím pracovníkům ovlivňovat základní faktory vývoje podniku, podporovat jeho efektivnost a výkonnost Způsob přiřazování nákladů a jejich struktura v manažerském účetnictví Sledování nákladů v manažerském účetnictví má dva základní cíle a to kalkulaci nákladů výkonu a řízení hospodárnosti. Nejčastěji využívanou formou kalkulací jsou propočty orientované na zjištění nebo stanovení nákladů na konkrétní výkon (výrobek, práci, službu), který je předmětem prodeje externím zákazníkům 8. Důležité je se zmínit, že na 6 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 52, ISBN X 7 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 21, ISBN X 8 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 72, ISBN X 11

12 základě systému tvorby kalkulace je uspořádána i struktura celého controllingu, respektive reportingu. Kalkulace je závislá na třech základních prvcích: předmět kalkulace struktura nákladů připadající na kalkulační jednici způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace Předmět kalkulace je daný kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. Kalkulační jednice představuje konkrétní výkon, který je dán měrnou jednotkou či druhem, na který se zjišťují náklady. Kalkulační množství je souhrn kalkulačních jednic, pro které se zjišťují celkové náklady (cílem je určení průměrného podílu fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici). Struktura nákladů v kalkulaci není předem jasně daná a liší se podnik od podniku. V této práci však bude jako základní pilíř použita kalkulace plných nákladů. Tato kalkulace přiřazuje konkrétnímu výkonu veškeré náklady, které byly v podniku vynaloženy od jeho vytvoření, dokončení, až po prodej na trhu. V tomto případě jsou kalkulovány na jednotku výkonu nejen náklady vyvolané konkrétním výkonem, ale i podíl společných režijních nákladů sortimentní skupiny 9 či celého podniku. Upravená struktura kalkulačního vzorce plných nákladů: přímý materiál ostatní přímé (výrobní a odbytové režijní) náklady nepřímá výrobní režie nepřímá odbytová režie nepřímá správní režie Pro způsob přiřazování nákladů je nutná bližší charakteristika přímých a nepřímých nákladů. Přímé náklady se vyznačují svou přímou vazbou na určitý výkon jsou přiřaditelné přímo ke konkrétnímu výkonu (například 1 kbps konektivity pro server uložený v datovém centru). Do této skupiny však patří i režijní náklady výkonu, které jsou vynaložené na zajištění druhu výkonu (licence pro přenos dat v určitém pásmu apod.). Nepřímé náklady nemají bezprostřední vztah k výkonu, jsou to společné režijní náklady, které souvisejí se 9 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 75, ISBN X 12

13 zajištěním konkrétního oboru činnosti 10 (mzdy managementu podniku, spotřeba kancelářského materiálu). Pro kontrolu, řízení a plánování je potřeba náklady členit, a to především přímé náklady ještě z dalšího pohledu - podle příčny jejich vzniku na variabilní (vyvolané výkonem) a fixní (vyvolané obdobím na zajištění činnosti jako celku). Podstatou rozlišení nákladů na variabilní a fixní je rytmus spotřeby nákladů, rozsah kapacity zdrojů, které jsou vkládány do procesu tvorby výkonů. Variabilní náklady vznikají v důsledku technické a ekonomické dělitelnosti vynaložených ekonomických zdrojů, jejich vklady je možno uskutečňovat v proporcích, které vyžaduje určitý objem výkonů (spotřeba základního materiálu výrobku) 11. Tyto náklady jsou spotřebovány na tvorbu konkrétního výkonu. Pro produkci dalšího výkonu musí být opět vynaložena další dávka variabilních nákladů. Fixní náklady vznikají jako důsledek technické a ekonomické nedělitelnosti jednorázově vynaložených zdrojů (technické zařízení), které zajišťují určitý objem výkonů ve vymezeném časovém období (den, týden, měsíc, rok) 12. Tyto náklady slouží k zajištění kapacity pro tvorbu více výkonů na určitou časovou periodu. Jejich opětovné vynaložení se děje při vyčerpání kapacity, kterou zajišťují. Toto členění je důležité pro tvorbu analýzy bodu zvratu. Přiřazování nákladů je možné rozdělit do třech fází. V první fázi je nutné přiřadit přímé náklady finálním výkonům, které příčinně vyvolaly jejich vznik (pronájem datových okruhů a spojů, nákup konektivity). Druhá fáze spočívá v rozdělení nepřímých nákladů do určitých skupin, které mají společné znaky (personální náklady, provoz kanceláře, doprava, marketing apod.). Třetí fáze slouží pro analytické potřeby. Je využívána především pro kontrolu rentability produktového portfolia, například při nacenění individuální zakázky pro zákazníka jakou výši nákladů je výkon schopen absorbovat, aby jeho cena byla konkurenceschopná. Jedná se o co nejpřesnější vyjádření podílu nepřímých nákladů připadajících na druh vyráběného nebo prováděného výkonu 13. Přiřazování se provádí pomocí alokačních klíčů a rozvrhových základen. Rozvrhové základny se dělí na rozvrhové základny naturální a peněžní. U peněžních základen se zjišťuje procento přirážky režijních nákladů, u naturálních základen je vypočtena sazba nepřímých nákladů v peněžních jednotkách (Kč) na jednu naturální jednotku základny (například hodinu práce, kilogram materiálu) Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 76, ISBN X 11 Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 89, ISBN Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 89, ISBN Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 80, ISBN X 14 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 78, ISBN X 13

14 nepřímé společné náklady procento přirážky nepřímých společných nákladů = 100 rozvrhová základna ( Kč) sazba nepřímých společných nákladů = nepřímé společné náklady rozvrhová základna ( natur. jednotky) 4.2. Podnikové výkony a jejich členění v manažerském účetnictví Výkon je v nejobecnější podobě vymezen jako výsledek činnosti. Z hlediska informačního zajištění hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku) je důležité tyto výkony členit nejen na výrobky (výkony s hmotnou podstatou), služby (nehmotné výkony) a zboží (výkon, který je nakoupen a v nezměněné podobě je i prodán), ale i podrobněji na jejich skupiny, konkrétní druhy a jakosti 15 či podle okruhu zákazníků. Členění výnosů do skupin je základem pro sledování vývoje zisku a analýzu odchylek od predikce stanovené pro dané období a pro dané produkty. Jednotlivé skupiny představují portfolia produktů společnosti, která splňují svými vlastnostmi podmínky a kritéria definované pro každou skupinu. Existuje celá řada modelů pro členění tržeb, obecně však záleží na konkrétním cíli analytického sledování. Obrat podniku je vykazován součtem tržeb za každou skupinu, případně, pro detailnější rozbor, je možné rozkrytí na jednotlivé služby v rámci skupiny. Vytvořená struktura tržeb je pak základem pro reportingový systém pro sekci podnikových výkonů. Tabulka č.1 Členění podnikových výkonů do skupin podle společných znaků Server Housing IP konektivita Linky do 1M Server Housing Server farm Server rack IP konektivita TZT IP konektivita NIX Připojení k síti Internet 128 kbps (WiFi) Připojení k síti Internet 64 kbps (WiFi) Připojení k síti Internet 128 kbps Připojení k síti Internet 256 kbps BaseConnect Shared 1024 kbps 15 Fibírová, J.: Nákladové účetnictví (manažerské účetnictví), Praha 2001, VŠE Praha, str. 16, ISBN

15 5. Manažerská sestava - výstup pro strategické a operativní řízení managementu Manažerská sestava by měla být spojením dvou subsystémů popsaných v minulých kapitolách. Měla by poskytovat pohled na tržby za podnikové výkony, náklady na jejich tvorbu a podobu zisku ve struktuře dané manažerským účetnictvím. Řídící pracovníci na nejvyšší úrovni podnikové hierarchie by měli definovat, z hlediska potřeb ekonomického řízení a rozhodování, základní požadavky na obsah, rozsah, členění, podrobnost a periodicitu poskytování informací manažerského účetnictví 16. Cílem by mělo být uspokojit požadavky pro operativní, taktické a strategické řízení. Manažerská sestava by jako výstup měla nabízet dva základní náhledy na soubor účetních dat, a to jednak náhled důležitý pro řízení podnikatelského procesu, jehož parametry byly již schváleny (operativní řízení) a jednak náhled na možné budoucí alternativy vývoje a trendu (strategické řízení). Informace poskytované vrcholovému vedení v rámci této sestavy by měly být v relativně agregované podobě. V podnikové praxi je tato sestava v rámci reportingu každý měsíc vygenerována a předložena managementu. Ten si pak může vyžádat podrobnější analýzy (nejsou prováděny systémově) od jednotlivých oddělení, pokud shledá v některých oblastech nesoulad. Ze struktury manažerské sestavy také vychází podnikový rozpočet (Master Budget), který je tvořen na začátku období a následně je v rámci controllingu konfrontován se skutečností. 6. Controlling výstup pro analýzu: plán versus skutečnost Kontrolní funkce manažerského účetnictví je v oblasti operativního a taktického hodnotového řízení efektivnosti nezastupitelná. Zjištění skutečného stavu, jeho porovnání s plánem, analýza zjištěných odchylek a navrhování opatření (obrázek č. 2), umožňuje řídit zisk, rentabilitu a hospodárnost, a to nejen za podnik jako celek, ale v průřezu středisek, procesů, výkonů či zákazníků 17. Controllingový systém může poskytovat finanční i nefinanční ukazatele, které hodnotí efektivnost a výkonnost podniku. Příkladem finančních ukazatelů může být zisk před zdaněním, rentabilita vlastního kapitálu, obrat aktiv, pod nefinančním ukazatelem je možné si představit kvalitu výrobku či spokojenost zákazníka. Tato práce se dotýká oblasti finančního controllingu (efektivní řízení finančních zdrojů podniku), proto zde bude věnována pozornost ukazatelům finančním. 16 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 26,ISBN X 17 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 22, ISBN X 15

16 Obrázek č. 2 Základní fáze řídícího cyklu 18 K nejjednodušším nástrojům pro výklad a hodnocení finančních ukazatelů firmy patří horizontální a vertikální analýza. Vertikální analýza se zabývá stupňovitým rozborem jednotlivých složek tvořící jeden souhrnný finanční ukazatel. Tato analýza ukazuje podíl jednotlivých položek na jejich agregovaných hodnotách 19 (podíl přímých nákladů na celkových tržbách). Vertikální analýzu je možné provádět pro různé veličiny, záleží na požadavku managementu. Mezi nejčastěji sledované hodnoty patří celkové náklady, celkové výnosy, vlastní kapitál, oběžná aktiva apod. Horizontální analýza porovnává ukazatele v čase (o kolik % se změnil hospodářský výsledek oproti minulému roku) 20. Pokud existuje dostatečná časová řada, je možné sledovat různé tendence vývoje zkoumaných veličin. Odchylku lze vyjádřit dvěma způsoby, a to buď jako absolutní hodnotu v peněžních jednotkách (například odečtením sumy přímých nákladů za měsíc únor od položky přímých nákladů v měsíci lednu daného roku) nebo jako relativní hodnotu (procentuální změna mezi oběma zmíněnými měsíci) viz. tabulka č.2. V podnikové praxi je používána kombinace obou metod (například při analýze nákladů pro jednotlivé měsíce hospodářského roku). 18 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 21, ISBN X 19 Hálek, V.: Krizový management vertikální a horizontální analýza, [online], [cit ], < 20 Hálek, V.: Krizový management vertikální a horizontální analýza, [online], [cit ], < 16

17 Tabulka č. 2 Horizontální analýza personálních nákladů Personální náklady Odchylka (únor/leden) Platy technického oddělení Kč 41% Platy obchodního oddělení Kč 41% Platy správa, administrativa Kč 41% Odvody - sociální, Kč 37% Vzdělávání zaměstnanců -500 Kč -10% Celkové personální náklady Kč 40,25% Controlling může sledovat data z různých pohledů. V dnešní době je standardně používán výkaz, kde dochází k porovnání plánu a skutečnosti. Tento výkaz by měl být managementu k dispozici v pravidelných intervalech. Základním časovým obdobím hodnotového operativního řízení je zpravidla měsíc, přičemž pro příslušné odpovědné pracovníky by měla být tato porovnání k dispozici nejpozději první týden následujícího měsíce, aby mohla být zavedena včas potřebná opatření. U položek, které významně ovlivňují hospodářský výsledek a vývoj peněžních toků, je vyhodnocování prováděno dokonce denně 21 (tržby z prodeje, pohledávky a závazky z obchodního styku). Dalším možným pohledem je srovnání údajů daného období s údaji minulého roku. Použití tohoto výkazu slouží zejména pro zkvalitnění procesu plánování. Během hospodářského roku dochází průběžně (kvartálně) k propočtům či odhadům konečných celkových hodnot. V následujícím období slouží tyto odhady jako vodítko pro predikci vývoje zkoumaných veličin. Posledním zde zmíněným pohledem je porovnání skutečných a optimálních hodnot. Na počátku období jsou stanoveny možné scénáře vývoje tržních podmínek. Každý scénář v sobě nese zakomponovanou určitou výši podnikatelského rizika a to je promítáno při stanovení optimálních hodnot pro daný scénář. Cílem analýzy odchylek je nejen zjištění příčiny a přiřazení konkrétní odpovědnosti za chybná rozhodnutí provedená v minulosti, ale především strategická příprava na budoucnost (při nedosažení plánovaných hodnot inovovat postup, jak jich dosáhnout). Při analýze odchylek by se mělo postupovat následujícím způsobem: zjistit, odkud odchylky pochází (kdo je za ně zodpovědný) zjistit, co je jejich příčinou navrhnout, co by se mělo udělat (která opatření by se mají být zavedena) Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 22, ISBN X 22 Fibírová, J.: Reporting moderní metoda výkonnosti uvnitř firmy, Praha 2003, Grada, str. 23, ISBN X 17

18 7. Výstup finanční analýzy - ekonomické ukazatele Cílem finanční analýzy je zajistit informace o finančním zdraví podniku. Tento rozbor je prováděn finančními manažery a následně předkládán vrcholovému vedení pro strategická řízení (řízení majetkové a finanční struktury podniku, investiční a cenová politika apod.). Datovým zdrojem finanční analýzy v této práci jsou údaje z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikových evidencí či kalkulací, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Zaměřuje se na srovnávání skutečnosti s plánem, se skutečností minulých období a na stanovení trendů vývoje, srovnání s podniky téhož odvětví a konkurenčními podniky, srovnání skutečnosti se standardními hodnotami 23. Pro účely této práce je využito dvou základních rozborových technik finanční analýzy procentní rozbor (vertikální a horizontální analýza), který byl již podrobně popsán v předchozí kapitole a poměrová analýza (finanční poměrové ukazatele). Obě metody vycházejí z absolutních ukazatelů, a to jak stavových (rozvaha k ), tak intervalových, tokových (výkaz zisků a ztrát za měsíc červen 2008). Poměrové ukazatele vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů (rentabilita tržeb podíl zisku připadajícího na 1 Kč tržeb). Poměrové ukazatele následně finančním manažerům umožňují srovnání určitého podniku s jinými podniky (mezipodnikové srovnání) nebo s odvětvovým průměrem, resp. konkurenčními podniky 24. V této práci bude použito šest základních skupin poměrových ukazatelů. Ukazatele rentability Ukazatele rentability vyjadřují, jak společnost pracuje se svým majetkem či zdroji. Vyšší ukazatel rentability ve většině případů znamená snahu o maximální využití majetku či kapitálu, avšak je nutné upozornit na podniky, které vykazují ztrátu a tento ukazatel je pro ně díky zkreslení nevypovídající. Hodnota rentability by měla převyšovat alternativní výnos, kterým může být například úrok v bance. Kromě alternativního výnosu by měla výše rentability pokrýt ještě minimální úroveň rizikové přirážky. Pokud tomu tak není, je na úvaze podnikatele, jestli by nebylo lepší investovat svoje finanční prostředky a čas do jiných projektů s výší návratností vložených zdrojů. 23 Synek, M.: Manažerská ekonomika, Praha 2002, Grada Publishing, str. 352, ISBN Synek, M.: Manažerská ekonomika, Praha 2002, Grada Publishing, str. 355, ISBN

19 Ukazatel rentability vyjadřuje, kolik Kč vydělala 1 Kč jmenovatele (aktiv, vlastního kapitálu, tržeb). ROA (Return on Assets) Rentabilita Aktiv čistý zisk ROA = aktiva ROE (Return on Equity) Rentabilita vlastního kapitálu čistý zisk ROE = vl.kap. ROS (Return on Sales) Rentabilita tržeb čistý zisk ROS = tržby Ukazatele likvidity Likvidita představuje schopnost podniku přeměnit majetek na peníze a uhradit závazky ve stanovené čase (schopnost vyrovnat své dluhy v termínu splatnosti). Běžná likvidita obežná aktiva kr. závazky Doporučené hodnoty bývají v intervalu 1,5 2,5. V čitateli se uvádějí veškerá oběžná aktiva, ve jmenovateli všechny peněžní závazky splatné do jednoho roku (závazky z obchodního styku, závazky k zaměstnancům, splatné daně, splatné směnky, krátkodobé úvěry aj.) 25. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím se snižuje riziko platební insolvence způsobené realizačním a inkasním rizikem. Optimální výše likvidity závisí především na odvětví, kde podnik provozuje svoji činnost. Rychlá likvidita oběběž aktiva zásoby kr. závazky 25 Synek, M.: Manažerská ekonomika, Praha 2002, Grada Publishing, str. 356, ISBN

20 Doporučované rozmezí se pohybuje od 1 1,5. Tento ukazatel vyjadřuje daleko přesněji platební schopnost a to díky odečtení zásob od oběžných aktiv. Zásoby jsou obecně považovány za méně likvidní položku majetku a jejich prodej je buď spojen s dalším časovým úsekem a nebo s vysokou ztrátou při okamžitém prodeji. Ukazatelé aktivity Ukazatelé aktivity (vázanosti kapitálu). Cílem podniku by mělo být zkracovat dobu obratu, protože například zásoby představují investici, která obvykle nenese žádný výnos. Doba inkasa (obratu) pohledávek pohledávky tržby 365 Doba inkasa by se měla pohybovat na úrovni doby, na kterou podnik fakturuje svým odběratelům. Doba obratu závazků kr. závazky tržby 365 Hodnota by se měla pohybovat v intervalu splatnosti obdržených faktur. Pokud se tento ukazatel zvyšuje, vyjadřuje to, že si podnik vybudoval určité výsadní postavení na trhu a může si určovat podmínky obchodu. Snaží se financovat svoji činnost převážně dodavatelským kapitálem. Obrat celkových aktiv Obrat celkových aktiv by měl růst. tržby aktiva 20

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009

VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 KAPITOLA 1 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU ÚČETNICTVÍ Případová studie BETA I. varianta 2009 BETA, a. s. vyrábí doplňky výživy pro sportovce. V průběhu roku 2008 zahájila výrobu nového

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více