Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Prosinec December Dezember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Prosinec December Dezember 2010"

Transkript

1 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine HOPI magazinja Prosinec December Dezember HOPI & Bohemia Sekt Významní partneři / Important partners Výročí spolupráce Anniversary of cooperation Představení managera Introducing the manager HOPI CUP 2010 HOPI CUP 2010

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové Dear colleagues / Tisztelt Kolléganők, tisztelt Kollégák! Přehoupnul se nám osmnáctý rok života společnosti HOPI z pohledu kalendářního a z pohledu hospodářského končíme rok Jak se nám dařilo s našimi úkoly, které jsme si stanovili, vypořádat? Naše strategické heslo pro rok 2010 znělo: ODVÁŽNĚJI, INOVATIVNĚJI, INTELIGENTNĚJI, tedy jinak řečeno: rychleji, jednodušeji, sofistikovaněji, laciněji, přesněji a spolehlivěji. To se nám skutečně celým rokem prolínalo. Přesto chci zdůraznit, že hlavní úsilí a tlak byl nadále věnován tomu, že jsme služba, tedy servis pro zákazníka a ten od nás očekává nejenom dobrou cenu, ale především řešení, ke kterému má pozitivní dopočet. Proto jsme i letos, stejně tak jako v minulosti, opět investovali velké částky do rozvoje společnosti, jak v oblasti stavební, tak i technologické. Jen pro připomenutí pár nejvýznamnějších rozhodnutí roku: vybudování nového skladu pro společnost Kraft Foods v Prostějově s nákladem více jak 170 milionů Kč, rozšíření vozového parku - jen v ČR se jedná o cca 35 vozidel, více jak dvacetimilionový náklad pro pořízení nového hardware a software: nový hardware pro systém SAP, software Manažer skladu, software Manažer dopravy, roll out používání čteček v provozech v ČR, SK i HU, start EDI objednávek, zavedení WMS v projektu Kraft Foods, zavedení WMS v projektech H3, H4 Jažlovice, nový ový systém, projekt dodacích listů na portále, atd. Z toho samozřejmě vyplývá i jeden z největších meziročních nárůstů hmoty, a to jak v paletách, kde došlo k nárůstu téměř o 50%, tak i v kartonech, kde je nárůst o 35%. Jsem velice rád, že se tento nárůst částečně projevil i na Slovensku a v Maďarsku. Tedy z tohoto pohledu bychom s ročním výsledkem, který je mírně vyšší než plán, mohli být více než spokojeni. Ale ze života víme, že každá rychlá expanze vyvolává i protiklady a nám se v plné nahotě projevily i naše slabiny, ať už v lidských zdrojích či technologii či v software. Mohlo by se někdy říci, že to je samozřejmé. Souhlasit s tímto tvrzením by však byla velká chyba. Proto jedním z hlavních úsilí pro tok 2011 musí být vyřešení těchto poznatků, chceme-li pokračovat v naší strategii rychlého a úspěšného rozvoje firmy. V dnešním čísle jste seznámeni s úkoly, které vyplývají z dlouhodobé strategie rozvoje firmy, a to je úsek mražených procesů. Mám radost, že se nám podařilo zainvestované mražené kapacity nejenom naplnit, pro připomenutí se jedná o palet v Jažlovicích, palet v Prostějově, palet v Madunicích na Slovensku, a palet v Gyálu v Maďarsku - jedná se tedy o téměř palet, ale i čerpat velké know-how, s možností dalšího rozšiřování. Proto mi dovolte, abych především Vám, našim zaměstnancům, poděkoval za práci, kterou jste pro firmu v roce 2010 vykonali, protože bez Vašeho poctivého přístupu k ní by nebylo možno v letošním roce splnit a překročit plánovaný výsledek. Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál radostné vánoční svátky a do Nového roku hodně zdraví a štěstí. In calendar terms, we have turned the leaf of the 18th year in the life of the HOPI company, and we are just finishing the year 2010 from the financial point of view. How successful have we been in completing the tasks that we set ourselves? Our strategic motto for 2010 was: BRAVER, MORE INNOVATIVE, MORE INTELLIGENT, or in other words: faster, simpler, more sophisticated, cheaper, more precise and more reliable. This motto was indeed the common thread running through the entire year. Despite this, however, I want to emphasise that we continued to exert effort and pressure predominantly in respect to the fact that we are a service, i.e. a customer service, and that the client expects us to offer not only a good price but, above all, a solution that satisfies all of the client s requirements. This is the reason why in 2010, as in the past, we have once again invested large sums into the development of our company, both in the construction and technological areas. Here are just a few of the most important decisions taken during the course of the year: construction of a new warehouse for Kraft Foods in Prostějov at a cost of more than CZK 170 million, expansion of the company s fleet of vehicles with approximately 35 vehicles in the Czech Republic alone, an investment of more than twenty million into new hardware and software: new hardware for the SAP system, Warehouse Manager software, Transport Manager software, roll out of bar-code readers at the company s plants in the Czech Republic, Slovakia as well as Hungary, commencement of EDI orders, introduction of WMS in the Kraft Foods project, introduction of WMS in the H3 and H4 Jažlovice projects, new system, delivery note project on the portal, etc. From this also ensues one of the biggest year-on-year increases in bulk, both in pallet terms, where we recorded an increase of almost 50%, as well as in terms of cartons, where the growth attained was 35%. I am very glad that this growth also partly manifested itself in the Slovak Republic and Hungary. From this viewpoint we could thus be more than satisfied with this year s result, which is slightly higher than planned. But life has taught us that every rapid expansion also brings with it antitheses and our company s weaknesses, be they in the human resources area, technology or software, have been revealed in full. It could sometimes be said that this is a matter of course. But it would be a grave mistake to agree with this claim. As such, one of the main areas in which effort must be made in 2011 is in the resolution of these findings, if we are to continue in our strategy of rapid and successful company development. P.S. Pro konzultaci s majitelem společnosti prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou kontakt: Tel.: In today s volume, you will be familiarised with the duties ensuing from our company s longterm development strategy, i.e. the frozen processes division. I am pleased that we have managed not only to fill the new frozen capacities (i.e. 19,000 pallets in Jažlovice, 5,500 pallets in Prostějov, 8,800 pallets in Madunice, Slovak Republic, and 3,800 pallets in Gyál, Hungary - almost 40,000 pallets in total), but also to derive a great deal of know-how, with the possibility for its further deepening. Thus, please allow me to extend my hearty thanks to you, our employees, for the work you have done for the company in 2010, as without your honest work ethic it would not have been possible for our company to have fulfilled and even exceeded the planned results in In conclusion, I would like to wish you and your families a Merry Christmas, good health and fortune in the New Year. Naptári év tekintetében a HOPI immáron fennállásának 18. évébe lépett, míg pénzügyi szempontból a 2010-es évet zárjuk. Hogyan szerepeltünk a kitűzött feladatok végrehajtásában, melyeket kitűztünk magunk elé? A év stratégiai jelmondata így szólt: BÁTRABBAN, INNOVATÍVABBAN, INTELIGENSEBBEN, más szóval: gyorsabban, egyszerűbben, szofisztikáltabban, olcsóbban, pontosabban és megbízhatóbban. Az óévünket valóban ezek az értékek hatották át. Erőfeszítéseink elsősorban arra irányultak, hogy nyomatékosítsuk: szolgáltatást végzünk, azaz ügyfelet szolgálunk, aki tőlünk nem csak jó árat vár el, hanem mindenekelőtt olyan megoldást, ami számára elégedettséget eredményez minden elvárása tekintetében. Ezért 2010-ben - ugyanúgy mint korábban - társaságunk fejlesztésébe az építkezések és a technológia terén egyaránt ismét nagy összegeket fektettünk. Emlékeztetőül felidézném az év folyamán megvalósult néhány kiemelkedő döntésünket: a Kraft Foods részére Prostějov-ban több mint 170 millió cseh korona költséggel új raktárat építtettünk, járműparkunkat kibővítettük ami csak a Cseh Köztársaságban mintegy 35 járművet jelent, több mint húszmillió cseh koronát fektettünk be új hardver és szoftver telepítésre: új hardvert a SAP rendszerhez, új Raktármenedzser szoftvert és új Közlekedésmenedzser szoftvert, a cseh, szlovák és magyar forgalomban használatos leolvasók használatához roll out-ot, beindítottuk az EDI megrendeléseket, a Kraft Foods projektben bevezettük a WMS rendszert, Jažlovice-ben a H3, H4 projektekben bevezettük a WMS rendszert, továbbá új rendszert, honlapunkon pedig szállítólevél projektet telepítettünk... stb. Mindebből is következik, hogy az egyik legnagyobb évközi növekedést az kiszállított mennyiség tekintetében produkáltuk, egyrészt a raklap-szinten, ahol csaknem 50 százalékos növekedés következett be, másrészt a karton-szinten, ahol a növekedés mértéke 35 százalék volt. Örülök, hogy ez a növekedés részben Szlovákiában és Magyarországon szintén megvalósult. Ebből a szempontból tehát az éves eredményünkkel mely valamelyest meghaladta az éves tervet több mint elégedettek lehetünk. Ám az életből megtanultuk, hogy minden gyors terjeszkedésnek megvannak a maga árnyoldalai is, ami leplezetlenül rámutatott gyenge pontjainkra az emberi erőforrás, a technológia és a szoftverek területén. Persze mondhatjuk, hogy ez természetes. Mégis igen nagy hiba lenne ezzel a közhellyel egyetérteni. Ezért a 2011-es év egyik legfőbb erőfeszítésének a megszerzett tapasztalatok rendezésére kell irányulnia, amennyiben cégünk gyors és sikeres növekedési stratégiáját folytatni szeretnénk. Mai számunkban azokkal a feladatokkal ismerkedhetnek meg, melyek társaságunk hosszútávú fejlesztési stratégiáját vázolják fel - ez a fagyasztott folyamatok területe. Örömömre szolgál, hogy fagyasztott kapacitásainkat nem csak sikerült feltölteni emlékeztetőül: Jažlovice-ben mintegy raklapot, Prostějov-ban raklapot, a szlovákiai Madunice-ben raklapot, a magyarországi Gyálon pedig raklapot tárolunk ami összesen majdnem raklapnyi terméket jelent, - hanem a nagy mértékű know-how megteremtésével további terjeszkedésre van lehetőség. Ezért kérem engedjék meg, hogy legfőképpen Önöknek,dolgozóinknak, megköszönjem mindazt a felelősségteljes és eredményes munkát, melyet cégünk számára a 2010-es évben véghezvittek: az Önök becsületes hozzáállása nélkül az idei évben lehetetlen lett volna az éves célokat elérni, illetve azokat túlszárnyalni. Kívánok Önöknek és családtagjaikknak örömteli karácsonyi ünnepeket és egészségben, szerencsében gazdag Boldog Új Esztendőt! S úctou / Yours sincerely / Tisztelettel František Piškanin HOPI 2010 Prosinec / December / December Vydavatel: HOPI s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, Iveta Masaříková, Kateřina Fialová, redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: sirael.cz 2

3 Porada managementu / A meeting of the management Dne se v Prostějově konala porada širšího managementu HOPI s.r.o. / The HOPI broader management meeting was held on the 1st of September 2010 in Prostějov. Konference ICCN 2010 ICCN 2010 Conference Společnost HOPI s.r.o. podpořila konání Mezinárodního kulatého stolu starostů, představitelů světové organizace UNESCO a zástupců některých světových univerzit. Zasedání proběhlo v Praze. HOPI s.r.o. supported the International Round Table of Mayors, with UNESCO delegates and representatives from several worldwide universities. This conference took place in Prague. Jmenování / Appointing pana Františka Piškanina členem vědecké rady / of Mr. František Piškanin a member of the Scientific Council Akademický senát Fakulty podnikohospodářské na svém zasedání dne schválil pana Františka Piškanina jako člena vědecké rady Fakulty podnikohospodářské. Academic senate of Faculty of Business and Economy approved at their meeting on 15th September 2010 Mr. František Piškanin as a member of the Scientific Council of the Faculty of Business and Economy. Kulturní a společenské akce / Cultural and social events Koncert Radky Fišarové Radka Fišarová concert Společnost HOPI s. r. o. podpořila koncert Radky Fišarové, který se konal v Betlémské kapli v Praze. Jednalo se o benefiční koncert ve prospěch Sdružení na pomoc dětem s handicapy MOTÝLEK. HOPI s. r. o. supported the concert by Radka Fišarová, that took place at the Bethlehem Chapel in Prague. This was a benefit concert in favour of the MOTÝLEK Association for Helping Children with Disabilities. 3

4 Teambu provozů Subkont Teambu Subcont operatio 10 let spolupráce Bohemia Sekt a HOPI Anniversary of the 10 years cooperation Bohemia Sekt and HOPI 4

5 Dne proběhlo na Selském statku ve Stanovicích setkání managementu společností BOHEMIA SEKT a HOPI. Zástupci společností se utkali v následujících sportovních disciplínách: střelbě ze vzduchovky, střelbě lukem, šipkách, kroketu, ping pongu a pétanque. Počasí bylo nádherné, atmosféra přátelská. The meeting of the Bohemia Sekt and HOPI managements took place in Selský statek in Stanovice on 4th June Representatives of both companies competed in the following sports disciplines: air gun shooting, bow shooting, darts, crocket, ping pong and pétanque. The weather was beautiful, the atmosphere friendly. V sobotu proběhlo v penzionu Touha Světice již třetí neformální setkání pracovníků přidaných služeb, tj. provozů Subkontrakting Jažlovice, ConOps Strančice, CoPack Strančice a CoPack Prostějov. Po přípitku a občerstvení, které bylo zajištěno formou švédských stolů, následovalo rozlosování do týmů, které spolu soupeřily v dovednostních i vědomostních soutěžích. Zvítězili všichni! The third informal meeting of added services workers, i.e. operations Subcontracting Jažlovice, ConOps Strančice and CoPack Prostějov, was held on 20th of November 2010 in the pension Touha in Světice. After a toast and a buffet people were divided into teams, competing in contests of knowledge and skills. Everyone won! (Autor/By: Ing. Milan Svejkovský) HOPI CUP 2010 ilding rakting ilding of racting ns V sobotu proběhl již osmý ročník cyklistického závodu HOPI CUP 2010, letos za rekordní účasti 170 závodníků z řad zaměstnanců, rodinných příslušníků, obchodních partnerů a všech příznivců cyklistického sportu. Celkově je odhadována účast 250 osob, včetně diváků a doprovodu. Počasí přálo a atmosféra byla velice příjemná. The eighth annual HOPI CUP cycling race took place on Saturday With record participation this year of 170 competitors from among our employees, their family members, business associates and all cycling fans, an estimated total of 250 people took part, including spectators and escorts. The weather was favourable and the atmosphere was very pleasant. 5

6 Crime Scene Investigation (CSI): Proces Ředitel pro logistický vývoj Head of logistic development Dne proběhlo ve Stanovicích školení manažerů s názvem "The Toyota Way. Kvintesencí přístupu firmy Toyota je optimalizace kvality prostřednictvím neustálého zdokonalování procesů a omezení zbytečného plýtvání. Toyota je tedy orientovaná spíše na proces než na výsledky a k jeho optimalizaci užívá řadu zásad a nástrojů. Základní zásadou je 'genchi genbutsu': Jděte a přesvědčte se na vlastní oči, abyste důkladně poznali situaci. Řešte problémy a zlepšujte procesy tak, že půjdete ke zdroji a osobně se seznámíte s údaji a ověříte je, a nebudete teoretizovat na základě toho, co vám říkají jiní lidé nebo obrazovka vašeho počítače. Přemýšlejte a vyjadřujte se jen na základě údajů, které jste si osobně ověřili. Dokonce i ti nejvýše postavení manažeři a vedoucí pracovníci by se měli o věcech jít přesvědčit na vlastní oči, aby získali více než jen povrchní znalost situace. Waste (MUDA) and non-value-added (NVA) activities Traditional approach: Waste (MUDA) and non-value-added (NVA) activities Toyota approach: The management training called "The Toyota Way took place in Stanovice on 5th November The quintessence of the Toyota approach is to optimize quality by constantly improving processes and eliminating unnecessary waste. Toyota focuses on the process rather than results, and uses a number of principals and tools for its optimization. VA activities Do VA work faster VA activities Focus on waste eliminating (Autor/By: Ing. Marek Vít) The fundamental principle is called 'genchi genbutsu': go and see for yourself to thoroughly understand the situation. Solve problems and improve processes by going to the source and personally observing and verifying data rather than theorizing on the basis of what other people or the computer screen tell you. Think and speak based on personally verified data. Even high-level managers and executives should go and see things for themselves, so they will have more than a superficial understanding of the situation. Jinak řečeno, musíte jít "na plac", dívat se, klást si otázky a hodnotit. Tento přístup se podobá postupu kriminalisty, který vyšetřuje místo činu (CSI: Proces). A kdo je tím zločincem? Je jím plýtvání nebo 'muda', jak říkají Japonci. Waste reduction and parts of NVA activities Pracovní činnost z pohledu MUDA Working activities from the MUDA viewpoint Waste (MUDA) and NVA activities VA activities To put it in other words: you have to go, see and question and evaluate. This approach is very much like that of a forensic detective investigating a crime scene (CSI: Process). And who is the criminal? His name is waste, or 'muda', as they say in Japan. Toyota se snaží odstranit z procesu 8 druhů plýtvání: 1. nadprodukce 2. nadbytečné zásoby 3. přeprava nebo přemísťování, které nejsou nezbytné 4. čekání 5. zbytečné pohyby 6. vady 7. nadpráce (nadměrné či nepřesné zpracování) 8. nevyužitý potenciál pracovníků Jinak řečeno, při našem "vyšetřování" nám jde o to, abychom v procesu poznali činnosti, které přidávají hodnotu výrobku (VA), a odstranili ty, které hodnotu nepřidávají (NVA = plýtvání). Potenciál metody 'genchi genbutsu' se jednoznačně ukázal při jejím praktickém uplatňování v HOPI. Mnohdy se stalo, že pouhý fakt, že byl manažer "na place", dal vzniknout mnoha optimalizačním návrhům, aniž bychom užili některé další Toyota-zásady. O dalších zásadách společnosti Toyota zase až příště. Toyota continually seeks to remove eight wastes from its processes: 1. overproduction 2. excess inventory 3. unnecessary transport 4. waiting 5. unnecessary movement 6. defects 7. overprocessing 8. unused employee creativity In other words: the "investigator" is supposed to map the process through the activities that added value (VA) to the product and getting rid of non value adding activity (NVA = waste). Potential of the 'genchi genbutsu' method was clearly seen when applying in practice in HOPI. Sometimes the mere fact that the manager was "on the floor gave rise to many proposals for optimization, without our using any other Toyota principles. About another Toyota principles next time. Součástí školení The Toyota Way, které vedl Ing. Marek Vít, bylo také odpoledne ve znamení sportu, kde si zúčastnění s chutí zahráli nohejbal, šipky, fotbal, ping pong nebo basketbal. Setkání se velmi vydařilo. The Toyota Way The management training called The Toyota Way took place in Selský dvůr in Stanovice on 4th and 5th November Part of the The Toyota Way training, led by Marek Vít, was a sports afternoon, the participants enjoyed playing darts, football, ping pong and basketball. The meeting was really enjoyable.

7 Nové propagační materiály / New promo materials Léto 2010 jsme také věnovali vytvoření zcela nové koncepce propagačních tiskovin. Obecné informace o společnosti HOPI jsou uspořádány na trojdílných deskách. Desky se podle potřeby kompletují s produktovými listy. Ty obsahují důležité informace v osmi tématech: Environmentální strategie, Doprava, Sklady, Management zásob, Co-Packing, Obchod, Reference a Kontakty. Na tvorbě materiálů se aktivně podíleli manažeři jednotlivých sekcí. V průběhu září 2010 vznikla anglická mutace. During the summer 2010 we also made a brand new concept of our promo materials. General information about the HOPI company is arranged in three-part folders, folders can be completed with products sheets as needed. The product sheets contain important information divided into eight topics: Environmental strategy, Transportation, Warehouses, Inventory management, Co-Packing, Sales, References and Contact details. Since September 2010 we also have an English version. 7

8 Představení společnosti NUTRICIA Introduction to NUTRICIA (Autor/By: Štěpán Dlouhý, Nutricia, a.s.) 8 Společnost NUTRICIA, která je součástí koncernu DANONE, vyrábí a obchoduje s výrobky dětské výživy a výrobky pro lidi s metabolickými obtížemi a problémy s trávením. Začátkem roku 2009 obchodní jednotka divize Dětské výživy zahájila projekt, jehož cílem bylo zjednodušení logistické struktury a nalezení nového modelu, který bude v konečném důsledku přínosem jak pro obchodní jednotku, tak především pro naše zákazníky. Součástí projektu bylo i výběrové řízení na případného nového logistického partnera, který by pro nás zajišťoval servis skladování, subkontrakting a distribuci zboží českým i slovenským zákazníkům. Výsledkem procesu bylo uzavření nového kontraktu s novým logistickým partnerem HOPI s.r.o. a nastavení nové struktury skladování a distribuce. Původní model čtyř skladů, dva v České republice a dva na Slovensku, se postupně změnil na jedno skladové a distribuční místo v prostorách haly A ve Strančicích. Tento proces přeměny byl dokončen v březnu Přechod k novému logistickému partnerovi znamenal nejen přesun a optimalizaci zásob, ale zejména velké procesní změny, vývoj elektronické komunikace se skladovým systémem HOPI a nastavení pravidel každodenní spolupráce a komunikace. Musím říci, že tato část přispěla pro zvýšení znalostí a dovedností pracovníků NUTRICIA a nalezli jsme mnoho příležitostí pro zlepšení naší práce. Stejně tak jsme zaznamenali přínos pro vylepšení operativy a procesů na straně HOPI, jak jsme se shodli s panem M. Karpačem, který vede tým pracující na projektu NUTRICIA. Tento bod vidím jako velmi důležitý a znamená, že se jedná o zdravý partnerský vztah s potenciálem dalšího rozvoje do budoucna. Jednoznačným ukazatelem vývoje a výsledků práce byl závěr externího RQA auditu z června letošního roku, kdy z původního skóre 81% ze září 2009 byla úroveň procesů v našem skladu hodnocena 96%. Nové uspořádání splnilo očekávání ohledně optimalizace logistických nákladů a spolupráce s HOPI znamená zlepšení procesů uvnitř i vně společnosti. Po roce máme za sebou období stabilizace a odladění největších překážek, na které jsme společně narazili. Zkušenosti a nové partnerské vztahy, které jsme získali, vidím jako dobrý základ pro další rozvoj. Oblastí, kde lze najít příležitosti optimalizace a generující produktivitu je jistě stále mnoho. Jednou velikou kapitolou jsou skladové procesy, tok zboží, kooperace v oblasti subkontraktingu. Druhou pak distribuce zboží zákazníkům, optimalizace závozových časů a objemů. Zde je velký potenciál vzhledem k portfoliu zákazníků, s kterými společnost HOPI již spolupracuje. Všechny tyto kroky jistě povedou k dalšímu vylepšení servisní úrovně a generování přidané hodnoty, kterou můžeme společnými silami nabídnout našim zákazníkům. Závěrem bych rád poděkoval všem svým kolegům i kolegům v HOPI za úsilí a práci, kterou věnovali a věnují rozvoji naší spolupráce. Audit kvality NUTRICIA / NUTRICIA quality audit Základní podmínkou spolupráce s novým partnerem NUTRICIA, patřícího do skupiny DANONE BABY FOOD, je zajištění požadované kvality procesu, s ohledem na charakter distribuovaného zboží. Skladování a distribuce výrobků dětské výživy vyžaduje velmi přísné dodržování všech požadavků na kvalitu. Již v první fázi přípravy nového projektu jsme se zaměřili na maximální splnění všech požadavků auditu kvality. První předaudit kvality byl proveden ještě před začátkem spolupráce nezávislou auditorskou firmou RQA Europe Ltd. dne Firma RQA Europe Ltd. realizuje audity kvality ve všech skladech a výrobních provozech společnosti DANONE po celém světě. Audit byl proveden ve skladu Strančice hala A na zboží stávajících partnerů EMCO, Bohemia Sekt a BOLTON. Výsledkem vstupního předauditu kvality bylo hodnocení 81% s klasifikací - schváleno, nízká míra rizika. Na základě připomínek a doporučení jsme okamžitě zahájili přípravu na ostrý audit. Audit kvality sleduje několik oblastí: okolí skladu, vlastní sklad, přepravu zboží, obecné a kritické pracovní postupy a dokumenty. Jedním z nejdůležitějších požadavků je zajištění 100% dohledatelnosti vadného výrobku a jeho rychlé stažení z trhu. Další ostře sledovanou oblastí je program hubení škůdců (pest control). Novým požadavkem partnera byla například výměna staniček s jedovou nástrahou na hlodavce uvnitř skladu za tzv. živolovné pasti. V takovéto pasti je hlodavec chycen a je vyloučeno riziko kontaminace zboží. Samozřejmostí je dále dodržování požadavků HACCP a krizové řízení. Všechny požadavky auditu kvality vyžadují velmi proaktivní přístup, intenzivní zapojení všech pracovníků skladu do procesu kvality, neustálé zlepšování a pravidelné prověřování funkčnosti systému kvality. Dne byl proveden již ostrý audit kvality na výrobcích NUTRICIA. Výsledek auditu je celkové skóre 96% s klasifikací velmi dobrý až excelentní. Tento výsledek znamená, že jsme se stali nejlépe hodnoceným skladem v rámci skupiny DANONE v Evropě. Děkuji a blahopřeji všem pracovníkům týmů HOPI a NUTRICIA k excelentnímu výsledku. NUTRICIA, which is part of the DANONE holding, produces and trades in infant nutritional products and products for people with metabolic and digestive problems. At the start of 2009 the business unit of the Infant Nutrition Division launched a project, the aim of which was to simplify the logistical structure and find a new model which would benefit both the unit and above all our clients. The project included a public tender for a new logistics partner who would organise storage, subcontracting and the distribution of goods to Czech and Slovak customers for us. The process ended with the signing of a contract with the new logistics partner HOPI, s.r.o. and the creation of a new storage and distribution structure. The original model of four warehouses, two in the Czech Republic and two in Slovakia, has been gradually transformed into one storage and distribution point in the premises of hall A in Strančice. This process was completed in March The arrival of a new logistics partner meant not only the relocation and optimisation of stocks, but above all large procedural changes, the development of electronic communication with the HOPI storage system, and the creation of rules covering everyday cooperation and communication. I have to say that this part of the project increased the knowledge and skills of NUTRICIA employees and we found many ways of improving our work. We also noticed improvements to operations and processes on the side of HOPI, as we agreed with Mr. M. Karpač, who heads the team working on the NUTRICIA project. I regard this point as very important, since it is indicative of a healthy partnership with great potential for further development in the future. The conclusions of the external RQA audit conducted this June are an unequivocal indicator of the development and results of the work carried out: from an original score of 81% recorded in September 2009, the level of processes in our warehouse went up to 96%. The new organisation met expectations regarding the optimisation of logistical expenses and cooperation with HOPI has meant improved processes inside and outside the company. A year on we have a period of stabilisation and fine tuning of the biggest impediments which we discovered together behind us. The experience and new partnership which we have acquired I regard as an excellent base for further development. There are still many spheres in which opportunities can be found for optimisation and improved productivity. One such sphere involves storage processes, the flow of goods, and cooperation in the area of subcontracting. A second such sphere is the distribution of goods to customers and optimisation of storage times and volumes. In this area there is great potential for the portfolio of customers with which HOPI already cooperates. All of these measures will without doubt lead to further improvements on a service level and the generation of added value which we can offer our customers through our joint efforts. In conclusion I would like to thank all of my colleagues and colleagues at HOPI for their efforts and work which they have put in and continue to put in to the development of our collaboration. (Autor/By: Michal Karpač) It is a basic requirement for collaboration with the new partner NUTRICIA, a member of the DANONE BABY FOOD group, to secure the required process quality in view of the nature of the goods being distributed. Storage and distribution of baby food products requires very stringent adherence to all quality requirements. At the very first stage of the preparations for the new project we focused on maximum compliance with all quality audit requirements. The first quality pre-audit was performed before the actual start of collaboration by independent auditing company RQA Europe Ltd on RQA Europe Ltd performs quality audits at all DANONE warehouses and production facilities throughout the world. An audit was performed at the Strančice Hall A warehouse on goods from EMCO, Bohemia Sekt and BOLTON, who were our partners at that time. The result of the input quality pre-audit was an evaluation of 81% with the classification "approved low rate of risk". On the basis of comments and recommendations we immediately started preparations for the actual audit. The quality audit covers several areas: the warehouse environs, the actual warehouse, transportation of goods, general and critical working procedures and documentation. One of the most important requirements is that of ensuring 100% traceability of defective products and their rapid withdrawal from the market. Another closely observed area is pest control. A new requirement made by our partner has been, for example, to replace poison-bait rodent traps inside the warehouse by what are known as restraining traps, where the rodent is constrained and the risk of contaminated goods is eliminated, while HACCP and emergency procedure requirements will naturally continue to be observed. All quality audit requirements demand a very proactive approach, the intensive commitment of all warehouse workers to the quality process, ongoing improvements and regular checks on quality system operations. On the final quality audit was performed on NUTRICIA products. The result of the audit is an overall score of 96% with a classification of very good to excellent. This result means that we are now the highest scoring warehouse in the DANONE group in Europe. We thank and congratulate all HOPI and NUTRICIA team workers for this excellent result.

9 Inzerce

10 Slovo ředitele dopravy Introduction by the Transport Manager / A szállítási igazgató szavai Blíží se konec roku 2010 a tím i nejhektičtější období v roce, ať již z důvodu standardního předvánočního nárůstu objemů nebo startu nových projektů. Asi nejvýznamnějším a největším projektem, který v tomto období plynule rozjíždíme, je projekt Kraft Foods, jehož start je rozložen do tří etap. První etapou bylo převzetí zásob ze skladu ve slovenské SENICI do nového skladu v Prostějově a start distribuce na Slovensku počátkem října. Druhá etapa znamená převzetí skladu zásob v Tuchoměřicích u Prahy a zahájení distribuce v Česku v průběhu listopadu. Třetí etapa startuje počátkem roku 2011, kdy převezmeme poslední díl distribuce, který je nyní realizován ze slovenského SENCE. Tím bude dokončen proces sloučení distribuce z jednoho skladu pro Českou a Slovenskou republiku HOPI Prostějov. Neméně důležité jsou však i starty co do objemu menších projektů, například pro společnost OKAY elektrospotřebiče, což znamená denní rozvozy do cca 80 prodejen v České republice od Do portfolia našich zákazníků přibyla v průběhu měsíce září 2010 i společnost LIDL, pro kterou jsme začali realizovat čistě dopravní službu. Další jednání o nových projektech jsou plně v běhu. Po roce 2009, kdy trh zaznamenal propad objemů o 5 8 %, došlo v roce 2010 k zastavení poklesu, u některých našich zákazníků dokonce k mírnému nárůstu přepravovaných objemů. Ve výkonech dopravy HOPI se tato změna projevila po uzavření 9 měsíců meziročním nárůstem objemů kolem 10%, kdy hlavním podílem tohoto nárůstu jsou nové projekty získané počátkem a v průběhu roku Podpis strategické spolupráce HOPI Group & Scania Group Signing of strategic cooperation between HOPI Group & Scania Group S tímto trendem ale souvisí nutnost držet krok i na silnici. V roce 2009 jsme neinvestovali do rozšiřování vozového parku, ale rok 2010 byl z tohoto pohledu opačný. V první polovině roku 2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obnovu a rozšiřování tahačů v počtu 153 tahačů pro dodávky v roce 2010 a 2011 (viz. tabulka). Na základě náročného vyhodnocení vyhrála toto výběrové řízení značka SCANIA, která obhájila svojí současnou dominantní pozici ve skladbě vozového parku HOPI. Součástí výběrového řízení pro dodávky tahačů bylo výběrové řízení pro dodavatele návěsové techniky. Dodavatelem pro rok 2010 se stala značka SCHMITZ. Rok 2010 věnovala společnost HOPI opatřením, která mají nejen dopad ekonomický, ale především ekologický. Tento EKOTREND se zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů energie vybavením skladů HOPI úspornými svítidly, atd. V dopravě se jedná především o již zmíněnou obnovu vozového parku, veškerá dodávaná vozidla v roce 2010 splňují v současné době nejvyšší normu EURO 5. Všechna tato vozidla jsou uzpůsobena k provozu na BIOnaftu. Optimalizací přeprav a využitím našich distribučních center v regionu se snažíme minimalizovat celkový počet provozovaných vozidel, což má podstatný vliv na zatížení životního prostředí. S myšlenkou tohoto EKOTRENDu vzniklo logo, které je součástí nového vzhledu vozidel. Cíle pro rok 2011 vyplývají z výše uvedeného. Je nutné umět pružně reagovat na nové výzvy, projekty a potřeby našich současných nebo potenciálních zákazníků tak, abychom dokázali v čase reagovat na jejich potřeby a zajistit kvalitní službu. Díky přístupu všech zaměstnanců společnosti HOPI jsem přesvědčen, že tyto cíle budou naplněny. The end of 2010 is approaching, i.e. the most hectic period of the year, due to the usual pre-christmas increase in volume and the launch of new projects. Perhaps the largest and most important project that we continuously get under way at this time is the Kraft Foods project, whose launch is divided into three stages. The first stage was the receipt of stock from the warehouse in SENICE in Slovakia at our new warehouse in Prostějov and the start of distribution in Slovakia at the beginning of October. The second stage involved the receipt of warehouse stock in Tuchoměřice near Prague and the launch of distribution in the Czech Republic during November. The third stage starts at the beginning of 2011, when we take on the final part of the distribution that is now being performed from SENEC in Slovakia. This will complete the process of combining distribution to a single warehouse for the Czech and Slovak Republics HOPI Prostějov. However, no less important are the launches of small projects in terms of volume, e.g. for OKAY, which involves daily deliveries to approx. 80 outlets in the Czech Republic as of During September 2010 our client portfolio acquired LIDL, for whom we have begun to just provide a transport service. Other negotiations over new projects are fully under way. After 2009, when the market recorded a drop in volume of 5-8%, this fall was arrested in 2010 and for some of our clients there was even a slight increase in transported volume. In HOPI transport revenue this change appeared after the end of the third quarter with a year-on-year growth in volume of around 10%, when the primary share in this growth was held by new projects acquired at the beginning of and during This trend also requires us to keep in step on the road. In 2009 we did not invest in expanding our vehicle fleet, but the reverse was true in In the first half of 2010 a tender was called for the renovation and expansion of towing vehicles, with 153 towing vehicles for trucks in 2010 and 2011 (see table). Following a demanding evaluation procedure the tender was won by SCANIA, which defended its current dominant position in the make-up of the HOPI vehicle fleet. The tender for truck towing vehicles also included a tender for a trailer equipment contractor. The contractor for 2010 is now SCHMITZ. In 2010 HOPI adopted measures that are meant to have not just an economic, but also an environmental impact above all. This ECOTREND focuses on the utilization of renewable sources of energy, i.e. equipping HOPI warehouses with energy-saving bulbs and the like. The primary change relating to transport involves the aforementioned renewal of the vehicle fleet. All the vehicles being supplied in 2010 currently meet the highest EURO 5 standard. All these vehicles are adapted to operate on BIOdiesel. By optimizing transportation and making full use of our distribution centres in the region we are endeavouring to minimize the total number of vehicles in operation, which is basically reflected in the environmental impact. It was with this ECOTREND in mind that we came up with the logo that forms part of the new appearance of the vehicle. The objectives for 2011 emerge from the above. We have to be able to respond flexibly to the new challenges, projects and needs of our current and potential clients by managing to react in time to their requirements and providing a quality service. Thanks to the attitude of all our HOPI employees I am convinced that these objectives will be met. Inovace jednotné grafické podoby návěsů Innovation of the semi-trailers uniform graphic design 10

11 (Autor/By/Szerző: Ing. Eduard Šneidar) Közeledik év vége, ezzel együtt a leghektikusabb időszak az évben, nem csak a standard szállítások karácsony előtti megnövekedése, hanem az új projektek indulása miatt is. Talán a legjelentősebb és legnagyobb projekt amit ebben az időszakban indítunk, a Kraft Food projekt, amelynek a startja három szakaszban zajlik. Az első szakaszban átvettük a szlovákiai Senicében található raktárkészletet, és átszállítottuk a csehországi Prostějovban felépített új raktárba, majd október elején megkezdtük a szlovákiai disztribúciót. A második szakaszban, november hónap folyamán átvesszük a Prága melletti tuchoměřicei raktárkészletet és beindítjuk a csehországi disztribúciót. A harmadik szakasz év elején indul, amikor is átvesszük a jelenleg még Senicéről lebonyolított disztribúció utolsó részét is. Ezzel befejeződik disztribúció egy helyre történő összevonásának a teljes folyamata, és a továbbiakban csak a HOPI prostęjovi raktárából látjuk el egész Csehországot és Szlovákiát. Ugyanígy fontosak azonban számunkra a kisebb volumenű projektek is, például az OKAY céggel kötött megállapodásunk, amelynek keretében január 1-től naponta kb. 80 üzletet fogunk ellátni elektromos háztartási készülékekkel szeptember hónaptól már ügyfél portfóliónkba tartozik a LIDL társaság is, amelynek a részére szállítási szolgáltatásokat biztosítunk. Természetesen folyamatosan dolgozunk újabb és újabb projekteken ben a szállítási piac 5-8 %-kal esett vissza, majd a trend 2010-ben megállt, és bizonyos ügyfeleink esetében gyenge növekedést is tapasztaltunk a szállítási megrendelésekben. A HOPI szállítási teljesítményében ez az év első 9 hónapjában kb. 10%-os növekedést jelentett az előző év hasonló időszakához képest, miközben a növekedést elsősorban a év elején indított új projektek hozták. Ezt a trendet azonban csak úgy lehet tartani, ha ezzel együtt az utakon is lépést tartunk a fejlődéssel ben egyáltalán nem fektettünk be a gépjármű parkunk fejlesztésébe, ezzel szemben 2010-ben annál nagyobb mértékben év első felében versenytárgyalást hirdettünk meg 153 darab nyergesvontató megvásárlására, és évi szállításokkal (lásd a táblázatot). Az ajánlatok mindenre kiterjedő szigorú kiértékelése után a versenytárgyalást a SCANIA nyerte meg, megvédve és megerősítve a HOPI cég járműparkjában elfoglalt domináns helyét. A versenytárgyalásnak része volt a félpótkocsik beszállítójának a kiválasztása is. Ezt a részt évre a SCHMITZ cég nyerte meg ben a HOPI cégnél nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkoztunk. Az EKOTREND keretében célirányosan a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia használatát, és a HOPI raktárakban az energiatakarékos fényforrások alkalmazását szorgalmaztuk. A fuvarozásban ez a gépjárműparkunk megújításában jelentkezik, hiszen minden 2010-ben megvásárolt járművünk megfelel a jelenleg alkalmazott európai kibocsátási normának, az Euro 5-nek. Ezekbe a járművekbe BIO-gázolajat is lehet tankolni. A területi disztribúciós központjaink kihasználásával folyamatosan dolgozunk a szállítások optimalizálásán, minimalizálva az utakat járó tehergépkocsijaink számát, ezzel is hozzájárulva a környezetünk terhelésének a csökkentéséhez. Az EKOTREND gondolatból született egy logo is, amely már része a járműveink új arculatának. A 2011-es célok a fentiekből kikövetkeztethetők. Rugalmasan kell reagálnunk a piac új kihívásaira, a projektekre, a jelenlegi vagy potenciális ügyfeleink igényeire, hogy időben megtegyük a szükséges lépéseket a minőségi szolgáltatások biztosítására. A HOPI társaság összes munkavállalója hozzáállásának köszönhetően az a meggyőződésem, hogy ezeket a célokat közösen teljesíteni tudjuk. Termín dodávky / Delivery date Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI CZ Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI SK Nová vozidla pro / New vehicles for HOPI HU Dodávky / Deliveries Dodávky / Deliveries Celkem dle zemí / Countries in total Celkem za skupinu HOPI / HOPI Group in total

12 Mražená logistika Frozen logistics (Autor/By: Ing. Jiří Filip) Základní údaje o procesu Firma HOPI patří v České a Slovenské republice v oblasti mraženého obchodu k předním logistickým firmám poskytujícím standardní, ale i nadstandardní služby, jako je nákup a prodej jejich zboží. Rozhodnutí zajišťovat tyto nadstandardní služby poskytuje firmě HOPI v této oblasti mimořádnou konkurenční výhodu a tím se mražený proces stává jednou z klíčových oblastí rozvoje firmy. Mražený proces je pro HOPI charakteristický velkým množstvím partnerů v jednotlivých skladech. Tyto projekty můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1. Partneři (retail), kterým poskytujeme komplexní služby, od nákupu, přes skladování, rozvoz a prodej zboží na jednotlivé filiálky: hlavní výhodou této spolupráce pro partnera je přenesení nákladů za investice do nákupu zboží na firmu HOPI. Nutností bylo vytvořit na straně HOPI speciální oddělení pod vedením pana Sekuly, které zastřešuje komunikaci s jednotlivými filiálkami a smluvní vazby s dodavateli. Dále je toto oddělení zodpovědné za DISPO a vytváření reportů pro partnery. Jedná se o projekty Billa, Ahold, Norma a Zimbo. způsobem. Na skladě H1 probíhají chlazené operace, záložní kapacita je cca 1500 paletových míst. Na skladě v Klášterci nad Ohří probíhají operace suché, záložní kapacita skladu je cca 800 paletových míst. WMS Mrazírny v Jažlovicích a v Prostějově jsou prakticky jediné projekty, kde je sice skladovým systémem SAP, ale narozdíl od chlazených a suchých procesů je evidence jednotlivých činností řízena tzv. papírovou metodou, tedy veškeré provedené operace jsou zanášeny do papírových formulářů a následně přepisovány do funkčního systému. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vyvinout ve spolupráci s firmou Mibcon nový systém WMS, který bude řídit a optimalizovat všechny činnosti na mrazírně. Výhodou nového WMS bude fungování skladu na úrovni Jobů, které budou jednotlivým pracovníkům automaticky přidělovány na základě jejich kvalifikací, manipulační techniky a osobních výkonů. Půdorysné uspořádání mrazíren H3, H4 propojených válečkovým dopravníkem 2. Partneři, kterým poskytujeme běžné logistické služby, tedy příjem, skladování, expedici a rozvoz k definovaným zákazníkům: veškeré zboží zůstává ve 100 % vlastnictví našich partnerů. Z těch největších si dovolím zmínit: Makro, LaLorraine (původně pekárny Delta), Dr.Oetker, Findus, Agro Jesenice, Agropol. Ale ani menší projekty nestojí v dnešní době na okraji našeho zájmu. Také těm se snažíme poskytnout stejné podmínky jako partnerům výrazně silnějším. Strategické rozmístění skladů V České republice se jedná o 2 logistické sklady Jažlovice a Prostějov, ve Slovenské republice a v Maďarsku má firma po jednom centru Madunice a Gyál. Horní limit teploty každého skladu je nastaven na 18 C, v Jažlovicích a Madunicích jsou dokonce vybudovány oddělené mrazírenské komory, kde může být udržována řízená teplota až 27 C. Tato extrémní teplota je momentálně nastavena pouze ve skladu v Madunicích, kde je skladováno a expedováno zboží firmy Algida distribuující různé druhy zmrzliny. Záložní sklady V případě nutnosti má firma HOPI v České republice 2 záložní mrazírenské sklady, které jsou v současnosti využívány jiným 12

13 Basic process details HOPI is one of the leading frozen products logistics companies in the Czech and Slovak Republics providing standard and first class services such as purchase and sales of goods. The decision to provide these first class services gives HOPI an exceptional competitive advantage in this area and thus frozen product processes have become one of the key areas of company development. The frozen process is for HOPI characteristic by a large number of clients in individual warehouses. We can divide these projects into two basic groups: 1. (Retail) clients, to whom we provide comprehensive services, from purchase and storage to delivery and sale of goods to individual branches: the main advantage of this collaboration for the client is the transfer of costs for investment in the purchase of goods to HOPI. For HOPI it was necessary to create a special department under Mr. Sekula covering communications with individual branches and contractual ties with contractors. This department is also responsible for DISPO and the compilation of reports for clients, i.e. the Billa, Ahold, Norma and Zimbo projects. 2. Clients to whom we provide "ordinary" logistics services, i.e. receipt, storage, dispatch and delivery to specified customers: all goods remain 100% owned by our clients. The largest of these that may be mentioned include: Makro, LaLorraine (originally Delta bakeries), Dr.Oetker, Findus, Agro Jesenice and Agropol, though smaller projects are not outside our sphere of interest these days and we are endeavouring to provide the same conditions for these as for our substantially stronger partners. Strategic distribution of warehouses In the Czech Republic there are two logistics warehouses in Jažlovice and Prostějov, while in the Slovak Republic and Hungary the company has one centre in Madunice and in Gyál. The upper temeprature limit for each warehouse is set at 18 C. In Jažlovice and Madunice separate refrigerated chambers have even been constructed where a controlled temperature down to 27 C can be maintained. This extreme temperature is currently only set at the warehouse in Madunice, where various kinds of Algida ice-cream goods are stored and dispatched. Floor arrangement of H3, H4 refrigerated plants, connected with a roller conveyor Reserve warehouses If need arises, HOPI has two back-up frozen goods warehouses in the Czech Republic, which are currently being used for other purposes. At the H1 warehouse refrigerated operations are under way and the reserve capacity is approximately 1500 pallet spaces. At the Klášterec nad Ohří warehouse dry operations are under way and the reserve capacity is approximately 800 pallet spaces. WMS The refrigerated plants in Jažlovice and Prostějov are practically the only projects which have the SAP warehouse system but in contrast to refrigerated and dry processes the records for their individual activities are managed by means of the "paper method", i.e. all the operations performed are entered on paper forms and subsequently transcribed into the operating system. For this reason it has been decided in collaboration with Mibcon to develop a new WMS system to manage and optimize all the activities at the refrigerated plant. The advantage of the new WMS system will be that the warehouse operates at the level of "jobs" that will automatically be assigned to individual workers on the basis of their qualifications, handling equipment and personal performance. 13

14 Základní informace mrazírna Jažlovice Komplex v Jažlovicích vznikl na jaře roku 2009 dostavbou H4 k dosavadnímu skladu H3, který byl v provozu již několik let. Vznikla tak sloučená skladová kapacita paletových míst na ploše m 2. Před stavbou mrazírny jsme řešili jednu zásadní otázku, zda jít do osvědčeného a známého systému skladu se širokými ulicemi, kde základní manipulační technikou je retrak (např. mrazírny H3 a Prostějov), anebo zvolit jiný typ skladu s cca 2,2 m úzkými ulicemi, kde bude pracovat systémový zakladač. Byl zvolen druhý typ skladu, který má sice nevýhodu v náročnějších manipulacích, když používaná manipulační technika nedosahuje takových výkonů jako retraky, zato výtěžnost skladu definovaná počtem paletových míst / m 2 je daleko vyšší než u skladu klasického. S odstupem času a při kombinaci systémových zakladačů a ručních VZV se tato volba jeví jako správná. Mrazírna H4 byla otevírána postupně podle potřeb a množství partnerů, s kterými jsme začali spolupracovat. V současné době je mrazírna otevřena v plném rozsahu, evidujeme 25 aktivních partnerů, jejichž celkové průměrné měsíční kvantity jsou následující: Příjem Expedice Expedice palet palet kartonů Nejpozději během měsíce listopadu bychom měli rozšířit spolupráci se třemi novými partnery, což by spolu s navýšením skladových požadavků firmy LaLorraine mělo znamenat optimální a kompletní využití celého mrazírenského komplexu. Novinky z provozu Specifikem jažlovické mrazírny je vybudování systému válečkových dopravníků pro příjem, balení a expedici zboží, který umožňuje zmanipulovat hmotu s vyšší rychlostí a efektivností, s ohledem na dodržování teplotního řetězce a personální náklady. Další novinkou našeho komplexu v rámci HOPI je otestování nového typu regálového systému, tzv. Radioshuttle, který může Zleva / From the left: V. Kostka (směnový mistr / Shift Foreman), R. Kmec (Junior Manager), T. Rajtmajer (Junior Manager), V. Kotek (vedoucí skladu / Warehouse Manager), J. Nová (vedoucí skladu / Warehouse Manager), J. Filip (logistický manager / Logistics Manager) být popsán jako poloautomatický regál podobný regálu drive-in a se stejnou paletovou výtěžností, ale s možností zaskladnit do každé úrovně jiný artikl, což drive-in neumožňuje. Dalším rozdílem obou regálů je nutnost používat pro manipulaci speciální vozík, který je nejdražší součástí a duší regálu. Organizační struktura V rámci organizační struktury jsme vytvořili team vedoucích pracovníků, těmi nejbližšími jsou vedoucí skladu Vítězslav Kotek a Jaroslava Nová, spolu se dvěma junior managery Tomášem Rajtmajerem a Romanem Kmecem. Za dobu mého působení došlo ke stabilizaci širšího kolektivu, k čemuž nemalou měrou přispělo i pravidelné konání team buildingu, který organizujeme pod hlavičkou HOPI. Na zvládnutí všech požadavků partnerů se podílí team cca 150 pracovníků, z toho 50 % je kmenových a 50 % agenturních. Pracovníci skladu na pozici piker a výstupní kontrola jsou motivováni jak výkonem, tak i kvalitou odvedené práce. Cílem je aplikovat toto motivační hodnocení na ostatní pracovní pozice, a to se nám s pomocí projektu WMS musí podařit. Optimalizace na mrazírně V roce 2009 jsme snížili náklady na spotřebu elektrické energie díky přechodu vytápění administrativní budovy na zbytkové teplo z mrazírny a výměně osvětlení na H3. H3, H4 freezer electricity consumption - kwh 14 Fotka z nové mrazírny jen dokladuje rozměry nové budovy H4. / This photo of the new refrigerated plant indicates the size of the new H4 building. Pro nové partnery jsou již vyčleněna požadovaná skladová místa. / The required storage space has already been assigned to new clients. V mrazírnách jsou náklady na vytvoření 1 paletového místa daleko vyšší než u ostatních skladů, je nutné efektivně využívat každý m 2 plochy zde ukázka expedičních regálů na H3 a H4. / At the refrigerated plants the costs for the creation of one pallet space are far higher than at other warehouses and it is necessary to make efficient use of each m 2 of space here a sample of the dispatch racks at H3 and H4. Balící technika pro hotové nehomogenní palety z mrazírny H3 a H4 každá paleta je po zabalení ze všech stran vyfocena, fotografie slouží jako důkaz v reklamačním řízení. / Packaging equipment for ready non-homogeneous pallets from the H3 and H4 refrigeration plants each pallet is photographed from each side after packaging. This photography serves as evidence in the event of complaints proceedings.

15 whom was have started to work. The refrigeration plant is now open to its full extent, we have 25 active clients, whose total average monthly quantity is as follows: Received Dispatched Dispatched 25,000 30,000 pallets 25,000 32,000 pallets 1,000,000 1,400,000 boxes During November at the latest we will have extended our collaboration with three new clients. Together with an increase in LaLorraine storage requirements, this should result in optimum and total utilization of the entire refrigeration plant complex. Zleva / From the left: K. Vaněček (interní školitel / Internal Trainer), J. Keilová (reklamační oddělení / Complaints Department), J. Roušalová (oper. adm. / Operations Admin), L. Hloušková (vedoucí projektu Makro / Makro Project Manager), M. Hořínková (oper. adm. / Operations Admin), M. Pleštil (SAP operátor / SAP Operator), E. Hrzánová (oper. adm. / Operations Admin), T. Rajtmajer (junior manager / Junior Manager), E. Plačková (reklamační oddělení / Complaints Department), J. Nová (vedoucí skladu / Warehouse Manager), V. Marková (WM operátorka / WM Operator), R. Čuj (WM operátor / WM Operator), K. Vošická (oper. adm. / Operations Admin), L.Uršic (SAP operátor / SAP Operator) Basic information Jažlovice refrigerated plant The complex in Jažlovice was established in spring 2009 with the addition of the H4 hall to the existing H3 hall, which had already been in operation for several years, thus creating combined warehouse space of 20,000 pallet spaces within an area of 10,000 m 2. Prior to the construction of the refrigerated plant we were dealing with one fundamental question, i.e. whether or not to use a wellknown, tried and tested warehouse system with broad aisles, where the basic handling equipment is the fork lift truck (e.g. at the H3 refrigerated plant and Prostějov), or whether to choose a different type of warehouse with approximately 2.2 m narrow aisles where a system stacker is to be in operation. The latter type of warehouse was chosen. It might well be at a disadvantage for demanding handling situations, when the handling equipment in use does not have the same efficient performance as fork lift trucks, but the exploitable efficiency of the warehouse defined as the number of pallet spaces / m 2 is far higher than in a classic warehouse. With the passage of time and a combination of system stackers and manual fork lift trucks, this choice has proved correct. The H4 refrigeration plant has been progressively opened as need arose and in accordance with the number of clients with Latest from operations A specific feature at the Jažlovice refrigeration plant is the construction of a system of roller conveyors for receipt, packaging and dispatch of goods, which enables us to handle material with greater speed and efficiency, while taking into account maintenance of the temperature chain and personnel costs. Another innovation at our HOPI complex involves tests on a new type of rack system known as Radioshuttle, which might be described as a semi-automatic rack similar to a drive-in rack, with the same pallet efficiency, but with the option of storage of a different article at each level, which drive-in does not allow. Another difference in the two racks is the requirement to use a special vehicle for handling, which is the most expensive part and the heart of the rack system. Organizational structure Within the organizational structure we have created a team of managerial workers, headed by warehouse managers Vítězslav Kotek and Jaroslava Nová, together with two junior managers Tomáš Rajtmajer and Roman Kmec. While I was involved the broader team stabilized, which was aided to no small extent by regular team building arranged under the HOPI banner. To deal with all our clients' requirements we have a team of approximately 150 workers, half of whom are core staff members, while the other half are agency staff. Warehouse workers in picker and output control positions have incentives involving performance and the quality of work performed. It is our intention to apply such incentive techniques to other employment positions, which is bound to succeed with the aid of the WMS project. Optimization at the refrigeration plant During 2009 we reduced the cost of electricity consumption thanks to our conversion to heating the administrative building by using residual heat from the refrigeration plant and the replacement of lighting at H3. Na mrazírně byl nainstalován systém válečkových dopravníků, které používáme pro zrychlení manipulací z chlazených do mrazírenských částí. To nám umožňuje udržet požadovaný teplotní řetězec. / At the refrigerated plant we have installed a system of roller conveyors, which we use to speed up handling from the cooled to the frozen sections. This enables us to maintain the required temperature chain. Speciální typ regálového systému Radioshuttle první a zatím jediný funkční regál tohoto typu v HOPI, v pravé části je speciální vozík pro pohyb pracovníka v regálu. / Special type of rack system Radioshuttle the first and so far the only functional rack system of this kind at HOPI. In the right-hand section there is a special vehicle enabling the worker to move along the rack. Kombinace systémového zakladače + ručního VZV nám umožňuje i v užších ulicích poskytovat partnerům stejné služby jako v klasických, širších ulicích. / Even in narrower aisles the combination of system stacker and manual fork lift truck enables us to provide clients with the same services as in classic broader aisles. 15

16 (Autor/By: Petr Krejčí) Základní informace mrazírna Madunice Z pohledu kapacity ( palet) je provozovna v Madunicích jednou z největších mrazíren v rámci Slovenské republiky. Nová moderní část, kde lze uskladnit až palet, byla uvedena do provozu v roce Logistické procesy probíhají výhradně v systému SAP. K vychystávání zboží jsou používány čtečky (RF scannery) nebo sluchátka pick by voice, kdy díky oběma volným rukám, a tím vyšší produktivitě, se podíl jejich využití stále zvyšuje. Našimi zákazníky jsou nejvýznamnější obchodní řetězce METRO, Kaufland, Billa, Tesco, Ahold, stejně tak i významní producenti La Lorraine, Dr. Oetker, Unilever, Findus, Hyza a řada dalších. V červnu letošního roku byl zprovozněn tzv. centrální dispečink, tedy prostor, kde jsou soustředěni jak administrativní, tak provozní pracovníci skladu, včetně operativních dispečerů dopravy. Cílem je zjednodušit a zrychlit komunikaci a tím efektivněji řídit logistické procesy. Za poslední rok se podařilo provoz skladu výrazně stabilizovat a zefektivnit, což lze dokumentovat například následujícími výsledky: Příjem Basic information Refrigerated plant in Madunice In terms of capacity (12,500 pallets) the plant in Madunice is one of the largest refrigerated plants in the Slovak Republic. The modern new section, where up to 11,000 pallets can be stored, was brought into operation in Logistics processes come exclusively under the SAP system. RF scanners or "pick by voice" headsets are used for goods picking, freeing up both hands and thus increasing productivity, so that the amount of their usage is continually being increased. Our customers are the most prominent commercial chains METRO, Kaufland, Billa, Tesco, Ahold, as well as the most notable producers La Lorraine, Dr. Oetker, Unilever, Findus, Hyza and others. In June this year we launched our "central dispatching unit", bringing together both admini-strative and operational warehouse staff, including operative transport dispatchers. The aim is to simplify and speed up communications, thus managing logistical processes more effectively. Over the past year we have managed to significantly stabilize warehouse operation and make it more efficient, which can be demonstrated e.g. by the following results: Reception Čas odbavení vozidel na příjmu je průběžně monitorován. Zavedením pevných bukačních časů pro největší dodavatele došlo k zrychlení procesu a efektivnějšímu využití provozní doby. Pikování Produktivita kontinuálně roste díky řadě opatření v oblasti motivace spolupracovníků a vytváření optimálních podmínek pro dosažení maximálních výkonů. Daří se i průběžně snižovat variabilní náklady na vychystaný karton. Chybovost při vychystávání zboží je selektivně kontrolována nezávislou výstupní kontrolou, vedení skladu je průběžně poskytována zpětná vazba odchylkové reporty chybovosti dle pikérů či projektů. Expedice v kartonech / Dispatch in cartons The time for checking in vehicles at reception is monitored on an ongoing basis. The introduction of fixed bookage times for the largest suppliers has sped up the entire process and made utilization of operational time more effective. Picking Productivity continues to increase thanks to a number of measures involving associates' incentives and the creation of optimum conditions for achieving maximum performance. We are succeeding on an ongoing basis in reducing variable costs per picked box. The error rate during goods picking is selectively controlled by an independent output check and the warehouse management is given feedback on an ongoing basis involving deviation error rate reports per picker or project. Dispatch Expedice Průměrně ze skladu odchází palet denně, ve špičkách až palet. Oproti loňskému roku roste počet expedovaných kartonů viz graf. S ohledem na současné vytížení kapacity je v nejbližší době plánováno rozšíření mrazírny, včetně vybudování moderního expedičního skladu. An average of 1,000 pallets leave the warehouse each day, with up to 1,600 pallets at peak periods. The number of boxes dispatched is increasing over last year see Graph. In view of the current capacity load, an expansion of the refrigerated plant is planned in the near future, together with construction of a modern dispatch warehouse. 16

17 Jak vnímají změny naši spolupracovníci: Co se za poslední dobu změnilo? Věra Ivanovičová, zákaznický servis: V porovnání s loňským rokem se situace v úrovni poskytovaných služeb pro naše zákazníky stabilizovala. Se zákazníky se nyní lépe komunikuje, počet telefonátů, kterými vyslovovali svou nespokojenost, klesl o přibližně 90 %. Peter Križan, operativní dispečer dopravy: Naprostá většina nakládek v Madunicích probíhá v plánovaném čase, bez zdržení: Díky tomu i významně poklesl počet stížností (telefonátů) ze strany zákazníků a přepravců. Petr Krejčí, projektový manažer: Podařilo se vytvořit tým spolupracovníků, kteří cítí podstatně vyšší odpovědnost za své pracovní výsledky a podle toho se chovají. Výrazně se zlepšil i pořádek v provozu, zvláště ve staré mrazírně, kde jsme vsadili na stálý tým lidí, kteří pořádek vzali jako výzvu a o svou mrazírnu se odpovědně starají. Jak jste toho dosáhli? Petr Krejčí: S lidmi více mluvíme, dáváme jim možnost, aby se sami podíleli na optimalizaci procesů. Mohou tak řadu věcí sami ovlivnit. Nebojím se je pochválit, na druhé straně ale i striktně vyžadovat nápravu u věcí, které se dosud ne zcela daří. Co je ještě potřeba zlepšit? Věra Ivanovičová: Je nutné zaměřit se ještě více na kompletnost všech dokladů, které řidiči vracejí po rozvozu, zamezit případům tzv. nevyvezených palet a soustředit se na specifické požadavky některých klíčových zákazníků, resp. jejich filiálek. Peter Križan: Zvýšit péči o manipulační techniku tak, aby měl řidič při nakládce vždy k dispozici funkční, tedy i řádně dobitý elektrický vozík. Petr Krejčí: Stále je co zlepšovat. Chci se zaměřit na ještě větší plynulost všech procesů a jejich vzájemnou provázanost, aby vše běželo jako dobře promazaný stroj. Rád bych poděkoval všem spolupracovníkům v HOPI SK. Vážím si možnosti s nimi spolupracovat, být členem tohoto týmu. Uvědomuji si, že zlepšení, kterých jsme dosáhli, by nebylo bez nich možné. How our colleagues view these changes: What has changed lately? Věra Ivanovičová, Customer Service: In comparison with last year the situation has stabilized with regard to the standard of services provided to our customers. Communications with customers are now better, and the number of telephone calls in which they have expressed dissatisfaction have gone down by about 90%. Peter Križan, Operative Transport Dispatcher: The great majority of shipments in Madunice have gone out at the planned time without hold-ups: As a result the number of complaints (telephone calls) made by customers and transporters has gone down considerably. Petr Krejčí, Project Manager: We have succeeded in creating a team of co-workers who basically feel greater responsibility for their work results and so act accordingly. Significant improvements have also been made in operations, particularly at the "old refrigeration plant", where we have put our money on a permanent team of people, who took on order there as a challenge and look after "their refrigeration plant" responsibly. How have you achieved this? Petr Krejčí: We talk with people more and give them the opportunity to take part in optimizing processes. That way they can have an influence on a lot of things themselves. I am not afraid of praising people, on the other hand I strictly require they correct things that are not quite worked out yet. What still needs to be improved? Věra Ivanovičová: We need to focus even more on the completeness of all documentation that drivers return after delivery, to limit cases of "untransported" pallets and to concentrate on the specific requirements of some key customers, or their branches. Peter Križan: To improve care of handling equipment so that for shipments each driver always has a functional, i.e. properly charged, electric vehicle to hand. Petr Krejčí: There is always something to improve. I want to focus on even better process continuity and interconnectivity, so that everything runs like a well oiled machine. I would like to thank all our co-workers at HOPI SK. I appreciate the opportunity to work together with them and to be a member of this team. I realize that the improvements that we have already made would not have been possible without them. Madunice Team mrazírny v Madunicích / Team at Madunice refrigerated plant 17

18 Základní informace mrazírna Prostějov Mrazírna v Prostějově byla otevřena v roce 2006, hlavním důvodem pro výstavbu byl požadavek řetězce Tesco zajistit dodávky mraženého zboží do svých českých a slovenských filiálek z jednoho centrálního skladu. Vznikla mrazírenská kapacita paletových pozic na ploše m 2, kde v současné době poskytujeme služby, kromě Tesca, dalším 17 partnerům: Basic information Prostějov refrigerated plant The refrigerated plant in Prostějov was opened in 2006, primarily due to the requirement by the Tesco chain to secure delivery of frozen goods to its Czech and Slovak branches from one central warehouse. Freezer capacity was created for 6,000 pallet spaces on an area of 5,000 m 2, where we currently provide services to 17 clients in addition to Tesco: Příjem Expedice Expedice palet palet kartonů Received Dispatched Dispatched 5,000 8,000 pallets 6,000 9,000 pallets 300, ,000 boxes Zleva 1. řada / From the left: Ivana Kratochvílová (administrativa / Admin), Martin Dostálek (skladník / Storeman), Kateřina Alinová, Anna Ševčíková příjem zboží, Monika Steigerová (administrativa / Admin), Patrik Sprinter, Jiří Krejdl (skladníci / Storemans) Zleva 2. řada / From the left: Jan Rozsypal (skladník / Storeman), František Horna, Roman Jedlička (expedienti / Shipping Clerks), Pavel Hrabec, Michal Balczyrák, Jaroslav Masný, Lubomír Hošek (skladníci / Storemans), Milan Kratochvíl (směnový mistr / Shift Leader), Miroslav Klávora (vedoucí skladu / Storage Manager Expanze Prostějov / Prostějov expansion V září 2010 byla provedena kolaudace přístavby první části skladu. Další část nové dostavby byla kolaudována v listopadu 2010 a sklad je již plně využíván. Více na str. 20. The final approval of the extension of the first part of the warehouse was authorized in September 2010, another part of the building extension was approved in November 2010 and is now being used in full. More details on the page 20. Základní informace mrazírna Gyál Výstavba mrazírenského skladu v HOPI HU začala v 1. čtvrtletí Dne jsme přivítali již prvního klienta TESCO HU, který požadoval uskladnit a distribuovat mražené zboží do svých 130 maďarských prodejen. Celková kapacita mrazírny je až 3500 palet na ploše 3200 m 2. Na této ploše poskytuje HOPI HU služby kromě Tesca (centrální skladování) a Metra (centrální skladování a Break-Bulk Cross-docking) dalším 11 klientům. Basic information Gyál refrigerated plant The construction of refrigerated warehouse area started in HU in the first quarter of year 2007, in September 24th 2007 we realized the first inbound of the initial client: Tesco HU, which requirement was to store, pick and deliver frozen goods to its 130 Hungarian retail units. The total capacity of frozen area is up to pallets on m 2, where HOPI HU provides services to 11 clients in addition to Tesco (central warehousing) and Metro (central warehousing and Break-Bulk Cross-docking). 18

19 Představení managera / Introducing the manager Ing. Jiří Filip Ing. Jiří Filip Základní údaje / Basic information Jméno / Name: Ing. Jiří Filip Funkce: Manažer projektu mražené Position: Frozen Products Project Manager Věk / Age: 34 Znamení / Star sign: Býk / Taurus Jaké byly Vaše začátky ve společnosti HOPI s.r.o.? Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuji od , kdy jsem nastoupil do junior programu. Po prvních několika dnech, kdy jsem se na provoze rozkoukával, jsem dostal od svého tehdejšího nadřízeného Milana Svejkovského samostatný úkol řídit oddělený provoz na H1 Centrální mražený sklad Makro, tzv. CWF Makro. Pro začínajícího junior managera to byla jedinečná možnost jak pracovat samostatně, starat se a řídit své lidi a mít možnost podílet se na kvalitě produktu směrem k zákazníkovi. V této době jsem byl v podstatě přinucen seznámit se velmi blízce s fungováním našeho centrálního systému řízení skladů programem SAP. Co obnáší Vaše pracovní pozice? Mražený proces je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících projektů. V současné době jen mrazírna Jažlovice eviduje ve svém portfoliu 25 různých partnerů, kterým poskytujeme služby od pouhé standardní logistiky, jako je skladování, příjem a výdej zboží, přes nákup jednotlivých artiklů od dodavatelů, až k prodeji konečným zákazníkům, filiálkám. Mým hlavním úkolem je skloubit veškeré požadavky, nároky a cíle ze strany partnerů a kapacity, možnosti a schopnosti na straně skladu. Cílem je vytvořit fungující vztah HOPI x zákazník, který oběma partnerům poskytuje konkurenční výhody. V současné době, kdy je na trhu obrovský boj o zákazníka, je mojí primární snahou zajistit úpravu našeho systému. Činností skladu přesně na míru konkrétním požadavkům partnera je nutno zajistit, aby byl partner maximálně spokojen a byl si vědom toho, že za vyhovující náklady jsou mu z naší strany poskytovány nadstandardní služby a že nemá sebemenší důvod hledat jiného logistika, i kdyby mu byla nabízena nižší cena. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? Na mrazírně jsme vytvořili tým vedoucích pracovníků, kteří jsou schopni bez problémů a bez mé přítomnosti řídit běžný provoz skladu. Díky motivačnímu hodnocení je každému z tohoto týmu zřejmé, že je pro nás nezbytné chovat se profesionálně jako podnikatel ve vlastní firmě. Každé ráno jsem od směnového mistra z noční směny pravidelně informován o stavu skladu a případných odchylkách a nedostatcích. Následuje ranní porada, v průběhu dne je na denním pořádku komunikace s našimi partnery, operativní řešení problémů, motivační pohovory nebo meeting na téma zlepšování, normy, úspory, budoucí projekty, atd. Co považujete za Váš největší profesní úspěch? Protože jsme na mrazírně závislí na spokojenosti našich partnerů, za největší úspěch považuji pozitivní hodnocení právě od našich partnerů: Poskytujete kvalitní služby, jsme maximálně spokojeni, že jsme k Vám od konkurence přešli. Máte tady skvělou partu pracovníků, Vaši kolegové jsou vždy ochotní, fundovaní a kompetentní ihned reagovat na naše požadavky, dotazy a problémy. Jak si představujete svůj ideálně strávený pracovní den? What was your start like at HOPI? I've been working at HOPI since , when I joined the HOPI junior programme. After the first few days, as I was just getting my bearings at the plant, I was given an independent assignment by my superior at that time, Milan Svejkovský, to manage the "MAKRO Central Frozen Warehouse" off-site works at H1, known as CWF Makro. For an up and coming junior manager this was a unique opportunity to work independently, to look after and manage "my" people and to have the opportunity to take part in product quality from the client's standpoint. At this time I was basically compelled to familiarize myself very closely with operations at our central warehouse management system, the SAP programme. What does your job involve? Frozen processing is one of the most dynamically developing projects. At present the Jažlovice refrigeration plant alone has 25 different clients in its portfolio, to whom we provide services from "just" standard logistics, such as warehousing, receipt and dispatch of goods, through purchasing of individual articles from suppliers, to sales to final customers and branches. My chief task is to bring together all requirements, demands and objectives from our clients and all capacity, options and resources from the warehouse. The aim is to create a working relationship between HOPI and the client, which provides competitive advantages to both sides. At present when there is enormous competition over clients on the market, my primary endeavour is to ensure that our system is well adapted. By modifying warehouse operations precisely to the specific requirements of our clients we need to ensure that our clients are optimally satisfied and aware that superior standard services are being provided by us at an appropriate cost and that they do not have the least reason to look for alternatives even if a lower price is offered elsewhere. What does your ordinary working day look like? At the refrigeration plant we have created a team of managerial staff who are capable of dealing with routine warehouse operation without problems and without my presence. Thanks to the motivational assessment it is clear to each team member that we have to act professionally "like an entrepreneur in his own company". Every morning I am regularly informed by the shift foreman of the state at the warehouse and of any deviations and deficiences. A morning meeting follows, while communication with our clients takes place over the course of the day, as do motivational interviews and meetings on improvements, standards, savings, future projects, day-to-day problem solving and the like. What do you consider your greatest professional success to be? Because we are dependent on the satisfaction of our clients here at the refrigeration plant, I consider our greatest success receiving a positive assessment from our clients: "You provide high standard services and we are totally satisfied that we came over to you from the competition." "You have an excellent team of workers here. Your colleagues are always willing, well-prepared and competent to respond immediately to our requirements, queries and problems." How do you see your ideal day? Ideální den bude v prvé řadě znovu o zákaznících, tedy pokud bylo během celého dne vše vyexpedováno včas, bez reklamací, s optimalizovanými náklady, můj team řešil pouze problémy týkající se dalšího rozvoje firmy. Osobně mám vždy dobrý pocit, pokud se nám podaří dokončit nějaký větší nebo složitější cíl, který jsme si, třeba i před delším časem, vytýčili. V současné době mám mimořádně dobrý pocit, pokud se posuneme vpřed v projektu WMS bez výrazné podpory z externí firmy. Jaké jsou Vaše záliby, jak trávíte volný čas? S ohledem na mé pracovní vytížení je volného času opravdu minimum. Ten, co mi zbývá, se snažím strávit se svou přítelkyní a následně sportem. Konkrétně je to fotbal, který mám ze všech sportů absolutně nejraději. Aktivní činnost v mém amatérském klubu postupně ubývá, ale pokračuji ve vedení mládežnického oddílu. Děkujeme za rozhovor My ideal day will again primarily be about the clients, so if everything has been sent out on time throughout the day without complaints and with optimized costs and my team has only been dealing with problems involving the further development of the company. Myself, I always feel good when we manage to accomplish some substantial or rather complex objective that we set ourselves perhaps some considerable time ago. At present I have an exceptionally good feeling when we move forward on the WMS project without any substantial support from the outside company. What are your hobbies? How do you spend your spare time? In view of my workload, spare time is truly at a minimum. I try to spend any that is left to me with my girlfriend and then playing sport, specifically football, which is my greatest favourite of all sports. My active participation at my local amateur club is gradually winding down, but I continue to lead the youth section. Thank you for the interview 19

20 I n v e s t i č n í v ý s t a v b a / (Autor/By: Jaroslav Voráček) Expanze Prostějov / Prostějov expansion Dne byla provedena kolaudace přístavby skladu v Prostějově, její první části. Přístavba nebyla technicky ani časově náročnou stavbou vzhledem ke stavební připravenosti zastavovaných ploch. Daleko složitější byl remodeling stávajícího centrálního skladu prováděný za provozu. Pracovní podmínky pro zabezpečení vychystávání zakázek, jakož i neustálé stěhování zboží, komplikovaly jak samotnou kvalitu poskytovaných služeb, tak i značně omezovaly průběh této části stavby. Mimo zbourání a opakovaného postavení všech regálů bylo nejsložitější vytvoření pěti nových vstupních otvorů. V této části skladového komplexu byla nainstalována chladící technologie, která umožňuje garantovat požadované teplotní režimy v zimě i v létě. V souběhu byla zahájena další část nové stavby dostavba s plánovaným termínem kolaudace dne Tento termín byl splněn a v současné době je sklad již intenzivně využíván. Nový komplex má zastavěnou plochu téměř m 2, kapacitu palet pro suché a temperované zboží a palet pro zboží mražené. Far more complex was the remodelling of the existing central warehouse during operation. The working conditions for order picking and the constant movement of goods caused complications for the quality of services provided and considerably restricted operations for that part of the construction. Apart from the dismantling and reconstruction of all the racks, the most complex part was the construction of five new entrance apertures. This part of the warehouse complex saw the installation of cooling equipment, which enables us to guarantee the required heating systems both in summer and winter. Another part of the new construction was started in parallel completion work with a planned final building approval deadline of The new complex will have a covered area of approximately 30,000 m 2 and capacity for 35,000 pallets for goods which are dry or kept at a moderate temperature and 6,000 pallets for frozen goods. On the final building inspection was performed on the first part of the warehouse extension in Prostějov. This extension was not a difficult construction either in terms of time or equipment, thanks to the state of readiness of the areas involved. Expanze Prostějov / Prostějov expansion 20

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více